ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


NAMLØS STORE - NAMLØS MIDTRE

Gnr 29 i Holla kommune

Oppdatert: 30.05.2024


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli | Rognkåsa | Nordgård |


Gamle Namløs Store - Namløs Megarden
Landskyld i 1505: 12 øyresbol.

Gården er første gang nevnt i en skriftlig kilde av 14. juni 1505 (Diplomatarium Norvegicum nr. 1014). Se Gul ramme nedenfor.
Olaf Gunvaldsen
betalte da Ragna Kolbeinsdatter og Tord Ormssøn 12 kyr for denne eiendommen, som var Olaf sin gamle odelsgård.
Tord Ormsøn hadde giftet seg til gården med Ragna Kolbeinsdatter, mens Olaf tidligere hadde fått gården av Gjermund Kolbeinsen, trolig
Olafs stefar. Gavebrevet ble lagt fram i retten. I realiteten kjøpte Olaf Gunvaldsen i 1505 gården på odel.

Vi må anta at Olaf Gunvaldsen var myndig i 1505 (minst 25 år). Han må derfor være født før 1480.

Kilde: Diplomatarium Norvegicum nr. 1014. Sted: Skien den 14. juni 1505.
Gjelder "12 øresbol i midtre Namlaus i Fen Sogn paa Grenland". Lagmann Amund Sigurdssøn dømmer i en odelseiendomssak den 14. juni 1505.

"Ollom monnom theim som thettæ breff see eller høræ sender Amundh Sigurdson lagman i Skydæsyslæ q. gudz och sinæ kwnnukt gørande ath jek var i Karls garde i Skydo (Skien) lugerdagen nest fore Botulswokw aptanen vppæ radstogon anno domini m d quinto mædher xii logrettes monnom kom fore mek aff enna halffuo Ragnæ Kolbeinsdotter oc Tord Ormson i vmbodæ for Ragnæ fader syster synnæ en aff andra halffuo Olaff Gwnaldson. lagdæ tha for Olaff i gaffua breff fram j rettæ fore mek och logrettet sa ludandes ath Germund Kolbeinsson haffdæ geffuet honom och hans brodher (her: svoger) Aslak Gwnnalson xij auræ boll i mydgardenom i Namlaus som ligger i Feens sokn a Gralande (Grenland) hwilket for Tord och Ragnæ fulkommæligæ ney fore sagdæ. Domlagdæ for folk Olaff Gwnnaldson och Tord Ormson, Ragnæ Kolbeinsdotter vm thetta maall.
Gengo myth tha til doms och inuirdaligæ ath hugdom mall theiræ vppa bada sy[dor]. Var thet goda manna domer och myn lagar ordskurd ath for Olaff Gwnnaldson skal beholdæ for xii auræ boll i mydgardenom i Namlaus til euerdaligæ eigæ han och hans erwingæ til euerdaligæ eigho epther thy thet var hans odall och for Germundh thet faat haffdæ medh giptingom och var nw til arffs fallet i vskyldæ eth.
Sskall och for Olaff geffuæ Ragnæ xii kyrlagh i godom peningom epther goda manna mathæ och haffua theim bytalet innan krosmessæ exultacionis nest kommer epter thy ath Ragnæ var sins broders retta erffwinga. Och til sanynd her vm henger jek myth inciglæ fore thetta breff som giort war degi och are som fyr segir.


Gunvald E. Namløs

Bruker i 1591.

"Gunduoll E. Namløs" var en av 12 utsendinger fra Holla til kongehyllingen av kong Christian IV på Akershus slott i 1591.

Kilde: Seglteginger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, Norsk slektshistorisk forening (2010).
Allmuen i Holden Søfve rette stefnestue 19de Apriil Anno 1591: Gunduoll E. Namløs (G.E.), Halduor Gemelsøn Hoffthued, Helge Tolleson Brende, Olluff Arnarsøn Omthued,
Oluff Olluffson Helgen (S.O.), Torgius Ollufsson Feen (T.O.), Anders H. Eide (A.H.), Rasmus Ythrebød, Asgier Sødue (Søve), Peder Wibethaa, Kithill Werrestad og Knud Jøntued."
Disse utsendingene var ganske sikkert ikke tilfeldig utvalgt til denne oppgaven (G.S.).

Heretter er det ikke funnet sikre kilder før Alexander Rabe von Pappenheims jordebok over Bratsberg len ca. 1615.
I 1615 eide "Olluff Naffnløs" 4 tønner korn (landskyld) i "Naffnnløs westre". Ingeborg Adamsdatter eide 1 tønne og Anund Bøe i Lardal 1 tønne.
Oluf eide også 3 tønner i gården Farstad i Drangedal, hvor "Olluff Hatuved" eide 1/2 hud.
Oluf eide også 3 tønner i gården "Ryenn i Hitterdal" (Heddal), hvor også Simen Dyresen Meen i Gjerpen eide 1 tønne, Birgithe Ryen eide 1 tønne
og Ambrosius Sauer eide 2 tønner.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Av skattematrikkelen 1647 kan vi se at gården var brukt av 2 personer (familier), Søren (Severin) Nambløs og Østen Nambløs.
De kan ha brukt gården sammen. Eller brukte 3 1/2 tønne hver. I såfall var gården tidligere delt.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"
Nambløs midgaarden som Sørren och Østen bruger, schyller aarligen med Teigen ødepladtz der wnderliggende 7 tønder korn, som Targier Aasis
arffuinger
i Moesogn eiger med bøxell. Kand erachtis att wdiffue en fuldgaard och en ødegaards skatt.
Ehr i denne skatt, penge 7 1/2 dr."

Ifølge "Det Holdenske Jernværks" kongelige privilegium av 1657, ble "begge Namløs-gårdene" tillagt jernverket.

 


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Namløs Megarden - Namløs store - Loftsgarden
Landskyld 7 tønner korn.

Eier siden 1702: Det Holdenske Jernværk ved Joachim Borse.

Den første innføring i panteregisteret er når Tyge Pedersen selger 3 av 7 tønner i "Namløs - Midgaard med Teigen"
til Joachim Borse i 1702.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 16. Digitalarkivet.
"Solgt 3 Tnd. med bøgsel fra Tyge Pedersen til Joachim Borse, dat. 6. April 1702, Summa 58 Rdl."

M. Namløs ble i 1665 drevet av 3 brukere, med ei samla landskyld på 6 tønner korn. Se manntallet av 1665 nedenfor.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Bonde, leilending
Søren Haagensen Namløss
(også kalt Severin Haagensen) f. ca. 1597*.
1. Gullik Sørensen f. ca. 1637*.
Bruker i 1665.

*Kilde: Prestens manntall av 1665.
"Namløs Midtgaarden (Fuld-gaard), (3 bruk á 2 tønner).
Midgaarden bruger 6 Tønder:
1. Severin Haagensøn 68 Aar. Søn Gullick Severinsøn 28 Aar.
2. Jon Pedersøn 48 Aar
3. Endre Carlsøn 24 Aar. 

Kilde: Matrikkelen (jordebok) 1667. Se avskrift.
"Nambløs Store med Teigen ødegaard. (7 tønder) Er melb. (mellembels?) Præben (von) Ahnens, dog (til) Hans Ifuersen forpantet."

Bonde, selveier
Brynild Olsen fra Gamle Vipeto nedre f. ca. 1670 d. ca. 1707 (skifte), s.a. Ole Brynildsen Wibetoe.
g.m. Anne Rasmusdatter
1. Ole Brynildsen.
Eier fram til 1706.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, folie 203b - 206a.
Sted: Namløs Store - 1707.
Brynel Olssen, død.
Arfuinger Enchen og en Søn.
1. Olle Brynelssen. Umyndig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Bonde, selveier
Nils Olsen Nambløs fra Gamle Vipeto nedre f. ca. 1663 bg. 26/3-1732. "Niels Olsen Namløs, 65 aar.", s.a. Ole Brynildsen Wibetoe.
g.m. Marthe Johannesdatter fra Lunde nedre(1) i Valebø f. ca. 1670 på Østgården i Nes, Sauherad bg. 5/8-1738. "Marte Johannesdatter 71 aar", d.a. Johannes Svendsen Lunde.
1. Maren Nilsdatter f. ca. 1699 g.m. Anders Olsen. Se V. Tveit.
2. Anne Nilsdatter g. 20/6-1728 m. Steen Andersen. Se Ø. Håtveit store.
3. Ole Nilsen f. ca. 1702. Se M. Namløs(5).
4. Johannes Nilsen f. ca. 1707. Se M. Namløs(10).
5. Kirsten Nilsdatter g.m. Halvor Andersen Meeltej. Se Melteig under Håtvet store.
Eier 1706.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, folie 240b - 246a.
Sted: Namløs Store - 1732.
Niels Olsen, død.
Enchen Marthe Johannesdtr. og deris børn:
1. Ole Nielsen. Myndig.
2. Johannes Nielsen. Myndig.
3. Anne Nielsdtr. g.m. Steen Andersen Haatvedt.
4. Maren Nielsdtr. g.m. Anders Olsen Jøntvet.
5. Kirsten Nielsdtr. 20 Aar. Ugift.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Det kan se ut som at Nils Olsen Namløs delte gården i 2 parter før 1723. Han lot sin eldste sønn Ole Nilsen overta denne gården.
Hans andre sønn Johannes, fikk det andre bruket, som før hadde vært festa bort til Christen Thoresen. Se M. Namløs(10).


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |
| Hustomter |


Namløs Megarden 5 med Teigen
Gnr 29 - bnr 5. Tidligere løpenr. {67c, 70, 71}c

Dette er halvparten av Namløs store (ovenfor). Landskyld 3 1/2 Tønde korn.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 16. Digitalarkivet.
"6 2/3 Sætting med bygsel Solgt fra Justiceraad Leopoldus til Ole Nielsen, dat. 18. Feb. 1738 for 22 Spd."
"7 8/21 Sætting med bygsel Solgt fra Anders Olsen til Ole Nielsen, dat. 18. Feb. 1738 for 24 Spd."

Bonde, selveier
Ole Nilsen Namløs fra M. Namløs store f. ca. 1702 bg. 29/8-1767. "Ole Nielsen Store Namløs, 65 Aar 5 Mnd. 6 Dage.", s.a. Nils Olsen Nambløs.
g. i Holla 8/6-1738 m. Karen Jonsdatter fra S. Vale i Valebø dpt. 18/12-1718 bg. 18/11-1784. "Karen Jonsdatter St. Namløs af et langvarigt og smærteligt Tilfælde, 65 Aar 4 Uger.", d.a. Jon Arvesen Hvale.
1. Nils dpt. 11/3-1739 bg. 18/5-1739. "Niels Olsen Namløs, 6 Uger."
2. Marthe Olsdatter dpt. 30/6-1740 g1g m. Lars Andersen. Se S. Namløs(2).
3. Karen Olsdatter dpt. 12/5-1743 g.m. Tormod Nilsen Olsbrygge. Se Olsbrygge under Stenstad.
4. Nils Olsen Namløs dpt. 23/1-1746. Overtok gården.
5. Anna Olsdatter dpt. 20/4-1749 g.m. enkemann Jens Christensen Kolstad. Se Kolstad store Vestre.
6. Jon Olsen dpt. 9/4-1752. Til Fen øvre(1).
7. Steen dpt. 2/7-1755 bg. 15/10-1755. "Steen Olsen Store Namløs, 14 Uger 4 Dage."
8. Kirsten Olsdatter dpt. 6/3-1757 g.m. enkemann Helge Brynhildsen. Se Berget under Romnes.
9. Maren Olsdatter (Mari Olsdatter) dpt. 22/6-1760 g.m. verksarbeider Anund Olsen. Se Familie 60 - Verket 1801.
10. Marthe bg. 31/12-1767. "Marthe Olsdatter søndre Namløs, 14 Dage."
Eier 1738.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Namløs og Karen Jonsdatters Niels: Tyke Tvett, Johannes Namløs, Ole Store Vale, Ragnil Vibeto, Anna Holden.
F.f. Ole Namløs og Karen Jonsdatters Marte: Steen Holden, Johannes Namløs, Maren Tved, Anna Holden, Kirsten Meltijen.
F.f. Ole og Karen Namløs Karen: Anders Tved, Anders Steenstadvolden, Anna Hottved, Anna Lucenæs, Anna Jonsd.
F.f. Ole og Kari Jonsdatter Namløsis Niels: Anders Tvedt, Johannes Namløs, Anne Hotvedt, Anne Steenstadvolden, Kirsti Andersd. Tvedt.
F.f. Ole og Karen Store Namløses Anna: Aadne Namløs, Johannes Namløs, Maren Tved, Marthe Namløs, Anna Nedre Namløs.
F.f. Ole Namløs og Karen Jonsdatters Jon: Johannes Namløs, Sivert Tejen, Arne Stuerud, Kirsten Nedre Namløs, Marte Store Namløs.
F.f. Ole Store Namløs og Karen Jonsdatters Steen: Anders Store Hvale, Ole Store Hvale, Anders Nedre Sannæs, Anna Store Hvale, Maren Borstad.
F.f. Ole Namløs og Karen Jonsdatters Kirsten: Ole Melteij, Johannes Namløs, Sivert Tejen, Margrethe Melteij, Marthe Store Hottved.
F.f. Ole Store Namløs og Karen Jonsdatters Maren: Johannes Namløs, Ole Store Hvale, Anders Store Hotved, Johannes Namløs, Marthe Johannesd. Store Namløs.

Ytterbøe: "Ole var en nytta mann i bygda og han var den første kassereren for skole- og fattigkassa i bygda."

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll/ Skiftedesignasjoner sluttede nr. 19 (Riksarkivet i Oslo).
Folie 543b - 544b.
Sted Namløs Store - 1768.
Ole Nielsen Namløs, død.
Enchen Kari Jonsdtr. og børn (alle umyndige).
1. Niels Olsen 22 Aar. Formynder Johannes Namløs.
2. Jon Olsen 13 Aar. Formynder Ole Steensen Haatvedt, som "Myndligens Søskendebarn".
3. Karen Olsdtr. 24 Aar. Formynder Moderbroder Arve Stuverud.
4. Anne Olsdtr. 19 Aar. Formynder Moderbroder Anders (Jonsen) Dahl.
5. Kirsti Olsdtr. 12 Aar. Formynder Moderbroder Arve Stuverud.
6. Marie Olsdtr. 7 Aar. Formynder moderen Kari Jonsdtr.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 16. Digitalarkivet.
"9 Sættinger(?) med bygsel solgt fra Kari Jonsdatter til Holden Jernværk, dat 16. April 1773 for 50 Spd."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 16. Digitalarkivet.
"2 Tønder 8 Sæt. med bygsel Solgt fra Forwalter Rasmusen til Niels Olsen, dat. 3. Juni 1774 for 100 Spd."

Bonde, selveier
Nils Olsen Namløs herfra dpt. 23/1-1746 d. 27/5-1831 på Namløs.
g1g i Holla 29/11-1771 m. Ingeborg Arvesdatter fra gården Holla dpt. 14/12-1749 bg. 6/1-1799. "Ingeborg Arvesdatter Namløs, 49 Aar.", d.a. Arve Olsen Holla.
Forlovere: "Johannes Nielsen Store Namløs og Tron mellem Namløs."
g2g i Holla 7/11-1799 m. enke Maren Olsdatter fra Gravningen under Sannes dpt. 24/6-1738 d. 26/10-1819 på Namløs, d.a. Ole Levorsen Gravningen.
1. Maren Nilsdatter dpt. 8/11-1772.
2. Karen Nilsdatter d.e. dpt. 11/9-1774.
3. Helvig Nilsdatter dpt. 23/3-1777.
4. Karen Nilsdatter d.y. f. 14/4-1779.
5. Kirsten f. 18/2-1781 bg. 17/6-1781. "Kirsten Nielsdatter Namløs 17 uger."
6. Ole Nilsen f. 24/4-1782. Se M. Namløs(10).
7. Arve Nilsen f. 4/11-1784. Se nedenfor.
8. Jon f. 15/3-1787 bg. 11/4-1787. "Jon Nielsen Namløs 3 uger 6 dage."
9. Johannes f. 18/3-1788 bg. 23/4-1788. "Johannes Nielsen Namløs 4 uger 6 dage."
10. Johannes Nilsen f. 22/4-1789.
11. Jon Nilsen f. 10/11-1792. Skredder i 1822.
Eier 1774.

F.f. Niels Olsen Store Namløs og Ingebor Arvesdatters Maren: Johannes Namløs, Tron mellem Namløs, Niels Johannesen, Anna Hvale, Anna Olsd. Søve.
F.f. Niels Olsen Store Namløs og Ingebor Arvesdatters Karen: Tormo Olsbrygge, Morten Tofte, Jon Olsen Namløs, Karen Olsbrygge, Maren Tofte.
F.f. Niels Olsen Store Namløs og Ingebor Arvesdatters Helvig: Ole Holden, Annund Vibeto, Ole Johannesen Namløs, Kirsten Vibeto, Anna Holden.

F.f. Niels Olsen Store Namløs og Ingeborg Arvesdatters Karen: Ole Holden, Niels Johannissen Store Namløs, Jon Olsen Søve, Marte Søndre Namløs, Anne Holden.
F.f. Niels Olsen Store Namløs og Ingeborg Arvesdatters Kirsten: Ole Holden, Niels Johannisen Namløs, Jon Olsen Søve, Maren Arvesd. Wibeto, Maren Olsd. Store Namløs.
F.f. Niels Olsen Store Namløs og Ingeborg Arvesdatters Ole: Ole Holden, Niels Johannissen Namløs, Jon Nordre Fæhn, Ingeborg Olsd. Store Namløs, Maren Olsd. Store Namløs.
F.f. Niels Olsen Store Namløs og Ingeborg Arvesdatters Arve: Niels Johannissen Namløs, Jon Olsen Fæhn, Ole Johannissen Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Kirsten Olsd. Namløs.
F.f. Niels Olsen Namløs og Ingeborg Arvesdatters Jon: Ole Holden, Tron Namløs, Jon Olsen Fæhn, Ingeborg Olsd. Namløs, Karen Fæhn.
F.f. Niels Olsen Namløs og Ingeborg Arvesdatters Johannes: Ole Holden, Niels Johannissen Namløs, Jon Fæhn, Karen Pedersd. Fæhn, Kirsten Olsd. Fæhn.
F.f. Niels Olsen Namløs og Ingeborg Arvesdatters Johannes: Niels Johannissen Namløs, Kystol Tronsen Namløs, Jon Fæhn, Ingeborg Olsd. Namløs, Kirsten Tronsd. Namløs.
F.f. Niels Olsen Namløs og Ingeborg Arvesdatters Jon: Anders Arvesen Wale, Annund Wibeto, Anders Larsen Fæhn, Anne Arvesd. Wale, Ingeborg Hansd. Namløs.


Nedre Telemark Skifteprotokoll 1797 - 1800, Folie 706b - 708b.
Sted Namløs Store, Holden 1799.
Ingeborg Arvesdatter, død.
Enchemand Niels Olsen og deris Børn:
1. Ole Nielsen 16 Aar.
2. Arve Nielsen 14 Aar.
3. Johannes Nielsen 11 Aar.
4. Marie Nielsdtr. 26 Aar, ugift.
5. Kari Nielsdtr. d.e. 24 Aar. Tiener paa Søwe.
6. Helvig Nielsdtr. Tiener hos John (Olsen) Fæhn (Farbror).
7. Kari Nielsdtr. d.y. 19 Aar.
Verge for "sønnen" (hvilken?), Jon Olsen Fæhn.
Verge for de eldste døtrene: "Deres mosters mand, Anund Hansen Vibetoe."
Skiftet er delvis transkribert av Arne Johan Gjermundsen.

