ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |JØNTVEDT SØNDRE

Gnr 45 i Holla kommune

Oppdatert: 02.04.2022


| Hjem | Innhold |
| Gamle Jøntvedt Søndre | S. Jøntvedt 1 | S. Jøntvedt 2 | Skaukåsa |
| Hustomter |


Gamle Jøntvedt søndre - Jøntvedt lille

I 1398 er det oppført at presten i Helgja eier «2 aurabol», og Fen kirke .2 øresbol. i gården. I 1575 er skylda 12 meller, av dette har Holla prest 10 meller og Holla kirke 2 meller.
I 1669 er skylda den samme, da prestebolet er oppfort med 1 tn. 8 sett. og kirken ined 4 sett. Forslag til skyld i 1665: 17½ lispd. I 1823 ble skyIda 5 dl. 1 ort 14 skill. I 1866 8.61 mark.
Det var nå kommet til et skogstykke fra mellom-Jøntvedt.

I Brockenhus' regnskap av 1585 var skatten 6 mark smør og 1 B.pund mjøl, eller den samme skatten som på Bjerva og Værstad. I 1600-tallet skatta dette Jøntvedt som ødegård.

Fra jordebokene: 1665: Der er skog til gården og seter. 1723: Gården har alminnelig heimeseter. Der er en kvernstein.

1823: Gården er nå delt i to bruk. Hver av dem har «½ flomkvern». Det er en stor framgang i skyld fra gamle dager til først i 1800-tallet.
Av dette kan en skjønne at her har vært utført et stort nybrottsarbeld. Dette har vistnok foregått fra 1723-1800.

Eiere og brukere:

Som fortalt var Fens kirke og Helgen prestebol eiere i 1398. Da Fen kirke ble nedlagt gikk eiendomsretten i Jøntvedt over til Holla kirke og
Holla prestebol flkk visstnok snart Heljas rett. Dette korn seg av at presten i Holla nå ble prest i Helgja.
Den parten som kirken hadde i gården, sammen med også det øvrige kirkegodset, ble solgt til presten Peder Alstrup i Bamble i 1724 og
prestens del til oppsitterne i 1823.

Torkel betalte kroningsskatten i 1528, med 1 lodd sølv.

Knud Jøntued.
Bruker i 1591.

"Knud Jøntued" var en av 12 utsendinger fra Holla til kongehyllingen av kong Christian IV på Akershus slott i 1591.

Kilde: Seglteginger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, Norsk slektshistorisk forening (2010).
Allmuen i Holden Søfve rette stefnestue 19de Apriil Anno 1591: Gunduoll E. Namløs (G.E.), Halduor Gemelsøn Hoffthued, Helge Tolleson Brende, Olluff Arnarsøn Omthued,
Oluff Olluffson Helgen (S.O.), Torgius Ollufsson Feen (T.O.), Anders H. Eide (A.H.), Rasmus Ythrebød, Asgier Sødue (Søve), Peder Wibethaa, Kithill Werrestad og Knud Jøntued."
Disse utsendingene var ganske sikkert ikke tilfeldig utvalgt til denne oppgaven (G.S.).

Helge var bruker omkring 1600.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len 1612. Digitalarkivet.
Leilending: Peder eller Anuld.

Tollev 1624.
Anders 1630.
Jørgen 1635 til ca. 1640.

Lensmann, bonde
Anders Olsen Jentved f. ca. 1598*.
Bruker 1640 - ca. 1680. Se Gamle M. Jøntvedt.

Kilde: Skattematrikkelen 1647 (Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen).
"
Lille Jentued skyller aarlig 2 tønder, som aff Anders Oelsen dett bruger wdgiffuis. Deraff eyer Hollen presteboell 1 1/2 tønde 1 meller (korn) med bøxell och
Hollen kierche 2 meller (korn). Er en liden plads och jngen eyendomb till, mens gandsche forhøigt satt paa landschyld, derfore ehrachtett dett iche bedre end
for en ødegaards skatt att wdgiffue, som hid indtill altid scheed ehr. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 1 1/2 dr."


*Kilde: Sogneprestens manntall av 1665*.
"Lille Jemtved.
Opsidder: Anders Olssøn 61 Aar, bruger 2 Tønder."

Gården er i alle offentlige dokumenter siden 1640 og mange år fremover kalt Lille Jentved.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Jøntvedt Søndre | S. Jøntvedt 1 | S. Jøntvedt 2 | Skaukåsa |
| Hustomter |


Jøntvedt søndre 1 - Søgaard
Gnr 45 - bnr 1. Gammelt løpenr. 79 og 80.

Landskyld 2 tønner korn.

Bonde, leilending
Rasmus Thomassen Jentved.
g.m. NN.
1. Aase Rasmusdatter (Aaste Rasmusdatter) f. ca. 1688 g.m. Jens Østensen. Se Lia under Bjerva.
2. Hans Rasmussen f. ca. 1689. Se nedenfor.
3. Tormo Rasmussen f. ca. 1690.
4. Berthe Rasmusdatter f. ca. 1690-tallet g1g m. Ole Torbjørnsen. Se Vipeto nedre(1).
5. Maren Rasmusdatter f. ca 1690-tallet g.m. Brynild Eriksen. Se N. Jøntvedt.
6. Sivert Rasmussen f. ca. 1700. Se store Bø.
Bruker 1690.

