ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


FEN SØNDRE - FEN ØVRE

Gnr 26 i Holla Kommune

Oppdatert: 21.12.2023


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 | S. Fen 13 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Gamle søndre Fen

Navnet Fen kan kanskje komme av det latinske ordet for jern, ferrum. Det har nok vært jern i myr og jord her fra de tidligste tider, lenge
før man begynte med gruvedrift her. Jorda på Fen har alltid vært rødfarga, nettopp p.g.a. høyt jerninnhold.

Hele Fen var til å begynne med en stor eiendom. Den ble delt i en søndre og en nordre del i middelalderen, før 1398 (kilde: Den
Røde bok 1398*). Da hadde eieren allerede gitt bort den søndre delen til kloster og kirke. Dette var i den katolske tid og da kunne
man kjøpe seg fri fra sine synder ved å gi bort gårdparter til kirken (avlat).

*Biskop Eysteins Røde bok (1398), som var en jordebok over kirkens eiendommer i Oslo stift, forteller oss at St. Lavrans kirke
i Tunsberg eide 5 laup land i Fen, Gjemsø kloster eide 1/2 markebol, gitt av "biskop Joon" i Oslo (biskop i tiden 1372-1385) og at Gjerpen
kirke eide 5 markebol, som var skjenket kirken av Nicolas Gløders sønn for at "der skulde læses bønner for hans salige hustru Joronns
moder." Den antatte mektige eieren av hele Fen hadde tidligere latt oppføre en privat kirke på stedet.

S. Fen ble i forbindelse med reformasjonen i 1536/ 37 overført til Holla presteembede og presten fikk bygselsrett over eiendommen. Dette vil
si at han forvaltet eiendommen og kunne skrive ut festekontrakter m.m. Feste = Bygsel. I følge gamle norske lover, tilfalt bygselsretten den
som eide størsteparten i en eiendom. Den reelle eier var etter reformasjonen enevoldskongen i København (= staten).

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Helge på Fen er nevnt i et dokument av 1463 i forbindelse med en tvist mellorn prestegården og Søve. Fra 1486 nevnes Germund Kolbeinsson og Ormer Kolbeinsson som vitner i et dokument som er skrevet på Fen. I dokumentet stadfester Simon Ormsen at far hans, Orm Sveinson, har solgt 1 markebol i Lunde i Lundeherad til Jon Kittilson."

Gjermund paa Fæn betalte gjengjærdskatt av Fen søndre i 1528.

Landskyld.
I Poul Hvitfelts jordebok av 1575, kan vi lese at Holla prestebol (presteembedet) forvaltet 4 tønder korn. Den første innføringa i panteregisteret
var den 5. februar 1740. Da var landskylda av "Fæen søndre med Schippervold": 4 Tønder 4 Sættinger, 1 Huud, 6 Skind, hvoraf Holden Præste-
boel Beneficeret ("eide") 4 Tønner 4 Sættinger.

1 Tønne korn = 12 Settinger. 1 hud (opprinnelig garvet oksehud) = 12 Skind (kalveskind).

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Torjus Ollufsson Feen.
Bruker i 1591.

"Torgius Olluffson Feen" var en av 12 utsendinger fra Holden prestegjeld til kongehyllingen av kong Christian IV på Akershus slott i 1591.
Han nevnes også som lagrettemann ved flere rettssaker. Kilde: Tingbøkene.

Kilde: Seglteginger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, Norsk slektshistorisk forening (2010).
Allmuen i Holden Søfve rette stefnestue 19de Apriil Anno 1591: Gunduoll E. Namløs (G.E.), Halduor Gemelsøn Hoffthued, Helge Tolleson Brende, Olluff Arnarsøn Omthued,
Oluff Olluffson Helgen (S.O.), Torgius Ollufsson Feen (T.O.), Anders H. Eide (A.H.), Rasmus Ythrebød, Asgier Sødue (Søve), Peder Wibethaa, Kithill Werrestad og Knud Jøntued."
Disse utsendingene var ganske sikkert ikke tilfeldig utvalgt til oppgaven (G.S.).

Holla presteembede hadde også på 1600-tallet forvaltningsansvar for S. Fen. Oppført med 4 tønder, 3 settinger (1/4 tønne),
mens 1 1/2 hud (1 hud 6 skind) ble oppført som krongods.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kongetienden 1610.
Leilending: Mickell Feen.

Mikkel Feen.
Bruker fra før 1610 - 1622.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1623.
Leilending: Thorbiørn Feen.

Thorbiørn Feen.
Bruker 1623 - 1647.

KIlde: Koppskattmanntallet 1645.
"
Thorben Feen och hands Quinde, en Tienistedreng Swencke, Threj Tieniste piger, ej TienisteQuinde Gunnild."

Thorbjørn Feen kan ha flytta over til N. Fen (Fen nordre) i 1647/48. Han het i såfall Thorbjørn Sørensen. Se N. Fen.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kontribusjonsskatten 1648.
"
Fænn Øffuerste Som Bertell Madsen, schriffuer udj Tientaget bruger med Ødepladtz Shipperuolden."

Skriver i "Tiendetaget" sorenskriveri, Bertel Madsen sto som eier og bruker av S. Fen fra 1648 frem til 1653.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kontribusjonsskatten 1654.
"
Fænn Øffuerste, Som Annders bruger med en Ødeplads Schipperwolden der wnderliggende."

Bonde, leilending
Anders Halvorsen f. ca. 1621* d. ca. 1668 (skifte).
trolovet med Margith Olsdatter.
Bruker 1654 - 1668.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kontribusjonsskatten 1659.
"
Fæn Øffuerste. Som Anders bruger med den Ødepladtz Schippervollen der underliggende, schylder aarlig tilsammen 4 tnd. och 2 Meller Korn
och 1 1/2 hud. deraff eiger Hollen presteboell 4 tnd. 2 Meller Korn med bøxel paa ald gaarden, och Kongl. May. 1 1/2 hud."

Kilde: Sogneprestens manntall 1665.
"Fæn Øffre.
Anders Halvordsøn, 44 Aar*, bruger 4 1/2 Tnd., 1/2 hud.
Ingen sønner over 12 år er nevnt.

Kilde: Jordeboka 1665.
Ingen nevneverdig skog. Ingen anledning til humleavl. Intet rydningsland.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, folie 18a - 19a.
Sted: Fæhn i Holden - 1668.
Anders Halfvordsson, død.
Fæsteqvinden Margitte Olsdatter.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


"Fæsteqvinden" betyr at de var trolovet (forlovet).

Se S. Fen 1 - Se S. Fen(5).


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 | S. Fen 13 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Fen søndre 1 - Fen øvre 1 - Ødegaarden
Gnr 26 - bnr 1. Gammelt løpenr. 57a og fra 1855 løpnr. 57a,d. 

Adresse i 2019: Torsnesvegen 10.

Landskyld i 1700: 1 1/2 tønne korn.

Denne delen av S. Fen fikk tildelt bruk nr. 1 i matrikkelen 1886. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.

Til S. Fen hørte også Bjørndalen, Langkås, Skippervoll og Ødegårdene.


Bonde, leilending
Aadne Anundsen Fæhn
fra Vefall i Drangedal d. ca. 1682 (skifte).
g.m. enke Kirsten Sørensdatter (Kirsti Sørensdatter).
1. Anund Aadnesen f. ca. 1662. Se nedenfor.
Bruker 1668 - 1680.

"Aadne Fæn" må ha vært en holden mann. Han er nevnt som pantehaver i en del skifter som ble holdt i hans tid.
Dette vil si at han hadde lånt ut penger mot pant.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1667 - 1684, folie 122b - 123b.
Sted Fæhn i Holden - 6. May 1682.
Aadne Anundsen, død.
Enchen Kirsti Søfrensdatter.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Kirsten Sørensdatter ble g2g med Halvor Andersen. Se nedenfor.

Kilde: Lensregnskapet 1678 (etter Halvor Sigurdsen i Holla-Minner 29 - 2015, side 44).
I en storm 2. october 1677 oppsto ildsvåde på begge Fensgårdene, som brant ned til grunnen i løpet av to timer. Intet ble berget, verken av høy, vinterføde eller husgeråd.
Under tinget på Søve 8. febr. 1678 ga almuen vidnesbyrd for at Aadne og Anders Fen levde i stor elendighet og fattigdom, av andres miskunn og hjelp, og at de gikk omkring med betlerstaven etter føde og opphold. Aadne og Anders søkte til stattholderen om noen års skånsel fra skattene for å komme seg på fote. Dette ble også innvilget, på vilkår av at eierne Gjemsø kloster og Holla Prestebol, etterga landskylda, hvilket de gjorde.


Bonde, leilending
Halvor Andersen Fæn
fra M. Jøntvedt d. ca. 1690 (skifte), s.a. lensmann Anders Olsen Jøntved.
g.m. enke Kirsten Sørensdatter (Kirstj Sørensdatter).
Bruker 1690.

Kirsten Sørensdatter var tidligere gift med Aadne Anundsen Fæhn, som hadde gården tidligere. Se ovenfor.
Dette ekteparet hadde ingen barn. Derfor dette innholdsrike skiftet.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1690 - 1696, folie 41a. Digitalarkivet.
Anno 1690 den 8 July werrit paa S. Fænn J Holden Præstegield at holde Registering og Wordering Effter Sal. Halfuor Anderssen Fænn,
Imellem Hands Effterlatte Hustru Kirstj Sørens Daatter, og dend Sal. Mands Sødskende, Saavelsom Brødre- og Søsterbørn.
Brødrene Tyge og Tommis Anderssønner, begge i Danmarch udj Hands Mayestets Tieneste,
Fuldsøstre paa Fædrene og Mødrene side, Sønnøf Anders Daatter og Berethe Anders Daatter, Sønnøf Gifft og Berette Enche.
Halfbrødre Olle Anderssen, Anders Anderssen og Half Søstre Ingeborig Anders Datter,
Sal. Søfren Anderssøns Børn
; Tyge og Søfren Søfrenssønner og trende (= 3 ) Søstre Kirstj, Marj og Sønnøf Søfrens Døttre.
Halfsøster Sal. Kirstj Anders Datters Børn; Efuen og Niels Steenssønner, og 3de (trende = 3) Søstre, Kirstj, Marj og Anne Steens Døttre.
Ofuerwærende Lænsmanden Gunder Tolfsen med 2de Laugrettismænder, Gunder Espedahlen(?) og Jacob Haatvedt,  Hvor da for os fremkom
og af Enchen, Effter Lowens 5te bog - 60 Capitel wed æd tilstaas, at ded ej meere wahr :| af Hendis Sal. Mand udj Boedt Indført |: da hand hende til Eiske Bekom,
Endnu her Frembkomte, Nembelig:

5 Tønder 1 quartel Hafre à 5 ort --- 6 rdl - 2 ort - 6 sk.
2 Sawer à 2 ort --- 1 rdl.
2 Lamb à 16 sk. ---1 ort - 8 sk.
1 Koe --- 4 rdl.
1 Qwje --- 1 rdl. - 2 ort.
2 gml. Udlefwed Hæster --- 1 rdl - 2 ort.
1 Kiste --- 1 rdl.
2 gml. Strje lagen --- 1 rdl.
1 Lærrids ditto --- 2 ort.
1 Handklede --- 12 sk.
1 gml. Sengeklede --- 2 ort.
2 Pynder --- 2 ort - 16 sk.
1 Pude --- 16 sk.
1 Ploug med sin tilbehør --- 1 rdl.
1 Swiin --- 2 ort.
1 Ringe --- 8 sk.
1 Bødte ---12 sk.
2 Troer --- 8 sk.
2 Træfader --- 8 sk.
2 Steenfader --- 6 sk.
1 Jern gryde --- 2 rdl.
1 Kiøre hage --- 1 ort - 8 sk.
2 Pomble jern --- 12 sk.
2 Leer (Ljåer) --- 1 ort - 8 sk.
1 Hug Øx --- 1 ort.
1 Fælle bile --- 2 ort.
1 Messing Stage --- 1 ort - 8 sk.
1 gml. dito --- 16 sk.
1 Jern staur --- 2 ort.
1 Skaal --- 12 sk.
1 gml. Kiste --- 1 ort.
1 gml. Klawe og 1 Bielde --- 2 ort.
1 Hand øx ---1 rdl.
1 Smalt Spange Belte --- 12 sk.
Gamle Sigder --- 12 sk.
6 orts Strje garn --- 1 ort.
Summa af Boens Midler --- 27 rdl. - 2 ort 20 sk.

Derjmod afgaar Boet schyldig Gield, Sampt dend Sal. Mand war Schyldig førendhd j dette Boe Indkomb, Nembelig:
Hr. Assessor Borsse fordrer for gammel Gield, som hand med 1/2 Skippund Jern paa dend Sal. Mands weigne til
Erich Langangen
betalt --- 4 rdl. - 2 ort.
Hans Søfwe er betalt af Kuchrez paa dend forj indførte Koe, som hand igien fordrer --- 3 rdl.
Enchen betalt til Peder Jenssen Spillemand for gml. Gield --- 1 rdl.
Enchen betalt til Jon Wibetoe, som dend Sal. Mands tienestepige bekom af Resterende løn, Jmedens hun tient
Hannem førud hand blef gifft till Boedt. --- 2 rdl.
Noch hafuer Enchen betalt Thorsten Poulssen Helgen for gml. Gield --- 1 rdl.
Anders Madzen i Scheen fordrer epter sin Sal. formand Christen Thordssen gml. tilstaaende Gield hos Sal.
Halfuor Fænn --- 1 rdl.
Jochum Kuhre fordrer for Gield som dend Sal. Mand blef Hand Skyldig medens Hand boede paa Jøntvedt
--- 4 rdl. - 18 sk.
Summa af Boets Gield --- 16 rdl - 0 ort - 18 sk.
Effter Liqvidation Blifuer igien till Dehling Jmellem Enchen og Arfuingerne Penge --- 11 rdl. - 2 sk.

Tyge Anderssen --- 1 rdl - 3 ort.
Tommis Anderssen --- 1 rdl - 3 ort.
Sønnøf Andersdatter --- 3 ort - 12 sk.
Berthe Andersdatter --- 3 ort - 12 sk.
Olle Anderssen --- 3 ort - 12 sk.
Anders Anderssen --- 3 ort - 12 sk.
Ingeborg Andersdatter --- 1 ort - 18 sk.
Sal. Søren Anderssøns Børn --- 3 ort - 12 sk.
Sal. Kirstj Andersdatters Børn --- 1 ort - 18 sk.
Skiftet er avskrevet av G.S. 2020.

 

Kilde: Hollaminner 2017, s. 146. (Halvor Sigurdsen).
Det er i skiftet etter den barnløse Halvor Andersen Fæn nevnt at han i sin tid bodde på "Jøntved mellem". Det opplyses om alle hans 9 søsken, altså barna til lensmann Anders Olsen  på M. Jøntvedt.
Det er i skifte etter Kirsten Andersdatter Haatvedt nevnt at hun var søster til Anders (Andersen) Jøntved. På tinget i 1656 omtaler Anders Olsen Jentved sin sønn Søren Andersen. Dette er godt nok til å bevise at søsken av Halvor Andersen Fæn, er alle barn av lensmann Anders Olsen. Se Skiftet ovenfor.
Lensmann "Anders Olsen Jentved" ble aldri nevnt som lensmann i Holla i Ytterbøes Holla I eller II.


Bonde, selveier
Anund Aadnesen Fæhn herfra f. ca. 1662 bg. 15/11-1746. "Anund Fæhn 84 aar.", s.a. Aadne Anundsen Fæhn.
trolovet i Drangedal 1704, (trolig gift i Holla) m. Marthe Thorsdatter fra Vefall ytre i Drangedal d. 1708 på Fen (skifte), d.a Thor Larsen Vefall og Johanne Pedersdatter.
g2g ca. 1713 m. Cathrine Mikkelsdatter Bruun f. ca. 1690 bg. 12/9-1744. "Catrine Michelsd. Fæhn, 54 Aar 7 Dage.", søster til gjestgiver Claus Mikkelsen Bruun på Galten i Valebø.
1. Thor Anundsen f. ca. 1704 g. i Solum 30/10-1735 med Ingeborg Larsdatter fra Hanes. De bodde på Hanes i Solum.
2. Søren Anundsen f. ca. 1705. Se Skippervold under Fen søndre.
Barn i 2. ekteskap:
3. Kari Anundsdatter f. ca. 1814 g.m. Torsten Amundsen. Se Familie 5 - Verket 1740.
4. Halvor Anundsen f. ca. 1716. Se S. Namløs(1).
5. Knud Anundsen dpt. 15/3-1718. Se S. Fen(5).
6. Maria Anundsdatter dpt. 26/12-1720. Død før 1756.
7. Jørgen Anundsen (Jørgen Fæhn) dpt. 11/10-1722 g1g i Solum 16/9-1755 m. Karen Nilsdatter. Bodde i V. Porsgrunn.
8. Hans Anundsen dpt. 13/5-1725. Se Vibeto øvre(4).
9. Mikkel Anundsen dpt. 3/7-1728.
Eier 1700.

F.f. Anun Aadnesen Fæhns og Katrine Bruuns Knud: Jens Elkier, Claus Bruun, Margrethe Vinter, Maren Wilhelmsdatter, Sidsel Steensdatter.
F.f.
Anund Fæhn og Katrine Bruuns Maria: Niels Namløs, Anders Olsen, Marte Namløs, Lisbet Tved, Maren Nielsdatter.
F.f. Anun Fæhn og Katrine Bruns Jørgen: Engelbert Bomhof, Niels Namløs, Jon Biørnsen, Kirsten Tausan, Sidsel Tufte.
F.f. Anun Fæhn og Katrine Bruuns Hans: Engelbert Bomhof, Steen Jansen, Bertel Bomhof, Maria Bruun, Dorte Galten.
F.f. Anun Aadnesen og Katrine Mikelsdatters Michel: Niels Namløs, Mogens Lucasen, Søren Fæhn, Marte Namløs, Maren Jentved.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, folie 267a - 272a.
Sted: Fæhn i Holden - 27. April 1708.
Marthe Torsdatter, død.
Enkemand Anund Andersen(!) - (Anund Aadnesen).
Deris Børn,
Søfren og Thoer, smaa og umyndige.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Cathrine Bruuns bror Claus Mikkelsen Bruun var gjestgiver på Galten under Opsal i Valebø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2561b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 d. 23. Januar vært forsamlet paa gaarden Fæhn Søndre i Holden Præstegield,
tillige med Lensmand Jacob Gundersen og tvende Mænd Ole Tufte og Stener Haatved, for der at Skifte og deele efter afgangne
Chatrine Michelsdatter
mellem hendes igienlevende mand Annund Aadnesen og deres Sammenavlede 6 Børn 5 Sønner og 1 Ældste Søn:
1. Halvor Annundsen. Myndig og tilstæde.
2. Knud Annundsen. Myndig tilstæde.
3. Jørgen Annundsen 24 aar tilstæde.
4. Hans Annundsen 19 aar, tilstæde.
5. Michel Annundsen 15 aar, tilstæde.
6. Kari Annundsdatter g.m. Tosten Annundsen, tilstæde, hvorefter samtlige arvinger angav Boets Formue saaledes:
(Litt messing, noe kobber, stentøy, jernfang og redskap, trefang, klær, sengetøy o.s.v.)

Creaturer.
1 Borcked hest - 14 rdl.
1 Røed ditto - 10 rdl.
1 Brandet Koe, Branroes - 4 rdl.
1 Sort siet Koe, Dyrebot - 4 rdl.
1 Røed siet Koe, Rødsie - 3 rdl. - 2 ort.
1 Hvid droblet Koe, Sølfaag - 3 rdl. - 2 ort.
4 Souer à 2 ort - 2 rdl.
100 tnd. Malm à 1 rdl - 16 sk.: 41 rdl. - 2 ort - 16 sk.
1 Kakel ovn - 7 rdl.
Faste Gods.
Efter andviiste adkomst brev af 3de Febr. 1700, 18. Mai nest efter tinglyst, udstæd
af Wilhelm Dop til Annund Aadnesen paa 1 1/2 Huud Løs Skyld, som blev for
nærværende tiid efter Samtlige arvingers Samtycke andsatt for dend Summa 40 rdl.
Boets Formue: 159 rdl. - 22 sk.
Bortskyldig Gield.
1. Jens Loftsgaarden - 3 rdl.
2. Ole Loner - 2 rdl.
3. Hr. Forvalter Bomhof andviiste een Panteobligation af 4. Febr. 1736, tingl. den paa-
følgende 6. Febr., hvorefter Annund Aadnesen blev til EtatsRaad Løvenschiold skyldig 136 rdl., mens som eendeel siden der paa er Betalt bliver fordringens Summa i alt til dend tiid:
109 rdl. - 1 ort - 12 sk., hvorfor han følgelig den her nu inden Retten andviiste Pante Rettighed, Begiærede sit udlæg, som og findes til udlæg Billigt med 109 - 1 - 12.
4. Monsieur Didrich Cappelen fordrer efter Dom med Rænte i 15 aar, tilsammen - 15 rdl. - 3 ort.
5. Ledvor Tvedt - 1 rdl - 3 ort - 12 sk.
6. Kari Clausdatter for tieneste Løn - 2 rdl.
7. Mari Danielsdatter - 1 rdl.
8. Søren Annundsen, fordrene som een Ræst af sine arvemidler efter Skiftebrev
af 27de April 1708 og ellers for laantt penge, Saa arvingerne tilstand, i alt at være rigtige - 11 rdl.
9. Tore Annundsen efter bemelt Skiftebrev, fordrer 4 - 2 - 8.
10. Sal. Hr. Stabels Stervboe efter Conta bog, fordrer - 9 - 13 - 5.
11. Christopher Madsen - 1 rdl - 1 ort.
12. Sønnen Hans Annundsen fordrede for sin hiemmegift og Bryllups udførsel, efter Løfte af sine forældre 7 rdl og omend skiønt hand vel vend
bort ey Kand tilstrecke Gud bad sig for samme at maatte nyde progrota, alt Saa anføres fordringen med - 7 rdl.
13. Jørgen Annundsen - 7 rdl.
14. Michel Annundsen ligeledes - 7 rdl.
Boets Gield: 189 rdl. 3 ort - 5 sk. (Boet er falitt.)
(Avsluttet 3. Maj 1746.)

Dette skiftet er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 28.07.2018
.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"3 tønner fæstet (fra) præst N. B. Stabel til Halvor Anundsen dat. 15. Septbr. 1740."

Bonde, leilending
Halvor Anundsen herfra f. ca. 1716.
Eier 1740. Se S. Namløs(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"4 tønder 2 meler fæstet fra Præst L. Sukov til Knud Anundsen, dat. 4. Februar 1746.

Bonde, leilending
Knud Anundsen Fæhn herfra dpt. 15/3-1718 bg. 26/4-1756. "Knud Annunsen Fæhn 38 aar.", s.a. Anund Aadnesen Fæhn.
g. i Holla 26/12-1744 m. Kirsten Weljordsdatter fra Marum i Melum dpt. 27/12-1703 bg. 22/12-1774. "Kirsten Weljorsdatter Søndre Fæn 76 aar 11 mnd.", d.a. Weljord Larsen.
1. Søren dpt. 4/6-1746 bg. 13/12-1749. "Søfren Knudsen Fæhn 3 1/2 aar."
Bruker 1746.

F.f. Knud Fæhns og Kirsten Welliorsdatters Søren: Thomas Fæhn, Halvor Fæhn, Halvor Tufte, Kirsten Olsdatter Tufte, Marthe Thormoesdatter.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1753 - 1757, side 287a - 289a.
Sted: Fæn Søndre, Holden Præstegield - 1756.
Knud Annunsen, død. Enken Kirsti Welgiorsd. og afdødes sødsken.
A. Fuldsødsken:
     1. Halvor Annunsen. Myndig.
     2. Jørgen Annunsen. Myndig. Til siøs paa Skibet "Enigheden" tilhørende Skibsræder Simonsen af Porsgrund.
     3. Hans Annunsen Wibetoe. Myndig.
     4. Michel Annunsen. Myndig.
     5. Kari Annunsd. g.m. Tosten Annunsen. Holden Jernværk.
B. Halvbrødre:
     1. Søren Annunsen; død. Enken Asloug Larsd. efterladt 2 Sønne og 1 Datter.
         a. Annun Sørensen 18 Aar.
         b. Lars Sørensen 11 Aar.
         c. Ingebor Sørensd. 13 Aar.
      2. Thor Annunsen. Myndig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"4 Tønder 2 meler Fæstet fra Enken efter Præst Sukov til Isach Jacobsen, dat. 3. Febr. 1757."

Bonde, leilending
Isak Jacobsen Fæhn fra Hegland i Lunde f. ca. 1695 bg. 1/8-1773. "Isach Jacobsen søndre Fæhn 78 aar 25 dage.", s.a. Jacob Larsen Heggeland.
g1g m. Karen Kittilsdatter f. ca. 1695 d. før 1757.
g2g i Holla 1/11-1757 m. enke Kirsten Weljordsdatter fra Marum i Melum dpt. 27/12-1703 bg. 22/12-1774. "Kirsten Weljorsdatter Søndre Fæn 76 aar 11 mnd.", d.a. Weljord Larsen.
1. Gunhild Isaksdatter dpt. 31/12-1719 g.m. Anders Jonsen Gruben. Se Gruvehaugen under N. Fen.
2. Peder Isaksen dpt. 17/5-1722.
3. Kittil Isaksen f. 11/3-1732 i Lunde. Se S. Fen(5).
4. Marthe Isaksdatter dpt. 30/1-1735 i Lunde g.m. enkemann Anders Andersen. Se Haugen under N. Jøntvedt.
5. Berthe Isaksdatter dpt. 15/9-1737 i Lunde g.m. Jens Jonsen Gruben. Se Gruven under N. Fen.
Bruker 1757.

Alle barn hører til i første ekteskap.

F.f. Isaac Jacobsens og Karen Kittilsdatters Gunild: Brynild Jentved, Peder Hotved, Jesper Hovland, Marte Gundersd., Anne Rasmusd.
F.f. Isac Jacobsens og Karen Kittilsdatters Peder: Ole (blekksøl), Bertel Tved, Siver Pedersen, Marte Hotved, Anne Rasmusd.
F.f. Isach Heggelands Kittil: Benjamin Hovland, Ellev Buverud, Aase Grini, Aslou Grini, Kirsti Jonsd. Røseland.
F.f. Isach Heggelands Marthe: Aase Grini, Margrete Hofland, Kirsten Jonsd. Røsland, Jesper Kittilsen, Anders Gunnuldsen Grini.
F.f. Isach Jacobsen Heggeland og Karen Kittilsdatters Berte: Gunder Joensen, Tyge Jacobsen, Engelbret Røiseland, Anna Grini, Guro Holtet.

Denne familien bodde flere år på Hegland, som på den tiden lå i Lunde sogn, Bø prestegjeld.

Skifte (uavsluttet) etter Isak Jacobsen på S. Fen 1774.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"3 Tønder Fæstet fra Præst L. Sukov til Søren Sivertsen, dat. 9. Sept. 1756."

Bonde, leilending
Søren Sivertsen Fæn fra Brenne(4) i Valebø dpt. 24/6-1722 bg. 4/5-1763. "Søren Sivertsen søndre Fæn, ved Holden, 41 Aar.", s.a. Sivert Olsen Brenne (Sivert Olsen Rull).
g. i Holla 3/10-1751 m. Gunhild Olsdatter fra Stua under Lunde nedre dpt. 30/7-1730 bg. 13/5-1763. "Gunnil Olsd. søndre Fæn, ved Holden, 33 Aar.", d.a. Ole Johannesen Stuen.
1. Berthe Sørensdatter dpt. 28/4-1752 bg. 19/8-1763. "Berthe Sørensd. søndre Fæn, ved Romnes, 11 Aar 3 Mnd. 15 Dage."
2. Sivert Sørensen dpt. 17/3-1754. Se Brenne(4).
3. Ole Sørensen Molhougen dpt. 1/1-1757. Se Familie 6 - Borgestad 1801 i Gamle Gjerpen.
4. Maren Sørensdatter dpt. 16/9-1759 g. i Sauherad 6/7-1780 m. Halvor Jonsen Aase. Bodde på Skeiet under Åse i Sauherad.
Bruker 1756.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1761 - 1764, side 543b - 548a.
Sted: Fæhn søndre i Holden præstegield - 1763.
Afdøde Ægtefolch Søren Sivertsen og Gunnild Olsd. Begge døde 1763.
Deres Børn:
1. Sivert Sørensen 9 Aar.
2. Ole Sørensen 6 1/2 Aar.
3. Børthe Sørensd. 11 Aar.
4. Marie Sørensd. 4 Aar.
Formyndere: Farbroder Ole Sivertsen Brænne og
morbroder Johannes Olsen Stuen under Nedre Lunde.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"3 Tønder Fæstet fra Præst Holm til Peder Hægeland, dat. 6. Mai 1763."