Enka Maren Olsdatter hadde tidligere vært gift med Christen Pedersen Nyhuus. Se Nyhus under Romnes.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 61. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Niels Olsen til Arve Nielsen paa løbenr. 70, 71 for 250 Rdl., dat. 29. Jan., thinglæst 4. Feb. 1807."

 

Bonde, selveier
Arve Nilsen Namløs
herfra f. 4/11-1784 d. 15/7-1867 på Namløs, som føderådsmann, s.a. Nils Olsen Namløs.
g1g i Holla 1/9-1808 m. Marie Christensdatter fra Håtveit f. 7/11-1782 d. 12/7-1827 på Namløs, d.a. Christen Kjøstolsen Haatvedt.
g2g i Holla 11/9-1829 m. enke Kirsti Olsdatter fra Tveit f. 23/12-1792 d. 30/12-1861 på Namløs, d.a. Ole Andersen Borgen.
1. Christen Arvesen f. 31/10-1808 g. 28/12-1832 m. Ingeborg Johannesdatter fra V. Heisholt f. 29/3-1807. De emigrerte til N. Amerika i 1853.
2. Nils Arvesen f. 17/2-1811. Se M. Namløs(7).
3. Ole f. 4/5-1813 d. 1/8-1813. "Ole Arvesen Namløs, 3 Mnd. 7 Dage."
4. Ingeborg Arvesdatter f. 2/10-1814 g.m. Nils Johannesen Namløs. Se Enerhaugen(4) av M. Namløs.
5. Ole f. 4/7-1818 d. 18/8-1818. "Ole Arvesen Gaardmands Søn Namløs, 1 Mnd. 15 Dage." Kun hjemmedåp 5/7-1818. Ingen faddere.
6. Anne Arvesdatter f. 14/8-1821 g. 25/3-1847 m. Nils Nilsen fra Ringsevja (Familie 57 - Verket 1822). De emigrerte til USA 14/4-1847. Han skrev seg da som "Niels Nielsen Heisholt."
7. Ole Arvesen f. 30/12-1823. Overtok gården.
Eier 1807.

F.f. Arve Nielsen Namløs og Maria Christensdatters Christen: Ole Namløs, P. og H. Hotved, Anne Hotved, Karen Namløs.
F.f. Arve Nielsen Namløs og Maren Christensdatters Niels: Ole Nielsen, Niels Mikelsen, Halvor Christensen, Kari Nielsd., Kari Kiøstolsd.
F.f. Gaardmand Arve Nielsen Namløs og Maria Christensdatters Ole: Anne Isachsd. Namløs, Kjøstol Christensen Namløs, Ole Nielsen Namløs, Jon Nielsen Namløs.
F.f. Arve Nielsen Namløs og Maria Christensdatters Ingeborg: Anne Tufte, Anne Namløs, Niels Namløs, Ole Namløs, Halvor Hotved.
F.f. Gaardmand Arve Nielsen Namløs og Maria Christensdatters Ole: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt. 5/7.
F.f. Gaardmand Arve Nielsen Namløs og Maria Christensdatters Anne: Mari Hotved, Ingebor Nyehuus, Ole Namløs ældre, Peder Tufte, Jon Nielsen Namløs.
F.f. Gaardmand Arve Nielsen Namløs og Maria Christensdatters Ole: Anne Isaksd. Namløs, Kirsten Kjøstolsd. Haatvedt, Ole Nielsen Namløs ældre, Peder Tufte og Jon Nielsen Namløs.

Gårdens nye landskyld 1818: 2 dl. - 4 ort - 8 sk. Revidert i 1886 til 4 mark 37 øre (skyldmark).

Hans andre kone, Kirsti Olsdatter var enke etter Sivert Olsen Nordal.

Gårdsarbeider, inderst (leieboer)
Christen Arvesen Namløs herfra f. 31/10-1808 d. i USA.
g. 28/12-1832 m. Ingeborg Johannesdatter fra V. Heisholt f. 29/3-1807 d. i USA, d.a. Johannes Christiansen Heisholt.
1. Nils f. 4/3-1833 d.
2. Arve Cristensen f. 23/2-1835.
2. Maria Christensdatter f. 12/5-1837.
3. Johannes Christensen f. 1/6-1840.
4. Marthe Christensdatter f. 9/7-1847.
5. Nils Christensen f. 26/12-1851.

F.f. Gaardmand Christen Arvesen Namløs og Ingeborg Johannesdatters Niels: Marthe Nielsd. Heisholt, Ingeborg Arvesd. Namløs, Arve Namløs, Christian Johannesen Heisholt, Niels Johannesen Heisholt.
F.f. Gaardmand Christen Arvesen Namløs eller Fæhn og Ingeborg Johannesdatters
Arve: Kirsten Olsd. Namløs, Anne Johannesd. Heisholt, Arve Namløs, Johannes Heisholt, Niels Arvesen Namløs.
F.f. Gaardmand Christen Arvesen Namløs og Ingeborg Johannesdatters
Maria: Anne Johannesd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Johannes Christiansen Heisholt, Arve Namløs, Christian F. Johannesen Heisholt.
F.f. Gaardmand Christen Arvesen Jøntved og Ingeborg Johannesdatters
Johannes: Marthe Nielsd. Heisholt, Ingeborg Arvesd. Namløs, Arve Namløs, Johannes Christiansen Heisholt, Niels Johannesen Heisholt.
F.f. Gaardmand Christen Arvesen Namløs og Ingeborg Johannesdatters
Marthe: Maria Johnsd. Namløshagen, Anne Johnsd. Wibetoe, Arve Namløs, Isak Olsen Namløs og Ole Arvesen Namløs.
F.f. Gaardbruger Christen Arvesen Namløs og Ingebor Johannesdatters
Nils: Ingebor Arvesd. Namløs, Gunnild Gundersd. ditto., Nils Johannesen ditto, Nils Arvesen ditto, Ole Arvesen ditto.

Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1853.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 61. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arve Nielsen til Ole Arvesen for 824 Rdl., 54 skilling, dat. 13., thinglæst 14. Okt. 1859."


Bonde, selveier
Ole Arvesen Namløs herfra f. 30/12-1823.
g. i Holla 30/11-1854 m. Gunhild Gundersdatter fra Kåsa/ Hegna under Sannes f. 2/1-1832, d.a. Gunder Gulbrandsen.
Forlovere: "Tron Andersen Namløs og Nils Johannesen Namløs."
Eier 1859.

Ole Arvesen solgte gården i 1865 og kjøpte samtidig den nyere gården Se M. Namløs(7), som broren Nils Arvesen hadde bygd.
Se alle barna der.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 61. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Arvesen til Jørgen Pedersen for 1650 spd., dat. 26. April, thinglæst 8. Mai 1865."

Bonde, selveier
Jørgen Pedersen Namløs fra S. Namløs(1)  f. 20/1-1827 d. 1889, s.a. Peder Pedersen Namløs.
g. i Holla 27/6-1851 m. Anne Nilsdatter fra N. Jøntvedt(2) f.
18/9-1828 død etter 31/12-1910, d.a. Nils Hansen Jøntvedt.
Forlovere: "Peder Augustinusen Omtvedt og Peder Gundersen Fæhn."
1. Peder Jørgensen f. 29/6-1852 på Holla. Overtok gården.
2. Nils Jørgensen f. 30/6-1855 på Holla. Se Store Bø i Helgen.
3. Tron Jørgensen f. 29/5-1858 d. 21/8-1885 av "Tæring".
Eier 1865.

F.f.
Gaardmand Jørgen Pedersen Holla og Anne Nilsdatters Peder: Ingebor Jørgensd. Namløs, Gunnild Maria Nilsd. Jøntved, Nils Hansen Jøntved, Peder Pedersen Hollasæter, Anders Tronsen Namløs.
F.f. Gaardm. Jørgen Pedersen Holla og Anne Nilsdatters
Nils: Kari Gundersd. Jøntved, Gunnild Maria Nilsd. Jøntved, Tron Andersen Namløs, Nils Hansen Jøntved, Halvor Halvorsen Haatved, Peder Pedersen Namløs.
F.f. Jørgen Pedersen Kolle og Anne Nilsdatters
Tron: Gunnild Maria Nilsd. Haatvedt, Anne K. Nilsd. Kolle, Tron A. Namløs, John Bentsen Wale, Peder Pedersen Namløs.

Jørgen Pedersen og kona forpakta Holla gård i tiden 1852 - 1856. To av deres barn ble født der.
De bodde deretter en tid på Kolle, som leieboere, før han kjøpte denne gården i 1865.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 61. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jørgen Pedersens enke (jfr. uskiftebevilling thinglæst 8. Okt. 1889), til sønnen Peder Jørgensen for kr. 10.000,
hvoraf kr. 4.000 henstaar med pant i dette brug, dat. 28. Sep., thingl. 8. Okt. 1889."

Bonde, selveier
Peder Jørgensen Namløs herfra f. 29/6-1852 d. 1914.
g. i Holla ca. 1885 m. Anne Martine Pedersdatter fra Røkstua under Namløs nedre f. 9/3-1863 d. ca. 1924, d.a. Peder
1. Jørgen P. Namløs f. 30/10-1885 g.m. Martha Tufte. Se Fensv. 175. Flytta seinere til Gjerpen.
2. Anne P. Namløs f. 30/11-1888 g.m. Mikkel Mandt i Fyresdal.
3. Peder P. Namløs f. 4/8-1891. Overtok gården.
4. Gustav P. Namløs f. 28/5-1894.
5. Nikoline P. Namløs f. 2/3-1897 g.m. lærer Knut Tveitane.
6. Thor P. Namløs f. 15/2-1900 g.m. Olga B. Febakke.
7. Martha P. Namløs f. 24/12-1903 d. 29 år gammel. Ugift.
8. Ruth P. Namløs f. 23/1-1908.
Eier 1889.

Enke Anne Nilsdatter, "Husfaderens Moder", bodde her med føderåd i både 1891 og i 1910. Se ovenfor.

Peder J. Namløs fikk gjennom sin kone både hennes odelsgård Røykstua og halve Rognkåsa.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 61. Digitalarkivet.
"Skifteskjøde fra skifteforvalteren i avdøde gaardbruker Peder Jørgensen Namløs og gjenlevende hustru Martine Namløs's fellesbo til arvingen
Peder Namløs paa dette brug m.m. for kr. 37.250.-, med (fordeling av arv mellom 7 søsken) dat. 26. Nov. 1924, tinglyst 29. Nov. 1924."

Bonde, selveier
Peder P. Namløs f. 4/8-1891.
g. i Holla 1955 m. Ingeborg Hagen fra Flatdal i Seljord.
Eier 1924.

Røykstua og halve Rognkåsa hørte fremdeles til gården.


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Namløs Megarden 7 med Bosli
Gnr 29 - bnr 7. Gammelt løpenr. [67c, 70, 71] c.

Utskilt fra bnr 5 (Arve Nilsen Namløs) i oktober 1859.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 63. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arve Nilsen til sønnen Nils Arvesen for 235 Spd - 66 Skilling, dat. 13., thinglæst 14. Oktober 1859."

Landskyld 1859: 4 Ort. Revidert i 1886 til 1 mark 31 øre (skyllmark).

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Bonde, selveier
Nils Arvesen Namløs fra M. Namløs(5) f. 17/2-1811 d. i USA, s.a. Arve Nilsen Namløs.
g. i Holla 24/11-1835 m. Ingeborg Karine Halvorsdatter fra M. Jøntvedt(1) f. 7/3-1816 d. i USA, d.a. Halvor Evensen Jøntvedt.
Forlovere: "Christen Arvesen Fæhn og Jørgen Jonsen Kaalstad."
1. Maria Nilsdatter f. 26/1-1836.
2. Halvor Nilsen f. 24/1-1838.
3. Arve Nilsen f. 23/1-1841.
4. Ole Nilsen f. 12/8-1843.
5. Aslaug Kirstine Nilsdatter f. 21/5-1846.
6. Anne f. 1/4-1849 d. som spedbarn.
7. Anne Nilsdatter f. 15/6-1850.
8. Thor Nilsen f. 3/3-1853?
Eier 1859.

F.f. Gaardmand Niels Arvesen Namløs og Ingeborg Karine Halvorsdatters Maria: Ingeborg Johannesd. Fæhn, Ingeborg Arvesd. Namløs, Arve Nielsen Namløs, Christen Arvesen Fæhn, Even Halvorsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Niels Arvesen Jøntved og Ingeborg Karine Halvorsdatters Halvor: Asloug Thorsd. Jøntved, Anne Arvesd. Namløs, Ole Huuset, Christen Namløs, Isak Olsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Niels Arvesen Namløs og Ingeborg Karine Halvorsdatters Arve: Kirsti Olsd. Namløs, Ingeborg Arvesd. Namløs, Christen Arvesen Jøntved, Thor Jøntved, Niels Halvorsen Namløs.
F.f. Huusmand Niels Arvesen Kaasen under Jøntved og Ingeborg Karine Halvorsdatters Ole: Maria Johnsd. Jøntved, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, Thor Jøntved, Ole Arvesen Namløs.
F.f. Huusmand Niels Arvesen Skovkaas og Ingeborg Karine Halvorsdatters Asloug Kirstine: Maria Johnsd. Jøntved, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, Even Halvorsen Jøntved, Ole og Halvor Halvorssønner Jøntved.
F.f. Huusmand Nils Arvesen Aafosskaas og Ingebor Halvorsdatters Anne: Berthe Kittilsd. Jøntved, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Gunder Jensen Jøntved, Halvor Halvorsen Jøntved, Ole Arvesen Namløs.
F.f. Huusmand Nils Arvesen Aafosskaas og Ingebor Karine Halvorsdatters Anne: Ingebor Arvesd. Namløs, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, Even Jøntved, Christen Arvesen Namløs, Halvor Halvorsen Jøntved.


Denne familien utvandra til N. Amerika i mars 1862.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 63. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Arvesen til Anders Kittilsen for 500 Spd., dat. 27. Marts, thinglæst 17. Juni 1862."

Anders Kittilsen Namløs.
Eier 1862.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 63. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Kittilsen til Ole Arvesen for 600 Spd., dat. 26. April, thinglæst 8. Mai 1865."

Bonde, tømmermand, selveier
Ole Arvesen Namløs fra M. Namløs(5) f. 30/12-1823, s.a. Arve Nilsen Namløs.
g. i Holla 30/11-1854 m. Gunhild Gundersdatter fra Kåsa/ Hegna under Sannes f. 2/1-1832 d. 1/9-1913 på Bjørnstad under Prestegården, d.a. Gunder Gulbrandsen.
Forlovere: "Tron Andersen Namløs og Nils Johannesen Namløs."  
1. Maria Kistine Olsdatter f. 11/8-1855.
2. Anne Gurine Olsdatter f. 16/4-1857.
3. Arve Olsen f. 1/6-1859. Gruvearbeider i 1875.
4. Gunder Olsen f. 29/6-1861.
5. Kirsti Olsdatter f. 9/4-1863.
6. Johanne Olsdatter f. 28/6-1865 g.m. Jens Hansen Bjørnstad. Se Bjørnstad under Prestegården.
7. Ingeborg Olsdatter f. 1867.
8. Anne Kristine Olsdatter f. ca. 1871.
Eier 1865.

F.f. Gaardm. Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters Maria Kirstine: Ingebor Arvesd. Namløs, Ingebor Gundersd. Søwe, Arve Nilsen Namløs, Nils Johannesen Namløs, Halvor Nilsen Namløs.
F.f. Gaardm. Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters
Anne Gurine: Ingebor Arvesd. Namløs, Anne Gundersd. Namløs, Nils Johannesen Namløs, Nils Arvesen ditto, Anders Andersen Hougen.
F.f. Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters
Arve: Ingebor Gundersd. Vrk., Anne Gundersd. Namløs, Hans H. Spærland, Nils Johannesen Namløs, Halvor Nilsen Namløs.
F.f. Gaardmand Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters
Gunder: Maren Tollevsd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Nils Johannesen ditto, Halvor Nilsen ditto, Ole Nilsen Namløs.
F.f. Gaardbr. Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters
Kirsti: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Anne Gundersd. Søve, Nils Johannesen Namløs, Hans Hansen Spærland Vrk., Anders Andersen Haugen.
F.f. Gaardbr. Ole Arvesen Namløs og Gunnild Gundersdatters
Johanne: Ingeborg Gundersd. Vrk., Anne Gundersd. Søve, Nils Johannessen Namløs, Jørgen Pedersen Namløs, Ole Olsen Aafoskaas.


Ole Arvesen Namløs solgte sin farsgård M. Namløs(5), tok med sin gamle far, og flytta hit med sin familie i 1865.
Føderådsmann her i 1865: Enkemannen Arve Nilsen Namløs(82), hans gamle far.
Denne familien flytta i 1872 til Roligheten under Tufte (23/7).

Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka"): Besetning 2 kuer og 3 sauer. Gårdens areal: 30 mål dyrka mark.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 63. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Christen Christensen Dalene for 450 Spd., dat. 2., thinglæst 22. April 1872."

Bonde, skredder, selveier
Christen Christensen Dalene fra Piperud i Lunde i Telemark f. 16/9-1833 i Lunde, s.a. Christen Gulbrandsen Piperud.
g. i Drangedal 31/3-1865 m. Ingeborg Thorine Larsdatter fra Dalene i Drangedal f. 9/11-1837 i Drangedal, Lars Knutsen Guldbrands og Anne Marie Gundersd. Dalene.
1. Anne Maria Christensdatter f. 3/10-1865 i Drangedal g.m. Andreas Halvorsen.
2. Gunhild Thomine Christensdatter f. 10/9-1867 i Drangedal.
3. Liv Christensdatter f. 12/5-1871 i Drangedal.
4. Kirstine Christensdatter f. 26/8-1874 i Holla d. 2/4-1961 i Drangedal g.m. Knut Gundersen Dalene. Bodde i Drangedal.
5. Hanna Christensdatter f. 29/9-1876 d. 27/8-1973 g m. Jørgen Jørgensen Vågsland. Bodde på Vågsland i Tørdal sogn. Ingen barn.
Eier 1872.

"Kreaturhold i 1875: 2 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar."

Denne familien flytta visstnok tilbake til Drangedal i 1882.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 63. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Christensen Dalene til Tron Kittilsen Namløs for kr. 3.200, dat. 24. April, Thinglæst 5. Okt. 1882."

Bonde, selveier
Tron Kittilsen Namløs f. 16/4-1849 d. 12/12-1912 på Namnløs av "Mavesygdom", 63 år gml., s.a. Kittil Andersen Fæhn/ Namløs.
g. i Holla m. Anne Christine Tollefsdatter fra N. Fen(2) f. 12/9-1847 d. 22/2-1898 på Namløs, d.a. Tollev Halvorsen Fæhn.
1. Karen Kirstine Namløs f. 7/4-1878 g.m. Andreas Grindem. Se nedenfor.
2. Maria Namløs f. 1882 g.m. Aksel Karlsson. Bodde på Nesodden ved Oslo.
Eier 1882.

