ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


FOSSE

Gård nr. 4 i Holla kommune

Oppdatert 16.04.2023

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamleholla.no ved Gard Strøm.Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-1849). Eier: Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


| Hjem |
| Gamle Fosse | Fosse |
| Kåsa | Kornkåsa | Langjordet A | Langjordet B |


Gamle Fosse

Beliggenhet.
Fosse ligger i Eidsbygda og grenser mot Eidselva i nord-vest, i nord, og i nord-øst, med Vrangfoss i syd-øst.

Husmannsplasser.
Kåsa, Kornkåsa og Langjordet (2 bosteder).

Navnet.
Navnet sier seg selv. Fosse er et dansk flertallsord og refererer helt klart til fossene i nærheten.

Landskyld og skatt.
Opprinnelig landskyld: 2 tønner korn. Fosse var aldri i den katolske kirkes eie, men byborgere fra Skien med interesser
i sagbrukene i byen gikk ofte igjen som eiere av Fosse. Slik var det ofte på 16 og 1700-tallet med de fleste Hollagårder.
Distriktets rikeste kjøpte gårder med skog og lot bøndene leie, mot årsavgift, pluss at bonden og sønnene hogde
tømmer og stabla det på lasteplasser. Fra 1557, da Jernverket fikk sine privilegier fra kongen i Danmark, var det slik at
bøndene som holdt til innen en viss avstand fra verket ("circumferentsen"), ble pålagt å brenne kullmiler og frakte trekullet
til kulllageret på verket. Slik kunne bonden tjene seg noen ekstra daler, men det kunne nok være et slit.
Fosse skatta som en halvgård på hele 1600-tallet.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jordeiendom og
grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av kuhuder og kalvskinn (12 skinn = 1 hud), eller  tønner med
korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 
(Takk til N.J. Stoa).

Gjengjærdsskattelista 1528 nevner ingen beboere på Fosse. Fosse er nevnt som en halvgård i skatteliste i 1602. Uten
navn på bruker. Neste tilgjengelige skatteliste er Alexander Rabe von Pappenheims jordebok fra ca. 1615. Utgitt i
bokform av Odd Arne Helleberg i 1991. Der er heller ikke Fosse nevnt.

Tidlige brukere (leilendinger).

Først i Saltverksskatten av 1613-1614 er det nevnt en bruker av gården Fosse, med landskyld 2 tønner. Brukeren var
Olluff Fosse
. Den gangen ble Fosse skatta som en Ødegård (laveste skattetakst). Saltverksskatten 1619 har også
Olluf boende på "ødegaarden" Fosse.

Hans sønn Christen Olssøn Fosse var 28 år ved en "soldattelling" av 1615. Altså født ca. 1587.

Leilending
Hendrich Fosse.
Bruker ca. 1620.

Hendrich Fosse brukte 2 tønner i "Ødegaarden" Fosse fra 1620 - 1632.
Kilder: Skattelister 1602 - 1640.

At Hendrich Fosse var oppført som leilending av Fosse i denne tiden, blir bekreftet i en innføring i Statholderskapets jordebok over
Bratsberg amt i 1624. Der er det nevnt at daværende eier av 2 tønder i Fosse gård, i Hollen Præstegiæld, Tiendetagets fogderi, var
eid av Rolf Naydsson Sandnes i Halsa i Vest Agder og at det var hans giftinggods. Fra andre kilder vet vi at hans kone på denne tiden
var ei datter av Thor Bolvig i Solum. Dermed kan vi samtidig se at Thor Bolvik (eller hans arvinger) må ha eid disse 2 tønnene i Fosse forut
for 1624. Fosse er ikke nevnt i Alexander Rabe von Pappenheims jordebok av ca. 1615. Det må skyldes en feil.
Kilde: Nevnte jordebok av 1624 er skrevet ut og tilrettelagt av Odd Arne Helleberg. Trykket og utgitt av Riksarkivet i Oslo 2004.

Bonde, leilending, selveier av halve gården
Olle Gunderssøn Fosse.
Bruker 1641.

Kilde: Kopskatten 1645. "Fosse, Ødegaard. Olluf Fosse och hands Quinde."

Kilde: Skattematrikkelen 1647. (Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.)
"Fosse, som Olluff bruger, schylder aarligen 2 tønder (korn). Deraff eiger hand med sine børn 1 Tønde med bøxell, och borger
Joen Thommesen 1 Tønde. Er en gandsche Ringe pladtz och forhøigt satt paa schyld, och derfore iche kand taalle att schatte
høyre end en ødegaards schatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 1 1/2 dl."

Kilde: Tiendetaget Fogderi, Tingbok 1652-1661.
"Hans Tideman Borger i Scheen Lod Lesse et pandtebreff aff Olle Gunnersen Fosse udgiffued til hannem paa forneffnte gard
Fosse, 2 tønder med bøgxel och herlighed at følge for hannem for 159 rdl., Jindtil hand dennem igien bekommer eller derfor vorder
fornøyed. Dat. Scheen den 25. Novemb. Anno 1658."

Olle (Ole) Fosse brukte 2 tønner av "Ødegaarden" Fosse fra 1641 - 1659. Deretter ble skattetaksten satt til
"halvgaard". Ole Fosse eide da fremdeles selv 1 tønne (korn) i gården sammen med sine barn og han festa
resten (1 tønne) av eieren, Scheens borgermester Joen Thomessen.

Skattetrykket mot bøndene på 1600-tallet var så stort at de fleste var komfortable med å være leilendinger.

Bonde, leilending
Christen Henrikssøn f. ca. 1637.
Bruker ca. 1662.

Kilde: Leilendingsskatt 1662.
"Faasse, som Christen bruger Schylder Aarlig 2 tndr. Korn, er Penge - 4 rdl."

Kilde: Fogdens Mandtall 1664.
"Fosse, 2 tønder, opsider Christen 20 Aar gl."

Kilde: Sogneprestens manntall 1665.
"Fosse, Christen Hendrichssøn 28 Aar, bruger 2 Tønder."

Kilde: Matrikkelen 1665.
"Fosse, Ingen skow, ingen humlehouge. Noget rydningsland, som opsidderen maa Rydde."

Byborger Thomas Jensen i Scheen eide 2 tønner i Fosse fra før 1672.

Bonde, leilending
Elias Fosse.
Bruker 1671.

Elias var bruker av 2 tønner fra ca. 1671 - 1675.

Fosse var i tiden ca. 1659 - 1740 på handel mellom forskjellige byborgere i Skien.
I 1740 kjøpte leilendingen Gulbrand Jensen Fosse hele gården. Se Fosse.

Bonde, leilending
Svennung Haraldsen Fosse.
Bruker 1676.

Se Fosse.
 


| Hjem |
| Gamle Fosse | Fosse |
| Kåsa | Kornkåsa | Langjordet A | Langjordet B |


Fosse
Gnr 4 - bnr 2 (4/2). Gammelt løpenr. 9a.


Gnr 4 Fosse - bnr 2. Foto avfotografert fra "Norske Gårdsbruk Telemark II", Foyn forlag, Bø - 2000. Etter tillatelse.


Adresse 2022: Eidsbygdavegen 144.

Opprinnelig landskyld av hele Fosse: 2 tønner korn.

På de fleste gårder og husmannsplasser i Eidsbygda har det til alle tider bodd mennesker med varierende tilknytning til gamle Lunde sogn. Dette
er geografisk sett selvsagt helt naturlig. En av utfordringene ligger i å finne deres opphav i Lunde. Helt fram til 1866 lå Lunde i Bø prestegjeld. Før
den tid må vi benytte oss av Bø kirkebøker for å finne Lunde-folk. Bygdeboka for "Lunde Herad med Flåbygd" av Olav Stranna (1921) er dessverre
noe mangelfull, men kan likevel være til god hjelp om man er heldig.

Bonde, leilending
Svennung Haraldsen Fosse trolig fra Lunde f. ca. 1644 d. 1700 (skiftet nedenfor), s.a. Harald NN.
g.m. Maren Nilsdatter fra Olsbrygge under Stenstad, trolig født på 1650-tallet d. 1700 (skiftet nedenfor), d.a. Nils Olsbrygge.
1. Tyge Svennungsen f. på 1670-tallet. Se nedenfor.
2. Paul Svennungsen f. ca. 1676. Se Baksås øvre. Se også Nyhus under Eie øvre.
3. Nils Svennungsen d.e. f. ca. 1676. Se Valadalen under Vala i Valebø.
4. Harald Svennungsen f. ca. 1680. Se Søve(1).
5. Peder Svennungsen f. ca. 1682. Levde i 1700 (skiftet nedenfor).
6. Nils Svennungsen d.y. f. ca. 1690. Se nedenfor.
7. Svennung Svennungsen. Levde i 1725 (fadder).
8. Karen Svennungsdatter f. ca. 1692 g.m. Johannes Sæbjørnsen. Se Borgen under Søve.
9. Berthe Svennungsdatter f. ca. 1694. Levde i 1700 (skiftet nedenfor).
10. Kjersti Svennungsdatter (Kirsti/ Kirsten Svennungsdatter) f. ca. 1696 g1g m. Peder Toresen. Se Kaste(12) under Romnes.
Bruker ca. 1675.

Svennungs søster: Karen Haraldsdatter f. ca. 1644 g.m. Halvor Helgesen Klovdal.
Svennungs bror: Gjest Haraldsen, leilending på Bruset i Melum.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1696 - 1701, folie 256b. Digitalarkivet.
ANNO 1700 d. 30te Januarii. Weret Forsamblet paa Fosse gaard beliggende i Holden sogen med 2de tilnefnte Laugrettismænd, Saamund Eye og
Rasmus Hejsholt, til at holde Registrering, Wordering og Skiffte samt Deeling effter afgangne Swennung Haraldsøn, Saa Welsom hans Sal. Qwinde
Maren Nielsdaatter, som noget effter sin Sal. Mand, Ligeledes wed døden er affalden, J mellem de Sal. Folchs effterladte 10 Børn, af hwilche er:
1. Tyge Swennungssøn. Myndig.
2. Powel Swennungssøn d.e. Umyndig. Curator: Joen Vibetoe. Men hand self meener midler til sig udj beware.
3. Niels Swennungssøn. Umyndig. Curator (onkel og tante): Halwor Kløwedahl (Halvor Helgesen Klovdal g.m. Karen Haraldsdatter).
4. Harald Swennungssøn. Umyndig. Curator (Børnenes faderbroder:) Jest Bruset i Mælum sogn (Gjest Haraldsen Bruset).
5. Peder Swennungssøn. Umyndig. Curato: Børnenes Morbror Powel Olsbrygge (Paul Nilsen Olsbrygge).
6. Niels Swennungssøn d.y. Umyndig.Curator: Olle Hanssøn Ytterbøe (søndre).
7. Swnnung Swennungssøn. Umyndig. Curator: Peder Heisholt (Peder Jonsen V. Heisholt B).
8. Kari Swennungsdaatter. Umyndig. Curator: Olle Steenstad (Ole Olsen Stenstad g.m. Eli Jensd. Holtan).
9. Børte Swennungsdaatter. Umyndig. Curator: Olle Powelssøn Ytterbøe(!!!). (Se utskrift fra Tingboka nedenfor. Der endret til Knud Bierfwen i Lunde).
10. Kierstj Swennungsdaatter. Umyndig. Curator: Gunne Apelnæs (Gunne Enersen Apelnæs). som midler hawer nu at til sey tage Een hver Myndlings
paalaanede deel, som da i fremtiden effter Lowen hawer til at Sware.
Utdraget av dette skiftet er avskrevet av G.S., Brevik - 2020.
 

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Tingbok 1699 - 1703, folie 125. Digitalarkivet.
Sak for tinget den 18. May 1700.
Olle Powelsen Ytterbøe blef formedelst u-wedehæfftigheds Skyld forlowet fra Peder Swennungsens formynderskab, og i steden blef sat den som war
fadder wærge,
Knud Bierfwen i Lundeherrit som myndlingen og Midlerne til sig effter Laadseddel hawer at annamme, det forswarlig at Forestaar og i saa
som Beregninge ower Skatterne med Wiidere som forbemelt war afhandlet, og de wedkommende deris Skattebøger Lefwerte saa intet wiidere wed tinget war
at forrette, Saa blef det og dermed ophæfet.
Avskrift G.S.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Tingbok 1699 - 1703. Digitalarkivet.
"Bøxelseddel Fosse. Tyge Swennungsen Lod Læse Bøxelseddel paa 2 Tønder i Foss gaard af Sr. Anders Nielsen i Brewig paa sin Myndling Ifwer
Tomessøns weigne, udgifuet den 25de Octobr. Næstleden (1700)."
Avskrift: G.S.


Bonde, leilending
Tyge Svennungsen Fosse herfra f. på 1670-tallet d. 1702 (skifte).
g. høsten 1701 m. Kersti Olsdatter (Kirsti Olsdatter) fra Stokkan i Melum, Solum prestegjeld.
Bruker okt. 1700.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1701 - 1703, folie 59a. Digitalarkivet.
ANNO 1702 Den 12te Septembr. Weret affter berammelse forsamblet paa Foss gaard i Holden Sougn beliggende, med 2de tilnefnte Laugrettismænd,
Olle Steenstad og Olle Hansen Ytterbøe, til at holde Registrering, Wordering, Skifte samt Deeling effter afgangne Tyge Swennungssøn, I mellem den Sal.
Mands effterladte Qwinde Kerstj Olsdaatter, og den Sal. Mandz Sødskende |: effter som hand sig ingen Lifs arfwinger effterladt :| Hwilche ere;
Powel og Niels Swennungssønner, Self Myndige. Harald, Peder, Niels Swennungssønner, U-Myndige, samt Karj, Børte og Kierstj Swennungsdøttre,
ogsaa U-Myndige. Da paa det wiides kunde hwad til Arfs for Arfwingerne falde kand, Naar bortskyldig Gield betalt Kand blifwe, forewidste Enchen os boens Midler,
som i følgende bestaar, Enchen udkaarede til sin Low-wærge Gunne Apelnæs, som og Møtte og Low-wærgemaalet sig Antog, War og tilstæde Lænsmanden
Gunder Rommenæs
. Og da for det første udtog, og effterstaaende Mand Peder Swennungssøns Arfwelod, som befandtes udj boet indestod, og Knud Bierfwen
werger for, som befandtes at Were i behold effter Skifftebrefwets formelding, undtagen dette boe skal sware till = 6 Rdl - 3 ort - 15 sk., som siden her af boet skal
giøris udlæg fore.
Utdrag av dette skiftet er avskrevet av G.S, Brevik - 2020.

Bonde, leieboer
Nils Svennungsen d.y. herfra f. ca. 1690 d. før 1713.
g.m. Ingeborg Andersdatter fra Torsnes under Søve f. ca. 1689 bg. 2/7-1767. "Ingebor Andersd. søndre Holden, ved Holden, 78 Aar 26 Dage.", d.a. Anders Stenulfsen.
1. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1708 g1g m. Ole Andersen Tufte. Se S. Tufte.
Beboere ca 1707, 1713.

Enka Ingeborg Andersdatter ble g2g med Ole Arvesen Holden. Se S. Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 24. Digitalarkivet.
"Festet 2 Tndr. fra Iver Somer (Iver Sommer) til Ole Andersen, dat. 28. Octobr. 1702."

Bonde, leilending
Ole Andersen Fosse fra Vipeto nedre f. ca. 1674 bg. 24/12-1735. "Ole Andersen Fosse, ved Holden, 61 Aar.", s.a. Anders Tygesen Wibetoe.
g.m. Anne NN?
1. Ragnhild Olsdatter f. ca. 1707 g.m. Ellef Nilsen. Se nedenfor.
2. Ole Olsen Fosse g. i Holla 14/6-1734 m. enke Berthe Rasmusdatter. Se Vipeto nedre(1).
Bruker 1702.

Gardsarbeider, leieboer
Ellef Nilsen fra Godtid under Funnemark i Lunde f. ca. 1707 d. i Lunde 13/1-1772. "Ellef Godtiid, 65 Aar."
g. i Holla 19/5-1733 m. Ragnhild Olsdatter herfra f. ca. 1707 d. i Lunde 22/10-1787. "Ragnild Godtid, 80 Aar.", d.a. Ole Andersen Fosse.
1. Nils Ellefsen dpt. 14/6-1733. Se Hoxodde under Vale i Valebø.
2. Anna dpt. 13/11-1735.
3. Ole dpt. 9/3-1738.
4. Ole Ellefsen dpt. 1/3-1739 d. 21/5-1784 på Godtid g1g i Holla 22/6-1766 m. Aaste Jonsd. fra Stavsholt i Lunde bg. 4/4-1767 i Holla.
    Ole g2g i Lunde 3/11-1771 m. Margith Saamundsd. Bodde på Godtid i begge ekteskap.
5. Gunhild Ellefsdatter f. 18/3-1741 i Lunde g. i Lunde 8/10-1764 m. Thore Thomassen Skaardal. Bodde på Skårdal i Lunde.
6. Anne Ellefsdatter f. 26/11-1752 i Lunde g. i Lunde 18/10-1779 m. Jørgen Gjermundsen Skaardal i Lunde.
Beboere 1738 - 1739.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Elef Nielsen Funnemark og Ragnil Olsdatters Niels: Alf Tvara, Peder Suusaas, Augustinus Graver, Anne Baksaas, Gunil Christensd.
F.f. Elef Nielsen og Ragnil Olsdatters Anna: Ole Vibetoe, Anders Yttrebøe, Poul Suusaas, Anna Baxaas, Kirsten Suusaas.
F.f. Elef Fosse og Ragnil Olsdatters Ole: Ole Tvara, Svennum Nielsen Funnemarch, Anna Funnemarch, Targer Suusaas, Marte Hovelsd.
F.f. Elef Fosse og Ragnil Olsdatters Ole: Ole Tvara, Svennum Elefsen, Anna Funnemarch, Ingebor Numme, Marte Hovelsd.
F.f. Ellev Godtiids Anne: Anne Funnemark, Anne Gundersd., Svend Hellechsen, Ole Tvetten, Niels Funnemarck.

