ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


TVEIT

Gnr 14 i Holla kommune

Oppdatert: 31.01.2024


Kart fra 1845-1849. Original: Norges Kartverk, Hønefoss.


Beliggenhet.
Tveit lå flott til, på høyda mellorn gårdene Holla og Melteig. Her kunne mann skue ut over Norsjø og over til Valebø.

Opprinnelig var landskylda på 5 markebol. Senere endret til 3 tønner og 2 huder, igjen omgjort til 5 tønner.
Tveit ble alltid skattet som en fullgård.
1 tønne av eiendommen ble tidlig gitt bort som gave til den katolske kirke (som avlat) for giverens synder.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

!!!!Cappelen-familien på Ulefoss, kjøpte gårdene fra 18?? og la dem ned. Husene ble revet. Jorda ble sammenføyet med gnr 16 Holla.

Kilde: Professor Oluf Rygh.
I røde bok (1398) skrevet for i Þueit (norrønt), Tuedt (1585 og 1593), Thuedt (1602) og Twedt (1723). Tveit betyr rydning, altså
en gård som er utskilt fra en større gård. Det er logisk å tenke seg at denne "større gården" har vært Holla prestegård.
De fleste norske Tveit-gårder eller gårder med navn som ender på - tveit - tvedt, oppstod, som regel, under vikingtiden (800 - 1000).

Kilde: Jordebøker.
1665: Noget Schoug. Intet Rydningsland.
1723: Haver huus- og gjerdefang, samt Brændewed og sæther i ejen Schouw. Jord, leir- og moldjord.
Deelwis myhrIændt og i Sollie. Lætbrugt.

En Swen betalte giengjerdsskatten av Tveit i 1528 med 11½ skilling.

Kilde: Alexander Rabe von Papenheim, Jordebog over Bratsberg len ca. 1615 (Odd Arne Helleberg - 1991).
"Vdi Thuede eiger Engell Jennsenn i Skienn 2 tønder, Marinn Støffle (Maren Støle) i Sannichedall 2 tønder,
Holldenn kierche 1 tønde.
Cronnenn vdj ledinng Smør - 15 merker, Meell - 1 1/2 pund."

Kilde: Stattholderskapets jordebok over Bratsberg 1624 (Odd Arne Helleberg - 2004).
Borgermester i Skien, Christen Rytter, hadde pant i 2 1/2 tønder av "Thuedenn" i Holden sogin."
Det var ikke nevnt hvem som eide resten, men det var trolig fremdeles Holla kirke som eide 1 tønne. G.S.


Anders Tved fra ca. 1640.
Jochum Trinepol i Skien eide 4 tønner i Tveit på 1650-tallet.
Ove Andersen, borger av Skien, eiede i 1647 2 huder i Tveit.
Halvor Hanto i Holla eide 2 tønner i 1647.
Holla kirke eide fremdeles 1 Tønne i gården.

Finn Tved var leilending fra ca. 1646 - ca. 1660.  S. Ytterbøe mente at han trolig flytta til Bjerva.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"Tued som Finnd bruger, schylder aarlig 5 tn. korn. Deraff eyer Offue Andersen i Scheen 2 tn. med bøxell på ald gaarden, Halffuor Hannetoe aff Hollensogn 2 tn.
och Hollen kierche 1 tn. Ehr en ringe gaard och derfore lagt och taxeritt att skatte for en fuldgaard. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 daler."

Bonde, leilending
Søren Andersen Tved
f. ca. 1636 (29 år i manntallet 1665) d. desember 1690 (skifte).
g.m. Anne Sørensdatter trolig f. på 1640-tallet død før 1690.
1. Synnøve Sørensdatter f. på 1680-tallet.
2. Søren Sørensen f. ca. 1668. Se Omtvedt(1) i Helgen.
3. Tyge Sørensen f. ca. 1670. Se nedenfor.
4. Kirsti Sørensdatter f. på 1670-tallet.
5. Maren Sørensdatter f. på 1670-tallet.
Bruker ca. 1660.

Kilde: Manntall for Holla 1665.
"Tved. Severin (Søffren) Andersøn, 29 Aar, bruger 6 Tønder (hele gården). Tjenestedreng Vilhelm Hanssøn, Soldat 28 Aar.
Huusmænd: Siffver Borge 33 Aar og Simon Hansøn, 31 Aar."

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1690 - 1696, folie 80b. Digitalarkivet.
Anno 1691 d. 9. January, werrit paa Tvedt J Holden sougn, at holde Schiffte og deehling effter Sal. Søren Anderssen, J mellem Den Sal. Mands effterlatte
Hustru Anne Søfrens Datter og deris sammen auflede 5 Børn, 2de (twende = 2) sønner og 3de (trende = 3) Piger, Drengerne Tyge og Søfren Sørenssønner,
Døttrene Kirstj, Marj og Sønnøf Søfrensdøttre, og det effter foregaaende Registrering og wordering d. 4. Decembr. 1690,
Ofuerwærendes Lænsmanden Gunder Tolfsen (Romnes) med 2de Laugrettismænder, Olle Wibetoe og Jon Wibetoe, Forretningen passerit som følger:
(
Enchens Laugwerge: Olle Ytterbøe.)

Messing, Kaabber og Tind.
1 Messing Stage med 2 piber --- 2 ort.
1 ditto --- 1 ort - 8 sk.
1 ditto mindre --- 16 sk.
1 gambel Kaabber Kiedel ---3 rdl.
9 gamble Fader og 4 tallerchener af thind, Wi 1 1/2 BH (?) --- 2 rdl - 1 ort.
Jern Fang.
1 gryde --- 3 ort.
1 ditto --- 1 ort 8 sk.
1 Ploug med Ploug Jern og Ristil gandske udslit --- 1 ort.
1 gambel Harf med nogle tjnder udj --- 1 ort.
1 Plouglenche --- 16 sk.
2de gamble Hager ---1 ort - 8 sk.
2 gamble Arbeids sæhler --- 2 ort.
1 gambel Brøsten Thache --- 1 ort.
3 øxer --- 3 ort.
1 Huus nafwer ---1 ort.
1 ditto 23 sk.
1 Sauf (sag?) --- 1 ort.
Lin Klæder.
1 Lærids Dug 6 alen Lang --- 3 ort.
1 Ringwæfwet ditto --- 1 rdl.
1 par Læridslagen --- 2 ort - 12 sk.
1 par ditto --- 1 rdl - 1 ort.
2 par ditto --- 1 rdl. 3 ort.
1 Enchelt ditto --- 2 ort - 12 sk.
1 Handklede --- 1 ort - 12 sk.
Senge Klæder.
1 Sengklede --- 1 rdl.
2 Smaa Strie Puder --- 1 ort - 8 sk.
1 Benchedyne --- 1 ort - 12 sk.
1 Paude --- 12 sk.
Hæster og Fæ.
1 Blachet Hæst --- 6 rdl.
1 Sort Koe med hwit Hofwet --- 2 rdl - 2 ort.
1 Sort Kollet Ditto --- 2 rdl - 2 ort.
1 Rødsiet Ditto --- 2 rdl - 3 ort.
1 ditto --- 2 rdl - 2 ort.
1 Sortsiet Ditto --- 2 rdl - 2 ort.
1 Tiør (tyr) --- 1 rdl.
1 Kalf --- 2 ort.
3 Sawer --- 1 rdl - 2 ort.
3 giedter --- 1 rdl - 0 ort - 12 sk.
3 Bochekje --- 2 ort.
Kornet andtaget.
5 Tønder Halfhefwert à 5 ort --- 6 rdl - 1 ort
5 Tønder Hafre à 1 rdl --- 5 rdl.
2 1/2 Fauhn (favn) Høe à 1 rdl --- 2 rdl - 2 ort.
Summa Boedz beløb --- 55 rdl - 3 ort . 4 sk.

 

 

Bort Schyldig Gield.
Til Hr. Assessor Borsse for forige Aars schatter og anden forstrechning til Dato 2. Decembr. 1690 --- 20 rdl - 0 ort - 11 sk.
Til Madamme Kornisses frembwiiste j dag paa skifftet een afreignings Zeddell af Dato d. 11 April 1690, att schall wære Skyldig blefuen 11 rdl - 2 ort - 6 sk., hvorimod
Enchen og arfingerne forregifuer derpaa at wærre Lefuerit 3 tylter Bielcher wed Stadfossen, som ej er afkortet jmoed Hendis fordring.
Til Hr. Giert Meidel --- 2 rdl - 16 sk.
Lænsmanden Gunder Tolfsen --- 5 rdl.
Hertwig Giertzen --- 1 rdl - 2 ort.
Hr. Giert for Resterende Tiende Anno 1690 --- 1 rdl 2 ort.
Gunder Lunde Resterende paa Børnearf --- 5 rdl - 1 ort.
Søfue Tienestepige Rester paa sin Lønn --- 1 rdl.
Marj tienestepige Rester paa sin Lønn --- 1 rdl.
Schatten af gaarden for Anno 1690 --- 9 Rdl - 0 ort - 20 sk.
Summa Gield --- 46 rdl - 2 ort - 23 sk.
(Resten av skifte besto i utlodningen og hvem av kreditorene, som fikk hva for å dekke sine krav).
Avskrift: G.S. 2020.
 

Bonde, leilending
Tyge Sørensen Tved herfra f. ca. 1670 d. ca. 1712 (skifte).
g.m. Anlaug Jonsdatter f. ca. 1667 bg. 27/4-1721. "Anlou Jensdatter (Jonsdatter) 54 aar."
1. Anders Tygesen Tved f. ca. 1698 g. i Solum 30/11-1727 m. Inger Larsdatter. Bodde på Klosterøya i Solum (ved Skien).
2. Berthe Tygesdatter f. ca. 1708 g.m. Anders Andersen. Se Hjelset øvre.
Bruker ca. 1691.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 170b - 172a.
Sted: Tved i Holden Præstegield - 1712.
Tyge Søfrensen, død.
Enchen Anlov Jonsdtr. og Børn:
1. Anders Tygesen 13 Aar.
2. Berthe Tygesdtr. 4 Aar.
Verge for enka Ole Ledvorsen Vibetoe.
Formynder for barna Peder Haatvedt.
Skiftet er transkribert av Leif Biberg Kristensen.

Enka Anlaug Jonsdatter ble g2g med Berthel Steensen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Bertel Steensen f. ca. 1681 bg. 12/6-1757. "Bertel Steensen Kolle 76 aar."
g1g ca. 1712 m enke Anlaug Jonsdatter f. ca. 1667 bg. 27/4-1721. "Anlou Jensdatter (Anlou Jonsdatter) 54 aar."
g2g i Holla 27/12-1721 m. Anne Larsdatter fra Dåpan under Tveit f. ca. 1688 bg. 8/6-1754. "Anna Larsdatter Kolle 66 aar 4 mnd.", d.a. Lars Larsen Daapen og Guro Finnsdatter.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720 - 1727, side 172a - 174b.
Sted: Tved i Holden - 1721.
Anlouv Jonsdtr., død.
Gift 1. gang m. Tyge Søfrenssen.
Gift 2. gang m. Bertel Steensen. Børn fra første Ægteskab:
1. Anders Tygesen 22 Aar.
2. Berthe Tygesdtr. 13 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Bertel Steensen og den nye kona flytta til Kolle i Helgen. Se barna der. Se S. Kolle(1).

Se Ø. Tveit og V. Tveit.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Tveit østre 1
Gnr 14 - bnr 1


Kilde: Tingprotokoll for Nedre Telemark (1701 - 1736).
Anders Madsen i Skien eide i 1698 2 huder i Tveit, som han 12. april samme år lot feste bort til "Jens Olsen Ruld."

Om dette var den vestre eller østre del vet vi ikke med sikkerhet.

Bonde, leilending
Jens Olsen Tved (Jens Olsen Ruld) fra Brenne(3) i Valebø f. ca. 1673 d. i eller etter 1721, s.a. Ole Svendsen Ruld.
g.m. Lisbeth Olsdatter fra Vipeto nedre(1) f. ca. 1668 bg. 16/5-1753. "Lisbeth Olsd. Biørndalen, 85 Aar.", d.a. Ole Brynildsen Wibeto.
1. Kirsti Jensdatter f. ca. 1699 bg. i Solum 10/12-1773. "Kisti Jensd. fra Graaten, 76 Aar." Kirsti ble g. i Holla 20/6-1734 m. Jon Pedersen. Bodde i Gråten i Solum.
2. Halvor Jensen f. ca. 1700. Se Bjørndalen under S. Fen.
3. Mari Jensdatter f. ca. 1708 g.m. Anders Hansen Hougen. Se Haugen under N. Jøntvedt.
Bruker 1698.

"Jens Tved" var stadig fadder frem til 1721.

