ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Holla med Rønningen

Gnr 13 i Holla kommune.

Oppdatert: 10.06.2024


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollaseter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla gård 1865 |


Gamle Holla gård
Gnr 13 - bnr 1.

Gården fulgte med det kongelige jernverkspriviliegium som ble gitt til eierne av "det Holdenske Jernværk" i 1657 og er
derfor, til en hver tid eid av Jernverkets eiere.

Gården ligger i ei svak helling mot syd og øst, like ved Holla gamle kirke og har helt klart opprinnelig vært en del av Preste-
gården "Holdrumb" - "Hollum", som sakte, men sikkert ble endret til Holden, Hollen og Holla, og som helt tydelig har gitt
prestegjeldet navn. De eldste skriftformer som er funnet er Huldrumb og Hollum (1624). Dette betyr vin (grasslette) og
halr (helling). Se Prestegården.

Holden gaard (Holla) må ha blitt utskilt fra prestegården før eller under middelalderen. Det hørte mye skog til gården, og
Rønningen, som er nevnt i matrikkelgårdens navn, ligger ikke langt fra innsjøen Langen ved Heglandsheia.

Landskyld i 1647: 7 tønner korn. Regnet som en fullgård og en ødegård. Eiere: Margrethe Linna i Bamble og hennes sønn.

Landskyld:
Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jordeiendom og ga
grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =1 hud), eller  tønner korn og
settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 (N.J. Stoa og GS).

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"Hollen som Suend bruger, schyller aarligen med den ødepladtz Røedningen der Wnderliggende (underliggende) 7 tønder (korn), som Marette Lehnne
(Marthe Linna) i Bamle och hendis søn eiger med bøxell. Kand icke høyre agtis eller taxeris att schatte end for en fuldgaard och en ødegaard.
Beløbber i denne sex dallers skatt, penge 7 1/2 dr. (daller)."

De første sikre brukere av Holla med Rønningen er følgende:

Bonde, leilending
Svend Svendsen Holden fra Engrav i Lunde d. ca. 1660.
g.m. Torbor d. ca. 1681.
1. Berulf Svendsen f. ca. 1648. Se Ringsevja under Søve.
2. Sigrid Svendsdatter g.m. Endre Carlsen. Se Eiestranden und. Eie øvre.
3. Aaste Svendsdatter.
4. NN Svendsdatter g.m. Paul Helgen (tvilsomt. G.S.).
5. Svend Svendsen f. ca. 1660. Bodde på Engrav og Skoe i Lunde.
Bruker 1647 - 1677.

Kilde: Hollaminner 2014, side 46. Halvor Sigurdsen: "Det skulle være temmelig klart at Svend Svendsen Holla, gift med Torbjør, var fra Enggrav i Lunde. Han må ikke
forveksles med sognepresten herr Svend Nielsen på Holden; i tingboka for 1655 er nemlig begge omtalt i samme sak."

En sannsynlig bror av Svend Svendsen Holden var Aslak Svendsen. Se Sannes øvre.

Kilde: Fogdens manntall 1665.
"Hollen. Torbor Enche, bruger 6 Tønder, Sønner: Beruld Svendsøn, 17 Aar. Huusmand Hans Skogsrud f. ca. 1608."

Enka Torborg/ Torbjørg betalte skatt av gården fra 1661.

Kilde: Diplomer fra Holla Prestearkiv. Digitalarkivet. Samtlige er avskrevne referat fra i Riksarkivet i 1904.

"Hollen Præstegaard 1. okt. 1669. Hans Brun sorenskriver i N. Telemark og 6 lagrettesmænd foretager Aastedssag efter sognepræst Mikel Nielssøns (Thone) stævning mod Torborg paa Søndre Holden angaaende hendes hugst i skogen paa Vindaasen; han fremlagde lagmandsdom af 18/6-1625 (se nedenfor), samt 12 mands dom af 6/7-1614 ved sorenskriver Niels Fris (se nedenfor). Indstevnte mødte og bl.a. fremviste pærgamentsbrev af 12/5-1470 (se nedenfor). Retten fandt, at Torberg Holden havde fældet 2 tylvter trær paa Vindsaas, taxeredes til 1 rdl tylvten. Vindsaas tildømmes Præstebolet, ligesaa de der fælde trær."

Pergamentsbrev med 9 underhengende segl, innført i rettssaken av 1/10-1669 (ovenfor):
"Hollen Præstegaard 12. Mai 1470.
Samme breff daterit Holden Præstegaard Anno 1470 sept., første gangdagen nest for Hælge-Torsdag, som var a Manueldagen nest for Haldvor Sucks formeldende at dend gamle gaarden som stander West med Huodwegen och i Gunildrød, och eiger nu Præstebolledtz alt fedst inden fore och sameygende udenfore formeldte gaard, och sckal dend gaard nu heden aff were rette merkesgaard emellem forsagte gaarde etc., som det mere och widtløfftigere Jndeholdt."

Del av en dom innført i rettsaken av 1669 (ovenfor):
"Hollen Præstegaard 6. Julii 1614.
Sorenskifver Niels Fris og 12 Laugrettesmænd foretager skifte og deele mellem Hollen Præsteboels eyer og Søndre Hollen gaards eyer. Breve och 3 Vidnesbyrd om at veien fra Bløddingen og i Gunilrød maatte S. Hollen-mand ikke komme over; andre tjodveier at løbe i Gunilrød kjentes ikke. Præsteboelet skal eie indenfor gaarden og tjodveien, med mindre andet bevises."
 


Enka og Nils betalte skatten fra 1678 - 1679.
Enka og Eylert betalte skatten fra 1680 - 1681.
Enka og Halvor fra 1680-1681.

Christen og Niels fra 1685.
Halvor og Niels fra

Eier av gården i og før 1657 var Claus Andersen i Skien. Han solgte eiendommen samme år til kongen, som igjen lot den følge med
i jernverksprivilegiet til Ove Gjedde og Preben von Ahnen samme år. Se Holden Jernværk.

Bonde, leilending
Ole Helgesen Holden f. ca. 1640 d. 1710 (skifte nedenfor).
g.m. Helge Helgesdatter d. 1710.
1. Helje Olsen d.e. f. rundt 1653. Bodde på Brekka under Fjære i Solum.
2. Jens Olsen f. rundt 1653 g1g m. Maren Christophersdatter. Jens Olsen g2g i Solum 6/12-1703 m. Marthe Gulliksdatter. Bodde på Gråten i Solum.
3. Halvor Olsen f. ca. 1665. Se S. Holla.
4. Anne Olsdatter f. ca. 1670 g.m. Peder Olsen. Se Hollaseter under Holla.
5. Berthe Olsdatter.
6. Helge Olsen d.y. f. ca. 1680. Se N. Holla.
Bruker før 1702.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 45a. Digitalarkivet.
MARCUS HANSSØN SOERENSKRIFVER UDJ NEDRE TELLEMARCHEN,
Olle øfre Vibetoe og Anders Haatvedt ædsvorne Laugrettismænd Giør Vitterlig at Anno Christi 1710 d. 24. Janur. veret tillige med Lænsmanden
Gunder Tolfssen Rommenæs
forsamblet paa Holden gaard i Holdensogn, dito Præstegield, til Een Lovlig Registrering, Wordering, Skifte samt deeling
at holde efter Sal. Olle Heljessen, Jmellem den Sal. mandz efterladte qvinde Helje Helgesdatter, og deris Samme auflede 4de Sønner og 2de Døttre, Nafnlig;
1. Helje Olssen. Myndig, gift og boende paa Bræcke Pladz under Fiære gaard i Sollumherret. Var tilstede, Hans qvinde Anne Hansdatter.
2. Jens Olssen. Boende i Graatten. Var tilstede.
3. Halfvor Olssen gift, boende her paa den halfve Holden gaard, nu Nerværende.
4. Helge Olssen, Hiemme hos Moderen, Myndig tilstede.
5. Anne Olsdatter gift med Peder Olssen Holte som nu tilstede var.
6. Børte Olsdatter umyndig og hiemme hos Moderen,
Da saa det wides Kunde Hvad Encken og arfvingerne til arf falde Kand, Naar først Bort Skyldig gield er Betalt, anviiste Encken med de der tilstede værende myndige
børn os Boens Midler som i efterfølgende Bestaar.
Messing.
1 gl. Messingstage, for 1 ort.
Jernfang.
1 stoer gryde med Breen Holle (håndtak?) udj, for 1 rdl - 1 ort - 12 sk.
1 Jern gryde for 1 rdl - ort, 1 gryde med Joer omkring, for 2 ort: 1 rdl - 3 ort.
1 Breen Lyse Jern stage med 2 piber i, for 16 sk.
1 gl. Stege Pande for 12 sk., 1 Jern taeke (takke) 1 rdl: 1 rdl. 12 sk.
2 øxer à 16 sk., 1 stabennings Nafver 16 sk.: 2 ort.
1 Liaae (Ljå) for 1 ort 8 sk., 1 gl. Dito for 12 sk. er: 1 ort 20 sk.
5 gamle Sigder, for 1 ort.
1 Jern Brygge Pande for 3 rdl - 2 ort.
1 Harf med 37 Jern tjinder (tenner) udj, for 1 rdl.
1 Ploug med Jern og Ristel(?), for 1 rdl.
1 Lidet forfaret Ploug Lendje (lenke?) 1 ort - 8 sk., 1 tømmer Hage 2 ort: 3 ort 8 sk.
1 Jern Vyr(?) 6 sk., 1 Dito for 6 sk., er 12 sk.
Træfang i Stuen.
1 Wæf med Behørig Redskab till, for 1 rdl.
1 Wraaskab uden Laas, for 2 ort.
1 Madskab uden Laas med Crone, for 1 rdl.
1 Liden Seng med 2de stackede Stolper, 1 ort.
1 Seng med 2de Stolper, som Eneken Begieret at Nyde tillige med de der udj verende Klæder, 1 gl. Skindfehl, 1 Hampestrje Bleye, Eet Læredz Lagen, 1 Hiemme vefvet
Sengklede, og 1 Liden Pude med strje var, som Skifte Retten hende til Lod, efter Børnenis Begier at Beholde.
1 Slaug Bench, for 1 ort.
1 udholet Fieldstoel (kubbestol): 1 ort.
1 mindre: 16 sk.
1 Kar i Fæhuuset: 1 ort - 12 sk.
1 Dito, for 1 ort - 12 sk.
1 Øll tønde for 3 ort.
1 Dito, for 1 ort - 12 sk.
1 Liden Vas saae, for 12 sk.
3 Melche Bøtter, 1 Ringe og 15 gl. trouger (trau), for 2 ort  - 6 sk.
2de gl. Kister, som Enchen sagde self ville beholde tillige med Eet Svensk Bordteppen, der Hendis Børn ey var i mod, mens Samtødjer, hvorfore og Nyder.
1 gl. Kiste uden Laas og Jern: 12 sk.
Senge Klæder.
1 Svensk Senge Klede hos Jens Olssen i Graaten did Laant: 1 rdl.
1 gl. Dito hiemme, for 2 ort - 12 sk.
1 gl. Hiemme vefvet sengklede: 1 ort - 12 sk.
2 gl. Puder(?): 1 ort.
Lin Klæder.
1 Strje Lagen 1 ort - 16 sk.
1 gl. Skifve dug med flette paa Eene Ende: 16 sk.
1 Hand klede med 2de fletter: 1 ort.
1 gl, Dito, for 16 sk.
1 Bedre Dito for 1 ort.
1 gl. Hand Klede med Een flette: 12 sk.
1 gl. Strje Hand Klede: 6 sk.
Hæsterne og Creaturene.
1 Røe soetted Hest som til hans Kongel. Majestes tieniste blef udtagen til Artiglerie, for 14 rdl - 2 ort.
1 gl. Mussed Hest, for 7 rdl.
1 Røe Brannet Koe med Bielle og Klafve: 5 rdl.
1 Røe Bleg Koe: 5 rdl.
1 Røe Koe, Hvid efter Ryggen: 4 rdl.
1 Ild røe Koe, for 4 rdl - 2 ort.
1 Røe sjet ung Koe tilhører Helgen Kiercke, staar her paa Leje.
1 Sort Koe med Hvide Svanger, for 5 rdl.
Eller fantes der 6 gamle træfad i stødker, af ingen værdi, som forblifver ved Huuset.
1 øl trøss: 6 sk.
2 hvide Steen fad: 12 sk.
1 Røt fiske fad: 6 sk.
1 Grønt Koeskinn: 4 sk.
1 U-Barchet Huud: 3 ort.
1 Barchet Kalfskind: 8 sk.
1 Liden Barchet Huud og 2de Kalfskind som Encken og de Hiemmeværende Børn, beholder til Skoe, der de og Nøed.
Aarvoxten.
Høe og Halm forblifver til Creaturenis Frem fødsel, U-Worderet (uvurdert).
Fantes optærsket 6 tnd. (tønder) Hafre Henstaaende i Een Bøhle à 5 ort 8 sk., er 8 rdl.
U-optærsket i Staen efter Voris Sum = 6 tnd. Hafre à 5 ort - 8 sk., er 8 rdl.
Halfuor (Olssen) Holden Blifver skyldig her til Boedt for Stedzmaalet af den Halfve gaard som hans fader for ham betalt: 12 rdl.
Den Sal. Mandz Gang Klæder.
1 Rød Bøyes trøye: 3 ort.
1 Par sorte vadmels Boxer: 2 ort - 12 sk.
1 Par gamle dito: 1 ort - 12 sk.
1 gl. sort Vadmels trøye: 1 ort.
1 gl. sort Klædis Flaske Lifstødje (???): 1 ort - 8 sk.
Summa Boens Midler Beløber Til 98 rdl _ 2 ort - 22 sk.
Boets Skyldig Gield Blef andgifvet følgende at vere.
Hr Cancellie Raad Hafde at Krefve efter med deelte Bonde: 1 rdl - 17 sk.

De helt Myndige Børn andgaf, at deris Broder Halvor Holden, har faaen i Hiemmefølge efter Ejen og deris optelling til 13 rdl. Hvor i mod
Eldste Søn, Helge Bræcke har ickun faaen 1 Koe for 4 rdl., 1 giedt og 1 unge for 3 ort. (tilsammen) 4 rdl - 9 ort.
Saa hand (Helge Brecke) endnu Resterer Hiemming Lige i mod Halfvor = 8 rdl. - 1 ort.
Jens Olssen bekom Een Koe for 4 rdl. Rester Hiemming mod Halfvor = 9 rdl. (=13 rdl.)
Halfvor Holden faaen:
2de Kiør, for 8 rdl.
1 Hest, for 4 rdl.
1 Gied og 1 Sow (sau) for 1 rdl.
(Tilsammen 13 rdl.)

For 6 aar siden Saaede deris Sal. Fader all gaarden Holden til, og deelte den halfve aarvoxt med Halfvor, Ligeledis Stedde den halfve gaard for
"Tjam"(?), og gaf J Stedsmaal 24 rdl giorde hans Brøllup paa eyen Bekostning, de andre Sødskende ej Ringeste Vederlaug der i mod, Om hvilcke
Poster falt Enn stoer Disput mellem arfvingerne,
Som Halfvor sagde hand stræbet det self op med sin Sal. Fader, og Betalte det medens hand var i Hans Brød, og fick ingen Lov videre, Hans Sal.
Fader gaf Ham det og efter, Hvorfore Skifte Retten dette icke Heller viidre Aproberit.
I mod dette har den yngste Broder Helge intet faaen, tillegges derfor nu: 13 rdl.
Ey Heller den yngste daatter Børte Noget den Jmod Nødt, Ligeledis tilleggis: 13 rdl.
Anne Olsdaatter faar:
1 Koe, for 4 rdl.
1 Liden Qvje (kvige), for 1 rdl - 2 ort.
1 Sow (sau) 1 Lam, for 3 ort.
1 Giedt og 1 giedt unge, for 3 ort.
1 Jern gryde, for 1 rdl - 2 ort 12 sk.
1 gl. Kiste: 2 ort.
(Tilsammen) 9 rdl - 12 sk.
Tilkommer Hun saa Jefning i mod Halfvor endnu: 3 rdl. - 3 ort - 12 sk. (tils. 13 rdl.)
Klockeren for Sang over den Sal. Mand, samt Testamentes Skrifven: 2 ort.
For Klockertold: 2 ort.
Helge Jonssen: 3 ort.
Peder Rødningen: 2 ort 3 sk.
Hr, Giert for offer Mehlen: 2 ort.
Fartold til Christen Blom: 1 ort.
Encken for Begrafvelseis Bekostning i mod hendis Sal. Mand: 5 rdl.
Encken, som Een Meget høy aldrende svag qvinde vilde Sig efter denne dag ey med Noget gaarde brug Befatte, mens vil Begifve sig ind til sin Yngste
Søn Helge som gaarde Bruget her efter faaer at antage, som og i Nogle Aar med Moderen og sin gamle afdøde Fader har stræbet og holt den ved Lige.
Begierede og at Nyde sin broders Lod efter Loven som icke agter sig at for andre.
Yngste Søn Helje Sagde at have strævet med sine gl. Forældre J (i) 7 Aar, som intet sig til gode har Eegt, Begierer nu ickun Løn for 2de Aar.
Skifte Retten ham tillegger Aarlig 6 rdl. = 12 rdl.

Tjenden 2 1/2 qvarter Korn for 1 rdl. 1 ort.
Anders Olssen fordrer 2 ort.
(+ Skiftets omkostning).
Summa Boet Schyldig Gield Beløber til 75 rdl -  1 ort - 17 sk.
Utdrag av skiftet, avskrift G.S. 31.8.2018.

Joachim Halvorsen Borse delte denne gården i 1702 i et søndre og et nordre bruk. Dette var en velkjent metode for å øke
inntjeningen på eiendommen.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Holla nordre

Gården fulgte med i det kongelige jernverkspriviliegium som ble gitt til eierne av "det Holdenske Jernværk" i 1657 og er derfor,
til en hver tid, eid av Jernverkets eiere.

Bonde, leilending
Helge Olsen Holden d.y. fra Gamle Holla f. ca. 1680 bg. 20/10-1718. "Helge Olsen Holden, 38 Aar.", s.a. Ole Helgesen Holden.
g.m. Karen Steensdatter fra Håtvedt store f. ca. 1679 bg. 11/8-1736. "Karen Steensd. Holden, 56 Aar.", d.a. Steen Evensen Haatvedt.
1. Halvor Helgesen f. ca. 1716.
2. Berthe Helgesdatter dpt. 2/7-1718.
Br. ca. 1702.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Helge Holden og Karen Steensdatters Berte. Fadd: Anders Steensen Hotved, Halvor Holden, Tormo Rasmussen, Anloug Tved, Karen Findsd. Holden.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde!