Rasmus Thomassens søsken nevnt i skifte etter broren Sivert Thomassen på Sanna i 1700:
Sivert Thomassen Sanden d. 1700. Se Sanna.
Gunbjørg Thomasdatter g.m. Jens Terkelsen.
Berthe Thomasdatter f. ca. 1650 g1g m. Jens Larsen Omtved g2g m. Søren Sørensen Omtvedt. Se Gamle Omtvedt.

Kilde: Tingbok for Nedre Telemark sorenskriveri 1699 - 1703. (Avskrift G.S.)
Rasmus Jøntvedt er og Skyldig effter Howet (Hoved) Reignskabs bogens indhold paa folio 142, penge = 144 Rdl. 1 Ort 21 Sk. Der i mod førde den indstefnte til gield Reigning = 14 tylter bielcher og 1 1/2 tylt Spiirer, som hand siger iche er blefwen gaatgiort deris mellomhawende Handling, Hvilche bedragne til Penge 57 Rd. 2 Ort 12 Sk. som den sigtende formeldet af hans Debit bør fragaae, den øfrige Rest Erbyder hand sig til at betalle, om Nogen Dilation maa forundes, Thj Kiendes for Ret, at Rasmus Jøntvedt bør betalle de igien wærende Penge = 86 Rdl. 3 Ort 9 Sk. :| Naar hannem er gaatgiort de 57 Rdl. 2 Ort 12 Sk. |: til Seign. Anders Madsøn i Scheen at Endtrigtige med 1 Rdl. i omkostning inden 15 dage, under adfærd effter Lowen.
Dateret 16. November 1699.


Bonde, leilending
Hans Rasmussen Jentved
herfra f. ca. 1689 bg. 25/10-1761. "Hans Rasmusen, 72 Aar 6 Mnd. 18 Dage."
g.m. Karen Ditlevsdatter f. ca. 1689 bg. 15/2-1764. "Karen Ditlevsdatter søndre Jentved, 75 Aar 4 Mnd. 7 Dage.", d.a. Ditlef NN.
1. Anne Hansdatter d.e. f. ca. 1716 g.m. Johannes Gulliksen. Se V. Heisholt(A).
2. Thomas Hansen f. ca. 1717. Se N. Fen(1).
3. Berthe Hansdatter dpt. 17/12-1719 g1g m. Halvor Evensen Jøntvedt. Se M. Jøntvedt(1).
4. Anne Hansdatter d.y. dpt. 6/6-1723 død før 1762 (skifte nedenfor).
5. Ingeborg Hansdatter f. ca. 1724 g.m. Brynild Olsen Kaasa. Se Kåsa under Hvalen i Helgen.
6. Inger Hansdatter dpt. 2/12-1725 g.m. Anders Evensen Wibetoe. Se M. Vipeto.
7. Lisbeth Hansdatter dpt. 2/2-1727 g1g m. enkemann Torbjørn Svendsen. Se Odden under Eie øvre.
8. Anders dpt. 1/10-1730 bg. 14/12-1732. "Anders Hansen Søndre Jentved, 2 Aar 7 Uger 3 Dage."
9. Brynild Hansen dpt. 12/10-1732. Se nedenfor.

Bruker ca. 1718.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Jentved og Karen Ditlevsdatters Berte: Hans Brynilsen, Elef Omtved, Tormo Rasmusen, Berte Omtved, Guro Kolstad.
F.f. Hans Rasmusen og Karen Ditlevsdatters Anne: Torbiørn Kolle, Brynil Jentved, Siver Rasmusen, Maren Hvale, Maren Namløs.
F.f. Hans Rasmusen og Karen Ditlevsdatters Inger: Tormo Namløs, Jens Østensen, Hans Torbiørnsen, Guro Kolstad, Maren Rasmusd.
F.f. Hans Rasmusen og Karen Ditlevsdatters Lisbeth: Anders Jentved, Tormo Namløs, Siver Rasmusen, Maren Jentved, Maria Ditlevsd.
F.f. Hans Rasmusen og Karen Ditlevsdatters Anders: Rasmus Groll, Niels Sommerfeld, Hans Hougen, Kirsten Tausan, Birte Hougen.
F.f. Hans Jentved og Karen Ditlevsdatters Brynil: Anders Olsen M. Jentved, Tormo Namløs, Jens Kolle, Maren Hvale, Kirsten Hvaleplatzen, Marte Hvale.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1761 - 1764, folie 364a - 365a.
Sted: Jentved søndre i Helgen sogn - 6. Febr. 1762.
Hans Rasmussen, død.
Arvinger: Enchen Karie Ditlefsdatter og deres børn:
1. Thomas Hansen myndig og bor på Fæhn.
2. Brynild Hansen myndig og bor her på gaarden.
3. Anne Hansdatter gift med Johannes Heisholt.
4. Børthe Hansdatter gift med Ole Halvorsen Jøntved.
5. Ingebor Hansdatter død og i ækteskab med Brynild Olsen på pladsen Kaasen. Efterladt børn:
    a. Hans Brynildsen 10 Aar.
    b. Børthe Brynildsdatter 14 Aar.
    c. Kirstie Brynildsdatter 7 Aar.
6. Inger Hansdatter gift med Anders Evensen Wibetoe.
7. Lisbeth Hansdatter gift med Torbiørn Svensen på pladsen Odden.
Skifte er delvis etter Leif B. Kristensen, delvis etter Arne Johan Gjermundsen.