Bonde, selveier
Halvor Olsen Tved fra V. Tveit f. ca. 1707 bg. 25/5-1773. "Medhjelper Halvor Olsen Tved, 66 Aar 1 Mnd.", s.a. Ole Levorsen Tved.
g. i Holla 27/9-1733 m. Margrethe Nilsdatter fra Sannes øvre f. ca. 1706 bg. 22/7-1770. "Margrethe Nielsd. Tved, 64 Aar 9 Uger.", d.a. Nils Gulliksen Sannæs.
1. Nils dpt. 4/4-1734. Død før 1742.
2. Aaste dpt. 26/2-1736 bg. 16/12-1740. "Aaste Halvorsd. Tved, 4 Aar 9 Mnd 14 Dage."
3. Maren dpt. 16/2-1738 bg. 2/3-1738. "Maren Halvorsd. Tvett, 15 Dage.
4. Ole Halvorsen dpt. 27/9-1739. Se nedenfor.
5. Nils dpt. 13/5-1742. Død som liten.
6. Nils Halvorsen dpt. 6/10-1743. Se Ø. Tveit(2).
7. Aaste Halvorsdatter dpt. 17/4-1746 g.m. Thomas Jonsen Heggeland. Bodde på Holte und. Heggeland i Lunde. Se deres sønn Peder: Familie 30 - Verket 1822.
8. Karen Halvorsdatter dpt. 1/11-1749 g.m. jernværksarbeider Ole Andersen Godjord. Se Familie 27 - Verket 1801.
9. Maren dpt. 21/5-1752 bg. 19/3-1755. "Maren Halvorsd. Tved, 3 Aar."
Eier ca. 1736.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Olsen Tved og Margrete Nielsdatters Niels: Anders Hotved, Gudmun Rødningen, Lars Sandnæs, Birte Hougen, Inger Sandnæs.
F.f. Halvor Olsen og Margrete Nielsdatters
Aaste: Anders Tvett, Tyge Rommenæs, Berte Hougen, Ingebor Rødning, Maren Holtet.
F.f. Halvor Tvett og Margrete Nielsdatters
Maren: Steen Holden, Niels Pedersen, Lars Sannæs, Maren Tvett, Ingebor Rødningen.
F.f. Halvor Tvett og Margrete Nielsdatters
Ole: Ole Tvett, Halvor Meelteij, Ole Nielsen Sannes, Maria Tvett, Ingebor Rødning.
F.f. Halvor Tved og Margrete Nielsdatters
Niels: Anders Tved, Gudmun Rødningen, Inger Hougen, Karen Steensrud, Guri Nielsd.
F.f. Halvor og Margrete Tveds
Niels: Ledvor Tved, Anders Tved, Ingebor Rødning, Kirsten Tved.
F.f. Halvor Tvedt og Margrete Nielsdatters
Aaste: Ledvor Olsen Tved, Anders Olsen Tved, Maren Tved, Maren Kiøstolsd.
F.f. Halvor Olsen og Margrethe Nielsd. Tveds
Karen: Ole Hougen, Niels Steensrud, Ole Andersen Tved, Maren Tved, Kirsten Gladhuus.
F.f. Halvor Tved og Margrethe Nielsdatters
Maren: Anders L. Hottved, Brønnil Pladsen, Inger Hansd. Hougen, Inger Nielsd. Hougen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Bonde, selveier
Ole Halvorsen Tved/ Briskemyhr herfra dpt. 27/9-1739 bg. 12/9-1811. "Ole Halvorsen Breskemyr, 76 Aar."
g1g i Holla 31/10-1762 m. Marthe Steensdatter fra Håtveit store dpt. 29/12-1737 bg. 23/2-1775. "Marthe Steensd. Tved, 38 Aar 1 Mnd. 15 Dage.", d.a. Steen Andersen Haatved.
g2g i Holla 1/9-1776 m. Maren Auensdatter fra Juvet under Vibeto nedre dpt. 16/6-1748 d. 4/2-1817. "Maren Ougensd. Huusmands Enke Breskemyhr, 68 Aar 8 Mnd.", d.a. Auen Christensen Juvet.
1. Anna dpt. 18/3-1764 bg. 12/4-1764. "Anna Olsd. Tved, 3 Uger."
2. Halvor Olsen dpt. 10/2-1765. Se nedenfor.
3. Steen Olsen dpt. 4/10-1767 bg. 12/3-1790. "Steen Olsen Tvara, ved Holden, 23 Aar. Af en hidsig Sygdom." Ugift.
4. Levor Olsen dpt. 9/5-1771 d. 27/2-1820 på Kåsa under Håtveit. Ugift.
5. Anders dpt. 5/6-1774.
Barn i 2. ekteskap:
6. Auen dpt. 20/10-1776 bg. 25/12-1776. "Ouen Olsen Steensrud, 9 Uger."
7. Gunder Olsen dpt. 22/3-1778 g1g i Porsgrund 15/4-1804 m. Ingeborg Olsdatter fra Moldhaugen. Gunder g2g i Solum 14/3-1828 m. Ingeborg Halvorsdatter. Bodde på Knardal i Solum.
8. Marthe Olsdatter f. 16/7-1781 g.m. Christen Knudsen. Se Lysnes under Namløs nedre.
9. Augen Olsen f. 20/1-1785. Se Røybekk und. Tveit.
Eier ca. 1770.

F.f. Ole Halvorsen Tved og Marthe Stensdatters Anna: Ole Meltej, Halvor Tved, Niels Tved, Margrethe Meltej, Kirsten Lille Hottved.
F.f. Ole Halvorsen Tved og Marthe Stensdatters
Halvor: Johannes Namløs, Anders Store Hotved, Niels Tved, Margrethe Meltej, Ragnil Store Hotved.
F.f. Ole Halvorsen Tved og Marthe Steensdatters
Steen: Halvor Tved, Niels Tved, Anders Meltej, Marthe Tved, Ragnil Meltej.
F.f. Ole Halvorsen Tved og Marthe Stensdatters
Ledvor: Ole Store Hotved, Anders øvre Wibeto, Ole Gladhuus, Marthe Tved, Kirsten Store Hotved.
F.f. Ole Halvorsen Tved og Marthe Steensdatters
Anders: Ole Store Hotved, Ole Andersen Tved, Anders Olsen Tved, Kirsten Meltej, Karen Halvorsd. Tved.
F.f. Ole Halvorsen Tved og Maren Ouensdatters
Ouen: Jan Smed, Ole Tved den ældre, Ole Tvedsplads, Anna Lille Hotved, Ingebor Andersd. M. Wibeto.
F.f. Ole Halvorsen Tved og Maren Ouensdatters
Gunder: Ole Tved, Jan Smed, Anders Tved, Anna Tved, Inger Meltej.
F.f. Ole Halvorsen Tved og Maren Ouensdatters
Marthe: Steen Melteij, Christopher og Harald Tofte, Marte Holtet i Lundeherred, Karen Steenstad.
F.f. Ole Halvorsen Tved og Maren Oudensdatters
Ouden: Niels Tved, Jan Smed, Hans Rasmussen Tved, Anna Berget, Maren Olsd. Tved.


Skifte etter Marthe Stensdatter i 1775.

Gården ble i forbindelse med skiftet etter hans første kone i 1775 taksert til 300 Rdl. Landskyld 7 1/2 setting (1 tønne = 12 settinger).

På sine eldre dager flytta Ole Halvorsen med sin andre hustru til Briskemyr under Tveit.

Bonde, selveier
Halvor Olsen Tved herfra dpt. 10/2-1765 d. 23/2-1836 som gift verksarbeider, 76 år.
g1g i Holla 4/6-1789 m. Ingeborg Thorsdatter fra Juvet under Vibeto nedre dpt. 15/5-1767 d. 15/11-1820 på Tveit, 54 år., d.a. Thor Rasmussen Juvet.
g2g i Holla 25/8-1821 m. Tone Halvorsdatter f. ca. 1785 d. 26/2-1848, som enke på Verket, 63 år.
1. Halvor f. 9/1-1790 bg. 25/1-1790. "
Halvor Halvorsen Tved, ved Holden, 2 Uger 2 Dage."
2. Steen Halvorsen f. 7/4-1791 d. 7/11-1817 på Tveit, 26 år. Ugift.
3. Thor f. 4/1-1793 bg. 9/12-1797. "Thord Halvorsen Tved, ved Holden, 4 Aar 48 Uger 3 Dage."
4. Marthe Halvorsdatter f. 25/1-1795 bg. 25/5-1812. "Marthe Halvorsd. Tved, 17 Aar 3 Mnd. 16 Dage."
5. Ole Halvorsen f. 5/4-1797. Se Briskemyr under Tveit. Se også Hollahagen under Holla.

6. Thor f. 9/4-1799 bg. 10/8-1799. "
Thord Halvorsen Tved, ved Holden, 17 Uger 4 Dage."
7. Birthe f. 27/8-1800 d. 27/8-1800.
8. Halvor f. 9/10-1801 bg. 22/10-1801. "Halvor Halvorsen Tved plads, 13 Dage."
9. Thor Halvorsen f. 16/5-1803. Han var skredder. Se Striken under Eie øvre.
10. Anders Halvorsen f. 9/3-1807.
11. Marthe Halvorsdatter f. 5/6-1812.

Eier ca. 1800?

F.f. Halvor Olsen Tved og Ingeborg Thordsdatters Halvor: Jan Smed, Thomas Wibeto, Ougen Thordsen Hougen, Anne Svennumsd. Wibeto, Elian Andersd. Wibeto.
F.f. Halvor Olsen Tved og Ingeborg Thordsdatters
Steen: Peder Tvara, Thomas Andersen Wibeto, Steen Andersen Wibeto, Maren Hansd. Tvara, Anna Svennumsd. Wibeto.
F.f. Halvor Olsen Tved og Ingeborg Thordsdatters
Thord: Thomas Wibeto, Arve Olsen Holden, Kiøstol Christensen Hotved, Anne Svennumsd. Wibeto, Gunnild Christensd. Hotved.
F.f. Halvor Olsen Tved og Ingeborg Thordsdatters
Marthe: Thomas Wibeto, Hans Andersen Wibeto, Anders Olsen Hotved, Anne Jensd. Haugen, Maren Christensd. Hotved.
F.f. Halvor Olsen Tved og Ingeborg Thordsdatters 
Ole: Anders Vibeto, Thomas Vibeto, Gunder Olsen Tved, Anne Svennumsd. Vibeto, Karen Svennumsd. Vibeto.
F.f. Halvor Olsen Tved og Ingeborg Thordsdatters 
Thord: Anders Steensen Wibeto, Thomas Wibeto, Anders Evensen Jentved, Anne Svenumsd. Vibeto, Karen Svenumsd. Vibeto.
F.f. Halvor Olsen Tved og Ingeborg Thorsdatters pigebarn, som blev hiemmedøbt og kaldet
Birthe. Født og død 27/8.
F.f.
Halvor Tved og Ingebor Thorsdatters Halvor: Anders Meeltej, Anders Vibetoe og Søn Halvor, Anne Halvorsd. Hotved og Berthe Andersd. Tved.
F.f. Halvor Olsen Tvedt og Ingeborg Thordsdatters
Thord: Thomas Wibeto, Maren Olsd. Tved (+ foreldrene?).
F.f. Halvor Olsen Tvedt og Ingeborg Thordsdatters
Anders: Thomas Wibto, Ole Tvedt, Levor Briskemyhr, Anne Pladsen, Marthe Hotved.
F.f. Halvor Olsen Tved og Ingebor Thordsdatters
Marthe: Gunnil Lommerud, Marthe Olsd. Tved, Ole Tved, Andreas, Mette og Niels Thordsen Juvet.
 

Skifte etter Ingeborg Thorsdatter her i 1821. Det ble ingen barn i andre ekteskap.

Halvor Olsen Tved solgte denne eiendommen til eieren av Holden Jernværk, baron Løvenskiold i Danmark i 1803. Eiendommen
hadde da ei landskyld på 7 1/2 settinger. Prisen var 1300 Rdl. Halvor Tved ble boende her i flere år som leilending, men på sine
eldre dager flytta de til Holden jernværk.

Svennung Gjermundsen, Huusfader, Gaardbruger, Selveier, Gift, 39, Holden.
Bergit Kittilsdatter, hans Kone, 36, Bøe.
Gjermund Svennungsen, deres Søn, 11, Holden.
Kittil Svennungsen, ditto, 9, ditto.
Halvor Svennungsen, ditto, 7, ditto.
Svennung Svennungsen, ditto, 4, ditto.
Hilleborg Ellefsdatter, Tjenestepige, Ugift, 26, Bøe.


Smed, husmann uten jord
Ole Jørgensen fra Verket f. ca. 1805, s.a. Jørgen NN
g. i Holla 2/8-1828 m. Kirsten Halvorsdatter fra Verket f. ca. 1804, d.a. Halvor NN.

Aaste Kirstine Olsdatter, hans Datter, 18, ditto.
 

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Tveit østre 2
Gnr 14 - bnr. 2. Gammelt løpenr. 27, 29, 30.

