ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


SØVE

Gnr 24 i Holla kommune

Oppdatert: 23.11.2023


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter |


Gamle Søve - Hovedbølet 


Første skriftlige kilde.
Biskop Eysteins "Røde bog" -  ca. 1398. En jordebok med oversikt over alt jordegods, som var eid av Oslo bispedømme dette året. Der er navnet
skrevet for "Søidawe".

Her kan vi lese at "Hælgha a Søydawe" (Helge på Søve) ga bort 2 laup land i Hjelset til Holla prestebol (i avlat).
 

Kilde: Wikipedia.
I 1388 startet biskop Eystein en registrering av kirkens eiendommer, et arbeid som skulle ta hele 13 år. Målet var å få oversikt over Oslo bispedømmes eiendommer etter svartedauden. Kirken var en stor jordeier, og avkastningen fra gårder og gårdparter var blant kirkens viktigste inntekter. Nesten 10 000 eiendommer ble ført opp. Små gårdparter ble solgt eller slått sammen, og kirken forhandlet med leilendinger om landskyld. Mange gårder ble forlatt under den store pandemien (svartedauden); såkalte ødegårder. Håpet var at landskylden skulle bli den samme som før pestepidemien, men dette var ikke mulig grunnet befolkningsnedgangen. Nå var det kjøpers og leiers marked, og store jordeiere som kirken måtte tilpasse seg. Løsningen ble å sette ned landskylden, selge unna gårdparter og slå sammen prestegjeld. Etterhvert fikk imidlertid kirken flere eiendommer. Pestepidemiene ble sett på som Guds straff, og donasjoner strømmet til kirken i løpet av senmiddel-alderen. Ved utgangen av middelalderen eide derfor kirken nesten halvparten av all jord i Norge.

Reformasjonen kom til Norge i 1536/ 37 ved Norges brudd med den romersk-katolske kirke. Reformasjonen markerer vanligvis dessuten slutten
på middelalderen i Norge. Det passet nok den dansk/ norske kong Christian III godt, som samtidig konfiskere alt det geistlige gods, som den
katolske kirke hadde samlet inn gjennom flere hundre år med trusler om en forferdelig død i helvete om man ikke ga bort gård eller deter av den
til kirken. Dette ble også kalt avlat.

Landskyld og skatt.
Rundt 1600 var landskylda på 10 tønner korn + 1 oksehud. Dette utgjorde mer enn en "full-gård", derfor ble Søve skatta som 1 "full-gård" + 1
"ødegård". Denne skylda sto fast  til 1819. Den ene huden, som hadde tilhørt kongen er senere blitt overført til Skien kirke.

Kilde: Alexander Rabe von Pappenheims Jordebog over Bratsberg len ca. 1615. (Odd Arne Helleberg - 1991).
"Vdi Søffue i Holden sougen i Thellemarchen eiger bunden 3 tdr. korn. Søffren Beda eiger i samme gaardt 3 1/2 tdr korn, Olluff Beda eiger i samme gaardt 2 1/2 tdr. korn.
Thrøg Arnnessen paa Hudrum eiger i samme gaardt 1 tnd. korn, Chronnen eiger vdj samme gaardt 1 hud, der af till Kronnen vdj ledingh Smør 1 1/2 pund, Miell 3 pund."

Kilde: Stattholderskapets jordebok over Bratsberg 1624 (Odd Arne Helleberg - 2004).
2 1/2 tnd. korn var Berullff Winstubs (Venstøp i Gjerpen) odelsgods. 1/2 tnd. i Søffuer i Holden var Haluor Nielssønns odelsgods. 6 tnd. i samme gård var også hans
pantegods."

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jord-
eiendom og grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =
1 hud), eller  tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 
N.J. Stoa/ Gard Strøm.

Uenigheter om grensene Søve/ Prestegården.
(Fritt etter Simon Ytterbøe med tillegg av andre kilder.)
Det er nok mange som, opp igjennom åra, har lurt på hvorfor området Vesthagan ligger på gnr 24 Søves grunn. Fra riktig gammelt av 
var Søvebekken det naturlige skille mellom Søve og Prestegården. Forklaringen på dette er sannsynligvis følgende historie, som frem-
kommer av et gammelt brev, funnet på Holla Prestegård og brakt til Statsarkivet på Kongsberg.

"Niclas Thormodsson og kona Ingeborg var eiere av Søve (Sødæwe) på begynnelsen av 1400-tallet. Samtidig var Hr. Helge prest i Holla.
NicIas (Niels) fikk et jordstykke av preste-gården, fordi presten slo ihjel ei ku som var kommet opp i åkeren til Hr. Helge. Dette jordstykket ga
grunn til rivninger i mange år mellom Holla-prestene og Søve-eierne. Fra gammelt av gikk prestegården til elva "Sork" (Søvebekken), men
det ble en forandring i dette på denne tid."

Eieren av 10 tønner i Søve mellom 1672 og 1680, Johan Grol, lå i tvist med sogneprest M. A. Thone om dette jordstykke i grenseområdet
mellom Søve og Prestegården i flere år uten å komme til enighet med presten. Grensene ble dermed som de var. Vesthagen ble derfor liggende
til Søve, som vi kjenner grensene i dag (2021)..

Navnet. (Oluff Rygh).
Professor O. Rygh (stedsnavnsforsker) sier at det gammelnorske navnet var Søyðafi. Simon Ytterbøe kan ha rett, da han mente følgene:
"Gården kan på gammelnorsk ha båret et navn som er sammensatt av suðr (syd) og awe, ei lita bukt eller evje. Fra Ulefoss og Romnes har da
gården fått navnet Sørevje, som seinere er blitt til Søve, den uttalen som er blitt den gjengse. Dette stemmer med beliggenheten."

Eiere.
I 1647: Fogd Ove Andersen i Skien var eier av 10 tønner korn i Søve. Søve var tingsted for nedre Telemark sorenskriveri fra før den tiden.
             Bekreftet i Christian V's norske lov av1685.
I 1656: Jacob Halvorsen i Skien.
I 1657: Borger Hans Iversen i Skien eide det samme i 1657.
1660: Rådmann i Skien Jørgen Henriksen eide 1 hud i Søve. (Kilde: Tingbok nedre Tel. 1652-1661, side 143a - 8/3-1660).
1672 - 1686: Skien kirke eide 1 hud.
1672 - 1686. Johan Grol eide 10 tønner korn av Søve.

Tidlige brukere av Søve (leilendinger).
Kilder: Lensregnskaper (skattelister) for nedre Telemark og fogderegnskaper (fra 1660-tallet).

En Gunder ble oppført i gjengjerdskatten i 1528, som skyldig 3 1/2 kvintin sølv.
Asgier Sødue
i 1591 og i 1594.

"Asgier Sødue" var en av 12 utsendinger fra Holla til kongehyllingen av kong Christian IV på Akershus slott i 1591. Han var trolig enten
lensmann eller lagrettemann.

Kilde: Seglteginger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, Norsk slektshistorisk forening (2010).
Allmuen i Holden Søfve rette stefnestue 19de Apriil Anno 1591: Gunduoll E. Namløs (G.E.), Halduor Gemelsøn Hoffthued, Helge Tolleson Brende, Olluff Arnarsøn Omthued,
Oluff Olluffson Helgen (S.O.), Torgius Ollufsson Feen (T.O.), Anders H. Eide (A.H.), Rasmus Ythrebød, Asgier Sødue (Søve), Peder Wibethaa, Kithill Werrestad og Knud Jøntued."
Disse utsendingene var ganske sikkert ikke tilfeldig valgt til denne oppgaven (G.S.).

Niells Suve i 1610.
"Lensmand" Kittil Søffue var oppsitter her fra 1611-1613.
Poull Seffue fra 1614 - 1622.
Jens Søffue fra 1623 - 1636.

Bondelensmand
Anders Olsen Søffue
fra Sannes øvre f. ca. 1604 (fogdemanntallet) eller 1599 (prestens manntall), s.a. bondelensmann Ole Sannes.
g.m. enka etter lensmann Tyge Andersen Wibetoe.
Bruker 1637 - 1666.

Kilde: Koppskattmanntallet 1645.
"
Anders Søffue och hands Quinde, Thoe Tieniste drenge, Mathis og Olluff, Thoe Tieniste piger, Maren och Anne, En Tieniste Quinde Sigrj.

Kilde: Tingbok for Nedre Telemark (1652-1661), side 43b. Rettsak på "Fænn Steffnestue" 23. Juli 1655.
Vitnet Anders (Olsen) Søffue vokste opp hos Anders Svendsen Sannæs og bodde her i 15 år.
Anders Olssøn "Er bunde Lensmand derfor for schatten forskaaned."

Flere ting tyder på at lensmann Anders Olsen bodde på M. Jøntvedt fra rundt 1630.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"
Søffue som Annders bruger, schyller aarligen 10 tønder korn och 1 hud. Deraff eyer Offue Andersen i Scheen 10 tønder med bøxell och Kongelig Mayestet 1 hud.
Ehr alldellis ingen schouff eller eyendomb till, och gandsche forhøigt satt paa landschyld, kand derfore iche taalle vidre att wdgiffue (udgiffue) och schatte end en fuldgaard
och ødegaards skatt.
Beløbber i denne schatt, penge 7 1/2 dr."

Kilde: Prestens manntall av 1665.
"Søwe. Opsidder Anders Olsøn, 66 Aar, bruger 10 tn. 1 hud.
Sønner:
Hans Tygesøn, 24 Aar (f. ca. 1641).
Anders Tygesøn, 20 Aar (f. ca. 1645).
Saiffer Tygesøn (Sivert Tygesen) 28, Aar (f. ca. 1637)."

Dette må være Anders Olsens stebarn. Han har altså vært gift med lensmann Tyge Andersens enke. Se Vibeto nedre.

Tingboka er bl.a. kilde for Anders Søves patronymikon ("fars navn som etternavn").
Kilde
: Tingbok for nedre Telemark 1652-1661, side 15a: "Anders Olsen Søffue".
Kilde: Tingbok for nedre Telemark 1652-1661, side 43b (juli 1655). Anders Søffue vitner i en sak mellom borger i Skien, Johan Busch og Gullik øvre Sandnes.
"
Anders Søffue
effter hand haffde giort sin æd effter Lougen prouffuede at hand var opfød paa øffre Sandnes udi 15 Aar da fuldte Aslach Sandnes bøgxel och Aasede i øffre Sandnes mens huorlenge det ehr siden, viste han icke Nu."
Eier av Søve,
Jacob Halvorsen i Skien gikk 4. okr. 1656 rettens vei for å få inn gjeld som Anders Søffue hadde til ham.
Kilde: Tingbok 1652-1661, side 62a: "
Jacob Halffuorsen i Scheen Cit: Anders Søffue for Louglig gield hand effter offte Kraff icke betalle vil. Anders Søffue kunde icke benechte gielden er derfore tilfunden att betalle huis hand schyldig ehr med Rette ellers søgis ved vordering effter Lougen."
Kilde: Tingbok 1652-1661, side 89b (3/8-1658). "
Peder Karlsen var steffnt for hand haffde kiørt Anders Søffues hest forderffued, møtte icke ehr derfor tilfunden at bøde udi Steffnefald til Kongen 1 marek Søl och sin vederpartt J kosthold 1 marck søl."
Kilde: Tingbok 1652-1661, side 165a (1/3-1661). Anders Søffue skylder 17 1/2 dlr. i landskatt til lensherren.
Kilde: Tingbok 1652-1661, side 178a. Sal. Gjert Iffuersens i Skien etterlyste utestående gjeld fra bl.a. Anders Søffue via retten den 4/10-1661.


Bondelensmann
Jacob Hansen og Hans bodde på Søve lensmannsgård fra noe før 1672 - 1674.

Bruker ca. 1671 - 1676.

Se heretter Søve(1).


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter  |


Søve 1
Gnr 24 - bnr 1. Gammelt løpenr. 53a.

Hovedbygning - Tingstue - Fogdebolig

Koppskatmanntallet 1645 forteller oss at sorenskriveren i Nedre Telemark sorenskriveri, Berthel Madsøn, bodde på Søve.

Søve ble sammen med det første jernverksprivilegiet fra kongen i 1657, en av jernverkets frigårder.

Bonde, kistesnekker, leilending
Hans Tygesen fra Gamle Vipeto nedre f. ca. 1641 d. ca. 1712 (skifte), s.a. lensmann Tyge Andersen Wibeto.
g.m. enke Marthe Olsdatter f. ca. 1644 bg. 1/2-1728. "Marte Tordsnæs, 84 Aar."
Bruker 1671 - 1712.

Hans Tygesen var kistesnekker. "Hans Søfwe" er i flere skifter (før 1712) omtalt med krav i forskjellige dødsbo for 
penger til: "Ligkiste med Hængsler der til."

Hans Tygesen hadde ingen livsarvinger. Derfor dette meget innholdsrike skifte. Det er Leif Biberg Kristensen, som har skrevet
av skifte og satt opp en god oversikt. Jeg har benyttet denne avskriften som kilde her.
I skiftet kommer det også frem at Anders Andersen "Torsnæs" vokste opp som fosterbarn hos sin barnløse halv-onkel, Hans
Tygesen på Søve. Dermed er det også logikk i at fostermoren, Marthe Olsdatter døde hos sin fostersønn på Torsnes i 1728.

Kilde
: Nedre Telemark skifteprotokoll 1709 - 1712, side 174a - 182b.
Sted: Søve i Holden -  9/8-1712.
Hans Tygesen, død. Enken: Marthe Olsdatter.
fuld broder Sal. Anders Tygesen, død.
                     1. En Søn Ole Andersen Fosse self tilstæde.
fuld søster Sal. Kirsti Tygesd., tilforn gifft med Tolf Ulevig, effterladt sig 4de Børn, deraf
           Sal. Tyge Tolfsens 4 de Børn nembl.
                    1. Tyge Tygesen 9 Aar gml.
                    2. Kirsti Tygesdtr. 18 Aar.
                    3. Kari Tygesdtr. 16 Aar.
                    4. Aaste Tygesdtr. 14 Aar.
            Sal. Sigur Tolfsen søn:
                    1. Tolf Sigurdsen 10 Aar. Hos Anders Hvale.
            Niels Tolfsen, self tilstæde.
            Gunild Tolfsdtr. g.m. Helge Jensen self tilstæde.
1te halfbroder Sal. Gullich Tygesen Sandnæs. Forlengst død, effterladt sig 6 levende Børn og 2de børnebørn som er:
             Sal. Tyge Gullichsens børn:
                    1. Kiøstel Tygesen Moen og
                    2. Kirsti Tygesdtr. Fraværende.
            Niels Gullichsen Sannæs, selff tilstæde,
            Kisti Gullichsdtr. Lilletvedt
            Gunild Gullichsdtr. Paa en Plads under nere Lunde,
            Maren Gullichsdtr. g.m. Niels Aier i Lunde herridt, self tilstæde,
            Sønnøv Gullichsdtr Stenstad Valen i Helgien Sogn,
            Karen Gullichsdtr. g.m. Christen Jensen udj Rings Efie.
2en halfbroder Peder Tygesen Røimaal (i Lunde) effterladte 8te Børn, der af
            Sal. Tyge Pedersen Sunbøe(?) 5 Børn, 2de søne og 3de døtre,
                   1. Peder Tygesen 14 Aar,
                   2. Niels Tygesen 10 Aar,
                   3. Maren Tygesdtr. g.m. Gunell Kleppe,
                   4. Aaslou Tygesdtr. 20 Aar. Hos Moderen,
                   5. Asnier Tygesdtr. 18 Aar. Ogsaa hos Moderen,
           Gunuld Persen, self tilstæde,
           Bergitte Pedersdtr. paa Kleppe,
           Kirsti Pedersdtr. Borge. i hvis stæd mødte hendes laugværge Halvor Hougland,
           Else Pedersdtr., Sal. Michel Suusaases, for hende mødte broderen Gunuld Pedersen.
           Maren Persdtr. g.m. Gullich Tyrj, Self tilstæde,
           Gunnild Persdtr. g.m. Gunder Luntvedt, og
           Margit Persdtr. g.m. Halvor Ajer.
3de halfbroder Morten Tygesen, effterladt sig 3 Børn, 1 søn
          Tyge Mortensen, self tilstæde, og 2de døttre,
           Johanne Mortensdtr g.m. Efven Torgiusen, og
           Kirsti Mortensdtr g.m. Christopher Thoresen, for dem svarer broderen Tyge Mortensen,
1te halfsøster Sal. Anne Tygesdtr, effterladt sig 1 datter,
           Anne Nielsdtr. g.m. Svenke Præstgraf, self tilstæde,
2den halfsøster Sal. Ingebaar Tygesdtr. Omtved, effterladt sig 6 Børn, Eldste søn
           Anders Andersen Kistens datter
                 1. Maren Andersdtr. g.m. Ole Anunsen i Hellien(?) sogn.
           Ole Andersen Solfverud, for ham møtte Corporal Jens Jacobsen,
                 1. Tyge Olsen Dum (stum), møtte self og var tilstæde, hans Stif Moder Bergit Omtved som for ham svarer.
                 2. Maren Olsdtr. hvis søn Per Larsen møtte (! Skal nok være Maren Thorsdtr. Se Skifte på Omtvedt etter Ingeborg Tygesdatter).
                 3. Anne Olsdtr. (!Thorsdtr!), for hende svarede Corporal Jens Jacobsen,
                 4. Kirsti Hvalens (Kirsti Thorsdtr. Hvalen er visstnok Gvåla i Sauherad.) 3de døttre der af
                     a. Aaste Hougeruds quinde Ingebor,
                     b. Lars Jauxes qvinde Maren og
                     c. Karen Ytterbøe,
3die halfsøster Sal. Johanne Tygesdtr. Hoppestad, 6 Børn, 1 Søn
          Tyge Erichsen, self tilstæde,
           Anders Erichsen, 2de Døttre,
                1. Johanne Andersdtr. g.m. Jacob Knudsen tilstæde,
                2. Maren Andersdtr. g.m. Niels Tronsen, for ham møtte fornævnte Jacob Knudsen,
           Kirsti Erichsdtr. 4de Børn,
                1. Jon Andersen ude og Enroullered i Kongens Tieniste,
                2. Erich Andersen, Corporal og i Kongens Tieniste.
                3. Anders Andersen self tilstæde, og
                4. Lars Andersen, for ham svarer broderen Anders,
           Maren Erichsdtrs Børn,
                1. Johanne Jonsdtr. 22 Aar.
                2. Anne Joensdtr. 18 Aar, begge hos Faderen Joen Engraf (Gjerpen),
           Kari Erichsdtr. g.m. Ole Sneltvedt (i Gjerpen),
           Ingebor Erichsdtr. g.m. Ole Sørensen Lunde i Bierkedahlen (Eidanger),
4de halfsøster Kirsti Tygesdtr. 6 Børn deraf 1 Søn,
          Tyge Tollefsens datter
                1. Kirsti Tygesdtr. 8 Aar hos morbroder Torgier Stavangshoug i Lunde Herridt,
           Kirsti Tolfsdtr. Larsnæses (Skal være Torsnæs) børn, 1 Søn.
                1. Anders Andersen 18 Aar Tiener her paa Søve,
                2. Aaste Andersdtr. g.m. Ole Wibetoft (Wibeto),
                3. Ingebor Andersdtr. Enke tilstæde,
                4. Karen Andersdtr. g.m. Harald Svenungsen,
           Sal. Anne Tollefsdatters Børn, 1 Søn,
                1. Halvor Olsen 14 Aar.
                2. Børtte Olsdtr. 21 Aar,
                3. Malen Olsdtr. 20 Aar, alle hos Faderen Ole Halvorsen som var til stæde,
           Sal. Maren Tollefsdtr. g.m. Giest Bruseth, effterladt sig 6 Børn, 1 Dreng,
                1. Tyge Giestsen 26 Aar,
                2. Harral Giestsen 20 Aar,
                3. Tollef Giestsen 16 Aar,
                4. Ingebaar Giestdtr. g.m. Ole Halfvorsen i Sollum herridt,
                5. Børte Giestdtr. 18 Aar og
                6. Kirsti Giestdtr. 14 Aar, for dem møtte Faderen Giest Bruset,
          Gro Tollefsdtr. g.m. Tore Kaste, for dem svarer Anders Hvala.
5te halfsøster Sal. Maren Tygesdtr. 1 Søn,
          Torgius Andersen boer ved Laurvig, for ham svarede Lensmanden, Gunder Tolfsen.
Kilde: Etter Leif B. Kristensens avskrift.