Bonde, leilending
Brynild Hansen Jentved herfra dpt. 12/10-1732 bg. 20/12-1772. "
Brønnil Hansen Sønd. Jentved 40 aar 1 mnd 1 uge."
g. 24/2-1754 m. Maren Andersdatter f. ca. 1727 bg. 17/5-1807. "Maren Andersdatter Jøntvedt 79 aar."
Forlovere: "
Ole Nielsen Namløs og Ole Halvorsen Jentved."
1. Berthe Brynildsdatter dpt. 16/11-1754 g.m. Ole Jonsen Helgen. Se Helgen store.
2. Ingeborg Brynildsdatter dpt. 8/8-1756 g.m. Tollev Paulsen. Se Sverdstein under Helgen Store.
3. Anna dpt. 25/12-1757 bg. 23/12-1757. "Anna Brønnilsdatter Jentved 8(!) dage."
4. Anna dpt. 26/11-1758 bg. 4/2-1759. "Anna Brønnilsdatter Jentved 9 uger."
5. Anders Brynildsen dpt. 30/12-1759. Se S. Jøntvedt(1).
6. Berthe dpt. 24/7-1763 bg. 31/7-1763. "Berthe Brønnilsdatter søndre Jentved 14 dage."
7. Hans dpt. 9/12-1764 bg. 27/12-1764. "Hans Brønnilsen søndre Jentved 3 uger."
8. Karen Brynildsdatter dpt. 15/12-1765.
9. Karen dpt. 4/1-1767 bg. 25/1-1767. "Karen Brønnilsdatter Jentved 4 uger."
10. Hans Brynildsen dpt. 6/3-1768.
11. Thomas dpt. 27/8-1769 bg. 24/9-1769. "Thomas Brønnilsen Sønd. Jentved 14 dage."
12. Anna Brynildsdatter dpt. 3/3-1771 g.m. Anders Brynildsen fra Kåsa under Hvalen. Se

Bruker ca. 1761?

F.f. Brønnil Hansen Jentved og Maren Andersdatters Berthe: Thomas Fæn, Brønnil Olsen, Ole M. Jentved, Berte Jentved, Lisbet Vibeto.
F.f. Brønnil Hansen Jentved og Maren Andersdatters Ingebor: Ole M. Jentved, Anders M. Wibeto, Ole Elefsen Fæhn, Berte M. Jentved, Kirsten Tygesd. Kleven.
F.f. Brønnil Jentved og Maren Andersdatters Anna: Ole M. Jentved, Anders Vibeto, Hans V. Heisholt, Guro Jentved, Anna Fæn.
F.f. Brønnil Jentved og Maren Andersdatters Anna: Ole m. Jentved, Christen Tufte, Peder Heisholt, Guro nordre Jentved, Maren Sivertsd.
F.f. Brønnil Hansen Jentved og Maren Andersdatters Anders: Ole m. Jentved, Thomas Fæn, Hans Andersen Ullefos, Berte Jentved, Guro Jacobsd. Wærstad.
F.f. Brønnil sønd. Jentved og Maren Andersdatters Berthe: Kittil Jentved, Steen Kolle, Ole Gulbransen Hvale, Guro Jentved, Anna Andersd. M. Jentved.
F.f. Brønnil Hansen Jentved og Maren Andersdatters Hans: Tormo Kolle, Niels Heisholt, Guro Jentved, Maren Hansd. Kaasen, Kirsten Værstad.
F.f. Brønnil Hansen S. Jentved og Maren Andersdatters Karen: Ole Holden, Tormo Kolle, Anders Fæn, Guro Kolle, Marthe Andersd. N. Jentved.
F.f. Brønnil Hansen Sønd. Jentved og Maren Andersdatters Karen: Even Jentved, Tormo Kolle, Halvor Halvorsen Jentved, Guro Jentved, Marte Andersd. Jentved.
F.f. Brønnil Sønd. Jentved og Maren Andersdatters Hans: Anders Hougen, Even M. Jentved, Tormo Kolle, Berte Kolle, Ingebor Hansd. N. Jentved.
F.f. Brønnil Jentved og Maren Andersdatters Thomas: Tormo Kolle, Anders Hougen, Peder St. Helgen, Guro Jentved, Anna Andersd. Hougen.
F.f. Brønnil Sønd. Jentved og Maren Andersdatters Anna: Jacob Andersen, Halvor Olsen Holden, Anna M. Jentved, Maren Andersd. Wærstad.

Enka Maren Andersdatter ble g2g med Tollef Larsen. Se nedenfor.

Gården ble delt i to like deler i 1775. Se S. Jøntvedt(2). Heretter har denne gården bare halve landskylda av det opprinnelige,
fram til ytterligere fradeling.

Bonde, leilending
Tollef Larsen Jentved
fra Sannes øvre(3) dpt. 16/10-1746 bg. 3/5-1782. "Tollef Larsen Jentved 38 aar.", s.a Lars Nilsen Sannæs.
g. 6/6-1775 m. enke Maren Andersdatter f. ca. 1727 bg. 17/5-1807. "Maren Andersdatter Jøntvedt 79 aar."
Bruker 1775.

Enka Maren Andersdatter var tidligere gift med Brynild Hansen Jøntvedt. Se ovenfor.
Dette ekteparet fikk ingen barn. Hun var 48 år gammel da de gifta seg.

Skifte etter Tollef Larsen her i 1782. Side 105.