Bonde, leilending
Peder Pedersen Fæhn
(Peder Hægeland) fra Omtvedt(1) dpt. 5/5-1743 bg. 25/10-1779. "
Peder Pedersen Søndre Fæhn, ved Holden, 36 Aar 5 Mnd. 25 Dage.", s.a. Peder Jensen Omtvedt.
g. 26/2-1764 m. Anna Jørgensdatter fra N. Ytterbøe
dpt. 28/2-1745 d. 12/3-1817. "Anne Jørgensdatter Gaardmands Kone Fæhn, 73 Aar 21 Dage.", d.a. Jørgen Pedersen Yttrebøe.
1. Jørgen Pedersen dpt. 8/4-1764. Se Omtvedt(3).
2. Karen Pedersdatter dpt. 23/11-1765 g.m. Jon Olsen. Se nedenfor.
3. Maria dpt. 12/5-1768 bg. 6/1-1770. "Maria Pedersd. S. Fæhn, ved Holden, 1 1/2 Aar."
4. Peder dpt. 29/9-1770 bg. 12/5-1774. "Peder Pedersen S. Fæhn, ved Holden, 2(!) Aar."
5. Anna Pedersdatter dpt. 24/3-1773 g.m. Augustinius Jensen Graver. Se Graver(1) i Valebø.
6. Maren Pedersdatter dpt. 11/12-1774 g1g m. John Arvesen Stuverud. Se Stuverud under Vale i Valebø.
7. Peder dpt. 16/2-1777 bg. 20/4-1777. "Peder Pedersen S. Fæn, ved Holden, 9 Uger."
8. Maria Pedersdatter dpt. 8/3-1778 g.m. Kjøstol Christensen. Se Håtveit lille(1).
9. Berthe f. 16/7-1780 bg. 12/4-1788. "
Birthe Pedersd. Fæhn, ved Holden, Hun døde hastigt af en Tære syge, 7 Aar 38 Uger 3 Dage."
Bruker 1763.

F.f. Soldat Peder Pedersen Yttrebøe og Anna Jørgensdatters Jørgen: Peder Omtved, Wellich Yttrebøe, Peder Jørgensen, Karen Yttrebøe, Maren Omtved.
F.f. Peder Fæn og Anna Jørgensdatters
Karen: Peder Omtved, Svennum Fæn, Tron Kaasen, Karen Omtved, Maren Omtved.
F.f. Peder Fæhn og Anna Jørgensdatters
Maria: Tron Mognsen, Jens Omtved, Thor Yttrebøe, Maren Kaasen, Aslou Yttrebøe.
F.f. Peder Fæhn og Anna Jørgensdatters
Peder: Peder Omtved, Tron Kaasen, Jens Omtved, Anna Yttrebøe, Aslou Yttrebøe.
F.f. Peder Sønd. Fæhn og Anna Jørgensdatters
Anna: Jørgen Yttrebøe, Jens Omtved, Jørgen Omtved, Maren Kaasen, Karen nord. Fæhn.
F.f. Peder søndre Fæn og Anna Jørgensdatters
Maren: Thor Yttrebøe, Jørgen Omtved, Tollef Halvorsen Fæn, Kirsten Yttrebøe, Anna Maria Torgiersd.
F.f. Peder søndre Fæn og Anna Jørgensdatters
Peder: Peder Jørgensen Yttrebøe, Jørgen Omtved, Jon Yttrebøe, Karen Omtved, Karen Yttrebøe.
F.f. Peder Fæn og Anna Jørgensdatters
Maria: Tron Mognsen, Jørgen Omtved, Harrald Fæn, Marthe Fæn, Anna Omtved.
F.f. Afgangne Peder Pedersen Søndre Fæhn og Anna Jørgensdatters 
Berthe: Tron Mognsen, Jens Omtved, Jon Jørgensen Ytterbøe, Maren Kaasen, Karen Jørgensd. Yttrebøe.

Ang. Ole Pedersen f. 1774:
"dpt. Lætare 1774 (13/3-1774). Et uægte barn Ole. Moderen er Kirsten Fæbakke, Faderen Ægtemanden Peder (Pedersen) Søndre Fæn.
Faddere: Ole Fæbakke den yngere, Jens og Svend Olssønner do., Bergithe Gruen og Bergith Nielsd. Søndre Namløs."

Enka Anne Jørgensdatter ble g2g med Tollef Olsen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"3 Tønder Fæstet fra Casper Garboe Sahl til Tollef Olsen, dat. 20. Mai 1780."

Skoleholder (lærer), leilending
Tollef Olsen Fæhn fra S. Vale(5) i Valebø dpt. 11/2-1759 d. 10/7-1836, som enkemand på Fæhn, 77 år gml., s.a. Ole Jonsen Hvale.
g. i Holla 17/8-1780 m. enke Anne Jørgensdatter fra N. Ytterbøe
dpt. 28/2-1745 d. 12/3-1817. "Anne Jørgensdatter Gaardmands Kone Fæhn, 73 Aar 21 Dage.", d.a. Jørgen Pedersen Ytterbø.
Forlovere: "
Ole Brenne og Arve Stuverud."
1. Anne Tollefsdatter f. 12/6-1783 bg. 24/8-1791. "Anne Tollevsdatter Fæhn, 7 Aar, 45 Uger 5 Dage."
2. Kirsten Tollefsdatter f. 13/6-1786 g.m. Halvor Halvorsen. Se N. Fen(2).
Bruker 1780.

F.f. Tollef Olsen Fæhn og Anna Jørgensdatters Anna: Jens Graver, Jon Wale, Jørgen Pedersen Fæhn, Marthe Tollefsd. Tofte, Karen Pedersd. Fæhn.
F.f. Tollef Olsen Fæhn og Anne Jørgensdatters 
Kirsten: Jon Store Wale, Anders Store Wale, Gunder Gieddeboen, Kirsten Arvesd. Omtved, Karen Pedersd. Fæhn.

Tollef og Anne Fæhn tok til seg Stian Pedersen Ytterbøe som pleiesønn. Han var sønn av Peder Jørgensen Ytterbøe og
kona, som begge døde tidlig fra sine barn. Peder Jørgensen var Anne Jørgensdatters bror.

Tollef Olsen kjøpte i 1781 N. Fen med Teksle skauen på Heia. Han festet samtidig dette bruket.
Han solgte N. Fen 9 år seinere til Engelbret Bomhoff. Se N. Fen(2)

Frivillig skifte her etter Tollef Olsen og Anne Jørgensdatter i 1805.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801-1806, side 788.
Sted: Fæhn søndre i Holden Præstegield - 1805.
(Frivillig skifte mellom barna.)
A. Anne Jørgensdatters barn fra 1. ekteskap med Peder Pedersen Fæhn.
    1. Jørgen Pedersen Omtvedt. Myndig.
    2. Kari Pedersdatter g.m. John Olsen Fæhn. Begge døde.
        a. Ole Johnsen 17 Aar. Formynder for disse 4 umyndige: Rasmus Johannesen Heisholt.
        b. Peder Johnsen 11 Aar.
        c. Kari Johnsdatter 14 Aar.
        d. Anne Johnsdatter 9 Aar.
   3. Anne Pedersdatter g.m. Augustinus Jensen Graver (i Valebø).
   4. Mari Pedersdatter g.m. Jon Arvesen Stuverud (i Ytre Valebø).
   5. Mari Pedersdatter d.y. g.m. Kjøstol Christensen Namløs.
B. Anne Jørgensdatters barn i 2. ekteskap med Tollef Olsen.
   1. Kirsti Tollefsdatter 19 Aar. Ugift. Formynder: Lensmanden Halvor Welliksen Ytterbø.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"3 Tønder Fæstet fra Casper Garboe Sahl (sognepresten) til Jon Olsen, dat. 30. Juni 1787."

Bonde, leilending
Jon Olsen Fæhn fra M. Namløs(5) dpt. 9/4-1752 d. 6/10-1802 (i følge skiftet), s.a. Ole Nilsen Namløs og Karen Jonsdatter.
g1g i Holla 1/8-1798 m. Karen Pedersdatter herfra (Kari Pedersdatter) dpt. 23/11-1765 bg. 26/5-1796. "
Karen Pedersd. Fæhn, ved Holden, 29 Aar 29 Uger."
Forlovere: "Ole Holden og Peder Fæhn."
g2g i Holla 27/7-1797 m. Kirsten Jensdatter fra
Omtved(1) dpt. 13/9-1778 d. 25/2-1851 på Fæhn, som Føderaadsenke, av alderdom, 72 år gml., d.a. Jens Pedersen Omtved.
Forlovere: "Anund Wibeto og Jacob Bøe."
1. Ole Jonsen f. 10/2-1788. Se Nibb under Omtvedt.
2. Karen Jonsdatter f. 28/1-1790. Konf. i Holla 1805.
3. Anne f. 1/6-1792 bg. 26/6-1792. "Anne Jonsd. Fæhn, ved Holden, 3 Uger 4 Dage."
4. Peder Jonsen f. 29/8-1793. Konf. i Holla 1809.
5. Anne Jonsdatter f. 4/4-1796 g1g m. Ole Andersen Kaasa. Se Kåsa under Holla Prestegård.
Barn i 2. ekteskap:
6. Jens f. 2/7-1798 bg. 17/9-1798. "Jens Jonsen Fæhn, ved Holden, 11 Uger. Blev funden død i Sengen."
7. Jens f. 26/3-1800 bg. 11/10-1801. "Jens Jonsen Fæhn, 1 1/2 Aar."
8. Karen f. 8/9-1802 bg. 16/11-1802. "Karen Jonsd. Fæhn, 7 Uger."
Bruker 1787.

F.f. Jon Olsen Fæhn og Karen Pedersdatters Ole: Tollef Fæhn, Niels Olsen Namløs, Jørgen Pedersen Omtved, Anne Jørgensd. Fæhn, Kirsten Olsd. Fæhn.
F.f. Jon Olsen Fæhn og Karen Pedersdatters
Karen: Tollev Fæhn, Jørgen Pedersen Omtved, Hans Annundsen Skippervold, Kirsten Arvesd. Omtved, Maren Olsd. Ytterbøe.
F.f. Jon Olsen Fæhn og Karen Pedersdatters
Anne: Tollev Fæhn, Helge Brynnildsen Berget, Augustinus Graver, Kirsten Olsd. Berget, Anne Pedersd. Fæhn.
F.f. Jon Olsen Fæhn og Karen Pedersdatters
Peder: Peder Gundersen Fæhn, Jørgen Omtved, Augustinus Graver, Anne Pedersd. Graver, Maren Olsd. Holtet.
F.f. Jon Olsen Fæhn og Karen Pedersdatters
Anne: Tollev Fæhn, Jørgen Omtved, Gunder Pedersen Fæhn, Kirsten Arvesd. Omtved, Maren Pedersd. Fæhn.
F.f. Jon Olsen Fæhn og Kirsten Jensdatters 
Jens: Jens Omtved, Isaac Andersen Gruen, Gunder Pedersen Fæhn, Maren Olsd. Wrk., Maren Nielsd. Namløs.
F.f. Jon Olsen Fæhn og Kirsten Jensdatters 
Jens: Jens Omtved, Niels Olsen Namløs, Amund Olsen Wrk., Jens Tormossen Fæhn, Maren Olsd. Namløs, Karen Nielsd. Søwe.
F.f.
Jon Olsen Fæhn og Kirsten Jensdatters Karen: Tollef Jøntved, Maren Olsd. Namløs (+ foreldrene?).

Siden denne gården var eid av kirken, var det sognepresten som forvaltet eiendommen. Presten Garboe Sahl skrev ut
arvefestebrev til Jon Olsen i 1787. Det innebar at Jon Olsens etterkommere arvet retten til å feste denne eiendommen
i all tid. Dette var nok også årsaken til at eldstesønnen Ole Jonsen sto som oppsitter her i matriklen av 1838, selv om han
bodde på Nibb under Omtvedt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 416b - 420a.
Sted: Fæhn søndre (øvre) i Holden Prestegield - 1802.
Jon Olsen, død. Enken Kirsti Jensd. og Børn fra 2 ægteskab:
A. Med afdøde Kari Pedersdatter.
    1. Ole Jonsen 15 Aar. Formynder: den afdøde 1ste kones stedfader Tollef Olsen Fæhn.
    2. Peder Jonsen 9 Aar. Formynder: den afdøde 1ste kones stedfader Tollef Olsen Fæhn.
    3. Kari Jonsd. 13 Aar. Formynder: Morbroder Jørgen Pedersen Omtved.
    4. Anne Jonsd. 6 Aar. Morbroder Jørgen Pedersen Omtved.
B. Med Kirsti Jensd.
    1. Kari Jonsd. 2 maaneder. Formynder: Bestefader Jens Pedersen Omtved.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Enka Kirsten Jensdatter ble g2g med Halvor Hansen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Halvor Hansen Fæhn fra Hagen under N. Fen dpt. 25/5-1775 bg. 6/11-1808. "
Halvor Hansen Fæhn, 32 Aar.", s.a. Hans Pedersen Fenshagen.
g. i Holla 27/12-1803 m. enke Kirsten Jensdatter (Kirsti Jensdatter)
fra Omtvedt(1) dpt. 13/9-1778 d. 25/2-1851 på Fæhn, som Føderaadsenke, av alderdom, 72 år gml., d.a. Jens Pedersen Omtved.
1. Ingeborg Halvorsdatter f. 20/11-1804 d. 20/8-1834 på Fen som ugift, 29 år gml.
2. Kirsten Halvorsdatter f. 22/8-1807 g.m. lærer Jørgen Andreas Nilsen fra Heisholt. Se Vipeto nedre(1).
Bruker 1803.

F.f. Halvor Fæhn og Kirsti Jensdatters Ingeborg: Jens Omtvedt, Even Lomrud, Gunder Fæhn, Karen Omtved, Kirsti Fæhn.
F.f. Halvor Hansen Fæhn og Kirsti Jensdatters
Kirsten: Per Omtved, Per Hagan, Ole Jonsen Wrk., Karen Omtved, Maren Skipsnæs,

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Kjersti Jensdatter mista (sin mann) Halvor (Hansen) ved et beklagelig ulykkestilfelle i 1808. Han ble funnet ned mot Langkås ved 12-tida om natten i en tilstand som vitna om overfall.
Det var Kjersti sjøl og en tømmermann hos dem, som het John, som fant ham. Han ble båret heim, men døde snart. Overfallet ble ikke oppklart.
Sogneprest Bremer skal ha sagt ved grava: «Jeg formaner Eder som har forvoldt denne mands død, at I søger at oprette det med hans kone og børn.»"

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1805 - 1810, side 559b - 562a.
Sted: Fæhn søndre i Holden Præstegield - 1808.
Halvor Hansen; død. Enken Kirstie Jensd. og deres Børn:
1. Ingeborg Halvorsd. 4 Aar. Formynder: Enkens farbroder, Anders Pedersen Tufte.
2. Kirsti Halvorsd. 1 Aar. Formynder: Peder Hansen Tufte.
Laugverge for Enken, forvalter Poppe ved Holden Jernværk.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Enka Kirsten Jensdatter ble g3g med Halvor Andersen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Kongl. Skjøde til Halvor Andersen for 900 spd., dat. 31. Mai, thinglæst 10. Juli 1824."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 93. Digitalarkivet.
"2 Tnd., 2 Sættinger med bygsel, solgt fra Kongen til Halvor Andersen, dat. 31. Mai 1824."

Bonde, leilending, selveier fra 1824
Halvor Andersen Fæhn fra Vibeto øvre(4) f. 30/11-1782 d. 13/6-1845, som Gaardmand på Fæhn, 62 år gml., s.a. Anders Steensen Wibeto.
g. i Holla 20/10-1809 m. enke Kirsten Jensdatter fra Omtvedt(1)
dpt. 13/9-1778 d. 25/2-1851 på Fæhn, som Føderaadsenke, av alderdom, 72 år gml., d.a. Jens Pedersen Omtved.
1.
Karen Halvorsdatter f. 22/8-1810 g.m. Steen Johannesen fra Namløs. Se Håtveit store(2).
2. Anders Halvorsen Fæhn f. 26/3-1813. Se nedenfor.
3. Anne Halvorsdatter f. 5/1-1816 d. 9/4-1836 på "Fæhn", 20 år gml.
4. Jens Halvorsen f. 3/8-1818. Se Langkås under S. Fen.
Bruker 1809. Eier 1824.

F.f. Halvor Andersen Fæhn og Kirsten Jensdatters Karen: Steen Tufte, Hans Skippervold, Peder Omtved, Kirsti Christophersd., Maren Torgersd.
F.f. Halvor Andersen Fæhn og Kirsten Jensdatters
Anders: Karen Jørgensd. Omtved, Anne Jonsd. Fæhn, Steen Tufte, Hans Skippervold og Anders Hansen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Halvor Andersen Fæhn og Kirsten Jensdatters
Anne: Kirsten Tufte, Anne J. Fæhn, Steen Tufte, Peder Omtved, Hans Teigen og Hans Steensen Tufte.
F.f. Gaardmand Halvor Andersen Fæhn og Kirsten Jensdatters
Jens: Kirsten Tufte, Maria Hotved, Peder Omtved, Hans Teigen og Hans Tufte.

Da formannskapslovene kom i 1838 og Holden herred (kommune) ble etablert, møtte Halvor Andersen Fæhn i 1839 som
representant ved det første herrredsstyremøtet. Han ble ifølge Holla I (S. Ytterbøe) en betrodd mann innen kommunen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Andersen til Ole Olsen d.æ. og Ole Olsen d.y. paa bl.a. løbenr. 57d for 500 spd., dat. 5. Okt. 1824, thingl. 4. Febr. 1825."

Løpenr. 57d var et litet selvstendig bruk fra 1825 - 1855, da denne teigen igjen ble en del av bnr 1.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

57a

Fæn øvre 

Fæn øvre 

Halvor Andersen

1 Td. - 10 Sætt. + 9 Skind.

5 - 0 - 13


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skifte efter Halvor Andersen, afsluttet 22. December 1845, hvorved l.nr. 57a for 630 spd. er udlagt sønnen Anders Halvorsen, thingl. 6. Febr. 1846."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt fra løbenr. 57a, afholdt 16. Okt. 1845, thingl. 5. Juni 1846." Se Langkås.

Bonde, selveier
Anders Halvorsen Fæhn
herfra f. 26/3-1813 d. 4/2-1892 på Fen som "Enkemand, Kaarmand og Jarlsberger, av "Alderdomssvaghed".
g1g i Holla 17/10-1839 m. Ingeborg Olsdatter fra Moane under Brenne i Valebø f. 11/10-1818 d. 27/3-1859 på "Fæhn" av "Tæring", 41 år gml., d.a. Ole Sivertsen Moane.
Forlovere: "
Ole Johnsen Fæhn og Peder Jensen Omtved."
g2g i Holla 9/7-1862 m. enke Maria Olsdatter fra S. Namløs(1) f. 10/3-1816 d. 24/7-1879 på Fen av "Slag", 63 år gml., d.a. Ole Olsen Namløs og Ingeborg Gulliksdatter.
Forlovere: "
Johannes Steensen Haatved og Knud Isaksen Fæhn."
1. Kirsti f. 4/3-1840 d. 21/3-1840 på "Fæhn".
2. Kirsti Andersdatter f. 12/6-1841.
3. Halvor f. 28/2-1844 d. 10/3-1844 på "Fæhn", 12 dager gml.
4. Anne f. 3/4-1845 d. 9/11-1845 på "Fæhn", 7 mnd. gml.
5. Anne Helene Andersdatter f. 1/11-1846 g.m. Halvor Halvorsen. Se nedenfor.
6. Ingeborg Andersdatter f. 24/1-1850.
7. Kari Andersdatter f. 13/11-1852.
Eier 1846.

F.f. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsdatters Kirsti: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død 21. Martz uden at komme i Kirke."
F.f. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsdatters
Kirsti: Kari Halvorsd. Haatved, Anne Olsd. Moene, Halvor Andersen Fæhn, Jørgen Wibetoe, Steen Johannessen Haatved.
F.f. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsdatters
Halvor: Kari Halvorsd. Haatved, Anne Olsd. Moene, Jørgen Vibetoe, Ole Sivertsen Moene, Sivert Olsen Moene.
F.f. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsdatters
Anne: Kari Halvorsd. Haatved, Anne Karine Olsd. Moene, Steen Haatved, Jørgen Wibetoe, Jens Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingeborg Olsdatters
Anne Helene: Berthe Maria Gundersd. Moene, Anne Karine Olsd. ditto, Steen Haatved, Sivert Olsen Moene, Jens Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Anders Halvorsen Fæhn og Ingebor Olsdatters
Ingebor: Karen Hansd. Vibetoe, Anne Karine Olsd. Fæhn, Jørgen Nilsen Vibetoe, Steen Haatved, Jens Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardbruger Anders Halvorsen Fæhn og Ingebor Olsdatters
Kari: Anne Kittilsd. Langkaas, Inger Halvorsd. Øgaarden, Ole Sivertsen Moene, Jens Halvorsen Langkaas, Johannes Steensen Haatved.

Maria Olsdatter var enke etter Jørgen Jørgensen Jøntvedt. Se N. Jøntvedt(1).
Fra 1862 brukte han også sin andre kones gård, N. Jøntvedt(1).

Maria Olsdatter tilhørte i 1875 dissentermenigheten Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfund (DELK). De ble tidligere kalt for "Jarlsbergere".
"Østlendingene" er også et gammelt navn som ble brukt. Årsaken er nok at menigheten først ble etablert i Jarlsberg (Vestfold).

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved er udskilt løbenr. 57b, afholdt 13., thingl. 14. Sept. 1855." Se S. Fen(2).

Etter skrivelse fra fogden i 1866 sammenføyd med annen jord til løpenr. {57a,d}a.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Husdyrhold: 1 hest, 6 kuer og 10 sauer.

Besetning i 1875: 2 hester, 1 føll, 5 kyr, 3 kalver, 7 sauer og 1 gris.

Kilde: Folketellinga 1875.
Under folketellinga 1875 hadde Anders Halvorsen Fæhn fire gruvearbeidere losjert i bryggerhuset. De var alle ugifte. Disse var:
Karl Svendsson f. ca. 1844 i Ånimskog i Sverige.
Johan Sjursen f. ca. 1852 i Sandsvær.
Edvard Sjursen f. ca. 1855 i Sandsvær, trolig brødre.
Anders Gulbrandsen f. ca. 1840 i Skoger.

En annen gruvearbeider var innlosjert i innhuset. Det var:
Gustav Normark f. ca. 1843 i Hellfors i Sverige. Han var medlem av menigheten DELK (Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn).

   Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 26

1

57a,d

Fen øvre

Fen øvre

Anders Halvorsen

4 - 3 - 12 

6 mark 5 øre

   9 6 16c Heisholt vestre Heisholt vestre Anders Halvorsen 0 - 2 - 6 0 mark 63 øre

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Halvorsen til Halvor Halvorsen Fæhn herpaa m.m. for kr. 12.000,- og føderaad til sælgeren, dat. 20. Januar, thinglæst 9. Februar 1888."


Bonde, selveier
Halvor Halvorsen Fæhn fra Susås(1) f. 20/1-1856 d. 13/10-1896 på Sykehuset i Solum, s.a. Halvor Halvorsen Susaas.
g. av Notarius i Skien 7/3-1877 m. Anne Helene Andersdatter herfra f. 1/11-1846 d. 3/4-1922 på Fen, som enke av hjerneslag.
1. Gunhild Marie Halvorsen Fæhn f. 28/3-1880 g.m. Anders Kristensen Fæhn. Se nedenfor.
2. Anders Halvorsen Fehn f. 17/9-1882. Overtok gården.
3. Halvor f. 5/3-1885 d. 12/7-1885 på "Fæhn".
4. Johan f. 22/6-1886 d. 21/1-1887 på Fen.
Eier 1888.

Denne familien tilhørte dissentermenigheten Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn (DELK). De benyttet derfor ikke statskirken, men
hadde sin egen kirke på Fen. Dessuten hadde de kirker i Borgeskogen i Gjerpen og på Akkerhaugen i Sauherad.
Under folketellinga 1891 kan vi se at svigerfar bodde i huset. Det var den gamle Anders Halvorsen Fæhn herfra f. 26/3-1813.

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av August Brenne i 2016.

Denne vekkelsen er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke. Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn,
stiftet i Jarlsberg (Vestfold) i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighed i Jarlsberg grevskab med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

På 1860-tallet oppstod det i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangs-
punktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble dette likevel resultatet.
Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen - som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.
DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning hvorav bnr 11 er udskilt, afholdt 1. Aug., tingl. 8 Okt. 1889." Skyldmark 0 mark 23 øre." Se Fenshagen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Fæstekontrakt fra Anne Helene Fæhn til Jørgen Nilsen Lindgreen paa tomt for 90 aar mod aarlig afgift kr. 16,00, hvorfor panteret samt
forkjøbsret, dat. 22/12-1903, thingl. 9/1-1904."
"Skjøde fra Johannes Johnsen til Jørgen Nilsen Lindgreen paa Huse med Tomt, af dette brug for kr. 2.000, - dat. 28. Juli, thingl. 17. Aug. 1904."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa Skifte efter Halvor Halvorsen Fæhn og gjenlevende hustru Anne Helene Andersdatter, hvorved denne eiendom for kr. 22.600,- er
udlagt sønnen Anders Halvorsen Fæhn, dat. 2., thingl. 13. mai 1908."

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 26

1

Fen øvre

Fen øvre

Anne Helene Fæhn

5 mark 81 øre

   8 21 Heisholt østre Heisholt østre Anne Helene Fæhn 0 mark 14 øre
   9 6 Heisholt vestre Heisholt vestre Anne Helene Fæhn 0 mark 63 øre
25 5 Fen nedre Smiutraaen Anne Helene Fæhn 0 mark 16 øre

Siv. ingeniør
Anders Halvorsen Fehn (Anders Fehn) herfra f. 17/9-1882 d. 1949 i Holla.
g. i Oslo domkirke 23/6-1915 m. Mildrid Selmer Bergersen fra Trondhjem f. 31/8-1888 d. 3/2-1975 i Larvik, d.a. O.R. sakfører Bernhard Konrad Bergersen og fru Magdalene Selmer.
1. Halvor Fæhn. Ble direktør for Norsk Impregneringskompani i Larvik etter sin far.
Eier 1908.


Anders H. Fehn (1882 - 1949). Kilde: Wikistrinda.
 

Kilde: Wikistrinda.
Anders H. Fehn
(1882-1949) tok eksamen artium 1908, Treiders Handelsskole 1908 - 1909, studerte sosialøkonomi ved Universitetet 1908 - 1910, immatrikulert ved NTH 1910, eksamen våren 1914 på bygningsingeniøravdelingen. Anders H. Fehn var styremedlem i det første styret i Studentersamfundet i Trondhjem høsten 1910.

Assistent hos professor Kolbjørn Heje NTH høsten 1914, ansatt i A/S Værdalsbruket, A/S Follafoss og A/S Helge Rein 1915 - 1917. Tiltrådte i april 1917 stillingen som adm.dir. for Norsk Impregneringskompani i Larvik.

 
Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Fæstekontrakt fra Anders H. Fæhn til Karl A. P. Bochlund for hans, hans hustru og deres børns livstid paa en hustomt med et dertil liggende jordstykke
mot aarlig avgift kr. 16,00 og forpligtelse for fæster til vedligehold av gjærder omkring det bortfæstede og en ved veien anbragt grind, dat. 22/8, tingl. 23/9-1908."
Se Torsnesv. 26.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 302. Digitalarkivet. (S.Fen 1)
"17/8-1927 tinglyst festebrev fra H.S.D. Cappelen til Knud Halvorsen Doverdok paa et jordstykke av gnr 26 bnr 16, indeholdene bestemmelse om at denne festekontrakt
settes ut av kraft. 23/4-1928 tingl. attest fra H.S.D. Cappelen om at tomten inngår i bnr 16's skyld." Se Torsnesv. 26.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Kontrakt, hvorved A. H. Fæhn til kammerherre D. Cappelen imot en godtgjørelse en gang for alle, stor kr. 8.000,- overdrar alle og en grundeieres og brukeres
ret efter bergverksloven, til malmforkomster, samt mot aarlig godtgjørelse kr. 20,- pr. maal gir ham ret til at faa avgit grund til bygninger og indretninger, m.v.
[hvorved han herved gir D. Cappelen den del av dette brug der kaldes Ødegaarden for kr. 8.000,- i en tid av 4 maaneder], dat. 23, thingl. 26. August 1911."
(Gjelder salg av bnr 16 Ødegården til Cappelen).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved er utskilt bnr 16 "Ødegaarden" av skyld 1 mark 46 øre, avholdt 30/8, tingl. 20/9-1911." Se Ødegården 16.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Leiekontrakt (festekontrakt), hvorved Anders H. Fæhn bortforpakter til Thore Syvertsen paa hans, hustrus og børns livstid hustomt med tilliggende
jordstykke mot aarlig leie kr. 16,00, samt Gjerdepligt, dat. 10/8, tingl. 20/9-1911." Se Bjørndalen 30.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Leiekontrakt (festekontrakt), hvorved Anders H. Fæhn til Ole Andreassen paa dennes og hustruens livstid bortforpakter en hustomt med tilliggende
jordstykke mot aarlig avgift kr. 16,- , samt Gjerdepligt, dat. 8., thingl. 28. okt. 1911." Se der Ole Andreassen med familie bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skjøte fra A. H. Fæhn til Anders Kr. Fæhn paa dette m.fl. bruk for kr. 14.500,- og med ret for sælgerens mor, Anne Helene Fæhn, til at disponere
over et værelse i hovedbygningen m.v., dat. 22 juli, tingl. 30. nov. 1912."