Enka Karen Steensdatter ble g2g med Christen Andersen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Christen Andersen Holden fra Tinholt i Helgen f. ca. 1694 bg. 29/4-1759. "Christen Andersen Rødning, 65 Aar.", s.a. Anders Pedersen Tinholt.
g1g i Holla 27/12-1719 m. enke Karen Steensdatter fra Håtvedt store f. ca. 1680 bg. 11/8-1736. "Karen Steensd. Holden, 56 Aar.", d.a. Steen Evensen Haatvedt.
g2g i Holla 11/6-1737 m. enke Karen Hansdatter f. ca. 1710 bg. 11/3-1747. "Karen Hansd. Holden, 36 Aar 4 Mnd."
g3g i Holla 10/1-1748 m. enke Karen Beruldsdatter f. ca. 1701 bg. 19/6-1781. "Karen Berulfsd. Rødningen, 80 Aar."
Barn i 2. ekteskap:
1. Anders Christensen dpt. 22/6-1738.
2. Hans Christensen dpt. 26/11-1740. Se Familie 47 - Verket 1782.
3. Ole Christensen dpt. 26/8-1742. Død eller flytta ut før konfirmasjon.
4. Peder Christensen dpt. 20/12-1744. Konf. i Holla juni 1763.
5. Karen Christensdatter dpt. 22/2-1747 g.m. Anders Christophersen Sverget. Se Familie 49 - Verket 1782.
Bruker ca. 1719.

F.f. Christen Holden og Karen Hansdatters Anders: Steen Holden, Halvor Meelteij, Even Evensen, Anna Holden, Karen Gundersd.
F.f. Christen Holden og Karen Hansdatters Hans: Steen Holden, Ole Præstgaarden, Ole Hougen, Anna Holden, Anna Houg.
F.f. Christen og Karen Holdens Ole: Ole Vibeto, Halvor Evensen, Ole Vibeto, N. Holden, Inger Huvet, Berte Vibeto.
F.f. Christen og Karen Holdens Peder: Steen Hottved, Gunder Rødningen, Ole Hougen, Anna Hottved, Berte Helgesd.
F.f. Christen Holdens og Karen Hansdatters Karen: Steen Hotvedt, Ole Præstegaarden, Anna Hotvedt, Inger Nielsd. Hougen, Anna Halvorsd. Hougen.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1736 - 1740, folio 18a - 19a.
Sted: Holden (nordre?) i Holden Præstegield - 1736.
Karen Steensdtr. død.
Arvinger Enchemanden Christen Andersen og hendes Børn fra 1. Ægteskab med Helge Olssen.
1. Halvor Helgesen 20 Aar.
2. Berthe Helgesdtr. 18 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1757 - 1763, folio 213b - 214b.
Sted: Rødningen i Holden - 1759.
Christen Andersen død.
Arvinger; Enken Marie(!) Bærulfsdtr og hans Børn fra hans Ægteskab med Kari Hansdtr.
1. Anders Christensen 21 Aar.
2. Hans Christensen 18 Aar.
3. Ole Christensen 17 Aar.
4. Peder Christensen 14 Aar.
5. Kari Christensdtr. 12 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Christen Andersen Holdens tredje kone, Karen Beruldsdatter, var enke etter Anders Rasmussen Vasdalen.
Hun var nesten 50 år da hun gifta seg med enkemannen på N. Holla. Det ble derfor ingen barn i dette ekteskapet.
Se Vasdalskåsene under Vasdalen i østre Helgen ("i Valebø").

Under Generalmanntallet 1762, bodde enka, Karen Beruldsdatter her (på Rønningen?), med sin sønn Rasmus Andersen (soldat i 1762)
og ei tjenestejente, Maren Gjertsdatter. Enka døde på Rønningen under Holla. Christen Andersen med familie må ha flytta til Rønningen
før 1759, for da døde han der.

Skogfogd
Ole Brynildsen Holden fra Plassen under Tveit dpt. 8/10-1747 d. 25/2-1815. "Ole Brønnilsen, Bonde Pladsen, 69 Aar 6 Mnd.", s.a. Brynild Gundersen Pladsen.
g1g m. Aslaug Torbjørnsdatter f. ca. 1751 bg. 13/6-1795. "Aslou Torbiørnsd. Tvedsplads, 44 Aar.", d.a. Torbjørn NN.
g2g i Holla 13/10-1796 m. Anne Andersdatter fra Vipeto øvre dpt. 6/12-1767, d.a. Anders Steensen Vibetoe.
Bruker i 1801.

Denne familien bodde lengst på Plassen under Tveit.

Nils Jørgensen og Johannes Tollevsen var brukere i 1838.

Dette bruket ble nedlagt i 1860 og slått sammen med det andre bruket.

Det ble oppført nye bygninger på nordsiden av vegen. Se heretter S. Holla.


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Holla søndre

Gården fulgte med i det kongelige jernverkspriviliegium som ble gitt til eierne av "det Holdenske Jernværk" i 1657 og er derfor,
til en hver tid forvaltet av Jernverkets eiere.

Landskyld 3 tønner korn.

Landskyld er en betegnelse på måleenheten for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Bonde, leilending
Halvor Olsen Holden fra Gamle Holla f. ca. 1665 bg. 1727.", s.a. Ole Helgesen Holden.
g1g ca. 1699 m. Anne Olsdatter f. ca. 1665 d. 1711.
g2g før 1718 m. Kari Finnsdatter (Karen Findsdatter) fra Findsrud under Prestegården f. ca. 1686 bg. 9/12-1762. "Enken Karen Finsd. Hougen, 76 Aar.", d.a. Finn Finnsen.
1. Anne f. ca. 1700 d. før 1727 (skiftet nedenfor).
Barn i 2. ekteskap:
2. Ole Halvorsen dpt. 11/9-1718. Se Hollahagen
3. Anna Halvorsdatter dpt. 9/3-1721. Konfirmert i Holla 1738.
4. Søren dpt. 22/10-1724 død før 1727 (skiftet nedenfor).
Bruker ca. 1702.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Holden og Karen Findsdatters Ole: Jens Elkier, Jens Olsen Tved, Morten Arvesen, Marte Hotved, Anloug Tved.
F.f.
Halvor Holden og Karen Findsdatters Anne: Jens Tved, Christen Holden, Anders Tygesen, Anlou Tved, Lisbet Tved.
F.f.
Halvor Olsen og Karen Findsdatters Søren: Anders Hotved, Peder Hotved, Steen Andersen, Maren Tved, Karen Hotved.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde!

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1709 - 1716, folio 103a - 103b.
Sted: Holden i Holden Præstegield - 1711.
Anne Olsdtr. død.
Arvinger Enchemanden Halfwor Olsen og daatter;
1. Anne Halvfworsdtr.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1720 - 1727, folio 460a - 460b.
Sted: Holden i Holden Præstegield - 1727.
Halvor Olssøn død.
Arvinger Enken Karen Findsdtr. og Børn;
1. Ole Halvorsen 7 1/2 Aar.
2. Anne Olsdtr. 6 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister

Enka Kari Finnsdatter ble g2g m. enkemann Christen Thorsen. Se Hollahagen.

Bonde, leilending
Ole Arvesen Holden fra S. Vale i Valebø f. ca. 1684  bg. 2/3-1745. "Ole Arvesen Holden, 61 Aar.", s.a. Arve Jonsen Wale.
g. ca. 1713 m. enke Ingeborg Andersdatter fra Torsnes under Søve f. ca. 1689 bg. 2/7-1767. "Ingebor Andersd. søndre Holden, ved Holden, 78 Aar 26 Dage.", d.a. Anders Stenulfsen.
1. Nils Olsen f. ca. 1714. Se Hvalen i Helgen.
2. Anna Olsdatter f. ca. 1715. Bodde hjemme ugift i 1755.
3. Lisbeth dpt. 27/3-1718. Død tidlig.
4. Lisbeth Olsdatter (Elisabeth Olsdatter) dpt. 15/10-1719 g.m. Anders Thorsen. Se Lommerud under Prestegården.
5. Marthe Olsdatter dpt. 20/12-1722. Konf. i Holla 1740.
6. Arve Olsen dpt. 21/5-1725. Se nedenfor.
7. Marie Olsdatter f. ca. 1728 (ikke funnet døpt i Holla). Bodde hjemme ugift i 1755.
Bruker 1727.

Ingeborg Andersdatter var tidligere gift med Nils Svennungsen. Se Fosse.

F.f. Ole Arvesen Søve og Ingebor Andersdatters Lisbet: Ole nordre Vibeto, Harald Søve, Halvor Olsen Hvale, Ingebor Arvesd. ibid og Kirsten Olsd. ibid.
F.f.
Ole Arvesen og Ingebor Andersdatters Elisabeth: Ole Olsen nedre Vibeto, Svenke Sandnæs, Niels Soelberg, Johanne Ringsevjen, Ingebor Hvale.
F.f.
Ole Søve og Ingebor Andersdatters Marte: Haral Søve, Ole Vibeto, Anders Tordsnæs, Aaste Vibeto, Karen Søve.
F.f.
Ole Arvesen og Ingebor Andersdatters Arve: Ole Olsen Vibeto, Svenke Sandnæs, Niels Soelberg, Johanne Ringsevjen, Ingebor Hvalen.

Denne familien bodde på eller under Søve i tiden 1718 - 1727.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2655a. Digitalarkivet.
"Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1745 den 20. Martj tillige med Biøgde Lensmanden Welagte Isach Gundersen Rommenes og de
2de tiltagne udnævnte Eedsvorne Lavrettesmænd Anders Tvett og Christen Holden været forsamlet paa gaarden Holden i Holden Sogn og Præstegield
beliggende, for der Sammestæds at Registrere og Wurdere hvad den hendøde Sal. mand Ole Arvesen kand have efterladt sig til Skifte og deling for sin
igienlevende Encke qvinde Ingebor Andersdatter og deres Sammenavlede Børn som er 2de Sønne og 4de Døttre, ved Nafne:
1. Nils Olsen. Myndig.
2. Arwe Olsen 20 Aar. Formynder: Niels Olsen Søve.
3. Anne Olsdatter 29 Aar. Formynder: Steen Andersen Haatvet.
4. Lisbeth Olsdatter 25 Aar. Formynder: Johannes Gunlichsen Heisholt.
5. Margith(!) Olsdatter (Marte Olsdatter) 22 Aar. Formynder: Faderbroderen Jon Arvesen Hvale.
6. Mari Olsdatter 17 Aar. Formynder: Faderbroderen Svenche Arvesen Sandnes.
Som Lavverge Sagde Encken at have formaaet Anders Olsen Tvett, der samme antog.
Ved Skifteretten nærværende bemelte arvinger, Som tillige med Moderen viste til Registrering og Wurdering følgende:
Rente Penge, Sølf og Kaaber fantes icke noget af.
Messing.
1 Lysestage - 1 ort.
Jernfang og gaards Redschab (gryter og kar, haand ploug og mye redskap).
Træfang (Her er ramset opp skap, bord og stoler m.m.m.).
Tind (talerker, boller, fat o.l.). Stentøy, Linnet, (dette blir for mye å ta med her).
Creaturer.
1 Rød Koe kaldet Givros - 4 rdl.
1 ditto hvid med rødt hoved, Sanros kaldet - 4 rdl. - 2 ort.
1 Blaae Rød ditto kaldet Gasbot - 4 rdl - 2 ort.
1 Bleg Rød ditto kaldet Blomrej - 4 rdl - 1 ort.
1 Rød flecket ditto kaldet Mollich - 4 rdl - 1 ort.
1 Graae Salede ditto kaldet Graadon - 4 rdl.
1 ditto kaldet Libodt - 4 rdl - 1 ort.
1 Hvid stud - 2 ort.
1 Kalv 1 ort - 8 sk.
5 Sowe (sauer) - 2 rdl 2 ort.
Hester.
1 Borchede for - 12 rdl.
1 Brun 10 Aar gl. for 8 rdl.
Indkrævende Gield.
Hos Henrich Sommer, sagde Encken at have tilgode - 5 rdl.
Hos Anders Søwestranden ligeledes - 1 rdl. 2 ort.
Widere fandtes icke til Boets beste at anføre enten af Løsøre midler eller indkrævende Gield, og Fæste gods er Sterfboet intet Eiende.
Beløber da Boets opskrefne løsøre den Summa 97 rdl. - 1 ort - 4 sk.
Derimod blev anmeldet den paa boet hæftende bortskyldige Gield.
1. Til Tollef Maaler for en fæst - 7 rdl. 1 ort.
2. Til 3de Dannemænd, Peder Tvet, Stian Woje og Peder Brogje af Drangedals præstegield, Lod ved Sergeant Jens Larsen Holten
her i boet anmelde deres fordring som er 7 rdl. Dependerende af en fordring Monsieur Peder Pedersen Baar i Scheen hafde hos
afgangne Jon Arwesen, som de til ermeldte Baar Betalt efter forlangende af Jon, hvorfore de nu paastoed ved Skiftet at maatte nyde
gotgiort samme fordring - Encken Ingebor Andersdatter Kunde icke Disputere meer af fordrings Summen, end som 1 ort de hun formenete
at være for meget og altsaa Bliver da allerminste andført til Boets udGield de Resterende - 6 rdl 3 ort.
3. Lensmanden Jacob Rommenes anmeldte at den Sal. mand af Kongens Korn haver oppebaaret følgende Poster (tilsammen) - 5 rdl - 0 ort - 23 sk.
4. Skifteomkostninge (tilsammen) - 5 rdl. 3 ort - 16 sk.
5. Skrivers tienende - 2 ort - 12 sk.
6. Lensmand for Skiftets tillysning og Bivære tilstod Encken - 2 ort.
7. De 2nde Lavrettesmænd - 1 ort 8 sk.
Boets Gield - 26 rdl. 11 sk.
(Boet sto seg godt og det ble betalt ut over 8 rdl. til sønnen, mens døtrene fikk i overkant av 4 rdl. hver. Enka fikk mye av løsøre og noen dyr.)

Dette skiftet er ikke tatt med i
Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 22/7-2018
.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1753 - 1757, folie 170a - 172b,
Sted: Holden søndre, Holden præstegield - 1755.
Ole Arwesen, død.
Arvinger: Enchen Ingebor Andersdtr. og Børn:
1. Niels Olsen. Myndig.
2. Anna Olsdtr. 40 Aar. Ugift.
3. Lisbeth Olsdtr. g.m. Anders Thorsen.
4. Marthe Olsdtr. 33 Aar. Ugift.
I tillegg var nevnt enkas datter, Kirsti Nielsdtr. fra enkas 1. ekteskap med Niels Svennungsen.
Kirsti Nielsdtr. var da (1755) enke etter Ole Tufte.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

NB! Det er uforstålig at ikke Arve Olsen er nevnt i dette skifte. Skjekk med originalen!

Bonde, leilending
Arve Olsen Holden herfra dpt. 21/5-1725 bg. 29/5-1764. "Arve Olsen Holden, 39 Aar."
g. i Holla 7/4-1749 m. Helvig Thomasdatter fra Gunnerud under Prestegården dpt. 5/8-1725 bg. 21/1-1808. "Helvig Thomasd. Wibetoe, 85 Aar.", d.a. Thomas Andersen Gunnerud.
1. Ingeborg Arvesdatter dpt. 14/12-1749 g.m. Nils Olsen Namløs. Se Namløs store.
2. Maren Arvesdatter dpt. 23/1-1752 g.m. Morten Olsen. Se Hegna under Helgen store.
3. Kirsten Arvesdatter dpt. 16/2-1754 g.m. Anund Hansen Wibetoe. Se Vibeto nedre(1).
4. Anna dpt. 5/9-1756 bg. 9/10-1756. "Anna Arvesd. Holden, 5 Uger."
5. Anna Arvesdatter dpt. 23/10-1757 g.m. Anders Arvesen Wale. Se N. Vale(7) i Valebø.
6. Ole dpt. 3/8-1760 bg. 22/1-1761. "Ole Arvesen Holden, 24 Uger."
7. Thomas Arvesen dpt. 23/1-1762 bg. 3/7-1774. "Thomas Arvesen S. Holden, 12 Aar 6 Mnd. 12 Dage."
Bruker ca. 1755.

F.f. Arve Olsen Holden og Helvig Thomasdatters Ingebor: Niels Søve, Ole Tufte, Jon Alfsen, Anna Søve, Anna Olsd. Holden.
F.f. Arve Holden og Helvig Thomasdatters Maren: Niels Søve, Niels Pedersen Præstegrav, Halvor Andersen Holden, Anna Søwe, Lisbet Holden.
F.f. Arwe Holden og Helvig Thomesdatters Kirsten: Niels Søve, Ole Hougen, Anders S. Holden, Anna Søve og Lisbet Holden.
F.f.
Arve Holden og Helvig Thomasdatters Anna: Niels Søwe, Anders Holden, Christopher Tufte, Anna Søwe, Anna Olsd. N. Vibeto.
F.f. Arve Holden og Helvig Thomasdatters Anna: Niels Søwe, Christopher Tufte, Anders Borgen, Anna Søve, Anna Nedre Vibeto.
F.f. Arve Holden og Helvig Thomasdatters Ole: Niels Søve, Christopher Tofte, Ole Søve, Anna Søve, Elian Borgen.
F.f. Arve Holden og Helvig Thomædatters Thomas: Christopher Tofte, Anders Tofte, Kirsten Tofte, Anna N. Wibeto, Maren N. Wibeto.


Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1761 - 1764, folie 640a - 642b.
Sted: Holden søndre, Holden Præstegield - 1764.
Arve Olsen død.
Arvinger: Enchen Helvig Thomasdtr. og deres Børn.
1. Thomas Arvesen 2 Aar.
2. Ingebor Arvesdtr. 15 Aar.
3. Mari Arvesdtr. 13 Aar.
4. Kirstie Arvesdtr. 10 Aar.
5. Anne Arvesdtr. 6 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Helvig Thomasdatter ble g2g med enkemann Ole Halvorsen. Se nedenfor.

Bonde, forpakter
Ole Halvorsen Holden fra Valøya under Vale i Valebø dpt. 5/12-1723 bg. 1/12-1795. "Ole Halvorsen Holden, 73 Aar.", s.a. Halvor Olsen Waløen.
g1g i Holla 2/1-1747 m. enke Berthe Hansdatter fra S. Jøntvedt(1) dpt. 17/12-1719 bg. i Helgen 1/6-1763. "Berthe Hansd. mellem Jentved, 43 Aar 4 Mnd. 26 Dage.", d.a. Hans Rasmussen Jøntvedt.
g2g i Holla 18/8-1765 m. enke Helvig Thomasdatter fra Gunnerud under Holla Prestegård dpt. 5/8-1725 bg. 21/1-1808. "Helvig Thomasd. Wibetoe, 85 Aar.", d.a. Thomas Andersen Gunnerud.
1. Halvor Olsen dpt. 2/2-1749. Se Bø store i Helgen.
2. Karen Olsdatter dpt. 28/3-1751 g.m. Anders Thomasen. Se Bø store i Helgen.
3. Hans dpt. 11/8-1754 bg. 2/3-1755. "Hans Olsen M. Jentved, 6 Mnd. 6 Dage."
4. Ingeborg Olsdatter dpt. 17/10-1756 g.m. Nils Johannesen Namløs. Se M. Namløs(4) "Enerhaugen".
Barn i 2. ekteskap:
5. Arve Olsen dpt. 16/8-1767. Se Familie 28 - Verket 1801.
Bruker 1765.

