ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


HOLTAN

Gnr 64 i Holla kommune.

Oppdatert 24.07.2023


| Hjem | Innhold | Gamle Holtan | Holtan |
| Hagen | Holtanhagen | Strandjordet | Bømark | Holtankåsa |


Gamle Holtan

Eiendommen ligger nordvest for Sjørholt.
Navnet skreiv man på gammelnorsk Holtar, flertall av holt, som er et skogkratt. I Rødeboka (1398) skrives «i Holtom».
I 1585 Hollt. I 1593 og 1602 Hollten. I 1651 Holtene og i 1723 Holten.

Gammel uttale er Hilltænn. De yngre sier nå oftest Haaltænn.

Skyld og skatt:

Gjemsø kloster var eier av 2 markebol i Holtan i 1398, og dette var visstnok helle eiendommen. I 1651 skatter den for 3 huder. I 1665 ble den taksert for P/2 skpd., ei skyld som aldri ble nytta. I 1818 ble Holtan satt til 5 dl. 1 ort 14 skill. og i 1866 til 4 dl. 4 skill. = 7.63 mark, men Hagan, Bømark og Strandjordet er da frasolgt. Skatten etter Henrik Brockenhus' regnskap i 1585 var 3 merker smør og 8 merker mjøl. I 1600-tallet skatta gården som halvgård.

Hvade fodde:
Hester Kuer Ungdyr Sauer Griser
1657: 2 6 9 1
1665: 2 4 2 6
1723: 2 4 4
1795: 2 6 8
1866: 2 6 12
De sSdde og hosta:
Sådde: Hosta:

1665: 41/2 tn. havre. 15 tn. havre.
1723: 1/4 w. bygg, 6 tn. havre. Ikke oppgitt. I8 høylass.
1866: 3/s tn. hvete, V2 tn. rug, 3 tn. hvete, 5V2 tn. rug, - 3/4 tn. bygg, 5 tn. havre, 30 m. havre, 5V2 tn. bygg, 6 tn. poteter. 36 tn. poteter, 80 skp. høy.

Opplysninger fra jordebøker: 1665: Har ingen lasteskog. Humle vil ikke vokse. Intet rydningsIand. I723: Har gjerdefang og brenneved. Seter i Bømark. Denne seterskogen gir årlig 4 tylvter bjelker. 1866: 138 mål, for storstedelen av god beskaffenhet. Havnegang ved gården til 4 kuer. Skog til husbruk finnes. God lauvskog. Av furu- og granlast og bjørkelast kan årlig selges for 6 spd. Godt dyrka.

Eiere og brukere:

Holtan var bebodd av sjøleiere i mange hundre år, men vi har lkke noe kjennskap til disse. Men en gang før 1398 har en sjøleier funnet ut av hensyn til sin sjel, at han skulle gi gården til Gjemsø kloster. Abbedissen på klostret har kanskje lova å lese flere messer for ham, for at han som giver kunne komme hurtig ut av skjærsilden. Gården var da klostergods til bortimot reformasjonstida. Med reformasjorien gikk det geistlige godset over til kongen. Dette skjedde forresten allerede under Christian II for Gjemsø's vedkommende. Kongen og rådet hans fant ut at det ble ført «en vrang og urettelig undervisning» der og klostret, med alt som. det eide, ble forlena til tolderen Diderik.

I 1529 ble klostret gitt til Ivar Jensson Jernskjeg som len, mot rimelig underhold til nonnene.

I 1532 fulgte Hans Myntmester og 6 år seinere Ole Anderson som, lensherrer. Den siste bytta bort Gjemso klostergods med Hamar gard. Ved denne tida blir det fortalt at alle nonnene «med deres egen fri vilje ere uddragne og gifte, undtagen en gammel nonne, som ei vilde gifte sig». Dermed var Gjemsø med alle underbruk blitt verdslig gods.

Kong Christian III beholdt godset sjøl ei tid, bygde smeltehytte på klostret og nytta de praktfulle bygningene der til oppholdssted for de utenlandske bergfolka, som skulle se etter og lede bergverka i Telemark. Klostret brant i 1546 ved uforsiktighet av kona til en bergmann.

Fra 1550-åra ble klostergodset forlena til forskjellige herrer, inntil at alt ble solgt til generalløytnant og riksråd Bjelke. Han hadde lånt bort 22.000 rd. til «Kronen». Beløpet hadde han lagt ut som krigsomkostninger og kongen betalte tilbake med de eiendommene som han hadde konfiskert av den katolske kirke i forbindelse med reformasjonen.

Gjemsø gods og Holtan ble tilskjøta Christoffer von Gabel, den 22. juni 1666, og samme år, den 22. desember ble Cort Sivertsen Adeier eier.
Han var sønn av forvalteren ved det kgl. saltverket i Langesund, Søfren (Sivert) Jensen og kona, Dorothea Nilsdatter.
Adeler står som sjøhelt ved sida av Peter Wessel Tordenskiold. Han ble opphøya i den danske adeIsstanden for bedriftene sine under navnet Adelaer.
Folkevisa sier om ham:

«Cort Adeler var sig en helt saa sterk
Hans ry foer saa vide om lande,
Han øved saa mangt et kjempeverk,
Alt ved de fremmede strande.»

Tidlige brukere (leilendinger/ festere).
Torre satt på gården i 1593.
Thor Holttenn i 1611 - ca. 1630 (G.S.).

Knud Holdten 
1. Ingeborg Knudsdatter g.m. Rasmus Langeland.
2. Jens Knudsen f. ca. 1627. Se Holtan.
Bruker ca. 1630.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Tingbok nr. 1 1652-1661, folie 15a. Digitalarkivet.
"
Her Jens paa Heysholdt citendant. Jens Knudtzen som tiente hannem for hand same tid feldte et træ paa hans hest huoroffr hand døde, huilken hand mente
igien burte hannem hesten at betalle, Knud Holdten drengens fader suared at hand ville stille her Jens tilfredtz for same hest.
"


 

Anders Andersen i Skien var eier i slutten av 1600-tallet og generalmajor Arnold kjøpte gården i 1705, som hadde ei skyld av 3 huder og
Bømarkseter av skyld 2 kalveskinn. Kjøpesurnmen var 305 rd.

Arnold bodde på Borgestad i Gjerpen. Han var g. m. Anne Clausdatter, som døde i 1713 og overlevde sin mann i 4 år.
Geheimeråd Fredrik Christian Adeier (1717-22) kjøpte nå Holtan og Bømarkseter ved tvangsauksjon.
F. C. Adeler var sønn av generaladmiral Cort Adeler, og det er rimelig at han har hatt pant i eiendommen.
Adeler var en stor jordegodsbesitter i Gjerpen.

Peder P. Baad, som var borger og handelsmann i Skien, kjøpte Holtan av Adeler i 1722.
Skjøtet ble utstedt i København og kjøpesummen var 310 rd.
Baad var eier i 6 år, da Holtan med Bømark gikk over til Peder Tveit, Stian Voje og Peder Brøsjø fra Drangedal.


 


| Hjem | Innhold | Gamle Holtan | Holtan |
| Hagen | Holtanhagen | Strandjordet | Bømark | Holtankåsa |


Holtan
Gnr 64 - bnr 3(64/3). Gammelt løpenr. 136b.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Peder Tveit i Drangedal kjøpte part i Holtan med Bømark i 1728. Tveit skog i Drangedal grenser til Bømark i Holla. Det fortelles at de to eierne møttes ved grensa mellom eiendommene sine, men de kunne ikke bli enige om hvor grensa egentlig var. Løsningen ble at DrangedaIsbonden kjøpte gården med skogen av rådmannen i Skien og ved det falt tvisten bort.


Bonde, leilending
Jens Knudsen Holten herfra f. ca. 1627 bg. 28/4-1720. "Jens Knudsen Holten, 93 Aar."
g.m. NN
1. Knud Jensen f. ca. 1660. Se Sjørholt.
2. Lars Jensen f. ca. 1679. Se nedenfor.
Bruker ca.

Var lagrettemann i mai 1693.

Marthe Olsdatter Holten f. ca. 1665 bg. 17/8-1738. "Marthe Olsd. Holten, 73 Aar."
Maren Mortensdatter f. ca. 1706 bg. 27/12-1768. Maren Mortensd. Holtene, 62 Aar og 8 Mnd., ved Helgen.

(1661-ca.1710) kjøpte antagelig Holtan av Cort Adeier. I matrikulen fortelles at Holtan er bondegods.

Ved tellinga i 1665 over våpendyktige menn, var Jens 41 år. Gunne Svea var husmann under gården.
Jens ser ut til å ha vært en strevsom mann, men det var vanskelig for ham å klare forpliktelsene sine.
Det var krig, så å si til stadighet og den danske krona skreiv ut større og større skatter.