Bonde, gruvearbeider, selveier
Anders Kristensen Fehn (Anders Kr. Fehn) fra Vibeto øvre(1) f. 31/12-1870 på Tufte d. 3/1-1949, s.a. Christen Andreas Andersen Wibeto.
g. borgerlig i Skien 23/9-1897 m. Gunhild Maria Fehn herfra f. 28/3-1880 d. 10/7-1947, d.a. Halvor Halvorsen Fæhn.
1. Halvor A. Fehn f. 5/12-1897. Se Rauhaug av Vibeto øvre.
2. Kristen A. Fehn f. 24/9-1899. Se Rauhaug av Vibeto øvre. Flytta senere til Skien.
3. Thor Fehn f. 7/4-1902. Overtok gården.
4. Helene Fehn f. 29/5-1904.
5. Ingeborg Kristine Fehn f. 2/7-1906 d. 28/8-1990 g.m. Oskar Svenkerud. Gravlagt på Nordre gravlund i Oslo.
6. Agnes Kristine Fehn f. 10/2-1908 g.m. Fridtjov Barth-Larsen. Se nedenfor.
7. Maren Esther Fehn f. 8/4-1912.
8. Ragnhild Fehn f. 8/4-1917 d. 28/7-2003 g.m. Bærulf Fjeldvik f. 31/5-1918 d. 18/7-1985. Gravlagt på Ø. Porsgrunn.
9. Martha Fehn f. 17/4-1919 d. 1/10-2008 g.m. ingeniør Einar Hatlo f. 7/1-1915 d. 28/5-1968. Gravlagt på Undersbo i Larvik.
10. Sigrid Marie Fehn f. 27/10-1920.
11. Gunhild Marie Fehn f. 21/6-1922.
12. Kirsten Elise Fehn f. 10/2-1924.
Eier 1912.

F.f. Gbr. Anders Kristensen Vibeto, Fæhn og Gunhild Marie Halvorsdatters Halvor: Anne Olsd. Tufte, pige Anne Marie Fæhn, Gbr. Kristen Andreassen Vibeto, gbr-søn Andreas Kristensen do., gbr. Andreas Tufte.
F.f. Dagarb. Anders Kristensen Vibeto og Gunhild Marie Halvorsdatters 
Kristen: Moderen, pige Marie Andersen Fæhn, Gbr. Peder Nilsen Vibeto, Gbr. Kristen Andersen do., Arb. Andreas Kristensen do.
F.f. Gbr. Anders Kristensen Fæhn og Gunhild Halvorsdatters 
Thor: Moderen, Frk. Marie Stavnem, Lærer Kittil Holte, Gbr. Andreas Kristensen Vipeto, Grubearb. Kittil Elveseter, Fæhn.
F.f. Gbr. Anders Kristensen Fæhn og Gunhild Marie Halvorsdatters 
Helene: Moderen, Karoline Larsen Fæhn, Aleksius Larsen do., Andreas Kristensen Vibeto.
F.f. Gbr. Anders Kristensen Fæhn og Gunhild Halvorsdatters 
Ingeborg Kristine: Moderen, Lovise Andreasd. Vibeto, Kristen Andersen do. og Andreas Kristensen Vibeto.
F.f. Grubearb. Anders Kristensen Vipeto og Gunhild Halvorsdatters 
Agnes Kristine: Ingeborg Larsen Kolle, Gbr. Anton Larsen Kolle, Gbr. Andreas Kristensen Vibeto, pige Marianne Andreasdatter Vibeto.
F.f. Gbr. Anders Kristensen Vibeto og Gunhild Halvorsdatters 
Maren Esther: Forældrene og pige Andrea Kristensen Vibeto (ikke flere nevnt. G.S.).
F.f. Gbr. Anders Kristensen Fæhn og Gunhild Halvorsdatters 
Ragnhild: Ingeniør A. Fæhn, Fru Gunhild Fæhn, Foreldrene.
F.f. Gbr. Anders Kristensen Fæhn, Fen og Gunhild Maria Halvorsdatters 
Marta: Enke Martine Namløs, Gbr. Andreas K. Vipeto og hustru Louise Vipeto og Faren.
I henhold til bevilling av Justisdepartementet av 2/5-1931, adoptert av direktør Anders Halvorsen Fæhn og hustru Mildrid Selmer f. Bergersen, Larvik.
F.f. Gbr. Anders Kristensen Fæhn, Fen og Gunhild Marie Halvorsdatters 
Sigrid Marie: Forældrene, Gbr. Kristen Fæhn, Pike Helene Fæhn. Indskevne faddere som ikke var tilstede: Direktør Anders Fæhn og hustru Mildrid f. Bergersen.
F.f.
Gbr. Anders Kristensen Fæhn, Fen og Gunhild Marie Halvorsdatters Gunhild Marie: Fru Mildrid Fehn, direktør Anders Fehn, Kristen Fehn, pike Helene Fehn og faren.
F.f. Gbr. Anders Kristensen, Fen og hustru Gunhilds 
Kirsten Elise: Foreldrene, Kristen Fehn, Tora Vipeto.

Anders Fehn overtok på sin kones vegne S. Fen(1) - denne gården, som da hadde en landskyld på 4 mark 35 øre. Delene av
Heisholtskogen fulgte med i overtakelsen.

Anders Kr. Fehn kjøpte noe mer jord av H.S.D. Cappelen i 1913. Det dreide seg om Myrhalsen og Gruvejordet av Namløs.
Dette fikk han kjøpt på en betingelse: At han fraskrev seg odelsretten til Ødegården(16), som Cappelen kjøpte i 1911.
Ytterbøe skriver i Holla I: Anders Kr. Fehn kjøpte dessuten seterskogen til Jøntvet, som da hørte til Jørgen Kjøstolsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 302. Digitalarkivet.
"Fæstekontrakt fra Anders Kristensen Fæhn til grubearbeider Karl Upstrøm paa tomt av denne eiendom mot aarlig avgift kr. 16,- hvorfor panteret i husene,
med prioritet efter obligation til Boligbanken og med forkjøpsret fra den tid denne er betalt m.v., gjældene i 90 aar, dat. 17. Juni, tingl. 23. Aug. 1913." Se Gamlev. 151.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 303. Digitalarkivet.
"Kontrakt hvorved Anders Kr. Fæhn bortforpakter til Hans Pettersen og hustru for livstid en hustomt med jordstykke mot aarlig avgift kr. 15 og gjærdeplikt,
forkjøpsrett m.m., inneholdene forskjellige bestemmelser, dat. 18/5-1928, tinglyst 8/6-1928."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 303. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem interessenterne i uttapningen av Fæhnsmyren ang. arbeidets utførelse og utgifter ved samme, samt inneholdene regler for anleggenes
vedlikehold, dat. 7/6-1927, tingl. 12/8-1929.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 303. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 27/1, grunnbokført 28/2-1942 fra Hans P. Fehn til Anders Kr. Fæhnhusbygningerleietomt under denne eiendom for kr. 500,-" Se Gamlev. 151.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 303. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 2/11, grunnbokført 15/11-1943 fra John Olsen Lindgren til sønnen Astrup Lindgren på husbygning på leietomt av denne eiendom for kr. 3.000,- " Se Fjellheim II.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 303. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 30/7, grunnbokført 30/8-1946 fra Astrup Lindgren til sønn Peder Lindgren på bygning på festet tomt av denne eiendom for kr. 6.000,- " Se Gamlev. 151.

Skifteskjøte i 1950 til Thor Andersen Fæhn.

Selveier
Thor Fehn herfra f. 7/4-1902 d. 18/5-1995.
g.m. Sigrid Kise f. 29/5-1914 d. 24/2-2005, d.a. Nils Kise?
Eier 1950.

Ved skiftet overtok Thor gården og Heisholt skog. Broren Halvor Fehn overtok Jøntvet seterskog.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 303. Digitalarkivet.
"Festekontrakt dat. 9/2, grunnbokført (tingl.) 8/3-1952, fra Thor Fehn til Peder Lindgrenen tomt av denne eiendom i 55 år mot årlig avgift kr. 15,- , hvorfor pant i de
på tomten opførendes bygninger. Denne tomt har gjerdeplikt." Tomt nr 1. Se Gamlev. 151.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 14/4-1961. Skylddeling, hvorved bnr 37 er utgått fra bnr 1. Hjemlet Thor Fehn.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 14/4-1961. Skjøte dat. 11/4, grunnbokført (tingl.) 14/4-1961 bnr 37 solgt fra Thor Fehn til Torger Torjusrød for kr. 2.000,- "
Se Gamlev. 151.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 306. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 10/5, grunnbokført 26/5-1961 fra Thor Fehn til Otto Thalberg på denne eiendom for kr. 100.000,- "

Otto Thalberg.
Eier 1961.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 306. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 16/6, grunnbokført (tingl.) 16/6-1961 fra Otto Thalberg til Kirsten Fehn Stensrød og Dag Stenstad på denne eiendom."

Dag Stenstad.
og
Kirsten Fehn.
Eiere 1961.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 306. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 31/8, grunnfokført (tingl.) 4/9-1963 fra Kirsten og Dag Stenstad til Fridtjof og Agnes Barth-Larsen på denne eiendom for kr. 120.000,- "

Lektor, selveier
Fridtjov Barth-Larsen
f. 12/3-1909 d. 17/10-1990. Gravlagt på Kronborg nye.
g.m. Agnes Fehn herfra f. 10/2-1908 d. 11/2-1997, d.a. Anders Kr. Fehn.
1. Bjørn Barth-Larsen g.m. Elisabeth Nordang i Skien.
2. Dag Vidar Barth-Larsen. Se nedenfor.
Eier 1963.

Barth-Larsen overtok også Nipelia skog, gnr. 45/3 og Seterskogen 45/2 i 1964.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 14/10-1963. Forpaktningskontrakt, dat. 1/9, grunnbokført (tingl.) 14/10-1963 fra Fridtjof og Agnes Barth-Larsen til Dag Barth Larsen på denne eien-
dom i 5 år på nærmere angitte vilkår, årlig verdi kr. 500,- "

Dag Vidar Barth-Larsen herfra.
g.m. Liv Namløs.
Eier 1963.

Ny kårbolig oppført på utskilt tomt herfra: 26/59. Adresse i 2019: Gamlevegen 140.S. Fen bnr 1 -
2019. Karttjeneste: Kommunekart.com


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Fen 2 - Ødegaarden
Gnr 26 - bnr 2. Gammelt løpenr. 57b.

Utskilt fra S. Fen(1) i 1824.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Andersen til Ole Olsen d.æ. og Ole Olsen d.y. for 500 Spd., dat 5. Oct. 1824, thingl. 4. Febr. 1825."

Dette betyr at Halvor Andersen Fæhn solgte i 1824, 4 settinger (korn) i bnr 1 av S. Fen til Ole OIsen Roligheten.
4 Settinger = 1/3 tønne korn i skatteverdi. 1 Tønne = 12 Settinger.

Gruvearbeider, selveier
Ole Olsen Roligheden d.y.
fra Roligheten under Tufte f. 21/1-1798 d. 2/9-1864 på Roligheten, 68 år av alderdom og sott, s.a. Ole Olsen Roligheden.
Eier 1824.

Denne familien bodde på Roligheten under Tufte.

Ole Olsen d.e.
og Ole Olsen d.y.
Eiere 1824.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved løbenr. 57d er udskilt, afholdt 13. thingl. 14. Sept. 1855." Til S. Fen(1).

Ovenstående løpenr. 57d gikk inn i S. Fen(1) i 1855.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skifte efter Ole Olsen og hustru, afsluttet 1. Marts 1865, hvorved dette brug for 160 Spd. er udlagt sønnen Arve Olsen, thingl. 13 Marts 1865."

Småbruker, garver, gruvearbeider (1875), selveier
Arve Olsen Øgaarden fra
Roligheten(7) under Tufte f. 18/5-1841 d. 12/10-1914 av tuberkulose på Roligheten, s.a. Ole Olsen Roligheden d.y.
g1g i Holla 29/12-1865 m. Karen Jacobsdatter fra Nibb under Omtvedt f. 14/7-1846 d. 18/9-1873 i barsel på Roligheten, 27 år gml., d.a. Mari Olsdatter Omtvedt og Jacob Andersen fra Eidanger.
Forlovere: "
Christian Christensen Stua og Hans Petter Pedersen Søwe."
g2g i Holla 29/12-1874 m.
Anne Kirstine Pedersdatter fra S. Jøntvedt(1) f. 28/12-1834 d. etter 1910, d.a. Peder Christensen Jøntvedt.
Forlovere: "
Lars Thomassen og Peder Olsen Vibeto."
1.
Anne Arvesdatter f. 23/6-1866 g.m. Halvor Andersen. Se Bjørndalen 30.
2. Ole Arvesen f. 30/10-1868 i Holla. Se nedenfor.

3. Martinius Arvesen f. 8/7-1871. Skomakerlærling i 1891. Se Roligheta 2.
0. "Dødfødt Barn" f. 20/7-1873 på Roligheten.

Eier 1865.

F.f. Gbr. Arve Olsen Øgaarden og Karen Jacobsdatters Anne.: Andrea Olsd. Søvedalen, Christen Kjøstolsen Saugb., Asloug Halvorsd. Fæhn, Bent Thomassen Søvedalen, Hans Pedersen Roligheden.
F.f. Gaardbr. Arve Olsen Øgaarden og Karen Jacobsdatters
Ole: Maria Kirstine Olsd. Vrk., Johanne Thomasd. Søvedalen, Christen Kjøstolsen Saugbr., Halvor Halvorsen Torgersrud, Ole Olsen Roligheden.
F.f. Grdb. Arve Olsen Roligheden og Karen Jacobsdatters
Marthinius: Marie Olsd. Stua, Anne Andersd. Øgaarden, Lars Thomasen Dalen, Christen Kjøstolsen Sagb., Bent Thomasen Vrk. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring.

Under folketellinga 1891 var Arve Olsen "Kanalarbeider ved Kanalanlæg." Det var også sønnen Ole Arvesen.
Ingen barn i andre ekteskap. Anne Kirstine var 40 år da hun gifta seg med enkemannen Arve Olsen.

Kreaturhold her i 1875: 1 ku, 1 kalv.

Losjerende i 1910:

Gruvearbeider, losjerende
Kristen Olsen Gravdal fra Gravdalseie i Sandsvær f. 1843, s.a. Ole Knutsen Pytte.
g. i Holla 30/7-1875 m. Ingeborg Henriksdatter fra Neperud und. Verket f. 16/9-1856, d.a. Henrik Halvorsen Næperud. Se Familie 117 - Verket 1865.
Forlovere: "
Lars Halvorsen Øgaarden og Hans Jonsen af Hitterdal."
1. Oluf Julius Gravdal f. 25/12-1876.

F.f. Grubearb. Christen Olsen Øgaarden og Ingeborg Henriksdatters Oluf Julius: Marie Olsd. Roligheden, Anne Maria Hansd. ditto., Johan Larsen Fæhn, Lars Halvorsen Øgaarden, Hans Henriksen Vrk.

Denne familien flytta til Larvik i 1884, men kom tilbake før 1910. De er ikke registrert innflytta igjen i Holla kirkebok.

Stenpukker, enkemann, losjerende Brede Olsen f. 1836 i Sverige.

Papirfabrikkarb., sliperiarb., gruvearb., kanalarb., småbruker, agent (1910/1911), selveier
Ole Arvesen Ødegaarden herfra f. 30/10-1868, s.a. Arve Olsen Roligheden.
g. i Holla 23/4-1892 m. Ida Margrethe Hansdatter fra S. Grønstein under Kolstad lille
f. 6/7-1866, d.a. Hans Andersen Grønsten.
Forlovere: "Lars Thomassen Roligheden og Anders Hansen Grønsten."
1. Klara Alvilde Arvesen f. 1/7-1892 g. i Holla 23/4-1910 m. Halvor Knutsen Bjerva fra Lunde.
2. Hans Bertinius Arvesen f. 30/3-1896.
3. Anna Kristine f. 9/5-1898 d. 17/5-1898.
4. Karl Adolf Arvesen f. 16/1-1900.
5.
Agnes Kristine Arvesen f. 8/2-1902.
6. Arthur Karinius Arvesen f. 30/6-1904.
7. Olaf Ingvald Arvesen f. 15/5-1907.
Eier 1924.

F.f. Papirfabrikarb. Ole Arvesen Grønsten og Ida Margrethe Hansdatters Klara Alvilde: Arve Olsen Ødegaarden, Hans Andersen Grønsten, Martinius Arvesen Ødegaarden, Nilla Johnsd. Grønsten, Anna Pauline Hansd. do.
F.f. Sliberiarb. Ole Arvesen Ødegaarden og Ida Margrethe Hansdatters 
Hans Bertinius: Moderen, Anne Arvesd. Ødegaarden, Arve Olsen do., Marthinius Arvesen do., Hans Andersen Grønsten.
F.f. Sliberiarb. Ole Arvesen Ødegaarden og Ida Margit(!) Jensens(!) 
Anna Kristine Olsen: (Ingen faddere). Død 17/5.
F.f. Grubearb. Ole Arvesen Ødegaarden og Ida Margrethe Hansdatters 
Karl Adolf: Moderen, Pige Anne Larsd. Roligheden, Arve Olsen do., Halvor Andersen Ødegaarden, Lærer K. Stenstad.
F.f. Grubearb. Ole Arvesen Rolighed og Ida Margrethe Hansdatters 
Agnes Kristine: Kone Anne Andersen Rolighed, pige Johanne Andersen do., Grubearb. Halvor Andersen do. og Grubearb. Arne Olsen do.
F.f. Grubearb. Ole Arvesen Øgaarden og Ida Margrethe Hansdatters 
Arthur Karinius: Moderen, Anne Marie Larsd. Øgaarden, Arve Olsen do., Halvor Andersen Fæhn.
F.f. Grubearb. Ole Arvesen Ødegaarden og Ida Margrethe Hansdatters 
Olaf Ingvald: Moderen, Klara Olsen Ødegaarden, Arve Olsen do. og Alfred Jacobsen do.

Her bodde i 1910 også hennes mor, Anne Christine Pedersdatter fra S. Jøntvedt(1) f. 12/9-1832, enke etter Hans A. Grønsten.

Midlertidig bosatt (i 1910): Grubeingeniør George Allin f. 6/8-1846 i Canada.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt og thinglæst 11. Juni 1866." Se S. Fen(4).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Expropriationsforretning, angaaende ret for D. Cappelen til over dette brug at føre en elektrisk ledning, afholdt 13. Juni, thingl. 11 Juli 1900."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 22. Januar, tingl. 16. April 1913, hvorved til Marthinius Arvesen er utskilt bnr 17 Solbakken av skyld 3 øre. Se Roligheta 2.

Etter siste skylddeling i 1913, var dette brukets skyldmark nå på 0 mark 35 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Tillegskontrakt vedkommende Fen Vannverk, inneholdene bestemmelser om dets disposisjon, fastsettelse av avgifter m.m., dat. 17/12-1924, tingl. 23/6-1926."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skjøde fra de eneste og myndige arvinger efter avdøde Ole Arvesen og hustru Ida Margrethe, ifølge attest (vedlegg I samlemappe a) til medarving fru
Klara Bjerva f. Arvesen f. 1/7-1893, for kr. 1000.00, dat. 3/4-1937, grunnbokført (tingl.) 16/4-1937."

Klara Bjerva f. Arvesen f. 1/7-1893.
Eier 1937.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. januar, dagbokført 13/2, grunnbokført (tingl.) 20/2-1948, fra arvingene etter avdøde Klara Bjerva, attest på festeskjøte til Edvin Aas Lindgren, for kr. 7.200."


Edvin Aas Lindgren.
Eier 1948.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, dat. 12/12-1949, grunnbokført (tingl.) 1/2-1950, vedkommende parcellen bnr 26 Ødegaarden av skyld 5 øre." (jord)

Etter siste skylddeling i 1949, var dette brukets skyldmark nå på 0 mark 30 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 31/12-1949, grunnbokført (tingl.) 10/2-1950 fra Edvin Lindgren i uskifte etter enken Sofie Tollefsen, til Bjankert Tollefsen for kr. 22.500.00."

Bjankert Tollefsen f. 8/3-1899 d. 27/10-1961.
Eier 1949.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skylddeling, dat. 5/1, grunnbokført (tingl.) 11/1-1963, vedkommende bnr 38 av skyldmark 0,09. Se Torsnesv. 45.

Etter siste skylddeling i 1963, var dette brukets skyldmark nå på 0 mark 21 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 25. Digitalarkivet.
"Skjøde av 14/8, grunnbokført (tingl.) 17/8-1964 fra Sofie Tollefsen til Nome kommune for kr. 24.105,50.

Nome kommune.
Eier 1964.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 1/6-1968, Kart- oppmåling og skylddelingsforretning av 20/5, grunnbokført 10/6-1968, vedkommende utskilling av bnr 41 med skyldmark 0,02." Se Grønvoldv. 48.
"Begjært 19/1, Kart- oppmåling og skylddelingsforretning av 19/1-1973, grunnbokført 5/2-1973, hvorved utskilt bnr 42." Torsnesv. 57.
Dagbokført 4/10-1973. Kart- oppm. og Skylddeling av 2/10, grunnbokført 23/10-1973 vedk. bnr 44, skyldmark 0,01, bnr 44. Se Torsnesv. 53.
Dagbokført 4/10-1973. Kart- oppm. og Skylddeling av 2/10, grunnbokført 23/10-1973 vedk. bnr 45, skyldmark 0,01, bnr 45. Se Torsnesv. 58.
Dagbokført 4/10-1973. Kart- oppm. og Skylddeling av 2/10, grunnbokført 23/10-1973 vedk. bnr 46, skyldmark 0,01, bnr 46. Utgått.
Dagbokført 4/10-1973. Kart- oppm. og Skylddeling av 2/10, grunnbokført 23/10-1973 vedk. bnr 47, skyldmark 0,01, bnr 47. Se Torsnesv. 55.
Dagbokført 4/10-1973. Kart- oppm. og Skylddeling av 2/10, grunnbokført 23/10-1973 vedk. bnr 48, skyldmark 0,01, bnr 48. Utgått.
Dagbokført 4/10-1973. Kart- oppm. og Skylddeling av 2/10, grunnbokført 23/10-1973 vedk. bnr 49, skyldmark 0,01, bnr 49. Se Torsnesv. 51.| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Fen søndre 4 - Fen øvre 4
Gnr 26 - bnr 4. Gammelt løpenr. 57e.

Adresse i 2019: Ubebodd grunn.

Utskilt fra S. Fen(2) i 1866.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 27. Digitalarkivet.
"Dette brug er ved delingsforretning udskilt fra bnr 2, thingl. 11. Juni 1866."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arve Olsen til Andreas Olsen Røsland for 50 Spd., dat 18 April, thingl. 11 Juni 1866."

Andreas Olsen Røsland.
Eier 1866.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Andreas Olsen Røsland til Hans Henrik Olsen for kr. 200, dat. og thingl. 12. Oktober 1887."

Hans Henrik Olsen Roligheden f. 16/4-1829 d. 16/4-1920.
g.m. Inger Halvorsdatter f. 31/5-1835 d. 5/2-1919.
Eier i 1887. Se Roligheten(8) under Tufte.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Henrik Olsen til Halvor Andersen paa dette brug og gnr. 23 (Tufte) bnr 8 for kr. 3.400, dat. 16., tingl. 20. sept. 1911.

Halvor Andersen Roligheten.
Eier 1911. Se Roligheten(8) under Tufte.

Skyldmark 0 mark 09 øre.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Fen søndre 5 - Ødegården - Fen vestre 53
Gnr 26  - bnr 5 m.fl. Gammelt løpenr. 58. Etter skrivelse fra fogden i 1866 sammenføyd med annen jord til løpenr.
{{58a,58b}a, 55c}a.
 

Adresse i 2019: Bjørndalen 13.

Denne gården ble etter reformasjonen 1536/37 i kongens eie, forvaltet av Holden præstebol (presteembede), d.v.s. sognepresten.
Landskyld 1746: 4 Tønner 2 Meler.

Tildelt bnr 5 i landmatrikkelen 1886. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.
Bnr 5 endret i 198?

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"2 Tønder 1 Mele Fæstet (fra) Præst Holm (til) Kittil Isachsen, dat. 13. Sept. 1758."

Bonde, soldat, leilending
Kittil Isaksen Fæhn fra S. Fen(1) f. 11/3-1732 på Hegland i Lunde bg. 3/1-1801. "Kittil Isachsen Fæhn, død 3 Januari, 67 Aar.", s.a. Isak Jacobsen Fæhn.
g. 24/2-1760 m. Anna Andersdatter fra N. Fen(1) f. ca. 1739 bg. 12/2-1809. "Anne Isaksd.(!) Fæhn, 70 Aar.", d.a. Anders Jensen Fæhn fra Graver i Valebø.
Forlovere: "Hans Harralsen Saugmester og P. Lund."
1. Anders Kittilsen dpt. 2/5-1760. Se nedenfor.
2. Ole Kittilsen dpt. 16/8-1761 g.m. enke Ingeborg Olsdatter Vibetoe. Se Vibeto nedre(3).
3. Karen dpt. 5/12-1762 bg. 9/1-1763. "Karen Kittilsdatter Fæhn 5 uger."
4. Ingeborg dpt. 29/11-1767 bg. 24/12-1769. "Ingebor Kittilsdatter Fæn 2 Aar."
5. Karen Kittilsdatter dpt. 25/12-1767 g.m. Ole Andersen. Se Haugen under N. Jøntvedt.
6. Jens Kittilsen dpt. 11/3-1770. Se N. Namløs(1) "Lillejordet".
7. Isak bg. 31/5-1772. "Isach Kittilsen Sønd. Fæhn 1/2 Aar."
8. Ingeborg Kittilsdatter dpt. 9/5-1773 g1g 29/12-1810 m. "oldingen" enkemann Gunder Johannesen Berget. Ingeborg g2g m. enkem. Gunder Arvesen. Se Geitebua i østre Helgen.
9. Isak dpt. 16/5-1776. Død som liten.
10. Isak dpt. 12/4-1778 bg. 13/12-1778. "Isach Kittilsen søndre Fæhn 1/2 Aar."
11. Anne Kittilsdatter f. 20/5-1781 g.m. Peder Isaksen Gruen. Se Haugen under N. Jøntvedt.
12. Isak Kittilsen f. 31/3-1783. Se Bosli under M. Namløs.
13. Peder f. 1/1-1785.
Bruker 1758.