Ellef Nilsen med familie flytta tilbake til Godtid under Funnemark i Lunde.
 

Det eksisterer et skifte i Bø prestegjeld etter Ragnhild Olsdatter, som døde på Godtid under Funnemark i Lunde i 1787. Skiftet forteller mye om hvor det ble av en del av hennes barn og barnebarn. Se Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1785 - 1792, side 490a (10/11-1787).

Et utdrag av skiftet:
Giør vitterlig at Anno 1787 den 10. November indfant sig paa mine Wegne for Bøe Præstegields Lændsmand, Ellef Andersøn Lundefaret paa Pladzen nedre Gooedtid, Funemarch med 2de Laugrettesmænd; Ole Olsøn Schielloug og Ole Olsøn Barloug, for at Registrere, Skifte, Wordere og Deele eftter afdøde
Enkeqwinde Ragnild Olsdatter
mellem disse igienlewende 4 børn:
Eldste Søn
Niels Ellevsen
død, men i ægteskab med Anne Gundersdatter, der skal opholde sig i Helgen Annex til Holden Præstegield. Efterlod sig 1 Søn og 4 døttre. Nemlig:
a. Ellev Nielsen 14 Aar. Formynder: Niels Funnemarch.
b. (eldste datter) Ingeborg Nielsd. g.m. Niels Andersøn. Skal opholde sig wed Ravnes (i 1787).
c. Anne Nielsd. Ugift. Tienende hos Hr. Kammerraad Rougtvedt. Formynder: Christen Nielsen Opsahl.
d. Aaste Nielsd. Tienende paa Wale i Walebøygd. Formynder: Christen Nielsen Opsahl.
e. Ragnhild Nielsd. Hiemme hos moderen (Ragnild Olsd.). Formynder: Gunder Pedersen Moen.
Søn
Ole Ellevsen
død, men efterlod sig 4 Børn:
a. Kiøstol Olsen, 14 Aar. Hiemme hos Moderen. Formynder: Jørgen Jermundsen Skogedal.
b. John Olsen, 11 Aar. Tienende hos Niels Andersen Funemarch. Formynder: Ole Nielsen Holte.
c. Niels Olsen, 8 Aar, hiemme hos Moderen. Formynder: Jørgen Jermundsen Skordahl.
d. Aaste Olsd. 5 Aar. Formynder: Morbroder Gullich Saamundsen Nordahl.
Eldste datter:
Gunnild Ellevsd. g.m. Torer Thomessøn paa Pladsen Dyrtiid under Funemarch.
Yngste datter:
Anne Ellevsd. g.m. Jørgen Jermundsen paa gaarden Skordahl.

Transkribert av G.S. 2020.

I dette skifte fremkommer bl.a. at Ellef Nilsen hadde bodd på nedre Godtid til sin død i 1772. Etter han, sønnen Ole Ellefsen til sin død i og
etter han igjen hans enke Marthe Svennungsdatter (Saamundsdatter?).


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 24. Digitalarkivet.
"2 Tndr. med bygsel Solgt fra Jon Torbiørnsen til Gulbrand Jensen for 220 rdl., dat. 20. Sept. 1740."

Bonde, leilending, selveier (1740)
Gulbrand Jensen Fosse f. ca. 1690 d. ca. 1742 (skifte).
g.m. Tore Anundsdatter f. ca. 1690.
1. Jens Gulbrandsen dpt. 13/7-1721. Se Familie 6 - Sagene 1740.
Bruker ca. 1721. Eier 1740.

F.f. Guldbrand Jensen og Tore Anundsdatters Jens: Peder Isachsen, Hans Nielsen, Kiøstol Tronsen, Maren Isaachsd., Magrethe Johannesd.

Ifølge skiftet nedenfor, eide boet husene på en husmannsplass under Ulefoss sagbruk, hvor stua var ny.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2731a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at ANNO 1742 dend 29de April, tillige med Lensmanden, Welagte Jacob Gundersen Rommenes, og de tvende (2) tiltagne,
udnente Eedsvorne Laugrettes og Wurderings mænd, Isach Tufte og Jon Eie. wæret forsamblet paa gaarden Fosse i Holden Præstegield beliggende, for der samme sted,
efter Foregaaende Proclamation og tillysning, Lowlig at Registrere og Vurdere, samt Skifte og Deele efter afgangne Gulbrand Jensen, imellem den igienlevende Encken
Tore Anonsdatter og deres i Lovlig ægteskab sammenavlede Eene Søn,
1. Jens Gulbrandsen 21 Aar.
Til Laugverge for Encken var Formaaet Torbiørn Svendsen Fosse. Hvorefter Encken anmeldte og foreviste Boets midler Saaledes (...)
I gaarden Fosse er Stervboet intet ejende, ej heller var nogen indkrævende gield at anmelde.
De paa Saugsiden ved Ullefos Staaende og dette Stervboe tilhørende Husevaaningen, bestaaende af een nye Stue med Kackelovn udj, samt
Kiøcken ved, og et andet Lidet Cammers saavel som Eendeel andre Udhuuser, af Love, Lade, Fæehuus, Stald med 2de Smaae høe (høy) Stycker
ved.  Andsættes for 40 rdl. (...)
Dette utdrag af skiftet er avskrevet av G.S. 30/7-2018.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 24. Digitalarkivet.
"2 Tndr. med bygsel Solgt fra Guldbrand Jensen til Torbjørn Svendsen for 230 rdl., dat. 3. Oct. 1741."

Bonde, soldat, selveier
Torbjørn Svendsen "fra Skougen" f. ca. 1707 bg. 3/6-1764. "Torbiørn Svensen Odden, 57 Aar."
g1g i Holla 22/6-1732 m. Anne Rasmusdatter f. ca. 1710 bg. 12/6-1745. "Anne Rasmusd. Fosse, 35 Aar, 13 Aar i Ægteskap."
g1g i Holla 25/6-1746 m. Lisbeth Hansdatter fra S. Jøntvedt(1) dpt. 2/2-1727 bg. 15/9-1806, "Lisbeth Hansd. Striken, 79 Aar.", d.a. Hans Rasmussen Jøntved.
Forlovere: "Christen Andersøn Holla og Eric Rasmussen Tvara."
1. Kirsti Torbjørnsdatter f. 14/1-1733 på Piperud i Lunde.
2. Marte dpt. 17/10-1734 på Piperud.
3. Lisbeth dpt. 24/3-1737 i Holla d. før 1742.
4. Rasmus Torbjørnsen dpt. 4/10-1739. Konf. i Holla 1758 boende på Finsrød under Prestegården.
5. Lisbeth dpt. 17/3-1742 d. før 1753.
6. Marte Torbjørnsdatter dpt. 30/3-1744 bg. 20/3-1762. "Marthe Torbiørnsd. Odden, 18 Aar."
Eier 1741.

Se barna i andre kull, og alle faddere på Odden under Eie øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2745a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 dend 20. Aug. tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og de tvende
tiltagne, udnevnte, Eedsvorne Laugrettes og Vurderings mænd, Isach Tufte og Christen Holden, vært efter foregaaende Berammelse og tillysning
samt udslagen Placat, forsamlet paa gaarden Fosse i Holden Sogn beliggende for der Sammested, at foretage Registrering og Vurdering efter
afgagne Anne Rasmusdatter, til paafølgende Lovlig Skifte og deeling i mellem Enckemanden Torbiørn Svendsen og Fire, deres Sammenavlede
Børn, Een Søn og 3de Døttre, nafnlig:
1. Rasmus Torbjørnsen 6 aar.
2. Kirsti Torbiønsdatter 12 aar.
3. Lisbet Torbiørnsdatter 3 aar.
4. Marte Torbiørnsdatter 1 aar gammel.
Hvorefter Enkemanden foreviiste sin havende Formue, som i følgende er:

Sølw og Tind fantes icke.
Kaabber.
1 gl. Kjedel - 1 rdl.
Messing.
1 gl. Stage (lysestake) - 16 sk.
(+ Litt Steen og Glastøy.)
Jernfang.
1 Stor gryde - 1 rdl - 1 ort.
1 ditto med Jord ang(?) - 1 ort.
1 gl. Tacke - 8 sk.
1 Hug øx - 16 sk.
1 Ploug - 2 ort - 16 sk. og Harv 3 ort. - 1 rdl. - 1 ort - 16 sk.
1 Bog sele 1 ort. og 1 Tacke 3 ort - 1 rdl.
1 Ljaae - 20 sk.
1 Klave 6 sk. og 1 ditto 2 sk. - 8 sk.
2 Sigde à 4 sk. og 1 hage (hake) 1 sk. - 1 ort - 8 sk.
Træefang.
1 Bord med Krack under - 2 ort.
1 Madskab med krone - 1 rdl. - 2 ort.
1 Roeskab (hjørneskap) - 2 ort - 12 sk.
1 Halv Sæng - 2 ort - 12 sk.
1 Stoel 12 sk. og 1 ditto 8 sk. - 20 sk.
1 Kiste med laas - 1 rdl - 2 ort.
1 ditto uden laas - 2 ort.
1 Bole (bolle) - 12 sk. og 1 gl. Kiste 12 sk. - 1 ort.
1 Holch - 12 sk. og 1 ditto 8 sk. - 20 sk.
1 Vefv med Redskab - 1 rdl - 1 ort.
1 Kar 1 ort og 1 ditto 16 sk. - 1 ort - 16 sk.
1 Øl tønde 1 ort og 1 ditto 16 sk. - 1 ort - 16 sk.
Endel gl. smaae træefang af bøtter, trouger (trau), fade (fat), spand, ringe og deslige tilsammen for - 4 ort - 16 sk.
Creaturer.
1 Koe, "Hougaas" med Bielle og Klave - 4 rdl.
1 ditto, Løvros - 4 rdl.
1 Qvie, Svanbodt - 1 rdl - 2 ort.
1 Kalv 2 ort,  1 lam 1 ort - 8 sk. og 1 sow (sau) 2 ort - 1 rdl - 1 ort 8 sk.
Videre af Løsøre videre fantes icke til Boets beste.

Jordegods.
Hvad arvetomptgaarden Fosse er andgaaende Som skylder 2 tønder med Bøxel, da forklarede Enckemanden, at samme er efter hands udstædde
Pante Obligation, andsadt til dend Dannemand Ole Olsen Hofdejord for een andseelig Summa af penge Laan, og som Ole Hofdejord ej nu renten
selv, eller nogen paa hands veigne var Nærværende, som denne gang ubekient om Skiftets foretagelse, det uden, Siden Enckemanden seer sine
Effecter icke være at kand opnaae til dend store gield hand er udj, har hand i medens hands Hustru levede entreret i handling med Monsieur Hendrich
Erboe om gaarden Fosses Kjøb, ved at hand betaler Een og anden hoved gield, som og Panthaver Ole Hofdejord, saa var hand Begiærende med at
Viderebehandling af Skifte maatte Beroe een Kort tiid for imidlertiid, at faae indhented Monsieur Erboes skriftelige Messire(?) og tilstaaelse, til Skifte-
forvalterens vidre forgodtbefindende ... (brevskriving mellom sorenskriver Bang og fogden Hendrich Erboe på Lundefaret i Lunde Annex til Bøe Præste-
gield ang. panteobligasjonen til Ole Hofdejord. Den ble overtatt av fogden.)
Boets løsøre: 15 rdl- 3 ort - 8 sk.
Derimot blev indlagt dend paa Boet hæftende gield.
1. Til Høyædle og Velbaaren Hr. Etats Raad Løwnschiold efter Contra Bogens formente 30 rdl. - 2 ort - 7 sk., men som befindes at Enckemanden siden
     sin Hustrues død har opebaaret til beløb 10 rdl. - 1 ort, saa.....(?) Samme og og alle andførte til Boet udgield, 20 rdl. 1 ort - 2 sk.
2. For Oppebaaren Kongens Korn af byg og havre til Beløb 3 rdl. - 2 ort - 13 sk.
3. Lensmanden Jacob Rommenes forviiste i Skifte Retten Een Han fra Madame Sal. Fogden Schweder selsente Breven udgivet af afgagne
Gulbrand Jensen Fosse og Torbiøn Svendsen dend 4de Octobr. 1741, hvor de Een for begge og begge for Een forbinder sig at være andsvarlig
for dend Summa 62 rdl., og siden Monsieur Erboe har paataget sig at svare de 52 rdl. deraf, saa paastoed Lensmanden at Madame Schweder icke
alleneste nyder udlæg for de manglende 10 rdl., men ved og i hensendte Reversens indhold, andseet som 1. Prioritet, altsaa andføres Skifte Retten
hende til udlæg af boet med 10 rdl.
Boets Gield. 33 rdl - 3 ort - 13 sk.
(Skifte ble avsluttet først den 13. Febr. 1747).
Dette skifte er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 31.07.2018.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 24. Digitalarkivet.
 "2 Tndr. med bygsel Solgt fra Torbiørn Svendsen til Hendrik Erboe for 260 rdl., dat. 9. Febr. 1746."

Handelsborger i Skien
Hendrich Jørgensen Erboe f. ca. 1716 bg. i Skien 1764.
Eier 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 24. Digitalarkivet.
 "2 Tndr. med bygsel Solgt fra Jørgen Erboe til Torbjørn Svendsen for 252 rdl., dat. 10. Dec. 1748."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 24. Digitalarkivet.
 "Forening mellem Torbiørn Svendsen og Ole Hougdejord (Hovdejord), dat. 14. Dec. 1748 (i Pantebogen)."
"2 Tndr. med bygsel Solgt fra Torbiørn Svendsen til Ole Hougdejord for 180 rdl., dat. 11 Dec. 1748."

Torbjørn Svendsen solgte Fosse i 1746 og flytta til Odden i sitt andre ekteskap og fikk 7 barn til der. Se Odden under Eie øvre.

Ole Olsen Hovdejord.
Eier 1748.

Hovdejord bodde i Hitterdal (Heddal) og var i sin tid en velkjent pengeutlåner. Han lånte Torbjørn Svendsen 260 rdl.,
slik at han fikk kjøpt Fosse i 1741. Dette gikk nok ikke så bra for Svendsen, for i tillegg til lånet som skulle nedbetales,
var det et stort skattetrykk på folk flest, og spesielt de som eide gårder. Det var igjen tid for leilendinger på Fosse.

Bonde, leilending
Rasmus Rasmussen fra Ø. Heisholt(4) f. ca. 1707 bg. 25/3-1763. "Rasmus Rasmussen Møller ved Saugbruget, 56 Aar.", s.a. Rasmus Christensen Heisholt.
g1g i Holla 16/10-1735 m. Karen Kittilsdatter fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1717 bg. 6/10-1748. "Karen Kittilsd. Fosse, 40* Aar.", d.a. Kittil Nilsen.
g2g i Holla 7/9-1750 m. Marthe Jensdatter "fra Sagene" f. ca. 1711 bg. 20/4-1777. "Marthe Jensd. Saugbruget, ved Romnæs, 66 Aar., d.a. Jens NN.
Bruker 1747/ 1748.

*Karen Kitilsdatters alder må av presten være satt rundt 10 år for høyt ved begravelsen. Hun er nok født i ca. 1717.
Enkemannen Rasmus Rasmussen og barna flytta til Ulefos Sagbruk før han gifta seg for andre gang. Se Familie 9 - Saga 1740.
Der ble han møller og fikk forhåpentligvis et noe bedre liv enn hva man kan lese av skiftet nedenfor. Se alle barna på Sagene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1748 - 1750, side 8022a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig, at Anno 1748 d. 13. Nov. er tillige med Lendsmanden Jacob Rommenæs og de 2de mænd Johannes Heisholt og
Rasmus Eiet
, Registrering og vurdering foretaget paa gaarden Fosse i Edsbøyden og Holden Præstegield efter dend Sammesteds afdøde qvinde Karie Kittilsdatter,
til paafølgende Skifte og Dele |: naar først for Gielden er Sket udlagt :| mellem Enkemanden Rasmus Rasmusen og deres Sammenavlede og i Live værende Børn, der er;
1. Tollef Rasmusen 6 aar.
2. Groe Rasmusdatter 12 aar.
3. Anna Rasmusdatter 1 1/2 aar.
Hvorda Boets ringe Forefindene og anviiste Formue Saaledes er vurdert,
Messing.
1 Stage - 10 sk.
Jernfang.
1 Gryde - 1 rdl.
1 ditto - 1 ort - 8 sk.
1 Liden gl. gryde - 16 sk.
1 Hug øxe - 16 sk.
3 Sigder à 2 sk. - 6 sk.
1 Ditto - 6 sk.
1 Sehle - 2 ort.
1 Plov med behør(?) - 1 rdl.
1 Plov lenke - 1 ort.
1 Bag sehle - 16 sk.
1 Tømmer hage - 1 ort - 8 sk.
1 Jern Vie - 8 sk.
1 Ljaae - 1 ort.
1 gl. ditto - 8 sk.
1 harv - 12 sk.
Træefang.
1 gl. Furue Kiste uden nøgel - 2 ort - 12 sk.
1 Mad Kiste - 1 ort.
1 Bagste Bord - 12 sk.
1 Kar - 12 sk.
1 Knae Trug (knatrau) - 12 sk.
1 Kar - 2 ort.
1 Holk - 8 sk.
1 Liden trud(?) - 6 sk.
1 gl. ditto Danch - 2 sk.
1 gl. Saae - 4 sk.
1 Stabbe Stol - 8 sk.
1 Furue Sengested - 2 ort.
Dend Smaae Træfang af Bøtter, Ringer, Truger med videre, vurderet for - 1 ort - 12 sk.
Uld eller Lin var icke i Boet.
Gangklæder.
Thi hvad ringe gangklæder som den Salige Kone havde været eyende, Som icke havde været af nogen synderlig værdie, havde Enkemanden af  nød og trang
maatte anvent til at Skiule Børnenes nøgenhed.
Creature.
1 gl. Hvid Koe kaldet Krandselin med Bielde - 3 rdl - 2 ort.
1 ung Rødsidet Koe, kaldet Stierne - 3 rdl. 2 ort.
1 Bruun og noget ældre Koe, Kaldes Blomme - 3 rdl - 2 ort.
1 Qvie, Porgrei - 2 rdl - 2 ort.
2 Voxene Souer (sauer) à 2 ort - 1 rdl.
2 Lam à 1 ort - 2 ort.
Hæst sagde Enkemanden at hand icke var eyende, Ligesom ej heller noget udj gaarden, hvilken hand besad som en Lejlænding,
Indkrævende Gield.
Hos Halvor Schoe i Lunde Herred angav Enkemanden at have til gode 2 rdl.
Og i øvrigt Declarerede hand Intet videre at være eyende, som Boet til indtægt Kunde Bringes, Thi bliver:
Boets Formue: 24 rdl - 10 sk.
Inden Førend Skifte blev Sluttet fant Hr. Forvalteren fornøden at udstædde, og paa Behørigste ved Lensmanden at lad bekientgiøre Placat,
for der ved paa Lovlig maade at anholde Sterboets Creditore at indkomme med og Legitimere deres krav, Saa fremt de vilde vente udlæg
for deres fordringer, Hvilken Placat og er været der den udstæd d. 18. Nov. 1748, og at Samme ved Holden og dens Anecterede (anneks)
Kirker er vorden forkynt, derom Tiener Lendsmandens paategning til Beviis, der er Saaledes:
- Denne Placat er ved Holden Præstegields Kirker for Kirke Søgende almue til vedkommendes efterretning rigtig vordene Læst og Forkyndet,
hvilket Tester (bevitner) Som Lensmand for Holden Præstegield, Jacob Gundersen. -
Hvorefter blev anmeldet følgende Bortskyldig Gield.
1. Hr. Forvalter Bomhof paa sin Principal Høyædle og Velbr. Conference Raad Løvenschiolds veigne, fordrer her i boet efter Contra Bog og gievet udreigning d. 13. Nov. dette aar - 33 rdl.
2. Henric Sommer for giorde Forskud til tienden forige aar, fordrende 2 rdl. 16 sk., hvor for tilstod Enkemanden alene(?) det halve - 1 rdl. - 8 sk.
3. Hr. Kaal (Coll) i Scheen for vahre - 4 rdl.
4. Sogne Præsten Hr. Suckow for Indestaaende Rettighed og Tienden for i aar - 3 rdl.
Boets Gield: 47 rdl 3 sk.
(Avsluttet 7. Martz 1749).
Dette skiftet er ikke tatt med i "Skifteregister for Holla".
Dette utdraget av skiftet er avskrevet av G.S. 2/8-2018.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 24. Digitalarkivet.
 "2 Tndr. med bygsel Solgt fra Ole Olsen (Hovdejord) til Ole Wellichsen for 298 rdl., dat. 17. Septbr. 1753."


