ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Helgen østre - Helgen store

Gård nr. 53 i Holla kommune

Oppdatert 06.04.2024


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinden | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |
| Hustomter |


Gamle Helgen østre

Denne gården har gitt bygda sitt navn. Derfor kan Helgen være en av de eldste gården i bygda. Trolig rydda i
Vikingtiden (800-1050), eller tidligere. Gården ble ikke delt før enka Inger Mortensdattere delte den i 4 i 1784.

Navnet.
Ifølge Oluf Rygh var den norrøne skriveformen HeIgwn, som gikk over til Helgin i middelalderen. Navnet er satt
sammen av heilagr (hellig) og vin (grønn slette eller flate).
I 1575 skreiv man Hellen, i 1585 Helgenn og i 1665 Hellien. Den siste skriveformen nærmet seg taleformen, og
gikk mer og mer over til å bli en folkelig variant, uttalt HæIja med tykk l.

Beliggenhet.
Helgen store ligger forholdvis høyt og her hadde man god oversikt over Norsjø. Vannet var viktigste ferdselsåre på den
tiden. Det var vannveien de kom selv i sin tid og man måtte være på vakt overfor inntrengere.

Skyld og skatt:
Helgen må ha vært delt i 2 gårder under middelalderen. Helgen sogneprest eide (forvaltet for kongen) i 1490-årene
2 markebol i gården, som siden ble omgjort til 4 tønner (korn) og 2 meler (korn). Disse 2 Melene var det Holla presteboel
som eide i 1667. Med ei landskyld på minst 4 huder, ble Helgen store (østre) skatta som "fuldgaard", som var den høyeste
skatteklasse for gårder.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jordeiendom og
grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av kuhuder og kalvskinn (12 skinn = 1 hud), eller  tønner med
korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 
(Takk til N.J. Stoa).

Eiere og brukere på 1600-tallet.
Moghens Hellgenn betalte kroningsskatt i 1528 med 1 lodd sølv.

Olluff Ollufson Helgen d.e.
Bruker i 1591.

"Oluff Olluffson Helgen" var en av 12 utsendinger fra Holla til kongehyllingen av kong Christian IV på Akershus slott i 1591.

Kilde: "Seglteginger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610," Norsk slektshistorisk forening (2010).
Allmuen i Holden Søfve rette stefnestue 19de Apriil Anno 1591: Gunduoll E. Namløs (G.E.), Halduor Gemelsøn Hoffthued, Helge Tolleson Brende, Olluff Arnarsøn Omthued,
Oluff Olluffson Helgen (S.O.) Torgius Ollufsson Feen (T.O.), Anders H. Eide (A.H.), Rasmus Ythrebød, Asgier Sødue (Søve), Peder Wibethaa, Kithill Werrestad og Knud Jøntued."
Disse utsendingene var ganske sikkert ikke tilfeldig utvalgt til denne oppgaven (G.S.).

Gunder Helgen betaler skatt i 1602 og i 1629.

Kilde: Landskatten 1629.
"
Gunner Helgenn ehr død och Leffner igien en forarmit enche som Intet Scatted."

Olluff Hellgenn d.y. i 1610-1630.
g.m. NN.
1. Aase Olsdatter g.m. Hans?

Kilde: Tingbok for Nedre Telemark sorenskriveri (1652-1661). Rettssak i 1654. Transkribert av Halvor Sigurdsen (R.I.P.), Kristiansand.
Det nevnes at Solve Jelseth og Østen Teigen var brødre. Deres mor var Aase Olsdatter, datter av Olluff Hellgenn.


Bonde, selveier
Paul Gunnesøn Helgen f. ca. 1604* d. ca. 1695.
g.m. NN Olsdatter herfra?
1. Gunne Paulsen f. ca. 1635. Se V. Helgen.
2. Anders Paulsen f. ca. 1640. Se nedenfor.
3. Margrethe Paulsdatter f. ca. 1645 bg. 11/5-1721. "Margrethe Poulsd., 76 Aar." Ugift.
4. Barbro Paulsdatter f. ca. 1647 bg. 1/3-1733 i Solum. Død på Næs i Solum, g.m. Jon Thorsen Fjeld i Solum. Sønnen Paul Jonsen overtok festet av denne gården.
5. Torsten Paulsen f. ca. 1649 bg. 19/7-1722. "Torsten Poulsen Helgen, 73 Aar." Se nedenfor.
6. Ole Paulsen f. ca. 1651. Se N. Ytterbø.
7. Nils Paulsen f. ca. 1655.
8. Karen Paulsdatter f. ca. 1660 g1g m. Endre Karlsen Eiestranden. Se Eiestrand under Eie øvre.
Eier 1630.

Kilde: Tingboka 1652 - 1661. Vi kan i 1654 se at "Poel Helgen" slet med gjelda han hadde fått da han kjøpte gården. Han ble trukket
for retten for ubetalt gjeld til pantehaver.

Kilde: Fogdens manntall 1664*.
"Hellienn - 4 tnd. 2 Meller. Opsidere: Pouell (60) og Gunne (28)."

Kilde: Nedre Telemark Fogderi, Rentekammeret 1667 (jordebok), folie 117b. Digitalarkivet.
"Hellien Østre Schylder 4 Tønder 2 Meller.
Er Bunde gods med bøxell undtagen 2 Meler til Hollen Presteboell.
Jndted fischerj.
Jngen Anden Schouff end til Smaae Last.
Haffuer homble.
Jndted Rødnings Land.
Saaer 7 Tnr. - Auffler 25 Tnr. Korn.
Føder 2 hester, 7 Kør, 3 ung Nød (naut er gml. ord for ku), 8 Smaa Cræatur (Sauer eller geiter).
Taxerit for 2 Schippund.
thiende for all Slags - 2 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 16 sk."

Peder Røra.
Eier ca. 1670.

Kilde: Leilendingsskatt 1672 og 1674. Helgen.
Poufwel och Gunder 4 (bygsler) Tønder, 2 Meller. Betaller Scatt: 8 1/2 rdl. - 16 sk.
Peder Rørraas (eier i pant) 4 Tønder.
Holden presteboel (eier) 2 Meller.

Kilde: Leilendingsskatt  1680/ 1681/ 1686. Helgen.
Powel bruger 4 Tønder, 2 meller. Betaller Scatt: 8 rdl. - 2 ort - 16 sk.
Peder Røraae (eier i pant) 4 Tønder.
Holden presteboel (eier) 2 Meller.

Gårdsarbeider, inderst
Anders Paulsen Helgen herfra f. ca. 1640 d. mellom 1682 og 1697, s.a. Paul Gunnesen Helgen.
g.m. Kari Pedersdatter fra Brenne(3) i Valebø f. ca. d. etter 1697 (se gul ramme), d.a. Peder Christensen Brenne.
1. Peder Andersen. Levde i 1721.
 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"I et dokument av 1697 fraskriver Paal Helgens barn og arvinger seg odelsrett til Helgen til fordel for Peder Røras arvinger. «Da eftersom denne besværlige tid er, at ei nogen av os er god for de for 33 år siden laante penge 146 rd.»
Arvingene foruten Gunder (Gunne), er Ole, Nils og Tosten, avdøde Anders' arvinger, samt enka Kari, og Barbro g.m. Jon Fjeld og Margarethe, ugift. Tosten bor nå på gården og forplikter seg i alle deler at forholde seg som leilending."

Peder Røras arvinger må ha solgt de 4 tønnene med jord i Ø. Helgen til Iver Christensen i ca. 1697, for det var han som lot Torsten Paulsen
bygsle 4 tønner i gården dat. 18. Juli 1698.

Bonde, leilending
Torsten Paulsen Helgen herfra f. ca. 1649 bg. 19/7-1722. "Torsten Poulsen Helgen, 73 Aar.", s.a. Paul Gunnesen Helgen.
Bruker 1698.

"Torsten Poulesen Heljen" var ugift. Han foretok et frivillig skifte her, året før han døde:

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720 - 1727, folie 145a. Digitalarkivet.
Conrad Friderich Grøtter Allernaadigst beskichede Sorenskiwer ufj Nedre Tellemarchen samt Tind og Hierdahls Præstegield, udj Østefieldene J øfere Tellemarchen. -
Giør witterligt Anno 1721 dend 23. Maj, wæred effter til Kaldelse med Lænsmanden welagte Gunder Tolfsen Rommenæs og de 2de Eedsworne Laugrettesmænd
Ole Steenstad og Christen Werstad
, forsamblet paa gaarden Store Helgen udj Helgen Annex i Holden Præstegield effter opsidderen Tosten Povelsens begier,
som befindes av 72 Aars alder, og med ingen lifs arwinger er behawd, der sammen nu udj hans Store alderdom og Svaghed kunde forsyne og tilsee, sagte hand self,
saa vel nu som udj mange Aars tiid tilforn Stedse har vaaren Sænge liggende, saa hand icke self uden hielp endnu er god for at Komme af eller i Sengen, mindre effter-dags
endhe god for at betale sin Bortskyldige gield, eller Skadtwerge sin paaboende bøxelgaard, og saget sig derfor nødsaget saa wel at opgiwe gaardsbruget, saa og med sine
Eiende midler at giøre sin gield betalt, og om da noget skulle bliwe til overs wilde hand dermed indgiwe sig til sin Søster Søn Povel Jonsen |: dernu denne gaard effter hans
begier og med hans willie, udaf Eiermanden Abraham Aafoss wil bøxle og brug er formundt :| saafrembt hans øfrige arwinger, hvilcet hand og i Dag hawer hiidkaldt, dertil
wil giøre sit Jamient, og ere disse effterfølgende, nemlig:
Hans Søster Barbroe Powelsdatter paa hwis weigne war tilstæde hendes Søn, Powel Jonsen.
Paa hans Ædste broder Sal. Gunder Powelsens weigne war nærwærende Sønnen Elias Gundersen.
Paa hans andre broder Sal. Anders Powelsen børns weigne war nærwærende Sønnen Peder Andersen.
Paa den tredie broder Sal. Ole Powelsens weigne tilstæde Sønnen Powel Olsen.
På fierde broder Sal. Niels Powelsens weigne war tilstæde hans Eniste Søn Peder Nielsen.
og paa hans Sal. Søster Kari Powelsdatters weigne, war nærwærende hendes datters Mand, Halvor Østensen,
som alle var Myndige og hertil swaret at endskiønt at wil Widste at boeds formue er meere end tilstrækkelig nock til gieldens afbetaling, saa wille og kunde de dog icke begiere
at deris gamble og swage Sengeliggende fader og moder broder i Lewende liwe skulle Skiffte og deele fra sig det lidet hand kunde wære Eiende, naar gielden først blef betalt,
og side i sin alderdom og Swaghed skulle Lide nød, og ....ge til hielp hos sine arwinger, allerhelst siden de icke mindste forlanger, det behager Gud hand maar lewe i legd derfor
at hawe u-nødig at boets midler specialiter skulle opreignes men i alt maadte bewilgedt at Powel Jonsen som Søster Søn til den gamble og Sengeliggende Tosten
Powelsen
, der og nu hawet denne gaard udj bøxel, til det heele boeds lille Løsøre frit og af den alle u-paakiert maae tilstæde og sig saa møttig giør som hand besteme(?) wil
hworimod hand dog skal wære forbundes, effterdj ingen af den kiendt sig dertil god, Saa wel til Døden at forsyne deris fader |: og moder | broder Tosten Powelsen med
fornøden Klæde og Føde, som og til hans opwartning til Døden at forsyne dend hos hannem wærende gamble ungkarl, Anders Gundersen, der hereffter ligesaa udj 30 Aars
tiid tilforn kand her sammen tilgode(?) og hielpe hannem af og J Sengen, Og Ellers naar Gud behager dennem begge ved Døden at siden Kalde, da dennem til Jorden at lade
bestædige og bechste, Saa og i øfrigt fornøier alle Creditorerne tillige med Skiffte Retten, saa de med Jfrige arwinger kand wærde u-Krævd og Skadesløs. -
Hwilket alt Powel Jonsen friwillig indgich, og belowed at hand uden paa-Anke og Kieremaal, alt disse foreskrefne poster wilde holde og effterkomme, saa frembt han sin Moder
Broder Tosten Powelsens opgiwelse wil nyde godt ad, saa de forbemeldte tilstædewærende arwinger, Saaledis i alle maader blew wenlig og wel forligte, og derom inden
Skiffte Retten til Stadfæstelse Haandragte.
End udgaaende Margrethe Powelsdatter |:som war den gamle Tosten Powelsens Søster, der her paa gaarden udj mange aar for hendes Sengeliggende broder hawer
holdet huus og her bortdød. :| Hendis gang Klæde efftersom intet andet effter hende befandtis, da blew de af bemeldte arwinger imellem sig indbyrdtis Skifftet og deelt,
Saa indte wiidre hermed war at Erindre, men saaledes som Foreskrewed staar imellem bemeldte Arwinger at wære Slutted og afkaldt, det bechræftes under Egne haand og
bemeldte Skiffte Rettens undertrøgte Signetter.
Dette frivillige skifte er i sin helhet avskrevet av G.S., Langesund 2/6-2023.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"Solgt Arw i Helgen fra Tobias Olsen m. fl. til Peder Hansen, dat. 8. Nov. 1715."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"Fæstet 4 Tønder fra (eieren) Abraham Nielsen Aafos, til Poul Jonsen, dat. 24. April 1721."

Bonde, leilending
Paul Jonsen Helgen (Poul Helgen) fra Fjeld i Solum f. ca. 1694 bg. 6/4-1753. "Poul Jonsen Helgen, 59 Aar.", s.a. Jon Torsen Fjeld og Barbro Paulsdatter herfra.
g.m. enke Kari Olsdatter fra Gvåle i Sauherad f. ca. 1675 bg. 31/10-1740. "Karen Olsd. St. Helgen, 65 Aar.", d.a. Ole Nilsen Gvaale og Kirsti Torsdatter.
1. Jon Paulsen f. ca. 1707. Kjøpte gården. Se nedenfor.
Bruker 1721.

Hans kone Kari Olsdatter var enke etter Ole Hansen YtterbøSe S. Ytterbø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"4 tønder med bøxel, gandske indløst (solgt),  fra Ole Isaksen Norum, Peder Findal og Jon Follestad til Jon Poulsen for 165 rdl., dat. 27. Oct. 1741."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
Jon Paulsen lånte 150 rdl. av Forwalter Engebret Bomhoff med pant i denne gårdens 4 Tønder dat. 5. Febr. 1742. Indløst 7. Febr. 1755.

Bonde, selveier
Jon Paulsen Helien herfra f. ca. 1707 bg. 2/4-1764. "Jon Poulsen store Helgen, ved Helgen, 51 Aar."
g. i Holla 2/2-1743 m. lnger Mortensdatter fra Eik under Geitebua i Valebø f. ca. 1711 bg. 28/3-1800. "
Inger Mortensd. Helgen, ved Helgen, 89 Aar.", d.a. Morten Hansen Eeg.
1. Ole Jonsen dpt. 28/4-1743. Overtok halve gården. Se Helgen store
2. Christen Jonsen Helgen dpt. 3/4-1746. Se nedenfor.
3. Peder Jonsen dpt. 17/2-1749. Se Værstad(2).
4. Karen dpt. 26/4-1750 bg. 16/10-1750. "Karen Johnsd. St. Helgen, 1/2 Aar."
5. Morten Jonsen dpt. 3/4-1752. Se Helgen(5).
6. Paul Jonsen dpt. 16/3-1755. Se Roa(8).
Eier 1741.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Jon og Inger Helgens Ole: Vellich Yttrebøe, Rasmus Hougen, Kittil Yttrebøe, Karsten Bierven, Elen Roen.
F.f. Jon Poulsen Helgens og Inger Mortensdatters 
Christen: Niels Steenstad, Ole Jelsæt, Karen Yttrebøe, Johanne Hegnen, Kirsten Andersd. Kaasen.
F.f. Jon Helgen og Inger Mortensdatters 
Peder: Lars L. Helgen, Ole Hegnen, Rasmus Haugen, Anna Yttrebøe, Maren Store Helgen.
F.f. Jon Store Helgen og Inger Mortensdatters 
Karen: Ole Jælsæt, Rasmus Haugen, Anders Erlandsen, Karen Omtved, Kirsten Andersd. Kaasen.
F.f. Jon Helgen og Inger Mortensdatters 
Morten: Jørgen Yttrebøe, Ole Hegnen, Poul Steenstad, Karen Yttrebøe, Maria Yttrebøe.
F.f. Jon Helgen og Mortensdatters 
Poul: Ole Mortensen, Ole Lille Helgen, Svenche Prestgrav, Anna Yttrebøe, Maria Yttrebøe.


Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1761 - 1764, side 661a - 663b.
Sted: Helgen store i Holden - 1764.
Jon Poulsen; død. Arvinger: Enken Inger Mortensdtr og Børn:
1. Ole Jonsen 21 Aar. Formynder: Ole Mortensen Hægna.
2. Christen Jonsen 18 Aar. Formynder: Jens Andersen Giedeboen.
3. Peder Jonsen 13 Aar. Formynder: Jens Larsen Langeland.
4. Morten Jonsen 11 Aar. Formynder: Poul Nielssen Steenstad.
5. Poul Jonsen 9 Aar. Formynder: Anders Jensen Steenstadhvalen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Ved skiftet etter Jon i 1764 ble eiendommen Ø. Helgen med Hegna, Hagan, Nordstå og Roa taksert til 400 rd.
Eiendommen ble samtidig (29. Nov. 1764) skjøtet over på enka Inger Mortensdatter.

Enka delte opp gården i 4 deler, der resten av denne gården ble bnr. 6 og heretter kalt Helgen store (2 tønner korn).

Helgen(6) 2 tønner med plassene Hagen og halve Roa (Roa 7) til Ole Jonsen Heljen.
Roa(8) 1 tønne til Christen Jonsen Roen. Se Roa(8).
Helgen(5). 1 tønne korn med plassene Nordstå og Grinden (Grinna) til Morten Jonsen Heljen.

 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"2 tønder med bøxell Skiødet fra Inger Mortensdatter m.fl. til (Søn) Ole Jonsen for 172 rdl., dat. 9. Feb. 1780."

 


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinden | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Helgen store
Gnr. 53 - bnr 6. Gammelt løpenr. 109a.

Utskilt fra Ø. Helgen i 1780.

Landskyld: 2 tønner korn. Hertil lå halve husmannsplassen Roa og plassen Hagen.

Eier fra 1697: Peder Røras arvinger.
Eier fra 1721: Abraham Nilsen Aafoss i vestre Porsgrunn.


Adresse 2020: Olsbryggev. 34, Helgen.

Gården ble delt i 4 deler fra 1780 - 1802. Ole Jonsen fikk hovedgården (se nedenfor), Christen Jonsen (ovenfor) fikk Roa(8),
Paul Jonsen fikk Roa(8) med Kåsene og Morten Jonsen flkk Helgen(5) med Nordstå.

Ny landskyld av denne gården etter delinga ble på 2 tønner korn. Gammelt løpenr. 109a.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"2 tønder med bøxell Skiødet fra Inger Mortensdatter m.fl. til (Søn) Ole Jonsen for 172 rdl., dat. 9. Feb. 1780."
OBS! Med i disse 2 tønnene var også halve husmannsplassen Roa.