F.f. Soldat Kittil Fæhn og Anna Andersdatters Anders: Søren Fæn, Svennum Fæn, Berte Jentved, Ingebor Andersd. Fæn, Berte Isachsd. Fæn.
F.f. Kittil Fæn og Anna Andersdatters Ole: Svennum Fæn, Jørgen Fæn, Gunnil Fæn, Marthe Fæn, Berte Fæn.
F.f. Kittil Fæn og Anna Andersdatters Karen: Kittil Jentved, Svennum Fæn, Niels Andersen, Ingebor Fæn, Marte Fæn.
F.f. Kittil Isachsen S. Fæn og Anna Andersdatters Ingebor: Peder Fæn, Anders Fæn, Jens Gruen, Marthe Fæhn, Ingebor Andersd. Søvestrand.
F.f. Kittil Fæn og Anna Andersdatters Karen: Isach Fæhn, Peder Fæn, Anders Fæn, Marte Fæn, Gunnil Gruen.
F.f. Kittil Fæn og Anna Andersdatters Jens: Svennum Fæn, Jørgen Søvestrand, Anders Fæn, Marthe Fæn, Gunnil Gruen.
F.f. Kittil Søndre Fæn og Anna Andersdatters Ingebor: Anders Fæn, Niels Hoxodde, Ole Olsen Fæn, Marthe Fæn, Karen Fæn.
F.f. Kittil Fæn og Anna Andersdatters Isach: M. Engelberth Bomhoff, Anders Fæn, Harrald Fæn, Karen Fæn, Gunnil Gruen.
F.f. Kittil søndre Fæn og Anna Andersdatters Isach: Niels Biørndal, Isach Gruen, Anders søndre Fæn, Marthe Tofte, Karen Gruen.
F.f. Kittil Isaachsen Fæhn og Anna Andersdatters Anna: Tollef Søndre Fæhn, Anders Bøe, Ole Kittilsen Fæhn, Anna Jørgensd. Fæhn, Karen Pedersd. Fæhn.
F.f. Kittil Fæhn og Anna Andersdatters Isaach: Tollef Fæhn, Niels Biørndalen, Anders Kittilsen, Anna Jørgensd. Fæhn, Karen Pedersd. Fæhn.
F.f. Kittil Søndre Fæhn og Anna Andersdatters Peder: Anders Bøe, Peder Nordre Fæhn, Ole Kittilsen Fæhn, Karen Bøe, Karen Kittilsd. Fæhn.

Skifte 1801.

Bonde, leilending
Anders Kittilsen Fæhn herfra dpt. 2/5-1760 bg. 20/10-1809. "Anders Kittilsen Fæhn, en brav mand, 45 Aar."
g. i Holla 31/8-1789 m. Kirsten Tronsdatter fra N. Namløs(3) dpt. 3/12-1768, d.a. Tron Kjøstolsen Namløs.
Forlovere: "
Tollev Olsen Fæhn og Kiøstal Namløs."
1. Anne f. 19/11-1789 bg. 12/5-1790. "Anne Andersd. Fæhn, 25 Uger."
2. Anne f. 14/4-1791 bg. 6/1-1792. "Anne Andersd. Fæhn, 38 Uger."
3. Anders Andersen f. 31/12-1792. Se Ødegården(8).
4. Maria Andersdatter f. 15/11-1795 g.m. Anund Thorsen. Se Søvestrand B under Søve. Se også Fenshagen under denne gården.
5. Anne Andersdatter f. 15/9-1798 g1g m. Kittil Jonsen Fæbakke. Se Febakke øvre under S. Namløs.
6. Kittil Andersen f. 23/2-1801 g. i Holla 3/11-1831 m. Kirsten Olsdatter fra Namløs, d.a. Ole Olsen Namløs.
7. Johanne Andersdatter f. 9/2-1804 g.m. Lars Olsen Namløs.
8. Ingeborg Andersdatter f. 19/3-1807 g1g m. Peder Isaksen Skougen. Se Skogen(16) under Sandnes øvre.
9. Tron Andersen f. 21/10-1809.
Bruker ca. 1803.

F.f. Anders Kittilsen Fæhn og Kirsten Tronsdatters Anne: Kiøstol Tronsen Namløs, Ole Kittilsen Wibeto, Rasmus Tronsen Søve, Anne Fæhn, Karen Kittilsd. Fæhn.
F.f. Anders Kittilsen Fæhn og Kirsten Tronsdatters Anne: Ole Vibeto, Isaac Jensen Gruen, Jens Kittilsen Fæhn, Anne Andersd. Fæhn, Karen Kittilsd. Fæhn.
F.f. Anders Kittilsen Fæhn og Kirsten Tronsdatters Anders: Rasmus Namløs, Isaac Jensen Gruen, Ole Jensen Gruen, Aslou Gundersd. Namløs, Maren Tronsd. Meeltei.
F.f. Anders Kittilsen Fæhn og Kirsten Tronsdatters Maria: Tollev Fæhn, Ole Wibeto, Anders Tronsen Namløs, Johanne Rasmusd. Namløs, Ingeborg Kittilsd. Fæhn.
F.f. Anders Kittilsen Holden og Kirsten Tronsdatters Anne: Ole Vibeto, Ole Andersen Hougen, Anders Tronsen Wrk., Aaste Gundersd. Wrk., Astrie Christensd. Wrk.
F.f. Anders Kittelsen Holden og Kirsten Thronsdatters Kittell: Ole Vibeto, Brønild Holden, Jens Kittelsen Fæn, Johanne Rasmusd. Namløs, Inger Torgersd. Vibeto.
F.f.
Anders Kittilsen Fæhn og Kirsten Tronsdatters Johanne: Ole Wibto, Anne K. Fæhn (+ foreldrene?).
F.f. Anders Kittilsen Fæhn og Kirsti Tronsdatters Ingeborg: Jens Namløs, Per Gruen, Isac Fæhn, Inger Vibto, Karen Namløs.
F.f. Anders Kittilsen Fæhn og Kirsten Tronsdatters Tron: Anders Tronsen, Kittil Namløs, Isak Kiøstolsen, Anne Abrahamsd., Karen Kiøstolsd. Sandnæs.


Denne familien forpakta Holla gård i tiden fra ca. 1797 - ca. 1803.

Enka Kirsten Tronsdatter ble g2g med Ole Johnsen. Se nedenfor.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe). Hefter ved festebrev av 1811.
"Til denne del af S. Fæhn er der kun ringe skov, som varsomt maa utnyttes, saa gaarden i fremtiden kan ha sig hus- og fornøden skovhjælp. Gaardens samlede huse holdes i aabodsfør takststand. De opfordres til at avIe poteter og anskaffe kjælder. Han omgaaes samvittighedsfuldt og kjærlig med sine tilkommende uopdragede og uforsørgede stedbørn. Han erlægger en høstdags pløidsel med god hest og ofrer 60 skilling hver offerdag. Fredsomt og tjenstvillig naboskap beflitter han sig paa. Om to aar skal han avstaa det halve av stykket Ødegaarden til enkens æIdste søn Anders Andersen utden andel i skov og havn. ForæIdrene bestemmer hvilken halvdel Anders skal ha, - og alt beror paa hans gode opførsel og med samtykke til fæste deraf. Dør Anders eller udviser daarlig opførsel, saa skal Kjersti og Ole beholde hele Ødegården. Det er høyst usandsynlig at Hs. Kgl. Majestet skulde finde forgodt at udby denne skovløse gaard til nogen embedsmands bolig, men hvis saa skulde ske, maa opsiderne dermed som undersaatter være tilfredse."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Kongl. Skjøde til Ole Johnsen paa løbeno. 58 for 800 spd. (med paahæfte om afgift til Holden Presteembede og kornrente til Opplysningsvæsenets fond),
dat. 22. Juli, thinglæst 2. Sept. 1825.

Bonde, leilending, selveier
Ole Johnsen Fæhn fra S. Fen(1) f. 10/2-1788 d. 26/1-1875 på "Fæhn", som Enkemann, 87 år, s.a. Jon Olsen Fæhn.
g. i Holla 29/12-1810 m. enke Kirsten Tronsdatter fra N. Namløs(3) dpt. 3/12-1768 (finner henne ikke død i Holla), d.a. Tron Kjøstolsen Namløs.
1. Karen Olsdatter f. 30/12-1811 g.m. Tollef Pedersen. Se S. Kolle(1) i Helgen. Han brukte også denne gården.
Bruker 1811. Eier 1825.

F.f. Ole Johnsen Fæhn og Kirsten Tronsdatters Karen: Kirsten Tollefsd. Fæhn, Karen Kiøstolsd. Namløs, Halvor Halvorsen Fæhn, Ole Nielsen Namløs og Arve Nielsen Namløs.

Kirsten Tronsdatter var enke etter Anders Kittilsen Fæhn, forpakter av Holla gård. Se ovenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tollef Halvorsen til Ole Johnsen på løbeno. 55c for 130 spd., dat. og thinglæst 2. Sept. 1846."

Karen Olsdatter var enebarn og eneste arving etter foreldrene. Hun og mannen flytta hit da deres svigersønn, Lars Andersen, overtok Kolle.
Tollef Pedersen døde her i 1861 og enka solgte gården til sin sønn Ole Tollefsen med forbehold om føderåd. Hun døde her
d. 16/3-1883, som
føderådskone. Se den familien på S. Kolle(1).

Kilde: Holla I (Simon Ytterbø): "Ole Johnsen var meget nytta i kommunens tjeneste. Han møtte sorn representant for hovedsognet ved det
første herredsstyremøtet i 1839."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Johnsen til Halvor Larsen paa løbeno. 58b. for 450 spd., dat. 1., thingl. 6. Sept. 1826."

Skredder, småbruker, selveier
Halvor Larsen Øgaarden fra V. Juvet under Vipeto nedre f. 5/12-1793 d. 25/3-1861 på "Ødegaarden pr. Fæhn", 68 år gml., s.a. Lars Gundersen Juvet.
g. i Holla 3/8-1826 m. Anne Olsdatter fra Vipeto nedre(3) f. 25/7-1804, d.a. Ole Kittilsen Wibetoe.
1. Karen Halvorsdatter (Kari Halvorsdatter) f. 21/1-1827 g1g m. husmann Halvor Rasmussen. Se Bergkåsa under Tvara.
2. Ole Halvorsen f. 29/6-1830. Se nedenfor.
3. Inger Halvorsdatter f. 31/5-1835 g.m. Hans Henrik Olsen Roligheden. Se Roligheten under Tufte.
4. Lars f. 14/10-1838.
5. Lars Halvorsen f. 30/3-1848. Se Ødegården 6-7.
Eier 1826.

F.f.
Huusmand(!) Halvor Larsen Ødegaarden og Anne Olsdatters Karen: Anne Thomasd. Ødegaarden, Kari Hansd. Skippervold, Jørgen Juvet, Kittil Olsen Wibetoe, og Jon Olsen Roligheden.
F.f. Halvor Larsen Øgaarden og Anne Olsdatters
Ole: Maren Andersd. Øgaarden, Karen Gundersd. Wibetoe, Thomas Andersen Øgaarden, Gunder Andersen Wibetoe, Anders Gundersen Wibetoe og Kittil Olsen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Halvor Larsen Ødegaarden og Anne Olsdatters
Inger: Karen Abrahamsd. Juvet, Anne Halvorsd. Tufte, Ole Roligheden ældre, Anders Gundersen Vibetoe, Abraham Jørgensen Juvet.
F.f. Huusmand(!) Halvor Larsen Ødegaarden og Anne Olsdatters
Lars: Karen Abrahamsd. Juvet, Jørgen Larsen Juvet, Ole Roligheden ældre, Lars Jørgensen Juvet, Karen Jørgensd. Juvet.
F.f. Huusmand(!) Halvor Larsen Øgaarden og Anne Olsdatters
Lars: Taran Knudsd. Fæhn, Kari Halvorsd. Øgaarden, Peder Gundersen Fæhn, Lars Jørgensen Juvet, Thomas Andersen Øgaarden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt fra løbeno. 58a, 58b, afholdt 4., thinglæst 11 Mai 1850." Se Ødegården 8. Se også Fenittv. 6.


Tømmermann (husbygger), inderst (leieboer med egen husholdning)
Ole Halvorsen Øgaarden herfra f. 29/6-1830 d. 29/7-1866 på "Øygaarden pr. Fæhn" av tæring, 36 år gml., s.a. Halvor Larsen Ødegaarden.
g1g i Holla 30/5-1856 m. Marthe Hansdatter fra Tufte(1) f. 19/1-1833 d. 4/6-1862 på "Øgaarden", 29 år gml., d.a. Hans Steensen Tufte.
Forlovere: "
Anders Thomassen Wibetoe og Lars Jørgensen Juvet."
g2g i Holla 30/12-1863 m. Karen Isaksdatter fra Bosli under M. Namløs f. 21/3-1833, d.a. Isak Kittilsen Boslie.
1. Hans Olsen f. 3/12-1857.
2. Anne Marie Olsdatter f. 8/9-1859.
Barn i 2. ekteskap:
3. Martine Olsdatter f. 11/1-1865.
4. Olea Caroline Olsdatter f. 2/10-1866.
Beboer 1856-1866.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Halvorsen Ødegaarden og Marthe Hansdatters Hans: Anne Hansd. Tufte, Mari Halvorsd. Tufte, Hans Olsen Ødegaarden, Hans Pedersen Ødegaarden, Jens Tronsen Ødegaarden.
F.f. Inderst Ole Halvorsen Øgaarden og Marthe Hansdatters
Anne Marie: Anne Hansd. Fæhn, Mari Olsd. Roligheden, Halvor Gundersen Fæhn, Hans Olsen Øgaarden, John Olsen Namløs.
F.f. Gaardm. Ole Halvorsen Øgaarden og Karen Isaksdatters
Martine: Anne Hansd. Fæhn, Maria Kirstine Olsd. Rolighed, Emanuel R. Bergkaasen, Hans Olsen Øgaarden, Arve Olsen Øgaarden.
F.f. Afdøde Tømmermand Ole Halvorsen Øgaarden og Karen Isaksdatters
Olea Caroline: Barnets moder, Ingeborg Isaksd. Øgaarden, Hans Olsen Roligheden, Gunder Halvorsen Fæhn, Halvor Tollefsen Fæhn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Johnsens eneste arving, datteren Kari Olsdatter Fæhn, til Ole Tollefsen Fæhn herpaa m.m. for 2.300 spd., dat. 4., thingl. 5. Okt. 1875."

Bonde, selveier
Ole Tollefsen Fæhn fra S. Kolle(1) f. 12/12-1840 d. 7/4-1903 på Fen, s.a. Tollef Pedersen Kolle og Karen Olsdatter herfra.
g1g m. Berthe Maria Simonsdatter fra Klovdal(1) i Helgen f. 9/1-1841 d. 13/7-1868 på Kolle av "Mavebetændelse", 28 år gml., d.a. Simon Andersen Klovdahl.
g2g m. Marie Evensdatter fra Geitebua i Ytre Valebø f. 1/9-1848 død etter 1910, d.a. Even Halvorsdatter Jøntvedt/ Gjedeboen. Se også M. Jøntvedt(1).
1. Tollef f. 28/4-1862 d. 30/10-1866 på Kolle av skarlagensfeber, 4 1/2 år gml.
2. Kirsten Berthea f. 4/1-1864 d. 31/3-1866 på Kolle av "Nervefeber", 1 1/2 år gml.
3. Kirsten Berthea Olsdatter Fæhn f. 20/6-1866 g.m. kontorist Peder Larsen Kolle. Se Borgestad i Gjerpen.
4. Berthe Maria Olsdatter Klovdahl f. 5/6-1868. Vokste opp på Klovdal hos Simon Andreas Klovdahl. Han emigrerte til N. Amerika våren 1887 med hele familien og tok selvsagt med Berthe Maria. 
    De slo seg ned i Duluth, Minnesota.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karoline Marie Olsdatter f. 14/9-1870 på Kolle g.m. bokholder Harald Halvorsen Paus. Se Familie 22 - Verket 1920.
6. Ole Theodor Olsen Fæhn f. 27/10-1872 på Kolle. Ble lensmann i Holla. Se nedenfor.
7. Even Olsen Fæhn f. 13/3-1875 d. 30/9-1903 av tæring, som ung kontorist på Røykstua under Namløs nedre.
8. Tollef Olsen Fæhn f. 3/3-1878. Se S. Fen(12).
9. Marie Josefine Fæhn f. 26/3-1880 d. mai 1957 g.m. Carl Ludvig Nord f. 1876 d. 18/5-1942. Han var formann i Skien vegvesen. Gravlagt på Nordre gravlund.
10. Olaf Martin Olsen Fæhn f. 4/9-1882 d. 12/12-1907. Død som teologi student.
11. Halvor Fæhn f. 16/3-1885 d. 4/2-1967 g. i Holla 28/12-1918 m. Elise Eie f. 22/10-1887 d. 14/8-1964. Han var bokholder på Fossum i Gjerpen i 40 år.
       De bodde i Slemdalsg. 31 i Skien. Gravlagt på Nordre gravlund. 3 barn.
12. John Olsen Fæhn f. 15/11-1887 på "Røgstuen". Poståpner ved Seter stasjon ved Oslo.
Eier 1875.

F.f. Gaardm. Ole Tollevsen Fæhn og Berte Marie Simonsdatters Tollev: Anne Tollevsd. Klovedal, Maria Stiansd. Holtan, Tollev Pedersen Fæhn, Simon Klovedal, John Tollevsen Fæhn.
F.f.
Gaardm. Ole Tollevsen Kolle og Berthe Marie Simonsdatters Kirsten Berthea: Anne Kristine Nilsd. Omtvedt, Kirsti Tollevsd. Fæhn, Simon Andersen Kløvedal, Augustinus Pedersen Omtvet, Peder Simonsen Klovedal, John Tollevsen Fæhn.
F.f. Gaardm. Ole Tollefsen Kolle og Berthe Maria Simonsdatters
Kirsten Berthea: Anne Simonsd. Omtved, Berthine Christensen af Skien, Lars Andersen Klovedal, Anders Simonsen Omtved, Peder Simonsen Klovedal, John Simonsen ditto.
F.f.
Gaardbr. Ole Tollefsen Kolle og Berte Maria Simonsdatters Berte Maria: Anne Kirstine Simonsd. Omtvedt, Kirsti Olsd. Tufte, Simon A. Klovedal, John Tollefsen Fæhn, John Simonsen Klovedal.
F.f. Grdbr. Ole Tollevsen Kolle og Mari Evensdatters
Caroline Marie: Aloug Maria Evensd. Kastet, Anne Evensd. Gjedeboen, Peder Simonsen Omtved, John Tollefsen Fæhn, Gunder Haraldsen Olsbrygge.
F.f. Grdbr. Ole Tollevsen Kolle og Mari Evensdatters
Ole Theodor: Kirsti Tollefsd. Omtved, Anne Evensd. Jøntved, Johannes Nilsen Kastet, Lars Larsen Kolle, Jon Tollefsen Fæhn.
F.f. Gaardm. Ole Tollefsen Fæhn og Mari Evensdatters Even: Anne Larsd. Kolle, Maren Evensd. Gjedeboen, Peder Simonsen Omtved, Johannes Nilsen Kastet, Jon Tollefsen Fæhn, Lars Andersen Klovedal.
F.f. Grdb. Ole Tollefsen Fæhn og Mari Evensdatters 
Tollef: Kirsti Tollefsd. Omtved, Anne Evensd. Gjedeboen, Lars Andersen Kolle, John Tollefsen Fæhn, Halvor Evensen Gjedeboen, Peder Simonsen Omtved.
F.f. Grdb. Ole Tollefsen Fæhn og Maren Evensdatters 
Marie Josefine: Asloug Evensd. Kaasa, Marie Evensd. Gjedeboen, Mathias Mathiasen ditto, Even Halvorsen ditto, Halvor Evensen Jøntved.
F.f. Gbr. Ole Tollefsen Fæhn og Kirsten Marie Evensdatters Olaf Marthin: Kirsten Tollefsd. Omtved, Anne Evensd. Jøntved, Lars Andersen Kolle, Mathias Mathiassen Gjedeboen, Halvor Evensen Gjedeboen.
F.f. Gbr. Ole Tollefsen Fæhn og Mari Evensdatters 
Halvor: Maria Knudsd. Jøntved, Kirsten Dorthea Olsd. Fæhn, Peder Simonsen Omtved, Lars Andersen Kolle, Peder Abrahamsen Kolle.
F.f. Gbr. Ole Tollefsen Røgstuen og Mari Evensdatters 
John: Kirsti Tollefsd. Omtvedt, Karoline Olsd. Fæhn, Lars Andersen Kolle, Ole Olsen Fæhn og Harald Halvorsen Espevolden.

Enke Karen Olsdatter (Kari Olsdatter) f. 1811 - Olle Tollefsens mor, bodde her som føderaadskvinde i 1875.
Denne familien flytta til Røgstuen i ca. 1887.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 6 er udskilt, afholdt 4. Novmbr. 1879, thingl. 5. Febr. 1880." Se Ødegården 6,7.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Kontrakt mellem Ole Tollefsen og Z. Wesseltoft
(Cappelens advokat) angaaende grubedrift paa dette brug, dat. 9. Januar, thingl. 4. Febr. 1884."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Mageskiftebrev, hvorved Ole Tollefsen overdrager til broderen John Tollefsen dette brug m.m. mod gnr 19, bnr 3 m.m. og mellomlæg kr. 12.000.- , dat. 3., thingl. 4. Febr. 1884."

Bonde, selveier
John Tollefsen Fæhn fra S. Kolle(1) f. 22/10-1843.
Eier 1884. Ugift.

Han kjøpte i 1882 Ø. Heisholt(19).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 12 er udskilt, afholdt 7. og 8. Novmbr. 1893, thingl. 7. Febr. 1894." Se S. Fen(12).


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Gavebrev fra John Tollefsen Fæhn til brodersønnen Ole Theodor Olsen, dat. 19. Juni 1890, thingl. 3. Nov. 1894."

Bonde, lensmann, selveier
Ole Theodor Fæhn (Ole Olsen Fæhn/ Ole Fæhn) herfra f. 27/10-1872 d. 27/2-1961, s.a. Ole Tollefsen Fæhn.
g. i Gjerpen 4/11-1893 m. Kirsten Olea Isaksdatter "Lulla Bjerven" fra N. Bjerva f. 29/6-1871 d. 31/12-1932, d.a. Isak Abrahamsen Bjærven.
Forlovere: "
Kontorist P. Larsen Kolle og Lærer Hans Rugstad af Solum."
1. Jon Tryggve Fehn f. 19/8-1894. Ble advokat. Se nedenfor.
2. Olav Sverre Fæhn f. 31/3-1897 (KB: 3/3) d. 21/5-1918. Død 21 år gml.
3. Maren Sofie Fehn f. 1/5-1899 g.m. skogbrukslærer Salve Stray Mjaaland. Se Fritheim 5 und. Søve.
4. Mary Fehn f. 9/12-1902 (Mary Kise) d. 1935 gravlagt på Kronborg gamle g.m. apoteker Johannes Kise i Skien f. 26/1-1901 d. 26/7-1975. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
5. Randi Fehn f. 18/7-1904 g.m. bankdirektør O. T. Halvorsen. Se Herregårdsv. 2 under Verket.
Eier 1890.

F.f. Gbr. Ole Olsen Fæhn og Kirsten Olea Isaksdatters Jon Trygve: Mari Evensd. Røgstuen, Kirsti Isaksd. Bjerva, Ole Tollefsen Røgstuen, Even Olsen do., John Tollefsen Fæhn.
F.f. Gbr. Ole Olsen Fæhn og Kirsten Olea Isaksens Olav Sverre: Mari Evensd. Røgstuen, pige Anne Karlsen Ytterbø, gbr. Ole Tollefsen Røgstuen, arb. Even Olsen do., gbr. Isak Abrahamsen Bjerva.
F.f. Gbr. Ole Olsen Fæhn og Kirsten Olea Isaksdatters Maren Sofie: Enke Kirsten Kolle, pige Kirsti Ytterbø, Gbr. Ole Tollefsen Røgstuen, Gbr. Isak Abrahamsen Bjerva, Gbr. Halvor Evensen Jøntvedt.
F.f. Konstitueret Lensmand Ole Olsen Fæhn, Hollen og Lulla f. Bjervas Marry: Gbr. Isak Abrahamsen Bjerva, uk. Even Olsen Fæhn, Moderen, pige Hanna I. Bjerva.
F.f. Lensmand Ole Fæhn og Olea Fæhn f. Bjervas Randi. Fadd: Forældrene, Gbr. Isak Bjerva og pige Hanna Bjerva.

Ole Fæhn var medlem av Holla herredsstyre, med verv innen skole- og forsorgsstyret. Senere ble han medlem av
forlikskommisjonen, noe han var fram til 1941. Han var lensmann i Holla i tiden 1902 - 1938.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 15/9, grunnbokført 25/9-1959, fra Ole Fæhn til Tryggve Fehn på denne eiendom og gnr 26 bnr 5 for kr. 95.000 minus for løsøre kr. 200.- + husvære på gnr 26 bnr 5."


Advokat, lensmann, politimester i Tønsberg (1936)
Tryggve Fehn f. 19/8-1894 d. 17/4-1981.
g.m. farmasøyt Sigri Johnsen fra Ulefoss f. 27/2-1895 d. 17/6-1985.
1. Olav Sverre Fehn f. 14/8-1924 på Kongsberg g.m. Ingerid Nygård Pettersen.
Eier 1959.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
I 1989 ble denne gårdens bruksnummer 5 endret til bnr 53 og ble kalt Fen øvre (vestre). Gårdens areal 1989: 4 768,3 kvm.
Hjemmel til Olav Sverre Fehn s.å.

Arkitekt
Olav Sverre Fehn f. 14/8-1924 på Kongsberg d. 23/2-2009.
g.m. Ingerid Nygård Pettersen.
Eier 1989.
 

Olav Sverre Fehn f. på Kongsberg 14/8-1924 d. 23/2-2009. Han var en av Norges internasjonalt mest kjente arkitekter. Fehn drev arkitektpraksis i Oslo og var professor ved Arkitekthøgskolen fra 1971 til han gikk av med pensjon i 1995. Han har en sønn; Guy Fehn.
Sverre Fehn tegnet bl.a. "Villa Busk" på Kjønnøya i Bamble på 1980-tallet, som har blitt ett av Sverre Fehns utstillingsvinduer her i landet. Sverre Fehn må ansees som en kreativ arkitekt som var ganske radikal i sine arkitektoniske løsninger. G.S. 

Jordene rundt har gnr/bnr 26/12.
Fen vestre/gnr 26 - bnr  2019. Karttjeneste: Kommunekart.com


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Fehnshagen
Gnr 26 - bnr 11.

Utskilt fra bnr 1 i 1889 ifølge skylddelingsforretningen vist nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning hvorav bnr 11 er udskilt, afholdt 1. Aug., tingl. 8 Okt. 1889." Skyldmark 0 mark 23 øre."
Hjemmel: Halvor Halvorsen Fæhn.


Denne eiendommen på 0 mark 23 øre har vanligvis plass til 23 hustomter.

Under folketellinga 1865 bodde de to familiene nedenfor her.

Smed, husmann uten jord
Anund Thorsen fra Søvestrand under Søve f. 1/5-1797 d. 18/5-1868 på "Svælgen" under Fen, 71 år., s.a. Thor Jørgensen Søvestranden.
g. i Holla 9/8-1817 m.
Maria Andersdatter fra S. Fen(5) f. 15/11-1795, d.a. Anders Kittilsen Fæhn.
Forlovere: "
Ole Fæhn og Peder Tufte."
1. Margrethe Anundsdatter f. 30/9-1817 g.m. Jens Johansen. Se Familie 5 - Verket 1865.
2. Anders Anundsen f. 17/10-1822. Se nedenfor.
3. Kirsten Anundsdatter f. 30/4-1827. Se gul ramme nedenfor.
Bruker ca. 1828.

F.f.
Huusmand Anun Thorsen Søvestranden og Maria Andersdatters Margrethe: Aaste Hougen, Anne Fæhn, Ole Fæhn. Hans Teigen, Anders Gruen og Kittil Fæbakke.
F.f. Huusmand Anun Thorsen Søvestranden og Maria Andersdatters
Anders: Aaste Hougen, Johanne Andersd. Fæhn, Jørgen Hougen, Kittil Fæbakke og Hans Hansen Wrk.
F.f. Huusmand Anun Thorsen Søvestranden og Maria Andersdatters
Kirsten: Anne Fæbakke, Ingebor Jørgensd., H. Svendsen, Ole Fæhn, Hans Hansen Wrk., og Ole Jørgensen Wrk.

Denne familien bodde først hos hans foreldre i Søvestranda. Vi kan første gang se Anund Thorsen på Fen som fadder i 1845.

Kirsten Anundsdatter.
Datteren her, Kirsten Anundsdatter ble mor til ei datter Christine Johannesdatter den 19/1-1846. Faren var verksarbeider Johannes Olsen Kabbe fra Verket f. 22/2-1832 i Holla. Da Christine ble konfirmert i 1860, var hun i tjeneste på Langkås under S. Fen. Christine Johannesdatter ble gift med Kittil Jespersen i 1868.
Se Familie 24a - Verket 1891. Se Johannes Olsen Kabbes fire ekteskap: Familie 89 - Verket 1865.

Smed i gruvene, husmann
Anders Anundsen Fæhn herfra f. 17/10-1822.
g. i Holla 21/11-1856 m. Kari Pettersdatter f. 22/1-1837 på Kjønodden under Romnes, d.a. snekker Petter Severin Dahl.
Forlovere: "
Thron Andersen Namløs og Anders Thomassen Wibetoe."
1. Maren Andersdatter f. 27/9-1857.
2. Andreas Andersen Fæhn f. 18/5-1862. Bodde her med sine foreldre i 1900 og var vedhugger.
3. Petter Severin Andersen (Peder Severin Andersen) f. 1/4-1866 g. Gjerpen sorenskriveri 17/2-1893 m. Maren Gurine Hansdatter f. 2/10-1871, d.a. skredder Hans Brynildsen Værstad.
4. Marthinius A. Fæhn f. 9/9-1870. Se Borgjordet 2 under Tufte.
5. Marie Andersdatter Fæhn f. 29/3-1875.
Bruker 1857 - 1900.