F.f. Ole mellem Jentved og Berthe Hansdatters Halvor: Hans Vibeto, Brønnil Olsen, Gunder Halvorsen Lille Hvale, Karen øvre Vibeto, Ingebor Hansd.
F.f. Ole Halvorsen Jentved og Berte Hansdatters Karen: Johannes Heisholt, Thomas Fæhn, Brønnil Hansen, Anna Heisholt, Ingebor Hansd. Rødningen.
F.f. Ole M. Jentved og Berthe Hansdatters Hans: Ole Melteij, Hans Vibeto øvre, Gunder Lille Hvale, Anna Heisholt, Margrethe Melteij.
F.f. Ole M. Jentved og Berthe Hansdatters Ingebor: Thomas Fæhn, Brønnill Jentved, Gunder Lille Hvale, Karen Hvale, Anna Nedre Lunde.
F.f. Ole Halvorsen Holden og Helvig Thomasdatters Arve: Hans Alstrup, Ole Store Hotved, Madame Maren Schiærven, Jomfrue Margrethe Wølner, Anna Hvala.

Ole Halvorsen bodde i sitt første ekteskap på gården M. Jøntvedt, hvor alle barn i første ekteskap er født.
Der er det også et skifte etter hans første kone, Berthe Hansdatter.

I Ole Halvorsens tid ble det oppført ny hovedbygning "på nordsida av vegen" (S. Ytterbøe). Enka etter forvalter Bredsdorff,
Beata Henricha Michal Resch, bodde der under folketellinga 1801. Se Familie 51 - Verket 1782.

Bonde, forpakter
Anders Kittilsen Fæhn/ Hollen fra S. Fen(5) dpt. 2/5-1760 bg. 20/10-1809. "Anders Kittilsen Fæhn, en brav mand, 45 Aar.", s.a. Kittil Isaksen Fæhn.
g. i Holla 31/8-1789 m. Kirsten Tronsdatter fra N. Namløs(3) dpt. 3/12-1768, d.a. Tron Kjøstolsen Namløs.
Bruker ca. 1797 - ca. 1803.

Denne familien forpakta Hollla gård i tiden fra ca. 1797 - ca. 1803. Han overtok i 1803 sin farsgård. Se S. Fen(5). Se alle barna der.

Skattebetalere på Hollla gård med Rønningen i 1822:
Gjordemoder Jomfru Olsen.
Husholderske madame Foss.
Tjenestefolk:
Kirsten Torstensdatter.
Ingeborg Thomasdatter
Hans Jacob Hansen (vannfør i 1822).
Arbeider Jørgen Christensen.

Bonde, forpakter
Jørgen Christensen fra Høydalen i Kilebygda dpt. i Solum 8/12-1793 d. 5/6-1874 på Stenstadstranden som enkemann, 79 år gml., s.a. Christen Svendsen Høydalen.
g. i Helgen 29/3-1818 m. Helene Olsdatter fra Stenstad(1) f. 8/10-1798 (ikke i Holla eller Lunde) d. 17/4-1859 på Stenstadstranden av alderdom, 60 år gml.
Bruker 1821.

Jørgen Christensen var i tjeneste på Ytterbø før han gifta seg. Helene vokste opp som fosterbarn hos oberstløyntnant Hoell på Stenstad.
Ved hennes konfirmasjon i Holla i 1815, får vi vite dette samt hennes fødselsdato.

Fra 1821 ble Jørgen og Helene forpaktere på Holla gård. De flytta etter få år til sitt neste bosted Strandkåsa, før de
kom til Stenstadstrand i ca. 1835. Se Stenstadstrand under Stenstad.

Bonde, forpakter
Nils Hansen fra Tinholtstulen(1) ("Tønnstulen") dpt. 6/11-1796 i Melum, s.a. Hans Pedersen Tinholtstulen.
g. i Holla 13/7-1827 m. Karen Gundersdatter fra Ø. Heisholt(6) f. ca. 1803, d.a. Gunder Johannesen Heisholt.
Forlovere: "
Peder H. Tinholtstulen og Johannes G. Heisholt."
1. Anne Nilsdatter f. 18/9-1828.
2. Gunder Nilsen f. 27/3-1831.
3. Gunhild Maria Nilsdatter f. 3/1-1834.
4. Hans f. 20/5-1836.
5. Maren Anne Nilsdatter f. 10/12-1837.
6. Hans Nilsen f. 30/11-1840.
Bruker 1828.

F.f. Niels Hansen Holden og Karen Gundersdatters Anne: Ingeborg Tinholtstulen, Maria Siljan, Hans Tinholtstul, Johannes og Gunder Gunderssønner Heisholt.
F.f. Gaardmand Niels Hansen Holla og Karen Gundersdatters
Gunder: Maren Hansd. Helgen, Magrethe Gundersd. Heisholt, Halvor Thorsen Helgen, Johannes Gundersen Heisholt, Anders Pedersen Holla.
F.f. Gaardmand Niels Hansen Holla og Karen Gundersdatters
Gunnild Maria: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Maria Hansd. Holla, Johannes og Gunder Gundersen Heisholt, Peder Nielsen Lindgreen.
F.f. Gaardmand Niels Hansen Holden og Kari Gundersdatters
Hans: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."
F.f. Gaardmand Niels Hansen Holla og Kari Gundersdatters
Maren Anne: Madame Hoell, Maren Rejersd. Pladsen, Johannes Gundersen Heisholt, Niels Jørgensen Holla, Gunder Gundersen Tved.
F.f. Gaardmand Niels Hansen Holla og Kari Gundersdatters
Hans: Anne Hansd. Heisholt, Marthe Andersd. Holla, Anders Johnsen Heisholt, Christen Hansen Holla, Gunder Gundersen Tvedt.

Nils Hansen var tidligere tjenestegutt på Holla. Han gjorde tydligvis en god jobb, han
fikk i 1828 farpakterstillingen på gården.

Gårdsarbeider, inderst
Christen Olsen fra Storhaug under Baksås f. 14/5-1794, s.a. Ole Christensen Storhoug.
g. i Holla 27/7-1822 m. Mari Monsdatter fra Verket f. 16/9-1796, d.a. Mons Tronsen. Se Familie 64 - Verket 1801.
Denne familien bodde her fra 1833 - 1836. De flytta videre til Dagsrud. Se Familie 53 - Verket 1835.

Bonde, forpakter
Christen Hansen fra Tinholtstulen(1) ("Tønnstulen") f. 15/2-1807, s.a. Hans Pedersen Tinholtstulen.
g. Holla 28/4-1831 m. Gunhild Kirstine Johannesdatter fra V. Heisholt(1) f. 1/4-1812, d.a. Johannes Johannesen Heisholt d.e.
Forlovere: "
John Olsen Helgen og Kittil Jacobsen Bøe."
Bruker 1841 - 1844.

Christen Hansen var i tjeneste på Stenstad før han gifta seg. Han ble gårdskarl på Bø i Helgen i 1831 og overtok
forpaktninga av Holla gård i 1841. Denne familien bodde tidligere på Hegna under Værstad. Se barna der.
Denne familien med 4 barn er registrert utflytta fra Holla til Gjerpen våren 1844. Se Familie 2 - Falkum 1845 i Gjerpen.

Bonde, forpakter
Anund Hansen fra Vibeto nedre(1) f. 12/10-1810, s.a. Hans Anundsen Wibetoe.
g. i Holla 20/9-1838 m. Liv Hansdatter fra Sanden f. ca. 1812, d.a. Hans Halvorsen Sanden.
Bruker ca. 1843 - 1847.

Han var nevnt som "Anund Hansen Holla", som fadder ved en barnedåp i 1843.
Han var nevnt som Anund Hansen Wibetoe i 1848. Se Vibeto nedre(1).

Bonde, forpakter
Tollef Nilsen fra Sværdsten under Ø. Helgen f. ca. 1819.
g. i Holla 2/1-1846 m. Ingeborg Olsdatter fra Jøntvedt f. ca. 1822, d.a. Ole Nilsen Namløs.
Forlovere: "
Halvor Isaksen Øgaarden og Isak Olsen Namløshagen."
1. Anne Tollefsdatter f. 2/6-1846.
2. Nils Tollefsen f. 29/9-1847.
3. Ole Tollefsen f. 25/12-1849.
4. Hans Tollefsen f. 14/4-1852.
5. Isak Tollefsen f. 5/5-1854.
6. Karen Kirstine Tollefsdatter f. 21/4-1856.
Bruker ca. 1849 - 1856.

F.f. Gaardmand Tollef Nielsen Jøntved og Ingeborg Olsdatters Anne: Anne Maria Kjøstolsd. Saugbr., Kirsti Olsd. Jøntved, Ole Olsen Saugbr., Isak Olsen Namløshaven, Ole Olsen Præstegaarden.
F.f. Gaardmand Tollef Nielsen Jøntved og Ingeborg Olsdatters
Niels: Ingeborg Olsd. Hougen, Kirsti Olsd. Jøntved, Ole Olsen Hougen, Isak Olsen Namløshagen, Ole Nielsen Moen.
F.f. Gaardmand Tollef Nilsen Holla og Ingebor Olsdatters
Ole: Anne Svendsd. Moen, Maren Nilsd. Sværdsteen, Ole Olsen Saugbr., Isak Olsen Namløshaven, Anders Nilsen Sværdsteen.
F.f. Gaardmand Tollef Nilsen Holla og Ingebor Olsdatters
Hans: Anne Svendsd. Moen, Maren Nilsd. Sværdsteen, Ole Olsen Saugbr., Isak Olsen Namløshagen, Tollef Poulsen Bjørntved i Solum.
F.f. Tollev Nilsen Holla og Ingebor Olsdatters
Isak: Anne Maria Kjøstolsd. Saugbr., Mari Nilsd. Sværdsteen, Østen Knudsen Øgaarden, Anders Nilsen Moen, Odin Christian Olsen Saugbr.
F.f. Gaardm. Tollef Nilsen Holla og Ingebor Olsdatters
Karen Kirstine: Kirsti Olsd. Øygaarden, Maren Nilsd. Sværdsteen, Østen Knudsen Øygaarden, Ole Nilsen Moen, Odin Olsen Saugbruget.
 

Bonde, forpakter
Jørgen Pedersen fra Fen f. ca. 1826, s.a. Peder Pedersen Fæhn.
g. i Holla 27/6-1851 m. Anne Nilsdatter fra Jøntvedt f. ca. 1829, d.a. Nils Hansen Jøntvedt.
Forlovere: "
Peder Augustinusen Omtvedt og Peder Gundersen Fæhn."
Bruker ca. 1852 - 1858.

Denne familien flytta til gården Kolle i Helgen før 1858. I 1865 kjøpte han M. Namløs(5) "Teigen".

Bonde, forpakter
Simon Simonsen fra Torgersrud i Solum f. 29/7-1826, s.a. Simon Simonsen Torgersrud.
g. i Holla 27/8-1852 m. Aslaug Pedersdatter fra Holtan f. 6/3-1828, d.a. Peder Stiansen Holtan.
Forlovere: "
Gaardmand Anders J. Klovedal og Jacob Andersen Gjærum af Mælum."
Bruker ca. 1856 - 1859. Se denne familien på
Helgen store(5).

Begge Tveit-gårdene ble slått sammen med de to Holla-gårder og drevet under ett. En fagutdannet mann hadde fra 1860 alltid ledelsen
av dette store gårdsbruket, Holla gård.


Agronom, gårdsbestyrer
Peder Hansen fra Haugfoss i Modum, Buskerud f. 2/2-1833 d. 18/10-1902 på Holla av "Sukkersyge.", s.a. Hans Hansen og Mari Pedersdatter.
g. i Borre i Vestfold 8/12-1859 m. Lisa Halvorsdatter fra Flattum i Lier, Buskerud f. 18/1-1834, d.a. Halvor Aslesen Flattum og Kari Larsdatter.
1. Carl Magnus Hansen f. 8/9-1860 på Holla gård.
2. Hans Henrik Hansen f. 20/11-1862.
3. Thorvald Hansen f. 6/7-1866 d. 10/2-1897 på Skottevig i Holt, Aust Agder, av "Tæring, Sindsyg." Døde som agronomelev.
4. Thea Antonette Hansen f. 22/5-1869. Ugift folkeskolelærer i Holla i 1891.
5. Andreas Hansen f. 28/10-1871. Gikk på Tekn. fagskole i Christiania i 1891.
6. Hilda Hansen f. 26/10-1874.
7. Haakon f. 25/10-1879.
Bruker 1860, i 1875, i 1891 og i 1900.


F.f. Agronom Peder Hansen Holla og Lise Halvorsdatters Carl Magnus: Kirsti Gundersd. Rønningen, Maren Nilsd. ditto, Agronom Martin Poulsen Justad, Nils Rasmusen Rønningen, Hans Hansen Holla.
F.f. Agronom Peder Hansen Holden og Lise Halvorsdatters
Hans Henrik: Madame Kirsti Bauer Vrk., Anne Nilsd. Rønningen, Bygmester Bauer, Ole Jensen Holla, Hans Hansen Eie.
F.f. Agronom Peder Hansen Holla og Lisa Halvorsdatters
Thorvald: Anne Johannesd. Kaasene, Helene Olsd. Kaasene, Ole Jensen ditto, Halvor Olsen ditto, Ingebreth Nilsen Vrk., Gartner Hoffman.
F.f.
Agronom Peder Hansen paa Holla og Lise Halvorsdatters Thea Antonette: Madame Laurine Bauer, Anne Hansd. Vrk., Bygmester Bauer, Frihandler Rasmus Hansen Uhlefos, Elling Jørgensen Uhlefos Gaard.
F.f. Agronom Peder Hansen Holla og Lisa Halvorsdatters 
Andreas: Kirsten Laurine Larsd. Vrk., Jomfru Marie Quist, Bygmester Valentin Bauer, Maskinist Hans Quist, Hans Rasmussen Vrk.
F.f. Agronom Peder Hansen Holla og Lise Hansens 
Hilda: Barnets Moder, Marthe Halvorsd. Espevolden, Formermester Ingebreth Nilsen, Thor Halvorsen Espevolden og Halvor Olsen Kaasene.
F.f. Agronom Peder Hansen Holla(46) og Lisa Halvorsdatters(43) 
Hakon. (Haakon.): Madame Karen Nilsen Vrk., Anne Hansd. Vrk., Formermester Ingebret Nilsen Vrk., Skovbetjent J. Andersen Vrk., Hans Hansen Holla.


Hans "moder", enke Maria Pedersdatter fra Modum(59), "haver Ophold hos sin Søn".

Tjenestepike her i 1865: Ingeborg Hansdatter fra Holla(17).

Denne familien er registrert som innflytta fra Dorholt i Lunde til Holla gård ved St. Hans-tider 1860.

En liten arbeiderfamilie, som bodde og arbeidet på gården i 1875:

Tjenestekar
Thomas Tronsen f. ca. 1844 i Holla.
g.m. Helge Asbjørnsdatter fra Eidsborg i Mo prestegjeld f. ca. 1852.
1. Thorvald Halvardus Thomassen (Thorvald Thomassen) f. 20/10-1873 på Gåsodden i Solum. Se Familie
Bosatt her i 1875.

Sønnen Thorvald Thomassen ble konfirmert i Holla i 1888.

Gårdens beboere i 1900 (Kilde: folketellinga 1900).

Anne Marie Johnsen f. 1885 i Hollen, tj., ug., Husgjerning.
Augen Syversen f. 1840 i Modum, mt, (besøgende), gift, Murer.
Karen Jensen f. 1876 i Tanum - Jarlsberg, Logerende, ug., Meierske paa Gaarden.

Sigvardt Einarsen f. 1854 i Strøm - Jarlsberg (Vestfold), hf., Røgter for Fjøset.
Stina Einarsen f. 1842 i Sverrige, hm., Husgjerning.
Anna Einarsen f. 1879 i V. Aker, d., ug., Husgjerning.

Aslaug Andersdatter f. 1858 i Hollen, hm., enke, Melkepige m.m.
Anton Beniksen f. 1890 i Hollen, s.

Ole Gundersen f. 1821 i Hollen, hf., fhv. Røgter nu Pensionist (privat).
Berte M. Gundersd. f. 1834 i Hollen, hm., Melkerske.
Aaste H. Lommerud f. 1830 i Hollen, Logerende, ug., Sommeren gaardsarbeide, Vinteren Spinderske.
Herman Olsen f. 1881 i Fredrikstad, Logerende, ug., Staldkarl.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
"De to Holla-gårdene ble drevet som ett bruk fra 1860. Det ble derfor oppført større uthus her på den tiden. P.g.a. et lynnedslag den 28/8-1868, brant hele gården ned. Husene ble straks bygd opp igjen. Uthusa var beregnet for all avling og husdyr på begge Holla-gårdene, samt Tveit-gårdene."


Bonde, gårdsbestyrer
Øystein Dorholt fra Lunde.
Bruker mellom ca. 1892 og 1910.

Bonde, gårdsbestyrer
Gudbrand Uggerud fra Hoff i Solør, Hedmark f. 17/11-1874.
Bruker i 1910.

Hans mor, enke Guro Uggerud f. 28/8-1834 i Hoff i Solør, var husholderske for sønnen.

Agronom, gårdsbestyrer (forvalter)
Einar Solberg fra Svelvik, Vestfold f. 16/10-1880 d. 30/3-1957.
g.m. Margit Elnæs fra Hakadal i Akershus f. 1894 d. sept. 1979.
1. Esther Marie Solberg f. 24/9-1917 g.m. Thor Eie. Se Eie øvre(5) nordre.
2. Leif Fredrik Solberg f. 16/9-1919. Se nedenfor.
3. Hans Kristian Solberg f. 16/4-1921 (Hans Kristian Elnæs siden 1944) g.m. Tulla Stampe fra Skien. Han ble forstkandidat og siden direktør ved Telemark Tømmermåling.
    Bodde i Øvreg. i Skien.
Bruker 1917 - 1948.

Einar Solberg gikk på Tønsberg landbruksskole før han kom til Holla. Han var gårdsbestyrer av Holla gård fra 1917 til 1948.

Agronom, gårdsbestyrer
Leif Fredrik Solberg (Fredrik Solberg) herfra f. 16/9-1919 d. 7/1-1996.
g.m. Dordi N. Eie fra Eie øvre(2) f. 12/6-1923, d.a. Nikolai Halvorsen Eie.
1. Einar Solberg f. 1949.
2. Inger Marie Solberg f. 1958. Bosatt på Kongsberg.
Bruker 1948.