Bonde, selveier
Ole Jonsen Helgen fra Ø. Helgen dpt. 28/4-1743 bg. 2/2-1796. "
Ole Jonsen Helgen, ved Helgen, 55 Aar.", s.a. Jon Paulsen Helgen.
g. i Holla 20/7-1777 m. Berthe Brynildsdatter fra S. Jøntvedt(1) dpt. 16/11-1754 bg. 25/7-1802. "Berthe Brynildsd. Helgen, 47 Aar.", d.a. Brynild Hansen Jøntvedt.
1. Jon dpt. 28/12-1777 bg. 25/1-1778. "Jon Olsen St. Helgen, ved Helgen, 5 Uger.
2. Maren Olsdatter f. 17/1-1780. Død før skiftet etter mora i 1802.
3. Maria Olsdatter f. 23/1-1782 g.m. Knud Aslaksen. Se Grinna under Helgen store.
4. Anne Olsdatter f. 28/2-1787 g.m. enkemann Peder Isaksen. Se Bosli under M. Namløs.
5. Jon Olsen f. 4/2-1790. Se nedenfor.
6. Brynild f. 9/7-1794 (tvilling) bg. 16/7-1794. "
Brynhild Olsen Helgen, ved Helgen, 1 Uge."
7. Hans f. 9/7-1794
 (tvilling) bg. 17/7-1794. "og Broder Hans Olsen Helgen, ved Helgen, 1 Uge 1 Dag."
Eier 1780.

F.f. 
Ole Jonsen Store Helgen og Berthe Brønnilsdatters Jon: Jens Langeland, Jens Bierven, Morten Helgen, Kirsten Helgen, Kirsten Svennumsd.
F.f. Ole Jonsen Store Helgen og Berthe Brønnildsdatters 
Maren: Christen Store Helgen, Tollef Larsen Søndre Jentved, Poul Jonsen Store Helgen, Karen Langeland, Maren Steenstad.
F.f. Ole Jonsen Store Helgen og Birthe Brynnildsdatters 
Maria: Christen Helgen, Morten Helgen, Jens Hegnen, Kirsten Store Helgen, Ingeborg Brynnildsd. Søndre Jentved.
F.f. Ole Jonsen Helgen og Birthe Brynnildsdatters 
Anne: Peder Wærstad, Anders Brynnildsen Jentved, Poul Jonsen Helgen, Maren Arvesd. Hegnen, Ingeborg Brynnildsd. Jentved.
F.f. Ole Jonsen Helgen og Birthe Brynnildsdatters 
Jon: Lars Munken, Peder Wærstad, Anders Brynnildsen Pladsen, Karen Knudsd. Jentved, Inger Andersd. Wibeto.
F.f. 
Ole Jonsen Helgen og Birthe Brynildsdatters Tvillinger Brynild (og Hans): Peder Wærstad, Thord Yttrebøe, Morten Helgen, Maren Arvesd. Hegnen, Anne Brynildsd. Jentved.
F.f. Ole Jonsen Helgen og Birthe Brynildsdatters Tvillinger (Brynild og) Hans: Poul Helgen, Anders Pedersen Jacobskaas, Torkil Nielsen Jacobskaas, Oved Olsd. Helgen, Taran Olsd. Yttrebøe.

Sammen med denne denne gården fulgte plassen Roa(7).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1792 - 1797, side 360a - 363a.
Sted: Helgen store i Holden - 1796.
Ole Jonsen; død. Arvinger, Enken Børthe Brynildsdtr. og Børn:
1. John Olsen 6 Aar. Formynder: Farbroder Peder Jonsen Værstad.
2. Marie Olsd. 14 Aar. Formynder: Farbroder Peder Jonsen Værstad.
3. Anne Olsd. 9 Aar. Formynder: Morbroder Anders Brynildsen Jøntved.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Bonde, selveier
Jon Olsen Helgen herfra f. 4/2-1790 d. 1/11-1860, som follougsmand (føderådsmann) på Helgen gaard, 70 år gml. av Vattersot.
g. i Holla 8/7-1811 m. Ingeborg Halvorsdatter fra M. Jøntvedt(1) f. 31/12-1788 d. 17/7-1829 på Helgen, 39 1/2 år gml., d.a. Halvor Evensen Jøntvedt.
1. Ole Jonsen f. 15/7-1811. Overtok gården.
2. Halvor Jonsen f. 6/10-1813.
3. Anne Karine Jonsdatter f. 8/1-1816.
4. Berthe Maria Jonsdatter f. 29/12-1818.
5. Even Jonsen f. 17/6-1821.
Eier ca. 1811.

F.f. John Olsen Helgen og Ingebor Halvorsdatters Ole: Asloug Tronsd. Jøntved, Halvor Jøntved, Simon Helgen, Knud Grinen, Jon Mortensen, Anne Olsd. Wrk.
F.f. Jon Olsen Helgen og Ingebor Halvorsdatters 
Halvor: Maria Olsd. Grinen, Anne Halvorsd. Jøntved, Halvor Evensen Jøntved, Christen Pedersen Helgen og Jon Mortensen Helgen.
F.f. Gaardmand Jon Olsen Helgen og Ingebor Halvorsdatters 
Anne Karine: Inger Helgen, Anne Jøntved, Halvor Jøntved, Gunder Helgen og Jon M. Helgen.
F.f. Gaardmand Jon Olsen Helgen og Ingebor Halvorsdatters 
Berthe Maria: Asloug Jøntved, Kari Bakken, Halvor Jøntved, Knud Grinen og Hans Halvorsen Jøntved.
F.f. Jon Olsen Helgen og Ingebor Halvorsdatters 
Even: Anne H. Huset, Kari M. Bakken, Ole Huset, Jon M. Waskaas og Hans Halvorsen Jøntved.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Olsen til sønnen Ole Johnsen for 700 spd., dat. resp. 13. Januar 1838 og 31/1-1850, Thinglæst  resp. 7. Juni 1838, og 31. Januar 1850."

Bonde, selveier
Ole Johnsen Helgen herfra f. 6/10-1811 d. 7/5-1885, som enkemann på Helgen av Tæring, 74 år gml.
g. i Holla 18/10-1842 m. Aaste Kirstine Arvesdatter fra N. Vale(7) i Valebø f. 3/2-1817 d. 1/9-1881 på Helgen, 64 år gml., som "Gaardmandskone", d.a. Arve Gundersen Wale.
Forlovere: "
John Olsen Helgen og Nils Christensen Næsset."
1. Ingeborg Kirstine Olsdatter f. 11/7-1853 g.m. Halvor Jensen Jelset. Se Hjelset nedre.
2. Johan Adolf Olsen f. 30/10-1856 d. 22/9-1861, 5 år gml. på Helgen av "Kjærtelsygdom."

Eier 1838 og 1850.

F.f. Gaardmand Ole Johnsen Helgen og Aaste Kirstine Arvesdatters Ingebor Kirstine: Berthe Maria Johnsd. Wærstad, Mari Johnsd. Helgen, John Helgen, Gunder Arvesen Wale, Even og John Johnsen Helgen.
F.f. 
Gaardm. Ole Johnsen Helgen og Aaste Kirstine Arvesdatters Johan Adolf: Aaste Kirstine Jørgensd. Wale, Asbor Anundsd. Helgen, John Olsen Helgen, Gunder Arvesen Wale, Nils Johnsen Wærstad, John Johnsen Værstad.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning hvorved bnr 8 er udskilt, afholdt 29. Mai, thinglæst 5. Sept. 1854." Se Roa(8).
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 9 er udskilt, afholdt 15., thingl. 18. Okt. 1861." Se Sverdstein.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Johnsen Helgen til svigersønnen Halvor Jensen Jelset for kr. 8.000.- dat. 30. Juli, thingl. 1. Sept. 1884."

I 1866 (kilde: "Blåboka") var gården på 85 mål av god beskaffenhet. Husdyrhold: 1 hest, 4 kuer og 6 sauer.

Selveier
Halvor Jensen Jelset.
Eier 1884. 
Se Hjelset nedre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Jensen Hjelset til sønnen Ole Halvorsen for kr. 10.000,- dat. 9. Juli, thingl. 4. Aug. 1894."

Bonde, selveier
Ole Halvorsen Helgen fra 
Hjelset nedre f. 25/5-1876 d. 30/5-1961, s.a. Halvor Jensen Hjelseth.
g.m. Maren Kirstine Hansdatter fra M. Ytterbø f. 18/9-1868 på Holtan d. 1/7-1924, d.a. Hans Simonsen Ytterbøe.
Eier 1894.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Ole Halvorsen overtok også farens skog, som tidligere var gått ut fra Hagan. I Oles tid ble eiendommen satt i god stand, både når det gjaldt hus og jord. Ole H. Helgen var medlem av herredsstyre, fattigstyret, kirkeverge og takstmann."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde 30/7-1951 fra Ole H. Helgen til Halvor A. Hjelseth og Olav A. Hjelseth på denne eiendom og bnr 13 for kr. 30.000.- hvorav løsøre for kr. 2.000,- Sælgeren og
pleiedatter Anna Barlaug har for livstid rett til hus og den ved de trenger. Rettigheterne har pant i de overdragende bruk."

Halvor A. Hjelseth og Olav A. Hjelset fra Hjelset nedre, ble eiere fra 1951. Halvor overdro sin del i 1962 til broren Olav Hjelseth. Se nedenfor.
Se Halvor A. Hjelseth på 
Hjelset nedre.

Bonde, selveier
Olav A. Hjelseth fra 
Hjelset nedre f. 29/9-1928 d. 28/10-1998, s.a. Anders Halvorsen Hjelseth.
g.m. Marie Solveig f. 22/9-1929 d. 15/7-2006.
Deleier 1951, selveier 1962.

Lars-Erik Hjelseth f. 1953.
Eier 1992.

 


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinden | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Helgen 5
Gnr 53 - bnr 5. Gammelt løpenr. 108.

Utskilt fra Ø. Helgen i 1780.

Landskyld 1 tønne. Medregnet plassene Nordstå og Grinden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"1 Tnd. med bøxel Skiødet fra Inger Mortensdatter m. fl. til Morten Jonsen for 72 rdl., dat. 7. Feb. 1780."

Bonde, selveier
Morten Jonsen Helgen fra Helgen Store dpt. 3/4-1752 bg. 16/9-1808. "
Morten Jonsen Helgen, 59 Aar.", s.a. Jon Paulsen Helgen og Inger .
g. i Holla 31/1-1780 m. Ingeborg Andersdatter fra M. Vibeto(1) dpt. 1/11-1759 d. 4/10-1817 på Helgen, som enke, 57 år gml., d.a. Anders Evensen Wibeto.
Forlovere: "
Christen og Ole Jonsen Stor Helgen."
1. Inger f. 18/8-1781 bg. 18/10-1783. "
Inger Mortensd. Store Helgen, ved Helgen, 2 Aar 8 Uger 5 Dage."
2. Karen f. 12/8-1784 bg. 11/4-1785. "Karen Mortensd. Store Helgen, ved Helgen, 34 Uger 2 Dage."

3. Inger Mortensdatter f. 28/2-1786 g2g m. Ole Tormosen Borgen. Se Borgen under Søve.
4. Jon Mortensen f. 22/11-1788. Se Vaskås under M. Jøntvedt.
5. Karen Mortensdatter f. 19/12-1790. Døde på Bakken under Værstad 8/8-1841, som inderste. Ugift.
Eier 1780.

F.f. = faddere for ...

F.f. 
Morten Jonsen Store Helgen og Ingeborg Andersdatters Inger: Ole Store Helgen, Peder Wærstad, Poul Jonsen Store Helgen, Kirsten Store Helgen, Ingeborg Brynnildsd. Søndre Jentved.
F.f. Morten Jonsen Store Helgen og Ingeborg Andersdatters 
Karen: Jens Steenstad, Anders Søndre Jentved, Thomas Wibeto, Maren Svennumsd. Steenstad, Ingeborg Brynnildsd. Jentved.
F.f. Helgen. Morten Helgen og Birthe(!) Andersdatters 
Inger: Ole Helgen, Christen Helgen, Poul Helgen, Birthe Brynnildsd. Helgen, Anna Poulsd. Steenstad.
F.f. Morten Jonsen Helgen og Ingeborg Andersdatters 
Jon: Ole Jonsen Helgen, Peder Wærstad, Thomas Wibeto, Anne Svennumsd. Wibeto, Inger Andersd. Wibeto.
F.f. Morten Jonsen Helgen og Ingeborg Andersdatters 
Karen: Ole Jonsen Helgen, Jon Christensen Helgen, Thomas Andersen Wibeto, Ragnild Andersd. Wibeto, Inger Andersd. Wibeto.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1809 - 1815, side 322b - 324a.
Sted: Helgen Store i Helgen sogn - 1811.
Morten Jonsen, død. Arvinger: Enken Ingeborg Andersdtr. og Børn:
1. Jon Mortensen 21-22 aar. Formynder: Simon Larsen Helgen.
2. Inger Mortensdtr. 24 aar. Formynder: Knud Aslachsen Grinden, gift med deres søskenbarn.
3. Kari Mortensdtr. 20 aar. Formynder: Knud Aslachsen Grinden, gift med deres søskenbarn.
Laugverge for enken: Paul Jonsen Helgen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Morten Jonsen solgte Nordstå i 1794 til plassbrukeren Hans Olsen Nordstaa. Se Nordstå. 

Det er i panteregisteret opplyst om et arvefæste fra Morten Jonsen til Jesper Steensen "paa at Jordstykke", dat. 18. Febr., thinglæst 4. Juni 1801.
Dette kan være Grinna. Grinna var eid av brukeren.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 109. Digitalarkivet.
"5 1/2 Sætting med bøgsel og 5 1/4 Sætting solgt fra Morten Jonsen til Gunder Larsen, dat. Juli 1806. for 998 rdl."
"5 1/2 Sætting med bøgsel og 5 1/4 Sætting solgt fra Morten Jonsen til Gunder Larsen, dat. Febr. 1808 for 850 rdl."
"(Uleselig landskyld) solgt fra Jon Mortensen til Gunder Larsen, dat. (uleselig)."


Bonde, selveier
Gunder Larsen Helgen fra Juvet under Vibeto nedre f. ca. 1781 (ikke funnet døpt i Holla), s.a. Lars Gundersen Juvet.
g. i Holla 1/11-1809 m. Inger Thomasdatter fra M. Vibeto(1) f. 18/2-1787, d.a. Thomas Andersen Wibetoe.
1. Anne Gundersdatter f. 31/3-1810 d. 30/4-1831 på Helgen, 21 år gml. Ugift.
2. Karen Gundersdatter f. 16/2-1812 d. 15/7-1829 på Helgen, 18 år gml.
3. Hans Gundersen f. 5/2-1815. Konf. i Holla 1830.
4. Lars Andreas Gundersen f. 2/7-1817.
5. Marthe Gundersdatter f. 9/10-1819.
6. Thomas Gundersen f. 17/1-1822.
7. Karine f. 16/12-1823 d. 6/6-1829 på Helgen, 5 1/2 år gml.
8. Anders Gundersen f. 31/7-1826.
9. Gunder Gundersen f. 28/10-1829.
Eier 1806.

F.f. Gunder Larsen Wibetoe og Inger Thomasdatters Karen: Kirsten Tufte, Marthe Thomasd. Wibetoe, Thomas Andersen Wibetoe, Jørgen Larsen Juvet og Anders Thomasen Wibetoe.
F.f.
Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasdatters Hans: Kari Juvet, Kirsten Haatved, Thomas Wibetoe, Jon Helgen og Anders Th. Wibetoe.
F.f. Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasdatters
Lars Andreas: Marthe Namløs, Anne Wibetoe, Thomas Wibetoe, Jørgen Juvet, Tron Namløs og Halvor Juvet.
F.f. Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasdatters
Marthe: Kirsten Tufte, Anne Thomasd. Wibetoe, Tron Namløs, Anders Thomasen Wibetoe, og Halvor Larsen Juvet.
F.f.
Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasdatters Thomas: Kari Thomasd. Namløs, Anne Thomasd. Vibetoe, Tollef Hagen, Jørgen Ytterbøe og Svenung Thomasen Vibetoe.
F.f. Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasdatters
Karine: Kirsten Wibetoe, Ingebor Thomasd. Wibetoe, Thomas Wibetoe, Anders Thomasen Wibetoe og Svenung Thomasen Wibetoe.
F.f.
Gaardmand Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasdatters Anders: Johanne Hansd. Hagen, Anne Gundersd. Helgen, Jon Helgen, Tollev Hagen og Jørgen Ytterbøe.
F.f. Gunder Larsen Helgen og Inger Thomasdatters
Gunder: Anne Thomasd. Øgaarden, Ingeborg Thomasd. Ytterbøe, John Helgen, Tollev Halvorsen Hægnen, Lars Sørensen Pladsen.

Denne familien er registrert utflytta fra Helgen i Holla til Sem i Gjerpen i 1836.
Gunder Larsen ble bestefar til Gunnar Sem i Gjerpen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Larsen til kaptein Steen Jahnsen for 899 spd., dat. og thinglæst 21. juni 1836."

Kaptein
Steen Jansen.
Eier 1836-46.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kaptein Jahnsen til lensmand Poppe for 1200 spd., dat. 18. Marts 1846, thingl. 25. Mai 1847."

Lensmann Poppe.
Eier 1846 - 1857.

Lensmann Poppe kjøpte Storetrå av N. Ytterbø, som tilleggsjord. Han flytta i 1857 til Bø i Helgen, hvor han bodde resten av livet. Se Bø store.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Abraham Nielsen Bergen (Bergan) herpaa m.m. for 6.450 spd., dat. 15. Jan., thingl. 7. Febr. 1857."

Abraham Nielsen Bergan.
Eier 1857.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Abraham Nilsen Bergen til enkefru Mette Smith herpaa m.m. for 3.000 spd., dat. og thingl. 5. December 1857."

Enkefru
Mette Smith fra Arendal f. ca. 1797.
1. Aksel Christian Smith. Ble distriktslege.
2. Karen Smith g.m. skipsfører Edvard Omholt.
3. Eilert Smith. Den første sogneprest i Lunde sogn.
4. Ditlef Pentz Smith. Sogneprest i Vinje. Senere i "Holand".
5. Mette Smith. Lærerinde.
6. Hilleborg Smith f. 30/6-1833 i Bø g.m. sogneprest Peder Samuel Beylegaard, s.a. presten i Holla. Se Holla Prestegård.
Eier 1857-1867.
 
Hun var enke etter avdøde sokneprest Hans Wilhelm Dob Smith til Bø og Lunde, som
døde på Bø Prestegård den 5/4-1834, av "nervefeber" 53 år gml. 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Hun var energisk og dreiv gården med stor dyktighet og nådde det målet hun hadde satt seg, at alle sønnene skulle bli embetsmenn. I hennes tid ble hovedgården på Helgen omforma og ved branntaksten 1868 er notert at fru Smith har dels forandra, dels forbedra husa. Storstua ble trekt med tapet og dette arbeidet hadde dattera Hilleborg utført."


Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka"). Helgen og Storetra var på 72 mål dyrka mark, dels av god, dels av meget god beskaffenhet.
Den bestod av ei eneste slette med et par hvelver.
Besetning: 1 hest, 6 kuer og 3 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Skjøde fra enkefru Mette Smith til Simon Simonsen Prestgrav herpaa m.m. for 2500 spd., dat. 30. Sept., thingl. 9. Okt. 1867."

Bonde, selveier
Simon Simonsen Helgen fra Torgersrud under Bergan i Melum f. 29/7-1826 d. 2/3-1900, s.a. Simon Simonsen Movdal lille og Berthe Hansdatter fra Torgersrud.
g. i Holla 27/8-1852 m. Aslaug Pedersdatter fra Holtan f. 6/3-1828 d. 5/4-1902, d.a. Peder Stiansen Holtan.
Forlovere: "
Gaardmand Anders J. Klovedal og Jacob Andersen Gjærum af Mælum."
1. Marie Kirstine Simonsdatter f. 12/1-1853 g.m. Peder Arnesen Stenstad.
2. Simon Simonsen Helgen f. 4/11-1855. Ble lærer. Han hadde ført post i Gjerpen og senere i Grimstad. Han døde bare 29 år gl.
3. Berthe Kirstine Simonsdatter f. 29/3-1858 g.m. Gunnar Haraldsen. Se Olsbrygge under Stenstad. Flytta til Bøle i Gjerpen rundt 1890. Se Familie 21 - Bøle 1891.
4. Aslaug Kirstine Simonsdatter f. 11/10-1860 g.m. Halvor H. Værstad.
5. Peder Simonsen Helgen f. 9/9-1864. Overtok gården.
6. Hans Theodor Simonsen f. 1867. Flytta til Sverige og bodde på gården Surrshult i Bohuslän.
Eier 1867.