Bonde, leilending
Ole Olsen
fra Gamle Vipeto nedre f. ca. 1674 d. ca. 1726 (skifte), s.a. Ole Brynildsen Wibetoe.
g.m. Aaste Andersdatter fra Torsnes under Søve f. ca. 1685 bg. 1760, d.a. Anders Stenulfsen Torsnæs.
1. Anders Olsen f. ca. 1711. Se Søvestrand under Søve.
2. Ole Olsen f. ca. 1713.
3. Hans Olsen f. ca. 1716.
4. Brynild Olsen dpt. 12/5-1720. Se Kåsa under Hvala i Helgen.
5. Kirsti Olsdatter dpt. 7/11-1723.
Bruker ca. 1712.

F.f. Ole Olsens og Aaste Andersdatters Brynil: Ole Ledvorsen, Anders M. Vibeto, Anders Olsen øvre Vibeto, Marte Namløs, Ingebor Andersdatter.
F.f. Ole Olsens og Aaste Andersdatters Kirsten: Even Vibeto, Anders Olsen, Siver Pedersen, Marte Namløs, Anne Nielsdatter Namløs.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720 - 1727, folie 416b - 418a.
Sted: Søwe, Holden præstegield - 1726.
Ole Olsen, død.
Arvinger: Enchen Aaste Andersdatter og deres 5 børn:
1. Anders Olsen 19 Aar. Formynder: Anders Olsen Wibetoe.
2. Ole Olsen 13 Aar. Formynder: Anders Olsen Wibetoe.
3. Hans Olsen 10 Aar. Formynder: Farbroder Peder Haatved.
4. Bryniul Olsen 6 Aar. Formynder: Harald Søwe.
5. Kiersti Olsdatter 2 1/2 Aar. Formynder: Farbroderen Niels (Olsen) Namløs (midtre).
Enka tok til verge sin salige manns broder "dend Dannemand Niels Namløs".
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister. Viktige tillegg fra Leif B. Kristensens tolkning.

Ytterbøe: "Ved skifte er det oppgitt at han eide 1/2 tn. jord i Øvre Vipeto og i seterrett i TexIe seter, verdsatt til 23 Rdl."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"1/11?-part solgt fra Anna Sal. Poulsens til Niels Pedersen, dat. 7. September 1712, for 50 Rdl."

Nils Pedersen Rafnes.
Eier av en part 1712.

Ditlev Bucha.
Eier av 7 1/2 tønne til 1739.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"7 1/2 Tnd. med bøxel solgt fra Ditlev Bucha til Engelbret Bomhof, dat. 18. August 1739, for Summa 500 Rdl."

Forvalter ved Holden Jernværk
Engebret Bomhoff fra 1739 - 1761.
Eier av 7 1/2 tnd. 1739. Se Eie øvre.

Engelbreth Bomhoff var forvalter ved Holden Jernværk. Han ble skrevet som "proprietær". Han eide flere gårder i Holla.

Bonde, leilending
Harald Svennungsen fra Fosse f. ca. 1680 bg. 11/2-1739. "Harald Svenumsen Søve, 58 Aar 6 Mnd.", s.a. Svennung Haraldsen Fosse.
g. ca. 1712 m. Karen Andersdatter fra Torsnes under Søve f. ca. 1691 bg. 10/12-1763. "Karen Andersd. nordre Fæn, 73 Aar 2 Mnd. 4 Dage.", d.a. Andersen Stenulfsen Torsnæs.
1. Hans Haraldsen f. ca. 1713. Se Familie 15 - Saga 1720.
2. Svend Haraldsen dpt. 8/9-1718. Død før 1739 (skifte etter faren).
3. Marthe Haraldsdatter dpt. 25/2-1720 g.m. enkemann Johannes Nilsen Namløs. Se M. Namløs(10).
4. Kirsten Haraldsdatter dpt. 21/3-1723 g.m. Ole Jonsen Vale. Se S. Vale i Valebø.
5. Karen Haraldsdatter dpt. 15/7-1725 g1g m. Arve Andersen Hvale. Se N. Vale i Valebø.
6. Svennung Haraldsen dpt. 29/8-1728. Se N. Fen(2).
7. Johannes f. ca. 1731 (ikke funnet døpt i Holla) bg. 20/7-1732. "Johannes Haraldsen Søve, 9 Mnd. 26 Dage."
8. Johanne Haraldsdatter dpt. 6/1-1734 g.m. Arve Jonsen. Se Stuverud under Vale i Valebø.
Bruker ca. 1713.

F.f. Harald Sørensen(!) Søve og Karen Andersdatters Sven: Ole Olsen Vibeto, Ole Arvesen Søve, Helge Jonsen, Johanne Jansd. og Sidsel Steensd.
F.f.
Harald Søve og Karen Andersdatters Marte: Ole Olsen Vibeto, Anders Tordsnæs, Johanne Jansd., Ingebor Søve, Berte Torjusd.
F.f. Haral Søve og Karen Andersdatters
Kirsten: Ole Søve, Niels Dalen, Svennung Svennungsen, Aaste Vibeto, Anne Mognsd.
F.f. Haral Søve og Karen Andersdatters
Karen: Anun Fæhn, Anders Tordsnæs, Johanne Jansd., Maren Tordsnæs, Birte Torgusd.
F.f. Haral Søve og Karen Andersdatters
Svennung: Niels Soelberg, Svenke Sandnæs, Ole Søve, Ingebor Andersd., Karen Joransd.
F.f. Haral Søve og Karen Andersdatters
Johanne: Anders Joransen, Svennung Ejestrand, Niels Olsen Søve, Birte Hougen, Anne Olsd. Søve.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1736 - 1740, side 282a - 283b.
Sted: Søve i Holden - 1739.
Harald Svenungsen, død. Arvinger enken Kari Andersd. og deres Børn:
1. Hans Haraldsen. Myndig.
2. Svenung Haraldsen 12 aar.
3. Marthe Haraldsd. 20 aar.
4. Kirsti Haraldsd. 16 aar.
5. Kari Haraldsd. 13 aar.
6. Johanne Haraldsd. 6 aar.

Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka bodde i 1762 hos sin sønn Svenung Haraldsen på N. Fen(2).

Bonde, leilending
Nils Olsen Wala
fra S. Holla f. ca. 1714 d. 31/7-1783. "Niels Olsen Wala som natten til d. 31. i Sinds Uroelighed have hængt sig, 69 Aar 16 Uger.", s.a. Ole Arvesen Holden.
g. i Holla 27/12-1741 m. Anna Thomasdatter fra Gunnerud under Prestegården dpt. 24/6-1723 bg. 3/12-1795. "Anne Thomasd. Wala, hun døde meget hastigt, 74 Aar.", d.a. Thomas Andersen.
Bruker ca. 1742.

Denne familien bodde her fra 1742 - ca. 1762. De flytta da til Hvalen i Helgen. Se alle barna der.

Bonde, forpakter 
Ole Arvesen.

Av disse nevnes prestens medhjelper Ole Arvesen.
Jørgen Thorsen, som i 1759 ble g. m. Ingeborg Andersdatter Torsnes. På sine gamle dager flytta Jørgen til Søvestranna.

Hovedbygningen ble en tid leid ut til Knut Borg, som var fogd for Nedre Telemark og Bamble fogderier i tiden 1745 til 1751.

Fogd for Nedre Telemark og Bamble
Knut Borg f. ca. 1701 bg. 8/10-1763. "
Fogden Knud Borg, 62 Aar, ved Holden."
g. på Espevalen 30/6-1746 m. Anne Cathrine Stabel fra Prestegården f. ca. 1718 bg. 8/9-1748. "
Anna Cathrina Borg, 30 Aar og 7 Mnd.", d.a. sogneprest Niels Bastiansen Stabel.
Bruker 1745-1751.

Kilde: Holla kirkebok 1717-1779.
"Cop. 30/6-1746. Copulered efter Kongl. Allernaadigst Bevilling paa 
Gaarden Espevolden, Kongl. Mayestets Foged over Nedre Tellemarchen og
Bamble Fogderi, velædle 
Knud Borg till Enken, Ædle Madame Anna Chatarina Sal. Buchardts.
Caut: W.W. Bang og Lauridz Bindrup."

Av Generalmanntallet 1762 kan vi se at fogden Borg da bodde på Espevalen nedre under Tvara. Han var den eneste i Holla med tittel fogd på det tidspunktet.
Espevalen var da presteenkesete og Knud Borg var gift med Anne Cathrine Stabel, d.a. sognepresten. Hans svigermor og altså enka etter sogneprest Stabel
bodde på Espevalen samtidig.
Både Borg og hans kone ble begravet i gravkjelleren i Holla gamle kirke.


Kammerråd, fogd for Nedre Telemark
Andreas Rougtvedt fra Danmark f. ca. 1730 d. 17/4-1814. "
Kammerraad Andreas Rougtved, 81 Aar 5 Mnd. 29 Dage."
g.m. Maria Himmarck f. ca.
Studiosus Christen Rougtvedt.
Sophia Christense Rougtvedt
Peder Rougtvedt
Elisabeth Rougtvedt.
Fredericha Rougtvedt.
Tøger Severin Rougtvedt dpt. 9/7-1758.
Hans Jørgen Rougtvedt dpt. 23/8-1759.
Christian Olaus Rougtvedt dpt. 13/11-1862.
Andrea Maria Rougtvedt dpt. 22/11-1766.
Bruker i 1758.

F.f. Fogden Segnior Andreas Rougtved og Maria Himmarchs Thøger Severin: Søren Bowman, Monsieur D. Altenburg, Studiosus Christen Rougtved, Madame Dorothea Maria Holm, Jomfrue Karen Bowman.
F.f.
Fogden Andreas Rougtved og Maria Himmarchs Hans Jørgen: Captain Bruun, Forvalter Bomhoff, Forvalter Bowman, Monsieur Mads Sørensen, Madame Maria Bomhoff, Jomfrue Maria Mannall.
F.f.
Hr. fogden Rougtved og Madame Maria Himmarchs Christian Olaus: Forvalter Hans Alstrup, Alexander Leopold Carlheim, Monsieur Mads Sørensen, Madame Ingebor Maria Salige Muuses, Jomfrue Anna Maria Barth.
F.f.
Hr. fogden Andreas Rougtved og Maria Himarchs Andrea Maria: Sognepræsten til Seude Hr. Christian Paus, Studiosus Monsieur Severin Kræfting, Monsieur Samuel Thornsen, Frøken Metthe Sophia Budde, Jomfrue Margrethe Wølner.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"Forening om føderaad mellem Anders Jøransen og Maria Sal. Bomhof, til Anders Andersen, dat. 7. Febr. 1759."

Føderådsenke
Madame Maria, sal. Bomhoff.
Beboer på Søve fra 1759. Hun var enke etter forvalter Engelbreth Bomhoff.
Se Eie øvre.

Etter forvalter Bomhoff var død, satt enka Maria med gården i 4 år. Hun trodde nok hun eide Søve og solgte hele
gården i 1763 til sin svigersønn Nicolai Kall. Dette hadde hun ikke lov til på dette tidspunkt, så salget ble straks annulert.

Salget ble allikevel ført inn i panteregisteret:

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"10 Tnd. med bøxel solgt fra Maria Sal. Bomhofs, til Nicolai Kall for 2.000 Rdl., dateret 24
. Februar 1763."

Men i 1774 kunne hun selge gården på lovlig vis:

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"10 Tnd. og 1 Hud med bøxel solgt fra Maria Sal. Bomhofs, til Foged Thornson for 1820 Rdl., dat. 5. December 1774."

Enka Maria Sal. Bomhoff bodde sine siste år på sin gård N. Fen(2).

Kammerråd, fogd over Nedre Telemark og Bamble, selveier
Samuel Thornsohn f. ca. 1746 bg. 7/12-1806. "
Fogden den brave Samuel Thornsohn, 33 1/2 (Aar) i Embede, 60 Aar."
g1g i Holla 22/3-1775 m. Sophia Christense Rougtvedt herfra f. ca. 1757 d. 3/12-1795. "
Madame Sophie Christence Thornsohn, død den 3. Dec. efter faa Timers svaghed, begr. i Romnæs kirke, gl. 38 Aar."
g2g ca. 1798 m. enke for 3. gang Johanne Cathrine Høgh f. ca. 1756.
1. Hans Severin Thornsohn dpt. 12/7-1776 bg. 12/6-1806. "
Hans Severin Thornsohn, 30 Aar."
2. Edele Maria Thornsohn dpt. 11/4-1778 g.m. kaptein Høyum. Se nedenfor.
3. Axelia Margaretha Thornsohn f. 28/7-1780 bg. 7/9-1781. "
Axelia Margaretha Thornson, ved Romenæs, 1 Aar 5 Uger 6 Dage."
Eier 1774.

F.f. Hr. fogden Samuel Thornsohn og Madame Sophia Christence Rougtveds Hans Severin: Hr. Kammerraad Rougtved, Hr. sorenskriver Noss, Hr. Procurator Rougtved, Madame Sara Rougtved, Jomfrue Elisabeth Rougtved.
F.f.
Hr. foged Thornson og Madame Sophie Christence Rougtveds Edele Maria: Hr. Sorenskriver Lange, Forvalter Moldrup, Monsieur Hans Rougtved, frue Rougtved, frøken Budde.
F.f.
Hr. Foged Thornsohns Axelia Margaretha: Hr. Kammer-Raad Rougtved, Hr. Friderich Blom, Forvalter Gartner, Madame Blom af Scheen, Jomfrue Borse.

Enka Johanne Cathrine Høgh Thornsohn satt med Søve til hun solgte gården i 1810 til Captein von Høyum for 6.000 rdl. Under folketellinga februar 1801, hadde hun ei datter hos seg her. Det var Anne Pernille Bøchmann f. ca. 1782, fra et tidligere ekteskap. Mor og datter flytta trolig ut av Holla etter at Thornsohn døde i 1806.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 1. Digitalarkivet.
"1. (10 Tnd. 1 Hud) Skjøde fra Johanne Cathrine Tornsohn til kaptein Høyum for 6.000 rdl., dat. og thinglæst 16. Juli 1810."

Kaptein, selveier
Enevold Steenbloch Brandt Høyum (Hr. Capitaine von Høyum) f. ca. 1775 d. 24/1-1830 på Søve, som "Kapitain paa Martzuge".
g. i Holla juli 1810 m. Edele Maria Thornsohn herfra dpt. 11/4-1778 d. 12/8-1861 på Søve av alderdom som enke, 83 år gml.
1. Samuel Høyum dpt. 8/11-1811 d. 8/1-1827 på Søve, 15 år gml.
2. Petter Nicolai Høyum f. 1/7-1813 d. 12/1-1815 på Søve.
3. Hans Severin Høyum f. 25/11-1814 d. 1835 som sjømann, 21 år gml.
4. Sophie Christence Axilia Høyum f. 13/9-1816 d. 26/4-1830 på Søve, 13 år gml.
5. Petter Nicolai Høyum f. 29/4-1818 d. 17/5-1830 på Søve, 12 år gml.
6. Nicoline Mathilde Marie f. 22/6-1819 g.m. klokker Frederik Dahl. Se nedenfor.
Eier 1810.

F.f. Hr. Capitain von Høyum paa Søve og Edel Marias Samuel: Obertsleutnant von Høyum paa Houg, Hr. Forvalter Bredsdorff, Hr. Herman Hoel paa Steenstad, Frue Høyum paa Houg, Jomfrue Bøchman paa Søve.
F.f. Hr. Capitain von Høyum og Edel Thornsohns
Petter Nicolai: Madame Lassen, Frøken Anne Høyum, Oberst P. N. Høyum, Forvalter Bredsdorff, og Skibs - kaptain Bertel Bredsdorff.
F.f. Kapitaine von Høyum og Edel Thornsohns
Hans Severin: Frue Grønvold, Frøken Hoel, Kapitain Claumann, Kjøbmand J. Bentsen af Liverpool og Skibskapitain A. Blom.
F.f. Kapitaine von Høyum og Edel Maria Thornsohns
Sophie Christence Axilia: Baronesse Løvenskiold, Madame Bremer, Frøken E. Høyum, Major Grønvold, Masmæster Svendson, Forw. Høst, Fuldmægtig Rolsted, Studiosus Poppe og N. Hoel.
F.f. Kaptein Envold Høyum og Edel Maria Thornsohns
Nicoline Mathilde Marie: Barnets Moder, Jomfrue Bodil Wølner, Kaptein Waldemar Rye, Hr. Petter Wibe og Barnets Fader.
 

Kilde: Holla I (Ytterbøe). Fullmakten (1814).

"Capitaine Envol von Høyum og Kommander sergeant Gullich Madsen Røed, hvilke paa Regimentets Vegne har den Lykke at fremstille sig og i Deres Kongelige Høiheds Hænder underdanigst at overlevere dette, som de Mænd, der er valgte og befuldmægtigede, at bivaane Forsamlingen i Eidsvold, hvor, i Følge Deres Kongelige Høyheds aabne Brev af 19. Februar dette Anno, paa Nationens Vegne skal vælges og sættes en Regjeringsform for Kongeriget Norge.