Bonde, selveier
Nils Halvorsen Tved fra Ø. Tveit(1) dpt. 6/10-1743 bg. 1796, s.a. Halvor Olsen Tved.
g. i Holla 10/10-1772 m. Anne Nilsmundsdatter fra Vibeto øvre(1) dpt. 5/8-1751 d. 8/2-1832 på Tveit, 84 år, d.a. Nilsmund Olsen Vibeto.
1. Halvor Nilsen dpt. 26/3-1775. Se nedenfor.
2. Ole Nilsen dpt. 2/3-1777 bg. i Solum 5/3-1803. "Ole Nielsen af Holen Sogn, 16 Aar, død paa Sygehuset."
3. Margrethe Nilsdatter f. 20/10-1779 g.m. Gullik Torgrimsen. Se Nibb under Omtvedt.
4. Ingeborg Nilsdatter f. 9/8-1782 g1g m. Augen Olsen. Se Briskemyr under Tveit.
5. Nils Nilsen f. 24/2-1786. Se Øya under Tveit.
6. Inger (tvilling) f. 9/3-1789 d. 11/3-1789.
7. Inger (tvilling) f. 9/3-1789 d. 23/6-1789.
8. Elian Nilsdatter f. 29/11-1790 g.m. Gullik Hansen. Se Øya under Tveit.
9. Anders Nilsen f. 27/3-1793 bg. 3/12-1808. "Anders Nielsen Øen, 14 Aar."
Eier 1773 - 1796.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Tved og Anna Nielsmunsdatters Halvor: Ole Andersen, Torger Nielsmunsen, Anders Tved, Marthe Tved, Ragnil Vibeto.
F.f. Niels Tved og Anna Nielsmunsdatters
Ole: Torger Vibeto, Ole Tved den yngre, Anders Tved, Ragnil Tved, Berte Andersd. Tofte.
F.f. Niels Tved og Anna Nielsmundsdatters 
Magrethe: Christopher Tofte, Harald Tofte, Ole Andersen Kolle, Ingeborg Nedre Wibeto, Birthe Andersd. Kaasen.
F.f. Niels Halvorsen Tved og Anne Nielsmundsdatters
Ingeborg: Anders Øvre Wibetoe, Hans Steensrud, Anders Olsen Store Hotved, Ragnild Andersd. Øvre Wibetoe, Maren Olsd. Tved.
F.f. Niels Tved og Anna Nielsmundsdatters
Niels: Christopher Tofte, Ole Holden, Jon Thomæsen, Marthe Tved, Maren Tved.
F.f. Niels Tved og Anne Nielsmundsdatters 
Inger: Torgier Wibeto, Rasmus Andersen, Halvor Olsen Tofte, Ragnild Andersd. Wibeto, Margrethe Olsd. Tved.
Dette barn er en Tvilling af en Søster som blev hiemmedøbt, kaldet Inger og derpaa dødde.
F.f. Niels Tved og Anne Nielsmundsdatters 
Elian: Halvor Tved, Anders Tved, Hans Andersen Wibeto, Ragnild Andersd. Wibeto, Anne Andersd. Wibeto.
F.f. Niels Halvorsen Tved og Anne Nielsdatters
Anders: Niels Tofte, Anders Tofte, Halvor Thomæsen Meeltej, Ingeborg Thordsd. Tved, Gunnild Christensd. Hotved.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og hvor de bodde.

Skifte etter Nils Halvorsen i 1796.

Enka Anne Nilsmundsdatter ble g2g i Holla 27/10-1796 med enkemann Morten Olsen. Se Øya under Tveit.

Bonde, leilending
Halvor Nilsen herfra dpt. 26/3-1775 d. 6/6-1817 på Kåsa under Tveit, 42 år gml.
g. i Holla 18/8-1802 m. Berthe Andersdatter fra Bø store dpt. 5/3-1775 d. 28/4-1826, som enke på Kåsa, 87(!) år, d.a. Anders Thomassen Bøe.
Eier 1796, leilending (bruker) fra samme år.

Halvor Nilsen arvet denne gården etter sin far i 1796. Han solgte den samme år til eieren av jernverket, baron
Løvenskiold i Danmark, for 1400 Rdl. Han fortsatte her som leilending til 1812 - 1813, da de flytta til Kåsa under Tveit.

Bonde, leilending
Gunder Olsen Tved fra V. Tveit f. 13/12-1786 d. 25/9-1859 på Tveit av alderdom, 74 år gml., s.a. Ole Andersen Tved.
g. i Holla 28/12-1813 m. Maren Andersdatter fra Melteig under Håtveit store f. 18/1-1789, d.a. Anders Olsen Mjølteig.
1. Anne f. 3/6-1814 d. 28/4-1815 på Tveit.
2. Ole f. 3/4-1816.
3. Anders Gundersen f. 13/11-1818 d. 28/4-1830 på Tveit.
4. Ole Gundersen f. 14/1-1821. Se nedenfor.
0. Dødfødt Drengebarn f. 13/8-1823.
5. Maren Gundersdatter f. 29/5-1825.
6. Anne Gundersdatter f. 3/1-1829 g.m. Jens Thygesen. Se Halvorstå A under Kolstad store.
7. Maria Gundersdatter f. 19/1-1831 g.m. skolelærer Anders Andersen. Se Lammekås under V. Heisholt.
Bruker 1816.

F.f. Gunder Olsen Tved og Maren Andersdatters Anne: Marthe Pedersd. Melteig, Marthe Olsd. Tved, Anders Ringsevje, Ole Olsen Namløs og Niels Olsen Søve.
F.f.
Huusmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersdatters Ole: Anne Ringsevje, Kirsten Tved, Anders Meelteig, Anders Ringsevje og Frederich Tved.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersdatters
Anders: Anne Tved, Kari Meelteig, Niels Ringsevje, Anders Thorsnæs og Frederich Tved.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersdatters
Ole: Marthe Meelteig, Kirsten Tved, Anders Tved, Niels Ringsevje og Jon Olsen Søwe.
F.f. Gaardmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersdatters
Dødfødte Drengebarn: Doctor Roosen maatte tage Barnet fra Moderen; Det havde Liv kort før, men var ved Fødselen dødt.
F.f. Gaardmand Gunder Olsen Tved og Maren Andersdatters
Maren: Ingebor Holden, Maria Andersd. Wibetoe, Ole Holden, Anders Hansen Wibetoe og Jon Olsen Borgen.
F.f. Gunder Olsen Tvedt og Maren Andersdatters
Anne: Karen Holdensætre, Kirsten Olsd. Namløs, Anders Tvedt, Frederich Tvedt, Ole Meeltei.
F.f. Gunder Olsen Tved og Maren Andersdatters
Maria: Ingeborg Hansd. Meelteig, Anne Andersd. Wibetoe, Niels Tved, Frederich Tved, Peder Andersen Meelteig.


Bonde, fjøsrøkter på Holla gård, leilending
Ole Gundersen Tved
herfra f. 14/1-1821 d. 26/10-1909 på Helgeroa under Prestegården av alderdom, 88 år gml., s.a. Gunder Olsen Tved.
g1g i Holla 28/12-1843 m. Johanne Nilsdatter fra Ringsevje under Søve f. 25/11-1824 d. 3/12-1858 i barselseng på Tveit, 37 år gml., d.a. Nils Olsen.
Forlovere: "
Nils Jørgensen Holla og Nils Rasmussen ditto."
g2g i Holla 11/5-1866 m. Ingeborg Maria Thomasdatter fra Kåsa(9) under Kolle
f. 5/7-1829 d. 18/7-1872 på Holla, 43 år gml., d.a. Thomas Thomassen Kaasa.
Forlovere: "
Agronom Peder Hansen Holla og Halvor Olsen Holla."
g3g i Holla 17/9-1874 m. Berthe Maria Gundersdatter fra Skjørholt(1) i Helgen
f. 13/4-1836 d. 6/2-1902 på Holla av tarmslyng, d.a. Gunder Gundersen Skjørholt.
Forlovere: "Gunder Gundersen Tved og Nils Jonsen Holla."

1. Gunder Olsen f. 6/5-1844.
2. Mari Olsdatter f. 16/12-1845.
3. Nils Olsen f. 16/1-1848.
4. Anders Olsen f. 8/12-1849.
5. Gunhild Olsdatter f. 21/11-1852.
6. Anne Olsdatter f. 26/3-1855 g.m. vognmann Kristen Pedersen. Se Evju under Baksås.
7. Johannes f. 23/12-1858 d. 3/8-1863 på Tveit.
Barn i 2. ekteskap:
8. Johanne Olsdatter f. 20/7-1866.
Barn i 3. ekteskap:
9. Inger Olsdatter f. 14/11-1874 g.m. Andreas Jensen Helgeroen. Se Helgeroen under Prestegården.
10. Gunder Olsen f. 7/10-1876 d. 8/1-1890 av epilepsi på Holla gård, der faren fremdeles var fjøsrøkter.
Bruker ca. 1843 -1865.

F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nielsdatters Gunder: Mari Nielsd. Kaasen, Mari Gundersd. Søwe, Niels Tvedt, Peder Andersen Kaasa, Anders Christophersen Tvedt.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nielsdatters
Mari: Aaste Nielsd. Wrk., Ingeborg Nielsd. Tved, Peder Andersen Kaasen, Ole Andersen Meelteig, Niels Christophersen Wrk.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tvedt og Johanne Nielsdatters
Niels: Mari Nielsd. Kaasen, Anne Gundersd. Tvedt, Gunder Olsen Tvedt, Peder Andersen Kaasa, Anders Olsen Meelteig.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsdatters
Anders: Mari Gundersd. Pladsen, Marthe Nilsd. Tved, Thor Halvorsen Pladsen, Peder Andersen Kaasen, Anders Kittilsen Tved.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsdatters
Gunnild: Mari Gundersd. Kaasen, Kirsti Nilsd. Tved, Tron Gundersen Wrk., Thor Halvorsen Kaasen, Gunder Gundersen Præstegaarden.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Tved og Johanne Nilsdatters
Anne: Mari Nilsd. Kaasa, Maria Gundersd. Ringsevjen, Nils Olsen Tved, Peder Andersen Kaasa og Anders Andersen Torsnæs.
F.f. Gaardm. Ole Gundersen Tved og afdøde Johanne Nilsdatters
Johannes: Maria Gundersd. Lammekaas, Marthe Nilsd. Tved, Nils Christophersen Vrk., Jens Thygesen Namløshagen.
F.f. Røgter Ole Gundersen Holla og Ingeborg Maria Thomasdatters
Johanne: Barnets Moder, Mari Olsd. Tufte, Peder Andersen Kaasa, Jens Thygesen Namløshagen, Nils Olsen Vrk. Hjemmedøbt af Kappelan T. Thygesen.
F.f. Ole Gundersen Holla og Berthe Maria Gundersdatters
Inger: Anne Gundersd. Halvorstaa, Anne Olsd. Søve, Jens Thygesen Halvorstaa, Ole Halvorsen Holla, Christen Pedersen Vrk.
F.f. Røgter Ole Gundersen Holla og Berthe Maria Gundersdatters
Gunder: Barnets Moder, Mari Olsd. Holla, Ole Vetlesen Holla, Nils Johnsen Holla, John Olsen Lindgreen.

Enkemannen Ole Gundersen Tved flytta inn i arbeiderboligen på Holla gård og ble fjøsrøkter der rundt 1865.
Han ble deretter skrevet for Ole Gundersen Holla.

Se Familie 3 - Holla gård 1865.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Tveit vestre 4
Gnr 2 - bruk nr 4.
Gammelt løpenr. 28b.

Landskyld 1855: 6 - 4 - 18 + 0 - 4 - 12. Landskyld 1886: 16 mark 4 øre. 

Engelbreth Bomhoff ble eier av denne delen i begynnelse av 1700-tallet. Landskyld 3 tønner korn. Han solgte den i 1721 til
Ole Levorsen Tved for 180 Rdl.

Bonde, selveier
Ole Ledvorsen Tved
(Ole Levorsen) fra Lunde øvre(1) i Valebø f. ca. 1661 bg. 24/11-1742. "Ole Tved, 81 Aar 3 Mnd.", s.a. Ledvor Olsen Lunde.
g.m. Maren Wilhelmsdatter fra Valøya under Vale f. ca. 1689 bg. 5/3-1751. "Maren Willumsdatter Tved, 91 Aar 2 Mnd.", d.a. Wilhelm Valøen.
1. Levor Olsen f. ca. 1686. Se nedenfor.
2. Anders Olsen Tved f. ca. 1692. Overtok gården.
3. Halvor Olsen f. ca. 1707. Se Ø. Tveit.
4. Karen Olsdatter f. ca. ? g.m. Nils Pedersen.
Eier 1721.

Ole Ledvorsen rydda først plassen Sanna under Kålstad på 1680-tallet. Han forpakta deretter Vibeto en tid, før han kjøpte V. Tveit 1721.
I 1726 kjøpte han også 1 1/2 tønne i M. Jøntvedt. Se M. Jøntvedt(1). Ole Levorsens bror Peder Levorsen Jentved bodde på N. Jøntvedt(1).

Arbeider, inderst
Levor Olsen Tved herfra f. ca. 1686 bg. 7/8-1763. "Ledvor Olsen Tved, 77 Aar ringere 2 Mnd 4 Dage."
g. i Holla 22/9-1726 m. Aaste Nilsdatter fra Sannes øvre dpt. 1/3-1699 i Sauherad bg. 19/12-1730. "Ledvor Tveds Qvinde Aaste Nielsdatter, 25 Aar.", d.a. Nils Gulliksen Sannæs.
1. Anders Levorsen Tved f. ca. 1729 (Ikke funnet døpt i Holla) g. i Ø. Porsgrunn 6/8-1754 m. Ellen Sivertsdatter. Han ble børsemaker.

Det er litt underlig at ikke odelsgutten Levor skulle overta gården. Det ble den yngre broren Anders Olsen som overtok.
Levor bodde her hele livet. Han kan på et vis ha vært sykelig.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, side 189b - 190a.
Sted: Tved westre i Holden præstgield - 1731.
Aaste Nielsdtr, død.
Enkemanden Levor Olssen og Søn
Anders Levorssen 2 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Bonde, selveier
Anders Olsen Tved herfra f. ca. 1692 bg. 16/5-1777. "Anders Olsen Tved, 85 Aar.", s.a. Ole Levorsen Tved.
g. i Holla 30/9-1725 m. Maren Nilsdatter fra M. Namløs (Store) f. ca. 1699 bg. 23/12-1751. "Maren Nielsdatter Tved, 52 Aar.", d.a. Nils Olsen Namløs.
1. Kirsten Andersdatter dpt. 8/12-1726 g.m. Søren Olsen. Se Glahus under Prestegården.
2. Ole Andersen Tved dpt. 13/11-1729. Se nedenfor.
Eier 1736.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Olsen Jentved og Maren Nielsdatters Kirsten: Ole Tved, Niels Namløs, Ledvor Olsen, Maren Tved, Anne Nielsd.
F.f. Anders Jentved og Maren Nielsdatters Ole: Ole Tved, Niels Namløs, Ledvor Olsen, Marte Namløs, Anne Holden.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Denne familien forpakta til å begynne med M. Jøntvedt.