F.f. Gaardmand Simon Simonsen Jøntved og Asloug Pedersdatters Marie Kirstine: Kirsti Pedersd. Gjærum, Anne Pedersd. Holten, Peder S. Holten, Stian Langeland, Thor P. Holten.
F.f. Gaardm. Simon Simonsen Jøntved og Aslaoug Pedersdatters 
Simon: Maren Andersd. Langeland, Anne Magrethe Simonsd. Jelseth, Peder Holten, Thor Pedersen Holten, Hans Simonsen Jøntved.
F.f. Gaardm. Simon Simonsen Holla og Asloug Pedersdatters 
Berthe Kirstine: Anne Pedersd. Siljan, Kari Thomasd. Ytterbøe, Nils Rønningen, Isak Isaksen Siljan, Hans Simonsen Gjedeboen.
F.f. Gaardmand Simon Simonsen Helgen og Asloug Pedersdatters 
Asloug Kirstine: Aavet Larsd. Langeland, Karen Towsd. Helgen, Stian Holten, Thor Langeland, Hans Simonsen Gjedeboen.
F.f. Gaardm. Simon Simonsen Præstgrav og Asloug Pedersdatters 
Peder: Anne Pedersd. Siljan, Maria Stensd. Holden, Thor Pedersen Langeland, Jacob Andersen Gjærum, Hans Simonsen Præstgrav.

Utenom Helgen, var Simon Helgen også eier av Prestgrav og Tinholt. Han forpakta Holla gård fra ca. 1856 - 1859.
De flytta til Prestgrav i 1864. Simon S. Helgen var medlem av herredsstyret ei tid. Se også Prestgrav.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Simon Simonsen Helgen, avsluttet 13. Aug. 1901, til sønnen Peder Simonsen Helgen paa dette
med flere brug, for kr. 18.095.- thingl. 24. Aug. 1901."

Bonde, ordfører i Holla, selveier
Peder Simonsen Helgen (Peder Helgen) herfra f. 9/9-1864 d. 2/4-1948 (fødselsdato etter kirkeboka. G.S.).
g1g i Johanneskirken i Christiania (Oslo) 29/4-1894 m. Aslaug Sveinsdatter Lone fra Bø f. 31/8-1873 d. 10/5-1899 (skiftet avsluttet 8/11-1902), d.a. Svein Sveinungsen Lone.
g2g ca. 1902 m. musikklærinde Kirsten Jørgensen fra Falkum f. 22/10-1867, d.a. trelasthandler Thor Jørgensen fra Ytterbø.
1. Simon P. Helgen f. 4/4-1895. Overtok gården.
2. Birger P. Helgen f. 1/7-1897.
Barn i 2. ekteskap:
3. Thora Helgen f. 7/5-1904. Hun ble cand. theol. og g.m. sogneprest Helland, Tjorne.
Eier 1901.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Aslaug Sveinsdatter (av)sluttet 8. November 1902 til enkemanden Peder S. Helgen herpaa m.m. for kr. 18.000,- med panter-
ætsutlæg til:
1. Sønnen Simon Pedersen, arv 4.000,-
2. Sønnen Birger Pedersen, arv 4.000,-
Thingl. 15. April 1903.

 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"
Peder Simonsen Helgen gjennomgikk underoffiserskolen ved Garden og kom heim for å hjelpe faren med gårdsdrifta etter avslutta eksamen. I 29-årsalderen ble han g.m. Aslaug Laavald fra Bøherad og de kjøpte Kålstad, der de bosatte seg. Aslaug døde ung og barna deres var Simon og Birger. Simon hadde eksamen fra landsbruksskolen på Søve og Birger var først bankmann i Köln og seinere i Fellesbanken i Oslo. Peder ble dernest g.m. Kirsten, datter av trelasthandler Thor Jørgensen, som var bosatt på Falkum ved Skien. Thor var sønn av Jørgen Thorsen Ytterbø. Kirsten var utdanna i musikk. I ei årrekke var hun musikklærerinne, først i Skien og seinere i Holla. Hun var formann i den kristelige ungdomsforeningen i Helgja og formann i Holla Diakoniforening i mange år. Ei datter, Thora. Hun er kand. teol. og g.m. sokneprest Helland, Tjorne.

Peder Helgen var ordfører i Holla i 9 år, formann i likningsnemnda og overlikningsnemnda, formann i skolestyret og elektrisitetsnemnda og medlem av forskjellige takstnemnder. Det er han som kan ha hovedæren for at Holla eksproprierte Eidsfoss, for å skaffe bygda lys og kraft og det var han som satte seg i spissen for å få bygd om vegen Helgja kirke-Olsbrygge.
Peder Helgen var formann i næringskomiteen i fyIkestinget i 6 år og ett år var han oppmann. Han var varmt interessert for skyttersaka og var formann i Telefylkets folkevæpningssamlag i 9 år. Han var takstmann for Sørlands- og Bratsbergbanen, formann i komiteen for utvidelse av sinnsjukeasylet, medlem av fylkesvegstyret, desisor for overformynderiregnskapene og medlem av overstyret for landbruksskolen. Han var direktør i Holla Sparebank fra 1902 og fra 1913 formann i direksjonen til 1922, da han ble tilsatt som administrerende direktør i banken."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"I Skjøte fra Peder Helgen til Simon Helgen på gnr 52 og 53 bnr 1 og 3 medfølger i salget gratis tomt til beboelseshus på dette bruk, dat. 20. januar,
tinglyst 16. februar 1921."


Agronom, seleier
Simon P. Helgen herfra f. 4/4-1895 d. 20/8-1966, s.a. Peder S. Helgen.
g. i Hamark kirke 11/9-1920 m. Marie Jøntvedt fra M. Jøntvedt(1) f. 28/10-1898 d. 13/8-1984, d.a. Halvor E. Jøntvedt.
1. Aslaug Helgen f. 2/9-1921.
2. Ragni Helgen f. 8/11-1922 g.m. Omund Slettebø i Egersund.
3. Per Helgen f. 27/7-1927. Overtok gården.
Eier 1921.  

F.f. Helgen. Gbr. Simon Helgen, Helgen og hustru Marie Jøntvedts Aslaug: Bankdirektør Peder Helgen og hustru Kirsten, Thora Helgen, Gbr. Halvor Jøntvedt.
F.f. Helgen. Gbr. Simon Helgen og hustru Marie Jøntvedts 
Ragni: Gbr. Halvor Jøntvedt og hustru Paula, Julie Jøntvedt, Løitnant Einar Jøntvedt.
F.f. Helgen. Gbr. Simon Helgen og hustru Marie Jøntvedts
Per: Fru Paula Jøntvedt, Frk. Tora Helgen, bankdirektør Peder Helgen, bankmann Birger Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 3., tl. 17. August 1921, hvorved til Holla kommune er utskilt "Skoletomten" av skyldmark 0 mark 02 øre." (bnr 19).
"Driftsvei for eieren av gnr 53, bnr 6 langs skoletomten ifølge foranstaaende skylddelingsforretning, tingl. 17/8-1921."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Skylldelingsforretning avholdt 12/11-1925, tingl. 28/11-1925, hvorved er utskilt en parcel "Helgen II" av skyldmrk. 0,01" - bnr. 21.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 77. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 19/4, grundbokført 26/4-1949, vedkommende parcellen Helgen Bedehus av skyld 0 mark 01 øre." - bnr 33.

Bonde, selveier
Per Helgen herfra f. 27/7-1927 d. 30/1-2008.
g.m. Liv Ekmann fra Skien.
1. Simon Helgen.
2. Aslaug Helgen.
3. Einar Helgen.
4. Dag Helgen.
Eier 1961.

Fra Ponny-gården til Per Helgen.
Barne TV-program i "Kosekroken" i 1969. 

https://tv.nrk.no/serie/kosekroken/1969/FBUA01003169/avspiller


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinden | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Roa - Roen
Gnr 53 - bnr 7. Gammelt løpenr. 109b.

Opprinnelig husmannsplass under Ø. Helgen.

Plassen lå i et hjørne (i kroa) av Ø. Helgen, som de lokalt kalte roa. Derav navnet.

Arbeider, husmann
Søren Larsen Roen f. ca. 1684 bg. 11/12-1768. "Søren Larsen lille Helgen, ved Helgen, 84 Aar.", s.a. Lars NN.
g.m. Taran Torstensdatter f. ca. 1681 bg. 16/6-1761. "Tharan Torstensd. Roen, ved Helgen, 80 Aar ringere 11 Uger 2 Dage."
1. Anne Sørensdatter f. ca. 1704 g.m. Ole Olsen fra Ytterbø. De flytta en del rundt, men bodde lengst i Holla på Hjelset øvre. Siden flytta de til Tveitan i Melum.
2. Elen Sørensdatter f. ca. 1712 g. i Holla 8/11-1745 m. Rasmus Tollefsen. Flytta til Bratsbergkleiva i Gjerpen.
3. Sønnev Sørensdatter f. ca. 1714 g.m. Nils Paulsen. Se Juvet under Hjelset.
4. Live Sørensdatter f. ca. 1724 g.m. Ole Larsen. Se V. Helgen(B).
5. Lars Sørensen dpt. 24/11-1726. Se V. Helgen(A).
Bruker ca. 1747.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Søren Larsen og Taran Torstensdatters Lars: Elias Asbiørnsen, Knud Torstensen, Niels Helgen, Anne Larsd., Astri Gunnesd.

Denne familien bodde visstnok tidligere i 13 år på V. Helgen(A) under Helgen lille.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde.

Denne ene halvparten av Roa som fulgte bnr 6 "Helgen store" da den ble delt fra Ø. Helgen i 1780.


Eier 1780.


Denne eiendommen solgte Jon Olsen Helgen til Ole Knudsen i 1829.
Han solgte den igjen til Jørgen Andersen Grinna (g. m. Anne Maria Christensdatter Vassdalen) som solgte skogen i 1849
til Nils Nilsen Ytterbø. Denne fikk 8 skill. i skyld. Restskyld 20 skill. ble solgt til

Abraham Nilsen Berjan, som sa seg villig til å avgi tomt til skole etter takst i 1864.
Skylda på tomta ble satt til 2 skill. Restskyld 18 skill.

1866: 18 1/2 mål jord av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 ku.
 

Isak Abrahamsen Bjerva eller Bø, overtok eiendommen i 1866.

Det er denne eiendommen, med den største delen av den opprinnelige Roa skog, som ble solgt til

Johannes Teigen i 1914. Jorda lå rundt omkring skoletomta.

Johan Johannesen Teigen overtok jorda med skogen i 1948.
Han satte opp nye hus her. G. m. Emma Simonsen, datter av håndverkslærer Simonsen pa Søve. Barn: Jens Kristian, Ivar og Karl.

Johan er utdanna og driver som gartner. Han overtok også et jordstykke på Fensmyra og Jøntvethagan.

 


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinden | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Roa 8
Gnr 53 - bnr 8.

Del av husmannsplass under Ø. Helgen.

Landskyld 1780: 1 tønne med bygsel over 1 setting, som var beneficeret til (eid av) Holla presteboel.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"1 tønde med bøxell Skiødet fra Inger Mortensdatter m.fl. til (Søn) Christen Jonsen for 72 rdl. dat. 9. Feb. 1780."

Bonde, selveie
Christen Jonsen Heljen fra Ø. Helgen dpt. 3/4-1746 d. 28/11-1817 på Roa(8) under Helgen store, s.a. Jon Poulsen Helien.
g1g i Holla 2/2-1770 m. Kirsten Paulsdatter fra Stenstad(1) dpt. 21/9-1749 bg. 4/10-1791. "
Kirsten Poulsd. Helgen, ved Helgen, 45 Aar. Hun døde i Barsel Seng efter Tvillinger.", d.a. Paul Nilsen.
g2g i Holla 23/5-1793 m. Kirsten Haagensdatter
 fra Verket dpt. 7/5-1769 bg. 16/10-1808. "Kirsten Hansd. Roa, 37 Aar.", d.a. Haagen Christophersen. Se Familie 52 - Verket 1782.
1. Jon Christensen dpt. 13/5-1770 bg. 7/10-1791. "Jon Christensen Helgen, ved Helgen, 23 Aar." Ugift.
2. Thor dpt. 21/7-1771 bg. 18/8-1771. "Thor Christensen St. Helgen, ved Helgen, 2 Uger."
3. Karen dpt. 19/7-1772 bg. 5/3-1809. "Karen Christensd. Roa, 34 Aar." Ugift.
4. Arne dpt. 5/3-1775 bg. 3/9-1775. "Arne Christensen St. Helgen, ved Helgen, 20 Uger."
5. Inger Christensdatter dpt. 2/6-1776 bg. 11/4-1785. "Inger Christensd. Store Helgen, ved Helgen, 10 Aar 48 Uger."
6. Anna Christensdatter dpt. 15/2-1778.
7. Maren f. 2/2-1780 bg. 24/2-1780. "Maren Christensd. Store Helgen, ved Helgen, 3 Uger."
8. Paul f. 5/2-1781 bg. 3/9-1783. "Poul Christensen Helgen, ved Helgen, 2 Aar 30 Uger 1 Dag."
9. Tollef f. 7/4-1783 bg. 23/4-1783. "Tollef Christensen Helgen, ved Helgen, 2 Uger 2 Dage."
10. Maren f. 7/8-1784 bg. 20/10-1791. "Maren Christensd. Helgen, ved Helgen, 7 Aar 10 Uger 4 Dage."
11. Ole Christensen f. 24/12-1788.
12. Paul Christensen f. 5/8-1791 (tvilling).
13. Inger f. 5/8-1791 (tvilling) bg. 22/8-1791. "Inger Christensd. Helgen, ved Helgen, 2 Uger 3 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
14. Kirsten Christensdatter f. 11/8-1793 g1g i Holla 25/1-1818 m. Søren Sørensen Haukenes i Solum. Bodde en tid på Løkka under Tinholt.
15. Ole f. 26/9-1799 bg. 20/8-1802. "Ole Christensen Roen, 3 Aar."
16. Berthe Christensdatter f. 20/7-1806.
Eier 1780.

F.f. Christen Jonsen Store Helgen og Kirsten Poulsdatters Jon: Jens Langeland, Halvor Lille Huve, Peder Store Helgen, Karen Langeland, Inger Store Helgen.
F.f. Christen Store Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Thor: Hans Wærket Heisholt, Jens Bierven, Peder Store Helgen, Guri Wærket Heisholt, Karen Wærket Heisholt.
F.f. Christen store Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Karen: Jens Bierven, Morten Hegnen, Peder Store Helgen, Sarcha Yttrebø, Ellen Poulsd. Steenstad.
F.f. Christen store Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Arne: Morten Tofte, Tormo Olsbrygge, Jens Bierven, Maria Wærstad, Ellen Steenstad.
F.f. Christen Jonsen Store Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Inger: Ole Jonsen Store Helgen, Morten Jonsen Store Helgen, Jens Bierven, Maria Wærstad, Ellen Poulsd.
F.f. Christen Store Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Anna: Peder Wærstad, Morten Helgen, Jens Hegnen, Berthe Store Helgen, Maren Poulsd.
F.f. Christen Store Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Maren: Ole Store Helgen, Peder Wærstad, Morten Store Helgen, Maren Svennumsd. Steenstad, Maren Poulsd. Steenstad.
F.f. Christen Store Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Poul: Ole Store Helgen, Peder Wærstad, Poul Store Helgen, Birthe Store Helgen, Maren Poulsd. Steenstad.
F.f. Christen Store Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Tollef: Ole Store Helgen, Tollef Steenstad, Simon Lille Helgen, Birthe Helgen, Anna Poulsd. Steenstad.
F.f. Christen Jonsen Store Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Maren: Peder Wærstad, Tollef Steenstad, Simon Lille Helgen, Birthe Store Helgen, Maren Steenstad.
F.f. Christen Helgen og Kirsten Poulsdatters 
Ole: Ole Helgen, Tollef Steenstad, Hans Johannissen, Maren Poulsd. fra Porsgrund, Birthe Johansd. Helgen.
F.f. 
Christen Jonsen Helgen og Kirsten Poulsdatters Tvillinger Poul (og Inger): Ole Jonsen Helgen, Poul Helgen, Simon Helgen, Maren Arvesd. Hegnen, Birthe Brynnildsd. Helgen.
F.f. Christen Jonsen Helgen og Kirsten Poulsdatters Tvillinger (Poul og) Inger: Jens Olsen Hegnen, Jens Steenstad, Tollev Steenstad, Karen Poulsd. Steenstad, Anne Poulsd. Steenstad.
F.f. 
Christen Jonsen Helgen og Kirsten Haagensdatters Kirsten: Peder Wærstad, Tollev Poulsen Jacobskaas, Tollev Jørgensen Tofte, Birthe Brynildsd. Helgen, Anne Brynildsd. Jentved.
F.f. Christen Jonsen Helgen og Kirsten Haagensdatters 
Ole: Peder Wærstad, Anders Grinen, Knud Aslachsen Helgen, Oved Olsd. Helgen, Maren Svenumsd. Skottet.
F.f. Christen Roen og Kirsti Haagensdatters 
Berthe: Lars Bierkholt, Knud Helgen, Berthe Steenstadvolden, Sønnoug Hansd. (Sønnoug Olsd.?).


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"11 1/2 Setting med bøxell Solgt fra Christen Jonsen til Ole Jonsen for 450 rdl., dat. 10. feb. 1784."

Bonde, leilending(?)
Paul Jonsen Roen fra Helgen store dpt. 16/3-1755 d. 14/12-1829 på Roa som husmann, 74 år gml., s.a. Jon Paulsen Helgen.
g1g i Holla 12/11-1788 m. Ahlis Larsdatter fra V. Helgen(A) (Helgen lille) dpt. 3/5-1765 bg. 26/12-1789. "
Alis Larsd. Helgen, ved Helgen, 24 Aar.", d.a. Lars Sørensen Helgen.
Forlovere: "
Ole Hansen Bierven og Peder Wærstad."
g2g i Holla 2/2-1792 m. Tone Kittilsdatter fra Omdal i Solum f. ca. 1765.
1. Jon f. 19/2-1789 bg. 30/3-1789. "
Jon Poulsen Helgen, ved Helgen, 5 Uger 4 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
2. Hans Paulsen Roa f. 26/3-1794. Se nedenfor.
Eier ca. 1802.

F.f. Poul Jonsen Helgen og Alis Larsdatters Jon: Lars Munken, Simon Olsen Kløvedal, Simon Larsen Helgen, Ingeborg Andersd., Birthe Larsd. Helgen.
F.f. Poul Jonsen Helgen og Thone Kittilsdatters 
Hans: Ole Helgen, Simon Helgen, Peder Wærstad, Guri Kittilsd. Wærstad, Karen Halvorsd. Yttrebøe.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde.
 

Kirketjener og graver ved Helgen kirke, maler, underoffiser, selveier
Hans Paulsen Roen herfra f. 26/3-1794 d. 1878
g. i Melum "efter forlangende herfra" 3/12-1820 m. Anne Pedersdatter fra S. Jøntvedt(2) f. 8/1-1799 d. 1869, d.a. Peder Tollefsen Jøntvedt.
Forlovere: "
Jon Olsen Helgen og Jon Wærstad."
Eier ca. 1829.