Bonde, leilending
Anders Brynildsen Jentved herfra  dpt. 30/12-1759 d. 12/8-1802. "Anders Brønildsen Jøntved, 46 Aar.", s.a. Brynild Hansen.
g. i Solum 20/12-1789 m. Karen Knudsdatter fra Findal lille i Solum dpt. 23/9-1759 d. 10/12-1832 på Bosli under M. Namløs, 80 år gml., d.a. Knud Larsen Findal og Kirsti Olsdatter.
1. Lars Andersen f. 5/4-1789.
2. Karen Andersdatter f. 2/2-1792.
3. Kirsten Andersdatter f. 29/11-1794.
4. Ole Andersen f. 17/10-1797.
Bruker ca. 1789.

F.f. Anders Brynnildsen Jentved og Karen Knudsdatters Lars: Steen Kolle, Tollev Steenstad, Hans Evensen Jentved, Birthe Gundersd. Jentved, Anne Gundersd. Jentved.
F.f. Anders Brynnildsen Jentved og Karen Knudsdatters 
Karen: Anders Brynnildsen Kaasen, Hans Evensen Jentved, Anders Evensen Jentved, Birthe Brynnildsd. Helgen, Maren Jonsd. Jentved.
F.f. Anders Brynildsen Jentved og Karen Knudsdatters 
Kirsten: Tollev Jentved, Anders Piber, Hans Evensen Jentved, Anne Ericsd. Jentved, Anne Brynildsd. Jentved.
F.f. Anders Brynildsen Jentved og Karen Knudsdatters 
Ole: Halvor Jentved, Peder Tollevsen Jentved, Ole Brynnildsen Pladsen, Birthe Brynildsd. Helgen, Asber Jonsd. Jentved.

Anders Brynildsen ble far til ei jente, Maren Andersdatter f. 26/1-1789 på Jøntvedt.
Kilde: Kirkebok for Holla (1779-1814):
Et Uægte barn kaldet Maren. Moder Karen Poulsd. Steenstad, til Barnets Fader udlagt Anders Brynnildsen Jentved.
Faddere: Medhielper Peder Gundersen, Christen Helgen, Tollev Steenstad, Kirsten Poulsd. Helgen, Anne Olsd. Steenstad.

Enka Karen Knudsdatter ble g2g m. enkemann Arne Aslaksen. Se Bosli under M. Namløs.

Bonde, selveier
Anders Evensen Jentved fra M. Jøntvedt(1) dpt. 15/5-1772 bg. 14/12-1807. "Anders Evensen Jøntved, 34 Aar.", s.a. Even Halvorsen Jentved. 
g1g i Holla 27/12-1803 m. Kari Olsdatter (Karen Olsdatter) fra S. Namløs(1) f. 22/12-1781 bg. 24/11-1805. "Karen Olsd. Jøntved, 25 Aar.", d.a. Ole Andersen Namløs.
Forlovere: "Halvor Jøntved og Tolf Namløs."
g2g i Holla 3/5-1807 m. Anne Jørgensdatter fra Skifsnes under Kolstad store f. 2/5-1787, d.a. Jørgen Pedersen Skibsnæs.
Forlovere: "
Jon Kolstad, Jon Grønsten."
Eier 1802.

Ingen barn.

Skifte etter Kari Olsdatter her i 1806. Gjermundsen side 105.
Skifte etter Anders Evensen her i 1807. Samme.

Enka Anne Jørgensdatter ble g2g med Nils Torgrimsen. Se nedenfor.

Bonde, selveier (gjennom sin kone)
Nils Torgrimsen Jøntvedt fra Sannes øvre(3) f. 7/4-1784 d. 7/10-1845 på Jøntvedt, 61 1/2 år gml., s.a. Torgrim Anundsen Sannæs.
g. i Holla 26/12-1808 m. enke Anne Jørgensdatter fra Skifsnes under Kolstad store f. 2/5-1787 d. 11/6-1848 på Jøntvedt, 61 år gml., d.a. Jørgen Pedersen Skibsnæs.
Forlovere: "
A. K. Jøntvedt (Anders Kittilsen), Gullik Lunde."
1. Berthe Nilsdatter f. 29/9-1809 g.m. Peder Christensen. Se nedenfor.
Eier 1808.

F.f. Niels Torgrimsen Jøntved og Anne Jørgensdatters Berthe: Peder Omtved, Ole Herregaarden, Torgrim Lunde, Karen Omtvedt, Maren Skipsnæs.

Nils var en dyktig mann og reiste meget for lensmann Poppe på Bø.
Han kjøpte prestegodset av staten i 1823 og fikk kgl. skjøte på gården i 1846. Anne overlevde ham.

S. Jøntvedt ble fra denne tiden kalt for "Søgard".

Bonde, selveier
Peder Christensen Jøntvedt fra Vasdalen i Ø. Helgen ("i Valebø") dpt. 18/1-1807 i Melum d. 14/2-1877 på Grønnesten, 70 år gml., s.a. Christen Pedersen Vasdalen.
g. i Helgen kirke 5/1-1832 m. Berthe Nilsdatter herfra f. 29/9-1809, d.a. Nils Torgrimsen Jøntvedt.
1. Anne Christine Pedersdatter f. 12/9-1832 g1g i Holla 25/3-1856 m. Jens Halvorsen fra Dilsdalen under Geitebua "i Valebø". Anne g2g m. enkemann Hans A. Grønsten. Se S. Grønstein under Kolstad lille.
2. Anne Kirstine Pedersdatter f. 28/12-1834 g.m. enkemann Arve Olsen Ødegaarden. Se S. Fen(26) "Ødegaården".
3. Christen f. 7/5-1837 d. 12/5-1837 på "Jøntved", 12 Dage.
4. Christen Pedersen (tvilling) f. 2/4-1838. - Til Tangedal i Melum.
5. Niels (tvilling) f. 2/4-1838 d. 13/11-1839 på "Jøntved Søndre", 1 1/2 år gml.
6. Karen Pedersdatter f. 25/10-1840 g.m. Peder Olsen Heisholt. Se Ø. Heisholt(16).
7. Nils f. 16/12-1843 d. 4/2-1844 på "Steenstad", 7 ukr. gml.
8. Aaste Pedersdatter f. 22/2-1845 d. 25/12-1866 på Jøntvedt av "Hjernebetændelse", 21 år 10 mnd. gml. Ugift.
9. Nils Pedersen (Nils Søgaard) f. 25/2-1848. Ble Urmaker.  
10. Carl Pedersen (Carl Søgaard) f. 3/12-1852 ble gullsmed. Bodde i Skien. 
Eier 1832.