Bonde, selveier
Ole Welliksen Fosse fra Lone i Tørdal, Drangedal dpt. 21/7-1709 d. 30/8-1768 (bg. i Holla 6/9). "Ole Wellichsen Fosse, 59 Aar 1 Mnd. 1 Dag.", s.a. Wellik NN.
g1g i Drangedal 10/10-1740 m. Helge Olsdatter Lone fra Tørdal f. ca. 1710 bg. 30/1-1742 i Tørdal. Døde i barselseng., d.a. Ole NN.
g2g i Drangedal 4/8-1743 m. Karen Haraldsdatter fra Tørdal f. ca. 1719 bg. i Holla 18/9-1780. "Karen Haraldsd. Fosse, 61 Aar 2 Uger 4 Dage.", d.a. Harald NN.
1. Helge dpt. 2/2-1742 i Tørdal bg. 10/6-1742 i Tørdal. "Helge Olsdatter."
Barn i 2. ekteskap:
2. Wellik Olsen Fosse dpt. 3/5-1744 i Tørdal. Se nedenfor.
3. Helge Olsdatter dpt. 2/2-1747 i Tørdal g.m. Johannes Johannesen Ullevig. Se Ullevik under Sandnes nedre.
4. Harald Olsen dpt. 17/3-1754 i Tørdal.
5. Jon Olsen dpt. 13/3-1757 i Holla.
6. Aslak dpt. 1/3-1760 bg. i Holla 23/11-1760. "Aslach Olsøn Fosse, 3/4 Aar, ved Holden."
7. Guro Olsdatter dpt. 19/6-1762 g.m. Hans Halvorsen "Romnæs" f. ca. 1763. De bodde i febr. 1801 på husmannsplassen "Hellekaas" under Eika i Bø med 3 barn.
Eier 1753.

Ole Welliksen med familie bodde på gården Lone i Tørdal til de kom til Fosse rundt 1755.

F.f. Ole Wellichsen Fosse og Karen Harralsdatters Jon: Michel Susaas, Anders Holden, Karen nedre Vibeto, Kirsten Steenaasen, Maren Suusaas.
F.f. Ole Fosse og Karen Harraldsdatters Aslach: Halvor Baxaas, Ole Schordal, Halvor Vibeto, Karen Wibeto, Kirsten Kaasen.
F.f. Ole Fosse og Karen Harralsdatters Guro: Michel Suusaas, Halvor Vibeto, Anders Steenaasen, Ingebor Suusaas, Anna Præstegaarden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, folie 505b. Digitalarkivet.
(I dette skiftet er innført flere viktige detaljer som ikke er med i skifte 1768 etter Ole Welliksen. G.S.)
Anno 1768 den 15. Sept. paa gaarden Fosse i Holdens Hovedsogn og Præstegield i overværelse af Lendsmanden den velagte Johannes Gullichsen Heisholt,
og de 2nde (tvende=2) eedsvorende Laugrettesmænd, Michel Knudsen Suusaas og Ole Halvorsen Holden.
Ole Wellichsen som sidstleden 30te August døde. Arvinger: Enchen Karie Haraldsdatter og deres udj Lowelig Ægteskab, sammenavlede og iliveværende børn:
1. Wellich Olsen. Myndig og selv for Skifteretten tilstæde, ligesom sig opholdene her paa Arvetomten hos sin Moder.
2. Harald Olsen 15 Aar. Ligeledes Hiemmeværende og tilstæde.
3. Jon Olsen 12 Aar og Hiemmeværende.
4. Helge Olsdatter gift med den Dannemand Johannes Johannesen Ullevig. Begge for Skifteretten tilstæde.
5. Guroe Olsdatter 6 Aar. Var ligesaa hiemmeværende på Arvetomten.
Paa disse forbemeldte umyndige Børns Weigne, var ingen tilstæde, som paarørende, enten af Fædrene eller Moderens frænder, og Enkens videre berætning, at
som baade hun og hendes Sal. Mand var født i Drangedal, og derfra hid til Sognet som fra item ankomne, saa haves paa ingen af Siderne noget beslægtighed
her i Præstegieldet, der Kuns beskicher til Verger for de umyndige som ere udj Drangedals Præstegield agtes icke formeenende til at Kunde betroes den af umyndige
ved dette Skiftet. Ja. Bifaldet.
Enken foresloug at vilde selv paatage sig Værgemaalet for sin umyndige Datter Guroe Olsdatter under Tilsiun af den da herværende Halvor Thorsen Baxaas, her af
Præstegieldet, som hun har Udkaaret og formaaet at være hendes Laugværge og meente at den myndige Søn Wellich Olsen, Kunde opnævnes som Wærge for sin
broder Harald Olsen, samt Svigersønnen Johannes Johannesen Uhlevig for den yngste Søn Jon Olsen.
Utdrag av skiftet avskrevet av G.S. 2/8-2018.


Dette skifte er et godt eksempel på at det ofte fremkommer viktige opplysninger i et originalt skifte, som ikke blir tatt
med ved avskrift av skiftekort, som "Skifteregister for Holla" er basert på. Hvordan skulle vi ellers vite at denne familien
kom fra Tørdal i Drangedal?


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 24. Digitalarkivet.
 "1 Tndr. med bygsel paa Skifte efter Ole Wellichsen udlagt til Wellich Olsen for 330 rdl., dat. 7. Febr. 1769."
"8 2/11 Sættinger med bygsel Solgt fra Harald Olsen til Wellich Olsen, for 112 rdl. 48 sk., dat. 7. Febr. 1777."
"10 10/11 Sættinger udlagt ved skifte efter Karen Haraldsdatter til Wellich Olsen, for 120 rdl., dat. 13 Juli 1781."
8 3/11 Sættinger Solgt fra Harald Olsen og flere til Wellich Olsen for 142 rdl. 48 sk., dat. 13. juni 1783."

Bonde, selveier
Wellik Olsen Fosse herfra dpt. 3/5-1744 i Tørdal bg. 29/3-1800. "Wellich Olsen Fosse, død af en tærende Sygdom. 65 Aar."
g. i Lunde krk. 20/7-1772 (trol. i Bø 5/6-1772) m. Karen Olsdatter (Kari Olsdatter) fra Skårdal lille dpt. 13/9-1752 (f. på Tveitan i Lunde) d. 26/9-1835 i Kåsa under Fosse, d.a. Ole Thorsen Skaardahl.
Forlovere: "Halvor Bagsaas og Ellev Tvetten."
1. Ole Welliksen Fosse d.e. dpt. 25/7-1773. Se nedenfor.
2. Karen f. 27/11-1779 bg. 11/7-1780. "Karen Wellichsd. Fosse, 37 Uger."
3. Karen Welliksdatter f. 8/10-1781 g. i Holla 19/11-1803 m. Ole Olsen Gaaserud. Bodde på Gåserud i Lunde. Ingen barn.
4. Ole d.y. f. 15/12-1788 bg. 27/9-1799. "Ole Wellichsen Fosse, 10 Aar 40 Uger 5 Dage."
5. Gunhild Welliksdatter f. 22/1-1792 g. i Lunde 3/11-1820 m. bonde Jon Jørgensen fra Enggrav i Lunde. Bodde visstnok på Tveitan (i Lunde?).
6. Thor Welliksen f. 13/5-1795. Se Kåsa under Fosse.
Eier 1769.

F.f. Wellich Fosse og Karen Olsdatters Ole: Niels Sannes, Ole Ullevig, Tollef Sannes, Helge Ullevig, Gro Olsd. Tvetten.
F.f. Wellich Olsen Fosse og Karen Olsdatters Karen: Johannes Ullevig, Stener Baxaas, Harald Fosse, Ingeborg Susaas, Aaste Tvetene i Lunde.
F.f. Wellich Olsen Fosse og Karen Olsdatters Karen: Thord Suusaas, Stener Baxaas, Jon Fosse, Ejelef Suusaas, Aaste Funnemark.
F.f. Wellich Fosse og Karen Olsdatters Ole: Stener Baxaas, Halvor Halvorsen Susaas, Harald Olsen Fosse, Maren Hansd. Susaas, Maren Rasmusd. Kragefet.
F.f. Wellich Fosse og Karen Olsdatters Gunnild: Halvor Kragefet, Halvor Halvorsen Susaas, Johannes Ulevigen, Helje Olsd. Ulevigen, Karen Pedersd. Kaasen.
F.f. Wellich Fosse og Karen Olsdatters Thord: Aslach Olsen Tveten, Stener Baxaas, Ole Wellichsen Fosse, Asber Thordsd. Tveten, Karen Pedersd. Kaasen.
 

To barn med samme navn.
Det kan kanskje virke pussig at et foreldrepar gir to av sine sønner samme fornavn. Men det har sin helt logiske forklaring i det gammeldagse oppkallingssystemet på landet før i tiden. Vi ser at både Welliks far het Ole og at hans kones far het Ole. Begge disse bestefedrene måtte oppkalles. Derfor Ole d.e. (den eldre) og Ole d.y. (den yngre). G.S.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Panteregister nr. I 7, side 103. Digitalarkivet.
"2 Tønder udlagt ved Skifte efter Wellich Olsen til Karen Olsdatter, dat. 7. Nov. 1801."
"Solgt 1 Tønde 8 Sættinger med bøxel fra Kari Olsdatter til Ole Wellichsen, dat. 14. Juli 1808."

Bonde, selveier
Ole Welliksen Fosse/ Holtet herfra dpt. 25/7-1773.
g. i Holla 20/6-1799 m. Tone Olsdatter fra Sandvik i Drangedal dpt. 27/5-1776 i Drangedal, d.a. Ole Gundersen Sandvig og Helge Jørgensd. Sneaas.
Forlovere: "
Halvor Susaas og Aslach Olsen Tveten."
1. Wellik Olsen f. 17/5-1800. Overtok Holtet under Hegland i Lunde (i Landsmarka).
2. Ole f. 16/11-1801.
3. Ole Olsen f. 11/2-1805.
4. Ole Olsen f. 4/10-1809 på Holtet.
5. Aaste f. 18/10-1811 d. 7/3-1812. "Aaste Olsd., 6 Mnd., Ole Holtets datter."
6. Aaste Olsdatter f. 31/3-1813.
Bruker fra ca. 1794. Eier 1808.

F.f. Ole Vellichsen Fosse og Tone Olsdatters Wellich: Mester Ledvor Claussen, Halvor Susaas, Halvor Steenersen Baxaas, Gunild Clausd. Susaas, Karen Wellichsd. Fosse.
F.f.
Ole Welliksen Fosse og Thone Olsdatters Ole: Ole Skordahl, Halvor Susaas, Halvor Pedersen Fosse, Gunnild Clausd. Susaas, Karen Welliksd. Fosse.
F.f. Ole Wellicsen Fosse og Tone Olsdatters 
Ole: Thor Halvorsen Baxaas, Ole Skordahl, Kari Fosse, Anne Baxaas.
F.f. Ole Vegliksen Holtet og Tone Olsdatters
Ole: Lars Hovland, Peder Røsland, Børte Hægland, Inger Røsland, Anne Hansd.
F.f. Ole Vellichsen Holtet og Tone Olsdatters
Aaste: Ole Skaardal, Ole Gaaserud, Hans Gaaserud, Børte Hegland, Mari Faret.
F.f. Ole Vegliksen Holtet og Tone Olsdatters
Aaste: Enke Børte Hægland, Gunild Holtet, Hans Hovland, Joen Thomasen, Joen Knudsen Bierven.

Ole og Thone Fosse ble trolovet i Drangedal 14/4-1799. Etter Drangedalprestens samtykke ble de viet i Holla kirke. Se
"Slektsregister for Drangedal" (Bjørn Edvind Holte), bind 2, side 28/29.
Under folketellinga 1801 (februar), bodde Ole Welliksen, kona, og en sønn på 1 år, her som gårdbrukerfamilie. Hans mor,
Karen Olsdatter, bodde også her med hans søsken; Gunhild og Thor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Panteregister nr. I 7, side 103. Digitalarkivet.
"2 Tønder med bøgsel makeskiftet (Holtet under Hegland i Lunde) med John Thomasen, dat. 14. Juli 1808."

Dette makeskiftet innebar at Ole Welliksen med familie flytta til Holtet under Hegland i Landsmarka i Lunde i 1808, samtidig
som Jon Thomassen Holtet med familie flytta hit.

Bonde, selveier
Jon Thomassen fra Holtet under Hegland i Lunde dpt. 17/10-1763 i Lunde d. 25/12-1849 på Fosse som "Follougsmand" (føderådsmann), 86 år gml., s.a. Thomas Holte.
g. i Holla 16/6-1791 m. Ingeborg Mikkelsdatter fra Mastebakke under Romnes dpt. 9/8-1761 d. 23/5-1839 på Fosse, 78 år gml., d.a. Mikkel Svennungsen Mastebakke.
Forlovere: "Ole Nyhuus og Helge Berget."
1. Thomas Jonsen f. 8/10-1793 på Holtet d. 6/2-1809. "Thomas Jonsen Fosse, 13 Aar."
Eier 1808.

F.f. Joen Holtet og Ingebor Michelsdatters Thomas: Halvor Nielsen Hegland, Aaste Holtets Marthe, Halvor Pedersen Hægland, Marthe Svendsøe, Kirsti Olsd Hovland.

Denne familien eide og bodde tidligere på småbruket Holtet under Hegland i Landsmarka i Lunde. Under folketellinga 1835 her,
besto husstanden av 13 personer!

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 103. Digitalarkivet.
"Pladsen Kaasa Skyldsat til 6 Sættinger med bøgsel fra John Thomassen til Kari Olsdatter, dat. 3. Febr. 1813."
"6 Sættinger med bøgsel solgt fra Ole Wellichsen til Kari Olsdatter (mora), dat. 5. Febr. 1813."
"Samme solgt fra Kari Olsdatter til Thor Wellichsen, dat. 5. Febr. 1813." Se Kåsa under Fosse.

Herved var altså Kåsa skilt ut med eget løpenummer 8 (1886: bruksnr.4).

1 tønde 3 1/2 Setting (Fosse) ble solgt fra Jon Thomassen til Carl C. Reiersen i 7. Sept. 1836.
1 1/2 setting solgt fra Jon Thomassen til Christen Jensen 7. Sept. 1836. Se Langjordet.
Reiersen solgte 7 3/4 Settinger til Thomas Halvorsen 11. Sept. 1838.
Reiersen solgte ytterligere 7 3/4 Settinger til Thomas Halvorsen 10. Sept. 1839.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 35. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Carl Reiersen til Thomas Halvorsen for 500 spd. + 400 spd., dat. og thingl. 11. Sept. 1838 og dat. 10., thingl. 11. Sept. 1839."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 35. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thomas Halvorsen til Ole Kjøstolfsen paa halvdelen af dette brug for 500 spd., dat. 25. Mai, thingl. 18. Juni 1841."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 35. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Ole Kjøstolfsen og Andreas Johnsen paa den anden halvdel for 500 spd., dat. 28. Juli, thingl. 2. Sept. 1845."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 35. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Andreas Johnsen til Ole Kjøstolfsen paa hans andel i dette brug for 250 spd., dat. og thingl. 2. Sept. 1845."