Tron Kittilsen kjøpte senere inntil et jordstykke på rundt 7 mål (30/8).

Ved hans død ble han ført opp som dissenter, tilhørende "den Lutherske Frimenighed." Om man ikke finner deres barn døpt i kirken,
se menigheten D.E.L.K. sine kirkebøker under Kilder.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 63. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Trond Kittilsen Namløses arvinger, Karen Grindem med mand Andreas Grindem og Marie Karlsen med mand Aksel Karlsen, hvorefter eiendommen,
samt gnr. 30, bnr. 8 m.v., alene skal tilhøre Andreas Grindem for kr. 7.700, hvorav for løsøre kr. 1.700, dat. 22. Jan., tingl. 12. Feb. 1913."

Byggmester, snekker, bonde
Andreas Grindem fra Øyestad i Vest-Agder f. 22/2-1874 d. 6/2-1963.
g.m. Karen Kirstine Tronsdatter herfra f. 7/4-1878 d. 15/2-1964.
1. Anne Kristine Grindem f. 31/7-1902 g1g m. Nils Hvale i Porsgrunn (død 1937). Anne g2g i Porsgrunn m. Kittil Halvorsen i Porsgrunn.
2. Wilhelm Thorleif Grindem f. 16/4-1904 d. 28/11-1875 g.m. Margit Wåras f. 27/12-1907 d. 18/9-1998. Bodde i Gjerpen og der gravlagt.
3. Anne Helene Grindem f. 25/1-1906 d. 18/12-1993. Bodde i Skien. Gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss.
4. Thora Marie Grindem f. 17/1-1908 d. 29/9-1989 (gravlagt på Kronborg nye med sitt pikenavn) g.m. Karl Aksel Karlsen f. 1914 d. 9/6-1947. Bodde i Skien. Han er gravlagt på Nordre gravlund.
5. Klara Alvilde Grindem f. 16/12-1910 d. 31/12-1998 g.m. Ingebreth Bjøntvedt f. 28/4-1903 d. 26/3-1981. Bodde på Tolnes i Solum. Gravlagt på Solum kirkegård.
6. Martha Therese Grindem f. 23/9-1913 d. 7/11-2002 g.m. Arne Jens Pedersen f. 15/10-1911 d. 7/12-1967. Bodde på Herøya. Gravlagt på Eidanger gamle.
7. Anny Marie Grindem f. 18/11-1915 d. 10/3-2008 g.m. Richard Blomquist f. 3/6-1914 d. 18/4-1991. Bodde i Skien. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
8. Trond Adolf Grindem f. 12/12-1916. Overtok eiendommen.
9. Marry Nikoline Grindem g.m. Peder Pedersen. Bodde på Ulefoss.
Eier 1913.

A. Grindem kjøpte i 1917 tilleggsjord på 6 mål av gården Fen (25/16). Det var eiendommen Myrstad. Myrstad var en part av
Klokkergården på Fen. Kirkedepartementet solgte denne til Halvor Løvli i 1914 og han solgte igjen til A. Grindem i 1916.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 63b. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/12-1848, grunnbokført (tinglyst) 7/1-1949 fra Andreas Grindem til søn Trond Grindem på denne eiendom og 30/8, samt 25/16, for kr. 18.200, hvorav for
løsøre kr. 5.000. Kr. 3.215 av kjøpesummen henstår med pant.
Sælgeren og hustru Karen forbeholder sig fritt husvær for livstid. Sælgeren forbeholder sig også for livstid bruk av saginnretningen."


Agronom, sageier
Trond Adolf Grindem (Trond Grindem) herfra f. 12/12-1916 d. 21/6-2002.
g.m. Ingeborg Larsdatter Kålstad f. 24/8-1927 d. 29/11-2014.
1. Lars Andreas Grindem g.m. Laila Bergethå.
2. Torbjørn Grindem.
3. Ingun Kristin Grindem.
4. Trond Halvard  Grindem.
5. Tore Vilhelm Grindem.
Eier 1948/49.

I 1952 var besetningen 1 hest, 4 kuer og ungdyr.

 


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Namløs Megarden 10 med Teigen
Gnr 29 - bnr 10. Gammelt løpenr. 69a.

Utskilt fra Namløs store i 1742. Fremdeles kalt "Namløs store" utover på 1700-tallet.

Landskyld 1742: 3 1/2 Tønne korn.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Bonde, selveier
Johannes Nilsen Namløs fra Namløs store f. ca. 1707 bg. 21/4-1784. "Johannes Nielsen Store Namløs død af Alderdoms Svaghed, 77 Aar 16 Uger 2 Dage.", s.a. Nils Olsen Namløs.
g1g i Holla 27/12-1736 m. Berthe Andersdatter fra N. Vale i Valebø f. ca. 1716 bg. 1/12-1743. "Berthe Andersdatter Namløs, 27 Aar.", d.a. Anders Gunnesen Wale.
g2g i Holla 23/8-1744 m. Marthe Haraldsdatter fra Søve dpt. 25/2-1720 bg. 3/6-1787. "Marthe Haraldsdatter Store Namløs, 67 Aar 15 Uger.", d.a. Harald Svennungsen Søve.
1. Marthe Johannesdatter dpt. 6/8-1741 bg. 6/9-1763. "Marthe Johannesdatter store Namløs, 22 Aar 30 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
2. Nils Johannesen dpt. 25/3-1745. Enerhaugen(4).
3. Berthe Johannesdatter dpt. 11/5-1747 bg. 29/3-1773. "Berthe Johannesd. Store Namløs, 26 Aar, 2 Mnd."
4. Harald dpt. 24/4-1750 bg. 21/5-1759. "Harald Johannisen Namløs, 9 Aar."
5. Gunder Johannesen dpt. 17/5-1752. Se V. Heisholt.
6. Ole Johannesen dpt. 29/12-1754. Ugift.
7. Anders Johannesen dpt. 22/5-1757.
Bruker 1742.

F.f. Johannes Namløs og Berte Andersdatters Marte: Halvor Melteij, Gunder Vale, Maren Tved, Maren Namløs, Maren Evensd.
F.f. Johannes Namløs og Marte Haralsdatters Niels: Anders Tved, Hans Hougen, Arve Hvale, Karen Namløs, Kirsten Haralsd.
F.f. Johannes Namløs og Marte Haralsdatters Berte: Hans Haugen, Anders Andersen store Hvale, Ingebor store Hvale, Karen Namløs, Karen Haralsd Fæhn.
F.f. Johannes Namløs og Marthe Haraldsdatters Harald: Ole Namløs, Svennum Fæhn, Karen Store Namløs, Maren Mellem Namløs, Karen Haralsd. Fæn.
F.f. Johannes Namløs og Marte Haralsdatters Gunder: Steen Hottved, Ole Namløs, Svennum Fæn, Kirsten Namløs, Karen Haralsd.
F.f. Johannes Namløs og Marthe Haralsdatters Ole: Ole Namløs, Anders Hvale, Inger Hougen, Karen Hoxodde, Marthe Store Hottved.
F.f. Johannes Namløs og Marthe Harralsdatters Andreas(!): Hans Hougen, Sivert Tejen, Niels Namløs, Marthe Fæhn, Marte Store Namløs.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 543b - 544b.
Sted Namløs Store - 1744.
Berthe Andersdtr., død.
Enchemanden Johannes Nielsen og Barn
1. Marthe Johannesdtr. omtrent 3 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775 - 1784, folie 339a - 339b.
Sted Namløs Store i Holden - 1778.
Frivillig skifte mellem:
Johannes Nielsen 72 Aar og Kone Marthe Haraldsdtr. 60 Aar. Børn:
1. Niels Johannesen. Myndig, gift.
2. Gunder Johannesen. Myndig.
3. Ole Johannesen. Myndig.
4. Anders Johannesen 23 Aar. Formynder, broderen Niels Johannesen Namløs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde:
Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 66. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Olsen til sønnen Ole Nilsen herpaa m.m. for 250 Rdl. dat. 29. Januar, thinglæst 4. Febr. 1807."


Bonde, selveier
Ole Nilsen Namløs
fra M. Namløs(5) f. 24/4-1782 d. 16/4-1832 på Namløs store, s.a. Nils Olsen Namløs.
g. i Holla 8/10-1807 m. Anne Isaksdatter fra Holtet under Romnes (Øygarden) f. 6/7-1784, d.a. Isak Pedersen Holtet.
1. Nils Olsen f. 2/7-1808. Se nedenfor.
2. Isak Olsen f. 3/8-1810. Se Namløshagen(11).
3. John Olsen f. 25/9-1812. Bled smed. Se Jacobskås under Helgen store.
4. Ole Olsen f. 1/4-1815. Se Åfoskås under M. Jøntvedt.
5. Peder f. 18/12-1816 d. 7/3-1817 på Namløs.
0. Dødfødt Pigebarn f. 26/6-1818.
6. Peder f. 21/7-1819 d. 2/7-1820 på Namløs.
7. Ingeborg Olsdatter f. 2/5-1821.
8. Kirsten Olsdatter f. 24/8-1823.
9. Anne f. 21/4-1826.
10. Anne f. 18/1-1829.
Eier 1807.

F.f. Ole Nielsen Namløs og Anne Isacsdatters Niels: Niels Olsen og Arve Namløs, Isak Ødegaarden, Karen Nyhus, Maren Ødegaarden.
F.f. Ole Nielsen Namløs og Anne Isaksdatters Isach: Isak og Maren Isaksd., Niels Namløs og Karen Nielsd. Namløs, Karen Nyhuus.
F.f. Ole Nielsen Namløs og Anne Isaksdatters Jon: Maria Christensdatter Namløs, Maria Isachsdatter Holtet, Isach Pedersen Holtet, Ole Johnsen Fæhn, Ole Tormosen hos Poppe.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsdatters Ole: Maria Namløs, Mari Holtet, Ole Fæhn, Niels Mastebakken, Halvor Skouen.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsdatters Peder: Maria Namløs, Anne Fæhn, Christen Nyhuus, Anne Namløs, Ole T. Namløs og Peder Holtet.
F.f. Ole Nielsen Namløs ældre og Anne Isachsdatters Peder: Anne Skouen, Margrethe Heisholt, Ole Fæhn, Halvor Lommerud og Peder Holtet.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsdatters Ingebor: Mari Lommerud, Ingebor Nyhuus, Arve Namløs, Ole Fæhn og Peder Isachsen Holtet.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Namløs ældre og Anne Isaksdatters Kirsten: Anne Skouen, Ingebor Christensd. Romnæhs, Halvor Lomrud, Arve Namløs og Peder Isaksen Holtet.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsdatters Anne: Ingebor J. Namløs, Ingebor A. Fæhn, Halvor Lommerud, Peder Ødegaarden og Jon Nielsen Namløs.
F.f. Ole Nielsen Namløs og Anne Isachsdatters Anne: Karen Olsd. Grua, Karen Olsd. Fæhn, Ole Johannesen Fæhn, Arve Namløs, John Nielsen Namløs.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Skifteprotokoll 1830-1834, folie 445a.
Sted: Namløs Store i Holden Præstegield beliggende. - 1832.
Ole Nielsen død.
Arvinger; Enken og 6 Børn.
1. Niels Olsen 24 Aar. Verge: Farbroderen Arve Nielsen Namløs.
2. Isak Olsen 22 Aar. Verge: Halvor Isaksen Øygarden.
3. John Olsen 20 Aar. Verge: Halvor Isaksen Øygarden.
4. Ole Olsen 18 Aar. Verge: Halvor Isaksen Øygarden.
5. Ingeborg Olsd. Ugift. Verge: Morbroderen Peder Isaksen Skougen.
6. Kirsten Olsd. 8 Aar. Verge: Morbroderen Peder Isaksen Skougen.
Laugverge for enken: Ole Johnsen Fæhn.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 66. Digitalarkivet.
"Skifte efter Ole Nilsen afsluttet 28. Marts 1833, hvorved dette brug m.m. for 400 Spd. er udlagt sønnen Nils Olsen, thinglæst 1. Juli 1833."


Enka Anne Isaksdatter ble g2g i Helgen kirke 27/12-1835 med enkemann Hans Olsen. Se N. Jøntvedt(1).

Bonde, selveier
Nils Olsen Namløs
herfra f. 2/7-1808 d. 14/2-1836 på Namløs, s.a. Ole Nilsen Namløs.
g. i Holla 12/9-1833 m. Anne Johannesdatter fra M. Namløs(4) f. 13/6-1812, d.a. Johannes Nilsen Namløs.
Forlovere: "Ole Enerhougen og Arve Nilsen Namløs."
1. Ole Nilsen Namløs f. 6/10-1834. Overtok gården da han ble voksen nok.
2. Nils Nilsen Namløs f. 31/7-1836. Se nedenfor.
Eier 1833.

F.f. Gaardmand Niels Olsen Namløs og Anne Johannesdatters Ole: Anne Namløs, Kari Johannesd. ditto, Johannes Nielsen Namløs, Steen Haatved og Isak Olsen Namløs.
F.f. (Afdøde) Gaardmand Niels Olsen Namløs og Anne Johannesdatters Niels: Madame Hoell, Kari Johannesd. Namløs, Johannes N. Namløs, Hans Olsen Jøntved, Isak Olsen Namløs.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1832 - 1841, folie 285b - 287b.
Sted: Namløs store i Holden 8/3-1836.
Niels Olsen Namløs er død.
Arvinger:
Enken Anne Johannesd.
1. Ole Nielsen 2 Aar. Formynder: Farbror Arve Nielsen Namløs.
Laugverge for enken: Ole Johnsen Fæhn.
Enka sier at hun venter barn om 4 måneder.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Anne Johannesdatter ble g2g med Ole Andersen Namløs. Se nedenfor. 

Handlende, handelsbetjent, skysstasjonsdriver
Nils Nilsen Namløs herfra f. 31/7-1836 d. 13/12-1875 på Strengen i Ytre Flåbygd i Lunde.
g1g i Skien 9/9-1860 m. Ingeborg Kirstine Sivertsdatter fra Bratsbergkleiva i Gjerpen f. 14/5-1838 d. 13/11-1861 på Stua under Tufte av "Nervefeber", d.a. Sivert Pedersen.
g2g i Holla 15/12-1863 m. Ingeborg Maria Nilsdatter fra Venstøp i Gjerpen f. 1/10-1840 d. 22/12-1879 på Venstøp i Gjerpen, d.a. Nils Pedersen Wenstøp. Se Familie 24 - Venstøp 1845.
1. Ingeborg Kirstine Nilsdatter f. 17/2-1864 i Holla. Konf. i Lunde.
2. Anne Marie Nilsdatter f. 22/8-1866 i Holla. Konf. fra Fossum i Gjerpen 1882, g. i Gjerpen 12/4-1888 m. enkem. Tov Torkildsen. Se Holmbakken under Foss i Gjerpen.
3. Nils Nilsen f. 2/1-1868. Konf. fra Venstøp i Gjerpen 1884.
4. Karl Nilsen f. 14/6-1872 på Strengen. Konf. fra Ødesneltvedt i Gjerpen 1887, d. 28/7-1904 i Kristiania. Ugift.

F.f. Handlende Nils Nilsen Kringlefødt og Ingeborg Maria Nilsdatters Ingeborg Kirstine: Maren Tollvsd. Namløs, Maren Kirstine Nilsd. Rønningen, Nils Rasmussen Rønningen, Ole Nilsen Namløs, Christian Kristensen Stua, Ole Pedersen Kringleføt.
F.f. Handelsbetjent Nils Nilsen Kringleføt og Ingebor Maria Nilsdatters 
Anne Marie: Anne Reiersd. Kringleføt, Caroline Nilsd. af Gjerpen, Hans Gundersen Kringleføt, Ole Nilsen Namløs, Christian Christensen Stua, Ole Christensen Odden.

Nils Nilsen Namløs flytta til Skien våren 1855. Ingen barn i første ekteskap. Familien er satt inn her pga at de flytta ut av sognet.
De bosatte seg på Strengen i Ytre Flåbygd i Lunde rundt 1867. Der bodde de også under folketellinga 1875, men da hadde
Ingeborg Maria nettopp blitt enke. Enka og barna flytta tilbake til Venstøp før 1882.

Bonde, inderst
Ole Andersen Namløs fra S. Namløs(1) f. 9/10-1803, s.a. Anders Olsen Namløs.
g. i Holla 24/8-1838 m. enke Anne Johannesdatter (se ovenfor) fra M. Namløs(4) f. 13/6-1812, d.a. Johannes Nilsen Namløs.
1. Kari Olsdatter f. 9/11-1839. (Seinere kalt for "Kari i Stua").
2. Ingeborg Olsdatter f. 5/10-1841 g.m. former Gunder Christoffersen. Se Familie 48g - Verket 1891.
3. Anders Olsen f. 21/1-1844.
4. Anne Olsdatter f. 28/11-1845.
5. Johannes Olsen f. 4/12-1849.
6. Anne Maria Olsdatter f. 2/10-1858 g.m. John Olsen Lindgren. Se Tangen under Søve.
Bruker 1838.

F.f. Ole Andersen Namløs og Anne Johannesdatters Kari: Ingeborg Gulliksd. Namløs, Ingeborg Olsd. Jøntved, Ole Olsen Namløs, Johannes Nielsen Namløs, Niels Johannesen ditto.
F.f. Gaardmand Ole Andersen Namløs og Anne Johannesdatters
Ingeborg: Kari Halvorsd. Haatved, Ingeborg Olsd. Jøntved, Ole Olsen Kolle, Steen Johannessen Haatved, Niels Johannessen Namløs.
F.f. Gaardmand Ole Andersen Namløs og Anne Johannesdatters
Anders: Marthe Olsd. Namløs, Kirsti Pedersd. Namløs, Jørgen Jørgensen Helgen, Kittil Andersen Namløs, Niels Joh. Namløs.
F.f. Gaardmand Ole Andersen Namløs og Anne Johannesdatters
Anne: Anne Kjøstolsd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Johannes Nielsen, Ole Nielsen og Niels Johannessen Namløs.
F.f. Gaardmand Ole Andersen Namløs og Anne Johannesdatters
Johannes: Ingebor Arvesd. Namløs, Ingebor Olsd. ditto, Ole Olsen Kolle, Nils Johannesen Namløs, Peder Pedersen Fæbakke ældre.
F.f. Gaardm. Ole Andersen Namløs og Anne Johannesdatters
Anne Maria: Maria Olsd. Jøntved, Ingebor Olsd. Namløs, Jørgen Jørgensen Jøntved, Nils Johannessen Namløs, Nils Olsen ditto.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 66. Digitalarkivet.
"Skifte efter Nils Olsen afsluttet 13. Marts 1837, hvorved dette brug for 400 Spd. er udlagt sønnen Ole Nilsen, thinglæst 20. Juni 1837."