Ytterbø: Hans Paulsen Roen og kona fikk ingen barn, men de hadde ei fosterdatter, Mari Tollefsdatter Hagen, som vokste opp her.
Mari Tollefsdatter ble siden g.m. Ole Nilsen Namløs.

Ole Jonsen Helgen på Helgen store, skyldsatte denne parten av Roa i 1854 og solgte den til Abraham Nilsen Bergan, skyld 1 dl.

Kilde: Blåboka 1866. 28 mål av mindre god beskaffenhet. Husdyrhold: 2 kuer.

Isak Abrahamsen Bjerva overtok denne eiendommen etter faren.

Den ble seinere delt i to like deler mellom Johannes Olsen Teigen, som fikk skogen og endel jord og Helgen Handelsforening,
som fikk de oppsatte husa og den største delen av jorda.

Helgen Handelsforening som seinere endra navnet til Helgen Handelslag, førte opp forretningsbygg og solgte jorda i 1915 til

Niri Roe.
Eier 1915.

Niri Roe kjøpte også et jordstykke av Helgen vestre i 1919. Han bygde også nye hus her. Han jobbet iherdig på
slik at han, etter en stund, kunne ha en hest og 4 vinterfora kyr på småbruket.

Halvor Valen f. 14/4-1881 d. 28/4-1960, s.a. lærer Ole H. Valen.
g.m. Karoline Neset fra Porsgrunn? f. 25/11-1887 d. 14/4-1979.
1. Ole Harry Valen f. 21/12-1909. Se nedenfor.
2. Jørgen Valen g.m. Astrid Sannesmoen.
3. Marie Valen f. g.m. John Haugerud.
4. Karen Valen g.m. Ragnvald Doksrød. Bodde i Gjerpen.
5. Else Marie Valen g.m. Jørgen Gjevestad.

Ole Harry Valen herfra f. 21/12-1909 d. 8/8-1988.  overtok eiendommen fra 1951.
g.m. Borghild f. 16/1-1905 d. 28/5-1984.
1. Tormod Valen g.m. Magnhild Tomren fra Romsdal.
Eier 1951.

 


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinden | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Hagan - Hagen med Strandhagan
Gnr 53 - bnr 2. Skyldsatt i 1783 til 2 settinger korn.

Gammel husmannsplass under Ø. Helgen fram til 1780.

I gammel tid skrevet for Hougen, Haugen eller Houen, som alle kan være Haugen (som en haug) eller Hagen (som en Hage).

Arbeider, husmann
Rasmus Olsen Haven fra Nordstå under Helgen store f. ca. 1705 bg. 26/11-1775. "
Rasmus Olsøn Haven, 70 Aar, og 10 Mnd. og 16 Dage, ved Helgen.", s.a. Ole Rasmussen Nordstaae.
g. i Holla 22/5-1732 m. Kirsten Olsdatter fra S. Ytterbø f. ca. 1702 bg. 27/11-1774. "
Kirsten Olsd. Haven, 72 Aar, ved Helgen.", d.a. Ole Hansen Ytterbø.
1. Ingeborg Rasmusdatter dpt. 8/6-1732 g1g m. Nils Engebretsen bergmand. g2g m. enkem. Ole Bertelsen Kolle. Se S. Kolle(1).
2. Ole Rasmussen dpt. 6/12-1733.
3. Karen Rasmusdatter dpt. 8/7-1736 g.m. Harald Tollefsen. Se Rønningen under Bjerva.
4. Maren Rasmusdatter dpt. 27/8-1738.
5. Anna Rasmusdatter dpt. 27/11-1740.
6. Rasmus Rasmussen dpt. 26/12-1747.
Bruker 1732.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Rasmus Olsen Helgen og Kirsten Olsdatters Ingebor: Peder Ytterbøe, Ole Olsen Store Helgen, Taran Roen, .... Larsd. lille Helgen, Ingebor Tordsd. Eje.
F.f. Rasmus Olsen og Kirsten Olsdatters 
Ole: Anders Olsen Ytterbøe, Erik Olsen Huve, Jon Poulsen Helgen, Guri Eriksd. Kolstad, Birte Knudsd.
F.f. Rasmus Olsen og Kirsten Olsdatters 
Karen: Ole Mellem Jentved, Joen Poulsen, Karen Poulsd., Guro Kolstad, Kirsten Præstgrav.
F.f. Rasmus Olsen og Kirsten Olsdatters 
Maren.: Erich Olsen, Jon Poulsen, Guro Omtvett, Ingebor Olsd.
F.f. Rasmus Olsen og Kirsten Olsdatters 
Anna: Halvor Johannesen, Svenche Præstgrav, Guro Omtved, Guro Helgen.
F.f. Rasmus Haugen og Kirsten Olsdatters 
Rasmus. Fadd: Poul Helgen, Ole Mortensen, Svenche Præstgrav, Inger Store Helgen, Anna Præstgrav.

Arbeider, husmann
Ole Halvorsen Hougen fra Holla gård dpt. 11/9-1718 bg. 5/3-1780. "
Ole Halvorsen Houen, ved Holden, 61 Aar 28 Uger.", s.a. Halvor Olsen Holden.
g. i Holla 29/12-1746 m. Inger Nilsdatter fra Solberg i Ytre Valebø dpt. 25/3-1721 bg. 17/2-1793. "Inger Nielsd. Hougen, ved Helgen, 72 Aar.", d.a. Nils Arvesen Solberg.
1. Halvor Olsen dpt. 5/11-1747. Se nedenfor.
2. Nils dpt. 21/9-1749. Trolig død som liten.
3. Nils Olsen dpt. 3/10-1751.
4. Ole dpt. 12/10-1754 bg. 19/10-1754. "Ole Olsen Hougen, 14 Dage."
5. Ole Olsen dpt. 24/8-1755. Se Prestgrav.
6. Jens Olsen dpt. 2/4-1758. "Fodgarde" (fotsoldat) i 1785.
Bruker ca. 1747.

F.f. Ole og Inger Hougens Halvor: Anders Solberg, Søren Olsen, Lars Nielsen, Ingebor Rødningen, Anna Hougen.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters 
Niels: Hans Hougen, Halvor Tved, Halvor Holden, Maren Tved, Anna Hougen.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters 
Niels: Halvor Tved, Anders Solberg, Ole Tved, Margrethe Tved, Anna Hougen.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters 
Ole: Arve Holden, Søren Gladhuus, Brønnil Pladsen, Margrethe Tved, Anna Eliæd. Berget.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters 
Ole: Mogns Olsen, Anders Solberg, Brønnil Tvedplads, Margrethe Tved, Anna Eliæd.
F.f. Ole Hougen og Inger Nielsdatters 
Jens: Halvor Tved, Ole Tved, Ole Andersen Tved, Margrethe Tved, Anna Sivertsd. Tved.

Bonde og selveier Ole Jonsen på Helgen(6) "Helgen store", solgte plassen til husmannen her, Halvor Olsen, i 1783 for 164 rdl.

Hjulmaker, tømmermann, husmann, selveier
Halvor Olsen Houen herfra dpt. 5/11-1747 d. 17/1-1829 på Hagen, 86 år gml.
g. i Holla 1/12-1775 m. Karen Larsdatter fra Vassdalskåsa under Vassdalen i Østre Helgen dpt. 31/7-1740 d. 9/4-1829 på Hagen, 89 år gml., d.a. Lars Mortensen Wasdalen.
Forlovere: "
Ole Halvorsøn Holden og Peder Johannisøn Tvara."
1. Lars Halvorsen dpt. 7/5-1775 død før 1844 trol. i Skien mai 1800 m. Guri Torgersdatter.
2. Inger Halvorsdatter dpt. 31/10-1777.
3. Ole Halvorsen f. 8/4-1780. Levde i 1801.
4. Anders Halvorsen f. 27/3-1782. Se Hegna under Værstad.
5. Maren Halvorsdatter f. 20/8-1785.
6. Tollef f. 15/8-1788 d. 13/10-1788. "
Tollev Halvorsen Hougen, ved Helgen, 8 Uger 3 Dage."
7. Tollef Halvorsen f. 28/12-1789. Se nedenfor.

Bruker 1780. Eier 1783-1812. 

F.f. 
Halvor Olsen Houen og Karen Larsdatters Lars: Ledvor Tejen, Niels øvre Sannes, Ole Espevolden, Inger Houg, Anna Larsd. Præstegaard.
F.f. 
Halvor Olsen Houen og Karen Larsdatters Inger: Ole Holden, Rasmus Rødningen, Jens Houen, Marte Tved, Inger Larsd. Meltej.
F.f. Halvor Olsen Houen og Karen Larsdatters 
Ole: Niels Øvre Sannes, Anders Tved, Ole Olsen Søve, Inger Larsd. Tved, Karen Rasmusd. Strømodden.
F.f. Halvor Hougen og Karen Larsdatters 
Andreas(!): Niels Tved, Anders Tved, Ole Søve, Inger Tved, Maren Præstegaarden.
F.f. Halvor Olsen Haven og Karen Larsdatters 
Maren: Thord Yttrebøe, Jens Olsen Fodgarde, Anders Næsodden, Kirsten Yttrebøe, Ingeborg Olsd. Præstgrav.
F.f. Halvor Olsen Hougen og Karen Larsdatters 
Tollev: Anders Tved, Ole Olsen Præstgrav, Arve Olsen Holden, Inger Henricsd. Gladhuus, Inger Olsd. Præstgrav.
F.f. Halvor Olsen Hagen og Karen Larsdatters 
Tollev: Ole Olsen Præstgrav, Morten Hegnen, Hans Olsen Norstaae, Inger Olsd. Præstgrav, Oved Olsd. Præstgrav.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Olsen til sønnen Tollef Halvorsen for 500 rdl., dat. 28. Jan., thingl. 13. Febr. 1812."

Arbeider, selveier
Tollev Halvorsen Hagen (Tollef Halvorsen Hagen) herfra f. 28/12-1789 d. 5/7-1837, 45 år gml., "
Ved Arbeide i Skoven hug han sig i Benet og forblødde sig."
g. 27/12-1818 m. Johanne Hansdatter fra Teigen(1) under M. Namløs 
f. 17/4-1799 d. 24/12-1846 på Hagen, som enke, 48 år gml., "Myrdet sig selv med et Knivstød. Ifølge amtets Defentation af 29. Desember. Begravet med sedvanlig Seremonie og tilstaaet Jordpaakastelse.", d.a. Hans Anundsen Teigen.

1. Kirsten Tollevsdatter f. 24/7-1820 g.m. John Andersen Steinhaug fra Lunde. Se Toreskås under Susås.
2. Hans f. 14/1-1823 d. 3/10-1824 på Hagen.
3. Karen Tollevsdatter f. 30/7-1825 g1g i Holla m. Halvor Kjøstolsen Godtid i Lunde, g2g i Holla m. enkemann Gunder Hansen Sandnæsmoen. Se Sandnesmoen under Sandnes nedre.
4. Halvor f. 22/9-1827 d. 12/2-1829 på Hagen.
5. Halvor (tvilling) f. 10/4-1831 d. 17/8-1831 på Hagen.
6. Maria Tollevsdatter (tvilling) f. 10/4-1831.
7. Maren Tollevsdatter f. 7/9-1833 g.m. Ole Nilsen Namløs.
8. Inger Tollevsdatter f. 8/2-1837 g.m. sagmester Nils Hansen Hølen. Se Familie 22 - Sagene 1865.
Eier 1812.

F.f. Huusmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansdatters Kirsten: Marthe Teigen, Kirsten Præstgrav, Hans Teigen, Anders Hegnen, Jens Præstgrav og Simon Klovedal.
F.f. Huusmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansdatters 
Hans: Marthe Teigen, Berthe Klovedal, Anders Hansen Wibetoe, Simon Klovedal og Anun Hansen Teigen.
F.f. Gaardmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansdatters 
Karen: Inger Svaltangen, Mari Halvorsd., Lars Svaltangen, Lars Nielsen og Arve Hansen Teigen.
F.f. Huusmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansdatters 
Halvor: Inger Thomasd. Helgen, Kari Hansd. Skippervold, Anders Hegnen, Jens Præstgrav og Arve Hansen Skippervold.
F.f. Gaardmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansdatters 
Halvor: Maren Halvorsd. Hagen, Anne Hansd. Skippervold, Anders Halvorsen Hagen, Jens Præstgrav, Anund Hansen Teigen.
F.f. Gaardmand Tollev Halvorsen Hagen og Johanne Hansdatters 
Maria: Ingeborg Nielsd. Nordstaae, Karen Olsd. Kaasen, Arne Nordstaae, Anders Skippervold, Arve Hansen Teigen.
F.f. Gaardmand Tollef Halvorsen Hagen og Johanne Hansdatters 
Maren: Dorthe Hansd. Torgersrud (i Solum), Anne Hansd. Skippervold, Anders Halvorsen Kaasen, Jens Præstgrav, Anund Hansen Teigen.
F.f. Gaardmand Tollef Halvorsen Hagen og Johanne Hansdatters 
Inger: Kari Olsd. Kaasa, Kirsten Tollefsd. Hagen, Jens Præstgrav, Arve H. Kaasa og Arve H. Teigen.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri skifteprotokoll 1832 - 1841, side 421a.
Sted: Haven under Helgen store - 1837.
Tollef Halvorsen; død.
Arvinger; Enken Johanne Hansdatter og Børn:
1. Kirsti Tollefsd. 17 Aar. Formynder: Carl Nielsen Langeland.
2. Kari Tollefsd. Ugift. Formynder morbroderen Anund Hansen Teigen.
3. Mari Tollefsd. Ugift. Formynder morbroderen Anund Hansen Teigen.
4. Maren Tollefsd. Ugift. Formynder Jørgen Jørgensen Tinholt.
5. Inger Tollefsd. 1/2 Aar. Formynder Jørgen Jørgensen Tinholt.
Enkens Laugverge: Jens Olsen Præstgrav.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 74. Digitalarkivet.
"Skifte efter Tollef Halvorsen, afsluttet 6. April 1839, hvorved dette brug for 250 spd., er udlagt enken Johanne Hansdatter, thinglæst 18. Juni 1839."

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri skifteprotokoll 1841 - 1852, side 261a.
Sted: Haven under Helgen store - 1847.
Død; Enken Johanne Hansdatter. Arvinger, hendes Børn:
1. Kirsti Tollfsd. g.m. John Andersen Steinhoug.
2. Kari Tollefsd. Ugift. Opholder sig hos Skrædermæster Hans Michelsen i Solum. Formynder morbroderen Anund Hansen Teigen.
3. Maria Tollefsd. Konfirmeret. Formynder morbroderen Anund Hansen Teigen.
4. Maren Tollefsd. 13 Aar. I Tjeneste hos Hans Poulsen Roa. Formynder Jørgen Jørgensen Tinholt.
5. Inger Tollefsd. 10 Aar. Formynder Jørgen Jørgensen Tinholt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 74. Digitalarkivet.
"Skifte efter Johanne Hansdatter, (af)sluttet 23. Juni 1848, hvorved dette brug for 350 spd. er udlagt datteren Kirsti Tollefsdatter med mand John Andersen, thingl. 5. Sept. 1848."

John Andersen Steinhaug.
g.m. Kirsten Tollefsdatter herfra f. 24/7-1820.
Eier 1848.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Andersen til Isak Isaksen for 460 spd., dat. og Thingl. 6. Sept. 1848."

Småbruker, selveier
Isak Isaksen Hagen d.e. fra V. Romnes(7) f. 27/5-1812 d. 5/3-1883, s.a. Isak Clausen Rommenæs.
g. i Holla 2/8-1840 m. Anne Gjermundsdatter fra Skordal i Lunde f. ca. 1813, s.a. Gjermund Jørgensen Skordal.
Forlovere: "
Jens Augustinusen Graver og Halvor Christensen Skilbred."
1. Kirsten Marie Isaksdatter f. 22/3-1841 g1g m. Tollev vekter i Skien. Kirsten Marie g2g i Skien m. Nils Andersen i Skien.
2. Isak Isaksen f. 13/3-1843. Se nedenfor.
3. Jørgen Isaksen f. 6/2-1846. Emigrerte til N. Amerika.
4. Gjermund Andreas Hagen f. 10/12-1848. Ble formann ved en bedrift i Skien.
5. Anne Kirstine Isaksdatter f. 7/6-1851. Død ung?
6. Carl Isaksen f. 13/2-1858. Ble landhandler på Nesodden ved Oslo.
7. Nils f. 14/9-1860 d. 5/5-1861.
8. Kirsti f. 8/4-1861 d. 22/4-1861.
Eier 1848.

Denne familien bodde fram til 1848 på V. Romnes.

F.f. Gaardmand Isak Isaksen Romnæs og Anne Jermundsdatters Kirsten Maria: Anne M. Halvorsd. Romnæs, Andrea Jermundsd. ditto, Niels Romnæs, Peder Qværnodden, Niels Jermundsen Skordal.
F.f. Gaardmand Isak Isaksen Romnæs og Anne Jermundsdatters 
Isach: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Andrea Jermundsd. ditto, Steener Jermundsen Skordal, Niels Romnæs, Gullik Pedersen Qværnodden.
F.f. Gaardmand Isak Isaksen Romnæs og Anne Gjermundsdatters 
Jørgen: Andrea Gjermundsd. Romnæs, Anne Østensd. Sannæs, Gullik Pedersen Romnæs, Halvor Isaksen Skilbred, Thomas Gundersen Romnæs.
F.f. Huusmand Isak Isaksen Haven og Anne Gjermundsdatters 
Gjermund Andreas: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Anne Elisabeth Andersd. Haven, Nils Isaksen Romnæs, Peder Augustinusen Omtved, Gullik Pedersen Romnæs.
F.f. Gaardbruger Isak Isaksen Hagen og Anne Gjermundsdatters 
Anne Kirstine: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Berthe Maria Hansd. Hagen, Thor Olsen Ytterbøe, Hans Johnsen Helgen, John Anundsen Grønnesteen.
F.f. Gaardm. Isak Isaksen Hagen og Anne Jørgensdatters(!) 
Carl: Berthe Kittilsd. Præstgrav, Kirstine Isaksd. Hagen, Gunder Jensen Præstgrav, Ole Jørgensen Stranden, Jens Christensen Steenstadvolden.
F.f. Isak Isaksen Hagen og Anne Gjermundsdatters 
Nils: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gunder Jensen Præstgrav. Død 5. mai uden at komme i Kirke.
F.f. Gaardm. Isak Isaksen Hagen og Anne Gjermundsdatters 
Kirsti: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Asloug Pladsen. Død d. 22/4 uden at komme i Kirke.

Legdslem her i 1865: Enke Tore Johnsdatter f. ca. 1790 i Holla. "Sindsyg fra sin Ungdom".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 74. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Nils Isaksen (Romenæs) for 270 spd., dat. 29. April, thingl. 11. Mai 1853."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Isaksen til broderen Isak Isaksen Hagen for 296 spd. - 28 sk., dat. og thingl. 9. Febr. 1870."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 74. Digitalarkivet.
"Forlig mellem Isak Isaksen Hagen og Simon Simonsen Helgen vedkommende grænserne mellem deres eiendomme, dat. 8., thingl. 20. Aug. 1877."

Kilde: Matrikkegrunnlaget 1866 ("blåboka").
Eiendommen besto av 40 mål dyrka jord av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 2 kuer og 4 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Isak Isaksen Hagen til Isak Isaksen d.y. for kr. 1.000.- dat. og thingl. 2. April 1879."