Bonde, selveier
Ole Kjøstolsen Fosse fra Godtid under Funnemark i Lunde f. 27/12-1797 d. 30/11-1889 på Fosse, s.a. Kjøstel Olsen Godtid og Gunhild Halvorsdatter.
g. i Lunde krk. 26/12-1823 m. Anne Nilsdatter fra Skoe i Lunde f. 25/10-1797 d. 15/12-1878 på Fosse, d.a. Nils Hansen og Susanne Svennungsdatter.
Forlovere: "Ole Grinerud og Gunnuld Barloug."
1. Nils Jacobias Olsen Fosse (Nils Olsen Fosse) f. 7/12-1826 i Godtid. Se nedenfor.
2. Gunhild Jacobea Olsdatter f. 14/6-1831 i Sviverhaugen under Funnemark g.m. Halvor Halvorsen Susaas. Se Susås.
3. Susanne Olsdatter f. 27/3-1835 g.m. Hans Pedersen Bjerven. Se S. Bjerva i Helgen.
4. Kjøstol Olsen f. 23/6-1839. Levde i 1889. Bodde på Kåsa under Funnemark i Lunde.
Eier 1841/ 1845.

F.f. Ole Kjøstaalsen Funnemark og Anne Nielsdatters Niels Jacobias: Susanne Fharet, Anne Funnemark, Christian do., Svennung Fharet, Else Nielsd. Fharet.
F.f. Jordbruger Ole Kjøstaalsen Swiwerhougen af Funnemark og Anne Nielsdatters Gunnild Jacobia: Susanne Swennungsd. Faret, Gunnild Swennungsd. do., Jørgen Jonsen Enggraw, Jørgen Gulliksen Apelnæs, Signe Nielsd. Faret.
F.f. Gaardm. Ole Kjøstolfsen (under) Funnemark i Lunde og Anne Nielsdatters Susanne: Anne Nielsd. Faret, Susanne Gunnulvsd. Barlaug, Svennung Gunnuldsen do., Christen Gundersen Hanto, Niels Nielsen Faret.
F.f. Gmnd. Ole Kjøstaalsen Kaasa af Funnemark og Anne Nielsdatters Kjøstaal: Susanne Sveinungsd. Fahret, Gunnild Sveinungsd. do., Harald Nielsen Ajer, Ole Pedersen Tyri, Ingeborg Aslaksd. Tvetten(?).

Denne familien er registrert innflytta fra Godtid i Lunde til Fosse i Holla med med 4 barn og presteattest av 15/2-1845.
Folketellinga 1865 for Lunde forteller oss at Kjøstel Olsen bodde på Kåsa under Funnemark i Lunde, med sine foreldre
som føderaadsfolk og Kjøstols forlovede Anne Olsdatter (22) født i Lunde.

Ole Kjøstolsen og kona fikk på sine gamle dager bo på Fosse, hos sin sønn, Nils Olsen Fosse, hvor de døde i 1878 og 1889.
Da de døde (og sikkert lenge før det) var de dissentere og tilhørte menigheten "Den Evangeliske Lutherske kirke" (DELK).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Skifteprotokoll 1862-1896, folie 105b.
Sted: Fosse gaard i Holden Hoved Sogn, Holden Præstegjæld, Anno 1889.
Enkemanden Ole Kjøstolfsen, død 30/11-1889. Enken Anne Nielsdatter, død 15/12-1878. Arvinger, deres Børn.
1. Nils Olsen Baxaas. Myndig.
2. Kjøstolf Olsen Kaasa. Myndig.
3. Gunhild Jacobea Olsdatter. Død. Enkemand Halvor Halvorsen Susaas. Deres børn: Anm: Disse barna kan også følges fra Susås(1).
     a. Halvor Halvorsen Fæhn. Myndig.
     b. Nils Halvorsen. Umyndig. Verge: Broderen, Halvor H. Fæhn.
     c. Ingeborg Halvorsd. g.m. Johan Hansen Gjerpekjøn i Ramnes, Jarlsberg (Vestfold).
     d. Anne Halvorsd. g.m. Chr. Mørkrønning i Ramnes. NB! Anne er død. 2 umyndige Børn. Verge for disse: Johan Hansen Gjerpekjøn.
     e. Kristine Halvorsd. gift med Gustav Christiansen Horntvedt i Ramnes.
     f. Olava Halvorsd., ugift. Myndig.
     g. Jacobine Halvorsd., ugift. Myndig.
     h. Anne Marie Halvorsd., ugift. Myndig.
     i. Susanne Halvorsd. gift med Anton Johannesen Fæhn.
     j. Hanna Halvorsd. gift med Ole Tollefsen Fæhn eller Søve.
4. Susanne Olsdatter gift med Hans Pedersen Bjerva.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 35. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Kjøstolfsen til Nils Olsen for 2.500 spd., dat. 26. Sept., thingl. 19. Okt. 1861."

Bonde, selveier
Nils Jacobias Olsen Fosse (Nils Olsen Fosse) herfra f. 7/12-1826 i Lunde d. 11/7-1905 på Baksås, s.a. Ole Kjøstolsen Fosse.
g. i Holla 30/11-1849 m. Aslaug Maria Halvorsdatter d.y. fra Baksås nedre f. 11/9-1828 d. 5/2-1883 på Toreskås, d.a. Halvor Thorsen Baksaas.
Forlovere: "Gunder Nielsen Lundefaret og Halvor Susaas."
1. Anne Maria Nilsdatter f. 26/3-1850 i Kåsa under Funnemark i Lunde.
2. Ole Nilsen Fosse f. 14/1-1853 i Kåsa i Lunde. Se nedenfor.
3. Maria Nilsdatter f. 2/1-1855 i Kåsa i Lunde g.m. optiker Anders J. Vale fra Vale(5) i Valebø. Se Familie 35 - Borgestad 1910.
4. Aslaug Kirstine Nilsdatter f. 2/7-1857 i Kåsa i Lunde g.m. Thor Nicolaisen Eie. Se Eie øvre(1).
5. Halvor Nilsen Toreskaas f. 20/12-1859 i Lunde. Se Toreskås under Susås.
6. Susanne Nilsdatter f. 19/2-1863 g.m. landhandler Christoffer Kise. Se Lannavegen 51.
7. Gunhild Nilsdatter f. 16/8-1865.
8. Thor Nilsen Fosse f. 24/9-1870. Se Baksås nedre.
Eier 1861.

F.f. Gaardm. Niels Olsen Kaasa og hustru Aslaug Maria Halvorsdatters Anne Maria: Gunnild Olsd. Susaas, Susanne Olsd. Fosse, Ole Kjøstaalsen Fosse, Halvor Halvorsen Susaas, Niels Clausen Baxaas.
F.f. Gaardm. Niels Olsen Kaasa og Maria Halvorsdatters Ole: Anne Nielsd. Fosse, Susanne Olsd. Fosse, Ole Kjøstaalsen Fosse, Halvor Halvorsen Susaas, Kjostaal Halvorsen Gotid.
F.f. Gaardm. Niels Olsen Kaasa og Maria Halvorsdatters Maria: Gunnild Olsd. Susaas, Susanne Olsd. Fosse, Halvor Halvorsen Susaas, Ole Kjøstaalsen Fosse, Kjostaal Olsen Fosse.
F.f. Gaardm. Niels Olsen og Aslaug Maria Halvorsdatters Aslaug Kirstine: Anne Nielsd. Fosse, Guro Knudsd. Kaasa, Ole Kjøstaalsen Fosse, Kjøstaal Olsen Fosse, Ole Olsen Gaaserud.
F.f. Gaardbr. Nils Olsen Kaasa af Funnemark og Maria Halvorsdatters Halvor: Anne Nilsd. Fosse, Gro Halvorsd. Funnemark, Ole Kjøstaalsen Fosse, Kjøstaal Olsen Fosse, Gunnild Olsd. Kaasa.
F.f.
Gaardm. Nils Olsen Fosse og Asloug Maria Halvorsdatters Susanne: Gunnil Olsd. Susaas, Susanne Olsd. Fosse, Ole Kjøstolsen Fosse, Halvor Halvorsen Susaas, Kjøstol Olsen Kaasa.
F.f. Gaardmand Nils Olsen Fosse og Asloug Maria Halvorsdatters
Gunnild: Gunnild Olsd. Susaas, Anne Maria Nilsd. Fosse, Halvor H. Susaas, Ole Kjøstolsen Fosse, Kjøstol Olsen Fosse.
F.f.
Grdb. Nils Olsen Fosse og Asloug Maria Halvorsdatters Thor: Gunhild Olsd. Suusaas, Anne Maria Nilsd. Fosse, Ole Kjøstolsen Fosse, Halvor Suusaas, Ole Nilsen Fosse.
 

Nils Olsen og kona er registrert utflytta fra Holla til Bø (Lunde) med presteattest av 28/3-1850. Da var de ganske nygifte. Han var "gaardmand" på småbruket Kåsa under Funnemark i 10 år, hvor de fikk 5 barn. De flytta tilbake til Holla våren i 1861. De bodde under folketellinga 1865 på Fosse og under folketellinga 1875 på naboplassen Toreskås under Susås, hvor kona døde i 1883. Deretter flytta Nils til konas farsgård - Baksås nedre.

Kilde: Matrikkelunderlaget 1866.
Fosse er oppgitt til 204 mål dyrka mark.
Besetningen: 2 hester, 8 kuer og 12 sauer.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 2 kuer, 4 sauer, 1 gris.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 35. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 6 er udskilt, afholdt 10. Sept., thingl. 9. Okt. 1877."

   Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld (Skyldmark)

 4

 2

 9a

Fosse       

 Fosse

Nils Olsen 

1 - 1 - 21

3,73 

 4  6  9e Fosse  Fosse Nils Olsen 0 - 3 - 6 4,48

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 35. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Olsen Fosse til sønnen Ole Nilsen på bl.a. denne eiendom for kr. 16.000,- dat. og thingl. 15. Febr. 1898."

Bonde, selveier
Ole Nilsen Fosse herfra f. 14/1-1853 i Kåsa i Lunde d. 24/9-1929.
g. borgerlig hos Skien byfogd 29/12-1875 m. Marie Thorine Jonsdatter fra Vale(5) i Valebø f. 28/7-1851 d. 7/4-1914, d.a. Jon Andersen Vale.
1. Aslaug Maria Olsdatter f. 15/9-1876.
2. Johanne Marie Olsdatter f. 29/3-1879 g.m. smed Torjus Kristiansen fra hus under V. Borge i Gjerpen. Se Familie 20 - V. Borge 1891.
3. Anne Fosse f. 12/6-1881 g.m. tømrer Tollef T. Thorsnes f. 19/3-1881. Se Bratsberg(2) i Gjerpen.
4. Nils Fosse f. 24/8-1883. Se nedenfor.
5. Gunhild Kirstine Fosse f. 24/6-1886 g. borgerlig i Skien 15/2-1906 m. tømrer Anton Kristiansen fra hus under V. Borge i Gjerpen. Se Familie 20 - V. Borge 1891.
6. John O. Fosse f. 16/11-1888. Se Familie 5b - Bratsberg 1910.
7. Ole O. Fosse (tvilling) f. 29/3-1891 d. 5/3-1984 g. borgerlig i Sk. 11/4-1916 m. Kari Haukevik f. 1889 d. 15/10-1967. Bodde på Sundjordet i Pors. Gravl. på Eidanger gamle.
8. Bent O. Fosse (tvilling) f. 29/3-1891 d. 3/5-1973 g. borgerlig i Sk. 14/6-1915 m. Anna Marie Beckstrøm fra Porsgrunn f. 13/1-1894 d. 14/3-1990. Bodde på Sundjordet i Pors. Gravl. på Eidanger nye.
Eier 1898.


Ole N. Fosse (1853-1929).
Fra N.D. Nybergs samling.


Denne familien tilhørte dissentermenigheten DELK (se nedenfor). De gamle er gravlagt på Kronborg gamle på Ulefoss.

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av August Brenne i 2016.

Denne vekkelsen er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke. Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn,
stiftet i Jarlsberg (Vestfold) i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighed i Jarlsberg grevskab med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

På 1860-tallet oppstod det i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangs-
punktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble dette likevel resultatet.
Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen - som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.
DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 35. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Nilsen Fosse til sønnen Nils Olsen paa dette brug og bnr 6 for kr. 26.000,- dat. og tinglyst 16. juli 1913." (Medfølgende føderådskontrakt.)


Bonde, selveier
Nils O. Fosse herfra f. 24/8-1883 d. 9/12-1964.
g. borgerlig i Skien 12/3-1907 m. Ane Sofie Bjørnelien fra Gjerpen lille(1) i Gjerpen f. 5/10-1883 i Time, Lye prestegjeld, på Jæren f. 24/6-1963, pleiedatter av Lars Seland.
1. Torborg Fosse f. 9/3-1908 på Bratsberg(57) i Gjerpen d. 8/3-1994 g. i Holla 2/11-1935 m. Daniel Nyberg, Oslo f. 16/1-1906 d. 15/5-1987. Gravlagt på Landvik nye, Grimstad.
2. Talette Fosse f. 20/10-1909 i Gjerpen d. 4/2-1981 i Krødsherad. Gravlagt på Olberg. Var sykepleier. Ugift.
3. Pauline Fosse f. 28/2-1912 i Gjerpen d. 6/1-1979 i Krødsherad. Gravlagt på Olberg. Var sykepleier. Ugift.
4. Anny Elisabeth Fosse f. 22/3-1914 på Fosse d. 26/6-1988. Gravlagt på Landvik nye i Grimstad.
5. Solveig Fosse f. 20/4-1917 d. 2013 g. i Holla 29/7-1961 m. Arve Hartvig Smedstad f. 2/10-1913 d. 15/1-1989. Bodde på Hernes i Elverum. Gravlagt i Elverum, Hedmark.
6. Judith Fosse (Judith Fosse Nyhus) f. 11/6-1921 d. 28/9-2007 g. i Hasle, Ø. Aker 1/10-1960 m. Eivind A. Nyhus fra Krødsherad f. 19/7-1917 d. 14/8-1988. Gravlagt på Olberg i Krødsherad.
7. Ole N. Fosse f. 4/11-1923. Se nedenfor.
8. Lars Fosse f. 19/3-1926 d. 28/1-2004 i Seljord g.m. Ingebjørg Anny Haave f. 1941 i Seljord.
Eier 1913.

Nils Olsen Fosse kjøpte i 1903 gård på Bratsberg i Gjerpen. Se Bratsberg(57) "Follaug". Han solgte den igjen i 1913, da han skulle overta Fosse.
Ane Sofie var datter av Ole Rasmussen Bjørnelien og Ane "Anna" Fanuelsdatter fra Jæren, Rogaland. Hun vokste opp hos Lars Olsen Sæland
Gjerpen lille(1) ved Lagmannsgården i Gjerpen kommune, utenfor Skien sentrum.

S. Ytterbøe: "Nils O. Fosse var en meget dyktig gårdbruker. Bygde nytt uthus i 1945 og har også utvida fjøset et par ganger."

Husdyrhold i 1950: 2 hester, 20 kuer og 6 ungdyr.


Nils O. Fosse og Ane Sofie f. Bjørnelien.
Fra N.D. Nybergs fotosamling.


Bak fra venstre: Anny Elisabeth Fosse, Torborg Fosse, Judith Fosse, Solveig Fosse, Pauline Fosse, Talette Fosse.
Foran fra venstre: Lars Fosse, Nils O. Fosse (far), Anne Sofie Fosse (mor) og Ole N. Fosse.
Foto fra Nils Daniel Nybergs fotosamling.

Har du gjort våronna i hagen ennå?

"Østlendingen" Fredag 6. mai 1983.                               "Bygdeposten" (Modum/ Krødsherad) Torsdag 17. sept. 1992, side 8.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 35. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/12-1954, dagbokført 29/1, grunnbokført 31/1-1955, fra Nils O. Fosse til Ole Fosse på denne eiendom og bnr 6 for kr. 45.000,- "

Bonde, selveier
Ole N. Fosse herfra f. 4/11-1923 d. 30/9-2005.
g.m. Bjørg Olsen fra Oslo f. 1929.
1. Nils Bendik Fosse f. 1959. Se nedenfor.
2. Dag Torvild Fosse f. 1960. Bosatt i Eidsbygdav. 11.
3. Jo Steffen Fosse f. 6/10-1963 d. 27/1-2012.
4. Ane Sofie Fosse f. 1965.
5. Arne Marius Fosse f. 1967. Lege. Fagdirektør i i Helse og omsorgsdepartementet (2016). Bosatt på Hasle i Bærum.
Eier 1955.


Ole Fosse i hytta på Fosse, sommeren 2005. Foto: Berit Lia.


Nils Bendik Fosse f. 1959.
Eier 1993.

Kilde: "Norske gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000. Etter tillatelse.
Gården er på 179 dekar jord, 25 dekar beite og 210 dekar skog. På jorda er det 150 dekar med korn og 25 dekar med eng. Det ble slutt på melkekyr i 1970. Første traktoren kom til gården i 1950. Nå har de 2 traktorer, 1/3 part i en skurtresker. to korntørker og 1/2 part i en skogsmaskin. I tunet står tre bygninger. Våningshuset er fra 1700-tallet. Det ble påbygd rundt 1850 og i 1885 og ble restaurert i 1975. Bryggerhus, verksted og redskapshus ble bygd som en bygning i 1958. Låven med fjøs og stall er fra 1945. Gården ligger vest for Vrangfoss. Før Bandak-Norsjøkanalen ble bygd, gikk elva langs gården i fosser og stryk, og duren fra fossene hørtes hele året. Derav kommer trolig navnet Fosse. Det er registrert sju gravhauger på eiendommen. Gården har vært i slekten siden Ole Kjøstolvson Gotid kjøpte den på auksjon i 1845. Nils Fosse, bestefar til eieren, drev fra 1913 til 1955. Sønnen Ole og kona Bjørg tok så over. Eieren overtok etter foreldrene sine i 1993.
Eier: Nils Bendik Fosse f. 1959 og Bjørg f. Olsen (fra Oslo). Eiers søsken: Dag Torvild f. 1960, Jo Steffen f. 1963, Ane Sofie f. 1965 og Arne Marius f. 1967.Gnr 4 - bnr 2 Fosse. Nome kommunes karttjeneste 2022. www.kommunekart.com
 


| Hjem |
| Gamle Fosse | Fosse |
| Kåsa | Kornkåsa | Langjordet A | Langjordet B |


Kåsa - Fossekåsa
Gnr 4 - bnr 1 (4/1). Gammelt løpenr. 8.