Bonde, selveier
Ole Nilsen Namløs herfra f. 6/10-1834 d. 17/5-1920.
g. i Holla 31/10-1858 m. Maren Tollefsdatter (Mari Tollefsdatter) fra Hagen i Helgen f. 7/9-1833 d. 1922, d.a. Tollef Halvorsen Hagen.
Forlovere: "Anund Hansen Teigen og Nils Namløs."
1. Nils O. Namløs f. 1859 g.m. Mary Hansen fra Skien,
2. Johannes O. Namløs f. 15/8-1862. Handelsmann her i 1910. Emigrerte til N. Amerika g.m. prestedatteren Rebekka Ellefsen. Ble farmer.
3. Tollef O. Namløs f. 4/11-1870. Sakfører allerede i 1910. Emigrerte til N. Amerika.
4. Andreas O. Namløs f. 13/6-1873. Var slakter i 1910. Emigrerte til N. Amerika.
5. Karl O. Namløs f. 12/3-1876. Banksjef i 1910. Emigrerte til N. Amerika. Var bankmann også der. Døde noen og tredve år gammel.
Eier 1837 med verge. Overtok gården da han gifta seg i 1858.

Maren Tollefsdatter vokste visstnok opp som pleiedatter hos Hans Roa i Helgen.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Ole Nilsen var på mange måter en dyktig og interessert mann. Han kom tidlig med i det kommunale liv, og arbeidssom som han var, flkk han snart tillitsverv. Han var ordfører i bygda i en periode og i spørsmålet om anlegg av ny veg Skien-Ulefoss, tok han et betydelig løft. Han var ei tid kasserer for Holla fattigkasse og den ledende i bygdebrannkassa i mange år. I lensmann Jensens tid ble Ole ofte med og hjalp ham med de løpende forretninger. En utmerket humor og ei god stemme gjorde ham også kjent og skatta som auksjonarius.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 66. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Nilsen Namlaus til Nils Namløs for kr. 8.496, hvorav for besætning og løsøre, kr. 1496,., dat. 12., tinglyst 16. August 1911, med forbehold om livsvarig
ret til beboelse paa gaarden for sælger og hustru, lys, ved, samt 2 liter nysilt melk daglig, alt vurderet til kr. 200,- aarlig."


Selveier
Nils O. Namløs herfra f. 1859 d. 1948.
g.m. Mary Hansen fra Skien d. 2/9-1949.
1. Ole Namløs g.m. Liv Rustan fra Asker. Bodde i Skien.
2. Signe Namløs g.m. disponent Nils Halvorsen fra Skien. Bosatt i Skien?
3. Astrid Namløs.
4. Aagot Namløs g.m. Johannes A. Namløs. Overtok gården.
5. Borghild Namløs g.m. bestyrer H. Hansen fra Sandefjord. Bodde i Sandefjord?
Eier 1911.

Nils Namløs tok underoffisersskolen i militæret og ble ansatt på sykehuset i Kristiansand, deretter i Bergen, hvor de 4 første barna ble født.
Mary skal være etterkommer av den kjente Hans Abraham Bakken-slekta i Skien.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 66. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/11, grunnbokført 10/12-1950, fra arvingene etter avdøde Mary Namløs d. 2/9-1949 til Aagot Namløs og mann Johannes A. Namløs for kr. 17.000.-"


Selveier
Johannes A. Namløs.
g.m. Aagot Namløs herfra.
Eiere 1950.


 

 


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


M. Namløs - Teigen 1
Gnr 29 - bnr 1. Gammelt løpenr. 66a.


I sogneprestens manntall av 1665 var dette bruket 1/3 av hele M. Namløs.
3 bønder brukte hver sin part av 2 tønner.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Østen Teigen d. før 1659.
g.m. Guro.
Bruker fra før 1647.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Nambløs midgaarden som Sørren och Østen bruger, schyller aarligen med Teigen ødepladtz der wnderliggende 7 tønder korn, som Targier Aasis arffuinger i Moesogn
eiger med bøxell. Kand erachtis att wdiffue en fuldgaard och en ødegaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 7 1/2 dr.

Kilde: Tingbok for Nedre Telemark sorenskriveri (1652-1661). Rettssak i 1654. Transkribert av Halvor Sigurdsen (R.I.P.), Kristiansand.
Det nevnes at Solve Jelseth og Østen Teigen var brødre. Deres mor var Aase Olsdatter, datter av Olluff Hellgenn.

Kilde: Tingboka for Nedre Telemark 1658 (etter Halvor Sigurdsen i Holla-Minner nr. 29 - 2015, side 45).
Tingbok 1658 nevner Falkvor Teigen og hustru Gro. Østen, oppført som bruker av Midtre Namløs skattematrikkelen 1647, må være identisk med Østen Teigen, nevnt i gjeldene tingbok. Han (Østen) var død i 1659. Da omtales "hans efterleverske". Om Østens opphav se under Helgen store.


Bonde, leilending
Jon Pedersen f. ca. 1617* d. ca. 1678 (skifte).
g.m. Guro Helgesdatter.
Bruker 1659 og i 1676.

*Kilde: Prestens manntall av 1665.
"Namløs Midtgaarden (Fuld-gaard), (3 bruk á 2 tønner).
Midgaarden bruger 6 Tønder:
1. Severin Haagensøn 68 Aar. Søn Gullick Severinsøn, 28 Aar.
2. Jon Pedersøn 48 Aar
3. Endre Carlsøn 24 Aar.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, folie 100b - 101a.
Sted Namløs Midgard i Holden - 1678.
Jon Pedersen, død.
Arfving: Enchen Guro Heliesdtr.
Skiftet er transkribert av Arne Johan Gjermundsen.


Efter skifte etter Ole Brynildsen Vipetoe nedre den 24/5-1720, blir hans sønn Nils Olsen fra Vipeto nedre utlagt 1 tønne i Teigen for 45 rdl.
4 dager senere selger Nils halvdelen til sin bror Peder Olsen (se Håtveit lille).

Soldat, bonde, leilending
Anders Jacobsen Namløs f. ca. 1711 bg. 15/5-1746. "Anders Namløs, ved Holden, 35 Aar."
g. i Holla 27/12-1736 m. Guro Helgesdatter fra Søvestrand under Søve f. ca. 1716 d. 25/10-1795. "Guri Helgesdatter Jentved, ved Helgen, 79 Aar.", d.a. Helge Jonsen Søvestranden.
1. Marte Andersdatter dpt. 12/5-1743.
2. Jacob Andersen dpt. 26/9-1745.
Bruker 1736.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders og Guro Namløs Marte: Tyge Hegnen, Hans Tufte, Gullich Namløs, Kirsten Kolle, Marte Søvestrand.
F.f. Soldat Anders Jacobsen og Guro Helgesdatters
Jacob: Niels Isachsen, Anne Lucenæs, Marthe Namløs, Ragnil Helgesd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Holla kirke eide denne eiendommen. Det betyr at sognepresten forvaltet alt det økonomiske ved denne gården.
Anders Jacobsen leide av presten. Da Anders døde, skyldte han presten 3 ort for resterende festeavgift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2655a. Digitalarkivet.
"Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 5. Septembr, tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og
de 2de tiltagne Eedsvorne Laugrette og Wurderings mænd Ole og Aadne Namløs wæret forsamlet paa gaarden Namløs i Holden
Prestegield beliggende, for den Sammestæds efter foregaaende Beramming og tillysning Lovlig at registrere og Wurdere samt stifte
og Dele efter afdøde Anders Jacobsen, imellem Enchen Guri Heljesdatter og deres Sammenauflede børn, Een Søn og en
Datter med Nafn, Jacob Andersen 1 Aar og Marte Andersdatter 3 Aar gl.
Tilstæde paa de u-myndiges weigne Faderbroder Isach Jacobsen Holtet, som anordnes at være de u-myndige børns formynder.
Til Laugwærge for Enchen blev antagen Kittel Brynildsen. (Dermed listes opp noe sølvtøy, tinn, stentøy, jernfang og gårdsredskap,
trefang og gangklær. Dette var ikke et fattigslig skifte. Litt interessant kan det være å se hva boet hadde av buskap og gjeld. G.S.)
Hæster:
1 brun - 14 rdl.
1 black - 8 rdl.
Creaturer:
1 Hvid blaadroblet Koe; Svanbodt - 4 rdl - 2 ort
1 Graamussed Koe; Graadon - 4 rdl - 2 ort
1 Rødmussed Koe; Blomros - 4 rdl 1 ort
1 Rød og hvid Koe kaldet Sommelia - 4 rdl 1 ort
1 Liden qwie - 1 rdl 2 ort
4 Sower (sauer) à 2 sk. - 2 rdl.
2 Unge ditto (lam) - 3 ort
1 Giet og 1 ung ditto - 3 ort 16 sk.
Gield.
1. Til Sougnepræsten Suchov for Resterende aabods fald (gårdleie) til Holden Præstegaard - 3 ort.
2. Hr. Etatsraad Løvenschiold efter Contractbog - 23 rdl. 3 sk.
3. Af Kongens Korn forklarede Enchen at have oppebaaret til beløb 5 - 2 - 14.
Dette skiftet er ikke tatt med i
Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 19.07.2018.

Enka Guro Helgesdatter ble g2g m. enkemann Kittil Brynildsen Jøntved. Se N. Jøntvedt(1).

Forsøk på å finne Anders Jacobsens opphav.
Hans bror: Isak Jacobsen Holtet (i 1746). Kilde: skiftet ovenfor.
Dette er ikke Holtet i Holla (Øgaarden). Det kan selvsagt være Holtet i Drangedal, men det kan også være Holte i Lunde. Holte er et underbruk av gnr 35 Dorholt.
Om ikke dette er nok: Det er også en gård i Nes i Sauherad som heter Holtet. Jeg har mest tiltro til Holte i Lunde.

Nevnt er også Hegland i Lunde.
En Jacob Larsen Heggeland er død på Heggland 4/5-1730, 60 år gml. Han kan være far til brødrene Anders og Isak.
Som fadder for Anders Jacobsens sin sønn Jacob i 1745 er det en fadder, Nils Isaksen. Dette kan være Isak Jacobsens sønn fra Holtet i Lunde.

Kilde: Kirkebøker for Bø (Lunde var aneks under Bø på den tiden).
Isak Heggeland og qd. Karen får en sønn Kittil f. 11/3-1732, ei datter Marthe dpt. 30/1-1735. Børthe f. 8/9-1737 dpt. i Holla 15/9-1737.
Her er nevnt faddere som: Guro Holtet og Tyge Jacobsen.
Nevnt som Isach Holtet 1. gang i Bø KB, som fadder til Jon Heglands barn Peder i 1741.
Isach Holte er fadder til Ellev Buveruds datter Aase i 1745.
Isach Holted og Gregar Lunde er forlovere i Lunde kirke 1746 når soldat Gullik Gunnuldsen Grini og Anne Gulbrandsdatter Grini forlover seg.

Anders Holte er fadder i Lunde krk. i 1732 for Ole Torgiersen og Liv Andersdatter barn Guri.

Lars Holte i Lunde får ei datter Børte f. 18/9-1729. Faddere:
Benjamin Hofland, Tyge Heggeland, Aase Grini, Anne og Kari Hofland.
Det er dessverre ei
lakune i Bø kirkebøker mellom 1700 og 1726.
 

Bonde, selveier
Sivert Pedersen Tejen fra Håtveit lille f. ca. 1702 bg. 22/11-1772. "Sivert Pedersen Tejen, 70 Aar.", s.a. Peder Olsen Haatvedt.
g1g i Holla 27/12-1726 m. Margrethe Jørgensdatter fra ? f. ca. 1697 bg. 17/11-1746. "Margrete Jørgensd. Tejen, 49 Aar.", d.a. Jørgen NN og Anne.
g2g i Holla 4/11-1772 m. enke Berthe Rasmusdatter fra Valadalen i Valebø f. ca. 1698 bg. 20/12-1763. "
Berthe Rasmusdtr Tejen, 65 Aar.", d.a. Rasmus Kittilsen Dalen.
1. Svend Sivertsen dpt. 10/6-1726 bg. 1/7-1747. "Svend Sivertsen Tejen 21 Aar."
2. Peder dpt. 7/3-1728 bg. 12/2-1733. "Peder Sivertsen Tejen, 4 Aar 2 Mnd. 3 Uger 4 Dage."
3. Anne Sivertsdatter d.e. dpt. 6/4-1732 g.m. Levor Nilsen. Se nedenfor.
4. Peder (tvilling) dpt. 1/5-1735. Død som liten.
5. Anna Sivertsdatter d.y. (tvilling) dpt. 1/5-1735 g.m. Torbjørn Jensen. Se Lommerud under Prestegården.
6. Ole Sivertsen dpt. 22/6-1738. Død som liten.
Eier ca. 1747

F.f. Siver Pedersens og Margrete Jørgensdatters Sven: Niels Namløs, Anders Hotved, Ole Nielsen, Ragnil Wibeto, Birte Tygesd.
F.f. Siver Pedersens og Margrete Jørgensdatters Peder: Anun Fæhn, Mogns Lucasen, Lars Hansen, Marte Namløs, Anne Knudsd.
F.f. Siver Teijens og Margrete Jørgensdatters Anne: Tormo Namløs, Sven Pedersen, Karen Hotved, Anne Kolle, Anne Gundersd.
F.f. Sivert Tejns Børn Peder: Aadne Namløs, Tormoe Namløs, Ole Namløs, Johannes Namløs, Maren Hotvett.
F.f. Sivert Tejns Børn Anna: Maren Pedersdatter Husæt, Kirsten Jørgensdatter, Anna Lucenæs, Anna Knudsdatter, Karen Fæbache.
F.f. Siver Tejens og Margrete Jørgensdatters Ole: Christopher Matsen, Brønnil Namløs, Anna Lucenæs, Anna Knudsd.

Berthe Rasmusdatter hadde tidligere vært gift med Peder Simensen på jernverket. Se Familie 1 - Verket 1720.
Deretter med Stig Berntsen Tufte. Se N. Tufte(1).

Navnet Siur, Sivert og Sigurd ble på denne tiden skrevet om hverandre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 16. Digitalarkivet.
"Teigen solgt fra Sigurd Pedersen til Ledvor Nielsen, dat. 5. Febr. 1762 for 57 Rdl., 32 skilling."

Bonde, selveier
Levor Nilsen Tejen fra Valadalen i Valebø dpt. 9/5-1732 bg. 12/12-1794. "Ledvor Nielsen Tejen, 66 Aar.", s.a. Nils Svennungsen d.e. Valadalen.
g. i Gjerpen 14/11-1760 m. Anne Sivertsdatter d.e. herfra dpt. 6/4-1732 bg. 27/2-1787. "Anne Sigurdsd. Teigen, 55 Aar."
1. Margrethe (tvilling) dpt. 27/12-1760 bg. 22/2-1761. "Margrethe Ledvorsdatter Tejen 8 uger."
2. Anne Levorsdatter (tvilling) dpt. 27/12-1760 g.m. enkemann Rasmus Johannesen. Se Familie 23 - Verket 1801.
3. Nils Levorsen dpt. 13/1-1764. Overtok gården.
4. Margrethe dpt. 29/9-1767 bg. 1/11-1767. "Margrethe Ledvorsd. Tejen, 5 Uger."
5. Margrethe Levorsdatter dpt. 25/12-1771 g.m. Rasmus Jensen. Se Familie 18 - Saga 1801.
Eier 1762.

F.f. Ledvor Tejens og Anna Sivertsdatters Margrethe: Ole Pedersen, Tron Namløs, Marte Haralsd. Namløs, Marte Olsd. Store Namløs.
F.f. Ledvor Tejens og Anna Sivertsdatters Anna: Niels Strømodde, Niels Sannes, Anna Tejen.
F.f. Ledvor Tejens og Anna Sivertsdatters Niels: Halvor Biørndal, Lars Andersen, Ole Andersen, Johanne Namløs, Karen Olsd. Store Namløs.
F.f. Ledvor Tejens og Anna Siversdatters Margrethe: Tron Namløs, Ole Bergenhoug, Niels Strømodden, Ingebor søndre Namløs, Karen Larsd.
F.f. Ledvor Tejens og Anna Siversdatters Margrethe: Ole Pedersen, Torbiørn Lommerud, Arve Tejen, Kirsten Haven, Karen Præstegaarden.


Bonde, selveier
Nils Levorsen Tejen herfra dpt. 13/1-1764 bg. 12/3-1792. "Niels Ledvorsen Tejen, død af forstoppelse, 28 Aar."
g. i Holla 6/8-1789 m. enke Ingeborg Sørensdatter fra N. Storhaug under Baksås dpt. 30/7-1747, d.a. Søren Larsen Storehoug.
Forlovere: "
Rasmus Johannisen Wærket og Lars Sørensen Saug."
Eier 1790.

Ingen barn.

Ingeborg Sørensdatter ble g1g m. enkem. Christen Isaksen Tufte. Se N. Tufte(3).
Hun ble g2g m. Halvor Halvorsen Tufte. Se N. Tufte(3).
Hun ble g3g med Nils Levorsen Tejen. Se ovenfor.

Hun ble g4g med ungkar Nils Nilsen. Se Tuftehagen 1801.

Bonde, gruvearbeider, selveier
Anders Jensen fra Verket dpt. 15/4-1758 d. 30/12-1822 på Haugen under Tufte, s.a. "oppvigleren" Jens Olsen Ringsevje. Se Familie 40 - Verket 1762.
g1g i Holla 29/4-1785 m. Berthe Andersdatter fra Se Ø. Heisholt(14) f. ca. 1762 bg. 30/4-1798. "
Birte Andersd. Tejen, ved Holden, 36 Aar. Død af en forkølese hun fik i Barselseng.", d.a. Anders Hansen.
Forlovere: "
Christopher Tofte og Tollev Heisholt."
g2g i Holla 17/4-1804 m. enke Anne Halvorsdatter f. ca. 1771.
Forlovere: "
Th. Vibeto, Steen Tufte."
Eier 1792. Se Tuftehagen under Tufte.

F.f. Anders Jensen Steensruds og Birte Andersdatters Birte: Christopher Tofte, Ole Jensen Verket, Søren Espevolden, Ingeborg Espevolden, Inger Andersd. Hougen.
F.f. Anders Jensen Steensruds og Birthe Andersdatters Anders: Niels Tved, Ole Jensen Verket, Jon Andersen Heisholt, Birthe Andersd. Verket, Elian Andersd. Wibeto.
F.f. Anders Steensruds og Birthe Andersdatters Kirsten: Niels Tved, Arve Holden, Halvor Olsen Hotved, Birthe Evensd. Ringsevje, Birthe Jensd. Yttrebøe.
F.f. Anders Jensen Tejgens og Birte Andersdatters Ole: Jon Heisholt, Steen Andersen Wibeto, Birte Evensd. Ringsevje, Birthe Nielsd. Namløs.
F.f. Anders Jensen Tejgens og Birthe Andersdatters Niels: Ole Jensen Verket, Steen Tofte, Ole Johannissen Namløs, Kirsten Christophersd. Tofte, Birte Nielsd. Namløs.
F.f. Anders Jensen Hougen og Anne Halvorsdatters Kjøstol: Steen Tufte, Ole Wibto, Ole Søve, Inger Wibto, Aaste Søwe.

Denne familien flytta litt rundt. Man kan følge deres spor ved å se hvor de bodde da barna ble født og hvor de døde.

Det ble holdt skifte etter Anders Jensen på plassen Haugen under Tufte (Tuftehagen) i 1823.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 16. Digitalarkivet.
"1 Tønde med bygsel solgt fra Birthe Andersd. til Hans Anundsen for 740 Spd, dat. 1. September 1799."

