ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Eie øvre

Gnr 5 i Holla kommune.

Oppdatert: 04.06.2024

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamleholla.no ved Gard Strøm.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand A | Eiestrand B | Eiestrand C | Odden | Stoa | StoadalenStriken |
| Hustomter | NY Hustomter (ikke klar ennå) |


Gamle Eie

"Dagxrwdh og Eid i HollenSogn paa Grænland" er første gang nevnt i diplomene nedenfor.
"w" eller "v" i dokumenter før 1600 = "u".

Kilde: Diplomatarium Norvegicum, bind 13, s. 102. Dato 13/11-1469. Sted: Hollen. Dokumentasjonsprosjektet, UiO.
(Sammendrag) "
Jens Pederssön kundgjör, at han paa sin Hustrues, Herborg Niklesdatters, Vegne samtykker i den Gave, som hans Værfader Nikles Thormodssön skjænkede Veterlid Lidvordssön og hans Hustru Aashild Helgesdatter i Bryllupsgave, nemlig Dagsrud ved Eid i Hollen Sogn paa Grænland, med Undtagelse af hvad Hollens Kirke eiede i Gaarden.

Her ser vi et bevis for at Holla lå i det gamle Grenland. At område Skien - Bamble kalles for Grenland er etter behov fra industrien om å få et
navn som kunder utenfra kunne forholde seg til. "Skiensfjorden" var et for stort begrep, mente man. Det gamle Grenland besto av Melum, Holla,
Lunde, Bø, Tørdal (av Drangedal), Sauherad og Heddal. Grenland var den gangen et "skipreide", en forløper for sorenskriveri/ tinglag. Navnet
Grenland i dette området forsvant da "Thellemarchen" ble delt opp i Nedre og Øvre sorenskriverier midt på 1500-tallet.

Kilde: Diplomatarium Norvegicum, bind 13, s. 103. Dato 17/10-1470. Sted: Hollen. Dokumentasjonsprosjektet, UiO.
(Sammendrag) "
Eilif Sveinssön, Prest i Gimsöy, og Thorgils Thorleifssön, Prest paa Hollen, kundgjöre, at Erik Thorgilssön i sin Hustru Aashild Helgesdatters fulde Ombud samtykkede i hendes Gave af hele Dagsrud ved Eid i Hollen Sogn paa Grænland, med Undtagelse af Hollens Kirkes Andel, til Aashild Thordsdatter, der havde været hendes Værsöster, og som til Gjengjæld gav hende en Ko."

Eie øvre og Eie nedre ble trolig delt fra hverandre etter 1477 og før 1528. Dette kan vi se av et gammelt dokument (diplom), hvor det er gjengitt
et skifte etter Thorleif Amundson og kona Gunhild Skjeldulfsdatter. De var eiere av 10 aurebol i Eie i 1477. Man kan se av skiftet at de eide en
rekke gårder forskjellige steder i sør-Norge.

Kilde: Diplometarium Norwegicum, bind III, side 670. Dato 14. Nov. Anno 1477. Skrevet i Skien. Dokumentasjonsprosjektet, UiO.
Ollum monnum them som thetta breff se eller høra senda Anundh Anderson fowt (fogd) offuer Skyde sysla (Skien syssel), Reider Gudleikson proster a Gerpinæ (prost i Gjerpen), Hans Anderson, lagman i Skydo (Skien), Torgiuls Torleifson prester a Hollenæ, Jussæ Person a vapin (vepner) Niels Mattisson, Swen Tordsøn, Holte Reiderson, Ketil Jonson, Tiostolff Alfson, Aslac Torleifson oc Tosten Gwnnason, logrettes men quædæ gudz och sinæ kwnnukt gørande (kungjøre) at myth worom i Herrans gardhæ i Skydo (Skien) a almennæligæ stemno iij soknæ epter Martens messæ (Mortensmesse 11. nov.) anno Domini (søndag) MCDLXX septimo (1477). Kom fore oss
beskedæligæ men af enno halffuo Gwnnar Aslacson i fullo vmbode sinnæ stykbarnæ (stebarn) och Niels Torgeirson i vmbode modhor sinnæ. en aff andra halffuo Neridh Person i vmbode sinæ stykbarnæ vm iardæ skiptæ mellum Gwnnildh och Toleiff Amundsons arwingæ. Laut tha Gwnnar Aslacson oc Niels Torgeirson a Toleiffs vegnæ alt Yttrabø viii (8) markæboll och iij markæ boll i Ballastad och viij (7 1/2) markaboll j Løykenæ som ligger i Rygenæ sokn och aræ tessæ gardher howt bolen och odall Tolleiffs (Torleifs odel). En tessæ iardher (disse gårder) voro aff vbyttæ Yttrabø och Ballastadh och Neridh Person thet til stod medh thy skilordhæ at han skullæ nyta sin forordh och vilkor a Gløders vegna. Skullæ och Nerid Person fylgia frelsligæ sa mykit som Tolleiffs ærwingæ kwnnæ sek til regnæ i Klauffuareidh som ligger i Skafsa sokn vttan alt sydaræ meyræ bytæ. Jtem (samme sted) lutnas Gwnnar och Niels marka boll j nordra Fionæ och laupsland i sydra Fionom. Jtem lutnas oc Tolleiffs arwingia v markæ j Ruswallæ, ii (2) markæ boll i Abø, ii marka i Ar... (?), ij markaboll i Madælandh, iij (2 1/2) marka i Tweitannæ, markæ- boll j Frolandh ii auræ boll i Kollo, x aura boll i Eidæ iii aura boll i Omdall, ii aura boll i Fosse och liggia tessa jordher j Skyda sysla (Skien syssel). Framdelis lauth Neridh Person a Gunnild Skeldulffsdottor vegna her j motæ primo Tweitannæ i Viniæ sokn viii markæboll och .. Stodullen, j marka boll i Kylen (Kilen) i Hwitaseidæ sokn, i markaboll i Bergæiordhen j Felandzbø markæ i Fiona nordra och laupslandh i sydra Fiona, v (5) marka boll i Riiswallæ i Hierdal i Holmsokn, ij markaboll j Abø j sambre sokn, ij marka boll i Arws i sambre sokn, ij markaboll j Medalandh i sambre sokn, iii marka(boll) (i) Tweitannæ i Tuddall i Offralandz sokn, marka boll i Frolandh i Swidalandom, ij aura boll i Fossæ i sambre sokn, x (10) aura boll i Eidæ i Hollenæ sokn i vestrægardenom, ii aurabol i Kello i Helgenæ sokn, iij aura boll i Omdall i Mædaleims (Melum) sokn.
Och skal thetta byta och satmall vbrigdæligæ standæ vm alder och æwe. en hwar thettæ bytæ eller satmall ryffuer eller ryffua lather han skal haffuæ roffuet xii mannæ dom oc lagar oskurdh. Til sanyndh her vm hengia myt vor incigle fore thetta breff. och Neridh Person til yttrameiræ stadfestilse mædh vorom som giort var stad dagh
och aar som fyr sigir. Jtem tessa iarder ærffde Gunnildh Skeldulffsdotter sidan Glöder Olafson haffde faad honæ som her epther fylgir forst Rekæ i Hetradal iiii marka boll Sæter i Sætersbø laupslandh och iii marka boll, och j marka boll (i) Berghusom i Biaheradæ (Bøherad?) och vi markæ j Bolstodom ?j marka boll j Selandh til sanyndh som fyr segir.


Beliggenhet.
Eiendommen ligger ved Eidselva, sydøst for Vrangfoss. Eie må ha vært en storgård en lokal småkonge verdig. Den ligger høyt med godt utsyn
mot syd og vest i helling ned mot Eidselva, hvor det var perfekt å ha båter liggende i evja ved Eiestrand. Dessuten ligger noe av den beste jorda
i hele Holla nettopp her. Det er sannsynligvis på det høyeste punkt her de første bygningene ble oppført.

Navnet.
Navnet har sin opprinnelse i beliggenheten av stedet. Her måtte folk, som frakta varer langs elva, trekke båtene over land p.g.a. fossene.
Slike landoverganger het på gammelnorsk et eid. (Etter Oluf Rygh).

Eie har blitt skrevet på en rekke forskjellige måter: Eidæ (1477), Eide (1591), Eigge (1637), Eige (1647), Eie (1670), Eye (1664).

Henrik Brokkenhus som var kongens fogd i Bratsberg len i tiden 1584-88, bodde på Eie, der han døde 6. mai 1588, 46 år gammel.

Kilde: I Gjerpen sorenskriveri panteregister nr. I 8a, folie 42, kan vi lese følgende: Digitalarkivet.
Eide øvre. Skyld: 13 daler - 1 Ort - 2 Sk. "Af hele Gaardens gamle Skyld, 8 Tdr. 5 Sættinger, 1 Hud og 11 skind er: 1 Tde beneficeret Holden Præsteboel, og 1 Tde
beneficeret  Holden Kirke."

Kilde: Store Norske Leksikon.
Benfisert gods var var en jordeiendom som lå til et embete og som embetsinnehaveren, beneficarius, brukte
selv, eller hadde leieinntekter av selv (eller forvaltet). Uttrykket kom til i 1600-årene og ble særlig brukt om "det
 
Geistligheden beneficerede gods"
.

Dagsrud.
Husmannsplassene Dagsrud hørte også til Eie øvre. En part i Eie hadde i katolsk tid blitt gitt bort til Holden kirke i avlat. Dette var plassen Dagsrud
med Nyhus. Landskylda var på 2 meller (gammel måleenhet for korn). Hele gårdens landskyld var på 4 tønner og 2 meller (korn). Dagsrud ble kalt
for en ødegård. Dette var ofte betegnelsen på en gård som ble lagt øde under svartedauen og ikke gjenryddet før utpå 1600-tallet, da det igjen ble
behov for flere boplasser. Samtidig var ødegård den laveste skatteklasse for jordeiendommer. Se Dagsrud.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jordeiendom og grunnlag for beregning av
skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn = 1 hud), eller  tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.).
Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 
N.J. Stoa og GS.

Kilde: Gjengjerdsskaten 1528: Eie øvre var delt i to bruk. Ener og Rolf hadde hver sin part.
De betalte hver 1 lodd sølv i skatt dette året.

Anders H. Eide.
Bruker i 1591.

"Anders H. Eide" var en av 12 utsendinger fra Holla til kongehyllingen av kong Christian IV på Akershus slott i 1591.

Kilde: Seglteginger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, Norsk slektshistorisk forening (2010).
Allmuen i Holden Søfve rette stefnestue 19de Apriil Anno 1591: Gunduoll E. Namløs (G.E.), Halduor Gemelsøn Hoffthued, Helge Tolleson Brende, Olluff Arnarsøn Omthued,
Oluff Olluffson Helgen (S.O.), Torgius Ollufsson Feen (T.O.), Anders H. Eide (A.H.), Rasmus Ythrebøe, Asgier Sødue (Søve), Peder Wibethaa, Kithill Werrestad og Knud Jøntued."
(Disse utsendingene var ganske sikkert ikke tilfeldig utvalgt til denne oppgaven. G.S.)

Anders og Gullik betalte skatt av hver sin del i 1594.
Olluf Eide eide 1 tønne av Eie øvre i tiden 1600 - 1619. Han betalte korntienden i 1621.
Karl Eie festa hele Eie (øvre og nedre) fra 1620 - 1636.
Torgier Eigge festa hele Eie fra 1637 - 1639.
Einer Eigge festa hele Eie fra 1640 - 1641. Kun Eie øvre fra 1641 - 1646. Død etter 1693.
Halvor Eige festa Eie øvre fra ca. 1647 - ca. 1660.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
"Eige som Halffuor bruger, med Daxrøed ødepladtz der wnderliggende, schyller aarligen 4 tønder 2 meller (korn). Deraff eyer Lauridtz Flomb
3 tønder 2 1/2 meller (korn) med bøxell, Effuind Skielloug 3 1/2 meller, Hollen kierche 2 meller. Ehr en ringe gaard och iche kand taalle att skatte
widere end en fuldgaards skatt. Er wdi denne skatt, penge 6 dr." 

Kilde: Skattematrikkel 1650.
Eige. Som Haldvor bruger, med Dagsrød Ødegaard der underliggende, Schylder Aarligen 4 tdr. 2 Meller, Deraff eyer Lauridz Flomb 3 tdr. 2 1/2 Melle
med bøxell, Effuend Schiellaug 3 1/2 Meller, Ehr en Ringe gaard, och iche Kand taalle att schatte wiidere end een Fuldgaards schatt, ehr Penge - 5 dl.


Bonde, leilending
Isak Eie f. ca. 1624*/ 1631**.
Bruker ca. 1661.

Kilde: Fogdens manntall 1664.*
"Eye øffre - 4 tnd. 2 meler. Opsider: Isach 40. Husmand: Jens 30."

Kilde: Sogneprestens manntall av 1665.**
"Eie Øfre. Isaach 34 Aar, bruger 4 tnd. 2 Meler. Torbiørn Suifferssøn, løesgienger 33 Aar. Huusmand: Helge Presttved 47 Aar."

Enka etter Isak sto som fester av Eie øvre i 1672.
I 1674 var Endre den nye brukeren av Eie øvre. Se nedenfor.

Matrikkelen 1665: "Skov sammen med Eie nedre. Paalagt at awle humble."

Eiere av Eie øvre på 1660- og 1670-tallet var:
Steenuld Ljen 1/2 quartel 2 1/2 Meller.
Ole Schiellaug 2 Meller.
Hollen Kierche 3 Meller.
Harald Kieldahl eide resten.

Dagsrud og Nyhus var før 1826, som tidligere nevnt, husmannsplasser under Eie øvre. Se Dagsrud.

Bonde, leilending
Endre Karlsen Eie f. ca. 1641 d. 1708 i Eiestrand (skifte).
g1g m. Sigri Svendsdatter f. ca. 1641 d. 1703 på Eie (skifte).
g2g m. Karen Paulsdatter fra Helgen store f. ca. 1660 d. rundt 1720, d.a. Paul Gunnessøn Helgen.
1. Svend Endresen f. på 1670-tallet. Død mellom 1703 og 1708 (mellom skifte etter mora og faren).
2. Nils Endresen f. ca. 1665. Bodde på Engrav i Lunde i 1703, d. i Lunde 21/4-1727. "Niels Endresen Lien, 62 Aar og Nogle uger." (Kilde: Bø kirkebok kronologisk 1726-1732).
3. Marthe Endresdatter f. på 1670-tallet g.m. Jacob NN. Hun er død før 1703 (skifte etter hennes mor nedenfor). Datter: Olaug Jacobsdatter død før 1708.
4. Mari Endresdatter f. på 1670-tallet g.m. Karl Nerisen Østerholt i Lunde. Hun levde i 1708.
5. Anne Endresdatter f. på 1670-tallet. Levde i 1708.
Bruker ca. 1674.

Karen Paulsdatter var enke i 1697 (ifølge dokument fra samme år). Se Helgen store.
Det var ingen barn i andre ekteskap. Se Eiestrand.

Endre Karlsen eide en liten part i gården og leide resten. De andre eierne var ifølge skifte av 1703 (nedenfor): Ole Skjellaug, Tyge Tvedt,
borgermester i Skien Niels Weyer, Halvor Ovastrøm i Flåbygd og Stenuld Borgen
.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1701 - 1703, folie 87b. Digitalarkivet.
Anno 1703 Den 18de Juny, Weret effter Berammelse forsamlet paa Eije gaard i Holden Præstegield, til at Holde Registrering, Wordering, Skiffte, samt Deeling affter
afgangne Sigrj Svendsdaatter, Jmellem den Sal. qwindes effterladte Mand, Endre Karlsen og deres sammen auflede 5 børn 2 Sønner Nafnlig
1. Svend Endresen, self Myndig og gifft.
2. Niels Enfresen og Self Myndig boende paa Engraf gaard i Lundeherret.
3. Marthe Endresdaatter død, effterladt sig et Pigebarn;
    Olaug Jacobsdaatter.
4. Marj Endresdaatter, Forlovet med Karl Nerjsøn (som tjente her).
5. Anne Endresdaatter u-Myndig, Hiemme hos Faderen, Som og effter Lowen ordineris til at wære formynder for sit Eget barn og Daatter. War ofwerwærende Lænsmanden
Gunder Rommenæs med 2de tilnefnte som Wurderingsmænd, Anders Wahle og Olle Lille Wahle. Boens Midler andwidste faderen med Børnene os, som udj følgende
Bestaaer:
Sølf:
4re Sølfskeer med Knapper paa Enden â 1 rdl., er 4 rdl.
1 Liden Sølf Skee med fladt Skafft, for 2 ort.
9 Sølf forgylte Runde Smørlifs Maljers, for 3 rdl. - 2 ort.
1 Par forgylte Kaabe Spender, for 3 ort - 12 sk.
Messing, Kaaber og Tind med Jernfang:
2 gl. Forfarende Smaae Messing Stager à 16 sk., er 1 ort - 8 sk.
1 Messing bord Ring, for 12 sk.
1 ditto forfaren, for 20 sk.
1 gl. Messing Lyse Stage, for 1 ort.
1 Liden Brom Kaaber Kiedel med jernhanch, for 2 ort - 12 sk.
1 Brom Kaaber Kiedel og med Kiedelen fuldte 2de Jern ringer, for 2 rdl. - 2 ort.
1 Tind Fad for 1 1/2 ort, 1 ditto for 1 1/2 ort, 1 ditto fad for 1 1/2 ort, for 1 rdl. - 12 sk.
1 gl. brom tind Kauskee(?) med Laag, for 1 ort - 12 sk.
2 tind Fader à 1 ort - 12 sk., for 3 ort.
1 gl. Brom tindfad, for 20 sk.
1 Stoer Brosten Jern gryde med Højer(?) B...., for 3 ort.
1 gl. udkufwet Jern gryde med Hallen udj, for 1 ort - 12 sk.
1 Heel Jern gryde med Slet Halle udj, for 1 rdl.
1 Jern gryde med Wrechen Halle udj, for 1 ort - 12 sk.
1 Liden Jern gryde, for 1 ort - 8 sk., 1 Jern Tacke for 1 rdl., er 1 rdl. - 1 ort - 8 sk.
1 gl. Stege Pande for 20 sk., 1 gl. Handqwærn for 1 ort, er 1 ort - 20 sk.
1 Ploug med Jern Ristel og Lenche till, for 3 ort.
1 Harf med 30 stk. Jern tjinder udj, for 3 ort.
1 Tømmer hage for 1 ort, 2de Jern Wjer, for 8 sk., Eer 1 ort - 8 sk.
1 øxe for 16 sk. , 1 gl. ditto for 12 sk., er 1 ort - 4 sk.
7 gamle Leaar, tilsammen Worderet for 2 ort.
3 Sigder à 2 sk., er 6 sk.
Træfang:
1 Bæche qwærn med Behørig Reedskab till, for 4 rdl.
1 wæf med behørig Redskab till, for 2 ort.
Alt Træfang, med Bøhtter, kar, øll tønder, fader, Ringer, Spand og Trouger, tilsammen, for 4 rdl.
Foruden følger gaarden indRedning saasom Udj Stuen 2de Senger, et Wraaskab, 2de Madskab, 1 Slougbench med Crone, 1 Langt Bord med Bordkrach till,
Saawel som Nogle Faste Bencher.
(Senge og Lin Klæder tas ikke med her. G.S.)
Hæster og Creaturene:
1 Swart Hest for 4 rdl., 1 gl. Brun Hest for 2 rdl., er 6 rdl.
1 Røsjet Koe, med Hwit Howed og Smaae Kraget Hove, Som Holden Kierche er tilhørig.
1 Røe Flecket Koe med Hwid Rand effter Panden, er 4 rdl.
1 gl. Røe Koe  Hvid ofwer Ryggen, for 4 rdl.
1 Bleg Røe Koe med hwid Ryg og bug, for 4 rdl.
1 Hvid Koe, graae flechet paa Siderne, for 3 rdl.
1 Swart Koe med Hwid Stierne i Panden, for 4 rdl.
1 Hvid Koe, Røestpallet(?) paa Siderne, for 4 rdl.
1 Bleg Røe Koe med Hwid Rand effter Ryggen, hwid Pande, for 4 rdl.
1 Røestjet Koe, Røde drobler i Panden, for 3 rdl.
1 Rød bleg Bielle Koe, for 4 rdl.
1 Brandsjet qwje hwid paa Ryggen, brøn flechet effter muhlen, for 2 rdl.
1 Bleg Rød tjungs okse med Sort Muhle, for 3 rdl.
1 Røe Spanget Metterungs tiuer (tyr), for 1 rdl. 1 ort.
1 Flechet Tiuer, for 2 rdl. - 1 ort.
1 Røesiet Kalf for 3 ort, 1 Røespiellet ditto, for 3 ort, er 1 rdl - 2 ort.
3 gare Kalfwer à 2 ort Støchet, er 1 rdl. - 2 ort.
7 Sawer à 2 ort, 2de Lam à 1 ort er tilhobe 4 rdl.
4re gieder à 2 ort, 2 ung gieder à 1 1/2 ort, er 2 rdl. - 3 ort.
4re giedt unger à 1 ort støchet, er 1 rdl.
Noch 3 Swin à 3 ort støchet, er 2 rdl. - 1 ort.
Ellers andgaf faderen at Hafwer Jorden Saad og Stedwundet 6 Tønder halfhwfert Korn à 5 ort, er 7 rdl. - 2 ort.
6 Tønder Hafre à 1 rdl. Tønden, er 6 rdl.
(Den Sal. qwindes Gang Klæder. Tas ikke med).
Summa Boens Midler Bedraget til 116 rdl - 3 ort.
Der J mod Blef Kræfwet og Andgifwet Bortskyldig Gield der i følgende Bestaar:
Welbyrdig Hr. Assessor Joachim Borse Hafde at Profwe efter Reymelig og Framlagde Banch bog, 21 rdl. - 5 sk.
Proprietarien Welædle Borgermester Weyers tiener Monsieur Hans Leufsen, Kræfwet Landskyld for afwigte Aar 17 rdl, som endnu er u-betalt, effter Penge og
Capittel Taxten, Beløber till 4 rdl.
Saamund Eye, Kræfwet 1 rdl.
Giert Mase Mester, Kræfwet 2 ort.
Skrifwerens tiener Anders Olsen hafde at Kræfwe 3 ort - 12 sk.
Tyge Twedt i Drangedahl hafwde at Kræfwe for Landskyld, 1 rdl.
Gunder Rommenæs, Kræfwer 1 ort - 12 sk.
Olle Skielloug Lod Kræfwe for 1 1/2 Tnd. Landskyld, 1 rdl.
Halfwor Owestrøm i Flaabøyd for 1 Tønde Landskyld, 2 rdl.
Stenul Borgen, Resteret Landskyld for 1 Tnd., 1 Sætt., 2 rdl. - 16 sk.
All denne Landskyld er forfaldet Anno 1701 og 1702.
Aase Swendsdatter Hafde Her i Boet at Kræfwe paa Hendis afdøde Søn, Swend Gunnulsens Weigne for 2de Kiør Her Skulle indestaae, 8 Rdl. Der i mod Sagde Enchen Eye,
at Hand tog Hendis Søn til sig da Hand war 4re Aar gammel, og drog Hannem saalædis op fra ungdommen hos sig udj 10 Aar, Der effter Reigste Hand u-Løwes fra Hannem, tilmed
war det ej meer end som Een Koe Samme Dreng tilhørde, og Hand ichun Beholt 1 Aar. Der effter Størtet og 1 Karmands Sadel for 2 rdl. Hand Soldte, tilsammen 6 rdl. for Hwilche Penge
Hand opfostret Hendis Barn som Forhen Melt udj 10 Aar, Da Som her paa arwfetomten ingen Lowlig Bewiis Anderleedis end Mundtlig forebringes, eller frem kommer, Desputeris den
Post til Lowlig Søgemaal som inden Deris "weruting"(?) Kand afgiøres og  Staae sin Rigtighed - Ellers Kræfwet Aase Swendsdatter 1 Gryde som Hawde her Kostet 1 rdl. - 1 ort - 8 sk.
Der j mod sagde Enchen Eye, at samme Gryde tog ichun 2 Kander, og Kostet 2 ort - 16 sk. Og som Denne Post og Disputeris, Remitteris den till Lowl. Søgemaal. -
Karl Nerisen (trolovet i ca. 1703 med datteren Mari Endresdatter) Kræfwet udj Tieniste Løn effter Enchen Eyes Egne tilstand, 8 rdl.
Ellers berettet Faderen med de Hiemme Wærende Børn at de fra Faderen, og giffte børn, har bekommet et Ringe Hiemmefølge, som Niels (Endresen) 1 Koe for 4 rdl., 1 qwje for 2 rdl.,
1 gare Kalf for 1 rdl., 1 Sow og 1 giedt for 1 rdl., 1 giedt unge og 1 Lam for 2 ort, 2de gamle Læreds Lagen à 1 1/2 ort, 1 Gryde for 1 1/2 ort, 1 mindre for 1 ort, 1 gl. Hampe Læreds dug for 1 ort.,
Beløber tilsammen 20 rdl - 12 sk.
Der J mod Fordret de Andre Børn Wederlaug - Saasom:
Swend Endresen Restet Derimod for 1 gryde saa og for 1 giedt unge og 1 Lam, 3 ort - 20 sk.
Marj Endresdaatter, 10 rdl. - 12 sk.
Anne Endresdaatter, 10 rdl. - 1 ort - 12 sk.
Faderen prætendederit Begrafwelsis Bekostning Lige i mod hans Sal. qwindes Ringeste har Kostet 8 rdl.
Schiftedts Salarium:
Skrifwerne for Reysse og umage, Skifftet af Forette, Stemplet Papiir til Skifftebrefwet med Dessuten Beskrifwing, Tilhobe, 4 rdl.
Lænsmanden for Hans u-mage, 1 rdl.
Skrifwerens Tiener for sin u-mage, 3 ort - 12 sk.
Hvær af Laugrettes Menderne 1 ort, er 2 ort.
Summa Gielden Beløber Til 44 rdl. - 2 ort - 5 sk.
(Utloddning, hvor alle kreditorer fikk dekket sitt utestående i form av korn, dyr, klær og inventar, tas ikke med).
Avskrift: G.S., Langesund 19. og 20. mars 2022.

Endre Karlsen Eie gifta seg på nytt og flytta til Eiestrand.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 5. Digitalarkivet.
Den første innføringa vi finner i Panteregisteret er at Gro Nielsdatter ble eier av hele Eie øvre 28. januar 1719.

Gro Nielsdatter.
Eier 1719.

Bonde, leilending
Jens Jespersen Eie fra Strond i Seljord f. ca. 1650? bg. ? 1722.
g1g i Seljord 10/7-1670 m. Aase Trondsdatter Næs bg. 16/3-1673. "Jens Næsis qvinde.", d.a. Trond NN.
g2g i Seljord 22/11-1674 m. Anna Erichsdatter Juve bg. 6/9-1685. "Jens Strands qvinde Anne."
g3g i Seljord 28/12-1685 m. Margith Osmundsdatter fra Groven i Seljord f. ca. 1650?
Barn i 2. ekteskap:
1. Jesper Jensen dpt. 17/10-1675 bg. 17/11-1733 på Venås, 58 år gml. g1g i Selj. 4/7-1702 m. Christence Zachariasdatter f. ca. 1634 d. på Garvik 10/4-1710, 76 år gml.
     g2g i Selj. 28/7-1711 m. Guro Knudsdatter f. ca. 1684.
2. Ole Jensen dpt. 11/1-1678.
3. Aslaug dpt. 5/3-1680 bg. 19/2-1682. "Jens Strands daatter Aslou."
4. Aslaug (tvilling) dpt. 25/10-1683 bg. 8/11-1683.
5. Aase (tvilling) dpt. 25/10-1683 bg. 8/11-1683.
6. Jens dpt. 2/2-1685 bg. 6/9-1685.
7. Anne Jensdatter d.e. f. ca. 1687 g1g m. enkemann Lars Sørensen. Se S. Storhaug under Baksås, Anne g2g Thor Rasmussen Eie. Se Eie nedre.
Barn i 2. ekteskap:
8. Aslaug Jensdatter dpt. 30/6-1689 i Seljord g.m. Hans Anundsen Odden. Se Odden under Eie.
9. Peder dpt. 19/1-1692.
10. Jens dpt. 29/7-1694.
11. Ingeborg Jensdatter dpt. 6/2-1698 g.m. Kittil Nilsen Yttingen. Se Yttingen lille under Susås.
12. Tollef Jensen f. 18/4-1700. Se Baksås.
Bruker 1705 - 1722.

F.f. = Faddere for ...

Før faddere ble ført i Seljord kirkebok: Jens oc Margit Strands Aslou.
F.f.
Jens oc Margit Strands Søn Petar: Baaret af min Hustro, hosstaaende Giermund Biørge, Christen Roch, Guldmund oc Ingeborg, Torgier Hansøns.
F.f. Jens Jespersøn Strand oc Margit Osmundsdaatters barn, 
Jens: Anne, Swend Loftsgaardens, Ragnild, Torewild Halvorsøns oc Liw Aslacksd., Christen Roch, Gunlick Thronsøn Lij.
F.f. Jens Jespersøn Strands oc Margit Osmundsdaatters barn, 
Ingeborg: Ingeborg Thord Mannheimbs, Aase Torckelsd., Anders Sergeant, Gunner Weefald, Tollef Osmundsøn.
F.f. Jens oc Margit Strands barn, 
Tollef: Maria min Hustro, Inger-Lisbeth Duus, Anne Gunner Wefalds, Gunleck Grafwe, Asbiørn Loftsgaarden.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720 - 1727, side 243a. Digitalarkivet.
Conrad Friederich Grøtter, allernaadigst beskichede Sorenskriwer udj Nedre Tellemarchen samt Tind og Hierdahls Præstegielde udj Østfieldene i Øfre Tellemarchen,
Giør witterlig at Anno 1722 dend 12. Martj, wæred effter forgaaende berammelse wed Lensmanden Welagte Gunder Tolfsen Rommenæs og de 2de (to) Eedsworne Laug -
Rettes Mænd, Anders Hvale og Ole Leworsen Wibetou, forsamblede paa gaarden Eie, udj Holdens Præstegield, for der at Registrere og Wordere, Samt Skifte og Dele,
effter dend wed Døden afgangne Sal. Mand Jens Jespersøn Eye, mellem hands igienlewende qwinde Margitt Aasmundsdaatter og dend Sal. Mands 3de (tre) Kuul Børn,
Nemlig 3de Sønner og 4re Døttre, Nafnlig:
1. Jesper Jensen. Myndig. Ikke tilstæde.
2. Ole Jensen. Myndig.
3. Tollef Jensen. Myndig.
4. Anne Jensdatter d.e. Gift og myndig.
5. Asloug Jensdatter. Gift og myndig.
6. Anne Jensdatter d.y. Gift og myndig.
7. Ingeborg Jensdatter. Gift og myndig.
Alle barna untagen Jesper Jensen var "Tilstæde".
Til Laugverge hawde Enchen udkaaret hendes Swiger søn, dend Dannemand Tord Rasmussen som war Nærwærende og gaw dertil sit Ja.
Boes Midler blef dernest af Enchen og Børnene andsagt og frem wiist udj effterfølgende bestaaende:
1 gl. Kaaber Kiedel med Jern halle (hank) Wegtig 1 pund 6 merker, for 2 rdl. - 2 ort.
Jernfang:
1 Høi Holl(andsk) Gryde med halle, for 2 rdl.
1 mindre flaar ditto med halle, for 1 rdl.
1 ditto mindre, for 2 ort.
1 ditto, for 1 ort - 8 sk.
1 Jern Stege Pande, for 1 ort - 8 sk.
1 Tømmerhage med hverktøi, for 2 ort.
2 ditto mindre à 1 ort, for 2 ort.
1 Hug øxe, for 3 ort - 12 sk.
2 bredere ditto à 1 ort - 8 sk., for 2 ort 16 sk.
1 Jern Stør, for 1 rdl.
1 Stalbendings Nawer, for 1 ort.
1 ditto mindre, for 8 sk.
3 gl. Sigde à 6 sk., for 18 sk.
2de Liaaer à 1 ort, for 2 ort.
1 bog Sæhle med Pude, for 1 ort - 16 sk.
2 Sølie Sahler à 2 ort - 16 sk, for 3 ort - 8 sk.
1 gl. Ploug med Jern Risted og Lenche, for 1 rdl.
1 Harf med Jern tinder, for 3 ort.
1 Sliibesteen med Jern Aas og Swefw, for 3 ort.
1 Liden Sahle, for 2 ort - 16 sk.
1 Mands Sahl med grime og bidsel, for 2 rdl.
Noch 1 bred øxe, for 1 ort - 8 sk.
2 gl. Jern Meier, for 8 sk.
1 gl. Jern Spade, for 8 sk.
1 Jord Hache, for 4 sk.
1 Tache med brend Jern, for 1 rdl.
1 gl. gryde med et øre, for 1 ort.
1 Handqvern, for 2 ort.
1 Stor Hammer, for 12 sk.
1 Hof tang, for 12 sk.
1 Jern Hæste Klave med Blocher udj og beiler til, for 2 ort - 12 sk.
1 ditto, for 2 ort - 12 sk.
2de Jern Hæsteklawer med tangel, for 2 ort - 16 sk.
1 liden Kalwe klawe med tangel, for 16 sk.
1 Lutte Klawe med tangel, for 1 ort - 12 sk.
1  Blaache Klawe med tangel, for 1 ort - 8 sk.
1 Udenlandsch Børse med laas, for 2 rdl.
1 gl. Messing Lysestage, for 1 ort.
1 Krom Sadel, for 2 ort.
2 Blaae og Hwide dybe Steenfader à 6 sk., for 12 sk.
1 Hvid ditto, for 6 sk.
Træfang:
1 Nydt Kar, for 2 ort.
1 ditto, for 1 ort - 16 sk.
1 ditto med fødder, for 1 ort - 16 sk.
1 gl. ditto uden føder, for 1 ort.
1 ditto, for 16 sk.
1 Øl tønde, for 1 rdl. (!)
1 Holch med laag (lokk), for 8 sk.
1 ditto, for 6 sk.
1 bedre ditto, for 1 ort.
1 ditto, for 12 sk.
1 gl. ditto med ører, for 12 sk.
2 gl. Stand tønder à 12 sk., for 1 ort.
1 Liden Holch med Laag, for 8 sk.
1 ditto, for 16 sk.
1 ditto, for 6 sk.
1 gl. Kiste, for 12 sk.
1 Nydt Kar med ører, for 3 ort.
1 Liden Kiste med laas, for 1 ort - 8 sk.
2 Wand Saaer à 12 Sk., for 1 ort.
1 Stor gl. Saae, for 6 sk.
Alt smaat Træfang af Bytter, Spand, Trouger, Fader, Staader, Ringer, Kierner, Kander, Tallerchener og deslige, for 2 rdl.
(Sengeklæder og Gangklæder tas ikke med her. G.S.)
Creaturer:
1 gl. Sort Saatede Hæst, for 4 rdl.
1 ældre Bron ditto, for 1 rdl - 2 ort.
1 gl. Rød og Hvid drobled Koe kaldes Stahsbodt, for 5 rdl.
1 Sort sidet ditto med Hvidt Howed, Kaldes Salsaag(?), for 4 rdl. - 2 ort.
1 Rød drobled ditto kaldes Blomest, for 5 rdl.
1 Sortsidet do. med hvid Ryg, kaldes Løchebodt, for 5 rdl.
1 ditto, kaldes Rosebodt, for 5 rdl.
1 ditto kaldes Margrethe(?), for 5 rdl.
1 Rød fleched Wettrungs qwie, for 1 rdl. - 1 ort.
1 Sort fleched ditto, for 1 rdl. - 1 ort.
1 Rød sidet ditto, for 1 rdl.
4 hand Kalwer à 1 ort, for 1 rdl.
2 Woxne gieder, for 1 rdl.
1 ong ditto, for 1 ort.
2 Woxne Souwer à 2 ort., for 1 rdl.
2 griser à 3 ort, for 1 rdl. - 2 ort.
(Udsæd):
4 Tønder bland Korn à 7 ort, for 7 rdl.
4 Tønder Hafre à 6 ort, for 6 rdl.
Effter Skifterettens tilspørgende forklarede Enchen og de tilstædewærende børn, at ey dennem af widere de, meere Løsøre udj boed befindes, som nu burde antrignes
iche heller hawer dette Stervfboe noget hos nogen at fordre, mindre noget Fastegods at wære Eiende.
Summa, boeds Formue: 101 rdl. - 2 ort - 4 sk.
Boet Skyldig Gield:
Kongelige Skatter af gaarden for afwigte aaer som endnu Rester, 21 rdl. - 22 sk.
Til Hr. Secretair Herman Leopoldus effter Contrabogens udwiisende, 20 rdl. - 7 sk.
Til Hr. CancellieRaad Borsse forchlarede Enchen at wære Skyldig angefehr (omtrent) 23 rdl. - 1 ort., som og Contrabogen udwiiste, paa Hvilchen gield hun allereede
til hannem wed Werchet skal hawe Leweret 34 Læster Kaal (kull) og endnu wed Kollemiillen hawer beliggende som med allerførste bliwer leweret 3 Læster, som er til-
sammen 37 Læster, hwer Læst bereignedt til 2 ort - 12 sk., som giør 23 rdl. - 1 sk., altsaa bliwer dette Sterfeboe endnu til Hannem Skyldig, 12 sk.
Til Hr. Assessor Russel effter fremwiiste Liquidation, 13 rdl. - 14 Sk.
Til Sogne Præsten Hr. Niels Stabel, 16 rdl.
Til Senior Niels Anderssøn Weyer, 3 rdl.
Til Senior Jan von Capelen, 7 rdl.
Til Madame Sarcha Sal. Michel Paulssen, 2 rdl.
Til Senior Jørgen Offenberg, 1 rdl.
Til Simon Berge i Tørredahl for femb aars Landskyld af Een Tønde Skyld godz her i gaarden, aarlig 3 ort, er 3 rdl. - 3 ort.
Til Guri Olsdaatter Østgaarden for Landskyld af 2 Tønder her i Gaarden + for afwigte Aar à 2 rdl., er 4 rdl.
Til Sten Jansen, 3 ort - 8 sk.
Til Lænsmanden Gunder Tolfsen, for Resterer de Lænsmans Told, 2 Rdl. - 12 Sk.
Til Anne Pedersdaatter, 3 ort.
Til Peder Isachsen, 2 ort.
Til Niels Tolfsen, 1 rdl. - 3 ort - 8 sk.
Til Kittel Nielsen, 2 rdl.
Til Tord Eie for En Hæst, 2 rdl.
Stempled Papir til denne forretning, 2 ort.
For Beskrivelsen, 3 rdl. - 2 ort.
Skriwertienerene, 2 ort - 16 sk.
Lehnsmanden for Skifftets Proclamation og Registrerings biwæhr. 2 ort - 16 sk.
og de 2de Wurderingsmænd, 1 ort - 8 sk.
Summa Bortskyldig gield: 101 rdl. - 3 sk.
(Utlodningen er det ingen hensikt å skrive av i denne sammenheng. G.S.)
Dette utdrag av skifte ble avskrevet av G.S. i Langesund 17. og 18. mars 2022.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 5. Digitalarkivet.
"Solgt 11 mæler med bøxel over 4 tønner og 2 mæler av hele gården fra Gro Nielsdatter til Johan Suckedorph den 10. Martii 1723, for 180 rdl."