Gnr 4 - bnr 1 "Kåsa" på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.
 

Utskilt fra hovedbølet Fosse ved skylddelingsforretning av 3/2-1813.
Landskyld i 1813: 6 settinger (1/2 tønne korn).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 103. Digitalarkivet.
"6 Sættinger med bøgsel solgt fra Ole Wellichsen til Kari Olsdatter (mora), dat. 5. Febr. 1813."
"Samme solgt fra Kari Olsdatter til Thor Wellichsen, dat. 5. Febr. 1813."

Adresse 2020: Eidsbygdavegen 221 og Eidsbygdavegen 219 (kårbolig).

Eiendommen med kårboligen er skilt ut som bnr 10 (4/10) "Kåsabakken". Det gjelder huset til høyre på bildet ovenfor.
Areal 2022: 1 005 kvm. Utskilt etter 1974.

Kåsa som tidlig husmannsplass:

Arbeider, soldat, husmann
Anders Hansen Stenaasen fra Åråsdalen under Folgedalen i Nes, Sauherad dpt. 18/1-1728 i Nes krk. d. 4/5-1775 (skifte), s.a. Hans Jørgensen Aaraasdalen.
g. i Holla 24/10-1748 m. Kirsten Nilsdatter trolig fra Lunde f. ca. 1730 bg. 13/4-1804. "Kirsten Nielsd. Kaasen, 83 Aar."
Forlovere: "Anders Nielsen Sannæs og Lars Nielsen Sannæs."
1. Hans Andersen dpt. 6/9-1750. Se nedenfor.
2. Nils Andersen dpt. 17/9-1752. Se Familie 32 - Sagene 1801.
3. Ole Andersen dpt. 4/5-1756. Se Hollaseter under Holla.
4. Sissel Andersdattrer dpt. 5/5-1759 g.m. Jan Brynildsen. Se Familie 33 - Verket 1801.
5. Ingeborg Andersdatter dpt. 25/7-1762. Vokste opp hos farbror Jørgen Hansen i Aarosdalen, under Folgedalen i Nes.
6. Tyge dpt. 9/9-1770 bg. 21/9-1780. "Tyge Andersen Kaasen, ved Holden, 8 Aar."
Bruker i 1762 ifølge Generalmanntallet 1762.

Ved vielsen var teksten i kirkeboka: "Soldat Anders Hansen af Capitain Simons Compagnie og Pigen Kirsti Nielsdatter."

F.f.  = Faddere for ...

F.f. Anders Hansen Stenaasen og Kirsten Nielsdatters Hans: Torbiørn Fosse, Gunder Halvorsen W. Heisholt, Inger Fosse, Berte Nielsd. Gravningen.
F.f. Anders Steenaasen og Kirsten Nielsdatters Niels: Jørgen Hansen af Næs Annex, Tyge Gravning, Inger Fosse, Ingebor Thorsd. Eje, Annichen Haagensd.
F.f. Anders Hansen Stenaasen og Kirsten Nielsdatters Ole: Michel Suusaas, Ole Baxaas, Jens Eliasen, Karen Nyhuus, Anna Eliasd. Berget.
F.f. Anders Hansen Stenaasen og Kirsten Nielsdatters Sissel: Michel Suusaas, Rasmus Eje, Peder Eliasen, Bergithe Suusaas, Ingebor Eje.
F.f. Anders Steenaasen og Kirsten Nielsdatters Ingebor: Ole Fosse, Vetle Baxaas, Hans Heisholt, Karen Nyhuus, Anna Hovelsd.
F.f. Anders Hansen Kaasen og Kirsten Nielsdatters Tyge: Ole Kragefet, Wellich Fosse, Maren Halvorsd. Kragefet, Maren Knudsd. do., Anna Ellefsd. Godtid.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, folie 158b. Digitalarkivet.
Giør vitterlig at den Constituerede Sorenskriwer Hr. Weyer og Procurator Bentsen har wed mit Embeds Tiltrædelse owerleweret med følgende af Lehnsmanden
forfattede Registrerings og Wurderings Forretning saalydendes: Anno 1775 den 26de July blew af Lehnsmanden for Holden Sogn, Welachte Johannes Heisholt
med de 2de (twende=2) Laugrettes og Wurderingsmænd Peder Tvara og Tollef Heisholt efter foregaaende Berammelse og Bekiæntgiørelse der om for alle
wedkommende paa Pladsen Kaasen under gaarden Fosse i Holden Præstegield og hoved Sogn beliggende, Foretage Registrering og Wurderings forretning
efter herboende og den 4de May sidst forleden Afgangne mand Anders Hansen, paa hands efterladte boe til paafølgende Arwe Skifte og Deele mellem den afdøde
og efterladte Enke Kirsti Nielsdatter paa den eene side, og deres i lowlig ægteskab med hinanden Sammenaflede Børn paa den anden Siide, Som ere 4re Sønner
og 2de Døttre:
1. Hans Andersen 25 Aar. Myndig.
2. Niels Andersen 23 Aar. Formynder: Hans broder Hans Andersen.
3. Ole Andersen 19 Aar. Formynder: Ole Apelnæs.
4. Tyge Andersen 5 Aar. Formynder: Farbroder Jørgen Hansen Aarosdahlen.
5. Sidsel Andersd. 16 Aar. Formynder: Wellich Fosse.
6. Ingeborg Andersd. 3 Aar. Formynder: Farbroder Jørgen Hansen Aarosdahlen.
(... oppramsing av alle eiendeler ... G.S.)
Huusene var Sterfboet tilhørende, mens Arwetomtpladsen Kaasen, var tilstedeværende Wellich Fosse tilhørende.
1 Stuehuus med Skorsteen Kaappe og Swale, 1 Lowe og 2de Lahder, et Fæehuus, 1 Stolpeboed, 1 Bryggerhuus,
1 Badstue og 1 som medfølgende, og 1 Weedskiuer - blw taxerit til 114 rdl.
Utdrag av dette skiftet ble avskrevet av G.S. - Langesund den 27/2-2022.
 

Arbeider, husmann
Hans Andersen herfra dpt. 6/9-1750 d. 4/11-1806. "Hans Andersen Kaasen, 52 Aar."
g. i Holla 30/10-1788 m. Karen Pedersdatter fra Yttingen lille under Susås dpt. 14/9-1763 d. 16/3-1805. "Karen Pedersd. Kaasen, 39 Aar.", d.a. Peder Eliassen Yttingen.
Forlovere: "Wellich Fosse og Thord Baxaas."
1. Kirsten Hansdatter f. 19/10-1790. Kanskje utflytta til Kviteseid i 1824 som tjenestepike (36 år!).
2. Gro Hansdatter f. 6/12-1792.
3. Anders Hansen f. 16/12-1794 bg. 14/3-1805. "Anders Hansen Kaasen, 10 Aar."
4. Peder f. 25/2-1797 bg. 13/10-1797. "Peder Hansen Kaasen, ved Holden, 33 Uger."
5. Anne Hansdatter f. 7/4-1799. Registrert utflytta til Solum som tjenestepike i 1826, 27 år gml.
6. Karen Hansdatter f. 26/1-1803.
Bruker ca. 1788.

F.f. Hans Andersen Kaasen og Karen Pedersdatters Kirsten: Ole Holdensæter, Rasmus Pedersen Yttingen, Jan Brynildsen Wrk., Inger Andersd. Yttingen, Kirsten Pedersd. Fosse.
F.f. Hans Andersen Kaasen og Karen Pedersdatters Groe: Rasmus Pedersen Yttingen, Lars Christensen Otterkiær, Even Gundersen Odden, Sidsel Andersd. Wrk., Lisbeth Pedersd. Yttingen.
F.f. Hans Andersen Kaasen og Karen Pedersdatters Anders: Rasmus Pedersen Yttingen, Ole Wellichsen Fosse, Christopher Christensen Saugbr., Karen Olsd. Fosse, Lisbeth Pedersd. Eje.
F.f. Hans Andersen Kaasen og Karen Pedersdatters Peder: Niels Andersen Saugbr., Rasmus Pedersen Yttingen, Ole Wellichsen Fosse, Karen Olsd. Fosse, Kirsten Pedersd. Eje.
F.f. Hans Andersen Kaasen og Karen Pedersdatters Anne: Rasmus Yttingen, Ole Wellichsen Fosse, Christopher Christensen Otterkiær, Kirsten Pedersd. do., Lisbeth Hansd. Wrk.
F.f. Hans Andersen Kaasen og Karen Pedersdatters Karen: Niels Andersen Saugbr., Thore Olsd. Fosse (+ foreldrene?).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 103. Digitalarkivet (Fosse).
"Pladsen Kaasa skyldsat til 6 Sættinger med bøgsel fra John Thomassen til Kari Olsdatter, dat. 3. Febr. 1813."
(Gjelder gamle Fosse, og skylddelingen av Kåsa. G.S.)

Enke
Kari Olsdatter Fosse.
Eier 1813. Se Fosse.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kari Olsdatter til sønnen Thor Welliksen for 1.000 rdl., dat. 3. febr. , thinglæst 26. juni 1813."

Arbeider, småbruker, selveier
Thor Welliksen Kaasa fra Fosse f. 13/5-1795 d. 8/3-1861 på Kåsa under Fosse, 66 år gml., s.a. Wellik Olsen Fosse.
g. i Lunde krk. 31/5-1819 m. Karen Kjøstolsdatter (Kari Kjøstolsdatter) fra Godtid under Funnemark f. 9/2-1800 d. 5/5-1880 på Kåsa, d.a. Kjøstol Olsen Godtid og Gunhild Halvorsdatter.
Forlovere: "Aslach Olsen Tveten og Ole Wellichsen Holte."
1. Karen Thorsdatter (Kari Thorsdatter) f. 18/8-1819 g.m. Thomas Halvorsen. Se nedenfor.
2. Udøbt barn f. 8/6-1821. Døde før hjemmedåp.
3. Wellik Thorsen f. 16/5-1822. Se nedenfor.
4. Kjøstol Thorsen f. 20/2-1825.
5. Gunhild f. 20/7-1827 d. 4/7-1835 på "Fossekaasen", 8 år gml.
6. Aaste Thorsdatter f. 3/3-1830 g. i Holla 1/6-1852 m. Anders Nilsen Nyhus, s.a. Nils Abrahamsen Nyhuus. Bodde på Frednes i Porsgrunn.
7. Ole f. 6/10-1832 d. 17/6-1833 på Kåsa, 1 år gml.
8. Ole f. 26/7-1834 d. 8/2-1835 på Kåsa, 1/2 år gml.
9. Gunhild Thorsdatter d.e. f. 28/1-1836 g.m. Halvor Torkildsen. Se Danielskås under Susås.
10. Karen Maria Thorsdatter f. 26/9-1838. I tjeneste på Dagsrud i 1861 (skifte).
11. Gunhild Thorsdatter d.y. f. 24/3-1841. I tjeneste hos Hans Bergkaasa i 1861 (skifte).
12 Ole f. 13/9-1844 d. 31/7-1846 på Kåsa.
Eier 1813.

F.f. Grdm. Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters Karen: Ingebor Fosse, Gunnil Wellichsd. Kaasene, Jon Fosse, Christen Langejordet og Christen Olsen Fosse.
F.f. Grdm. Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters barn: (Ingen faddere. Død før både hjemmedåp og kirkedåp.)
F.f. Grdm. Thor Vellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters Wellich: Gunnil Engrav, Margith Kiøstolsd. Godtid, Jon Fosse, Halvor Kiøstolsen Godtid og Ole Olsen Fosse.
F.f. Grdm. Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters Kiøstol: Gunnil Engrav, Mari Godtid, Jon Engrav, Ole Eiestranden og Halvor Godtid.
F.f. Grdm. Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters Gunnild: Maria Rasmusd. Hougen, Margith Kiøstolsd. Godtid, Rasmus Heisholt, Halvor Kiøstolsen Godtid og Jørgen Gullichsen Apelnæs.
F.f. Tord Wellichsen Kaasen og Kari Kiøstolsdatters Aaste: Maria Rasmusd. Hougen, Marthe M. Johnsd. Dahlen, Halvor Hougen, Christen Jensen Langjordet, Jørgen Gullichsen Appelnæhs.
F.f. Grdm. Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters Ole: Margith Kiøstolsd. Appelnæs, Anne Halvorsd. Kragefødt, Steener Jermundsen Rødningen, Thomas Suusaas, Jon Fosse.
F.f. Grdm. Thor Wellichsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters Ole: Maria Rasmusd. Hougen, Gunnild Larsd. Hougen, Halvor K. Hougen, Steener Rødningen, Johannes Andersen Nyehuus.
F.f. Grdm. Thor Wellichsen Kaasen og Kari Kiøstolsdatters Gunnild: Kirsten Halvorsd. Krageføt, Kari Thorsd. Kaasen, Carl Rejersen, Jens Johnsen Haven og John Andersen Nyehuus.
F.f. Grdm. Thor Willichsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters Karen Maria: Margith Kiøstolsd. Appelnæs, Kari Thorsd. Kaasen, Jørgen Gullichsen Appelnæs, Wellich Thorsen og Peder Halvorsen Kaasen.
F.f. Grdm. Thor Willichsen Kaasen og Kari Kiøstolsdatters Gunnild: Kirsti Halvorsd. Krageføt, Kari Halvorsd. Suusaas, Thomas Fosse, Wellich og Kiøstol Torsen Kaasen.
F.f. Thor Wellichsen Kaasen og Kari Kiøstolsdatters Ole: Kari Thorsd. Fosse, Magrethe Jørgensd. Saugbr., Thomas Fosse, Kjøstol Thorsen Kaasen, Niels Christensen Langjordet.

 

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr.

Matr. No.

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

4

22 (gammelt)

Fosse

Tord Williksen

6 Sættinger (1/2 tønne korn)

 

  Hans gamle mor, enka Karen Olsdatter, døde her 26/9-1835. Se Fosse.

  Kilde: Norges Matrikel november 1855:

Løbenr.

Gaardenes navn

Opsiddere

Opgiven Skyld (i skylddaler)

8

Fosse (Kaasen)

Thor Welliksen

1 dl. - 0 ort - 5 sk.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1853 - 1862, folie 354a.
Sted: Kaasen under gaarden Fosse i Holden præstegjeld - 1861.
Thor Wellichsen, død. Arvinger: Enken Kari Kjøstolsdatter og deres igjenlevende Børn:
1, Kari Thorsd. g.m. Thomas Halvorsen Kaasa.
2. Aaste Thorsd. g.m. arbeidsmand Anders Nielsen paa Frednæs ved Porsgrund.
3. Gunhild Thorsd. g.m. Halvor Torkildsen Kaasa.
4. Karen Maria Thorsd. 23 Aar. Tjener paa Dagsrud. Formynder: Halvor Halvorsen Baxaas.
5. Gunhild Thorsd. 20 Aar. Tjener hos Hans Bergkaasa ved Ulefos. Formynder: Halvor Halvorsen Baxaas.
Laugverge for Enken Kari Olsd.: Ole Kjøstolfsen Fosse.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Smed, inderst
Wellik Thorsen Kaasa herfra f. 16/5-1822 d. 15/10-1847 på Kåsa, 25 1/2 år gml.
g. i Holla 11/6-1847 m. Gunhild Maria Andersdatter fra Solum f. 24/7-1819 på Brua under Bergan, Melum d. 6/11-1866 på Verket av "Tæring", 45 år gml., d.a. Anders Clausen Broen.
Forlovere: "Thor Welliksen Kaasa og Anders Andersen Broen af Solum."
1. Karen Andrea f. 4/5-1847 d. 20/4-1848 på Kåsa.
Beboere 1847.

F.f. Smed Wellik Thorsen Kaasen og Gunnild Maria Andersdatters Karen Andrea: Karen Andrea Andersd. Bergen, Anne Andersd. Broen, Anders Andersen do., Kjøstol Thorsen Kaasen, Erik Andersen Bergen.

En inderst er en leieboer med eget kosthold og uten rettigheter.
Bergen = Bergan i Melum.

Enka Gunhild Maria Andersdatter ble g2g med sagarb. Bent Hansen Hølen. Se Familie 13 - Sagene 1845.
Tredje gang ble hun gift med sagmester på jernverket, Johannes Olsen. Se Familie 89 - Verket 1865.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 34. Digitalarkivet.
"Skifte efter Thor Velliksen og hustru afsluttet 19. juli 1862, hvorved løbenr. 8, for 1.000 spd. er udlagt Kari Thorsdatter med
mand Thomas Halvorsen
, thingl. 2. Aug. 1862."


Maler, småbruker, selveier
Thomas Halvorsen Kaasa fra Susås f. 1/3-1811 d. 17/6-1864 på Kåsa, s.a. Halvor Halvorsen Susaas d.e.
g. i Holla 29/12-1840 m. Kari Thorsdatter herfra f. 18/8-1819 d. i USA., d.a. Thor Welliksen Kaasa.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Suusaas og Ole Aslaksen Tvedten af Bøe (Lunde)."
1. Gunhild Marie Thomasdatter f. 2/4-1841. Til USA med mora i 1872.
2. Halvor Thomassen f. 3/1-1843. Jobba i skauen for Løvenskiold i Valebø, og bodde i Dalekåsa i Kjendalen (Valebø) til han våren 1870 emigrerte til USA.
3. Thor Thomassen f. 1/1-1845. Flytta til Sannidal ved Kragerø våren 1866.
4. Claus Thomassen f. 1/3-1852. Til USA med mora i 1872.
Eiere 1862.