F.f. Smed Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters Maren: Magrethe Anundsd. Vrk., Maria Pettersd. Fæhn, Jens Johansen Vrk., Kittil Andersen Namløs, Ole Tollefsen Fæhn.
F.f. Smed Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters
Andreas: Magrethe Anundsd. Vrk., Kristine Johannesd. Langkaas, Jens Johnsen Vrk., Johan Jensen Vrk. junior, Kittil Andersen Namløs.
F.f. Smed Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters
Petter Severin: Karen M. Halvorsd. Teigen, Christine Johannesd. Fæhn, Jens Johansen Vrk., Johan Jensen Vrk., Christen Olsen Tufte.
F.f. Inderst Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters
Marthinius: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Karen Pedersd. Fæhn, Tollef Halvorsen Fæhn, Jens Tollefsen og Jørgen Jørgensen Fæhn.
F.f. Smed Anders Anundsen Fæhn og Karen Pettersdatters
Marie: Ingeborg Anundsd. Lillejordet, Karen Larsd. Fæhn, Kittil Jespersen Vrk., Isak Christensen Boesli, Anders Thygesen Kaasa.

Denne del av Fenshagen ble skyldsatt i 1889 og fikk bnr 11.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen Fæhn til S.D. Cappelen for kr. 3.000, med forbehold for bnr 1 af havneret m.v. i dette brug og den til
enhver tid værende skov, dat. og thingl. 8. Oktober 1889."

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 26

11

Fen øvre

Fenshagen

Kammerherre D. Cappelen 

0 mark 24 øre


Ingen andre skylddelingsforretninger herfra før 1993.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


S. Fen 3 - Langkås
Gnr 26 - bnr 3. Gammelt løpenr. 57c.

Adresse i 2019: Gamlevegen 57, Ulefoss.

Utskilt fra S. Fen(1) i 1846 etter skyldelingsforretning tinglyst 6/9-1846. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 24. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt fra lnr. 57a, afholdt 16. Okt. 1845, thingl. 5. Juni 1846."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 26. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Halvorsen til Jens Halvorsen for 105 spd., dat. og thinglæst 6. September 1854."

Arbeider, småbruker, selveier
Jens Halvorsen Fæhn fra Fen øvre(1) f. 3/8-1818 d. 6/6-1887 på Langkås av "Kræft.", 69 år gml., s.a. Halvor Andersen Fæhn.
g. i Holla 1/6-1852 m. Anne Kittilsdatter fra Febakke øvre under S. Namløs f. 2/10-1820 d. 12/7-1888 på Langkås av "Slagtilfælde", 68 år gml., d.a. Kittil Jonsen Fæbakke.
Forlovere: "
Gaardmand Ole Fehn og Anders Halvorsen Fehn."
1. Halvor f. 31/8-1853 d. 3/1-1856 på "Langkaas" av Krille (meslinger), 2 år gml.
2. Kirsten Jensdatter f. 14/3-1856 g.m. Anders Gulbrandsen. Se nedenfor.
Eier 1854.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gaardmand Jens Halvorsen Langkaas og Anne Kittilsdatters Halvor: Anne Andersd. Jøntved, Andrea Kittilsd. Fæhn, Knud Andersen Jøntved, Anders Halvorsen Fæhn, Anders Kittilsen Jøntved.
F.f. Gaardm. Jens Halvorsen Fæhn og Anne Kittilsdatters
Kirsten: Andrea Kittilsd. Langkaas, Anne Halvorsd. ditto, Anders Halvorsen Fæhn, Knud Andersen Jøntved, Anders Kittilsen Jøntved.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Langkaas besto da av 30 mål dyrka mark.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 26. Digitalarkivet.
"Testamente fra Jens Halvorsen og hustru til Anders Gulbrandsen paa bl.a. dette brug, dat. 8. September 1880, med paategning af
4. Oktober 1888, thingl. 5. Oktober 1888."

Gruvearbeider, småbruker, selveier (gjennom kona)
Anders Gulbrandsen Fæhn fra Svarterud i Skoger, (Vestfold?) f. 19/7-1840, s.a. Gulbrand Christophersen "af Skouger".
g. i Holla 19/3-1880 m. Kirsten Jensdatter herfra f. 14/3-1856 d. 11/8-1880 på Langkås av tæring.
Forlovere: "
Hans Gundersen Fæhn og Anders Halvorsen Fæhn."
Eier 1888.

Under folketellinga 1891, bodde hans gamle far her: Gulbrand Christoffersen, enkemann f. ca. 1810 i Skoger sogn.
og Anders sin "broderdatter" Mathilde Karlsdatter f. 1880 i Skoger.
Anders Gulbrandsen selv var blitt enkemann.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 26. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Gulbrandsen til Ole Olsen Langkaas for kr. 5.500,- dat. 4., thingl. 26. September 1900."

Gruvearbeider, skogsarbeider, fabrikkarbeider, leilending, selveier
Ole Olsen Langkaas (Olav Langkaas) fra Langkås i Lunde f. 18/9-1865 i Lunde d. 28/11-1955 i Skien, s.a. husmann Ole Olsen Langkaas og Ingerid Olsd.
g. borgerlig i Skien 25/11-1891 m. Olea Johnsdatter fra Eik under Geitebua i Valebø f. 9/10-1861 i Hegna under Graver d. 27/11-1943 i Skien, d.a. John Jensen.
1. Olaf Langkaas f. 19/10-1892 på Fosse d. 28/11-1918 på anleggsarbeide i Nore i Buskerud. Ugift.
2. John Langkaas f. 29/11-1893 på Langkås.
3. Marie Langaas f. 4/4-1895 på Langkås.
4. Inger Langkaas f. 31/8-1896 på Spirdalen i Valebø.
5. Hanna Karoline Langkaas f. 24/9-1898 på Solbakken på Skotfoss d. 4/12-1978 i Skien. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
6. Astrid Langkaas f. 18/11-1900 på Langkås.
Bruker 1891. Eier 1900.

Ole Olsen var i flere år gårdsgutt på Fosse hos Ole Nilsen Fosse. Ole Langkaas drev også som kjører. Han var medlem i menigheten
DELK (Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfund).
Familien flytta litt rundt der det var arbeide å få. De leide først Langkås fra 1893 - 1896. I den tiden jobbet han i gruvene på Fen. I 1896
begynte han å jobbe i skauen for Løvenskiold i Valebø. Da bodde de ett års tid i Spirdalen under Lunde øvre. De flytta videre til Skotfoss
rundt 1898, hvor han fikk arbeide på papirfabrikken. De lengta nok tilbake til "Langkås", for i 1900 fikk han kjøpt bruket.
For å hjelpe til med finansieringa, skilte han ut havna på Langkås og solgte den til Mathias Fæhn i 1901.

Olav Langkaas solgte Langkås i 1920 og flytta til Skien. Han eide i 1930 Amtmand Aalsg. 51 og 53. Kilde: Matrikkel for Skien by 1930.
De er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 26. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 13 er udskilt, afholdt 28., thingl. 30. April 1904." Se Bjørndalen 36.

 

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Gruvearbeider, anleggsarbeider, forpakter
John Alver Aanundsen fra Seigdalen und. Aamdals verk i Skafså, Mo f. 14/1-1879, s.a. verksarb. Aanund Olsen Seigdalen.
g. i Holla 31/5-1909 m. Inger Halvorsdatter fra
Roligheten(8) und. Tufte f. 20/6-1889 på Ringsevje under Søve d. 8/5-1917 på Langkaas av "Tuberkulose.", d.a. arb. Halvor Andersen Ringsevje.
Forlovere: "
Grubearb. Kristian Bocklund, Ødegaarden og Grubearb. Arne Kristensen Strandsplads."
1. Agnes Helene Aanundsen f. 27/1-1910.
2. Astrid Gunvor Aanundsen f. 17/5-1913.
3. Henry Olaf f. 15/11-1915 d. 15/11-1916 på Langkås av "bronkit".
Bruker i 1917.

F.f. Grubearb. Jon Anundsen (Riktig: John Aanundsen! G.S.), Søvedalen og Inger Halvorsdatters Agnes Helene: Anne Hansd. Ringsevjen, pige Anne Halvorsd. do., Grubearb. Halvor Andersen do., Grubearb. Nils Anundsen, Namløs.
F.f.
Arb. John Aanundsen Tufte og Inger Halvorsdatters Astrid Gunvor: Faderen, Arb. Halvor Andersen Ringsevje, Pige Anne Halvorsen do., Kone Anne Andersen do.
F.f.
Anlægsarb. Jon Aanundsen, Duestien i Gjerpen og Inger Halvorsdatters Henry Olaf: Grubearb. Halvor Andersen Rolighed og Kone Anne Andersen, Pige Marta Halvorsd. og Grubearb. Hans Halvorsen.

Under folketelling 1910 bodde også hans bror på stedet (losjerte). Det var den ugifte gruvearbeideren Olaf Aanundsen f. 18/11-1893.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 26. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole Olsen Langkaas til Johannes Olsen Grini for kr. 22.000.- hvorav for løsøre kr. 500,- dat. 11., tingl. 17. Mars 1920."

Arbeider, selveier
Johannes Olsen Grini fra Grini i Landsmarka (i Lunde) f. 28/3-1859 d. 17/11-1955.
g.m. Kari Thomasdatter Røysland fra Lunde f. 23/5-1855 d. 26/9-1954.
1. Inga Grini f. 12/3-1890*.
2. Thomas Grini f. 29/10-1891. Overtok bruket.
3. Bertha Grini f. 19/1-1894*.
4. Annette Grini f. 2/7-1898 g.m. Gullik N. Vibeto. Se M. Vibeto.
Eier 1920.

Denne familien forpakta Grini(2) i Lunde under folketellinga 1910. De hadde da disse 4 barna. Johannes jobbet da med tømmerkjøring.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 26. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 17/6, grundbokført (tinglyst) 15/7-1941, fra Johannes O. Grini til Thomas Grini for kr. 8.000,- hvorav for løsøre kr. 2.000.- . Kr. 4.000.- henstår med pant i denne
eiendom og Johannes og Kari Grini forbeholdt sig nødvendig husrom på denne eiendom på livstid (føderåd)."

Arbeider, selveier
Thomas Grini herfra f. 29/10-1891 d. 5/7-1990.
g.m. Thora Torgrimsdatter fra Aase i Sauherad f. 1/12-1897 d. 7/6-1998.
Eier 1941.

Thora Grini ble over 100 år gammel!

Kilde: Gammel Grunnbok.
"Skjøte, dagbokført 10.10.1988, til Johannes Vibeto, for kr. 100.000.-"

Johannes Vibeto f. 27/2-1931 d. 9/10-2022.
g.m. Kari Johanne Løyte (fra Drangedal?) f. 1/9-1930 d. 18/9-2018.
1. Anette Vibeto.
2. Terje Vibeto.
Eier 1988.

 


Langkås 2019. Gamlevegen 57. Karttjeneste: Kommunekart.com


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Fen søndre 12
Gnr 26 - bnr 12.

Adresse i 2019: Bjørndalen 17.

Utskilt fra S. Fen(5) 1894. Landskyld ved utskillingen: 2 mark 87 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 35. Digitalarkivet.
"Gavebrev fra John Tollefsen Fæhn til Tollef Olsen, dat. 19. Juni 1890, thinglæst 3. November 1891."


Bonde, selveier
Tollef Olsen Fehn
(Tollef O. Fehn) fra S. Fen(5) f. 3/3-1878 d. 11/4-1959, s.a. Ole Tollefsen Fæhn.
g1g m. Anne Pedersdatter Tufte f. 21/2-1876* d. april 1923.
g2g m. Sigrid Lurid fra Oslo.
1. Olga Fehn f. 29/1-1902* g.m. Olaf Oprann. Bodde i Skien.
2. Anny Karoline Fehn f. 24/1-1906* g.m. Olav Kjerpeseth.
3. John Fehn f. 26/5-1910* g.m. Ingeborg Norendal.
Eier 1890 (tinglyst 1891).

Det ble oppført nye bygninger på denne eiendommen, som var rundt 1/3-del av gården den ble utskilt fra. Tollef O. Fæhn var
med i styre og stell i bygda i mange år. Han ble medlem av kommunestyre og formannskap og hadde ellers en rekke verv.

Hans ugifte farbror losjerte her i 1891: John T. Fehn f. 22/10-1843 på S. Kolle(1) d. 20/1-1932 på S. Fen. Dette var denne
onkelen som ga bort 1/3 av gården sin til nevøen Tollef O. Fehn i 1890.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 35. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 26/11, afhjemlet og thinglæst 4/12-1907, hvorved udskilt bnr 15 "Løvli" af skyld 0 mark 02 øre, solgt til Halvor Andersen." Se Bjørndalen 30.
"Ifølge denne skylddeling har kjøberen af b.nr. 15 forbeholdt sig ret til at hente vand til husbehov fra en olle paa dette brug."

Bodde her på gården i 1910:
Grubearbeider

Halvor Tollefsen f. 18/5-1868 i Mo (ugift).
+
Margit Halvorsdatter f. 31/8-1828 i Mo. Hans moder. "Føderaadsenke med  litt fattigunderstøttelse."


Tjenestepike på gården i 1910: Marie Olsdatter f. 4/4-1895.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 35. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Tollef Fæhn til frk. Ragnhild Meyer for kr. 32.000,00, dat. januar 1926, tingl. 30/1-1926."

Frøken
Ragnhild Meyer d. 14/10-1932.
Eier 1926.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 35. Digitalarkivet.
"Testamente, oprettet av frk. Ragnhild Meyer den 6. mars 1930, tingl. 23. juni 1933, hvorved hennes pleiesønn Gunvald Gundersen indsettes som
eneste arving, påført attest om at frk. Meyer døde 14/10-1932, tingl. 23/6-1933."

Gunvald Gundersen Gravningen.
Eier 1933. Se Gravningen under Sannes nedre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 35. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Gunvald Gundersen og hustru Birgit til Arne Olaf Andersen og hustru Martha for kr. 18.000,00, dat. 4/5-1933, tingl. 23/6-1933."

Bonde, selveier
Arne Olaf Andersen f. 15/2-1910 d. 12/4-1988.
g.m. Martha Severinsdatter Vibeto f. 18/5-1912 d. 8/9-2003.
1. Johannes Andersen f. 21/2-1933. Overtok eiendommen.
2. Karl Andersen g.m. Ruth Slaaen i Fåberg.
3. Arne Andersen.
Eier 1933.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 35. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 18/6, grunnbokført 1/7-1946, hvorved utskilles parcellen (bnr 21) "Eikhaug", skyld 0 mark 03 øre."

Kilde: Gammel grunnbok.
"Kjøpekontrakt fra Martha Andersen til Johannes Andersen f. 1933 på denne eiendom m.fl. for kr. 940.000, dagbokført 5/8-1991."
"Skjøte hvori Martha Andersen gis bruksrett til 1ste etage i våningshuset samt rett til ved. Alt på livstid." (Samme dato som ovenfor).

Johannes Andersen f. 21/2-1933 d. 21/11-2001.
Eier 1991.

 


Bjørndalen 17 - Gården S. Fen(12) - 2019. Karttjeneste: Kommunekart.com


Bjørndalen 42. Kårbolig. Karttjeneste: Kommunekart.com


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Skippervold - Stig gruve
Gnr 26 - bnr 10. Gammelt løpenr. 60.

Gammel husmannsplass under S. Fen.

Landskyld 1825: 0 dl. - 4 ort - 1 skilling ("skylddaler").

Første kjente bruker av Skippervold:

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"Pladsen Skippervold fæstet (fra) Præst N. B. Stabel (til) Søren Anundsen, dat. 14. Nov. 1740."


Bonde, leilending
Søren Anundsen Skippervold fra S. Fen(1) f. ca. 1704 bg. 6/3-1746. "Søren Anundsen Schippervold, 42 Aar.", s.a. Anund Aadnesen Fæhn.
g. i Solum 5/12-1737 m. Aslaug Larsdatter fra Hanes i Solum dpt. 30/4-1707 bg. 24/6-1763. "Aslou Larsdatter Schippervold, 56 Aar 19 Dage.", d.a. Lars Torbjørnsen.
1. Anund Sørensen dpt. 7/8-1737. Se nedenfor.
2. Hans Sørensen dpt. 18/10-1739 bg. 24/12-1751. "Hans Sørensen Schippervold, 11 Aar."
3. Ingeborg Sørensdatter dpt. 10/6-1742. Kom til Holtan i Solum, d. i Solum 14/1-1822. "Ingebor Sørensdatter Lægdslem Holtene 80-90 Aar."
4. Lars Sørensen dpt. 26/9-1744. Konf. i Holla 1768 fra Fen.
Bruker 1740.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Søren Anunsens og Aslov Larsdatters Anund: Anders Torsnæs, Thor Fæhn, Thoer Fæhn, Ole Olsen gevorben Soldat, Catrina Fæhn, Marte Søvestrand.
F.f. Søren Anunsens og Aslou Larsdatters Hans: Torsten Amundsen, Halvor Fæn, Anna Lucenæs, Kirsten Torsnæs, Maren Thorsdatter.
F.f. Søren Anunsens og Aslov Larsdatters Ingebor: Lars Holtene, Anders Langeland, Anna Lucenæs, Kirsten Langeland.
F.f. Søren og Aslou Schippervolds Lars: Anders Torsnæs, Anders Søvestrand, Anna Lucenæs, Marte Søvestrand.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Enka Aslaug Larsdatter ble g2g med Brynild Danielsen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"Pladsen Skippervold fæstet (fra) Præst Sukov (til) Brynild Danielsen, dat. 6. Mai 1748."


Bonde, soldat, leilending
Brynild Danielsen Skippervold fra Tvara nedre f. ca. 1707 bg. 3/3-1761. "Brønnil Danielsen Skippervold, 53 Aar 6 Mnd 16 Dage.", s.a klokker Daniel Eliassen.
g. 5/10-1747 m. enke Aslaug Larsdatter fra Hanes i Solum dpt. 30/4-1707 bg. 24/6-1763. "Aslou Larsdatter Schippervold, 56 Aar 19 Dage.", d.a. Lars Torbjørnsen.
1. Anna dpt. 3/3-1748 bg. 8/12-1748. "Anna Brønnilsdatter Schippervold, 9 Mnd."
2. Anna Brynildsdatter dpt. 19/7-1750.
3. Søren Brynildsen dpt. 27/10-1754. Se Borgen under Søve.

Bruker 1748.

F.f. Brønnil Danielsen Schippervold og Aslou Larsdatters Anna: Knud Fæhn, Christen Tufte, Hans Fæhn, Anna Lucenæs, Maren Danielsd.
F.f. Brønnil Danielsen Schippervold og Aslou Larsdatters Anna: Ole Tufte, Halvor Tufte, Christen Tufte, Kirsten Berget, Ingebor Tufte.
F.f. Brønnil Schippervolden og Aslou Larsdatters Søren: Knud Fæn, Anders Tofte, Ingebor Tofte, Maren Danielsd., Berte Tofte.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1761 - 1764, folie 341a.
Sted: Skippervold under Fæhn Søndre - 1761.
Brynild Danielsen, død.
Arvinger: Enken Asloug Larsdtr. og Børn:
1. Søren Brynildsen 7 Aar.
2. Anne Brynildsdtr. 10 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Soldaten Brynild Danielsen ble far til ei datter i 1741. Barnets mor var Karen Mortensdatter.
Kilde: Holden kirkebok (1718 - 1777).
Døbt 10/9-1741:
Uægte barn Ingebor (Ingeborg Brynildsdatter). Faderen Soldat Brønnil Danielsen, moderen Karen Mortensd. Faddere: Peder ......, Oved Vasdalen, Karen Vasdalen, Ingebor Eg.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"Pladsen Skippervold fæstet (fra) Præst Holm (til) Annund Sørensen, dat. 23. Juni 1763."


Bonde, jernverksarbeider, leilending
Anund Sørensen Schippervold herfra dpt. 7/8-1737 d. 22/1-1796. "Anund Sørensen Skippervold, 58 Aar 26 Uger.", s.a. Søren Anundsen Skippervold.
g. i Holla 4/12-1763 m. Margit Halvorsdatter f. ca. 1731 bg. 15/10-1808. "Margit Halvorsdatter Skippervold, 86 Aar."
1. Aslaug dpt. 21/10-1764 bg. 11/11-1764. "Aslou Annunsdatter Schippervold, 3 Uger."
2. Margrethe Anundsdatter dpt. 20/10-1765 g1g m. Thor Jørgensen. Se Søvestrand under Søve.
3. Søren Anundsen dpt. 16/8-1767 bg. 16/5-1777. "Søren Annunsen Schippervold, 10 Aar."
4. Halvor Anundsen dpt. 5/2-1769 d. 26/7-1779. "Halvor Annundsen Skippervold, 11 Aar."
5. Hans Anundsen dpt. 28/3-1771. Se nedenfor.
Bruker 1763.

F.f. Annund Sørensen Skipervolds og Marthe(!) Halvorsdatters Aslou: Christopher Tofte, Hans øvre Vibeto, Anders Store Hotved, Karen øvre Vibeto, Ingebor Torsnes.
F.f. Søren(!) Annundsen(!) Schippervolds og Margith Halvorsdatters Margrethe: Hans Vibeto, Christopher Tofte, Anders Fæn, Marte Fæn, Ingebor Andersdatter. (!) Feilskrift av presten.
F.f. Annund Sørensen Schippervolds og Margith Halvorsdatters Søren: Hans øvre Wibeto, Anders Torsnæs, Christopher Tofte, Marthe nordre Fæn, Gunnil Jonsdatter Fæn søndre.
F.f. Annund Scippervolds og Marthe(!) Halvorsdatters Halvor: Hans Wibeto, Anders Tofte, Anders Fæhn, Marthe Fæhn, Karen Olsdatter øvre Vibeto.
F.f. Annund Schipervolds og Margith Halvorsdatters Hans: Hans Wibeto, Christopher Tofte, Lars Sørensen, Anna Søndre Fæn, Ingebor Søvestrand.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"Pladsen Skippervold fæstet (fra) Casper Garboe Sahl (til) Hans Anundsen og kone, dat. 25. April 1796."

Gruve- eller verksarbeider, leilending
Hans Anundsen Skippervold herfra dpt. 28/3-1771 d. 31/3-1823 på Teigen, 53 år gml.
g1g i Holla 29/8-1793 m. Kirsten Arvesdatter fra Stuverud under Vale i Valebø
dpt. 21/1-1770 bg. 3/2-1802. "Kirsten Arvesd. Stuverud, 32 Aar.", d.a. Arve Jonsen Stuerud.
g2g i Holla 8/3-1804 m. Marthe Andersdatter fra
Vipeto øvre(4) dpt. 25/2-1776 d. 31/3-1845 på Skippervold, som enke, 69 år gml., d.a. Anders Steensen Wibetoe.
1. Maria Hansdatter f. 29/11-1794 g.m. Anders Hansen Wibetoe. Se Vibeto øvre.
2. Anund f. 17/2-1798 bg. 13/5-1798. "Anund Hansen Skippervold, ved Holden, 12 Uger."
3. Berthe Hansdatter (tvilling) f. 17/4-1799 g.m. Simon Simonsen Klovedahl. Se Klovdal i Helgen.
4. Johanne Hansdatter
(tvilling) f. 17/4-1799 g.m. Tollef Halvorsen. Se Fenshagen under N. Fen.
5. Anund Hansen
(tvilling) f. 3/2-1802. Se Teigen under Namløs.
6. Arve Hansen
(tvilling) f. 3/2-1802. Konf. i Holla 1821.
Barn i 2. ekteskap:
7. Kirsten Hansdatter f. 2/1-1805 d. 21/6-1823 på Teigen under Namløs, 18 1/2 år gml.
8. Karen f. 26/11-1808 bg. 20/2-1809. "
Karen Hansd. Skippervold, 3 Uger."
9. Karen Hansdatter f. 31/1-1810 g.m. Anders Andersen. Se nedenfor. Konf. i Holla 1825. Da i tjeneste hos Hans Steensen Tufte.
10. Anne Hansdatter f. 14/7-1812 g.m. Jørgen Jørgensen. Se N. Tinholt(2).
11. Anders f. 24/4-1816 d. 9/3-1817 på Teigen under Namløs, 10 mnd. gml.
12. Karen f. 30/11-1818 d. 7/12-1818 på Teigen, 7 dager gml.
Bruker 1796.

F.f. Hans Anundsen Skippervold og Kirsten Arvesdatters Maria: Anund Skippervold, Harald Solberg, Arve Arvesen Stuerud, Margrete Anundsd. Søvestrand, Birthe Arvesd. Stuerud.
F.f. Hans Anundsen Skippervold og Kirsten Arvesdatters 
Anund: Jon Stuerud, Thord Søvestrand, Halvor Hansen Fæhn, Margrete Anunsd. Søvestrand, Birthe Arvesd. Stuerud.
F.f.
Hans Anundsen Skippervold og Kirsten Arvesdatters Johanne. (og Birte): Jon Fæhn, Anders Andersen Torsnæs, Tyge Andersen Torsnæs, Kirsten Jensd. Fæhn, Helvig Nielsd.
F.f. Hans Anundsen Skippervold og Kirsten Arvesdatters (Johanne og) Birte: Jon Stuerud, Anders Stuerud, Arve Stuerud, Live Ougensd. Torsnæs, Birte Arvesd. Stuerud.
F.f.
Hans Skippervold og Kisti Arvesdatters Tvillinger Anund (og Arve): Lars Knudsen Dolven, Jon Arvesen Stuen, Halvor Pedersen Hvale, Berthe Arvesd. Hvale og Maria Pedersd. Stuverud.
F.f. Hans Skippervold og Kisti Arvesdatters Tvillinger (Anund og) Arve: Thor Søvestranden, Anders Arvesen Fæhn, Arve Arvesen Hvale, Maren Larsd. Borgen og Marthe Nielsd. Namløs.
F.f.
Hans Teigen og Marthe Andersdatters Kirsten: Steen Tufte, Ole Pladsen, Jørgen Søwestrand, Kirsten Tufte, M. Søvestrand.
F.f. Hans Skippervold og Marthe Andersdatters
Karen: Steen Tufte, Thor og J. Søwestrand, Maren og Ingeborg Søwestrand.
F.f. Hans Skippervold og Marthe Andersdatters
Karen: Halvor Fæhn, Jørgen Søvestrand, Gunder Pladsen, Kirsti Fæhn, Marie Søve.
F.f. Hans Anundsen Skippervold og Marthe Andersdatters
Anne: Kirsten Christophersd. Tufte, Marthe Thomasd. Tufte, Steen Tufte, Halvor Andersen Fæhn og Jørgen Søvestranden.
F.f. Gaardmand Hans Anunsen Teigen og Marthe Andersdatters
Anders: Kirsten Tufte, Maria Teigen, Steen Tufte, Halvor Fæhn og Anun Søvestranden.
F.f. Gaardmand Hans Anunsen Teigen og Marthe Andersdatters
Karen: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 30/11.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 93. Digitalarkivet.
"Plads Schippervolds Fæste udlagt ved Skifte efter Kirsten Arvesdatter til Enkemanden Hans Anundsen m.fl., dat. 6. Dec. 1802."

Arbeider, husmann
Tyge Andersen Kaasen fra Torsnes under Søve dpt. 22/7-1770, s.a. Anders Andersen Torsnæs.
g. i Holla 19/4-1817 m. Anne Olsdatter fra Roligheten under Tufte
f. 24/12-1779, d.a. Ole Olsen Roligheden.
1. Anders Thygesen f. 7/4-1820.
Bruker 1820 - 1823.

F.f. Huusmand Thyge Andersen Skippervold og Anne Olsdatters Anders: Kirsten Thorsnæs, Anne Romnæs, Ole Rolighed ældre, Anders Thorsnæs og Ole Rolighed yngre.

Denne familien flytta i 1823 til Kåsa under Søve.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8 (Holden), s. 218 - 219. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Andersen til Søsteren Marthe Andersdatter paa denne eiendom for 200 Spd. og Thinglæst 16. Juli 1825."
 

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

60

Fæn øvre

Skippervold 

Enken Marthe Andersdatter

0 - 4 - 1 


Kilde
: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8 (Holden), s. 218 - 219. Digitalarkivet.
"Skjøde til Anders Andersen Borgen paa denne gaard for 106 Spd. 8 sk., dat. og thingl. 2. Sept. 1845."