Småbruker, selveier
Isak Isaksen Hagen d.y. herfra f. 13/3-1843 d. 7/8-1909.
g.m. Marthe Sigurdsdatter fra Gullhaug fra Sauherad f. 4/5-1858*.
1. Gunhild Hagen f. 25/8-1885 g.m. Kittil Hølen fra Nes i Sauherad. Overtok gården i 1940.
2. Anthon Hagen f. 18/10-1889. Overtok gården.
Eier 1879.

Eiendommen var udelt til 1890, da Isak Hagen solgte eiendommen Strandhagan til Anders Nordstaa.
I 1893 ble bortskogen av skyld 28 øre, ble solgt til Halvor J. Hjelset.

Småbruker, selveier
Anton Hagen
 herfra f. 18/10-1889 d. 3/7-1966.
Eier 1936.

Småbruker, selveier
Kittil Hølen fra Nes i Sauherad f. 13/11-1880 d. 25/2-1967 på Gvarv.
g.m. Gunhild Hagen herfra f. 25/8-1885 d. 18/4-1973 på Gvarv.
1. Ivar Kittilsen f. 16/7-1908 d. 13/5-1989 g.m. Gjertrud Helene Bakke f. 13/9-1916 d. 15/5-1999. Bodde på Gvarv i Sauherad.
2. Martha Anna Kittilsen f. 4/2-1911 d. 9/3-1998 g.m. Halvor Solheim f. 20/2-1914 d. 20/10-1987. Bodde på Gvarv i Sauherad.
3. Oskar Kittilsen f. 28/5-1914 d. 13/1-2004 g.m. Ingebjørg Skogen f. 25/2-1923 d. 2/10-1996. Bodde på Gvarv i Sauherad.
4. Thoralf Kittilsen g.m. Astrid Søfteland fra Bø. Bodde på Heistad i Eidanger.
5. Kilttil Kittilsen f. 25/2-1918. Overtok gården.
6. Borghild Kittilsen f. 4/3-1920 d. 18/4-2011 g.m. Sveinung Bjervamoen f. 1/2-1914 d. 23/12-1998. Bodde på Ulefoss.
Eier 1940.

Kittil Hølen bygde ny hovedbygning og uthus på Hagen. Han planta også en frukthage her.
Han og kona Gunhild er begge gravlagt på Nes i Sauherad.

Småbruker, selveier
Kittil Kittilsen herfra f. 25/2-1918 i Lunde eller Sauherad d. 2/4-1994.
g.m. Gudrun Vassend fra Sauherad f. 4/3-1918 d. 23/9-2005.
1. Ingerid Marie Kittilsen g.m. Ole Martin Karlsen fra Nittedal, Akershus.
2. Kåre Kittilsen g.m. Frøydis Opran. Bosatt på Nenset i Skien.
3. Håvard Kittilsen f. 1949 g.m. Kari Pedersen Klovholt. Bosatt i Prestgravvegen 32.
Eier 1954.

Kittil Kittilsen eide i tillegg følgende eiendommer: Nordstaa, 53/12 Strandhagen.
 


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinden | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Hegna
Gnr 53 - bnr 3. Skyldsatt i 1790.

Landskyld i 1790 4 1/2 setting (1 tønne = 12 settinger).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"


Arbeider, husmann
Ole Mortensen Hegnen fra Eik under Geitebua f. ca. 1702 bg. 22/5-1786. "Ole Mortensen Hegnen, 84 Aar.", s.a. Morten Hansen Eeg.
g. trol. i Holla 19/5-1737 m. Johanne Nilsdatter f. ca. 1715 bg. 17/5-1786. "Johanne Nielsd. Hegnen, ved Helgen, 71 Aar.", d.a. Nils NN.
1. Ingeborg Olsdatter dpt. 19/7-1739 g1g m. Anders Olsen Tufte. Se Tufte(6). Ingeborg g2g m. Fredrik Olsen. Se Vibeto nedre(3).
2. Nils Olsen dpt. 4/4-1742. Trolig død før 1749 og ikke innført som død i kirkeboka.
3. Inger Olsdatter dpt. 5/5-1743. Trolig død tidlig.
4. Morten Olsen dpt. 28/8-1746. Se nedenfor.
5. Guri Olsdatter f. ca. 1748 (ikke funnet døpt i Holla) g.m. lensmannssønnen Hans Johannesen. Se Delevje under V. Heisholt.
6. Nils Olsen dpt. 9/2-1749.
7. Anna Olsdatter dpt. 25/5-1750.
8. Jens Olsen dpt. 16/4-1752. Se Juve østre under Vipeto nedre.
Bruker ca. 1738-1786.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Mortensen og Johanna Nielsdatters Ingebor: Poul Helgen, Ole Præstgrav, Anna Olsd. Olsbrygge, Kirsten Hougen, Anna Svenchesd.
F.f. Ole Mortensen og Johanne Nielsdatters 
Niels: Anders Hottved, Jon Helgen, Anna Helgen, Berte Hottved.
F.f. Ole Mortensen og Johanne Nielsdatters 
Inger: Jon Helgen, Lars Nielsen, Anna Olsbrygge, Synnev Steenstadvolden.
F.f. Ole og Johanne Hegnens 
Morten: Ole Præstgrav, Anders Hotvedt, Søren Olsen, Kari Yttrebøe, Kari Mortensd.
F.f. Ole Hegnen og Johanne Nielsdatters 
Niels: Jon Helgen, Ole lille Helgen, Svenche Præstgrav, Gunnil lille Helgen, Maren St. Helgen.
F.f. Ole Hegnen og Johanna Nielsdatters 
Anna: Poul Helgen, Anders Hottved, Anders Præstegrav, Inger Store Helgen, Anna Olsd. Præstegrav.
F.f. 
Ole Mortensen Hegnen og Johanne Nielsdatters Jens: Hans Hvalen, Poul Helgen, Ole Helgen, Gunnil Larsd. Helgen, Maren Larsd. Helgen.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde.

En bror av Johanne Nilsdatter er trolig Lars Nilsen, nevnt som fadder her i 1743.

Ole Jonsen på Helgen store solgte Hegna til Morten Olsen i 1790.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"Pladsen Hegna 4 1/2 Setting, Solgt fra Ole Jonsen til Morten Olsen  for 350 rdl., dat. 9. Januar 1790."

Bonde, selveier
Morten Olsen Hægna herfra dpt. 28/8-1746
 bg. 25/7-1809. "Morten Olsen Øen, 61 Aar.", s.a. Ole Mortensen Hegnen.
g1g i Holla 21/8-1774 m. Maren Arvesdatter fra S. Holla gård dpt. 23/1-1752 d. 30/11-1795 på Hegna und. Helgen, 46 år gml., d.a. Arve Olsen Holden og Helvig Thomasdatter.
Forlovere: "
Ole Steensøn Store Hottved og Anders Thomæsøn nordre Fæhn."
g2g i Holla 27/10-1796 m. enke Anne Nilsmundsdatter fra Vibeto øvre(1) dpt. 5/8-1751 d. 8/2-1832 på Tveit, 84 år gml., d.a. Nilsmund Olsen Vibeto.
Forlovere: "Ole Kittilsen Wibeto og Halvor Olsen Tved."
1. Anna Mortensdatter dpt. 1/1-1775.
2. Ole dpt. 1/12-1776 bg. 1/8-1781. 
Ole Mortensen Wibeto, ved Holden, 4 Aar 38 Uger.
3. Arve f. 19/5-1779 
bg. 28/7-1781. Arve Mortensen Wibeto, ved Holden, 2 Aar 10 Uger.
4. Johanne Mortensdatter f. 7/11-1781.
5. Helvig f. 7/3-1784 bg. 18/3-1784. 
Helvig Mortensd. Wibeto, ved Holden, 1 Uge 4 Dage.
6. Arve Mortensen f. 18/3-1785.
7. Ole f. 25/9-1787 bg. 2/9-1788. 
Ole Mortensen Hegnen, ved Helgen, 48 Uger 5 Dage.

8. Helvig Mortensdatter f. 30/8-1790.
Bruker 1785. Eier 1790.

F.f. Morten Tofte og Maren Arvesdatters Anna: Niels store Namløs, Hans Eje, Annund Wibeto, Ingebor store Namløs, Anna Holden.
F.f. Morten Tofte og Maren Arvesdatters 
Ole: Ole Holden, Annund Wibeto, Jens Hegnen, Ingeborg nedre Wibeto, Anna Holden.
F.f. Morten Olsen Mellem Wibeto og Maren Arvesdatters 
Arve: Anders Øvre Wibeto, Torger Øvre Wibeto, Annund Nedre Wibeto, Kirsten Nedre Wibeto, Anna Arvesd. Holden.
F.f. Morten Wibeto og Maren Arvesdatters 
Johanne: Anders Wibeto, Annund Wibeto, Jens Hegnen, Ingeborg Nedre Wibeto, Guro Pedersd.
F.f. Morten Wibeto og Maren Arvesdatters 
Helvig: Niels Olsen Namløs, Annund Wibeto, Jens Hegnen, Ingeborg Arvesd. Ingeborg Hansd. Haven.
F.f. Morten Hegnen og Maren Arvesdatters 
Arve: Ole Holden, Annund Wibeto, Jens Hegnen, Ingeborg Arvesd. Namløs, Kirsten Svennumsd. Helgen.
F.f. Morten Olsen Hegnen og Maren Arvesdatters 
Ole: Ole Holden, Christen Helgen, Gullich Hansen Hegnen, Oved Olsd. Præstgrav.
F.f. Morten Olsen Hegnen og Maren Arvesdatters 
Helvig: Lars Munken, Ole Kittilsen Wibeto, Arve Olsen Holden, Ingeborg Arvesd. Namløs, Ovet Olsd. Præstgrav.

Skifte etter første kone Maren Arvesdatter her i 1796.

f. 20/11-1796. Helgen. Et uægte Barn kaldet Johanne. Moderen er Karen Christensd. Helgen. Til Barnefader blev udlagt Morten Olsen Tved.
Fadd: Niels Grina, Tollev Jørgensen, Isaac Larsen, Kirsten Haagensd. Anniche Friderichsd.

Morten Olsen solgte Hegna i 1796 til Simon Larsen på Helgen lille for 550 rdl.

Han gifta seg andre gang med enka etter Nils Halvorsen Tveit. Se Ø. Tveit(2). De flytta til Øya i Stavsjø under Tveit gård.

Hegna ble igjen leid bort i noen år.

Gruvearbeider, soldat, husmann
Lars Christensen "fra Tufte" f. ca. 1770.
g. i Holla 4/9-1794 m. Karen Olsdatter f. ca. 1764.
Forlovere: "
Niels Tofte og Anders Tofte."
1. Anders Larsen f. 28/10-1790.
2. Kirsten Larsdatter f. 10/7-1794.
3. Ingeborg Larsdatter f. 1/12-1796.
4. Anne f. 10/4-1799 d. 11/4-1799 på Hegna.
5. Marthe Larsdatter f. 6/4-1800.
Bruker 1796.

Ved vielsen i 1794 var teksten: "
Soldat Lars Christensen Tofte og Qvindemennisket Karen Olsd. Hougen."

F.f. Et Uægte Barn kaldet Anders. Moderen er Karen Olsd. Hougen. Til Barnets Fader blev udlagt en uconfirmeret Dreng Lars Christensen Tofte: Isaac Andersen Gruen, Isaac Jensen Gruen, Niels Tejen, Birthe Gundersd. Jentved, Karen Jensd. Gruen.
F.f. Lars Christensen Tofte og Karen Olsdatters 
Kirsten: Niels Nielsen Stuen, Isaac Christensen Stuen, Ole Johannissen Namløs, Birthe Gundersd. Jentved, Birthe Halvorsd. Saugbr.
F.f. Lars Christensen Hegnen og Karen Olsdatters 
Ingeborg: Niels Stuen, Isaac Christensen, Anders Andersen Wrk., Ingeborg Stuen, Birthe Halvorsd. Wrk.
F.f. Lars Christensen Hegnen og Kari Olsdatters hiemmedøbte 
Anne. (Ingen faddere) Død 11/4.
F.f. Lars Christensen Hegnen og Karen Olsdatters 
Marthe: Ole Præstgrav, Søren Larsen Helgen, Niels Stuen, Birte Halvorsd. Wrk., Inger Halvorsd. Hagen.

Boende her i 1801: Hennes mor, enke etter 3 ekteskap, Marthe Isaksdatter f. ca. 1734.

Bonde, selveier
Simon Larsen Hægna fra V. Helgen(A) dpt. 1/11-1759 d. 16/8-1829 på Hægna, s.a. Lars Sørensen Helgen.
g. i Holla 30/7-1792 m. Aavet Olsdatter fra Prestgrav(1) dpt. 9/4-1769 d. 22/4-1823 på Hegna, d.a. Ole Jensen Giedeboen/ Præstgrav.
1. Anne f. 22/12-1792 bg. 10/6-1796. "
Anne Simonsd. Helgen, ved Helgen, 3 Aar 24 Uger 3 Dage."
2. Anna Simonsdatter d.e. f. 14/8-1795 g.m. Peder Halvorsen d.y. Se Ytterbø.
3. Anne Simonsdatter d.y. f. 6/10-1797 g.m. Christen Kjøstolsen. Se Røykstua under Namløs nedre.
4. Lars f. 11/11-1800 bg. 1/12-1801. "Lars Simonsen Helgen, 1 Aar."
5. Lars Simonsen f. 18/1-1804 g. i Solum 31/3-1823 m. Kirsten Hansdatter fra Tveitan i Solum. Se Kolle(4).
6. Ole f. 2/7-1812 d. 17/3-1816 på Hegna, 3 år gml.

Eier 1796, bruker fra ca. 1823.

F.f. Simon Larsen Helgen og Oved Olsdatters Anne: Ole Hansen Hagen, Ole Olsen Præstgrav, Simon Kløvedal, Karen Larsd. Hagen, Taran Larsd. Kløvedal.
F.f. Simon Larsen Helgen og Oved Olsdatters 
Anna: Simon Kløvedal, Ole Hansen Hagen, Anders Olsen Yttrebøe, Inger Olsd. Præstgrav, Karen Halvorsd. Yttrebøe.
F.f. Simon Helgen og Oved Olsdatters 
Anne: Halvor Langeland, Ole Hagen, Hans Olsen Hagen, Taran Larsd. Kløvedal, Anne Thordsd. Yttrebøe.
F.f. Simon Larsen Helgen og Oved Olsdatters 
Lars: Simon Kløvedal, Hans Olsen Hagen, Søren Larsen Helgen, Inger Olsd. Præstgrav, Maria Halvorsd. Helgen.
F.f. Simon Helgen og Ovet Olsdatters 
Lars: Ole Twara, Maren Helgen (+ foreldrene?).
F.f. Simon Larsen Hegna og Ouvet Olsdatters 
Ole: Ingebor Halvorsd. Helgen, Anne Simonsd. Helgen, Anders Klovedal, Jens Olsen Præstgrav og Simon Simonsen Klovedal.

Denne familien bodde tidligere på V. Helgen(A) (Helgen lille). Simon Larsen kjøpte Hegna i 1796, men flytta ikke hit før i 1823.

Skifte her etter Simon i 1829.

Foruten Hegna, som ble taksert til 500 spd., eide også Simon en part av Bergan i Melum.
Denne ble verdsatt til 731 spd. Boet stod meget godt.

Hegna fikk ei skyld av 1 dl. 1 ort og 16 skill. i 1823, ble overtatt av sønnen Lars Simonsen Kolle.
Han lot Hegna dele i to like deler og solgte disse:

Hegna nordre.
Delt i nordre og søndre Hegna i ca.

Landskyld: 0 - 3 - 8. I 1886 revidert til 1 mark 36 øre.


Jens Olsen Prestgrav ble eier i 1839 av denne delen med hus.
Anund Hansen Teigen var eier i åra 1848-61.
Han solgte denne delen av Hegna i 1861 til Simon Simonsen Helgen.
Heretter har gården fulgt Prestgrav.

Hegna søndre.
Delt i nordre og søndre Hegna i ca.

Landskyld: 0 - 3 - 8. I 1886 revidert til 1 mark 36 øre.

Lars Simonsen Kolle solgte denne delen i 1835 til lensmann Poppe.
Seinere eiere:
Arne Christensen Vassdalen (1836),
Nils Halvorsen (1853),
Christen Tostensen (1855).
Tommes Eie og Jens Hjelset (1855).

Fra 1855 har Hegna vært eid av eieren av Ytterbø(4).

Da sto det hus på begge Hegnaplassene. Husa sto 200 m. fra innhuset på Ytterbø(4) i vestlig retning. Kilde: Holla I.

Halvor Ytterbø solgte Hegna skog i 1930 til Anders Langeland.


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinden | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Helgen Handelsforening - Helgen Handelslag
Gnr 53 - bnr 8. Landskyld i 1950: 0 mark 85 øre.

Adresse 2010: Skiensvegen 451.

Beliggenhet: Langs fylkesvei 36, på vegens østre side, like før Helgen kirke.

Helgen Handelsforening kjøpte denne eiendommen noe før 1915. Det ble ført opp nytt forretningsbygg her i 1915.
Jorda ble utskilt og solgt til Niri Roa. Navnet på Handelsforeningen ble senere endra til Helgen Handelslag.

Handelsbestyrer
Hans Haukvik fra Sauherad.
Bruker ca. 1915.

Hans Haukvik var den første bestyreren av Handelsforeningen. Han drev også poståpneri her fra 1913 (1915?) til 1945.
Deretter fra 1947 - 1948.

Handelsbestyrer
Jacob Kaasa fra Nesherad i Sauherad

Handelsbestyrer
H. Erikstein fra Bø.

Handelslaget ble oppløst i 1964. Bygningene ble overtatt av Bjørn Olaf Dahlen som etablerte privat kolonialforretning her.
(Bjørn Olaf var bror til Torstein Dalen g.m. Gudny Dalen f. Solvold).

Bjørn Olaf Dahlen.
g.m. Anette Heggen fra Heggen under Jernverket. Se Bryggev. 8 under Verket.

Butikken ble nedlagt på begynnelsen av 2000-tallet (?).

Ring: Gudny Margareth Dahlen 65 94 44 75/ 920 25 518. Fenittv. 6, 3830 Ulefoss.

 


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinden | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Jacobskås
Gnr. 53 - bnr. Gammelt løpenr. 
(111, 107)h.

Arbeider, husmann
Hans Thorsen Jacobskaas f. ca. 1756 bg. 7/8-1789. "
Hans Thordsen Kaasen, ved Helgen, 33 Aar 26 Uger."
g. i Holla 31/1-1780 m. enke Berthe Andersdatter fra Stenstadvalen dpt. 27/5-1745 bg. 20/5-1791. "Birthe Andersd. Jacobskaas, ved Helgen, 46 Aar.", d.a. Synnev Jensdatter Steenstadvolden.
1. Synnev Hansdatter f. 1/8-1780 g.m. Peder Nilsen. Se Familie 49 - Verket 1801.
2. Maren Hansdatter f. 11/2-1784.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Thordsen Grønnesteen og Berthe Andersdatters Synnev: Sergeant Hans Grønnesteen, Abraham Tinholt, Hans Brynnildsen Pladsen, Inger Andersd. Tinholt, Karen Steensd. Kolle.
F.f. Hans Thordsen Klevsgaden og Birthe Andersdatters 
Maren: Lars Tinholt, Niels Skibsnæs, Simon Larsen Helgen, Birthe Store Helgen, Ahled Larsd. Helgen.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde.

Berthe Andersdatter var tidligere gift med verksarbeider Haagen Christophersen på Verket. Se Familie 52 - Verket 1782.