Deres Kongelige Høyhed tillod naadigst at Regimentet, endskjønt en liden Del af Norges Forsvarere, igjennem Undertegnede vover at frembære dets Følelser af varm grændseløs Hengivenhed og Troeskab for dets elskede Regent - for Norges Selvstændighed og Hæder, og at det gjennemtrængt af disse Følelser paaskjønner Deres Kongelige Høyheds allerede i saa høy grad Nationen givne naadigst Overbevisning paa den Kjærligste Hengivenhed i at ville befæste det Norske Folks fremtidige Hæld og Lykke. Forsynet lede Forsamlingens Enighed i dens Arbeider til dette herlige Maal hvortil den ved Deres Kongelige Høyheds Visdom og Kjærlighed for det Norske Folk er sammenkaldt.

Underdanigst
Johan Georg Meilænder.»

Ovenfornevnte brev beviser at Kaptein Høyum var innkalt til riksforsamlingen på Eidsvold i 1814.

Klokker, kirkesanger, skolelærer, selveier (gjennom sin hustru)
Frederik Kirstinius Dahl fra Verket f. 15/1-1807 d. 25/1-1886 på Søve av en "brystsygdom", s.a. lærer ved verket Niels Pedersen Dahl. Se Familie 84 - Verket 1822.
g. i Holla 5/10-1835 m. Nikoline Mathilde Marie Høyum (Lina Dahl) herfra f. 22/6-1819, d.a. Capitaine von Høyum.
Forlovere: "
Lensmand Poppe og Handelsbetjent Niels Peter Dahl."
1. Birgithe Marie Dahl f. 3/11-1836.
2. Birgithe Ernstine Dahl f. 25/1-1838.
3. Ernstine Dahl f. 25/11-1840.
4. Hans Steenblock Dahl f. 23/10-1842.
5. Sophie Axilie Dahl f. 14/-1845.
6. Frederik Nicolai Dahl f. 1/8-1847.
7. Samuel Thornsohn Dahl f. 6/1-1851 d. 1/8-1900 på Søve g.m. Ella Hansen. Se nedenfor.
8. Lovise Frederikke Dahl f. 16/10-1855 g.m. Hans Aall fra Ulefoss sagbruk.

F.f. Skolelærer Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyums Birgithe Marie: Frue Edel Høyum, Frøken Lovise Monrad, Bygmester H. Horn, Marsmester N. Svendsen og Her. S. C. Monrad.
F.f. Kirkesanger og Skolelærer Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyums
Birgithe Ernstine: Madame Edel Petronelle Horn, Jomfrue A. Kirstine Koth, Forvalter Knutzen, Kandidat Barth, Handelsbetjent Hansen.
F.f. Skolelærer Frederik Kirstinus Dahl og Nicoline Mathilde Marie Høyums
Ernstine: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Sognepræst Beylegaard, død uden at komme i Kirke."
F.f. Skolelærer og Kirkesanger Frederik Kirstinus Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyums
Hans Steenblock: Madame Christiane Dahl, Jomfrue Henrikke Horn, Kjøbmand N. P. Dahl, Kontorbetjent Hansen og Ellingsen.
F.f. Kirkesanger og Skolelærer Fredrik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie fød Høyums
Sophie Axilie: Enkefru E. Høyum, Jomfr. Nicoline Wille, Distriktslæge Rachlew, Marsmester Horn, Brugsfuldmægtig Hans Hoell.
F.f. Kirkesanger og Skolelærer Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie fød Høyums
Frederik Nicolai: Frue Salvesen, Jomfru Offenberg, Marsmester N. Svendsen, Formermester J. Johannessen, Skibscappitain J. Wille.
F.f. Kirkesanger og Skolelærer Frederik Kirstinius Dahl og Nicoline Mathilde Marie født Høyums
Samuel Thornsen: Madame Constance Rolsted, Jomfru Wilhelmine Frederikke Buch, Distriktslæge Edvard Salvesen, Civilingenieur Carl M. T. Johnsen, Fuldmægtig N. Johnsen.
F.f. Kirkesanger og Skolelærer F. K. Dahl paa Søwe og Nicoline Mathilde Marie født Høyums
Lovise Frederikke: Madame Eleonora Hansen af Skien, Jomfru Marie Horn af Laurvig, Doctor Ole Bentzen, Candidat Rolsted, Candidat Eilert Smith og Hr. Niels Aall. Hjemmedøbt af Sognepræst Buch.


Innsendt av Ole Morten Nyberg - 2023.

 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe). Ytterbøe har skrevet en liten biografi over Frederik Kirstinius Dahl.

"Frederik Kristinius(!) Dahl ble født den 15. januar 1807. Foreldrene var lærer ved Ulefoss verk, Nils Dahl og kona Birgitte Ernstine Dencker. I ung alder fikk han ansettelse hos baron Løvenskiold på Holden Jernværks verks kontor. I denne tida fikk han undervisning i klarinettspill på musikkskolen i Fredriksvern.

Det viste seg at Frederik var en begava gutt og Løvenskiold sendte ham til Jønstrup seminarium i Danmark, der han var ett år for å utdanne seg som lærer. Etter han kom heim skulle han tilsettes som lærer ved verkets egen skole. Under oppholdet i Danmark i 1825-26 lærte han også å spille endel på fele og dette kom til nytte for ham seinere under sangundervisningen.

Straks etter at Dahl hadde tatt eksamen overtok han stillingen som lærer ved «Verkets» skole og den 14/1 1828 ble han også tilsatt som klokker ved Holla kirke og ved de to annekskirkene, Helgja og Romnes.
I en lang år rekke leda han frivillig en søndagsskole og han gav også undervisning i skriving og salmesang. Av og til holdt han også kurs for unge begava menn.
Etter kurset var slutt ble de sendt til presten til prøve og en del av dem fikk ansettelse som «skoleholdere» i bygdene.

En del av de mere musikalske elever fra disse kursa ble videre utdanna ved sangøvelser. Den flerstemmige mannsang under ledelse av Dahl var jamvel kjent utenfor bygda. Den fylte Holla kirke, især på de store høytidene.

De bosatte seg på Søve og han ble nå betrodd drifta av gården. Han fortsatte med lærer- og klokkergjerningen, noe som han var særlig interessert i. I landbruksstell dreiv han det vel ikke særlig langt, men alt ble holdt i stand og i orden. Søve er fra gammelt kjent som en god gård og den gikk snarere fram enn tilbake i Dahls tid.

Her er kanskje plassen til å nevne et gammelt ord fra omegnen: «Søve åker, Romnes eng, Sanna fiske og Dyrdals beite».

En vel utrusta mann som Dahl ble snart stilla i spissen for styr og stell i bygda. Han var ordfører fra 1847 til 1859, i mange år forlikskommisær og overformynder.
Videre var han med i styret for Garboe-Sahlske legat, og han førte minesterialboka for heile prestegjeldet. Dahl solgte gården til godseier Niels Aall i 1885 for 57.000 kroner. Han leide seg da inn på Tufte, der han feira gullbryllup samme år den 5. oktober. Som klokker fungerte han like til sin død 25. januar 1886."


Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 (Blåboka).
Det samlede Søve er på 420 maal dyrka mark. For største delen av god beskaffenhet. 4 husmannsplasser.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 1. Digitalarkivet.
"2. Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 4 er udskilt, afholdt 7., tingl. 11. juni 1881." Se Torsnes.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 1. Digitalarkivet.
"3. Skjøde fra Capt. Høyums eneste arving, F. K. Dahl til Niels Aall for kr. 57.000, dat. 6., thingl. 8. April 1885."

Nils Aall (1831-1901).
Eier 1885. Se Ulefoss gård.

Brukseier, forpakter for sin far
Hans Aall fra
Ulefoss gård f. 9/2-1865 d. 17/12-1907, s.a. Niels Aall.
g. 1901 m. Lovise Frederikke Dahl herfra f. 16/10-1855 d. 1/1-1902 av lungebetennelse på Vestheim under Ø. Stabek i Bærum.
Bruker ca. 1901.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 1. Digitalarkivet.
"4. Skjøde fra Niels Aall til Bratsberg Amtskommune for kr. 1000.000, dat. 1., thingl. 4. April 1893."

Telemark landbruksskule har siden 1893 vært på Søve. Se Holla II (Simon Ytterbøe), side 471-506.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 1. Digitalarkivet.
"6. Kontrakt med eieren av Hollen gaard om ret for denne til kalksten paa dette brug, dat. 10. Aug., thingl. 1. Oktobr. 1894."

Arbeidere på gården i 1891:

Familie 1.
Arbeider på Søve 1891.

Kvegrøgter for brugseier, fjøsmester (1894)
Magnus Andersson fra Sverige f. 1857.
g.m. Karen Johannesdotter fra Sverige f. 1864.
1. Anna Therese Andersen f. 1885 i Røyken Buskerud.
2. Vilhelm Andersen f. 24/5-1887 på Søve.
3. Augusta Karoline Andersen f. 29/8-1889 på Søve.
4. Lovise Marianne Andersen f. 20/2-1892 på Søve.
5. Johanna Sofie Andersen f. 25/10-1894 på Søve.
Bruker 1887.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. Magnus Andersen Søve og Karen Johannesdatters Vilhelm: Margit Andersd. Kaasa, Mariane Kristiansd. Stua, Knud Thorstensen Kaasene, Edvin Arntsen af Skien og August Olsen af Tønsberg.
F.f. Arb. Magnus Andersen Søve og Karen Johannesdatters 
Augusta Karoline: Barnets Moder, Kristine Andersd. Vrk., Kristen Svennungsen Ulefos, Søren Kristensen Sagbr. og Ole Arnesen Roligheden.
F.f. Røgter Magnus Andersen Søve og Karen Johannesdatters 
Lovise Marianne: Anne Kirstine Pedersd. Roligheden, Marie Johannesd. Søve, Ole Thygesen do., Kristian K. Stua og Marthinius A. Roligheden.
F.f. Fjøsmester Anders Magnus Andersen, Søve og Karen Johannesdatters 
Johanna Sofie: Andrea Ingeborg Kristensd., Roligheden, Anne Kirstine Olsd., Fæbakke, Gartner Eriksen, Søve, Andreas Severin Thorstensen, Vrk., Johannes Thorstensen do

Tjenestepike: Marie Johannesdotter fra Sverige f. 1866, Kreaturstel.

Familie 2.
Arbeider på Søve 1891.

Staldkarl for brugseier
Ole Tollefsen fra N. Fen(2) f. 15/3-1856 d. 2/6-1900 på Søve av Lungebetennelse, s.a. Tollef Halvorsen Fæhn.
g. i egen kirke 30/12-1879 m. Hanna Halvorsdatter fra Susås(1) f. 2/6-1860, d.a. Halvor Halvorsen Susaas.
1. Tollef Olsen Søve f. 23/10-1881 i Namløshagen. Se Tangen under Søve.
2. Halvor Olsen Søve f. 28/4-1883 i Namløshagen.
3. Ole Kristian Olsen Søve f. 25/2-1885 i Namløshagen.
Se Tangen under Søve.
4. Hans Gustav Olsen Søve f. 30/4-1886 i Namløshagen d. 25/12(?)-1939.
Se Tangen under Søve.
5. Marie Kirstine Olsdatter Søve f. 18/10-1888 på Søve.
6. Jens Johan Olsen Søve f. 15/1-1893 d. 3/3-1967.
Bruker 1888.

Denne familien tilhørte Den Evangeliske Lutherske Frimenighet (Senere: D.E.L.K.). De bodde tidligere på Fenshagen under S. Fen.
Denne menigheten døpte ikke sine barn i kirken. Derfor ingen faddere.


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter |


Søve østre

Bonde, leilending
Kjøstol Andersen d. ca. 1674 (skifte)
g.m. Karen Christensdatter
1. Halvor Kjøstolsen.
2. Christen Kjøstolsen.
3. Torger Kjøstolsen.
4. Margith Kjøstolsdatter.
Bruker til 1674.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, side 68a.
Sted: Søve østre i Holden præstgield - 1674.
Kiøstel Anderssen, død. Enken Kari Christensdtr. og Børn:
1. Halfvor Kiøstelss.
2. Christen Kiøstelss.
3. Torgier Kiøstelss.
4. Margit Kiøstelsdtr.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Det var ingen Kiøstol eller Tiøstol på Søve i manntallene 1664/ 1665.

Arbeider, husmann
Saamund Andersen "fra Eie" f. ca. 1710 bg. 13/9-1778. "Sommund Andersen Romnæs Kaasen, ved Romnæs, 68 Aar 6 Mnd.", s.a. Anders NN.
g. i Holla 23/9-1736 m. Maren Gundersdatter fra Holtet (Øygarden) under Romnes f. ca. 1713 bg. 5/12-1791. "Maren Gundersd. Berget, ved Romenæs, 78 Aar.", d.a. Gunder Pedersen Holtet.
Bruker i 1760.

Denne familien bodde på Nome under Baksås i 1741. De var i Lunde fra ca. 1744 - ca. 1760. De bodde på Søve
i 1762, ifølge "Generalmanntall" for Holla 1762. De flytta videre til Berget under Romnes før 1770.

 


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter |


Torsnes
Gnr 24 - bnr 4. Gammelt løpenr. 53d.

Skyldsatt og utskilt fra Søve(1) ved delingsforretning tinglyst 11. juni 1881.

Skylddaler 1881: 0,73.

Senere er tomt med husene utskilt og omregulert til bnr 5. Se kart nederst.

Gammel boplass/ husmannsplass under Søve helt tilbake til siste halvdel av 1600-tallet.

Arbeider, leilending
Anders Stenulfsen fra Tyri i Lunde d. ca. 1706 (skifte), s.a. Stenulf Torgrimsen d. ca. 1666 på Tyri i Lunde (skifte).
g.m. Kirsten Tollefsdatter død før 1706 (skifte nedenfor), d.a. Tollef NN og Kirsten Tygesdatter d.e. fra Vipeto nedre.
1. Aaste Andersdatter f. ca. 1685 g.m. Ole Olsen fra Vibeto. Se Søvestrand under Søve.
2. Ingeborg Andersdatter f. ca. 1689 g1g m. Nils Svennungsen. Se Fosse. Ingeborg g2g m. Ole Arvesen. Se S. Holla.
3. Karen Andersdatter f. ca. 1691 g.m. Harald Svennungsen. Se Søve.
4. Anders Andersen Torsnæs f. ca. 1694. Se nedenfor.
Bruker til 1706.

Kirsten Tollefsdatters mor er datter av lensmann Tyge Andersen Wibetoe. Se Søveskifte.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1703 - 1709, folie 188b - 190b.
Sted: Thorsnæs under Søwe i Holden præstegield - 1706.
Død: Enkemand Anders Steenulsen.
Været gift med Kiersti Tollefsdatter, Død. Børn:
1. Anders Andersen. Myndig.
2. Aaste Andersdatter g.m. Ole Olsen.
3. Ingeborg Andersdatter. Umyndig.
4. Kari Andersdatter. Umyndig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Bonde, leilending
Anders Andersen Torsnæs
herfra f. ca. 1694 bg. 14/2-1765. "
Anders Andersen Torsnes, 70 Aar."
g. i Holla 12/11-1719 m. Maren Jensdatter fra Graver(1) i Valebø f. ca. 1701 bg. 22/11-1754. "Maren Jensdatter Torsnæs 53 aar 7 mnd 8 dage.", d.a. Jens Johannesen Graver.
1. Gunder dpt. 6/10-1720 bg. 1720. "
Gunder Andersen Tordsnæs, 14 dage."
2. Lisbeth Andersdatter dpt. 1/11-1722 g.m. Gunder Pedersen. Se Ringsevja under Søve.
3. Anders Andersen dpt. 29/7-1725. Overtok gården.
4. Jens Andersen (Torsnes) f. ca. 1727? (konf. herfra i 1745) g1g i Holla 29/9-1752 m. Mari Thorsdatter f. ca. 1717 fra Haugen und. Eie nedre.
    enkemannen Jens Andersen Lien g2g i Holla 21/7-1754 m. Marthe Arnesdatter "fra Gunnerød". Se Graver nedre i Valebø.
5. Anne Andersdatter dpt. 4/6-1730 g.m. Peder Gundersen Moen. Se Moen under Holla Prestegård.
5. Marthe Andersdatter dpt. 4/1-1733 g.m. Ole Andersen Tved. Se V. Tveit.
6. Maren Andersdatter (Marie Andersdatter) dpt. 11/9-1735.
7. Ingeborg Andersdatter dpt. 18/12-1737 g.m. Jørgen Thorsen. Se Søvestrand.
8. Kirsten Andersdatter dpt. 31/7-1740 g.m. Ole Eliassen Berget.
9. Kari Andersdatter dpt. 15/10-1747 g.m. Jacob Andersen. Se Bø lille i Helgen.
Bruker ca. 1725.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Andersens og Maren Jensdatters Gunder: Lars Gundersen, Haral Søve, Augustinius Jensen, Aaste Andersdatter, Ingebor Andersdatter.
F.f. Anders Andersens og Maren Jensdatters Lisbeth: Jens Graver, Ole Søve, Augustinius Graver, Anne Graver, Anne Nielsdatter Søve.
F.f. Anders Tordsnæsis og Maren Jensdatters Anders: Jens Graver, Haral Søve, Augustinius Jensen, Anne Graver, Maren Nielsdatter.
F.f. Anders Tordsnæss og Maren Jensdatters Anne: Jens Graver, Haral Søve, Augustinius Jensen, Anne Graver, Anne Jensdatter.
F.f. Anders Andersen Tordsnæses og Maren Jensdatters Marte: Tollef Baksaas, Christen Lorentsen, Hans Haralsen Søve, Anne Knudsdatter Lucænæs, Marte Andersdatter Tordsnæs.
F.f. Anders Thorsnæs og Maren Jensdatters Maren: Ole Søve, Peder Graver, Ingebor Søve, Anna Lucenæs, Marte Søvestrand.
F.f. Anders Torsnæs og Maren Jensdatters Ingebor: Haral Søve, Christen Lorensen, Niels Søve, Ingebor Søve, Aslov Larsdatter.
F.f. Anders Torsnæs og Maren Jensdatters Kirsten: Augustinius Graver, Anders Fæhn, Brønnil Søve, Kirsten L. Tufte, Aslov Schippervold.
F.f. Anders og Mari Torsnæses Kari: Peder Ringsevien, Niels Søve, Arve Holden, Kirsti Tufte, Anne Søve.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Av "Søveskiftet" kan vi se at Anders Andersen "Torsnæs" vokste opp som fosterbarn hos sin barnløse onkel, Hans Tygesen
Søve. At hans fostermor døde her i 1728 understreker dette: Marthe Olsdatter f. ca. 1644 bg. 1/2-1728. "Marte Tordsnæs, 84 Aar."