Bonde, selveier
Hans Anundsen Teigen
fra Skippervold under Fen øvre dpt. 28/3-1771 d. 31/3-1823 på Teigen under M. Namløs, s.a. Anund Sørensen Skippervold.
g1g i Holla 29/8-1793 m. Kirsten Arvesdatter fra Stuverud under Vale i Ytre Valebø dpt. 21/1-1770 bg. 3/2-1802. "Kirsten Arvesd. Stuverud, 32 Aar.", d.a. Arve Jonsen Stuerud.
Forlovere:
"Jon Fæhn og Thord Søvestrand."
g2g i Holla 8/3-1804 m. Marthe Andersdatter fra Vipeto øvre(4) dpt. 25/2-1776, d.a. Anders Steensen Wibeto.
1. Maria Hansdatter f. 29/11-1794 g.m. Anders Hansen. Se Vipeto øvre.
2. Anund f. 17/2-1798 bg. 13/5-1798. "Anund Hansen Skippervold, 12 Uger."
3. Johanne Hansdatter (tvilling) f. 17/4-1799 g.m. Tollef Halvorsen. Se Hagen under Helgen store.
4. Berthe Hansdatter (tvilling) f. 17/4-1799 g.m. Simon Simonsen Klovdal. Se Torgersrød.
5. Anund Hansen (tvilling) f. 3/2-1802. Overtok denne gården.
6. Arve Hansen (tvilling) f. 3/2-1802.
Se Kåsa(8) under Kolle..
Barn i 2. ekteskap:
7. Kirsten Hansdatter f. 2/1-1805 d. 21/6-1823 på Teigen.
8. Karen f. 26/11-1808 d. 20/2-1809 på Teigen.
9. Karen Hansdatter f. 31/1-1810. Gift til Borgen under Tufte.
10. Anne Hansdatter f. 14/7-1812 g.m. Jørgen Jørgensen Tinholt. Se Tinholt.
11. Anders f. 24/4-1816 d. 9/3-1817 på Teigen.
12. Karen f. 30/11-1818 d. 7/12-1818 på Teigen.
Eier 1799.

F.f. Hans Anundsen Skippervolds og Kirsten Arvesdatters Maria: Anund Skippervold, Harald Solberg, Arve Arvesen Stuerud, Margrete Anundsd. Søvestrand, Birthe Arvesd. Stuerud.
F.f. Hans Anundsen Skippervolds og Kirsten Arvesdatters Anund: Jon Stuerud, Thord Søvestrand, Halvor Hansen Fæhn, Margrete Anunsd. Søvestrand, Birthe Arvesd. Stuerud.
F.f. Hans Anundsen Skippervolds og Kirsten Arvesdatters Johanne: Jon Fæhn, Anders Andersen Torsnæs, Tyge Andersen Torsnæs, Kirsten Jensd. Fæhn, Helvig Nielsd. Døbt.
F.f. Hans Anundsen Skippervolds og Kirsten Arvesdatters Birte: Jon Stuerud, Anders Stuerud, Arve Stuerud, Live Ougensd. Torsnæs, Birte Arvesd. Stuerud. Hiemmedøbt.
F.f.
Hans Skippervold og Kisti Arvesdatters Anund: Lars Knudsen Dolva, Jon Arvesen Stuen, Halvor Pedersen Hvale,  Berthe Arvesd. Hvale, Maria Pedersd. Stuverud.
F.f. Hans Skippervold og Kisti Arvesdatters Arve: Thor Søvestranden, Anders Arvesen Fæhn, Arve Arvesen Hvale,, Maren Larsd. Borgen, Marthe Nielsd. Namløs.
F.f. Hans Teigen og Marthe Andersdatters Kirsten: Steen Tufte, Ole Pladsen, Jørgen Søwestrand, Kirsti Tufte, Maren Søvestrand.
F.f. Hans Skippervold og Marthe Andersdatters Karen: Steen Tufte, Thor og Jørgen Søvestrand, Maren og Ingeborg Søvestrand.
F.f. Hans Skippervold og Marthe Andersdatters Karen: Halvor Fæhn, Jørgen Søvestrand, Gunder Pladsen, Kirsti Fæhn, Mari Søve.
F.f. Hans Anunsen Skippervold og Marthe Andersdatters Anne: Kirsten Christophersd. Tufte, Marthe Thomasd. Tufte, Steen Tufte, Halvor Andersen Fæhn, Jørgen Søvestranden.
F.f. Gaardmand Hans Anunsen Teigen og Marthe Andersdatters Anders: Kirsten Tufte, Maria Teigen, Steen Tufte, Halvor Fæhn og Anun Søvestranden.
F.f. Gaardmand Hans Anunsen Teigen og Marthe Andersdatters Karen: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 30/11.


Denne familien bodde i mange år på Skippervold før Hans Anundsen kjøpte Teigen i 1799.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2 side 57. Digitalarkivet.
"Skifte efter Hans Anundsen afsluttet 22. Nov. 1824, hvorved dette brug er udlagt sønnen Anund Hansen, thinglæst 4. Febr. 1825."

Bonde, selveier
Anund Hansen Teigen (tvilling) herfra f. 3/2-1802 d. 17/11-1866.
g. i Holla 9/7-1840 m. Karen Maria Halvorsdatter fra N. Vala i Valebø f. 25/11-1817 d. i S. Dakota, d.a. Halvor Gundersen Wale d.e.
1. Kirsten Marie Anundsdatter f. 26/3-1841 d. 3/7-1895 g.m. Carl Anderson fra Sverige. Se Familie 5 - Tuftehagen 1875.
2. Ingeborg Anundsdatter f. 14/2-1843 g.m. Christen Rollefsen. Se Lillejordet under N. Namløs.
3. Maria Anundsdatter f. 2/6-1845.
4. Hans Anundsen f. 5/9-1847.
Eier 1825.

1865: Tjenestepike Anne Torbjørnsdatter fra Seljord, 20 år gml.

Anund Hansen eide visstnok også Hegna i Helgen i tiden 1848 - 1861. Han skilte ut Teigen(2) herfra i 1855.

Enka Karen Maria Halvorsdatter ble g2g m. Peder Andersson fra Sverige. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2 side 57. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument til Peder Andersen Namløs for 1.000 Spd., dat. 16., thingl. 23. Marts 1868."


Bonde, selveier
Peder Andersson Namløs fra Vägerbohl i Vermskog i Vermland, Sverige f. 21/8-1843 d. i S. Dakota,
Anders Persson Vägerbohl og Aneka Olsdotter.
g. 3/1-1868 m. enke Karen Maria Halvorsdatter fra N. Vala i Valebø f. 25/11-1817 d. i S. Dakota, d.a. Halvor Gundersen Wale d.e.
Forlovere: "
Nils Johannesen Namløs og Carl Andersen Tved."
Eier 1868.

Karen Maria Halvorsdatter fikk bl.a. et barnebarn Ingvald Kristensen 11/2-1876, hvor mora Ingeborg Anundsdatter døde i barselseng. Ingvald
ble pleiebarn i denne familien og ble med dem da de emigrerte til N. Amerika i 1880.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2 side 57. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 1., thingl. 3. Okt. 1879." Se bnr 3.


De emigrerte til Wermillion i SD, USA i 1880. Se gul ramme nedenfor.

Kilde: Fredrik Andersen, Skien og Holla kirkebok.
Karen Marie utvandret 14/5-1880 med Angelo fra Kristiania (Oslo) sammen med sin nye ektemann og to barnebarn (Andrine Karlsd. og Ingvald Kristensen) til USA. Bestemmelsesstedet var oppgitt til Wermillion i Sør-Dakota der hennes bror Gunnar med familie bodde.


Kilde:
Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2 side 57. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Andersen til Ole Sørensen Bjørndalen for kr. 6.400, dat. 5. Mai, thingl. 5. Okt. 1882."

Bonde, selveier
Ole Sørensen
fra Glahus under prestegården f. 25/11-1833 d. etter nov. 1900 (1904?) på Teigen, s.a. Søren Olsen Gladhus.
g1g i Holla 29/12-1853 m. Berthe Karine Andersdatter fra Hegna under Værstad f. 2/10-1827 d. 9/3-1863 på Kåsa av tæring, 30 år gml., d.a. Anders Halvorsen Hægna.
Forlovere: "
Ole Olsen Wibetoe og Johannes Herregaarden."
g2g i Holla 7/6-1863 m. Anne Andersdatter fra M. Vibeto(1)
f. 27/12-1826 d. 7/11-1900 av astma på Teigen, d.a. Anders Thomassen Wibetoe.
Eier 1882. Se alle barna på Bjørndalen under S. Fen.

Denne familien bodde på Vestkåsa (Smedkåsa) under Holla Prestegård fra 1855 til 1871, da han kjøpte Bjørndalen under S. Fen.
I 1882 kjøpte han (Ole Sørensen) Teigen og flytta hit.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2 side 57. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Sørensen til Johannes Olsen for kr. 6.220, hvorav kr. 2.000 eller tilfælde føderaad for sælgeren med pant i denne eiendommen, dat. 12., thingl. 20. Dec. 1901."

Bonde, selveier
Johannes Olsen Teigen fra Bjørndalen under Fen øvre f. 12/10-1869 på Vestkåsa under Prestegården d. 26/5-1951, s.a. Ole Sørensen Bjørndalen.
g.m. Karen Kirstine Andersdatter fra Borgen(A) under Søve f. 10/1-1872 d. oktober 1941, d.a. Anders Andersen Borgen d.y.
1. Anne Teigen f. 22/8-1898 d. 29/12-1918. Gravlagt på Kronborg gamle.
2. Karette Johnsdatter Teigen f. 18/4-1901 d. 24/10-1985. Gravlagt på Kronborg gamle kirkegård.
3. Olaf Johannesen Teigen f. 14/4-1903. Se N. Bjerva(2) i Helgen.
4. Berthine f. 11/8-1905 d. 3/12-1906 av skarlagensfeber på Teigen.
5. Anders J. Teigen f. 13/6-1908. Overtok gården.
6. Johann J. Teigen f. 16/3-1911 d. 25/11-1994. Bodde i Helgen.
Eier 1901.


   Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

29

Namløs Midgaard

Teigen 

Johannes Olsen Teigen 

2 mark 62 øre 

29 13 ditto Einarhaugen ditto 0 mark 13 øre
58 2 Bjerven Bjerven nordre ditto 2 mark 44 øre


[Johannes Teigen kjøpte Bjerva nordre i Helgen og en del av Einerhaugen som tilleggsjord. 
Roa med skog, Haugjordskogen, Knipa ved Bjærva samt Huseskogen og Jøntvethagan.]

[Bjerva nordre med skog ble solgt til sønnen Olaf i 1938. Han overtok også den gamle plassen Knipa.
Ved utskifting i 1948 overtok sønnen Anders denne gården, Haugjordskogen og Huseskogen.
Johan fikk Roa med skogen der, Jøntvethagan og omlag 6 mål jord av Fensmyra (Bødkermyra)]

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2 side 57. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 22/1, grunnbokført 25/1-1948, fra Johannes O. Teigen til Anders Teigen på denne eiendom og 44/5 og 59/9 for kr. 18.000, med pant i de andragne
eiendomme henstår kr. 12.000 til sælgeren. Sælgeren forbeholder sig fritt husvær, samt ved og lys på Teigen."

Bonde, selveier
Anders J. Teigen herfra f. 13/6-1908 d. mai 1993.
g.m. Ingebjørg Tveit fra Kviteseid f. 5/7-1911 d. 19/11-1978.
Eier 1948.

   Kilde: Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Gårdsnavn

Bruksnavn

Eier

Skyldmark

29

1

 Namløs Midgård

Teigen 

(Johannes Olsen!) Anders J. Teigen

2 mark 62 øre

29 13  ditto Einarhaugen ditto 0 mark 13 øre
53 17 Helgen store Roa skog ditto 0 mark 90 øre

 


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Teigen 2 - Namløshagen
Gnr 29 - bnr 2. Gammelt løpenr. 66b.

Utskilt fra bnr 1, tinglyst 6. Juni 1855. Landskyld 1855: 21 skilling. Revidert til 0 mark 32 øre i matrikkelen 1886.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 58. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anund Hansen til Arve Hansen for 70 Spd., dat. 6. Juni, thinglæst 28. Juli 1855."

Arve Hansen Kaasa fra Teigen(1), s.a. Hans Anundsen Teigen.
Eier 1855.

Se Kåsa(8) under Kolle.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 58. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arve Hansen til sønnen Anders Arvesen paa dette brug m.m. for 335 Spd., dat. 11., thingl. 22. April 1861."


Gruvearbeider, tømmermann, selveier, siden 1867 leieboer
Anders Arvesen Hagen fra Kåsa(8) under Kolle f. 11/11-1836 d. 23/9-1921 på Namløshagen av "Lungebetændelse", s.a. Arve Hansen Kaasa.
g. i Holla 30/12-1856 m. Anne Kirstine Christensdatter fra Håtveit lille(1) f. 1828 d. 15/5-1902 på Namløshagen av "alderdom", d.a. Christen Kjøstolsen Haatvedt.
Forlovere: "
Nils Olsen Namløshagen og Ole Kristensen Røgstuen."
1. Carl Andersen f. 25/2-1857. Gruvearbeider i 1875.
2. Andreas f. 8/9-1858.
3. Ole Andersen f. 28/5-1860. Gruvearbeider i 1875. Til Zumbrota i N. Amerika i 1881 på bilett betalt fra USA. Var på besøk hjemme sammen med broren Hans i desember 1910.
4. Hans Andreas f. 11/10-1862.
5. Simon Andersen f. 7/6-1865.
6. Abraham Karinius Andersen f. 19/7-1869.
7. Hans Andreas Andersen f. 31/5-1872. Til Tower, Minnesota i januar 1889. Var på besøk hjemme sammen med broren Ole i desember 1910.
Eier 1861.

F.f. Anders Arvesen Kaasa og Anne Kirstine Christensdatters Carl: Anne Christensd. Haatved, Aavet Christensd. ditto, Simon Larsen ditto, Ole Christensen Røgstuen, Peder Pedersen Fæhn yngre.
F.f. Anders Arvesen Namløshagen og Anne Kirstine Christensdatters
Andreas: Anne Christensd. Haatved, Marthe Maria Arvesd. Kaasa, Simon Larsen Haatved, Arve Hansen Kaasa, Ole Christensen Røgstuen og Ole Jensen Strandsplads.
F.f. Anders Arvesen Namløshagen og Anne Kirstine Christensdatters
Ole: Kari Christensd. Røgstuen, Karen Arvesd. Kaasa, Ole Christensen Kaasa, Arve Hansen Kaasa, Hans Hansen Kaasa.
F.f. Gaardm. Anders Arvesen Kaasa og Anne Kirstine Kristensdatters
Hans Andreas: Anne Jensd. Liusnæs, Karen Arvesd. Kaasa, Anders Ljusnæs, Ole Jensen Strandplads, Nils Petter Isaksen Gruben.
F.f. Anders Arvesen Kaasa og Anne Kirstine Kristensdatters
Simon: Anne Olsd. Namløshagen, Marte Marie Arvesd. Kaasa, Claus Olsen Kaasa, Ole Andersen Rognkaas, Johan Larsen Namløshagen.
F.f.
Anders Arvesen Namløshagen og Anne Kirstine Christensdatters Abraham Karinus: Aavet Maria Christensd. Haatved, Maria Olsd. Fæbakke, Klaus Olsen Kaasene, John Arvesen Kaasene, Anders Olsen Klevsgade.
F.f. Anders Arvesen Namløshagen og Anne Kirstine Christensdatters
 
Hans Andreas: Aavet Maria Christensd. Haatved, Anne Kirstine Jonsd. Fæbakke, Johannes Stensen Haatved, Jon Arvesen Kaasa, Gunder Andersen Lusnæs.

Denne familien bodde lenge i Kåsa under Kolle før de flytta hit.

Barnebarn (sønnedatter) Anny Abrahamsdatter f. 1892 i Holla, bodde her i 1900.

2 familier under folketellinga 1900.
Kalt for "Namløshagen" lnr. 64c under 1875-tellingen. Samme i 1900-tellingen.

Gruvearbeider (minerer), leieboer
Erik Andersen fra Modum i Buskerud f. 1840.
g.m. Olea Olsdatter fra Sandsvær i Buskerud f. 1833.
Beboere i 1900.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 58. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Arvesen til S.D. Cappelen for 130 Spd., dat. 8., thingl. 12, Juni 1867."


Ulefos Jernværk var heretter eier fra 1867 - 1930.

Diverse grubearbeidere har trolig bodd her i tiden før Sahlberg kjøpte eiendommen av Cappelen i 1930.

Stiger i jerngrube, leieboer
Ole Hansen Teigen fra Sandsvær, Buskerud f. 24/7-1864.
g.m. Anne Marie Hansen fra Eiker i Buskerud f. 12/4-1864.
1. Anette Nikoline Teigen f. 25/6-1890 på Kongsberg.
2. Martha Teigen f. 13/12-1891 i Sandsvær.
Bruker i 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 58. Digitalarkivet.
"Skjøde fra H.S.D. Cappelen til Johan Sahlberg for kr. 3.500, dat. 4/7, tingl. 14/7-1930.


Selveier
Johan Sahlberg.
Eier 1930.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 58. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 21/9, grunnbokført 25/10-1940 fra Johan Sahlberg til Saamund Straume for kr. 3.700."

Landskyll 1950: 0 mark 32 øre.

 


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


M. Namløs 4 - Enerhaugen
Gnr 29 - bnr 4. Gammelt løpenr. 67a.

Utskilt fra M. Namløs(10) i 1779.

Landskyld i 1779: 2 Tønder korn.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jord-
eiendom og grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =
1 hud), eller  tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 
N.J. Stoa/ Gard Strøm.

Kommentar til navnet "Einarhaugen" slik vi kan se på moderne kart (2017).
Det kan ikke sees noe sted at det noensinne har bodd en mann Einar  på denne gården, som dermed skal ha gitt navn til gården. Siden eldre offentlig dokumentasjon også skriver "Einarhaugen", tror jeg dette må skyldes en gammel misforståelse. Eldre, skrivekyndige mennesker, som har bodd her i flere generasjoner, skrev seg ikke for "Enerhaugen" for ingen ting. Jeg vil heller tro at det vokste relativt mye av tresorten einer her en gang i tiden. G.S.