Man skal aldri stole helt på prestens aldersangivelse ved en persons død på 1700-tallet. Det kan være opp til 10 år feil. G.S.

Bonde, selveier
Ole Andersen Tved herfra dpt. 13/11-1729 bg. 19/11-1788. "Ole Andersen Tved, 59 Aar."
g. 14/1-1753 m. Marthe Andersdatter fra Torsnes under Søve dpt. 4/1-1733 bg. 4/7-1792. "Marthe Andersdatter Tved, ved Holden, 63 Aar.", d.a. Anders Andersen Thordsnæs.
Forlovere: "Halvor Tved og Anders Lille Hottved."
1. Anders Olsen dpt. 29/11-1753. Se nedenfor.
2. Gunder Olsen dpt. 28/9-1755. Se nedenfor.
3. Ole dpt. 18/9-1757 bg. 2/10-1757. "Ole Olsen Tved, ved Holden, 14 Dage.".
4. Mari Olsdatter (Maren Olsdatter) dpt. 1/4-1759 g.m. Ole Andersen. Se nedenfor.
5. Anna Olsdatter dpt. 25/5-1761 g.m. Halvor Olsen. Se Bø store.
6. Maren Olsdatter dpt. 7/8-1763 g.m. Nils Pedersen "den store". Se Familie 34 - Verket 1782
7. Karen dpt. 5/4-1766 bg. 7/6-1766. "Karen Olsd. Tved, ved Holden, 2 Mnd."
8. Ole Olsen dpt. 24/6-1770 d. før 1789 (skifte).
9. Margrethe Olsdatter dpt. 12/7-1772 g. i Solum 13/8-1794 m. Kjeld Thomassen. Bodde på Klosterhaugene i Solum, ved Skien.
10. Kirsten Olsdatter dpt. 21/1-1775 g.m. Torsten Hansen. Se Familie 40 - Verket 1801.
11. Ingeborg Olsdatter f. 29/3-1779.
Eier ca. 1754.

F.f. Ole Andersen Tved og Marthe Andersdatters Anders: Halvor Tved, Anders Andersen Fodqvarde, Margrethe Tved, Kirsten Gladhuus, Maren Andersd. Tved.
F.f. Ole Tved og Marte Andersdatters
Gunder: Anders Lille Hottved, Halvor Tved, Margrethe Tved, Anna Monen, Berte Tufte.
F.f. Ole Tved og Marthe Andersdatters
Ole: Halvor Tved, Gunder Ringsevje, Anders Torsnæs, Margrethe Tved, Kirsten Gladhuus.
F.f. Ole Andersen Tved og Marthe Andersdatters
Maren: Halvor Tved, Ole Tved, Søren Gladhuus, Lisbet Ringsevje, Anna Monen (Moen).
F.f. Ole Tved og Marthe Andersdatters
Anna: Halvor Tved, Gunder Ringsevje, Ole Tved, Maren Finsrød, Maren Andersd. Hammerud.
F.f. Ole Andersen Tved og Marthe Andersdatters
Maren: Gunder Ringsevje, Anders Torsnes, Anders Store Hotved, Ingebor Gunnerud, Maren Hammerud.
F.f. Ole Andersen Tved og Marthe Andersdatters
Karen: Halvor Tved, Søren Gladhuus, Christopher Tofte, Lisbeth Ringsevjen, Maren Andersd. Wærket.
F.f. Ole Andersen Tved og Marthe Andersdatters
Ole: Ole Store Hotved, Christopher Tofte, Gunder Ringsevje, Ingebor Gunderud, Maren Gladhuus.
F.f. Ole Andersen Tved og Marthe Andersdatters
Margrethe: Jørgen Søvestrand, Anders Torsnæs, Gunder Monen (Moen), Lisbeth Ringsevje, Metthe Espevolden.
F.f. Ole Andersen Tved og Marthe Andersdatters
Kirsten: Ole Hotved, Søren Gladhuus, Bertel Thomasen, Ingebor Gunnerud, Maren Ringsevje.
F.f. Ole Andersen Tved og Marthe Andersdatters 
Ingeborg: Niels Tved, Ole Borgersen, Gunder Tved, Anne Lille Hotved, Inger Larsd. Tved.

Skifte etter Ole Andersen her i 1789.
Skifte etter enka her i 1793.

Halvor Olsen Tveit kjøpte gården av Ole Andersen i 1785 for 1140 Rdl.

Arbeider, inderst
Gunder Olsen Tved herfra dpt. 28/9-1755 bg. 2/8-1783. "Gunder Olsen Tved som den 2. Aug. i druckenskab faldt i Vandet fruknede og blev begraven udenfor Holden Kirkegaard, 27 Aar, 41 Uger."
g. i Holla 2/8-1781 m. Maren Jensdatter (Mari Jensdatter) fra Sagbruket dpt. 1/12-1748 d. 8/4-1801, "
Mari Jensd. Saug., død den 8. April, 53 Aar.", d.a. Jens Gulbrandsen. Se Familie 6 - Sagene1740.
1. Ole f. 19/3-1782 bg. 1/4-1782. "Ole Gundersen Tved, ved Holden, 1 Uge 6 Dage.
2. Inger f. 31/8-1783 bg. 12/3-1784. "Inger Gundersd. Tved, ved Holden, 26 Uger 5 Dage."

Enka Maren Jensdatter ble g2g med jernverksarbeider Henrik Sørensen. Se Familie 25 - Verket 1782.

Arbeider, inderst
Anders Olsen Tved herfra dpt. 29/11-1753, s.a. Ole Andersen Tved.
g. i Holla 27/12-1778 m. Inger Larsdatter fra Sannes dpt. 6/1-1760, d.a. Lars Nilsen Sandæs.

Denne familien bodde her til ca. 1799. Da flytta de til
Tveithegna under Tveit. Se alle barna der.

Bonde, leilending
Ole Andersen Tved
fra Tufte(6) dpt. 1/1-1757 d. 29/6-1838 på Tveit, 83 år, s.a. Anders Olsen Tufte.
g. i Holla 20/7-1777 m. Mari Olsdatter (Maren Olsdatter) herfra dpt. 1/4-1759 d. 27/10-1835 på Tveit, 76 år, d.a. Ole Andersen Tved.
1. Kirsten dpt. 18/10-1778 d. 22/4-1783. "
Kirsten Olsd. Borgen, ved Holden, 4 Aar 26 Uger."
2. Elian f. 7/2-1780 bg. 7/3-1780. "
Elian Olsd. Tofte, ved Holden, 4 Uger 1 Dag."
3. Anders Olsen f. 6/4-1782. Se nedenfor.
4. Ole Olsen f. 26/8-1784. Se Namløs.
5. Gunder Olsen f. 13/12-1786. Se Ø. Tveit(2).
6. Nils Olsen Tvedt f. 6/1-1789. Se Ringsevja under Søve.
7. Christopher Olsen f. 12/11-1790 g. i Ø. Porsgrunn 23/7-1814 m. Kirstine Andersdatter (Kirsten Andersdatter). Til plassen Ramsdokka under Kokkersvold øvre i Eidanger.
8. Kirsten Olsdatter f. 23/12-1792 g1g m. Sivert Olsen Nordal. Kirsten g2g m. Arve Nilsen Namløs. Se Namløs store.
9. Marthe Olsdatter f. 25/11-1794 g.m. Johannes Nilsen Namløs. Se Namløs.
10. Jens Olsen f. 15/11-1796 bg. 21/8-1809 på Tveit, 12 år.
11. Fredrik Olsen Tvedt f. 15/4-1798. Se V. Tveit(4).
12. Jacob f. 25/10-1801 bg. 27/11-1801. "Jacob Olsen Tved, 4 Uger."
Eier 1790.

F.f. Ole Andersen Tofte og Maren Olsdatters Kirsten: Ole Tved, Ole Mognsen, Harrald Tofte, Marthe Tofte, Berthe Andersd. Kaasen.
F.f. Ole Andersen Tofte og Maren Olsdatters 
Ellian: Anders Tved, Halvor Bøe, Niels Hansen Tofte, Birthe Andersd. Kaasen, Aaste Tofte.
F.f. Ole Andersen Tofte og Maren Olsdatters
Andreas(!): Ole Tved, Ole Mogensen Wrk., Anders Andersen Wrk., Marthe Tofte, Maren Olsd. Tved.
F.f. Ole Andersen Tofte og Maren Olsdatters
Ole: Anders Olsen Tved, Ole Mognsen Kaasen, Anders Andersen Wrk., Inger Larsd. Tved, Anne Svennumsd. Tofte.
F.f. Ole Andersen Borgen og Maren Olsdatters
Gunder: Anders Tved, Thord Søvestrand, Jens Andersen Tofte, Marthe Tollefsd. Tofte, Maren Olsd. Tved.
F.f. Ole Andersen Borgen og Maren Olsdatters 
Niels: Niels Pedersen Wrk., Ole Mognsen Wrk., Jens Andersen Wibeto, Margrethe Anundsd. Søvestrand, Karen Svennumsd. Tofte.
F.f. Ole Andersen Tved og Maren Olsdatters 
Christopher: Anders Olsen Tved, Ole Mognsen Wrk., Thord Jørgensen Søvestrand, Marthe Tollevsd. Tofte, Maren Olsd. Wrk.
F.f. Ole Andersen Tved og Maren Olsdatters
Kirsten: Niels Pedersen Wrk., Thord Søvestrand, Anders Andersen Saugbr., Birthe Andersd. Wrk., Kirsten Olsd. Tved.
F.f. Ole Andersen Tved og Maren Olsdatters 
Marthe: Anders Olsen Tved, Halvor Bøe, Jens Andersen Wibeto, Marthe Tollevsd. Tofte, Kirsten Olsd. Præstegaarden.
F.f. Ole Andersen Tved og Maren Olsdatters 
Jens: Ole Mogensen Wrk., Niels Pedersen Wrk., Anders Tved, Margrethe Anundsd. Søvestrand, Ingeborg Olsd. Wibeto.

Denne familien bodde først på Tufte, hvor han kom fra. Rundt 1786 flytta de til Borgen under Søve.
Han kjøpte vestre Tveit i 1790 for 1500 Rdl.


Ole Andersen Tvedt og kona var godt kjent i bygda p.g.a. deres gode forhold til Hans Nielsen Hauges stadig voksende skare.
Det var ofte møter på gården hos Ole Andersen Tved. Dette ble det konflikt med sogneprest Bremer om.
Les mer om dette i Holla II, side 151.

En del av V. Tveit ble utskilt herfra i 1821. Se V. Tveit 14. Dette bruket fikk senere (1886) bnr. 4.

Bonde, selveier
Anders Olsen Tved herfra f. 6/4-1782 d. 16/4-1836 på Tveit, 55 år gml., s.a. Ole Andersen Tvedt.
g. i Holla 7/7-1806 m.
Anne Andersdatter fra Melteig under Håtvedt store f. 8/2-1784 d. 22/3-1859 på Tveit, 75 år gml. av sott., d.a. Anders Olsen Meelteig.
1. Karen Andersdatter g.m. Peder Halvorsen. Se Hollaseter.
Eier 1821.

Enka Anne Andersdatter ble g2g med Gunder Gundersen. Se nedenfor.

Bonde, selveier (gjennom sin første kone)
Gunder Gundersen Tved fra Heisholt f. ca. 1806 d. 21/8-1868 på Tveit av tæring, 63 år gml., s.a. Gunder Johannessen Heisholt.
g1g i Holla 3/1-1840 m. enke Anne Andersdatter fra Melteig under Håtvedt store f. 8/2-1784 d. 22/3-1859 på Tveit, 75 år gml. av sott., d.a. Anders Olsen Meelteig.
Forlovere: "Ole Andersen Meelteig og Nils Hansen Holla."
g2g i Holla 20/4-1860 m. Anne Margrethe Olsdatter fra Brennebu under Tveit f. 7/8-1839, d.a. Ole Hansen Brænnebu.
Forlovere: "Nils Rasmussen Rønningen og Ole Gundersen Tvedt."
1. Gunder Gundersen f. 20/5-1860.
2. Ole Andreas Gundersen f. 14/3-1862.
3. Anne Maria Gundersdatter f. 16/1-1865.
Eier 1840.

Det ble, naturlig nok, ingen barn i det første ekteskapet da Anne Andersdatter var 55 år da de gifta seg.

F.f. Gaardm. Gunder Gundersen Tvedt og Anne Magrethe Olsdatters Gunder: Bergith Kittilsd. Tvedt, Kari Olsd. Tvedt, Svennung Gjermundsen Tved, Jens Olsen Kaasa, Hans Olsen Brænnebo.
F.f. Gunder Gundersen Tvedt og Anne Magrete Olsdatters
Ole Andreas: Gunnild Olsd. Kaasa, Kari Olsd. Brænnebu, Nils Hansen Jøntvedt, Ole Brænnebu, Hans Nilsen Jøntvedt.
F.f. Gunder Gundersen Tvedt og Anne Magrethe Olsdatters
Anne Maria: Anne Nilsd. Tvet, Kari Olsd. Brennebu, Svennung Gjermundsen Tvedt, Jørgen Pedersen Tvet. Ole Jørgensen Tvedt.