F.f. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nielsdatters Anne Christine: Anne Karine Arnesd. Wasdalen, Karen Pedersd. Omtved, Niels Torgrimsen Jøntved, Arne Christensen Nordstaae, Christen Christensen Wasdalen.
F.f. Gaardmand Peder Christensen Jøntvedt og Berthe Nielsdatters
Anne Kirstine: Kari Jørgensd. Omtved, Maria Pedersd. ditto, Niels Torgrimsen Jøntved, Arne Christensen Steenstad, Christen og Niels Christensønner Vasdalen.
F.f. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nielsdatters
Christen: Anne Christensd. Bjærven, Anne M. Christensd. Wasdalen, Niels Torgrimsen Jøntved, Christen Christensen Vasdalen, Niels Christensen Vasdalen.
F.f. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nielsdatters tvilling
Christen: Anne Karine Arnesd. Wasdalen, Anne Jørgensd. Jøntved, Maren Christensd. Wasdalen, Maria Johnsd. Sannæs, Niels Torgrimsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nielsdatters tvilling
Niels: Arne Christensen Steenstad, Christen Christensen og Niels Christensen Steenstad, Anders Gundersen Bjærven, Isak Olsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nielsdatters
Karen: Anne Karine Arnesd. Wasdalen, Maren Christensd. ditto, Niels Torgrimsen Jøntved, Niels Christensen Helgen, Anders Christensen Wasdalen.
F.f. Gaardmand Peder Christensen Steenstad og Berthe Nielsdatters
Niels: Karen Christensd. Bergen (Bergan), Anne Arnesd. Vasdalen, Niels T. Jøntved, Anders Christensen Nordstaae, Christen Christensen Steenstad, Arne Christensen Steenstad.
F.f. Gaardmand Peder Christensen Steenstad og Berthe Nielsdatters
Aaste: Anne M. Jensd. Steenstad, Kirsti Steensd. Steenstad, Niels Torgrimsen Jøntved, Niels Christensen Næsset, Harald Gundersen Olsbrygge, Christen Steenstad.
F.f. Gaardmand Peder Christensen Steenstad og Berthe Nielsdatters
Niels: Maren Bergithe Christensd. Bergen, Anne Christine Pedersd. Steenstad, Niels Christensen Næsset, Christen Christensen Steenstad, Anders Andersen Næsodden.
F.f. Gaardmand Peder Christensen Jøntved og Berthe Nilsdatters
Carl: Kirsten Pedersd. Steenstad, Anne K. Pedersd. Jøntved, Nils Christensen Næsset, Christen Christensen Steenstad, Even Halvorsen Jøntved, Ole Christensen Næsset.

Peder solgte først skogen til Hans Carlsen Huset og deretter gården "i 1843" og flytta da til Stenstad.
Abraham Nilsen Bergan var kjøperen av Jøntvedt.

Skogsarbeider, inderst
Jens Halvorsen fra Dilsdalen under Geitebua f. 9/12-1826 d. 27/11-1858 på Jøntvedt av tæring, 32 år, s.a. Halvor Jensen Deelsdalen.
g. i Holla 25/3-1856 m. Anne Christine Pedersdatter herfra f. 12/9-1832, d.a. Peder Christensen Jøntvedt/ Stenstad.
1. Berthe Maria Jensdatter f. 2/5-1856 g.m. Karl Andersen fra Namløshagen f. ca. 1857, s.a. Anders Arvesen. Se Namløshagen under S. Namløs.
2. Anne Berthea Jensdatter f. 9/10-1857 d. 26/8-1894 på S. Grønstein. Ugift.

F.f. Inderst Jens Halvorsen Jøntved og Anne Christine Pedersdatters Berthe Maria: Kirsten Pedersd. Steenstad, Karen Pedersd. Jøntved, Peder Christensen Jøntved, Jens Eriksen Helgen, Halvor Halvorsen Deelsdalen (Dilsdalen).
F.f. Jens Halvorsen Kaasen under Wasdalen og Anne Christine Pedersdatters
Anne Berthea: Anne Maria Halvorsd. Deelsdalen, Anne Kirstine Pedersd. Jøntved, Ole Halvorsen Eeg, Ole Halvorsen Deelsdalen, Christen Pedersen Jøntved.

Enka Anne Christine Pedersdatter ble g2g i Holla 10/7-1862 med enkemann Hans Andersen. Se S. Grønstein under Kolstad lille.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866.
Jøntvedt søndre (ett bruk) besto av 56 mål dyrka mark, for størstedelen av god beskaffenhet.
Besetning: 1 hest, 2 kuer og 3 sauer.