F.f. Gmnd. Thomas Halvorsen Tufte og Kari Torsdatters Gunnild Marie: Anne Halvorsd. Tvedten, Kirsten Nielsd. Skordal, Ole Aslaksen Tvedten, Halvor og Jens Halvorsønner Suusaas.
F.f. Gmnd. Thomas Halvorsen Fosse og Kari Thorsdatters Halvor: Kari Kjøstolsd. Kaasen, Kirsten M. Halvorsd. Suusaas, Thor Welliksen Kaasen, Kjøstol Thorsen do., Jens Suusaas.
F.f. Gmnd. Thomas Halvorsen Fosse og Kari Thorsdatters Thor: Kari Kjøstelsd. Kaasen, Gunnild Kirstine Halvorsd. Suusaas, Halvor Suusaas ældre, Kjøstol Thorsen Kaasen, Augustinus Halvorsen Suusaas.
F.f. Inderste(!?) Thomas Halvorsen Fosse og Kari Thorsdatters Claus: Anne Svennungsd. Toreskaas, Gunnild Thorsd. Kaasa, Aane Thorsen do., Andreas Halvorsen Toreskaas, Kjøstol Thorsen Kaasen.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
70 maal dyrket jord. Besætning: 1 hest, 2 kuer, 3 sauer.

Enka Kari Thorsdatter og to barn, Gunhild Marie og Claus, emigrerte til N. Amerika våren 1872.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thomas Halvorsens enke til Jens Reiersen for 445 spd., dat. 23. Nov., thingl. 1. Dec. 1870."


Småbruker, selveier
Jens Reiersen (Jens Carlsen) fra Krageføtt under Susås f. 6/11-1835 d. 8/10-1876 på Kåsa, 41 år gml., s.a. Carl Christian Reiersen.
g. i Holla 15/6-1860 m. Christiane Hartvigsdatter (Kristiane Reiersen) fra Hammer i N. Trøndelag f. 8/1-1830, d.a. Hartvig Hansen og Christine Christensdatter.
Forlovere: "Johannes Johannesen Heisholt og Østen Stenssen Hølen."
1. Kristine Marie Reiersen f. 15/8-1862.
2. Hanna Kirstine Reiersen f. 6/4-1865 g. i Holla 17/11-1892 m. maskinist Ole Andreas Fjeldstad fra Eidanger, s.a. baker Ole Fjeldstad.
    Ole Andreas Fjeldstad var i 1910 maskinist ved NSB og familien bodde da i Drammen.
Bruker 1866. Eier 1870.

F.f. Værksarb. Jens Carlsen Heisholt og Christiane Hartvigsdatters Kristine Marie: Hedvig Carlsd. Hølen, Maren Johannesd. Heisholt, Carl Rejersen Krageføt, Østen Hansen Hølen, Emanuel Bergkaasen.
F.f. Jens Reyersen Vrk. og Christiane Hartvigsdatters
Hanna Kirstine: Hedevig Carlsd. Hølen, Ingeborg Torgersd. Bergkaasen, Carl Reyersen Krageføt, Knud Tostensen Vrk., Barnets Fader.

Jens ble i kirkeboka skrevet som Jens Reiersen og Jens Carlsen om hverandre.

Føderådskone, som bodde her i 1875, var Enka Kari Kjøstolsdatter f. 9/2-1800. Enke etter Thor Welliksen Kaasa.
Tjenestedreng (1875): Tarald Gundersen fra Lunde i Telemark f. ca. 1853.
Husdyr på Kåsa samme år: 1 hest, 3 kuer, 1 kalv, 5 sauer og 1 gris.

Enke Christiane Reiersen flytta til sin svoger, hoffskreddermester Reiersens sommersted på Kleven under Baksås.
Hun bodde der med sin datter hele året og passet husene. Om sommeren var hun husholderske for Reiersen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Reiersens enke til Hans Kristensen Bakkane for kr. 8.000,- dat. 7., thingl. 8. Okt. 1884."


Småbruker, selveier
Hans Kristensen Kaasa fra Bakkane under Tveitan i Lunde f. 8/3-1860 d. 10/2-1931, s.a. husmann Kristen Hansen Bakkane.
g. i Holla 20/2-1885 m. Aase Marie Larsdatter fra Naas i Drangedal f. 3/11-1863 d. 31/5-1940, d.a. bonde Lars Markussen Naas.
Forlovere: "Kristen Hansen Bakkene og Gullik Knudsen Grinderud."
1. Lars Hansen Kaasa f. 12/1-1886. Se Kråkeføtt under Susås.
2. Kristoffer Kaasa f. 16/10-1887 d. 2/12-1906 på Kåsa av "hjerte- og nyresygdom.", 19 år gml.
3. Aase Helene Kaasa f. 15/11-1889 d. 24/9-1967. Ugift sykepleier. Kjøpte Kråkeføtt i 1950. Gravlagt på Kronborg nye.
4. Markus Kåsa f. 13/3-1892. Se Eidsbygdavegen 10 under Susås.
5. Knut Hansson Kåsa f. 22/5-1894 d. 10/2-1980 g.m. Margit Skogen fra Bø i Tel. f. 19/5-1896 d. 6/2-1979. Han starta minneralvannfabrikken Trio i Skien. Gravlagt på Gjerpen.
    Bodde i Blomsg. 35 i Skien i 1926.
6. Erling Kaasa f. 15/5-1896. Se nedenfor.
7. Arne Kåsa f. 6/8-1898 d. 13/8-1984 g.m. Solveig Kristiansen f. 28/7-1895 d. 8/9-1989. Han var lærer i Skien. Gravlagt på Kronborg nye.
8. Karen Kaasa f. 25/11-1900 d. 30/3-1993 g.m. Ivar F. Christensen Steinhaug i Lunde f. 4/3-1897 d. 30/9-1980. Gravlagt i Lunde.
9. Hans Kaasa jr. f. 1/2-1903 d. 12/4-1974 g.m. Ragnhild Manheim fra Seljord f. 26/11-1915 d. 1/4-2014. Han var kjøpmann i Bø. Kjøpte Kråkeføtt under Susås. Gravlagt i Bø.
0. Dødfødt guttebarn f. 14/7-1905. "Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters dødfødte Søn. Anmeldt af Jordemoder Bergit Aasmyr."
10. Kristine Kaasa f. 2/1-1910.
Eier 1884.

Han ble konfirmert i Lunde kirke 1874 og hun ble konfirmert i Drangedal kirke 1879.

F.f. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Lars: Kristen Hansen Bakkene, Lars Markusen Naas, Jens Knudsen Grinnerud, Kari Knudsd. Bakkane af Lunde, og Hanna Reiersen.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Kristoffer: Torberg Gundersd. Kaasene, Kari Knudsd. Bakkene, Kristen Hansen do., Gullik Knudsen Grinnerud, Hans Kristensen Kornkaasa.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Fossekaasa og Aase Marie Larsdatters Aase Helene: Kari Knudsd. Bakkene, Sigrid Gundersd. Kaasa, Hans K. Anundsen Kaasa, Halvor Nilsen Thoreskaas, Kristen Hansen Bakkene.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Markus: Aslaug Knutsd. Langjordet, Thorborg Gundersd. do., Kristen Hansen Bakkene, Gunleik Knutsen Grinnerud og Tarald Gundersen do.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Fosse-Kaasa og Aase Marie Larsdatters Knud: Bergit Olsd. Toreskaas, Gunhild Gundersd. Susaas, Halvor Nilsen Toreskaas, Gunleik Knutsen Grinnerud og Kristen Hansen do.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Fossekaasa og Aase Marie Larsdatters Erling: Moderen, Marie Gundersd. Dalen, Halvor Nilsen Toreskaas, Harald Gundersen do., Knud Kristensen Bakkene.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Arne: Kone Bergit Olsd. Toreskaas, Pige Gunhild Gundersd. Susaas, Gbr. Halvor Nilsen Toreskaas, G.br. Halvor Olsen Susaas, Halvor Nikolaisen Eie.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Hans: Barnets Moder, Marie Haraldsd. Loug, Tarald Gundersen Fosse og Knut Kristensen Baklandet i Lunde.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Kaasa og Aase Marie Larsdatters Kristine: Uk. Lars Hansen Kaasa, Markus Hansen do., Helene Abrahamsd. Nesland, samt barnets Moder.Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Hans Kaasa ble valgt inn i Holla herredsstyre og hadde flere kommunale tillitsverv.
Han bygde i sin tid nye uthus på Kåsa.
 

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld (skyldmark)

 4

1 8 Fosse Kaasa Hans Kristensen

1 - 0 - 5 

2,43 (2 mark, 43 øre)


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 34. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt, afholdt 12. Nov. 1895, thingl. 11. Febr. 1896." (Til kanalen).

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld (skyldmark)

 4

1 Fosse

Kaasa

Hans Kristensen

2,32. 


Erling Kaasa
herfra f. 15/5-1896 d. 30/3-1960.
Erling var ugift og bodde på Kåsa.

Han deler gravstein med sin ugifte søster Aase Helene Kaasa på Kronborg nye.

Husdyrhold i 1950: 1 hest, 5 kuer og 2 kviger.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 34. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/9, grunnbokført 27/10-1960 fra Aase Marie Kaasas arvinger til Hans Norgaard for kr. 28.000,- "

 

Hans Norgård fra Skien f. 31/12-1919 d. 29/10-2015.
g.m. Åshild Marie Kåsa fra Skien f. 23/12-1925 i Skien d. 14/1-2019, d.a. Knut Hansson Kåsa (herfra).
1. Åse Marit Norgård. Se nedenfor.
Eier 1960.

Hans Nordgaard var svigersønnen til Knut Hansson Kåsa i Skien (eier av Trio mineralvannfabrikk), herfra.
Dette ekteparet er gravlagt på Kronborg gamle på Ulefoss.
 

Kilde: "Norske gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000. Etter tillatelse.
Gården er på 61 dekar dyrka mark og 144 dekar skog. Eier: Hans Norgård f. 1919.


Ny eier i 2006.

Åse Marit Norgård Berntsen.
g.m. Hans Jacob Berntsen.
1. Lars Norgård Berntsen f. 1992.
Eier 2006.

 


Gnr 4 - bnr 1 Kåsa. Nome kommunes karttjeneste 2022. www.kommunekart.com


| Hjem |
| Gamle Fosse | Fosse |
| Kåsa | Kornkåsa | Langjordet A | Langjordet B |


Kornkåsa
Gnr 4 - bnr 3 (4/3). Gammelt løpenr. 9b.


Gnr 4 - bnr 3 "Kornkåsa" på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gårdsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.


Dette er et bruk som ble utskilt fra løpenr. 9 (Fosse) etter 1819 og før 1835. Ytterligere grunn ble utskilt fra Susås løpenr 5 og 7 og tillagt Kornkåsa
ved en skylddelingsforretning tinglyst 5/9-1854.

Beliggende mellom Toreskås og Kåsa.

Skyldmark 0,79. Areal 2022: 137 385 kvm.


Adresse 2022: Eidsbygdavegen 183.

Opprinnelig landskyld, før skyldsettinga, 1 Setting korn (1/12 tønne).

Kilder: Kirkebok for Bø med Lunde og kirkebok for Holla.
Familien nedenfor har aldri bodd her, men Thor Jensens sønn Aadne flytta hit som ungkar fra Lunde i 1847. Siden kom også hans mor.
Thor Jensen bodde på Kåsa under Gåserud i Lunde mens alle barna ble født. Alle faddere er derfor fra kirkebok for Bø og Lunde.


Flåtemann, husmann
Thor Jensen Kaasa fra Hegna under Baksås f. 8/1-1791 d. 1/9-1834 i Lunde. "Huusmand Thor Jensen Kaasa i Lunde, 41 Aar, druknet og ikke igjenfunden.", s.a. Jens Rasmussen.
g. i Lunde krk. 11/7-1819 m. Gunhild Aadnesdatter fra Kåsa under Gåserud i Lunde f. 21/8-1796 d. 22/3-1875 på Kornkåsa, 80 år gml., d.a. Aadne Tronsen og Aslaug Nilsdatter.
Forlovere: "Ole Olsen Gaaserud og Rasmus Strømme."
1. Jens f. 2/9-1819 på Kåsa under Gåserud i Lunde d.
2. Jens f. 10/1-1822 d.
3. Aadne Thorsen f. 10/7-1824. Se nedenfor.
4. Jens Thorsen f. 28/11-1826.
5. Aslaug Thorsdatter f. 17/12-1828 visstnok g.m. Halvor Ingebretsen. Bodde i Kåsa på Nesstranda (Ytterbøe).
6. Kari Thorsdatter f. 1/5-1831 g.m. Nils Jensen. Se Skjesmo under Ø. Heisholt.
Denne familien har aldri bodd her, de er kun tatt med for sammenhengens skyld.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Thor Jensen Kaasen og Gunild Aadnesdatters Jens: Mari Loug, Margit Steenuldsd., Mette Grimersd., Ole Loug, Christen Langjordet.
F.f. Thor Jensen Kaasen og Gunild Aadnesdatters Jens: Mari Loug, Mari Gaaserud, Kari Lia, Ole Gaaserud, Børthe Kaasa.
F.f. Thor Jensen Kaasen og Gunnild Olsdatters(!) Aadne: Gunnild Gaaserud, Kari Kaasa, Ole Gaaserud, Ole Loug, Ingebor Aadnesd.
F.f. Thor Jansen(!) Kaasen og Gunild Aadnesdatters Jens: Børte Strømme, Mari Loug, Aslak Gaaserud, Ole do., Mari do.
F.f. Huusmandsfolk Thor Jensen Kaasen og Gunild Aadnesdatters Aslaug: Mari Halvorsd. Loug, Liw Olsd. Loug, Kjøstol Olsen Goti, Jørgen Olsen Kaasa, Gunder Gulliksen Apelnæs.
F.f. Huusmandsfolk Thor Jensen Kaasen og Gunild Aadnesdatters Kari: Børte Christensd. Strømme, Mari Halvorsd. Loug, Rasmus Jensen Strømme, Gunder Olsen Loug, Jens Rasmussen Strømme.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Thor Jensen var i tjeneste på Strømme i Lunde fram til han gifta seg med dattera på Kåsa under Gåserud (også i Lunde).
I 1831 er han nevnt i Holla kirkebok som "Thor Jensen Langjordet" og fadder for sin bror Christens barn.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Panteregister nr. I 7, side 103. Digitalarkivet.
"Fosse, Kornkaasa, 1 Sætting udlagt ved Skifte efter Thor Jensen til Enken Gunnild Aadnesdatter, dat. 12. Nov. 1835."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Panteregister nr. I 7, side 103. Digitalarkivet.
"Kornkaasa, 1 Sætting solgt fra Gunnild Aadnesdatter til Aadne Thorsen (sum borte i innbindinga), dat. 7. Sept. 1852."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, side 36. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Nilsen Toreskaas og Stener Gjermundsen (Rønningen) til Aadne Thorsen for 200 spd. paa løbenr. 5f og 7f, dat. og thingl. 5. sept. 1854."

Arbeider, småbruker, selveier
Aadne Thorsen Kornkaasen ("herfra") f. 10/7-1824 på Kåsa under Gåserud i Lunde, s.a. Thor Jensen Kaasa.
g. i Holla 27/10-1850 m. Kirsten Maria Halvorsdatter fra Susås f. 2/12-1826, d.a. Halvor Halvorsen Suusaas d.y.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Baxaas og Halvor Halvorsen Susaas."
1. Thor Aadnesen f. 7/8-1851.
2. Halvor Aadnesen f. 15/12-1852.
3. Gunhild Kirstine Aadnesdatter f. 9/12-1856.
Eier 1852.

F.f. Huusmand Aane Thorsen Kornkaasen og Kirsten Marie Halvorsdatters Thor: Gunnild Olsd. Suusaas, Kari Thorsd. Baxaas, Halvor Halvorsen Suusaas, Augustinus Halvorsen Lillejordet, Halvor Olsen Suusaas.
Halvors barnedåp er forbigått av både prest og klokker. Derfor ingen faddere ført opp i kirkeboka. Fødselsdato var nevnt under hans konfirmation i 1867.
F.f. Grdm. Aane Thorsen under Fosse og Kirsten Maria Halvorsdatters
Gunnild Kirstine:
Gunnild Olsd. Suusaas, Karine Svenkesd. Nomme, Augustinus Halvorsen Nomme, Halvor Suusaas, John Halvorsen Suusaas.

"Aadne Thorsen Kaasa" er registrert innflytta fra Bø prestegjeld (Lunde) våren 1847 med attest fra sogneprest Gjør av 6/6-1848.

Andre som bodde her under folketellinga 31/12-1865:
Margrethe Pedersdatter (7) født i Lunde. "Opfostringsbarn".
Hans gamle mor, enka Gunhild Aadnesdatter med føderåd (69).


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, side 36. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Aadne Thorsen til Hans Kristensen Aasen for 365 spd., dat. og thingl. 9. Feb. 1870."


Tømmerfløter, småbruker, selveier
Hans Christensen Kornkaasa (Hans Kristensen) fra Skoven under Håtveit i Nes, Sauherad f. 3/2-1827 d. 6/11-1912 på Kornkåsa av "Bronkit", som enkemann., s.a. Christen Hansen Bakken i Bø.
g1g i Nes krk.Sauherad 27/12-1848 m. Mari Olsdatter fra Kåsa under Gjernes i Nes, Sauherad f. 20/7-1820 d. 16/10-1867 på Åsen av "Tæring", 47 år gml., d.a. Ole Svennungsen Hjerneskaasa og Jøran Halvorsdatter.
Forlovere: "Hans Thorbjørnsen Gurstad og Hans Christensen."
g2g i Lunde krk. 13/8-1875 m. enke Gunhild Jørgensdatter fra Apalnes i Lunde f. 4/9-1831 d. 25/10-1904 på Kornkåsa, 73 år gml., d.a. Jørgen Gulliksen Apelnæs.
Forlovere: "Jørgen Jørgensen og Harald Olsen Apelnæs."
1. Aslaug f. 6/2-1849 i Sauherad. Død tidlig.
2. Aslaug Hansdatter f. 5/1-1850 i Bø g.m. Halvor Jørgensen Skaardal. Se Skårdal lille.
3. Jøran Hansdatter (Jaarand) f. 18/11-1854 på Åsen i Lunde g.m. snekker Ole Johannesen. Se Danielskås under Susås.
4. Ingeborg Hansdatter f. 4/7-1857 på Åsen i Lunde g. i Holla 8/9-1876 med Harald Olsen (sammenbrakte barn). Se nedenfor.
Eier 1870.