Leif Fredrik Solberg tok "Vinterlandbruksskolen" i Oslo og overtok som gårdsbestyrer etter faren.

Gårdens besetning 1952: 4 hester, 2 føll, 54 kuer, 28 kviger, 7 okser, 2 kalver, 20 sauer og 15 griser.

Agronom, gårdsbestyrer
Tormod Kjeldsen f. 24/5-1951 d. 20/5-2012. Gravlagt på Romnes.
1. Henrik Kjeldsen.
 


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Hollasæter
Gammel seter under Holla gård. Siden bnr 3 under gnr 15 Hegland.

Beliggenhet: I Landsmarka.

Gammel seter, hvor det til tider var fast bosetting av skogsarbeider-familier.
Eiere: Eierne av Ulefos Jernværk.
S. Ytterbøe (1925): "Det var den beste plassen i heia, ble det sagt."

Skogsarbeider, husmann
Peder Olsen Holdensæter f. ca. 1664 bg. 11/12-1727. "Peder Olsen Holdensæter, 63 Aar.
g.m. Anne Olsdatter fra N. Holla f. ca. 1670 død ca. 1725, d.a. Ole Helgesen Holden.
1. Gudmund Pedersen f. ca. 1698. Se Sannes øvre.
2. Ole Pedersen f. ca. 1698. Se nedenfor.
3. Nils Pedersen f. ca. 1704. Se Stensrud under Tveit.
4. Maren Pedersdatter f. ca. 1705.
Bruker ca. 1698.

Skogsarbeider, husmann
Ole Pedersen Holdensæter herfra f. ca. 1698 bg. 31/12-1766. "Ole Pedersen store Holdensætre, 68 Aar 2 Dage."
g. i Holla 28/10-1725 m. Astrid Olsdatter fra N. Ytterbø f. ca. 1685 bg. 19/6-1762. "Astri Olsd. Holdensætre, 77 Aar.", d.a. Ole Paulsen Ytterbøe.
1. Ole Olsen f. ca. 1727 bg. 19/12-1751. "Ole Olsen Holdensæter, 24 Aar."
2. Peder Olsen f. ca. 1729 bg. 5/12-1751. "Peder Olsen Holdensæter, 22 Aar."
3. Helge dpt. ca. 1731 bg. 22/6-1732. "Helge Olsen Holdensæter, 28 Uger."
4. Halvor Olsen dpt. 1/5-1733. Se nedenfor.
Bruker ca. 1731.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Ole Holdensæter og Astri Olsdatters Halvor: Christen Holden, Gudmun Rødningen, Halvor Olsen Tved, Karen Hegland, Karen Tved.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde!

Skogsarbeider, husmann
Halvor Olsen Holdensæter herfra dpt. 1/5-1733 bg. 5/11-1792. "Halvor Olsen Holdensæter, 53 Aar, 26 Uger."
g. i Holla 1/10-1759 m. Maren Pedersdatter fra Holtet (Øygarden) under Romnes dpt. 1/1-1736 bg. 1/2-1810. "Maren Pedersd. Hollasæter, 74 Aar."
1. Anne Halvorsdatter dpt. 29/11-1761 g.m. Ole Andersen. Se nedenfor.
2. Ole (tvilling) dpt. 31/5-1764 bg. 26/8-1764. "Ole Halvorsen Holdensætre, 11 Uger."
3. Astrid Halvorsdatter (tvilling) dpt. 31/5-1764 g.m. Jens Johansen. Se Familie 25 - Verket 1801.
4. Peder Halvorsen dpt. 29/9-1767. Død før 1793.
5. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 21/10-1770 g.m. sagarbeider Anders Hansen. Se Familie 25 - Sagbruket 1822.
Bruker ca. 1792.

F.f. Halvor Olsen Holdenseter og Anna(!) Pedersdatters Anna: Søren Gladhuus, Hans Tofte, Thomas Hegland, Maren Hegland, Ingebor Kaasen.
F.f.
Halvor Olsen Holdenseter og Maren Pedersdatters 2de børn Ole. (og Astri): Hans Tofte, Søren Gladhuus, Christen Holtet, Niels øvre Sannes, Tollef Pedersen Søve.
F.f. Halvor Olsen Holdenseter og Maren Pedersdatters 2de børn (Ole og) Astri: Torbiørn Præstegaarden, Maren Hegland, Ingebor Tofte, Ingebor Holtet, Aaste Schougen.
F.f. Halvor Olsen Holdenseter og Maren Pedersdatters Peder: Hans Tofte, Tollef Pedersen Søve, Halvor Sande, Ingebor Tofte, Ingebor Pedersd. Holtet.
F.f. Halvor Holdenseter og Maren Pedersdatters Ingebor: Ole Hougen, Hans Stensrud, Ole Espevolden, Ingebor Tofte, Ingebor Holtet.

Skogsarbeider, husmann
Ole Andersen Holdensæter fra Fossekåsa under Fosse dpt. 4/5-1756 d. 15/4-1832 på Hollaseter, s.a. Anders Hansen Fossekaasen.
g. i Holla 27/12-1781 m. Anne Halvorsdatter herfra dpt. 29/11-1761, d.a. Halvor Olsen Holdensæter.
1. Kirsten f. 24/11-1782 bg. 29/1-1787. "Kirsten Olsd. Holdensætter, 4 Aar 9 Uger 3 Dage."
2. Maren f. 24/9-1785 bg. 14/10-1785. "Maren Olsd. Holdensætter, 2 Uger 6 Dage."
3. Kirsten Olsdatter f. 3/10-1788 g.m. Borger Tolfsen. Se Dammen under Tvara.
4. Anders Olsen f. 19/10-1792. Konfirmert i Holla 1809.
5. Halvor Olsen f. 18/5-1795. Konfirmert i Holla 1816.
6. Ingeborg Olsdatter f. 29/7-1798 g.m. Ole Halvorsen. Se Tveit.
7. Peder Olsen f. 2/6-1801. Se Eiestrand(B) under Eie øvre.
8. Maren Olsdatter f. 14/3-1804 g.m. Ole Johannesen Heisholt d.e. Se Familie 23 - Verket 1845.
Bruker ca. 1792.

F.f. Ole Andersen Holdensætter og Anna Halvorsdatters Kirsten: Gunder Berget, Ole Holden, Peder Præstegaard, Aaste Holtet, Sidsel Andersd. Wrk. Romenæs.
F.f. Ole Andersen Holdensætter og Anna Halvorsdatters
Maren: Halvor Holdensætter, Anders Tved, Niels Andersen, Inger Tved, Astrie Halvorsd. Holdensætter.
F.f. Ole Andersen Holdensæters og Anne Halvorsdatters
Kirsten: Harald Texle, Halvor Holdensæter, Hans Rasmussen Røjbæk, Karen Christensd. Texle, Astrie Halvorsd. Holdensæter.
F.f. Ole Andersen Holdensæter og Anne Halvorsdatters
Anders: Clemet Gundersen Saug., Anders Hansen Saug., Hans Rasmussen Brenneboe, Sidsel Andersd. Wrk., Ingeborg Halvorsd. Saugbr
F.f. Ole Andersen Holdensættrets og Anne Halvorsdatters
Halvor: Halvor Pedersen Hegland, Halvor Nielsen Brøndalen, Anders Hansen Saugbr., Astri Halvorsd. Wrk., Dorthe Nielsd. Brøndalen.
F.f. Ole Holdensæter og Anne Halvorsdatters 
Ingeborg: Niels Andersen Saugbr., Halvor Nielsen Brøndal, Gunulv Halvorsen Haatved, Astri Halvorsd. Wrk., Ingeborg Gundersd.
F.f. Ole Andersen Holden Sæter og Anne Halvorsdatters
Peder: Jens Johannissen Saugbr., Sivert Myhren, Halvor Nielsen Brøndahlen, Karen Pedersd. Kaasen, Ingebor Gundersd. Hougen.
F.f.
Ole Andersen, Inderst og Anne Halvorsdatters Maren: Hans Rasmussen og Halvor Nielsen Brøndahlen, Peder Gundersen, Asberg Halvorsd. Myhren, Sessel Gundersd. Brøndahlen.

Dette ekteparet var de eneste beboere på Hollaseter under folketellinga 1801.

Nils Stenersen Hegland kjøpte Hollaseter i 1824 av kaptein Høyum på Søve.
Han solgte plassen året etter til Peder Halvorsen. Se nedenfor.

Peder Halvorsen fra Hegland i Lunde f. ca. 1799.
g. i Lunde kirke 23/7-1820 m. Karen Andersdatter fra Tveit f. ca. 1798, d.a. Anders Tvedt.
Forlovere: "Gunder Fæhn og Anders Tved."
Eier 1825.

Karen Andersdatter var i tjeneste på Melteig da de gifta seg.

Kilde: Ytterbøe.
Ole Johnsen Fæhn ble eier i 1834, og dattera Karen Andersdatter solgte til sønnen John Tollefsen Fæhn, i 1875.
Han solgte til et selskap som bestod av Anders Jørgensen Hustvet, Ole Aslaksen Stavdal og Peder Andersen Bruset.
Peder Simonsen Omtvet tok snart ut odelsstevning. Kona hans var søster av John Tollefsen Fæhn.
Hun het Kjærsti og hadde odelsretten (1877). Peder Omtvet solgte til S. D. Cappelen i 1880 for kr. 10.000,-.

Skomaker, husmann
Peder Pedersen d.e.
fra S. Namløs(1) f. 28/5-1824 d. 11/9-1865 på Ødegården under N. Fen, 41 år gml., s.a. leilending Peder Pedersen Namløs.
g. i Holla 1/12-1848 m. Kirsti Kittilsdatter fra Fæbakke øvre under S. Namløs f.
30/1-1823, d.a. Kittil Jonsen Fæbakke.
Forlovere: "
Peder Augustinusen Omtved og Ole Johnsen Fæhn."
1. Peder Pedersen f. 14/8-1849.
2. Kittil Pedersen f. 20/9-1851.
3. Ingeborg Kirstine Pedersdatter f. 16/1-1854.
4. Tron f. 2/9-1856 d. 18/4-1860 i Hollasæter av "Kighoste", 3 1/2 år gml.
5. Jørgen Andreas f. 7/3-1859 d. 26/1-1860 på Hollasæter, 1 år gml. av en sottesykdom.
6. Tron Pedersen f. 7/1-1861.
7. Anne Pedersdatter f. 17/9-1863.

F.f. Skomager Peder Pedersen Jøntved og Kirsti Kittilsdatters Peder: Ingebor Jørgensd. Namløs, Anne Kittilsd. Fæhn, Tron Andersen Namløs, Knud Andersen Fæbakke, Peder Christensen Steenstad.
F.f. Huusmand Peder Pedersen Hollasætre og Kirsti Kittilsdatters
Kittil: Anne Andersd. Jøntved, Anne Kittilsd. Fæhn, Tron Namløs, Jørgen Pedersen Namløs, Jens Halvorsen Langkaas.
F.f. Gaardbruger Peder Pedersen Hollasætre og Kirsti Kittilsdatters
Ingeborg Kirstine: Anne Nilsd. Holla, Asloug Tronsd. Namløs, Tron Andersen Namløs, Knud Andersen Jøntved, John Bentsen Vale.
F.f. Gaardm. Peder Pedersen Hollasætret og Kirsti Kittilsdatters
Tron: Andrea Kittilsd. Langkaas, Maria Knudsd. Jøntved, Tron Namløs, Knud Andersen Jøntved, Ole Tronsen Namløs.
F.f. Gaardm. Peder Pedersen Hollasætre og Kirsti Kittilsdatters
Jørgen Andreas: Asloug Tronsd. Wale, Maria Knudsd. Jøntved, Knud Andersen Jøntved, Jørgen Pedersen Kolle, Peder Pedersen Namløs.
F.f. Gaardmand Peder Pedersen Hollasæter og Kirsti Kittilsdatters
Thron: Andrea Kittilsd. Grønli, Maria Knudsd. Hougjordet, Tron Andersen Namløs, Anders Thronsen Namløs, Anders Kittilsen Hougjordet.
F.f. Husmand Peder Pedersen Hollasæter og Kirsti Kittilsdatters
Anne: Inger Pedersd. Namløs, Maria Knudsd. Jøntvedt, Tron Andersen Namløs, Knud Andersen Jøntvedt, Anders Tronsen Namløs.

Denne familien bodde i Hollasæter fra 1851 - 1864. Da flytta de til N. Fen(1).

Skogsarbeider, husmann
Peder Nilsen fra Hegna under Håtveit lille f. 1/11-1798 d. 4/11-1871 på Hegland i Lunde, 72 år gml., s.a. Nils Olsen Hegnen.
g. i Holla 24/8-1827 m. Karen Johannesdatter (Kari Johannesdatter) fra Gunnerud under prestegården f. 4/4-1804 d. 21/4-1885 på Hegland i Lunde, d.a. Johannes Andersen Gunnerud.
Bruker i 1865.

Se denne familien på Teksle. De flytta siden til Hegland i Lunde.

Tjenestepike i 1865: Kari Olsdatter f. ca. 1835 i Holla. Ugift i 1865.

Blåboka (matrikkelgrunnlag)1866: Gården ble oppgitt til 40 mål og 10 mål vannslått. Der ble fødd 2 kuer og 6 sauer.

Folketellinga 1875:

Bonde, selveier
John Tollefsen Holdensæter fra Fen f. 1843.
Gunnil Olsdatter f. 1841 i Holla. Ugift Tjenestepike.

Hans Andreas Gundersen fra Vipeto f. 5/4-1835 i Namløshagen, s.a. husmann Gunder Andersen og Ingeborg Olsdatter.
Bosatt her som "ugift løskarl og jordbrugsarbeider" i 1875. Registrert utflytta til Porsgrunn som ungkar fra Hollasæter rundt 1878.
Presteattest av 26/8-1884.

Kreaturhold i 1875: 1 Hest, 2 Kuer, 1 Kalv.

Skogsarbeider, veivokter, leilending
Erik Kristiansen Hollasætre
f. 4/4-1857 fra Lunde i Telemark d. 1954, s.a. husmann Kristian Eriksen.
g. i Holla 3/1-1882 m. Karen Gundersdatter fra Vipeto f. 1862 på Røybekk d. 20/5-1923 på Vesthagen av "Tæring.", d.a. husmann Gunder Andersen Vibetoe.
Forlovere: "Hans Nilsen Jøntvedt og Isak Halvorsen Værstad."
1. Ingeborg Marie Hollasætre f. 18/2-1882 på Hollaseter.
2. Gustav Hollasætre f. 12/4-1884.
3. Kristian Hollasætre f. 3/12-1886.
4. Karen Anette Hollasætre f. 1/7-1889.
5. Torvild Hollasætre f. 28/3-1892.
6. Inga Hollasætre f. 4/3-1895 d. 12/1-1916 på Kviteseid Sanatorium av Tuberkulose. Ugift.
7. Anders Hollasætre f. 29/3-1897.
8. Anna Tomine Hollasætre f. 28/8-1899.
9. Konstanse Elise Hollasætre f. 5/1-1903.
Bruker 1881.

F.f. Arbeider Erik Kristiansen Holdensæter og Karen Gundersdatters Ingeborg Marie: Nils Pedersen Hegland, Nils Andersen Brøndalen, Martin Pedersen Holden, Birgit Olsd. Hegland, Ingeborg Olsd. Hegland.
F.f. Arbeider Erik Kristiansen Holdensæter og Karen Gundersdatters Gustav: Karen Gunulfsd. Kaasen, Mari Hansd. Brennebu, Brynjulf Jensen Kaasen, Julius Jensen Kaasen, Nils Andersen Brøndalen.
F.f. Arb. Erik Kristiansen Holdensæter og Karen Gundersdatters Kristian: Marie Hansd. Brænnebu, Ole Hansen Brænnebu, Nils Andersen Brøndalen, Karen Gunulfsd. Kaasene, Julius Brynjulfsen Kaasene.
F.f. Leilending Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters Karen Annette: Laura Pedersd. Teksle, Maren Tønnesd. af Skien, Nils Andersen Brøndalen, Thorvald Kristiansen Hollasæter, Gunder Gundersen, Skien.
F.f. Leilending Erik Kristiansen Hollasætre og Karen Gundersdatters Torvald: Laura Pedersd. Brøndalen, Inger Olsd. Holla, Anders Andersen Haavet, Ole Hansen Brænnebo, Ole Johnsen Brøndalen.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen og Karen Gundersdatters Inga: Laura Pedersd. Brøndalen, pige Kirsti Andersd., husmand Johannes Hansen Brænnebu, Ole Johnsen Brøndalen.
F.f. Leilænding Erik Kristiansen og Karen Gundersdatters Anders: Leil. Nils Brøndalen, Ole Johnsen ditto, Husm. Johannes Hansen Brænnebu, kone Laura Pedersd. Brøndalen, pige Marie Eriksd. Hollasæter.
F.f. Leilænd. Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters Anna Tomine: Moderen, pige Karen Hansd. Brænnebu, sagarb. Johannes Hansen ditto, gbr. Isak Værstad.
F.f. Gaardbruger Erik Kristiansen Hollasæter og Karen Gundersdatters Konstanse Elise: Louise Fredriksen Værstad, Marie Eriksd. Hollasæter, gbr. Isak Halvorsen og Halvor Isaksen Værstad.

Ved vielsen var det nevnt at Erik Kristiansen ble konfirmert i Lunde i 1871 og at hun ble konfirmert i Solum.
Moderen, enke Ingeborg Torvildsdatter bodde her i 1891 i Holla.

Ytterbøe: Han kom fra lille Brøndalen, sammen med sin far, hit i 1882. Erik dreiv Hollaseter til 1905. Da ble han veivokter ved "postvegen".
I 1913 kjøpte han tomt og bygde hus på Vesthagan. Se Tverrgata 1 under Søve.
Seinere var han vegvokter i Holla i 32 år. Han døde i Vesthagan 1954, 97 år gammel.