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1753 - 1757, folie 26b - 28b.
Sted: Torsnæs under Søwe i Holden - 1755.
Død, Marie Jensdtr. Arvinger: Enchemand Anders Andersen og Børn:
1. Anders Andersen. Myndig.
2. Jens Andersen. Myndig.
3. Gunder Andersen 10 Aar.
4. Lisbeth Andersdtr. g.m. Gunder Pedersen.
5. Anne Andersdtr. g.m. Peder Moen.
6. Marthe Andersdtr. g.m. Ole Tved, vestre.
7. Marie Andersdtr. 20 Aar. Ugift.
8. Ingeborg Andersdtr. 17 Aar.
9. Kirsten Andersdtr. 15 Aar.
10. Kari Andersdtr. 7 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"Pladsen Toreskaas, Fæstet fra Forwalter Bomhof til Anders Andersen, dat. 6. Febr. 1751."

Bonde, leilending
Anders Andersen Torsnæs herfra dpt. 29/7-1725 bg. 22/2-1790. "
Anders Andersen Torsnæs, ved Holden, 65 Aar."
g1g i Holla 1/11-1758 m. Maren Halvorsdatter fra Juvet under Håtveit store dpt. 8/2-1736 bg. 20/2-1762. "
Maren Halvorsdtr Torsnes, 26 Aar, 14 dager.", d.a. Halvor Evensen Juvet.
Forlovere: "Niels Olsen Søve og Anders Olsen Tved."

g2g i Holla 27/12-1763 m. Gunhild Tygesdatter fra Hegna under Håtveit lille dpt. 16/11-1738 bg. 20/12-1783. "
Gunnild Tygesd. Torsnæs, ved Holden, 45 Aar 6 Uger, 4 Dage.", d.a. Tyge Jacobsen Hegnen.
Forlovere: "Halvor Olsen Tved og Ole Andersen Tved."

g3g i Holla 2/12-1784 m. enke Guri Nilsdatter fra Verket dpt. 8/11-1739 d. etter 1790 (ikke funnet død i Holla), d.a. Nils Clausen. Se Familie 10a - Verket 1740.
Forlovere: "
Jørgen Søvestrand og Jens Nielsen, Wærket."
1. Anders Andersen dpt. 26/8-1759. Se nedenfor.
2. Inger Andersdatter dpt. 7/2-1761 bg. 1/7-1781. "
Inger Andersd. Torsnæs, ved Holden, 20 Aar 21 Uger 3 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
3. Tyge Andersen dpt. 22/7-1770. Se Kåsa under Søve.
4. Gunder dpt. 11/3-1778 d. før 1784 (skifte etter mora nedenfor).
5. Inger Andersdatter f. 25/5-1782.
Bruker 1751.

F.f. Anders Torsnes og Maren Halvorsdatters Anders: Ole Tved, Gunder Ringsevjen, Anna Søve, Marte Tved, Maren Andersdatter Søve.
F.f. Anders Torsnes og Maren Halvorsdatters Inger: Ole Tved, Peder Monen, Hans Fæhn, Marthe Tved, Ingebor Andersdatter.
F.f. Anders Torsnes og Gunnil Tygesdatters Tyge: Gunder Ringsevje, Jørgen Søvestrand, Hans Brønnilsen Søvestrand, Margrethe Larsdatter Søve, Aaste Gulliksdatter.
F.f. Anders Torsnes og Gunnill Tygesdatters Gunder: Jørgen Søvestrand, Thor Jørgensen Søvestrand, Jon Hegnen, Anna søndre Fæn, Inger Søve.
F.f. Anders Andersen Torsnæs og Gunnild Tygesdatters Pigebarn Inger: Jørgen Søvestrand, Jon Olsen Fæhn, Anders Torsnæs den yngre, Anne Andersdatter Fæhn, Margrethe Skippervold.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1761 - 1764, folie 385b - 386a.
Sted: Thorsnæs under Søwe i Holden Præstegjeld - 1762.
Død: Maren Halvorsdtr. Enchemand Anders Andersen og Børn:
1. Anders Andersen 2 Aar.
2. Inger Andersdtr. 1 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Fornying av festekontrakta:

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"Pladsen Toreskaas, Fæstet fra Maria Sal. Bomhofs til Anders Andersen, dat. 2. Mars 1763."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1785 - 1787, folie 15b - 16a.
Sted: Thorsnæss under Søwe i Holden  - 1784.
Død: Gunil Tygesdtr.
Enchemand Anders Andersen og Børn:
1. Tyge Andersen 13 Aar. Formynder: Jon Ellefsen Texle.
2. Inger Andersdtr. 2 Aar. Formynder: Faderen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1787 - 1792, folie 751b - 752a.
Sted: Thorsnæss under Søwe i Holden  - 1790.
Død: Anders Andersen. Enchen Gurie Nielsdtr. og Børn.
Fra første Ægteskab:
1. Anders Andersen. Myndig.
Fra andre Ægteskab:
2. Tyge Andersen 20 Aar. Verge: Christopher Olsen Tufte.
3. Inger Andersdtr. 8 Aar. Verge: Christopher Olsen Tufte.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Enka Guri Nilsdatter hadde tidligere vært gift med Claus Jensen. Se Familie 10b - Verket 1740.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 90. Digitalarkivet.
"Pladsen Torsnæs fæstet fra Capitain Høyum til Anders Andersen, dat. 19. Juni 1809."

Arbeider, husmann
Anders Andersen Torsnæs herfra dpt. 26/8-1759 d. 16/5-1831 på "Thorsnæs", 72 år gml.
g. i Holla 12/7-1791 m. Liv Augensdatter "paa Søwe" (tjenestepike) f. ca. 1757 d. 27/6-1828 på Torsnes, 65 år gml., d.a. Augen NN.
Forlovere: "
Hr. Foged Thornsohn og Klokker Dahl."
1. Maren Andersdatter (Mari Andersdatter) f. 1/10-1791 g.m. Hans Tronsen Fiskestigen. Se Familie 10 - Saga 1822.
2. Anders Andersen f. 16/12-1793. Se nedenfor.
3. Anne Andersdatter f. 23/10-1796 g.m. Tron Nilsen. Se Familie 21 - Sagene 1822.
4. Inger Andersdatter f. 26/7-1799 g.m. Fredrik Olsen Tved. Se V. Tveit(14).
4. Marie Andersdatter f. 26/5-1802 d. 18/11-1816 på "Thorsnæs", 14 1/2 år gml.
5. Gunhild Andersdatter f. 21/12-1805 g.m. Tron Jensen Øgaarden.
Se Ødegården(1) under S. Fen.
Bruker 1809.

Begge var i tjeneste på Søve før de gifta seg.

F.f. Anders Andersen Torsnæs og Live Ougensdatters Maren: Thord Jørgensen Søvestrand, Peder Gundersen Ringsevje, Tyge Andersen Søve, Madame Thornsohn, Jomfrue Wølner.
F.f. Anders Torsnæs og Liv Ougensdatters
Anders: Annund Skippervold, Thord Søvestrand, Tyge Andersen Søve, Karen Pedersd. Fæhn, Kirsten Arvesd. Skippervold.
F.f.
Anders Tordsnæs og Live Ougensdatters Anne: Thord Søvestrand, Kiøstol Borgen, Tyge Andersen Søve, Margrethe Søvestrand, Anne Halvorsd. Borgen.
F.f. Anders Andersen Torsnæs og Liv Ougensdatters 
Inger: Hans Anundsen Skippervold, Kiøstol Borgen, Tyge Andersen Torsnæs, Margrethe Anunsd. Søvestrand, Karen Nielsd. Søwe.
F.f.
Anders Torsnæs og Liw Augensdatters Marie: Thor Søvestrand, Tyge Andersen, Kirsten Isachsd. Hagen, Anne Clementsd. Fæhn.
F.f.
Anders Torsnæs og Live Ougensdatters Gunnild: Halvor H. Fæhn, Hans Teigen, Jørgen Søwestrand, Kirsten Jensd. Fæhn, Mari Søwe.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1828 - 1830, folie 549b.
Sted: Pladsen Torsnæs under Søwe i Holden præstegield - 1829.
Liv Ougensdatter, død 27 Juni 1828.
Arvinger: EnkemandenAnders Andersen og deres Samme avlede Børn:
1. Anders Andersen. Myndig.
2. Mari (Maren) Andersdatter, død, var gift med Hans Tronsen Fiskestigen. Deres Børn:
    a. Tron Hansen 11 Aar.
    b. Andreas Hansen 7 Aar.
3. Anne Andersdatter g.m. Tron Nielsen ved Ulefos Saugbrug.
4. Inger Andersdatter g.m. Frederik Olsen Tvedt.
5. Gunnild Andersdatter g.m. Tron Jensen Haave.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Arbeider, husmann
Anders Andersen Torsnæs herfra f. 16/12-1793 d. 7/6-1863 på Thorsnæs av sott, 70 år gml.
g1g i Holla 7/9-1816 m. Kirsten Andersdatter fra Tvedthegna under Tveit f. 26/1-1790 d. 22/11-1833 på Torsnes, 40 år gml., d.a. Anders Olsen Tvedhægna.
Forlovere: "
Steen Tufte og Gunder Fæhn."
g2g i Holla 29/12-1834 m. Kirsten Kjøstolsdatter fra Håtveit lille(1) f. 13/3-1803, d.a. Kjøstol Christensen Haatvedt.
Forlovere: "
Ole Andersen Meelteig og Ole Nilsen Enerhougen."
1. Anne f. 5/11-1816 d. 6/2-1829 på Torsnæs, 12 år gml.
2. Maria Andersdatter f. 15/9-1819 g.m. Johan Hansen. Se Skifsnes under Kolstad store i Helgen.
3. Andrea Andersdatter f. 23/1-1822 g.m. Andreas Christensen fra Febakke. Se Febakke under S. Namløs.
4. Anders Andersen Torsnæs f. 28/10-1824. Ble skolelærer. Se Lammekås under V. Heisholt.
5. Anne Andersdatter f. 22/5-1831 g.m. Tron Nilsen.
Barn i 2. ekteskap:
6. Kjøstol f. 25/4-1835.
7. Kirsti Andersdatter f. 5/11-1836 g.m. Knud Olsen fra Sauherad.
Se Skifsnes under Kolstad store i Helgen.
    De bodde visstnok også en tid på Valestand under Vale i Valebø. Se Hasledalen under Gulset i Gjerpen.
8. Kjøstol Andersen f. 24/12-1839.
9. Christen Andreas Andersen f. 9/2-1841. Se Vibeto øvre(1).
10. Hans Andreas Andersen f. 1/11-1842. Se Prestgrav nedre i Helgen.
11. Maria Andersdatter f. 17/10-1844
12. Mari Andersdatter f. 15/3-1849.
Bruker ca. 1816.

F.f. Huusmand Anders Andersen Thorsnæs og Kirsten Andersdatters Anne: Marthe Melteig, Anne Thorsnæs, Anders Tved, Ole Roligheden, Hans Tronsen Saugbr. og Tron Nielsen Wrk.
F.f. Huusmand Anders Andersen Thorsnæs og Kirsten Andersdatters
Maria: Mari Tved, Inger Fæhn, Anders Meelteig, Jon Olsen Søwe og Frederich Olsen Tved.
F.f. Huusmand Anders Andersen Thorsnæhs og Kirsten Andersdatters
Andrea: Marthe Meelteig, Gunnil Thorsnæhs, Thyge Kaasen, Gunder Tved og Ole Andersen Meelteig.
F.f. Huusmand Anders Andersen Thorsnæs yngre og Kirsten Andersdatters
Anders: Anne Tved, Gunnil Andersd. Romnæs, Anders Thorsnæs ældre, Frederich Tved og Tron Nielsen Saugbr.
F.f. Huusmand Anders Andersen Torsnæss og Kirsten Andersdatters
Anne: Maria Andersd. Wibetoe, Anne Andersd. ditto., Ole Andersen Meelteig, Tron Nielsen Saugbr., Peder M. Andersen Meelteig.
F.f. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsten Kjøstolsdatters
Kjøstol: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af Madame Hoell."
F.f. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsdatters
Kirsti: Maria Pedersd. Haatved, Maria Andersd. Ringsevjen, Kjøstol Haatved, Christen Røgstuen, Peder Kjøstolsen Haatved.
F.f. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsdatters
Kjøstol: Anne Kjøstolsd. Namløs, Andrea Andersd. Ringsevjen, Kjøstol Haatved, Peder Jørgensen Haatved.
F.f. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsdatters
Christen Andreas: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Maria Andersd. Søwe, Kjøstol Haatved, Lars Bjærven, Jørgen Kjøstolsen Bjærven.
F.f. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsdatters
Christen Andreas: Anne Steensd. Haatved, Andrea Andersd. Ringsevjen, Peder Haatved, Jørgen Haatved, Anders Torsnæs yngre.
F.f. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsdatters
Maria: Maria Andersd. Skibsnæs, Andrea Andersd. Søwe, Ole Nielsen Enerhougen, John Hansen Skibsnæs, Ole Christensen Røgstuen.
F.f. Huusmand Anders Andersen Torsnæs og Kirsti Kjøstolsdatters
Mari: Maria Andersd. Skibsnæs, Andrea Andersd. Søwe, John Hansen Skibsnæs, Ole Christensen Røgstuen, Anders Torsnæs yngre.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832 - 1841, folie 111b.
Sted: Pladsen Torsnæs under Søve i Holden præstegjeld - 1834.
Kirsti Andersdatter, død.
Arvinger: Enkemanden Anders Andersen og deres Børn:
1. Anders Andersen 9 Aar. Formynder: Morbroderen Ole Andersen Melteig.
2. Maria Andersdatter 15 Aar. Formynder: Gunder Olsen Tvedt.
3. Andrea Andersdatter 13 Aar. Formynder: Morbroderen Ole Andersen Melteig.
4. Anne Andersdatter 4 Aar. Formynder: Gunder Olsen Tvedt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Muremester, husmann med jord
Ole Nilsen fra Lunde i Tel. f. ca. 1824.
g.m. Ingebor Haraldsdatter fra Lunde i Tel. f. ca. 1821.
Bruker ca. 1864.

Ole Nilsen Torsnæs er første gang nevnt i Holla kirkebok i desember 1864, som fadder for en av tvillingene til Christen Jensen Langjordet.
De flytta siden til Berget under Prestegården.

Skredder, inderst
Halvor Thygesen f. ca. 1816 d. 8/4-1859 på Torsnes.

Vedkjører, leilending, ugift
Thor Nilsen f. 1828 i Holla (neppe)
Bruker i 1875.

Gunhild Nilsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Bø.
Thor Lorentzen, hendes Søn, f. 1874 i Bø.

Dyrehold her i 1875: 1 hest, 1 kuer, 4 sauer og 1 gris.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 4. Digitalarkivet.
"Skjøde fra kapt. Høums eneste arving, F. K. Dahl til Tollef Tollefsen for kr. 3.360,- dat. 11 Juli, thingl. 3. Aug. 1881."

G.br., snekker, tømmermann, selveier
Tollef Tollefsen Thorsnes fra N. Fen(2) f. 16/5-1858 d. 16/6-1939 i Gjerpen, s.a. Tollef Halvorsen Fæhn.
g. 24/3-1880 m. Thomine Andreasdatter fra Verket f. 14/2-1856 d. 1/4-1936 i Gjerpen, d.a. Petter Andreas Rasmussen Ringsevjen. Se Familie 63 - Verket 1875.
1. Tollef T. Thorsnes f. 19/3-1881. Se Bratsberg(2) i Gjerpen.
2. Anne Marie f. 21/9-1884 på Torsnes d. 25/4-1885 på Torsnes.
3. Maria Kirstine Thorsnes f. 26/10-1886 g.m. John A. Vale. Bosatte seg på Osebakken i Porsgrunn. Han var snekker og lærer.

4. Andreas Reinhardt Thorsnes f. 12/4-1889 d. 5/5-1966 g.m. Laurine Fevang fra Sandar. Gravlagt V. Aker i Oslo.
5. Andrea Josefine Thorsnes f. 1/2-1891 g.m. John O. Fosse fra Fosse
f. 16/11-1888. Bodde på Bratsberg i Gjerpen i 1910. Emigrerte seinere til USA.
6. Nils Thorsnes f. 10/4-1893 ("Avløst 25/10-1970") d. 4/8-1982 g.m. Lilly Gundersen f. 7/3-1900 d. 10/9-1980. Gravlagt på Gjerpen.
7. August Thorsnes f. 20/2-1895 d. 28/3-1980 g.m. Kristine Lundefaret fra Lunde i Telemark f. 18/2-1896 d. 10/10-1973. Gravlagt på Lunde kirkegård.
8. Anna Therese Thorsnes f. 8/9-1897 d. 2/5-1984. Bodde på Frogner i Skien. Ugift.
Gravlagt på Gjerpen.
9. Torgund Marie Thorsnes f. 17/6-1902 d. 8/4-1984 g.m. NN Andersen.
Eier 1881.

Tollef Tollefsens morfar var Jens Augustinusen Graver i Valebø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 4. Digitalarkivet.
"Kontrakt mellem Tollef Tollefsen og Z. Wesseltoft angaaende grubedrift paa dette brug, dat.14. Jan., thingl. 4. Feb. 1884."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 4. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 5 og 6 er udskilt, afholdt 12, thingl. 26. Juni 1901." Se Torsnesvegen 67. Se også Grønvoldvegen 43.

Denne familien var alle medlemmer i dissentermenigheten DELK, som i mange år hadde bedehus på Fen. Familien flytta til Gjerpen rundt 1925.
De bodde da i samme hus som sin sønn Tollef Thorsnes. Foreldrene her er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 4. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Tollef Tollefsen til Karl Lindquist for kr. 25.000,00, hvorav kr. 3.000 i løsøre, dat. 16. januar 1925

Anleggsarbeider, gruvearbeider, legpredikant, selveier
Karl Johan Lindkvist
fra Krogstad i Rygge kommune, Østfold f. 21/3-1878 d. sept. 1958, s.a. Karl og Johanna Lindqvist.
g. 27/6-1903 m. Anne Marie Lysnes fra Lysnes under Namløs nedre f. 19/6-1883 d. 20/5-1972, d.a. Gunder Andersen Lysnes.
Eier 1925.

Da Karl Lindkvist solgte Torsnes i 1947, flytta paret inn på "Ekornrød" i Ulefoss. De fikk trolig aldri barn.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Karl Linquist.
"Begge foreldra var fra Sverige, men kom til Norge da faren tok arbeid på Smålensbanen (Østfoldbanen). Seinere fulgte de forskjellige anlegg rundt i landet og kom bl.a. til Åmdal i Mo. Derifra gikk turen til Fensgruvene. Bodde først på Rauhaug ett år og seinere i brakka på Lysnes. Gunnar Lysnes bodde på plassen Lysnes like ved brakka og der ble Karl Lindquist kjent med dattera Anna. De ble gift i 1903. Lindquist deltok ivrig i kristelig virksomhet. Først i frikirken og seinere blant pinsevennene, der han ble en lederskikkelse. Han deltok ivrig under reisinga av lokalet til menigheten Filadelfia i Ulefoss og reiste ellers meget rundt som leilighetspredikant i fritida. Han var anleggsarbeider ved jernbanen av yrke. Han var meget skattet som forkynner og gjennom iherdig lesning og studier hadde han skaffa seg store kunnskaper.