Et stort skifte her etter Anne Andersdatter i 1859.

Ved skifte etter Gunder fikk Anne Margrethe lov til å sitte i uskifta bo, og ved skifte etter henne i 1871 ble gården solgt til S. D. Cappelen
for 2.000 spd.

Blåboka (matrikkelgrunnlaget 1866) forteller at gården var på 86 måI og at en kunne fø 1 hest, 4 kuer og 6 sauer.

Hele Tveit ble solgt til S. D. Cappelen i 1871. Jorda ble sammenføyd med Holla gård.

Tveit ble deretter sletta som egen gård, men de brukbare husene ble leid ut til Ulefos Jernværks arbeidere.

Leieboere her under FT 1865:

2 Gaarde. Bruges under et med Holden Gaard.

Anders Gundersen, Huusfader, Inderst, Jordarbeider, Gift, 35, Holden.
Andrea Kittilsdatter, hans Kone, 36, ditto.
Gunder Andersen, deres Søn, 10, ditto.
Kittil Andersen, ditto, 8, ditto.
Andreas Andersen, ditto, 3, ditto.
Karen K, Andersdatter, deres Datter, 7, ditto.
Anne Andersdatter, ditto, 1, ditto.

Her var i 1865 oppført Carl Andersen med familie. Se Familie 5 - Tuftehagen 1875.

Dette bruksnummer i 1875:

Jordbruksarbeider, leieboer
Gunder Gundersen (Gunnar Gunnarsen Myren) fra Sjørholt i Helgen f. 8/5-1842 d. 2/6-1909 på Myrastua av slag, 67 år gml., s.a. Gunder Gundersen Sjørholt.
 g. i Holla 27/12-1867 m. Aaste Kirstine Olsdatter fra Verket f. 2/8-1845 d. 14/3-1920 på Vrangfoss av "Hjerneblødning og Alder, 74 år gml.", d.a. smed Ole Jørgensen. Se Familie 24 - Verket 1835.

Forlovere: "
Christen Svendsen Myhren og Jens Gundersen Holtenhagen."
Bruker ca. 1867.

Intet dyrehold her i 1875.

Denne familien flytta til Heggemoen, trolig våren 1879. Siden bodde de på Myra under Prestegården.
Gunder Gundersen ble kalt "handlende" ved sin datter Inger Christines vielse i 1890.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Tveit vestre 14
Gnr 14. Gammelt løpenr. 28a.

Delt fra V. Tveit i 1821.


Bonde, selveier
Frederik Olsen Tved fra V. Tveit f. 15/4-1798, s.a. Ole Andersen Tvedt.
g. i Holla 27/12-1822 m. Inger Andersdatter fra Torsnes under Søve f. 26/7-1799, d.a. Anders Andersen Torsnæs.
Forlovere: "Steen Hotved og Steen Tufte."
1. Maren Frederiksdatter (Mari Fredriksdatter) f. 31/10-1823 g.m. Thor Pedersen Verket. Se Familie 107 - Verket 1865.
2. Ole Frederiksen f. 16/6-1825. I Porsgrund i 1858.
3. Maria Frederiksdatter f. 16/12-1826. Registret utflytta til Bø (Lunde?) i 1849.
4. Andrea Frederiksdatter f. 7/5-1829.
5. Anne Frederiksdatter f. 5/6-1831 g.m. Jørgen Halvorsen Fæhn fra N. Fen(2). Se der.
6. Anders Frederiksen f. 8/6-1834. På Herre i 1858.
7. Maren Gurine Frederiksdatter f. 16/2-1840 g.m. sin søster Annes enkemann, Jørgen Halvorsen Fæhn. Se N. Fen(2).
8. Marthe Fredriksdatter f. 20/9-1842.
Eier 1820.

F.f. Inderste Frederik Olsen Tved og Inger Andersdatters Maren: Marthe Namløs, Gunnil Andersd. Wibetoe, Anders Thorsnæs Yngre, Niels Ringsevje og Ole Andersen Namløs.
F.f.
Gaardmand Fredrich Olsen Tved og Inger Andersdatters Ole: Anne Andersd. Saug., Gunnil Andersd. Søwe, Johannes Namløs, Anders Thorsnæs og Hans Fiskestien.
F.f. Gaardm. Frederich Olsen Tved og Inger Andersdatters Maria: Gunnil Andersd. Hovet, Kari Johannesd. Tved, Ole Holden, Anders Tved og Peder Nielsen Heinen.
F.f. Frederich Olsen Tvedt og Inger Andersdatters Andrea: Anne Tvedt, Kirsten Olsd. Namløs, Anders Tvedt, Gunder Tvedt, Niels Tvedt.
F.f. Frederich Olsen Tved og Inger Andersdatters Anne: Gunnild Johannesd. Tved, Kirsten Olsd. Namløs, Ole Olsen Namløs, Niels Olsen Tved, Kittil Andersen Namløs.
F.f. Gaardmand Frederik Olsen Tved og Inger Andersdatters Anders: Gunnild Johannesd. Tved, Maren Nielsd. Tved, Anders Torsnæs, Ole Olsen Namløs, Johannes Nielsen Namløs.
F.f.
Gaardmand Frederik Olsen Tvedt og Inger Andersdatters Maren Gurine: Marthe Steensd. Holla, Mari Frederichsd. Tved, Niels Jørgensen Holla, Gunder Gundersen og Ole Gundersen Tved.
F.f. Gaardmand Frederik Olsen Tved og Inger Andersdatters Marthe: Gunnild Johannesd. Tvedt, Mari Frederiksd. Søwe, Niels Tved, Ole Fredriksen Fæhn, Ole Gundersen Tved.

Gården ble solgt ved auksjon i 1840. Da måtte de flytte fra gården. De bodde noen år i Kåsa under Håtveit. Familien er registrert
i utflyttingslistene i Holla kirkebok, som utflytta til Herre i Bamble våren 1850. Det var foreldrene og barna, Anders Frederiksen og
Marthe Frederiksdatter.

Vi kan dessuten se av fadderlister under Jørgen Halvorsen Fæhn og (datteren her) Anne Freriksdatter, at Frederik Olsen og
Inger Andersdatter bodde på Herre i 1858. Se N. Fen(2).

Selveier
Ole Andersen Meelteig.
Eier 1840.

Bonde, selveier
Christen Jørgensen.
g. i Holla 14/11-1845 m. Karen Steensdatter fra Tufte(6) f. 10/3-1825, d.a. Steen Andersen Tufte.
Eier 1845 - 1857.

Christen Jørgensen (1845-57) ble g. m. Karen Steensdatter Tufte samme året som han overtok eiendommen. Utvandra til Amerika i 1851.

Gjermund Halvorsen Eikarud fra Bø (1857-68).

Blåboka av 1866 oppglr den samme størrelse og den samme besetning som på bruk 1 av Vestre Tveit.
Nettoinntekten av skogen er også den samme.

S. D. Cappelen er eier fra 1868 og kjøpesummen var 2.500 spd.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Dåpan - Daapen
Ikke skyldsatt. Trolig samme plass om også ble kalt både Kåsa og Plassen.

Dåpan er som regel en indikasjon på et søkk i terrenget.

Se Kåsa under Tveit.


 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


 

Briskemyr - Breskemyr
Gnr 14 - bnr. ? Landskyld 4½ setting.

Briskemyr ligger i dag ved Briskemyrveien.
 

Tidligere bonde
Ole Halvorsen Tved/ Briskemyhr fra Ø. Tveit(1) dpt. 27/9-1739 bg. 12/9-1811. "Ole Halvorsen Breskemyr, 76 Aar.", s.a. Halvor Olsen Tved.
g1g i Holla 31/10-1762 m. Marthe Steensdatter fra Håtveit store dpt. 29/12-1737 bg. 23/2-1775. "Marthe Steensd. Tved, 38 Aar 1 Mnd. 15 Dage.", d.a. Steen Andersen Haatved.
g2g i Holla 1/9-1776 m. Maren Augensdatter fra Juvet under Vibeto nedre dpt. 16/6-1748 d. 4/2-1817. "Maren Ougensd. Huusmands Enke Breskemyhr, 68 Aar 8 Mnd.", d.a. Augen Christensen Juvet.
Bruker ca. 1776.

Se alle barna der han bodde i sitt yrkesaktive liv: Ø. Tveit(1).

Arbeider, husmann
Rasmus Hansen Briskemyr f. ca. 1729 bg. 3/5-1787. "
Rasmus Hansen Brischemyren, ved Holden, 58 Aar.", s.a. Hans Rasmussen Røybæk.
g.m. Marie Hansdatter f. ca. 1725 bg. 2/11-1793. "Maria Hansd. Røjbæk, ved Holden, 68 Aar."
1. Hans Rasmussen f. ca. 1763. Se Røybekk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1792 - 1800, folie 153b, Digitalarkivet.
Sted: Pladsen Røibæch under Gaarden Tvet i Holden Præstegield Anno 1793 den 4de December.
Været gift 2de ganger. Første gang med Rasmus Hansen. Død. Andre gang med Ole
Afdøde Enche Marie Hansd. Røibech og hendes Børn:
Sønnen Hans Rasmussen. Myndig.
Datteren Thone Olsd. 18 Aar.
Tollef Olsen Fæhn.
Datteren Anne Olsd. 15 Aar. Formynder: Tollef Olsen Fæhn.
Dette utdrag av skifte: G.S. 2021.
Se også:
Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Skogsarbeider, husmann/ inderst
Augen Olsen (Ougen) fra Ø. Tveit f. 20/1-1785 d. 30/5-1823 på Briskemyr, 40 år gml., s.a. Ole Halvorsen Tveit/ Briskemyr.
g. i Holla 28/12-1812 m. Ingeborg Nilsdatter "fra Namløs" f. ca. 1782.
1. Ole f. 23/1-1816 (hjemmedøpt samme dag) d. 30/1-1816 på Briskemyr, 8 dager gml.
2. Ole f. 25/12-1818 d. 1/3-1819 på Briskemyr, 2 mnd. gml.
3. Maren Augensdatter f. 22/10-1821.
Bruker med sin mor 1811.

F.f. Huusmand Ougen Olsen Breskemyhr og Ingebor Nielsdatters Ole: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 23/1.
F.f. Huusmand Ougen Olsen Breskemyhr og Ingebor Nielsdatters
Ole: Kirsten Lindgreen, Marthe Breskmyhr, Anders Tved, Gunder Tved og Frederich Tved.
F.f.
Huusmand Ougen Olsen Breskemyhr og Ingebor Nielsdatters Maren: Thone Tved, Marthe Breskemyhr, Halvor Tved, Ole og Thor Halvors Sønner Tved.

Ingeborg Nilsdatter var i tjeneste hos den ugifte Ole Johannesen Namløs på Namløs fram til hun gifta seg.
Nevnt der i februar 1801 (folketelling).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1824-1828, folie 641b. Digitalarkivet.
Sted: Røibæk under gaarden Tvedt i Holden Præstegield - Anno 1926 den 12. October.
Ougen Olsen, død paa Pladsen Breskemyr for flere aar siden.
Arvinger: Enken Ingeborg Nielsd. og deres sammeavlede datter Maren Ougensd. 5 Aar 14 maaneder.
Formynder for Maren: Kjøstol Christensen Haatvedt.
Av dyr hadde de kun en voksen sau med et lam.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Det ble skiftet etter Augen Olsen på Røybekk i 1826 (se ovenfor). Grunnen kunne være at enka seinere samme år skulle gifte seg
igjen til nettop Røybekk. Hun gifta seg 27/12-1826 med enkemann Hans Rasmussen.
Se Røybekk.


Halvor Olsen Tved. Se Ø. Tveit(1)
Halvor Olsen Tved skyldsatte denne gamle husmannsplassen i 1799 og solgte den samme år til baron Løvenskiold.

Briskemyr har siden vært i Jernværkets eie.

Enka Marie Hansdatter ble g2g med Ole NN. Se Røybekk under Tveit.

Skomaker, husmann
Ole Halvorsen Briskemyr fra Ø. Tveit(1) f. 5/4-1797, s.a. Halvor Olsen Tved.
g1g i Holla 10/1-1818 m. Ingeborg Olsdatter fra Hollaseter under Holla f. 29/7-1798 d. 18/4-1822 på Ø. Tveit, 23 år gml., d.a. Ole Andersen.
Forlovere: "
Ole Tved og Anders Tved."
g2g i Holla 6/6-1823 m. Lisbeth Hansdatter fra Brennebu under Tveit f. 9/5-1795, d.a. Hans Rasmussen Brenneboe.
Forlovere: "
Anders Meelteig og Anders Tved."
1. Marthe Olsdatter f. 7/12-1818.
2. Halvor f. 5/10-1820 d. 7/1-1821 på "Tved", 3 mnd. gml.
3. Ingeborg f. 23/1-1822 d. 24/11-1823 på "Tved", 10 år 10 mnd. gml.
Barn i 2. ekteskap:
4. Margrethe Olsdatter f. 10/12-1823.
5. Hans Olsen f. 22/9-1826. Skomaker. Se Familie 3 - Odden 1875.
6. Ingeborg Olsdatter f. 13/12-1829.
7. Halvor Olsen f. 18/9-1833. Ble tømmermerker. Se Familie 102 - Verket 1865.
8. Anne Pernille Olsdatter f. 30/4-1837 g.m. Halvor Johnsen. Se Hollahagen.
Bruker ca. 1826.