Johan Gerhard Suckedorph.
Eier 1723.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 5. Digitalarkivet.
"Solgt 11 mæler med bøxel over 4 tønner og 2 mæler fra Johan Suchedorph til Engelbret Bomhof for 180 rdl., dat. 14. Mai 1723.

"Solgt 3 mæler 1/2 Sætting fra Aslak Folkestad til Engelbret Bomhof, for 10 rdl., dat. 7. Mai 1723."

Forvalter og proprietær
Engelbret Berthelsen Bomhoff fra Skien f. ca. 1685 bg. 9/2-1761. "Forvalter Engelbret Bomhoff 76 Aar, 10 Mnd., 17 Dage.", s.a. skredder Berthel Berthelsen Bomhoff og Margrethe Engelbretsd.
g.m. Maria Jacobsdatter Bruun f. ca. 1693 bg. 14/9-1775. "Madame Maria Bomhoff, 82 Aar.", d.a. Jacob Hansen Bruun og Birthe Povelsd. Post.
1. Berthel Engelbretsen Bomhoff f. ca. 1710 i Skien. Se nedenfor.
2. Birgitte Engelbretsdatter Bomhoff f. ca. 1712 g.m. monsieur Niels Sommerfeldt f. ca. 1700. Se N. Ytterbø.
3. Inger Engelbretsdatter Bomhoff dpt. 8/9-1715 i Solum bg. 3/2-1750 i Brevik. "Christopher Manals kone." g. i Holla 4/11-1734 m. Christopher Gregersen Manal f. ca. 1715 d. 1774 i Skien. Bodde i Brevik.
4. Elisabeth Engelbretsdatter Bomhoff dpt.  28/8-1718 i Solum d. 1784 i Skien g. i Holla 7/7-1740 m. Nicolai Jacobsen Kall f. 2/2-1712 i Flensburg, Schleswig-Holstein død før 1775. Bodde i Skien.
5. Margrethe Engelbretsdatter Bomhoff dpt. 14/4-1721 i Solum g. i Holla 20/7-1758 m. sogneprest Anders Andersen Baar. Bodde i Tysnes på Vestlandet.
6. Hans Jacob Engelbretsen Bomhoff dpt. 30/5-1723 i Holla d. 1754 i V. Porsgrunn g. i Solum ("ved Porsgrund") 7/3-1747 m. Anne Lisbeth Gundersdatter Buer (d.a. Gunder Solvesen Buer).
7. Hendrich Engelbretsen Bomhoff dpt. 27/8-1724.
8. Johan Engelbretsen Bomhoff dpt. 10/10-1728. Trolig død tidlig.
Eier 1723.

F.f. Ingebret Bomhofs Inger: CancellieRaad Borse, Secretair Leopoldus, Rasmus Nielsøn, Frue CancellieRaads, Frøchen Legardt.
F.f. Ingebret Bomhofs Lisbeth Maria: Job Christensøn, Jens Kiill, Jochum Altenburg, Madame Leopoldus, Madame Bouman.
F.f. Ingebret Bomhofs Margrete:
Jens Elkiær, Niels Andersøn Wejer, Jan Rush, Caecilia Andersdatter, Karen Bolvig, Pernille Knudsdatter.
F.f.
Engelbert Bomhoff og Maria Bruns Hans Jacob: Steen Jansen, Clemet Erichsen, Anders Isachsen, Kirsten Tausan, Maren Isaacsd.
F.f. Engelbret Bomhoff og Maria Bruuns
Hendric: Clemet Erichsen, Peder Isachsen, Kirsten Tausan, Magrete Gundersd., Kirstine Larsd. Næs.
F.f. Engelbert Bomhoff og Maria Bruuns
Johan. (Ingen faddere nevnt. G.S.).

Kilder: "Ulefos Jernværk 1657 - 1957" (Yngvar Hauge), samt egne observasjoner i gjennomgåtte kilder.
Engelbret Bomhoff kom til Holla i 1721 og begynte som forvalter ved "Ulefos Saugbrug" for eieren Herman Leopoldus.
Han hadde tidligere vært forvalter ved Bolvik jernverk for samme eier. De første par åra på Ulefos, bodde Bomhoff trolig i "Saugforvaltergaarden". Bomhoff var ingen fattig mann, dessuten hadde han i flere år samarbeidet nært med Herman Leopoldus. Siden Eie var en gammel frigård under "Det Holdenske Jernværk", fikk Engebret Bomhoff kjøpt hele Eie med det samme Leopoldus kjøpte jernverket i 1723.

Engelbret Bomhoff var en høyt elsket forvalter ved jernverket fra 1724 - 1754. Han har ettermele som en fremragende jernverksmann. Se Holden Jernværk.
Engelbret Bomhoff kjøpte en gårdpart i Søve i 1739. Der bodde enka i 1762.

Engebret Bomhoff og hans kone var veldig ofte faddere for helt vanlige folks barn. Grunnen var trolig at de var godt likt blant folk i bygda. Det var gode grunner for at han ble kalt proprietær. Han kjøpte stadig eiendommer i Holla. Den første, som ble hans selveide bolig, var Eie øvre. Han kjøpte også bl.a. N. Fen, Skårdal og Baksås. En proprietær var en som eide en del eiendom, men ikke nok til å kunne kalle seg for godseier.

Enka flytta til Fen nedre (nordre) da mannen døde i 1761. Det ble holdt skifteforretning etter enka Maria Bomhoff på N. Fen i 1775.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 5. Digitalarkivet.
"4 Tnd. 2 Mæller med bøxel og 11 Mæller, 1/2 Sætting solgt fra E.B. Bomhof til B. E. Bomhof for 2077 rdl., dat. 27. Januar 1738."


Jernverksforvalter og proprietær, selveier
Berthel Engelbretsen Bomhoff (Bertel Bomhof) herfra f. ca. 1710 i Skien d. på Eie øvre, bg. 3/7-1748. "Bertel Bomhoff, 38 Aar."
g.m. Maren Christophersdatter Blom fra Skien f. ca. 1713 d. på Eie øvre bg. 28/3-1767. "Madame Maren Blom, 53 Aar 3 Mnd. ringere 11 Dage.", d.a. Christopher Fredriksen Blom og Johanne Margrethe Ørn i Skien.
1. Johanna Catrine dpt. 10/10-1734 bg. 2/6-1735. "
Johanna Margrete Bertelsd., 32 Uger."
2. Engelbret Christopher Berthelsen Bomhoff dpt. 2/12-1736. Se nedenfor.
3. Hans Fredrich dpt. 18/11-1738 bg. 29/3-1740. "Hans Fredrich Bomhoff, 1 Aar 6 Mnd."
4. Maria Berthelsdatter Bomhoff dpt. 3/9-1740 bg. 23/12-1758. "Maria Bertelsdatter Bomhoff, 18 Aar 3 Mnd."
5. Engelbret dpt. 8/4-1742 bg. 23/11-1742. "Engelbret Bertelsen Bomhoff, 33 Uger."
6. Johanne Margrethe dpt. 20/6-1743 bg. 17/2-1744. "Johanne Bomhoff, 7 Mnd 17 Dage."
7. Johanne Margrethe Berthelsdatter Bomhoff dpt. 30/8-1744 d. 1827 i Fjaler g i Holla 8/10-1764 m. løytnant (senere kaptein) Erich Theodor Antzee (1734-1786). Bodde på Fjaler i Sogn og Fjordane.
8. Christopher Blom Berthelsen Bomhoff dpt. 12/1-1747 bg. i Solum 18/2-1814. Ble gjestgiver på Fjære i Solum. Gift 3 ganger.
Eier 1738.

F.f. Bertel Bomhoffs og Maren Christophersdatters Johana Catrina: Ole Nielsen, Peder Johannesen, Ledvor Nielsen, Maria Bomhoffs, Inger Bomhoff.
F.f. Bertel Engelbretsens og Maren Christophersdatters Engelbret Christopher Blom: Engelbert Bomhoff, Tron Kiøstolsen, Mogns Olsen, Maria Bomhoff, Elisabeth Bomhoff.
F.f. Bertel Bomhofs og Maren Bloms Hans Didrich (!): Engelbert Bomhoff, Anders Hyll, Jon Steensen, Maria Bomhoff, Berte Sommerfelt.
F.f. Bertel Bomhofs og Maren Bloms Maria: Engelbert Bomhoff, Tron Kiøstolsen, Lars Hansen junior, Maria Bomhoff, Margrete Bomhoff.
F.f. Bertel Bomhofs og Maren Christophersdatters Engelbert Bomhof: Hans Morland, Engelbert Bomhoff, Henrich Bomhoff, Maria Bomhoff, Berte Bomhoff.
F.f. Bertel Bomhofs og Maren Bloms Johanne Margrete: Engelbert Bomhoff, Nicolai Kall, Hans Jacob Bomhoff, Maren Bomhoff, Elisabeth Kalls.
F.f. Segnior Bertel Bomhof og Maren Christophersdatter Bloms Christopher Blom: Segnior E. Bomhoff, Johan Bomhoff, Madame Bomhoff, Jomfrue Grete (Margrethe) Bomhoff, Maren Finsrud.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 5. Digitalarkivet.
"4 Tnd. 2 Mæller med bøxel og 11 Mæller, 1/2 Sætting, hvorpaa efter skifte udlagt efter Bertel Bomhof etc., til Fændrik Bomhof, dat. 1770, for 1.000 rdl.


Fenrik, proprietær, selveier
Engelbret Christopher Berthelsen Bomhoff herfra dpt. 2/12-1736 d. 9/2-1800. "Hr. Fendrik Engelbert Christopher Bomhof død den 9 Febr. begr. den 19, ved Romenæs, 63 Aar 10 Uger."
g1g "Hiemme i Huuset" i Holla 16/9-1767 m. enke Marichen Johansdatter Barth f. ca. 1737 bg. ved Romnes 15/6-1769. "Marrichen Bomhoff, 32 Aar."
Forlovere: "
Hr. Cammer Raad Rougtved og Hr. Leutenant Erick Theodoras Antze."
g2g i Holla 2/8-1770 m. enke Anne Margrethe Hals f. Heide f. ca. 1740.
1. Berthel Engelbretsen Bomhoff dpt. 18/4-1768. Se nedenfor.
2. Christine Cathrine Bomhoff f. ca.
3. Maren Bomhoff dpt. 2/6-1769 bg. 30/5-1770. "Maren Engelbretsdatter Bomhoff, 1 Aar ringere 8 Dage."
Eier 1770.

F.f. Fendrich Engelbert Christopher Bomhoffs og Marrichen Johansdatters Bertel Bomhoff: Hr. Lieutenant Erich Theodor Antze, Forvalter Bertell Arveschoug, Monsieur Engelbert Bomhoff, Frue Johanne Margrethe Antze, Jomfue Maria Mannall.
F.f. Fendrich Engelbert Bomhoffs og Marrichen Barths Maren: Forvalter Arveschoug, Forvalter Rasmusen, Madame Anna Elisabeth Bomhoff, Jomrue Anna Elisabeth Arveschoug.

Hans første kone var enke etter forvalter ved "Ulefos Saugbrug", Didrich Altenburg fra Skien og sønn av Jochum Altenburg.
Se Forvaltere ved Ulefos Sagbruk.
 

Kilde: Borgerbok for Skien og omegn (C.S. Schilbred - 1952).
Engelbret Christopher Berthelsen Bomhoff tok borgerbrev i Skien i 1762. Med borgerbrev kunne man starte handelsvirksomhet.


Tømmermerker, proprietær
Berthel Engelbretsen Bomhoff herfra dpt. 18/4-1768 d. 1/12-1844 på Eie øvre.
g1g i Holla 25/9-1800 m. Amborg Margrethe Gartner fra
Forvaltergården under Ulefoss f. 7/4-1785 bg. 7/8-1807. "Madame Ambor Bomhoff, 22 Aar. Modig i Døden", d.a. forvalter Lars Gartner.
Forlovere: "
Hr. Forvalter Gartner og Hr. Forvalter Poppe."
g2g i Holla 10/11-1807 m. Maria Henricha Gartner fra Forvaltergården under Ulefoss f. 19/10-1787 d. 25/1-1822 på Eie, 34 år gml., d.a. forvalter Lars Gartner.
Forlovere: "Hr. Poppe, Hr. Krohn."
1. Engelbret Christopher Bomhoff f. 11/10-1801 bg. 7/8-1810. "Engelbret Chr. Bomhoff, 9 Aar."
2. Constance Laurine Bomhoff f. 6/1-1803 g.m. jernverksforvalter Carl Fredrik Herman Rolsted. Se Dagsrud.
3. Lars Gartner Bomhoff f. 10/2-1804. Se nedenfor.
4. Marichen Bomhoff f. 9/5-1805. Konf. i Holla 4/11-1821.
5. Anne Margrethe Bomhoff f. 29/5-1806. Konf. i Holla 24/11-1822.
Barn i 2. ekteskap:
6. Constans Ambrosius Marius Bomhoff f. 8/9-1808.
7. Amborg Engelberthine Bomhoff f. 24/8-1810 g. i Holla 2/3-1841 m. kapellan Jacob Klem Rømcke fra Kongsberg.
8. Engelbret Christopher Bomhoff f. 2/2-1813.
9. Bartholine Kirstine Maria Bomhoff f. 2/7-1815 g. i Holla 4/5-1835 m. jernverkseier og bergkandidat Nicolai Benjamin Møller fra Åkre i Gjerpen.
Eier 1800.

F.f. Proprietær Bertel Bomhoff og Ambor Bomhoffs Engelbreth Christopher: Forvalter Poppe og Broder, med Forvalter Bredstorff, Frue Bomhoff, Madame Holt, Jomfrue Holt.
F.f. Hr. Bertel Bomhoff og Madame Ambor født Gartners Constance Laurine: Forvalter Poppe, Madame Gartner, Hr. Holten, Hr. Poppe, Jomfrue Gartner
.
F.f.
Bertel Bomhoff og hustrue Ambor Gartners Lars Gartner: KammerRaad Rougtved, Forvalter Bredstorff, Ole Raaberg, Madame Garboe, Jomfrue Gartner.
F.f. Hr. Bertel Bomhoff og hustrue Ambor Bomhoffs Marken: Hr. Florens, Cammerherre Bruun, Kiøbmand Jens Blom, Hr. Thornsohn, Madame Bredsdorff, Jomfrue E. Thornsohn.
F.f. Hr. B. Bomhoff og Ambor Gartners Anne Magrete: Hr. Bredstorff, H. Holten, F. Poppe, Madame Poppe, Jomfrue Hejde.

F.f.
Hr. B. Bomhoff og Maria Gartners Constanz Ambrosius Marius: Herrer Bredstorff, Bomhoff, Poppe, Madame Bomhoff, Madame Poppe.
F.f. Ambor Engelberthine?
F.f. Hr. Bertel Bomhoff paa Eje og Maria Fridericha Gartners Engelbreth Christopher: Madame H. Altenburg, Madame Susanne Hals, Jomfrue M. Plov, Hr. Johan Altenburg, Hr. Hans Michel Hals, Hr. Herman Hoel, Hr. Bertel W. Bomhoff.
F.f. Bertel Bomhoff og Maria Henricha Gartners Bartholine Kirstine Maria: Madame Poppe, Jomfrue M. Altenburg, Jomfrue Ch. Altenburg, Forvalter Høst, Bogholder Andersen, Studiosus Poppe, H. Poppe, P. Knutzen.

Berthel Bomhoff kjøpte i tillegg 2 tønner og 2 huder av nedre Eie. Gårdens landskyld ble da (i 1823) på 18 skylddaler - 3 Ort - 17 skilling.
Medregnet var Dagsrød, Nyhus og flere andre husmannsplasser.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Samfrendeskifte efter Amborg Margrethe Bomhof, afsluttet 6. Nov. 1807, hvorved bl.a. denne gaard er udlagt enkemanden Bertel Bomhoff for
10.000 rdl., thinglyst 3. Feb. 1808."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Erklæring fra Bertel Bomhoff, hvorved Dagsruds eier tilstaaes havnegang i denne gaards skov, dat. og thingl. 12. Sept. 1829."

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

10a

Eide øvre 

Eide øvre 

Bertel Bomhoff

5 tdr - 10 1/2 sætt. 

13 dlr. - 1 ort - 2 sk.

 Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Bertel Bomhoff til sønnen Lars Bomhoff for 4.000 spd., dat. 5. Aug., thingl. 9. Sept. 1840."

Kjøpmann, proprietær
Lars Gartner Bomhoff herfra f. 10/2-1804 d. 29/12-1842 på Eie.
g.m. Catharine Elisabeth Lintrup fra Sanderud i Stange, Hedmark f. 7/10-1812, d.a. fylkeslege ("Amtsfysicus") i Hedmark Christian Lintrup (1768-1844) og Johanne Margrethe Hoelfeldt.
1. Torvald Henrich Bomhoff f. 6/11-1840.
2. Laura Elise Bomhoff f. 20/6-1843 d. 9/12-1874 i Kristiania g. i Kristiania 31/7-1866 med ingeniør Jens Andreas Glørsen f. 12/5-1840 d. etter 1895. 5 barn. Bodde i Kristiania.*
Eier 1840.

Catharine Elisabeth ble konfirmert i Vang kirke i 1828, som nr. 1 i konfirmasjonslista, noe som fortalte om høy status i bygda.
Der ble det nevnt at hun var født 7/10-1812 i Stange, som ikke er å finne under døpte i samme kirkebok(!).

F.f. Proprietair L. G. Bomhoff og Catarine Elisabeth født Lintrups Torvald Henrich: Madame Rolsted, Jomfrue Marie Poppe, doctor Castberg, Lensmand Ulrich Poppe, Handelsbetjent Johannes Johannessen.
F.f. Afdøde Proprietair Lars Gartner Bomhoff og Elise født Lintrups Laura Elise: Madame Elise Bomhoff, Jomfrue H. Lintrup, B. Bomhoff, Kandidat Hjerthøy og Lieutenant Chr. Lintrup.

Kilde 1. "Slægten Gløersen" (A. T. Gløersen - 1897). Lars Gartner Bomhoff var tidligere kjøpmann i Christiania.
Kilde 2. Kirkebøker for Stange og Vang, Hedmark, samt kirkebok for Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Bomhoffs enke til Diderik Cappelen for 5.070 spd., dat. 6. Aug. 1845, thingl. 7. Febr. 1846."

Jernverkseier
Diderik Cappelen.
Eier 1845. Ulefos Jernværk.

Det er ingen grunn til å tro at Diderik Cappelen med familie noen gang bodde her, selv om han kjøpte eiendommen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøde fra D. Cappelen til løitnant Schultz (hans svigersønn) for 6.150 spd., dat. 18. Jan., thingl. 6. Feb. 1851."

Løytnant, proprietær
Ludvig Ferdinand Schultz fra Woergaard i Vend, Danmark f. 1829 d. 1902, s.a. overkrigskommisjonær Johan Frederik Schultz.
g. i Holla 8/4-1853 med Henriette Diderikke Cappelen fra
Ulefos Jernværk f. 8/10-1829 i Skien d. 24/4-1917, d.a. Diderik Cappelen.
Eier 1851.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra løintnant Schultz til Hans Jensen og hustru for livstid paa et jordstykke ved Eiestranden mod 2 1/2 spd. aarlig afgift, dat. 9. Marts, thingl. 15. Mai 1852." Se Eiestrand(B).
Påtegning: "Avlyst 27/7-1918."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra løintnant Schultz til Hans Jensen og hustru for livstid paa en plads ved Eiestranden mod 5 spd. aarlig afgift, dat. 20. Nov. 1852, thingl. 8. Feb. 1853." Se Eiestrand(B)
Påtegning: "Avlyst 27/7-1918."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøde fra løintnant Schultz til Thomas Ellingsen for 10.000 spd., dat. 23. April, thingl. 6. Sept. 1854."

Bonde, selveier
Thomas Ellingsen fra Tveit i Drangedal f. 6/5-1824 d. 7/5-1878. "Døde paa Kurdølen paa en reise. Indebrændte under en ildebrand ved hvilken Vaaningshuset nedbrændte paa Kurdølen."
g. i Drangedal 16/10-1848 m. Asberg Olsdatter fra Sannes i Drangedal f. 20/11-1826 d. 7/10-1914 på Tveit som "Føderaadsenke" av "Alderdomssvaghed".
1. Marie Thomasdatter f. 30/3-1850 på Tveit i Drangedal g.m. Stian Olsen Sannes.
2. Elling Thomassen f. 15/3-1852 på Tveit i Drangedal g.m. Anne Stiansdatter Voje.
3. Ole Thomassen f. 11/1-1855 i Drangedal g.m. Synnøve Marie Johnsdatter fra Kragerø.
4. Anne Thomasdatter f. 8/1-1857 i Holla g1g i Drangedal med Claus Knudsen Singusdal.
5. Aasolf Thomassen f. 20/6-1860 i Holla. Konfirmert i Drangedal i 1876, d. 21/11-1881 på Tveit i Drangedal "Af et uvilkaarligt Selvskud. Han blev Selvskudt af et Gevær med Mundingen imod Brystet.
    Geværet gik af, og hele Ladningen gik ind i hans Bryst; (Døde) Efter at vært operert, her efter ca. 3 mnds. forløb af Blodforgiftning."
Eier 1854.

F.f.
Gaardm. Thomas Ellingsen Eie og Asbor Olsdatters Anne: Kirsti Bentsd. Baxaas, Ingebor Pedersd. Eie, Halvor Halvorsen Baxaas, Halvor Thorsen Baxaas, Aasold Aasoldsen Eie.
F.f.
Gaardmand Thomas Ellingsen Eie og Asbær Olsdatters Aasolf: Maren Gurine Reiersd. Striken, Liw Nilsmundsd. Eie, Ole M. Olsen Sannæs af Drangedal, Thor Halvorsen Striken, Johannes Tronsen Hougen.

Fødselsdatoen til sønnen Aasolf er ikke ført hverken i kirkeboka eller klokkerboka. Ved Aasolfs konfirmasjon i
Drangedal i sept. 1876 (nr. 23), kan vi se at han var født i Holla 20/6-1860. G.S.

Thomas Ellingsen eide også gården Tveit i Drangdal. Han solgte Eie i 1869 og flytta hjem til Tveit. Kurdølen, hvor Ellingsen døde i en tragisk brann,
lå i Sannidal herred.

  Kilde: Norges Matrikel november 1855:

Løbenr.

Gaardenes navn

Opsiddere

Opgiven Skyld

10a

Eie øvre 

Thomas Ellingsen

13 dlr. - 1 ort - 2 sk. 

Andre på gården under folketellinga 1865:
Fosterdatter: Liv Nielsmundsdatter f. 1841 i Drangedal.
Gift legdslem: Aasold Aasoldsen f. ca. 1800 i Holla.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget av 1866 ("Blåboka").
Gården var på 600 mål dyrka jord. Besetning: 5 hester, 33 kuer og 27 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Erklæring fra Thomas Ellingsen angaaende en vandledning paa Dagsruds grund, dat. 14. okt. 1859, thingl. 6. Febr. 1860."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thomas Ellingsen til Nicolai Paulsen Kjeldal for 11.000 spd., dat. 21. April. thingl. 3. Mai 1869."

Bonde, selveier
Nicolai Paulsen Eie (Nicolai P. Eie) fra Kjeldal i Ytre Flåbygd (i Lunde) f. 19/8-1821 d. 14/9-1902 på Eie, s.a. Paul Nicolaisen Kjeldal og Dorthe Halvorsdatter.
g. i Ytre Flåbygd 31/7-1845 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Baksås(3) f. 12/11-1825 d. 18/2-1902 på Eie, d.a. Halvor Thorsen Baxaas.
Forlovere: "Halvor Paulsen Kieldal og Jørgen Aslaksen Skoe."
1. Halvor Nicolaisen Eie f. 5/10-1848 på Kjeldal i Ytre Flåbygd. Overtok halve gården. Se Eie(2).
2. Thor Nicolaisen Eie f. 21/7-1851 i Flåbygd. Overtok den utskilte halvparten av gården. Se Eie(1).
3. Dorthe f. 13/1-1854 på Kjeldal d. 14/2-1855 på Kjeldal.
4. Harald Nicolaisen Eie f. 22/8-1857 på Kjeldal. Konfirmert i Ytre Flåbygd kirke 13/10-1872.
5. Dorthe Nicolaisdatter f. 26/8-1860 på Kjelldal g.m. Halvor Olsen Susaas. Se Susås. Se også Lannav. 113 und. Ø. Heisholt.
Eier 1869.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Nicolay Paulsen Kjeldal og hustru Ingeborg Halvorsdatters Halvor: Kirsten Halvorsd. Kjeldal, Aslaug Halvorsd. Flom, Kari Michelsd. Kjeldal, Knud Christensen Kilen, Ole Paulsen Kilen.
F.f. Gmnd. Nicolay Paulsen Kjeldal og Ingeborg Halvorsdatters Thor: Kirsten Marie Halvorsd. Kjeldal, Dorthe Nielsd. Kjeldal, Kari Michelsd. Kjeldal, Knud Christensen Kjeldal, Halvor Paulsen Kjeldal.
F.f. Gmd. Nikolay Paulsen Kjeldal og Ingeborg Halvorsdatters Dorthe: Asperg Halvorsd. Kjeldal, Kirstine Halvorsd. do., Halvor Paulsen do., Knud Christensen do., Ole Kaarsten.
F.f. Gmd. Nikolay Paulsen Kjeldal og Ingeborg Halvorsdatters Harald: Asberg Halvorsd. Kjeldal, Kirsten Halvorsd. do., Asberg Jørgensd. do., Knud Christensen do., Halvor Halvorsen Flom. Hjemmedøbt af Halvor Aasheim.
F.f. Gmd. Nikolay Paulsen Kjeldal og Ingeborg Halvorsdatters Dorthe: Kirsten Halvorsd. Kjeldal, Asberg Olsd. do., Knud Christensen do., Halvor Paulsen do., Paul Halvorsen.

Denne familien er registrert innflytta fra Flåbygd i Lunde til Holla den 28/9-1874. "Opgiven Hensigt" var at Nicolai Paulsen hadde kjøpt Eie i
Holden. Kjeldal gård i Ytre Flåbygd lå tidligere til Kviteseid prestegjeld, fram til 1845. Vi må derfor til kirkeboka for Kviteseid for å finne hans
barnedåp og fødselsdato. Under folketellinga 1865 bodde denne familie på gården Kjeldal i Lunde, som da var et sogn i Bø prestegjeld.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Nicolai Paulsen Kjeldal til landhandler L. A. Hundevadt for livstid paa pladsen 'Odden' mod aarlig afgift  15 spd., dat. 24. Marts,
thingl. 17. April 1871." Se Plassen "Odden".

Kilde: Fritt etter Ytterbøe (Holla I).
I 1874 brant det gamle store våningshuset, som var bygd i dansk stil - hovedbygning med fløyer og forøvrig heilt innebygd gårdsrom. Lynet slo ned i dette store gårds- komplekset og alt gikk opp i flammer. Husene ble raskt gjenoppbygd og allerede under folketellinga 1875 (31/12-1875) var gården igjen bebodd av samme familie.

Tjenestefolk her i 1875:
Gunnild Gunnuldsdatter f. 1855 i Holla og Petronelle Pedersdatter f. 1858 i Skien.

Dyrehold i 1875: 2 hester, 1 okse, 14 kuer, 3 ungdyr, 17 sauer, 1 gris.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt afholdt 25. og 29. Juni og 5. og 6. Sept., thingl. 9. Okt. 1877."

I følge Panteregisteret (ovenfor) ble gården delt i 2 like deler ved skylddelingsforretning tinglyst 9/10-1877.
Av uante årsaker fikk den utskilte delen bnr 1 og den gamle gården fikk bnr 2. Se Eie(1) vestre.

Gårdens landskyld i skyldmark etter delinga i 1877: 14,97.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Undertaxtforretning i anledning veiudbedring mellem Ulefos og Strengen, afholdt 4. Aug., thingl. 1. Dec. 1882."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Nicolai Paulsen til Nils Nilsen Ytterbø paa hans, hustrus og børns livstid på Odden mod aarlig afgift 14 kr., forkjøbsrett m.m., dat. 3. Febr. 1886, thingl. 2. Nov. 1887."
Se Festetomt nr. 1 - Lannav. 144. Familie 5 - Odden 1891.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nicolai Paulsen til sønnen Thor Nicolaisen for kr. 28.000,- hvoraf kr. 13.178,50 henstaaende med pant i denne eiendom, dat. 31. Mai, thingl. 12. Juni 1889."
Pantet avlyst 14/5-1919.

Se dette bruket etter delinga i 1877.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand A | Eiestrand B | Eiestrand C | Odden | Stoa | StoadalenStriken |
| Hustomter |


Eie øvre 2 - Eie østre
Gnr 5 - bnr 2. Gammelt løpenr. 10d.


Eie øvre(2) østre. Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.

Dette er den gamle Eie-gården, som i 1877 ble delt i 2 like store bruk.

Utskilt fra Gamle Eie ved skylddelingsforretning tinglyst 9/10-1877.
 

Adresse 2022: Eievegen 59.

Landskyld 1886: Skyldmark 15,45. Areal 2020: 435 959 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 49-50. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nicolai Paulsen Eie til sønnen Halvor Nicolaisen Eie for kr. 26.000, dat. 2., tingl. 3. Februar 1882."

Bonde, bankdirektør, selveier
Halvor Nicolaisen Eie
fra Gamle Eie f. 5/10-1848 på Kjeldal i Ytre Flåbygd, Lunde d. 15/9-1920 på Eie av en "hjertesygdom", s.a. Nicolai Paulsen Eie.
g. i Holla krk. 29/6-1876 m. Dordi Mikkelsdatter fra Flom i Ytre Flåbygd, Lunde f. 3/11-1849 d. 10/11-1893 på Eie av en "Leversygdom", d.a. Mikkel Hansen Flom og Susanne Jørgensd. f. Tvedt.
Forlovere: "
Nicolai Paulsen og Thomas Olsen Fæhn."
1. Ingeborg f. 11/4-1877 d. 31/3-1892 på Eie av "Tæring."
2. Susanne f. 18/3-1879 d. 18/2-1888 på Eie av "Tarmkathar".
3. Marie Halvorsdatter Eie f. 21/7-1881 g. i Holla krk. 13/8-1904 m. lærer/ skoleinspektør Olav Johannesen Hegna (Olav Hegna) fra Hegna i Sauherad. Bodde i Aker ved Oslo.
4. Nicolai Halvorsen Eie f. 7/8-1884. Se nedenfor.
5. Elise Eie f. 22/10-1887 g.m. bokholder Halvor Fæhn. Familiegravsted på Nordre gravlund i Skien.
Eier 1877.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Grdb. Halvor Nicolaisen Eie og Dordi Mikkelsdatters Ingeborg: Maria Halvorsd. Toreskaas, Dorthe Nicolaisd. ditto, Nicolai Paulsen Eie, Thomas Olsen Flom, Thor Nicolaisen Eie.
F.f. Grdb. Halvor Nicolaisen Eie og Dordi Mikkelsdatters 
Susanne: Marie Halvorsd. Toreskaas, Dorthe Nicolaisd. Eie, Nicolai Paulsen Eie, Thor Nicolaisen Eie, Ole Thomasen Flom.
F.f. Grdm. Halvor Nicolaisen Eie og Dordi Mikkelsdatters 
Marie: Ingeborg Halvorsd. Eie, Dordi Nicolaisd. Eie, Nicolai Paulsen Eie, Thor Nicolaisen Eie, Ole Thomasen Flom af Lunde.
F.f. Gbr. Halvor Nicolaisen Eie og Dordi Mikkelsdatters 
Nicolai: Asloug Kirstine Nilsd. Eie, Susanne Nilsd. Baxaas, Nicolai Poulsen Eie, Thor Nicolaisen Eie, Thor Thomasen Flom.
F.f. Gbr. Halvor Nikolaisen Eie og Dordi Mikkelsdatters 
Elise: Kristine Kristiansd. Espevolden, Louise Andersen Eie, Thor Nikolaisen Eie, Halvor Olsen Susaas og Thor Thomassen Flom.

Halvor Nicolaisen ble konfirmert i Ytre Flåbygd kirke 1. nov. 1863. Det var dette området gården Kjeldal hørte til.

 Kilde: Ytterbøe (Holla II).
I 1880 ble Halvor Nicolaisen Eie påskjønnet med H. M. Kongens fortjenstmedalje i sølv for kvegoppdrett og jordbruk. Han var meget nytta som takst- og kommunemann. I mange år var han direktør i Holla Sparebank. Han var en dyktig og interessert gårdbruker.

   Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld (skyldmark)

 5

2

10d

Eie øvre      

Eie øvre vestre

 Halvor Nikolaisen

6 - 3 - 1

 15,45

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 49-50. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Nicolaisen Eie til Nicolai Halvorsen for kr. 65.000, hvorav løsøre kr. 15.000. Sælgeren forbeholder sig for sin livstid fri beboelse paa den solgte
eiendom, med uhindret adgang til nødvendige indre og ytre rum., dat. 13., tingl. 27. juli 1918."

Bonde, selveier
Nikolai Halvorsen Eie (Nicolai H. Eie) herfra f. 7/8-1884 d. 26/11-1957.
g. i Holla krk. 27/12-1919 m. Ingeborg Kise fra Lannavegen 51 under Ø. Heisholt f. 8/11-1896 d. 4/1-1987, d.a. kjøpmann Kristoffer Kise.
Forlovere: "Fædrene."
1. Halvor N. Eie f. 17/10-1920. Overtok eiendommen.
2. Dordi Eie f. 12/6-1923 g.m. agronom og bestyrer av Holla gård, Fredrik Solberg. Se S. Holla.
3. Kristoffer Eie f. 25/9-1924 d. 31/7-2010. Ugift.
4. Susanne Eie f. 13/1-1926 d. 12/11-2019. Ugift.
5. Astrid Eie f. ca. 1929 g.m. Sveinung Næss i Lunde.
6. Inger Eie g.m. Finn Olav Gisholt i Kilebygda f. 24/12-1922 d. 26/10-2014. Gravlagt i Kilebygda..
7. Else Marie Eie g.m. Per Sigmund Baksås. Se V. Baksås.
Eier 1918.