Skogsarbeider, forpakter
Halvor Halvorsen Hollasæter
fra Eidet i Lunde f. 19/10-1854 i Lunde d. 25/7-1920 på Fen av "Hjertesygdom", s.a. Halvor Halvorsen Eidet.
g. i Lunde kirke 6/1-1880 m. Kari Larsdatter f. 27/8-1858 på Bjerkholt und. Stenstadvalen d. 2/10-1912 på Hollaseter, d.a. Lars Pedersen Haavet. Se Håvet under Klovdal.
Forlovere: "Lars Pedersen Ugge og Gullik Halvorsen Hagen(?)."
1. Hanna Thomine Hollasæter f. 16/1-1880 på Ugge d. 17/3-1955 g.m. Karl Severin Høydalen f. 9/5-1875 d. 26/11-1952. Bodde i Høydalen i Kilebygda.
2. Thora Hollasæter f. 17/11-1881 på Ugge g.m. Anders Rønningen.
3. Lars Halvorsen Hollasæter f. 1/3-1884 på Ugge g1g m. Rikka Eriksen fra Drangedal. Lars g2g m. Gina Juel fra Rauhaug.
4. Gunhild Pauline Hollasæter f. 27/11-1885 på Bømark i Lunde g.m. Georg Steinsrud.
5. Peder Hollasæter f. 20/5-1888 på Bømark d. 1/11-1919 på Fylkessykehuset av "Bronkit". Ugift.
6. Bertha Hollasæter f. 27/7-1890 på Bømark g.m. Steen Andreas Johannesen Håtveit. Ae
7. Halvor Hollasæter f. 12/11-1892 på Ugge. Ugift.
8. Hilda Hollasæter (tvilling) f. 9/5-1897 på Ugge g.m. Hans Røybekk. Se nedenfor.
9. Karen Hollasæter f. 9/5-1897 på Ugge g.m. Halvor Hegland.
10. Anne Kirstine Hollasæter f. 12/6-1899 på Løvbugten g.m. Knut Hansen Dellhaug f. 1897. En sønn født her: Kaare Henry f. 2/4-1918 på Hollasæter. Fadder: "Kone Pauline Hollasæter".
11. Marie Hollasæter f. 3/6-1902 på Løvbugten g.m. Ole A. Vipeto.
Bruker 1905.

F.f. Husm. Halvor Halvorsen Ugge og Kari Larsdatters Hanna Thomine: Gunhild Olsd. Hegland, Kari Thomasd. Røisland, Johannes Pedersen Hegland, Ole Larsen Ugge, Jacob Johannesen Løvbugten.
F.f. Inderst Halvor Halvorsen Ugge og Kari Larsdatters Thora: Mari Larsd. Pladsen, Thomine Olsd. Roligheden, Thor Hansen ditto, Olaf Larsen Ugge, Anders Larsen Ugge.
F.f. Leilending Halvor Halvorsen Ugge og Kari Larsdatters Lars: Ingeborg O. Hægland, Mari Joh. Løvbugten, Karen Aslaksd. Teigen, Niels P. Hægland.
F.f. Leil. Halvor Halvorsen Bømark (Holden) og Kari Larsdatters Gunhild Pauline: Mari L. Pladsen, Kari T. Røisland, Anders T. Pladsen, Olav L. Ugge, Theodor L. Ugge.
F.f. Halvor Halvorsen Bømark (Holden) og Kari Larsdatters Peder: Mari L. Pladsen, Thea A. Teigen, Pauline J. Hægland, Olav L. Ugge, Theodor L. Ugge.
F.f. Halvor Halvorsen Bømark (Holden) og Kari Larsdatters Bertha: Gunhild O. Hægland, Karen N. Hægland, Johannes P. Hægland, Theodor og Peder L. Ugge.
F.f. Halvor Halvorsen Ugge og Kari Larsdatters Halvor: Gunhild O. Hægland, Dorthe H. Hagen, Johannes P. Hægland, Hans H. Røisland, Peder Larsen Ugge.
F.f. Halvor H. Ugge og Kari Larsdatters (tvilling) Hilda: Gunhild O. Hægland, Gunhild Tjøstolfsd. Rønningen, Johannes P. Hægland, Hans H. Røisland.
F.f. Halvor H. Ugge og Kari Larsdatters (tvilling) Karen: Karen Torjusd. Teigen, Gunhild Tomasd. Rønningen, Tomas H. Rønningen, Vetle G. Hovland, Nils G. Hovland.
F.f. Halvor Halvorsen Løvbugten og Kari Larsdatters Anna Kirstine: Mari Pladsen, pige Hanna Tomine H. Løvbugten, Halvor H. Hagen, Severin T. Højdalen, Olav J. Hegland.
F.f. Halvor Halvorsen Løvbugten og Kari Larsdatters Marie: Marie Larsd. Pladsen, Hanna Halvorsd. Løvbugten, Andres H. Teigen, Severin Taraldsen Høydalen, Halvor Gulliksen Hagen.

Halvor Halvorsen bodde først på Ugge i noen år. De bodde på Bømark fra 1885 - 1891, deretter til Ugge igjen i 1892 og til
Løvbukta i 1899, før han kom hit med sin familie i 1905. Da de bodde på Bømark, sto det Holla i parentes bak, men de
benyttet fram til 1905 kun Lunde kirke.

Arbeider, forpakter
Hans Martinussen Røybek fra Røybekk under Tveit f. 20/2-1889 på Brennebu d. 6/3-1967, s.a. leilending Martinius Larsen Røibæk.
g. i Holla 1/2-1919 m. Hilda Hollasæter herfra f. 9/5-1897 på Ugge i Lunde d. 9/3-1973.
Forlovere: "
Leil. Johannes Brennebu og lærer O. Hvalen."
1. Magnus Henry Røybekk f. 26/7-1919.
2. Peder Røybekk f. 5/2-1921.
3. Harald Kristoffer Røybekk f. 2/6-1923.
4. Magnhild Røybekk g.m. Halvor Myra i Lunde.
Bruker 1920.

F.f. Skogarb. Hans Røibæk og Hildas Magnus Henry: Martinius Røibæk, Peder H. Hollasæter, Louise Røibæk, Kone Helge Olsen Verket.
F.f.
 Leilænding Hans Røibæk, Hollasæter og Hilda Halvorsdatters Peder: Forældrene, Harald Teksle, Louise Røibek.
F.f. Leilending Hans Røibæk, Hollaseter og Hilda Halvorsens 
Harald Kristoffer: Foreldrene, Johannes Brennebu, Lovna Røibæk.

Gnr 13 Holla ble i 1926 sammenføyet med gnr 16 Sanden (i Landsmarka). Gnr 16 Sanden gikk samtidig inn i gnr 12 Holden.
Tinglyst 1926. Begge bruk var eid av jernverkets eiere.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Hollakåsa - Kåsa
Under løpenr. 24 i 1875.


Hollakåsa 1958. Foto Widerøe. Eier: Holla Historielag.

Forbehold.
I forbindelse med Cappelens kjøp av Tveit-gårdene i 1868 og 1871, kan det lett ha skjedd en sammenblanding av enkelte
husmannsplasser i området. Hollakåsa kan like gjerne være samme som Kåsa under nabo-gården Tveit.

Jordbruksarbeider ved Holla gård, husmann, sagmester for Cappelen
Hans Jensen Hollakaasa fra Heggemoen(A) under Tvara i Holla f. 15/12-1834 d. 9/3-1907 i Gråten, Solum av "Influensa", s.a. Jens Jacobsen Hæggemoen.
g. i Lunde krk. 3/6-1859 m. Mari Olsdatter fra Lunde f. 1835 d. 25/2-1916 på Gråten, d.a. Ole Halvorsen.
Forlovere: "Thomas Thomassen Espevolden og Jacob Jensen Ødegaarden."
1. Jens Hansen f. 2/8-1859. Jordbrugsarbeider på Holla gård i 1875. Registrert utflytta til Solum i 1881.
2. Else Marie Hansdatter f. 4/4-1862.
3. Ole Hansen f. 1/12-1865.
4. Johanne Margrethe Hansdatter f. 10/11-1868.
5. Gunhild Maria Hansdatter f. 3/11-1871.
6. Kristen Hansen f. 14/11-1873.
7. Maria Hansdatter f. 12/9-1876.
8. Halvor Hansen f. 30/11-1880.
Bruker 1873.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Huusmand Hans Jensen Hæggemoen og Mari Olsdatters Jens: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Gunnild M. Jensd. ditto, Jacob Jensen Øgaarden, Ole Andersen Kaasa, Christen Jensen Hæggemoen.
F.f. Husm. Hans Jensen Hæggemoen og Mari Olsdatters 
Else Marie: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Gunnild Maria Jensd. ditto, Hans Tolfsen Dammen, Thomas Thomassen Espevalen, Kristen Jensen Hæggemoen.
F.f. Husm. Hans Jensen Heisholt og Mari Olsdatters 
Ole: Maria Jensd. Vrk., Ingeborg Gundersd. Heisholt, Jacob Jensen Øgaarden, Kristen Jensen Hæggemoen, Osmund Gundersen Wrk.
F.f. Husmand Hans Jensen Stensrud og Maren Olsdatters 
Johanne Magrete: Anne Olsd. Tved, Anne Nilsd. Rønningen, Halvor Halvorsen Lommerud, Halvor Johnsen Hollahagen, Christen Jensen Hæggemoen.
F.f. Husm. Hans Jensen Deelhoug under Hovland og Mari Olsdatters 
Gunhild Maria: Inger Stensd. Briskemyhr, Maren Nilsd. Stensrud, Nils Gundersen Vrk., Aasmund Gundersen og Jacob Petter Gundersen Vrk.
F.f. Husm. Hans Jensen Kaasa og Mari Olsdatters 
Christen: Inger Stensd. Briskemyr, Hanna Halvorsd. Lommerud, Nils Rasmusen Steensrud, Knud Jacobsen Briskemyhr, Nils Gundersen Vrk.
F.f. Hsmd. Hans Jensen Kaasa og Mari Olsdatters 
Maria: Barnets Moder, Maren Nilsd. Stensrud, Jens Hansen Kaasa, Andreas Aslaksen Røibæk, Nils Gundersen Vrk. Hjemmedøbt af Ole Gundersen Holla.
F.f. Husm. Hans Jensen Hollakaasa og Mari Olsdatters 
Halvor: Kari Olsd. Vibeto, Nils Gundersen Vrk., Ole Olsen Lommerud, Ole Hansen Kaasa.

De to eldste barna ble født på Heggemoen under Tvara, hjemme hos hans foreldre. Under folketellinga 1865
er familien oppført på plassen Almanskås under Ø. Heisholt. De bodde også en tid på Stensrud under Tveit.
De fikk dattera Gunhild Maria på Deilhaug under Hovland i Landsmarka.
I november 1873 bodde de på Hollakåsa, og det var her sønnen Kristen Hansen ble født.

Under folketellinga 1875 kan vi se at de kunne fø ei ku og 3 sauer på Hollakåsa.

Hans Jensen med familie flytta før 1891 til Gråten i Solum.


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Brøndalen nedre
Opprinnelig bnr 2 under gnr 15 Hegeland.
Overført til gnr 13 Holla på ukjent tidspunkt.

Beliggenhet: Ved Brennebu på vestheia.

Brøndalen er første gang nevnt i kirkeboka  ved en vielse 1802, da Ingeborg Gundersdatter "Brøndal"
giftet seg med spikersmeden Halvor Næperud fra Verket.

Brøndalen ble før 1865 delt i to boplasser: Brøndalen nedre og Brøndalen øvre.

Skogsarbeider, husmann
Ole Thomassen Brøndalen fra Bø(?) f. ca. 1786 d. 27/2-1863 d. på Wibeto av "
Grevext Sygdom i Næsten 20 Aar.", 77 år gml.
g. i Holla 23/5-1809 m. Maren Halvorsdatter herfra f. ca.
Forlovere: "
H. Hegland, Ola Hollasæter."
1. Thomas f. 26/6-1812 d. 10/3-1833 på Brøndalen, 20 år gml.
2. Halvor f. 12/10-1814.
3. Birgitha f. 18/11-1817.
4. Anders Olsen f. 2/10-1820. Se nedenfor.
5. Nils Olsen f. 19/3-1824. Se nedenfor.
6. Gunhild Olsdatter f. 2/5-1826 g.m. Jens Olsen fra Brennebu und. Tveit. Se Kåsa und. Tveit.
7. Ole f. 5/3-1829 d. 13/2-1840, 11 år gml.
8. Thomas Olsen f. 29/9-1832.
Bruker ca. 1809.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsdatters Thomas: Marte Andersd. Pladsen, Gunnil Johannesd. Gunnrud, Even Lommerud, Halvor Lommerud og Anders Olsen Holdensætre.
F.f. Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsdatters
Halvor: Maren Andersd. Tved, Kirsten Olsd. Holdensætret, Gunder Olsen Tved, Peder Olsen Brøndalen og Borjer Tolfsen Dammen.
F.f. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsdatters
Birgitha: Mari Tved, Kari Meelteig, Halvor Tved, Hans Holden og Peder Hotved.
F.f. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsdatters
Anders: Sigri Myhren, Lisbeth Søwe, Halvor Brøndalen, Halvor Hegnen og Ole Brenneboe.
F.f. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsdatters
Niels: Maria Pedersd. Hotvedt, Kari Kiøstolsd. Hotved, Kjøstol Hotved, Gunder Tved og Anders Jacobsen Rødningen.
F.f. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsdatters
Gunnil: Mari Lommerud, Berthe Knudsd. Tved, Halvor Lommerud, Gunder Tved og Rasmus Halvorsen Lommerud.
F.f. Ole Thomasen Brøndahlen og Maren Halvorsdatters
Ole: Karen Holden, Maren Johannesd. Tvedt, Halvor Lommerud, Niels Holden, Rasmus H. Lommerud.
F.f. Huusmand Ole Thomasen Brøndalen og Maren Halvorsdatters
Thomas: Karen Andersd. Hollasætre, Kirsten Kjøstolsd. Haatved, Peder Hollasætre, Peder Olsen Hollasætre, Peder Kjøstolfsen Haatved.

Skogsarbeider, husmann
Nils Olsen herfra f. 19/3-1824.
g. i Holla 3/10-1847 m. Maren Pedersdatter (Mari Pedersdatter) fra Tufte(2)
f. 29/1-1828, d.a. Peder Andersen Tufte.
Bruker i 1848.

Nils Olsen var nok en flink, sparsommelig og målbevisst ung mann. Han kjøpte i 1855 Vipeto øvre(4).

Skogsarbeider, jordbruker, forpakter
Anders Olsen herfra
f. 2/10-1820 d. 24/9-1895 i Brøndalen, av bronkit.
g.m. Aaste Evensdatter fra Kjelldal i Flåbygd, Lunde i Tel. f. 1827 d. 22/5-1901 i Brøndalen, av alderdom.

Kjersti Olsdatter, Sønnedatter, Ugift, Kreaturstel og Husarbeide hjemme, f. 1869 i Holden.
Karoline Karlsdatter, Fosterdatter, Ugift, Kreaturstel hjemme, f. 1871 i Tønsberg.

Arbeider, leilending
John Nilsen Brøndalen fra Bø i Tel. f. 18/3-1821.
g.m. Mari Johnsdatter fra Bø f. 3/1-1831.
1. Nils Johnsen f. ca. 1852, ditto.
2. Gunhild Johnsdatter d.e. f. 17/5-1855 i Bø.
3. Gunhild Johnsdatter d.y. f. 10/8-1857 i Bø.
4. Anne Johnsdatter f. 29/2-1859 i Bø.
5. John Johnsen f. 30/1-1865 i Bø.
Bruker 1865.

Kilde: Holla KB, innflyttingslister 1868. De hadde med presteattest fra sogneprest Carlsen av 15/10-1869.
Disse innflyttingslistene er temmelig unøyaktige. FT 31/12-1865 forteller oss at de da allerede var leilendinger
i Brøndalen nedre.


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Brøndalen Øvre

Skogsarbeider, husmann
Peder Olsen Brøndalen f. ca. 1779 d. 30/11-1859 i Brøndalen, 80 år gml., s.a. Ole NN.
g.m. Sessel Gundersdatter "fra Brøndalen" f. ca. 1779 d. 19/12-1860 i Brøndalen, 81 år gml., d.a. Gunder NN.
1. Ole Pedersen f. 17/5-1811 d. 24/1-1832 i Brøndalen, 21 år gml.
2. Kirsten Pedersdatter f. 29/12-1812.
3. Ingeborg Pedersdatter f. 1/10-1815.
4. Inger Pedersdatter f. 23/12-1817 g.m. Hans Andersen på Verket. Se Familie 19 - Verket 1845.
5. Gunder Pedersen f. 9/10-1821.
6. Anders Pedersen f. 31/7-1824. Se nedenfor.
Bruker ca. 1811.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Olsen Brøndahlen og Sessel Gundersdatters Ole: Hans Andersen, Anders Jacobskaas, Hans Jøntved, Mari Brøndahlen, Mari Steenstad.
F.f. Peder Olsen Brøndalen og Sidsel Gundersdatters
Kirsten: Mari Halvorsd. Brøndal, Kirsten Olsd. Sannæs, Anders Jacobskaas, Halvor Andersen Nordstaae, Hans Olsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Peder Olsen Brøndalen og Sidsel Gundersdatters
Ingebor: Mari Brøndalen, Mari Brenneboe, Anders Jacobskaas, Halvor Næberud og Hans Tolvsen Holden.
F.f. Huusmand Peder Olsen Brøndalen og Sidsel Gundersdatters
Inger: Ingebor Næberud, Aaste Nielsd. Anders Jacobsen Kaasen, Halvor Næberud og Ole Brenneboe.
F.f. Huusmand Peder Olsen Brøndalen og Sidsel Gundersdatters
Gunder: Ingebor Gundersd. Næberud, Asloug Halvorsd. Næberud, Halvor Næberud, Ole Brøndalen og Friderich Olsen Tved.
F.f. Huusmand Peder Olsen Brøndalen og Sidsel Gundersdatters
Gunder: Lisbeth Briskemyhr, Kirsten Halvorsd. Næberud, Gunder Tved, Ole Briskemyhr og Ole Hansen Brenneboe.

Skogsarbeider, husmann med arvefeste
Anders Pedersen Brøndalen herfra f. 31/7-1824, s.a. Peder Olsen Brøndalen.
g. i Holla 27/12-1847 m. Kirsti Nilsdatter fra Hegna under Holla f. ca. 1817 d. 13/1-1898 av alderdom, d.a. Nils Nilsen Hægnen.
Forlovere: "
Marsmester J. H. Horn og Ole Andersen Meelteig."
1. Peder Andersen f. 18/4-1851.
2. Anne Andersdatter f. 19/7-1855 g.m. Ole Jensen. Se Hegna under Holla.
3. Nils Andersen f. 28/1-1859. Se nedenfor.
4. Ole f. 8/1-1863 d. 8/2-1866 i Brøndalen av "Halsesyge".
Bruker ca. 1864.

F.f. Huusmand Anders Pedersen Brøndalen og Kirsti Nilsdatters Peder: Inger Pedersd. Godjord, Anne Hansd. Hægna, Peder Brøndalen, Thor Jørgensen Tved, Nils Nilsen Hægna.
F.f. Gaardm. Anders Pedersen Hægna og Kirsti Nilsdatters
Anne: Anne Nilsd. Vrk., Aavet Christensd. Haatved, Peder Olsen Brøndalen, Anund Olsen Vrk., Nils Nilsen Hægna.
F.f. Gaardmand Anders Pedersen Hægna og Kirsti Nilsdatters
Nils: Anne Nilsd. Vrk., Gunnild Nilsd. Hægna, Peder Olsen Brøndalen, Anund Olsen Vrk., Nils Nilsen Hægna.
F.f. Gaardmand Anders Pedersen Hægna og Kirsti Nilsdatters
Ole: Anne Nilsd. Sandbakken, Kari Olsd. Brænne, Peder Pedersen Røgstuen, Anund Olsen Sandbakken, Jørgen Thorsen Tvedt.