Bonde, leilending
Lars Jensen Holtene herfra f. ca. 1679 d. 23/7-1759 (bg. 1/8). "Lars Jensen Holtene, ved Helgen, 80 Aar."
g.m. Anne Torbjørnsdatter fra Bergan i Melum sogn (Solum pr.gjeld) f. ca. 1680 bg. 3/4-1771. "Anna Torbiørnsd. Holtene, ved Helgen, 91 Aar ringere 18 Dage.", d.a. Torbjørn Thorsen Bergan.
1. Jens Larsen f. ca. 1716. Se S. Langeland.
2. Kirsten dpt. 12/2-1719 død før 1725.
3. Ole Larsen dpt. 21/5-1720. Se V. Helgen(B).
4. Gunvor Larsdatter f. ca. 1723 bg. i Solum 20/5-1749. "Gunnor Larsd. Houchelien, ved Mælum, 26 Aar 6 Mnd."
5, Kirsten Larsdatter dpt. 28/1-1725 g.m. Nils Olsen Ringsevje. Se Familie 28 - Verket 1762.
6. Torbjørn Larsen dpt. 25/6-1730 bg. 7/1-1747. "Torbiørn Larsen, ved Helgen, 16 Aar 8 Dage."
Bruker ca. 1710.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Lars Holten og Anna Torbiørnsdatters Kirsten: Knud Skørholt, Lars Tindholt, Elen Steenstad, Ragnild Jacobsd., Maren Olsd.
F.f. Lars Jensen og Anne Torbiørnsdatters
Ole: Peder Jelsæt, Christen Langeland, Ole Skiørholt, Ingebor Olsd., Maren Olsd.
F.f. Lars Holtene og Anne Torbiørnsdatters
Kirsten: Lars Hanæs, Ole Knudsen, Lars Tindholt, Ingebor Skørholt, Anne Larsd.
F.f. Lars Holtene og Anne Torbiørnsdatters
Torbiørn: Lars Hanæs, Christen Værstad, Erik Olsen, Birte Thomasd., Maren Christensd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1757 - 1763, side 243a - 245a.
Sted: Holten i Helgen Annex, Holden Prestegield - 1759.
Lars Jensen Holtene død 23. Juli 1759. Arvinger: Enken Anne Torbiørnsdtr. og deris Børn.
1. Jens Larsen. Myndig.
2. Ole Larsen. Myndig.
3. Kiersten Larsdtr. g.m. Niels Olsen ved Ulefos Jernværk.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Sersjant, bonde og selveier
Jens Larsen Holtan/ Langeland herfra f. ca. 1716 bg. 23/5-1786 på Langeland.
g. i Holla 4/10-1754 m. Karen Olsdatter fra Bjerva f. ca. 1725.
Eier 1759 - 1761.

Jens Holtan kjøpte Langland i 1745 og flytta dit. Han kjøpte siden også Tinholt i 1761. Hans 5 første barn er født her, resten av barna ble
født på Langeland. Se alle barna på S. Langeland.

Peder Tveit og Alev Eilertsdatter f. Åsen, hadde flere barn. Sjøl bodde han fedregården sin, hvor slekta har bodd senere.
Holtan ble drevet ved forpaktere i over 40 år.

Bonde, selveier
Stian Pedersen Holten fra Tveitan i Drangedal dpt. 3/12-1741 i bg. 28/4-1795. "Stian Pedersen Holtene, ved Helgen, 54 Aar.", s.a. Peder Tveiten.
g. i Holla 22/3-1771 m. Aslaug Jørgensdatter fra N. Ytterbø (i slekt) dpt. 24/5-1750 d. 24/2-1835 på Holtan, 85 år gml., d.a. Jørgen Pedersen Ytterbøe.
1. Aslaug Stiansdatter dpt. 1/3-1772 i Drangedal g.m. enkemann Gunder Anundsen. Se Strandjordet under Holtan.
2. Else Stiansdatter dpt. 18/9-1774 g.m. Gunder Anundsen. Se Strandjordet under Holtan.
3. Anna dpt. 22/6-1777 bg. 15/2-1781. "Anne Stiansd. Holten, ved Helgen, 3 Aar 35 Uger."
4. Peder f. 12/9-1779 bg. 7/2-1781. "Peder Stiansen Holten (Holtan), ved Helgen, 1 Aar 21 Uger 1 Dag."
5. Anna Stiansdatter f. 7/1-1782 g.m. Nils Hesselberg. Bodde visstnok på Vefald i Drangedal.
6. Peder Stiansen f. 22/11-1784. Overtok gården.
7. Jørgen Stiansen f. 18/2-1792. Se Hagan.
Eier 1783.

F.f. Stian Holtene og Aslou Jørgensdatters Ellen(!): Peder Jørgensen, Thor Jørgensen, Tyge Yttrebøe, Anna Yttrebøe, Ellen Schiørholt.
F.f.
Stian Holtene og Aslou Jørgensdatters Anna: Thord Yttrebøe, Jon Yttrebøe, Ole Hansen Smed, Kirsten Schiørholt, Karen Jørgensd. Yttrebøe.
F.f.
Stian Holtene og Aslou Jørgensdatters Peder: Peder Yttrebøe, Thord Yttrebøe, Ole Hansen Kaasen, Kirsten Yttrebøe, Karen Yttrebøe.
F.f. Stian Holten og Aslou Jørgensdatters
Anna: Ole Haven, Christen Skiørholt, Jens Hegnen, Maren Yttrebøe, Inger Tinholt.
F.f. Stian Holtene og Aslou Jørgensdatters
Peder: Peder Yttrebøe, Ole Bierven, Ole Haven, Kirsten Yttrebøe, Aslou Bierven.
F.f. Stian Pedersen Holten og Aslou Jørgensdatters
Jørgen: Peder Yttrebøe, Lev Langeland, Ole Hansen Hagen, Anne Jørgensd. Fæhn, Karen Larsd. Skiørholt.

Stian Pedersen kjøpte Holtan med Bømark i 1783. Han ble ofte benytta både som lagrettemann og
som vurderingsmann ved skifter.

Skifte etter Stian her i 1795.

En barnefødsel innført i Holla kirkebok:
Jørgen Brynildsen f. 1/9-1780.
Et Uægte Barn. Moderen Aslou Jørgensd. tienende hos Stian Holtene i Helgen Annex, udlagt til barnefader Biørguf Tovsen,
uconfirmeret og tiener i Mælum Sogn.

Faddere: Klokker Peder Dahl, Jens Graver, Lars Andersen, Ingeborg Hansd. Dorthe Johannisd. Yttrebøe.

Enka Aslaug Jørgensdatter ble g2g med Anund Gundersen fra Åsen i Lunde. Se nedenfor.

Bonde, selveier (gjennom sin andre kone)
Anund Gundersen Holten fra Åsen i Lunde f. 6/12-1742* på Grinirud, s.a. Gunder Aasen.
g1g m. Ingeborg NN f. ca. 1752 bg. i Lunde 16/7-1797*. "Ingebor Aasen, 45 Aar, Anund Aasen under Fundemark hans hustroe."
g2g 1/11-1798 m. enke Aslaug Jørgensdatter fra N. Ytterbø dpt. 24/5-1750 d. 24/2-1835 på Holtan, 85 år gml., d.a. Jørgen Pedersen Ytterbøe.
Forlovere: "Jørgen Tinholt og Simon Klovedal."
1. Gunder f. 31/10-1770* på Åsen i Lunde.
0. Anund Aasens dødfødte daatter bg. 10/11-1776*.
3. Anund Gundersen f. 26/9-1777* i Bø(!).
4. Gunder Anundsen f. 25/3-1780* på Åsen i Lunde.
Se Strandjordet under Holtan.
5. Anne f. 8/1-1783* på Åsen ved Funnemark i Lunde bg. 31/7-1785*. "Anund Aasens datter, 1 aar, 6 Mnd."
6. Lars Anundsen f. 3/6-1784* på Åsen i Lunde.
7. Ole Anundsen f. 9/6-1787* på Åsen i Lunde.
Eier 1798.

Anund Gundersen brakte med seg noen barn fra sitt første ekteskap, bl.a. Gunder Anundsen, som ble gift med enkas datter Else.
Se Strandjordet under Holtan.

Bonde, soldat, selveier
Peder Stiansen Holtan herfra f. 22/11-1784 d. 28/3-1867, som "føderaadsmand" på Holtan av alderdom, 81 år gml., s.a. Stian Pedersen Holten.
g. på Holtan 15/10-1807 m. sitt søskenbarn Maria Thorsdatter fra N. Ytterbø f. 4/3-1789 d. 20/2-1856 på Holtan, d.a. Thor Jørgensen Ytterbø.
Forlovere: "Halvor Jøntvedt, Anders Kittilsen."
1. Karen Andrea Pedersdatter f. 3/6-1810.
2. Aslaug Kirstine f. ca. 1811 d. 31/1-1821 på Holtan, 10 år gml.
3. Stian f. 22/5-1813 d. 31/7-1813. "
Stian Pedersen Holten, 2 Mnd. 9 Dage."
4. Stian Pedersen f. 25/8-1814. Overtok Holtan.
5. Thor Pedersen f. 27/10-1817. Se N. Langeland.
6. Jørgen f. 14/7-1820 d. 28/2-1821 på Holtan.
7. Jørgen f. 16/2-1822 d. 16/6-1824 på Holtan.
8. Kirsti Pedersdatter f. 4/4-1825 d. 1907 (konf. i Holla 1840) g. i Holla 19/9-1850 m. Jacob Andersen "Gjærum", s.a. Anders Johnsen. Bodde i 1865 på Kirkesletta i Melum.
9. Aslaug Pedersdatter f. 6/3-1828 g.m. Simon Simonsen Helgen. Se Helgen store(5).

Eier 1802.