F.f. Gbr. Nicolai Eie og Ingeborg Kises Halvor: Kjøbmand Kristoffer Kise og hustru Susanne Kise, faren, Agnes Kise.
F.f. Gbr. Nicolai Eie og Ingeborg Kises
Dordi: Foreldrene, Kjøbmand Kristoffer Kise, Fru Marie Hegna.
F.f. Gbr. Nikolai Eie, Eie og hustru Ingeborg Kises 
Kristoffer: Foreldrene, Kristoffer Kise og Agnes Kise.
F.f. Gbr. Nikolai Eie og hustru Ingeborgs 
Susanne: Foreldrene, Halvor Toreskås, Aslaug Toreskås.

Foreldrene og de ugifte barna er gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss.

Kilde: Ytterbøe (Holla I).
Nicolai ble meget nytta i kommunens tjeneste. Nesten hvert år har en funnet utstillingsdyr på dyrskuet i Seljord fra Eie. Mang en premiert avlsokse er solgt derfra. Han fikk Telemark Landbruksselskaps store sølvbeger i 1947. Der er inngravert: "Til Nikolai H. Eie, Holla, for veldrivi gardsbruk og sers godt husdyrbruk."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 49-50. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 26/5, Dagbokført 15/6, grunnbokført 1/4-1953 vedkommende parcellen Strigen av skyld 5 øre (bnr 35)." Se Strigen.
"Skylddeling dat. 12/4, Dagbokført 13/12, grunnbokført 20/12-1956, vedkommende parcellen Strigen II av skyldmark 0,05 (bnr 38)."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 49-50. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 1/12, dagbokført 13/12, grunnbokført 20/12-1956 fra Nicolai Eie til Halvor Eie for kr. 128.000,- herav løsøre kr. 30.000,- "
"Selgeren og hustru Ingeborg har et nærmere angitt føderåd av 5 årig verdi kr. 7.000,- hvorfor pant. Selgerens sønn Kristoffer Eie skal for
livstid ha full bruksrett til en del av eiendommens skog som ligger på vestsiden av Stoadalen på nærmere angitte vilkår. En hytte som eies i
fellesskap med Dordi Solberg, Susanne Eie, Inger Gisholt og Else Marie Baksås kan bli stående på tomta av denne eiendom så
lenge noen av disse lever. Avgifter fra Holla kommunale Elektrisitetsverk fordeles med kr. 70,- til eier av Eie og kr. 30,- til eieren av Strigen."

Bonde, agronom, selveier
Halvor N. Eie (Halvor Nikolaisen Eie) herfra f. 17/10-1920 d. 22/12-2012. Gravlagt på Kronborg nye.
g. i Holla krk. des.1945 m. Borgny Marie Kåsa f. 4/2-1926 på Holla gård d. 14/11-2020, d.a. pleiehjemsbestyrer Thomas Kristian Paulsen Kåsa (Thomas Kåsa).
Forlovere: "Kristoffer Eie, Ulefoss og Dordi Eie, hushjelp, Skien." Kilde: Lysningsprotokoll for Holla.
1. Nicolai Eie f. 28/3-1946. Overtok gården.
2. Grethe Eie.
Eier 1957.

Kilde for vielsen: Lysningsprotokollen for Holla (1919-1951) side 78. Der er det nevnt at hans familie var metodister.

Av Holla klokkerbok (1907-1928) finner vi vielsen til hennes foreldre.
De ble gift i Holla kirke 26/12-1925. Gårdsarb. på Kåsa Thomas Paulsen Kåsa f. 1905 i Lunde, s.a. leilending Paul Kåsa. og
Augusta Amalie Jensen f. 1906 i Solum, d.a. skogsarb. August Jensen.
Forlovere: "
Brudgommens far og Brudens stedfar Åsolv Johnsen."

Bonde, selveier
Nicolai Eie herfra f. 28/3-1946 d. 13/4-2015. Gravlagt på Kronborg nye.
g.m. Jorunn Nilsen fra Mjøndalen i Buskerud.
1. Halvor Eie f. 1966.
2. Einar Eie f. 1968. Overtok gården.
3. Elin-Marie Eie f. 1971.
Eier 1988.

Bonde, selveier
Einar Eie f. 1968.
Eier 1992.

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter innsendt skjema fra eieren på 1990-tallet (utdrag).
Gården er på 167 dekar jord, 33 dekar beite og 140 dekar skog. Det drives skogbruk, korndyrking, melke- og kjøttproduksjon. På gården har de nå 35 melkekyr med ungdyr og 3 travhester. Den første traktoren kom i 1954. I dag er det her 4 traktorer, 1 skurtresker, 2 korntørker og 1 høytørke. I tunet står sju bygninger. Våningshuset fra 1875 (etter brannen i 1874), ble restaurert i 1993. Eldhus og stabbur er også bygd i 1875. Det samme er låven med husdyrrom. Fjøset er satt opp i 1915. Redskapshus/ verksted kom til 1986. Smia er fra 1890. August Cappelen bodde en kort tid på gården (ubekreftet. G.S.) og malte et bilde herfra. Gården har tilhørt slekten siden Nicolai Paulsen Kjeldal kjøpte den av Thomas Ellingsen Voje for 11.000 specidaler i 1869.


Eie bnr 2. Gårdskart fra Nibio.no - 2020.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand A | Eiestrand B | Eiestrand C | Odden | Stoa | StoadalenStriken |
| Hustomter |


Eie øvre 1 - Eie vestre
Gnr 5 - bnr 1. Gammelt løpenr. 10a.


Eie midtre (bnr1) på 1990-tallet. Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter tillatelse.

Adresse 2020: Eievegen 44.

Utskilt fra gamle Eie ved skylddelingsforretning tinglyst 9/10-1877, som halvparten av det originale Eie.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 5

1

10a

Eie øvre       

Eie øvre vestre

Nicolai Paulsen 

6 - 3 - 1 

15,45

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nicolai Paulsen til sønnen Thor Nicolaisen for kr. 28.000,- hvoraf kr. 13.178,50 henstaaende med pant i denne eiendom, dat. 31. Mai, thingl. 12. Juni 1889."
Pantet avlyst 14/5-1919.

Bonde, selveier
Thor Nicolaisen Eie fra Gamle Eie f. 21/7-1851 på Kjeldal i Ytre Flåbygd i Lunde d. 13/11-1930, s.a. Nicolai Paulsen Eie.
g. i Holla kirke 5/1-1882 m. Aslaug Kirstine Nilsdatter fra Fosse f. 2/7-1857 d. 18/12-1911 på Eie av tæring, d.a. Nils Jacobias Olsen Fosse.
Forlovere: "
Nils Olsen Fosse og Paul Nikolaisen Kjeldal."
1. Nikolai Thorsen Eie f. 13/9-1882 d. 15/2-1903.
2. Nils Thorsen Eie f. 17/11-1884. Overtok denne gården.
3. Halvor Thorsen Eie f. 16/4-1886 g.m. Anna Kittilsdatter Bjørndalen fra Holla. Se Bratsberg(7) i Gjerpen.
4. Aslaug Marie Eie f. 10/5-1888 d. 30/9-1954. Ugift. Kronborg gamle.
5. Olav Thorsen Eie f. 23/6-1890. Se Eie(5).
6. Harald Thorsen Eie f. 9/10-1899 d. 29/9-1921 på Eie av tuberkulose.
Eier 1889.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gbr. Thor Nicolaisen Eie og Asloug Kirstine Nilsdatters Nicolai: Dordi Mikkelsd. Eie, Susanne Nilsd. Toreskaas, Nicolai Poulsen Eie, Nils Olsen Toreskaas, Halvor Nicolaisen Eie.
F.f. Gbr. Thor Nicolaisen Eie og Asloug Kirstine Nilsdatters 
Nils: Dordi Mikkelsd. Eie, Susanne Nilsd. Fosse, Nicolai Poulsen Eie, Nils Olsen Fosse, Halvor Nicolaisen Eie.
F.f. Gbr. Thor Nikolaisen Eie og Aslaug Nilsdatters 
Halvor: Anne Olsd. Eie, Susanne Nilsd. Baksaas, Nils Olsen ditto, Halvor Nilsen Thoreskaas og Harald Nikolaisen Eie.
F.f. Gbr. Thor Nikolaisen Eie og Aslaug Kirstine Nilsdatters 
Aslaug Maria: Bergit Olsd. Thoreskaas og Susanne Nilsd. Baxaas, Halvor Nikolaisen Eie, Halvor Nilsen Thoreskaas og Thor Nilsen Baxaas.
F.f. Gbr. Thor Nikolaisen Eie og Aslaug Nilsdatters 
Ole: Dorthe Nikolaisd. Susaas, Hanna Jensd. Klever, Halvor Nikolaisen Eie, Halvor Olsen Susaas og Thor Nilsen Baksaas.
F.f. Gbr. Thor Nikolaisen Eie og Aslaug Kirstine Nilsdatterts 
Harald: Susanne Kise, Marie Halvorsd. Eie, Gbr. Halvor N. Eie, Gbr. Thor N. Baksaas, Landhandler Kristoffer H. Kise.

Thor Nicolaisen Eie ble konfirmert i Ytre Flåbygd kirke i Lunde 4/11-1866. Under folketellinga 1900 bodde begge hans foreldre her.

Kilde: Holla I (Ytterbøe).
Thor Nicolaisen Eie deltok en del i bygdestyret, var bl.a. formann i forsorgsstellet. I 1906 kjøpte han en del av Bratsberg i Gjerpen. Denne ble overtatt av sønnen Halvor året etter.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Overenskomst, hvorved Nicolai Paulsen Eie til Bandak - Nordsjø - Kanalen overdrager et tomtstykke, vand og strandret til udgravning og opdæmming m.m.
for kr. 2.100, dat. 20. Okt. 1887, thingl. 16. Okt. 1890."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 6. og 7. April, thinglyst 1. Mai 1893." Til Eidsfoss sluse. Bandak - Nordsjø - kanalen AS.
"Hjemmelsbrev fra Thor N. Eie til Bandak - Nordsjø - Kanalen paa vand- og strandretten langs hele denne eiendom, med forbehold adgang til vasdraget
for brugsdrift fra denne eiendommen, for kr. 2.100,- dat. 7. April, thingl. 7. Juni 1893."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Thor Nicolaisen Eie til Jens Hansen Odden og hustru for 40 aar paa et jordstykke mod aarlig afgift kr. 15,- forkjøbsrett m.m., dat. 10., thingl. 12. Juni 1895."
Tomt nr. 3.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Thor Nicolaisen Eie til Ole Olsen Lommerud og hustru for 40 aar paa et jordstykke mod aarlig afgift kr. 30,- , hvorfor panteret samt forkjøbsret,
dat. 10. Juni, thingl. 1. Juli 1895." Tomt nr. 4 på Odden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Thor Nicolaisen til Ole Thorsen og hustru paa en hustomt mod aarlig afgift kr. 20,-, hvorfor panteret, samt forkjøbsret og forbehold om driftevei
for grundeieren over tomten, dat. 3. Okt. 1891, thingl. 9. Jan. 1892." Tomt nr. 2. Se Familie 1 - Stoadalen 1900.
"Paategning af 13. Januar 1899, hvorefter fæsterens hus ved tvangsauction er overdraget til Ole N. Roe, thingl. 20. Januar 1899."


Bonde, selveier
Nils Thorsen Eie (Nils T. Eie) herfra f. 17/11-1884 d. 18/5-1927 av en "brystsykdom".
g. i Holla krk. 22/6-1912 m. sykesøster Thea Lovise Halvorsdatter fra Sannes øvre(3) f. 20/12-1889 d. 11/2-1973, d.a. Halvor Helliksen Sannæs.
1. Aslaug Maria Eie f. 6/3-1913 d. 27/3-1989. Se Odden 12 under Eie øvre.
2. Thor Eie f. 1/10-1914. Se Eie(5) nordre.
3. Halvor Eie f. 24/8-1916. Se nedenfor.
Eier 1913.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gbr. Nils Torsen Eie og Thea Louise Halvorsdatters Aslaug Marie: Gbr. Anders Langeland og kone Kristine, Gbr. Thor N. Eie, Pige Aslaug Marie Thorsd. Eie.
F.f.
Gbr. Nils Thorsen Eie og Thea Louise Halvorsdatters Thor: Barnets Mor, Pige Gunhild Halvorsd. Sannes, Gbr. Thor Nikolaisen Eie, Uk. Ole Thorsen Eie.
F.f. Gbr. Nils Torsen Eie og Thea Louise Halvorsdatters
Halvor: Kone Kristine Langeland, Gbr. Anders Langeland, Pige Anne Berge, Uk. Halvor Eie.

Thea Lovise Eie var "alltid" involvert i det sosiale arbeidet i bygda.

Nils og broren Olav Eie kjøpte Eie(6) Odden av sin far for kr. 10.000.- i 1923. Derfra ble det utskilt en rekke hustomter. Se Eie(6) Odden.

Bonde med bruksrett
Halvor Eie herfra f. 24/8-1916 d. 13/9-2003.
g.m. Anne Furuheim fra Tverrg. 5 på Vesthagen under Søve f. 8/5-1917 d. 16/4-1997, d.a. Andreas Furuheim.
Bruker 1946.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter innsendt skjema fra eieren på 1990-tallet. (Utdrag). Etter tillatelse.
Gården er på 130 dekar jord, 15 dekar beite, 244 dekar skog og 8 dekar fjell. Eieren er medeier i Odden 5/6. Driften omfatter skogbruk og kornproduksjon. Det ble slutt med melkekyr i 1975. Første traktoren kom i 1950. I tunet står våningshus fra 1878, stabbur fra 1880 og låve fra 1889. Nicolai Paulsen Kjeldal kjøpte (hele) Eie i 1869, og slekten har bodd her siden. I 1882 delte han gården mellom sønnene Halvor og Thor. Thor fikk 5/1. Nils Eie overtok (denne) gården i 1974 etter sin onkel Halvor Eie g.m. Anne f. Furuheim. Halvor Eie fikk bruksrett på gården og driver den. Nils Eie var fylkeskartsjef. Nåværende eier (enka etter Nils Eie) er tannlege i Porsgrunn.

Bonde, fylkeskartsjef
Nils Eie f. 1/5-1947 i Kviteseid d. 17/9-1997, s.a. distriktsveterinær Thor Eie. Se Eie(5). Gravlagt på Borgestad i Skien.
g. 1975 m. tannlege Inger Lindahl fra Larvik f. 1946, d.a. Ruth og Egil R. Lindahl.
1. Nils Erik Lindahl Eie f. 1976.
2. Anders Lindahl Eie f. 1979.
Eier 1974.

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter innsendt skjema fra eieren på 1990-tallet (utdrag).
Gården er på 130 dekar jord, 15 dekar beite, 244 dekar skog og 8 dekar fjell. Eieren er medeier i Odden 5/6. Driften omfatter skogbruk og kornproduksjon. Det ble slutt med melkekyr i 1975. Første traktoren kom i 1950. I tunet står våningshus fra 1878, eldhus og stabbur fra 1880 og låve fra 1889. Nicolai Paulsen Kjeldal kjøpte Eie i 1869, og slekten har bodd her siden. I 1882 delte han gården mellom sønnene Halvor og Thor. Thor fikk 5/1. Nils Eie overtok denne gården i 1974 etter sin onkel Halvor Eie gift med Anne f. Furuheim. Halvor Eie fikk bruksrett, bor på gården og driver den. Nils Eie var fylkeskartsjef. Nåværende eier er tannlege i Porsgrunn.
Eier: Inger Lindahl Eie fra Larvik f. 1946.


Eie bnr 1. Gardskart fra NIBIO.no - 2020.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand A | Eiestrand B | Eiestrand C | Odden | Stoa | StoadalenStriken |
| Hustomter |


Eie øvre 5 - Eie nordre
Gnr 5 - bnr 5.

Utskilt fra Eie(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 16/7-1913. Her ble det ført opp nye hus i tiden 1913-1914.


Eie nedre (bnr 5) på 1990-tallet. Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter tillatelse.


Adresse 2022: Eievegen 48.

Skyldmark 1913: 6 mark 79 øre. Areal 2020: 314 612 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 52. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thor N. Eie til hans søn Ole Thorsen for kr. 30.000,- hvorav løsøre kr. 5.000,-  , med forbehold for selgeren og hans barn; Harald og Aslaug om at ta bopæl
paa dette brug, dat. 19. novbr. 1918, tingl. 14. mai 1919. Av kjøpesummen henstaar med pant i denne eiendom kr. 22.063,76. "

Bonde, selveier
Olav Thorsen Eie
fra Eie(1) nedre f. 23/6-1890 d. 22/9-1948, s.a. Thor Nicolaisen Eide.
g. 1936 m. Helene Indseth fra Budal i S. Trøndelag f. 19/10-1911 d. 3/3-1981, d.a. Esten Indseth.
Eier 1919.

Far til Olav, broren Harald og søsteren Aslaug Marie flytta alle bort til denne nye boplassen i 1919.
Aslaug Marie var husholderske for dem.

Olav Eie og broren Nils Eie, kjøpte Eie(6) Odden husmannsplass, av sin far for kr. 10.000.- i 1923.
Derfra ble det utskilt en rekke hustomter. Se Eie(6) Odden.

Enka Helene Eie fortsatte som eier av gården. Hun skilte også ut et par hustomter.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 52. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 29/5, dagbokført 23/6, grunnbokført 1/7-1954, vedkommende parcellen (bnr. 36) Elverhøy av skyldmark 0,16."

Se Vrangfossv. 2.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 52. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 25/1, dagbokført 27/1, grunnbokført 31/1-1955, vedkommende parcellen (bnr 37) Wang av skyldmark 0,05."

Se Lannav. 394.

Enka Helene Eie solgte også fra en del tomteparseller ved Yttingen under Susås. På den ene av disse ble det senere drevet bensinstasjon.

Distriktsveterinær i Kviteseid og Larvik
Thor Eie fra Eie(1) f. 1/10-1914 d. 17/12-1996, s.a. Nils Thorsen Eie (Nils T. Eie).
g.m. Esther Marie Solberg fra S. Holla gård f. 24/9-1917 d. 20/1-2000, d.a. agronom Einar Solberg.
1. Ellen Tove Eie f. 1943. Overtok gården.
2. Nils Eie f. 1947 i Kviteseid. Se Eie(1) "midtre".
Eier 1983.

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter innsendt skjema fra eieren på 1990-tallet. (Utdrag). Etter tillatelse.
Gården er på 143 dekar innmark og 210 dekar skog. Driften består av skogbruk og kornproduksjon. Det ble slutt med melkeproduksjon i 1981. Gården har vært i slekta siden Nicolai Paulsen Kjeldal kjøpte hele Eie (øvre) i 1869. Bnr. 5 ble skilt ut fra bnr 1 i 1912. I tunet står et våningshus bygd i 1912, med påbygg fra 1980-åra. Låven ble bygd samtidig med våningshuset og inneholder stall, fjøs, grisehus og to korntørker.Det ble satt opp garasje i 1960. Thor Eie, tidligere didtriktsveterinær i Kviteseid og Larvik, overtok gården i 1983 og drev den til 1990, da datteren overtok.

Adjunkt i Nome, selveier
Ellen Tove Eie f. 1943.
1. Thor Fredrik Eie f. 1976.
2. Harald Eie f. 1980.
Eier 1990.


Eie bnr 5. Gårdskart fra Nibio.no - 2020.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand A | Eiestrand B | Eiestrand C | Stoa | StoadalenStriken |
| Hustomter |


Odden - husmannsplass
Gnr 5 - bnr 6 (5/6), siden 1925.

Odden var husmannsplass under Eie øvre allerede i 1719.

Ikke skyldsatt før skylddelingsforretning, tinglyst 14/1-1925.

Sagarbeider, husmann
Hans Anundsen Odden
fra Hegna under Ø. Heisholt f. ca. 1682 bg. 23/1-1752. "Hans Anunsen Saug, 70 Aar.", s.a. Anund Aadnesen.
g1g m. Aslaug Jensdatter fra Eie øvre dpt. 30/6-1689 i Seljord (født på Strand) d. før feb. 1746, d.a. Jens Jespersen og Margit Strand.
g2g i Holla 4/2-1746 m. enke Abel Danielsdatter fra Sagene f. ca. 1710 d. etter januar 1752.
Forlovere: "
Gunner Jenssøn Heisholt og Isak Berentsøn."
1. Rasmus Hansen f. ca. 1719 (ikke Seljord). Se nedenfor.
2. Anna Hansdatter d.e. dpt. 28/4-1720 g1g m. enkemann møller Erik Rasmussen på Saga. Se Familie 7 - Sagene 1740.
3. Karen Hansdatter dpt. 11/10-1722.
4. Anders dpt. 7/11-1723 bg. 1/1-1725. "Anun(!) Hansen Odden, 2 1/2 Aar."
5. Anders Hansen  dpt. 13/10-1726. Se Ø. Heisholt(14).
6. Marte Hansdatter dpt. 18/9-1729. Konfirmert fra Susås i 1749.
7. Anne Hansdatter d.y. dpt. 23/8-1733 g.m. Anund Madsen. Se Familie 19 - Sagene 1762.
Barn i 2. ekteskap:
8. Anund Hansen dpt. 26/9-1745.
Bruker ca. 1719.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Anunsen og Aslou Jensdatters Anne: Niels Matsen, Lars Larsen Tambour, Ole Torbiørnsen, Anne Jensd., Tore Anundsd.
F.f. Hans Anunsen og Asloug Jensdatters Karen: Mats Anundsen, Halvor Østensen, Tollef Jensen, Anne Jensd., Anne Johannesd.
F.f. Hans Anunsen og Asloug Jensdatters Anders: Thomas Thomasen, Kiøstol Rasmusen, Tollef Jensen, Anne Jensd., Maren Tronsd.
F.f. Hans Odden og Aslou Jensdatters Anders: Tollef Rasmusen, Jon Olsen, Johannes Gulliksen, Anne Eje, Targer Tordsd.
F.f. Hans Odden og Aslou Jensdatters Marte: Tord Eje, Tollef Heisholt, Johannes Gulliksen, Anne Jensd., Marte Halvorsd.
F.f. Hans Odden og Asloug Jensdatters Anne: Gulbrand Jensen, Mats Jensen, Ole Brynilsen, Kirsten Andersd. Eje, Anne Baksaas.
F.f. Hans Anunsen og Abel Danielsdatters Annund: Lars Hansen senior, Hans Pedersen Saugmester, Marie Ulefos, Hans Bentzen, Inger Nielsd.

Abel Danielsdatter var enke etter Jon Larsen ved Sagene. Se Familie 13 - Sagene 1720.

Corporal, skredder ved Hørteverket på Nes-siden, besøkende
Ditlev Gjertsen Fander fra Skien/ Fossum f. ca. 1701 d. 9/7-1767 på Sperrud under Grivi nedre i Bø prestegjeld. "Dytlev Sperud, 66 Aar.", s.a. skomaker Gjert Jansen Fander og Karen Henrichsdatter.
g. i Nes krk., Sauherad 28/5-1729 m. Anna Cathrine Scheidner fra Hørteverket i Bø f. ca. 1702 bg. 6/1-1779 i Bø. "Catrine Sperud, døde 29. December, gamel 76 Aar."
Forlovere: "Torgrim og Kittil Hotvet."
1. Karen Ditlevsdatter dpt. 28/8-1729 i Nes d. 14/12-1803 på Sperrud under Grivi nedre i Bø, "68 Aar" g.m. Friderich Christian Barnholt. (Ikke fra Eie øvre).
2. Tore Ditlevsdatter dpt. 23/4-1732 i Nes.
3. Gjert Ditlevsen Fander dpt. 13/12-1733 i Nes d. 1/4-1781 på Kåsa under Oterholt i Bø, 47 år gml.
4. Christopher Godthard Ditlevsen Fander f. 3/7-1739 (døpt i Bø 12/7).
5. Maria Ditlevsdatter dpt. 27/12-1741 g. i Nes krk. 8/9-1769 m. Haagen Andersen Rut under Gåra ved Hørte verket i Bø.
6. Anna Sophie Ditlevsdatter dpt. 11/10-1744 i Holla d. 11/3-1815 i Bø. "Anne Sophie Ditlevsd., 69 Aar.", g. i Skien 5/10-1773 m. Hans Rasmussen fra Bakken i Skien f. mai 1746 d. 24/1-1817 på Bakke und. Grivi i Bø.
7. Anne Margrethe Ditlevsdatter f. ca. g.m. Anders Jørgensen.
Besøkende i oktober 1744.

F.f. Corporal Detlef Fanders Karen: Sophie og Lisbeth Scheidner, Jon og Torgrim Berge, Hans Hvannæs.
F.f. Corporal Detlof Fanders Tore: Marie Gotkart., Signe Gunnem, Capitain d' Remis, Berent Hørte, Sergiant Jesper Wischer og Corporal Augustinus Augustini Søn.
F.f. Detleu Giertsøn og Anne Cathrine Scheidners Gierdt: Maria Scheidner, Abigael Scheidner, Kirsti Haatved, Kittil Haatved, Soldat Jon Larsøn.
F.f. Ditlev Schredders Søn Christopher Gothhard: Min Hustrue (prestens), Jomfrue Wischer, Ingebor Kirstine Steenshorn, Lieutenant Kleyn, Petter Niemand.
F.f. Didtlef Fander Skrædder og hustru Anne Cathrine Scheidners Maria: Jomfrue Wischer, Guri Lindem, Giertrud Olsd. Leqvam, Torgrim Berge, Torchild Scheabell:
F.f. Ditlev Odden og Anna Catrines Anna Sophia: Jon Halvorsen, Jon Tronsen, Halvor Ulefos, Maria Ulefos, Anna Ulefos.

(Trolig datter her: Marthe Ditlevsdatter f. ca. 1740 d. 16/12-1766 på Sperrud under Grivi nedre, 26 år gml.)

Mye tyder på at Ditlev Gjertsen Fander bodde ved Hørte-verket i Bø/ Sauherad (Nes). De var en kort tur til Odden under Eie i 1744,
hvor ekteparet fikk et barn, som ble døpt i Holla. Boplassen deres, Sperrud under Grivi nedre i Bø, må ha hatt tilknytning til Hørte-verket.

Ditlev Fanders far, skomaker Gjert Jansen Fander, ble gift (2. gang?) i Gjerpen krk. 3/8-1710 m. Thore Haagensdatter på Hytten (Fossum jernverk),
f. ca. 1670 bg. i Gjerpen 9/6-1732. "Giert Fanders qvinde Tore, 62 Aar."
Forlover: "Jørgen Masmester."

Sagarbeider, husmann
Rasmus Hansen
herfra f. ca. 1719, s.a. Hans Anundsen Odden.
g. i Holla 1/11-1745 m. Maren Olsdatter fra Plassen under Brenne i Valebø f. ca. 1713 (?bg. 11/11-1790. "Maren Olsd., Lægdslem, 77 Aar."?), d.a. Ole Sivertsen Steensholt.
1. Ole Rasmussen dpt. 20/8-1747.
2. Hans Rasmussen dpt. 4/6-1752.
Bruker ca. 1752.

F.f.
Rasmus Hansen Schordal og Maren Olsdatters Ole: Johannes Heisholt, Ledvor Olsen Bachen, Ingebor Nyhus, Ingebor Store Yttingen.
F.f. Rasmus Hansen Odden og Maren Olsdatters Hans: Søren Olsen, Anders Hansen Saugbr., Maren Kringelfæt, Ingebor Thorsd., Marthe Hansd.

Familien over bodde som inderster (leieboere) her i tiden 1752-1762. De er nevnt i Almankåsa under Ø. Heisholt i 1782.

Arbeider, husmann
Torbjørn Svendsen
"fra Skougen" f. ca. 1707 bg. 3/6-1764. "Torbiørn Svensen Odden, 57 Aar."
g1g i Holla 22/6-1732 m. Anne Rasmusdatter f. ca. 1710 bg. 12/6-1745. "Anne Rasmusd. Fosse, 35 Aar, 13 Aar i Ægteskap."
g2g i Holla 25/6-1746 m. Lisbeth Hansdatter fra S. Jøntvedt(1) dpt. 2/2-1727 bg. 15/9-1806. "Lisbeth Hansd. Striken, 79 Aar.", d.a. Hans Rasmussen Jøntved.
Forlovere: "Christen Andersøn Holla og Eric Rasmussøn Tvara."
1. Kirsti Torbjørnsdatter f. 14/1-1733 på Piperud i Lunde.
2. Marte dpt. 17/10-1734 i Lunde. Død lita.
3. Lisbeth dpt. 24/3-1737 d. før mars 1742.
4. Rasmus Torbjørnsen dpt. 4/10-1739. Konf. i Holla 1758 boende på "Finsrød".
5. Lisbeth dpt. 17/3-1742 d. før 1753.
6. Marthe Torbjørnsdatter dpt. 30/3-1744 bg. 20/3-1762. "Marthe Torbiørnsd. Odden, 18 Aar."
Barn i 2. ekteskap:
7. Karen Torbjørnsdatter f. ca. 1750 (ikke funnet døpt i Holla) g.m. Peder Christensen fra Nyhus under Eie øvre. Bodde i Vasdalen under Ø. Dal i Melum, Solum prestegjeld.
8. Anna Torbjørnsdatter dpt. 11/7-1751 bg. 5/5-1765. "Anne Torbiørnsd. Yttrebøe, 12 Aar."
9. Lisbeth dpt. 18/5-1753 bg. 19/2-1757. "Lisbeth Torbiørnsd. Odden, 4 Aar."
10. Ingeborg Torbjørnsdatter dpt. 14/9-1755 bg. 14/12-1769. "Ingebor Torbiørnsd. Gravningen, 14 Aar."
11. Svend dpt. 5/3-1758 bg. 27/5-1759. "Sven Torbiørnsen Odden, 1 Aar."
12. Lisbeth dpt. 20/4-1760 bg. 12/5-1765. "Lisbeth Torbiørnsd. Odden, 5 Aar."
13. Anna Torbjørnsdatter dpt. 12/12-1762 g1g m. Anders Olsen fra Eiestranda(A).
Bruker ca. 1755.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Torbiørn Piperuds Daatter Kirsti: Gulbrand Ullefos, Christoffer Aase, Ellef Nielsen Funnemarch, Liv Piperud, Gunvor Svendsd.
F.f. Torbiørn Piperuds Daatter Marte: Maren Dorholt, Guro Svendsd., Torbiørn Dorholt, Ellev Dorholt, Knud Joensen Bierven.
F.f.
Torbiørn Kastet og Anna Rasmusdatters Lisbet: Peder Holtet, Anders Nielsen Holtet, Jens Gulbrandsen, Anna Ellingsd., Kirsten Rasmusd.
F.f. Torbiørn Kasted og Anna Rasmusdatters Rasmus: Gulbrand Jensen, Thomas Thomasen, Anna Romenæs, Anna Pedersd., Inger Nielsd. Saugbr.
F.f. Torbiørn og Anna Fosses Lisbet: Peder Suusaas, Michel Suusaas, Søren Olsen, Anna Funnemarch, Guro Suusaas.
F.f. Torbiørn og Anna Fosses Marte: Peder Suusaas, Jens Gulbransen, Søren Olsen, Anna Funnemark, Guro Suusaas.
F.f. Torbiørn Fosse og Lisbeth Hansdatters Anna: Johannes Heisholt, Ole M. Jentved, Brønnil Hansen, Berte M. Jentved, Kirsten Nielsd. Kaasen.
F.f. Torbiørn Fosse og Lisbet Hansdatters Lisbet: Johannes Heisholt, Anders Suusaas, Gunder Halvorsen, Anna Heisholt, Kirsten Steensaasen.

F.f.
Torbiørn Svensen Oddens og Lisbet Hansdatters Ingebor: Mats Odden, Jens Gulbransen, Jens Wibeto, Anna Heisholt, Inger M. Vibeto.
F.f. Torbiørn Odden og Lisbet Hansdatters Sven: Gunder Tronsen Saugbr., Mads Odden, Anna væstre Heisholt, Guro østre Heisholt, Marthe Wraalsd.
F.f. Torbiørn Odden og Lisbet Hansdatters Lisbet: Johannes Heisholt, Mads Odden, Peder Heisholt, Maren Kringelfet, Guro østre Heisholt.
F.f. Torbiørn Odden og Lisbet Hansdatters Anna: Jens Gulbransen, Tollef Heisholt, Hans Kringelfet, Guro Ø. Heisholt, Karen Tollefsd. Heisholt.Torbjørn Svendsen var bruker av Kastet under Romnes i tiden 1736 - 1740. Deretter kjøpte han hele Fosse gård, hvor
de bodde fram til 1746. Se skifte etter Anne RasmusdatterFosse.

Hans mulige søsken i Holla (kilde: fadderlister i kirkeboka).
Guro Svendsdatter g.m. Gullik Evensen Lommerud.
Maren Svendsdatter g.m. Gjert Danielsen Hæggemoen.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll/ Skifter avslutta.
Sted: Pladsen Odden under Eie øvre, Holden - 1765.
Torbiørn Svensen, død.
Encken Lisbet Hansdatter og de u-myndige Børn:
Formynder: Anders Wibetoe.
1. Karen Torbiørnsdtr. 15 Aar.
2. Anne Torbiørnsdtr. 13 Aar.
3. Ingebor Torbiørnsdtr. 9 Aar.
4. Lisbeth Torbiørnsdtr. 4 Aar.
5. Anne Torbiørnsdtr. d.y. 1 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Lisbeth Hansdatter ble g2g med enkemann Tyge Olsen Gravningen. Se Gravningen(1) under Sannes nedre.
Lisbeth Hansdatter ble gift tredje gang med enkemann Torbjørn Svendsen. Se Odden 2 under Eie øvre.

Arbeider, husmann
Lars Sørensen fra S. Storhaug under Baksås f. ca. 1734, s.a. Søren Larsen Storhoug.
g1g i Holla 9/11-1765 m. Kirsten Eliasdatter f. ca. 1738 bg. 12/8-1770. "Kirsten Eliasd. Odden, 32 Aar 1 Mnd. 8 Dage."
Forlovere: "Halvor Thorsen Baxaas og Rasmus Thorsen Eje."
g2g i Holla 13/12-1772 m. Dorthe Halvorsdatter Næperud fra Verket dpt. 2/6-1748, d.a. Halvor Halvorsen Næperud. Se Familie 46 - Verket 1762.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll/ Skifter avslutta.
Sted: Odden under Eie i Holden - 1770.
Kirsti Eliasdtr., død.
Enkemand Lars Sørensen og Børn.
1. Lisbeth Larsdtr. 4 Aar.
2. Marthe Larsdtr. 1 Aar.
Formynder for begge barna: Faderen Lars Sørensen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Lars Sørensen flytta like etter 1770 til Sagbruket for en tid, deretter til Oterkjær under Susås.

Arbeider, husmann
Gunder Saamundsen Odden fra Berget under Romnes dpt. 10/11-1737 i Holla bg. 25/10-1789. "Gunder Saamundsen Odden, han døde af Colica, 54 Aar.", s.a. Saamund Andersen.
g. i Holla 11/6-1761 m. Gunhild Evensdatter fra Sundbø i Flåbygd, Lunde f. 2/3-1738 d. 9/1-1817. "Gunnild Evensd. Huusmands Enke Odden, 79 Aar 4 Mnd., 15 Dage.", d.a. Even Torjussen Sundbøe og Mette Nilsdatter.
1. Else Gundersdatter dpt. 23/1-1763 g.m. enkemann Tollef Gundersen. Se Delevje under V. Heisholt.
2. Anna Gundersdatter dpt. 28/9-1766 g. i Porsgrunn 3/1-1800 m. Engebret Olsen. Bodde trolig i Porsgrunn.
3. Karen Gundersdatter dpt. 23/5-1768 g. i Ø. Porsgrunn 16/8-1793 m. Gunder Andersen. Bodde trolig i Porsgrunn.
4. Even Gundersen dpt. 26/4-1772. Se nedenfor.
5. Mette dpt. 9/6-1776 bg. 24/3-1782. "Mette Gundersd. Odden, 6 Aar."
6. Saamund Gundersen f. 30/7-1780 g. i Ø. Porsgrunn 22/7-1809 m. Birgith Larsdatter. Bodde trolig i Porsgrunn.
7. Anders Gundersen f. 6/11-1782. Se Deilsbakke under Romnes.
Bruker ca. 1776.