Smed, husmann
John Olsen fra M. Namløs(10) f. 
25/9-1812 d. 5/5-1874, bg. i Holden luth. gravplass, Port Washington, s.a. Ole Nilsen Namløs.
g1g i Holla 26/12-1834 m. Gunhild Andersdatter (Gunel Olsen) fra Deilsbakke under Romnes 
f. 8/2-1816 d. ca. 1850, d.a. Anders Gundersen Deelsbakke.
Forlovere: "
Ole Jonsen Fæhn og Ole Olsen Namløs"
g2g i USA 1850 m. Guri Christensen fra Froland f. 30/4-1829, d.a. Beruld Christensen Fiskvatsøen og Ødborg Nilsdatter.

1. Anne Maria Johnsdatter (Ann Olsen) f. 17/1-1836.
2. Ole Johnsen (Ole Olsen) f. 23/12-1838.
3. Maria f. 16/6-1842.
4. Maria Johnsdatter (Mary Olsen) f. 20/7-1844.
Barn i 2. ekteskap. Alle født i Port Washington, Wisconsin.
5. Andreas Olsen f. 17/7-1851.
6. Gunhild Olsen (Gunel Olsen) f. 5/4-1854.
7. Oline Olsen f. 12/3-1856.
8. Olava Olsen f. 26/1-1858.
9. Caroline Olsen f. 12/9-1861.
10. Christen Olsen f. 1864.
11. Johanna Olsen f. ca. 1868 d. 1884, 16 år gml.
12. David Olsen f. 13/1-1873 d. 11/7-1944.
Bruker ca. 1835.

F.f. Huusmand John Olsen Jacobskaas og Gunnild Andersdatters Anne Maria: Anne Isaksd. Jøntved, Anne Andersd. Deelsbakke, Hans Olsen Jøntved, Niels Olsen Namløs, Gunder Andersen Deelsbakke.
F.f. Huusmand John Olsen Jacobskaas og Gunnild Andersdatters 
Ole: Anne Isaksd. Jøntved, Ingeborg Olsd. Jøntved, Anders Gundersen Deelsbakke, Isach Olsen Jøntved, Gunder Andersen Deelsbakke.
F.f. Huusmand John Olsen Jacobskaas og Gunnild Andersdatters 
Maria: Maria Johnsd. Sannæs, Kirsti Olsd. Jøntved, Hans Olsen Jøntved, John Olsen Helgen, Gunder Andersen Deelsbakke.
F.f. Smed John Olsen Jacobskaas og Gunnild Andersdatters 
Maria: Ingeborg Olsd. Hougen, Maria Andersd. Wrk., John Olsen Helgen, Ole Olsen Hougen, Gunder Andersen Wrk.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1846. Bestemmelsessted var: Port Washington, Ouzooke Co., Wisconsin.
Navnene i parentes er navnene de brukte i USA. Hans andre kone hadde emigrert fra Froland til samme område i 1844.

Hans Simonsen Jacobskaas var fadder 25/5-1849.

Arbeider, husmann
Peder Olsen fra Nibb under Omtvedt f. 5/7-1826, s.a. Ole Johnsen Nib.
g. i Holla 6/9-1850 m. Karen Gurine Larsdatter fra Åfoskås under M. Jøntvedt 
f. 24/7-1827, d.a. Lars Tollefsen Aafoskaas.

Bruker i 1852.

Denne familien bodde her noen år. De flytta til Teksle(4) i 1865. Se der.

Småbruker, hustømmermann, selveier
Svennung Evensen fra Rover under Kleppe i Bø i Tel. f. 9/5-1826, s.a. Even Haraldsen og Aaste Svennungsdatter.
g.m. Anne Johnsdatter fra Tyri i Lunde f. ca. 1823 d. 3/8-1903 på Skotfoss, som snekker-enke.
1. Aaste f. 12/10-1857 d. 15/10-1857.

Bruker i mai 1857, 1865, 1875, 1891.

F.f. Svennung Evensen Jacobskaas og Anne Johnsdatters Aaste. Fadd: (Ingen faddere). Død den 15. Octobr. uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af Gjordemoder Anne Bergen (Anne Bergan).

Svennung Evensen er registrert innflytta alene fra Bø i Telemark til Jacobskås under Helgen store i mai 1857.

Dyr her under folketellinga 1875: 2 kuer, 2 sauer. Tjenestegutt i 1875: Ole Olsen f. ca. 1854 i Heddal.

Ole Andersen Stigen f. ca.
g. 24/5-1857 m. Guro Halvorsdatter fra Laug i Lunde f. 27/2-1836, d.a. Halvor Olsen Laug og Mari Halvorsdatter.
Bruker mai 1857.

 


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinna | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Grinden - Grinna - Gjestgiveri
Gnr 53 - bnr 15.

Bruket ligger nær Helgen kirke, der den gamle landeveg møtes med vegen fra «Breibygda».

I 1780 er fortalt at husa her var sjøleiereiendom og på tomt som hørte til Morten Jonsen Helgen.
I Grinna tok de mot reisende, og der var brennevins- og ølsalg.

Det er i panteregisteret opplyst om et arvefæste fra Morten Jonsen til Jesper Steensen "paa at Jordstykke", dat. 18. Febr., thinglæst 4. Juni 1801.
Dette kan være Grinna.

Arve Torgrimsen fra Brenne(7) "Nordistu" i Valebø f. 17/7-1780, s.a. Torgrim Gulliksen.
g. i Holla 20/9-1806 m. Mariken Jespersdatter fra Holla f. ca. 1783. Levde i 1815.
1. Anders Arvesen f. 4/5-1807. Levde i 1815.
2. Jesper Arvesen dpt. 2/7-1809. Levde i 1815.
3. Torgrim Arvesen f. 23/11-1811 i Ø. Porsgrunn. Levde i 1815.
4. Knud f. 26/3-1814 i Porsgrunn bg. 16/11-1814 i Ø. Porsgrunn.

Denne unge familien bodde her mens de fikk sitt første barn i 1807. De flytta videre til Bergan i Melum og
deretter til østre Porsgrunn, hvor de ble boende.

Gjestgiver
Peder Halvorsen d.y. Grinden fra S. Ytterbø f. 29/6-1791, s.a. lensmann Halvor Welliksen
g. Holla 10/11-1817 m. Anne Simonsdatter fra V. Helgen f. 14/8-1795, d.a. Simon Larsen V. Helgen.
Forlovere: "Halvor Fæhn og Ole Ytterbøe."
1. Asloug Pedersdatter f. 8/5-1818. Konfirm. i Holla 1832.
2. Halvor f. 24/2-1820 d. 4/3-1820. "Halvor Pedersen Gaardmands Søn, Ytterbøe, 10 Dage."
3. Halvor Pedersen f. 11/4-1822. Konf. i Holla 1837. Flytta til Larvik.
4. Aavet f. 13/10-1824.
5. Stian Pedersen f. 15/7-1827. Til Sandefjord.
6. Anne Pedersdatter f. 26/3-1830. Til Bjørkedalen i Eidanger.
7. Karen f. 27/12-1832.
8. Karen Pedersdatter f. 1/5-1834.
Brukere i 1820-åra.

F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsdatters Asloug: Kirsten Tollevsd. Fæhn, Anne Simonsd. Hegnen, Simon Hegnen, Halvor Fæhn og Anders Christensen Hougelie.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsdatters 
Halvor: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 27/2.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsdatters 
Halvor: Kari Halvorsd. Hougelie, Asloug Kirstine Christensd. Hougelie, Halvor Ytterbøe, Simon Hegnen og Lars Simonsen Hegnen.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsdatters 
Ouvet: Susanne Ytterbøe, Kirsten Thygesd. Ytterbøe, Jørgen Ytterbøe, Aasol Aasolsen Ytterbøe og Ole Olsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsdatters 
Stian: Susanne Ytterbøe, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor H. Fæhn, Ole Th. Ytterbøe og Ole Olsen Ytterbøe.
F.f. Peder Halvorsen Grinen og Anne Simundsdatters 
Anne: Aase Ytterbøe, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor H. Fæhn, Christen Haukelien, Jens Chr. Steenstahvalen, Thord Olsen Ytterbøe, Anders A. Brua.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe yngre og Anne Simonsdatters 
Karen: Anne Jørgensd. Ytterbøe. Asloug Pedersd. ditto, Christen Andersen Haukelien, Lars Simonsen Kolle, Christen Kjøstolsen Røgstuen.
F.f. 
Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Simonsdatters Karen: Berthe Christensd. Ytterbøe, Asloug Pedersd. ditto, Ole Thorsen og Thor Olsen Ytterbøe, Tollef Halvorsen Fæhn.

Av barn nevnes Halvor, som flytta til Larvik, Stian som flytta til Sandefjord og Anne som flytta til Bjørkedalen i Eidanger.
Dit reiste også mora, Anne, på sine gamle dager.

Nevnt i FT 1835: Isak Pedersen Grinden.

Knud Aslaksen Grinden (Knut Aslaksen) f. ca. 1766?
g.m. Maria Olsdatter fra Helgen store f. 23/1-1782, d.a. Ole Jonsen Helgen.
1. Berthe Knudsdatter f. 31/8-1804.
2. Ole f. 9/12-1808.
3. Ole Knudsen f. 5/5-1812. Se Roa(7) under Helgen store.
4. Aslak f. 31/5-1823.
5. Nils f. 7/7-1824.

F.f. Knud Aslaksen Helgen og Maria Olsdatters Berthe: Simon Helgen, Halvor Halvorsen Ytterbøe, Morten Helgen, Anne Jøntvedt, Anne Namløs.
F.f. Knud Aslaksen og Maria Olsdatters 
Ole: H. og Peder Jøntvedt, Jon Mortensen Helgen, Anne Olsd. og Inger Mortensd.
F.f. Knud Aslaksen Grinen og Maria Olsdatters 
Ole: Ingebor Helgen, Anne Simonsd. Hegna, Simon Larsen Hegna, Jon Olsen Helgen og Peder Halvorsen Ytterbøe.
F.f. Huusmand Knud Aslachsen Grinen og Maria Olsdatters 
Aslach: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 1/6.
F.f. Gaardmand Knud Aslachsen Helgen og Maria Olsdatters 
Niels: Mari Pedersd. Pladsen, Berthe Knudsd. Helgen, Jon Helgen, Peder Hougen og Lars Pladsen.

Knut og Maria flytta til Roa rundt 1828/ 1829. i 1848 døde en Knud Aslaksen Boslie, 82 år gml.

Jørgen Andersen, seinere Roa, g. m. Anne Marie Christensdtr. Vassdalen, solgte Grinna i 1847 til
Ole Christensen, som atter solgte til Johan Olsen, som var født i Nibb og g. m. Anne Olsdatter.
Jon betalte først for brennevinsretten og seinere for ølretten. Det fulgte omlag 2 mål jord til Grinna.

Arbeider, husmann
Ole Halvorsen f. ca.
g.m. Anne Karine Christensdatter f. ca.
1. Aslaug Olsdatter f. 28/4-1851.
Bruker i 1851.

F.f. Huusmand Ole Halvorsen Grinen og Anne Karine Christensdatters Asloug: Maria Johnsd. Jøntved, Anne Christine Pedersd. Jøntved, Even Jøntved, Harald Gundersen Olsbrygge, Anders Johnsen Jøntved.

Denne familien flytta til Tinholt før 1856.

Simon S. Helgen ble eier i tida omkring 1867. Jakob Jakobsen, pleiesønnen av Jon, ble eier i 1898. Han dreiv handel der.
Seinere eiere: Hilleborg Sælid 1910, Gullik Helgen 1919 og Steinar Helgen i 1903.

Han solgte til:
Oskar Tønholt, som var g.m. Marie Huset. Han bygde nye hus på eiendommen og var kirketjener og vegvokter i Helgja.
Han overdro seinere eiendommen til Maggi Huset, søster av kona. Marie døde i 1968, 76år gl.

Ytterbø skrev på M. Jøntvedt: Den siste plassbrukeren på Vestre-Grinna var kirketjener og skredder Hans Brynjulsen.
På søndre Grinna garver Anders Olsen, g. m. Karen, datter av Halvor Pedersen Plassen.


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinna | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Helgenskov - Helgenskauen
Gnr 53 - bnr 10 (53/10). Gammelt løpenr. 109c.

Landskyld 1905: 0 mark 10 øre.


Jord- og skogsarbeider, husmann
Lars Hansen Helgenskoven fra Nordstå under Helgen store f. 19/9-1804 d. 15/12-1867 på Helgenskov av alderdom, 64 år gml., s.a. Hans Olsen Nordstaae.
g1g i Holla 29/9-1833 m. Karen Johannesdatter 
(Kari Johannesdatter) fra Vatningen i ? f. ca. 1814 d. 22/2-1842 på Helgenskogen, 27 1/2 år gml., d.a. Johannes Gundersen Vatningen.
Forlovere: "
Jørgen Ytterbøe og Ole Ytterbøe."
g2g i Holla 30/12-1844 m. Ingeborg Pedersdatter fra Bjerkholt under Stenstadvalen 
f. 5/7-1824 d. 13/5-1902 på Helgenskov av "Bronkit", 78 år gml., d.a. Peder Larsen Bjerkholt.
Forlovere: "Niels Torgrimsen Jøntvedt og Jens Larsen Steenstadstrand."

1. Hans f. 2/1-1834 d. 13/5-1842 på "Skougen under Helgen", 8 år gml.
2. Mari f. 3/12-1835 d. 4/6-1842 
på "Skougen under Helgen", 6 år gml.
3. Kirsti f. 10/3-1838 d. 10/2-1839 på "Nordstaae M. Helgen - Børnekopper", 11 mnd. gml.
4. Kirsti f. 16/6-1840 d. 10/12-1843 på "Steenstadstrand, Lægdsbarn", 3 1/2 år gml.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karen Kirstine Larsdatter f. 27/1-1845 g.m. Lars Clausen. Se Håvet under Tinholt.
6. Gunhild Maria Larsdatter f. 14/9-1846 g.m. svenske Carl Eriksen
Se Værstadhagen.
7. Mari Larsdatter f. 16/2-1849.

8. Hans Larsen f. 23/1-1851. Bodde her med sin mor i 1900.
9. Ingeborg Larsdatter f. 9/8-1853 d. 9/6-1904 på Dagsrud av "Faldesyge" (Epilepsi). Ugift.
10. Maren Gurine Larsdatter f. 11/6-1855.
11. Peder Larsen f. 1/7-1857.
12. Karen Laurine Larsdatter f. 6/10-1859.
13. Nils f. 31/5-1862 d. 27/1-1864.
14. 
Nella Marie Larsdatter f. 17/8-1864.
15. Nils f. 6/8-1866 d. 19/10-1877 på "Helgenskougen".
Bruker ca. 1845.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderste Lars Hansen Helgen og Karen Johannesdatters Hans: Anne Sørensd. Helgen, Anne Hansd. Bøe, Hans Olsen Nordstaae, Hans Nielsen Vatningen og Halvor Jonsen Helgen.
F.f. Huusmand Lars Hansen Nordstaae og Kari Johannesdatters 
Mari: Ingeborg Nielsd. Steenstad, Anne Hansd. Bøe, Hans Nielsen Langeland, Jon Olsen Jacobskaas, Lars Larsen Skottet.
F.f. Huusmand Lars Hansen Nordstaae og Kari Johannesdatters 
Kirsti: Anne Hansd. Skottet, Anne Gurine Olsd. Helgen, Anders Halvorsen Stigen, Hans Nielsen Watningen, Anders Sørensen Pladsen.
F.f. Huusmand Lars Hansen Hægna under Helgen og Kari Johannesdatters 
Kirsti: Berthe Christensd. Helgen, Berthe M. Johnsd. Helgen, Ole Thorsen Ytterbøe, John Olsen Helgen, Gunder Jensen Præstgrav.
F.f. Huusmand Lars Hansen Skougen og Ingeborg Pedersdatters 
Karen Kirstine: Kari Olsd. Jøntved, Mari Pedersd. Helgen, Peder Bjærkholt, Lars Pedersen ditto, Gunder Jensen Bøe.
F.f. Huusmand Lars Hansen Skougen og Ingeborg Pedersdatters 
Gunnild Maria: Anne Hansd. Strandjordet, Mari Pedersd. Præstegaarden, Peder Bjærkholt, Lars Pedersen ditto, Brynhild Jensen Wrk.
F.f. Huusmand Lars Hansen Skougen under Helgen og Ingebor Pedersdatters 
Mari: Kari Christensd. Ytterbøe, Anne Pedersd. Søwe, Lars Pedersen Bjærkholt, Tollef Pedersen ditto, Lars Jensen Stranden.
F.f. Huusmand Lars Hansen Skougen og Ingebor Pedersdatters 
Hans: Gunnild Olsd. Bjærkholt, Anne Pedersd. Søwe, Jens Larsen Stranden, Lars Jensen Ytterbøe, Anders Pedersen Bjærkholt.
F.f. Huusmand Lars Hansen Helgenskoven og Ingebor Pedersdatters 
Ingebor: Asloug Hansd. Pladsen, Karine Eriksd. Helgen, Peder Bjørkholt, Anders Pedersen ditto, Brynnild Jensen Wrk.
F.f. Huusm. Lars Hansen Skaugen under Helgen og Ingebor Pedersdatters 
Maren Gurine: Anne Hansd. Haavet, Kari Pedersd. Bjærkholt, Hans Henriksen Vrk., Anders Pedersen Bjærkholt, Lars Pedersen ditto.
F.f. Huusm. Lars Hansen Skougen og Ingebor Pedersdatters 
Peder: Sussanne Christensd. Helgen, Kirsti Pedersd. Bjærkholt, John Helgen, Jens Steenstadvolden, Ole Johnsen Helgen.
F.f. Lars Hansen Skougen under Helgen og Ingebor Pedersdatters 
Karen Laurine: Asloug Hansd. Pladsen, Kirsti Pedersd. Bjærkholt, John Helgen, Ole Jensen Præstegaarden, Anders Johnsen Nordstaae.
F.f. Husm. Lars Hansen Skougen og Ingeborg Pedersdatters 
Nils: Anne Hansd. Haavet, Maren Clausd. Hælgen, Jens Kristensen Stenstadvalen, Ole Johnsen Hælgen, Ole Thorsen Ytterbø.
F.f. Husm. Lars Hansen Hælgenskov og Ingeborg Pedersdatters 
Nella Marie: Marie Pedersd. Vrk., Karen Larsd. Hælgenskov, Ole Johnsen Hælgen, Lars Jensen Ytterbø, Peder Olsen Skouen.
F.f. Husm. Lars Hansen Skougen og Ingeborg Pedersdatters 
Nils: Asloug Hansd. Pladsen, Gunnild Larsd. Skougen, Ole Jensen Helgen, Halvor Andersen Stigen, Hans Helgesen Vaskaas.

Ingen av barna i første ekteskap vokste opp.

Skredder, kirketjener og graver ved Helgen kirke, inderst (leieboer)
Hans Brynildsen Pladsen fra Vaskås under M. Jøntvedt f. 24/12-1842 i Helgen, s.a. Brynild Olsen Waskaas og Aslaug Hansdatter.
g. i Holla 2/4-1867 m. Ingeborg Andrea Halvorsdatter fra Strømdal i Gjerpen f. 24/6-1845 i Gjerpen, d.a. Halvor Halvorsen Strømdal og Marthe Mikkelsdatter.

De bodde på Værstadhagen under folketellinga 1891. Hans Plassen bygde ifølge Simon Ytterbøe (Holla I) ei lita stue her etter at ungene
hadde flytta ut. Se barna på Plassen under V. Helgen (lille).
 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Hans Brynildsen Pladsen var sønn av Brynild Vaskaas og født i 1842. Han bosatte seg på Plassen under vestre Helgen etter at han var utlært som skredder. I et par mannsaldre var han kirketjener og graver ved Helgen kirke. Etter at barneflokken var reist ut, bygde han seg ei stue på Peder Helgens eiendom, like ved hovedvegen på Helgenskogen. Her døde han i 1920 og ble gravlagt 1. juli. Det gode humøret hans satte folk pris på, og han var elsket og avholdt. Han ga mange verdifulle opplysninger til denne boka (Holla I). De siste åra som han levde, samla han folk omkring seg til bibelstudier en gang hver uke.