Abraham Nilsen var også blitt eier av skogen i 1866.

Bonde, mølleeier, selveier
Kjøstol Jørgensen Jøntvedt
fra V. Kolstad store(1) f. 27/1-1847 d. 27/1-1903, s.a. Jørgen Kjøstolsen Kaalstad.
g1g i Holla 16/7-1875 m. Margith Johannesdatter fra Sannes nedre(15) f. 27/3-1852 d. 20/1-1881 på Jøntvedt av "Tæring" (10 dager etter barsel), d.a. Johannes Herbrandsen Sannes.
Forlovere: "Jørgen Kjøstolsen og Johannes Herbrandsen."
g2g m. Ingeborg Berthine Hansdatter fra Tinnholtstul(2) f. 7/12-1857 d. 16/5-1937, d.a. Hans Pedersen Tinholtstul/ Bjerva.
1. Jørgen Kjøstolsen Jøntvedt f. 27/2-1876. Overtok gården.
2. Ingeborg Kjøstolsdatter f. 29/6-1878 g.m. politibetjent Østen Østensen i Skien.
3. Ingeborg f. 10/1-1881 d. 10/1-1881 på Jøntvedt.
Barn i 2. ekteskap:
3. Hans Jøntvedt f. 9/12-1890.
4. Jens Jøntvedt f. 17/10-1893. Bodde på Bjerva.
5. Simon Jøntvedt f. 16/3-1896 d. 27/9-1987 g.m. Johanne Randine Gulliksen fra Skien f. 23/6-1897 d. 26/1-1952. Han var teknisk tegner på Norsk hydro, Herøya.
    Bodde i Skien. Gravlagt på Nordre gravlund.
6. Olaf Jøntvedt f. 25/3-1898 d. 30/8-1948 g.m. Margot Vinje. Bodde i Oslo.
Eier 1881.

F.f. Grdb. Kjøstol Jørgensen Jøntved og Margith Johannesdatters Jørgen: Ingeborg Jensd. Kaalstad, Gunhild Johannesd. Sannæs, Johannes Herbransen ditto, Ole Torstensen Bjærven, Jørgen Jørgensen Kaalstad.
F.f. Grdb. Kjøstol Jørgensen Jøntved og Margith Johannesdatters
Ingeborg: Maren Hansd. Jøntved, Maren Pedersd. Kaalstad, Jørgen Kjøstolsen ditto, Anders Pedersen ditto, Ole Torstensen Bjærven.
F.f. Grdb. Kjøstol Jørgensen Jøntved og Margith Johannesdatters
Ingeborg: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoderen og død 10. Januar. Død uden at komme i Kirke.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
"Kjøstol var på mange måter en interessert mann. Han dyrka kløver og dreiv med griseavI, men det meste arbeidet la han på møllebruket sitt. Den gamle mølla reiv han heilt ned og ei moderne mølle kom opp i stedet og stod ferdig i 1889, med ny tidsmessig turbin, som samtidig kunne drive sag og vedhogger. I mølla var nyeste maskiner, deriblant sikteapparater, grynstein og heis. Dammen for kjenna ble mura av stein og sement. Hele anlegget ble dyrt, kom på godt og vel 23.000,- kroner."

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

45 

1

79a,b, 80, 78f

Hjøntvet søndre       

Hjøntvet søndre

Kjøstolv Jørgensen

6 - 0 - 2 

8 mark 85 øre


Bonde, mølleeier, selveier
Jørgen Kjøstolsen Jøntvedt herfra f. 27/2-1876  d. 2/5-1937.
g. i Holla 29/12-1907 m. Karen Kristine Larsdatter fra Kolle f. 20/7-1868 d. 4/12-1937, d.a. Lars Larsen Kolle.
Forlovere:"Landhandler H. Lund og Hans Larsen Kolle."
Eier 1903.

Ingen barn i 1910.

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 45

1

Hjøntvet søndre

Hjøntvet søndre 

Jørgen Kjøstolfsen

8,61 

 44 4 Hjøntvet mellem Vaskaas Jørgen Kjøstolfsen 0,54

Jørgen K. Jøntvedt kjøpte M. Jøntvedt(2) "Haugjordet" i 1932.

Gravlagt på Helgen kirkegård.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
"Jørgen Jøntvedt overtok farens eiendom i 1903. Han forandra endel på mølla og sagbruket samme året. Den gamle turbinen viste seg nå å være for gammeldags. Den brukte for mye vann. Jørgen kjøpte en ny Francisturbin på 40 hk. og lot dammen bygge 1 meter høgere og la jernrør fra denne og ned på turbinen. Ved dette sparte man mye vann. Reservoaret ble gjort betydelig større. Men Jørgen lot seg ikke nøye med dette. Han ville ha årgangs vann. Dette ble søkt oppnådd ved at han fikk lov av samtlige grunneiere i 1914 til å lede vannet fra Askedalen til Jøntvedtkjenna i ei trerenne. Denne var 220 meter lang og kosta omlag 2.000,- kroner. Jøntvedt-mølla var den eneste mølla i Holla og Helgja etter at mølla på Ulefoss ble nedlagt. Seinere ble mølla drevet med elektrisitet, når det lkke var tilstrekkelig vann. Mølla brann ned i 1950 og er ikke blitt oppbygd seinere. Alle husa på Jøntvedt, unntatt bryggerhuset, er bygd av Jørgen K. Jøntvedt. "


Arne Sogn-Jøntvedt f. 26/4-1911 d. 18/4-2000, s.a. lærer Sogn og Anne Larsdatter Kolle.
g.m. Gunvor Kjelsen fra Bekkelaget i Oslo f. 31/12-1909 d. 20/2-1979.
1. Anne Guri Sogn g.m. Guttorm Opheim.
2. Liv Jorånn Sogn.
Eier 1936.