F.f.
Gunder Sommunsen Søvestrand og Gunnil Evensdatters Else: Hans Tofte, Anders Gunnerud, Jon Søve, Maren Gundersd. Søve, Ingebor Olsd. Søve.
F.f. Gunder Sommunsen Holtet og Gunnil Evensdatters Anna: Torgrim øvre Sannes, Peder Holtet, Christen Pedersen, Maren Nyhuus, Ingebor Holtet.
F.f. Gunder Sommunsen og Gunnil Evensdatters Karen: Sommun Andersen, Niels Larsen øvre Sannes, Anders Sommunsen, Anna Romenes, Aaste Sommunsd.
F.f. Gunder Sommunsen Kastet og Gunnil Evensdatters Even: Claus Romnæs, Anders Somunsen, Peder Gundersen Romnæs, Anna Romenes, Aslou Sommunsd.
F.f. Gunder Odden og Gunnil Evensdatters Metthe: Ole Ejestrand, Niels Tofte, Anders Sommunsen, Guri Olsd. Deelevjen, Aslou Sommunsd. paa Wærket.
F.f. Gunder Sommundsen Odden og Gunnild Evensdatters Sommund: Jan Thomæsen, Ole Susaas, Anders Pedersen Øvre Eje, Ingeborg Susaas, Inger Jensd. Eje.
F.f. Gunder Odden og Gunnild Evensdatters Anders: Jørgen Heisholt, Hans Deelevje, Kittil Øvre Eje, Frue Bomhof, Jomfrue Anna Olea Gundersen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1787 - 1792, side 717b - 718a.
Sted: Odden under Eye i Holden præstgield 1789.
Gunder Saamundsen, død. Arvinger: Enken Gunhild Evensdtr og Børn:
1. Even Gundersen 17 Aar. Formynder: Niels Hansen Tufte.
2. Saamund Gundersen 9 Aar. Formynder: Niels Hansen Tufte.
3. Anders Gundersen 7 Aar. Formynder: Jon Kittilsen Biærven.
4. Else Gundersdtr. 27 Aar. Formynder: Helge Brynnildsen Berget.
5. Anne Gundersdtr. 23 Aar. Formynder: Helge Brynnildsen Berget.
6. Kari Gundersdtr. 20 Aar. Formynder: Jon Kittilsen Biærven.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla.

Husmann, sledemaker
Even Gundersen Odden herfra dpt. 26/4-1772 d. 7/11-1852 av alderdom på Odden, 80 år gml.
g1g i Holla 17/11-1796 m. Karen Thorsdatter fra Rønningen under Susås dpt. 19/4-1772 d. 2/4-1834 på Odden, 63 år gml., d.a. Thor Jonsen Rødningen.
Forlovere: "Stener Baxaas og Halvor Susaas."
g2g i Holla 27/12-1838 m. enke Maren Halvorsdatter fra Bø store i Helgen f. 27/1-1786 d. 19/10-1850, "Huusmandskone, Odden pr. Eie", 63 år gml., d.a. Halvor Olsen Bøe.
Forlovere: "
Ole Halvorsen Saugbruget og John Olsen Deelsevje."
1. Gunder Evensen f. 23/5-1798. Se nedenfor.
2. Maria Evensdatter f. 15/8-1800 g.m. Jahn Bentsen. Se Familie 8 - Verket 1835.
3. Gunhild Evensdatter f. 17/3-1803 g.m. Nils Johannesen Uhlevigen. Se Ullevika(5) under Sannes nedre.
4. Mari Evensdatter f. 8/9-1806 g.m. Anders Halvorsen. Se Brillekås under Namløs nordre.
5. Anne Evensdatter f. 22/8-1808 g.m. Gunnuld Olsen. Se Evje under Baksås.
6. Kirsten Evensdatter f. 3/10-1810.
Bruker ca. 1798.

F.f. Even Gundersen Odden og Karen Thordsdattters Gunder: Christen Strigen, Jon Thordsen Rødningen, Saamund Gundersen Eje, Liv Gundersd. Eje, Sidsel Thordsd. Eje.
F.f. Even Gundersen Odden og Karen Thordsdatters Maren: Thord Rødningen, Jon Thordsen Rødningen, Saamund Gundersen Eje, Birte Pedersd. Soelvold, Anne Thordsd. Eje.
F.f.
Even Gundersen Odden og Karen Thordsdatters Gunhild: Jon Rønningen, Abel Pedersd. (+ foreldrene?).
F.f. Even Gundersen Holden(!) og Karen Thordsdatters Maren (Mari): Tollef Heisholt, Johannes Delevje, Andreas Romnæs, Gunild Clemetsd., Anne Eye.
F.f. Even Odden og Karen Thordsdatters Anne: Kittil Eyestrand, Erik Kaasen, Anders Romnæs, Lisbeth Hegnen, Taran Røgstuen(?).
F.f. Even Gundersen Odden og Karen Thordsdatters Kirsten: Jon Rønningen, Anders Romnæs, Tollef Eye, Ingeborg Kittilsd., Anne Hansd.

Hans andre kone, Maren Halvorsdatter var tidligere g1g med Lars Nilsen og g2g m. Kittil Olsen. Se Kleivsgate under Bø.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8a, folie 42. Digitalakrkivet.
"Fæsteseddel fra Bertel Bomhof til Gunder Evensen og Hustru for Livstid paa Pladsen Odden, dateret 6., thinglæst 7. Februar 1826."

Arbeider, husmann
Gunder Evensen Odden herfra f. 23/5-1798 d. 24/5-1858 på Odden, 60 år gml.
g. i Holla 27/11-1821 m. Ingeborg Halvorsdatter f. ca. 1811 d. 5/6-1867 av tæring på Odden, 58 år gml.
Forlovere: "
Gunder Fæhn og Ole Hølene."
1. Berthe Maria f. 14/7-1822 g. i Holla 22/4-1846 m. Jens Rasmussen Strømme fra Lunde sogn. Bodde i Eiestrand i 1855.

2. Kari Gundersdatter f. 31/10-1825 g.m. Anders Arvesen. Se Odden 3.
3. Halvor Gundersen f. 28/3-1827. Se nedenfor.
4. Even Gundersen f. 16/10-1829.
Bruker 1826.

F.f. Huusmand Gunder Evensen Odden og Ingebor Halvorsdatters Berthe: Margith Delsbakke, Mari Halvorsd. Namløs, Even Odden, Jørgen Hougen og Thor Jonsen Eie.
F.f. Huusmand Gunder Evensen Odden og Ingebor Halvorsdatters
Karen: Maria Evensd. Wrk., Mari Evensd. Præstegaarden., Even Odden, Jon Delsevje og Jan Bentsen Wrk.
F.f. Huusmand Gunder Evensen Odden og Ingebor Halvorsdatters
Halvor: Mari Strigen, Anne Evensd. Eie, Even Odden, Thor Tved og Niels Halvorsen.
F.f. Gunder Evensen Odden og Ingeborg Hansdatters
Even: Maria Evensd. Wrk., Kirsten Evensd. Hougen, Even Odden, Jahn Bentsen Wrk., Niels Halvorsen Striken.

Arbeider, husmann
Halvor Gundersen Odden herfra f. 28/3-1827 d. 19/6-1860 av tæring på Odden, 32 år gml.
g. i Holla 29/12-1854 m. Maria Gundersdatter (Jynge) fra Sagene f. 24/10-1830 d. i USA, d.a. Gunder Clemmetsen (Jynge). Se Familie 37 - Sagene 1822.
1. Gunder Edvard f. 22/9-1855 d. 7/7-1856 på Odden av tæring.
2. Gunder Marthinius Halvorsen f. 27/5-1857.
3. Ingebreth f. 17/9-1859 d. 1/4-1860 av "krampeslag", 1/2 mnd. gml.
Bruker 1857.

F.f. Inderst Halvor Gundersen Odden og Maria Gundersdatters Gunder Edvard: Berthe Maria Gundersd. Eiestranden, Gurine Gundersd. Søwe, Ole Gundersen Qværndokken, Peder Kjøstolsen Odden, Johannes Tronsen Hougen.
F.f. Huusmand Halvor Gundersen Odden og Maria Gundersdatters
Gunder Marthinius: Ingebor Jensd. Qværndokken, Gurine Gundersd. Søwe, Anders Arvesen Dorholt, Peder Kjøstolsen Heisholt, Ole Thomasen Vrk.
F.f. Huusmand Halvor Gundersen Odden og Maria Gundersdatters
Ingebreth: Gurine Gundersd. Vrk., Ingebor Pedersd. Eie, Ole Gundersen Qværndokken, Reier Thorsen Striken, Anders Arvesen Odden.

Enka Marie Gundersdatter (Jynge) ble g2g 27/12-1861 med Jens Tronsen fra Ødegården(1) under S. Fen f. 26/10-1830, s.a. Trond Jensen Øgaarden.
Enka emigrerte med sitt eneste barn, Gunder Marthinius Halvorsen, og sin nye ektemann Jens Tronsen til N. Amerika våren 1862.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Nicolai Paulsen Kjeldal til landhandler L. A. Hundevadt for livstid paa pladsen 'Odden' mod aarlig afgift  15 spd., dat. 24. Marts, thingl. 17. April 1871."

Landhandler
Ludvig August Hundevadt fra Skien f. ca. 1835.
Bruker 1871. Se Lannav. 121 under Ø. Heisholt.

Odden ble utskilt (skylddelt) fra Eie(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 16/7-1913. 10 år senere solgt til brødrene Thor, Nils og Olav Eie.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thor N. Eie til Nils og Olav Eie for kr. 10.000,- dat. 10. Aug., tingl. 25. aug. 1923."

Nils T. Eie.
og
Olav T. Eie.
Eiere 1923.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 16. juni 1923, tingl. 17. okt. 1923, hvorved (bnr 7) Vonheim av skyldmark 0,02 er utskilt til Richard Larsen.

Se Lannav. 138.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 13. des. 1924, tinglyst 14. januar 1925, hvorved til Nils Roheim er utskilt (bnr 8) Odden av skyldmark 0,03.

Se Lannav. 146.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29/11-1924, tingl. 31/1-1925, hvorved til Hans Bærland er utskilt (bnr 9) Tangen av skyldmark 0,03.

Se Lannav. 134.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 20/6-1925, tingl. 12/8-1925, hvorved til Rasmus Løvaas er utskilt (bnr 10) Løvaas av skyldmark 0,02."

Se Oddenåsen 3.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 15. aug., tingl., 29. aug. 1925, hvorved til Andreas Lindgren er utskilt (bnr 11) Solheim av skyldmark 0,09." Ubebodd. Ingen adresse.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 15/8-1925, tingl. 18/11-1925, hvorved til Nils Roheim er utskilt (bnr 12) Roheim av skyldmark 0,03.

Se Lannav. 142.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretninger, avholdt 20/2-1926, tingl. 27/2-1926, hvorved er utskilt:
1. Odden bedehus av skyldmark 0,02 til Odden Indremisjonsforening (bnr 14). Utgått av matrikkelen.
2. Odden (bnr 13) av skyldmark 0,05 til Hans O. Odden.

Se Odden 1.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 26/6-1926, tingl. 31/7-1926. hvorved til Thor O. Striken er utskilt (bnr 15) Striken av skyldmark 0,12.

Se Lannav. 148.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 19/2-1927, tingl. 26/3-1927, hvorved til Rasmus Løvaas er utskilt (bnr 10) Løvaas av skyldmark 0,01.

Se Oddenåsen 3.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29/8-1931, tinglyst 4/9-1931, hvorved til Nils Kristoffersen er utskilt (bnr 16) Aasheim av skyldmark 0,05. Lagerbod?

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 22/10-1932, tinglyst 28/10-1932, hvorved til Anne Kristoffersen er utskilt (bnr 17) Solstad av skyldmark 0,03.

Se Odden 16.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddeling, dat. 12/10, dagbokført 17/10, grunnbokført 21/10-1940, hermed utskilles parcellen Aasheim (bnr 19) av skyldmark 0,09.

Se Odden 9.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddeling, dat. 2/8, dagbokført 7/8, grunnbokført 29/8-1944, vedkommende (bnr 20) Eiestad av skyldmark 0,04.

Se Odden 12.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 53. Digitalarkivet.
"Skylddeling, dat. 2/8, dagbokført 7/8, grunnbokført 29/8-1944, vedkommende (bnr 21) Roheim av skyld 0,01. (Sammenføyet med 5/12. G.S.)

Se Lannav. 142.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Festekontrakt dat. 10/12, dagbokført 18/12, grunnbokført 20/12-1944, hvorved Thea og Olav Eie bortfester en tomt til Ingeborg Skårdal i 50 år mot kr. 20,- i årlig avgift,
hvorfor has pant. I tilfelle salg av hus må grunneieren samtykke. Eieren har forkjøpsrett."

Se Lannav. 151.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Festekontrakt dat. 10/12, dagbokført 18/12, grunnbokført 20/12-1944, hvorved Thea og Olav Eie bortfester en tomt til Johannes Sannes i 50 år mot kr. 15,- i årlig avgift,
hvorfor has pant. I tilfelle salg av hus må grunneieren samtykke. Eieren har forkjøpsrett."

Se Odden 3.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Festekontrakt dat. 1/12-1945, dagbokført 16/1, grunnbokført 12/2-1946, hvorved Olav og Thea Eie bortfester en tomt av denne eiendom i 50 år til Nils Lunde mot årlig avgift,
kt. 22,- hvorfor has pant i de på tomten oppførendes bygninger. Kontrakten inneholder forskjellige bestemmelser bl.a. om samtykke i tilfelle salg av de på tomten oppførendes
bygninger, somt forkjøpsrett for eieren av denne eiendom."

Se Lannav. 137.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Festekontrakt dat. 3/5, dagbokført (tinglyst) 15/8, grunnbokført 20/8-1946, hvorved Olav og Thea Eie bortfester en tomt til Holla kommunes Elektrisitetsverk, - Festetiden 50 år og
årlig avgift, kr. 31, hvorfor panterett i de på tomten stående bygninger. Kontrakten inneholder forskjellige bestemmelser bl.a. om grundeierens samtykke ved salg."

Se Lannav. 136.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 17/7, dagbokført 9/8, grunnbokført 10/8-1946 fra Ingeborg Skårdal til Ingebjørg Verpe på hus på festet tomt under denne eiendom for kr. 11.000,- "

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 11/11, dagbokf. 20/11, grunnbokf. 25/11-1946, vedkommende (bnr 22) Solvang av skyldmark 0,03."

Se Odden 10.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 11/11, dagbokf. 20/11, grunnbokf. 25/11-1946, vedkommende (bnr 23) Aastun av skyldmark 0,04."

Se Oddenåsen 10.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 11/11, dagbokf. 20/11, grunnbokf. 25/11-1946, vedkommende (bnr 24) Solaas av skyldmark 0,04."

Se Oddenåsen 8.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 11/11, dagbokf. 20/11, grunnbokf. 25/11-1946, vedkommende (bnr 25) Aasheim av skyldmark 0,02."

Se Odden 5.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 11/11, dagbokf. 20/11, grunnbokf. 25/11-1946, vedkommende (bnr 26) Hagen av skyldmark 0,03."

Se Lannav. 149.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 54b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 11/11, dagbokf. 20/11, grunnbokf. 25/11-1946, vedkommende (bnr 27) Venheim av skyldmark 0,04."

Se Odden 8.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 55b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 6/12-1947, dagbokf. 28/6, grunnbokf. 1/7-1948, vedkommende (bnr 28) Løvaas av skyldmark 0,01." (Utgått. Trolig sammenføyet med 5/10).

Se Oddenåsen 3.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 55b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 6/12-1947, dagbokf. 28/6, grunnbokf. 1/7-1948, vedkommende (bnr 29) Solvika av skyld 0,01. Uten fradrag i skylden."

Se Lannav. 151.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 55b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 4/12, dagbokf. 16/12, grunnbokført 20/12-1948, vedkommende parcellen (bnr 30) Eidsvik av skyldmark 0,01." 1974: Ubebygd tomt ved elva. Eier Kittil Roheim.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 55b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 4/12, dagbokf. 16/12, grunnbokført 20/12-1948, vedkommende parcellen (bnr 31) Villa Vacca av skyldmark 0,02."

Se Lannav. 135.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 55b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 4/12, dagbokf. 16/12, grunnbokført 20/12-1948, vedkommende parcellen (bnr 32) Elvestad av skyldmark 0,01."

Se Lannav. 150.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 55b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 9/6, dagbokført 6/7, grunnbokført 10/7-1950, vedkommende parcellen (bnr 33) Lunde av skyldmark 0,02." 

Se Lannav. 137.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 55b. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 9/6, dagbokført 15/12, grunnbokført 20/12-1951, vedkommende parcellen (bnr 34) Sannes av skyldmark 0,02."

Se Odden 3.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand A | Eiestrand B | Eiestrand C | Stoa | StoadalenStriken |
| Hustomter |

| Odden | Odden 1865 | Odden 1875 | Odden 1891 | Odden 1900 | Odden 1910 | Odden 1920 |


Odden 1865
Kilde: Folketellinga 1865 for Holla, supplert med informasjon fra kirkebøker og annet.


Familie 1.
Odden 1865.

Arbeider, inderst
Reier Thorsen fra Striken under Eie øvre f. 29/10-1839 d. i USA, s.a. skredder Thor Halvorsen Striken.
g. i Holla 19/6-1863 m. Inger Halvorsdatter fra "Ugge i Lunde" f. 29/8-1838 på Grini i Lunde d. i USA, d.a. Halvor Eriksen og Kirsti Saamundsdatter.
Forlovere: "
Hans Gundersen Kringleføt og Hans Andersen Kaasen."
1. Thora Reiersdatter f. 16/9-1863.
2. Halvor Reiersen f. 24/6-1865.
3. Maren Gurine Reiersdatter f. 19/10-1867.
Bruker 1863.

F.f.  Reier Thorsen Striken og Inger Halvorsdatters Thora: Ingeborg Thorsd. Pladsen, Maren Anne Hansd. Kringleføt, Thor Striken, Hans Kringleføt, Anders Arvesen Odden.
F.f.
Værksarb. Reier Thorsen Striken og Inger Halvorsdatters Halvor: Barnets Moder, Maren Hansd. Kringleføt, Thor Halvorsen Striken, Anders Arvesen Odden, Andreas Thorsen Striken.
F.f. Værksarb. Reier Thorsen Striken og Inger Halvorsdatters
Maren Gurine: Barnets Moder, Maren Tomine Thorsd. Striken, Thor Halvorsen Striken, Barnets Fader og Andreas Thorsen Striken.

Reier Thorsen med familie bodde her i 1865. De emigrerte til N. Amerika i 1868.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand A | Eiestrand B | Eiestrand C | Stoa | StoadalenStriken |
| Hustomter |

| Odden | Odden 1865 | Odden 1875 | Odden 1891 | Odden 1900 | Odden 1910 | Odden 1920 |


Odden 1875
Kilde: Folketellinga 1875 for Holla, supplert med informasjon fra kirkebøker og annet.

6 bebodde hus i 1875. Ingen hadde registrerte husdyr her da. Trolig bare festetomter.


Familie 1.
Odden 1875. "Oddebakken plass."

Skomaker, huseier
Rasmus Halvorsen fra Lommerud under Prestegården f. 31/5-1810 d. 30/8-1892 som enkemann og fattiglem på Vrangfoss, s.a. Halvor Evensen Lommerud.
g1g (ikke i Holla) m. NN
g2g i Holla 7/6-1857 m. Kari Kittilsdatter fra Slåtta under Lunde i Lunde f. 10/7-1829 d. 18/9-1858 av lungebetennelse på Heisholt, 28 år gml., d.a. Kittil Olsen Slaatta og Anne Nilsdatter.
Forlovere: "
Johannes Johannessen Heisholt og Rasmus Johnsen Hægna."
g3g i Holla 7/12-1861 m. Kirsten Andersdatter fra Ødegaarden(8) under S. Fen
f. 22/9-1838 d. 11/2-1871 på Odden, 33 år gml., d.a. Anders Andersen Øgaarden.
Forlovere: "
Thomas Ellingsen Eie og Thor Halvorsen Striken."
Barn i 2. ekteskap:
1. Anne Marie Rasmusdatter f. 4/4-1856 "paa Odden". Konf. i Holla 9/10-1870, g. i Holla 13/7-1888 m. kanalarb. Karl Larsen By fra Norra Ryr, Bohuslen i Sverige f. "19/5-1858", s.a. Lars Karlsson.
    Leide på Storhaug av Baksås, hos Gunnulf Isaksen i "kanaltia".
2. Karen Gurine f. 9/9-1858 d. 29/12-1864 på Odden av "Strubehoste".
Barn i 3. ekteskap:
3. Helene Thomine f. 4/10-1861 på Odden d. 31/8-1865 på Odden av "Forkjølelse og Sot".
4. Anne f. 19/2-1864 d. 1/3-1864 på Odden. "Svagt fra Fødselen".
5. Halvor Andreas f. 28/2-1865 d. 7/4-1865 på Odden av "Hoste i Struben". Hjemmedøbt 1/4 ved Thor Striken.
6. Halvor Andreas f. 10/4-1867 d. 12/4-1867 på Odden, 2 dage gml., av "Krampeslag".
7. Helene Tomine Rasmusdatter f. 20/8-1868 d. 1941. Tjente i Knardalstrand i Solum i 1891, g. i Skien ca. 1895 med Johan Petter Goberg. Bodde i loftsetasjen i hus i Asbjørnsensg. i Skien i 1910 med 7 barn.
0. Dødfødt barn f. 11/2-1871.
Eier ca. 1861.

F.f. = Faddere for ...

F.f. (I Lunde krk.) Pige Kari Kittelsdatter Farkaasas Anne Marie.  Enkemand Skomager Rasmus Halvorsen Lommerud af Holden Præstegaard: Dorthe Jensd. One, Ingeborg Halvorsd. Farkaasa, Ole Taraldsen Lunde, Gunnuld Pedersen Hægna, Lars Olsen.
F.f.
Skomager Rasmus Halvorsen Heisholt og afdøde Kari Kittilsdatters Karen Gurine: Inger Pedersdatter Lommerud, Anne Kittilsd. Heisholt, Halvor Halvorsen Lommerud, Jens Nilsen Heisholt, Ole Thorsen Striken.
F.f. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirsti Andersdatters
Helene Thomine: Oline Eliasd. Øgaarden, Liv Nilsmundsd. Eie, Jens Nilsen Skedsmoen, Hans Olsen Delevje, Rejer Thorsen Striken.
F.f. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirsti Andersdatters
Anne: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Thor Striken uden at komme i Kirke. Død 1. Marts.
F.f. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirsti Andersdatters
Halvor Andreas: (Ingen faddere). Hjemmedøbt ved Thor Striken. Død uden at komme i Kirke.
F.f. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirsti Andersdatters
Halvor Andreas: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 12/4 ved Thor Striken, men døde uden det kunne komme i Kirke.
F.f. Skomager Rasmus Halvorsen Odden og Kirstine Andersdatters
Helene Thomine: Marie Elisabet Lammekaas, Ingeborg Hansd. Kaasa under Heisholt, Halvor Halvorsen Lommerud, Anders Arvesen Odden, Ole Kittilsen Kringleføt.

Kilde: Holden kirkebok (1815 - 1830) - "Afgangslister".
Som 20-åring i 1830 er Rasmus Halvorsen Lommerud registrert utflytta fra Holla til Porsgrund.


Rasmus Halvorsen gikk trolig skomakerlæra i Porsgrunn . Han er ikke funnet gift i Porsgrunn eller Eidanger i tiden fram til og med
juni 1857 (etter to gjennomganger. G.S.).

Hans andre kone, Kari Kittilsdatter, er registrert innflytta fra Lunde til Holla i 1857.


Familie 2.
Odden 1875.

Skredder, huseier
Anders Petter Gundersen fra Steinsholt under Romnes f. 11/9-1838, s.a. skomaker Gunder Christiansen.
g. i Solum 21/10-1866 m. Kirsten Marie Olsdatter fra Skauen under Bjørntvedt i Solum f. 24/1-1845, d.a. murmester Ole Olsen Skouen og Aslaug Knudsdatter.
Forlovere: "Ole Evensen og Ole Olsen Skouen."
1. Olai August Andersen f. 10/8-1867 på Drammen ved Skårdal lille.
2. Amborg Kirstine Andersdatter f. 8/4-1869.
3. Gunhild Christiane Andersdatter f. 15/5-1871 d. 4/10-1891 på Odden. "Sypige Gunhild Andersd. Druknede ved et Epileptisk Fald."
4. Anders Petter Andersen f. 22/9-1873.
5. Anne Marie Andersdatter f. 25/4-1875.
6. Hulda Nicoline Andersdatter f. 31/6-1877.
7. Nils Andreas Andersen f. 14/1-1880.

F.f. Skredder Anders Petter Gundersen, Drammen ved Skordal og Kirsten Marie Olsdatters Olai August: Ingebor Tronsd. Heisholt, Andrea Evensd. Saugbr., Anders Hansen Heisholt, Johannes Krogstad, Nils Aslaksen Skaardal.
F.f. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Maria Olsdatters
Ambor Kirstine: Mari Østensd. Slettekaas, Anne Johannesd. Sandbakken, Anders Arvesen Odden, Anders Johannessen Sandbakken, Even Johannessen ditto.
F.f.
Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatters Gunhild Christiane: Anne Maria Christensd. Evjen, Kirsten Marie Hansd. Kaasen, Martin Wilhelmsen Odden, Even Johannesen og Johannes Johannesen Sandbakken.
F.f. Skrædder Anders Petter Gundersen Baxaas og Kirsten Marie Olsdatters
Anders Petter: Barnets Moder, Anne Johannesd. Sandbakken, Barnets Fader, Even og Johannes Johannesen Sandbakken. Hjemmedøbt af Thor Halvorsen Striken.
F.f. Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Maria Olsdatters
Anne Marie: Barnets Moder, Karen Hansd. Odden, Gunder Torvildsen Heisholt, Andreas Thorsen Striken, Anders Olsen Kaasa.
F.f. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Marie Olsdatters
Hulda Nicoline: Hanna Johanne Jensd. Vrk., Andrea Simonsd. af Solum, Johannes Gundersen Vrk., Andreas Thorsen Striken, Bagersvend J. M. Andersen Vrk.
F.f. Skrædder Anders Petter Gundersen Odden og Kirsten Maria Olsdatters
Nils Andreas: Asloug Hansd. Storehoug, Josefine Andersd. Kaasa, Halvor Jørgensen Storehoug, Peder Andreas Johannesen Hougen, Thomas Bentsen Vrk.
 


Familie 3.
Odden 1875.


Familie 4.
Odden 1875.

Her var oppført Hans Jensen Odden med familie. Se Eiestrand(B).


Familie 5.
Odden 1875.

Skomaker, huseier
Ole Andersen fra Ødegaarden(8) under S. Fen f. 7/10-1832, s.a. Anders Andersen Øgaarden.
g. i Ø. Porsgrund kirke 21/7-1858 m. Oline Maria Eliasdatter fra Porsgrund f. 20/1-1834, d.a. Elias Mareus Halvorsen og Anne Christine Christiansdatter.
Forlovere: "Elias Halvorsen og Styrmand Gullik Fletz, begge af Porsgrund."
1. Andreas Olsen f. 6/11-1858 i Porsgrunn.
2. Carl Elias Olsen f. 23/9-1861 i Holla.
3. Anne Kirstine Olsdatter f. 3/6-1866.

F.f. Skomager Ole Andersen og Oline Marie Halvorsdatters Andreas: Moderen, Caroline Eliasd., Elias Halvorsen, Martinus Eliasen og Faderen. Hjemmedøbt af Tollef Andersen, Skolelærer ved Herre.
F.f.
Skomager Ole Andersen Øgaarden og Oline Maria Eliasdatters Carl Elias: Barnets Moder, Mari Olsd. Rolighed, Ole Olsen Tuftehagen, Rasmus Halvorsen Lommerud, Hans Andersen Thorsnæs.
F.f. Husm. Ole Andersen Lammekaas og Marie Eliasdatters
Anne Kirstine: Barnets Moder, Anne Christensd. Myra, Barnets Fader, Rasmus Halvorsen Odden, Marthinius Hansen Vrk.

Intet Dyrehold.

Kilde: Kirkebok for østre og vestre Porsgrund (1858 - 1877).
"No. 12. Ungkarl, Skomagersvend Ole Andersen 26 Aar, født i Holden, boende i Skien og
Pigen Oline Maria Eliasdatter 24 Aar, født og boende i østre Porsgrund."

Kilde: Holden kirkebok (1861 - 1879).
"No. 8. Indflyttet Vaaren 1861, Skomagersvend Ole Andersen født i Holden, 30 Aar fra Herre til Holden.
Opholdsted Øygaarden."


Familie 6.
Odden 1875.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand | Eiestrand B | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |

| Odden | Odden 1865 | Odden 1875 | Odden 1891 | Odden 1900 | Odden 1910 | Odden 1920 |


Odden 1891
Kilde: Folketellinga 1891, supplert med informasjon fra kirkebøker og annet.


Familie 1.
Odden 1891.

Kanalarbeider, snekker, ugift, leieboer
Søren Rejersen Juveland fra Sauherad f. ca. 1857.
Husholderske Mari Andersen (ugift) fra Sauherad f. ca. 1857.

Kanalarbeider, tømmermann, leieboer
Halvor Reiersen Juvland fra Sauherad f. 17/11-1864.
g. borgerlig 17/5-1890 m. Tone Halvorsdatter fra Heddal f. 6/5-1855.
1. Mari Halvorsdatter f. August 1890 i Holla.

Kilde: Holla kirkebok (1882-1897) - Innflyttede.
Dette unge ekteparet er registrert innflytta til holla i 1890 (uten dato). Han fra Saude og hun fra Hitterdal.
De skulle bosette seg på Odden.

Leieboer i 1891:
Kanalarbeider, tømmermann Gunne Olsen Næset fra Sauherad f. ca. 1858.

Kanalarbeider, murer, leieboer
Gustav Adolf Sakkariassen Lundkvist (Gustav Lundkvist) f. 1854 i Sverige.
g.m. Charlotta Andreasdatter f. 1857 i Sverige. Hun var metodist i 1891.
1. Robert Lundkvist f. 1883 i Bamble. Metodist.
2. Viktor Lundkvist f. 1885 i Bamble. Metodist.
3. Anna Sofie Lundkvist f. 1887 i Holla. Døbt i Metodistsamfundet.
4. Alma Marie Lundkvist f. Juni 1889 i Holla. Metodist.

Kanalarbeider, murer, leieboer
Johan Andersen Naren f. ca. 1858 i Sverige. Metodist.
g.m. Anna Matilda Jacobsen f. 1861 i Larvik. Metodist.
1. Anders Peter Andersen f. 1885 i Bamble. Metodist, d. 1914 i Holla. Kronborg gamle.
2. Randine Marie Andersen f. 1887 i Skien. Metodist.
3. August Rangvald Andersen f. April 1889 i Holla. Metodist.

 


Familie 6.
Odden 1891.

Dagarbeider på Aalls sagbruk, huseier
Ole Hansen Odden fra Eiestrand(B) f. 1/4-1850 på Eiestrand, s.a. Hans Jensen Odden. Se Familie 4 - Odden 1875.

Mye av huset var dette året leid ut til kanalarbeidere.

Se en navnebror i Familie 10 - Odden 1900.

Kanalarbeider, stenarbeider, maskinist (1895), leieboer
Thor Olsen Odden fra Lunde i Tel. f. 1863.
g.m. Karen Kirstine Nilsdatter fra Skedsmoen under Ø. Heisholt f. 13/3-1867, d.a. Nils Jensen Skedsmoen.
1. Karen Thomine Thorsdatter f. April 1889 d. 9/11-1895 på Odden.
2. Ole Thorsen Odden f. desember 1890.

Kanalarbeider, smed, leieboer
Bengt Magnussen (Bengt Magnusson) f. 1860 i Sverige.
g.m. Anne Kristine Andersen f. 1862 i Porsgrund.
1. Magnus Andreas Magnussen f. 1886 i Porsgrund.
2. Lovise Sørine Magnussen f. 19/11-1887 på Odden.

F.f. Kanalarb. Bengt Magnussen Odden og Anne Kirstine Andersens Lovise Sørine: Petrine Pedersen Odden, Kari Hansen Odden, Ole Hansen Odden, Simon Andersen Odden, Barnets Fader.

Fire ugifte kanalarbeidere som trolig leide ett rom med 2 senger. De jobbet skift, så når 2 mann
arbeidet kunne de 2 andre sove og vice versa.

Stenarbeider Johan Alberg f. 1865 i Sverige.
Stenarbeider Arvid Boren f. 1865 i Sverige.
Murer Anton Torjusen Due f. 1865 i Lillesand.
Stenarbeider Johan Bergstrøm f. 1838 i Sverige.


Familie 7.
Odden 1891.

Kanalarbeider, stenarbeider og maskinist
Simon Andersen Fossum f. 6/2-1854 i Eiker, Buskerud, s.a. arbeider Anders Simonsen.
g. i Holla 16/11-1888 m. Kari Hansdatter Odden f. 25/10-1846, d.a. arbeider Hans Jensen Odden. Se Familie 4 - Odden 1875.
Forlovere: "
Jens Hansen Odden og Nils Jensen Skjærsmoen."

Senere i Skien.

Leieboere:

Kanalarbeider, murer
Johan Larsen (Johan Larsson) f. 1855 i Sverige.
g.m. Benedikte Eliasdatter fra Vanse i Lister prestegjeld, Vest-Agder f. 1858.
1. Laurits Martinius Larsen f. 1883 i Øyestad, Aust-Agder.
2. Emil Leander Larsen f. 1885 i Fjære, Aust-Agder.
3. Karl Larsen f. 1887 i Holla.
4. Lars Johan Larsen f. August 1889.

Fire kanalarbeidere som trolig delte 1 rom med 2 senger. De jobbet skift, så når 2 mann
arbeidet kunne de 2 andre sove og vice versa.
Stenarbeider Ole Thorsen Dybedal fra Seljord f. 1851. Gift. Midlertidig fraværende: Dybedal i Seljord.
Stenarbeider Johan Wilhelm Isaksen f. 1861 i Sverige. Ugift.
Tømmermann Jon Paulsen Niridsrud f. 1851 i Hjartdal. Gift. Midlertidig fraværende: Niridsrud i Seljord.
Stenarbeider Erik Olsen f. 1853 på Brandvald i Solør, Hedmark. Ugift.


Familie 8.
Odden 1891.

Kanalarbeider, minering
Olavus Hansen f. 1846 i Hoff, Vestfold.
g.m. Hanna Gurine Henriksdatter fra Hoff f. 1853.
1. Lina Marie Hansen f. 1877 i Christiania. Bor hjemme og er gjeter i 1891.
2. Lars Hansen f. 1882 i Bamble.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand | Eiestrand B | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |

| Odden | Odden 1865 | Odden 1875 | Odden 1891 | Odden 1900 | Odden 1910 | Odden 1920 |


Odden 1900
Kilde: Folketellinga 1900, supplert med informasjon fra kirkebøker og annet.


Familie 3a.
Odden 1900.

Her var oppført skredder med egen forretning, Ole T. Strigen med familie. Se Familie 3 - Odden 1910.

Tjenestepike i familien: Thora Nilsen f. 1882 i Holla. Enepige.

Losjerende i 1900:
Endre O. Sandland f. 1871 i Kviteseid, Logerende, ug., Lærer ved Folkeskolen.
Lars Andersen f. 1879 i Lunde, Logerende, ug., Skrædder ved husfaders forretning.
Sveinung T. Goti f. 1882 i Lunde, Logerende, ug., Skrædder-lærling.
Johan Boman f. 1852 i Sverige, Logerende, ug., Skræddersvend.


Familie 3b.
Odden 1900.

Baker, kafèvert, leieboer
Anders Gurinius Svendsen fra Landgangsrønningen i Eidanger f. 5/5-1878 d. 9/7-1952 i Oslo, 74 år gml., s.a. arb. Svend Tovsen f. 1847 og Kirsten Hansdatter f. 1842.
g. borgerlig 24/7-1897 m. Helene Martine Carlsdatter f. 16/10-1876 i "Ilerlun" i Sverige d. i Oslo 4/3-1961. Gravlagt på Vår Frelsers gravlund 9/3-1961.
1. Simon Martinius Svendsen f. 30/9-1897 i Skien. Emigrerte til USA.
2. Hilda Eugenie Svendsen f. 10/8-1899 på Notodden (i Heddal) g.m. NN Nilsen. Hun var alene i 1961.
3. Kirsten Marie Svendsen f. 3/8-1901 i Skien g.m. Johannes Gustafson.
0. Dødfødt datter f. 3/2-1904.