Utskilte hustomter fra bnr 4 Torsnes.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 4. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 5 og 6 er utskilt, afholdt 12., thinglyst 26. juni 1901.
Se bnr 5 "Granheim". Torsnes. 67.
Se bnr 6 "Torsberg". Grønvoldv. 43.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 4. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 27/2, grunnbokført 4/3-1947, fra Karl Lindkvist til Gunnar Haugen for kr. 22.000,-"

Arbeider, selveier
Gunnar Haugan fra Kviteseid.
g.m. Gunhild Maria Strømstad.
1. Gunni Haugan g.m. Reidar Nicolaisen.
2. Telma Reidun Haugan g.m. Jan Person. Bosatt i Lillestrøm.
3. Inger Haugan g.m. Olaf Olsen. Bosatt i Porsgrunn.

Eier 1947.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 4. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 20/12, grunnbokført 23/12-1963 fra Gunnar Haugen til Holla kommune for kr. 55.241,60."

Holla kommune.
Eier 1963.

Eiendommen ble solgt til Holla kommune i 1963. Man ønsket å benytte Torsnes til friluftsområde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 4. Digitalarkivet.
"Skylddeling, dat. 20/12, dagbokført 23/12-1963, vedkommende bnr 97 "Haugen" av skyldmrk. 0,02." Se Torsnesv. 65.

Se Grunnboka heretter.


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter |


Søvedalen
Boplass under Søve.

Verksarbeider, former, husmann uten jord
Lars Thomassen fra Verket f. 6/9-1836 på Hørte i Bø, s.a. Thomas Nilsen. Se Familie 29 - Verket 1835.
g. i Holla 28/12-1860 m. Andrea Olsdatter fra Roligheten under Tufte f. 29/4-1837, d.a. Ole Olsen Roligheden d.y.
Forlovere: "
Gunder Nilssen Wærket og Nils Olsen Namløshagen."
1. Olaves Larsen f. 4/9-1865.
2. Hanna Elise Larsdatter f. 15/7-1871.
3. Anne Larsdatter f. 8/7-1875.
Bruker i 1865.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Værksarb. Lars Thomassen Søvedalen og Andrea Olsdatters Olaves: Anne Olsd. Saugbr., Maria Kirstine Olsd. Roligheden, Osmund Gundersen Vrk., Kristen Kjøstolsen Saugbr., Bent Thomassen Vrk.
F.f.
Former Lars Thomasen Søvedalen og Andrea Olsdatters Hanna Elise: Barnets Moder, Anne M. Andersd. Vrk., Bent Thomasen Vrk. d.y., Arve Olsen Roligheden, Hans Pedersen Uhlefos.
F.f. Lars Thomassen Roligheden og Andrea Olsdatters Anne: Barnets Moder, Anne Gurine Olsd. Roligheden, Hans Olsen ditto, Arve Olsen Øgaarden, Christen Rollefsen Lillejordet.

Tjenestepike i 1865: Maria Kistine Olsdatter(20), født i Holla.


Denne familien flytta rundt 1871/ 1872 til  - (løpenr. 51d). Han var da Gruvearbeider.
Se også S. Fen(8) "Ødegården".


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter |


Borgen A
Gnr 24 - bnr 2. Gammelt løpenr. {53b, 53c}a

Opprinnelig husmannsplass under Tufte. Eieren av Tufte, Niels Hansen Fjaagesund fra Kviteseid, solgte i 1762 Borgen
til Christopher Jørgensen. Borgen ble dermed lagt under gårdsnummer 24 "Søve".

Adresse 2023: Gamlev. 40.

Landskyld i 1762: 1 tønne korn.

Revidert landskyld 1839 (skylddaler): 1 daler - 0 ort - 23 skilling.

Før Borgen kom under Søve, flytta bonden på Tufte(6) til Søve med sin familie. Han flytta tilbake til sin gård på Tufte og
Borgen ble solgt i 1762. Borgen har deretter vært husmannsplass, senere utleiegård under Søve.

Borgen {53b, 53c}a (senere bnr 2) ble skyldsatt ifølge utskiftningsforretning tinglyst 6. Februar 1839.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Utskiftningsforretning af 9 Juli 1838, thinglæst 6. Februar 1839."

Arbeider, husmann
Johannes Sæbjørnsen Borgen f. ca. 1690 bg. 20/11-1755. "Johannes Borgen, ved Holden, 65 Aar."
g. i Holla 5/12-1723 m. Karen Svennungsdatter fra Fosse f. ca. 1692 bg. 15/3-1756. "Karen Borgen, ved Holden, 64 Aar.", d.a. Svennung Haraldsen Fosse.
Bruker i 1725.

Hans søsken i Holla:
Torger Sæbjørnsen. Se Glahus under Prestegården.
Kirsten Sæbjørnsdatter g.m. Hans Svendsen. Se nedenfor.
Maren Sæbjørnsdatter g.m. Mons Lucassen. Se N. Fen(2).

Gruvearbeider, inderst
Hans Svendsen f. ca. 1660 bg. 18/9-1739. "Hans Svensen, 79 Aar."
Trolig g1g m. Guro Mathiasdatter f. ca. 1663 bg. 20/3-1718. "Guro Matisd., 55 Aar."
g2g i Holla 10/9-1719 m. Kirsten Sebjørnsdatter f. ca. 1688 bg. 1/2-1768. "Kirsten Sibiørnsd., Schougsrød, 80 Aar."
1. Gjertrud Hansdatter f. ca. 1697 g. i Solum 27/12-1720 m. Abraham Andersen. Bodde på Lerodden under Valen i Melum.
Barn i 2. ekteskap:
2. Guro Hansdatter dpt. 21/1-1720 bg. 7/7-1735. "Guro Hansd. Lien, 15 Aar 4 Mnd. 13 Dage." Død som tjenestepike på Lia under Bjerva i Helgen.
3. Svend Hansen dpt. 24/9-1724. Se Haugen under M. Vibeto.
4. Sebjørn Hansen (Sigbjørn Hansen) dpt. 21/5-1725 bg. i Skien 26/11-1759, som "Sibiøn Hansen, 33 Aar.", g. i Skien 14/1-1751 m. Maren Thomasdatter. Bodde i Skien.
Bruker ca. 1738?

F.f. Hans Svensen og Kirsten Sebiørnsdatters Guro: Gunne Fæhn, Anders Malmbryggen, Guro Kolstad, Ingebor Kolstad, Maren Sebiørnsd.
F.f. Hans Svensen og Kirsten Sebiørnsdatters
Sven: (Faddere ikke ført. G.S.)
F.f. Hans Svensen og Kirsten Sebiørnsdatters
Sebiørn: Anun Fæhn, Johannes Borgen, Jon Gruen, Maren Jonsd., Anne Nielsd.

Det var gammel skikk at den avdøde ektefelle skulle oppkalles i neste ekteskap. Derfor er det all grunn til å tro
at den "Guro Matisdatter" som ble begravet i Holla i 1718 var Hans Svendsens første kone.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744(!) - 1747, side 773b. Digitalakrivet.
Sted: Borgen under Tufte - 1741. Avsluttet 28. Dec. 1741.
"Waldemar Wilhelm Bang gjør vitterlig at Anno 1741 den 7. Novbr., tillige med Lensmanden Jacob Rommenes og de tvende
Vurderingsmænd Anon og Halvor Fæhn, var forsamblet paa Huusmandspladsen Borjen under Tufte i Holden Præstegield
beliggende."
Afdøde Hans Svendsen.
Enken Kirsti Sebiønsdatter og deres sammenavlede 2nde Sønne:
Sebiøn Hansen 17 Aar.
Svend Hansen 16 Aar.
Fra bemeldte Salige mand med sit første gifte, sammenavled Een datter:
Giertrud Hansdatter gift med Abraham Andersen.
Kreditorer:
Halvor Evensen 1 rdl.
Johannes Sebiønsen 1 rdl.
Utdrag av skifte ved G.S. (Rekkefølgen på sønnene er satt omvendt i skifte).
Dette skifte er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Ole Andersen Tved (se V. Tveit) solgte sin part i Borgen i 1790 til Cammerråd og fogd Andreas Rougtvedt på Romnes for 662 rdl.
Rougtvedt solgte igjen Borgen til sin svigersønn, fogden Thornshon på Søve.

Arbeider, husmann
Søren Brynildsen Borgen fra Skippervold under S. Fen dpt. 27/10-1754 bg. 3/1-1799. "
Søren Brynildsen Borgen, ved Holden, 43 Aar.", s.a. Brynild Danielsen Skippervold.
g. i Holla 25/4-1787 m. Maren Larsdatter fra V. Porsgrunn dpt. 11/3-1764 d. ca. 1800, d.a. Lars Torstensen og Anne Nilsdatter.
1. Brynild Sørensen f. 30/5-1787. Se Kolstadberget under Kolstad lille.
2. Lars Sørensen f. 7/10-1789.
3. Aslaug Sørensdatter f. 10/6-1792.
4. Anne f. 4/8-1795 bg. 25/11-1799. "
Anne Sørensd. Borgen, ved Holden, 4 Aar 16 Uger."
5. Inger Johanne f. 20/2-1798 bg. 23/3-1798. "
Inger Johanne Sørensd. Borgen, ved Holden, 4 Uger 3 Dage."
6. Maren Severine Sørensdatter f. 2/4-1799.
Bruker 1792.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Søren Brynnildsens paa Søwe og Maren Larsdatters Brynnild: Annund Skippervold, Thord Søwestrand, Hans Annundsen Skippervold, Madame Thornsohn, Jomfrue Wølner.
F.f. Søren Brynnildsen Tved og Maren Larsdatters
Lars: Thord Jørgensen Søvestrand, Niels Pedersen Wrk., Hans Annundsen Skippervold, Madame Thornsohn, Jomfrue Knudsen.
F.f. Søren Brynnildsen Borgen og Maren Larsdatters
Aslou: Annund Skippervold, Søn Hans Annundsen Skippervold, Lars Sørensen under Helgen, Margrethe Annundsd. Søvestrand, Karen Svennumsd. Tofte.
F.f. Søren Brynildsen Borgen og Maren Larsdatters
Anne: Annund Skippervold, Hans Anundsen Skippervold, Thord Søvestrand, Kirsten Arvesd. Skippervold, Gunild Andersd. Søwe.
F.f. Søren Brynildsen Borgen og Maren Larsdatters 
Inger Johanne: Isaac Andersen Gruen, Kiøstol Christensen Borgen, Tyge Andersen Søve, Liv Ougensd. Torsnæs, Anne Marie Hansd. Søve.
F.f. Afgangne Søren Brynildsen Borgen og Maren Larsdatters 
Maren Severine: Anund Vibeto, Steen Tofte, Halvor Hansen Søve, Kirsten Jensd. Fæhn, Karen Nielsd. Søve.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Disse foreldrene døde tidlig fra sine barn. Den eldste sønnen Brynild kom til fogden Thornsohn på Søve som fosterbarn.

Arbeider, inderst ( = leieboer med egen husholdning)
Kjøstol Christensen fra Kvernodden under Romnes dpt. 20/4-1760 d. 1/4-1801. "
Kiøstol Christensen Borgen, ved Holden, død den 1. April, 39 Aar.", s.a. Christen Olsen Qværnodden.
g. i Holla 4/12-1793 m. Anne Halvorsdatter f. ca. 1771.
Forlovere: "
Hr. Foged Thornsohn og Hr. Poppe."
1. Karen f. 21/1-1794.
2. Kari
Kjøstolsdatter f. 23/6-1796 g.m. Kittil Nilsen fra Drangedal. Flytta til Falkum i Gjerpen. Se Familie 7 - Falkum 1825. Tip-tip-oldeforeldre til Gard Strøm.
3. Christen Kjøstolsen f. 9/9-1798. Flytta til Follestad i Gjerpen i 1831. Se Familie 3 - Follestad 1835.
4. Halvor Kjøstolsen f. 5/11-1800.
Beboer her fra 1794.

Ved vielsen står det i Holla kirkebok (1779 - 1814): "Uk. Kiøstol Christensen paa Søve og P. Anne Halvorsd."

F.f. Kiøstol Christensen paa Søve og Anne Halvorsdatters Karen: Hr. Poppe, Hr. Hans Severin Thornsohn, Hr. Skaaning hos Hr. Auditeur Wessel, Madame Thornsohn, Jomfrue Wølner.
F.f.
Kiøstol Christensen Borgen og Anne Halvorsdatters Karen: Niels Tofte, Ole Christensen Kaasen, Tyge Andersen Søve, Liv Ougensd. Thorsnæs, Kirsten Christophersd. Tofte.
F.f. Kiøstol Christensen Borgen og Anne Halvorsdatters 
Christen: Thord Søvestrand, Anders Torsnæs, Halvor Hansen Søve, Kirsten Christophersd. Tofte, Birte Tormosd. Kolle.
F.f. Kiøstol Christensen Borgen og Anne Halvorsdatters 
Halvor: Steen Tofte, Anders Torsnæs, Ole Torstensen Søwe, Kirsten Christophersd. Tofte, Inger Tollevsd. Søwe.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 80a - 81a.
Sted: Borgen plads under Søwe i Holden præstegield - 1801.
Inderst Kjøstol Christensen, død 1. Apriil 1801. Enken Anne Halvorsdatter og Børn:
1. Christen Kjøstolsen 2 Aar.
2. Halvor Kjøstolsen 1/2 Aar.
3. Kari Kjøstolsd. 5 Aar.
Formynder for barna; Thor Jørgensens Søvestranden.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Anne Halvorsdatter ble g2g m. enkemann Anders Jensen. Se Teigen(1) under M. Namløs.

Arbeider, husmann
Andres Gulbrandsen (Anders Gulbrandsen) fra Dagsrud f. 25/9-1802 på Grinerud under Tveiten i Lunde d. 4/11-1844 på "Fæbakke", 46 år gml., s.a. Gulbrand Andresen.
g1g i Holla 30/3-1826 m. Anne Pedersdatter fra Haugen under N. Jøntvedt f. 24/4-1806 d. 25/5-1830 på Borgen, som "Huusmandskone", 23 år gml., d.a. Peder Isaksen Gruen.
Forlovere: "
Isach Isachsen Gruen og Christen Halvorstaae."
g2g i Holla 29/12-1830 m. Ingeborg Olsdatter fra Haugen f. ca. 1800, d.a. Ole Hougen.
Forlovere: "
Christen Hansen Myhren og Gunder Gulbrandsen."
1. Gunder Andresen f. 7/7-1826.
2. Anne Andresdatter f. 31/8-1829.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anders Andresen f. 21/5-1831.
Bruker ca. 1829.

Av det første ekteskapet var de begge to i tjeneste på Bø i Helgen før de gifta seg.

F.f.
Inderste Anders Gulbransen Boeslie og Anne Pedersdatters Gunder: Anne Olsd. Hougen, Kari Olsd. Fæhn, Peder Hougen, Isach Isachsen Gruen og Gunder Gulbransen Eie.
F.f. Anders Guldbrandsen Borgen og Anne Pedersdatters
Anne: Maren Klevsgade, Karen Hougen, Ole Nielsen Namløs, Kittil Hougen, Gunder Guldbrandsen Myhren.
F.f. Anders Gulbrandsen Hougen og Ingeborg Olsdatters
Anders: Maren Halvorsd. Klevsgade, Karen Olsd. Hougen, Kittil Olsen Klevsgade, Gunder Gulbrandsen Myren, Hans Gulbrandsen Myhren.

Anders Gulbrandsen bodde på "Ødegården" i 1838 og på Namløshagen før 1841. Han døde på Febakke i 1844.

Borgen ble skyldsatt med eget bruksnummer i 1833, da eieren av Søve, enkefru Høyum, solgte Borgen til Ole Tormosen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skjøde fra enkefru Høyum til Ole Tormosen på l.nr. 53b for 300 spd., dat. og thingl. 12. Fenr. 1833."


Bonde, selveier
Ole Tormosen Borgen fra Olsbrygge
under Stenstad dpt. 23/5-1774 d. 29/7-1837 på Borgen, 61 år gml., s.a. Tormo Nilsen Olsbrygge.
g. i Holla 29/1-1836 m. enke Inger Mortensdatter fra Helgen store(5) f. 28/2-1786, d.a. Morten Jonsen Helgen.
Forlovere: "
Halvor Andersen og John Pedersen Wærstad"
Eier 1833.

Enka Inger Mortensdatter ble g3g i Holla 17/2-1839 med enkemann og bonde Lars Abraham Larsen Rogstad i Solum.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Abrahamsen Rogstad (gift med Ole Tormosens enke) til Halvor Gundersen paa halvdelen av l.nr. 53b for 190 spd., dat. 26. Februar, thingl. 19. Juni 1839." Se Borgen B.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Tormosens arvinger til Anders Andersen paa den anden halvdel af løbenr 53b (Borgen A) for 150 spd., dat. 8., thingl. 19. Juni1839."

Bonde, selveier
Anders Andersen Borgen fra Tufte(2) f. 3/3-1799 d. 3/11-1872 på Skippervold, som "føderaadsmand", 73 år gml., s.a. Anders Pedersen Tufte.
g. i Holla 10/10-1828 m. Karen Hansdatter fra Skippervold under S. Fen
f. 31/1-1810 d. 27/3-1890 på Borgen som "Kaarenke", 80 år gml., d.a. Hans Anundsen Skippervold.
Forlovere: "
Peder Andersen Tufte og Klokker F. Dahl."
1. Marthe f. 14/6-1830 d. 20/6-1830 på Skippervold, 6 dager gml.
2. Anne Kirstine f. 14/5-1831 d. 12/1-1835 på Skippervold, 4 år gml.
3. Anders Andersen Borgen f. 29/10-1833. Se nedenfor.
4. Hans f. 6/8-1836.
5. Jens Andreas f. 12/1-1840.
6. Peder Marthinius Andersen (Peder Andersen Skippervold) f. 12/2-1843. Se Skippervold under S. Fen.
Eier av Borgen A i 1839 og Borgen B i 1852.

Karen Hansdatter var i tjeneste hos Hans Steensen Tufte før hun gifta seg.