Bonde, selveier
Nils Johannesen Namløs fra M. Namløs(10) dpt. 25/3-1745 bg. 22/12-1812. "Enkemand Niels Johannesen Namløs 67 aar 9 maaneder.", s.a. Johannes Nilsen Namløs.
g. i Holla 15/11-1775 m. Ingeborg Olsdatter fra M. Jøntvedt(1) dpt 17/10-1756 bg. 24/10-1805. "Ingeborg Olsdatter Namløs 50 aar.", d.a. Ole Halvorsen Jøntved.
Forlovere: "Christopher Olsen Tofte og Tron Kiøstolsen M. Namløs."
1. Berthe Nilsdatter dpt. 13/10-1776 g1g i Holla 14/6-1798 m. Halvor Pedersen Hægland. Bodde på Hegland i Lunde. Se N. Namløs(1) "Lillejordet".
2. Johannes Nilsen dpt. 27/9-1778. Se nedenfor.
3. Marthe Nilsdatter f. 20/5-1781 g.m. Johannes Christiansen Heisholt. Se V. Heisholt.
4. Karen Nilsdatter f. 6/2-1784 g. 27/12-1809 m. Peder Pedersen Røysland.
5. Anne Nilsdatter f. 20/10-1786.
6. Kirsten Nilsdatter f. 15/6-1789 g. 24/10-1811 m. Abraham Steensen. Se Familie 39 - Verket 1822.
7. Ole Nilsen f. 5/6-1792. Se N. Namløs(5) "Enerhaugen".
8. Anders f. 3/11-1794.
9. Maren Nilsdatter (Mari Nilsdatter) f. 16/2-1796 g.m. Peder Halvorsen. Se Helgeroen under Holla Prestegård.
10. Ingeborg Nilsdatter f. 5/11-1798.
Bruker 1779.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Johannesen Store Namløs og Ingebor Olsdatters Berthe: Ole Holden, Anders Fæn, Gunder østre Rommenes, Karen Fæn, Anna Holden.
F.f. Niels Johannesen store Namløs og Ingebor Olsdatters Johannes: Ole Holden, Niels store Namløs, Gunder østre Rommenes, Karen Bøe, Anna Holden.
F.f. Niels Johannisen Store Namløs og Ingeborg Olsdatters Pigebarn Marthe: Niels Olsen Namløs, Halvor Bøe, Ole Johannisen Namløs, Karen Bøe, Kirsten Olsd. Namløs.
F.f. Niels Johannissen Store Namløs og Ingeborg Olsdatters Pigebarn Karen: Niels Olsen Store Namløs, Ole Johannissen, Kiøstol Tronsen Mellem Namløs, Ingeborg Arvesd. Store Namløs, Anna Tronsd.
F.f. Niels Johannissen Namløs og Ingeborg Olsdatters Pigebarn Anne: Ole Holden, Halvor Bøe, Ole Johannissen Namløs, Ingeborg Arvesd. Namløs, Birthe Gundersd. Namløs.
F.f. Niels Johannissen Namløs og Ingeborg Olsdatters Pigebarn Kirsten: Ole Holden, Gunder Heisholt, Anders Johannissen Namløs, Ingeborg Arvesd., Maren Tronsd. Namløs.
F.f. Niels Johannissen Namløs og Ingeborg Olsdatters Drengebarn Ole: Ole Holden, Anders Store Wale, Ole Johannissen Namløs, Anne Arvesd. Store Wale, Maren Nielsd. Namløs.
F.f. Niels Johannissen Namløs og Ingeborg Olsdatters Drengebarn Anders: Ole Holden, Niels Olsen Namløs, Gunder Heisholt, Karen Gundersd. Namløs, Birthe Nielsd. Namløs.
F.f. Niels Johannissen Namløs og Ingeborg Olsdatters Pigebarn Maria: Niels Olsen Namløs, Gunder Heisholt, Hans Evensen Jentved, Anne Johannisd. Heisholt, Karen Nielsd. Namløs.
F.f. Niels Johannissen Namløs og Ingeborg Olsdatters Pigebarn Ingeborg: Halvor Hegland, Gunder Heisholt, Johannes Nielsen Namløs, Birthe Nielsd. Hægland, Maren Nielsd. Namløs.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og hvor de bodde.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 60. Digitalarkivet.
"
Kviteringsskjøde til Johannes Nilsen for 300 Rdl, dat. 13. Dec. 1817, thinglæst 29. Januar 1818."

Bonde, leilending
Johannes Nilsen Namløs herfra dpt. 27/9-1778 d. 30/8-1859 på Namløs.
g1g i Holla 26/7-1807 m. Karen Steensdatter fra Håtveit østre f. 26/12-1783 på Melteig bg. 11/12-1813. "Karen Steensdatter Namløs, 29 Aar 11 Mnd. 13 Dage.", d.a. Steen Olsen Hotved.
g2g i Holla 15/6-1815 m. Marthe Olsdatter fra Tveit f. 25/11-1794, d.a. Ole Andersen Tvedt.
1. Ingeborg Johannesdatter f. 3/3-1808.
2. Steen Johannesen f. 19/7-1809. Se Håtveit store(2).
3. Anne Johannesdatter f. 13/6-1812 g1g m. Nils Olsen Namløs. Se M. Namløs(10).
Barn i 2. ekteskap:
4. Kari Johannesdatter (Karen Johannesdatter) f. 29/4-1817 g.m. Ole Christensen. Se Tuftehagen under Tufte.
5. Maren f. 8/12-1821 d. 13/5-1822. "Maren Johannesdatter Gaardmands Datter Namløs 5 maaneder 6 dage."
6. Nils Johannesen f. 10/6-1824. Overtok gården.
7. Maren Johannesdatter f. 13/5-1829.
8. Ingeborg Johannesdatter f. 10/10-1833.
Eier 1818.

F.f. Johannes Nielsen Namløs og Karen Stensdatters Ingeborg: Steen Hotwedt, Niels Johannesen Namløs, Joh. C. Heisholt, Marthe Heisholt, Niels og Kari Namløs.
F.f. Johannes Nielsen og Karen Steensdatters Steen: Steen Hotwed, Niels Namløs, Knud Sætret, Magrete Sætret, Kirsten Steensd.
F.f. Johannes Nielsen Namløs og Kari Steensdatters Anne: Kirsten Nielsd. Verket, Maria Nielsd. Namløs, Steen Hotved, Johannes Christiansen Heisholt, Ole Nielsen Namløs.
F.f. Gaardmand Johannes Nielsen Namløs og Marthe Olsdatters Karen: Anne Tved, Maria Hotved, Ole Tved, Ole Olsen Namløs, Ole Nielsen Namløs, Frederich Søwe.
F.f. Gaardmand Johannes Nielsen Namløs og Marthe Olsdatters Maren: Anne Namløs, Kirsten Tved, Anders Tved, Ole Nielsen Namløs, Friderich Olsen Tved.
F.f.
Gaardmand Johannes Nielsen Namløs og Marthe Olsdatters Niels: Inger Andersd. Tved, Maria Nielsd. Hougen, Ole Tved, Jens Namløs og Ole Nielsen Namløs yngre.
F.f. Johannes Nielsen Namløs og Marthe Olsdatters Maren: Anne Namløs, Anne Johannesd. Hotved, Ole Olsen Namløs, Johannes Christiansen Heisholt, Steen Johannesen Namløs.
F.f. Gaardmand Johannes Nielsen Namløs og Marthe Olsdatters Ingeborg: Anne Johannesd. Namløs, Karen Johannesd. ditto, Steen Haatved, Niels Olsen Namløs, Niels Halvorsen Kolle.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 60. Digitalarkivet.
"
Skjøde fra Johannes Nilsen til sønnen Nils Johannesen for 800 Spd., dat. og thingl. 9. Juni 1854."

Bonde, selveier
Nils Johannesen Namløs herfra f. 10/6-1824 d. 21/3-1891 på Namløs.
g. i Holla 24/9-1847 m. Ingeborg Arvesdatter fra M. Namløs(5) f. 2/10-1814 d. 25/6-1881 på Namløs, d.a. Arve Nilsen Namløs.
Forlovere: "Gunder Olsen Tved og Ole Nilsen Enerhougen."
1. Johannes Nilsen f. 3/1-1849 d. 17/2-1863 på Namløs av Tæring, 14 år gml.
0. Dødfødt pike f. 9/8-1853.
2. Maria Kirstine Nilsdatter f. 1855 g.m. Halvor Halvorsen. Se nedenfor.
Eier 1854.

F.f. Inderst Niels Johannesen Namløs og Ingebor Arvesdatters Johannes: Kari Halvorsd. Nyhuus, Ingebor Olsd. Namløs, Ole Andersen ditto, Ole Arvesen Namløs, Ole Christensen Nyhuus.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 60. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved løbenr. 67e (c?) er udskilt, afholdt 17. Juli, thingl. 7. Aug. 1858."

Blåboka 1866 (et matrikkelgrunnlag utferdiget av et utvalg bønder i Holla):
58 mål, for største delen av god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 hest, 3 kuer og 6 sauer.

Det eksisterer ikke skjøte fra forrige eier til neste eier, men en obligasjon tinglyst i 1893 har vært benyttet som bevis på hjemmelen.
Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 60. Digitalarkivet.
"
Obligation fra Nils Johannesens eneste arving Maria Kirstine Nilsdatters mand, Halvor Halvorsen (jfr. attest thingl. 1. Sept. 1893) til
Hypotekerbanken for kr. 400.-, dat. og thingl. 15. Aug. 1893."

Bonde, snekker, selveier
Halvor Halvorsen Enerhaugen fra Nes i Sauherad f. 13/7-1857 d. 1932.
g.m. Marie Kirstine Nilsdatter herfra f. 20/1-1856 d. 1928.
1. Halvor H. Enerhaugen  f. 17/9-1883. Flytta til Borgestad i Gjerpen.
2. Nils H. Enerhaugen f. 1886 d. ca. 1926. Ugift?
3. Johannes H. Enerhaugen f. mars 1889. Bodde i Blaker i Akershus (i dag et tettsted i Sørum kommune ved Glomma).
4. Andreas H. Enerhaugen f. 9/6-1890 d. 1918. Ugift?
5. Ingeborg Enerhaugen f. 21/7-1892 g.m. Johannes Sørensen fra Kragerø.
6. Magnus Halvorsen Enerhaugen f. 24/4-1896. Overtok gården.
Eier 1891.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 60. Digitalarkivet.
"
Skjøte fra Halvor Halvorsen Namløs til Magnus Halvorsen for kr. 10.000, hvilket beløp skal henstå med pant i denne eiendom så lenge sælgeren og
hustru lever, dat 9., tingl. 16. Nov. 1921."

Bonde, selveier
Magnus H. Enerhaugen herfra f. 24/4-1896 d. 3/5-1875.
g.m. Olga Holstad f. 24/8-1892 d. 15/9-1967, d.a. Nikolai Holstad på Ulefoss.
1. Hallvard Normann Enerhaugen f. 4/9-1918 g.m. Astrid B. Febakke.
2. Mimmi Enerhaugen g.m. John J. Håtvet.
Eier 1921.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 73. Digitalarkivet.
"
Skjøte dat. 16/6, grunnbokført 30/6-1955, fra Magnus Enerhaugen til Halvard Enerhaugen for kr. 19.000.-"

Selveier
Hallvard Normann Enerhaugen (Hallvard Enerhaugen) herfra f. 4/9-1918 d. 8/12-1982.
g.m. Astrid B. Febakke f. 2/10-1909 d. 20/2-1991.
1. Anne Lise Enerhaugen g.m. Hans Halvor Fehn.
Eier 1955.


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Namløshagen 6
Gnr 29 - bnr 6. Tidligere løpenr. {67c, 70, 71}b.

Utskilt fra bnr 5 (Grunneier: Arve Nilsen Namløs) i mai 1853.

Landskyld 1853: 1 ort 12 skilling. 10 mål dyrka mark. Et litet småbruk.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Gruvearbeider, husmann
Hans Eliassen Namløshaven f. ca.
1. Elias Hansen f. ca. 1814 i Solum.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 62. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arve Nilsen (grunneieren) til Nils Olsen for 250 Spd., dat. 10. Marts, thingl. 11. Mai 1853."

Jernverksarbeider, småbruker, selveier
Nils Olsen Namløs fra Verket f. 1/8-1813 d. 13/10-1897 som enkemann på Stua under Tufte av alderdom, 84 år gml., s.a. verksarbeider Ole Nilsen. Se Familie 61 - Verket 1822.
g. i Holla 10/11-1843 m. Anne Kittilsdatter "fra Namløshaven" f. 13/4-1823 d. 19/8-1878 på Namløshagen, 55 år gml., d.a. "gifte afdøde" Kittil Andersen Jøntvedt og Berthe Andersdatter "Boeslie".
Forlovere: "Ole Nilsen og Bent Pedersen Værket."
Eier 1853.

Det ser ikke ut til at dette paret fikk barn. De bodde på Verket fra 1843-1853. Se Familie 20 - Verket 1845.

Kilde: Folketellinga (des) 1865: I tillegg til ekteparet: Hennes mor, den ugifte Berthe Andersdatter(68) - f. ca. 1797 -  bodde hos dem. Hun døde her 25/7-1873, 73 år gml.
Kilde: Folketellinga (des) 1875: Nils Olsen og kona bodde her alene. Han mottok "Hel Fattigunderstøttelse". De var nå blitt 62 og 52 år gamle. På småbruket sitt hadde de ei ku og en sau.
Kilde: Folketellinga (jan) 1891 forteller oss at Anne Kittilsdatter var død og at Nils hadde boende den ugifte Kirsten Arvesdatter "f. 1839" til hjelp i huset.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 62. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Olsen Namløs til S. D. Cappelen for 120 Spd., dat. 25 Marts, thingl. 1 April 1871."

Nils solgte, som vi kan se av avskriften av Panteregisteret over, eiendommen sin til Cappelen i 1871. Nils og kona bodde her resten av livet som
leieboere. Det kan se ut til at Cappelen brukte huset til arbeiderbolig, for under folketellinga 1891 bodde i tillegg en familie her med mange barn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 62. Digitalarkivet.
"Skjøde fra H.S.D. Cappelen til Georg Brynildsen for kr. 3.500, dat. 15/2-1932, tingl. 26/2-1932."


Arbeider, selveier
Georg Brynjulfsen fra Hauane under Kolle f. 6/10-1904, s.a. Brynjulf Olsen Fæbakke.
g. i Holla 31/12-1932 m. Martha Sahlberg fra Kåsa under N. Namløs f. 17/3-1907, d.a. ullvarehandler Claus Oskar Sahlberg fra Sverige. 
Eier 1932.

Notis i Skiens Dagblad 22/2-1969: Bygningsarbeider Georg Brynjulfsen, Skien har fått justisdepartementets bevilling til å ta navnet Haugum,
som slektsnavn. Bodde på Borgestad i Gjerpen/ Porsgrunn.

Kilde: Holla I (Sverre Liestøl).
Denne familien flytta til Borgestad i Gjerpen. De leide bort denne eiendommen til maleren Johan Sahlberg og hans søster Alma Sahlberg.

Selveier
Olav Midtbø fra Bykle
g.m. Ingjer Bjørnarå fra Bykle.
1. Knut Midtbø g.m. Eva Thomassen.
2. Margit Midtbø g.m. Øystein Sauro.
Eier 1947.

 


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Enerhaugen med Spirødkåsa
Gnr 29 - bnr 8. Gammelt løpenr. (67c, 70, 71)d, 67e

Utskilt fra bnr. 6 (Nils Olsen Namløs) 10. februar 1862.

Eiendommen gikk under betegnelsen "Namløshagan".

Landskyld 1862: 18 skilling, revidert i 1886 til 0 mark 41 øre (skyllmark).

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 64. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Jens Tygesen paa løbenr. (67c, 70, 71)d, for 40 Spd., dat. 10. April, thinglæst 16. Juni 1862."

Jens Thygesen.
Eier 1862.

Se Halvorstå under Kålstad store.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 64. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Tygesen til Hans Vetlesen Piperud paa dette brug for 300 Spd., dat. 13., thinglæst 14. Juni 1864."

Småbruker, gruvearbeider
Hans Wetlesen
fra Piperud i Lunde f. 28/1-1825 d. 13/5-1900 på Namløshagen, s.a. Wetle Evensen Piperud.
g. i Lunde kirke 21/10-1855 m. Gunhild Kristensdatter, nedre Piperud i Lunde f. 15/11-1827 d. 25/5-1921 på Namløshagen, d.a. Christen Gulbrandsen Piperud.
1. Margith Hansdatter f. 25/12-1856 i Lunde.
2. Wetle Hansen f. 19/1-1862 i Lunde. Overtok eiendommen.
3. Christen Hansen f. 9/9-1865 (Kristen Torsberg). Se Grønnvoldv. 43 under Søve.
4. Gunder Hansen f. 4/5-1869 g.m. Jenny Nilsen Bergen (Bergan?). Bodde i Porsgrunn.
Eier 1864.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Husmand Hans Wetlesen Saga og Gunnild Christensdatters Margith: Guro Thomasd. Piperud, Karen Vetlesd. do., Peder Hansen Grini, Ole Vetlesen Piperud, Thomas Christensen Piperud.
F.f. Husmand Hans Wetlesen Piperud og Gunnild Christensdatters Wetle: Margith Wetlesd. Hougeland, Dorthe Nielsd. Pladsen, Peder Haraldsen Hougeland, Harald Wetlesen Piperud, Marthe Christensd. Piperud.
F.f.
Gaardbr. Hans Vetlesen Namløshagen og Gunnild Kristensdatters Christen: Berte Brynnildsd. Fæbakke, Anne Johnsd. ditto, Ole Larsen Fæbakke, Ole Johnsen ditto, Ole Olsen Namløs.
F.f. Husm. Hans Wetlesen Namløshagen og Gunhild Christensdatters 
Gunder: Mari Andersd. Namløshagen, Marthe Christensd. Fæhn, Ole Olsen Namløshagen, Barnets Fader og Anders Olsen Fæbakke.

Hans Wetlesen kjøpte i 1883 tilleggsjord med litt skog av Anders Trondsen Namløs.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 64. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Wetlesens enke og arvinger til sønnen Vetle Hansen herpaa for kr. 1.600,- herfor panteret og med forbehold om frit husvære
for enken, dat. 27. Juli, thingl. 24. Aug. 1900."

Småbruker, gruvearbeider
Wetle Hansen herfra f. 19/1-1862 i Lunde d. 16/6-1920 på Namløshagen.
g. i Holla 14/4-1885 m. Inger Marie Isaksdatter fra Gruvehaugen i Holla f. 26/1-1863, d.a. gruvearbeider Isak Isaksen.
Forlovere: "Hans Vetlesen Namløshagen og John Isaksen Gruben."
1. Isak Wetlesen f. 23/1-1885. Gruvearbeider i 1910. Ble siden materialforvalter ved Ulefos Jernværk.
2. Gunhild Wetlesen f. 22/5-1890. Sypike i 1910. Bodde i Porsgrunn.
3. Anne Marie Wetlesen f. 12/3-1893 d. 19/5-1914 på Namløshagen av Tuberkulose.
4. Martha Wetlesen f. 1/12-1895.
5. Ingeborg Wetlesen f. 18/3-1897.
6. Hans f. 21/6-1899 d. 9/4-1900 på Namløshagen.
Eier 1900.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 64. Digitalarkivet.
"Erklæring, hvorved Wetle Hansen uden betaling har afstaaet til Nordsjø - Skienskolen(?) ret til at bruge og vedligeholde og i tilfælde udvide Fæbakke
brygge med hertil fornøden vand- og strandret, samt ret til at opføre og vedligeholde en pakbod i nærheden af bryggen, dat. 22., thingl. 26. Juni 1907."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 64. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Wetle Hansens enke og eneste og myndige arvinger, ifølge attest, til Georg Nicolaysen på dette bruk og gnr 30 bnr 3 for kr. 11.000, hvorav for løsøre
kr. 1.000, dat. 26/8-1933, tingl. 6/10-1933."

Småbruker, arbeider
Georg Nikolaysen fra slusevokterboligen i Lunde f. 21/12-1902 d. januar 1942, s.a. slusevokter Thor Nikolaysen og Anborg Kristine Andersdatter.
g.m. Helga Tollefsen fra Slåttahaug (14/1) i Lunde f. 5/3-1908 d. 12/10-1987, d.a. bonde Gunder Tollefsen Slaatahaug og Ingebjørg Halvorsdatter fra Kviteseid.
1. Reidun Nikolaysen g.m. Alfred Vale fra Valebø.
Eier 1933

Enka Helga Nicolaisen ble g2g m. Ole Trondsen Namløs. Se nedenfor.