F.f. Bagersvend Anders Gurinius Svendsen paa Klosterhaugene og hustru Helene Martine Carlsens (Svensk): Simon Martinius: Karl Magnussen, Barnets Moder, Marie Carlsen.
F.f. Bager Anders Gurinius Svendsen Notodden og Helene Martine f. Ileluns Hilda Eugenie: Inderst Bager Halvor Hansen Fors, Notodden og hust. Emma Josefine f. Magnussen, Not., Olav Kristensen Odden, Not., Moderen, Faderen.
F.f. Bagersvend Anders Gurinius Svendsen Tygesens løkke i Duestien og Helene Karlsdatters Kirsten Marie: Bager Samuel Christopher Svendsen, Barnets Fader, Barnets Moder, Kone Marie Karlsen.
F.f.
Bager Anders Gunerius(!) Svendsen, Fæhn og Helene Martine Karlsdatters Dødfødte Datter. (Ingen faddere). Hun har født 3 ganger før.

Ved barnedåpen i Skien kirke var følgende nevnt: "Barnets Fader tilhører intet Kirkesamfund. Borgerlig ægteskab stiftet 24/7-1897."
Familien bodde på Fen i februar 1902. 31/12-1910 bodde familien i første etasje i et hus i Oskarsgate på Bakken med 3 barn. Han var
da bakermester-svend. Denne familien flytta til Oslo, hvor han startet bakeri med kafè.


 

 De er begge gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.


Familie 6.
Odden 1900/ 1920. Se Lannav. 137.

Møbelsnekker
Søren Reiersen fra Juvland f. 8/3-1857 i Nes, Sauherad d. 1938, s.a. husmann Reier Halvorsen Juvland og Svanaug Sørensdatter.
g. i Holla 18/12-1891 m. Mari Andersdatter "fra Vrangfoss" f. 29/10-1857 i Nes, Sauherad d. 1934, d.a. Anders Nilsen Almandkaas.
Forlovere: "Halvor Reiersen Odden og Kittil Jespersen Vrk."

Det ser ikke ut til at de fikk noen barn. De er begge gravlagt på Kronborg gamle.

Han var tidligere slusevokter både i Vrangfoss og på Hølen ved Eidsfoss. Han ble konfirmert i Sauherad i 1871, hun i Holla.


Familie 7.
Odden 1900. Se Odden 5.

Kusk, snekkermester for egen regning
Aron Johannesen Fagerberg (A. J. Fagerberg) f. 17/5-1863 i Kville, Sverige d. 9/7-1955. Kronborg gamle.
g.m. Anna Kaisa Johannesdotter f. 2/10-1866 i Sverige d. 2/3-1962. Kronborg gamle.

Se denne familien i Familie 9 - Odden 1910.

1900: Visergutt Anders Gustavsen f. 1885 i Tanum, Jarlsberg (Vestfold).


Familie 8.
Odden 1900.

Her var oppført landmandsarbeider John Olsen med familie. Se Odden 9 und. Eie øvre.


Familie 9.
Odden 1900.

Enke, vaskekone
Kjersti Kristensdatter
(Kirsten Christensd.) fra Hegna under Baksås f. 26/9-1840 d. 22/8-1909 på Stoa av "Kræft i Leveren", d.a. Christen Larsen Hægna.
Hennes datter: Inger Maria Hansdatter f. 26/12-1876 på Perskås. Landmandsarbeiderske i 1900. Se Perskås.

Kirsten Christensdatter er enke etter Hans Olsen Perskaas. Se Perskås under Baksås.

Losjerende:
Kristoffer Wishing f. 1860 i Brevik. Baker.
Ole K. Grønberg f. 1846 i Tune i Smaalenene (Østfold). Enkemand og bager.
Gustav O. Sundelien f. 1884 i Bamle. Bakersvend.


Familie 10.
Odden 1900.

Skomaker, tømmerfløter
Ole Hansen Odden fra Perskås under Baksås f. 1/2-1858 d. 1/2-1910 på Odden av "mavetilfælde", s.a. Hans Olsen Pederskaas.
g. 27/5-1881 m. Karen Marie Thorsdatter fra Striken
(Karen Hansen Odden) f. 30/7-1856 d. 7/7-1929, d.a. Thor Halvorsen Strigen.
Forlovere: "
Andreas Thorsen Striken og Carl Johannesen Haugen."
1. Inga Marie Odden f. 16/10-1881. Sypige i 1900.
2. Hanna Therese Odden f. 15/3-1884.
3. Thorvald f. 10/12-1886.
4. Hans Thorvald f. 8/4-1888.
5. Hans Thorvald Odden f. 6/11-1892. Skredderlærling i 1910.
6. Karen Olivia Hansen Odden f. 26/11-1900 d. 20/9-1926 på Odden av "Ryggmarvssykdom", 25 1/2 år gml. Ugift.
Bruker ca. 1883.

F.f. Ole Hansen Striken og Karen Marie Thorsdatters Inga Marie: Maren Thorsd. Odden, Kari Hansd. Odden, Andreas Thorsen Striken, Jens Hansen Odden, Ole Thorsen Striken.
F.f.
Skomager Ole Hansen Odden og Karen Marie Thorsdatters Hanna Therese: Maren Thorsd. Odden, Kari Hansd. Odden, Andreas Thorsen Odden, Jens Hansen Odden, Christen Nilsen Odden.
F.f. Arbeider Ole Hansen Odden og Karen Marie Thorsdatters 
Thorvald: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen Tufte. Død før daabens Bekræftelse i Kirken.
F.f. Arb. Ole Hansen Odden og Karen Marie Thorsdatters 
Hans Thorvald: Karen Thorsd. Odden, Karen Sørensd. Odden, Jens Hansen Odden, Bengt Magnussen Odde og Knud Hansen Sagbruget.
F.f. Fløder Ole Hansen Odden og Karen Marie Thorsdatters 
Hans Torvald: Ingeborg Stensen Striken, Inger Stensen Eidshaug, Halvor Stensen Odden, Andreas Thorsen Striken, Harald Halvorsen Ajer af Lunde.
F.f. Flaademand Ole Hansen, Odden og Karen Marie Hansens 
Karen Olivia: Kone Ingeborg Torsen Strigen, Skrædder Andreas Torsen Strigen, Arb. Jens Hansen Odden, pige Inger Hansen Odden.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Se enka og hjemmeværende barn på Odden i Familie 4 - Odden 1910.

Leieboer:

Sliperiarbeider
Harald Nilsen f. ca. 1862 i Lunde.
g.m. Guro Nilsen f. 1859 i Lunde.
1. Hilda Nilsen f. 1893 i Holla.
 


Familie 11.
Odden 1900.

Her var oppført arbeider Ole Halvorsen Odden fra Gjerpen med familie. Se Lannav. 150 under Eie Øvre.


Familie 12.
Odden 1900.

Her var oppført enkemann og skreddermester Andreas T. Strigen med egen forretning. Se Familie 4 - Odden 1891.

Losjerende
Skreddersvend Johan Anton Andersen f. 1845 i Skibtvedt, Smaalenene (Østfold)..
Skreddersvend Olav Halvorsen
f. 13/4-1881 i Holla.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand | Eiestrand B | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |

| Odden | Odden 1865 | Odden 1875 | Odden 1891 | Odden 1900 | Odden 1910 | Odden 1920 |


Odden 1910
Kilde: Folketellinga 1910, supplert med informasjon fra kirkebøker og annet.


Familie 2.
Odden 1910.

Her var oppført skreddermester og enkemann Andreas T. Strigen med familie. Se Familie 4 - Odden 1891.

Hans datter Johanne Anette Strigen f. 26/9-1882 var "husbestyrinde" for sin far i 1910.

Losjerende: Skreddersvend Ole Halvorsen f. 13/4-1881 i Holla.


Familie 3.
Odden 1910.

Kopiert til Lannav. 148.

Skreddermester
Ole Martinius Thorsen Strigen
(Ole Thorsen) fra Striken under Eie øvre f. 20/10-1859, s.a. skreddermester Thor Halvorsen Strigen.
g. 22/6-1883 m. Ingeborg Østensdatter fra Hølen under Ulefoss(?) f. 24/10-1860, d.a. husmann Østen Stensen Hølen.
Forlovere: "
Andreas Thorsen Striken og Jens Hansen Odden."
1. Magnhild Therese Strigen f. 28/11-1885.
2. Thor Strigen f. 26/9-1889. Skræddersvend i 1910. Se Lannav. 148.

F.f. Skrædder Ole Thorsen Odden og Ingeborg Østensdatters Magnhild Therese: Inger Stensd. Hægna, Kari Hansd. Odden, Østen Stensen Hølen, Ole Hansen Odden, Halvor Østensen Hølen.
F.f. Skrædder Ole Thorsen Striken og Ingeborg Østensensdatters 
Thor: Inger Jacobsen Hegna, Marie Stensen Hølen, Ole Hansen Odden, Svennung Svennungsen Skougen og Halvor Stensen Hølen.

Denne familien bodde på Odden også 10 år tidligere. Se Familie 3 - Odden 1900.

Losjerende i 1910:
Anund Olsen f. 12/10-1887 i Vinje, Losjerende, Skræddersvend.
Aasmund Vaagslid f. 4/4-1890 i Vinje, Losjerende Skræddersvend.
Eivind Vaagslid f. 30/4-1894 i Nissedal, Losjerende Skrædderlærling.
Ole Tveitan f. 26/4-1890 i Nissedal, Losjerende Skræddersvend.


Familie 4.
Odden 1910.

Steinarbeider, verksarbeider (1911)
Hans Sveinungsen Bjervamoen fra Bjervamoen i Lunde f. 19/3-1884 d. 21/12-1962, s.a. kjører Sveinung Hansen Bjervamoen og Anne Tygesdatter.
g. (hvor?) m. Anne Torine Andersdatter fra Drangedal f. 2/10-1886 i Orekås und. Fineid d. 23/2-1979, d.a. ugift arb. Anders Olsen fra Holt Prestegård og pike Inger Mathiasdatter fra Orekås und. Fineid.
1. Ingeborg Bjervamoen f. 2/8-1906 Evje under Baksås.
2. Signe Bjervamoen f. 13/1-1909 på Odden.
3. Olga Bjervamoen f. 21/10-1911.
4. Hans Bjervamoen f. 7/3-1919.
5. Anine Bjervamoen f. 28/1-1921.
6. Kåre Bjervamoen f. 7/4-1925.

F.f. Sliberiarb. Hans Sveinungsen Bjervamoen, Evjen og Anne Andersdatters Ingeborg: Enke Martine K. Lindalen, Frida Karlsen Evjen, Arb. Halvor H. Rønningen, Arb. Ole Sveinungsen Bjervamoen.
F.f. Arb. Hans Sveinungsen Bjervamoen, Odden og Anna Andersdatters 
Signe: Kone Marie Torjusd. Evjen, pige Ingeborg Gunleiksd. Odden, Faderen og Arb. Halvor Sveinungsen.
F.f. Værksarb. Hans Sveinungsen Bjervamoen, Odden og Anne Andersdatters 
Olga: Barnets Fader, Arb. Harald Hanto, Odden, pige Marie Torgrimsd. Heisholt.
F.f. Smelteriarb. Hans Svenungsen Bjervamoen, Ekornrød og Anne Andersdatters 
Hans: Forældrene, Ole og Anne Bentsen.
F.f.
Elektrisk jernsmelter Hans Sveinungsen Bjervamoen, Ekornrød og Anne Andersdatters Anine: Forældrene, Andreas Jakobsen og Karoline Jakobsen.
F.f. Sliperiarb. Hans Sveinungsen, Ekornrød og hustru Anne Andersdatters 
Kåre: Foreldrene, pike Ingeborg Bjervamoen, Olav Bjerva i Lunde.

Anne Torine ble konfirmert i Drangedal kirke 6/10-1901. Hun bodde da i Røydalen under Nås.
Hun er i Drangedal kirkebok registrert utflytta til Lunde i 1903 med presteattest av 14/9-1904.
Fra ca. 1918 bodde denne familien på Ekornrød under Verket.

Beboere i huset i 1910:
Enka etter Ole Hansen Odden, Karen Marie Thorsdatter f. 30/7-1856 i Holla.
Hans Hansen f. 6/11-1892, Hollen. Skrædderlærling.
Olivia Hansen f. 26/11-1900, Hollen.

Se denne familien på Odden 1900. Se Familie 10 - Odden 1900.


Familie 5.
Odden 1910.

Her var oppført Jens Hansen Odden med familie. Se Familie 5 - Odden 1900.


Familie 6a.
Odden 1910.

Snekker
Anders Pedersen Lindalen fra Lindalen f. 23/10-1864 d. 23/4-1902 på Kringlefet av "Strubetæring.", s.a. Peder Andersen Lindalen.
f. i Holla 11/4-1890 m. Marthine Olsdatter fra Kverndokka under Romnes f. 16/3-1870 d. 18/3-1937, d.a. Ole Gundersen Kværndokken.
Forlovere: "
Even Andersen Sagbr. og Jens Hansen Striken."
1. Peder Andersen Lindalen f. 7/9-1890. Sliperiarbeider i 1910.
2. Marie Lindalen f. 23/12-1891.
3. Ole Gustav Lindalen f. 15/1-1894. Dagarbeider i 1910..
4. Andreas Martinius Lindalen f. 28/2-1896.
Enka kom trolig hit i 1902.

F.f. Arb. Anders Pedersen Sagbr. og Marthine Olsdatters Peder: Marthe Olsd. Sagbr., Guro Larsd. Lunde, Ole Gundersen Romnæs, Karl Olsen do. og Ole Pedersen Sagbruget.
F.f. Arb. Anders Pedersen Lindalen og Martine Olsdatters 
Marie: Marie Isaksd. Lindalen, Andreas Pedersen do., Jens Olsen Sagbr., Ole Olsen Kværnodden og Ingeborg Rasmusd. Vrk.
F.f. Sagbrugsarb. Anders Pedersen Lindalen, Kringleflød og Martine Olsdatters 
Ole Gustav: Moderen, Ingeborg Rasmusd. Vrk., John Halvorsen Heisholtevjen, Rasmus Johnsen Vrk., Karl Rasmussen Vrk.
F.f. Snedker Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Marthine Olsdatters 
Andreas Martinius: Former Karl Johannesen Vrk., snedker Andreas Pedersen, Sagbr., arb. Ole Olsen Kverndokken, Skotfos, Ingeborg Rasmusd. do., Guro Larsd. Romnæs.

Denne familien bodde tidligere ved Ulefoss Sagbruk. Deretter på Kringlefet ved Lanna. Se Lannav. 124 under Ø. Heisholt.


Familie 6b.
Odden 1910.

Sliperiarbeider, leieboer
Halvor Johnsen Odden fra Odden under Eie øvre f. 1/7-1881 d. 18/12-1919 und. Heisholt av "Lungebetændelse.", s.a. John Olsen Odden. Se Familie 8 - Odden 1910.
g. i Holla 7/10-1908 m. Marie Skjærvik fra Skjærvik und. Sjørholt f. 1/10-1887 d. 13/2-1961, d.a. Ole Gundersen Skjærvig.
Forlovere: "
Fabrikarbeider Ole Johnsen Odden og gbr. Ole Andersen Kaasa."
1. Dagny Anette Johnsen f. 13/5-1909.
2. Hjørdis Ovarda Johnsen f. 11/9-1911.
3. Astrid Dorthea Johnsen f. 14/9-1914.
4. Olaf Johannes Johnsen f. 5/2-1917 d. 1/8-1999 g.m. Gunhild Johnsen f. 19/2-1919 d. 25/9-2009. Gravlagt på Kronborg gamle.
5. Harry Martinius Johnsen f. 25/8-1918.

F.f. Sliberiarb. Halvor Johnsen Odden og Marie Olsdatters Dagny Anette: Moderen, Ingeborg Johnsen Odden, Sliberiarb. Johannes Andreassen, sliberiarb. Emanuel Johnsen Odden.
F.f.
Sliberiarb. Halvor Johnsen Odden og Marie Olsdatters Hjørdis Ovarda: Ole Johnsen, Emanuel Johnsen Odden, kone Marie Johnsen f. Olsen og Anna Olsen Sagene.
F.f. Husm. Halvor Johnsen Briskemyr og Marie Olsdatters 
Astrid Dortea: Moderen, Pige Karen Hansen Bergkaasa, Sliberiarb. Ole Johnsen Odden, Sliberiarb. Emanuel Johnsen Odden.
F.f. Sliberiarb. Halvor Johnsen Odden, Heisholt og Marie Olsdatters 
Olaf Johannes: Kone Ingeborg Olsen Skaardal, Pige Hilda Heisholt, Fabr.arb. Emanuel Olsen Odden, Arb. Hans Olsen Odden.

Denne familien flytta til Briskemyr i ca. 1913. Til Lanna under Heisholt i 1917.
Se de 4 yngste barna i Familie 66b - Verket 1920.


Familie 7.
Odden 1910. Villa Vacca.

Her var oppført dyrlege Evald Wevle med familie. Se Lannav. 135 under Eie øvre.


Familie 8.
Odden 1910. Se Odden 9 und. Eie øvre.

Veivokter, leilending
John Olsen Odden
fra Grini i Lunde f. 6/8-1853 på Bjerva i Lunde, s.a. Ole Johnsen. Se Delevje under V. Heisholt.
g. i Holla 17/10-1879 m. Anne Marie Halvorsdatter fra Bergkåsa under Tvara f. 29/4-1854, d.a. Halvor Rasmussen Bergkaasa.
Forlovere: "
Emanuel Rasmusen Bergkaasen og Andreas Olsen Grini."
1. Halvor Johnsen Odden f. 1/7-1881. Landmandsarbeider i 1900. Se Familie 6b - Odden 1910.
2. Ole Johnsen Odden f. 26/2-1884. Se Lannavegen 74 under Ø. Heisholt.
3. Ingeborg Olsen Odden f. 4/11-1887 g.m. Hans Olsen Skårdal. Se Familie 8 - Odden 1920.
4. Emanuel Olsen Odden f. 23/9-1889. Sliperiarbeider for "Aall-Ulefos Brug" i 1910/ 1920.
5. Karl Olsen Odden f. 29/10-1899. Sliperiarbeider for "Aall-Ulefos Brug" i 1920. Se nedenfor.

F.f. Arb. John Olsen Delevjen(28) og Anne Marie Halvorsdatters(27) Halvor: Barnets Moder, Andrea Emanuelsd. Bergkaasen, Andreas Olsen Grini af Lunde, Rasmus Olsen Delevjen og Barnets Fader.
F.f. Leilænding John Olsen Delevje og Anne Marie Halvorsdatters 
Ole: Barnets Moder, Anne Johanne Rasmusd. Hægna, Barnets Fader, Rasmus Johnsen Hægna, Rasmus Emanuelsen Bergkaasen.
F.f. Arbeider John Olsen Deilevjen og Anne Marie Halvorsdatters 
Ingeborg: Inger Stensd. Hegna, Marie Emanuelsd. Bergkaas, Knud Johnsen Hegna, Ole Olsen Grini og Barnets Fader.
F.f. Leilænding John Olsen Deilevje og Anne Emanuelsdatters(!!) 
Emanuel: Inger Thorsd, Hegna, Mari Emanuelsd. Bergkaas, Rasmus Emanuelsen ditto, Olaves Larsen Roligheden.
F.f. Gbr., leilænding John Olsen Odden og Anne Marie Halvorsdatters 
Karl: Hanna Halvorsd. Heisholt, pige Signe Olsd. Espevolden, Snedker Karl Emil Bergkaasa, Arb. Halvor Johnsen Odden og Faderen.

Anna Andersen f. 15/3-1886, Hollen, mt = midlertidig boende (på besøk), ugift, Sypike.


Familie 10.
Odden 1910.

Her var oppført enka etter tømmermerker Nils Nilsen Ytterbø, Anne Kirstine Ytterbø f. 19/4-1842 og
hennes datter Anne Ytterbø f. 25/2-1877 d. 8/6-1964. Butikdame i manufakturforretning.
Se Lannav. 144 under Eie øvre.


Familie 11.
Odden 1910.

Her var oppført Ole Halvorsen Odden med familie. Se Lannav. 150 under Eie Øvre.


Familie 12.
Odden 1910. Festetomt.

Blikkenslager for egen regning
Edvard A. Riis (Edvard Andersen Riis) fra Riis(3) i Gjerpen f. 8/3-1837 i Gjerpen d. 22/12-1918 på Odden av "Hjerneslag", s.a. Anders Larsen Riis.
g. i Gjerpen 22/4-1862 m. Ingeborg A. Olsdatter fra Seljord f. 11/9-1842 i Kvitseid d. 16/9-1915 på Odden av "Slag", d.a. Ole Halvorsen.
1. Ingeborg Caroline Edvardsdatter Riis f. 23/2-1863 i Gjerpen.
2. Anders Edvardsen Riis f. 12/11-1864 i Gj.
3. Anna Helmine Edvardsdatter f. 15/11-1866 i Gj.
4. Elise Mathilde Edvardsdatter f. 3/3-1869 i Gj.
5. Hanna Oline Edvardsdatter f. 12/5-1872.
6. Olaf Andreas f. 25/4-1875 d. 27/4-1877.
7. Hilda Marie Edvardsdatter f. 10/6-1878.
Huseier mellom 1900 og 1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Edvard Andersen Riis og Ingeborg Olsdatters Ingeborg Caroline: Kirsten Olsd. Riis, Anne Andersd. Riis, faderen, Lars Andersen og Halvor Halvorsen Riis.
F.f. Edvard Andersen Riis og Ingeborg Olsdatters Anders: Kirstine Halvorsd. af Solum, Anne Andersd. Riis, Halvor Halvorsen, Andreas Isaksen og Lars Nielsen Riis.
F.f. Edvard Andersen Riis og Ingeborg Olsdatters Anna Helmine: Moderen, Anne Andersd., Lars Andersen, Andreas Andersen og Halvor Halvorsen, alle fra Riis.
F.f. Edvard Andersen Riis og Ingeborg Olsdatters Elise Mathilde: Gunhild Abrahamsd., Anne Andersd., Faderen, Andreas Andersen og Andreas Isaksen, alle fra Riis.

Edvard Andersen Riis kjøpte i 1879 Ligata 4 på Osebakken i Porsgrunn. Familien er registrert utflyttet fra
Gjerpen til Porsgrunn med presteattest av 13/2-1882. De kom til Ulefoss mellom 1900 og 1910.

Sliperiarbeider, leieboer
Vetle Haraldsen Perskaas fra Piperud i Lunde f. 28/9-1872 d. 7/8-1955, s.a. Harald Vetlesen Bjørndalen i Lunde.
g. borgerlig i Nedre Telemark sorenskriveri 17/9-1904 m. Inger Marie Andersdatter fra Oterkjær under Susås f. 16/2-1875 d. 16/9-1962, d.a. Anders Gundersen Otterkjær.
Forlovere: "Gbr. Eilif Andreassen Bjørndalen af Lunde og gbr. Andreas Christensen Strømme af Lunde."
1. Harald Perskaas f. 5/10-1906 d. 2/10-1985. Ugift.
2. Anders Perskaas f. 2/5-1909 d. 11/11-1994.
3. Sverre Wilhelm Perskaas f. 27/2-1912 d. 31/12-1989 g.m. Aslaug f. 28/12-1919 d. 2/1-2008. Gravlagt på Borgestad.
4. Karl Andreas Perskaas f. 27/9-1913 på Perskås.
5. Magnus Perskaas f. 6/2-1916 på Perskås d. 23/12-1981. Ugift.
6. Marie Perskaas f. 27/6-1918 på Perskås.

Pleiedatter i 1910: Karen Marie Ellefsen f. 13/4-1901.

Denne familien tilhørte "Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn" (DELK).
De flytta til Perskås på vårparten i 1913.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand | Eiestrand B | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |

| Odden | Odden 1865 | Odden 1875 | Odden 1891 | Odden 1900 | Odden 1910 | Odden 1920 |


Odden 1920
Kilde: Folketellinga 1920, supplert med informasjon fra kirkebøker og annet.

Tilgjengelig fra Digitalarkivet 31/12-2020 kl. 24:00.


Familie 1.
Odden 1920.

Verksmester ved Holla E-verk, driftsbestyrer
Trygve Marius Tallaksen (Trygve Tallaksen) fra Flosta, Aust-Agder f. 15/3-1892 d. 1960, s.a. Tallak og Torborg Flosta.
g. 19/5-1918 m. Bergliot Lovise Anderberg fra Kristiania f. 26/6-1892, d.a.
1. Torgerd Tallaksen f. 11/2-1919.
2. Bjørn Didrik Tallaksen f. 5/8-1920.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Verksmester Trygve Marius Tallaksen, Ulefoss og Bergliot Louise f. Anderbergs Torgerd: Fru Nanny Wevle, Fritjof Tallaksen, Forældrene.
F.f.
Verksmester Trygve Marius Tallaksen (f.1892), Odden og Bergljot Louises Bjørn Didrik: Forældrene, Martha Tallaksen og Halvor Espevalen.

Trygve Tallaksens mor, "Torborg Tallaksen" var i 1900 enke og drev pensjonat i Hovedgaden i Tvedestrand.
Trygve selv var da ugift sjømann og trolig i Amerika. Senere emigrerte han som ugift til Amerika i 1909 og kom
tilbake i 1912.


Familie 2.
Odden 1920.

Her var oppført skredder Nils Kittilsen Roheim med familie. Se Lannav. 146 und. Eie øvre.


Familie 3.
Odden 1920.

Her var oppført familien Aron J. Fagerberg. Se Familie 9 - Odden 1910.


Familie 4.
Odden 1920. Villa Vacca.

Her var oppført dyrlege Ewald Wevle med familie. Se Lannav. 135 under Eie øvre.


Familie 5.
Odden 1920.

Her var oppført Jens Hansen Odden og hustru. Se Familie 5 - Odden 1900.


Familie 6.
Odden 1920.

Her var oppført skredder Ole Marthinius Striken med familie. Se Familie 3 - Odden 1900.


Familie 7.
Odden 1920.

Her var oppført Sliperiarbeider for Aall-Ulefos Brug, Ole Halvorsen Odden med familie. Se Lannav. 150 under Eie Øvre.


Familie 8.
Odden 1920. Skaardal.

Sagarbeider for Ulefos Jernværk
Hans Olsen Skårdal fra Verket f. 19/9-1880 d. 28/6-1942, s.a. Ole Olsen Skaardal.
g. 3/4-1912 m. Ingeborg Olsen fra Odden f. 4/11-1887 d. 22/2-1973, d.a. John Olsen Odden. Se Familie 8 - Odden 1910.
Forlovere: "Sagarb. Johannes Olsen Skaardal og Sliperiarb. Emanuel Johnsen Odden."
1. Olaf Johan Skårdal f. 1/10-1912 d. 29/10-1994. Se Haugbakken 6 under Jernverket.
 

F.f.  Sagarb. Hans Olsen, Tvara, Ulefos og Ingeborg Johnsens Olaf Johan: Forældrene, pige Marie Olsen, Arb. Emanuel Johnsen.

Sliperiarbeider for Aall-Ulefos brug, former ved verket (1917)
Karl Haugen (Karl Karlsen Haugen) f. 18/2-1892 d. 26/2-1978, s.a. former Karl Andreas Johannesen.
g. i Vår Frue, Trondhjem 16/1-1917 m. Aasta Guneva Hansen fra Øvre Elvegate 26 i Steinkjær, N. Trøndelag f. 12/6-1900 d. 21/12-1974, d.a. Ole Sivert Hansen og Sirianna.
1. Henry Roland Karlsen f. 28/3-1917 (ikke i Holla).

Da de gifta seg hadde han adresse "Trolla" ved Trondhjem.


Familie 9.
Odden 1920.

Her var oppført skredder Ole Halvorsen med familie. Se Lannav. 146 under Eie øvre.


Familie 10.
Odden 1920.

Her var oppført veivokter John Olsen Odden med familie. Se Odden 9 und. Eie øvre.

Sønnedatter som bodde her i 1920: Dagny Anette Johnsen f. 13/5-1909, d.a. Halvor Johnsen Odden og Marie Olsdatter.


Familie 11.
Odden 1920. Se Lannav. 137.

Møbelsnekker
Søren Reiersen Juveland fra Juveland i Nes, Sauherad f. 8/3-1857 d. januar 1938 på Holla pleiehjem, s.a. Reier Halvorsen Juveland og Svanaug Sørensdatter.
g. 18/12-1889 m. Mari Andersdatter fra Lia und. Håtveit i Nes, Sauherad f. 29/10-1857 d. september 1934 på Kåsa, d.a. Anders Nilsen Lia og Margith Halvorsdatter.
Ingen barn.

Om Søren Reiersen i folketellinga 1920: "Sinnsyk fra 40-aars alder. Vesentlig nedstatt arbeidsevne."


Familie 11b.
Odden 1920. (I samme hus som Reiersen Juveland).

Kjører, tømmerhugger (1903), løsarbeider (1905)
Nils Adolf Negaard (Adolf Negaard) fra Nydalen under Eie øvre  f. 12/9-1883 i Skien d. 20/11-1937, s.a. Nils Nilsen Negaard og Anna Negård. Gravlagt på Kronborg nye.
g. høsten 1902 m. Magna Sofie Hansen f. 24/7-1882 i Horten d. 14/4-1971. Gravlagt på Kronborg nye.
1. Astrid Negård f. 2/10-1903 i Veungsdalen i Hedenstad, Sandsvær d. 4/1-1997, g.m. Jens Myhre f. 8/1-1902 d. 28/10-1974. Gravlagt ved Nes krk., Sauherad.
2. Hjørdis Neegaard f. 26/2-1905 i Saggrendsmoane, Konsberg, g. 1927 m. sliperiarbeider Nils Gundersen fra Gjerpen. Hun er trolig gravlagt på Strømsø i Drammen.
    Hjørdis bodde på Ulefoss i 1920 og var da i tjensete hos fylkesdyrlege Ewald Wevle på Villa Vacca i Lannav. 135 und. Eie øvre.
3. Arthur Negaard f. 25/5-1907 på Mønsterplassen, Kongsberg. Emigrerte til Canada med Bergensfjord alene fra Vestfold i 1927.
4. Harry Neegård f. 14/5-1909 på Rollog i Mel, Tinn d. 25/8-1999 g. i Borgestad krk. 1932 m. Randi Elise Andersen fra Bøle f. 6/8-1903 d. 25/12-1984. Bodde i Nedre Ihlenv. (67/61) på Bøle.
    Han var på hvalfangst før han gifta seg. Gravlagt på Borgestad. Barn: Eva Neegård og Tove Neegård.
5. Dagfinn Negård f. 24/9-1912 i Holla. Se Kanada 29 under Søve.
6. Einar Negård f. 15/5-1914 i Sauherad d. 24/1-1932.
7. Olav Negaard f. 14/6-1916 i Holla.

F.f. Tømmerhugger Nils Adolf Negaard, Veungsdalen og hustr. Magna Sofie Hansens Astrid: Forældrene, Fabr.arb. Teodor Bergstrøm, Kirsketjener Harald Dokka.
F.f. Løsarbeider Nils Adolf Negaard, Saggrendsmoane og hustr. Magda Sofie Hansens Hjørdis: Løsarb. Peder Lønnevig, Faderen, Moderen, Kone Inga Ulland.
F.f. Løsarb. Nils Adolf Negaard, Mønsterpladsen og hustr. Magda Sofie Hansens Arthur: Løsarb. Alfred Ulland, Forældrene, Kone Marit Haugen.
F.f. Arb. Adolf Negaard, Rollog og hustr. Magda f. Hansens Harry: Forældrene, maskinist Gustav Aanerød, pige Margit K. Rollog.
F.f.
Arb. Adolf Negaard, Ulefos og Magda Sofie Hansdatters Dagfin: Forældrene, Arb. Anders Skjulestad, Arb. Hans Sveinungsen Bjervamoen.
F.f. Arb. ved Notodden salpeterfabrik, Nils Adolf Negaard, Svelsvik (Svelvik?), Heisholt og Magda Sofie f. Hansens 
Olav: Verksarb. Karl Finckenhagen, Kone Therese Bolstad, Barnets Mor.

Denne familien bodde på Såheim kraftstasjon i 1910, hvor "Nils Adolf Nergård" hadde jobb som mekaniker.
Om Adolf Negaard i folketellinga 1920: "Vanfør 1919. Kan antagelig ikke bli arbeidsdygtig paa mindst 5 aar."


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand | Eiestrand B | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |

| Odden | Odden 1865 | Odden 1875 | Odden 1891 | Odden 1900 | Odden 1910 | Odden 1920 |


Striken - Strigen
Gnr 5 - bnr 38.


Striken 1958. Foto: Widerøe. Originalen tilhører Holla historielag.

Gammel husmannsplass under Eie øvre. Ikke skylddelt før på 1950-tallet.

Striken ligger like nordvest for Odden, ut mot Eidselva og besto tidligere av ca. 12 mål dyrka mark.
Husdyrhold i 1953: 2 kuer.

Tidligere bonde, leilending
Rasmus Thorsen
fra Eie nedre "Haugen" f. ca. 1715 bg. 9/10-1786. "Rasmus Thordsen Strigen, 72 Aar."
g1g i Holla 25/6-1741 m. Ingeborg Jensdatter fra Graver(1) i Valebø dpt. 12/10-1721 bg. 26/2-1770. "Ingebor Jensd. under Eje, 48 Aar 4 Mnd. 11 Dage.", d.a. Jens Johannesen Graver.
g2g i Holla 27/12-1771 m. enke Lisbeth Hansdatter fra S. Jøntvedt dpt. 2/2-1727 bg. 15/9-1806. "Lisbeth H. Striken, 79 Aar.", d.a. Hans Rasmussen Jøntvedt.
Bruker ca. 1772. Se Eie nedre "Haugen".

Husmann, arbeider
Christen Jonsen Erland dpt. 29/6-1755 bg. 28/12-1812. "Christen Johnsen Saamundskaas, 57 Aar 6 Mnd.", s.a. Jon Erland.
g1g i Holla 4/11-1779 m. Berthe Halvorsdatter fra Gården i Bø? f. ca. 1744 bg. 10/9-1782. "Birthe Halvorsd. Ejeskaattet, 38 Aar."
Forlovere: "
Halvor Thordsen Baxaas og Ole Hansen Suusaas."
g2g i Holla 26/1-1787 m. Dorthe Haraldsdatter "fra Baksås" fra Lunde i Telemark? f. ca. 1764 bg. 15/10-1813. "Dorthe Haralsd. Saamundskaas, 49 Aar.", d.a. Harald NN.
Forlovere: "Stener Baxaas og Thord Baxaas."
1. Jon f. 25/4-1779 bg. 10/12-1779. "Jon Christensen Erland, 32 Uger."
2. Jon Christensen f. 9/9-1780 bg. 30/11-1798. "Jon Christensen Strigen, 18 Aar 11 Uger 4 Dage."
3. Halvor f. 4/9-1782 bg. 9/9-1782. "Halvor Christensen Ejeskottet, 5 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
4. Berthe Christensdatter f. 2/9-1787. Konf. i Holla 1804 fra Saamundskaas.
5. Karen Christensdatter f. 5/3-1790 g.m. enkemann Jørgen Thorsen. Se Haugen under Eie nedre.
6. Anne Christensdatter f. 22/2-1793. Konf. i Holla 1811 fra Strigen.
7. Sidsel Christensdatter f. 10/2-1797 d. 11/4-1818. "Sidsel Christensd. Fosterbarn Rødningen, 18 Aar."
8. Maria f. 28/1-1801 bg. 18/7-1801. "Maria Christensd. Strigen, 12 Uger."
9. Maria Christensdatter f. 27/1-1803. Konf. i Holla 1818, i tjeneste hos Kittil Halvorsen Eiestranden.
Bruker i 1801.

Dorthe Haraldsdatter var trolig i tjeneste på Baksås fram til de gifta seg.