F.f. Anders Andersen Tufte og Karen Hansdatters Marthe: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 15/6.
F.f. Huusmand Anders Andersen Skippervold og Karen Hansdatters
Anne Kirstine: Maren Andersd. Haatved, Anne Hansd. Søwe, Peder Tufte og Jens Gunnerud, Anund Hansen Teigen.
F.f. Gaardmand Anders Andersen Skippervold og Karen Hansdatters
Anders: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Anne Hansd. Skippervold, Peder Tufte, Halvor Haatved, Anund Hansen Teigen.
F.f. Gaardmand Anders Andersen Borgen og Kari Hansdatters
Hans: Mari Andersd. Haatved, Anne Hansd. Skippervold, Halvor Haatved, Peder Tufte, Christen Pedersen Tufte.
F.f. Gaardmand Anders Andersen Borgen og Kari Hansdatters
Jens Andreas: Anne Hansd. Skippervold, Anne Pedersd. Tufte, Peder Tufte, Ole Steensen Wibetoe, Anund Hansen Teigen.
F.f. Gaardmand Anders Andersen Borgen og Kari Hansdatters
Peder Marthinius: Marthe Pedersd. Tufte, Marthe Jørgensd. Haatved, Peder Tufte, Jørgen Skippervold, Christen Pedersen Tufte.

Anders Andersen festa tidligere Skippervold under S. Fen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jørgen Andreas Nilsen til Anders Andersensamme halvdel for 200 spd., dat. 8., thingl. 15. Mai 1852.


Da Anders Andersen Borgen i mai 1852 også fikk kjøpt den andre halvdel av Borgen, eide han dermed hele Borgen.

Kilde: Matrikkelforslaget 1866.
Borgen ble oppgitt til 118 mål dyrka jord, for største delen av mindre god beskaffenhet.
Besetning: 1 hest, 5 kuer og 6 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er utskilt, afholdt 27. Juli, thingl. 12. Okt. 1866." Se Borgen B.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Andersens arvinger ifølge attest til sønnen Anders Andersen for kr. 2.000,- dat 1 Feb., thingl. 2. Marts 1877."

Bonde, selveier
Anders Andersen Borgen sen. (Anders Borgen) herfra f. 29/10-1833 d. 6/2-1919 på Borgen av "Alderdom".
g. i Holla 9/6-1865 m. Karen Kirstine Steensdatter fra Håtveit store(2) f. 17/11-1843 d. 3/2-1919 på Borgen av "Hjertesygdom", d.a. Steen Johannesen Haatved.
Forlovere: "
Anders Halvorsen Fæhn og Nils Johannesen Hotvedt."
1. Karen Marie Andersdatter f. 27/6-1867 d. 20/7-1924. Ugift.
2. Anders Andersen Borgen f. 10/10-1869. Se nedenfor.
3. Karen Kirstine Andersdatter (tvilling) f. 10/2-1872 g.m. Johannes Olsen Teigen.
Se M. Namløs(1) "Teigen"
4. Anne Sofie (tvilling) f. 10/2-1872.
5. Hanna Jensine f. 17/1-1875.
6. Hanna Jensine Andersdatter f. 8/10-1876 g.m. enkem. Andreas Nilsen Tufte. Se Tufte(6).
7. Sten Andersen Borgen (Steen Andersen Borgen) f. 5/5-1879. Se Borgjordet 19 under Søve.
8. Anette Marie f. 28/12-1882. Død tidlig.
Eier 1877.

F.f. Gbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Karen Maria: Anne Jensd. Tufte, Anne Jørgensd. Tinholt, Sten Johannesen Haatvedt, Johannes Stensen ditto, Peder Andersen Borgen.
F.f. Anders Andersen Skippervold og Karen Kirstine Steensdatters
Anders: Anne Jørgensd. Borgen, Anne Helene Andersd. Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn, Halvor Stensen Haatved, Jens Stensen Haatved.
F.f. Gaardbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Tvillinger
Karen Kirstine og (Anne Sofie): Barnets Moder, Anne Jørgensd. Skippervold, Anders H. Fæhn, Peder Andersen Skippervold, Jens Stensen Haatvedt.
F.f. Gaardbr. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters Tvillinger (Karen Kirstine) og
Anne Sofie: Kirsten Jensd Langkaas, Anne Christensd. Tufte, Halvor Stensen Haatvedt, Christen Andersen Vibeto, Jens Christensen Tufte.
F.f. Grdb. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Steensdatters
Hanna Jensine: Aavet Maria Christensd. Haatved, Kirsten Jensd. Langkaas, Peder Andersen Skippervold, Halvor Steensen Haatved, Jens Steensen ditto.
F.f. Grdb. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Steensdatters
Hanna Jensine: Helene Olsd. Haatved, Gunnild Maria Christensd. Tufte, Peder Andersen Skippervold, Johannes Steensen Haatved, Jens Steensen ditto.
F.f. Grdb. Anders Andersen Borgen og Karen Kirstine Stensdatters
Steen: Anne Jørgensd. Skippervold, Marthine Christensd. Tufte, Johannes Stensen Haatved, Thor Nilsen Borgen.

Anders Andersen Borgen overtok 2/3 av gården etter faren, mens 1/3 ble utlagt broren Peder Andersen Skippervoll.


Karen Kirstine Steensdatter og Anders A. Borgen. Fra Karen Vaaers private fotosamling.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Føderaadsbrev fra Anders Andersen Borgen og Peder M. Andersen Skippervold til Moderen Kari Hansdatter Borgen for livstid, dat. 1/2, tingl. 2/3-1877."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anders Andersen sen. til sønnen Anders Andersen jr. for kr. 5.000,- dat. 15., tingl. 22. april 1908.

Bonde, murer, selveier
Anders Andersen Borgen jr. herfra f. 10/10-1869 d. 1945.
g. hos Skien byfogd 14/12-1907 m. Marie Mikkelsdatter Berge fra Flåbygd i Lunde f. 26/2-1882 d. 1960, d.a. husmann Mikkel Gunnulfsen og Johanne Torstensdatter.
Forlovere: "Gbr. Anders Pedersen og Torgrim Stuveud af Hollen."
1. Anders Borgen f. 9/12-1909 d. 17/9-2000 g.m. Kirsti Andrea Dreier under Verket f. 1/3-1913 d. 13/6-1997.
2. Magnus Borgen f. 20/3-1912. Overtok eiendommen.
3. Kristen A. Borgen f. 29/1-1915.
Se Borgjordet 19 under Søve.
4. Johannes Borgen g.m. Liv Lønne fra Sannidal.
Eier 1908.

Ved vielsesinnføringa (dissentere) var det nevnt at brudgommen var utmeldt av Statskirken.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Tillegskontrakt vedkommende Fen Vannverk, inneholdene bestemmelser om dets disposisjon, fastsettelse av avgifter m.m., dat. 17/12-1924, tingl. 23/6-1926."


Det ble i deres tid planta en større frukthave her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 1/7, grunnbokført 3/7-1959 fra Marie Borgen til søn Magnus Borgen for kr. 30.000,-, selgeren forbeholder sig fritt husvær for livstid."

Selveier
Magnus Borgen herfra f. 20/3-1912 d. 26/4-2004.
g.m. Jenny Hansine Haatvedt fra Håtveit store(2) f. 2/10-1924 d. 18/2-1987, d.a. Steen Andreas Johannesen Haatvedt.
1. Torbjørn Borgen.
Eier 1959.

Se grunnboksblad heretter.
 


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter |


Borgen B - Borgjordet
Gnr 24 - bnr 3 (24/3). Gammelt løpenr. 53b (halvparten av Borgen).

Utskilt fra Borgen A, ifølge skylddelingsforretning tinglyst 12. oktober 1866.

Denne eiendommen ble senere kalt Borgjordet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet. (Gjelder Borgen A.)
"Skjøde fra Lars Abrahamsen Rogstad (gift med Ole Tormosens enke) til Halvor Gundersen paa halvdelen av l.nr. 53b for 190 spd., dat. 26. Februar, thingl. 19. Juni 1839."

På denne halvdelen av Borgen ble det oppført et bolighus av enkel standard allerede rundt 1839.

Bonde, selveier
Halvor Gundersen.
Eier 1839.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Gundersen til Jørgen Andreas Nilsen paa samme halvdel for 170 spd., dat. 9., thingl. 10. Februar 1841."

Skolelærer, selveier
Jørgen Andreas Nilsen fra Ø. Heisholt(4) f. 16/1-1804 d. i USA, s.a. Nils Andersen Heisholt.
g1g m. Kirsten Halvorsdatter fra S. Fen(1)
f. 22/8-1807 d. 27/1-1842 på Vipeto nedre, 34 år gml., d.a. Halvor Hansen Fæhn.
g2g i Holla 10/3-1843 m. Karen Kirstine Hansdatter fra Vipeto nedre(1) f. 3/1-1813 d. i USA, d.a. Hans Anundsen Wibetoe.
Eier 1841.

Denne familien bodde på Vipeto nedre fram til 1852, da de emigrerte til N. Amerika. Se Vipeto nedre(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skifte efter Kirsti Halvorsdatter afsluttet 6. Juli 1843, hvorved samme halvdel er udlagt enkemanden Jørgen Andreas Nilsen for 150 spd., thingl. 5. Sept. 1843."

Dette bruket, som er halvdelen av det opprinnelige Borgen, ble ikke offisielt utskilt fra bnr 2 (Borgen A) før i 1866.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 2. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jørgen Andreas Nilsen til Anders Andersensamme halvdel for 200 spd., dat. 8., thingl. 15. Mai 1852.

Anders Andersen.
Eier 1852. Se Borgen A.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 3. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Andersens arvinger ifølge attest, til sønnen Peder Marthinius Andersen for kr. 2.000,- herpaa m.m., dat. 1 Februar, thingl. 2. Marts 1877."

Peder Andersen Skippervold f. 12/2-1843.
Eier 1877. Se Skippervold under S. Fen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 3. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 7 "Nordheim" er udskilt, afholdt 16., thingl. 17. Juni 1903. Se Borgjordet 19.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 3. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Peder Andersen Skippervolds og før afdøde hustrus samtlige og myndige arvinger, ifølge attest, til Halvor Andresen Borgen for kr. 1.640,-
med forbehold for arvingene af ret til de malmforekomster, der maatte findes paa eiendommen, dat. 7. Juni, thingl. 29. Juli 1905."

Småbruker, gruvearbeider, tømmermann, gårdsarbeider, selveier
Halvor Andresen Borgen (Halvor Borgen) fra Åmdals verk i Skafså f. 8/3-1871 i Mo i Telemark d. 26/7-1924 på Borgen, s.a. Andres Halvorsen fra Moland og Gunnild Knudsdatter.
g1g i Skafså ca. 1895 m. NN
g2g i Holla 21/12-1900 m. Karen Andrea Pedersdatter (Karen Borgen) fra Skippervold under S. Fen f. 11/9-1878 d. 12/4-1957, d.a. Peder Marthinius Andersen Skippervold.
Forlovere: "
Anders Pedersen Skippervold og Even Tygesen Vrk."
1. Gudrun Borgen f. 28/8-1896 i Skafså.
2. Astrid Borgen f. 18/2-1898.
3. Andres Borgen f. 24/12-1899.
Barn i 2. ekteskap:
4. Peder Borgen f. 26/5-1901 i Holla.
5. Anne Kristine Borgen f. 19/3-1904.
6. Borghild Borgen f. 21/10-1905.
7. Jørgen f. 20/5-1912. Kun hjemmedøpt, av jordmor Ingeborg Tovsen, Tufte.
8. Einar Borgen f. 1/3-1919. Overtok eiendommen.
Eier 1905.

F.f. Tømmerm. Halvor Andresen Skippervold og Karen Andrea Pedersdatters Peder: Ole Andresen Vrk., Snedker Andres Halvorsen Vrk., Gbr. Anders Skippervold, Moderen, Anne Marie Pedersd. Skippervold.

Ved folketellinga 1910 ble det opplyst at Halvor Andresen tilhørte den Lutherske Evangeliske kirke (DELK).
De andre var medlemmer av Statskirken.

Losjerende (leieboere) 1910:
Grubearbeider Nils Alfred Andersen f. 27/8-1884 i Drangedal.
Grubearbeider Gustav Andersen f. 25/6-1889 i Mo, Telemark.

Stuepike (ugift) på Søve landbrugsskole, Kristine Andreasen f. 11/6-1881 i Mo, Telemark.
Føderaadsenke Gunhild Knutsdatter f. 30/12-1847 i Mo. Mor til Kristine Andreasen, .
Hjalmar Johansen f. 18/9-1900 i Mo, s.a. Kristine Andreasen.
Konstanse Andersen f. 8/10-1907 i Holla, d.a. Kristine Andreasen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 3. Digitalarkivet.
"Uskifteattest for Halvor Borgens enke, Karen Borgen, dat. 1/11-1924, tingl. 23/9-1925."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 3. Digitalarkivet.
"Tillegskontrakt vedkommende Fen Vannverk, inneholdene bestemmelser om dets disposisjon, fastsettelse av avgifter m.m., dat. 17/12-1924, tingl. 23/6-1926."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 3. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 10/8, grunnbokført 1/10-1939 fra Karen Borgen til Einar Borgen for kr. 5.600,- vedtatt av verge og overformynderei, selgeren forbeholder sig husvær
på denne eiendom for livstid
."

Einar Borgen herfra f. 1/3-1919 d. 8/1-1996.
g.m. Gudrun Vogsland fra Drangedal f. 13/5-1916 d. 30/4-1990.
1. Liv Berit Borgen g.m. Erling Vrålstad fra Drangedal.
2. Torill Borgen.

Eier 1939.

Se Grunnboka herfra.
 


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter |


Søvestrand
Husmannsplass under Søve. Ikke skyldsatt før etter 1920.

Første gang nevnt i Holla kirkebøker i 1719, da "Gunil Søvestrand" (se nedenfor) var fadder.


Arbeider, husmann
Helge Jonsen f. ca. 1663 bg. 30/4-1733. "
Helge Jonsen Søvestrand, 70 Aar 3 Mnd. 9 Dager."
g.m. Gunhild Tolfsdatter fra Sannes nedre f. ca. 1673 bg. 28/8-1740. "
Gunnil Tolfsd., 67 Aar 5 Mnd.", d.a. Tolf Gunnesen Sannæs.
1. Marte Helgesdatter f. ca. 1705 g.m. Anders Olsen. Se nedenfor.
2. Ragnhild Helgesdatter f. ca. 1710 g.m. Anders Olsen Jøntved. Se M. Jøntvedt.
3. Hans Helgesen f. ca. 1713. Se N. Tufte.
4. Guro Helgesdatter f. ca. 1716 g1g m. Anders Jacobsen Teigen. Se Teigen(1) under M. Namløs.

Iflg. skifte på Bø i 1694 tjente Helge Jonsen da hos Hans Tygesen Søwe.

Kilder: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 23 - 2009, side 27 - 28), samt kirkebøker og skifter.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, folie 380b - 381b.
Sted: Søwestranden under Søwe 6. Juli - 1734.
Helge Jonssen, død.
Arfvinger
Enchen Gunnild Tollefsdtr. og Børn.
1. Hans Heljesen 21 Aar.
2. Marthe Heljesdtr. 29 Aar. (rettet av G.S.)
3. Ragnhild Heljesdtr. 24 Aar.
4. Guroe Heljesdtr. 18 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"Pladsen Søvestrand fæstet fra Forwalter Bomhof til Anders Olsen, dat. 6. Febr. 1751."

Arbeider, husmann
Anders Olsen fra f. ca. 1711 bg. 13/5-1764. "Anders Olsen Søvestrand 53 aar.", s.a. Ole Olsen Vibeto/ Søvestrand.
g. i Holla 1/11-1736 m. Marthe Helgesdatter herfra f. ca. 1705 d. 3/10-1785. "Marthe Helgesdatter Søvestrand 80 aar.", d.a. Helge Jonsen.
Bruker 1751.

Det er ingen kjente barn i dette ekteskapet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"Pladsen Søvestrand, Fæstet fra Maria Sal. Bomhof til Jørgen Thorsen, dat. 13. Mai 1766."

Arbeider, husmann
Jørgen Thorsen Søvestranden fra Eie nedre i Holla dpt. 6/6-1728, s.a. Thor Rasmussen Eje.
g. i Holla 5/4-1759 m. Ingeborg Andersdatter fra Torsnes under Søve dpt. 18/12-1737 d. 16/3-1826 på Søvestrand, d.a. Anders Andersen.
1. Thor Jørgensen dpt. 16/5-1759. Se nedenfor.
2. Anders Jørgensen dpt. 12/12-1762 d. 6/8-1782. "Anders Jørgensen Søvestrand druknet ved Søvestrand 6. aug. begraven ved Holden 18 aar 34 uger."
3. Maren Jørgensdatter dpt. 20/9-1778.

F.f. Jørgen Thorsens og Ingebor Andersdatters Thor: Søren Fæhn, Anders Torsnæs, Kittil Isachsen, Ingebor Fæn, Marte Fæn, Maren Andersdatter Søve.
F.f. Jørgen Thorsen Torsnes og Ingebor Andersdatters Anders: Gunder Ringsevje, Anders Torsnes, Jon Søve, Ingebor Fæn, Giertrud Søve.
F.f. Jørgen Søvestrands og Maren Andersdatters Maren: Anders Torsnes, Annund Skippervold, Ole Søve, Madame Thornson, Jomfrue Boel Maria Vølner.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Gruvearbeider, husmann
Hans Brynildsen Kaasen d.y. fra Kåsa under Hvalen dpt. 9/12-1761 bg. 28/3-1802. "Hans Brynildsen Stuen, 42 Aar.", s.a. Brynild Olsen Kaasen.
g. i Holla 15/10-1775 m. Maren Andersdatter f. ca. 1753 bg. 5/5-1802. "Maren Andersd. Stuen, 53 Aar."
Bruker 1770.

Denne familien bodde her i en periode på 1770-tallet og litt på 1790-tallet. De flytta før 1800 til Stua under M. Jøntvedt.

Arbeider, husmann med jord
Thor Jørgensen Søvestranden herfra dpt. 16/5-1759 d. 8/7-1819. "Thor Jørgensen Huusmand Søvestranden 61 aar.", s.a. Jørgen Thorsen Søvestranden.
g. 14/2-1786 m. Margrethe Anundsdatter fra Skippervold under S. Fen dpt. 20/10-1765 d. 26/12-1842 på Værket, 81 år gml., d.a. Anund Sørensen Skippervold.
Forlovere: "
Hans og Annund Wibeto."
1. Jørgen Thorsen f. 10/8-1786. Se Haugen under Eie nedre.
2. Maren Thorsdatter (Mari Thorsdatter) f. 4/10-1787.
3. Anund Thorsen f. 1/5-1797.
Fenshagen under S. Fen.
Bruker i 1786.

F.f. Thord Søvestrand og Margrethe Annundsdatters Jørgen: Annund Skippervold, Ole Borgen, Søren Søve, Madame Thornsohn, Jomfrue Knudsen.
F.f. Thord Jørgensen Søvestrand og Margrethe Annundsdatters Maren: Søren Søve, Peder Ringsevje, Hans Annundsen Skippervold, Maren Olsdatter Borgen, Liv Ougensdatter Søve.
F.f. Thord Søvestrand og Margrethe Anundsdatters Anund: Ole Tved, Anders Torsnæs, Tyge Andersen Søve, Kirsten Arvesdatter Skippervold, Birte Nielsdatter Ringsevje.