Arbeider, leilending, selveier (1845)
Anders Andersen Skippervold/ Borgen fra Tufte(2) f. 3/3-1799 d. 3/11-1872 på Skippervold, som "føderaadsmand", 73 år gml., s.a. Anders Pedersen Tufte.
g. i Holla 10/10-1828 m. Karen Hansdatter (Kari Hansdatter) herfra
f. 31/1-1810 d. 27/3-1890 på Borgen som "Kaarenke", 80 år gml., d.a. Hans Anundsen Skippervold.
Bruker 1829. Eier 1845.

Denne familien flytta til Borgen(A) under Søve rundt 1837.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8 (Holden), s. 218 - 219. Digitalarkivet.
"Document, hvorved D. Cappelen med andre gives tiladelse til at skjerpe og muthe m.m. ved Sti grube paa denne Eiendoms Grund med aarlig Afgift 3 Spd., 60 Sk.,
dateret 9. Octobr 1849, thinglæst 3. Februar 1852."

Arbeider, husmann
Anders Gundersen fra N. Fen(1) f. 19/4-1822, s.a. Gunder Pedersen Fæhn.
g. i Holla 1/10-1847 m. Maren Jørgensdatter fra Haugen under Eie nedre f. 21/4-1821, d a. Jørgen Thorsen Hougen.
1. Gunder Andersen f. 25/6-1848 i Solum.
2. Aaste Andersdatter f. 30/11-1850.
Bruker ca. 1850.

F.f. Huusmand Anders Gundersen Skippervold og Maren Jørgensdatters Aaste: Taran Knudsd. Fæhn, Anne Andersd. Vibetoe, Halvor Tufte, Thor Jørgensen Tved, Østen Steensen Hølen.

Denne familien emigrerte til N. Amerika den 21/5-1852. Bestemmelsessted: Mount Morris, Waushara co., Wisconsin.

Ole Christensen Skippervold i 1855.
Bruker i 1855.

Inderst
Anders Pedersen
g.m. Kirsti Hansdatter i 1860
1. Kirstine Andersdatter f. 28/2-1860.

F.f. Inderst Hans Pedersen Skippervold og Kirsti Hansdatters Kirstine: Barnets Moder, Mari Halvorsd. Fæhn, Ole Halvorsen Øgaarden, Barnets Fader, Jens Tronsen Øgaarden.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866.
Skippervold er oppgitt til
20 mål dyrka jord.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8 (Holden), s. 218 - 219. Digitalarkivet.
"Presteattest, hvorefter afdøde Anders Andersen har efterladt sig som eneste og myndige Arvinger, Enken Kari Hansdatter og deres Sønner, Anders og
Peder Marthinius
, dat. 4. Januyer, thingl. 2. Marts 1877."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8 (Holden), s. 218 - 219. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Andersens Enke Kari Hansdatter og Søn Anders Andersen til medarving Peder Marthinius Andersen paa denne eiendom m.m. for 2.000 kr. og
til Føderaad til Enken efter særskilt Dokument, dat. 1ste, thingl. 2. Marts 1877."
"Føderaadsbrev fra Anders Andersen Borgen og Peder M. Andersen Skippervold til Moderen Kari Hansdatter Borgen paa aarligt Føderaad for Livstid,
dat. 1. Febr., Thingl. 2. Marts 1877."

Småbruker, selveier
Peder Marthinius Andersen Skippervold (Peder Andersen Skippervold) fra Borgen(A) under Søve f. 12/2-1843, s.a. Anders Andersen Skippervold/ Borgen.
g. i Holla 26/10-1867 m. Anne Jørgensdatter fra N. Tinholt i Helgen f. 8/10-1848 d. 1/3-1888 av hjertefeil, d.a. Jørgen Jørgensen Tinholt.
Forlovere: "
Nils Olsen Vibeto og Nils Jørgensen Tufte."
1. Anders Pedersen Skippervold f. 22/10-1868. Overtok Skippervold.
2. Jørgen Pedersen f. 23/9-1872.
3. Hans Pedersen Skippervold f. 14/8-1874 d. 23/4-1900 på Skotfoss g.m. NN. Bodde på Skotfoss*.
4. Jens Andreas f. 6/10-1877 d. 20/10-1877 på Skippervold.
5. Karen Andrea Pedersdatter f. 11/9-1878 g.m. enkemann Halvor Andresen. Se Borgen B (Borgjordet).
6. Anne Marie Pedersdatter f. 1881.
7. Bertha M. Pedersdatter (tvilling) f. 11/3-1884.
8. Jens Andreas Pedersen (tvilling) f. 11/3-1884 d. 6/1-1890. 
9. Anne Pauline f. 15/2-1888 d. 9/5-1890 på Sagene.
Eier 1877.

F.f. Gbr. Peder Marthinius Andersen Borgen og Anne Jørgensdatters Anders: Karen Kirstine Stensd. Skippervold, Berthe Maria Jørgensd. Tinholt, Isak Andersen Tvedten, Anders Towsen Fæhn, Jørgen Jørgensen Tinholt.
F.f. Grdb. Peder Marthinius Andersen Borgen og Anne Jørgensdatters
Jørgen: Marthe Kirstine Jørgensd. Haavet, Berthe Maria Jørgensd. Bjærven, Anders Andersen Borgen, Jørgen Jørgensen Tinholt, Isak Andersen Haavet.
F.f. Grdb. Peder Andersen Skippervold og Anne Jørgensdatters
Hans: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Anne Gurine Olsd. Skippervold, Jørgen Jørgensen Tinholt, Isak Andersen Haavet, Hans Henrik Olsen Roligheden.
F.f. Grdb. Peder Martinius Skippervold og Anne Jørgensdatters
Jens Andreas: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Faderen, men død uden at komme i Kirken.
F.f. Grdb. Peder Andersen Skippervold og Anne Jørgensdatters
Karen Andrea: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Anne Maria Stiansd. Hagen, Anders A. Borgen, Isak Andersen Sagb., Sten Olsen Tufte. Hjemmedøbt af Faderen 1/10.

Losjerende på Skippervold i 1900:
Gruvearbeider og enkemann
Even Thygesen f. 1856 i Bø.
Gruvearbeider og enkemann Halvor Andresen f. 8/3-1870 på Åmdals verk i Skafså, Mo prestegjeld. Denne enkemannen ble
senere gift med datteren i huset,
Karen Andrea. Han fikk i 1905 kjøpt Borgen B av arvingene etter sin svigerfar.

Barn nr. 3 her, sønnen Hans Pedersen Skippervold f. 14/8-1874 bodde på Skotfoss. Han døde 23/4-1900.  Han døde tragisk etter en brann i sitt hjem.
Ved innføringen i kirkeboka står det: "Huset nedbrændte. Han reddede sig gjennem ilden med sit barn, men døde samme dag af brandsaar."
Hans datter,
Anna Hansdatter f. 8/6-1899, døde også på sykehuset samme dag. "Reddet ud af det brændende hus, men døde ganske kort efter paa sygehuset."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 33. Digitalarkivet.
"Kontrakt mellem Peder Andersen og Z. Wesseltoft ang. grubedrift paa dette brug m.m., dat. 14. Januar, thingl. 4. Febr. 1884."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 33. Digitalarkivet.
"Expropriationsforretning angaaende ret for D. Cappelen til Anlæg af en elektrisk ledning over dette brug, afholdt 13. Juni, thingl. 11 Juli 1900."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 33. Digitalarkivet.
"Skjønsforretning angaaende afstaaelse af grund m.v. ved Sti Grube, afholdt 17. Dec. 1900, thingl. 16. Januar 1901."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 33. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Anders Skippervold og før afdøde hustrues samtlige og myndige arvinger, ifølge attest, til Anders Pedersen Skippervold
for kr. 4.300, med ret for selgeren til de malmforekomster der maatte findes paa eiendommen, dat. 7. juni, thingl. 29. Juli 1905."

Småbruker, selveier
Anders Pedersen Skippervold herfra f. 22/10-1868 d. 21/7-1917 på Dagsud Pleiehjem av hjertefeil.
g. i Holla 22/4-1889 m. Kari Andersdatter fra Skotfoss? f. 30/4-1877 på Åsbø i Gjerstad d. 6/12-1916, d.a. gbr. Anders Aanonsen Aasbø.
Forlovere: "
Peder A. Skippervold og A. Pedersen Sunde Solbakken."
1. Anne f. 22/1-1901 d. 25/1-1901 på Skippervold som følge av en operasjon.
2. Anne Kristine Skippervold f. 13/12-1901.
3. Martha Charlotte Skippervold f. 27/7-1903.
4. Peder Asbjørn Skippervold f. 6/1-1906. Se Torsnesv. 50.
5. Asta Kaspara Skippervold f. 28/10-1907.
6. Anders f. 10/6-1912 på Amtssykehuset (i Solum) d. 10/6-1912 på sykehuset. For tidlig født. Levde i 1/2 time. Ble gravlagt i Solum 22/6-1912.
Eier 1905.

Da de gifta seg var Anders Pedersen Skippervold i arbeide på Skotfoss bruk. Hun ble konfirmert i Solum 1892.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gbr. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersdatter Aasbøs Anne: (Ingen faddeere). Hjemmedøbt 22/1 af Jordemoder Ingeborg Tofsen. Død før hjemmedaabens stadfæstelse.
F.f. Gbr. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersens 
Anne Kristine: Arb. Isak Andersen, Sagbr., Gbr. Anders Andersen Borgen, Grubearb. Kittil Kittilsen Elvesæter, kone Marte Kirstine Jørgensd. Sagbr., pige Anne Isaksen Sagbr.
F.f. Gbr. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersdatters 
Martha Charlotte: Olava Elvesæter, Kittil Elvesæter, Maria Andersen Røland, Anders Andersen Borgen.
F.f. Gaardbr. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersdatters 
Peder Asbjørn: Ida Arnesen Roligheden, Ole Arnesen do., Anne M. Pedersd. Skippervold og Faderen.
F.f. Gbr. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersdatters 
Asta Kaspara: Marie A. Borgen, pige Marie Pedersd. Skippervold, Gbr. Anders A. Borgen, Grubearb. Sten Andersen do.
F.f. Arb. Anders Pedersen Skippervold og Kari Andersen Aabøs 
Anders: (Ingen faddere). Døbt paa Amtssygehuset i Solum 10/6 af Søster Dina Myrland. (Barnet døde før bekreftelse i kirken. G.S.)

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 33. Digitalarkivet.
"Haandgivelse, hvorved Anders P. Skippervold overdrager til L. Pedersen, Skien, at sælge jernmalmen paa Eiendommen efter nærmere bestemte vilkaar,
samt i tilfælde den hele eiendom (Malmen undtaget) for kr. 20.000, dat. 5/1-1909, thingl. 27/11-1909."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 33. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anders P. Skippervold til D. Cappelen for kr. 9.640 herpaa samt paa de i skjøte dat. 7/6-1905 omhandlede malmforekomster, kr. 1780, skal henstaa i
3 aar til sikkerhet mot tap ved odelsløsening, dat. 14., tingl. 21. Juni 1911."

D. Cappelen.
Eier 1911. Se Holden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 33. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 27/5, grunnbokført (tingl.) 10/5-1950, vedkommende parsellen Skippervolds bnr 27 skyldmark 0,76." Se Skippervold I.
"Skjøte dagbokført 2/6-1950 på bnr 27, hvori bruksnavnet på denne eiendom forandres til "Stig".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 33. Digitalarkivet.
"Tomteleiekontrakt dat. 10/11-1956, grunnbokført (tingl.) 10/2-1957 fra H.S.D. Cappelen til Anna og Martha Skippervold på en tomt av denne eiendom for livstid
mot kr. 30 i årlig avgift. På tomten må ikke drives virksomhet som generer naboen. Heller ikke må der drives forlystelsested, handelsvirksomhet eller lignende.
Eieren forbeholder sig malm og bergverksrettigheter på tomta. Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser bl.a. om grubedrift m.v. Overdragelse av leie-
retten må godkjennes av eieren."
Skjøte dagbokført 15/1-1962 inneholdne heftelser.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Skippervold I
Gnr 26 - bnr 27.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 2/6-1950. Skjøte dat. 1/6, grunnbokført (tingl.) 10/6-1950 fra H.S.D. Cappelen til Nils Hansen Fredbo for kr. 12?.500."
Heftelse: "Fen Gruver forbeholdes mulige malmforkomster i grunnen."

Skyldmark 1950: 0,51. Areal 2020: 20 565 kvm.

Snekker
Nils Hansen Fredbo
f. 2/10-1885 d. 1/5-1967.
g.m. Kristine Anette f. 22/8-1889 d. 12/1-1977.
Eier 1950. Se Bjønnegrinda 4 under Prestegården.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 29/9-1953, Skylddeling, hvorved utgått bnr 28 av skyldmark 0,08, grunnbokført (tingl.) 30/9-1953." Se Torsnesv. 50.


Kilde
: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 20/11-1955, Skylddeling, hvorved utgått bnr 29 av skyldmark 0,06, grunnbokført 30/11-1955." Se Torsnesv. 52.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 22/7-1957, Skylddeling, hvorved utgått bnr 33 av skyldmark 0,03, grunnbokført 30/7-1957." Se Torsnesv. 54.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 20/10-1964, Skylddeling hvorved utgått bnr 39 av skyldmark 0,01, grunnbokført 20/10-1964." Veggrunn.

Kilde
: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 9/10-1970, Skifteskjøte av 8/10, grunnbokført (tingl.) 19/10-1970 fra Nils H. Fredbo og gjenlevende Kristine Fredbo's
fellesbo
, til Hartvik Fredbo for kr. 15.000."

Hartvik Fredbo f. 12/6-1911 d. 26/1-1982.
g.m. Klara Jenny f. 24/12-1915 d. 10/5-1997.
Eier 1970. Se Kirkebakken 54 under Jernværket.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 26/5-1975. Kart- oppmåling- og Skylddelingsforretning, dat. 30/4, grunnbokført (tingl) 30/5-1975, hvorved utgått bnr 50. Se Grønvoldv. 47.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 7/6-1984. Hjemmel til: Helge Fredbo ifølge skjøte, for kr. 50.000.-"


Helge Fredbo herfra f. 1942.
Eier 1984.

Noe av jorda her er solgt til hustomter.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Bjørndalen
Gnr 26 - bnr 9. Gammelt løpenr. 59.

Gammel husmannsplass under S. Fen. Skyldsatt 1825.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"Pladsen Biørndahlen Fæstet (fra) Præst Sukov (til) Halvor Jansen(!), dat. 12. Febr. 1756."
Han må ha festa plassen tidligere uten at det har blitt ført i panteregisteret. G.S.

Gruvearbeider, husmann
Halvor Jensen Biørndalen fra Ø. Tveit(1) f. ca. 1699 bg. 31/5-1773. "Halvor Jensen Biørndalen, ved Holden, 74 Aar.", s.a. Jens Olsen (Ruld) Tved.
g1g i Holla 17/10-1728 m. Berthe Knudsdatter fra Sjørholt f. ca. 1709 bg. 19/2-1755. "Berthe Knudsd. Biørndalen, ved Holden, 46 Aar ringere 2 Mnd. 16 Dage.", d.a. Knud Jensen Sjørholt.
g2g i Holla 8/2-1756 m. enke Maren Danielsdatter fra Tvara nedre f. ca. 1697 bg. 14/5-1767. "Maren Danielsd., ved Holden, 70 Aar.". d.a. klokker Daniel Eliassen.
1. Ole dpt. 21/5-1730 død før 1734.
2. Maren dpt. 30/3-1732 bg. 14/12-1732. "Maren Halvorsd. Grønnesteen, 8 Mnd. 3 Uger 4 Dage."
3. Ole Halvorsen dpt. 31/1-1734 bg. 18/5-1766. "Ole Halvorsen Kolle, ved Helgen, 32 Aar. Ugift.
4. Inger Halvorsdatter dpt. 5/2-1737 (feilskrevet for Ingeborg i skifte etter mora) g1g med Nils Andersen. Se nedenfor.
5. Ingeborg dpt. 20/2-1740 død før skiftet etter mora i 1755.
6. Margrete dpt. 15/9-1741. Død før 1755.
7. Jens Halvorsen dpt. 19/9-1743. 12 år i 1755.
8. Marie Halvorsdatter dpt. 22/12-1746. 7 år i skiftet etter mora i 1755.
9. Knud dpt. 13/12-1749. Død før 1755.
10. Lisbeth dpt. 14/12-1751 bg. 21/5-1763. "Lisbeth Halvorsd. Biørndalen, ved Holden, 11 Aar."
Bruker ca. 1737.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Jensen og Birte Knudsdatters Ole: Ole Vibeto, Gullik Kolstad, Anne Lucænæs, Kirsten Jensd.
F.f. Halvor Jensen og Birte Knudsdatters
Maren: Lars Holtene, Jon Pedersen, Guro Kolstad, Anne Lucænæs, Kirsten Jensd.
F.f. Halvor Jensen og Birte Knudsdatters
Ole: Anun Fæhn, Anders Tordsnæs, Jens Lucenæs, Katrine Fæhn, Anne Lucænæs.
F.f. Halvor Jensen Biørndalen og Berte Knudsdatters
Inger: Christen Lorentsen, Joen Pedersen, Catrine Fæhn, Anna Knudsd., Maren Jensd.
F.f. Halvor Jensen og Berte Knudsdatters
Inger (skal nok være Ingebor): Ole Vibeto, Jacob Vibeto, Catrine Fæn, Anna Lucenæs, Anna Jensd.
F.f. Halvor Jensen og Berte Knudsdatters
Margrete: Anders Hougen, Halvor Fhæn, Catrine Fhæn, Maren Torsd.
F.f. Halvor Jensen Biørndalen og Berte Knudsdatters
Jens: Anders Fhæn, Knud Fhæn, Cathrine nordre Fhæn, Karen nordre Fhæn.
F.f. Halvor og Birthe Biørndalens
Mari: Halvor Fæhn, Svennum Haralsen, Kirsten Tufte, Karen Haralsd.
F.f. Halvor Biørndalen og Berte Knudsdatters
Knud: Knud Haugen, Hans Anunsen Fæhn, Berte Tejen, Aaste Tormoesd.
F.f. Halvor Biørndalen og Ingebor(!) Knudsdatters
Lisbet: Søren Fæn, Knud Fæn, Lorentz Christensen, Ingebor Tufte, Karen Haralsd. Fæn.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.
 

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1753 - 1757, side 95a - 97a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, Giør witterlig at Anno 1755 d. 3 April, var overværet af Lendsmanden Johannes Heisholt og
de 2de Edsvorne Laugrettes- og wurderingsmænd, Anders Wibetoe og Torbjørn Wibetoe,
Skiftte Retten sadt og betient paa Pladsen Biørndalen under Gaarden Syndre Fæhn i Holden Sogn.
Birthe Knudsdtr., død. Arvinger; Enkemanden Halvor Jenssøn og deris Fælleds Børn:
1. Ole Halvorsen 21 Aar.
2. Jens Halvorsen 12 Aar.
3. Ingebor Halvorsd. 18 Aar. Ugift. (Trolig feil og skal nok være Inger Halvorsdatter. G.S.)
4. Marie Halvorsd. 7 Aar.
5. Lisbeth Halvorsd. 3 Aar.
Deris Formynder i alt at være Faderen, blew Ordineret.
Udlagt udj Arwetomt Pladsen Biørndalen under gaarden Søndre Fæhn i Holden Sogn og
Præstegield, med Rydnings- Hæwds- og Besiddelsesræt, samt anpart i paa-
staaende Huuse- oh Huusebygninger for dend Summa 4 rdl - 1 ort - 16 sk.
Avskrift etter kopi av original på Digitalarkivet 25/2-2019. G.S.

Soldat, inderst
Nils Andersen fra Sannes øvre(1) dpt. 8/5-1735 bg. 20/12-1767. "Niels Andersen søndre Jentved, 32 Aar.", s.a. Anders Nilsen Sannæs.
g. i Holla 25/11-1764 m. Inger Halvorsdatter herfra dpt. 5/2-1737 d. 1804 (ifølge skifte 1812), d.a. Halvor Jensen Biørndalen.
Forlovere: "
Isach Jacobsøn Fæn og Svennum Harralsøn Fæn."
1. Berthe Nilsdatter dpt. 25/8-1765 g.m. Peder Gundersen Ringsevje. Se Evje under Søve.
2. Nils Nilsen dpt. 12/5-1768. Se Tuftehagen 1801.

F.f. Soldat Niels Andersen og Inger Halvorsd. Lucenes Berthe: Lars Erichsen, Ole Fæbache, Anders Olsen, Anna Andersd. S. Fæn, Anna Tejen.
F.f. Afgangne Niels Andersen og Inger Halvorsdatters
Niels: Even M. Jentved, Kittil N. Jentved, Niels Johannesen, Guro Jentved, Anna M. Jentved.

Enka Inger Halvorsdatter ble g2g med Nils Olsen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 14. Digitalarkivet.
"Pladsen Biørndahlen Fæstet fra Præst Carlheim til Niels Olsen, dat. 23. Dec. 1774."

Gruvearbeider, husmann
Nils Olsen Biørndalen fra Myre under Børte i Lunde f. 17/6-1746 (Bø kirkebok) d. 6/12-1827 i Bjørndalen, 86 år gml., s.a. Ole Nielsen Myre og Anne Isaksdatter.
g. i Holla 25/10-1772 m. enke Inger Halvorsdatter herfra dpt. 5/2-1737 d. 1804 (ifølge skifte 1812), d.a. Halvor Jensen Biørndalen.
Forlovere: "Peder Pedersen Søndre Fæhn og Kittil Isachsen Søndre Fæhn."
1. Ole Nilsen Biørndalen dpt. 6/2-1774. Se nedenfor.
2. Halvor Nilsen dpt. 18/2-1776. Se Familie 21 - Verket 1801.
3. Isak Nilsen dpt. 1/11-1778. Se Teksle.
Bruker 1774.

Sitat fra kirkeboka ved vielsen i Holla kirke: "Niels Olsen af Lundehærred og Enken Inger Halvorsd. Biørndalen."

F.f. Niels Biørndalen og Inger Halvorsdatters Ole: Kittil Fæn, Hans Haven, Ole Olsen, Marte Fæn, Anna Thomasd.
F.f. Niels Biørndalen og Inger Halvorsdatters
Halvor: Jens Gruen, Hans Haven, Ole Olsen, Marthe Fæn, Ingebor Rasmusd. Fæn.
F.f. Niels Biørndalen og Inger Halvorsdatters
Isach: Hans Haven, Ole Strand, Anders Fæn, Anna Andersd. Fæn, Karen Gruen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1809 - 1815, side 626b. Digitalarkivet.
Giør vitterligt at Anno 1812 den 9de November indfandt ieg mig Halvor Halvorsen Fæhn, Lensmand for Holden Præstegiæld, Tillige med de twende af mig paa
Hr. Fogdens wegne udnævnte Wurderingsmænd, Steen Andersen Tufte og Tollef Knudsen Namløs, paa Pladsen Bjørndahlen under Gaarden søndre Fæhn i
bemeldte Præstegields Hovedsogn Bolig giorde for.(?) følge Hr. Sorenskriwer Wessels Ordre at Registrere og wurdere Sterboet efter afgagne Kone, Inger Halvorsdatter
og hendes igjenlevende mand Niels Olsen, som vil gjøre Opsolution Skifte til deres Efter Ladenskaber, paafølgende Lovlig Skifte og Deeling i mellem deres igjen Levende
Børn, som følger:
1. Ældste Søn Ole Nielsen 38 Aar gml. og tilstede som gift.
2. Halvor Nielsen, 36 Aar gm. og gift, ikke tilstede.
3. Isach Nielsen 34 Aar gml., gift og tilstede.
Enkemanden Niels Olsen opgivede at have 2de Sted Børn, sammen af hans Kones første Egteskab, navnlig
1. Niels Nielsen, som Boer i Laurvigen.
2. Berthe Nielsd. som var gift med Peder Gundersen Ringsevie. Begge døde, men hawer efterladt sig 3de Børn, nemlig
    a. Gunder Pedersen.
    b. Inger Pedersdatter.
    c. Lisbeth Pedersdatter:
Opgivne Niels Olsen forklarede at da hans Kone Inger Halvorsdatter ved døden afgik Aaret 1804, blev han Enig med hendes Børn, som da Myndige, om deres
Moder arw paa dend maade at da adholde deres Moders Gangklæder og ende Klæde Kiste, og Derefter blev Wurderingen foretaget som følger (...).
Avskrift etter kopi av original på Digitalarkivet 25/2-2019. G.S.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 93. Digitalarkivet.
"Plads Bjørndalen solgt fra Staten til Ole Nielsen for summa 100 spd., dat. 22. Juli 1825."

Gruvearbeider, leilending, selveier
Ole Nilsen Biørndalen herfra dpt. 6/2-1774 d. 17/10-1830 i Bjørndalen, 56 1/2 år gml.
g. i Holla 25/4-1803 m. Anne Fredriksdatter fra Vibeto nedre(3) f. 12/12-1780 d. 16/1-1832 i Bjørndalen, 52 år gml., d.a. Fredrik Olsen Wibeto.
Forlovere: "Ole Wibeto og Niels Biøndal."
1. Inger Olsdatter f. 21/10-1805 d. 2/3-1823 i Bjørndalen, 16 år gml.
2. Nils Olsen f. 9/12-1807 d. 25/10-1829. "Druknede i Nordsøe ved at falde ut af en Kullepram.", 22 år gml.
3. Ingeborg Olsdatter f. 31/3-1810. Konf. i Holla 1825.
4. Anders Olsen f. 4/2-1813. Se nedenfor.
5. Anne f. 16/9-1815 d. 1/7-1817 i Bjørndalen, 1 år, 9 mnd. gml.
6. Anne f. 22/5-1818 d. 27/11-1818 i Bjørndalen, 1/2 år gml.
0. Et dødfødt Pigebarn f. 18/2-1820.
7. Maria f. 18/3-1821 d. 2/12-1821 i Bjørndalen, 8 mnd. gml.
8. Maria Olsdatter f. 27/2-1823. Konf. i Holla 1838.
9. Ole Olsen f. 11/2-1826. Emigrerte til N. Amerika sammen med sin bror Anders i april 1847.
Bruker 1812, eier 1825.

F.f. Ole Nielsen Biørndahl og Anne Frideriksdatters Inger: Jørgen Kaalstad, Isac Biørndahl, Isac Fæhn, Elian Kaalstad, Ingeborg Fæhn.
F.f. Ole Nielsen Biørndalen og Anne Friderichsdatters
Niels: Jørgen Kaalstad, Niels Stuen, Isac Ringsevje, Elian Kaalstad, Ingeborg Kittilsd. Præstegaarden.
F.f. Ole Biørndahl og Anne Fridriksdatters
Ingeborg: Niels Brøndahl, Jørgen Kaalstad, Isak Texle, Kirsti Tronsd., Ingeborg Torjersd.
F.f. Ole Nielsen Bjørndalen og Anne Friderichsdatters
Anders: Kirsten Christophersd. Tufte, Anne Jørgensd. Kaalstad, Jørgen Kaalstad, Isach Texle og Gunder Pedersen Bjørndalen.
F.f. Huusmand Ole Nielsen Biørndalen og Anne Frederichsdatters
Anne: Ilian Kaalstad, Maria Fæhn, Jørgen Kaalstad, Isach Texle og Gunder P. Biørndalen.
F.f. Huusmand Ole Nielsen Biørndalen og Anne Frederichsdatters
Anne: Anne Wibetoe, Lisbeth Tufte, Isach Texle, Jens Kaalstad og Kittil Fæhn.
F.f. Huusmand Ole Nielsen Biørndalen og Anne Frederichsdatters
Maria: Anne Jonsd. Wibetoe, Ingebor Jørgensd. Kaalstad, Jørgen Kaalstad, Hans Wibetoe og Jørgen Andreas Heisholt.
F.f. Ole Nielsen Bjørndalen og Anne Friderichsdatters
Maria: Ingebor Jørgensd. Namløs, Ingebor Andersd. Fæhn, Isak Texle, Peder Namløs og Ole Jørgensen Kaalstad.
F.f.
Huusmand Ole Nielsen Biørndalen og Anne Frederichsdatters Ole: Anne Jonsd. Wibetoe, Ingebor Olsd. Biørndalen, Jørgen Kaalstad, Ole Fæhn, Isach Texle og Niels Olsen Biørndalen.

Skifte etter Ole Nilsen i 1830.
Skifte etter Anne Fredriksd. 1832.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 93. Digitalarkivet.
"(Bjørndalen) paa Skifte efter Ole Nielsen udlagt til Anders Olsen, dat. 4de December 1832."