Jørgen Andersen Grinna solgte fra et skogstykke i 1849, på omlag 40 mål til Nils Nilsen Ytterbø.

Hans Simonsen Præstegrav/ Ytterbø fikk auksjonsskjøte på dette i 1867.

Dagarbeider ved jordbruk og skogsarbeide
Hans Larsen f. ca. 1851 i Holla, ugift.
Ingeborg Pedersdatter f. ca. 1824 i Holla, arbeiderenke. Hans mor.
Kilde: Folketellinga 1900.

Under bnr 1 og 2:
Helgenskog.

Fhv. maler
Peder Kristian Nilsen Skogen fra Hokksund, Buskerud f. ca. 1822
g.m. Gunhild Bentsdatter fra Sauherad f. 1842.
1. Andrine Marie Nilsen f. 1872 i Lunde. 1900: Syerske, kjolesøm.
2. Johan Nilsen f. 13/3-1880 i Helgenskauen. Se N. Jøntvedt(3) "Fossheim".
3. Peder Andreas f. 21/1-1884.
4. Gunda Martine Nilsen f. 24/1-1888.

F.f. Maler Petter Nilsen Helgenskoven(58) og Gunnild Bentsdatters(34) Johan: Maren Larsen Jøntved, Anne Olsd. ditto, Tron Pedersen Vrk., Hans Olsen Jøntved, Johannes Olsen Ytterbø.
F.f.
Maler Peter Kristian Nilsen Helgenskoven og Gunhild Bentsdatters Peder Andreas: Berthe Marie Nilsd. Ytterbø, Ole Larsen do., Sveinung Evensen Jakobskaas, Halvor Haraldsen Sværsten.
F.f. Maler Petter Nilsen Helgenskogen og Gunhild Bentsdatters 
Gunda Martine: Anne Martine Pedersd. Namløs, Pige Andrine Marie Pettersd. Helgenskogen, Gbr. Ole Larsen Jøntvedt, Arb. Halvor Haraldsen Sværdsten, Arb. Nils Jørgensen Namløs.


Etter åsetestakst ble eiendommen overtatt av lektor Simon Ytterbøe i 1917 og av sønnens hans, Per Ytterbøe i 1953.


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinna | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Nordstå
Gnr 53 - bnr 1. Gammelt løpenr. 104.

Gammel husmannsplass under Helgen store. Landskyld i 1794: 1 setting korn.

Skyldmark 0,82. Areal 2022: 52 875 kvm (med skauen mot Bærevann).

Arbeider, husmann
Ole Rasmussen Nordstaae fra Langeland f. ca. 1669 bg. 20/8-1719. "Ole Rasmusen Nordstaa, 50 Aar.", s.a. Rasmus Hansen Langeland.
g.m. Maren Eriksdatter fra Jøntvedt f. ca. 1680 bg. 8/2-1739. "Maren Erichsd., 59 Aar.", d.a. Erik Brynildsen Jøntvedt.
1. Erik Olsen f. ca. 1702. Se nedenfor.
2. Rasmus Olsen f. ca. 1705. Se Hagen under Helgen store.
3. Hans Olsen f. ca. 1706.
4. Karen Olsdatter f. ca. 1710 bg. 18/8-1771. "Karen Olsd. Nordstaae, 61 Aar." Ugift.
5. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1712 g.m. enkemann Torbjørn Arvesen. Se Familie 9 - Verket 1740.
6. Maren Olsdatter dpt. 26/6-1718.
Bruker ca. 1710?

F.f. Ole Rasmussen og Maren Eriksdatters Maren: Niels Namløs, Brynill Jentved, Guro Kolstad, Karen Dittlovsd. og Astri Olsd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1740- 1745, folio 21b - 22a.
Sted: Nordstaae under Helgen Store - 1740.
Mari Erichsdtr., død.

Arbeider, husmann
Erik Olsen Nordstaae herfra f. ca. 1702 bg. 2/6-1776. "Erich Olsen Nordstaae, 74 Aar."
g1g i Holla 12/10-1732 m. Maren Halvorsdatter fra Juvet under Hjelset f. ca. 1710 d. ca. 1740, d.a. Halvor Thomassen.
g2g i Holla 24/10-1841 m. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1687 bg. 16/8-1764. "Kirsten Nielsd. Nordstaae, 77 Aar 1 Mnd. 8 Dage."
1. Berthe Eriksdatter dpt. 15/11-1733.
2. Ole Eriksen dpt. 10/3-1737. Se nedenfor.
3. Halvor Eriksen dpt. 6/9-1739. Se Sanden.
Bruker 1719.

F.f. Erik Huve og Maren Halvorsdatters Birte: Rasmus Olsen, Poul Store Helgen, Anders Huve, Birte Jelsæt, Kirsten Huve.
F.f. 
Erich Olsen og Marte Halvorsdatters Ole: Poul Helgen, Anders Huve, Joen Poulsen, Kirsten Olsd., Ingebor Olsd.
F.f. Erich Norstaae og Maren Halvorsdatters Halvor: Poul Helgen, Vellich Ytterbøe, Jon Helgen, Anna Olsbryggen, Kirsten L. Huve.

Skifte etter Maren Halvorsd. 1740.

Arbeider, husmann
Ole Eriksen Norstaae herfra dpt. 10/3-1737 bg. 28/2-1787. "Ole Erichsen Nordstaae, 49 Aar."
g. i Holla 27/12-1764 m. Guro Larsdatter "fra Omtvedt" dpt. 23/6-1737, d.a. Lars Jonsen og Maren Christensdatter.
Forlovere: "
Svenche Olsøn Præstgrav og Anders Jensøn Stenstadvold."
1. Kirsten Olsdatter dpt. 22/9-1765. 1801: Tjenestepike hos Hans Hoel på Stenstad i Helgen.
2. Maren Olsdatter dpt. 23/1-1767 g.m. enkemann Clemmet Gundersen (Jynge). Se Familie 27 - Sagene 1801.
3. Hans Olsen dpt. 3/9-1769. Se nedenfor.
4. Gro dpt. 19/5-1771 bg. 3/4-1789. "Groe Olsd. Norstaae, 17 Aar."
5. Lars Olsen dpt. 7/3-1773 bg. 6/6-1789. "Lars Olsen Norstaae, 15 Aar."
6. Anna dpt. 23/3-1775 bg. 20/11-1780. "Anna Olsd. Norstaae, 5 Aar 7 Uger."
7. Maren dpt. 25/5-1777 bg. 5/7-1778. Maren Olsd. Norstaae, 1 Aar 14 Dage."
8. Ingeborg f. 19/6-1779 bg. 12/12-1783. "Ingeborg Olsd. Norstaae, 4 Aar 25 Uger."
Bruker ca. 1766.

Guro Larsdatter var i tjeneste på Omtvedt før de gifta seg.

F.f. Ole Erichsen Norstaae og Guro Larsdatters Kirsten: Rasmus Haugen, Ole Stenstad, Peder Stenstadvold, Gunnill Stenstad, Maren Rasmusd. Stenstad.
F.f. Ole Norstaae og Guro Larsdatters Maren: Svenche Præstgrav, Thor Klevsgaden, Ole Store Helgen, Karen Præstgrav, Inger Larsd. Store Helgen.
F.f. Ole Norstaa og Guri Larsdatters Hans: Svenche Præstgrav, Harald Tollefsen, Lars Bircholt, Maren Stenstad, Kirsten Poulsd. Stenstad.
F.f. Ole Norstaa og Guro Larsdatters Gro. Fadd: Svenche Præstgrav, Halvor Sande, Lars Bircholt, Karen Haugen, Inger Larsd. Store Helgen.
F.f. Ole Norstaae og Guro Larsdatters Lars: Svenche Præstgrav, Peder Store Helgen, Lars Bircholt, Karen Præstgrav, Inger Larsd. Store Helgen.
F.f. Ole Norstaae og Guri Larsdatters Anna: Svenche Præstgrav, Peder Brønnilsen, Lars Brønnilsen, Gunnil Steenstad, Kirsten Store Helgen.
F.f. Ole Norstaae og Guri Larsdatters Maren: Christen Helgen, Poul Helgen, Lars Bircholt, Kirsten Helgen, Berthe Brønnilsd. Helgen.
F.f. Ole Norstaae og Guri Larsdatters Ingeborg: Ole Præstegrav, Christen Helgen, Morten Helgen, Kirsten Helgen, Karen Yttrebøe.


Skifte etter Ole 1787.

Morten Jonsen Helgen på Helgen store(5), solgte Nordstå i 1794 til brukeren Hans Olsen.
I panteregisteret kom det fram at Morten Jonsen hadde eid Nordstaa siden 9. Febr. 1780.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 30. Digitalarkivet.
"Pladsen Nordstaae anført Fæsted 1 Sætting med bøxel fra Morten Jonsen til Hans Olsen, dat. 2. Juli 1794."
"Pl. Nordstaae 1 Sætting med Bøxel, Solgt fra Morten Jonsen til Hans Olsen for 164 rdl., dat. 3. Juli 1794."

Småbruker, under-politibetjent (1805-1812), selveier
Hans Olsen Nordstaae
 herfra dpt. 3/9-1769 d. 8/11-1835 på Nordstå som enkemann, 75 år gml.
g. i Holla 19/12-1802 m. Maren Nilsdatter fra Kåsa under Prestegården dpt. 26/9-1778 bg. 19/5-1809, 45 år gml., d.a. Nils Nilsen Kaasa.
1. Ole Hansen f. 8/1-1803. Se S. Grønstein under Kolstad lille. Skrevet i 1835 for "Ole Hansen Rønningen."
2. Lars Hansen Helgenskoven f. 19/9-1804. Se Helgenskauen under Helgen store.
3. Anne Hansdatter f. 19/9-1807 g.m. husmann Claus Larsen Skottet. Se Skottet under Langeland.
Eier 1794.

F.f. Hans Olsen Norstaae og Maren Nielsdatters Ole: Thor Ytterbøe, Kirsten Olsd. Ytterbøe (+ foreldrene?).
F.f. Hans Norstaae og Maren Nielsdatters Lars: Niels Kaasa, Niels Præstegaarden, Søren Helgen, Ovet Helgen, Karen Thorsd.
F.f. Hans Olsen Norstaae og Maren Nielsdatters Anne: Ole Præstgrav, Ole Præstegaarden, Inger Præstgrav, Maren Hansd. Hagen.

Skifte etter Maren Nilsdatter i 1809.

Hans Olsen ble før sin død omtalt som Hans Olsen Stigen. (M.a.o. helt feil mann her!) Han kom hit til sine sønner dagen før han døde. Derfor ble det holdt skifteforretning
her. (Må isåfall ha vært i Helgeskauen!) Hvor sønnen Lars Hansen fortalte skifteretten følgende om sin far:
"Sønnen Lars Hansen forklarede ellers at Afdøde i længer Tiid intet fast Ophold nogetsteds har haft, men at han har vandret omkring paa flere
Steder i Bøigden, og saalædes ankom han ogsaa til dette Stæd Dagen forinden Dødsdagen, uden at han har noget Hiem. Afdøde var ellers en
fattig og sygelig Mand og nød endog ogsaa sidste Aar nogen Understøttelse af Bøigdens Fattigcasse."

Hans Olsen solgte i 1810 Nordstaa av 1 setting til Christen Pedersen for (x rdl. - summen ligger inni bretten og
har ikke kommet med på skanning av siden. G.S.)

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 109. Digitalarkivet.
"1 Sætting med bøxel Solgt fra Hans Olsen til Christen Pedersen, dat. Marts 1814."

Disse brødrene solgte Nordstå i 1814 til Christen Pedersen VasdalenSe Vasdalen i østre Helgen (Valebø).

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

104

Helgen store

Nordstaa

Arne Christensen

1 Sætting

0 - 2 - 15


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 73. Digitalarkivet.
"Skifte efter Christen Pedersen (af)sluttet 30. Sept. 1841. hvorved dette brug  for 150 spd. er udlagt sønnen Anders Christensen, thingl. 4. Febr. 1842.

Skolelærer, herbergeeier i Skien (1865)
Anders Christensen fra Vasdalen i "Ytre Valebø" f. 29/5-1817 d. i Kristiansand, s.a. Christen Pedersen Vasdalen. Se Vasdalen i østre Helgen ("Ytre Valebø").
g. i Helgen 8/10-1841 m. Karen Carlsdatter fra S. Langeland(1) f. 29/4-1818 på Bergan i Solum d. 23/5-1862 i Skien av "Tæring" i Vestre hovedby, 44 år gml., d.a. Carl Nilsen Langeland.
Forlovere: "
Carl Nilsen Langeland og Nils Nilsen Huset."
1. Anne Christensen f. 5/2-1842.
2. Karen Andrea f. 26/1-1845.
3. Karen Andrea Christensen f. 29/1-1848.
4. Anne Maria Christensen f. 9/6-1850.
5. Christen Christensen f. 27/9-1852 i Sauherad.
6. Carl Christensen f. 27/1-1855 i Sauherad.
Eier 1842.

F.f. 
Skolelærer, Gaardmand Anders Christensen Langeland og Karen Carlsdatters Anne: Severine Christensd. Næsset, Maren Bergithe Christensd. Steenstad, Peder Holten, Christen Christensen Steenstad, Hans Carlsen Langeland.
F.f. 
Gaardmand Anders Christensen Nordstaae og Karen Carlsdatters Karen Andrea: Anne M. Jensd. Steenstad, Anne Nielsd. Ytterbøe, Carl N. Langeland, Arne Christensen Wasdalen, Hans Carlsen Langeland, Hans Larsen Tvedten.
F.f. 
Skolelærer Anders Christensen Nordstaae og Karen Carlsdatters Karen Andrea: Maren Larsd. Huset, Anne Maria Carlsd. Langeland, Torsten Nielsen Bergen (Bergan), Lars Simonsen Kolle, Carl Carlsen Langeland.
F.f. 
Anders Christensen Nordstaae og Karen Carlsdatters Anne Maria: Maren Larsd. Huset, Anne K. Carlsd. Langeland, Carl Nilsen Langeland, Nils Carlsen ditto, Christen Nilsen Ytterbøe.
F.f. Skydsskaffer og Giæstgiver Anders Christensen
 Farvolden og Karen Carlsdatters Christen: Ingeborg Kittelsd. Stenningen, Ole Olsen do., Mathias Rollefsen Sunde, Anne Arnesd. Vasdalen, Niels Carlsen Langeland, Arne Carlsen og Christen Nielsen Ytterbøe, Jørgen Andersen Huset.
F.f. Skydsskaffer Anders Christensen Farvolden og Karen Carlsdatters 
Carl: Anne Kittelsd. Sundet, Marie og Emilie Christensen Næsset, Carl Nielsen Tvedten og Niels Carlsen, Arne Carlsen Langeland.

Denne familien er registrert uflytta fra Holla til Farvollen i Sauherad våren 1851.

Kilde: Kirkebøker og folketellinger..
Anders Christensen var skolelærer allerede før han ble gift. Han kjøpte Nordstå av boet etter sin far i 1842. Solgte den igjen i 1854 og flytta til Farvollen i Sauherad. Der dreiv han som skysskaffer et litet gjestgiveri. Senere flytta han med sin familie til Skien og drev et gjestgiveri der (trolig i Hjellen. Han ble ifølge Simon Ytterbøe også  "auksjonsvitne og dreiv med auksjons-forretninger og dokumentskriving i Skien." Som gammel mann bosatte han seg hos sin datter i Kristiansand.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 73. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Christensen til Anders Jonsen for 400 spd., dat. 13. Mai, thingl. 9. Juni 1854."

Bonde, skredder, selveier
Anders Jonsen Nordstaa fra Vaskås under M. Jøntvedt 
f. 15/5-1822 d. 3/8-1861 på Nordstå av "Tæring, 39 år gml.", s.a. Jon Mortensen Waskaas.
g. i Romnes krk. 1/9-1854 m. Maria Andersdatter fra Deilsbakke under Romnes f. 9/11-1822 d. 1886(!), d.a. Anders Gundersen Deilsbakke.
Forlovere: "
Hans Andersen Deelsbakke og Gunder Andersen Wærket."
1. John Andersen Nordstaa f. 24/9-1855. Tømrerlærling i 1875. Bodde da hos tømrer Harald Evensen på Sverdstein under Helgen store. Flytta til Skien.
2. Anders Andersen Nordstaa f. 12/2-1859. Bodde hjemme for å hjelpe mor under FT 1875.
Eier 1854.

F.f. Gaardm. Anders Johnsen Nordstaae og Maria Andersdatters John: Marie Thorsd. Vrk., Maria Nilsd. Jøntved, John Helgen, Ole Johnsen Helgen, Hans Andersen Deelsbakke og Peder Tolfsen Qværnodden.
F.f. Gaardm. Anders Johnsen Nordstaae og Maria Andersdatters 
Anders: Kirsten Maria Clemmetsd.Gurseth, Karen Thorsd Ytterbøe John Olsen Helgen, John Johnsen, Wærstad, Gunder Andersen Vrk. og Peder Tolfsen Qværnodden.

Maria klarte seg godt på Nordstå som enke med de to barna, en flink, rettskaffen kvinne som hun var. Hun døde i 1886, 63 år gl. (Gjorde hun det?!)

Kilde: Matrikkelutkastet 1866 ("Blåboka"). Eiendommen ble oppført til 23 mål. Skog til husbruk 1/4 mil fra gården.
Skogen gikk mot Bergvanna. Ingen husdyr er oppført i 1866.

Inderst (leieboer)
Bjørn Helgesen.
g.m. Anne Saamundsdatter
1. Anne Elise Bjørnsdatter f. 10/3-1866 på Nordstå.
Beboere i 1866.

F.f. 
Inderst Bjørn Helgesen Nordstaa og Anne Saamundsdatters Anne Elise: Karen Maria Andersd. Helgen, Susanne Andersd. Helgen, Gunder Olsen Helgen, Ellef Ellefsen Nib, Hans Simonsen Præstgrav.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 73. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anders Johnsens arvinger ifølge samtidig thingl. Attest, til Anders Andersen for kr. 1.100,- dat. 4. juli, thinglæst 15. december 1893."

Bestyrer av Helgen fattiggård (1902), Sløydlærer, siden snekker i bygningsindustrien i Skien
Anders Andersen Nordstaa (Anders Nordstaa) herfra f. 12/2-1859 d. 8/2-1930, s.a. Anders Jonsen Nordstaa.
g. i Helgen 11/6-1902 m. Hanna Hansdatter Bjerva fra S. Bjerva f. 23/11-1866 på Tinholtstulen(2) d. 30/5-1942, d.a. Hans Pedersen Bjerva.
Forlovere: "
Nils Hansen Bjerva og Peder Hansen Bjerva."
1. Susanne Marie Nordstaa f. 4/12-1902 d. 6/4-1979. Hun ble overlærer. Gravlagt i Helgen. Ugift.
2. Hans Adolf Nordstaa f. 15/5-1905 d. 3/3-1955 g.m. gymlærer Marit. Han jobbet i bygningsindustrien i Skien i 1920. Ble siden skoleinspektør i Lillestrøm. Gravlagt på Østre Aker i Oslo.
3. Johan Arnt Nordstaa f. 27/1-1912 d. 11/2-1992 g.m. Gunvor f. 15/7-1910 d. 28/6-1993. Gravlagt i Asker. Han ble overrettssakfører.
Eier 1893.