F.f. Gaardmand Ole Halvorsen Tved og Ingebor Olsdatters Marthe: Ingebor Tved, Kirsten Dammen, Halvor Tved, Anders Holdensæteret og Thor Tved.
F.f. Inderste Ole Halvorsen Tved og Ingebor Olsdatters
Halvor: Bodel Maria Holden, Ingebor Jensd. Wrk., Halvor Tved, Hans Holden og Peder Olsen Wibetoe.
F.f. Inderste Ole Halvorsen Tved og Ingebor Olsdatters
Ingebor: Thone Tved, Mari Hotved, Halvor Tved, Halvor Heisholt og Thor Tved.
F.f. Inderste Ole Halvorsen Tvedt og Lisbeth Hansdatters
Margrethe: Mari Rødningen, Margrethe Lien, Halvor Tvedt, Ole Sørensen og Ole Hansen Brenneboe.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Briskemyhr og Lisbeth Hansdatters
Hans: Mari Halvorsd. Tved, Berthe Knudsd. Tved, Ole Sørensen, Thor Halvorsen Tved og Ole Hansen Brenneboe.
F.f. Ole Halvorsen Briskemyhr og Lisbeth Hansdatters
Ingebor: Magrethe Brennebo, Karen Olsd. Briskemyhr, Thord Striken, Niels Thordsen Juvet, Rasmus Lommerud.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Briskemyhr og Lisbeth Hansdatters
Halvor: Maren Halvorsd. Striken, Maren Rejersd. Pladsen, Thor Halvorsen Striken, Ole Halvorsen Brenneboe, Anders Christophersen Lucenæs.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Hollakaasa og Lisbeth Hansdatters
Anne Pernille: Mari Hansd. Pederskaas, Marthe Olsd. Torsnæs, Thor Striken, Ole Hansen Brenneboe, Ole Gundersen Tved.

Ole Halvorsen bodde på Ø. Tveit i hele første ekteskap og litt uti det andre. Før september 1826 hadde de flytta
hit til Briskemyr.

Skomaker, husmann
Anders Andersen Briskemyhr fra Sagene  f. 28/6-1805., s.a. sagmester Anders Hansen. Se Familie 25 - Sagene 1822.
g. i Holla 3/12-1831 m. Asberg Larsdatter fra Verket (Ringsevja) f. 2/3-1808, d.a. Lars Nilsen Ringsevjen. Se Familie 56 - Verket 1822.
Forlovere: "Even Larsen Saugene og Johannes Bentsen Saugene."
1. Berthe Maria Andersdatter f. 9/12-1831 g.m. Nils Andreas Pedersen fra Helgeroen. Se Familie 27 - Verket 1865.
2. Andreas Andersen f. 15/5-1835. Se nedenfor.
3. Lars Andersen f. 5/5-1839.
Bruker ca. 1839.

F.f. Skomager Anders Andersen Ringsevje og Asber Larsdatters Berthe Maria: Maria Isachsd. Ringsevje, Gunnild Larsd. Ringsevje, Jon og Even Ringsevje, Ole Kamperhoug.
F.f. Anders Andersen Ringsevjen og Asber Larsdatters Andreas: Maria Isaksd. Ringsevjen, Marthe Andersd. Monken, Lars Kamperhoug, Jon Larsen Ringsevjen, Thomas Rasmusen Kronborg.
F.f. Huusmand Anders Andersen Briskemyhr og Asbær Larsdatters Lars: Inger Christiansd. Ringsevjen, Marthe Andersd. Holla, Even Larsen Ringsevjen, Ole Larsen Kamperhoug og Anders Larsen Wrk.

Denne familien bodde først en tid på Ringsevja under Prestegården.

Verksarbeider, skogsarbeider, leieboer
Andreas Andersen
herfra f. 15/5-1835 på Ringsevja d. 7/5-1883 på Holla gård av astma og tæring, s.a. Anders Andersen Briskemyr.
g. i Holla 30/5-1863 m. Aaste Karine Jensdatter fra Gunnerud under Holla Prestegård f. 22/12-1841 d. etter 1928, d.a. Jens Andersen Gunderud.
Forlovere: "Niels Rasmussen Rønningen og Johannes Jensen Herregaarden."
1. Anne Jensine Andreasdatter
f. 4/3-1864 g.m. Ole Pedersen. Se Hollavegen 29 under Prestegården.
2. Anders Andreassen f. 14/10-1868.
Se Hollavegen 33 under Prestgården.
3. Johannes Andreassen f. 29/11-1875.
Bruker i 1865.

F.f. Værksarb. Andreas Andersen Briskemyr og Aaste Karine Jensdatters Anne Jensine: Berthe Marie Andersd. Vrk., Karen Nilsd. Romnæs, Nils Pedersen Vrk., Jens Jensen Gunderud, Andreas Jensen Gunderud.
F.f. Andreas Andersen Briskemyhr og Aaste Karine Jensdatters
Anders: Berthe Maria Andersd. Vrk., Marthe Jensd. Gladhuus, Nils Pedersen Vrk., Østen Hansen Haugbakken, Nils Nilsen Gladhuus.
F.f. Andreas Andersen Haatved og Aaste Karine Jensdatters
Johannes: Barnets Moder, Gunhild Maria Christensd. Haatved, Nils Pedersen Vrk., Nils Nilsen Kaasa, Ole Andersen Meelteig.

Denne familien bodde på Håtvedt lille som inderster (leieboere) i 1875. Se Hollavegen 33 under Prestgården.

Jordbruksarbeider, husmann
Ole Olsen Grini f. 15/12-1865 i Lunde, s.a. gbr. Ole Johnsen Grini.
g. i Holla 19/6-1891 m. Andrea Emanuelsdatter fra Bergkåsa under Tvara f. 30/4-1863 d. 26/6-1913 på Briskemyr, d.a. Emanuel Rasmussen Bergkaasa.
1. Olavus Olsen f. 4/3-1892.
2. Emil Olsen f. 21/5-1895.
3. Johannes Olsen f. 16/4-1902.
Bruker 1900 og 1910.

Ole Olsen Grini kjøpte tomt i 1914, utskilt fra Helgeroa under Holla Prestegård. Se eiendommen Grini.

Skogsarbeider, husmann
Kristen Jensen Briskemyr
(Christen Jensen Briskemyr) fra Halfardalen i Drangedal f. 10/11-1877 d. 14/3-1956, s.a. Jens Halvorsen Lauvaasen.
g. i Lunde 16/11-1903 m. sypike Karen Julsdatter England fra Landsmarka i Lunde f. 23/12-1885 d. 6/9-1961, d.a. skredder Juul Halvorsen.
Forlovere: "Jens H. Lauvaasen og Paul T. Rønningen."
1. Jens Amandus Briskemyr f. 26/4-1904 i Lunde d. 5/7-1985. Bosatt på Briskemyr. Ugift.
2. Julie Marie Briskemyr f. 21/5-1907 i Lunde g.m. Johannes Holte. Bodde på Hvalstad.
3. Ingeborg Kristine Briskemyr f. 2/2-1909 i Lunde g.m. Anders A. Moen. Se Nygårdsvold under Prestegården.
4. Halvor Martinius Briskemyr 29/12-1910 i Lunde g.m. Gunvor Strømodden.
5. Borghild Karine Briskemyr (Bergliot Karine?) f. 8/11-1912 i Lunde g.m. Anders Grøndal. Bodde på Hvalstad.
6. Kristen Johannes Briskemyr f. 26/3-1915.
7. Ingebret Briskemyr f. 24/12-1916 i Holla. Se Herregårdsv. 85 under Prestegården.
8. Amandus Briskemyr f. 14/1-1919 g.m. Margit Skoltøya fra Tromsø. Bodde i Horten.
9. Anne Marie Briskemyr g.m. Rolf Ekeli fra Eidanger. Bodde i Stockholm.
10. Margit Karette Briskemyr g.m. Erik Lundquist. Bodde i Upsala i Sverige.
Bruker 1916.

Denne familien er registrert unnflytta (Holla kirkebok 1908-1923) fra Smestad under Lunde i Landsmarka til Briskemyr i Holla den 15/5-1916.
Han skrev seg for "Kristen Jensen Lauvaasen" ved innflyttinga. Han ble konfirmert i Drangedal 1892 og hun ble konfirmert i Lunde i 1900.
De bodde på Briskemyr i 25 år.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Stensrud - Steinsrud
Gammel husmannsplass under Tveit. Gammelt løpenr. 27, 29 (1875).

Arbeider, husmann
Nils Isaksen Stensrud f. ca. 1725 død eller flytta ut før 1801.
g1g i Holla 24/6-1747 m. Anna Nilsdatter fra Hollaseter under Holla dpt. 26/9-1728 bg. 19/12-1752, d.a. Nils Pedersen Hollasæther.
g2g i Holla 2/11-1753 m. Berthe Hansdatter fra Hvalen i Helgen f. ca. 1730 d. 23/7-1819 på Kåsa under Prestegården, d.a. Hans Brynildsen Hvalen.
1. Nils dpt. 1/11-1748 bg. 19/12-1752. "Niels Nielsen Steensrud, 4 Aar."
2. Ole dpt. 9/9-1752 bg. 6/1-1753. "Ole Nielsen Steensrud, 17 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
3. Anne dpt. 6/11-1754 bg. 16/11-1754. "Hans Nielsen(!) Steensrud, 14 Dage." (Prester kan også gjøre feil. G.S.)
4. Nils Nilsen dpt. 31/8-1755. Se Kåsa under Prestegården.
5. Hans Nilsen dpt. 23/7-1758.
6. Anna dpt. 24/3-1761 bg. 2/8-1761. "Anna Nilsd. Jentved, 18 Uger."
7. Isak dpt. 13/1-1763 bg. 6/2-1763. "Isach Nielsen Kolle, 1 1/2 Uge."
8. Maren Nilsdatter dpt. 26/2-1764.
Bruker ca. 1748.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Isachsen Steensrud og Annas Niels: Anders Tved, Halvor Tved, Kirsten Gladhuus, Gro Kiøstolsd. Søve.
F.f. Niels Steensrud og Anna Nielsdatters
Ole: Halvor Tved, Tyge Hegnen, Margrethe Tved, Kirsten Lommerud, Marthe Tollefsd. Tved.
F.f. Niels Steensrud og Berthe Hansdatters
Anne: Halvor Tved, Anders Hottved, Ole Tved, Marthe Tved, Maren Hvala.
F.f. Niels Steensrud og Berthe Hansdatters
Niels: Halvor Tved, Torbiørn Nielsen, Margrethe Tved, Anna Kirstine Tvedplads, Ingebor Torsnæs.
F.f. Niels Isachsen Stensrud nu paa Grinieyet i Lundehæret og Berthe Hansdatters
Hans: Halvor Tved, Lars Myren, Tron Namløs, Karen Grini, Ragnil Helgesd.
F.f. Niels Isachsen og Berte Hansdatters
Anna: Rolf Kolle, Kittil Jentved, Thor Klevsgaden, Guro Jentved, Ingebor Kolle.
F.f. Niels Isachsen og Berthe Hansd. Kolles
Isach: Rolf Kolle, Rasmus Huuset, Torbiørn Præstegaard, Kirsten Kolle, Marthe Andersd. Jentved.
F.f. Niels Isachsen Bierven og Berthe Hansdatters
Maren: Anders Kniben, Colbiørn Kaasen, Jens Bierven, Kirsten Kolle, Maren Kaasen.

Nils Isaksen var på sommeren 1758 en tur til "Grinieyet i Lundeherred" (en plass under Grini). Kilde: Se fadderlista til sønnen Hans Nilsen.
Han hadde trolig slektninger der. Siden kan vi se av samme fadderliste at de flytta litt på seg.

Gruvearbeider, husmann
Anders Jensen fra Verket dpt. 15/4-1758 d. 30/12-1822 på Tuftehaugen, s.a. "oppvigleren" Jens Olsen Ringsevje. Se Familie 40 - Verket 1762.
g1g i Holla 29/4-1785 m. Berthe Andersdatter fra Se Ø. Heisholt(14) f. ca. 1762 bg. 30/4-1798. "
Birte Andersd. Tejen, ved Holden, 36 Aar. Død af en forkølese hun fik i Barselseng.", d.a. Anders Hansen.
Forlovere: "
Christopher Tofte og Tollev Heisholt."
g2g i Holla 17/4-1804 m. enke Anne Halvorsdatter Borgen f. ca. 1771.

Forlovere: "
Th. Vibeto og Steen Tufte."
Bruker 1786 - 1798.

Anders Jensen flytta til Teigen under M. Namløs rundt 1798. Enkemannen Anders Jensen bodde på Tuftehagen i februar 1801.

Arbeider, husmann
Jens Andersen fra Tufte(6) dpt. 8/4-1767, s.a. Anders Olsen Tufte.
g. i Holla 15/4-1790 m. Anne Jensdatter fra V. Kolstad dpt. 23/5-1768 i Gjerpen, d.a. Jens Christensen Gulset/ Kolstad.
Se Teksle.