Denne familien bodde på plassen Hegna fra 1854. Hegna lå i samme området, også under Holla gård.
Siden flytta de hit til Brøndalen rundt 1864.

Beboer i familien var Ole Johnsen f. 1872 i Holla, en dattersønn av Anders og Kirsti som vokste opp her hos sine besteforeldre.
Han brukte siden Brøndalen øvre. Se nedenfor.

Kreaturhold her i 1875: 2 Kjør, 2 Kalve, 5 Faar.

Skogsarbeider, leilending
Christian Eriksen fra Lunde i Tel. f. 1815 i Lunde.
g.m. Ingeborg Torvildsdatter f. 1822 i Holla.
1. Anne Christiansdatter f. 1844 i Lunde.
2. Erik Christiansen f. 1857 i Lunde. Skogsarbeider her i 1875.
3. Thorvald Christiansen f. 1860 i Lunde. Skogsarbeider her i 1875.
Bruker i 1875.

Kreaturhold her i 1875: 1 Hest, 2 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar.

Jordbruker, skogsarbeider, leilending
Nils Andersen Brøndalen herfra f. 28/1-1859, s.a. Anders Pedersen Brøndalen.
g. i Holla 8/1-1886 m. Laura Pedersdatter fra Teksle(4) f. 4/8-1863, d.a. Peder Olsen Texle.
Forlovere: "Fædrene."

1. Karen Kirstine Nilsdatter f. 18/3-1886 i Brøndalen g.m. Karl Severin Olsen Vibeto. Se M. Vipeto(1).
2. Anders Nilsen Brøndalen f. 1/7-1887.
3. Kirsten Pauline Brøndalen f. 11/9-1888.
4.
Peder Brøndalen f. 1/9-1890.
5. Ole Peter Brøndalen f. 14/12-1892.

6. Andreas Brøndalen f. 23/2-1895.
7. Johannes Brøndalen f. 13/2-1897. Se nedenfor.
8. Udøpt pikebarn f. 10/1-1899 d. 22/1-1899 i Brøndalen.
9. Gusta Sofie Brøndalen f. 27/2-1900 i Brøndalen g.m. enkemann
(og svoger) Karl Severin Olsen Vibeto. Se M. Vipeto(1).
Bruker ca. 1886.

F.f. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Karen Kirstine: Anne Andersd. Torjusrud (i Solum), Anne Jensine Andreasd. Texle, Ole Pedersen Texle, Peder Olsen Texle og Anders Pedersen Brøndalen.
F.f. Arb. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatter Teksles 
Anders: Anne Marie Pedersd. Teksle, Karen Hansd. Brænnebu, Anders Pedersen Brøndalen, Ole Pedersen Berget og Jørgen Pedersen Teksle.
F.f.  Gbr.søn Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters
 
Kirsten Pauline: Barnets Moder, Kirsti Olsd. Brøndalen, Ole Johnsen Brøndalen, Peder Olsen Texle og Jørgen Pedersen Texle.
F.f. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters 
Peder: Barnets Moder, Kirsti Olsd. Brøndalen, Peder Olsen Texle, Ole Pedersen Berget og Jørgen Pedersen Vibeto.
F.f. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters 
Ole Peter: Peder Olsen Haatvet, Ole Pedersen Herregaarden, Ole Johnsen Brøndalen, Kirsti Olsd. Holla, Moderen.
F.f. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters 
Andreas: Moderen, Kirsti Olsd. Brøndalen, Hans Andersen, Ulefos, Ole Pedersen Aasland, Halvor Halvorsen Lommerud.
F.f. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters 
Johannes. Fadd: Moderen, pige Mari Eriksd. Hollasæter, former Andreas Kristoffersen Vrk., arb. Ole Pedersen Aasland, husm. Erik Kristensen Hollasæter.
F.f. Husmand Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters Udøbte Drengebarn. Fadd: (Ingen faddere). Barnet død 22/1.
F.f. Gbr. Nils Andersen Brøndalen og Laura Pedersdatters 
Gusta Sofie: Kone Marie Hansen Røibæk, Karen Hansen Brænnebu, Ole Pedersen Bergset, Slibearb og gbr. Martinius Larsen Røibæk.

Nils Andersen Brøndalen med familie forpakta Holla prestegård fra 1908-1919.

Gruvearbeider, skogsarbeider, forpakter
Ole Johnsen Brøndalen herfra f. 2/4-1873, s.a. John Petter Pettersen. Vokste opp her hos sine besteforeldre, Anders Pedersen Brøndalen.
g. borgerlig hos byfogden i Skien 24/12-1900 m. Marie Kristensdatter fra Vipetodalen under Vipeto øvre f. 24/11-1877, d.a. Kristen Knudsen Vipetodalen.
Forlovere: "
Gbr. Karl Juliussen Kaasene og Nils Hansen Bjerva."
0. Dødfødt gutt f. 12/5-1901.
1. Anne Kirstine f. 16/7-1902.
2. Gunda Anette f. 25/4-1906.
3. Klara Hansine f. 25/1-1908 d. 24/3-1915.
4. Kristen Andreas Olsen f. 10/2-1913.
5. Klara Hansine Olsen f. 11/1-1916.
Bruker i 1915 og i 1920.

F.f. = Faddere for ...

F.f. (Ingen faddere) Arb. Ole Johnsen Vibetodalen og Marie Kristensdatters Dødfødte Drengebarn.
F.f. Dagarb. Ole Johnsen Vipeto og Marie Kristensdatters 
Anne Kirstine: Anne Nilsd. Vipetodalen, Peder Kristensen do., Peder Nilsen Vipeto og Karen Nilsd. Brøndalen.
F.f. Grubearb. Ole Johnsen Vibeto og Marie Kristensdatters 
Gunda Anette: Aslaug Halvorsen Kaasene, Karen Olsd. Vibeto, Andreas Hansen do. og Edvard Knudsen Løvbugten.
F.f. Grubearb. Ole Johnsen Vipeto og Marie Kristiansdatters 
Klara Hansine: Anne Kristensen, Knud Kristensen Vipeto, pige Klara Olsd. do., Grubearb. Gustav Andersen Himingen, do., Grubearb. Halvor Andersen Fæhn.
F.f. Gbr.søn Ole Johnsen Vipeto og Marie Kristensdatters 
Kristen Andreas: Kone Anne Nilsd. Vipetodalen, pige Karen Olsd. Vipeto, Arb. Knut Kristensen Vipeto, Gbr. Severin Olsen Vipeto.
F.f.
Skogsarb. Ole Johnsen Brøndalen, Helgenskog og Marie Kristensens Klara Hansine: Sogneprest Heyerdahl, Kirketjener Oskar Tinholt, Fru Marie Helgen og barnets mor. Hjemmedøpt (22/12-1918) av Lærer Nordnes.

Da de gifta seg borgerlig hos byfogden i Skien var det nevnt at Marie var utmeldt av statskirken.

1910 1
 Knut Torgersen Brøndalen f. 1842, Laurdal Tel., hf., g., Leilænding, jordbruk og skogsarbeide.
Andrea Kristensdatter f. 24/4-1852, Lunde, hm., g., Leilændingskone.
Thor Knutsen Brøndalen f. 13/2-1873, Lunde, s., ug., skogsarbeide og jordbruk.
Kristen Knutsen Brøndalen f. 20/9-1876, Lunde, s., ug., skogsarbeide og jordbruk.
Hilda Halvorsdatter Brøndalen f. 9/5-1897, Lunde, tj., ug.

1910 2:
 Jens P. Brøndalen f. 24/9-1868, Drangedal, hf., g., Graastensmurer. (midlertidig bosted: Notodden).
Anne Johnsdatter Brøndalen f. 25/3-1869, Gransherred, hm., g., Arbeiderkone.
John Jensen Brøndalen f. 28/4-1898, Gransherred, s.
Peder Jensen Brøndalen f. 5/2-1901, Sauland, s.
Ole Jensen Brøndalen f. 28/11-1902, Solum, s.
Harald Jensen Brøndalen f. 2/8-1904, Solum, s.
Ingvald Jensen Brøndalen f. 25/11-1909, Hollen, s.
Helga Jensdatter Brøndalen f. 2/10-1904, Solum, d.
Anne Jensdatter Brøndalen f. 10/7-1907, Hollen, d.

Hus oppført i mellomkrigstiden.

Johannes Brøndalen f. 13/2-1897 d. 24/6-1980, s.a. Nils Andersen Brøndalen.
Ugift.

Varden lørdag 17. oktober 1970 (Gerhard Hedlund).
Med Jernbrev fra Salig Baronens tid. STOR REPORTASJE! Med bilder av Johannes og huset han bygde.
 


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Hegna - Holla-hegna
 bnr 5 under gnr. 15 Hegeland. Senere overført til gnr. 13 Holla.

Beliggenhet: Ved Brennebu på heia i Holla-skogen.

Postbud (1816-1824), skogsarbeider, husmann
Nils Nilsen Heinen fra Sagene f. 21/5-1791 d. 17/5-1853 på "Hægna pr. Meelteig" av "Mavebetændelse", 60 år gml., s.a. Nils Gundersen. Se Familie 28 - Saga 1801.
g. i Holla 27/12-1816 m. Anne Nilsdatter d.e. fra Hegna under Håtveit lille f. 17/4-1793 d. 13/1-1876 på Hegna, som enke, 84 år gml., d.a. Nils Olsen Hægnen.
Forlovere: "
Peder Gundersen Wærket og Clemmet Gundersen Wærket."
1. Kirsten Nilsdatter f. 18/12-1817 g.m. Anders Pedersen Brøndalen. Se nedenfor.
2. Gunhild Nilsdatter d. 13/10-1823.
3. Anne Nilsdatter f. 15/9-1826
g.m. sagmester på Verket, Anund Olsen Sandbakken. Se Familie 59 - Verket 1865.
4. Nils Nilsen f. 1/8-1834. Se nedenfor.
5. Stener Nilsen f. 6/4-1838.
Bruker ca. 1817.

F.f. Postbud Niels Nielsen Heinen og Anne Nielsdatters Kirsten: Giertrud Hansd. Saugbr., Aaste Holden, Tron Nielsen Saug, Peder Hotved, Ole Nielsen Saugbr. og Clemmet Nielsen Saugbr.
F.f. Postbud Niels Nielsen Heinen og Anne Nielsdatters
Gunnil: Gjertrud Hansd. Saugbr., Aaste Halvorsd. Saugbr., Tron Nielsen Saug, Peder Nielsen Heinen og Ole Nielsen hos Svendson.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Heinen og Anne Nielsdatters
Anne: Aaste Halvorsd. Saugbr., Anne Nielsd. Wibetoe, Jon Nielsen Saugbr., Ole Nielsen, H. Svendsen og Thomas Halvorsen Wrk.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Hægna og Anne Nielsdatters
Niels: Karen Johannesd. Texle, Kirsten Nielsd. Hægna, Halvor Thomasen Wrk., Peder Texle og Ole Nielsen Hægna.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Trællekaasen og Anne Nielsdatters
Steener: Maria Pedersd. Baxaas, Asloug Jensd. Baxaas, Thor Hansen Pladsen, Sigurd Johnsen Baxaas, Halvor Thorsen Baxaas.

Skogsarbeider, husmann
Anders Pedersen Brøndalen
herfra f. 31/7-1824, s.a. Peder Olsen Brøndalen.
g. i Holla 27/12-1847 m. Kirsten Nilsdatter herfra f. 18/12-1817 d. 13/1-1898 av alderdom, d.a. Nils Nilsen Hægnen.
Bruker 1855.

Se også Brøndalen øvre under Holla.

Arbeider, husmann
Nils Nilsen Hægnen herfra f. 1/8-1834 d. 15/6-1872 på Hegna, 38 år gml.
g. 15/8-1862 m. Inger Kirstine Johnsdatter fra Verket
f. 12/11-1839, d.a. John Sørensen. Se Familie 37 - Saga 1835.
Forlovere: "
Ole Gundersen Tved og Peder Pedersen Røgstuen."
1. Anne Nilsdatter f. 30/1-1863 g.m. Knut Kristensen Dalen. Se Vipetodalen(1).
2. Karen Nilsdatter f. 18/9-1864.
3. Nils Nilsen f. 16/6-1866.
4. Johannes Nilsen f. 10/3-1868. Registrert utflytta til Skien rundt 1885.
Bruker i 1863.

F.f. Husm. Nils Nilsen Hægna og Inger Johnsdatters Anne: Asloug Thorsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Anders Pedersen Hægna, Anund Olsen Vrk., Hans Johnsen Vrk.
F.f. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Johnsdatters
Karen: Asloug Tovsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., John Sørensen Vrk., Anders Pedersen Brøndalen, Hans Johnsen Vrk.
F.f. Husm. Nils Nilsen Hægnen og Inger Kirstine Johnsdatters
Nils: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Maren Anne Johnsd. Vrk., Anders Pedersen Brøndalen, Anund Olsen Sandbakken, Hans Johnsen Vrk.
F.f. Husm. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Johnsdatters
Johannes: Aslaug Thorsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Anders Pedersen Hægna, Torsten Johnsen Vrk., Rasmus Johnsen Vrk.

Beboer her i 1865: Hans gamle moder, enka Anne Nielsdatter, 79 år gml.

Skogsarbeider, skomaker, leilending
Ole Jensen fra Øya(8) under Tveit
f. 9/10-1844, s.a. Jens Andersen Øen.
g.. i Holla 26/9-1873 m. Anne Andersdatter fra Brøndalen øvre under Holla f. 19/7-1855, d.a. Anders Pedersen Brøndalen.
Forlovere: "Johannes Jacobsen Løvbugten og Abraham Olsen Kaasa."
1. Karl Johannes Olsen f. 18/5-1874.
2. Peder Andreas Olsen f. 1/7-1876.
3. Kirstine Sofie Olsdatter f. 13/10-1878.
4. Anne Maria Olsdatter f. 14/1-1881.
5. Hanna Caroline f. 1/5-1883.
6. Inga Pauline Olsen f. 17/9-1885.
7. Peder Hansinius Olsen f. jan. 1889 i Solum.
8. Gustav Olaus Olsen f. 15/8-1893* i Solum.
9. Inga Pauline Olsen f. 1893 i Solum.
10. Alma Mathilde f. 1896 i Solum.
11. Alma Olsen f. 15/3-1906 i Solum.
Bruker 1876.

F.f. Grdb. Ole Jonsen Hægna og Anne Andersdatters Carl Johannes: Inger Jonsd. Hægna, Berthe Ellefsd. Brøndalen, Anders Pedersen ditto, Abraham Olsen Moen, Theodor Ellefsen Brøndalen.
F.f.
Leilænding Ole Jensen Hægna og Anne Andersdatters Peder Andreas: Inger Jonsd. Hægna, Ingeborg Hansd. Sandbakken, Anders Pedersen Brøndalen, Nils Andersen ditto, Even Johannesen Sandbakken.
F.f. Grdb. Ole Jensen Hægna og Anne Andersdatters
Kirstine Sofie: Else Olsd. Holla, Anne Maria Pedersd. Teksle, Anders Pedersen Brøndalen, Nils Andersen ditto, Torvild Christiansen ditto.
F.f. Leilænding Ole Jensen Hægna under Tved(37) og Anne Andersdatter Brøndalens(26)
Anne Maria: Barnets Moder, Karen Gundersd. Brøndalen, Anders Pedersen ditto, Erik Christensen ditto, Nils Andersen ditto.
F.f. Leilænding Ole Jensen Torgrimsrud og Anne Andersdatters Hanna Caroline: Anne Marie Pedersd. Texle, Laura Pedersd. Texle, Carl Gulliksen Briskemyr, Nils Andersen Brøndalen, Ole Pedersen Texle.
F.f. Leilænding Ole Jensen Torgersrud i Solum og Anne Andersdatters
Inga Pauline: Anne Johannesd. Haavet, Marie Hansd. Brænnebo, Anders Pedersen Brøndalen, Nils Andersen ditto, Ole Pedersen Texle.

Denne familien flytta til Solum i ca. 1883. De bodde under folketellinga 1891 på Østgården under Elset (gnr/ bnr 13/16). Under
folketellinga 1900 bodde de i bryggerhuset på Åfoss gård (12/4,8). Ole Jensen var da teglverksarbeider. Under FT 1910 var han
både teglverksarbeider og skogsarbeider. De bodde da på "Klovholt-Fjæret verket". Et teglverk.

1900:
Andreas Johnsen f. 1830 i Lunde, Logerende, Enkemand, Skogsarbeider.
Dorte Knudsd. f. 1830 i Drangedal, Logerende enke, Har nogen spareskillinger.


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Rønningen
Gammel husmannsplass under Holla gård.

Arbeider, husmann
Peder Kolbjørnsen Rødningen
f. ca. 1675 bg. 19/12-1728. "Peder Colbiørnsen Rødningen, 53 Aar."
g1g m. Kirsti Steensdatter f. ca. 1680.
g2g m. Synnøve Sørensdatter f. ca. 1690.
1. Svend Pedersen f. ca. 1704. Se Familie 20 - Verket 1740.
Barn i 2. ekteskap:
2. Kirsti Pedersdatter f. ca. 1715.
3. Maren Pedersdatter dpt. 9/7-1719.
Bruker til 1728.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Rødningen og Sønnev Sørensdatters Maren: Jens Tved, Halvor Holden, Anloug Tved, Siri Ouensd., Kirsten Jensd.

Kilde: Nedre Telemark skifteprotokoll 1727 - 1736, folio 34b - 35b.
Sted: Rødningen under Holden i Holden Præstegield - 1728.
Peder Kolbiørnsen død.
Arvinger: Enchen Sønnøv Sørensdtr. og Børn;
Fra Første ægteskab med Kirsti Steensdtr. død.
1. Svend Pedersen 22 Aar.
Fra Andet ægteskab med Sønnøv Sørensdtr.
2. Kirsti Pedersdtr. 13 Aar.
3. Mari Pedersdtr. 10 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Arbeider, husmann
Gunder Rødningen
.
Bruker i 1744.

Christen Andersen Holden fra Tinholt f. ca. 1694 bg. 29/4-1759. "Christen Andersen Rødning, 65 Aar."
g3g i Holla 10/1-1748 m. enke Karen Beruldsdatter f. ca. 1701 bg. 19/6-1781. "Karen Berulfsd. Rødningen, 80 Aar."
Bruker i 1759. Se N. Holla.