Gruvearbeider, selveier
Anders Olsen Bjørndalen herfra f. 4/2-1813 d. i USA.
g. i Holla 6/10-1837 m. Karen Svendsdatter fra Moen lille under Prestegården f. 6/7-1817 d. i USA, d.a. Svend Christensen Moen.
Forlovere: "
Ole Johnsen Fæhn og Jørgen A. Nilsen Vibetoe."
1. Anne Andersdatter f. 12/3-1838.
2. Ole Andersen f. 4/10-1840.
3. Svend f. 20/5-1842.
4. Svend Andersen f. 10/1-1844.
5. Inger Maria Andersdatter f. 31/1-1847.
Eier 1832 - 1847.

F.f. Huusmand Anders Olsen Bjørndalen og Karen Svendsdatters Anne: Ingeborg Halvorsd. Moen, Ingeborg Olsd. Holla, Svend Moen, Christen Moen, Anund Hansen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Anders Olsen Bjørndahlen og Karen Svendsdatters
Ole: Ingeborg Halvorsd. Moen, Marthe Svendsd. Præstegaarden, Svend Moen, Isak Nielsen Namløshaven, Brynnild Isaksen ditto.
F.f. Gaardmand Anders Olsen Bjørndalen og Karen Svendsdatters
Svend: Elle Andersd. Heisholt, Anne Svendsd. Moen, Isak NielsenNamløshaven, Anders Halvorsen Bjørndalen, Ole Olsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Anders Olsen Bjørndahlen og Karen Svendsdatters
Svend: Kari Halvorsd. Haatved, Maria Olsd. Præstegaarden, Christen Svendsen Myhra, Ole Olsen Haatved, Niels Isaksen Namløshaven.
F.f. Gaardmand Anders Olsen Bjørndalen og Karen Svendsdatters
Inger Maria: Marthe Svendsd. Wrk., Anne Svendsd. Præstegaarden, Anders Gjertsen Wrk., Ole Nielsen Præstegaarden, Ole Olsen Bjørndalen.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

59

 Fæn øvre

Pladsen Bjørndalen 

Anders Olsen

0dl - 4 ort - 1 sk.

Anders Olsen Bjørndalen solgte eiendommen i 1847 og emigrerte til N. Amerika med sin familie med presteattest av 21/4-1847.
De tok med seg hans lillebror Ole Olsen Biørndalen på reisen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 93. Digitalarkivet.
"(Bjøendalen) solgt fra Anders Olsen til Jørgen Johannesen og Jon Andersen, dat. 8de Marts 1847."
"Anpart (av samme) solgt fra Jørgen Johannesen til John Andersen, dat. 30. Aug. 1848."

Småbruker, selveier
John Andersen.
Eier 1847, 1848.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 93. Digitalarkivet.
"(Bjøendalen) solgt fra John Andersen til Anders Halvorsen, for 700 Spd., dat. 2de Februar 1852."


Bonde, skomaker, selveier
Anders Halvorsen Bjørndalen
fra Neperud under Verket f. 8/5-1816 d. 10/4-1867 på Bjørndalen av "Tæring", 51 år gml., s.a. Halvor Andersen Næperud.
Se Familie 18 - Verket 1822.
g. i Holla 27/11-1850 m. Maria Hansdatter fra Namløshagen under Namløs f. 24/12-1826, d.a. Hans Eliassen og Anne Larsdatter.
Forlovere: "
Bent Pedersen og John Andersen Værket."
1. Hans f. 15/2-1851 d.
2. Halvor Andersen f. 27/10-1852.
3. Gunder Andersen f. 28/2-1854.
4. Ingeborg Andersdatter f. 26/2-1856.
5. Andreas f. 3/1-1858 d. 17/7-1860 på Bjørndalen av "Strubehoste", 2 år gml.
6. Andreas Andreasen f. 10/1-1861.
7. Anders Andersen f. 14/9-1863.
8. Martinius f. 10/11-1865 d. 29/6-1867 på Bjørndalen av "Hjernebetændelse", 1 år og 8 mnd. gml.
Eier 1852.

F.f. Skomager Anders Halvorsen Næprud og Maria Hansdatters Hans: Inger Halvorsd. Tved, Mari Halvorsd. Wrk., Thor Jørgensen Tved, Jørgen Thorsen Tved, Halvor Halvorsen Wrk.
F.f. Skomager Anders Halvorsen Næprud og Maria Hansdatters
Halvor: Inger Halvorsd. Tved, Mari Halvorsd. Wrk., Halvor Halvorsen Wrk., Thor Halvorsen Tved, Jørgen Thorsen Tved.
F.f. Gaardbruger Anders Halvorsen Næprud og Maria Hansdatters
Gunder: Inger Halvorsd. Tvedt, Mari Halvorsd. Vrk., Thor Jørgensen Tvedt, Halvor Halvorsen Vrk., Halvor Thorsen Tvedt.
F.f. Gaardm. Anders Halvorsen Bjørndalen og Maria Hansdatters
Ingebor: Inger Halvorsd. Tved, Mari Halvorsd. Vrk., Halvor Halvorsen Vrk., Jørgen Thorsen Tved, Thor Jørgensen Tved.
F.f. Gaardm. Anders Halvorsen Bjørndalen og Maria Hansdatters
Andreas: Inger Halvorsd. Tved, Mari Halvorsd. Vrk., Thor Jørgensen Tved, Halvor Halvorsen Vrk., Jørgen Thorsen Tved.
F.f. Gaardbr. Anders Halvorsen Bjørndalen og Maria Hansdatters
Andreas: Inger Halvorsd. Tvet, Anne Halvorsd. Vrk., Thor Jørgensen Tvet, Jørgen Thorsen ditto, Ole Kristensen Tuftehagen.
F.f. Gaardmand Anders Halvorsen Bjørndalen og Maria Hansdatters
Anders: Den Døbtes Moder, Anne Halvorsd. Vrk., Jørgen Thorsen Tvet, Halvor Jørgensen Tvet, Barnets Fader.
F.f. Gaardbr. Anders Halvorsen Bjørndalen og Maria Hansdatters
Martinius: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Anne Halvorsd. Vrk., Anund Hansen Teigen, Halvor Halvorsen Vrk., Hans Andersen Bjørndalen.

Denne familien bodde tidligere på Neperud (senere kalt Dreier) under Jernværket i noen år før han kjøpte Bjørndalen i 1852.

Enka Maria Hansdatter ble g2g i Holla 8/12-1871 med en ugift skreddersvenn, Theodor Olsen fra Eiker f. ca. 1846, s.a. Ole Tollefsen.
Se Kringlefett under Ø. Heisholt 1875.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 32. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Halvorsens Enke til Anders Nilsen for 500 Spd., dat. 19. Mai 1870, thingl. 4. Marts 1871."

Anders Nilsen.
Eier 1870.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 32. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Nilsen til Ole Sørensen Kaasa for 800 Spd., dat. 26/1-1871, thingl. 7. Juni 1872."

Bonde, selveier
Ole Sørensen
fra Glahus under prestegården f. 25/11-1833 d. etter nov. 1900 (1904?) på Teigen, s.a. Søren Olsen Gladhus.
g1g i Holla 29/12-1853 m. Berthe Karine Andersdatter fra Hegna under Værstad f. 2/10-1827 d. 9/3-1863 på Kåsa av tæring, 30 år gml., d.a. Anders Halvorsen Hegna.
Forlovere: "
Ole Olsen Wibetoe og Johannes Herregaarden."
g2g i Holla 7/6-1863 m. Anne Andersdatter fra M. Vibeto(1)
f. 27/12-1826 d. 7/11-1900 av astma på Teigen, d.a. Anders Thomassen Wibetoe.
Forlovere: "
Anders Andersen Vibeto og Ole Andersen Vibeto."
1. Søren Olsen Bjørndalen f. 8/5-1854. Hjalp faren på Bjørndalen under Fen øvre i 1875. Flytta siden til Kragerø og ble vognmann.
2. Anders f. 3/12-1855.
3. Anne Kirstine Olsdatter f. 28/4-1859 g.m. kaptein Andersen. Bodde i Kragerø.
4. Inger Olsdatter f. 24/12-1860 d. 8/6-1887 som "pige" på Bjørndalen av tæring, 28 år gml.
Barn i 2. ekteskap:
5. Berthine Olsdatter f. 27/8-1865.
6. Anders Olsen Bjørndalen d.y. f. 4/9-1867. Se nedenfor.
7. Johannes Olsen Bjørndalen f. 12/10-1869. Se M. Namløs(1) "Teigen".
Eier 1871 - 1901.

F.f. Inderst Ole Sørensen Gladhuus og Karine Andersdatters Søren: Berthe Maria Olsd. Vrk., Ingebor Jensd. Gunnerud, Søren Gladhuus, Johannes Jensen Herregaarden, Jens Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Ole Sørensen Kaasen under Præstegaarden og Berthe Andersdatters
Anders: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Inger Sørensd. Gladhuus, Anders Halvorsen Kaasen, Henrik Halvorsen Vrk., Anders Olsen Kaasa.
F.f. Huusmand Ole Sørensen Kaasa og Berthe Karine Andersdatters
Anne Kirstine: Barnets Moder, Marthe Karine Olsd. Hægna, Søren Gladhuus, Johannes Herregaarden, Ole Olsen Strandkaasen.
F.f. Husm. Ole Sørensen Kaasa og Berthe Karine Andersdatters
Inger: Barnets Moder, Asloug Thoresd. Kaasa, Søren Olsen Gladhus, Johannes Herregaarden, Thorsten Johnsen Holla.
F.f. Husm. Ole Sørensen Kaasen og Anne Andersdatters
Berthine: Karen Maria Olsd. Vibeto, Anne Martine Andersd. Tufte, Anders Andersen Vibeto, Søren Olsen Gladhus, Johannes Sørensen Gladhus.
F.f. Husmand Ole Sørensen Kaasa og Anne Andersdatters
Anders: Marte Jensd. Gladhus, Kirsti Sørensd. Gladhus, Søren Olsen Gladhus, Anders Pedersen Tufte, Johannes Sørensen Gladhus.
F.f. Husm. Ole Sørensen Kaasa og Anne Andersdatters
Johannes: Marthe Jensd. Kaasa, Kirsti Andersd. Tufte, Søren Olsen Gladhuus, Johannes Sørensen og Søren Olsen Kaasa.

Ole Sørensen bodde tidligere på Smedkåsa under Prestegården som gruvearbeider og husmann.
Alle barna er født der. Se Smedkåsa under Prestegården.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 4 kuer, 2 kalver, 3 sauer.

Ole Sørensen Bjørndalen kjøpte i 1880 Teigen under Namløs. De flytta da dit. Se M. Namløs(1) "Teigen"

Bryggerhuset var i 1875 bortleid til en gruvearbeiderfamilie:

Gruvearbeider
Karl Nilsen Svala f. 23/11-1842 på Svala i Nordmark sogn i Sverige, s.a. Nils Pedersson Svala.
g. i Holla 11/12-1874 m. Mariane Halvorsdatter fra Verket f. 21/7-1857 i Holla, d.a. Halvor Andersen. Se Familie 92 - Verket 1865.
Forlovere: "
Ole Olsen af Nummedal og Carl Jansen Hedenstad."
1. Oskar Phillip Karlsen f. 1/9-1875.

F.f. Carl Nilsen Svala Bjørndalen og Mari Anne Halvorsdatters Oscar Phillip: Anne Tronsd. Vrk., Andrea Halvorsd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Ole Sørensen Bjørndalen, Søren Olsen ditto.

Losjerende i 1875: Ugifte Ole Nilsen Svala f. 1854 på Svala, Sverige (hans yngre bror).

   Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 26

9

59

Fen øvre

Bjørndalen 

Ole Sørensen 

 0 - 4 - 1

1 mark 36 øre

 29 1 66a Namløs Midgaard Teigen Ole Sørensen  2 - 0 - 10 2 mark 62 øre


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 32. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Sørensen til Anders Olsen for kr. 3.600, hvoraf kr. 1.000 i tilfælde føderaad med pant i dette brug, dat. 12., thingl. 20. December 1901."
"24/6-1908 avlyst føderaadet efter attest om at Ole Sørensen og hustru er døde."

Selveier
Anders Olsen Bjørndalen d.y. herfra f. 4/9-1867 d. 1/1-1908 på Bjørndalen, 40 år gml.
g. av Gjerpen sorenskriver 5/9-1891 m. Anne Maria Nilsdatter fra
Vipeto øvre(4) f. 30/12-1867 d. i USA, d.a. Nils Olsen Vibeto.
1. Ole Olsen Bjørndalen f. 1/12-1891.
2. Anne Olsen Bjørndalen f. 4/6-1895.
3. Nils Olsen Bjørndalen f. 26/1-1899.
4. Morten Berinius Olsen Bjørndalen f. 31/8-1901.
Eier 1901.

Begge ektefellene tilhørte dissentermenigheten DELK (Den Evangeliske Lutherske Kirke). Alle barna er døpt
i deres forsamlingslokale (kirke) på Fen.
Anders Olsen døde allerede i 1908. Enka solgte Bjørndalen i februar 1909 og emigrerte med sine 4 barn til
sin søster i Iowa, via Gøteborg, i mai samme år. Bilettprisen for alle fem var på kr. 934,-

1900:
Gruvearbeider (minerer), leieboer
Andreas Bolstad f. 1858 i Evanger, Søndre Bergenhus (ved Voss. G.S.).
g.m. Hanna Hansdatter fra Lunde i Tel. f. 1870.
1. Oskar Bolstad f. 1892 i Mo i Thelemarken, s.
2. Karl Bolstad f. 1894 i Mo i Thelemarken, s.
3. Emil Bolstad f. 1897 i Mo i Thelemarken, s.
4. Martha Bolstad f. 14/6-1899 i Mo i Thelemarken, d.

Gunhild Thygesdatter f. 1841 i Lunde, Husmoderens Moder, ug., Forsørges af Svigersønnen.
Ole Olsen f. 1854 i Siljord, hf., g., Jerngrubearbeider - Minerer.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 32. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 12/11, thingl. 5/12-1906, hvorved til Johan Nilsen solgt parcel (bnr 9) "Bjørndalen" af skyldmark 0,01 er fraskilt. Bjørndalen 38.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 32. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anders Olsen Bjørndalens i uskiftet bo hensiddende enke Anne Marie Bjørndalen til Anders Sørensen for kr. 5.700, dat. 27/2, tingl.
17/3-1909. Uskiftebevilling av 4/2-1908."

Bonde, arbeider ved Aall-Ulefos brug
Anders Sørensen Bjørndalen fra Siljanhagen i Melum
f. 6/11-1864 d. i februar 1943, s.a. Søren Tolvsen.
g. i Holla 10/12-1886 m. Anlaug Olsdatter Øverland/ Rogholt fra Sauherad
f. 24/8-1862 d. i mai 1931, d.a. Ole Christensen Øverland.
Forlovere: "Søren Christensen Søve og Ole Sørensen Søve."

1.
Severin Bertinius Bjørndalen f. 2/8-1888. Skogsarbeider og bodde hjemme i 1910 og 1920. Se Roligheten(7) under Tufte.
2. Kirstine Sørensen f. 6/11-1891 g.m. Karl S. Karlsen. Bodde i Skien.
3. Olga Sørensen f. 22/7-1894 g.m. Emil Kristiansen. Bodde på Bøle i Gjerpen.
4. Bertha Gurine Sørensen
f. 7/1-1897 g.m. distriktsrevisor Jan Bjørbek.
5. Alma Alvhilde Sørensen f. 14/3-1900.
6. Thomas Sørensen f. 16/12-1903 g.m. Thora A. Vipeto.
7. Cato S. Bjørndalen f. 11/5-1909. Se nedenfor.
Eier 1909.

F.f. Sagarb. Anders Sørensen Ødegaarden og Anlaug Olsdatter Severin Bertinius: Ole Sørensen Søvestrand, Jørgen Johnsen Kværnodden, Anders Pedersen Skippervold, Karen Sørensd. Gruben, Anne Kirstine Olsd. Roligheden.
F.f. Husmand Anders Sørensen Ringsevje og Anlaug Olsdatters Kirstine: Ole Sørensen Søvestrand, John Sørensen Sagbruget, Anders Pedersen Skippervold, Karen Evensd. Verket, Moderen.
F.f. Sagarb. Anders Sørensen Heisholdt og Anlaug Olsdatters Olga: Anne Marie Kristensd. Sagbr., Kirsten Olsd. Fæhn, Ole Sørensen Tufte, Lars Olsen Sagbr., Halvor Johnsen Heisholdt.
F.f. Dagarb. Anders Sørensen Hagen og Anlaug Olsdatters Bertha Gurine: Moderen, pige Hanna Gundersd. Sagbr., Arb. Ole Sørensen Tufte, Arb. Lars Olsen Sagbr., Arb. Ole Evensen Sagbr.
F.f. Dagarb. Anders Sørensen Sagbr. og Anlaug Olsdatters Alma Alvhilde: Marie Johnsen, Moderen, Sagarb. Ole Sørensen, Sagarb. Lars Olsen.
F.f. Jordarb. Anders Sørensen Sagbr. og Anloug Olsdatters Tomas: Moderen, pige Inger Hansen Sagbr., Grubearb. Ole Sørensen Tufte, Sagbrugsarb. Severin Andersen Sagbr.
F.f. Grdbr. Anders Sørensen Bjørndalen og Anlaug Olsdatters Kato: Moderen, pige Olga Andersen Fehn, Tømmermand Ole Sørensen Løvdal, Ungk. Herman Olsen Nordendal.

Anders Sørensen var Sagarbeider på Saga da han gifta seg. Hans bopel var da "Roligheden" under Tufte.
Han var konfirmert i Solum i 1881 og hun i Sauherad i 1883. Under folketellinga 1900 var de bosatt på Sag-
brakka under Sagbruket.

Bjørndalen besto på 1950-tallet av rundt 30 mål dyrka jord og besetningen var på 1 hest og 4 kuer.
Anders S. Bjørndalen satte opp nytt fjøs med stall her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 32. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/4, grunnbokført (tingl.) 20/5-1943 fra arvingene efter avdøde Anders Sørensen Bjørndalen og hustru Anlaug til medarving
Cato Bjørndalen
f. 11/5-1909, for kr. 14.000."

Selveier
Cato S. Bjørndalen herfra f. 11/5-1909 d. 19/6-1991.
g.m. Bertha Marie Helgeroen f. 19/11-1899 d. 13/8-1987, d.a. Andreas Helgeroen.
Eier 1943.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
Dagbokført 4/9-1992. Hjemmel: Johannes Andersen f. 21/3-1933, ifølge hjemmelserklæring. Verdi kr. 280.000."

Johannes Andersen.
Eier 1992.

26/9 er utgått av matrikkelen.


Det gamle Bjørndalen under S. Fen (Fen øvre). Karttjeneste: Kommunekart.com.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Ødegården 6, 7 og 24 - Øgaarden
Gnr 26 bnr 24, 6 og 7.

Adresse i 2019: Fenittv. 14.

Utskilt fra S. Fen(5) ved skylddelingsforretning avholdt 4/11-1879 (tingl. 5/2-1880).

Opprinnelig landskyld av bnr 6: 0 daler - 1 ort - 10 sk. (skylddaler).
Opprinnelig landskyld av bnr 7: 0 daler - 1 ort - 9 sk. (skylddaler).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 29. Digitalarkivet.
"Dette brug (nr. 6) er udskilt fra bnr 5 ved Skylddelingsforretning, thinglyst 5. Februar 1880."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 29. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 7 er udskilt, afholdt 14. Sept., thinglæst 4. Oktober 1880."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 30. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Tollefsen Fæhn til Henrik Halvorsen for kr. 680,- , dat. og thingl. 4. Okt. 1880." (bnr 7).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 29. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Tollefsen Fæhn til Lars Halvorsen for kr. 680,- , dat. 12. Aug., thingl. 20. Okt. 1893." (bnr 6).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 30. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Henrik Halvorsens enke, med samtykke fra de eneste og myndige arvinger, til Lars Halvorsen for kr. 700,-  , dat. 13. August, thingl. 20. Oktober 1893." (bnr 7).

Småbruker, sliperiarbeider(1891), gruvearbeider(1900), selveier
Lars Halvorsen Ødegaarden
fra S. Fen(5) f. 30/3-1848 d. juni 1913, s.a. Halvor Larsen Ødegaard.
g. i Holla 28/8-1874 m. Maren Henriksdatter fra Verket f. 29/10-1850 d. des. 1925, d.a. Henrik Halvorsen. Se Familie 117 - Verket 1865.
Forlovere: "
Hans Henrik Olsen Roligheden og Christian Olsen Gravdal."
1. Hans Larsen Ødegaarden f. 19/12-1874 d. des. 1916. Gruvearbeider i 1900 og 1910.
2. Herman Larsen Ødegaarden f. 12/6-1877. Grubearbeider i 1901. Se Familie 4 - S. Fen 1910.
3. Olaves Halvorsen Ødegaarden f. 5/3-1880 d. mars 1930. Ble smed.
4. Anne Marie Halvorsen Ødegaarden f. 20/4-1883 g.m. Sigvart Haave. Bodde i Skien i 1927.
5. Hilda Marie Halvorsen Ødegaarden f. 11/12-1885.
6. Bernhard Laurensius Ødegaarden f. 22/10-1888.
7. Johan Hjalmar Ødegaarden f. 24/7-1891.
8. Olaf Ødegaarden f. 3/4-1894.
Eier 1893.

F.f. Lars Halvorsen Øgaarden og Maren Henriksdatters Hans: Marie Henriksd. Øgaarden, Ingeborg Henriksd. Vrk., Hans Roligheden, Henrik Halvorsen Vrk., Hans Henriksen Vrk.
F.f. Grubearb. Lars Halvorsen Øgaarden og Maren Henriksdatters
Herman: Ingeborg Henriksd. Øgaarden, Anne Hansd. Roligheden, Hans Olsen ditto, Gustav Lundberg Fæhn, Hans Henriksen Vrk.
F.f. Grdb. Lars Halvorsen Øgaarden og Maren Henriksdatters
Olavus: Barnets Moder, Anne Hansd. Roligheden, Hans Henriksen ditto, Ole Andersen Fæbakke, Henrik Halvorsen Vrk.
F.f. Grdb. Lars Halvorsen Ødegaarden og Maren Henriksdatters
Anne Marie: Hans Henriksen Roligheden, Henrik Halvorsen Værket, Ole Hansen Roligheden, Hanna Henriksd. Værket.
F.f. Grdb. Lars Halvorsen Ødegaarden og Maren Henriksdatters
Hilda Marie: Hans Henriksen Roligheden, Ole Hansen ditto, Anne Hansd. ditto, Ole Henriksen Værket, Hanne Henriksd. ditto.
F.f. Grdb. Lars Halvorsen Ødegaarden og Maren Henriksdatters
Bernhard Laurensius: Anlaug Olsd. Ødegaarden, Marianne Mikkelsd. ditto, Thomas Olsen ditto, Anders Sørensen ditto, Ole Hansen ditto.
F.f. Grdb. Lars Halvorsen Ødegaarden og Maren Henriksdatters
Johan Hjalmar: Lovise Gabrielsd. Værket, Berthe Hansd. Roligheden, Hans Olsen ditto, Ole Hansen ditto, Halvor Henriksen Værket.
F.f. Grdb. Lars Halvorsen Roligheden og Maren Henriksdatters
Olaf: Ingeborg Kristensd. Drangedal, Hanna Henriksd. Vrk., Ole Henriksen Vrk., Halvor Henriksen Vrk., Hildus Hansen Roligheden.

Losjerende i 1910: Gruvarbeider Johannes Rasmussen f. 15/5-1887 på Moen store under Prestegården. Ugift da.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 29. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument fra Skifte efter avdøde Maren Halvorsen Ødegaarden og før avdøde mann, Lars Halvorsen Ødegaarden til
William Hansen Ødegaarden v/ verge fru Anna Ødegaarden for kr. 11.200, - , mot at tilsvare følgende panterettutlegg:

Med 1ste prioritet:

Kr.

1. Holla Sparebank 480,-
2. Olaus Ødegaarden 4.000,-
Med 2nen prioritet  
1. Sønnedatter Asta Hansen Ødegaarden v/ verge fru Anna Ødegaarden 205,59
2. Datter Anne g.m. Sigvart Haave i Skien 411,16
3. Sønnedatter Hildegard Larsen 102,79
4. Sønnedatter Maren Larsen 102,79
5. Sønnesønn Agnar Larsen 102,79
6. Sønnedatter Bjørg Larsen 102,79
  5507,90
dat. 28/12-1926, thingl. 12/1-1927."


William Hansen Ødegaarden
Eier 1926 (tinglyst jan. 1927).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 4/9-1940. Skjøte dat. 2/9, grunnbokført (tingl.) 4/9-1940, til Martin Teigen på denne eiendom og bnr 7, for kr. 4.901,63."

Martin Teigen f. 10/8-1883 d. 27/4-1959.
g.m. Hanna Jonsdatter Sanna f. 22/1-1884 d. 26/8-1963.
Eier 1940. Bygde hus på 26/24 Ødegården.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Merknader. Martin Teigen død 27/4-1959, enken Hanna Teigen hjemmel ifølge testament av 14/9-1943. Hjemmelen avgått til eneste arving, Bjarne Holte."

 
Søstersønnen av Hanna, som enearving etter forrige eiere:

Bjarne Holte f. 1/6-1920 d. 9/12-2009.
g.m. Lilly Marie Kaasa fra Lunde.
Eier 1960.

Bjarne Holte var søstersønn av Hanna Teigen.


Fenittv. 14 - 2019. Karttjeneste: Kommunekart.com


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Fen øvre 8 Ødegården - Fen søndre 8 Ødegården
Gnr 26 - bnr 8. Gammelt løpenr. {58a, 58b}b

Adresse i 2019: Fenittv. 6.

Utskilt fra gammelt løpenr. {58a, 58b}a (S.Fen 5) i mai 1850. Landskyld: 0 daler - 2 ort - 15 skilling (skylddaler).

En rekke hustomter er utskilt herfra.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 31. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Johnsen til Anders Andersen for 200 spd., dat. og thinglæst 10. Mai 1850."

Gruvearbeider, husmann, selveier
Anders Andersen Øgaarden fra S. Fen(5) f. 31/12-1792 d. 22/2-1857 på "Øygaarden" av Vattersott, 65 år gml., s.a. Anders Kittilsen Fæhn.
g1g i Holla 28/12-1822 m. Anne Thomasdatter fra M. Vibeto(1)
f. 26/2-1796 d. 21/2-1848 på "Øgaarden", 52 år gml., d.a. Thomas Andersen Wibetoe.
Forlovere: "
Gunder Fæhn og Halvor Andersen Fæhn."
g2g i Holla 28/7-1850 m. Kari Olsdatter fra Sparudstøkket i Bø f. ca. 1830, d.a. Ole Svennungsen.
Forlovere: "
Thron Namløs og Peder Gundersen Fæhn."
1. Thomas f. 26/1-1825.
2. Thomas Andersen f. 4/12-1826.
3. Ole Andersen f. 7/10-1832. Se nedenfor.
4. Anne Kirstine f. 16/3-1836 d.
5. Kirsten Andersdatter f. 22/9-1838 g.m. enkemann Rasmus Halvorsen.
Se Familie 1 - Odden 1875.
Barn i 2. ekteskap:
6. Anne Andersdatter f. 1/5-1851.
7.
Andrea Andersdatter herfra f. 29/5-1857 g.m. Jacob Eriksen Moen. Se nedenfor.
Eier 1850.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Huusmand Anders Andersen Ødegaarden og Anne Thomasdatters Thomas: Marthe Namløs, Ingebor Wibetoe, Tron Namløs, Svenung Wibetoe og Kittil Fæhn.
F.f. Huusmand Anders Andersen Ødegaarden og Anne Thomasdatters
Thomas: Anne Olsd. Ødegaarden, Ingebor Thomasd. Tufte, Thomas Wibetoe, Svenung Wibetoe og Kittil Andersen Fæhn.
F.f. Huusmand Anders Andersen Øgaarden og Anne Thomasdatters
Ole: Ingeborg Thomasd. Namløs, Marthe Steensd. Tufte, Ole Jonsen Fæhn, Tron Kjøstolsen Namløs, Tron Andersen Namløs.
F.f. Huusmand Anders Andersen Øgaarden og Anne Thomasdatters
Anne Kirstine: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."
F.f. Huusmand Anders Andersen Øgaarden og Anne Thomasdatters
Kirsten: Karen Johnsd. Wibetoe, Kirsten Kittilsd. Fæhn, Svennung Wibetoe, Thomas Andersen Øgaarden, Andreas Kittilsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Anders Andersen Øgaarden og Kari Olsdatters Anne: Ingebor Jørgensd. Namløs, Anne Kittilsd. Fæhn, Ole Johnsen Fæhn, Tron Andersen Namløs, Thomas Andersen Øgaarden.
F.f.
Afdød Gaardbr. Anders Andersen Øgaarden og Kari Olsdatters Andrea: Marthe Hansd. Øgaarden, Marthe Thomasd. ditto, Hans Olsen ditto, Jens Tronsen ditto, Ole Andersen ditto.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 31. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anders Andersen afsluttet 23. Okt. 1857, hvorved dette brug for 385 Spd. er udlagt sønnen Ole Andersen, thingl. 8. Februar 1858."