Verksarbeider, kontorbetjent
Tallak Reiersen fra Plassen under Tveit f. 19/4-1807 d. 20/7-1849 på "Steensrud" av "Lungesott", 45 år gml., s.a. Reier Tallaksen Pladsen.
g. i Holla 24/5-1828 m. Karen Halvorsdatter "fra Verket" f. ca. 1798 i Lunde (Bø?) d. 28/11-1882 på Verket.
Forlovere: "Frederik Olsen Tved og Anders Olsen Tved."
1. Herman Frederich Wilhelm Tallaksen f. 5/7-1828. I tjeneste hos bokbinder Prins i Larvik i 1851 og i 1855.
2. Reier Tallaksen f. ca. 1831 på Hørte. I tjeneste hos buntmaker Sørbøe i Skien i 1851 og i 1855.
3. Mari Anne Helgine Augusta Tallaksdatter f. 29/8-1834. I tjeneste hos handersborger P. Knudsen i Skien i 1855.
4. Hans Tallaksen f. 16/1-1837.

F.f. Tallak Rejersen Wrk. og Karen Halvorsdatters Herman Frederich Wilhelm: Maren Halvorsd. Klevsgade, Ingeborg Jensd. Saugbr., Frederich Tvedt, Ole Halvorsen Saugbr., Andreas Rejersen Pladsen.
F.f. Tallak Rejersen Wrk. og Karen Halvorsdatters
Mari Ann Helgine Augusta: Maren Halvorsd. Klevsgade, Maren Rejersd. Pladsen, Rasmus Olsen Kronborg, Tyge Halvorsen, Andreas Rejersen Pladsen.
F.f. Kontoirbetjent Tallak Rejersen og Karen Halvorsdatters
Hans: Kirsten Maria Jacobsd. Wrk., Karen Rejersd. Pladsen, Thomas Pedersen Wrk., John Larsen Wrk., Niels Johnsen Wrk.

Tallak var på Hørte i Bø i 1829, hvor han arbeidet ved Hørte-hammeren. Dette tilhørte også Ulefos Jernværk.
I 1834 var han tilbake i Holla med sin familie.

Eier: Jernverkets eiere. 24 mål dyrka mark.

Arbeider, leilending
Nils Christiansen Stensrud
fra V. Heisholt(A) f.
15/12-1788 d. 1/2-1837 på Stensrud, 48 år gml., s.a. Christian Fredrik Johannesen Heisholt.
g. i Holla 4/11-1815 m. Maren Hansdatter fra Verket f. 10/6-1793, d.a. Hans Hansen "den store". Se Familie 31 - Verket 1801.
Forlovere: "
Anders Andersen Wærket og Hans Hansen Wærket."
1. Christiane Nilsdatter f. 28/1-1816.
2. Gunhild Maria Nilsdatter f. 22/11-1817.
3. Anne Nilsdatter f. 7/4-1820. Registrert utflytta til Stavanger vinteren 1842.
4. Christian Fredrik f. 2/2-1824 d. 27/6-1825 på Stensrud, 1 år gml.
5. Christian Fredrik Nilsen f. 16/8-1826.
0. Dødfødt drengebarn (tvilling) f. 11/11-1828.
0. Dødfødt drengebarn (tvilling) f. 11/11-1828.
6. Hans Nilsen f. 25/10-1829.
7. Maren f. 17/4-1833 d. 18/2-1837 på Stensrud 4 år gml.
8. Karen Nilsdatter f. 19/10-1836.
Bruker 1823.


Begge to var i tjeneste hos baron Løvenskiold på jernværket før de gifta seg.

F.f. Niels Christiansen Wrk. og Maren Hansdatters Christiane: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 29/1.
F.f. Tjener Niels Christiansen Wrk. og Maren Hansdatters
Gunnil Maria: Anne Tvara, Christine Ellefsd. Wrk., Reier Pladsen, Anders Andersen Wrk., Rasmus Friderichsen Wrk. og Gunder Heisholt.
F.f. Tjener Niels Christiansen Wrk. og Maren Hansdatters
Anne: Ragnil Nielsd. Wrk., Inger Christiansd. Heisholt, Ole Nielsen Kaasen, Gunder Christiansen Heisholt og Jacob Jansen Haugene.
F.f. Huusmand Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansdatters
Christian Friderich: Mari Helgesd. Pladsen, Johanne Sophie Dahl, Reier Pladsen, Gunder Christiansen Heisholt og Hans Hansen Wrk.
F.f. Huusmand Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansdatters
Christian Frederich: Anne Bergekaas, Ingebor Johannesd. Heisholt, Rasmus Bergekaas, Tollev Larsen Wrk. og Hans Hansen Wrk.
NB! Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansdatters Dødfødte Drengebarn. Moderen mærked Liv hos Børnene nogle Dage før Fødselen.
Det ene maatte tages fra hende af Jordemoderen, Jomfrue Olsen 6 Timer after at det første var født.
F.f. Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansdatters
Hans: Maria Hansd. Wrk., Inger Christiansd. Ringsevje, Rejer Tallaksen Pladsen, Tallak Rejersen Hørthe, Hans Tinholt, Tollev Larsen Wrk.
F.f. Huusmand Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansdatters
Maren: Ellen Andersd. Heisholt, Gunnild Maria Nielsd. Tved, Clemmet Christensen Heisholt, Hans Tintholt Wrk., Niels Rasmusen Bergkaasen.
F.f. Huusmand Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansdatters
Karen: Anne Hansd. Bergkaasen, Anne Nielsd. Præstegaarden, Rasmus Bergkaasen, Hans Tintholt Wrk., Niels Rasmussen hos Cappelen.

Arbeider, inderst
Christian Fredrik Nilsen herfra f. 16/8-1826.
g. i Holla 16/11-1846 m. Sophie Marie Rasmusdatter fra Porsgrunn f. ca. 1827, d.a. Rasmus Larsen i Porsgrund.
Forlovere: "
Ole Andersen Meelteig og Ole Jørgensen Tved."

Dette ekteparet er registrert utflytta fra Holla til "Christiansand" våren 1847.
De var tilbake og fikk barn her i 1853.

Sagbruksarbeider, skogsarbeider, husmann
Sigurd Jonsen Texle fra Jonsås i Sauherad f. ca. 1810 d. 8/1-1864 på "Texle af Tæring", 57 år gml., s.a. Jon Olsen Jonsaas i Sauherad.
g. i Holla 27/6-1838 m. Liv Olsdatter fra Evjen (Evju) under Baksås f. 24/11-1811, d.a. Ole Gjermundsen.
Bruker fra 1839-1841. Se Teksle(3).

Arbeider, leilending
Claus Knudsen fra Naas i Drangedal f. 18/1-1818, s.a. Knut Thomassen Naas.
g. i Holla 16/5-1845 m. Gunhild Maria Johannesdatter fra V. Heisholt(7) f. 1/12-1824, d.a. Johannes Rasmussen Heisholt.
Bruker ca. 1847. Se Velkom under Kolstad store.

Kilde: Kirkebok for Holla (1831-1848). Innflyttingsliste for 1847.
Dette ekteparet er registrert innflytta til Holla fra Drangedal våren 1847.

Arbeider, husmann
Peder Olsen fra Nibb under Omtvedt f. 5/7-1826, s.a. Ole Jonsen Nib.
g. i Holla 6/9-1850 m. Karen Gurine Larsdatter fra Åfoskås under M. Jøntvedt f. 24/7-1827, d.a. Lars Tollefsen Aafoskaas.
Bruker 1857 - 1863.

Registrert utflytta til Kristiansand i 1860. Se Teksle(4).

Arbeider, husmann
Halvor Jensen fra Strandkås under Naas i Drangedal f. 26/5-1836, s.a. Jens Halvorsen Strandkaas og Kari Halvorsdatter.
g. i Drangedal 14/5-1858 m. Margith Olsdatter fra Lunde i Tel. f. 8/5-1835, d.a. husmann Ole Henriksen Fiskodden og Inger Hansdatter.
1. Kari f. 31/7-1858 på Kåsa under Naas i Drangedal.
2. Inger Oline Halvorsdatter f. ca. 1860 i Lunde.

3. Aase Maria Halvorsdatter f. 1863 i Lunde.
4. Gunhild Jensine Halvorsdatter f. 15/4-1867 på Stensrud i Holla.
5. Jens Halvorsen f. 9/9-1870 på Dalen under Åkre i Drangedal g. i Drangedal m. Anne Karine Andreasdatter Kaasa.
6. Maren Helene Halvorsdatter f. 24/12-1873 i Drangedal g.m. Knut fra Kjøllebrønn.
7. Ole Halvorsen f. 25/1-1877 på Øygardsdalen under Oseid i Drangedal, d. 21/11-1962 g.m. Else Akseline Rasmusd. Jordanger fra Breim i Nordfjord (Gloppen). Bodde på Røsvik i Drangedal.

Bruker 1865-1867.

F.f. Husm. Halvor Jensen Stensrud og Margith Olsdatters Gunnild Jensine. Fadd: Karen Nilsd. Gunnerud, Aaste Olsd. Tvedt, Jens Olsen Kaasa, Halvor Johnsen Hollahagen, Andreas Andersen Briskemyr.

Under folketellinga 31/12-1865: Mari Hansdatter, Føderaadskone, Enke f. ca. 1791 i Holla.
Denne familien flytta til Drangedal før september 1870. De har aldri blitt registrert inn- eller utflytta i Holla kirkebøker.


Skogbetjent ved Ulefos værk og prestegårdens skoger, enkemann
Nils Rasmussen Rønningen fra Bergkåsa under Tvara f. 18/10-1813 d. 13/4-1888 på Stensrud av slag., s.a. Rasmus Halvorsen Bergkaasa.
g. i Holla 27/12-1837 m. Kirsten Gundersdatter fra Kringlefet under Ø. Heisholt f. 21/10-1815 d. 1/4-1861 av "Nærvefeber" på Rønningen, 47 år gml., d.a. Gunder Hansen Kringlefet.
Bruker 1871.

Denne familien bodde lengst på Rønningen under Holla til 1871. Se alle barna der.

Skogvokter for Cappelen, småbruker
Hans Nilsen Stensrud f. 14/1-1853 Holla.
g. 15/12-1894 m. Mari Gundersdatter f. 19/8-1870 i Holla.
1. Anna Kristine Stensrud f. 20/5-1895 g.m. Peder Olsen Bergseth.
Bruker i 1895 og i 1920.

F.f. Husmand Hans Nilsen, Stensrud og Mari Gundersdatters Anna Kristine: Arbeiderkone Andrea Thorsd., pige Kirsti Andersd. Stensrud, Former Johannes Hansen Vrk., Gbr. Rasmus Emanuelsen Bergkaasa.

Skogsarbeider for Cappelen
Peder Bergseth fra Hollav. 29 under Prestegården f. 31/3-1892 d. 30/9-1971, s.a. Ole P. Bergseth.
g. 25/10-1914 m. Anna Kristine Stensrud herfra f. 20/5-1895 d. 28/1-1972.
1. Olaf Hagvard Bergseth f. 9/2-1915 d. 28/10-1989. Deler gravstein med sine foreldre.

F.f. Sliberiarb. Peder Olsen Stensrud (f.1892) og Anna Kristine Hansdatters (f.1895) Olaf Hagvard: Faderen, Sliberiarb. Andreas Olsen Berget, Kone Anne Jensine Andersd. Bergset, Pige Anne Kristine Olsd. Bergset.

Denne familien flytta på et tidspunkt til Eidanger i Porsgrunn. Trolig til Herøya. De er gravlagt ved Eidanger nye kirkegård.

Jeger og skogsbetjent
Peder Halvorsen Myhre fra Elverum i Hedmark f. 8/10-1880 d. 12/9-1963.
g.m. Berit Sæter fra Vang i Valdres, Oppland f. 27/10-1872 d. 4/11-1952.
1. Ragna Oline Myhre f. 28/1-1907 d. 26/2-1991 g.m. Sverre Kristoffer Hernholm fra Fyresdal f. 9/7-1900 d. 27/6-1983. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
2. Helga Myhre f. 18/10-1908 g.m. Johannes Grøndal f. 21/10-1906 d. febr. 1988. Bodde i  Vesthagen.
3. Marie Myhre f. 28/6-1911 d. 23/8-1994 g.m. Håkon A. Jørgensen f. 15/6-1914 d. 11/6-1967. Gravlagt på Melum.
4. Halvor Myhre f. 12/10-1915. Se nedenfor.
Bruker 1925.

Denne familien bodde tidligere på Haugen under Eie nedre.

Besetning i 1952: 1 hest, 3 kuer og 1 kalv.

Halvor Myhre herfra f. 12/10-1915 d. 29/5-2009.
g.m. Anne Marie Hantomyra fra Lunde f. 8/9-1925 d. 9/5-2008.
1. Harald Myhre g.m. Berit Gulbrandsen. Bosatt i Drammen.
2. Kjell Myhre.
3. Astrid Myhre.
4. Svein Myhre.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Brennebu - Brennebo
Husmannsplass under Tveit.

Beliggende på Hollaheia i området rundt Stavsjø.

Brennebu var egen skolekrets for barn som bodde på plasser som:
Birgitsplass ved Håtveitsetret, Briskemyr, Busekåsa ved Vestervannet, Dåpan mot Grasfjell, Hegna 1 og Hegna 2
(mellom Hollasetret og Tekslefjell), Hegna ved Håtveit, Hollaseteret, Hollaseteret lille, Håvet ved Viftingen, Melteig-
kåsene ved Melteig, Teksle, Thorsplass ved Briskemyr, Øya 1 og Øya 2.

Plassen Brennebu besto av rundt 20 mål dyrka mark. På 1950-tallet hadde de 1 hest og 3 kuer her.