F.f. Peder Stensen(!) Holtan og Maria Thordsdatters Karen Andrea: Peder Jøntved, Christen Steenstad, Ola Ytterbøe, Karen Steenstad, Anne Holtan.
F.f. Peder Stiansen Holtet og Maria Thordsdatters
Stian: Anne Thordsd. Jøntved, Anne Stiansd. Holtet, Ole Thordsen Ytterbøe, Gunder Anunsen Strandjordet, og Jørgen Stiansen Holtet.
F.f.
Peders Stiansen Holten og Maria Thorsdatters Stian: Asloug Holten, Kari Olsd. Holten, Jørgen Stiansen, Ole Anunsen og Stian Gundersen Holten.
F.f. Gaardmand Peder Stiansen Holten og Maria Thorsdatters
Thor: Anne Jøntved, Anne Jøntved, Niels Hagen, Jørgen Holten og Jørgen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Peder Stiansen Holten og Maria Thorsdatters
Jørgen: Dorthe Tinholt, Anne Pedersd. Jøntved, Christen Andreas Steenstadvolden, Niels Amundsen Bruset og Jørgen Thorsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Peder Stiansen Holten og Maria Thorsdatters
Jørgen: Kari Steenstadvolden, Else Gundersd. Strandjordet, Peder Jøntved, Jørgen Hagen og Anun G. Strandjordet.
F.f. Gaardmand Peder Stiansen Holten og Maria Thorsdatters
Kirsten: Susanne Ytterbøe, Gunnil Maria Schiørholt, Christen A. Steenstadvolden, Jørgen Hagen og Tollev Pedersen Jøntved.
F.f. Peder Stiansen Holtan og Maria Torsdatters
Asloug: Kirsten Pladsen, Maren Svenkesd. Hølen, Jørgen Stiansen Hagen, Stian Gundersen Pladsen, Mathias Arnesen Tinholt.

Peder Stiansen Holtan kjøpte i 1829 Langeland, som hans sønn Thor senere kjøpte.

Senere overtok han også arvelodden til Else, Aslaug og Anne, nemlig 5 1/7 skinn av Holtan og 2/7 skinn i Bømark.
Ved dette skiftet ble Hagan 51/7 skinn av Holtan og 2/7 skinn 1 Bømark, skilt fra Holtan og utlagt Jørgen, som flkk Peder Larsen Tvelt som verge.
Aslaug og Anund fikk føderåd på gården.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Peder måtte ut på grensevakt allerede i 1808-09 og Iå omtrent uavbrutt ute fra heimen til 1814. Den unge kona hans og barna lei meget i disse åra. Uåret i 1812 satte særlig merke i familien. De første barna, Anne, Aslaug, Kirstine og Stian, overlevde ikke disse kriseåra. Sjøl Iå han i landvernet i 1814, da han var 29 år gl. Han var stasjonert i Fredriksvern (Stavern), sammen med de andre Hollasokningene. At han ble ansett som den første viser seg av at han ble valgt av landvernet til å møte i Moss, der de skulle avgjøre hvem som skulle sendes på riksforsamlingen på Eidsvoll fra Telemarks regiment. Valget falt som kjent på kaptein Høyum og sersiant Røed. Begge hørte til «selvstændighedspartiet.»
Peder Holtan var sikkert bestemt på å ofre livet sitt for fedrelandet i 1814. Han var misfornøyd med alt dansk og likeså med alt svensk. Norge skulle fra nå av leve sitt eget, sjølstendige liv. Etter at han hadde «vakta på svensken» som han sa sjøl, fikk han lov til å leve et langt og rikt liv.

Thor, flkk Langland, den andre gården hans, som ble innkjøpt i 1829, to sønner av navnet Jørgen døde unge, Kjersti, g. m. Jakob Kjørksletta (Gjerum),
Aslaug, g. m. Simon Helgen og Anne, g. m. Ole Erikstad.

Peder holdt gjerne raske og kraftige hester. Han interesserte seg også for hagebruk og planta en stor frukthage, som var velkjent. Han ble en
velstsånde mann, men han gjorde en stor bommert, da han og broren Jørgen Hagan, solgte Bømarkskogen i 1826 til Lars Bärnholt i Skien.
SaIgsprisen var 1.280 spd., men havnerett og brennefang ble untatt. Som grunn for salget oppga han kjøpmannsgjeld - spesielt brennevinsgjeld.
Bärnholt ville ha sitt og handel kom i stand - dessverre for ham sjøl og for etterkommerne hans.

De rettighetene som Holtan hadde i Bømarkseter ble solgt til S. D. Cappelen i 1860-åra en gang. Han var blitt eier av skogen i 1859.
Peder ble en gammel mann. Han døde i 1867, vel 82 år.

Bonde, selveier
Stian Pedersen Holten herfra f. 25/8-1814.
g. i Holla 26/8-1841 m. Maren Anne Andersdatter fra Klovdal
f. 28/5-1816, d.a. Anders Jonsen Klovdal.
1. Peder Stiansen Ytterbøe f. 29/6-1842 d. 11/7-1927 på Ytterbø, 85 år gml. Ugift.
2. Maria Stiansdatter f. 2/10-1845 g.m. Hans Simonsen Ytterbø. Se S. Ytterbø.
3. Anne f. 7/9-1851 d. 1853.
4. Anne Kirstine Stiansdatter f. 19/12-1854 d. 1887 på Ytterbø, 32 år gml. Ugift.
Eier 1856-1867.

F.f. Gaardmand Stian Pedersen Langeland og Maren Anne Andersdatters Peder: Kirsten Pedersd. Omtved, Kirsti Pedersd. Holten, Peder Holten, Anders Klovedal, John Andersen Klovedal.
F.f. Gaardmand Stian Pedersen Langeland og Maren Anne Andersdatters
Maria: Maria Thorsd. Holten, Taran Andersd. Klovedal, Peder Holten, Anders Klovedal, Thor Pedersen Holten (Holtan).
F.f. Gaardmand Stian Pedersen Langeland og Maren Anne Andersdatters
Anne: Anne Simonsd. Klovedal, Asloug Pedersd. Holten, Peder Stiansen Holten, Simon Andersen Klovedal, Lars Andersen Klovedal.
F.f. Gaardm. Stian Pedersen Langeland og Maren Anne Andersdatters
Anne Kirstine: Asloug Pedersd. Jøntvedt, Anne Magrethe Simonsd. Huve, Anders Johnsen Klovdal, Ole Stensen Tufte, Thor Pedersen Holten.

Denne familien bodde på Langeland fra de gifta seg i 1841 til de flytta inn på Holtan i 1856.

Stian Pedersen Holtan kjøpte Lovsdalen skog (gnr 58 Bjerven - bnr 6) av sin svoger Simon Andersen Klovdal i 1863. Kilde: Digitalarkivet.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Stian Pedersen var en lun og morsom kar, som interesserte seg for en god spøk. Kona, Maren, som var datter av Anders Klovdal, var derimot alvorlig, streng og sterkt religiøs. Hun var særdeles begava, leste, skreiv og sang med stor ferdighet. Hans Nielsen Hauges bøker ble flittig nytta. Han hadde vært gjest i fedreheimen hennes og ble satt over enhver annen ordets forkynner."

 Stian kjøpte Lovsdalen av svogeren sin, Simon Andersen Klovdal. Her fikk han et øksehogg i det ene beinet i 1867 og dette medførte døden.
Han ble gravlagt ved Helgja kirke, samme dag som faren.
Dette var et hardt slag for Maren. Hun ble sjuk og døde 6 uker etter av lungebetennelse. Dette var en svær forandring i den gamle heimen.
De 3 unge menneskene var igjen aleine der. Sønnen Peder Stiansen og hans nærmeste fant det heldigst at han lkke overtok farsgården.
I skiftet etter foreldra ble han utlagt Lovsdalen skog og han flytta året etter til Ytterbø, sammen med søstrene Maria og Anne.

Andre her under folketellinga 1865:
Peder Stiansen, hans Fader, Føderaadsmand, Enkemand, f. 22/11-1784 i Holla.
Sara Kirstine Olsdatter, Tjenestepige (16) f. i Holla.

Bonde, småbruker, selveier
Stian Jørgensen Hagen herfra f. 3/10-1821 d. 9/1-1903 på Holtanhagen.
g. i Helgen 26/12-1850 m. Anne Andersdatter fra Huset under Værstad f. 27/11-1823 d. 13/5-1898 på Holtanhagen av "Astma og Mavebetændelse", d.a. Anders Olsen Huset.
Forlovere: "Hans Carlsen Huset og Peder Hansen Kolstad."
1. Gunhild Maria Stiansdatter f. 20/6-1851. Bodde hjemme og stelte for sine foreldre i 1891.
2. Anne Maria Stiansdatter f. 12/2-1853 d. 1915.
3. Ingeborg Andrea Stiansdatter f. 9/4-1856 g.m. Halvor Tollefsen Fæhn. Se N. Fen(2).
4. Jørgen f. 21/12-1857 d. 1/5-1866 på Holtanhagen, av "strubehoste", 8 år gml.
5. Karen Stiansdatter f. 28/6-1859.
6. Jørgen Stiansen f. 7/8-1867.
0. Dødfødt barn f. 15/8-1870.
Eier 1841.

F.f. Gaardmand Stian Jørgensen Hagen og Anne Andersdatters Gunnild Maria: Ingebor Andersd. Huset, Gunnild Jørgensd. Hagen, Peder Hansen Kaalstad, Ole Andersen og Jørgen Andersen Huset.
F.f. Gaardmand Stian Jørgensen Hagen og Anne Andersdatters
Anne Maria: Ingebor Andersd. Kaalstad, Mari Andersd. Huseth, Jørgen Jørgensen Tinholt, Jørgen Andersen Huseth, Halvor Jørgensen Hagen.
F.f. Leilending Stian Jørgensen Røibæk og Anne Andersdatters
Ingebor Andrea: Aslaoug Pedersd. Holla, Anne K. Jørgensd. Hagen, Simon Simonsen Holla, Ole Andersen Huset, Jørgen Jørgensen Hagen.
F.f. Gaardm. Stian Jørgensen Røibæk og Anne Andersdatters
Jørgen: Gunnild Rollefsd. Hagen, Mari Andersd. Huset, Rollef Jørgensen af Skien, Jørgen Jørgensen Hagen.
F.f. Gaardm. Stian Jørgensen Hagen og Anne Andersdatters
Karen: Enken Gunnild Rollefsd. Hagen, Anne Kirstine Jørgensd. ditto, Ole Halvorsen Tinholt, Ole Andersen Huset, Jørgen Jørgensen Hagen.
F.f. G.br. Stian Jørgensen Holtenhagen og Anne Andersdatters
Jørgen: Marie Torkelsd. Huset under Borgen, Gunnil Maria Stiansd. Hagen, Rollef Jørgensen af Skien, Halvor Jørgensen Huset, Ole Andersen Huset, Jørgen Andersen Bjerva.