Arbeider, husmann
Rasmus Andersen Rødningen fra Vasdalskåsa i Valebø dpt. 19/12-1734 d. 17/1-1816 som "Rasmus Andersen, Lægdslem, 85 Aar.", s.a. Anders Rasmussen Vasdalen og Karen Berulsdatter.
g1g i Holla 24/6-1764 m. Maren Gjertsdatter fra Heggemoen(A) under Tvara dpt. 21/3-1734 bg. 2/6-1785. "Maren Giertsd. paa Tved, 51 Aar.", d.a. Gjert Danielsen Heggemoen.
g2g i Holla 12/11-1788 m. Anne Thomasdatter fra Dagsrud dpt. 9/5-1745 bg. 29/10-1807. "Anne Thomasd. Daxrud, 63 Aar.", d.a. Thomas Pedersen Daxrød.
1. Anna Rasmusdatter dpt. 26/8-1764. I tjeneste på N. Vale i Valbø i 1801.
2. Maren Rasmusdatter dpt. 30/1-1768 bg. 20/11-1789. "Maren Rasmusd. paa Heisholt, 21 Aar." Hun døde i tjeneste på Heisholt.
3. Karen dpt. 22/7-1770 bg. 14/7-1772. "Karen Rasmusd. Rødning, 2 Aar."
4. Karen Rasmusdatter dpt. 8/9-1776. I tjeneste på Sanna i Ytre Landsmarka i 1801.

Bruker i 1764.

F.f. Soldat Rasmus Rødningen og Maren Giertsdatters Anna: Brønnil Tvedsplads, Ole Andersen Tved, Ole Christensen Tved, Anna Kirstine Tvedsplads, Guro Præstegaarden.
F.f. Rasmus Rødningen og Maren Giertsdatters Maren: Ole Bergenhoug, Hans Christensen Wrk., Torgus Olsen, Anna Kirstine Pladsen, Karen Christensd. Hottved.
F.f. Rasmus Rødningen og Maren Giertsdatters Karen: Hans Christensen, Ole Tvedspladsen, Halvor Olsen Holden, Helvig Holden, Karen Andersd. Meltej.
F.f. Rasmus Rødningen og Maren Giertsdatters Karen: Hans Sandbachen, Halvor Holden, Ole Halvorsen Fæn, Helvig Holden, Karen Christensd.

Karen Beruldsdatter f. ca. 1701 bg. 19/6-1781. "Karen Berulfsd. Rødningen, 80 Aar." Dette var hans gamle mor, som bodde sammen med dem.
Hun var enke andre gang etter Christen Andersen Holden. Se N. Holla. Se også
Vasdalskåsa i Valebø

Rasmus Andersen(80) og kona bodde i 1801 på Eie øvre og var inderster (leieboere) hos Amborg Margrethe Bomhoff.

Arbeider, husmann
Abraham Hansen
.
g.m. Marthe Andersdatter
1. Hans Andreas Abrahamsen f. 6/1-1815.

F.f. Abraham Hansen Rødningen og Marthe Andersdatters Hans Andreas: Ingri Rødningen, Inger Rødningen, Anders Rødningen, Brønild og Aschiær J. Fæbakke.
 

Skogbetjent ved Ulefos værk og prestegårdens skoger
Nils Rasmussen Rønningen fra Bergkåsa under Tvara f. 18/10-1813 d. 13/4-1888 på Stensrud under Tveit av slag., s.a. Rasmus Halvorsen Bergkaasa.
g. i Holla 27/12-1837 m. Kirsten Gundersdatter fra Kringleføt under Ø. Heisholt f. 21/10-1815 d. 1/4-1861 av "Nærvefeber" på Rønningen, 47 år gml., d.a. Gunder Hansen Kringlefet.
1. Gunder f. 8/3-1838 på Verket.
2. Rasmus f. 12/12-1839.
3. Gunder f. 8/12-1840 d. 2/2-1840 på Verket, 2 år gml.
4. Maren Anne Nilsdatter f. 23/1-1842.
5. Anne Nilsdatter f. 16/3-1844 på Rønningen g.m. former Johannes Hansen. Se Familie 152 - Verket 1900.
6. Hans f. 15/2-1846 d. 15/3-1846 på Rønningen, 1 mnd. gml.
7. Sophie f. 18/1-1847 d. 16/5-1847 på Rønningen, 18 uker gml.
8. Sophie f. 8/3-1848 d. 4/5-1855 på Rønningen av "hjernebetendelse", 7 år gml.
9. Rasmus Nilsen f. 26/10-1850 g. i Holla 3/12-1880 m. Andrea Thorersdatter fra Verket (Familie 75 - Verket 1865). Bodde i Schweigaardsg. i Skien i 1910. Han var bryggeriarbeider.
10. Hans Nilsen f. 14/1-1853.
11. Gunder f. 29/5-1855 d. 6/7-1855 på Rønningen av "kjærtelsygdom", 5 uger gml..
12. Severin Nilsen f. 19/11-1857 på Rønningen. 
13. Kirsti f. 24/3-1861 d. 4/9-1862 på Rønningen. "Svaghed fra Fødselen".
Bruker ca. 1843.

F.f. Gaardskarl Niels Rasmusen Wrk. og Kirsti Gundersdatters Gunder: Anne Hansd. Bergkaasen, Trine Gundersd. Wrk., Rasmus Bergkaasen, Hans Rasmusen ditto, Hans Gundersen Klingreføt.
F.f. Tjenestekarl Niels Rasmussen Wrk. og Kirsti Gundersdatters
Rasmus: Maria Hansd. Wrk., Maren Hansd. hos Cappelen, Tollef Larsen, Hans Rasmussen, og John Andersen, alle af Wærket.
F.f. Tjenestekarl Niels Rasmussen Wrk. og Kirsti Gundersdatters
Gunder: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell (Gjordemoder), men død uden at komme i Kirke."
F.f. Tjenestekarl Niels Rasmussen Wrk. og Kirsti Gundersdatters
Maren Anne: Berthe Sondresd. Wrk., Magrethe Gundersd. Kringleføt, Thor Eriksen Wrk., John Andersen Wrk., Ole Johnsen hos Cappelen.
F.f. Gaardmand Niels Rasmusen Rønningen og Kirsti Gundersdatters
Anne: Marthe Steensd. Holla, Aaste Nielsd. Saugbr., Rejer Pladsen, Hans Rasmusen Wrk., Hans Gundersen Kringleføt.
F.f. Gaardmand Niels Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersdatters
Hans: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Jørgen Wibetoe og død uden at komme i Kirke."
F.f. Gaardmand Niels Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersdatters
Sophie: Anne Marie Rejersd. Kringleføt, Gunnild Olsd. Rønningen, Hans Rasmussen Wrk., Gunder Andersen Wrk., Halvor Rasmussen Bergkaasen, Andreas Rasmussen Wrk.
F.f. Gaardmand Niels Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersdatters
Sophie: Aaste Nielsd. Wrk., Maren Tollefsd. Wrk., Halvor Kjøstolsen Godthi, Hans Rasmussen Wrk., Peder Tronsen Wrk., Halvor Rasmussen Bergkaasen.
F.f. Gaardmand Nils Rasmusen Rønningen og Kirsti Gundersdatters
Rasmus: Magrethe Gundersd. Kronborg, Kari Halvorsd. Espevolden, Hans Rasmussen Wrk., Hans Gundersen Kringleføt, Halvor Rasmussen Bergkaasen, Andreas Rasmussen Wrk.
F.f. Gaardmand Nils Rasmusen Rønningen og Kirsti Gundersdatters
Hans: Aaste Nilsd. Wrk., Anne Olsd. Hollahagen, Hans Rasmusen Wrk., Peder Tronsen Wrk., Tron Gundersen Rønningen.
F.f. Gaardm. Nils Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersdatters
Gunder: Hjemmedøbt af Gunder Olsen Tved. Død den 6. Juni, uden at komme i Kirke.
F.f. Gaardmand Nils Rasmusen Rønningen og Kirsti Gundersdatters
Sevrin: Anne Reiersd. Kringleføt, Maren Anne Nilsd. Rønningen, Hans Gundersen Kringleføt, Simon Simonsen Holla, Emanuel Rasmusen Bergkaasen.
F.f. Gaardbr. Nils Rasmussen Rønningen og Kirsti Gundersdatters
Kirsti: Anne Olsd. Hollahagen, Anne Nilsd. Rødningen, Agronom Hanssen, Barnets Fader, Martin Poulsen Præstegaarden.


Denne Nils Rasmussen kom tidlig i tjeneste hos Cappelen på Holden. Han var fremdeles i arbeide for Cappelen da
han flytta til Rønningen rundt 1843. Ble senere skogbetjent for Cappelen.

Enkemannen Nils Rasmussen flytta til Stensrud under Tveit i 1871.

Det er ikke funnet faste beboere på Rønningen etter at Nils Rasmussen flytta til Stensrud.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Hollahagen
Gammel boplass under Holla gård.

Hagen eller Haven, ble tidligere skrevet for Hougen. Gammel skrivemåte på Hagen.

Arbeider, husmann
Christen Thorsen Hougen f. ca. 1676 bg. 8/2-1739. "Christen Thorsen Hougen, 63 Aar."
g1g m. Lisbeth Jacobsdatter f. ca. 1680 d. ca. 1728.
g2g i Holla 4/12-1729 m. enke Karen Findsdatter (Karen Finnsdatter) fra plass under Prestegården f. ca. 1686 bg. 9/12-1762. "Enken Karen Finsd. Hougen, 76 Aar.", d.a. Find Findsen.
1. Marthe Christensdatter f. ca. 1711 g. i Solum 24/10-1737 m. Anders Pedersen fra Kongerød i Solum. Bodde i V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org.
2. Maren Christensdatter dpt. 14/4-1720 g.m. Anders Jensen Steenstadvolden. Se Stenstadvalen i Helgen.
3. Jacob Christensen dpt. 18/7-1723.
4. Kirsten Christensdatter dpt. 6/1-1727.
Bruker ca. 1711.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Christen Tordsen og Lisbeth Jacobsdatters Maren: Brynil Jentved, Aadne Namløs, Anders Olsen, Marte Johannesd., Kirsten Gundersd.
F.f. Christen Tordsen og Lisbet Jacobsdatters Jacob: (Faddere ikke ført).
F.f. Christen Tordsen og Karen Findsdatters Kirsten: Christen Holden, Ole Findsen, Gudmun Pedersen, Karen Steensd. Holden, Birte Tygesd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde!

Karen Findsdatter var tidligere gift med leilending Halvor Olsen Holden. Se S. Holla.

Kilde: Nedre Telemark skifteprotokoll 1736 - 1740, folio 294a - 295a.
Sted: Hougen under Holden gaard - 1739.
Christen Thordsen død.
Arvinger; Enken Kari Findsdtr. og hands børn i 1. ægteskab med Lisbeth Jacobsdtr.
1. Jacob Christensen 14 Aar.
2. Marthe Christensdtr. g.m. Anders udj Solum boende.
3. Mari Christensdtr. 18 Aar.
4. Kirsti Christensdtr. 13 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Arbeider, husmann
Ole Halvorsen Hougen fra S. Holla dpt. 11/9-1718 bg. 5/3-1780. "Ole Halvorsen Hougen, 61 Aar 28 Uger.", s.a. Halvor Olsen Holden.
g. i Holla 29/12-1746 m. Inger Nilsdatter fra Solberg i Ytre Valebø dpt. 25/3-1721 bg. 17/2-1793. "Inger Nielsd. Hougen, 72 Aar.", d.a. Nils Arvesen Solberg.
1. Halvor Olsen Hougen dpt. 5/11-1747. Se nedenfor.
2. Nils dpt. 21/9-1749.
3. Nils Olsen dpt. 3/10-1751.
4. Ole dpt. 12/10-1754 bg. 19/10-1754. "Ole Olsen Hougen
5. Ole Olsen dpt. 24/8-1755. Se Prestgrav i Helgen.
6. Jens Olsen dpt. 2/4-1758. Konf. i Holla 1776 herfra.
Bruker 1747.

F.f. Ole og Inger Hougens Halvor: Anders Solberg, Søren Olsen, Lars Nielsen, Ingebor Rødningen, Anna Hougen.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters
Niels: Hans Hougen, Halvor Tved, Halvor Holden, Maren Tved, Anna Hougen.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters
Niels: Halvor Tved, Anders Solberg, Ole Tved, Margrethe Tved, Anna Hougen.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters
Ole: Arve Holden, Søren Gladhuus, Brønnil Pladsen, Margrethe Tved, Anna Eliæd. Berget.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters
Ole: Mogns Olsen, Anders Solberg, Brønnil Tvedplads, Margrethe Tved, Anna Eliæd.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters
Jens: Halvor Tved, Ole Tved, Ole Andersen Tved, Margrethe Tved, Anna Sivertsd. Tved.

Arbeider, husmann
Halvor Olsen Hougen
herfra dpt. 5/11-1747 d. 17/1-1829 på Hagen under Værstad, 86 år gml.
g. i Holla 1/12-1774 m. Karen Larsdatter fra Vasdalskåsene under Vasdalen dpt. 31/7-1740 d. 9/4-1829 på Hagen under Værstad i Helgen, 89 år gml., d.a. Lars Mortensen Wasdalen.
1. Lars Halvorsen dpt. 7/5-1775 g. i Skien 1800 m. Guri Torgersdatter. Bodde trolig i Skien.
2. Inger Halvorsdatter dpt. 31/10-1777.
3. Ole Halvorsen f. 8/4-1780.
4. Anders Halvorsen f. 27/3-1782. Se Hegna under Værstad.
5. Maren Halvorsdatter f. 20/8-1785.
6. Tollev f. 15/8-1788 bg. 13/10-1788. "
Tollev Halvorsen Hougen, ved Helgen, 8 Uger 3 Dage."
7. Tollev Halvorsen f. 28/12-1789.
Bruker ca. 1780.

F.f. Halvor Olsen Houen og Karen Larsdatters Lars: Ledvor Tejen, Niels øvre Sannes, Ole Espevolden, Inger Houg, Anna Larsd. Præstegaard.
F.f. Halvor Olsen Houen og Karen Larsdatters
Inger: Ole Holden, Rasmus Rødningen, Jens Houen, Marte Tved, Inger Larsd. Meltej.
F.f. Halvor Olsen Houen og Karen Larsdatters 
Ole: Niels Øvre Sannes, Anders Tved, Ole Olsen Søve, Inger Larsd. Tved, Karen Rasmusd. Strømodden.
F.f. Halvor Hougen og Karen Larsdatters
Andreas (Anders!): Niels Tved, Anders Tved, Ole Søve, Inger Tved, Maren Præstegaarden.
F.f. Halvor Olsen Haven og Karen Larsdatters
Maren: Thord Yttrebøe, Jens Olsen Fodgarde, Anders Næsodden, Kirsten Yttrebøe, Ingeborg Olsd. Præstgrav.
F.f. Halvor Olsen Hougen og Karen Larsdatters
Tollev: Anders Tved, Ole Olsen Præstgrav, Arve Olsen Holden, Inger Henricsd. Gladhuus, Inger Olsd. Præstgrav.
F.f. Halvor Olsen Hagen og Karen Larsdatters
Tollev: Ole Olsen Præstgrav, Morten Hegnen, Hans Olsen Norstaae, Inger Olsd. Præstgrav, Oved Olsd. Præstgrav.

Dagarbeider på Holla gård, leilending
Brynild Rasmussen fra Huset under Kolle dpt. 11/1-1761 bg. 15/11-1812. "
Brynnil Rasmussen, Holden, 53 Aar 6 Mnd.", s.a. Rasmus Jonsen Huset.
g. i Holla 3/11-1796 m. Anne Torbjørnsdatter fra Lommerud under Prestegården f. ca. 1775.
1. Jens Brynildsen f. 7/1-1798. Se Huset und. Kolle.
2. Margrethe Brynildsdatter f. 7/2-1800.
3. Anne Brynildsdatter f. 28/3-1802.
4. Maren Brynildsdatter f. 31/1-1804.
Bruker ca. 1800.

F.f. Brynild Rasmussen Wrk. og Anne Torbiørnsdatters Jens: Jens Johansen Wrk., Ole Holdensæter, Halvor Evensen Lomerud, Astri Halvorsd. Wrk., Kirsten Olsd. Præstegaarden.
F.f. Brynild Rasmussen Holden og Anne Torbiørnsdatters 
Margrethe: Anders Kittilsen Holden, Gunder Berget, Peder Rasmussen Haatved, Kirsten Tronsd. Holden, Margrethe Hansd. Wrk.
F.f.
Brønild Rasmusen Holden og Anne Torbiørnsdatters Anne: Hans Brenneboe, Peder Rasmusen Hotved, Ole Tormosen Wrk., Pernille Knudsd. Brenneboe, Gunild Pedersd. Wrk.
F.f. Brønild Rasmussen Holden og Anne Torbiørnsdatters 
Maren: Niels Kaasa, Pernille Brenneboe (+ foreldrene?).

Denne familien bodde tidligere ved Jernverket

Verksarbeider, husmann
Halvor Johnsen Hollahagen fra Settendal under Dorholt i Lunde f. 5/3-1831, s.a. John Tollefsen Sættendal og Tolline Halvorsdatter.
g. i Holla 20/7-1855 m. Anne Pernille Olsdatter fra Briskemyr under Tveit f. 30/4-1837 d. 12/5-1873 i barsel på Hollahagen, d.a. skomaker Ole Halvorsen.
Forlovere: "
Anders Andersen Tvedthægnen og Peder Sørensen Værket."
1. Tolline f. 8/4-1856 d. 20/4-1856.
2. Ole Marthinus Halvorsen f. 4/8-1857.
3. Torine Halvorsdatter f. 27/8-1860.

4. John Peter Halvorsen f. 17/4-1863.
5. Lisa Halvorsdatter f. 29/4-1866.
6. Ingeborg Halvorsdatter f. 3/4-1870.
7. Halvor f. 22/4-1873 d. 30/4-1873 på Hollahagen, 8 dager gml.
Bruker 1856.

F.f. Wærksarb. Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters Toline: (Ingen faddere). Død den 20. April uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Gunder Thorsen ("Olsen") Tved.
F.f.
Wærksarb. Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters Ole Marthinus: Ingebor Thomasd. Haubakken, Berthe Maria Andersd. Briskemyhr, Ole Johnsen Haugbakke, Tollef Johnsen Vrk., Nils Pedersen Hollahagen, Ole Johnsen Settendal.
F.f. Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters
Torine: Berthe M. Andersd. Vrk., Kari Olsd. Brænnebo, Nils Pedersen Vrk., Tollef Johnsen Vrk., Hans Olsen Kringleføt, Ole Johnsen Sættendal.
F.f.
Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters John Peter: Marthe Johnsd. Vrk., Anne Karine Nilsd. Næperud, Halvor Olsen Vrk., Ole Gundersen Tvedt, John Johnsen Haugbakken.
F.f. Værksarb. Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters
Lisa: Anne Johannesd. Sæterkaasen, Aaste Olsd. Tved, Halvor Olsen Kaasene, Hans Olsen Kringleføt, Even Vetlesen Vrk.
F.f.
Værksarb. Halvor Johnsen Hollahagen og Anne Pernille Olsdatters Ingebor: Anne Johannesd. Kaasene, Maren Nilsd. Rønningen, Hans Olsen Odden, Halvor Olsen Kaasene, Christen Jensen Hæggemoen.