F.f. Inderste Hans Christensen Hjerneskaasa og Mari Olsdatters Aslaug: Anne Thorbjørnsd. Holtskog, Else Evensd. Kaasen, ... Svennungsen og Svennung Olsen Hjerneskaas, Tollef Kjøstolfsen Kaasene.
F.f. Huusmand Hans Christensen Braaten under Askildtrud og Bergith Johnsdatters(!) Aslaug: Ingeborg Olsd. Askildtrud, Anne Hellichsd. Bakken, Kittil Pedersen Hegnene, Halvor Johnsen Hægnastekhet, Niels Halvorsen Pladsen.
F.f. Huusm. Hans Christensen Aasen og Mari Olsdatters Jaarand: Kari Halvorsd. Steenhoug, Maria Andreasd. Lindem, Andreas Jonsen Steenhoug, Kittil Kittilsen Lindem, Andreas Andreassen Steenhoug.
F.f. Huusm. Hans Christensen Aasen og Mari Olsdatters Ingeborg: Kari Brynjulsd. Funnemark, Gunnild Halvorsd. Godti, John Andreasen Funnemark, Anders Andreasen do., Hans Andreas Steenhoug.

Enkemann Hans Christensen er registrert innflytta alene fra Åsen i Lunde til Kornkåsa i Holla, 22/10-1874,
som han hadde kjøpt 2 år tidligere. Hans kone nr. 2, enka Gunhild Jørgensdatter er registrert innflytta som
hans kone den 7/12-1876. Døtrene har kommet litt seinere.

Gunhild Jørgensdatters sønn, skomaker Harald Olsen f. 1854 i Lunde, bodde her under folketellinga 1875.
Gårdens besetning 1875: 2 kuer og 3 sauer. Det var ikke uvanlig å låne en hest av naboen ved behov.

Gunhild Jørgensdatter var enke etter Ole Haraldsen Slotta. Se nedenfor.

Litt slektshistorie fra gamle Lunde:

Ole Haraldsen "fra Solli" f. 30/5-1824 på Barlaug i Lunde d. 4/8-1861 som inderst på Slaatta i Lunde, s.a. Harald Olsen Barlaug og Gunhild Olsdatter.
g. i Lunde krk. 22/11-1854 (begges første giftemål) m. Gunhild Jørgensdatter fra Apalnes f. 4/9-1831, d.a. Jørgen Gulliksen Appelnæs.
Forlovere: "Niels Ouversen og Ole Nielsen Kaasa."
1. Harald Olsen f. 5/11-1854 på Soli i Lunde. Kom til Laug under Tveitan i Lunde. Se nedenfor.
2. Margit Olsdatter f. 29/3-1857 på Slåtta under Helgetveit øvre i Lunde g.m. Kristen Olsen Kjær. Se Kjær(7) i Gjerpen.
3. Gunhild Olsdatter f. 30/8-1859 på Slåtta under Helgetveit øvre i Lunde d. 11/4-1910 på Kornkåsa av "Tæring". Ugift.

Enka Gunhild Jørgensdatter ble g2g m. enkemann Hans Christensen Kornkaasa. Se ovenfor.

Skomaker
Harald Olsen Laug
f. 5/11-1854 d. 1920, s.a. Ole Haraldsen og Gunhild Jørgensdatter.
g. i Holla 8/9-1876 m. Ingeborg Hansdatter herfra f. 4/7-1857.
Forlovere: "Halvor Jørgensen Storhoug og Jørgen Jørgensen Appelnæs."
1. Gunhild Maria Haraldsdatter f. 10/12-1876 i Kornkåsa.
2. Ole Haraldsen f. 7/3-1879 i Kornkåsa. Kjøpte Kornkåsa. Se nedenfor.
3. Hanna Haraldsdatter f. ca. 1881 i Lunde.
4. Gunhild Haraldsdatter f. ca. 1884.
5. Aslaug Haraldsdatter f. ca. 1887
6. Margit Haraldsdatter f. 26/8-1889 i Lunde.
7. Ingeborg Haraldsdatter f. 15/9-1891.
8. Hans Haraldsen f. 17/2-1894.
9. Harald Haraldsen f. 22/5-1901.
Denne familien bodde i 1891 og i 1910 på 23/18 Laug under Tveitan i Lunde.

Andre på Kornkåsa i januar 1891:
Gunhild Olsd., familie, ugift, husarbeide f. ca. 1859 i Lunde. Gunhild Jørgensdatters barn fra første ekteskap.
Ole Haraldsen, ugift, familie, jeter, f. 1879 i Holla. Gunhild Jørgensdatters dattersønn.
Gunhild Aslaksdatter, familie f. mars 1890 i Holla.
 

Hans Kornkaasa kjøpte i 1880 dødsboet etter Halvor Torkildsen Danielskaas og kona Gunhild Thorsdatter.
Før 1886 kjøpte han bnr 7 "Rønningen" under Susås (en skogteig).
Siden kjøpte han halvparten av Langjordet.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert (skyldmark)

 4

9b,5f,7f 

Fosse

Kornkaasa 

 Hans Kristensen

0 - 1 - 16

 1,58 (1 mark 58 øre).

 3 7 5h,7h Susaas Rønningen

 Hans Kristensen

0 - 0 - 4  0,08


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, side 36. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Kristensen Kornkaasa til Olav Haraldsen paa dette brug og bnr 4, samt gnr 3 (Susås) bnr 7, for tilsammen kr. 4.005,- hvoraf kr. 1.434,- henstaar med
pant i disse eiendomme, hvorhos sælgeren forbeholder sig for sin livstid ophold og pleie, dat. 31. Dec. 1906, thingl. 12. Januar 1907."


Snekker, selveier
Ole Haraldsen Kornkåsa fra Laug under Tveitan i Lunde f. 3/8-1879 i Kornkåsa d. 31/12-1961, s.a. Harald Olsen Laug og Ingeborg Hansdatter Kornkaasa.
g. i Lunde krk. 26/9-1905 m. Torbjørg Olsdatter Kaasene f. 8/10-1880 d. 2/3-1962, d.a. Ole Auversen Kaasene og
Forlovere: "Harald O. Laug og Hans Kr. Kaasa."
1. Harald Kornkåsa f. 4/3-1906. Sluseformann. Se Vrangfossv. 109 under Susås.
2. Anne Kornkåsa f. 8/9-1907 d. 5/11-2005. Sykepleier. Ugift.
3. Ingebjørg Kornkåsa f. 21/11-1909 d. 6/3-2001 g.m. Olav Wærstad i Flåbygd f. 23/9-1901 d. 19/9-1981. Gravlagt i Flåbygd, Nome.
4. Olav f. 9/12-1910 d. 26/1-1911 på Kornkåsa.
5. Kristine Kornkåsa f. 10/9-1912 d. 5/4-1987 g.m. Ole Johansen "Fiskestigen" f. 1/6-1905 d. 21/3-1995. Begge er gravlagt på Kronborg nye.
6. Astrid Kornkåsa f. 22/11-1914 d. 12/4-2004. Gravlagt på Kronborg gamle. Ugift.
7. Olav O. Kornkåsa f. 12/5-1919. Se nedenfor.
Eier 1906.

Andre på gården i 1910:
Bestefar (kårmann) Hans Kristensen f. 3/2-1827 i Sauherad. Se ovenfor.
Tjenestepike Anne Myrland f. 3/11-1890 i Lunde.

Gårdens besetning 1950: 1 hest og 3 kuer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, side 36. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 21/1, dagbokført 22/1, grunnbokført 22/1-1963, fra arvingene etter Olav H. Kornkåsa og hustru, til Olav Kornkåsa for kr. 20.000,- på dette bruk og bnr 4.

Selveier
Olav O. Kornkåsa herfra f. 12/5-1919 d. 6/1-1999.
Eier 1963.

Olav Torbjørn Kornkåsa fra slusevokterboligen ved Vrangfoss under Susås f. 14/8-1940 d. 21/5-2017 på Rugtvedt i Bamble.
Eier 1974.

Kilde: "Norske Gårdsbruk, Telemark II", Foyn forlag, Bø - 2000. Etter tillatelse. (Utdrag. G.S.)
Gården er på 36 dekar jord og 90 dekar skog. Jorda leies bort til kornproduksjon. Melkekyr ble det slutt med i 1975. Første traktor kom i 1958. I dag har de 2 traktorer. Gården er sameie mellom brødrene Olav T. Kornkåsa, som er i forsikringsbransjen, og Bjarne Kornkåsa, som er teknisk leder. I tunet står et våningshus fra 1887, som ble påbygget i 1928, et bryggerhus fra 1912, og en låve med fjøs, stall, hønsehus og høyrom fra 1953 og en garasje fra 1961. Gården har vært i slekta siden 1835.
Nåværende eiere overtok gården i 1999 (!!).
Eiere: Olav Thorbjørn Kornkåsa f. 1940 og Bjarne Kornkåsa f. 1946. Sønner av Harald Kornkåsa og Helene f. Heggli.

Anne Kornkåsa, herfra.
Astrid Kornkåsa, herfra.
Bjarne Jørgen Kornkåsa fra Vrangfossv. 109 under Susås f. 15/7-1946 d. 18/4-2016 på Ulefoss.
Ingebjørg Wærstad, herfra.
Olav Torbjørn Kornkåsa fra Vrangfossv. 109 under Susås f. 14/8-1940 d. 21/5-2017 på Rugtvedt i Bamble.
Eiere 2007.

Disse eierne solgte Kornkåsa i januar 2007 til Bjørn Furvald.

Bjørn Furuvald.
Eier 2007.Gnr 4 Fosse - bnr 3 Kornkåsa 2022. Kilde: www.kommunekart.com


| Hjem |
| Gamle Fosse | Fosse |
| Kåsa | Kornkåsa | Langjordet A | Langjordet B |


Langjordet A
Gnr 4 - bnr 4 (4/4). Gammelt løpenr. 9c.

"Skyldsatt" ved salget nedenfor av 7/9-1836.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 103. Digitalarkivet.
"Skiøde. Langjordet, 1 1/2 Sætting solgt fra Jon Thomassen til Christen Jensen, dat. 7. Sept. 1836 (salgssummen usynlig pga innbinding).

Det opprinnelige Langjordet.

Landskyld 1836: 1 1/2 setting.
Landskyld 1838: 0 dl. - 0 Ort - 18 sk.
Landskyld 1886: Skyldmark 0,47.

Småbruker, leilending, selveier
Christen Jensen Langjordet fra Hegna under Baksås f. 8/4-1788 d. 13/5-1869 på Langjordet, 80 år gml., s.a. Jens Rasmussen Hægnen.
g1g i Holla 18/11-1815 m. Mari Pedersdatter fra Hegland i Landsmarka i Lunde f. 9/3-1793 d. 3/6-1842. "Gaardmandskone Mari Pedersd. Langjordet, 45 Aar.", d.a. Peder Nilsen Hægland og Kari Andresd.
Forlovere: Jon Fosse og Halvor Suusaas."
g2g i Lunde 10/12-1858 m. Kari Pedersdatter fra Hegna under Barlaug i Lunde f. 26/6-1826 d. 28/12-1898 på Fosse som "Jarlsberger" (DELK'er), 72 år gml., d.a. husm. Peder Gunuldsen og Gro Hansd.
Forlovere: "Andreas Johnsen Stenhoug og Halvor Halvorsen Susaas."
1. Jens Christensen f. 11/1-1816. Fadder i 1835. Registrert utflytta til Brunlanes våren 1842.
2. Karen Christensdatter f. 24/9-1817 d. 10/6-1838 på Langjordet, 28 år gml.
3. Peder Christensen f. 11/5-1820. Se Familie 8 - Sagene 1845.
4. Nils Christensen f. 21/10-1822. Se Langjordet B.
5. Halvor f. 19/7-1825 d. 23/4-1826 på Langjordet, 9 mnd. og 4 dager gml.
6. Halvor Christensen f. 31/3-1827. Se Solvold under Susås.
0. Dødfødt tvilling-pigebarn f. 8/2-1830.
0. Dødfødt tvilling-pigebarn f. 8/2-1830.
7. Karen Christensdatter f. 21/2-1831 g.m. Lars Jahnsen. Se nedenfor.
8. Andrea Maria Christensdatter f. 23/2-1835 d. 21/4-1857 på Langjordet av "Tæring", 22 år gml.
Barn i 2. ekteskap:
9. Maren Andrea Christensdatter f. 5/11-1859 g.m. former Jørgen Johannesen. Se Familie 79b - Verket 1900.
10. Karen Gurine Christensdatter f. 21/12-1861 g.m. enkemann Hans Kristian Amundsen. Se Solvold under Susås.
11. Kari Kristensdatter (tvilling) f. 27/12-1864.
12. Kristen (tvilling) f. 27/12-1864.
Bruker ca. 1817. Eier 1836.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Huusm. Christen Jensen Fosse og Maren Pedersdatters Jens: Ingebor Fosse, Maria Olsd. Wrk., Jon Fosse, Anders Andersen Wrk. og Thor Strømme.
F.f. Huusm. Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersdatters Karen: Ingebor Fosse, Anne Jensd. Steenhoug, Jon Fosse, Anders Andersen Wrk. og Thor Jensen Strømme.
F.f. Huusm. Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersdatters Peder: Ingebor Fosse, Anne Olsd. Wrk., Jon Fosse, Thor Jensen Kaasen, Christen Olsen Wrk.
F.f. Huusm. Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersdatters Niels: Ingebor Fosse, Astri Nirisd. Fosse, Jon Rødningen, Ole Andersen og Ole Olsen Fosse.
F.f. Huusm. Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersdatters Halvor: Ingebor Thoreskaas, Mari Holden, Anders Andersen Wrk., Halvor Thoreskaas og Thor Jensen Kaasen.
F.f. Huusm. Christen Jensen Langejordet og Maren Pedersdatters Halvor: Kirsten Krogeføt, Anne Halvorsd. Skordal, Anders Andersen Wrk., Ole Skordal og (Carl) Reiersen.
F.f. Christen Jensen Langjordet og Maren Pedersdatters
Karen: Karen Pettersd. Wrk., Berthe Christensd. Steenstadvolden, Thor Jensen Langjordet, Jacob Pedersen Bøe, Niels Johannesen Uhlevigen,
F.f. Huusm. Christen Jensen Langejordet og Mari Pedersdatters
Andrea Maria: Berthe Christensd. Strømme, Karen Christensd. Langjordet, Jens Christensen do., Carl Rejersen Kragefødt, Christen Rasmussen Strømme.
F.f. Huusmand Christen Jensen Langjordet og Kari Pedersdatters Maren Andrea: Karen Christensd. Lia, Karen Maria Thorsd. Kaasa, Lars Jahnsen Lia, Halvor Christensen Eishoug, Hans Pedersen Toreskaas.
F.f. Gaardm. K
risten Jensen Langjordet og Kari Pedersdatters Karen Gurine: Gunnild Somundsd. Langjordet, Gunnild Maria Thorsd., Kaasa, Nils Kristensen Langjordet, Hans Pedersen Hægna, Kristen Nilsen Langjordet.
F.f. G.br. Kristen Jensen Langjordet og Kari Pedersdatters tvillinger
Kari (og Kristen): Anne Stenersd. Thorsnæs, Barnets Moder, Halvor Thoreskaas, Nils Kristensen Langjordet, Kristen Nilsen do.
F.f. G.br. Kristen Jensen Langjordet og Kari Pedersdatters tvillinger (
Kari) og Kristen: Karen Gunnulsd. Søvestrand, Helene Olsd. Holla, Ole Nilsen Thorsnæs, Hans Pedersen Søve, Ole Gunnulsen Søve.

Kilde: Holla kirkebok.
Da Maren Pedersdatter fikk to "dødfødte pigebørn" i 1830, skrev presten i kirkboka: "Moderen Mærkede Liv hos Barnet 1 dag før Fødselen. Hendes Fuldbaarne Søster kom besværlig til Verden uden instrumenters brug. Gjordemoderen Ingeborg Jensd. Kaasen, anvendte forgjeves alle hendes bekjendte Midler for at faa Liv i Fosteret."


Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 37. Digitalarkivet.
"Skifte efter Mari Pedersdatter, sluttet 14. Juli 1843, hvorved dette brug er udlagt enkemanden Christen Jensen for 155 spd., thinglæst 5. Sept. 1843."

  Kilde: Norges Matrikel november 1855:

Løbenr.

Gaardenes navn

Opsiddere

Opgiven Skyld (Skylddaler)

9c

Fosse - (Langjordet)

Christen Jensen

0 dl. - 1 ort - 12 sk.


Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 37. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 5 er udskilt, afholdt 7. Juli, thinglæst 16. Okt. 1856. Se Langjordet B.

Arbeider, inderst (leieboer)
Lars Johnsen (Lars Jahnsen) fra f. ca. 1825 i Glava i Sverige, s.a. Jahn Jahnson Romona.
g i Holla 18/7-1856 m. Karen Christensdatter herfra f. 21/2-1831 d. 14/11-1874 på Thomashei i Kragerø.
Forlovere: "Halvor Kristensen Langjordet og Anders Jahnsson Grinihagen, Landsmarka."
1. Jahn Larsen f. 7/9-1857.
2. Mari Larsdatter f. 2/8-1859.
Leieboer 1856 - 1862.

Denne familien med to barn er registrert utflytta fra Langjordet til Kragerø, våren 1862. Den samme familie på fire finner vi igjen i folketelling for
Kragerø. Han er gråstensmurer og skriver seg som "Lars Johnsen" født i Glava sogn, Sverige. De bodde da i Kragerø by.
Under FT 1875 skriver han seg for "Lars Jahnsen" igjen. Han er nå "Graastensmurer og minerer", enkemann og bor sammen med sine to barn
på "Løkken" i Kragerø.
Hun er både døpt og konfirmert som Karen Christensdatter. Hvorfor hun ble kalt for Karen Andrea ved vielsen vet jeg ikke. Hun døde også i
Kragerø som Karen Christensdatter.
Han bodde på Odden i Landsmarka til han gifta seg. Hans bror Anders bodde i 1856 på Grinihagen i Landsmarka.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 37. Digitalarkivet.
"Skifte efter Christen Jensen, sluttet 30. Marts 1870, hvorved dette brug for 162 spd. er udlagt sønnesøn Christian Martin Jensen, thingl. 1. April 1870."