Kreaturhold 1875: 2 kuer, 1 kalv, 4 sauer.

Hus.

Nils Thorstensen, Julmager uden Jord, ugift, 25, Solum.
Anne Thorstensdatter, bestyrer hans Husholdning, ugift, 23, ditto.

Bonde, selveier

Halvor Halvorsen Holtan fra Jøntvedt f. 14/4-1829.
g.m. Anne Pedersdatter fra Tønstulen f. 1831, d.a. Peder Hansen Tønstul.
Peder Halvorsen f. 22/8-1859. Se nedenfor.
Thor Halvorsen, Søn, f. 1864 i Helgen, Holden.
Jørgen Halvorsen, Søn, f. 1868 i Helgen, Holden.
Aslaug Maria Halvorsdatter, Datter, f. 1866 i Helgen, Holden.
Ingeborg Halvorsdatter, Datter, f. 1872 i Helgen, Holden.
Hanna Halvorsdatter, Datter, f. 31/10-1874 i Helgen, Holden.

Karen Malene Hansdatter, ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1856 i Holden.
Jørgen Pedersen, Logerende, ugift, Inderst uden Arbeide. Har Ophold hos Halvor Halvorsen, f. 1837 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 2 Heste, 1 Føll, 4 Kjør, 2 Kalve, 2 Svin.

Halvor Halvorsen. født på Jøntvet, kjøpte Holtan ved skifteauksjonen for 2.460 spd. Han var g. m. Anne, datter av Peder Hansen Tønstulen (f. 22/5 1831, d. 20/4 1902).
Barn: Halvor, Peder, Thor, Aslaug, Jørgen, Ingeborg og Hanna.

1910:
Bonde, selveier, kommunekasserer i Holla
Peder Halvorsen Holtan herfra f. 22/8-1859 d. 28/2-1954.
g. i Helgen 4/5-1888 m. Anne Marie Olsdatter fra Huset under Værstad f. 22/11-1864 d. 24/8-1934, d.a. Ole Olsen Huset.
Forlovere: "
Halvor Halvorsen Holtan og Isak Halvorsen Værstad."
1. Anna Marie Holtan f. 26/6-1888. Husstel og fjøsstel her i 1910, g.m. Lars Sti i Melum.
2. Halvor f. 28/2-1890.
3. Halvor Holtan f. 29/9-1891.

4. Olga Holtan f. 11/7-1894. Husstell hjemme i 1910, g. i Porsgrund 18/6-1827 m. Steinar Gulliksen Helgen. Se
Eier

F.f. Gbr. Peder Halvorsen Holtan og Anne Maria Olsdatters Anna Marie: Mari Olsd. Huset, Pige Aslaug Halvorsd. Holtan, Gbr. Halvor Halvorsen Holtan, Gbr. Ole Olsen Huset, Uk. Jørgen Stiansen Hagen.
F.f. Gbr. Peder Halvorsen Holtan og Anne Marie Olsdatters 
Halvor: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Simon Andersen Klovdahl 7/5. Død før bekræftelse i Kirken.
F.f. Gbr. Peder Halvorsen Holtan og Anne Marie Olsdatters 
Halvor: Hans Halvorsen Holtan, Halvor Halvorsen do., Peder Halvorsen do., Ole Olsen Huset.
F.f. Kasserer Peder Halvorsen Holtan og Anne Marie Olsdatters 
Olga: Ole Olsen Huset, Hans Larsen Haukenæs, Gunder Gundersen Skjærholt i Skien, Moderen, Ingeborg Halvorsd. Holtan.

Andre på gården i 1910:
Andrea Pedersen f. 22/6-1876, Drangedal, ug., Tjenestepige - Fjøsstel.

Bjarne Isaksen f. 13/5-1903 i Holla, pleiesønn. Går på skole.
Enkemann Halvor Halvorsen Holtan f. 14/4-1829, føderaadsmand. Se ovenfor.
Hanna Holta f. 31/10-1874 (herfra). Steller for sin far.

Peder Halvorsen Holtan var kommunekasserer i Holla kommune fra før 1894. Han deltok også i kommuneadministrasjonen.

Bonde, selveier, varaordfører
Halvor Holtan herfra f. 29/9-1891 d. 12/8-1967.
g1g m. Ingebjørg Kleppen fra Sauland f. 1/3-1888 d. 20/11-1957, d.a. lensmann Kleppen.
g2g 1959 m. enke Mathilde Bjerke fra Skårdal lille i Holla f. 10/5-1906 d. 23/4-2002, d.a. Hans Olavus Olsen Skårdal.
Eier

Mathilde Brekke var enke etter Georg Bjerke i Fensv. 51 under Søve.

Kilde: Fritt etter Holla I (1975).
Halvor Holtan bygde en ny flott hovedbygning her. Han deltok meget i bygdas styr og stell. Han var medlem av formannskap og kommunestyret. Han var også varaordfører for Holla. Han hadde også tid til å reise som emmisær for Misjonssambandet.

Halvor Holtan solgte gården 1949 og bygde nytt hus like ved Helgen kirke. Halvor døde i 1967 og Mathilde solgte det nye huset til
Erik og Reidun Larson samme året og flytta til Lunde.

Bonde, selveier
Sigmund Syrtveit fra Evje.
Eier 1949.

Olav Bernhard Moseid fra Vennesla
g.m. Ingebjørg Besteland fra Rauland.
Eier 1951.

Bonde, selveier
Arne H. Haukenæs fra Solum f. 22/9-1897 d. 14/4-1987.
g.m. Ingebjørg Nøklegård fra Gierpen f. 23/9-1904 d. 3/11-1997.
1. Hans Inge Haukenæs g.m. Bjørg Heidal Evensen fra Arendal.
2. Astrid Haukenæs g.m. Lars Petter Paulshus fra Våler i Østfold.
Eier 1952.

Arne Haukenæs kjøpte gården etter odelssak i 1952. De gamle her er gravlagt på Helgen kirkegård.

 


 | Hjem | Innhold |
| Gamle Holtan | Holtan | Holtanhagen - Hagen |
| Strandjordet | Bømark | Holtankåsa |


Holtanhagen - Holtanhaven - Hagen
Gnr 64 - bnr 1 (64/1). Gammelt løpenr. 134a.

Ryddet av smeden Ole Hansen på 1780-tallet. Skyldsatt i 1823 til 1 daler - 8 skilling.

Denne eiendommen glkk ut fra Holtan i 1796. Ved skiftet etter Stian Pedersen Holtan ble gården utlagt sønnen Jørgen.
Skylda ble 5 1/2 skinn og med eiendommen fulgte 2 1/2 skinn i Bømark seterskog.

I skiftet etter Stian Holtan i 1796 fortelles det at Ole Hansen har rydda plassen og ført opp hus der.

Smed, husmann
Ole Hansen Hagen fra Kolstad lille dpt. 23/11-1749 bg. 18/7-1800. "Ole Hansen Hagen 52 aar.", s.a. Hans Tovsen.
g. i Holla 2/11-1777 m. Karen Larsdatter fra V. Helgen(A) dpt. 7/11-1756, d.a. Lars Sørensen Helgen.
1. Hans Olsen dpt. 27/9-1778. Se Kleven under Klovdal.
2. Ole Olsen f. 21/2-1782. Se Gudmundsbekk under Tinholtstulen.
3. Lars Olsen Gisholt f. 12/5-1785. Til V. Gisholt i Melum, Solum prestegjeld.
4. Anne Olsdatter f. 28/7-1788.
5. Jon Olsen f. 3/6-1791. Se Deilevje und. V. Heisholt.
6. Simon Olsen f. 1/10-1793. Se Håvet under Klovdal?
7. Hans f. 9/4-1798 bg. 18/4-1798. "Hans Olsen Hagen 1 uge 2 dage."
Bruker ca. 1784/85.

F.f. Ole Hansen Smeds og Karen Larsdatters Hans: Lars Tinholt, Niels Kolle, Even Hansen Lille Kolstad, Anna Lille Helgen, Gunnil Larsd. Lille Helgen.
F.f. Ole Hansen Smeds og Karen Larsdatters Ole: Sergiant Hans Grønnesteen, Lars Tinholt, Hans Lille Kolstad, Anne Lille Helgen, Birthe Hansd. Lille Kolstad.
F.f. Ole Haven Smeds og Karen Larsdatters Lars: Stian Holtene, Lars Munchen, Simon Helgen, Aslou Holtene, Ahlis Larsd. Helgen.
F.f. Ole Hansen Hagens og Karen Larsdatters Anne: Lars Jensen Langeland, Simon Børgersen Kløvedal, Simon Olsen Kløvedal, Birthe Andersd. Tinholt, Alis Larsd. Helgen.
F.f. Ole Hansen Hagens og Karen Larsdatters Jon: Stian Holtene, Jørgen Tinholt, Simon Børgersen Kløvedal, Taran Larsd. Klovedal, Karen Hansd. Yttrebøe.
F.f. Ole Hansen Hagens og Karen Larsdatters Simon: Thomas Wale, Simon Kløvedal, Even Hansen Kaalstad, Taran Kløvedal, Alou Stiansd. Holtene.
F.f. Ole Hansen Hagens og Karen Larsdatters Hans: Simon Klovedal, Simon Helgen, Even Hansen Kaalstad, Karen Hansd. Vale, Birthe Hansd. Wale.