 

har makeskifta omlag 6 mål jord av Haugjordet mot Vaskås, som hørte til Einar Jøntvedt.
Dette skogstykket Iå bekvemmere til for søndre Jøntvedt.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Jøntvedt Søndre | S. Jøntvedt 1 | S. Jøntvedt 2 | Skaukåsa |
| Hustomter |


Jøntvedt søndre 2
Gnr 45 - bnr 2. Det søndre bruket.

Utskilt fra hovedbølet i 1775.

Jøntvedt mølle hørte til dette bruket.


Bonde, leilending
Tollef Pedersen Jøntved fra Holtet under Romnes dpt. 9/10-1740 d. 23/11-1821 på S. Jøntvedt, 81 år gml., s.a. Peder Gundersen Holtet fra Heisholt.
g1g i Holla 30/9-1769 m. Anne Eriksdatter fra Halvorstå(A) under Kolstad store dpt. 18/11-1742 d. 12/1-1801. "Anne Erichsd. Jøntved, (ved Helgen), død den 12. Januar, 59 Aar.", d.a. Erik Christensen Halvorstaa.
g2g i Holla 6/6-1802 m. enke Anne Olsdatter fra Namløs store dpt. 2/6-1776 d. 6/4-1816 på S. Jøntvedt, 69 år gml., d.a. Ole Nilsen Namløs.
1. Peder Tollefsen dpt. 1/1-1773. Se nedenfor.
2. Anne Tollefsdatter dpt. 2/6-1776 g.m. Jacob Clausen Kaasa. Se Kåsa under Værstad.
3. Ole f. 29/6-1780 bg. 21/8-1780. "Ole Tollefsen Namløs, 7 Uger 4 Dage."
Bruker 1775.

Ingen flere barn. Alle 3 barn er av første ekteskap. Hans andre kone, Anne Olsdatter, var enke etter Jens Christensen Aarhus i Gjerpen.
De bodde tidligere på Gulset i Gjerpen, senere på Kolstad i Helgen.

Bonde, leilending, selveier (1823)
Peder Tollefsen Jøntved herfra dpt. 1/1-1773 d. 1851.
g. i Holla 23/8-1798 m. Anne Thorsdatter fra Ytterbø f. 28/6-1779 d. 1841, d.a. Thor Jørgensen Ytterbøe.
1. Anne Pedersdatter f. 8/1-1799 g.m. Hans Paulsen Roen. Se Roa(8) under Helgen store.
2. Tollef Pedersen f. 8/9-1801. Se S. Kolle(1).
3. Thor Pedersen f. 12/9-1810 g. 1831 m. enke Johanne Namløs.
4. Kirsten Maria Pedersdatter f. 7/4-1813 g.m. enkemann Jens Christensen Kolstad. Se V. Kolstad.
Bruker 1821 - 1844.


I 1823 kjøpte Peder gården av staten og gav 500 spd. for den.

Lensmann Poppe (1844-57). Lensmannen er omtalt under Store-Bø. Han bygde om mølla på Jøntvedt. Før var der bare 1 stein, etter ombygginga 3.

Abraham Nilsen Bergan kjøpte også dette bruket. Han ble eier i 1857.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866.
59 mål, for størstedelen av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 hest, 2 kuer og 3 sauer. Skyld 1 dl. 4 ort 12 skill.

Jørgen Kjøstolsen Kaalstad kjøpte de to bruka og halvparten av Jøntvedt skog i 1871.
Jørgen fortsatte å bo på Kålstad, men sønnen Kjøstol Jørgensen flytta snart hit.
Han overtok eiendommen i 1881, som hadde ei samla skyld av 8.61 mark.

Kjøstol kjøpte inntil plassen Vaskås med skog av mellom Jøntvedt i 1884.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Jøntvedt Søndre | S. Jøntvedt 1 | S. Jøntvedt 2 | Skaukåsa |
| Hustomter |


Skaukåsa - Skogkåsen


Skogsarbeider, husmann
Nils Andersen
fra Nibb under Omtvedt dpt. 27/1-1743, s.a. Anders Nilsen.
g1g i Holla 16/11-1777 m. Birgithe Jonsdatter f. ca. 1754 (ikke i Holla) bg. 10/11-1778. "Bergithe Jonsd., Søndre Jentved, ved Helgen, 24 Aar."
g2g i Holla 29/12-1779 m. Ingeborg Nilsdatter.
Forlovere: "Tollef Heisholt og Ole Susaas."
1. Anders Nilsen (tvilling) dpt. 8/11-1778.
2. Jon (tvilling) dpt. 8/11-1778 bg.  29/11-1778. "Jon Nielsøn paa Jentved, ved Helgen, 3 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
3. Berthe Nilsdatter f. 1/9-1780.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Andersen Kniben og afgangne Bergithe Jonsdatters 2de børn Anders (og Jon): Niels Vala, Anders Jentved, Hans Huuset, Anna Jentved, Marthe Andersd. Kniben,
F.f. Niels Andersen Kniben og afgangne Bergithe Jonsdatters 2de børn (Anders og)
Jon: Tollef nordre Namløs, Tollef Jentved, Engelbert Kniben, Ingebor Kolle, Maren Vala.
F.f.
Niels Andersen Usterud og Ingeborg Nielsdatters Berthe: Anders Usterud, Ole Usterud, Ole Solberg, Aasild Usterud, Kirsten Opsal den yngre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, side 426a.
Sted: Skovkaasen under Jøntvedt søndre - 1779.
Bergithe Jonsd. død 3. octbr. 1778.
Enkemanden Niels Andersen og sønnen:
Anders Nielsen 1/2 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Vi ser ved barnedåpen at tvillingene ble døpt mens de bodde på "Kniben". "Kniben" ligger under Bjerva. Den ble også kalt Rønningen.
Mora ble gravlagt fra Skaukåsa to dager senere og den andre tvillingen Jon, ble gravlagt fra samme sted 29. november samme år.
I sitt andre ekteskap flytta Nils Andersen til Valebø, hvor de en stund bodde på Usterud i Ytre Valebø. Etter 1780 er han borte fra Holla.