Ole Trondsen Namløs f. 10/10-1898 d. 18/10-1979.
g.m. enke Helga Nicolaisen født Slåthaug i Lunde f. 5/3-1908 d. 12/10-1987.

Eieren av bruket var Helga Namløs (født Tollefsen)..
 


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Namløshagen 11
Gnr 29 - bnr 11. Gammelt løpenr. 69b.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra skifteforvalteren i Nils Olsens bo til Isak Olsen for 66 Spd. 80 skilling, dat. 13. Marts, thinglæst 20. Juni 1837."

Landskyld 1837: 1 Ort 12 skilling.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Småbruker, selveier
Isak Olsen Namløshaven fra M. Namløs(10) f. 3/8-1810, s.a. Ole Nilsen Namløs.
g. i Holla 27/9-1838 m. Lisbeth Maria Johnsdatter fra Sannes f. 19/11-1817, d.a. John Nilsen Sannæs.
Forlovere: "Ole Johnsen Fæhn og Halvor Isaksen Ødegaarden."
1. Anne Isaksdatter f. 4/5-1839.
2. Gunhild Isaksdatter f. 4/1-1843.
3. Kirsten Maria f. 2/12-1846 d. 7/4-1848 på Namløshagen, 1 1/2 år gml.
4. Kirsten Maria Isaksdatter f. 31/5-1849.
5. Ole Isaksen f. 10/4-1851.
Eier 1837.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Gaardmamd Isach Olsen Jøntved og Maria Johnsdatters Anne: Anne Christensd. Øgaarden, Ingeborg Olsd. Jøntved, Hans Olsen Jøntved, John Nielsen Sannæs, Ole Olsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Isak Olsen Namløs og Maria Johnsdatters Gunnild: Gunnild Andersd. Jacobskaas, Kirsti Olsd. Jøntved, John Olsen Jacobskaas, Ole Andersen Namløs, Niels Johnsen Sannæs.
F.f. Huusmand Isak Olsen Namløshagen og Maria Johnsdatters Kirsten Maria: Inger Maria Johnsd. Jøntved, Kirsti Olsd. Jøntved, John Nielsen Jøntved, Ole Olsen Hougen, Jørgen Johnsen Jøntved.
F.f. Gaardbruger Isak Olsen Namløshagen og Lisbeth Maria Johnsdatters Kirsten Maria: Inger Maria Johnsd. Jøntved, Kirsti Olsd. Holla, Tollef Nilsen Holla, Ole Olsen Hougen, Ole Johnsen Saugbruget.
F.f. Gaardbruger Isak Olsen Namløshagen og Lisbeth Maria Johnsdatters Ole: Ingebor Olsd. Holla, Kirsti Olsd. Ødegaarden, Tollef Nilsen Holla, Ole Olsen Hougen, John Nilsen Bergmanskaas.

Isak Olsen bodde på Jøntvedt fram til ca. 1840. Han var formynder for Isak Nilsen Bjørndalens sønner i 1846. Se Teksle.

Isak Olsen solgte eiendommen i 15. mai 1852 og emigrerte 24. mai samme år, til N. Amerika med hustru og 4 barn.
Bestemmelsessted var Port Washington, Ouzooke co., Wisconsin.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Isak Olsen til Tollef Nilsen for 200 Spd., dat. 14., thingl. 15. Mai 1852."


Selveier
Tollef Nilsen
.
Eier 1852.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tollef Nilsen til Ole Christensen for 260 Spd., dat 28. Marts, thingl. 9. Juni 1857."

Småbruker, arbeider, selveier
Ole Christensen Namløshaven f. ca. 1821 d. 12/8-1861. "Blev rammet af Stenskred i det han luntede Tømmer ud i Nordsøvandet. Han fantes stened død i Vandet."
g.m. Kari Christensdatter
Eier 1852.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 67. Digitalarkivet.
"Skifte efter Ole Christensen, avsluttet 20. Marts 1862, hvorved dette brug for 300 Spd. er udlagt enken Kari Christensdatter, thingl. 16. Juni 1862."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kari Christensdatter til Ole Olsen for 300 Spd., dat. 8., thingl. 9. Feb. 1864."

Småbruker, arbeider, selveier
Ole Olsen fra Sauherad f. ca. 1835.
g.m. Mari Andersdatter f. ca. 1827.
1. Anne Berthea Olsdatter f. ca. 1861.
2. Anne Maria Olsdatter f. ca. 1863.
Eier 1864.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Olsen til Ole Tollefsen Fæhn for kr. 2.504.-, dat. 28. Juli, thingl. 6. Okt. 1881."

Selveier
Ole Tollefsen Fæhn.
Eier 1881.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 67. Digitalarkivet.
"Skyldelingsforretning, hvorved bnr 12 er udskilt, afholdt 1., thingl. 10. Juni 1885."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Tollefsen til Torgrim Olsen for kr. 1.400, dat. 16. Aug. thingl. 7. Okt. 1886."


Småbruker, skomaker, sliperiarbeider, selveier
Torgrim Olsen fra Gråten i Sauherad f. 1860, s.a. Ole Sigurdsen.
g1g m. Anne Olea Halvorsdatter fra Solum f. 1860.
g2g 7/12-1894 m. Theodora Sabine Sandersdatter fra Kristiansand f. ca. 1860, d.a. Sander Sandersen.
1. Andreas Olaus Torgrimsen f. 8/2-1882 i Skien.
2. Halvor Torgrimsen f. 25/8-1884 på Gråten i Sauherad.
3. Ole Johannes Torgrimsen f. 8/3-1887 i Holla.
4. Inger Andrea Torgrimsdatter f. 6/9-1889.
5. Anne Tomine Torgrimsen f. 8/4-1892.
Barn i 2. ekteskap:
6. Ingeborg Andrea Torgrimsen f. 6/12-1897.
7. Rosalia Elisabeth Torgrimsen f. 19/12-1899.
8. Martin Theodor Torgrimsen f. 29/4-1903 på Falkum.
Eier 1886.

Losjerende her i 1891: Skomaker Halvor Olsen, hans broder f. i Holla 1867. Vanlig bosted: Graaten i Sauherad.

Denne familien tilhørte dissentermenigheten "Jarlsbergerne", som siden fikk navnet Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK).
De flytta til Falkum i Gjerpen, hvor de bodde i 1903.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Torgrim Olsen til Johan Jørgensen for kr. 1.725, dat. 2., thingl. 6. Sep. 1902."

Gruvearbeider, selveier
Johan Olaussen (Johan Jørgensen) fra Kviteseid f. 9/4-1868 d. 15/9-1949, s.a. snekker Jørgen Johannesen og pige Anne Gundersdatter.
g1g i Skafså? ca. 1892 m. Margit Halvorsdatter død før 31/12-1910.
g2g i Holla 12/12-1911 m. Signe Tallefsdatter fra Skafså f. 10/11-1877, Tallef Vetlesen og Gunhild Evensdatter.
Forlovere: "
Gbr. Halvor Andreassen Borgen og gbr. Ole Olsen Homane."
1. Olaus Johansen f. 18/12-1892 i Skafså.
2. Lina Bertine Johansen f. 1894 i Skafså g.m. Andreas Olsen Bergseth fra Holla.
3. Anthon Godtfred Johansen f. 22/8-1897 i Skafså. Se Familie 150 - Verket 1961.
4. Marie Johansen f. 13/3-1899 i Mo i Telemark.
5. Gudrun Johansen f. 24/9-1901 i Holla.
6. Gustav Alfred Johansen f. 28/10-1904.
Se Familie 150 - Verket 1961.
Eier 1902.

Denne familien kom hit fra Skafså, da det ble slutt på gruvedriften ved Åmdals verk. Jeg vil anta at hans mor Anne Gundersdatter
ble gift med en Olaus eller Olaussen og at han derfor brukte navnet Olaussen da han ble litt eldre. Det står Olaussen på gravstøtta.

Noen hustomter er utskilt herfra.
 


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Bosli - Boeslie
Gnr 29 - bnr 7 Boslie (29/7).

Opprinnelig husmannsplass under M. Namløs.

Boplass A.

Gruvearbeider, husmann
Arne Aslaksen fra ? f. ca. 1756 d. 24/5-1823 på Bosli under M. Namløs, 67 år gml.
g1g i Holla 21/2-1782 m. Berthe Knudsdatter herfra dpt. 14/12-1754 d. 5/6-1808. "
Bertha Knuds. Lusnæs, 53 Aar."
Forlovere: Tollef Olsen Fæhn og Ole Tofte ved Borgen."
g2g i Holla 16/9-1810 m. enke Karen Knudsdatter fra Findal lille i Solum dpt. 23/9-1759 d. 10/12-1832 som fattiglem på Boeslie, 80 år gm., d.a. Knud Larsen og Kirsti Olsdatter.
Bruker ca. 1810.

Arne Aslaksen bodde i sitt første ekteskap på Lysnes under Namløs nedre. Se alle barna der.

Karen Knudsdatter var enke etter Anders Brynildsen Jøntvedt. Se S. Jøntevdt(1).

Gruvearbeider, husmann
Knud Arnesen Boeslie herfra f. 24/12-1794 på Lysnes under Namløs nedre d. 20/11-1859 på Bosli, 66 år gml., s.a. Arne Aslaksen.
g. i Helgen 23/5-1820 m. Maren Christensdatter fra Plassen under V. Helgen f. 20/10-1782 d. 11/6-1857 på Bosli, 76 år gml., d.a. Christen Andersen Pladsen.
1. Anne Maria Knudsdatter f. 8/7-1820 g.m. gruvearbeider og husmann Lars Pedersen. Se N. Fen(4).
0. Et dødfødt Drengebarn f. 11/10-1821.
2. Anders Knudsen f. 13/11-1822. Konfirmert i Holla 1841.
3. Christen Knudsen (tvilling) f. 30/12-1824. Se Dalen 1 under Vibeto øvre.
0. Et dødfødt Drengebarn (tvilling) f. 31/12-1824.
4. Berthe Karine Knudsdatter f. 23/12-1827 g.m. enkemann Isak Christensen. Se nedenfor.
Bruker ca. 1820.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderste Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensdatters Anne Maria: Kari Hougen, Berthe Arnesd. Jøntved, Peder Boeslie, Isach Hougen og Gunder Andersen Jøntved.
F.f. Inderste Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensdatters
Anders: Anne Olsd. Boeslie, Berthe Isaksd. Gruen, Peder Boeslie, Isak Hougen og Gunder Andersen Jøntved.
F.f. Inderste Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensdatters
Christen: Anne Boeslie, Kirsten Jøntvd, Arve Namløs, Anders Boeslie og Gunder Jøntved.
F.f. Knud Arnesen Boeslie og Maren Christensdatters
Berthe Karine: Ingebor Jørgensd. Namløs, Kirsten Andersd. Jøntved, Hans Jøntved, Peder Namløs og Jon Nielsen Namløs.

Arbeider, underoffiser, husmann
Anders Halvorsen
fra Bø store i Helgen f. 12/12-1790, s.a. Halvor Olsen Bøe.
g. i Holla 28/12-1820 m. Anne Sørensdatter fra Pederskås under Baksås f. ca. 1795 (ikke født i Holla), d.a. Søren Olsen Pederskaas.
Forlovere: "Halvor Jøntved og Peder Jøntved."
1. Anne Andersdatter f. 15/7-1821 g1g m. verksarbeider Anders Larsen. Se Familie 28 - Verket 1845.
2. Halvor Andersen f. 9/5-1824.
3. Ole f. 24/4-1827 d. 7/5-1827 på "Boeslie", 13 dager gml.
4. Ingeborg f. 21/7-1828 d. 12/7-1830 på "Boeslie", 2 år gml.
5. Ingeborg Andersdatter f. 30/7-1831.
6. Ole Andersen f. 24/4-1836.
Bruker ca. 1824 - 1831.

F.f. Huusmand Anders Halvorsen Klevsgade og Anne Sørensdatters Anne: Kirsten Waskaas, Ingebor Jensd. Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr., Jon M. Waskaas og Ole S. Rødningen.
F.f. Inderste Anders Halvorsen Boeslie og Anne Sørensdatters
Halvor: Mari Halvorsd. Klevsgade, Ingebor Jensd. Wrk., Ole Halvorsen Saugbr., Arve Namløs og Lars Jøntved.
F.f. Inderste Anders Halvorsen Boeslie og Anne Sørensdatters
Ole: Mari Klevsgade, Kari Halvorsd. Wrk., Ole Halvorsen Saugbr., Thyge Halvorstaae og Tallach Reiersen Wrk.
F.f. Anders Halvorsen Boslie og Anne Sørensdatters
Ingeborg: Maren Halvorsd. Klevsgade, Berthe Halvorsd. Hoen i Eger sogn (Eiker), John Olsen Helgen, John Mortensen Waskaas, Kittil Olsen Hougen.
F.f. Huusmand Anders Halvorsen Boslie og Anne Sørensdatters
Ingeborg: Anne Kjøstolsd. Enerhougen, Anne Olsd. Wrk., Ole Halvorsen Saugbr., Ole Nielsen Enerhougen, Tyge Halvorstaae.
F.f. Inderste Anders Halvorsen Stigen og Anne Sørensdatters
Ole: Anne Pedersd. Roen, Gurine Jacobsd. Klevsgade, Halvor Pedersen Namløshagen, Tyge Halvorstaae, John Jacobskaas.

Småbruker, skogsarbeider, inderst (leieboer)
Hans Christiansen Sanden fra V. Heisholt(1) f. 5/2-1799 d. 23/4-1864 på Vipeto, 65 år gml., s.a. Christian Frederik Johannesen Heisholt.

g. i Holla 12/6-1829 m. enke Maren Christensdatter fra Skogen under Sannes øvre f. 14/1-1781 d. 11/6-1857, som gift på Bosli under M. Namløs, d.a. Christen Pedersen Schougen.
Bruker ca. 1846.

Se denne familien på Sanna. Enkemannen Hans Christiansen ble siden boende hos sin svigersønn på Vipeto nedre(1).

Småbruker, selveier
Kristen Kristensen f. 1833 i Lunde.
g.m. Ingeborg Larsdatter f. 1838 i Drangedal.
1. Anne Marie Kristensdatter f. 1865 i Drangedal.
2. Gunhild Kristensdatter f. 1867 i Drangedal.
3. Liv Kristensdatter f. 1871 i Drangedal.
4. Kristine Kristensdatter f. 26/8-1874 i Holden.
Eier i 1875.

Flytta til Drangedal via Skien i 1882.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 5 Faar.

Småbruker, selveier
Tron Kittilsen fra Namløs f. 16/4-1849, s.a. husmann Kittil Andersen Namløs.
g.m. Anne Kristine Tollefsdatter f. 1847 i Holden d. før 1900.
1. Karen Kirstine Tronsdatter f. 1878 i Holden.
2. Marie Kirstine Tronsdatter f. 1882 i Holden.

Eier i 1891.

Konas søster: Kirsti Tollefsdatter f. 1843 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Ugift, lever av "Strikning, Vævning og Søm."

Alle som bodde her i 1891 tilhørte Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn (D.E.L.K.).

I 1900 ble bryggerhuset leid ut til gruvearbeiderfamilien nedenfor.

Grubearbeider (minerer)
Martin Petersen fra Kongsberg, Buskerud f. 1863.
g.m. Maren Helgesdatter fra Eiker f. 1859.
1. Peter Martinsen f. 1891 i Mo i Tel.
2. Borghild Martinsen f. 1892.
3. Helge Martinsen f. 1895.

4. Klaus Martinsen f. 1897 i Mo.
Leieboer i 1900.

Sjaktarbeider i jerngrube
Wilhelm Andreas Grindem fra Øyestad ved Arendal f. 22/2-1874, s.a. uk. Wilhelm Gregersen Grindem og pige Anne Helene Torgrimsdatter.
g. Skien byfogd 25/3-1902 m. Karen Kirstine Tronsdatter herfra f. 7/4-1877.
Forlovere: "Grubearbeider Ole Herre(?) af Fyrisdal og grubearb. John Amundsen af Skafsaa."

1. Anne Kristine Grindem f. 31/7-1902.
2. Vilhelm Grindem (Wilhelm Grindem) f. 16/4-1904.
3. Anne Helene Grindem f. 25/1-1906.
4. Thora Marie Grindem f. 17/1-1908.
Bruker 1902.


Boplass B.
Under gnr 30 - bnr 2 - S. Namløs.

Husmansplass med litt jord.

Grubearbeider, husmann
Isak Kittilsen Boslie
fra S. Fen(5) f. 31/3-1783 d. 3/12-1857 på "Boeslie", 75 år gml., s.a. Kittil Isaksen Fæhn.
g1g i Holla 4/6-1811 m. enke Ingeborg Olsdatter fra Namløs dpt. 25/12-1773 d. 17/2-1817 på Bosli, 43 år gml.
g2g i Solum 26/12-1817 m. Karen Andersdatter fra Kåsa under Melum i Solum dpt. 10/6-1792 d. 17/9-1847 på Bosli, 55 år gml., d.a. Anders Andersen og Maren Larsdatter.
1. Anne f. 29/9-1811 d. 28/5-1821 på Haugen.
2. Karen Maria f. 4/8-1816 d. 20/3-1817 på Bosli, 7 mnd. gml.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anders f. 5/9-1818 d. 12/1-1819 på "Hougen", 4 mnd. gml.
4. Ingeborg f. 18/12-1819 d. 10/4-1821 på "Hougen", 1 år gml.
5. Anne Isaksdatter f. 25/3-1822 g.m. Anders Pedersen. Se nedenfor.
6. Kittil f. 24/11-1824 11/7-1827 på "Boeslie", 2 år gml.
7. Ingeborg f. 14/11-1827 d. 5/10-1828 på Bosli, 1 år gml.
8. Ingeborg Kirstine f. 3/9-1829 d. 16/7-1837 på Febakke, 13 år gml.
9. Karen Isaksdatter f. 21/3-1833 g.m. enkemann Ole Halvorsen Øgaarden. Se S. Fen(5).
Bruker 1817 og 1824.