Enka Margrethe Anundsdatter ble g2g i 1821 med Hans Hansen "den store" ved Ulefoss Jernverk. Se Familie 31 - Verket 1801.

Arbeider, husmann med jord
Anund Thorsen herfra f. 1/5-1797 d. 18/5-1868 på "Svælgen" under Fen, 71 år., s.a. Thor Jørgensen Søvestranden.
g. i Holla 9/8-1817 m.
Maria Andersdatter fra S. Fen(5) f. 15/11-1795, d.a. Anders Kittilsen Fæhn.
Bruker 1819.

Denne familien flytta i ca. 1828 til Fenshagen under S. Fen.

Neste bruker ca. 1828.

Arbeider, husmann med jord
Ole Thygesen Kaasen/ Søvestrand fra Kåsa under Søve f. 2/10-1823 d. 16/1-1897 i Søvestrand, av "Maveonde"., s.a. Thyge Andersen Kaasen.
g. i Holla 27/12-1856 m. Anne Gurine Andreasdatter fra Oterkjær øvre under Susås f. 11/7-1833 på Toreskås under Susås d. 24/11-1874 i Søvestranda, 42 år gml., d.a. Andreas Halvorsen Susaas..
Forlovere: "
Anders Thomassen Wibetoe og Halvor Clasen Toreskaas."
1. Anne Christine Olsdatter f. 4/8-1857.
2. Andreas Olsen f. 11/4-1860. Sagbrugsarbeider i 1875. Utflytta til Skien(?) i 1891.
3. Tollef Olsen f. 9/7-1862 d. 28/4-1887 i Søvestrand, som ugift arbeider av tæring. Konfirmert i Holla 1877.
4. Anders O. Søvestrand f. 4/3-1864. Se Bergegata 25 und. Prestegården.
5. Ole f. 28/3-1866 d. 29/3-1868 i Søvestranden av meslinger og skarlagensfeber, 2 år gml.
6. Olava Olsdatter f. 4/2-1869.

7. Anne Olsdatter f. 26/3-1872.
Bruker ca. 1868.

F.f. Huusmand Ole Thygesen Kaasen og Anne Gurine Andreasdatters Anne Christine: Maria Christensd. Stua, Anne Kirstine Andreasd. Skordal, Thor Andersen Stua, Andreas Halvorsen Otterkjær, Christen Andersen Søwe.
F.f. Huusmand Ole Thygesen Kaasa og Anne Gurine Andreasdatters
Andreas: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Mari Olsd. Roligheden, Tollef Halvorsen Fæhn, Ole Roligheden ældre, Christen Andersen Søwe.
F.f. Husm. Ole Thygesen Kaasen og Anne Gurine Andreasdatters
Tollev: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Anne Kristine Kristensd. Tufte, Kristen Tufte, Halvor Tollevsen Fæhn, Kristen Andersen Torsnæs.
F.f. Husm. Ole Thygesen under Søve og Gurine Andreasdatters
Anders: Taran Andersd. Tufte, Karen Pedersd. Skippervold, Anders Tovsen Skippervold, Kristen Andersen Tufte, Hans Andersen Thorsnæs.
F.f. Husm. Ole Thygesen Kaasen under Søwe og Anne Gurine Andreasdatters
Ole: Anne Larsd. Hauene, Maren Gundersd. Søwe, Jens Andreasen Hauene, Hans Olsen Roligheden, Hans Gundersen Tuftehagen.
F.f. Husmand Ole Thygesen Søvestranden og Anne Gurine Andreasdatters
Olava: Andrea Olsd. Søvedalen, Karen Gunuldsd. Søve, Lars Thomassen Søvedalen, Gunnuld Pedersen Kaasa, Ole Olsen Roligheden.
F.f. Husm. Ole Thygesen Søvestranden og Anne Gurine Andreasdatters
Anne: Barnets Moder, Anne Kristine Olsd. ditto(?), Hans Olsen Roligheden, Lars Thomassen ditto og Barnets Fader.

Denne familien bodde tidligere i Kåsa under Søve.

Dyrehold her i 1875: 2 kuer, 1 sau og 1 gris.

Fra tid til annen i 1870-åra, bodde denne familien i Søvestrand som inderster (leieboere).

Ole Sørensen f. ca. 1857 i Solum.
g.m. Anne Hansdatter f. ca. 1857 i Holla.
1. Herman Bertinius Sørensen f. 30/8-1888.
Bruker 1888 og 1891.

F.f. Husmand Ole Sørensen Søvestranden og Anne Hansdatters Herman Bertinius: Jørgen Johnsen Kværnodden, Anders Sørensen, Anders Pedersen Skippervold, Ingeborg Sørensd. Gruben, Karen Sørensd. Kværnodden.

Beboer her under folketellinga 1891:
Hans svigermor, enka Kirsti Hansdatter f. ca. 1825 i Holla. Hun var helt forsørget av "fattigvesenet".


Det bodde 2 familier i Søvestrand i 1900.

Arbeider, husmann med jord
Anders Olsen f. 1866 i Hollen, hf., Husmand med Jord.

Lovise Pedersd. f. 1871 i Hollen, hm.
Peder Andersen f. 1897 i Hollen, s.
Marie Andersen f. 10/7-1900 i Hollen, d.
Ole Andersen f. 1896 i Hollen, f. (forløpig bosatt?), s.

Gartner, leieboer
Birger Eriksen Søve f.
g.m. Andrea Thomine Jensdatter fra Barbu kommune f. 1860 d. 5/2-1900 på Søve av "Lungetæring".

Jenny Eriksen f. 1890 i Hollen, d.
Fridtjof Eriksen f. 1891 i Hollen, s.

Thora Johanna f. 25/11-1892 i Fjære kommune, d. 6/5-1896 i Søvestrand av "Tæring".
Ingeborg Eriksen f. 14/8-1895.
Birger Eriksen f. 31/12-1896.

Bruker ca. 1895.

F.f. Gartner Borger Eriksen, Søve og Andrea Tomine Jensdatters Ingeborg: J. O. Aashammer, M. Andersen, Fru Kari Aashammer, frk. Marthe Jacobsen, gartner F. Kristiansen.
F.f. Gartner Birger Eriksen, Søve og Andrea Thomine Jensens 
Birger Johannes: Bestyrer A. H. Frost, Søve, lærer J. Aashammar, do., O. Hansen Tufte, fru Aashammar, frk. Martha Jakobsen, Søve.

Andre i huset i 1900:
Susanne Antonsd. f. 1882 i Hollen, tj., ug., Tjenestepige.

Johannes Eriksen f. 1830 i Sverige, Logerende, enkemand, Amtsgartner.

 


Det bodde 2 familier på Søvestrand også i 1920:

Familie 1.
Søvestrand 1920.

Gårdsarbeider på Søve
Albert Halvorsen (Ringsevje) f. 7/12-1891.
g. i Holla 20/4-1912 m. Hanna Halvorsen f. 7/10-1894 i Gjestdal, Rogaland.
1. Haakon Halvorsen f. 16/7-1912.
2. Georg Halvorsen f. 3/2-1914.
3. Ingvald Halvorsen f. 23/5-1916.
4. Lars Halvorsen f. 20/11-1917.
5. Alf Halvorsen f. 19/9-1919.

Hele familien tilhørte "Den Evangeliske Lutherske Kirke" (D.E.L.K.). Alle untatt kona, var født i Holla.

Familie 2.
Søvestrand 1920.

Kunstmaler
Ture Fredrik Holm (Ture Holm) f. 28/4-1890 i Stockholm, Sverige.
g. 28/6-1918 m. kunstmaler Nanna Kiøning f. 15/2-1876 i Saltdalen, Nordland.

Som hushjelp: Hennes søster, Kathrine Emilie Kiøning f. i Saltdalen 17/8-1881.


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter |


Ringsevja - Evja
Gammel husmannsplass under Søve.

Det må til tider ha vært 2 boplasser her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"Pladsen Ringsevien fæstet fra Engebret Bomhof til Gunner Pedersen, dat. 6. Sept. 1758."

Arbeider, husmann
Gunder Pedersen Ringsevje f. ca. 1722 bg. 23/8-1781. "
Gunder Pedersen Ringsevje, ved Holden, 59 Aar 3 Uger 2 Dage."
g. i Holla 13/10-1754 m. Lisbeth Andersdatter fra Torsnes under Søve dpt. 1/11-1722 bg. 12/12-1800, d.a. Anders Andersen Thordsnæs.
1. Maren Gundersdatter dpt. 25/12-1757 g.m. Ole Andersen Huset. Se Huset under Værstad.
2. Peder Gundersen dpt. 31/5-1761. Se nedenfor.
Bruker 1758.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gunder Ringsevjen og Lisbet Andersdatters Maren: Ole Enersen, Ole Tved, Anders Torsnæs, Madame Bomhoff paa Søve, Anna Søve.
F.f. Gunder Ringsevje og Lisbet Andersdatters
Peder: Ole Tved, Jørgen Fæn, Anna Ringsevje, Anna Monen, Ingebor Olsd. Søve.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 11. Digitalarkivet.
"Pladsen Ringsevien solgt fra Ole Enersen til Conferenceraad Løvenskiold, dat. 29/5-1767 for 140 Rdl. - 16 Sk."

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, side 590a - 590b.
Sted: Ringsevjen under Søwe i Holden - 1781.
Gunder Pedersen, død. Enken Lisbeth Andersdtr. og Børn:
1. Peder Gundersen 21 Aar. Formynder: Jørgen Søvestranden.
2. Maren Gundersdtr. g.m. Ole Andersen Huuset.
Verge for enken: Morbroder Anders Andersen Torsnæs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.Arbeider, husmann (under jernverket)
Peder Gundersen Ringsevje herfra dpt. 31/5-1761 bg. 8/5-1805, "
Peder Gundersen Ringsevje, 44 Aar."
g. 5/4-1786 m. Berthe Nilsdatter fra Bjørndalen under S. Fen dpt. 25/8-1765 (født på Lysnes under Namløs nedre) bg. 11/4-1805. "
Berthe Nielsd. Ringsevjen, 39 Aar.", d.a. Nils Andersen Bjørndalen.
1. Gunder f. 3/9-1786 bg. 19/10-1786. "Gunder Pedersen Ringsevje, ved Holden, 6 Uger 4 Dage."
2. Inger Pedersdatter f. 7/8-1787 d. 21/11-1822 på Fjell i Kilebygda. Ugift. 
3. Lisbeth Marie f. 20/10-1790 bg. 6/6-1791. "Lisbet Marie Pedersd. Ringsevje, ved Holden, 32 Uger 5 Dage."
4. Gunder Pedersen f. 15/3-1792. Se Høgsete(B) under Vale i Valebø.
5. Nils f. 19/5-1795 bg. 27/6-1796. "Niels Pedersen Ringsevje, ved Holden, 1 Aar 5 Uger."
6. Lisbet Maria Pedersdatter (Lisbet Pedersdatter) f. 28/1-1797 g. i Romnes kirke 22/5-1820 m. husmann under Holtan i Saude, Anders Hansen* f. 1794. Bodde trolig i Sauherad*.
7. Maren f. 18/6-1799 bg. 13/11-1799. "Maren Pedersd. Ringsevje, ved Holden, 21 Uger."
8. Anne f. 22/5-1803 bg. 28/10-1803. "Anne Pedersd. Ringseje, 20 Uger."
Bruker ca. 1786.

F.f. Peder Gundersen Ringsevje og Birthe Nielsdatters Gunder: Anders Thorsnæs, Niels Biørndal, Halvor Olsen Søwe, Madame Thornsohn, Jomfrue Wølner.
F.f.
Peder Gundersen Ringsevje og Birthe Nielsdatters Inger: Niels Biørndalen, Thord Søvestrand, Niels Nielsen Myren, Maren Pedersd. Kaasen, Anne Andersd. Søve.
F.f.
Peder Gundersen Ringsevje og Birthe Nielsdatters Lisbet Marie: Niels Biørndal, Thord Søvestrand, Anders Andersen paa Søwe, Madame Thornsohn, Jomfrue Poulsen.
F.f.
Peder Gundersen Ringsevje og Birthe Nielsdatters Gunder: Jørgen Søvestrand, Anders Torsnæs, Niels Nielsen Fæhn, Liv Ougensd. Torsnæs, Margrethe Biørnsd. Søve.
F.f. Peder Gundersen Ringsevje og Birthe Nielsdatters
Niels: Anders Torsnæs, Lars Kamperhoug, Halvor Nielsen Biørndalen, Margrethe Anundsd. Søvestrand, Birthe Tormosd. Søve.
F.f. Peder Gundersen Ringsevje og Birte Nielsdatters 
Lisbet Maria: Thord Søvestrand, Niels Nielsen Stuen, Ole Nielsen Præstegaarden, Ingeborg Sørensd. Stuen, Anne Halvorsd. Borgen.
F.f. Peder Gundersen Ringsevje og Birte Nielsdatters 
Maren: Niels Biørndal, Søn Halvor Nielsen Biørndal, Søn Isaach Nielsen Biørndal, Margrethe Anundsd. Søvestrand, Inger Isaachsd. Søwe.
F.f.
Peder Gundersen Ringsevje og Berthe Nielsdatters Anne: Ole Biørndahl, Berthe Evensd. Ringsevje (+ foreldrene?).

Under folketellinga 1801 losjerte den ugifte Kirsten Svendsdatter(40) her med sin sønn Svennung Svendsen(5).
Hun var datter av Svend Hansen og kom fra
Haugen under M. Vibeto.

Kilde: Kirkebøker for Holla og Sauherad.
*Anders Hansen (i Sauherad bygdebok - Birger Kirkeby - der skrevet for Andres Hansson) var nevnt i Folketellinga 1801 for Sauherad (Saude), som tjenestegutt på Nordistugu av Holtan øvre, 16 år gammel - dermed trolig f. rundt 1784.
Han kom til Holla og fant sin brud i barn nr. 6 ovenfor. De gifta seg i Holla hovedkirke den 22. mai 1820. Ingen av dem er funnet i inn- eller utflyttingslistene hverken i Sauherad eller Holla. De døper ei datter Marie i Nes kirke 16/7-1820. Marie Andersdatter ble født 8/7 s.å. Faren ble da kalt for "Husmand under Holten i Næs".

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 851a - 853a.
Sted: Ringsevjen under Søwe i Holden - 1805.
Peder Gundersen og konen Børte Nielsdtr., begge døde. Børn:
1. Gunder Pedersen 13 Aar.
2. Inger Pedersdtr. 18 Aar.
3. Lisbeth Pedersdtr. 8 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 90. Digitalarkivet.
"Pladsen Ringsevie fæstet fra Capitain Høyum til Niels Olsen, dat. 14. April 1816."

Arbeider, husmann
Nils Olsen Tvedt fra V. Tveit f. 6/1-1789 d. 28/7-1864 på Tveit av alderdom, 75 år gml., s.a. Ole Andersen Tved.
g. i Holla 2/6-1815 m. Gunhild Johannesdatter fra Gunnerud under Prestegården f. 21/8-1792 d. 14/3-1861 på Tveit, d.a. Johannes Andersen Gunnerud.
Forlovere: "Steen Tufte og Ole Tved."
1. Maren Nilsdatter f. 28/9-1815 g.m. Peder Andersen.
2. Anders (tvilling) f. 5/2-1818 d. 19/2-1818 på Ringsevja, 14 dager gml.
0. Dødfødt Drengebarn (tvilling) f. 5/2-1818.
3. Aaste Nilsdatter f. 24/1-1819 g.m. Nils Christophersen fra Verket. Se Familie 7 - Verket 1845.
0. Dødfødt Pigebarn f. 11/4-1821.
4. Ingeborg f. 8/4-1822 d. 13/11-1825 på Ringsevja, 3 år gml.
5. Johanne Nilsdatter f. 25/11-1824 g.m. Ole Gundersen Tveit. Se Tveit(2).
6. Ingeborg Nilsdatter f. 24/2-1827 g.m. verksarbeider Tron Gundersen. Se Familie 38 - Verket 1845.
7. Marthe Nilsdatter f. 9/4-1830 g.m. enkem. Nils Gundersen. Se Familie 9b - Verket 1875.
8. Kirsten Nilsdatter f. 13/3-1833.
9. Andrea Nilsdatter f. 10/5-1836 g.m. John Tallaksen. Se Familie 37 - Verket 1865.
Bruker 1816.

F.f. Huusmand Niels Olsen Søwe og Gunnil Johannesdatters Maren: Marthe Namløs, Ingebor Gunnerud, Ole Tved, Johannes Gunnerud og Frederich Tved.
F.f.
Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesdatters Anders: Anne Tved, Kirsten Tved, Johannes Gunnerud, Gunder Tved og Frederich Søwe.
F.f.
Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesdatters Aaste: Ingebor Gunnerud, Inger Fæhn, Anders Tved, Gunder Tved og Frederich Tved.
F.f. Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesdatters
Dødfødte Pigebarn. Moderen havde ikke mærket Liv hos det de sidste 7 á 8 Uger, ellers vidstes ingen aarsag dertil.
F.f. Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesdatters
Ingebor: Mari Andersd. Tved, Kari Johannesd. Ringsevje, Ole O. Namløs, Jens Gunnerud og Friderich Olsen Tved.
F.f. Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesdatters
Johanne: Ingebor Holden, Kari Johannesd. Tved, Gunder Tved, Jens Gunnerud og Ole Andersen Holden.
F.f. Huusmand Niels Olsen Ringsevje og Gunnil Johannesdatters Ingebor: Mari Andersd. Tved, Kari Johannesd. Tved., Ole Holden, Jens Gunnerud og Peder Nielsen Heinen.
F.f. Niels Olsen Tvedt og Gunnild Johannesdatters Marthe: Inger Andersd. Tvedt, Kirsten Johannesd. Gunnerud, Jens Gunnerud, Johannes Namløs, Ole Olsen Namløs.

F.f. Gaardmand Niels Olsen Tved og Gunnild Johannesdatters Kirsten: Karen Johannesd. Texle, Maren Nielsd. Tved, Gunder Olsen og Frederich Olsen Tved, Peder Andersen Meelteig.
F.f. Gaardmand Niels Olsen Tved og Gunnild Johannesdatters Andrea: Kirsten Johannesd. Gladhuus, Mari Nielsd. Tved, Jens Gunnerud, Frederik Tved, Peder Andersen Meelteig.

Denne familien flytta til et bruk under Tveit rundt 1828-1829. Jeg vet enda ikke hvor på Tveit de bodde.