Bonde, selveier
Jørgen Stiansen Hagen fra Holtan f. 18/2-1792 d. 12/10-1840 på Holtan, 49 år gml., s.a. Stian Pedersen Holten fra Drangedal.
g. i Solum 24/10-1818 m. Gunhild Rollefsdatter fra Omdal i Ø. Melum (ved Skotfoss) f. ca. 1794 d. 29/7-1867 på Holtanhagen av alderdom, 73 år gml., d.a. Rollef NN.
1. Anne Kirstine Jørgensdatter f. 10/9-1819 g.m. Hans Andreas Gundersen fra Sjørholt. Se Askejordet under Tinholt.
2. Stian Jørgensen Hagen f. 3/10-1821. Overtok gården.
3. Rollef Jørgensen Hagen f. 14/8-1824 g. i Skien m. Johanne Marie f. 1829 i København. Han ble skredder og bodde i Prinsensg. i Skien i 1875.
4. Gunhild Jørgensdatter f. 8/11-1827 g.m. Peder Asbom d. før des. 1865. Bodde på Asbom i Melum.
5. Jørgen Jørgensen Hagen f. 22/10-1830. Skogfogd for Cappelen på Gjemsø i 38 år.
6. Halvor Jørgensen f. 2/5-1834. Kjøpte gården Sti i Melum.
Eier 1796.

F.f. Huusmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnil Rollefsdatters Anne Kirstine: Margith Riholt?, Kirsten Tveten, Gunder Kolbiørnsett?, Halvor Omdal og Hans Kastet.
F.f. Gaardmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnil Rollefsdatters
Stian: Asloug Holten, Ingebor Jørgensd. Tinholt, Peder Holten, Simon Klovedal og Anun Gundersen Strandjordet.
F.f. Gaardmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnil Rollefsdatters
Rollef: Ingebor Kastet, Else Gundersd. Holten, Gunder Strandjordet, Halvor Omdal og Lars Olsen Gisholt.
F.f. Huusmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnil Rollefsdatters
Gunnil: Inger Skiørholt, Gunnil M. Gundersd. Skiørholt, Peder Holten, Thor Høidalen og Mathias Arnesen Tinholt.
F.f. Gaardmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnild Rollevsdatters
Jørgen: Taran Holten, Karen Larsd. Gisholt, Halvor Rollevsen Omdal, Lars Olsen Gisholt og Hans Larsen Kastet.
F.f. Gaardmand Jørgen Stiansen Hagen og Gunnild Rollefsdatters
Halvor: Kirsten Tygesd. Løkken, Maren Anne Jonsd. Klovedahl, Peder Holden, Jørgen Tinholt, Mathias Arnesen Tinholt.

I skifte etter Jørgen Stiansens far i 1796, ble Hagan og skogeiendommen Bømark overført til den da umyndige Jørgen Stiansen.
Bømark skog ble i 1826 solgt til kjøpmann Barnholt i Skien.

Jørgen var interessert i fruktavl, og han planta flere tre som bar god avling i lang tid og endel av dem stod der så seint som i 1923.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832 - 1841, folie 676b.
Sted: Holtan i Helgen Anneks i Holden Præstegjeld - Anno 1840.
Jørgen Stiansen død 12/10-1840. Skiftet afsluttet 9/8-1841.
Arvinger; Enken Gunhild Rollefsdatter og deres Børn:
1. Stian Jørgensen 19 Aar. Formynder: Peder Stiansen Holtan.
2. Rollef Jørgensen 16 Aar. Formynder: Anders Johnsen Klovdal.
3. Jørgen Jørgensen 10 Aar. Formynder: Anders Johnsen Klovdal.
4. Halvor Jørgensen 6 Aar. Formynder: Anders Johnsen Klovdal.
5. Anne Kirstine Jørgensd. 21 Aar. Formynder: Gunder Gundersen Sjørholt.
6. Gunhild Jørgensd. 13 Aar. Formynder: Gunder Gundersen Sjørholt.
Laugverge for Enken: Halvor Rollefsen Omdal i Mælum.
Dette brug for 170 spd. udlagt sønnen Stian Jørgensen, thinglæst 7. sept. 1841.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister. Med tillegg av G.S.


Husdyr 1866: 2 kuer, 6 sauer.

Bonde, tømmerkjører (1875), huseier
John Gundersen fra Sjørholt f. 21/1-1839, s.a. Gunder Gundersen Sjørholdt.
g1g i Melum 23/9-1864 m. Karen Kirstine Isaksdatter fra Dolva i Melum f. 3/10-1819 på Tveten i Melum d. 17/12-1874 på Holtanhagen, 57 år gml., d.a. Isak Olsen og Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter.
Forlovere: "Torsten Asbom og Halvor Halvorsen Lunde."
g2g i Helgen 3/9-1875 m.
Berthe Maria Jørgensdatter fra Tinholt(2) f. 27/11-1838, d.a. Jørgen Jørgensen Tinholt.
Forlovere: "
Jørgen Jørgensen og Gunder Gundersen Tved."
1. Inger Marie Johnsdatter f. 24/7-1876.
2. Anne Berthea Johnsdatter f. 2/6-1879.

Huseier 1871.

F.f. John Gundersen Holtenhagen og Berthe Marie Jørgensdatters Inger Marie: Marthe Kirstine Jørgensd. Haavet, Mari Anne Halvorsd. Værstad, Ole Jensen af Skien, Hans Gundersen Tinholt, Halvor Halvorsen Holtenhagen.
F.f.
Husm. John Gundersen Holtenhagen og Berthe Maria Jørgensdatters Anne Berthea: Ingeborg Andersd. Tinholt, Inger Gundersd. Værstad, Isak Andersen Huset, Hans Gundersen Tinholt, Andreas Halvorsen Mæhlum, Anders Gundersen Skjørholt.

Kilde: Folketellinga 1865 for Lille Bø.
(+ John Gundersen og kone Karen Isaksdatter).
Halvor Andreas Halvorsen, hendes Søn f. 4/5-1852 på Dolva i Melum. Hans far var Halvor Andersen Elseth.
Tjenestepige i 1865: Maren Olsdatter f. ca. 1848 i Solum.

Hvor det ble av denne familien etter sommeren 1879 har jeg ikke funnet ut av ennå. De er ikke å se som emigranter fra Holla.
Heller ikke nevnt i utflyttelistene.

Bonde, selveier
Jørgen Stiansen Hagen herfra f. 7/8-1867 d. 16/9-1937.
Eier 1915.

Jørgen S. Hagen var ugift.

Bonde, selveier
Olaus Moen fra Lunde f. 21/12-1891 d. 19/10-1954, 63 år gml.
g.m. Edel Johanne Sneås fra Tørdal i Drangedal f. 23/5-1904 d. 26/12-1994.
Eier 1938.

Olaus Moen førte opp nytt bryggerhus i 1943 og ny hovedbygning i 1950.
De er begge gravlagt ved Helgen kirke.

Selveier
Vidar Kolle.
Eier 1958.

 


| Innhold | Gamle Holtan | Holtan | Hagen | Holtanhagen |
| Strandjordet | Bømark | Holtankåsa |


Hustomt
Gnr 64 - bnr ?? Gammelt løpenr. 135b.

FT 1875:
Tømmerkjører, huseier, inderst (1887)
John Gundersen f. 1839 i Helgen.
g.m. Berthe Maria Jørgensdatter fra Tinholt f. ca. 1838 d. 13/9-1883 på Holtanhagen
1. Ole Johnsen. Ble snekker og flytta til Skien.
Berthe Marie Johnsdatter f. 5/1-1887 d. 25/2-1887 på Holtanhagen.

På besøk ved nyttårstider 1875 (barnebarn?):
Andreas Olsen, Bosted Skien, besøgende, Snedkersøn, f. 1861 i Helgen, Holden.
Karen Kirstine Olsdatter, Bosted Skien, beøgende, Snedkerdatter, f. 1867 i Skien By.

Dyrehold i 1875: 2 hester og 1 ku.


| Innhold | Gamle Holtan | Holtan | Hagen | Holtanhagen |
| Strandjordet | Bømark | Holtankåsa |


Strandjordet - Holtanstranden - Strand
Gnr 64 - bnr 4 (64/4). Gammelt løpenr. 136.

Gammel husmannsplass under Holtan. Beliggende ned mot Norsjø.

Skyldsatt som løpenr. 136 (endret i 1886 til bnr 4) i 1816. Landskyld: 0 daler - 7 skilling (skylddaler).

Gevorben soldat, husmann
Ole Andersen Strand f. ca. 1703 bg. 28/4-1735. "Ole Andersen Gevorben, 32 1/2 Aar."
g. i Holla 20/11-1729 m. Maren Mortensdatter fra Eik under Geitebua i Valebø f. ca. 1706 bg. 27/12-1768. "Maren Mortensd. Holtene, ved Helgen, 62 Aar 8 Mnd.", d.a. Morten Hansen Eeg.
1. Anders Olsen dpt. 1/2-1733. Se Nesodden und. Ytterbø.
Bruker ca. 1733.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Andersen Strand og Maren Mortensdatters Anders: Peder Gieddeboen, Ole Mortensen, Maren Rasmusd. Bøe, Inger Torbernsd. Gieddeboen, Ingebor Mortensd.

Det MÅ finnes et skifte etter Ole Andersen.