F.f. Gevorben Soldat Christen Jonsen Rødningen og Birthe Halvorsdatters Jon: Halvor Baxaas, Ole Suusaas, Halvor Halvorsen Wrk., Maren Ejestrand, Margith Rødningen.
F.f. Christen Jonsen Erland og Berthe Halvorsdatters Jon: Peder Numme, Peder Strigen, Anders Olsen Ejestrand, Maren Ejestrand, Kaaren Halvorsd. øvre Eje.
F.f. Christen Jonsen Ejeskottet og Birthe Halvorsdatters Halvor: Gunder Odden, Halvor Halvorsen Houen, Ole Christensen Øvre Eje, Margithe Lucasd. Rødningen, Anna Jonsd. Nedre Eje.
F.f. Christen Jonsen Erlands og Dorthe Haraldsdatters Birthe: Thord Rødningen, Hans Jensen Eje, Kittil Halvorsen Ejestrand, Guri Olsd. Deelevje, Karen Pedersd. Baxaas.
F.f. Christen Jonsen Strigen og Dorthe Haraldsdatters Karen: Thord Jonsen Rødningen, Rasmus Pedersen Yttingen, Thomas Bertelsen Wrk., Anne Olsd. Wrk., Margith Lucasd. Rødningen.
F.f. Christen Jonsen Strigen og Dorthe Haraldsdatters Anne: Thord Rødningen, Hans Jensen Numme, Peder Larsen Eje, Karen Nielsd. Hegnen, Gunild Halvorsd. Baxaas.
F.f. Christen Jonsen Strigen og Dorthe Haraldsdatters Sidsel: Even Odden, Mads Jensen, Jon Thordsen Rødningen, Inger Andersd. Yttingen, Sidsel Thordsd. Eje.
F.f. Christen Johnsen Strigen og Dorthe Haraldsdatters Maria: Jens Andersen Wrk., Johannes Delevien, John Thorsen Rødningen, Lisbeth Pedersd. Yttingen, Anne Thorsd. Eje.
F.f.
Christen Strigen og Dorthe Haraldsdatters Maria: Rasmus Yttingen, Abel Pedersd. (+ foreldrene?).

Det ble holdt skifte etter første kone, Berthe Halvorsdatter på Såmundskås under Eie i 1786. Der var det nevnt at formynder
for den eneste sønnen som levde da, var barnets morbror Hellik Halvorsen Gaarden.

Arbeider, husmann
Mads Jensen Strigen fra Nyhus under Eie øvre dpt. 31/5-1767 d. 17/2-1848 på Striken, 85 år gm., s.a. Jens Thorsen.
g1g i Holla 23/5-1793 m. Margrethe Ellefsdatter f. ca. 1764 d. 20/10-1815 på Striken, 49 år gml., d.a. Ellef NN.
Forlovere: "Hr. Fændrik Bomhof og Kittil Ejestrand."
g2g i Holla 25/12-1820 m. enke Lisbeth Pedersdatter fra Yttingen lille under Susås dpt. 30/10-1774 d. 10/4-1857 på Stoa, 85 år gml., d.a. Peder Eliasen Yttingen.
Forlovere: "
Hr. Bomhoff og Giermun Nomme."
1. Jens Madsen f. 9/6-1793.
2. Maren Madsdatter (Mari Madsdatter) f. 7/9-1796
g.m. enkemann Saamund Torbjørnsen. Se Familie 42 - Verket 1822.
3. Ellef Madsen f. 20/3-1799 g. i Solum 6/1-1828 m. Karen Tollefsdatter fra Hanes-eie. Bodde på en plass under Hanes i Melum.
4. Anne Madsdatter f. 20/9-1802. Ikke konfirmert i Holla. Hva med Solum?
5. Jørgen Madsen f. 16/2-1805. Trolig død tidlig.
Barn i 2. ekteskap:
6. Jørgen f. 30/7-1822 d. 13/3-1823 på "Strigen, 7 mnd, 13 dage.".
Bruker ca. 1799.

F.f. Mads Jensen Numme og Margrethe Ellevsdatters Jens: Hans Jensen Numme, Rasmus Pedersen Yttingen, Johannes Rasmussen Baxaas, Karen Pedersd. Kaasen, Karen Thordsd. Susaas.
F.f. Mads Jensens og Margrethe Ellevsdatters Maren: Thord Erland, Jon Thordsen, Even Gundersen Odden, Anne Torbiørnsd. Daxrød, Sidsel Thordsd. Eje.
F.f. Mads Jensen Strigen og Margrethe Ellevsdatters Ellev: Johannes Rasmussen, Jon Thordsen Rødningen, Ellev Andersen paa Eje, Birte Pedersd. Soelvold, Abel Pedersd. Eje.
F.f.
Mads Jensen Eye og Margrete Ellefsdatters Anne: Kittil Eyestrand, Abel Pedersd. Rønningen.
F.f. Mads Striken og Magrete Ellefsdatters Jørgen: Kittil Eyestrand, Even Odden, Halvor Eye, Abel Pedersd. Rønningen, Anne Olsd. Eye.
F.f.
Huusmand Mads Jensen Strigen og Lisbeth Pedersdatters Jørgen: Aaste Hougen, Anne Maria Eie, Tollev Strigen, Thomas Isachsen Eie og Peder Isachsen Bøe.

Mads Jensens mor bodde her i 1801. Det var enka Marie Madsdatter f. ca. 1731. Enke etter første ekteskap.
Hans andre kone, Lisbeth Pedersdatter var tidligere gift med Isak Thomassen Daxrud. Se Dagsrud.

Muremester, soldat, husmann
Ole Jensen Strigen
"paa Eje" dpt. 21/6-1767, s.a. Anna Thomasdatter Daxrød og Jens Olsen fra Sauherad.
g1g i Holla 19/1-1789 m. Berthe Thygesdatter fra Gravningen(1) under Sannes nedre dpt. 7/9-1766 d. ca. 1804, d.a. Thyge Olsen Gravningen.
Forlovere: "
Hans Alstrup Altenborg og Hans Michelsen Hals."
g2g i Holla 13/1-1806 m. enke
Thale Christensdatter fra Oterkjær under Susås dpt. 9/6-1765 d. 12/1-1845 på "Dagsrud fattighjem", 82 år gml., d.a. Christen Nilsen Otterkiær.
Forlovere: "
Halvor Susaas, Ole Fosse."
1. Thyge Olsen f. 12/6-1789.
2. Anne f. 18/4-1792.
3. Ole Olsen f. 12/1-1794.
4. Peder f. 20/10-1796.
5. Thomas Olsen f. 1/10-1798.
6. Nils f. ca. 1799 d. 4/7-1816. "Niels Olsen, Huusmands Søn, Strigen, 6 Aar, 5 mnd."
6. Anne Olsdatter f. 20/1-1801.
7. Karen Olsdatter f. 20/6-1803.
Barn i 2. ekteskap:
8. Peder Olsen f. 11/10-1807.
9. Nils Olsen f. 29/12-1810.

Bruker ca. 1790.


Ole og Berthe var begge to i tjeneste hos Bomhoff på Eie øvre før de gifta seg.

F.f. Ole Jensen Eje og Birthe Tygesdatters Tyge: Rasmus Daxrød, Christian Heisholt, Peder Andersen Skoemager, Lisbet Christophersd. Hegnen, Maren Nyhuus.
F.f. Ole Jensen Strigen og Birthe Tygesdatters
Anne: Rasmus Andersen Daxrød, Mads Jensen Eje, Peder Olsen Ejestrand, Anne Thomasd. Daxrød, Anne Torbiørnsd. Strigen.
F.f. Ole Jensen Strigen og Birthe Tygesdatters
Ole: Monsieur Berthel Bomhof, Jens Bredsdorf, Bartholomæus Bredsdorf, Frue Bomhof, Jomfrue Paus.
F.f. Ole Jensen Numme og Birthe Tygesdatters 
Peder: Stener Baxaas, Jon Thomæsen Daxrud, Jon Thordsen Rødningen, Maren Olsd. Ejestrand, Marthe Thordsd. Skordal.
F.f. Ole Jensen Numme og Birte Tygesdatters 
Thomas: Johannes Rasmussen, Hans Otterkiær, Christopher Otterkiær, Anne Torbiørnsd. Daxrud, Aslou Steenersd. Baxaas.
F.f. Ole Jensen Strigen og Birthe Thygesdatters 
Anne: Even Odden, Isaach Yttingen, Johannes Hansen Eje, Karen Pedersd. Kaasen, Sidsel Thorsd. Eje.
F.f.
Ole Jensen Strigen og Berthe Tygesdatters Karen: Even Odden, Anne Thordsd. (+ foreldrene?).
F.f. Ole Jensen Strigen og Tale Christensdatters
Peder: Hans Christophersen Otterkiær, Tyche Striken, Anne Godtiid, Berthe Otterkiær.
F.f. Ole Jensen Striken og Tale Christensdatters
Niels: Hans Christensen, Mads Striken, Ole Eye, Maren Baxaas, Kari Saamundsd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1805 - 1810, side 19b - 20b.
Sted: Strigen under Eje øvre i Holden præstegjeld - 1805.
Børthe Thygesd., død. Enkemanden Ole Olsen(!) (Ole Jensen) og deres Børn.
1. Thyge Olsen 16 Aar.
2. Ole Olsen 10 Aar.
3. Thomas Olsen 6 Aar.
4. Anne Olsd. 4 Aar.
5. Kari Olsd. 2 Aar.
Formynder for barna; Johannes Aasoldsen Gravningen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Ole Jensens andre kone, Thale Christensdatter, var enke etter Ole Christensen Storhaug. Se S. Storhaug under Baksås.

Husmand Tollef Pedersen døde her den 14/6-1825, 36 år gml. Se Haugen under Eie nedre.

Skredder, leilending
Thor Halvorsen Strigen fra Ø. Tveit(1) f. 16/5-1803 d. 28/1-1890, s.a. Halvor Olsen Tved.
g1g i Holla 16/9-1825 m. Maren Halvorsdatter (Mari Halvorsdatter) f. ca. 1801 i Lunde? d. 12/12-1837 på Striken, 36 år gml., d.a. Halvor NN.
Forlovere: "
Ole Andersen Tved og Anders Olsen Tved."
g2g i Holla 23/11-1838 m. Maren Gurine Reiersdatter fra Plassen under Tveit f. 7/6-1815 d. ca. 1888, d.a. Reier Tallaksen Pladsen.
Forlovere: "Ole Andersen Meelteig og Gunder Olsen Tved."
1. Halvor f. 6/12-1825. Kun hjemmedøpt.
2. Nils (tvilling) f. 1/12-1827 d. 1/1-1828. "Niels Thorsen, Inderstes Søn, Strigen, 1 mnd."
3. Halvor (tvilling) f. 1/12-1827. Kun hjemmedøpt.
4. Nils Thorsen f. 9/1-1830 d. 25/3-1865. Bodde på Lunde i Skien. Døde på sykehuset av tyfus. Var arbeider i Skien.
5. Halvor Thorsen f. 7/6-1832. Bodde i Seljord i 1890.
6. Ingeborg f. 7/6-1832.
7. Thor Thorsen f. 23/6-1835.
8. Ingeborg f. 11/10-1837.
Barn i 2. ekteskap:
9. Reier Thorsen f. 29/10-1839. Se Familie 1 - Odden 1865.
10. Ole Thorsen f. 5/12-1842.
11. Hans Martinius f. 30/5-1845.
12. Andreas Thorsen Striken f. 27/3-1848. Ble også skredder.
Se Lannav. 146 und. Eie øvre
13. Maren Thomine Thorsdatter f. 19/6-1851 g.m. Jens Hansen Odden. Se Familie 5 - Odden 1900.
14. Ingeborg Marie Thorsdatter f. 10/10-1853 g.m. Saamund Nilsen Langjordet. Se Langjordet B under Fosse.
15. Karen Maria Thorsdatter f. 30/7-1856 g.m. Ole Hansen Pederskaas. Se Familie 10 - Odden 1900.
16. Ole Marthinius Thorsen f. 7/10-1859. Ble skredder. Se Familie 3 - Odden 1910.
Bruker 1827.

F.f. Skrædder Thord Halvorsen Striken og Maren Halvorsdatters Halvor: Berthe Nielsd. Lillejorde, Ingeborg Halvorsd. Odden, Halvor Tvedt, Gunder Odden, Steen Abrahamsen.
F.f. Skrædder Thord Halvorsen Striken og Maren Halvorsdatters
Niels: Berthe Nielsd. Lillejorde, Ingeborg Halvorsd. Odden, Halvor Tvedt, Gunder Odden, Steen Abrahamsen.
F.f. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Halvorsdatters
Halvor: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Mads Stoen, med død uden at komme i Kirke."
F.f. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Halvorsdatters
Ingeborg: Ingeborg Halvorsd. Odden, Ingeborg Johannesd. Heisholt, Johannes Christiansen Heisholt, Ole Halvorsen Briskemyhr, Niels Halvorsen Kolle.
F.f. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Mari Halvorsdatters
Thor: Ingeborg Halvorsd. Odden, Mari Madsd. Hougen, Ole Briskemyhr, Gunder Odden og Johannes Halvorsen Striken.
F.f. Thor Halvorsen Striken og Mari Halvorsdatters
Ingeborg: Ingeborg Halvorsd. Odden, Gunnild Olsd. Eiestranden, Gunder Odden, Ole Halvorsen Hollahagen, Johannes Halvorsen Kringleføt.
F.f. Skrædder Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersdatters
Rejer: Lisbet Hansd. Hollahaven, Anne Rejersd. Pladsen, Rejer Tallaksen Pladsen, Ole Halvorsen Hollahaven, Petter Nielsen Lindgreen.
F.f. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersdatters
Ole: Karen Halvorsd. Pladsen, Magrethe Olsd. Søwe, Rejer Pladsen, Tallak Rejersen Pladsen, Hans Olsen Hollakaasen.
F.f. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersdatters
Hans Martinius: Aaste Bentsd. Pladsen, Anne Rejersd. Pladsen, Andreas Rejersen Pladsen, Hans Gundersen Klingreføt, Herman Tallaksen fra Laurvig.
F.f. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Rejersdatters
Andreas: Anne Rejersd. Klingreføt, Gunnild Olsd. Pladsen, Gjermund Eie, Halvor Thorsen Striken, Hans Olsen Hollahagen.
F.f. Skrædder Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersdatters
Maren Thomine: Anne Rejersd. Kringleføt, Maren Magdalene Suhrs fra Skien, Hans Gundersen Kringleføt, Hans Olsen Hollahagen, Nils Thorsen Striken.
F.f. Huusmand Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Reiersdatters
Ingebor Marie: Anne Lisbeth Johannesd. Hougen, Maria Tronsd. Hougen, Hans Kringleføt, Hans Olsen Hollahagen, Hans Jensen Eiestranden.
F.f. Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersdatters
Karen Maria: Maria Gundersd. Odden, Maria Tronsd. Hougen, Hans Gundersen Kringleføt, Halvor Gundersen Odden, Thor Thorsen Striken.
F.f. Huusm. Thor Halvorsen Striken og Maren Gurine Rejersdatters
Ole Marthinius: Anne Reiersd. Kringleføt, Kari Torgersd. Eie, Hans Gundersen Kringleføt, Johannes Tronsen Hougen, Anders Arvesen Odden.


Skogsarbeider (1897) Jordbruksarbeider (1899), smeltearbeider (1904)
Jørgen Johannesen Sæthre (Jørgen J. Sæthre) fra Haugen i Flåbygd f. 2/4-1869 d. 18/5-1952.
g. borgerlig hos byfogden i Skien 13/4-1897 m. Andrea Bertine Halvorsdatter f. 26/4-1874 på Haugland i Landsmarka, Lunde d. 10/11-1952, d.a. husm. Halvor Svennungsen og Margit Mikkelsdatter.
1. Helene Marie Sæthre f. 3/6-1897 på Sætre i Drangedal.
2. Johannes Sæthre f. 30/8-1899. Se nedenfor.
3. Asborg Gunhilde Sæthre f. 9/3-1904 g.m. kjøpmann Christensen, Stathelle. I tjeneste hos ingeniør Sverre Jahnsen på jernverket i 1920.
4. Hedvig Kristine Sæthre f. 7/11-1906 g.m. Hans Horne, Oslo.
5. Jenny Anette Sæthre f. 3/1-1909 g.m. Paul Løber, Tyskland.
6. Halvor Sæthre f. 15/6-1911 g.m. Ester Johnsen.
7. Margit Sæthre f. 12/8-1915 død 20 år gl.
Bruker ca. 1899.

F.f. Skovarbeider Jørgen Johannesen Sætre og Andrea Bertine Halvorsdatters Helene Marie: Kone Marie Jensd. Setre, Pige Ingeborg Halvorsd. fra Lunde, Skovarb. Kittil Johannesen Setre, uk. Kristen Jensen Storkaas, Halvor Halvorsen Hanto fra Lunde Præstegrd.
F.f. Schweitser (Røgter) Jørgen Johannesen, Holla og Andrea Bertine Halvorsdatters 
Johannes: Berthe Gundersd. Holla, Gunhild Kristensd. Hollahagen, Andreas J. Helgesen, Johannes Brennebu og Smed Nils N. Lindgren.
F.f. Værksarb. Jørgen Johannesen Sætre, Odden og Andrea Halvorsdatters 
Asborg Gunhilde: Ingeborg Østensd. Striken, Anne Andreasd. do., Ole Torsen do., Ole Hansen Odden. Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen.
F.f. Dagarb. Jørgen Johannesen Sætre, Striken og Andrea Halvorsdatters 
Hedevig Kristine: Tobine Torkildsd. Hølen, Edvard Nordblom do., Anette Andreasd. Striken og Faderen.
F.f.
Arb. Jørgen Johannesen Sætre, Strigen og Andrea Bertine Halvorsdatters Jenny Anette: Faderen, Snedker Aron Fagerberg, Kone Anna Johannesd. Fagerberg, pige Anette Andreasd. Strigen.
F.f. Smeltearb. Jørgen Johannesen Sætre, Strigen og Andrea Halvorsdatters 
Halvor: Anna Fagerberg, pige Marie Sveinungsen Verpe, Sadelmager Gunder Myrene, Snedker Aron Fagerberg.
F.f. Stenarb. Jørgen Johannesen Sætre, Striken og Andrea Halvorsdatters
Margit: Kone Thea Thorsen Eie, Pige Mari Sætre, Gbr. Nils Thorsen Eie, Kjører Johannes Sætre. Gift ved Skien byfoged 13/4-1897.

Kirkeboka for Drangedal nr. 12, side 19, forteller oss at de var gift borgerlig hos byfogden i Skien og at han var utmeldt av Statskirken, mens
moderen tilhørte Statskirken.
Jørgen Sæthre hugg tømmer i Drangedal før de kom til Holla. I Holla hadde han til å begynne med jobb som kvegrøkter på gården til Nicolai Eie.
Siden var han i flere år på Ulefos Jærnverk.

Arbeider, lokalpolitiker
Johannes Sæthre herfra f. 30/8-1899 d. 23/6-1986.
g.m. Ingebjørg Olavsdatter fra Strand, Svenseid f. 3/4-1908 d. 28/2-1973, d.a. Olav Strand.
1. Jørgen Sæthre f. 9/8-1934 d. 23/5-1959.
2. Astrid Sæthre g.m. Olav O. Holtskog på Fjære i Solum.
3. Ole Johan Sæthre g.m. Frøydis Aarstad fra Vadsø.
4. Kjell Martin Sæthre f. 9/1-1941 d. 27/7-2019 g.m. Marit Bjerke. Se Åkerv. 5 under Hollen Jernverk.
5. Harald Sæthre g.m. Tone Sanni fra Gjerpen.
6. Ivar Sætre.

Han bodde her fra 1952 til 1956. Han bygde dermed nytt hus ved Sagene og flytta dit. Se Strømodden 10 under Ulefoss.

Kilde: Holla I (Ytterbøe).
Johannes Sæthre var i mange år medlem av Holla herredsstyre og formannskap og i ei rekke andre styrer og utvalg. Han var dyktig og interessert og hadde en særskilt evne til å sette farge på debattene der han deltok.


Kristoffer Nicolaisen Eie ble eier av Striken i 1957.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand | Eiestrand B | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |


Nyhus
Gammel husmannsplass under Eie øvre. Ligger til Holla kirke.

Det var også en husmannsplass Nyhus under Romnes, som lå til Romnes kirke.

Senere lagt til bnr 6 Dagsrud og Nyhus. Beliggenhet i 2022: Ved boligfeltet, rett nedenfor veien opp til Dagsrud.

Skyldsatt til løpenr. 10c og utskilt fra Eie øvre etter matrikkelen 1819 og før matrikkelen 1838 til en landskyld på 11 skind (kalveskind).
Plassen Nyhus var i Holla kirkes eie og ble derfor forvaltet av Holla-presten.

Husmann, arbeider
Paul Svennungsen fra Fosse f. ca. 1673 bg. 27/5-1753. "
Poul Svennumsen Nyhuus, 80 Aar.", s.a. Svennung Haraldsen Fosse.
g.m. Ingeborg Pedersdatter fra V. Heisholt(B) f. ca. 1684 bg. 13/2-1763. "
Ingebor Pedersd. Nyhuus, 79 Aar, ved Holden.", d.a. Peder Jonsen Heisholt.
1. Michel Paulsen f. ca. 1700. Se Susås.
2. Svennung Paulsen f. ca. 1708. Se nedenfor.
3. Nils Paulsen f. ca. 1715. Se Huve store under Hjelseth.
4. Maren dpt. 11/6-1719 bg. 25/3-1720. "
Maren Poulsd., 9 Mnd."
5. Ingeborg bg. 13/12-1722. "Ingebor Poulsd., 1 Mnd." Kun hjemmedøpt.
6. Kirsten dpt. 2/2-1724 d. før 1/8-1725.
7. Kirsten Paulsdatter dpt. 1/8-1725 g1g m. Jacob Sivertsen. Se Stua under Lunde nedre i Valebø.
8. Ingeborg Paulsdatter dpt. 25/5-1727. Fikk ett uekte barn.
9. Maren Paulsdatter dpt. 18/9-1729 g.m. Halvor Jensen. Se Lia under Bjerva. Flytta siden til Tveitan i Melum.
Bruker ca. 1715.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Poul Svennungsen og Ingebor Pedersdatters Maren: Jon Bierven, Tord Eje, Niels Tyrj, Kirsten Pedersd., Anne Jensd.
F.f. Poul Svennungsen og Ingebor Pedersdatters Kirsten: Anders Hotved, Kiøstel Tronsen, KIrsten Pedersd., Anne Mognsd., Anne Gullichsd.
F.f. Poul Svennungsen og Ingebor Pedersdatters Kirsten: Peder Heisholt, Harald Søve, Svennung Svennungsen, Ingebor Heisholt, Maren Tronsd.
F.f. Poul Svennungsen og Ingebor Pedersdatters Ingebor: Peder Heisholt, Gullich Pedersen, Johannes Gullichsen, KIrsten Pedersd., Anne Tronsd.
F.f. Poul Svennungsen og Ingebor Pedersdatters Maren: Tron Kiøstelsen, Gullich Heisholt, Kiøstel Tronsen, Ingebor Heisholt, Kirsten Pedersd.

Husmann, arbeider
Svennung Paulsen Nyhuus
herfra f. ca. 1708 bg. 22/7-1763. "
Svennum Poulsøn Nyhuus, 55 Aar, ved Holden."
g1g i Holla 27/12-1735 m. Kirsten Tygesdatter fra Ullevik under Sannes nedre f. ca. 1692 bg. 4/3-1742. "
Kirsten Tygesd. Nyhuus, 50 Aar.", d.a. Tyge Tollefsen Ulevig.
g2g i Holla 9/4-1750 m. Karen Mortensdatter f. ca. 1711 bg. 6/4-1790. "Karen Mortensd. Helgen, ved Helgen, 79 Aar."
Forlovere: "
Michel Susaas og Rasmus Eje."
1. Paul Svennungsen dpt. 19/8-1753 bg. 31/3-1776. "
Poull Svennumsøn Tejen, 23 Aar, ved Holden."
2. Morten Svennungsen (tvilling) dpt. 8/6-1760. Se Skottet under Helgen?
3. Karen (tvilling) dpt. 8/6-1760.
Bruker ca. 1750.

F.f. Svennum Nyhuus og Karen Mortensdatters Poul: Ole Wraalsen, Ingebor Yttingen, Ingebor Kaasen, Ingebor Erichsd. Heisholt.
F.f. Svennum Nyhuus og Karen Mortensdatters 2de børn
Morten. (og Karen): Michel Poulsen, Ole Tvara, Jens Thorsen Eje, Peder Heisholt, Gullik Heisholt.
F.f. Svennum Nyhuus og Karen Mortensdatters 2de børn (Morten og)
Karen: Ingebor Eje, Kirsten Tvara, Marte Wraalsd., Ingebor Olsd. Søve, Maren Michelsd. Søve.

(Skifte etter Kirsten s. 149)
Ingen barn i første ekteskap ifølge skifte.

Sagarbeider, husmann
Jens Thorsen fra Haugen und. Eie nedre dpt. 27/2-1724 bg. 18/12-1792. "Jens Thordsen Eisbøigd, 70 Aar.", s.a. Thor Rasmussen.
g. i Holla 13/11-1757 m. Maren Madsdatter (Marie Madsdatter - tvilling) fra Saga dpt. 22/2-1733 bg. 22/7-1802. "Maren Madsdatter Eye, 72 Aar.", d.a. Mads Jensen. Se Familie 11 - Sagene 1720.
1. Thor dpt. 24/9-1758 bg. 4/3-1759. "Thor Jensen Eje, 1/2 Aar."
2. Karen Jensdatter dpt. 20/1-1760. Ikke konfirmert i Holla.
3. Anna Jensdatter dpt. 1/11-1762 g. 14/6-1791 i Solum m. Gunder Mikkelsen Vik. Bodde på Vik under Ånnerød i Solum. Se Solumslekt.org.
4. Mads Jensen dpt. 31/5-1767. Se Odden(1) under Eie øvre.
5. Thor dpt. 14/11-1773 bg. 3/4-1774. "Thor Jensen Nyhuus, 16 Uger."
Bruker ca. 1766.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jens Thorsen og Maren Madsdatters Thor: Mads Odden, Daniel Madsen, Ingebor Eje, Ingebor Ejestrand, Aase Kittilsd. Eje.
F.f. Jens Thorsen Eje og Maren Madsdatters Karen: Rasmus Eje, Mads Odden, Hans Pedersen, Ingebor Eje, Ingebor Ejestrand.
F.f. Jens Thorsen og Maren Madsdatters Anna: Mads Jensen, Daniel Madsen, Thor Eje, Ingebor Ejestrand, Gro Yttingen.
F.f. Jens Nyhuus og Maren Madsdatters Mads: Daniel Madsen, Thor Jonsen, Ingebor Suusaas, Ingebor Ejestrand, Aslou Jonsd. Eje.
F.f. Jens Nyhuus og Maren Madsdatters Thor: Daniel Møller, Ole Ejestrand, Knud Halvorsen Eje, Margith Rødningen, Karen Jensd. Eje.


 


Det var hele 3 boplasser under Eie med navn Nyhus under folketellinga 1801.


Nyhus 1.
1801.

Husmann, arbeider
Peder Halvorsen Nyhuus f. ca. 1732 bg. 21/5-1802. "
Peder Halvorsen Nyhuus, 70 Aar."
g. i Lunde kirke 28/1-1776 m. Maren Tollefsdatter (Mari Tollefsdatter) f. ca. 1752.
1. Halvor Pedersen f. 14/4-1776. Konf. fra Yttingen under Susås i 1800. Bodde hjemme i 1801.
2. Ingeborg f. 14/6-1778.
3. Ingeborg Pedersdatter f. 24/6-1782
4. Tollef Pedersen f. 30/7-1789.

F.f. Peder Halvorsen Store Yttingen og Maren Tollefsdatters Halvor: Tollef østre Heisholt, Tollef Halvorsen, Jon Halvorsen, Maren Madsd. Kaasen, Anna Halvorsd.
F.f. Peder Halvorsen Nyhuus og Maren Tollefsdatters
Ingebor: Peder Numme, Jens Eliasen, Kittil Halvorsen Eje, Margith Rødningen, Karen Halvorsd. Eje.
F.f. Peder Halvorsen Nyhuus og Maren Tollefsdatters
Ingeborg: Jørgen Heisholt, Tollef Andersen, Kittil Andersen, Madame Kirstine Bomhof, Jomfr. Maria Solberg.
F.f. Peder Halvorsen Yttingen og Groe Rasmusdatters(!)
Tollev: Tollev Halvorsen Wrk., Jon Halvorsen Heggemoen, Thord Jonsen Rødningen, Asloug Rasmusd. Kaasen, Margrethe Ellevsd. Eje.

Begges første ekteskap. Se Yttingen under Susås.


Nyhus 2.
1801.

Husmann, arbeider
Nils Pedersen f. ca.
g. 19/7-1782 m. Ingeborg Saamundsdatter f. ca. 1752.
Forlovere: "Hr. Forvalter Møldrup og Klokker Peder Dahl."
1. Ragnhild Pedersdatter f. 21/8-1783.

F.f. Peder Thomæsen Kaasen og Ingeborg Sommundsdatters Ragnild: Peder Nyhuus, Kittil øvre Eje, Anders Ejestrand, Guri Deelevje, Anna Jonsd. Eje.

Enke etter 1. ekteskap, Ingeborg Saamundsdatter og datter Ragnhild Nilsdatter (Pedersdatter?) bodde her under folketellinga 1801.
Her er det muligens ført feil i folketellinga.


Nyhus 3.
1801(!?)

Sagbruksarbeider med jord
Christen Nilsen Nyhus (Kristen Nilsen) fra Saga f. 12/10-1823 på Huset under Kolle d. 1/4-1887 på Saga av "Tæring", s.a. Nils Abrahamsen. Se Familie 22 - Sagene 1835.
g. i Holla 9/1-1852 m. Aaste Steensdatter fra Saga f. 15/3-1832 på Eishaug d. 21/3-1868 på Nyhus av "Lungebetændelse", 36 år gml., d.a. Steen Østensen. Se Familie 26 - Sagene 1835.
Forlovere: "Gullik Pedersen paa Uhlefosgaarden og Nils Bentsen Saugbruget."
1. Nils f. 21/10-1852.
2. Steen Christensen f. 26/9-1854.
3. Ingeborg Christensdatter f. 5/3-1858.
4. Marie Christensdatter f. 28/12-1860 g.m. Nils Johannesen Kabbe. Se Familie 42 - Sagene 1891.
5. Inger Christensdatter f. 23/7-1863.
6. Nils Christensen f. 27/10-1865.
7. Aaste Christensdatter f. 12/3-1868.

F.f. Huusmand Christen Nilsen Nyehuus og Aaste Steensdatters Nils: Ingebor Jørgensd. Hølen, Helvig Carlsd. Krageføt, Johannes Pedersen Eishoug, Anders Nilsen Nyehuus, Østen Steensen Hølen.
F.f. Huusmand Christen Nilsen Nyhuus og Aaste Steensdatters
Steen: Helvig Carlsd. Hølen, Maria Johansd. Ulefos, Østen Steensen Hølen, Halvor Christensen Eishaug, Christen Bentsen Saugbruget.
F.f. Huusm. Christen Nilsen Nyehuus og Aaste Steensdatters
Ingebor: Inger Andersd. Saugbr., Maria Johnsd. Uhlefosgrd., Gullik Pedersen Saugbr., Østen Steensen Hølen, Christen Torvildsen Nyehuus.
F.f. Husmand Kristen Nilsen Nyhus og Aaste Stensdatters
Marie: Ingeborg Jensd. Qværnodden, Inger Stensd. Hølen, Gullik Pedersen Saugbr., Kristen Johannesen Strømodden, Østen Stensen Hølen.
F.f. Husm. Christen Nilsen Nyhus og Aaste Stensdatters
Inger: Helvig Carlsd. Hølen, Ingeborg Jørgensd. Hølen, Østen Hansen Hølen, Knud Jacobsen Romnæs, Jørgen Hansen Ulefos gaard.
F.f. Husm. Kristen Nilsen Nyhus og Aaste Stensdatters
Nils: Helvig Carlsd. Hølen, Inger Steensd. Eishoug, Knud Jacobsen Eishoug, Jørgen Stensen og Sten Stensen Hølen.
F.f. Christen Nilsen Saugbr. og Aaste Stensdatters
Aaste: Inger Stensd. Holla, Anne Torine Pedersd. Saugbr., Østen Stensen Hølen, Jørgen Stensen og Sten Stensen Saugbruget.

Denne familien kan også sees på Sagbruket i 1865. Se Familie 34 - Saga 1865.

Arbeider
Anders Johannesen.
Bruker i 1838.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand | Eiestrand B | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |


Eiestrand
Boplass(er) under Eie øvre.

Den første beboer man kan finne i Eiestrand er Endre Karlsen med familie. Siden ble det 3 boplasser på Eiestrand.

Arbeider, husmann
Endre Karlsen Eiestrand f. ca. 1641 d. 1708 i Eiestrand.
g1g m. Sigri Svendsdatter f. ca. 1641 d. 1703 på Eie øvre (skifte).
g2g m. Karen Paulsdatter fra Helgen store f. ca. 1660 d. rundt 1720, d.a. Paul Gunnessøn Helgen.
1. Svend Endresen f. ca. 1662 d. ca. 1705. Død mellom 1703 og 1708 (mellom skifte etter mora og faren).
2. Nils Endresen f. ca. 1665. Bodde på Engrav i Lunde i 1703, d. i Lunde 21/4-1727. "Niels Endresen Lien, 62 Aar og Nogle uger." (Kilde: Bø kirkebok kronologisk 1726-1732).
3. Marthe Endresdatter f. på 1670-tallet g.m. Jacob NN. Hun er død før 1703 (skifte etter mora, nedenfor). Datter: Olaug Jacobsdatter d. før 1708.
4. Mari Endresdatter f. på 1670-tallet g.m. Karl Nerisen Østerholt i Flåbygda i Lunde. Hun levde i 1708.
5. Anne Endresdatter f. på 1670-tallet. Levde ugift i 1708.
Bruker 1703 - 1708.