F.f. Bestyrer Anders A. Nordstaa, Helgen Fattiggaard og Hanna Hansdatters Susanne Marie: Gbr. Hans Pedersen Bjerva, Gbr. Peder Hansen do., Anne Andersd. Ytterbø, pige Berta Hansd. Bjerva.
F.f. Gbr. Anders Andersen Nordstaa og Anna(!) Hansdatters 
Hans Adolf: Gbr. Peder Hansen Bjerva, Gbr. John Hansen Prestgrav, Nella Larsen Ytterbø og pige Susanne Hansd. Bjerva.
F.f. Gbr. Anders A. Nordstaa og Hanna Larsdatters 
Johan Arnt: Gbr. Peder H. Bjerva, Gbr. Nils H. Bjerva, pige Susanne H. Bjerva.

Anders Nordstaa kjøpte eiendommen Strandhagan (bnr 12) fra Hagen under Helgen store i 1890.
Anders og Hanna Nordstaa er gravlagt på Helgen gravsted.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 73. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Marie Nilsen til Severin Eik for kr. 1.200,- paa huse paa leietomt under dette brug, dat. 24. september, tingl. 23. november 1918."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 73. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 26/4, dagbokført 30/5, grunnbokført 1/6-1940 fra Hanna Nordstaa til lærer Hans Nordstaa for kr. 7.000,- "

Skoleinspektør i Oslo
Hans Adolf Nordstaa herfra f. 15/5-1905 d. 3/3-1955 i Lillestrøm.
g.m. gymlærer Marit f. 14/7-1919 d. 6/8-2016 i Lillestrøm.
Eier 1940.

Kilde: Akershus Arbeiderblad fredag 14. oktober 1949.
Lærer Hans Nordstaa, Bjølsen skole, Oslo - ny skolenispektør i Lillestrøm. I siste skolestyremøte ble lærer Hans Nordstaa, ansatt som ny skoleinspektør i Lillestrøm.  Hans Nordstaa er født i Helgen i Telemark 15/4-1905. Han tok middelskoleeksamen i 1929 og ble uteksaminert fra lærerskolen på Notodden i 1929. I 1932 ble han ansatt i Oslo og arbeider nå ved Bjølsen skole som lærer. Under krigen fungerte han som overlærer ved samme skole. Nordstaa har ved siden av sine eksamener også lest engelsk, tysk og matematikk, og tatt kurser i tegning, metallsløyd og tresløyd. Han har dessuten lest pedagogikk på egen hånd. Videre har han vært sekretær i lærerskolerådet, medlem av Oslo lærerlags styre og i styret for Oslo og omegn lærerkurser. Nordstaa har også startet skoleorkester ved Bjølsen skole.

Hans A. Nordstaa satte i sin tid opp ny hovedbygning her.
Nekrolog i Akershus Arbeiderblad fredag 4. mars 1955.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 73. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 14/4, dagbokført 27/4, grunnbokført 27/6-1964 fra Marit Nordstaa (enka) i uskifte etter Hans Nordstaa til Staten ved Telemark Fylkesland-
bruksstyre
 på denne eiendom og bnr 12 'Strandhagen' for kr. 30.000,- "

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Vedkommende Gnr 53 "Helgen store", bnr. 1 "Nordstaa". Digitalarkivet.
"Dagbokført 18/7-1966. Skylddeling av 15/7-1966 vedkommende bnr 46 av skyldmark 0,05. "Fjordgløtt" tll Nils Semb.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Vedkommende Gnr 53 "Helgen store", bnr. 1 "Nordstaa". Digitalarkivet.
"Dagbokført 2/11-1967. Skjøte av 7/6, grunnbokført 28/11-1967 fra Staten ved Telemark fylkeslandbruksstyre til Kittil Kittilsen på dette bruk og bnr 12 for kr. 31.506, 22."

Kittil Kittilsen f. 25/2-1918 d. 2/4-1994.
g.m. Gudrun f. 4/3-1918 d. 23/9-2005.
Eier 1967. Se Hagan under Helgen store.

Kittil Kittilsen eide i tillegg følgende eiendommer: 53/2 Hagen og 53/12 Strandhagan.

Leietomt.
Under Nordstå. Nevnt som "Helgenskog" i folketellinga 1920.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 73. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Marie Nilsen til Severin Eik for kr. 1.200,- paa huse paa leietomt under dette brug, dat. 24. september, tingl. 23. november 1918."

Skogsarbeider, journalist i Varden, kirketjener i Helgen kirke, agent, selveier
Severin A. Eik
 fra Eik under Geitebua i Valebø f. 18/5-1881 d. 3/10-1968, s.a. Andreas Sigurdsen Eeg.
g. i Helgen kirke 4/6-1906 m. Olga Kathrine Olsen fra Melum f. 24/10-1885 d. 9/10-1962, d.a. Ole Andersen Hegna i Melum.
Huseier 1918.

Severin Eik med familie bodde her fra 1918 - 1927. Han kjøpte da Hegnakåsa under Verstad og bodde der resten av livet.


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinna | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Sverdstein
Gnr 53 - bnr 9. Gammelt løpenr. 109d.

Gammel husmannsplass under Helgen store. Utskilt og skyldsatt i 1861 med løpenr. 109d.

S. Ytterbøe: I nærheten av husene lå tidligere en stor, kløyvd stein, og sagnet forteller at den var kløyvd med et godt sverd.

Landskyld 1905: 0 mark 25 øre.
 

Adresse 2020: Sverdsteinv. 26, i Helgen.

Tør vi anta at Tollef Paulsen var rydningsmannen her?

Arbeider, husmann
Tollev Paulsen Sværdsteen fra Stenstad(1) dpt. 17/10-1756 d. 15/7-1824 på Sverdstein, 70 år, s.a. Paul Nilsen Steenstad.
g. i Holla 29/10-1788 m. Ingeborg Brynildsdatter fra S. Jøntvedt(1) 
dpt. 8/8-1756 d. 21/12-1829 på Sverdstein, 74 år, d.a. Brynild Hansen Jøntvedt.
Forlovere: "
Thord Yttrebøe og Peder Steenstad."

1. Brynild Tollefsen f. 25/4-1789.
2. Anne Tollefsdatter f. 27/11-1790.
3. Nils Tollevsen f. 25/12-1791. Se nedenfor.
4. Christen f. 21/1-1794 bg. 4/2-1794. "
Christen Tollevsen Hansekaas, ved Helgen, 2 Uger."
5. Gunhild Tollevsdatter f. 15/1-1795 g.m. Peder Larsen. Se Bjerkholt under Stenstadvalen.
6. Paul f. 29/9-1797.
7. Paul f. august 1801. Død tidlig.
8. Anders Tollevsen f. 13/1-1804 d. 8/3-1824 på Sverdstein som Inderst, 20 år. Se nedenfor.
Bruker ca. 1800.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tollev Poulsen Steenstad og Ingeborg Brynnildsdatters Brynnild: Ole Helgen, Peder Steenstad, Jens Poulsen Steenstad, Kirsten Poulsd. Helgen, Liv Olsd. Yttrebøe.
F.f. Tollev Poulsen Steenstad og Ingeborg Brynnildsdatters 
Anne: Peder Danielsen Steenstad, Jens Poulsen Skottet, Jon Christensen Helgen, Inger Gundersd. Olsbrygge, Anne Brynildsd. Jentved.
F.f. Tollev Poulsen Steenstad og Ingeborg Brynnildsdatters 
Niels: Peder Steenstad, Peder Brynildsen, Anders Hansen S., Birthe Maria Steenstadvalen, Karen Poulsd. Steenstad.
F.f. Tollev Poulsen Jacobskaas og Ingeborg Brynnildsdatters 
Christen: Ole Helgen, Anders Brynildsen Jentved, Anders Brynildsen Kaasen, Birthe Brynildsd. Helgen, Anne Brynildsd. Jentved.
F.f. Tollev Poulsen Steenstad og Ingeborg Brynildsdatters 
Gunild: Anders Piber, Anders Brynildsen Jentved, Peder Brynildsen, Birthe Marie Andersd. Steenstadvolden, Anne Poulsd. Steenstad.
F.f. Tollev Poulsen Steenstad og Ingeborg Brynildsdatters 
Poul: Poul Steenstad, Jens Skottet, Ole Brynildsen Pladsen, Karen Hansd. Wala, Anne Poulsd. Steenstad.
F.f. Tollef Sverdsteen og Ingeborg Brynjuldsdatters 
Poul: (Ingen faddere. Trolig død tidlig). Kun hjemmedøbt.
F.f. Tollef Poulsen og Ingeborg Brønildsdatters 
Anders: Anders Jacobskaas, Gunild Bierven (+ foreldrene?).

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde.

Arbeider, husmann
Nils Tollevsen Sværdsteen
 herfra f. 25/12-1791 d. 17/2-1834 på Sværdsteen, 32 Aar.
g. i Helgen 26/12-1819 m. Karen Olsdatter fra Sagbruket f. 20/9-1794, d.a. Ole Einersen. Se Familie 14 - Sagene 1801.
Forlovere: "
Jon Helgen og Gunder Helgen."
1. Tollev Nilsen (Tollef Nilsen) f. 15/11-1819. Se Jøntvedt.
2. Ole Nilsen f. 25/1-1822. Se Moen lille under Prestegården.
3. Ingeborg Karine f. 9/12-1825 d. 19/4-1830 på Sverdsten, 4 år.
4. Maren Nilsdatter f. 31/3-1829 g.m. Søren Johnsen. Se Familie 3 - Verket 1865.
5. Anders Nilsen f. 1/12-1832. Se Kåsa under Kolle.

Bruker ca. 1822.

Da de giftet seg, sto det skrevet i kirkeboka: "Tjenestekarl Niels Tollevsen i Schien, 28 Aar og Karen Olsdatter, 27 Aar."

F.f. 
Inderste Niels Tollevsen Svelsteen og Karen Olsdatters Tollev: Maria Grinen, Aaste Søwe, Ole Enersen Saugbr., Knud Grinen og Jon Olsen Helgen.
F.f. Huusmand Niels Tollefsen Svalsteen og Karen Olsdatters 
Ole: Kirsten Nielsd. Wrk., Kari Petersd. Ullevigen, Jon Olsen Helgen, Halvor P. Nib, Thomas Torbjørnsen Wrk. og Ole Olsen Saugen.
F.f. Huusmand Niels Tollevsen Svelsteen og Karen Olsdatters 
Ingebor Karine: Ingebor Helgen, Gunnil Nielsd. Steenstad, Peder Huvet, Peder Bierkholt, og Poul Tollevsen Biørntved.
F.f. Niels Tollevsen Sværdsteen og Karen Olsdatters 
Maren: Johanne Hagen, Anne Larsd. Hagen, Anders Jacobskaas, Peder H. Huve, Lars Sørensen Pladsen.
F.f. Huusmand Niels Tollefsen Sværdsteen og Karen Olsdatters 
Anders: Gunnild Tollefsd. Bjærkholt, Anne Kjøstolsd. Uhlefossgrd., Anders Jacobskaas, Peder Larsen Bjærkholt, Ole Olsen Uhlefossgaarden.

Trolig et fosterbarn: 
Ellen Tollevsdatter dpt. 26/5-1805 i Ø. Porsgrunn kirke d. i Holla 16/6-1831 på Sverdstein, 25 år gml.
Hun ble født på Herre i Bamble av foreldre Tollef Jørgensen fra Bø lille (se Skottet under Langeland) og Karen Larsdatter.
I lange perioder lå "industriområdet" Herre til Ø. Porsgrunn prestegjeld. I disse periodene må vi derfor i Porsgrunn kirkebøker
for å finne folk på Herre.

Husmannsenke på Sverdsteen Karen Larsdatter døde her 16/4-1830, 50 år gml. (f. ca. 1780). Er alderen satt nogenlunde
korrekt i kirkeboka, kan ikke dette være enka etter Tollef Jørgensen. Hun var født i 1768.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1830 - 1834, side161b. Digitalarkivet.
Giør Witterligt at Anno 1831 den 9. Juli  blev en Registreringssamling fremholdt paa Pladsen Svædsteen under gaarden Helgen i Helgen Annex, Holden præstegield,
for at registrere og vurdere Stervboet efter siste do. som 31. Juni siden ved tiden afgagne Pige Elen Tollevsdatter som her paa Pladsen har opholdt til hendes efterladenskabers
paafølgende lovlige Skifte efter Gjelds og udgifts fordring, ....... betjentes af Præstegjeldets Lehnsmand Hr. Poppe nærværende som tilkaldte videre vorderingsmænd;
Ole Thorsen Ytterbøe og Tollev Halvorsen Hagen.
Hvorda var tilstæde den afdøde Piges af Overformynderiet angivne werge Peder Hansen Huve, ligesaa og Beboheren hersteds Niels Sværdsteens Hustrue Kari Olsdatter,
som oplyser at afdøde har afterladt sig en udenfor Ægteskab avlet dreng navnlig Ole Simonsen omtrent 3 Aar gammel og opholdende sig hos Christen Kiøstolsen Røgstuen,
og til formynder for denne Dreng infant bemeldte Peder Hansen Huvet.
(Her følger ei liste over noen småting av noen eiendeler, som jeg ikke tar med.)
Et rødt og sort Bommuldstrøie samt Tørklæde med Fryndser, som er paaset til Halvor Nib for 20 skilling og der beroed.
Dermed anmeldtes, at afdøde er med "Søefhet" efter afdøde Simon Larsen Helgen tilkommet som Opfostringsbidrag til hendes barn Ole Simonsen 60 spd.,
hvilket og skal wærgen Peder Hansen Huve allerede forunden hennes Død.
Afdødes Broder, Lars Tollevsen,  har havd en deel udlæg til Afdødes Begravelse m.m. hvorover forbeholdes at fremkomme til Skiftet med Regning..
Kari Olsdatter fordrede for sig og mand Nils Sværdsteen, for tilsyn med afdøde og hendes Barn under hendes Sygdom, samt Pleie i all denne Tiid af 3 Liger (3 lik) - 2 Spd.
Dette utdrag av skifte ble avskrevet av G.S. 5/1-2019.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 78. DigitalarkivetGjelder Helgen Store(6).
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 9 (Sverdstein) er udskilt, afholdt 15., thingl. 18. Okt. 1861."

Ole Jensen Helgen solgte Sverdstein i 1861 til Harald Evensen.

Småbruker, murer, selveier
Harald Evensen Sverdsten
 fra Koven under Kleppe i Lunde i Tel. f. 1829 d. 1891, s.a. Even Haraldsen Koven.
g. i Flåbygd i Lunde 19/4-1857 m. Anne Halvorsdatter fra "Kaarstein" f. 14/9-1833 i Lunde d. 21/6-1920, d.a. Halvor Svennungsen.
Forlovere: "Harald Halvorsen Kaarsteen og Gunnuld Sørensen Værket."
1. Margit Haraldsdatter f. ca. 1856 i Lunde.
2. Even Haraldsen f. 7/2-1862 på Sverdstein. Tømrer Even Haraldsen Sverdsten(19) er registrert utvandret med "Angelo" 23/9-1881.
    Bilett til Bird island, MN var forhåndsbetalt fra USA.
3. Halvor Haraldsen f. 12/2-1864.
4. Svennung Haraldsen f. 23/3-1866.
Eier 1861.

F.f. Husmand Harald Evensen Sværdsten og Anne Halvorsdatters Even: Asloug Pedersd. Præstgrav, Karen Arnesd. Kolstad, Simon Simonsen Præstgrav, Svennung Evensen Jacobskaas, Kristen A. Thorsen Ytterbø.
F.f. Husm. Harald Evensen Sværsten og Anne Halvorsdatters 
Halvor: Asloug Pedersd. Præstgrav, Kirsti Hansd. Vaskaas, Simen Simensen Præstgrav, Svennung Evensen Jacobskaas, Hans Simensen Præstgrav.
F.f. Gaardb. Harald Evensen Sværdsteen og Anne Halvorsdatters 
Svennung: Asloug Pedersd. Præstgrav, Kirsten Isaksd. Hagen, Simon Simonsen Præstgrav, Svennung Evensen Jacobskaas, Johannes Jacobskaas.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Sverdstein er et bruk på ca. 10 mål dyrka mark, av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 3 sauer. Havnerett og delvis vedfang i Helgen skog.

Småbruker, gruvearbeider, selveier 
Peder August Christensen fra Stenstad(9) f. 18/8-1857, s.a. Christen Christensen Stenstad.
g.m. Anne Tomine Larsdatter fra S. Kolle(1) f. 5/5-1863, d.a. Lars Andersen Kolle.
1. Lars Pedersen f. 22/5-1894 (ft1910).
2. Kristen Pedersen f. 7/8-1901 (ft1910).
3. Arnt Pedersen f. 9/11-1903 (ft1910).
Bruker i 1910.

Se folketellinga 1910.

Denne familien bodde tidligere på Stenstadstranda. Det er uvisst hviket familienavn de benytta.

Ole Helgen ble eier i 1927.
Tollev Kolle i 1929.
Inga Bruset i 1930 og deretter
svigersønnen Winsents Bø.

Det gamle våningshuset brant ned i 1994.

Geir Bø f. 1961, s.a. Ingrid Olaug Bø.
g.m. Synnøve Reine fra Vinje f. 1959.
1. Kari Bø.
2. Halvor Bø.
3. Guro Bø.
Eier 2000.


Innmark på Sverdstein. Kart fra Nibio - Gårdskart 2016.


All grunn på Sverdstein/ Norstå. Kart fra Nibio - Gårdskart 2016.


Hjem | Innhold |
Gamle Helgen østre | Helgen store | Helgen 5 | Helgen 6Roa 7 | Roa 8 |
Hagen | Hegna | Helgen Handelslag | Jacobskås | Grinna | Helgenskauen | Nordstå | Sverdstein | Gamle Skoletomta |


Roa - Skoletomta
Gnr 53 - 11 "Roa skolejord" (landskyld i 1950: 0 mark 3 øre) og "Roa skoles lekeplass", bnr 14 (landskyld i 1950: 0 mark 2 øre).

Skoletomta ble kjøpt av Holla kommune i 1864, og den gamle skolebygningen ble oppført.

For den interesserte:
Alle gamle skoleprotokoller for Holla er lagret på IKT på Kongsberg ved Statsarkivet (2016). Der kan de leses, kopieres eller avfotograferes.
Tid og type dokument (protokoll) bør bestilles på forhånd.

Adresse: 
Statsarkivet på Kongsberg
Frogsv. 44, 3611 Kongsberg.
Telefon: 32 86 99 00.

Thron Christensen var den første læreren som flytta inn i det gamle skolehuset. Han var også skredder og syssla med sitt håndverk ved sida av
læreryrket.

Lærer
Thron Christensen fra Dagsrud f. ca. 1833.
g1g m. Anne Maria Olsdatter fra Graverplassen i Valebø.
g2g m. Margit Olsdatter Bergan.
1. Christen Thronsen f. ca. 1866 i Helgen.
2. Karen Marie Thronsdatter f. ca. 1868 i Helgen.
Barn i 2. ekteskap:
3. Karl.
4. Anna
5. Ole.
Bruker ca. 1865.

Under folketellinga 1875, var Thron Christensen enkemann og hadde husbestyrinde her. Det var enka Margith Svenkesdatter fra
Bø (Lunde?) f. ca. 1844.

Under folketellinga 1891 var det nevnt at skolehuset var ubebodd.

Skredder, kirketjener i Helgen kirke
Hans Brynildsen f. ca. 1842 i Holla.
g.m. NN død før 1900.
1. Anne Marthine Hansdatter f. ca. 1886.
Bruker i 1900.

Lærer Landgang planta den forholdsvis store frukthagen her.

Byggmester, snekker
Gullik Hovland fra Hovland i Landsmarka (Lunde)
g.m. Olga A. Tinholt.
Eier 1921.

Gullik Hovland kjøpte skolehuset og hagen i 1921 og bygde om skolehuset til enebolig.
 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no