Enka Maren Mortensdatter ble g2g med enkemann Anders Jonsen. Se Nesodden und. Ytterbø.

"Knud Jensen Holtanstranden" er nevnt i oktober 1784.

Blikkenslager, husmann
Knud Jensen fra Holtan f. ca.
g.m. Margrethe Davidsdatter
1. Berthe Knudsdatter dpt. 25/9-1774.
2. Jens Knudsen dpt. 4/5-1777. Se nedenfor.
3. Nils f. 9/12-1779 bg. 29/1-1780. "
4. Peder f. 22/12-1780 bg. 8/4-1785. "
5. David Knudsen f. 9/10-1784.
4. Peder Andreas f. 20/3-1788 bg. 1/5-1788. "
5. Peder Knudsen f. 3/1-1790.
6. Anne Margrethe f. 8/2-1793.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Knud Jensen Lyche og Magrethe Davidsdatters Niels: Friderich Jacobsen, Simon Kløvedal, Niels Andersen, Ingeborg Svea, Marthe Kløvedal.
F.f. Knud Jensen Store Huve og Margrethe Davidsdatters
Peder: Jens Jensen, Ole Haven, Simon Kløvedal, Inger Tinholt, Marthe Kløvedal.
F.f.
Knud Jensen Holtenstranden og Margrete Davidsdatters David: Lars Munchen, Ole Haven, Tyge Kløvedal, Marthe Høyebroe i Mælum Sogn, Birthe Kløvedal.
F.f. Knud Jensen Blikkenslagers og Magrete Davidsdatters 
Peder Andreas: Stian Holtene, Ole Hansen Hagen, Simon Olsen Kløvedal, Aslou Jørgensd. Holtene, Taran Larsd. Kløvedal.
F.f. Knud Jensen Blikkenslagers og Margrethe Davidsdatters
Peder: Simon Olsen Kløvedal, Simon Børgersen Kløvedal, Ole Hansen Hagen, Taran Larsd. Kløvedal, Karen Larsd. Hagen.
F.f. Knud Jensen Blikkenslager og Margrethe Davidsdatters 
Anne Margrethe: Jørgen Svendsen Tinholt, Ole Hansen Hagen, Simon Kløvedal, Birthe Andersd. Tinholt, Taran Larsd. Kløvedal.

Blikkenslager, inderst (leieboer)
Jens Knudsen
herfra dpt. 4/5-1777.
g. i Lunde kirke 17/4-1797 m. Aase Pedersdatter "fra Bækhuus" i Lunde f. ca. 1777.
Forlovere: "Harald Hantov og Torbiørn Skoye."
1. Knud f. 23/4-1798 d. før des. 1805.
2. Jens Jensen f. 6/6-1799.
3. Knud Jensen dpt. 6/12-1805 i Solum.
4. Berthe Andrea Jensdatter f. 23/9-1810 i Solum.

F.f. Jens Knudsen Strandjord og Aase Pedersdatters Knud: Knud Jensen, Frideric Jacobsen, Hans Fridericsen, Margrethe Davidsd. Anneche Fridericsd.
F.f. Jens Knudsen og Aase Pedersdatters 
Jens: Knud Jensen, Gunder Anundsen Holtene, Hans Olsen Hagen, Margrethe Davidsd. Anne Stiansd. Holtene.

Denne unge familien flytta til en plass under S. Bjørntvedt i Solum før 1805.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 196. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Stiansen til Gunder Anundsen for 66 2/3 rdl., dat. 5. Sept. 1815, thinglæst 31. Januar 1816."

Bonde, soldat, småbruker, selveier
Gunder Anundsen Strandjordet "fra Holtan" f. 25/3-1780 på Åsen i Lunde, s.a. Anund Gundersen Aasen/ Holtan.
g1g i Holla 29/1-1798 m. Else Stiansdatter fra Holtan dpt. 18/9-1774 bg. 24/5-1802. "Else Stiansd. Holten, 28 Aar.", d.a. Stian Pedersen Holten.
Forlovere: "Halvor Langeland og Ole Hagen."
g2g ca. 1803 m. Aslaug Stiansdatter fra Holtan dpt. 1/3-1772 i Drangedal, d.a. Stian Pedersen Holten.
1. Stian Gundersen f. 6/3-1798.
2. Anund Gundersen f. 26/1-1801. Se N. Grønstein under Kolstad lille.
Barn i 2. ekteskap:
3. Else Gundersdatter f. 15/9-1803.
4. Anne Gundersdatter f. 12/6-1812.
Eier 1815.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gunder Anundsen Holtene og Else Stiansdatters Stian: Thord Yttrebøe, Ole Hansen Hagen, Hans Olsen, Asloug Holtene, Datter Asloug Stiansd.
F.f. Gunder Anundsen Holten og Else Stiansdatters 
Anund: Anund Holten, Thor Baxaas, Hans Olsen Hagen, Aslaug Jørgensd. Asloug Holten.
F.f.
Gunder Anundsen Holten og Aslev Stiansdatters Else: Thord Yttingen, Asloug Holten (+ foreldrene?).
F.f. Gunder Anunsen Hollen og Aslev Stiansdatters
Anne: Marie Thordsd. Holten, Anne Andersd. Ødegaarden, Anun Gundersen Holten, Peder Stiansen Holten og Jørgen Stiansen Holten.

Snekker ved verket, sagmester, husmann
Ole Jensen fra Huset und. Kolle i Helgen f. 24/4-1826 på Kolle d. i Skien 7/8-1881 som gift snekker i "Taterbakgaden", s.a. Jens Brynildsen Huset.
g1g i Holla 27/3-1850 m. Kirsten Pedersdatter "fra Søve" f. 15/7-1822 på Kåsa d. 19/12-1865 på Strandjordet av Tæring, 43 år, d.a. Peder Pedersen Tuftehagen.
Forlovere: "Ole Olsen Rolighed og Niels Ingebretsen Værket."
g2g i Solum 5/10-1867 m. enke Karen Maria Gundersdatter fra Sjørholt(1)
f. 26/2-1826 d. 3/1-1887 i Duestien i Skien, som enke etter snekker Ole Jensen, d.a. Gunder Gundersen Skjørholt.
1. Jens Olsen f. 29/3-1850.
2. Peder Olsen f. 20/7-1851.
3. Carl Olsen f. 11/3-1855 i Eidanger.
4. Karen Kirstine f. 31/10-1856 på Strandjordet d. 15/7-1860 på Strandjordet av "Tæring", 4 år gml.
5. Theodor f. 13/10-1858 d. 11/11-1860 på Strandjordet av "Strubehoste", 2 år gml.
6. Andreas Olsen f. 12/5-1860.
7. Karen Kirstine f. 2/8-1862 d. 27/5-1866 på Strandjordet av "Wærk og Sot", 4 år gml.
8. Theodor f. 26/6-1864 d. 10/4-1865 på Strandjordet av "Stormfeber", 1/2 år gml.
Bruker 1855.

F.f. Snedker Ole Jensen Wrk. og Kirsti Pedersdatters Jens: Anne Olsd. Roligheden, Anne Pedersd. Søwe, Ole Roligheden, Peder Tuftehagen yngre, Halvor Gundersen Odden.
F.f. Snedker Ole Jensen Haatved og Kirsti Pedersdatters Peder: Ingebor Hansd. Kaasa, Berthe Jensd. Huset, Anders Pedersen Kaasa, Anders Rollefsen Haatved, Hans Halvorsen Pladsen.
F.f.
Snedker Ole Jensen Strandjordet og Kirsti Pedersdatters Karen Kirstine: Anne Karine Christensd. Tinholt, Inger Maria Gundersd. Skjørholt, Ole Halvorsen Skjørholt, Andreas Jensen Hauene, Gunder Andersen Vibetoe.
F.f. Snedker Ole Jensen Strandjordet og Kirsti Pedersdatters
Theodor: Gunnild Rollefsd. Hagen, Berthe Jensd. Søwe, Ole Halvorsen Tinholt, Halvor Jørgensen Hagen, Hans Gundersen Skjørholt.
F.f. Huusmand Ole Jensen Strandjordet og Kirsti Pedersdatters
Andreas: Karen M. Gundersd. Skjørholt, Berthe M. Gundersd. ditto, Nils Carlsen Langeland, Jørgen Olsen Langeland, Gunder Gundersen Skjørholt.
F.f. Snedker Ole Jensen Strandjordet og Kirsti Pedersdatters
Karen Kirstine: Gunnild Rollefsd. Hagen, Berte Magrethe Jensd. Huset, Ole Halvorsen Holtenhagen, Gunder Gundersen Skjørholt, Anders Andersen Broen.
F.f. Snedker Ole Jensen Strandjordet og Kirsti Pedersdatters
Theodor: Karen Maria Gundersd. Skjørholt, Karen K. Isaksd. Dolva, Isak Andersen Skjørholt, John Gundersen ditto, Hans Gundersen Skjørholt.

Se også Familie 43 - Verket 1845.

Denne familien på fire er registrert utflytta fra Kronborg i Holla til Eidanger i 1851. Presteattest av 28/10-1854.
De kom tilbake til Holla i 1855 og slo seg ned på Strandjordet under Holtan. Så dør kona 19/12-1865.

Folketellinga 1865 ble registrert 31/12-1865. Han var da nevnt som "Enkemand, Forpagter og Saugmester".
Alle 3 sønnene jobbet også på Saga under Verket. Tjenestepike 1865: Aslaug Olsdatter fra Holla f. ca. 1850.