Tømmermann, husmann
Ole Hansen Tufte fra Tufte(1) dpt. 10/10-1751 bg. 7/3-1801. "Ole Hansen Tofte, 52 Aar.", s.a. Hans Helgesen Tufte.
g1g i Holla 2/10-1774 m. Ingeborg Pedersdatter fra Øygarden (Holtet) under Romnes dpt. 8/9-1743 bg. 25/1-1794. "Ingeborg Pedersd. Kolle, ved Holden, 49 Aar., Peder Gundersen Holtet.
g2g i Holla 18/5-1796 m. Gro Halvorsdatter fra Huvet lille under Hjelset dpt. 9/9-1770 d. 28/6-1833 på Skaukåsa, 62 år gml., d.a. Halvor Andersen Huvet.
1. Ingeborg Olsdatter f. 20/8-1796.
2. Gunhild Olsdatter f. 10/9-1798.
3. Live Olsdatter f. 18/8-1801 g.m. Lars Tollefsen. Se Åfoskås under M. Jøntvedt.

F.f. Ole Hansen Tofte og Groe Halvorsdatters Ingeborg: Rasmus Namløs, Jacob Clausen Kaasen, Peder Tollevsen Jentved, Aaste Hansd. Skibsnæs, Anne Tollevsd. Jentved.
F.f. Ole Hansen Tofte og Groe Halvorsdatters 
Gunild: Anders Kittilsen Jentved, Rasmus Namløs, Hans Nielsen Tofte, Aaste Hansd. Skibsnæs, Birte Gundersd. Jentved.
F.f. Afgangene Ole Hansen Tofte og Groe Halvorsdatters
Live: Jørgen Skipsnæs, Niels og Søn Hans Tofte, Ingeborg Hansd. Namløs og Karen Jørgensd. Skibsnæs.

Ingen barn fra første ekteskap er funnet døpt i Holla kirkebok. Denne familien bodde på Tufte til faren døde.

Om husmenn.
Husmenn var en viktig ressurs for en bonde. Husmannen var arbeidskraft, noe som var meget viktig for en hver gård. Om den gifte husmannen døde, måtte enka ut av plassen ved neste "flyttedag". Flyttedagen var enten på våren eller på høsten. En redning for enka kunne være å gifte seg igjen med en som kunne være brukende som husmann. Et annet eksempel kan være at enka var eldre og hadde en voksen sønn som kunne overta husmannsplassen.
Det finnes flere eksempler på husmannskontrakter, som forteller om en husmanns mange plikter. Rettighetene var relativt få. Men de hadde som regel en liten jordflekk hvor de kunne ha ei ku og et par sauer. Det kunne ofte bli knapt med vinterfor med det lille høyet de avla, så når det var blitt lau på trærne, dro de ut i skauen og "laua". De samla sammen kvister med nytt friskt løv og tørka, sammen med høyet på løa.
Dette var et godt tilskudd til fôr for både ku, sau og geit.

Enka Gro Halvorsdatter ble g2g med Christopher Nilsen, som også bodde på Skaukåsa.

Skogsarbeider, husmann
Christopher Nilsen fra Helgetveit i Lunde f. 14/12-1784, s.a. Nils Gulliksen Heltvett og Kari Christophersdatter.
g. i Holla 22/10-1813 m. enke Gro Halvorsdatter fra Huvet lille under Hjelset dpt. 9/9-1770 d. 28/6-1833 på Skaukåsa, 62 år gml., d.a. Halvor Andersen Huvet.
1. Ole Christophersen f. 23/11-1816.

F.f. Inderste Christopher Nielsen Jøntved og Groe Halvorsdatters Ole: Anne Jøntved, Ingebor Dahl, Halvor Jøntved, Peder Jøntved og Ole A. Jøntved.

Arbeider, husmann (leieboer)
Anund Halvorsen
fra S. Namløs(1) dpt. 23/1-1752, s.a. Halvor Anundsen Namløs.
g. i Holla 1/11-1778 m. Berthe Brynildsdatter fra Plassen under Hvalen dpt. 10/9-1747 d. 12/5-1821. "
Berthe Brønnilsdatter Huusmands Enke Skovkaas 77 aar.", d.a. Brynild Olsen Pladsen.


Ingen beboere her under folketellinga for 1835.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Jøntvedt Søndre | S. Jøntvedt 1 | S. Jøntvedt 2 | Skaukåsa |
| Hustomter |


Webmaster