Ugift skomaker Christen Jensen fra Heggemoen(A) under Tvara døde her den 25/12-1870.

Skogsarbeider, tømmermann, husmann med jord
Halvor Gundersen f. 1836 i Næs, Sauherad d. 3/4-1887 i Hollahagen av tæring, 51 år gml., s.a. Gunder Johnsen Stranda pr. Høgnes.
g1g i Holla 13/1-1865 m. Lisbeth Maria Olsdatter fra Kalvodde(17) under Romnes nedre f. 16/6-1836 d. 10/3-1878 i Hollahagen, 43 år gml., d.a. Ole Nilsen Kalvodde.
Forlovere: "
Halvor Halvorsen Valen og Jens Asbjørnsen Walen."
g2g i Holla 27/4-1882 m. Aslaug Marie Andersdatter fra Dalen 2 under Vibeto øvre f. 22/8-1856, d.a. husmann Anders Thygesen.
Forlovere: "Nils Thorstensen Holden og Ole Nilsen Holden."

1. Halvor Halvorsen f. 22/12-1862.
2. Gurine Helgine Halvorsdatter f. 5/6-1866.
3. Gunder Olavus f. 9/5-1871 d. 13/3-1876 i Hollahagen, 5 år gml.
4. Tollef f. 29/10-1873. Ble borte i april 1876. Ingen dato eller forklaring i kirkeboka.
Barn i 2. ekteskap:
5. Christen Andreas f. 18/10-1882 d. 28/1-1883 i Hollahagen.
6. Kirsten Andrea f. 18/9-1884.
6. Halvor f. 4/3-1887 d. 20/4-1887 av syfilis. Døde på sykehuset i Solum.
Bruker 1873.

F.f. Uægte. Pigen Lisbet Maria Olsd. Kalvodde og Opgiven Barnefader, Ungkarl Halvor Gundersen Sannæsmoens Halvor. Fadd: Kari Johannesd. Ullevigen, Mari Kittilsd. Gravningen, Tosten Johannessen Ulevigen, Gunder Gulliksen Sannæs, Johannes Halvorsen ditto.
F.f.
Inderst Halvor Gundersen Jøntved og Lisbeth Maria Olsdatters Gurine Helgine: Anne Kirstine Simonsd. Omtved, Anne Christensd. Omtved, Augustinus Pedersen Omtved, Ole Nilsen Kalvodde, Rasmus Brynnildsen Kaalstad.
F.f. Husm. Halvor Gundersen Odden under Hægland og Lisbeth Maria Olsdatters
Gunder Olavus: Ingeborg Olsd. Hægland, Inger Marie Thomasd. Røsland, Gunder Halvorsen Hagen, Nils Pedersen og John Petter Pedersen Hægland.
F.f. Tømmermand Halvor Gundersen Hollahagen og Lisbeth Maria Olsdatters
Tollef. Fadd: Anne Catrine Jørgensd. Kaasene, Ingeborg Jørgensd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Nils Rasmusen Kaasene, Rasmus Nilsen Stensrud.
F.f.
Husmand Halvor Gundersen Vrk. Hollahagen og Asloug Andersdatters Christen Andreas: (Ingen faddere. Hjemmedøbt af Faderen. Død før hjemmedaabens bekræftelse.
F.f. Husmand Halvor Gundersen Hollahagen og Asloug Marie Andersdatters
Kirsten Andrea: Gunnild Marie Andersd. Valestrand, Gurine Helgine Halvorsd. Vrk., Tollef Pedersen Valestrand, Johannes Stensen Haatved, Even Halvorsen Hollahagen.
F.f. Husm. Halvor Gundersen Hollahagen og Aslaug Marie Andersdatters Dalen
Halvor: Anne Olsd. Dalen, Gina Halvorsd. Holla, Karl Gulliksen Briskemyr, Even Halvorsen Tufte og Nils Johnsen Lindgren.

Kreaturhold 1875: 2 kuer, 1 kalv og 4 sauer.

Lisbeth Maria Olsdatter fikk en sønn, Even Evensen født i Kalvodde 7/8-1859. Faren var ungkar Even Olsen fra Solum.
Even vokste opp som en naturlig sønn og bror i denne familien.

Skogsarbeider, vognmann, husmann med jord
John Sigurdsen fra Teksle(3) f. 5/3-1844, s.a. Sigurd Johnsen Texle.
g. i Holla 27/6-1878 m. Mari Olsdatter fra Holla f. 16/12-1845 på Tveit, d.a. Ole Gundersen Holla. Se Familie 3 - Holla 1865.
Forlovere: "Ole Gundersen Holla og Peder Olsen Texle."
1. Severine Teksle f. 21/7-1880.
2. Johanne Lovise Teksle f. 2/7-1882 g.m. tømmermann Halvor J. Lindalen. Se Skolebakken 3 under Ø. Heisholt. Siden til Berget.
3. Olea Berthea Teksle f. 9/12-1883.
4. Laura Teksle f. 30/3-1886.
5. Ole Teksle f. 9/9-1887.
Bruker ca. 1883.

F.f. Husm. John Sigurdsen Texle(36) og Mari Olsdatters(34) Severine: Barnets Moder, Anne Marie Pedersd. Texle, Christen Pedersen Sandbakken, Ole Sigurdsen Tved, Ole Pedersen Texle.
F.f. Huusmand John Sigurdsen Texle og Marie Olsdatters 
Johanne Lovise: Karen Larsd. Texle, Mari Hansd. Brænnebo, Ole Gundersen Holla, Peder Olsen Texle, Ole Pedersen Texle.
F.f. Arbeidsmand John Sigurdsen Holla og Mari Olsdatters 
Olea Berthea: Marthe Maria Gundersd. Holla, Berthine Olsd. Kaasa, Carl Gulliksen Briskemyhr. Christen Pedersen Baxaas, Andreas Hansen Vrk.
F.f. Gaardsdreng John Sigurdsen Holla (42) og Mari Olsdatters (40) 
Laura: Anne Olsd. Baxaas, Aslaug Sondresd. Holla, Kristen Pedersen Baxaas, Karl Gulliksen Briskemyr og Ole Vetlesen Kaasa.
F.f. Arb. John Sigurdsen Holla og Marie Olsdatters 
Ole: Anne Olsd. Evjen, Bertine Olsd. Kaasa, Ole Vetlesen Kaasa, Karl Gulliksen Briskemyr og Kristen Pedersen Evjen.

Losjerende: Enke Liv Olsdatter f. 1811 i Holla. Hun "bruger sin Spinderok og Strikkepinder." og er "delvis Forsørget af Jernværkets Fattigvæsen".

Av folketellinga 1900 kan vi se at denne familien har flytta til Skien. John Sigurdsen er fabrikkarbeider og de bodde
i første etasje i et hus i Keysersgade. Alle bortsett fra Johanne var tilstede under tellinga.

Jordbruksarb. på Holla gård, leilending
Kristen Gundersen Hollahagen fra Hanto i Lunde f. 17/9-1854 d. 1927, s.a. Gunnar Haraldsen Hanto.
g. i Lunde krk. 18/5-1883 m. Ingeborg Marie Sveinungsdatter fra Bømark und. Holtan i Helgen f. 26/9-1850 d. 1937, d.a. Sveinung Pedersen Bømark.
Forlovere: "Sveinung H. Bjervamoen og Halvor Sveinungsen Bækhus."
1. Sveinung K. Hollahagen f. 4/9-1887 i Lunde. Se nedenfor.
2. Gunnar Hollahagen f. 2/11-1889 i Lunde.
Se Bergegata 19 und. Prestegården.
Bruker ca. 1900.

Fra vielsen:
"Attest for Bruden fra Sognepræst i Holden af 17/10-1874.
Fornyet af Sognepresten i Drangedal den 13/3-1883."


Hollahagen ca. 1920. Foto: Holla Historielag.

Jordbruksarb. på Holla gård
Sveinung K. Hollahagen herfra f. 4/9-1887 i Lunde d. 20/11-1928.
g. i Holla 8/5-1920 m.
budeie Inga Halvorsdatter Refsdalen fra Drangedal f. 4/9-1901 d. 25/1-1981, d.a. skogsarb. Halvor Andreassen.
Forlovere: "
Gunnar Hollahagen og skogsarb. Harald Febakke."
1. Kristian Hollahagen f. 27/3-1922 d. 8/7-1952 i Arendal. Ugift.
Se Bergegata 19 under Prestegården.
2. Gunhild Marie Hollahagen (Gunhild S. Hollahagen) f. 1/6-1928 d. 27/7-2012. Ugift. Se Bergegata 19 under Prestegården.
Eier 1918 sammen med broren.

F.f. Leilending Sveinung Kristensen Hollahagen og Inga Halvorsens Kristian: Foreldrene, Kristen Hollahagen og Marie Lindgren, Myra.
F.f. Leilending Sveinung Kristensen Hollahagen og hustru Ingas
Gunhild Marie: Foreldrene, Smed Nils Karlsen (Lindgren. G.S.) og hustru Kristine Karlsen.

Sveinung ble konfirmert i Holla 1901 og Inga ble konfirmert i Drangedal 1916.


Sveinung, Kristian og Inga Hollahagen 1925. Fra Geir Håtveits fotosamling.

Etter kun 8 års ekteskap ble Inga enke og satt igjen med 2 små barn. Hun var nok enda i arbeide på Holla gård, men å drive Hollahagen alene
ble nok for stridt. Derfor kungjorde hun auksjon i Hollahagen. Hun eide en halvpart i Bergegata 19 og dit flyttet hun, sammen med sine barn flytta
hun dit. Inga Hollahagen ble ansatt som vaskehjelp på Berget skole i 1965.


Varden 27.3.1930, side 6. Kilde: Nationalbiblioteket (www.nb.no).

 


| Hjem | Innhold | Gamle Holla | N. Holla | S. Holla |
| Hollasæter | Kåsa | Brøndalen nedre | Brøndalen øvre | Hegna | Rønningen | Hollahagen | Holla 1865 |


Holla gård 1865 - Arbeiderboligen
Kilder: Folketellinga 1865, samt kirkebøker og annet.

Her var det plass til fire familier.


Familie 1.
Holla gård 1865.

Gårdskarl, inderst
Halvor Olsen fra Skårdal lille f. 23/10-1830, s.a. Ole Evensen Skordal.
g. i Holla 22/7-1859 m. Andrea Johnsdatter fra Verket f. 22/10-1835, d.a. John Larsen Ringsevjen. Se Familie 38 - Verket 1835.
Forlovere: "
Aslak Olsen Skordal og Halvor Halvorsen Baxaas."
1. Ingeborg Maria Halvorsdatter f. 16/11-1861.
2. Ole Halvorsen f. 18/4-1863.
3. Johannes Halvorsen f. 6/11-1865.
Bruker ca. 1861.

F.f. Halvor Olsen Holla og Andrea Johnsdatters Ingeborg Maria: Karine Asgjærsd. Vrk., Ingeborg Pedersd. Eie, John Larsen Vrk., Lars Johnsen Vrk., Ole Olsen hos Cappelen.
F.f. Inderst Halvor Olsen Holla og Andrea Johnsdatters
Ole: Barnets Moder, Maren Johnsd. Vrk., Lars Johnsen Vrk., Hans Tomassen Vrk., Andreas Johnsen Vrk. junior.
F.f. Inderst Halvor Olsen Holla og Andrea Johnsdatters
Johannes: Anne Kirstine Jensd. Sæterkaasen, Maren Johnsd. Vrk., Ole Olsen Vrk. junior, Martinius Thomassen Vrk., Andreas Johnsen Vrk.

Hvor ble disse av?


Familie 2.
Holla gård 1865.

Inderst (leieboer), tjenestekarl
John Johannesen fra Kværnhuskåsa under Lunde øvre i Valebø f. 4/6-1845 på Vale, s.a. Johannes Johnsen.
g. i Holla 29/12-1864 m. Anne Johannesdatter "fra Nibb" f. ca. 1829 i Sauherad, d.a. Johannes Nilsen Engrav i Heddal.
Forlovere: "
Anders Simonsen Omtvedt og Hans Hansen Kaasen pr. Kolle."
1. John Johnsen f. 8/9-1864 på Nibb under Omtvedt.
2. Johannes Johnsen f. 19/11-1865.

Denne John Johannesen er registrert utflytta fra Holla til Christiania 14/4-1864, som 19-åring.
Dåpsattest ble fremvist for presten, som viser at han er f. 4/6-1845 i Holla.

F.f. Uægte. Pige Anne Johannesd af Hitterdal, boende paa Nib og Ungkarl John Johannesen Hægnas John: Anne Kirstine Olsd. Nordstaa, Gunnil Andersd. Omtvedt, Hans Hansen Nordstaa, Ellev Pedersen Omtvedt, Jørgen Pedersen ditto.
F.f. Gaardskarl John Johannessen Holla og Anne Johannesdatters
Johannes: Lise Halvorsd. Holla, Karen Tollevsd. Holla, Agronom Hansen paa Holla, Nils Olsen Næprud, Kristen Andersen Kronborg.

Tjenestepike: Ingeborg Johannesdatter f. 1853, hans søster, bodde her i 1865.


Familie 3.
Holla gård 1865.


Fjøsrøkter, inderst (leieboer med egen husholdning)
Ole Gundersen Holla fra Ø. Tveit(2) f. 14/1-1821 d. 26/10-1909 på plassen Helgeroen under Prestegården av alderdom, 88 år gml., s.a. Gunder Olsen Tved.
g1g i Holla 28/12-1843 m. Johanne Nilsdatter fra Ringsevje under Søve f. 25/11-1824 d. 3/12-1858 i barselseng på Tveit, 37 år gml., d.a. Nils Olsen Ringsevje.
Forlovere: "
Nils Jørgensen Holla og Nils Rasmussen ditto."
g2g i Holla 11/5-1866 m. Ingeborg Maria Thomasdatter fra Kåsa(9) under Kolle f. 5/7-1829 d. 18/7-1872 på Holla, 43 år gml., d.a. Thomas Thomassen Kaasa.
Forlovere: "
Agronom Peder Hansen Holla og Halvor Olsen Holla."
g3g i Holla 17/9-1874 m. Berthe Maria Gundersdatter fra Skjørholt(1) i Helgen
f. 13/4-1836 d. 6/2-1902 på Holla av tarmslyng, d.a. Gunder Gundersen Skjørholt.
Forlovere: "Gunder Gundersen Tved og Nils Jonsen Holla."

1. Gunder Olsen f. 6/5-1844. (Gunnar Hollahagen?)
2. Mari Olsdatter f. 16/12-1845 g.m. John Sigurdsen. Se Hollahagen.
3. Nils Olsen f. 16/1-1848.
4. Anders Olsen f. 8/12-1849.
5. Gunhild Olsdatter f. 21/11-1852.
6. Anne Olsdatter f. 26/3-1855.
7. Johannes f. 23/12-1858 d. 3/8-1863 på Tveit.
Barn i 2. ekteskap:
8. Johanne Olsdatter f. 20/7-1866 på Holla.
Barn i 3. ekteskap:
9. Inger Olsdatter f. 14/11-1874 g.m. Andreas Jensen Helgeroen. Se Helgeroen under Prestegården.
10. Gunder Olsen f. 7/10-1876 d. 8/1-1890 av epilepsi på Holla gård, der faren fremdeles var fjøsrøkter.
Bruker ca. 1843 -1865.

F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nielsdatters Gunder: Mari Nielsd. Kaasen, Mari Gundersd. Søwe, Niels Tvedt, Peder Andersen Kaasa, Anders Christophersen Tvedt.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nielsdatters
Mari: Aaste Nielsd. Wrk., Ingeborg Nielsd. Tved, Peder Andersen Kaasen, Ole Andersen Meelteig, Niels Christophersen Wrk.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tvedt og Johanne Nielsdatters
Niels: Mari Nielsd. Kaasen, Anne Gundersd. Tvedt, Gunder Olsen Tvedt, Peder Andersen Kaasa, Anders Olsen Meelteig.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsdatters
Anders: Mari Gundersd. Pladsen, Marthe Nilsd. Tved, Thor Halvorsen Pladsen, Peder Andersen Kaasen, Anders Kittilsen Tved.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsdatters
Gunnild: Mari Gundersd. Kaasen, Kirsti Nilsd. Tved, Tron Gundersen Wrk., Thor Halvorsen Kaasen, Gunder Gundersen Præstegaarden.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsdatters
Anne: Mari Nilsd. Kaasa, Maria Gundersd. Ringsevjen, Nils Olsen Tved, Peder Andersen Kaasa og Anders Andersen Torsnæs.
F.f. Gaardm. Ole Gundersen Tved og afdøde Johanne Nilsdatters
Johannes: Maria Gundersd. Lammekaas, Marthe Nilsd. Tved, Nils Christophersen Vrk., Jens Thygesen Namløshagen.
F.f. Røgter Ole Gundersen Holla og Ingeborg Maria Thomasdatters
Johanne: Barnets Moder, Mari Olsd. Tufte, Peder Andersen Kaasa, Jens Thygesen Namløshagen, Nils Olsen Vrk. Hjemmedøbt af Kappelan T. Thygesen.
F.f. Ole Gundersen Holla og Berthe Maria Gundersdatters
Inger: Anne Gundersd. Halvorstaa, Anne Olsd. Søve, Jens Thygesen Halvorstaa, Ole Halvorsen Holla, Christen Pedersen Vrk.
F.f. Røgter Ole Gundersen Holla og Berthe Maria Gundersdatters
Gunder: Barnets Moder, Mari Olsd. Holla, Ole Vetlesen Holla, Nils Johnsen Holla, John Olsen Lindgreen.

Ole Gundersen bodde her som enkemann under folketellinga 1865 sammen med barna Gunhild(14) og Anne(11).
På den tiden hans første kone levde bodde de på Ø. Tveit(2). Han ble boende der til han fikk jobb som fjøsrøkter her
i 1865.

Under folketellinga 1890 får vi vite at hans daværende kone, Berthe Maria Gundersdatter var "melkerske" på gården.
Kun deres datter Inger bodde da hjemme. Ole Gundersen var fremdeles røkter her under folketellinga 1900.


Familie 4.
Holla gård 1865.

Her var oppført enka Maria Hansdatter.
Maria Hansdatter, Inderst, har sit Ophold paa Værkets Fattigkasse, Enke, 33, Holden.
Karen Tollefsdatter f. ca. 1833 i Holla, hendes Datter, nærer sig ved forskjellig Arbeide, Ugift, 32, ditto.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no