I sitt første ekteskap var Endre Karlsen delvis eier og delvis leilending på hovedgården. Det ble holdt skifteforretning etter
Sigrid Svendsdatter der. Se Eie øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, folie 298b. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn, Soerenschrifver udi Nedre Tellemarken, Peder og Rasmus Heisholt Laugrettismænd, Giør Witterligt at Anno Christi 1708 d. 22 Augusty,
weret efter beramelse forsamblet udj Eyestranden udj forrig Sal. Endre Karlsens i boende Huuse staaende paa Eye grund i Holden Præstegield, til en Lowlig
Registrering, Wordering, Skiffte, samt deeling effter den Sal. Mand J mellem den Sal. Mands effterladte qwinde Karen Powelsdatter, og Hans Børn med første Qwinde
Sigrj Swendsdatter auflete Børn:
1. Swend Endresen, død.
    a. Nils Svendsen.
    b. Marthe Svendsdatter.
    c. Mari Svendsdatter.
2. Niels Endresen, gift nu tilstæde. 
3. Mari Endresdatter gift med Karl Østerholt.
4. Anne Endresdatter. Ugift.
Boens midler anwiiste Enken os Som i effterfølgende Bestaar, War tilstæde paa Enkens Weigne, Hendis broder Tosten Helgen, som Hun udkaarede til Sin Low werge,
der og møtte og Laug wærgemaalet sig paatog.
Hæst og Creatur:
1 Blach Hest, for 8 rdl.
1 Rød og Hwid Spettet Koe, for 5 rdl.
1 gl. Røebleg Koe, for 4 rdl.
1 Graasjet Koe heri Halwor Østensens, for 4 rdl.
1 Swart Kollet Leiungs qwje paa Grinj, for 3 rdl.
Eyende udj Een owerløbs qwje paa Engraf, 2 rdl.
Eyende udj Een Wetter ungs qwje paa Engraf, 1 rdl.
Messing og Tind:
1 gl Messing Stage, for 16 sk.
1 gl. Sønder, for 8 sk.
1 tindfad, for 1 ort - 8 sk.
1 gl. Messing Bord Ring, 6 sk.
1 Kousken med et øre, 16 sk.
1 Soudert fad, for 16 sk.
Kaaber:
1 gl. Brom Kiedel Wegtig 1 Bismerpund, 6 ort, for 2 rdl. - 1 ort.
Jernfang:
1 Stoer Gryde med Jorte omkring, for 1 rdl. - 1 oer.
1 Gryde, for 1 rdl.
1 mindre, for 1 ort - 8 sk.
1 Brosten Tache, 2 ort.
1 Stege Pand, for 16 sk.
1 gl. øxe, for 12 sk.
1 Liden Nafwer, for 4 sk.
1 Sigd, for 6 sk.
1 Harf med 30 gl. Jerntjnder udj, for 2 ort - 12 sk.
1 Hegle, for 12 sk.
1 Hammer og 1 tang, for 12 sk.
Træfang:
1 gamel Stor Æge Kiste med 3 Slette Baand ower Laaget, Enchel Laas, for 1 rdl. - 2 ort.
1 Kiste med Enchel Laas, for 1 rdl.
1 Laasferdig Kiste påå Lofftet, for 3 ort.
1 Kiste foruden Laag, for 1 ort.
1 Liden ditto, for 1 ort.
1 gamel Kar, 8 sk.
1 Stoer StandKande, for 6 sk.
3 gl. smaae Stand kander, for 6 sk.
1 Kar i Jldhuuset, for 16 sk.
1 Øll Tønde, for 3 ort.
1 dito med Saudre Lagger, 2 ort.
1 Tierne (kjærner?), for 8 sk.
2de Bøtter à 4 Bismerpund, er 8 sk.
6 trouger, for 12 sk.
1 Træfft, (trakt) for 2 sk.
1 Brent Grødbøtte, for 8 sk.
1 Handqwærn, for 1 ort - 8 sk.
1 gl. Wefe Redskab, for 12 sk.
1 Slaug Bench, for 12 sk.
1 Knae troug, for 8 sk.
1 gm. Kar, for 6 sk.
1 Saae, for 4 sk.
Senge og Lin Klæder:
1 underdynnne med gl. Swensk Waer paa, for 2 rdl.
1 gl. Hiemme wefwet Sengklede, for 1 rdl.
1 mindre dito, for 2 ort - 16 sk.
1 Hynede med gl. Flamsk Waer, 1 ort.
1 Læredz Lagen gl. , for 1 ort - 12 sk.
1 Ring Wefwet dug med Flette paa Eene Ende, 1 rdl.
Den Sal. Mandz gang Klæder Nyder Hans Børn Hwer effter Adolnant, I mod Enchen Nyder sine u-opskarfen, og som de nu ej war til stede,
Deeler Børnene denne self indbyrdes Jmellem.
Huuserne Paa Pladtzen War:
Een Stue, Een Hafwn med Lade Fæhuus under, 1 Stald Paa Nordre Kandt, og 1 Skygge (sjul) paa Søndre siide, alle disse Huuse fandtes Heel
Slette opbygt og sammen Kast, Worderet for, 9 rdl.
1 Jld Huus fantes Nedenfor Staaende god om 3 ort.
1 gamel Stoer Pram, for 1 rdl.
1 mindre Pram, for 2 ort.
Karl Østerholt er Skyldig til dette Boe effter Enchens Hendis (stiff - ste) Søn Niels Engrafs angifwelse for 1 Hest, 6 rdl., for 1 1/2 Tønne Korn, 3 rdl, er 9 rdl.
Summa Boens midler Bedrager til Penge = 66 rdl - 3 ort - 8 sk.
I mod Forskrefwen Formue Fandtes boet med Effterskrefne gield at Were Behefftet:
Welbr. Hr. Assessor Ryssel Lod Krefwe 5 rdl - 1 ort - 18 sk.
Rester paa den Reserve Soldat Skreppe siden Hand for 3 aar siden Boede paa Eye, 2 ort - 12 sk.
Peder Heisholt hafde at Krefwe, 1 rdl.
Lensmanden for 3 aars Sommerslot, 2 ort.
Tronn Kiøstelsen Krefwede 2 ort.
Torgier Christensen Lod Krefwe 2 rdl - 1 ort.
Anders Haatwedt Restet paa 1 (Kierche Prow Leje?), 12 sk.
for den Sal. mandz Lig Kiste er u-betalt, 3 ort - 12 sk.
Klockeren for Sangen ower den Sal. Mand, 2 ort.
Enken prætenderit Begrafwelseis Bekostning i mod hendis Sal. Mandz i Ringeste 8 rdl. Skiffteretten Har ikun anseet hun der i mod bør nyde 5 rdl. Ellers
paastod Enchen at hun burde Nyde sin Morgengafwe som den Sal. Mand hende gaf = 10 rdl. Der hun med widne Peder Backsaas og Peder Anderssen
Bewiiste, der Begge fremstod og Saaledis tilstod at Enchen af hendis Mand Belowet War, som de Ærbød sig til at wille giøre deris Æd paa Naar Begieris, Hworfor
Skiffte Retten har anseet det for Billigt Enchen samme bør Nyde Nemblig de, 10 rdl.
(Skiftets omkostning):
Skrifwerne for Skifftets Holdelse med Reyse og u-mage og Forretningens paa Stemplet papiir at gifwe fra sig Beskrewen, tilsammen, 2 rdl.
Lensmanden for Mænd at tilnefne, 2 ort - 16 sk.
Skrifwerens Tiener for sin u-mage, 2 ort.
Worderingsmænderne, 1 ort - 8 sk.
Summa Bortschyldig gield: 30 rdl - 1 ort - 6 sk.
(Utloddningen tas ikke med her, men enken og barna fikk noe hver).
Ellers fremkom Jens Eye, Anders og Toer Eye, der sagde at ingen Rettighed eller Hafne Leje af den Sal. Mand wordt Medens Hand i 3de (trende = 3) aar her paa Pladzen
Har boedt bekomet har, og formeente i Ringeste at Nyde Wederlaug derfor, Hvert aar i Ringeste tilhobe 5 ort, er 3 rdl. 3 ort. Hwor i mod fandtes 1 Becheqwærn med 3 steener
som blef Worderet for 5 1/2 rdl.
Da som dette Krauf saa silde udkommer, og Boet allerede war Sluttet, kand disse opsidderne Nyde deris betalling der udj, og af de owerskydende 1 rdl - 3 ort Kommer paa
Hwer Broderlod 42 sk. og paa hwer Søsterlod 21 sk. som Een Hwer Saaledis Hawer at annamme og dermed Skifftet til Endelighed Komme.

Denne avskrift ble gjort av G.S. den 19. og 20. mars 2022 i Langesund.

Arbeider, husmann
Halvor Østensen Ejestrand
f. ca. 1667 bg. 21/5-1725. "Halvor Østensen, 58 Aar.
g1g m. enka Karen Paulsdatter fra Helgen store f. ca. 1660 d. før 1712, d.a. Paul Gunnessøn Helgen.
g2g m. Gjertrud Olsdatter f. ca. 1667 bg. 30/11-1727. "Giertrud Eyestrand, 60 Aar."
Bruker 1708 - 1712.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 188a - 189a. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn Soeren Schriver udj nedre Tellemarcken, Jens Eie og Tor Rasmussen Eie, Ædsworne Laugrættesmænd, Wæret Forsambledt
effter berammelse, udj Eiestranden d. 8de Decembr. Anno 1712 hos Halvor Østensen, tillige med Lænsmanden Gunder Tolfsen, som paa Kongl. Mayest.
Fogedt Welfornehmme Hans Krags weigne, søgdte Fornøyelse effter en Lejermaalsdom som Udsted af Soren Skrifweren Marcus Hanssøn, ower bemeldte
Halvor Østensen d. 9de April 1711, hwis Slutning lyder saaledis, ord til andet.
Som det er det 3die Lejermaal Else Arrisdatter har Begaaet Saa bør hun effter Lowens den 6. bogs 13. Capitel - 9 aars Straffes til Kagen og der miste sin huud.
Da hvor wel Halfwor Østensen icke tilstaar, at wil wære hendes Barnefader, saa effterdj Hand Dog Bekiender i sit Egteskab med hende, at hafwe Liggedt i Løslefnedt,
saa bør hand effter Lofwen, at straffes paa sin yderste Formue, alt under execution.
Hvor effter Lænsmanden tilspurde qwinden Giertrud Olsdatter i Mandens Halwor Østensens Frawærelse, som er Forwiist til Byen, hvad midler hawde, at
Forewiise, der kunde wære at Registrere, til Fyldestgiørelse for owenmeldte Dom.
Da anwiiste qwinden os effter Skrefne:
1 gl. Brøsten Jern gryde, 1 ort.
1 liden Støbt Jernpande uden skafft, 12 sk.
1 Jern Brødtacke, siger at wære hendes Moder Karen Powelsdatters og siden Sal. Endre døde, Staaet her. Anføris dog for 2 ort.
1 gl. Hug øxe, 16 sk.
1 gl. Fure Kiste (...), 2 ort.
1 Hvid Fure Kiste med brosten laas, 2 ort.
1 gl. Øltønde, 12 sk.
4 Fader à 4 sk., = 16 sk.
4 Trouger à 4 sk. = 16 sk.
1 Handsaug, 12 sk.
1 Wungs(?) Nafwer, 12 sk.
1 Liden Øll Pottekande, 4 sk.
1 bre Trækousken, 4 sk.
1 gl. baste Soll at Solle mehl og gryn, 8 rdl.
1 Liden Melchebøtte med laag, 4 sk.
1 gl. Bolle, 4 sk.
1 gl. Wasbøtte, 4 sk.
1 Fiering Saaeker (sukker), 8 sk.
1 gl. 5 bords Pram, 3 ort.
1 gl. dito, for 1 ort.
Mehre gods og Formue sagde qwinden effter Rettens tilspørgende, ei at wære ejende, Huusene denne mand beboer her paa Pladsen, er effter Skifteforretningen
Passerit d. 22. Aug. 1708 udlagt til enken Karen Powelsdatter, Sal. Endre Karlsens til hendes Begrafwelsis bekostning - for 9 rdl. - 3 ort -- saa de ej maatte Formue er
ejende, mens baade før dette Leiermaal skede som Siden er, og wæret i Stor Armod og fattigdom, med 6 smaa Børn, det Mændene med Hende Attesterede;
Og ellers beklager sig, for Stoor gield, Saa som til:
General majors, 13 rdl.
Hr. W. Cancelie-Raad Borse, 2 rdl.
Opsidderne paa Eje, 2 aars rettighed for Rødning, 2 rdl.
Niels Fundemark forstrach den Korn for, 1 rdl.
Med meere og anden gield der ej er wærd formedelst boes Slette tilstand at melde, effter ej kand tilstreche, aftages først Bekostningen til denne Forretning, med
(Skrifwerne) Reise Penger af og ud i Ringeste anføris: 1 rdl. Hwor til er udlagt: Begge Prammer for 1 rdl.
Lænsmandens u-mage, 2 ort. Hwor til er udlagt: Jern Brødtakken for 2 ort.
Wurderings mænderne, 1 ort - 8 sk. Hwor til er udlagt: 1 Jern Gryde for 1 ort - 8 sk.
Som naar fra Boens midler bliwer aftaget, bliwer 2 rdl. - 1 ort - 12 sk. igien til dend bortskyldige gield - 18 rdl., at Bethale med, saa der ej noget war at Finde til Dommens
Fyllestgiørelse.
Saaledis Forrettet og Casseret er, bekræfftes under wores Forseigling, Achtum Anno Del et Loco ut Supra.
Avskrevet fullt ut av G.S. 20. og 21. mars 2022, Langesund.

 
Det var skifte etter Torsten Paulsen på Helgen Store i 1721, som røpet at hans avdøde søster, Karen Paulsdatter,
hadde vært gift med Halvor Østensen.

I dette hjemmet var det på den tiden tydeligvis stor fattigdom.

Arbeider, husmann
Svennung Ejestrand
f. ca.
g.m. Anne Mogensdatter.
1. Christen Svennungsen dpt. 5/7-1733.
Bruker 1733, 1734.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Svennung Ejestrand og Anne Mogensdatters Christen: Bent Thomasen, Kiøstel Tronsen, Anders Tronsen, Kirsten Pedersd., Inger Olsd.

Anne Mogensdatter var i 1724 fadder for Paul Svennungsens barn.

Møller
Rasmus Rasmussen
fra Ø. Heisholt(4) f. ca. 1707 bg. 25/3-1763. "Rasmus Rasmusen Møller ved Saugbr., 56 Aar.", s.a. Rasmus Christensen Heisholt.
g1g i Holla 16/10-1735 m. Karen Kittilsdatter fra Nome under Baksås f. ca. 1717 bg. 6/10-1748. "Karen Kittilsdatter Fosse, 40 Aar." (trolig for lav alder oppført!), d.a. Kittil NN.
g2g i Holla 7/9-1750 m. Marthe Jensdatter f. ca. 1711 bg. i Romnes 20/4-1777. "Marthe Jensdatter Saugbr., 66 Aar.", d.a. Jens NN.
Bruker 1737 - 1743.

Rasmus Rasmussen med familie flytta litt rundt i Holla, før han fikk jobb som møller ved Ulefos Sagbruk. Se Familie 9 - Sagene 1740.

Arbeider, husmann
Elias Ellefsen Ejestrand f. ca. 1695 bg. 22/1-1769. "Elias Ellefsen Ejestrand, ved Holden, 74 Aar."
g. i Holla 26/12-1721 m. Lisbeth Carlsdatter f. ca. 1693 bg. 27/9-1786. "Lisbet Carlsd. Ejestrand, ved Holden, 93 Aar."
1. Ragnhild Eliasdatter dpt. 22/1-1722.
2. Jens Eliassen dpt. 28/2-1723. Se nedenfor.
3. Gunder Eliassen dpt. 4/2-1725.
4. Peder Eliassen dpt. 6/8-1730. Se Yttingen under Susås.
5. Anund Eliassen dpt. 12/7-1733.
6. Ellef Eliassen dpt. 8/8-1734. Se Nome under Baksås.
7. Hans Eliassen dpt. 21/7-1737.
8. Kirsten Eliasdatter f. ca. 1738 (ikke innført som døpt i Holla, men konf. i Holla 1758 som "Kirsten Eliæd. Eje"), g.m. Lars Sørensen Otterkjær. Se Oterkjær under Susås.
9. Lars Eliassen dpt. 9/2-1744.

F.f.
Elias Elefsen og Lisbeth Carlsdatters Ragnil: Lars Tambour, Tyge Alfsen, Berte Gundersd., Tore Anundsd., Maren Elefsd.
F.f. Elias Ellefsen og Lisbet Carlsdatters
Jens: Erik Rasmusen, Hans Jonsen, Mats Anunsen, Berte Gundersd., Kirsten Alfsd.
F.f. Elias Elefsen og Lisbet Carlsdatters
Gunder: Erik Rasmusen, Hans Jonsen, Marte Anunsd., Berte Gundersd., Kirsten Alfsd.
F.f. Elias Elefsen og Lisbet Carlsdatters
Peder: Clemet Erichsen, Peder Hansen, Mats Jensen, Kirsten Pedersd., Anne Jonsd.
F.f. Elias Elefsen og Lisbet Carlsdatters
Anun: Peder Johannesen, Tyge Tvara, Niels Pedersen Hyll, Anne Pe... (resten bortslitt).
F.f. Elias Elefsen og Lispet Carlsdatters
Elef: Thomas Thomasen, Lars Hansen, Gullich Ledvorsen, Guri Nielsd., Anna Torgusd.
F.f. Elias Elefsen og Lispet Carlsdatters
Hans: Ole Torgusen, Rasmus Eje, Berte Hougen, Anna Torgusd., Guri Nielsd. Saugbr.
F.f. Elias Elefsen og Lisbet Carlsdatters
Lars: Thomas Baxaas, Lars Eje, Even Eje, Karen Nielsd., Kirsten Andersd.


Arbeider, husmann
Jens Eliassen Ejestrand herfra dpt. 28/2-1723, s.a. Elias Ellefsen.
g. i Holla 29/12-1747 m. Ingeborg Thorsdatter d.y. fra Haugen und. Eie nedre dpt. 17/11-1726 bg. 29/10-1797. "
Ingeborg Thordsd. Kaasen, ved Holden, 71 Aar.", d.a. Thor Rasmusen.
1. Ole Jensen dpt. 2/2-1749. Se Trettekås under Baksås.
2. Karen Jensdatter dpt. 23/5-1751.
3. Elias dpt. 13/1-1754 bg. 9/2-1754. "Elias Jensen Ejestrand, 1 Mnd."
4. Thor Jensen dpt. 4/5-1755.
5. Hans Jensen dpt. 11/2-1759. Se Nome under Baksås.
6. Libeth dpt. 13/1-1763 bg. 30/1-1763. "Lisbet Jensd. Ejestrand, ved Holden, 3 Uger."
7. Thomas dpt. 29/9-1764 bg. 9/12-1764. "Thomas Jensen Ejestrand, ved Holden, 12 Uger."
8. Anders dpt. 21/9-1766 bg. 15/2-1767. "Anders Jensen Ejestrand, ved Holden, 4 Mnd."
9. Anders dpt. 27/11-1768 bg. 31/5-1769. "Anders Jensen Ejestrand, ved Holden, 9 Mnd."
10. Anna Elisabeth Jensdatter dpt. 2/9-1770 bg. 7/1-1784. "Anne Lisbet Jensd. Høyehoug, ved Holden, 13 Aar 13 Uger."
Bruker 1759.

F.f.
Jens Eliasen og Ingeborg Thorsdatters Ole: Michel Suusaas, Halvor Bentsen, Ingebor Eje, Gunnil Johannesd. Eje.
F.f. Jens Eliasen og Ingebor Thorsdatters
Karen: Michel Poulsen, Jens Thorsen, Ole Wraalsen, Marte Storhoug, Maren Erichsd.
F.f. Jens Eliasen og Ingebor Thorsdatters
Elias: Rasmus Thorsen, Lars Pedersen, Ingebor Eje, Marthe Thorsd., Ingebor Erichsd.
F.f. Jens Eliæsen og Ingebor Thoersdatters
Thor: Ole Baxaas, Wetle Evensen, Targer Thoersd., Marthe Thoersd., Anna Fæhn.
F.f. Jens Ejestrand og Ingebor Thorsdatters
Hans: Rasmus Eje, Peder Eliasen, Ingebor Eje, Maren Olsd., Gro Rasmusd. Eje.
F.f. Jens Ejestrand og Ingebor Thorsdatters
Lisbet: Michel Poulsen, Peder Yttingen, Thor Eje, Maren Madsd., Kirsten Eliæd.
F.f. Jens Eliasen Ejestrand og Ingebor Thorsdatters
Thomas: Rasmus Eje, Peder Thomasen Eje, Ingebor Eje, Maren Madsd., Kirsten Eliasd. Eje.
F.f. Jens Ejestrand og Ingebor Thorsdatters
Anders: Rasmus Eje, Peder Thomasen, Thor Jonsen, Maren Nyhuus, Aslou Jonsd. Eje.
F.f. Jens Ejestrand og Ingebor Thorsdatters
Anders: Hans Christensen Saugbr., Rasmus Eje, Torgus Olsen Saugbr., Kirsten Rasmusd., Kirsten Mognsd. Eje.
F.f.
Jens Eliasen Ejestrand og Ingebor Thorsdatters Anna Elisabeth: Christopher Bomhoff, Engelbert Bomhoff, Lars Hansen, Frue Anna Margrethe Bomhoff, Jomfrue Anna Lisbeth Arveschoug.


Husmann, arbeider
Ole Andersen fra Kråkeføtt under Susås dpt. 24/10-1734 bg. 28/4-1804. "
Ole Andersen Eyestrand, 76 Aar.", s.a. Anders Mikkelsen Krageføt.
g. i Holla 5/11-1760 m. Maren Knudsdatter fra Lunde i Tel.? f. ca. 1738 bg. 27/5-1805. "
Maren Knudsd. Eyestrand, 67 Aar.", d.a. Knud NN.
Forlovere: "Michel Knudsen Suusaas og Ole Wellichsen Fosse."
1. Anders Olsen dpt. 20/6-1762 g.m. Anna Torbjørnsdatter fra Odden under Eie dpt. 12/12-1762. Etterlater seg Ole, 18 år og Hans, 16 år.
2. Maren Olsdatter dpt. 29/7-1764 g.m. Kittil Halvorsen. Se Eiestrand(B).
3. Peder Olsen dpt. 31/3-1766. Se Solvold under Susås
Bruker ca. 1772.

F.f. Ole Kragefet og Maren Knudsdatters Anders: Michel Suusaas, Sven Gulliksen, Ingebor Suusaas, Kirsten Storhoug, Berthe Kragefet.
F.f.
Ole Andersen og Maren Knudsdatters Maren: Michel Suusaas, Jon Dyrtid, Niels Strømodden, Ingebor Suusaas, Anna Dyrtid.
F.f. Ole Andersen Kragefet og Maren Knudsdatters Peder: Jon Dyrtid, Niels Hendrichsen Saugbr., Anna Dyrtid, Maria Arvesd. Saugbr.

Ole og Maren Ejestrand er nevnt i Eiestrand fra 1772.

Skifte her etter Ole Andersen og Maren Knudsdatter i 1805 (Gjermundsen).

Arbeider, husmann
Peder Kjøstolsen fra Håtveit lille(1) f. 31/10-1814 d. i USA, s.a. Kjøstol Christensen Haatved.
g. i Holla 10/9-1841 m. Anne Steensdatter fra S. Tufte f. 19/11-1821 d. i USA, d.a. Steen Andersen Tufte.
Forlovere: "
Gunder Olsen Tved og Nils Jørgensen Holden."
1. Kjøstol Pedersen f. 14/11-1841.
2. Maria Pedersdatter f. 12/9-1843.

3. Kirsti Pedersdatter f. 28/12-1845.
4. Steen Pedersen f. 6/1-1848.
5. Christen f. 18/12-1849.
Bruker 1845.

F.f.
Gaardmand Peder Kjøstolsen Haatved og Anne Steensdatters Kjøstol: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Karen Steensd. Tufte, Kjøstol Haatved, Jørgen Haatved, Steen Tufte, Ole Steensen Tufte.
F.f. Gaardmand Peder Kjøstolsen Haatved og Anne Steensdatters
Maria: Marthe Steensd. Holla, Karen Steensd. Tufte, Niels Jørgensen Holla, Kjøstol Haatved, Ole Steensen Tufte yngre.
F.f. Huusmand Peder Kjøstolsen Eiestrand og Anne Steensdatters
Kirsti: Marthe Steensd. Holla, Karen Steensd. Tved, Niels Jørgensen Holla, Christen Jørgensen Tved, Ole Tufte yngre.
F.f. Huusmand Peder Kjøstolsen Eiestrand og Anne Steensdatters
Steen: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Andrea Andersd. Søwe, Lars Larsen Bjærven, Christen Røgstuen, Ole Steensen Tufte den yngre.
F.f. Inderst Peder Kjøstolsen Haatved og Anne Steensdatters
Christen: Anne Kjøstolsd. Hvala, Anne K. Christensd. Røgstuen, Christen Røgstuen, Jens Hvalen, Nils Jørgensen Holla.

Denne familien flytta opp til Håtveit i 1849 og bodde der til de emigrerte til N. Amerika i juni 1851.
Bestemmelsessted var oppgitt til Heart Prairie, Wisconsin.

Smed, leieboer
Nils Evensen Aasland fra Åsland i Flåbygd, Lunde f. 15/5-1811 d. i USA, s.a. Even Olsen Aasland og Anne Kjøstolsdatter
g. i Holla 28/2-1840 m. Ellen Maria Pedersdatter Eishaug fra Sagene f. 23/4-1818 d. i USA, d.a. Peder Olsen Eishaug. Se Familie 1b - Sagene 1822.
1. Even Nilsen f. 12/9-1840.
2. Ingeborg Nilsdatter f. 13/10-1843.
3. Inger f. 18/2-1846 på Gautefall, død som spebarn.
4. Inger Nilsdatter f. 18/6-1847 i Drangedal.
5. Peder Nilsen f. 18/9-1852.
Beboer i 1852.

F.f. Smed Niels Evensen Eishoug og Ellen Maria Pedersdatters Even: Andrea Østensd. Hølene, Ingeborg Pedersd. ditto, Ole Pedersen Hølene, Steen Østensen Eishoug, Peder Olsen Hølene.
F.f. Huusmand Niels Evensen Eishoug og Ellen Maria Pedersdatters
Ingeborg: Ingeborg Jørgensd. Eishoug, Aaste Halvorsd. ditto, Peder Olsen ditto, Steen Østensen Hølen, Johannes Pedersen Eishoug.
F.f. Smed Nils Evensen Eiestranden og Ellen Maria Pedersdatters
Peder: Andrea Gundersd. Eishoug, Helvig Carlsd. Krageføt, Peder Olsen Eishoug, Johannes Pedersen ditto, Østen Hansen Hølen.

Kilde: Kirkebok for Holla (1831-1848).
Smeden Niels Evensen Aasland er registrert innflytta fra Åsland i Lundeherred til "Pladsen Eishoug ved Ulefoss",
ved juletider 1837, "
For at ernære sig i Bygden af sit arbeide som Smed."

På Eidshaug traff han sin tilkommende kone og de gifta seg i 1840. De bodde først i tre år på Eidshaug. Deretter
flytta de til Tørdal i våren 1845. De bodde på Gautefall i Tørdal i 1846, da den første Inger ble født. De hadde flytta
til Lia i Tørdal da den andre Inger Nilsdatter ble født i 1847. De kom til Eiestrand i 1852.

Denne familien (ovenfor) på 6 personer emigrerte fra Holla til Quebeck i Canada, med avreise 9/5-1853. De reiste
sammen med hennes brors familie. Det vanlige var at de deretter ble fraktet med båt fra Canada over "Leikene" til
reisemål i Nord Amerika.

Arbeider, husmann med jord
Petter Christophersen fra Stanum i Tanum, Brunlanes, Vestfold f. 19/3-1820, s.a. Christopher Larsen Stanum og Ingeborg Pedersdatter.
g. i Holla 28/12-1849 m.
Anne Steensdatter fra Rognkåsa under M. Namløs f. 12/3-1820, d.a. Steen Andersen Rognkaasa.
Forlovere: "
Kristen Tolvsen Namløs og Jens Asbjørnsen Wala (Hvalen i Helgen)."
1. Christopher f. 1/12-1850.
2. Steen f. 29/9-1852.
3. Ingeborg Pettersdatter f. 20/8-1854.

4. Steen Andreas Pettersen f. 31/7-1858.
Bruker ca. 1853.

F.f. Inderste Petter Christophersen Øgaarden og Anne Steensdatters Christopher: Ingebor Olsd. Fæhn, Kirsten Steensd. Rognekaas, Anders Halvorsen Fæhn, Gunnuld Olsen Evje, Tollef Steensen Rognekaas.
F.f. Inderst Petter Christophersen Øgaarden og Anne Steensdatters
Steen: Kari Olsd. Ødegaarden, Kirsti Steensd. Vibetoe, Anders Andersen Øgaarden, Steen Rognekaas, Thomas Andersen Øgaarden.
F.f. Huusmand Petter Christophersen Eiestranden og Anne Steensdatters
Ingebor: Ingebor Olsd. Eiestranden, Ingebor Gunnuldsd. Evje, Gunnuld Olsen Evje, Carl Reiersen Otterkjær, Ole Gjermundsen Eie.
F.f.
Husm. Petter Christophersen Eiestranden og Anne Steensdatters Steen Andreas: Andrea Andersd. Rognekaas, Anne Gunnuldsd. Evje, Anders Steensen Rognekaas, Gunnhild Olsen Evje, Christopher Gunnuldsen Evje.

Kilde: Holla kirkebok 1849-1860, Innflyttede til sognet.
Petter Christophersen er registrert innflytta fra Brunlanes til Holla i 1844. Han kom til Holla som tjenestegutt hos Poppe på Hvalen (Bø!) i Helgen. Før han gifta seg hadde han fått arbeide enten i gruvene eller på Verket. De første åra av ekteskapet bodde de på Ødegården under Fen, som var et av de typiske boplassene for gruve-arbeidere.


Smed, leieboer
Andreas Johnsen Lindgren fra Haugbakken under Prestegården f. 10/3-1845, s.a. smed Jon Nilsen Lindgreen.
g. i Holla 18/6-1869 m. Ingerid Johnsdatter fra Flåbygd i Lunde f. 1849, d.a. John Andersen.

Kreaturhold 1875: 1 ku, 2 sauer, 1 gris.

Familien var registrert her under folketellinga 1875. Se Lindgrenkåsa under Ø. Heisholt.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand | Eiestrand B | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |


Eiestrand B
Husmannsplass, senere festetomt under Eie øvre(1).


Husmann, arbeider
Kittil Halvorsen fra "under Eje" f. ca. 1756.
g. i Holla 14/5-1788 m. Maren Olsdatter fra Eiestrand dpt. 29/7-1764, d.a. Ole Andersen. Se Eiestrand(A).
Forlovere: "Stener Baxaas og Thord Baxaas."
1. Ingeborg Kittilsdatter f. 12/1-1789 g.m. Ole Halvorsen Hølen. Se Familie 3 - Saga 1822.
2. Ole Kittilsen f. 16/9-1794. Se nedenfor.
Bruker 1788.

F.f. Kittil Halvorsen Ejestrand og Maren Olsdatters Ingeborg: Jon Heggemoen, Hans Jensen Eje, Anders Olsen Strigen, Dorthe Haraldsd. Strigen, Karen Rasmusd. Heggemoen.
F.f. Kittil Halvorsen Ejestrand og Maren Olsdatters
Ole: Ole Jensen Strigen, Jon Heggemoen, Peder Olsen Ejestrand, Birthe Torbiørnsd. Strigen, Anne Sommer.

Begges første ekteskap.

Her var også i 1801 nevnt husmann og murer Ole Jensen med familie. Se Striken under Eie.

Arbeider, husmann
Ole Kittilsen Eiestrand herfra f. 16/9-1794 d. 1/1-1831 på Eiestranden, 42 år gml. (Riktig alder er 37 år G.S.)
g. i Holla 25/10-1820 m. Anne Johannesdatter fra V. Heisholt(4) f. 4/10-1792 d. 18/1-1842 på Eiestrand, d.a. Johannes Johannesen Heisholt.
Forlovere: "
Giermund Nomme og Ole Hølene."
1. Gunhild Olsdatter f. 28/12-1820.
2. Kittil Olsen f. 27/12-1823. I tjeneste på Eie i 1832.
3. Johannes Olsen f. 19/5-1826.
4. Ole f. 12/11-1828.
5. Ole Olsen f. 7/4-1831. Registrert utflytta til Tønsberg våren 1835.

F.f. Huusmand Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesdatters Gunnil: Ingebor Hølene, Ingebor Heisholt, Ole Hølene, Peder Solvold og Ole Heisholt.
F.f. Huusmand Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesdatters
Kittil: Ingebor Halvorsd. Odden, Ingebor Pedersd. Hølene, Even Odden, Anders Hansen Saug og Johannes Heisholt yngre.
F.f.
Huusmand Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesdatters Johannes: Kari Olsd. Heisholt, Anne Evensd. Eie, Jørgen Hougen, Ole Johannesen Heisholt ældre og Ole Pedersen Hølene.
F.f. Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesdatters
Ole: Maren Olsd. Heisholt, Dorthe Pedersd. Hølen, Johannes Johannesen Heisholt, Garver Nielsen, Ole Pedersen Hølen.
F.f. Huusmand Ole Kittilsen Eiestranden og Anne Johannesdatters
Ole: Kirsten Jørgensd. Heisholt, Ingeborg Pedersd. Hølene, Johannes Johannesen Heisholt yngre, Ole Johannesen Heisholt yngre, Ole Pedersen Hølene.

Ole Kittilsen Eiestranden døde i en fallulykke. Presten skrev det slik i kirkeboka: "
Slo sig saa sterkt i det han veltede
af en Slede at han døde deraf 8 dage efter."

Skifte etter Ole Kittilsen her i 1832. (Gjermundsen).

Enka Anne Johannesdatter ble g2g med Peder Olsen. Se nedenfor.

Snekkersvend, husmann
Peder Olsen fra Hollaseter under Holla f. 2/6-1801 d. 1/6-1837 på Eiestrand, 37 år gml., s.a. Ole Andersen Holdensæter.
g. i Holla 23/11-1832 m. enke Anne Johannesdatter fra V. Heisholt(4) f. 4/10-1792 d. 18/1-1842 på Eiestrand, 48 år gml. (heller 50 år gml.), d.a. Johannes Johannesen Heisholt.
Forlovere: "
Johannes Joh. Heisholt d.y. og Ole Johannesen Sandbakken."
1. Maren Anne f. 15/5-1833.
2. Andreas Pedersen f. 21/2-1836.

F.f. Huusmand Peder Olsen Eiestranden og Anne Johannesdatters Maren Anne: Maren Eie, Berthe Pedersd. Hølen, Andreas Suusaas, Jermund Eie, Johannes Johannesen Heisholt yngre.
F.f. Huusmand Peder Olsen Eiestranden og Anne Johannesdatters
Andreas: Mari Eie, Gunnild Olsd. Eiestranden, Johannes Johannesen Heisholt, Jermund Olsen Eie, Niels Olsen Eiestranden.

Skifte etter Anne Johannesdatter her i 1842.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra løintnant Schultz til Hans Jensen og hustru for livstid paa et jordstykke ved Eiestranden mod 2 1/2 spd. aarlig afgift, dat. 9. Marts, thingl. 15. Mai 1852."
Påtegning: "Avlyst 27/7-1918."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra løintnant Schultz til Hans Jensen og hustru for livstid paa en plads ved Eiestranden mod 5 spd. aarlig afgift, dat. 20. Nov. 1852, thingl. 8. Feb. 1853."
Påtegning: "Avlyst 27/7-1918."

Tømmerhogger, huseier
Hans Jensen Eiestrand/ Odden fra Stua under Baksås f. 9/2-1821 d. 21/4-1879 på Odden, 58 år gml., s.a. Jens Hansen Stua.
g. i Holla 29/12-1845 m. Ingeborg Olsdatter fra Perskås under Baksås f. 31/10-1821 d. 17/1-1900 på Odden av "hjertelammelse", 78 år gml., d.a. Ole Sørensen Perskaas.
Forlovere: "
Halvor Halvorsen Baxaas og Jens Halvorsen Suusaas."
1. Kari Hansdatter Odden f. 25/10-1846 g.m. maskinist Simon Andersen. Se Familie 7 - Odden 1891.
2. Ole Hansen Odden f. 1/4-1850. Overtok huset. Se Familie 6 - Odden 1891.
3. Jens Hansen Odden f. 11/6-1854. Tømmerhogger og bodde hjemme i 1875. Se Familie 5 - Odden 1900.
Bruker 1852.

F.f. Inderst Hans Jensen Pederskaas og Ingeborg Olsdatters Kari: Mari Hansd. Pederskaas, Ingeborg Jensd. Stua, Ole Sørensen Pederskaas, Jens Hansen Stua, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f. Huusmand Hans Jensen Eiestrand og Ingebor Olsdatters
Ole: Kari Nilsd. Stua, Magrethe Olsd. Rønningen, Jens Hansen Stua, Ole Sørensen Pederskaas, Kittil Nilsen Eie.
F.f. Huusmand Hans Jensen Eiestranden og Ingebor Olsdatters
Jens: Ingebor Jensd. Qværndokken, Kari Thorsd. Baxaas, Ole Gundersen Kværnodden, Jens Nilsen Kaasen, Nils Jensen Stua.

Intet Dyrehold i 1875.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand A | Eiestrand B | Eiestrand C | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |


Stoa plass
Boplasser under Eie. Tidligere skrevet for "Staaen" i gamle papirer.

Kalt "Pladsen Hegna" under Uhlefos Saugbrug i folketellinga 1803. NEI! Det må være en annen plass.
Skifte etter Peder Andersen ble holdt der.

I FT 1900 kalt for Stoadalen plads.

Sagbruksarbeider?
Thomas Andersen Staaen
fra Sagbruket
g. i Holla 29/12-1775 m. Inger Rasmusdatter fra Hegna under Ø. Heisholt dpt. 12/4-1744, d.a. Rasmus Eriksen Hægna.