Enkemann og snekker Ole Jensen og barna; Jens, Peder, Carl og Andreas, er registrert utflytta til Klosterhaugene
i Solum (Gimsøy), sammen med enka Karen Maria Gundersdatter på . Disse to ble gift i Solum kirke
den 5/10-1867 mens de bodde på Gimsøy. De flytta siden til Taterbakgaden i Skien.

Hans andre kone, Karen Maria Gundersdatter var enke etter Nils Johannesen Wibetoe. Se M. Vipeto(2).


Seinere eiere:
Nils Abrahamsen Bergan av 1/3 før 1868. Hans Carlsen Huset kjøpte denne 3.-parten i 1868. Han var g.m. Karen Kirstine Abrahamsdatter (Bergan).
Skjøte fra Abraham Nilsen Bergans bo til Hans Carlsen Huset med frue på 2/3 deler av Strandjordet i januar 1870.
Skjøte fra Hans Carlsen Huset på hele Strandjordet til Simon Simonsen Helgen i juli 1870. 
Skjøte fra Simon Simonsen Helgen til Simon A. Simonsen Klovdal i juni 1882.
Skjøte fra Simon Simonsen Langeland til Jørgen Klovdal i 1884 (tingl. 1894).

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Dette er skjøtet som Simon Simonsen ga til sin bror Jørgen Simonsen Klovdal på Strandjordet for kr. 50.-
Dermed ble Jørgen eier av matrikulert jord og fikk stemmerett.

Jeg underskrevne Simon paa Langeland,
i Helgen hører jeg hjemme,
en simpel bonde af stand,
som lider af tiderne slemme.
Især var det mere end skidt,
poteterne raadned og rugen den grode,
saa nu er det gaaet saa vidt,
at armoden staar over hode.
Jeg ser ingen anden raad,
end sælge hvad der kan gjælde,
og saa faar Strandjorde gaa,
det er det jeg herved vil melde.
Prisen er ikke rar,
det Gud og hver mand skal vide -
kun halvhundrede kroner jeg tar
av Jørgen Klovdat, som staar ved min side.
Han er jo min egen bror,
saa gjerne et venkjøb jeg giver,
men gaarden er just ikke stor
i fire skilling skyld den svider,
med matrik-nummer femti to
staar Strandjorde opført hos futen
og løbenummeret det er - min tro
hundre og seks og tredive i ruten.
Thi gjælde skal herefter dags
at Strandjorde tilhører Jørgen
med herlighed af hvad slags
den opføre kan i din spørgen:
med jord og med berg og med bakke,
med bygning med fjøset paa skakke,
i Nordsjø er vand nok i mengde
og did er jo ingen længde,
og ei at forglemme skoven
og jeg er hans mand efter loven.

Langeland den 12te septernber 1884.
Simon Simonsen Langeland.

Skjøte fra Simon Andersen til Halvor Olsen (Jøntvedt) i 1894 (tingl. 1895).
Skjøte fra Halvor Olsen Strandjordet (eneste arving etter Jørgen Klovdal) til maskinist Jacob Isaksen Siljan 30/6-1915.
fra 1894 Halvor Olsen Jøntvet.

FT 1875:
Lars Nilsen, Husfader, gift, Flaatemand, Jordbruger, f. 1838 i Melum, Solum.
Anne Margrete Simonsdatter, Kone, f. 1838 i Melum, Solum.
Nils Larsen, Søn, ugift, Flaatemand, f. 1858 i Helgen, Holden.
Simon Larsen, Søn, f. 1864 i Saude (Sauherad).
Lars Larsen, Søn, f. 1867 ditto.
Anders Larsen, Søn, f. 1875 i Helgen, Holden.
Karin Tomine Larsdatter, Datter, f. 1869 i Helgen, Holden.

Kreaturhold: 1 Kjør.

1891:
Kjører, gårdsarbeider, selveier av litt jord
Halvor Olsen fra M. Jøntvedt f. 1849 i Holden, s.a. Ole Halvorsen Jøntvedt.
g.m. Karen Larsdatter fra Kolle(4)
f. 2/3-1836, d.a. Lars Simonsen Kolle Hustru, f. 1839 i Holden. Blind, fremtraadt i voksen alder.

Ole Halvorsen, Hovedpersonens fader, Enkemand, Skovarbeider, f. 1826 i Holden.

Videre følger som eiere:
Jacob Isaksen Siljan (1915-18),
Timoteus Tobiassen, Skotfoss (1918-32),
Olav J. Rønning (1932-48) og
Olav Sjørholt fra 1948.

Skjøte fra Simon Klovdal til broren Jørgen er forfatta av Simon og blir inntatt i sin helhet:

Ved dette skjøtet flkk Jørgen Klovdal stemmerett som eier av matrikulert jord.

Ved tellinga i 1865 bodde Ole Jensen Huset, som var enkernann og 42 år gl. i Strandjorde.
Barn: Jens 16, Peder 14, Karl 11 og Aslaug 15 år.

I den tida som Simon S. Helgen var eier av Strandjordet bodde flåtemann Lars Nilsen Roligheta fra Melum der. Han var g. m. Anne Margrethe Simonsdatter Torgersrud. Barn: Nils, Simon, Lars, Tornine, Anders, Kirsten og Tora. De relste til Arnerika alle sammen, Anne Margrethe og de 3 yngste barna, først i 1883. Fram til 1947 var Olaf Rønning eiler av Strandjordet. Da ble bruket solgt til Olav Sjørholt og er seinere drevet sammen med Sjørholt.


| Innhold | Gamle Holtan | Holtan | Hagen | Holtanhagen |
| Strandjordet | Bømark | Holtankåsa |


Bømarkseter - Bømark
Gnr 64 - bnr 2. Gammelt løpenr. 134b, 135a.

Bømark ligger i det vestlige hjørne av Holla på grensa mot Drangedal.
 

Skyld: Bømarkseter er ikke medtatt i Hollas matrikul av 1665. I 1707 fulgte den Holtan ved auksjonen, men med egen skyld, 2 kalveskinn. I 1823 ble skyIda 2 ort. 1866: 4 dl. 2 ort 12 skill. = 8.51 mark.

Eiere:

Generalmajor Arnold (1707-17) kjøpte Bømark, sammen med Holtan.
Geheimeråd F. C. Adeler (1717-22) likeså.
Rådmann Peder P. Baar, Skien (1722-28) likeså.

Brukerne på Holtan sendte kuene og sauene sine til Bømark på beite om sommeren i disse åra. Her var ypperlig havnegang, så setersankinga var bade stor og god hvert år.

I 1723 fortalte matrikkelen at det kunne drives ut 4 tylvter bjelker hvert år fra skogen. Når tylvtetallet ble så lågt, skyldes nok dette at det var så lang veg til Norsjø. Tradisjonen sier at Peder Baar og naboen Peder Tveit i Drangedal ikke kunne bli enige om hvor grensa mellom eiendommene gikk og resultatet ble at Peder Baar solgte både Holtan og Bømarkskogen til:

Peder Tvelt (1728-1760) for 524 rd.
Sønnen Stian Pedersen, ca. 1760-96.
Stian flytta til Holtan, der han døde i 1795. Nå ble eiendommen delt mellom Per og Jørgen Stianssønner (1796-1826). Da faren døde var de umyndige, men enka Aslaug Jørgensdatter, som ble g. m. Anund Gundersen Aasen fra Lunde styrte til Per ble myndig i 1802. Eierne av Holtan dreiv tømmer om vinteren fra skogen og like til Norsjø. Det fortelles at de klarte omlag 7 tylvter hvert år på 2 hester. De tok det slankeste og fineste, en stokk på hver vende.

Som tidligere opplyst, solgte Per Stiansen Holtan og Jørgen Stiansen Hagan Bømark i 1826 til kjøpmann Lars Barnholt i Skien for 1.280 spd.
De tok unna havnerett og brennefang. I 1860-åra ble, disse rettighetene også solgt til S. D. Cappelen, Ulefoss, som hadde kjøpt Bømark i 1859 ved tvangsauksjon.

Jordeboka av 1866:
Oppdyrka seterstol 24 mål av middels beskaffenhet. 10 mål utslått av mindre betydning.
Årlig utså: 1/s tn. hvete, V4 tn. bygg, 3 m. poteter.
Årlig avIing: 3/4 tn. hvete, 3 tn. byg-, 18 tn. poteter og 16 skpd. høy.
Husdyrhold: 2 kuer og 2 sauer.
God skogshavn.
Furu- og granlast til årlig netto 150 spd.
Et lite vannfall og lkke ubetydelig fiskeri.

FT 1865:

Skogsarbeider, husmann med jord
Sveinung Pedersen Bømark fra Flåbygd i Kviteseid (Lunde) f. 21/9-1800 i Kåvedalen und. Verpet, s.a. Peder Johnsen Kaavedalen und. Verpet og Ingeborg Olsdatter.
g1g Aslaug Olsdatter fra Lunde f. ca.1809 d. 18/4-1839 på Bømark, 30 år gml., d.a. Ole
g2g i Holla 31/3-1841 m. Margith Halvorsdatter fra Kjeldal i Flåbygd dpt. mars 1817, d.a. Halvor Knudsen Kjeldal i Flåbygd.
Forlovere: "
Hans Anundsen Vibetoe og Erik Pedersen Odden af Mæhlum."
1. Peder Sveinungsen f. 1830. Se nedenfor.
2. Ole Sveinungsen
Barn i 2. ekteskap:
3. Halvor Sveinungsen f. 13/1-1841 d. 25/8-1867 på Bømark, 25 år gml., av "Tæring og vattersot."
4. Aslaug Maria Sveinungsdatter f. 26/5-1843.
5. Inger Maria Sveinungsdatter f. 27/5-1846. Flytta til Drangedal for "Nogen tid siden", reg. 1869.
6. Ingeborg Maria Sveinungsdatter f. 26/9-1850. Registrert utflytta til Drangedal i okt. 1874. Siden g.m. Kristen Gundersen Hollahagen. Se Hollahagen und. Holla.
7. Anne Sveinungsdatter f. 20/4-1854 g.m. Ole Christian Andersen. Se nedenfor.
8. Severine Marie Sveinungsdatter f. 30/9-1856 gift med en Aasulf i Drangedal.
Bruker i 1840.