Christian Martin Jensen, s.a. Jens Christensen herfra, som flytta til Brunlanes i 1842.
Eier 1870.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 37. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christian Martin Jensen til Nils Christensen Langjordet for kr. 500,- dat. 16. Febr., thingl. 1 Marts 1878."

Nils Christensen Langjordet herfra f. 21/10-1822.
Eier 1878. Eide og brukte begge langjordet-bruka under FT 1875. Se Langjordet B.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 37. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Christensen til sønnen Jens Nilsen for kr. 960,- dat . 13., thingl. 16. Aug. 1879."

Jens Nilsen Langjordet fra Langjordet B f. 17/11-1853 d. 1/11-1885, s.a. Nils Kristensen (Christensen) Langjordet
Eier 1879.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 37. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Nilsens arvinger til medarving Nils Nilsen for kr. 1.300,- dat. 8. Nov., thingl. 15. Dec. 1887."

Tømmerfløter, selveier
Nils Nilsen Opheim fra Langjordet B f. 17/8-1864 d. 7/5-1943, s.a. Nils Christensen Langjordet.
g. i Flåbygd kirke ca. 1890 m. Aslaug Knudsdatter fra Sundbø i Flåbygd f. 18/2-1863 d. 18/3-1949.
1. Nils Opheim f. 18/4-1891 i Holla (døpt i Lunde) d. 22/5-1980. Skipsfører i 1920 g.m. Bergit Johnsen Ulsnæs fra Lunde f. 23/8-1893 d. 24/7-1972. Begge gravlagt i Flåbygd.
2. Knut Nilsen f. 16/4-1902 i Lunde. Død ung.
3. Gunnar N. Opheim f. 31/5-1906 i Lunde d. 19/5-1998. Ugift. Gravlagt i Flåbygd.
Eier 1887.

Nils Nilsen må ha kjøpt gården Opheim under Sundbø i Flåbygd før 1910. Sønnen Knut ble født i Lunde i 1902.
Denne familien bodde på Opheim (51/21) i Flåbygd under folketellingene 1910 (feilført) og 1920 (feilført).

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 37. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Nilsen til Hans Kristensen Kornkaasa for kr. 1.600,- dat. 8., thingl. 15. Nov. 1894.

Denne eiendommen (1/2-delen av det gamle Langjordet), har siden 1894 ligget til Kornkåsa.
 


| Hjem |
| Gamle Fosse | Fosse |
| Kåsa | Kornkåsa | Langjordet A | Langjordet B |


Langjordet B
Gnr 4 - bnr 5 (4/5). Gammelt løpenr. 9d.


Gnr 4 - bnr 5 "Kornkåsa" på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gårdsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Utskilt fra Langjordet ved skylddelingsforretning tinglyst 16/10-1856.

Adresse 2022: Eidsbygdavegen 136.

Landskyld 1856: 18 skilling (skylddaler).
Landskyld 1886: 0 mark, 47 øre (skyldmark 0,47).
Areal 2022: 23 875 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 38. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Jensen til sønnen Nils Christensen for 150 spd., dat. 15., thingl. 16. Okt. 1857."

Småbruker, selveier
Nils Christensen Langjordet (Nils Kristensen) fra Langjordet f. 21/10-1822 d. 6/7-1891 på Langjordet av "Lungeemfysem", s.a. Christen Jensen Langjordet.
g. i Lunde krk. 14/4-1846 m. Gunhild Saamundsdatter fra Skordal i Lunde f. 17/5-1824 d. 14/8-1867 på Langjordet, 43 år gml., d.a. Saamund Gulliksen og Ingrid Aslaksd.
Forlovere: "Stener Gjermundsen Skordal og Aslak Saamundsen Skordal."
1. Christen Nilsen Langjordet f. 22/2-1847. Se Familie 6 - Odden 1875 under Eie øvre. Se også nedenfor.
2. Saamund Nilsen Langjordet f. 4/10-1848. Se nedenfor.
3. Ingerid Nilsdatter f. 6/9-1849 g. i Holla m. Nils Olsen Veium fra Sauherad.
4. Jens Nilsen Langjordet f. 17/11-1853. Se Langjordet A.
5. Mari Nilsdatter f. 10/11-1856 d. 22/2-1890 på Langjordet av "Tæring".
6. Kirsten Maria Nilsdatter f. 9/10-1858 g. i Holla 5/7-1878 m. Halvor Andersen på Neperud under Jernverket, s.a. Anders Halvorsen Bjørndalen.
7. Karen Maria Nilsdatter f. 31/10-1860.
8. Nils Nilsen Langjordet f. 17/8-1864. Se Langjordet A.
9. Aslak Nilsen f. 1/8-1867. Fadder i 1887.
Eier 1857.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderst Nils Christensen Toreskaas og Gunnild Saamundsdatters Christen: Mari Gundersd. Saugbruget, Ingerid Saamundsd. Skordal, Peder Christensen Saugbr., Halvor Christensen Langjordet, Kjøstol Torsen Kaasen.
F.f. Huusm. Nils Christensen Dahlen under Suusaas og Gunnild Saamundsdatters Saamund: Kirsti Nilsd. Skordal, Inger Saamundsd. do., Halvor Clausen Toreskaas, Aslak Saamundsen Skordal, Aane Thorsen Kaasen.
F.f. Huusm. Nils Christensen Dahlen og Gunnild Saamundsdatters Ingeri: Mari Gundersd. Langjordet, Ingri Saamundsd. Skordal, Peder Christensd. Langjordet, Christen Jensen do., Halvor Christensen do.
F.f. Gbr. Nils Christensen Thoreskaas og Gunnild Saamundsdatters Jens: Kirsten Halvorsd. Kaasa, Karen Christensd. Langjordet, Aane Torsen Kornkaasen, Christen Langjordet, Hans Pedersen Hougen.
F.f. Huusm. Nils Christensen Langjordet og Gunnild Saamundsdatters Mari: Kirsti Nilsd. Skordal, Karen M. Torsd. Kaasa, Aslak Saamundsen Skordal, Christen Jensen Langjordet, Lars Jahnsen do.
F.f. Nils Christensen Langjordet og Gunnild Somundsdatters Kirsten Maria: Kirsti Nilsd. Skordal, Karen Maria Thorsd. Kaasa, Aslak Saamundsen Skordal, Christen Jensen Langjordet, Lars Jahnsen do.
F.f. Inderst(!) Nils Christensen og Gunnild Somundsdatters Karen Maria: Kari Pedersd. Langjordet, Inger Stensd. Eishoug, Kristen Jensen Langjordet, Gullik Somundsen Skordal, Hans Pedersen Holla.
F.f. Huusm. Nils Kristensen Langjordet og Gunnild Somundsdatters Nils: Inger Somundsd. Solvold, Ingri Nilsd. Langjordet, Kristen Langjordet, Aslak Skaardal, Halvor Olsen Holla.
F.f. Gbr. Nils Christensen Langjordet og Gunnild Somundsdatters Aslak: Kirsti Nilsd. Skaardal, Ingri Nilsd. Langjordet, Aslak Somundsen Skaardal, Christen Nilsen og Somund Nilsen Langjordet.


Denne familien bodde forskjellige steder i området, før Nils Langjordet bygde nye hus her i tiden 1856 - 1858.
De flytta inn her i 1858. Bruk fadderlistene til å se hvor de bodde.

Andre beboere her under folketellinga 1875:
Enka Kari Pedersdatter f. 1826 i Lunde, husholderske, hans stemor, "Har tillige nogen understøttelse af Fattigkassen.
Hans Pedersen f. 1815 i Lunde, fast bopæl Ulefos Saugbrug. Kvegrøkter.
Kreaturhold: 1 hest, 1 ku og 1 gris.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 38. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Christensen til sønnen Christen Nilsen for 200 spd., dat. 1., thingl. 5. Febr. 1876."


Tømmerfløter, selveier
Christen Nilsen Langjordet herfra f. 22/2-1847 d. 24/1-1885, som enkemann på Langjordet av "Tæring".
g. i Holla 21/8-1874 m. Hanna Marie Hansdatter fra Sagene f. 17/12-1852 d. 17/4-1876 på Odden, 23 år gml., d.a. Maria Andersd. fra Sagene og uk. Hans Jacobsen fra Gulset i Gjerpen.
Forlovere: "Halvor Hansen Sagbruget og Peder Andersen Lindalen."
1. Nils Christensen Langjordet f. 31/12-1874 på Langjordet.
Eier 1876.

F.f. Christen Nilsen Langjordet og Hanne Marie Hansdatters Nils: Margith Andersd. Kaasene, Mari Nilsd. Langjordet, Nils Christensen do., Even Andersen Sagbruget, Jens Nilsen Langjordet.

Hanna Marie Hansdatter ble født på Sagene i 1852. Mora var den ugifte Maria Andersdatter på Sagene og faren var ungkar Hans Jacobsen Gulset
fra Gjerpen. Se Familie 24 - Sagene 1835. Christen Nilsen solgte gården i 1879 til sin yngre bror Saamund.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 38. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Nilsen til Saamund Nilsen for kr. 800,- dat. 5., thingl. 15. Marts 1879."

Småbruker, tømrer, snekker, tømmerfløter, selveier
Saamund Nilsen Langjordet herfra f. 4/10-1848 d. juni 1943, s.a. Nils Christensen Langjordet.
g. i Holla 8/6-1877 m. Ingeborg Marie Thorsdatter fra Striken under Eie øvre f. 10/10-1853 d. 21/3-1921 på Langjordet av "Lungebetændelse", d.a. skredder Thor Halvorsen Striken.
Forlovere: "Anders Thorsen Striken og Hans Jensen Odden."
1. Nils Saamundsen (Nils Langjordet) f. 25/10-1877. Se nedenfor.
2. Gunhild Maria Langjordet f. 6/1-1880. Emigrerte til USA.
3. Thora Langjordet f. 27/2-1882 d. 21/2-1954 g. i Holla 18/2-1907 m. vognmann Ole Nilsen fra Skien f. 24/9-1884 d. 26/9-1965. Gravlagt på Gjemsø i Skien.
4. Thor Langjordet f. 29/6-1884. Emigrerte til USA.
5. Jens Langjordet f. 24/5-1887 d. 27/8-1975. Gravlagt i Lunde, g. hos byfogden i Skien 22/8-1910 m. Ingeborg Karlsen Funnemark f. 14/1-1894 d. 8/9-1982. Gravlagt i Sem, Tønsberg.
6. Marie Langjordet f. 6/11-1889 g. i Skien krk. 5/9-1910 (innført i Holla kirkebok) m. Aslak Lundtveit fra Lunde f. 15/4-1885. Gravlagt i Lunde.
7. Hans Kristian Langjordet f. 22/11-1891 g. i Holla 27/1-1917 m. Anna Hansine Andreassen, d.a. Hans Andreassen. Se Familie 38 - Sagene 1891. Emigrerte til USA.
8. Ingeborg Sofie Langjordet f. 31/10-1895 g.m. Tron Johnsen. Se Lannav. 148 und. Eie øvre.
Eier 1879.

F.f. Tømmermnd. Saamund Nilsen Odden og Ingeborg Marie Thorsdatters Nils: Inger Nilsd. Langjordet, Karen Thorsd. Striken, Nils Olsen Veium af Saude, Jens Hansen Odden, Andreas Thorsen Striken.
F.f. Gaardeier Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Thorsdatters Gunnild Maria: Kirsten Maria Nilsd. Langjordet, Anne Johannesd. Heisholt, Nils Christensen Langjordet, Christen Nilsen do., Andreas Thorsen Striken.
F.f. G.br. Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Marie Thorsdatters Thora: Karen Thorsd. Striken, Ingeborg Østensd. Hølen, Nils Christensen Langjordet, Christen Nilsen Odden, Ole Thorsen Striken.
F.f. Flaademand Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Maria Thorsdatters Thor: Karen Thorsd. Odden, Hanna Jensd. Kaasen, Nils Christensen Langjordet, Jens Hansen Odden, Tharald Gundersen Kaasen.
F.f. G.br. Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Marie Thorsdatters Jens: Bergit Olsd. Thoreskaas, Hanna Jensd. Kaasa, Tarald Gundersen Kaasa, Halvor Nilsen Thoreskaas, Aslak Nilsen Langjordet.
F.f. Flaatemand Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Marie Thorsdatters Marie: Bergit Olsd. Thoreskaas, Halvor Nilsen  do., Tarald Gundersen  do. Niels Kristensen Langjordet, Hanna Jensd. Kaasa.
F.f. Arbeider Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Thorsdatters Hans Kristian: Karen M. Hansen Odden, Ole Hansen do., Jens Hansen do., Tharald Gundersen Moen og Hanna Reiersen Nome.
F.f. G.br. Saamund Nilsen Langjordet og Ingeborg Marie Thorsdatters Ingeborg Sofie: Gurine Kristensd. Fosse, Marie Andreasd. Odden, Halvor Nilsen Toreskaas, Tarald Gundersen do., Nils Saamundsen do.

De gamle her er gravlagt på Kronborg gamle på Ulefoss.


Saamund N. Langjordet (1848-1943). Trolig fra Ole Fosses fotosamling.


Telemark Arbeiderblad 24/9-1930.

Fra Telemark Arbeiderblad 31/10-1931.

 

Kilde: Artikkel av Ole Fosse i Holla-Minner 1992, side 40: "Den vrange Fossen og kanaltida i Eidsbygda." - Utdrag.
"Saamund Langjordet (1848-1943) var tømmerfløter både før og etter at kanalen (del II) ble bygget, i alt 52 år. Han kunne fortelle en hel del om dette. Han fortalte bl.a. at det var en mann som het Aasmund Nordgaard (fra Bø i Tel.) som la fram ideen og sto for bygginga av Funnemark lense (...). Saamund fortalte at når fløterne arbeidet oppe ved Lundefaret, var det lang vei for han å gå rundt Nomevann og hjem. Det hendte da at han valgte ut en passende stor stokk, slo beina rundt den, og drev ned-over strømmen til Langjordlanna, og da var han nesten hjemme."

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld (Skyldmark)

 4

9d

Fosse       

Langjordet 

Saamund Nilsen 

0 - 1 - 18

 0,47 (0 mark 47 øre)


Tømmerfløter, leieboer
Nils Saamundsen Langjordet herfra f. 25/10-1877 d. 4/4-1909 på Langjordet av "Tæring", s.a. Saamund Nilsen Langjordet.
g. i Lunde 9/5-1905 m. Kari Halvorsdatter Rusodden fra Kilen i Seljord f. 7/4-1885 d. 2/3-1963, d.a. tømmermann Halvor S. Sukaasa.
Forlovere: "Hans K. Kaasa og Halvor A. Ødegaarden."
1. Halvor f. 3/12-1907 d. 3/12-1907. "Død 3 timer efter Fødselen. Gravlagt i Lunde meldt sognepresten i Hollen 20/12."
2. Halvard Langjordet f. 22/10-1908. Se nedenfor.
Bruker ca. 1907.

F.f. Flødningsmand Nils Saamundsen Langjordet og Kari Halvorsdatters Halvor: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Jordmor. Begravet i Lunde.
F.f.
Flaatemand Nils Saamundsen Langjordet og Kari Halvorsdatters Halvard: Moderen, pige Marte Halvorsen Sagbruget, Gbr. Saamund Nilsen Langjordet, Flaatemand Ole Hansen Odden.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 38. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 16/3, grunnbokført 20/3-1944 fra skifteforvalteren i Saamund Nilsen Langjordets bo, til Halvard Nilsen Langjordet for kr. 5.500,- "

Hallvard Langjordet herfra f. 22/10-1908 d. 19/2-1992.
g.m. Hilda Børte f. 22/5-1910 d. 31/1-2005, d.a. Torstein og Stina Børte.
1. Eva Langjordet f. 1941.
2. Nils Torstein Langjordet f. 1942.
Eier 1944.

Denne familien bodde på Skotfoss. De er begge gravlagt på Solum kirkegård.

Kilde: "Norske Gårdsbruk, Telemark II", Foyn forlag, Bø - 2000. Etter tillatelse. (Utdrag. G.S.)
Gården er på tilsammen rundt 27 mål. Av dette leies rundt 12-15 mål bort til åker, rundt 2 mål er frukthage og gårdstun, mens resten er skog med strandlinje. I tunet er det tre bygninger. Det gamle våningshuset brant ned etter et lynnedslag i 1962, og et nytt ble bygd opp på samme sted i 1968-1969. Bryggerhuset er fra 1888. Verkstedet lengst mot skogen ble bygd av ektemannen til eieren i 1970-åra. Gården, som den gang var på rundt 40 dekar, ble skilt ut som eget bruk, fra Fosse i 1836. Første eier var Kristen Jensen. I 1856 delte han gården (Langjordet) i to. Eldstesønnen, Nils Kristensen, fikk da "hovedbruket". Selv bygde han hus på Grehaugjordet. Denne delen ble senere solgt til Ole Kornkåsa som tilleggsjord. Langjordet har gått i arv fra far til sønn i fire generasjoner. Hallvard Langjordet tok over etter sin bestefar, Såmund Langjordet, som døde i 1943. Etter at han selv døde i 1992, sitter enka nå i uskifta bo.
Eier: Hilda Børte Langjordet - datter av Torstein og Stina Børte - g.m. Hallvard Langjordet - sønn av Nils og Kari Langjordet. Barn: Eva f. 1941 og Nils Torstein f. 1942.


Nils Torstein Langjordet f. 1942, s.a. Hallvard Langjordet.
Eier 2001.
 


Gnr 4 Fosse - bnr 5 Langjordet(B) 2022. Kilde: www.kommunekart.com


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no