Skomaker
Peder Andersen (Peder Almandkaasen) fra Christiania f. ca. 1758 d. 24/9-1825 på Stoa, 59 år gml.
g1g i Holla 17/2-1789 m Berthe Gundersdatter ("Almandkaasen") fra Nesodden under Ytterbø i Helgen f. ca. 1760 bg. 6/4-1789. "Birthe Gundersd. Almandkaasen, 28 Aar."
Forlovere: "Peder Tvara og Jørgen Heisholt."
g2g i Holla 24/6-1790 m Aase Halvorsdatter ("Urebøe") f. ca. 1761 bg. 30/3-1802. "Aase Halvorsd. Stoen, 40 Aar."
g3g m. Karen Rasmusdatter (Kari Rasmusdatter) fra ? f. ca. 1788.
Barn i 2. ekteskap:
1. Birthe Pedersdatter f. 21/8-1791.
2. Halvor Pedersen f. 3/7-1794.
0. Dødfødt drengebarn f. 13/1-1798.
3. Dorthe Marie Pedersdatter f. 7/2-1800.
Barn i 3. ekteskap:
4. Maren Pedersdatter f. 5/10-1806.
5. Aase Pedersdatter f. 19/11-1809 g.m. enkemann Johannes Jacobsen. Se Familie 20 - Sagene 1835.
6. Ellen Marie Pedersdatter f. 8/7-1812 g.m. sagbruksarbeider Peder Andersen. Se Familie 11 - Sagene 1845.
7. Andrea Pedersdatter f. 4/9-1816 g.m. Anders Andersen. Se Tvedthegna under Tveit.
0. Dødfødt pike f. 27/9-1821.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Andersen Almandkaasens og Aase Halvorsdatters Birthe: Gunder Almandkaasen, Halvor Halvorsen Høksæth, Asbiørn Halvorsen Præstegaard, Anne Johannisd. Heisholt, Thore Halvorsd. Romenes.
F.f.
Peder Andersen Skoemager og Aase Halvorsdatters Halvor: Thomas Stoen, Bent Thomæsen Wrk., Torbiørn Hansen Wrk., Anne Saamundsd. Wrk., Thore Halvorsd. Tvara.
F.f. Peder Andersen Skoemager og Aase Halvorsdatters Dorthe Marie: Ole Nyhuus, Thomas Andersen Stoen, Svennum Michelsen, Gunild Olsd. Nyhus, Thore Halvorsd. Tvara.
F.f.
Peder Andersen Stoen (Stoa) og Karen Rasmusdatters Maren: Thomas Stoen, Jon Bentsen, Kiøstol Pedersen, Anne Saamundsd., Aase Gundersd.
F.f. Peder Andersen Stoen og Kari Rasmusdatters Aase: Thomas Stoen, Niels Andersen, Sigurd Jonsen, Magrete Levorsd., Anne Hansd.
F.f. Peder Andersen Stoen og Kari Rasmusdatters Ellen Marie: Barnets Moder, Birthe Pedersd. Sannæs, Hans Olsen Saugbr., Anders Hansen Saugbr. og Halvor Pedersen Romnæs.
F.f.
Peder Andersen Stoen og Karen Rasmusdatters Andrea: Barnets Moder, Dorthe Maria Sannes, Thomas Stoen, Clemmet Gundersen Saugbr. og Halvor Stoen (Stoa).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 517b. Digitalarkivet.
Sted: "Hos Peder Andersen paa Pladsen Hægna" - Anno 1803 dend 19de October.
Paa Fogdens Lovelige forfald og efter min Ordre, Halvor Welliksen Ytterbøe, Lensmand for Holden Præstegield,
Tillige med tvende svorne Laugrættes- og vurderings mænd, som paa Fogdens veigne i forhaand udnævnte, Nils Hansen Tufte og
Torger Nilsmundsen Wibetoe
hos Peder Andersen Hægna i Holdens Præstegield og Hovedsogn, for efter foreløbig Skeet
Bekjæntgjørelse, at Registrer og Vurdere Sterfboet efter forgangen Tiid siden Sammestæds ved Døden afgagne Qvinde,
Aase Halvorsdatter
, til hendes Efterladenskabers paafølgende Lovlig Skifte og deeling, omnoget bliver at angi, imellem tilstæde-
værende, igienlevende Enkemand, overmeldte Peder Andersen paa den eene, og deres i Lovlig Ægteskab sammenavlede, og i Live
værende Børn paa den andre Siden, Hvilke Børn anmeldes af Nafne og Aar Saaledes;
1. Halvor Pedersen 9 Aar gl.
2. Ældste Datter Berte Pedersdatter 12 Aar gl.
3. Dorte Maria Pedersdatter 3 1/2 Aar gl.
Til Formynder fo siste Børn blev ordineret Peder Gundersen ved Ulefos Saugen.
Løsøre.
Enkemanden nød Tilhold om redeligt Forhold. Det samlede Dereffter blev frembragt (et meget fattig bo ble vurdert).
(Tilsammen) 23 - 1 - 6.
Arvetomthuuset.
Boet tilhørende Arvetompthuuset, som er et Lidet Furelaftet Stuehuus med 1 par Vinduer, Hoentag, Vurderet for 3 rdl.
Indgielden.
Boets Registrerede Løsøre - 23 rdl - 1 ort - 6 sk.
Arvetomthuusets Vurdering - 3 rdl.
Tilsammen - 26 - 1 - 6.
Udgielden.
Bliver da Boet ikke er beheftet med nogen Gield, allene dette Skiftes Omkostninger: 3 rdl - 3 ort - 18 sk.
(Enkemanden får halvparten av det som blir igjen når skifteomkostningene trekkes fra og barna deler
resten. Sønnen får 3 - 2 - 9 og døtrene får hver seg 1 - 3 - 4 1/2.)
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 5/8-2018.

Formynderen for den yngste jenta i dette skiftet, Peder Gundersen er nok i slekt med barna. Se Familie 5 - Sagene 1801.

Se også skifte på Stoa 1828.

Enka Karen Rasmusdatter ble g2g med Hans Johnsen. Se Familie 7 - Sagene 1835.

Husmann med jord
Thomas Isaksen fra Yttingen lille under Susås f. 1/8-1801 d. 2/5-1868 på Stoa av alderdom, 66 år gml., s.a. Isak Thomassen Yttingen.
g.m. Margith Johannesdatter f. ca. 1798 i Sauherad.
1. Karen Andrea Thomasdatter f. ca. 1834 g. i Holla 6/7-1862 m. Arne Arnesen Stensrud fra Solum f. ca. 1844.
Bruker i 1865.

Farver, murer (1888)
Hans Petter Andersen f. 18/6-1823 i Skien d. etter 1888, s.a. garversvend Anders Christophersen og Anne Jessine (Jensine?) Jacobsdatter.
g. i Valø kirke 23/7-1854 m. Karen Olea Christiansdatter f. 6/8-1833 under Teigen ved Vallø saltverk i Sem, Vestfold d. 17/9-1888 i Stoa, d.a. Christian Ingebretsen og Olea Olsdatter.
Forlovere: "A. C. Pedersen og O. D. Bruen (eller Bruun)."
1. Anette Hansdatter f. 16/6-1854 i Vallø, Sem prestegjeld, Jarlsberg (Vestfold).
2. Anders Christian Hansen f. 10/5-1858 i Holla. Sjømann. Var i Danmark i des. 1875 som jungmann på båt.
3. Ingvald Hansen f. 18/6-1860 i Holla.
4. Hansine Hansdatter f. 1864 i Sogndal.
5. Kristoffer Hansen f. 1867 i Bergen.
6. Olai Hansen f. 1869 i Ålesund.
7. Severin Hansen f. 21/9-1871 i Borre (døpt i Holla).
8. Anne Jensine Hansdatter f. 1/3-1874.
9. Ellevine Hansdatter f. 22/2-1876.
10. Adolf Hansen f. 7/8-1878.
Bruker 1871.

F.f. Farversvend Hans Peter Andersen Bonge og Karen Olea Christiansdatters uægte datter Anette: Kone Elen Andrea Olsd. Ringshoug, pige Anne Helene Christiansd., Mathias Christofersen, Farver Selen(?), Lars Andersen. Alle Vallø.
F.f.
Farver Hans Petter Andersen Sandkaas og Karen Olea Christiansdatters Anders Christian: Aaste Hansd. Heisholt, Ingebor Thomasd. ditto, Jacob Kittilsen ditto, Augustinus Pedersen Omtvedt, Rasmus Johnsen Hægna.
F.f. Farver Hans Petter Andersen Evja under Heisholt og Karen Olea Christiansdatters
Ingvald: Barnets Moder, Christine Pedersd. Jøntved, Jacob Kittilsen Heisholt, Hans Gundersen Kringleføt, Jens Nilsen Heisholt.
F.f.
Farver Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Karen Olea Christiansdatters Severin: Barnets Moder, Ingeborg Thorsd. Striken, Hans Olsen Odden, Anders Gundersen Odden, Ole Olsen Kringleføt. Hjemmedøbt af Organist Halvorsen i Bøhle.
F.f. Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Karen Olea Christiansdatters Anne Jensine: Barnets Moder, Maren Thorsd. Striken, Halvor Halvorsen Baxaas, Østen Steensen Hølen, Thyge Halvorsen Heisholt. Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Andersd.
F.f. Farver Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Karen Olea Christiansdatters Ellevine: Barnets Moder, Anne Rasmusd. Odden, Johannes Tronsen Haugen, Andreas Thorsen Striken, Johannes Pedersen Vrk.
F.f. Farver Hans Petter Andersen Staaen (Stoa) og Olea Christiansdatters Adolf: Barnets Moder, Olava Hansd. Staaen, Johannes Tronsen Haugen, Laurits Andersen Kaasa, Ingvald Hansen Staaen.

Kilde: Holla kirkebok 1849-1860. "Indflyttede."
Våren 1858 er denne familien registrert innflytta fra Skien til Holla. Det var "Farver Hans Petter Andersen Brua (36 Aar) f. i Skien, conf. 25/6-1837 i Bøe, s.a. Anders Kristofersen, Viet 23/7-1854 i Vallø kirke.", hans kone, "Karen Olea Kristiansd. f. og conf. paa Saltværket, Vallø, 23 Aar." og "Deres Datter Annette Pettersdatter f. 16/6-1854 paa Vallø."

Da Anders Christian ble født i 1858 bodde denne familien på Sandkaasa (Evja) under V. Heisholt. Sandkåsa lå ikke langt unna Stoa.

"Leies af Landhandler Thronsen" under folketellinga 1875. "Intet Kreaturhold."

Nydalen under (eller ved) Stoa.

Kanalarbeider, gråsteinsmurer, huseier
Nils Nilsen Negaard fra Storelvdalen, Hedmark f. 14/10-1856 (1891: i Råde, Østfold?) d. eller borte før 24/12-1900.
g1g m. Anne Nilsdatter (tvilling) (Anne Negaard) fra Sauherad f. 21/9-1857 d. 26/6-1949, d.a. Niels Olsen og Anne Olsdatter.
g2g m. Aslaug Nilsdatter (tvilling) fra Sauherad f. 21/9-1857, d.a. Niels Olsen og Anne Olsdatter.
1. Nils Adolf Negaard (Adolf Negaard) f. 12/9-1883 i Skien. Se Familie 11b - Odden 1920.
2.
Oliane Nilsdatter Negaard f. 12/1-1885 i Skien d. 22/8-1914 på sykehuset i Solum av "Mavesaar". Bodde på Hellesvig under Heisholt som sypige.
Barn i 2. ekteskap:
3. Arthur f. 13/10-1886 i Sauherad d. 25/3-1891 på Stoa av lungebetennelse.
4. Kaspara f. 11/2-1889 i Holla d. 28/3-1891 på Stoa av skarlagensfeber.
5. Aksel Negaard f. 15/12-1890 i Nydalen d. 13/4-1973. Ugift.
6. Arthur f. 25/4-1893 d. 11/5-1893 på Stoa.

F.f. Murer Nils Nilsen Negaard på Lunde (i Skien) og Anna Nilsens Nils Adolf: Skibsfører Ludvig Persen, Andreas Johansen, Faderen, Christiane Valler, Anne Nilsd.
F.f. Murer Nils Negaard og Anne Nilsdatters Oleane: Ole Nilsen, Kittil Nilsen, Anders Halvorsen, Kristiane Halvorsen, Anne Nilsd.
F.f. Arb. Nils Nilsen Negaard, Lia og Aslaug Nilsdatters Arthur: Gmnd. Hans Nilsen Lia og Kone Ingeborg Hansd., Husm. Halvor Tollefsen Ottersnæs og kone Aslaug Gudmundsd., pige Anna Halvorsd. Ottersnæs.
F.f.
Kanalarb. Nils Nilsen Negaard, Stoadalen og Aslaug Nilsdatters Kaspara: Ingeborg Nilsd. Stoadalen, Anne Thomine Johannesd. Haugen, Halvor Halvorsen Stoadalen, Anders Mathiassen ditto og John Johnsen Lunde af Lunde.
F.f.
Kanalarb. Nils Nilsen Negaard, Stoa og Aslaug Nilsdatters Aksel: Karl By Baksaas, Ole Tovsen Stoa, Karl Gustavsen do., Anne Rasmussen do. og Inger A. Klausd. Gruben.

Se Anne Negaard i Lannavegen 59 under Ø. Heisholt.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Eie øvre | Eie 1 - vestre | Eie 2 - østre | Eie 5 - nordre |
| Eidsfoss | Eiestrand | Eiestrand B | Nyhus | Stoa | Stoadalen | Striken |
| Hustomter |

| Odden | Odden 1865 | Odden 1875 | Odden 1891 | Odden 1900 | Odden 1910 | Odden 1920 |


Stoadalen plads
Husmannsplass under Eie øvre som ennå ikke var skyldsatt i desember 1900.

Skomaker, husmann
Halvor Halvorsen fra Steinkåsa i Nes, Sauherad dpt. 12/10-1814 d. 10/2-1898 på Stoa av alderdom, s.a. Halvor Olsen Steenkaasa.
g. i Sauherad 9/5-1844 m. Liv Torjersdatter fra Moen i Sauherad dpt. 19/9-1813 d. 20/11-1897 på Stoa av alderdom, d.a. Torjer Olsen Moen.
Forlovere: "Gunder Sigurdsen Dyrud og Ole ..sen Værket."
1. Torjer Halvorsen f. 12/2-1847 i Sauherad.
2. Anne Halvorsdatter f. 19/12-1849 i Sauherad g.m. Johannes Andersen. Se Familie 23 - Sagene 1910.
3. Halvor f. 5/7-1853 i Holla d. 28/4-1854 på Stoa.
4. Halvor Halvorsen f. 5/5-1855. Se nedenfor.
5. Ole Halvorsen f. 16/9-1857. Ble skredder, men døde hjemme i Stoadalen 24/7-1880. Ugift.
Bruker 1853.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderster Halvor Halvorsen Moen und. Veium nedre og Liv Torgersdatters Torger: Marthe Halvorsd. Moen, Turi Olsd. Hægna, Kari Tofsd. Veium, Tollef Rollefsen Berget,
F.f. Halvor Halvorsen Øen und. Midtgaarden & Liv Torgersdatters Anne: Ingeborg Tjøstolfsd. Fladhuus, Ingeborg Torstensd. Indlegg., Thorbjørn Næsland, Torsten Tovsen Huset, Halvor Øen.
F.f.
Huusmand Halvor Halvorsen Staaen under Eie og Liw Torgersdatters Halvor: Anne Steensd. Eiestranden, Asloug Jørgensd. Eie, Petter Christophersen Eiestrand, Hans Jensen ditto, Claus Andreassen Eie.
F.f. Huusm. Halvor Halvorsen Staaen under Eie og Liv Torgersdatters
Halvor: Ingebor Olsd. Eiestranden, Inger Knudsd. Eie, Hans Jensen Eiestrand, Thomas Isaksen Staaen, Ole Gjermundsen Eie.
F.f. Huusmand Halvor Halvorsen Staaen og Liw Torjusdatters
Ole: Asbor Olsd. Eie, Ingebor Pedersd. Eie, Thomas Ellingsen Eie, Thomas Isaksen Staaen, Aasold Knutsen Eie.

Denne familien er registrert innflytta til plassen Stoadalen under Eie (øvre) fra Sauherad, ifølge attest fra
sogneprest Münster i Sauherad dat. 22/4-1862, men de flytta nok til Stoa allerede våren 1853.

Ingen dyr her i 1875.

Skomaker, sagarbeider (1901) husmann med jord
Halvor Halvorsen Stoa herfra f. 5/5-1855.
g1g i Holla 24/5-1878 m. Ingeborg Marie Pedersdatter fra Sagene f. 7/7-1856 d. 13/5-1887 av tæring, d.a. Peder Pedersen. Se Familie 13 - Sagene 1835.
Forlovere: "
Bager Henriksen Vrk. og Skomager Danielsen Sagbruget."
g2g i Holla 13/3-1889 m. Ingeborg Nilsdatter Lia f. 29/11-1868 under Borge i Gjerpen, d.a. husmann Nils Olsen og Aslaug Olsdatter.
Forlovere: "
Halvor Nikolaisen Eie og Johannes Andersen Sagbruget."
1. Thora Lovise Halvorsdatter f. 17/11-1878.
2.
Hans Peter Oskar Halvorsen f. 24/11-1882.
3. Thorvald Halvorsen f. 12/7-1887.

Barn i 2. ekteskap:
4. Thora Marie Halvorsdatter f. 11/5-1889.
5. Hjalmar Nikolai Halvorsen f. 6/1-1891.
6. Leonhard Anker Halvorsen f. 26/2-1893.
7. Ole Amandus Halvorsen f. 8/2-1895.

8. Harald Matheus f. 30/1-1897 d. 3/1-1899 på Stoa av lungebetennelse.
9. Harald Matheus Halvorsen f. 7/11-1899.
10. Hildor Aakermann Halvorsen f. 15/10-1901.

F.f. Skomager Halvor Halvorsen Staaen (Stoa) og Ingeborg Marie Pedersdatters Thora Lovise: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Staaen, Ole Halvorsen Staaen, Peder Pedersen Sagbr., Anders Gundersen Odden.
F.f.
Skomager Halvor Halvorsen Staaen (Stoa) og Ingeborg Marie Pedersdatters Hans Peter Oscar: Karen Pedersd. Heisholt, Maria Thomasd. Evjen, John Kjøstolsen Heisholt, Hans Johannesen Heisholt, Johan Andersen Heisholt.
F.f. Skomager Halvor Halvorsen Stoa, Ulefos og Ingeborg Marie Pedersdatters
Thorvald: Berthe Marie Johnsd. Hvalen, Pige Marie Klausd. Bø, Gbr. Anton Hansen Hvalen, Faderen, Arb. Andreas Johnsen Fæbakke.
F.f. Skomager Halvor Halvorsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters
Thora Marie: Barnets Moder, Thomine Johannesd. Hauen, Nils Nilsen Stoa, Johannes Andersen Sagbr. og Barnets Fader.
F.f. Skomager Halvor Halvorsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters
Hjalmar Nikolai: Karoline Bergesen Stoa, Torine Olsen do., Nils Negaard do., Hans Arnesen do. og Johannes Andersen Sagbruget.
F.f. Skomager Halvor Halvorsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters
Leonhard Anker: Dordi Johannesd. Stoa, Ole Tovsen Stoa, Ole Olsen do., Karen Johannesd. Houen, Johannes Andersen Sagbr.
F.f. Skomager Halvor Halvorsen Stoadalen og Ingeborg Nilsdatters
Ole Amandus: Daardi Olsd. Stoa, Karen Johansd. Haugen, Johannes Andersen Sagbr., Ole Thorsen Striken, Ole Tovsen Stoa.
F.f. Skomager Halvor Halvorsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters
Harald Mathæus: Anna Nilsd. Odden, Marie Thorsd. do., flaademand Ole Hansen do., snedker Johannes Andersen Sagbr.
F.f. Skomager Halvor Halvorsen Stoadalen og Ingeborg Nilsdatter Lias
Harald Mathæus: Anne Neegaard, Oline Neegaard, Adolf Neegaard, Oskar Halvorsen Neegaard.
F.f. Sagbrugsarb. Halvor Halvorsen Stoadalen og Ingeborg Nilsdatters
Hildor Aakermann: Kone Tobine Nordblom, Pige Karen Johannesd. Haugen, Slusevogter Edvard Nordblom, Barnets Fader.
 

Kilde: Kirkebøker fra Holla, Sannidal og Sauherad.
En opplysninger fra hans andre vielse (i Holla kirkebok): At han ble konfirmert i Sannidal i 1870 og at Ingeborg Nilsdatter ble konfirmert i Sauherad.
Ved å se i Sannidal kirkebok under konfirmerte 1870, ser man at Halvor Halvorsen f. 5/5-1855 ble konfirmert den 22. mai dette året med bosted Dal. Han fikk karakteren "Maadelig". Ved å se i Sauherad kirkebok under konfirmerte 1883, ser man at Ingeborg Nilsdatter ble konfirmert den 19. september, med bosted Lia. Hun fikk karakteren "Meget Godt".

Under kanaltida var det mange huseiere som lot seg friste til å tjene noen skilling ved å leie ut et rom eller to. Så også denne familien, som under
folketellinga januar 1891 leide ut rom til disse 4 ugifte kanalarbeiderne:

Johan Olsen, Kanalarbejder, murer, f. 1866 i Sverige.
Karl Sundstrøm, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1858 i Sverige.
Hans Arnesen, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1870 i Bærum.
Gustav Hansen, Kanalarbejder, smedgut, f. 1870 i Sverige.

Tømmermand, kanalarbeider (1891)
Erik Olsen fra Brandvall i Solør, Hedmark f. ca. 1857. (1849?)
g.m. Anne Thovsdatter fra Kåsa und. Hovdejored i Heddal f. ca. 1858 d. 13/8-1888 på Stoa av tuberkulose, d.a. Thov Halvorsen Kaasa og Gunhild Pedersdatter.
1. Ole Eriksen f. 6/12-1887 på Stoa.
Bruker i des. 1887.

F.f. Tømmermand Erik Olsen Stoa og Anne Tovsdatters Ole: Aslaug Nilsd., Kari Hansd. Stranna, Erik Olsen Stranna, Peder Tovsen Stranda, Ole Tovsen (Eie-) Stranna.

 

Alette Olsdatter fødte et barn i Stoadalen den 14/12-1894. Faren var Ole Olsen på Mæla i Gjerpen. Barnet ble døpt Ole og døde
hos sin mor på Dagsrud 31/8-1901.


Stoa 1900
4 familier bodde i Stoadalen 31/12-1900.
Kilder: Folketellinga 1910, kirkebøker og panteregisteret.


Familie 1.
Stoadalen 31/12-1900. Trolig Lannav. 161.

Festetomt nr. 2 under Eie øvre(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 46. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Thor Nicolaisen til Ole Thovsen og hustru paa en hustomt mod aarlig afgift kr. 20,-, hvorfor panteret, samt forkjøbsret og forbehold om driftevei
for grundeieren over tomten, dat. 3. Okt. 1891, thingl. 9. Jan. 1892." - Tomt nr. 2 under Eie(1).
"Paategning af 13. Januar 1899, hvorefter fæsterens hus ved tvangsaution er overdraget til Ole N. Roe, thingl. 20. Januar 1899."


Kanalarbeider, tømrer, slusevokter (1893), huseier
Ole Thovsen fra Kåsa under Hovdejord i Heddal f. 9/2-1862 d. 9/9-1940 i Solum, s.a. husmann Tov Halvorsen Kaasa og Gunhild Pedersdatter.
g. i Bø krk. 28/12-1882 m.
Dordi Johannesdatter fra Slåttedalen i Bø f. 23/6-1861 d. 3/9-1948 i Solum, d.a. Johannes Torjussen og Kirsti Andersdatter.
Forlovere: "Tov Anundsen Roem og Gunder Jensen Myrjord."

1.
Gunhild Olsdatter f. 22/3-1883 i Slåttedalen i Bø.
2. Kjersti Olsdatter f. 18/2-1885 i Slåttedalen d. 20/12-1891 i Stoa av tæring.
3. Daardi Olsdatter f. 22/12-1886 på Hørtemyra i Nes (Bø kirkebok).
4. Johannes Olsen f. 22/7-1889 i Stoa.
5. Tov Olsen f. 18/11-1891.
6. Agnete Kirstine Olsdatter f. 21/2-1894.

Fester 1889.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Husm. Ole Thovsen Slaattedalen og hustr. Dordi Johannesdatters Gunhild: Husmandskone Tone Thovsd. Roem, do. Kiersti Andersd. Slaattedalen, Hmd. Nils Nilsen Lone, do. Halvor Liene, hmd-søn Anders H. Pladsen.
F.f. Husm. Ole Thovsen Slaattedalen og hustr. Dordi Johannesdatters Kiersti: Husmandsk. Tone Tovsd. Roem, do. Kari Eriksd. Lien, Hmd. Tov Amundsen Roem, do. Halvor O. Liene, hmd-søn Anders H. Pladsen.
F.f. Hmd.
Ole Tovsen Hørtemyra i Nes og Daardi Johannesdatters Daardi: Husmandsk. Tone Tovsd. Roem, do. Kiersti Andersd. Slaattedalen, Hmd. Tov Amundsen Roem, inderst Johan J. Østerholdt, hmd-søn Erik H. Langkaas.
F.f.
Tømmermand (tømrer) Ole Tovsen Stoa og Dordi Johannesdatters Johannes: Ingeborg Nilsd. Stoa, Halvor Halvorsen Stoa, Erik Olsen Stoa, Anne Johannesd. Haugen og Barnets Fader.
F.f. Kanalarb. Ole Tovsen Stoa og Dordi Johannesdatters 
Tov: Thore Halvorsen Ulefos, Marie Andreasd. do., Halvor Reiersen do., Ole Olsen do. og Faderen.
F.f. Slusevogter Ole Thovsen Stoa og Daardi Johannesdatters 
Agnete Kirstine: Thone Halvorsd. Odden, Karen Johannesd. Haugen, Ole Tovsen Stoa, Halvor Halvorsen Stoa, Ole Olsen Stoa.

Kilder: Kirkebøker for Heddal, Bø, Lunde, Nes og Sauherad, og Holla. Dette ekteparet er gravlagt på Solum kirkegård i Skien.

Fra tiden da Ole Tovsen ble født i Heddal og til han gifta seg i Bø kirke, hadde foreldrene hans flytta fra Heddal til Roheim i Bø.
Ole flytta til Holla rundt 1888 og fikk seg boplass på Stoa. Han var hustømmermann av yrke. I 1891 fikk han jobb på det store
sluseprosjektet "Bandak - Nordsjø - Kanalen" ved Vrangfoss. Han fikk jobb som slusevokter der rundt 1894. Familien flytta
trolig inn i slusevokterboligen mot slutten av 1890-tallet. Familien flytta før 1920 til Solum da han fikk jobb ved Løveidkanalen.
Han døde i Solum som slusevokter og de er gravlagt på Solum kirkegård.

Denne familien bodde i slusevokterboligen på Vrangfoss und. Susås 1900.

Losjerende i dette huset i 1891:
Aslak Østensen Rue, Ugift, Kanalarbejder, dagarbejder f. 1870 i Brunkeberg, Kviteseid.

Edvard Arnesen, Ugift, Kanalarbejder, tømmermand f. 1866 i Lardal, Vestforld.
Karl M. Kristiansen, Ugift, Kanalarbejder, dagarbejder f. 1864 i Solør, Hedmark.
Johan Olsen, Gift, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1858 i Sverige.
Edvard Andreassen, Ugift, Kanalarbejder, tømmermand f. 1874 i Lardal, Vestfold. Midlertidig fraværende: Skoglemoen i Lardal.
Asberg Thorine Olsdatter, Ugift, Sypige f. 1862 i Lunde.

Ole Tovsen mista huset etter en tvangsauksjon i 1898. De flytta da til Løveid ved Skotfoss i Solum.


Kilde: Telemark Arbeiderblad 11. sept. 1940.


Kjører ved kanalanlegg (1891), slusevogter(1910), huseier
Olav Nirisen Roe (Olav Roe) fra Rue under Håtveit i Bø f. 23/8-1861 på Rue d. 20/12-1930, s.a. bonde Niri Stenuldsen Rue og Rønnaug Brynjulfsdatter.
g. i Bø krk. 6/9-1881 m. Gunhild Johannesdatter (tvilling med Dordi Johannesdatter) fra Håtveit i Ytre Flåbygd f. 9/2-1858 d. 28/3-1942, d.a. bonde Johannes Olsen Haatvedt og Dordi Gregersdatter.
Forlovere: "Ole Johannesen Folkestad og Erik Torstensen Nordbøe."
1. Dordi Roe f. 28/6-1883 i Bø d. 7/3-1949. Hun var kontordame på Løveid, da hun i Melum krk. ble g. 26/5-1912 med baker Anders Hermansen på Solbakken f. 9/12-1885 i Sem d. 26/2-1969.
    De bodde ved Skotfoss resten av livet og er gravlagt på Pollen.
2. Rannaug Roe f. 1/10-1885 i Bø.
3. Johannes O. Roe f. 16/12-1887 i Bø d. 23/5-1943. Sykelig i mange år. Gravlagt på Pollen på Skotfoss.
4. Gunhild O. Roe f. 23/7-1891 på Almankåsa under Ø. Heisholt i Holla.
5. Olav O. Roe f. 5/4-1893 på Kringleføtt ved Lanna i Holla. Emigrerte til USA.
Fester 1899.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Husm. Ole Nirisen Roe og hustr. Gunhild Johannesdatters Daardi: Gmds.kone Margit Nilsd. Tvedt, do. Bergit Johannesd. Nordbø, gmd. Torgrim Steensen Tvedt, do. Svennung T. Roe, do. Jørgen O. Stadsklev.
F.f. Husm. Ole Nirisen Roe og hustr. Gunhild Johannesdatters Rannoug: Gmds.kone Gunhild Olsd. Folkestad, do. Kiersti Nirisd. Subdal, Gmd. A. Johnsen Folkestad, do. Hans K. Subdal, GmdSøn Halvor J. Stadsklev.
F.f. Dagarbeider Ole Nirisen Roe og hustr. Gunhild Johannesdatters Johannes: Gmd. Hans K. Subdal og hust. Kjersti Nilsd., Gmdsdatter Signe Torstensd. Myre, gmd. Svenning H. Sissjord, gmdsdatter Ingeborg Brynjulfsd. Bagaas.
F.f.
Kanalarb. Ole Nirisen Roe, Almankaasa (und. Heisholt) og Gunhild Johannesdatters Gunhild: Dordi Johannesd. Heisholt, Aslak Nilsen do., Erik Thorstensen do., Margit Eriksd. do. og Ole Nilsen Lindtvedt.
F.f. Gbr. Olaf Nirisen Roe, Kringleføt og Gunhild Johannesdatters
Olaf: Dordi Johannesd. Heisholt, Hilda Halvorsen Elvelandet, Aslak Nilsen Heisholt, Bager Kristoffer Grotthing, Kringleføt, Jens Nilsen Ytterbø.

Under FT 1891 bodde denne familien på husmannsplassen Almankaas under Ø. Heisholt. Under FT 1910 var "Olav Roe"
slusevokter ved Løveid sluser ved Skotfoss og bosatt på 83/93 (gnr/bnr).

De gamle er gravlagt på Pollen kirkegård.Kilde: Telemark Arbeiderblad, 20/12-1930.
Nasjonalbiblioteket (nb.no)

 

 


Familie 2a.
Stoadalen 31/12-1900. Dette MÅ være Lannav. 161.

Sadelmaker
Gunnulf Nilsen Myhrene (Gunnulf Myhrene) fra Slåtta i Lunde f. 3/11-1866 på Myrene d. juni 1944 på Ulefoss, s.a. bonde Nils Svennungsen Slaatta og Guro Olsdatter Lia.
g. i Lunde kirke 30/12-1889 m. Ingeborg Nilsdatter fra Strømme i Lunde, Tel. f. 29/10-1867 på Lia d. 6/6-1906 i Stoadalen av tæring, d.a. bonde Nils Rasmussen Strømme og Ingeborg Pedersdatter.
Forlovere: "Nils S. Slaatte og Olav H. Helgetvedt."
1. Ingeborg Kirstine Gunnulfsdatter f. 6/1-1891 i Lunde.
2. Guro Myhrene f. 30/8-1892 g.m. Anders J. Lindalen. Se Lannav. 112 und. Ø. Heisholt.
3. Nils Gunnulfsen f. 26/11-1894.
4. Anna Gurine Gunnulfsen f. 25/5-1897.
5. Ragnvald Gunnulfsen f. 11/5-1900.
6. Olga (tvilling) f. 13/12-1902 d. 13/12-1902. "Medfødt svaghed".
0. Dødfødt tvillingdatter f. 13/12-1902.
7. Signe Karette f. 25/6-1904.

F.f. Sadelmager Gunnulf Nilsen Odden og Ingeborg Nilsdatters Guro: Thor Olsen Odden, Kristen Nilsen Kastodden, Inger Rasmusd. do., John Andreassen Kaasa, Kari Nilsd. Strømme af Lunde.
F.f. Sadelmager Gunnulf Nilsen Myrene, Odden og Ingeborg Nilsdatters Nils: Moderen, Aslaug Nilsd. Kringleflød, Kristen Nilsen Sagbr., Hans Nilsen do., Aron Johannesen Fagerberg, Odden.
F.f.
Sadelmager Gunnulf Nilsen Stoa og Ingeborg Nilsdatters Anna Gurine: Moderen, pige Andrea Nilsd. Sagbr., Sagbrugsarb. Kristen Nilsen do., Skomager Halvor Stoa, sliberiarb. Hans Rasmussen Kastodden.
F.f. Sadelmager Gunnulf Nilsen Myren, Odden og Ingeborg Nilsdatters
Ragnvald: Inger Rasmussen Sagbr., Kristen Nilsen do., pige Karen Johannesen Haugen og Faderen.
F.f. Sadelmager Gunnulf Nilsen, Odden og Ingeborg Nilsdatters (tvilling)
Olga: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 13/12 af Jordemoder Anne Holtan. (Død før kirkedåp. G.S.)
F.f. Sadelmager Gunnulf Nilsen Myren, Stoa og Ingeborg Nilsens
Signe Karette: Moderen, Aslaug Nilsen Kastodden, Kristen Nilsen Striken og Peder Nilsen Skaardal.

Nevnt på Odden i 1891 og 1894.


Familie 2b.
Stoadalen 31/12-1900.

Kanalarbeider, veiarbeider, grubearbeider
Ole Gulbrandsen Sundelien fra Vågå i Gudbrandsdalen, Oppland f. 8/9-1836 d. 8/7-1919 på Dagsrud av alderdom.
g.m. Kari Pedersdatter fra Dovre i Oppland f. 15/10-1847 d. etter 1928.
1. Peder Olsen Sundelien f. ca. 1879 i Holmestrand. Gruvearbeider i 1900.
2. Iver O. Sundelien f. 11/12-1881 i Bjørkedalen, Eidanger. Sjømann i 1900.
3. Olga Marie Gulbrandsen f. 15/10-1887.
4. Anna Marie Gulbrandsen f. 15/4-1889.
5. Karl f. 24/11-1891 d. 6/8-1897 i Stoadalen.

F.f. Kanalarbeider Ole Gulbrandsen Odden og Kari Pedersdatters Olga Marie: Hanna Hansen Kaasa, Helene Rasmussen Odden, Lars P. Larsen Heisholt, Anders Mathisen Striken og Hans Andersen Odden.
F.f.
Kanalarb. Ole Gulbrandsen Sundelien, Fossekaasa og Kari Pedersens Anna Marie: Thomine Thorsen Striken, Gunhilde Gunderen Stoa, Jens Hansen Striken, John Olsen Deilevje og Gustav Jacobsen Heisholt.
F.f. Sliberiarb. Ole Gundersen Sundelien, Stoa og Kari Pedersdatters
Karl: Inger Johnsd. Kaasa, Gustav Andreassen do., Ole Halvorsen Odden, Peter Andersen Odden og Karen Johannesen Haugen.

Denne familien er nevnt på Odden i 1888. I 1900 leide de hos Sadelmaker Gunnulf Nilsen på Stoa.
Det er mulig at Ole Sundelien tidligere var med på flere jernbaneutbygginger.


Familie 3.
Stoadalen 31/12-1900.

Her var oppført sliberiarbeider Halvor Halvorsen (f. 1855) med familie. Se Stoadalen.


Familie 4a.
Stoadalen 31/12-1900.

Veivogter
Ole Johnsen fra Lunde i Tel. f. ca. 1831 d. 24/2-1904 på Pederskås under Baksås av "Brok".
g.m. Anne Olsdatter fra Heddal f. 10/9-1856.
Bruker i 1900.


Familie 4b.
Stoadalen 31/12-1900 og 1/12-1920.

Kanalarbeider, anleggsarbeider
Anders Taraldsen Ropstad f. 17/11-1861 på Øvrebø, Vest-Agder d. 4/1-1894 på Vrangfoss under Fosse av "Tæring", s.a. Tarald Gunnulfsen Robstad og Kari Tollefsdatter.
g. i Holla 23/1-1891 m. Ingeborg Knudsdatter fra Flom i Flåbygd, Lunde f. 28/8-1856 d. 28/3-1923 på Ulefoss av "Svulst", d.a. Knud Halvorsen Flom.
Forlovere: "
Peder Halvorsen Baksaas og Tollef Ingebretsen Springgaard, Fosse."
1. Karl Thomas Ropstad f. 14/5-1891 i Holla.
2. Hilda Gunhilde f. 27/1-1893 d. 28/5-1893 på Vrangfoss. (Trolig kun hjemmedøpt.)

F.f. Kanalarb. Anders Tharaldsen Eie og Ingeborg Knudsdatters Karl Thomas: Karoline Eriksen Solvold, Karl Eriksen Solvold, Ole Strøm Solvold, Liv Gundersd. Vrangfos og Tellef Engebretsen Vrangfos.

FT 1900: Vaskekone, enke Ingeborg Ropstad med sønn (se ovenfor).
Losjerende: Veverske, ugift, Mari Gundersen fra Lunde  f. ca. 1875.

FT 1920:
Bjarne Arnim Olsen f. 26/1-1899 Skien, ug., Møbelsnekker hos Halvor K. Aaland, N., St., Losj. med full kost, Bor her.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no