Skomaker, selveier
Ole Andersen herfra f. 7/10-1832.
Eier 1858.

Ole Andersen solgte eiendommen i 1858 til Jacob Jensen og bygde eller kjøpte seg hus på Odden under Eie øvre.
Se Familie 5 - Odden 1875.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 31. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Andersen til Jacob Jensen for 290 spd., dat. 28. Juli, thingl. 14. Okt. 1858."

Småbruker, selveier
Jacob Jensen
fra Heggemoen(A) under Tvara f. 24/1-1832 d. 6/2-1916 på Larønningen i Solum, s.a. Jens Jacobsen Hæggemoen.
g. i Holla 16/11-1855 m. Anne Torvildsdatter fra Moen store under Prestegården f. 2/11-1824 d. 29/12-1876 på Skauplassene i Solum, d.a. Torvild Gundersen Moen.
Forlovere: "
Kristen Eriksen Dalen pr. Hæggemoen og Kristen Svendsen Myhra."
1. Anne Maria Jacobsdatter f. 26/1-1857 g.m. Carl Martinius Halvorsen Sandkjenn ved Kilevannet i Solum.
2. Jens Jacobsen f. 2/3-1860. Bodde på Larønningen i Solum.
Eier 1858.

F.f. Huusmand Jacob Jensen Hæggemoen og Anne Torvildsdatters Anne Maria: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Maren Hansd. Dammen, Nils Jacobsen Saugbr., Christen Torvildsen Moen, Johannes Jensen Fosse.
F.f. Gaardbr. Jacob Jensen Øgaarden og Anne Torvildsdatters
Jens: Enken Magrethe Hansd. Hæggemoen, Gunnild Jensd. Hæggemoen, Barnets Fader, Hans og Christen Jensen Hæggemoen.

Under folketellinga for 1865 i Holla bodde denne familien hos hans mor på Heggemoen.

Av innflyttingslistene i Solum kirkebok (1865-1876) kan vi lese:
"Jacob Jensen Heggemoen", hans kone Anne Torvildsdatter og 2 barn flytta til Skogplassene i Solum i 1872 for å bosette seg.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Denne eiendommen var da på 28 mål dyrka jord.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 31. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jacob Jensen til Christen Rollefsen Lillejordet for 200 spd., dat. 25. Sept., thingl. 5. Okt. 1869."

Christen Rollefsen Lillejordet.
Eier 1869. Se N. Namløs(1) "Lillejordet".

Gruvearbeider, inderst
Jacob Eriksen Moen fra Sandsvær i Buskerud f. ca. 1850, s.a. Erik Hansen Jahren i Modum.

g. i Holla 27/9-1875 m. Andrea Andersdatter herfra f. 29/5-1857, d.a. avdøde Anders Andersen Øgaarden og Kari Olsdatter.
Forlovere: "
Ole Arvesen Roligheden og Carl Carlberg Tuftehagen."
1.
Herman Emil Jacobsen f. 12/2-1876. 1891: "Bæregut ved jernværk."
2. Karl Gustav Jacobsen Ødegaard f. 28/3-1878 på Froland. 1891: Bæregut ved jernværk. Emigrerte til sin far i N. Dakota, avreise 17/8-1906.
3.
Anna Josefine Jacobsdatter f. 13/7-1880.

F.f. Grubearb. Jacob Eriksen Øgaarden og Andrea Andersdatters Herman Emil: Andrea Olsd. Roligheden, Anne Christine Olsd. Søvestrand, Tollef Evensen Øgaarden, Christian Olsen ditto, Ole Torstensen Ramstad, Nummedal.
F.f. Grubearb. Jacob Eriksen Øgaarden og Andrea Andersdatters 
Anna Josefine: Andrea Olsd. Roligheden, Anna Hansd. ditto, Arve Olsen Øgaarden, Lars Halvorsen ditto, Gunder Olsen Øgaarden.

Hun hadde ei datter fra før, Karen Laurine Lorentsdatter f. 17/6-1874. Faren var uk. Lorents Helgesen Rui fra Kongsberg.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 26

8

{58a,58b}b 

Fen øvre    

Ødegaarden

Kristen Rollevsen 

0 - 2 - 15 

 0 mark 98 øre

 27 1 61, 64h, 66c Namløs nordre Lillejordet, Kaasa, Teigen Kristen Rollevsen 1 - 4 - 13  2 mark 54 øre

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 31. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Rollefsen til Lars Thomassen for kr. 1700,- , dat. 30. Aug., thingl. 1. Sept. 1892."


Former, landhandler, selveier
Lars Thomasen Roligheden fra Verket f. 6/9-1836 på Hørteverket i Bø d. 4/3-1916 på Ødegården av alderdom, 79 år gml., s.a. Thomas Nilsen. Se Familie 29 - Verket 1835.
g. i Holla 28/12-1860 m. Andrea Olsdatter fra Roligheten under Tufte f. 29/4-1837, d.a. Ole Olsen Roligheten d.y.
Forlovere: "
Gunder Nilssen Wærket og Nils Olsen Namløshagen."
1. Olaves Larsen Ødegaard f. 4/9-1865 g.m. Marie Emanuelsdatter Bergkaasa. Se Tufte(7) Roligheten.
2. Hanna Elise Larsdatter Ødegaard f. 15/7-1871 g.m. Karl Bergkaasa. Se Bergkåsa(8) under Tvara.
3. Anne Larsdatter Ødegaard f. 8/7-1875 g.m. Torkild O. Dahlen. Se nedenfor.
Eier 1892.

Kilde for Lars Thomassens fødselsdato: Konfirmasjonen i Holla i okt. 1851.

F.f. Værksarb. Lars Thomassen Søvedalen og Andrea Olsdatters Olaves: Anne Olsd. Saugbr., Maria Kirstine Olsd. Roligheden, Osmund Gundersen Vrk., Kristen Kjøstolsen Saugbr., Bent Thomassen Vrk.
F.f. Former Lars Thomasen Søvedalen og Andrea Olsdatters
Hanna Elise: Barnets Moder, Anne M. Andersd. Vrk., Bent Thomasen Vrk. d.y., Arve Olsen Roligheden, Hans Pedersen Uhlefos.
F.f. Lars Thomassen Roligheden og Andrea Olsdatters
Anne: Barnets Moder, Anne Gurine Olsd. Roligheden, Hans Olsen ditto, Arve Olsen Øgaarden, Christen Rollefsen Lillejordet.

Denne familien bodde tidligere flere år i Søvedalen. Deretter noen år i Roligheten under Tufte.
Lars Thomassen drev noen år landhandleri på Roligheten(7) under Tufte.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 31. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Thomasen Roligheden til Torkild Olsen for kr. 2.720, dat. 24., thingl. 29. Juli 1905."


Småbruker, gruvearbeider (1910), 
Torkild Olsen Dahlen (etter Søvedalen?) fra Lien i Fyresdal på Namløshagen f. 6/8-1874*, s.a. grubearbeider Ole Torkildsen Lien.
g. i Holla 7/7-1901 m. Anne Larsdatter Ødegaard herfra f. 8/7-1875, d.a. g.br. Lars Thomassen Roligheden.
Forlovere: "Ole Teigen og kirkesanger J. Stavnem."
1. Thorleif Eugen Dahlen f. 9/11-1901. Overtok eiendommen.
2. Alette Dahlen f. 9/12-1902. Sykepleier.
3. Otilie Dahlen f. 20/11-1904. Sykepleier.
4. Arthur Lorents Dahlen f. 13/3-1907. Emigrerte til England.
5. Ruth Dahlen f. 26/7-1909 g.m. Olaf Larsen Fen.
6. Edle Dahlen.
7. Olaf Dahlen g.m. Signe Lunde fra Lunde i Tel. Bosatt i Lunde.
8. Ragnvald Dahlen. Var sjømann.
Eier 1905.

Torkild Dalen bygde nytt bolighus her (Ytterbøe).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 31. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 6/1-1950, grunnbokført (tingl.) 20/1-1950 fra Anne Dalen til Torleif Dalen for kr. 11.150. Sælgeren forbeholder sig fri bolig og en del
naturalytelser av 5-årig værdi kr. 1500."

Yrke
Thorleif Eugen Dahlen herfra f. 9/11-1901 d. 23/8-1981.
g.m. Gudruda Aarhus fra Ytterbø i Helgen f. 10/3-1905 d. 18/10-1989, d.a. Steinar Aarhus.
1. Kirsti Dahlen.
2. Torstein Dahlen f. 1/1-1936. Overtok eiendommen. Se nedenfor.
3. Bjørn Olav Dahlen f. 12/12-1938. Drev butikk i Helgen. Se Roa under Helgen store.
Eier 1950.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 31. Digitalarkivet.
Skylddeling dat. 10/9, grunnbokført 23/10-1954 vedk. bnr 34 Norhug av skyldmark 0 mark 05 øre. Se Norhug.
Skylddeling dat. 10/9, grunnbokført 23/10-1954 vedk. bnr 35 Solstad av skyldmark 0 mark 05 øre. Se Solstad.
Skylddeling dat. 10/9, grunnbokført 23/10-1954 vedk. bnr 36 Bjørkhaug av skyldmark 0 mark 05 øre. Se Bjørkhaug.

Denne gårdens skyld var etter fradelinga av de 3 tomtene på 0 mark 83 øre.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 4/8-1971. Skjøte av 16/7, grunnbokført 16/8-1971 fra Torleif Dahlen til Torstein Dahlen f. 1/1-1936 for kr. 40.000.-"
Ifølge skjøte av 16/7-1971, har Torleif Dahlen og hustru rett til å bo i huset på denne eiendom på livstid."

Torstein Dahlen herfra f. 1/1-1936 d. 9/7-2015.
g.m. trekkspiller og plateartist Gudny Solvoll (Gudny Dahlen) f. 1942 fra Lannav. 19 under Tvara, d.a. rørlegger Georg Solvoll.
Eier 1971.

Jordet på nordsiden av veien er den gamle "Klokkerhavna". Den eies nå av Nome kommune.


Fenittv. 6 - 2019. Karttjeneste: Kommunekart.com


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Ødegården 16
Gnr 26 - bnr 16.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 302. Digitalarkivet. Gjelder S. Fen(1).
"Skylddelingsforretning, hvorved er utskilt bnr 16 "Ødegaarden" av skyldmark 1,46, avholdt 30/8, tingl. 20/9-1911."

Utskilt fra bnr 1 og solgt til H.S.D. Cappelen i 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 39. Digitalarkivet. Gjelder S. Fen 16 - Ødegården.
"Skylddelingsforretning avholdt 12/9-1934, tingl. 17/9-1934, hvorved til Gunnar Wik er utskilt bnr 19 "Haugen" av skyldmark 0,03." Se Torsnesv. 42.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 16/7-1947. Skylddeling dat. 11/7, grunnbokført (tingl.) 20/7-1947, vedkommende parsellen bnr 24 Ødegaard av skyld 12 øre." Se Ødegård 24.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 9/8-1956. Skylddeling, dat. 2/8, grunnbokført (tingl.) 14/8-1956, vedkommende parsellen bnr 32 Grønli av skyld 4 øre." Se Torsnesv. 30.


Ødegården 24
Gnr 26 - bnr 24.

Utskilt fra Ødegården 16 i 1947. (Sameie med bnr 6 og 7. Hovedbølet er bnr 6).

Adresse 2020: Fenittvegen 14.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 16/7-1947. Skylddeling dat. 11/7, grunnbokført (tingl.) 20/7-1947, vedkommende parsellen bnr 24 Ødegaard av skyld 12 øre."
Hjemlet H.S.D. Cappelen.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 27/9-1947. Skjøte dat. 9/9, grunnbokført (tingl.) fra H.D.S. Cappelen til Martin Teigen for kr. 800,- "
"Skjøte inneholder bestemmelser om gjerdeplikt og at selgeren har forbeholdt rett til mulige malmforekomster m.v., alt mot erstatning."

Martin Teigen f. 10/8-1883 d. 27/4-1959.
g.m. Hanna Jonsdatter Sanna f. 22/1-1884 d. 26/8-1963.

Eier 1947.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 2/6-1948. Skylddeling hvorved utgått bnr 25 "Vestheim" av skyld 0 mark 02 øre. Torsnesv. 25.

Bjarne Holte.
Eier


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Ødegården 26 - Øgaarden
Gnr 26 - bnr 26.

DETTE ER EI HUSTOMT.

Utskilt fra S. Fen(2) i 1949.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 22/12-1949. Skylddeling hvorved dette brug er utgått fra bnr 2. Hjemlet Edvin Aas Lindgren. Skyldmark 0,05.

Edvin Aas Lindgren.
Eier 1949.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 13/1-1950,
Skjøte, dat. 31/12-1949, grunnbokført (tingl.) 20/1-1950 fra Edvin Aas Lindgren til Thor Arvesen for 300 kr."

Thor Andreas Arvesen f. 21/7-1901 d. 29/2-1984.
g.m. Marie Josefine f. 5/8-1899 d. 31/8-1979.
Eier 1950.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 2/4-1975. Skjøte dat. 26/3-1975, grunnbokført 30/5-1975 til Alf Arvesen f. 6/1-1923 og Mary Lindgren f. 27/9-1924 og Per Arvesen f. 4/12-1928 for kr. 13.000,
på denne eiendom og bnr 17."
"Ifølge Skjøte dat. 26/3-1975, har Thor og Marie Arvesen rett til fritt bo på eiendommen på livstid, 5 årig verdi kr. 5.000,- Ved salg av eiendommen har de øvrige medeiere
forkjøpsrett."

Det ser ut til at Marie og Thor Arvesen var de siste beboere på denne lille gården.
Gården er i dag sletta og det er bare en liten jordflekk igjen.
 


26/26. Karttjeneste: Kommunekart.com


| Hjem | Innhold |
| Gamle Fen søndreS. Fen 1 - Ødegården | S. Fen 2 - Ødegården | S. Fen 3 - Langkås | S. Fen 4 | S. Fen 5 - Ødegården | S. Fen 12 |
| Bjørndalen | Fenshagen | Langkås | Skippervold | Ødegården 6 og 7 | Ødegården 8 | Ødegården 16 | Ødegården 26 | Ødegården - Husmenn |
| Hustomter |


Ødegården - Husmenn

Ødegården 1.
Husmannsplass under S. Fen (Fen øvre).

Arbeider, husmann
Thomas Andersen trolig fra Klostergrinden under Gjemsø kloster i Solum dpt. i Solum 26/4-1789 d. 6/4-1839 på "Øygarden", 62 år gml., kanskje s.a. husmann Anders Thorsen og Ragnhild Thomasd.
g1g m. NN
g2g i Skien 14/9-1825 m. Maren Andersdatter (Mari Andersdatter) fra Febakke nedre under S. Namløs f. 23/6-1804 på jernverket, d.a. Anders Olsen Fæbakke.
Forlovere: "
Petter Berg, Friderich Pedersen Sorteland."
1. Ole Thomassen f. 19/11-1829. Se Familie 27a - Verket 1875.
2. Marthe Thomasdatter f. 23/11-1836 g.m. skomaker Jørgen Thorsen. Se hus ved Lommerud under Prestegården.
Bruker 1829.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Thomas Andersen Øgaarden og Maren Andersdatters Ole: Anne Olsd. Øgaarden, Anne Halvorsd. Tufte, Christen Brynnildsen Wrk., Anders Andersen Øgaarden, Kittil Olsen Wibetoe.
F.f. Huusmand Thomas Andersen Øgaarden og Maren Andersdatters
Marthe: Anne Gundersd. Øgaarden, Anne Halvorsd. Øgaarden, Brynnild Christensen ditto, Anders Andersen ditto, Tron Jensen ditto.

Kilde: Holla, Skien og Solum kirkebøker.
Maren Andersdatter er registrert utflytta til Skien som tjenestepike i 1825, 21 år gml. Hun ble g1g i Skien gamle kirke allerede i september samme år, med enkemann Thomas Andersen. De bodde ikke lenge i Skien før de flytta til Holla. De er registrert innflytta til Holla i 1830, men de må ha kommet noe før, for deres sønn Ole er født i Holla i november 1829.

Enka Maren Andersdatter ble g2g med enkemann Tron Jensen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Tron Jensen Øgaarden
fra N. Namløs(1) "Lillejordet" f. 11/4-1801 d. 29/3-1854 på "Øgaarden", 43 år gml., s.a. Jens Kittilsen.
g1g i Holla 22/6-1826 m. Gunhild Andersdatter fra Torsnes under Søve f. 21/12-1805 d. 29/4-1839 på "Øgaarden", som "Huusmandskone", 35 år gml., d.a. Anders Andersen Torsnæs.
g2g i Holla 20/6-1846 m. enke Maren Andersdatter fra Febakke nedre under S. Namløs f. 23/6-1804 på jernverket, d.a. Anders Olsen Fæbakke.
Forlovere: "
Anders Halvorsen Fæhn og Ole Olsen Roligheden."
1. Maren Tronsdatter f. 28/8-1826 g.m. Anders Gulbrandsen. Se nedenfor.
2. Maria Tronsdatter f. 12/7-1828 g.m. Ole Johnsen. Se Bjørndokka under Graver i Valebø.
3. Jens Tronsen f. 26/10-1830. Se Odden under Eie øvre. Til N. Amerika i 1862.
4. Anders f. 13/12-1833.
5. Kirsti (tvilling) f. 5/7-1836.
6. Hanne (tvilling) f. 5/7-1836.
7. Ole Tronsen f. 1/7-1838. Se Familie 62a - Verket 1891.
Barn i 2. ekteskap:
8. Thomas Tronsen f. 8/8-1846.
Bruker ca. 1833.

Begge var i tjeneste på Søve før de gifta seg.

F.f.
Inderste Tron Jensen Thorsnæs og Gunnil Andersdatters Maren: Kirsten Andersd. Thorsnæs, Mari Mognsd. Søwe, Anders Thorsnæs ældre, Anders Thorsnæs yngre og Kittil Jensen Texle.
F.f. Tron Jensen Haave og Gunnild Andersdatters
Maria: Anne Andersd. Saugbr., Ingeborg Hans. Søve, Frederik Tvedt, Tron Nielsen Saugbr., Kittil Jensen Haave.
F.f. Huusmand Tron Jensen Haavet og Gunnild Andersdatters
Jens: Inger Andersd. Tved, Ingeborg Andersd. Fæhn, Frederich Tved, Ole Olsen Roligheden ældre, Gunder P. Fæhn.
F.f. Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Gunnild Andersdatters
Anders: Inger Andersd. Holla, Anne Hansd. Skippervold, Anders Torsnæs, Frederik Holla, Peder Gundersen Fæhn.
F.f. Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Gunnild Andersdatters
Kirsti: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."
F.f. Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Gunnild Andersdatters
Hanne: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."
F.f. Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Gunnild Andersdatters
Ole: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs. Ingeborg Jensd. Huset, Anders Thorsnæs, Jens Haavet, Anders Tygesen Kaasen.
F.f. Huusmand Tron Jensen Øgaarden og Mari Andersdatters
Thomas: Anne Olsd. Øgaarden, Mari Tronsd. Tufte, Anders Halvorsen Fæhn, Ole Roligheden ældre, Niels Larsen Fæbakke.

Hans andre kone Mari Andersdatter (Maren Andersdatter) var tidligere gift med
Thomas Andersen f. ca. 1785. Se ovenfor.
De bodde en tid på Smiøya ved Skien, men kom tilbake i 1830.

Tømmermann, husmann uten jord
Anders Gulbrandsen Øgaarden fra Moen i Kviteseid f. 1822 d. 3/10-1868 på "Øgaarden" av tarmslyng, 46 år gml., s.a. husmann Gulbrand Andersen Moen og Anne Halvorsdatter.
g. i Solum 21/6-1852 m. Maren Tronsdatter (Mari Tronsdatter) herfra f. 28/8-1826 i Holla d. 25/4-1871 på "Øgaarden", som enke, 45 år gml., d.a. Tron Jensen Øgaarden.
1. Anne Andersdatter f. 12/7-1852 på Øgaarden i Lunde. Konf. i Holla 1866, som gir oss opplysning om fødsted og dato.
2. Tron Martinus Andersen f. 24/7-1854.
3. Gunhild Kirstine Andersdatter f. 1/9-1856.
4. Gurine Andersdatter f. 30/10-1858.
5. Maren Anne Andersdatter f. 24/9-1860.
6. Halvor Andersen f. 13/7-1863.
Bruker ca. 1856.

Ved Anders Gulbrandsens konfirmasjon i Ytre Flåbygd kirke, var ikke fødselsdato oppført, men faren viste fram en attest på at han var født "i 1822".

F.f. Inderst Anders Guldbrandsen Bjørndalen og Mari Tronsdatters Thron Martinus: Maria Hansd. Næprud, Maria Thronsd. Ringsevjen, Anders Halvorsen Næprud, Anders Andersen, Tron Jensen Fæhn.
F.f. Inderst Anders Gulbrandsen Øgaarden og Mari Tronsdatters
Gunnild Kirstine: Marthe Hansd. Øgaarden, Maria Tronsd. Øgaarden, Ole Halvorsen Øgaarden, Anders Andersen Øgaarden, Ole Johnsen Bjørndokken.
F.f. Huusmand Anders Gulbransen Øgaarden og Mari Tronsdatters
Gurine: Maria Tronsd. Bjørndokken, Marthe Thomasd. Søve, Ole Johnsen Bjørndokken, Jens Tronsen Øgaarden og Ole Tronsen ditto.
F.f. Tømmermand Anders Guldbransen Øgaarden og Mari Tronsdatters
Maren Anne: Marthe Hansd. Øgaarden, Kirsti Andersd. Fæhn, Hans Olsen Øgaarden, Jens Tronsen og Ole Tronsen ditto.
F.f. Anders Gulbrandsen Øgaarden og Mari Tronsdatters
Halvor: Maria Thronsd. Bjørndokken, Anne Andersd. Fæhn, Ole Johnsen Bjørndokken, Isak Isaksen Gruben samt Ole Thronsen Øgaarden.

Andre i huset i 1865: Enke Mari Andersdatter "Forsørges af Fattigcassen", 66 år gml. (hennes stemor).

Kilde: Holla kirkeboks innflyttingslister (1849 - 1860).
Anders Gulbrandsen og kona Maren Tronsdatter er registrert innflytta fra Solum til Fen i Holla i 1855. (De må ha kommet ett år tidligere.) Ved denne registreringen ble det gitt en del opplysninger.
Han ble konfirmert i Kviteseid 20/10-1839. Hun ble konf. i Holla 1843. Han opplyste videre at : "Han har boet en Tid paa Kloppe i Bøe (Lunde) og der havt et uægte Barn
med Enken Gunnild Stafsholt dbt. 10/2-1850." Det ble også opplyst at Anders og Maren hadde gifta seg i Solum den 21/6-1852.

Ved Anne Andersdatters konfirmasjon i 1866, er det notert at foreldrene bodde på "Stafsholt" (i Lunde) og at konfirmanten var født i Lunde sogn.


Ødegården 2.
Husmannsplass under S. Fen. Løpenr. 58a,b.

Gruvearbeider, losjerende
Tollef Evensen fra Hallingdal f. 1843.
g.m. Anne Marie Christensdatter fra Kongsberg f. 1844.
1. Anne Tollefsdatter f. 1870 på Kongsberg.
2. Karoline Tollefsdatter f. 1872 på Kongsberg.
3. Christian Bernhard Tollefsen f. 17/1-1874 i Holla.
4. Carl Theodor f. 16/12-1876.
5. Severin Tollefsen f. 16/6-1880.

F.f. Grubearb. Tollef Evensen Gruben og Anne Marie Christensdatters Christian Bernhard: Anne Marie Jonsd. Gruben, Ingeborg Isaksd. Gruben, Ole Borgersen af Kongsberg, Lars Pedersen Brun af Eker, Jens Gundersen Gruben, Ole Torstensen Romstad af Nummedal.
F.f. Grubearb. Tollef Evensen Fænshagen og Anne Maria Christensdatters
Carl Theodor: Andrea Olsd. Roligheden, Ingeborg Isaksd. Søve, Jacob Eriksen Øgaarden, August Jacobsen Lundberg, Anders Pedersen Kaalstad.
F.f. Grubearb. Tollef Evensen Fæhnshagen og Anne Marie Christensdatters
Severin: Anne Maria Johnsd. Gruben, Mathea Olsd. Namløshagen, Anders Tovsen Tuftehagen, Andreas Andersen Hauene, Andreas Tovsen Tuftehagen.

Intet Kreaturhold i 1875.

Tollef Evensen og sønnene Kristian Bernhard og Karl Theodor er registrert utflytta til Bamble i 1883.


Gruvearbeiderfamilier og andre i 1910
Gruvearbeiderfamilier som bodde på Ødegården under S. Fen under folketellinga 31/12-1910.

Kilder: Folketellinga 1910 supplert med informasjoner fra kirkebøker og annet.

Området ble kalt for Ødegården.


Familie 1.
Under S. Fen(1) 1910.

Grubearbeider
Ole Johnsen fra Brøndalen under Holla f. 2/4-1872 i Holla, s.a. Anne Andersdatter Brøndalen og Jon Petter Pedersen Hægland.
g. i Holla 24/12-1900 m. Marie Kristensdatter fra Vipetodalen 1 under Vipeto øvre f. 22/11-1877, d.a. Christen Knudsen Vibetodalen.
1. Anne Johnsen f. 16/7-1901.
2. Gunda Anette Johnsen f. 25/4-1906.
3. Klara Johnsen f. 25/1-1908.

Losjerende i 1910:

Slakter, grubearbeider, skogsarbeider
Peder Marthinius Kristensen fra Vipetodalen 1 under Vipeto øvre f. 1/10-1874, s.a. Christen Knudsen Vibetodalen.
g. i Holla 11/8-1906 m. enke Aslaug Marie Andersdatter fra Vipetodalen 2 under Vipeto øvre
f. 22/8-1856, d.a. Anders Thygesen.

Aslaug Marie var enke etter Halvor Gundersen. Se Hollahagen under Holla gård.


Familie 2.
Under S. Fen(1) 1910.

Vaskeriarbeider ved Fens jerngruve
Andreas Olsen fra Drangedal f. 24/10-1854 i Drangedal.
g.m. Gunhild Johannesdatter fra Lunde i Tel. f. 6/8-1856.
1. Johannes A. Olsen f. 27/1-1893 i Lunde. Grubearbeider i 1910.
2. Anders Martinius Olsen f. 23/5-1896 i  Lunde.
3. Teodor A. Olsen f. 3/7-1899 i Lunde.


Familie 3.
Under S. Fen(1) 1910.

Grubearbeider (minerer)
Søren Hansen fra Ytre Holmedal i Sunnfjord, Sogn og fjordane f. 11/10-1863.
g.m. enke Johanne Tollefsdatter fra Koppervik på Karmøy f. 17/5-1851.

Hennes barn fra første ekteskap: Theodor H. Etland f. 21/9-1892 i Mo i Telemark (Skafså). Grubearbeider i 1910.
Gerda H. Etland f. 2/3-1898 i Skafså. Losjerende Haandverkerenke, Dagarbeiderske Kirsti Johnsdatter fra Solum f. 2/10-1845.


Familie 4.
Under S. Fen(1) 1910.

Festetomt nr. 1.

Gruvearbeider
Herman Larsen Ødegaard (Herman Larsen) fra Ødegården(6) f. 12/6-1876 i Holla, s.a. grubearbeider Lars Halvorsen Ødegaard.
g. i Holla 29/3-1901 m. Karen Pedersdatter fra Gunnerud under Prestegården f. 1/1-1882 i Lunde i Tel., d.a. gbr. Peder Johnsen Gunnerød.
Forlovere: "Fedrene".
1. Agnes H. Larsen f. 27/5-1901 i Holla.
2. Leif f. 4/6-1903 d. 2/10-1908 på Ødegården av difteri.

Herman Ødegaard har eget familiegravsted på Holla gamle.

Losjerende enslige grubearbeidere i 1910:
Isak Net f. 29/1-1856 i Sverige.
Ole Sundelid f. 10/10-1837 i Vaage i Gudbrandsdalen (Vågå). Se under Eie nedre.
Ivar Olsen f. 9/12-1882 i Bjørkedalen, Eidanger.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no