Verksarbeider, leieboer
John Larsen Ringsevjen fra Verket f. 5/12-1804 d. 9/6-1891 i Hollakåsa av "Influensa", s.a. Lars Nilsen Ringsevjen. Se Familie 56 - Verket 1822.
g. i Holla 4/6-1831 m. Ingeborg Maria Isaksdatter fra Porsgrunn f. ca. 1802 d. 7/3-1876 på Verket, 71 år gml., d.a. Isak Christensen i Porsgrunn.
Se denne familien på Verket: Familie 38 - Verket 1835.


| Hjem | Innhold |
Gamle Søve | Søve 1 | Søve østre |
| Bakken | Borgen A | Borgen B| Evje | Kloppa | Kåsa | Ringsevja | Silkeslottet | Søvedalen | Søvestrand | Tangen | Torsnes |
| Hustomter |


Kåsa - Kaasa
Husmannsplass under Søve. Nevnt fra rundt 1823.

Arbeider, husmann
Thyge Andersen Kaasen fra Torsnes under Søve dpt. 22/7-1770 d. 5/6-1847 på Kåsa, 77 år gml., s.a. Anders Andersen Torsnæs.
g. i Holla 19/4-1817 m. Anne Olsdatter fra Roligheten 7 under Tufte
f. 24/12-1779 d. 18/10-1863 på "Enken Anne Olsdatter, Kaasa under Søve", 84 år gml., d.a. Ole Olsen Roligheden.
Forlovere: "
Steen Tufte og Thor Søvestranden."
1. Anders (tvilling) f. 7/8-1817.
2. Gunhild (tvilling) f. 7/8-1817.
3. Anders Thygesen f. 7/4-1820. Se Dalen under Vibeto øvre.
4. Ole Thygesen f. 2/10-1823. Se nedenfor.
Bruker ca. 1823.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderste Thyge Andersen Schippervold og Anne Olsdatters Anders: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 8/8.
F.f. Inderste Thyge Andersen Schippervold og Anne Olsdatters
Gunnil: Mari Fæhn, Inger Fæhn, Gunder Fæhn, Anders Thorsnæs og Anun Søvestranden.
F.f. Huusmand Thyge Andersen Skippervold og Anne Olsdatters
Anders: Kirsten Thorsnæs, Anne Romnæs, Ole Rolighed ældre, Anders Thorsnæs og Ole Rolighed yngre.
F.f. Huusmand Thyge Andersen Kaasen og Anne Olsdatters
Ole: Inger Eishoug, Gunnil Larsd. Søve, Anders Thorsnæhs, Peder Eishoug og John Olsen Rolighed.

Denne familien bodde først noen år på Skippervold under S. Fen (Fen øvre).

Arbeider, husmann med jord
Ole Thygesen herfra f. 2/10-1823 d. 16/1-1897 i Søvestrand, av "Maveonde".
g. i Holla 27/12-1856 m. Anne Gurine Andreasdatter fra Oterkjær øvre under Susås f. 11/7-1833 på Toreskås under Susås d. 24/11-1874 i Søvestranda, 42 år gml., d.a. skoleholder Andreas Halvorsen Susaas.
Bruker ca. 1856.

Ole Thygesen med familie bodde lengst på Søvestrand. Se alle barna der.

Arbeider, husmann med jord
Gunnulf Pedersen (Gunnuld Pedersen) fra Lunde i Telemark f. ca. 1822.
g.m. Kari Olsdatter fra Lunde i Telemark f. ca. 1822.
1. Ole Gunnulfsen f. 10/6-1847 på Barlaughegna i Lunde. Se Familie 8 - Sagene 1891.
2. Kari Gurine Gunnulfsdatter f. 22/5-1849 i Lunde, g.m. smed Karl Julius Brynildsen. Se Familie 70a - Verket 1891.
3. Anne f. ca. 1860 i Lunde.
4. Kari Gunnulfsdatter f. 15/1-1861 i Lunde
5. Peder Gunnulfsen f. 7/3-1863 i Lunde.
6. Anne Gunnulfsdatter f. 25/11-1867.
Bruker 1864.

F.f. Gaardm. Gunnuld Pedersen Barlaughægna i Lunde og Kari Olsdatters Ole: Anne Olsd. Hellestad, Aaste Olsd. ditto, Ole Hansen ditto, Jørgen Olsen Kaasa, Maria Olsd. Hellestad.
F.f. Inderst Gunnuld Pedersen Barlaughægna og Kari Olsdatters Kari: Anne Olsd. Kaasene, Marte Olsd. Hellestad, Ole Aslachsen Tvedten, Harald Olsen Solie, Hans Pedersen Hougen.
F.f.

F.f. Husm. Gunnul Pedersen Kaasa under Søve og Kari Olsdatters
Anne: Karen Jacobsd. Øgaarden, Karen Gundersd. Søve, Ole Thygesen Søvestrand, Hans Pedersen Ulefos, Ole Gunnulsen Ulefos.

Denne familien er registrert i innflyttingslistene i Holla kirkebok i 1876, men det var notert at de kom til Holla fra
Lunde prestegjeld for 12 år siden, altså i 1864.

De bodde på Kåsa under Søve i 1864 og i 1875.

Besetning i 1875: 1 ku.
Tangen.
Gnr 24 - bnr 75. Bosted under Søve.

Utskilt fra Søve(1) ved skyldsettingsforretning etter Norges matrikkel 1905.

Skyldmark: 0 mark 12 øre. Dette tilsvarer 20-24 hustomter i et moderne byggefelt i dag (2020).

Beliggenhet: Ved Norsjø, mellom rasteplassen før ny-brua og der el-verket bygde.


Tangen. Tidlig 1950-tall. Skannet fra "Ulefoss i bilder" (Gerhard Hedlund).

Smed ved landbruksskolen og lærer i smedfaget, leilending
John Olsen Lindgren (John Lindgren) fra Haugbakken(8) under Prestegården f. 4/8-1858 d. 28/3-1947, s.a. smed Ole Johnsen Lindgren.
g. i Holla 24/8-1888 m. Anne Marie Olsdatter fra M. Namløs(10) f. 2/10-1858 d. juni 1949, d.a. bonde Ole Andersen Namløs.
Forlovere: "
Kristian Kristensen Stua og Ole Nilsen Namløs."
1. Otto Andreas Lindgren f. 4/10-1890. På hvalfangst i 1910.
2. Astrup Ingolf Lindgren f. 17/7-1899. Se Gamlev. 151 under S. Fen.
Bruker 1896.

F.f. Smed John Olsen Lindgren og Anne Marie Olsdatters Otto Andreas: Ingeborg Kirstine Thomasd. Haugbakken, Liv Helliksd. Holla, Ole Johnsen Lindgren, Thomas Olsen Lindgren og Johannes Olsen Lindgren.
F.f. Smed John Olsen Lindgren, Ringsevjen og Anne Marie Olsdatters
Astrup Ingolf: Ingeborg Kristoffersen Ulefos, pige Karen Kristiansen Stua, Gbr. Ole Nilsen Namløs, Smed Ole Johnsen Lindgren, Beslager Karl Gundersen Vrk., Skomager Ole Kristiansen Stua.

Kilde: Utdrag fra en artikkel av Eivind Ellingbø - "Eldre hollasokninger som arbeidet på Søve." Se Hollaminner 1995, side 26.
John O. Lindgren tilhørte en slekt som utmerket seg med en rekke dyktige håndverkere, og han holdt slektens tradisjoner oppe. Den første opplæringen i smedyrket fikk han hos sin far, og fra 1883 hos smedmester Bentsen på Ulefoss. Deretter arbeidet han noen år i verkstedet på Holla gård, til han i 1893 ble mestersvend hos smedmester Stokke i Skien. I de 3 årene i Skien, laget han bl.a. en del av det vakre beslagsarbeidet til Skien nye kirke. I 1896 ble John ansatt som lærer i smedarbeid og reparatør ved landbruksskolen på Søve. Han bodde på Tangen i de 25 årene han arbeidet på Søve. Så kjøpte han Gamlev. 151 på Fen.

De første åra av ekteskapet bodde de i Haugbakken. John Lindgren kjøpte som pensjonist hus på S. Fen. Se Gamlev. 151 under S. Fen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 392. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fylkesmannen i Telemark til stallkar Tollef Olsen Søve for kr. 3.400,00, med delvis (1/2) gjerdepliket for dette bruk og med rett for Søve gaard
til høi-, korn- og gjødselkjøring til og fra nedre del av Kloppa over Tangen, med forbud mot salg av drikkevarer, for overtredelse herav blir en mulkt av kr. 50,- for
hver gang at betale til Holla fattigkasse, dat. 18/8-1931, tingl. 24/6-1932."

Albert Halvorsen (Kloppa).
Bruker 1921.

Se Kloppa under Søve.

Stallkar på Søve, leilending
Tollef Olsen Søve (Tollef O. Søve) fra Søve(1) f. 23/10-1881 d. 18/2-1956, s.a. Ole Tollefsen Søve.
Eier 1932.

Tollef bodde her i mange år sammen med sine to brødre, Kristian og Hans. Tollef kjørte i mange år melk fra Søve til meieriet med hest og kjerre.
Han hentet også posten til Landbruksskolen. De hadde bikuber og solgte honning til private.

Kilde: Utdrag fra en artikkel av Eivind Ellingbø - "Eldre hollasokninger som arbeidet på Søve." Se Hollaminner 1995, side 26.
Tollef Olsens far, Ole Tollefsen bodde og arbeidet på Søve i mange år. De siste åra som stallkar. Tollef kom i snekkerlære, men da faren døde i 1899, måtte Tollef overta arbeidet etter han for å kunne forsørge mor og søsken. Tollef hørte til "Haugianerne" (DELK). En av hans interesser var bier. Han hadde bikuber på Tangen og solgte honning.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 392. Digitalarkivet.
"Skylddelinger dat. 26/5, grunnbokført 10/7-1952, vedkommende:
1. (bnr 89) Evja av skyldmark 0,02. Ubenytta.
2. (bnr 90) Nordsjøstrand av skyldmark 0,02. Strandlinje.
3. (bnr 91) Strandveien I av skyldmark 0,02. Ubenytta.
4. (bnr 92) Strandveien II av skyldmark 0,02. Se Søvittvegen 4.

Ny skyldmark av Tangen etter nevnte tomtesalg: 0,04.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 392. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte dat. 24/4, grunnbokført 25/4-1957 fra skifteforvalteren i Tollef Olsen Søves dødsbo til Holla Meieri for kr. 23.000,- "
"Landbruksstyrets godkjennelse mangler."

Se heretter Grunnboka.

De gamle bygningene her ble nedbrent før den nye veien og brua ble bygget i 1979/80.Evje
Gnr 24 - bnr 9 (24/9).

Utskilt fra Søve(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 15/6-1904.

Beliggenhet: Ytterst i Søvedalen.

Skyldmark 1904: 0,02.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 9. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bratsberg Amtskommune v/ amtmanden til Halvor Andersen Ringsevjen for kr. 400,- med forpligtelse for eieren af dette brug, ikke uden
Søves eiers tilladelse fra denne tomt at sælge drikkevarer, selv om disse ikke er berusende, dat. 20/2-1906, thingl. 26/6-1907."

Gruvearbeider
Halvor Andersen
d.y. fra Lysnes under Namløs nedre f. 7/3-1862 på Lysnes d. 28/8-1925, s.a. gruvearbeider Anders Christophersen.
g. i Holla 30/12-1884 m. Anne Marie Hansdatter fra Roligheten(8) under Tufte f. 20/8-1859 d. 27/1-1939, d.a. Hans Henrik Olsen Roligheden.
Eier 1907.

Halvor Andersen bygde nytt hus her og flytta inn, men i 1911 kjøpte han Roligheta(8) under Tufte av sin svigerfar og flytta dit.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 9. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor Andersen til Herman Ingvald Nilsen for kr. 3.225,- dat. 21. tingl. 25/2-1911."

Kjøpmann
Herman Ingvald Nilsen (Ingvald Nilsen) fra Verket f. 8/8-1890 d. 24/11-1951, s.a. former Nils Hansen. Se Familie 13a - Verket 1891.
g. i Holla 30/10-1915 m. Anna Elise Olsen (Anna Nilsen) fra Verket f. 26/11-1887 d. 16/10-1965, d.a. former Asgeir Olsen. Se Familie 48s - Verket 1891.
1. Asbjørn Osvald Nilsen f. 26/7-1916. Overtok eiendommen og butikken.
2. Nelly Alise Nilsen f. 25/6-1918.
Eier 1911.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Kjøbmand Herman Ingvald Nilsen, Ringsevje og Anne Asgjerdsens Asbjørn Osvald: Pige Karen Asgjerdsen, Kone Oline Hansen, Arb. Lars Larsen Ringsevje, Barnets Fader. Hjemmedøbt (26/7) af Andreas Nilsen.
F.f.
Kjøbmand Herman Ingvald Nilsen, Ringsevje og Anne Elise Asgjerdsens Nelly Alise: Kone Olava Hansen Kaasa, Pike Matilde Kabbe, Vaktmand Nils Hansen, Faren.

Ingvald Nilsen drev en assortert landhandel her i 1920. Han bodde da selv i annen etasje og leide ut en leilighet til familien Oskar Bolstad.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 9. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 27/12, dagbokført (tingl.) 30/12-1954 fra Elise Nilsen i uskiftet bo etter Ingvald Nilsen, til Asbjørn Nilsen for kr. 30.000, hvorav varebeholdningen m.v. for kr. 10.000,-
Selgeren forbeholder sig for livstid fritt husvær på eiendommen."

Former, leieboer
Oskar Adolf Bolstad (Oskar Bolstad) fra Øvervoldsåsen(B) und. N. Fen f. 24/11-1892 i Mo i Tel. d. 7/6-1958 i Brevik, s.a. Andreas Olsen Bolstad.
g. i Holla 28/10-1916 m. Ingerid Terese Jespersen fra øvre Verket f. 7/5-1895 d. 17/5-1969 i Brevik, d.a. Even Andreas Jespersen. Se Familie 141 - Verket 1910.
1. Arvid Bang Bolstad f. 27/12-1916 d. 6/4-2001 i Brevik g.m. Snefrid Smith fra Brevik f. 21/11-1917 d. 16/12-1990 i Brevik.
2. Erling Bang Bolstad f. 9/5-1920 d. 6/4-1999 i Brevik g.m. Solveig Gjeruldsen fra Brevik f. 7/8-1918 d. 18/8-2003 i Brevik.

F.f. Fabrikarb. Oskar Adolf Andreassen Bolstad, Vrk. og Terese Jespersens Arvid Bang: Grubearb. Karl Bolstad, Kontorist Hans Jespersen, Kone Hanna Bolstad og Barnets Moder.
F.f.
Arb. Oskar Adolf Bolstad og Ingrid Therese Eivindsdatters Erling Bang: Barnets far, Eivind Jespersen, kone Hanna Bolstad, pike Anna Bolstad.

Denne familien flytta til Brevik rundt 1930.

Eiendommen Evje måtte vike for den nye vegen inn til Ringsevja, men Ingvald Nilsen kjøpte seg ei tomt på eiendommen, hvor han
bygde sitt hus, først assortert landhandel, siden elektrisk forretning, med bolig i andre etasje.

Kjøpmann
Asbjørn Osvald Nilsen (Asbjørn O. Nilsen) herfra f. 26/7-1916 d. 12/3-2005.
g.m. Mari Fæhn fra Tufte(5) (Mari Fæhn Nilsen) f. 4/12-1927 d. 24/7-2004, d.a. gbr. Hans Andreas Hansen Fæhn på Tufte.
1. Ivar Nilsen.
2. Merete Nilsen.
3. Arve Nilsen.
Eier 1954.

Dette og andre hus i området måtte rives til fordel for nyere utvikling av området.Kloppa
Gnr 24 - ikke skyldsatt, dermed intet bruksnummer.

Kloppa lå helt nederst i Søvedalen, til høyre der man tar av inn mot Ringsevja (Ulefoss sentrum).
Det neste hus (på samme side) var i 1920 landhandler Ingvald Nilsens butikk og bolig (på Evje).
Bakenfor Kloppa, mot Søvedalen, lå Kloppajordet.

Sliperiarbeider på Verket
Albert Halvorsen
fra Roligheten(8) under Tufte f. 7/12-1891 d. 9/7-1971, s.a. gbr. Halvor Andersen Roligheten.
g. i Holla 21/4-1912 m. Hanna Olina Tobiassen fra Fensv. 60 i Vesthagen under Søve f. 7/10-1894 på Ålgård, Rogaland d. 9/4-1975, d.a. Olaves Tobiassen.
Forlovere: "
Sliberiarb. Andreas Jakobsen og Former Anders Johnsen (begge egenhendig signert)."
1. Haakon Andreas Halvorsen f. 16/7-1912 i Fensv. 60 (Vesthagen) d. 1989.
2. Georg Olaves Halvorsen f. 3/2-1914 i Kloppa d. 1987.
3. Lars Martinius Halvorsen f. 20/11-1917 i Kloppa d. 2008.
4. Alf Henry Halvorsen f. 19/9-1919 i Kloppa d. 1979.
5. Harry Alfred Halvorsen f. 1921 d. 1977.
6. Olav Kåre Halvorsen f. 1932 d. 1999.
7. Gutt Halvorsen.
8. Esther Halvorsen gift Handeland.
Bruker 1914.

F.f. Dissenterbarn (Hollen). Fabrikarv. Albert Hansen (Halvorsen!) Grønhaug, Ulefos og Hanna Tobiassens Haakon Andreas: (ingen faddere). Gifte 1911. Konen er Dissenter i Evang. Luth. Frimenighed.
F.f.
Sliperiarb. Albert Halvorsen, Vesthagen og Hanna Olavesdatters Georg Olaves. Hustruen tilhører den evang. luth. Frimenighed (DELK, G.S.). Manden tilhører Statskirken.

Kona tilhørte i 1914 "Den Evangeliske Lutherske Kirke" (DELK) og mannen tilhørte Statskirken.
Det var allikevel ingen faddere oppført i kirkeboka. Ingen av barna ble døpt i Statskirken. Faren
har nok også blitt medlem av samme menighet. Albert Halvorsen var i sine yngre dager en velkjent
storhopper på ski i Holla.

De bodde i Kloppa under Søve også i februar 1914.

Denne familien flytta til plassen Tangen under Søve i 1921 og overtok Tangen etter John Olsen Lindgren.
Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.

Eiendommen Kloppa måtte også vike for utviklinga og ble revet i forbindelse med utvidelse av vegkrysset
Fensv./ Ringsevja.


Silkeslottet

Silkeslottet var et gammelt bryggerhus, som ble flytta fra ukjent sted, trolig under Søve, som bolig for elever ved landbruksskolen,
senere for husmorskolen. Huset ble plassert ved den lille skogen som eksisterte lenge på Søve. Det var kanskje under tiden som
hybler for husmorskoleelever at huset fikk navnet "Silkeslottet".


Til toppen av siden: Trykk [HOME]