F.f. Uægte. Forlovede Svennung Pedersen Bømark og Margith Halvorsdatters Halvor: Liw Hansd. Wibetoe, Maria Hansd. ditto., Hans Thomasen Hvalen, Anund Hansen Wibetoe, John Hansen Wibetoe.
F.f. Huusmand Svennung Pedersen Bøemark og Margith Halvorsdatters
Asloug Maria: Liw Hansd. Sanden, Kirsti Pedersd, Holten, Hans Anundsen Wibetoe, Anund Hansen Holla, Thor Pedersen Holten (Holtan).
F.f. Huusmand Svennung Pedersen Bøemark og Margith Halvorsdatters
Inger Maria: Liw Hansd. Holla, Kari Halvorsd. Holla, Anund Holla, Lars Tollefsen Holla, Hans Hansen Wibetoe.
F.f. Huusmand Svennung Pedersen Bømark og Margith Halvorsdatters
Anne: Anne Nilsd. Holla, Ingebor Thorsd. Pladsen, Nils Rønningen, Jørgen Pedersen Holla, Peder Svennungsen Bømark.
F.f.
Huusm. Svennung Pedersen Bømark og Margith Halvorsdatters Sevrine Marie: Asloug Pedersd. Holla, Anne Halvorsd. Sanda, Simon Holla, Peder Svennungsen Bømark, Halvor Svennungsen Bømark.
F.f. Huusmand Svennung Pedersen Bøemark og Margith Halvorsdatters
Ingebor Maria: Karen Hansd. Wibetoe, Anne Hansd. Wibetoe, Jørgen Nilsen ditto, Ole Svennungsen Bømark, Lars Tollefsen Holla.

Margith Halvorsdatter kom hit våren 1840 fra Drangedal for å tjene hos Sveinung Pedersen Bømark.
Det var nevnt at hun var født i Kviteseid (dåpsattest). Ett år senere var de gift.

De hadde en gjetergutt boende her i 1875. Det var Ole Johnsen f. ca. 1862 i Kilebygda (i Solum).
Ved nyttårstider bodde også svigersønnen Ole Christian Andersen fra V. Toten her. Se nedenfor.

Skogsarbeider, husmann
Ole Christian Andersen fra V. Toten f. 7/2-1853, s.a. Anders Olsen på Toten.
g. i Holla 29/9-1875 m. Anne Sveinungsdatter herfra f. 20/4-1854 d. 17/11-1875 på Bømark.
Forlovere: "
Ole Jensen Kaasene og Jon Sanda."
Beboere 1875.

Kreaturhold 1875: 4 Kjør, 7 Faar.

Ingen beboere på Bømark i 1891.

Skogsarbeider, småbruker, leileboer
Hans Torjusen fra Odden i Høydalen i Kilebygda f. 24/12-1858, s.a. skogsarbeider Torjus Olsen.
g. i Kilebygda 20/11-1878 m. Helene Nilsdatter fra Ødegården i Kilebygda f. 22/3-1857 i Solum, d.a. skogsarbeider Nils Halvorsen fra Holla og Maren Helene Halvorsdatter fra Solum.
1. Nils Hansen f. 7/2-1879 i Uledamskåsa under Ødegården i Kilebygda (konf. i Holla 1894, boende i Bømark) g. i Gjerpen 3/2-1901 m. Hanna Olava Aamodt fra Åmot i Gjerpen, d.a. Nils Knudsen Aamodt.
    Kjøpte Ø. Bø i Lardal (78/13). Se Lardal III, side 902/ 903. Mye info der.
2. Thomas Hansen f. 2/4-1882 i Uledamskåsa.
3. Halvor f. 23/3-1884 i Uledamskåsa. Død tidlig.
4. Olette Marie Hansdatter f. 23/1-1887 i Uledamskås.
5. Hanna Helene Hansdatter f. 19/10-1889 i Sjåvidt under Brenne.
6. Andreas Hansen f. 4/1-1894 i Bømarksetra. Siden det var flyttedag på våren, må de ha bodd her også i 1893.
7. Ole Hansen f. 2/7-1896.
8. Hilda Tomine Hansen f. 27/10-1899.
Bruker 1893.

Denne familien bodde på Sjåvidt (Kåsa) under Brenne i oktober 1889, på Hanseskås under Lunde øvre i Valebø fra
ca. 1890 - 1893 og på Bømark fra våren 1893 og i 1910. Under folketellinga 1900, bodde hennes gamle mor her.

Under folketellinga 1910 losjerte det 6 skogsarbeidere her.

 


| Innhold | Gamle Holtan | Holtan | Hagen | Holtanhagen |
| Strandjordet | Bømark | Holtankåsa |


Holtankåsa
Gnr 64 - bnr . Gammelt løpenr. 135b.


Arbeider, husmann
Claus Thorsen Kaasen fra Løkken under Tinholt f. ca. 1795 d. 16/5-1853 av tæring på "Kaasen pr. Holten", 56 år gml., s.a. Thor Lykken.
g. i Holla 23/3-1830 m. Kirsten Thygesdatter (Kjersti Thygesdatter) fra Klovdal lille f. 9/1-1800 d. 20/1-1865 på "Holtanhagen Plads", 65 år gml., d.a. Thyge Børgersen.
Forlovere: "
Anders Johnsen Klovedahl og Jørgen Jørgensen Tinholt."
1. Thor (tvilling) f. 6/3-1831 d. 6/3-1831, 3 timer gml.
0. Dødfødt (tvilling) 6/3-1831. "
Claus Thorsen Løkken og Kirsten Tygesd. Barnet dødfødt. Fosteret kom Besverligt til Werden, dog uden Indstrumenters Hjelp."
2. Karen Clausdatter f. 5/2-1833.
3. Thyge Clausen f. 14/10-1836. Se nedenfor.
Bruker 1832.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Claus Thorsen Løkken og Kirsten Tygesdatters (tvilling) Thor: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt af Gjordemoderen Maren Hansd. Løkken.
F.f. Huusmand Claus Thorsen Kaasen og Kirsten Tygesdatters
Karen: Maria Hollen, Kirsten Henriksd. Løkken, Tyge Henriksen Løkken, Mathias Arnesen Tinholt, Thor Pedersen Hollen.
F.f. Huusmand Claus Thorsen Kaasa og Kirsten Tygesdatters
Thyge: Gunnild Rollefsd. Hagen, Anne K. Jørgensd. Hagen, Tyge Henriksen Løkken, Jørgen Jørgensen Tinholt og Stian Jørgensen Hagen.


Husmann med jord
Thyge Clausen Kaasen herfra f. 14/10-1836, s.a. Claus Thorsen Kaasen.
g. i Holla 21/7-1865 m. Ingeborg Torbjørnsdatter fra Seljord f. ca. 1842, d.a. Torbjørn Olsen Viervigen.
Forlovere: "
Lars Andersen Klovedal og Simon Simonsen Præstgrav."
1. Kirsti Thygesdatter f. 4/8-1865.
2. Anne Marie f. 8/11-1866.
Beboere i des. 1865.

F.f. Husmand Tyge Clausen Kaasen og Ingeborg Torbjørnsdatters Kirsti: Anne Olsd. Roligheden af Mælum, Anne Thorbjørnsd. Teigen, Stian Pedersen Holten, Peder Anundsen Holten, Jens Olsen Strandjordet.
F.f. Husm. Thyge Clausen Holten og Ingebor Torbjørnsdatters
Anne Marie: Anne Olsd. Bergen, Gunnild Stiansd. Hagen, Isak Andersen Skjørholt, Peder Anundsen Holten, Halvor Olsen Klovedal.

Ingeborg Torbjørnsdatter var tjenestepike på Prestgrav til hun gifta seg.

Grøftegraver og tømmerhogger, husmann
Kittil Olsen fra M. Liene under N. Lie i Bø, Telemark f. 15/12-1832, s.a. Ole Tollefsen og Ragnild Svennungsdatter.
g. i Holla 1/9-1863 m. Anne Gurine Andersdatter fra Svea under Sjørholt f. 21/3-1827, d.a. Anders Brynildsen Sveen.
Forlovere: "Arne Torstensen Bergene og Hans Gundersen Skiørholt."
1. Karen Maria Kittilsdatter f. 10/12-1863 g.m. Ole Anundsen. Se Familie 15c - Verket 1891.
2. Anders Kittilsen f. 30/8-1871.
Beboere i 1871.

F.f. Inderst Kittil Olsen Svea og Anne Gurine Andersdatters Karen Maria: Marthe Kirstine Jørgensd. Skjørholt, Berte Maria Gundersd. ditto, Ole Svennungsen Kaasen, Isak Andersen Skjørholt, Arne Tostensen Borgen.
F.f. Husm. Kittil Olsen Kaasa under Holten og Anne Gurine Andersdatters
Anders: Barnets Moder, Gunhild Stiansd. Hagen, Stian Jørgensen Hagen, Jon Gundersen Holtanhagen, Halvor Jensen Haavet.

Ingen dyr på plassen under folketellinga 1875.
 


| Innhold | Gamle Holtan | Holtan | Hagen | Holtanhagen |
| Strandjordet | Bømark | Holtankåsa |


webmaster@gamleholla.no