F.f. Isach Kittilsen Fæhn og Ingebor Olsdatters Anne: Jens Kittilsen Namløs, Peder Isaksen Haugene, Lars Olsen Namløs, Anne Kittilsd. Haugen og Anne Andersd. Namløs.
F.f. Gaardmand Isach Kittilsen Namløs og Ingebor Olsdatters
Karen Maria: Anne Namløs, Anne Præstegaarden, Lars Namløs, Peder Hougen og Niels Ringsevje.
F.f. Huusmand Isach Kittilsen Hougen og Karen Andersdatters
Anders: Gunnil Gruen, Kirsten Boeslie, Isach Gruen, Ole Andersen Fæhn, Anders Olsen Fæhn og Knud Arnesen Boeslie.
F.f. Huusmand Isach Kittilsen Hougen og Karen Andersdatters
Ingebor: Anne Andersd. Namløs, Anne Hansd. Romnæs, Jens Texle, Ole Roligheden yngre og Ole Roligheden yngst.
F.f. Huusmand Isach Kittilsen Boeslie og Karen Andersdatters
Kittil: Johanne Namløs, Ingebor Hansd. Wibetoe, Gunder Giedeboen, Lars Namløs og Jens Olsen Gruen.
F.f. Huusmand Isak Kittilsen Hougen og Karen Andersdatters
Anne: Ingebor Gjedeboen, Maria Hansen Fæhn, Gunder Gjedeboen, Peder Boeslie og Gunder A. Jøntved.
F.f. Huusmand Isach Kittilsen Boeslie og Karen Andersdatters
Ingebor: Maria Hansd. Ødegaarden, Kari Olsd. Hougen, Lars Namløs, Isach Isachsen Gruen og Kittil Olsen Hougen.
F.f. Isach Kittilsen Boslie og Karen Andersdatters
Ingeborg Kirstine: Johanne Namløs, Asloug Maria Halvorsd. Jøntved, Lars Namløs, Jens Kittilsen Haavet, Tron Andersen Fæhn.
F.f. Huusmand Isach Kittilsen Boeslie og Karen Andersdatters
Karen: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Karen Halvorsd. Jøntved, Tron Andersen Namløs, Kittil Andersen Namløs, Jon Olsen Gruben.

Denne familien bodde tidligere noen år på plassen Haugen under N. Jøntvedt.

Kilde: Kirkebok for Holla (1831-1848). Døde 1840 nr. 53.
Inderst Niels Sigurdsen d. 14/8-1840 på Boeslie, 70 år gml. Fra Pladsen Bakke under Gaarden Venaas i Hemsedals Annex til Næs, død paa Gjennemreise paa Pladsen Boeslie.

 

Kilde: "Brokker" (Per Bernt Tufte) Utgitt av Holla Historielag 2023.
Fra Bratsberg Amts oeconomiske Opmuntrings-Selskab.
Isak Kittilsen Boslie fikk i 1834 andrepremie, 4 Spesidaler, for jordforbedring. Han var deltaker i den såkalte ”Husmannsklassa”. Større gårder hadde en klasse for seg.

Arbeider, husmann, inderst (leieboer)
Anders Pedersen fra Lakås under Ånnerød i Solum f. 17/5-1829, s.a. husmann Peder Olsen Lakaasene i Solum og Anne Olsdatter.
g1g i Holla 9/9-1853 m. Anne Isaksdatter herfra f. 25/8-1822 d. 24/1-1867 i Gjerpen, d.a. Isak Kittilsen.
Forlovere: "Thron Namløs og Even Halvorsen Jøntvedt."
g2g hos sorenskriveren i Gjerpen 12/2-1874 m. Anne Evensdatter fra Langesund f. 18/11-1840, d.a. Even Hansen og Thorild Nilsdatter. Begge fra Lunde i Telemark.
1. Peder Andersen f. 29/5-1854. Se N. Jøntvedt(1).
2. Isak Andersen f. 12/2-1857.
3. Ole Andersen f. 3/4-1859.
4. Karl Andersen f. 23/12-1861 på Falkum i Gjerpen.
Barn i 2. ekteskap:
5. Anne Thorine Andersdatter f. 3/1-1875 i Lia under Meen i Gjerpen d. 18/8-1954. Ugift.

F.f. Huusmand Anders Pedersen Boesli under Namløs og Anne Isaksdatters Peder: Ingebor Jørgensd. Namløs, Anne Kirstine Pedersd. Boesli, Tron A. Namløs, Peder Pedersen Namløs, Anders Andersen Præstegaarden.
F.f. Inderst Anders Pedersen Boeslie og Anne Isaksdatters
Isak: Maria Olsd. Jøntved, Ingebor Isaksd. Boeslie, Ole Arvesen Namløs, Anders Andersen Hougen, Ole Tronsen Namløs.
F.f. Huusmand Anders Pedersen Boslie og Anne Isaksdatters
Ole: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Karen Isaksd. Boeslie, Anund Teigen, Nils Arvesen Namløs, Anders Tronsen Namløs.

Kilde: Kirkebok for Holla (1849-1866).
Denne familien er registrert utflytta fra Holla til Falkum i Gjerpen våren 1861.

Se Familie 12 - Falkum 1865. De flytta senere til Meen(47) Lia. Han bygde tilslutt hus på Bøle.

Under folketellinga 1900 for Gjerpen er det nevnt at de tilhørte Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn (D.E.L.K.).

Gruvearbeider, husmann
Peder Isaksen Haugen fra Gruvehaugen under N. Fen f. 28/5-1782 d. 9/3-1836 på Haugen, 55 år gml., s.a. Isak Andersen Gruen.
g1g i Holla 28/10-1804 m. Anne Kittilsdatter fra S. Fen(5) f. 20/5-1781 d. 7/6-1816 på Haugen, 35 år gml., d.a. Kittil Isaksen Fæhn.
Forlovere: "Isac Biøndalen og Niels Biøndalen."
g2g i Holla 28/12-1816 m. Anne Olsdatter herfra f. 3/5-1794 d. 6/12-1833 på Haugen, 50 (39!) år gml., d.a. Ole Andersen.
Forlovere: "Hans Jøntved og Jon Helgen."
Brukere ca. 1817 - ca. 1822.


Se denne familien på Haugen under N. Jøntvedt.

Gruvearbeider, jordbruksarbeider, husmann med litt jord
Isak Christensen (Isak Kristensen) fra Lien under Meen i Gjerpen f. 30/11-1818 d. 25/8-1892 på Boslie av bronkitt, 75 år gml., s.a. Christen Nilsen Lien og Anne Maria Halvorsdatter.
g1g i Holla 23/8-1852 m. Gunhild Pedersdatter fra Glaholt øvre i ytre Valebø f. 9/10-1803, d.a. Peder Jonsen Glaholt.
Forlovere: "
Hans Taraldsen Stuverud og Harald Gundersen Olsbrygge."
g2g i Holla 5/12-1861 m. Berthe Karine Knudsdatter herfra f. 23/12-1827, d.a. Knud Arnesen Boeslie.
Forlovere: "
Tron Andersen Namløs og Nils Johannesen Namløs."
Bruker ca. 1861 i 1891.

Isak Christensen var på Stuverud under Vale, i ytre Valebø, før han gifta seg første gang. Gården Glaholt øvre,
som den første kona kom fra, lå i nabolaget.
Jeg finner ikke Gunhild Pedersdatter død i Holla. Årsaken kan være at de kan ha bodd utenbygds en tid.


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Rognkåsa - Rognekaas
Opprinnelig husmannsplass under M. Namløs.

Utskilt fra bnr 4 og skyllsatt til løpenr. (67c, 70, 71)e i juni 1864.

Landskyld i 1864: 1 ort. Revidert i 1886 til 0 mark 41 øre (skyldmark). Matrikulert til bnr 9 i matrikkelen 1886.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Adresse 2010: Namløsv. 63, 3830 Ulefoss.
 

Ingen Rognkaasa/ Rognekaasa nevnt i kirkebøkene før "Steen Andersen Rognekaasa" er nevnt som beboer her i 1828.
Han bodde her nok også i 1827, da de døpte sin datter Kirsten med adresse "under Namløs".

Grubearbeider, husmann
Steen Andersen Rognekaasa
fra S. Namløs(B) f. 3/1-1792 d. 13/9-1869 på Jøntvedt, s.a. Anders Steensen Namløs.
g. i Holla 9/9-1813 m. Ingeborg Torgersdatter fra Vipeto øvre(1) f. 26/10-1784 d. 30/5-1864 på Rognkås, d.a. Torger Nilsmundsen Wibetoe.
1. Anders Steensen f. 10/7-1815.
2. Karen Steensdatter (Kari Steensdatter) f. 23/2-1817 d. 8/8-1852 på Rognkås. Ugift.
3. Anne Steensdatter f. 12/3-1820 g.m. Petter Christophersen. Se Eiestrand(2) - 1865.
4. Inger Steensdatter f. 19/10-1822.
5. Tollev Steensen f. 4/6-1825.
6. Kirsten Steensdatter (Kirsti Steensdatter) f. 26/10-1827.
Bruker ca. 1828.

F.f. Huusm. Steen Andersen Wibetoe og Ingebor Torjersdatters Anders: Inger Wibetoe, Ingebor Namløs, Thomas Wibetoe, Gunder Wibetoe og Anders Wibetoe.
F.f. Inderste Steen Andersen Wibetoe og Ingebor Torjersdatters Karen: Inger Wibetoe, Ingebor Namløs, Tollev Namløs, Gunder Namløs, Anders Wibetoe og Aschier Fæbakke.
F.f. Inderste Steen Andersen Namløs og Ingebor Torjersdatters Anne: Anne Andersd. Jøntved, Kari Olsd. Gruen, Gunder Wibetoe, Aschiær Jonsen Kaasen og Ole Amundsen Namløs.
F.f. Inderste Steen Andersen Boeslie og Ingebor Torjersdatters Inger: Anne Torjersd. Juvet, Anne Olsd. Vibetoe, Gunder Vibetoe, Asgjær Kaasen og Gunder Andersen Jøntvedt.
F.f. Inderste Steen Andersen Namløs og Ingebor Tørjersdatters Tollev: Marthe Namløs, Anne Olsd. Wibetoe, Gunder Wibetoe, Niels A. Jøntved og Kittil Olsen Wibetoe.
F.f. Steen Andersen under Namløs og Ingebor Tørjersdatters Kirsten: Anne Andersd. Jøntved, Kari Gundersd. Wibetoe, Peder Hougen, Ole Amundsen yngre og Jon Nielsen Namløs.

Inderst, Gruvearbeider
Anders Steensen Rognekaas herfra f. 10/7-1815 d. 27/11-1858 på Rognkås av "Mavekræft, 43 Aar."
g. i Holla 14/2-1842 m. Andrea Andersdatter fra Orekåsa under Opsal i Valebø f. ca. 1817, d.a. Anders Jacobsen Orekaasen.
Forlovere: "Jørgen Johnsen Kaalstad og Anund Hansen Teigen."
1. Steen Andersen f. 22/4-1842 d. 7/5-1866 på Rognkås. Utflytta, men innflytta igjen i 1857. Ugift.
2. Ole Andersen f. 19/8-1843.
3. Ingeborg  f. 24/9-1847 d. 26/1-1849 på Rognkås av "Ormfeber".
4. Gunder f. 23/8-1850 d. 24/6-1851 på Rognkås av "Slagtilfælde".
5. Gunder (tvilling) f. 10/9-1852 d. 31/12-1852 på Rognkås.
6. Anders (tvilling) f. 10/9-1852 d. 11/1-1853 på Rognkås.
0. Dødfødt barn f. 18/6-1856.
Bruker ca. 1842.

F.f. Inderste Anders Steensen Rognkaas og Andrea Andersdatters Steen: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Inger Steensd. Steenstad, Steen Rognekaas, Halvor Pedersen Namløshaven, Andreas Kittilsen Namløs.
F.f. Inderste Anders Steensen Rognekaas og Andrea Andersdatters Ole: Karen Halvorsd. Teigen, Kari Steensd. Rognekaas, Anund Teigen, Jens Lillejordet, Tollef Steensen Rognekaas.
F.f. Inderst Anders Steensen Rognekaas og Andrea Andersdatters Ingeborg: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Anne Steensd. Rognekaas, Anund Hansen Teigen, Christen Kjøstolsen Røgstuen, Tollef Steensen Rognekaas.
F.f. Inderste Anders Steensen Rognekaas og Andrea Andersdatters Gunder: Anne Steensd. Øgaarden, Kirsti Steensd. Rognekaas, Isak Olsen Namløshagen, Tollef Steensen Rognekaas, Ole Christensen Røgstuen.


Gruvearbeider, leieboer
Ole Anundsen d.y. fra Verket f. 12/8-1799 d. 1913, s.a. Anund Olsen. Se Familie 60 - Verket 1801.
g. i Holla 21/7-1821 m. Kari Larsdatter fra Juvet under Hjelset f. ca. 1800.
Forlovere: "Anders Tørjersen Wibetoe og Gunder Andersen Wibetoe."
1. Karen Olsdatter f. 1/9-1821 g.m. Torbjørn Saamundsen. Se Familie 13 - Verket 1845.
2. Maren Olsdatter f. 1/8-1824.
3. Anne Olsdatter
f. 10/12-1826 g. 5/12-1856 m. Johan Larsen. Se N. Namløs(4) Kåsa.
4. John f. 21/3-1829.
5. John Olsen f. 5/10-1834.
Bruker ca. 1821.

F.f. Inderste Ole Amundsen Namløs og Karen Larsdatters Karen: Anne Isachsd. Namløs, Jørgen Juvet, Ole Amundsen Namløs og Jens Olsen Gruen.
F.f. Inderste Ole Amundsen Namløs yngre og Karen Larsdatters Maren: Inger Helgen, Karen Helene Juvet, Gunder Helgen, Ole Amundsen ældre og Jon Nielsen Namløs.
F.f.
Inderste Ole Anunsen Namløs og Karen Larsdatters Anne: Kari Olsd. Namløs, Anne Gundersd. Helgen, Christopher Namløs, Steen Andersen og Jon Nielsen Namløs.
F.f. Ole Amundsen Namløs yngre og Karen Larsdatters John: Anne Øgaarden, Anne Helgen, Jørgen Juvet, Arve Namløs, Christen Arvesen Namløs.
F.f. Inderste Ole Anundsen Namløshagen yngre og Kari Larsdatters Jon: Karen Abrahamsd. Juvet, Ingeborg Arvesd. Namløs, Gunder Helgen, Ole Amundsen Hvalen, Abraham Jørgensen Juvet.

Ole Anundsen ble under folketellinga 1865 forsørget av jernverkets fattigkasse.
Jernverkets fattigkasse hadde også ansvar for gruvearbeiderne.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 65. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Olsen til John Olsen for 155 Spd., dat. 13., thinglæst 14. Juni 1864."
 

Mølledreng, gruvearbeider, landhandler, selveier
John Olsen Rognkaas
herfra f. 5/10-1834.
g.m. Karen Thomasdatter Febakke f. ca. 1839, d.a. Thomas
1. Tomine Johnsdatter f. 1874 g.m. Oskar Johansen,
2. Inga Johnsdatter f. 1878 g.m. Gustav Wickland. Til USA.
3. Karoline Johnsatter f. 1880 g. m. Anders Tovsrud. Se nedenfor.
Eier 1864.

Blåboka 1866: 9 mål dyrka jord. Skog til husbruk.
Foreslått skyld: 1 Ort, 2 Skilling.

John Olsen var visstnok også en tid gruvearbeider i Bamble, før han begynte å drive landhandleri på Rognkåsa.
Da han kjøpte denne eiendommen av sin far i 1664, fulgte ikke husene med i salget.
John Olsen kjøpte husene av faren for 25 Spd. i oktober 1867, med heftelse på at Ole Anundsen og kona,
skulle ha føderåd her livet ut. Ole Anundsen døde i 1913.

Disse tre døtre var eiere 1900-13.

Gruvearbeider, inderst
Anders Tovsrud
fra Jondalen i Buskerud f. ca. 1874?
g.m. Karoline Johnsdatter herfra

Oskar Johansen, som var g. m. Tomine, tok over i 1913. Han var bl.a. tilsynsmann for birøkta i Telemark og sjøl en dyktig birøkter.
Oskar døde i 1946, 67 år gl. og Tomine i 1949, 75 år gl.

Datteren Marie Johansen var enebarn og tok over eiendommen etter foreldra. Hun var student og lærer på Fen i mange år.


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Rognkåsa - Rognekåsa 12
Gnr 29 - bnr 12.


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


Nordgård
Gnr 29 - bnr 16.

Skyldmark: 0 mark 07 øre.

Gruvearbeider, selveier
Brynjulf Olsen Fæbakke fra Fossberg under S. Namløs f. 30/7-1862 d. 11/6-1939, s.a. Ole Larsen Fæbakke.
g. i Helgen kirke 25/10-1900 m. Gunhild Marie Johnsdatter fra Kåsa i Lunde f. 22/4-1871 d. 30/9-1967, d.a. John Johnsen Kaasa.
Forlovere: "Jens Olsen Vrk. og Vetle Hansen Fæbakke."
1. Borghild Febakke f. 23/5-1902 g.m. Karl Haakon Boklund. Se Lilleborg under Tufte (Gamlev. 45).
2. Georg Febakke f. 6/10-1904 g.m. Martha Sahlberg.
3. Olga Josefine Febakke f. 8/2-1907 g.m. Tor Pedersen Namløs (1900-1962).
4. Astrid Febakke f. 2/10-1909 g.m. Halvard Enerhaugen (1918-1982).
5. Olav Febakke f. 5/7-1912 d. 30/11-1993 g.m. Konstanse Sahlberg f. 21/3-1909 d. 18/5-2004. Gravlagt på Sandar i Sandefjord..
6. Jonas Febakke f. 30/10-1914 g.m. Marie Aadal (1912-1984).
Eier 1909.

F.f. Grubearb. Brynjulf Olsen Fæbakke og Gunhild Marie Johnsens Borghild: Former Jens Olsen, Vrk., Former Hans Evensen Vrk., Gbr. Johannes Johnsen Kaasa, kone Anne Kirstine Olsen Vrk., pige Anne Marie Olsen Fæbakke.
F.f. Arb. Brynjulf Olsen Haugene og Gunhild M. Johnsdatters
Georg: Faderen, Gbr. Karl Johnsen Kolle, Moderen og pige Anne Marie Olsen Fæbakke. Hjemmedøbt 21/11 af Ingeborg Tovsen.
F.f. Gbr. Brynjulf Olsen Haugene og Marit Johnsdatters
Olga Josefine: Gbr. Karl Johnsen Kolle, Former Jens Olsen, Ulefos, Gbr.kone Kirsti Pedersd. Kolle og pige Anne Marie Olsd. Fæbakke.
F.f. Grubearb. Brynjulf Olsen, Fæbakke og Gunnild Marie Johnsdatters
Astrid: Faderen, Gbr. Karl Johnsen Kolle, Kone Kirsti Johnsen Kolle, pige Anne Marie Olsen, Fæbakke.
F.f. Gbr. Brynjulf Olsen, Fæbakke og Gunhild Marie Johnsdatters
Olaf: Faderen, Grubearb. Bertinius Hansen (Haugerud) Fæbakke, kone Hanna Johnsd. do., pige Anne Marie Olsen do.
F.f. Grubearb. Brynjulf Olsen, Fæbakke og Gunhild Marie Jonsdatters
Jonas: Forældrene, Karl Jonsen Kaasa, Pige Ingeborg Vetlesen.

Da de gifta seg var det nevnt at Brynjulf ikke var medlem av Statskirken, men at han tilhørte
"Jarlsbergerne" (DELK). Han har nok meldt seg inn i Statskirken igjen, for alle barna er døpt
i Holla eller Helgen kirker.

Rudolf Malmstrøm.
Eier seinere.

 


| Innhold | Gamle Namløs Store | Namløs M. med Teigen | Namløs M. 5 med Teigen | Namløshagen 6 | Namløs M. 7 med Bosli | Namløs M. 10 med Teigen |
| Teigen 1 | Teigen 2 | Enerhaugen 4 | Enerhaugen 8 | Namløshagen 11 | Bosli Plass | Rognkåsa Plass | Nordgård |


webmaster@gamleholla.no