Første kjente bruker av Brennebu.

Skogsarbeider, husmann
Hans Rasmussen Brenneboe fra Huset under Kolle dpt. 10/11-1756 d. 25/3-1838 på Røybek, s.a. Rasmus Jonsen.
g. i Holla 5/9-1787 m. Pernille Knudsdatter fra Kåsa under Gåra i Bø f. 26/5-1763 d. 16/5-1827 på Brennebo, 66 år, d.a. møller Knud Sørensen og Lisbeth Mogensdatter Kaasen fra Holla.
Forlovere: "
Hr. Obirste Lieutenant Schwentzen og Hr. Leieutenant Ibsen."
1. Lisbeth f. 28/6-1790 bg. 4/11-1790. "Lisbet Hansd. Brenneboe, ved Holden, 18 Uger 2 Dage."
2. Maren Hansdatter f. 23/6-1792 g.m. Ole Sørensen. Se Perskås under Baksås.
3. Lisbeth Hansdatter f. 9/5-1795 g.m. Ole Halvorsen. Se Breskemyr under Tveit.
4. Ole Hansen f. 13/1-1799 g. i Holla 4/1-1825 m. Margrethe Jensdatter Lien.
5. Margrethe f. 17/5-1803 bg. 6/9-1805. "Magrete Hansd. Brenneboe, 2 Aar 26 Uger."
6. Rasmus Hansen f. 3/4-1809.
Br. ca. 1789.

Sitat fra kirkeboka ved vielsen: "Begge tiener hos Hr. Obriste Lieutenant Schwentzen paa Hotved."

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Rasmussen Brenneboe og Pernille Knudsdatters Lisbet: Niels Tofte, Jon Ellevsen Texle, Ellev Jonsen Texle, Karen Christensd. Texle, Astrie Halvorsd. Holden Sætter.
F.f. Hans Rasmussen Brenneboe og Pernille Knudsdatters Maren: Ole Holdensæter, Anders Olsen Tved, Ellev Jonsen Texle, Inger Larsd. Tved, Astri Halvorsd. Præstegaarden.
F.f. Hans Rasmussen Brenneboe og Pernille Knudsdatters Lisbet: Ole Holdensæter, Brynnild Rasmussen Hougen, Peder Rasmussen Meeltej, Karen Christensd. Texle, Ingeborg Michelsd. Brenneboe.
F.f. Hans Rasmussen Brenneboe og Pernille Knudsdatters Ole: Ole Holdensæter, Brynild Rasmussen Wrk., Peder Rasmussen Haatved, Ingeborg Tronsd. Texle, Anne Olsd. Haatved.
F.f.
Hans Rasmussen Brenneboe og Pernille Knudsdatters Magrete: Ellef Texle, Anne Jensd. Texle (+ foreldrene?).
F.f. Hans Rasmusen Texle og Pernille Knudsdatters Rasmus: Ola Hollensætre, Halvor Brøndahlen, Gunner Halvorsen, Anne Holla, Anne Hotvedt.


Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og hvor de bodde.

Våren 1809 hadde denne familien flytta til gården Teksle.

Skogsarbeider, husmann
Ole Hansen Brænnebu herfra f. 13/1-1799.
g. i Holla 4/1-1825 m. Margrethe Jensdatter fra Lien under ? f. ca. 1800 d. før 31/12-1865, d.a. Jens NN.
Forlovere: "
Reier Pladsen og Ole Olsen Røibek."
1. Pernille Olsdatter f. 22/9-1825. Bodde her og stelte for sin far 50 år gammel i 1875. Trolig ugift.
2. Hans Olsen f. 27/7-1827. Se nedenfor.
3. Jens Olsen Brennebu f. 10/9-1830. Se Familie 19 - Verket 1900.
3. Kari Olsdatter f. 4/2-1836.
4. Anne Margrethe Olsdatter f. 7/8-1839 g.m. enkemann Gunder Gundersen Tved. Se V. Tveit.
Bruker ca. 1825.

F.f. Huusmand Ole Hansen Brenneboe og Margrethe Jensdatters Pernille: Mari Pederskaas, Lisbeth Briskemyhr, Jens Lien, Ole Briskemyhr og Johannes Jensen Lien.
F.f. Huusmand Ole Hansen Brenneboe og Margrethe Jensdatters
Hans: Mari Pederskaas, Ingebor Jensd. Wrk., Halvor Thomasen Wrk., Ole Briskemyhr og Hans Andersen Øen.
F.f.
Ole Hansen Brenneboe og Margrethe Jensdatters Jens: Lisbeth Hansd. Briskemyhr, Maren Jensd. Lien, Ole Briskemyhr, Ole Sørensen Pederskaas, Johannes Jensen Lien.
F.f. Huusmand Ole Hansen Brenneboe og Magrethe Jensdatters
Kari: Lisbeth Hansd. Briskemyhr, Karen Rejersd. Pladsen, John Jensen Tufte, Ole Halvorsen Briskemyhr, Peder Nielsen Texle.
F.f. Ole Hansen Brænneboe og Magrethe Jensdatters
Anne Magrethe: Lisbet Hansd. Hollahaven, Ingeborg Larsd. Wrk., Peder Nielsen Texle, Ole Halvorsen Hollahaven, Hans Andersen Øen.

Sofie Larsdatter, Tjenestepige og Gjeter, Ophold her, 14, Saude (Sauherad).

Skogsarbeider, leilending
Hans Olsen Brennebu herfra f. 27/7-1827 d. 18/3-1886 på Brennebu av "Kræft i Maven".
g. i Holla 27/12-1862 m. Andrea Pedersdatter fra Teksle(B) f. 16/10-1840 d. 4/12-1922 på Brennebu av alderdom, d.a. Peder Nilsen Texle.
Forlover: "
Nils Rasmusen Rønningen."
1. Marie Hansdatter f. 13/9-1863 g.m. Martinius Larsen Røibæk. Se Røybekk under Tveit.
2. Ole Petter Hansen (tvilling) f. 7/5-1867 g.m. Anne Helliksdatter. Se Teksle(5).
3. Karen Andrea Hansdatter (tvilling f. 7/5-1867.
4. Johannes Hansen f. 15/6-1875. Se nedenfor.
Bruker 1862.

F.f. Husm. Hans Olsen Brænnebu og Andrea Pedersdatters Marie: Anne Olsd. Tvedt, Kari Olsd. Brænnebu, Ole Hansen Brænnebu, Gunder Gundersen Tved, Nils Pedersen Texle.
F.f. Husm. Hans Olsen Brænnebu og Andrea Pedersdatters
Ole Petter. (og Karen Andrea): Maria Thomasd. Holla, Inger Johnsd. Hægna, Andreas Andersen Briskemyr, Jens Olsen Kaasa, Johannes Pedersen Hollasæter.
F.f. Husm. Hans Olsen Brænnebu og Andrea Pedersdatters (Ole Petter) og Karen Andrea: Maren Nilsd. Rønningen, Marthe Nilsd. Vrk., Nils Rønningen, Halvor Johnsen Hollahagen, Johannes Sørensen Gladhus.
F.f. Hans Olsen Brænnebo og Andrea Pedersdatters
Johannes: Gunhild Olsd. Hægland, Kari Sigurdsd. Texle, Johannes Pedersen Hægland, Jens Olsen Tved, John Sigurdsen Texle.

Dyrehold på Brennebu i 1875: 3 kuer og 4 sauer. 

Skogsarbeider, jordarbeider, husmann med jord
Johannes Hansen Brennebu herfra f. 15/6-1875.
Bruker 1886.

Skogsarb., leilending
Peder Andreas Teksle
fra Gunnerudv. 16 f. 6/3-1908 d. 15/5-1989, s.a. Ole Petter Hansen Teksle.
g.m. Astrid Røibæk fra Røybekk under Tveit f. 18/5-1907 d. 13/12-1982, d.a. Martinius Larsen Røibæk.
1. Mads Oddvar Teksle f. 7/3-1934.
2. Anne Mally.
Bruker 1937.

Bruket var på 1950-tallet på rundt 20 mål og besetningen 1 hest og 3 kuer.

Brennebu har siden 1799 vært i Ulefos Jernværks eie.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Røybekk - Røibæk - Røibekkaasen
Husmannsplass under Tveit.

Beliggende på heia ved øvre Stavsjø. Hørte til Brennebu skolekrets.

Simon Ytterbøe: "Plassen Røybekk ligger ved elven Røybekk og bærer sitt navn med rette. En bekk med mye røye.
Røybekk med Øya var seter og skog under gården Tveit."

Skyldsatt og solgt av Ole Andersen Tved i 1793 til Jon Olsen Fæhn.

Landskyld 3 settinger.

Ole NN.
g.m. enke Marie Hansdatter f. ca. 1725 bg. 2/11-1793. "
Maria Hansd. Røjbæk, ved Holden, 68 Aar."
1. Thone Olsdatter f. ca. 1776. Ikke konfirmert i Holla.
2. Anna Olsdatter f. ca. 1779. Konfirmert i Helgen 1793.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1792 - 1800, folie 153b. Digitalarkivet.
Sted: Pladsen Røibæk under gaarden Tvedt i Holden præstegield - Anno 1793 den 4de December.
Lensmand for Holden Præstegield, Halvor Williksen Ytterbøe og 2de Eedsvorne Lagrættemænd Anders Stiansen Wibetoe og
Torier Nielsmundsen Wibetoe, for at Registrere og wurdere Stervboet efter  ....... wed Døden afgaat Enke Marie Hansdatter Røibæk
Arvinger: Hendes børn i 2 Ægteskab.
I 1ste Ægteskab med Rasmus Hansen, død:
1. Hans Rasmussen. Myndig.
I 2det Ægteskab med Ole. Død:
1. Thone Olsdatter 18 Aar.
2. Anna Olsdatter 15 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Anna Olsdatter f. ca. 1775 ikke i Holla g.m. enkemann Jon Hansen. Se Næsodden under Ytterbø.
"Anna Olsdatter Røybæk" ble konfirmert i Holla kirke som 18-åring i 1793, som boende hos Jon Texle (i tjeneste der).


Familie 1.
Røybekk i 1835. L.nr. 31.

Arbeider, soldat, husmann
Hans Rasmussen Røibæk fra Briskemyr under Tveit f. ca. 1763, s.a. Rasmus Hansen og Marie Hansdatter.
g1g i Holla 6/10-1790 m. Gunhild Olsdatter fra Kolstad store(A) dpt. 16/1-1757 d. 18/2-1826 på Røybekk, 69 år gml., d.a. Ole Arnesen Kolstad.
Forlovere: "Harald Texle og Hans Brenneboe."
g2g i Holla 27/12-1826 m. enke Ingeborg Nilsdatter "fra Namløs" f. ca. 1782.
Forlovere: "
Halvor Hotved og Ole Myhren."
1. Thore Hansdatter f. 19/5-1792 g.m. Simon Olsen. Se Hagen under Klovdal.
2. Rasmus bg. 15/4-1795. "
Rasmus Hansen Røjbæk, ved Holden, 1 Dag." Kun hjemmedøpt.
3. Maria Hansdatter f. 9/5-1796 g.m. Ole Olsen "fra Haatvedt". Se nedenfor.
4. Anne Hansdatter f. 9/5-1796 g.m. Kittil Pedersen. Se nedefor.
Bruker i 1788 og i 1801.

F.f. Hans Rasmussen Røybæk og Gunnild Olsdatters Thore: Ole Andersen Tved, Jon Texle, Ellev Jonsen Texle, Maren Olsd. Tved, Astri Halvorsd. Præstegaarden.
F.f. Hans Rasmussen Røjbæks og Gunnild Olsdatters Tvillinger
Maria (og Anne): Tollev Fæhn, Halvor Sande, Hans Sande, Jon Texle, Ellev Jonsen Texle.
F.f. Hans Rasmussen Røjbæks og Gunnild Olsdatters Tvillinger (Maria og)
Anne:  Anders Kittilsen Holden, Anne Jørgensd. Fæhn, Liv Olsd. af Schien, Anne Olsd. Tofte, Thore Olsd. Kolle.

Alle barn er fra første ekteskap. Hennes ugifte søster Live Olsdatter f. ca. 1762, bodde her under folketellinga i februar 1801.
Ingeborg Nilsdatter var enke etter Augen Olsen Briskemyr. Se Briskemyr.


Familie 2.
Røybekk i 1835. L.nr. 31.

Skogsarbeider, husmann
Ole Olsen Røibæk
"fra Haatvedt" f. ca. 1796.
g. i Holla 28/12-1820 m. Maria Hansdatter herfra f. 9/5-1796
, d.a. Hans Rasmussen Røibæk.
1. Gunhild Olsdatter f. 28/9-1824.
2. Ole Olsen f. 24/10-1828. Ole Olsen Røibæk (18) er registrert innflytta til Brevik som "skrædderdreng" i 1850. Attest av 14/11-1846.
Eier 1821.

F.f. Huusmand Ole Olsen Røibekkaasen og Maria Hansdatters Gunnild: Lisbeth Briskemyhr, Kirsten Kiøstolsd. Hotved, Hans Røibek, Ole Hansen Brenneboe og Thor Halvorsen Tved.
F.f. Ole Olsen Røibek og Maria Hansdatters Ole: Anne Røibek, Ingeborg Hansd. Ringsevje, Peder Texle, Ole Hansen Brenneboe, Kittil Hovet.

Ole Olsen delte gården og solgte halvdelen til baron Eggert Løvenskiold i 1823. Den andre delen solgte han til
Kittil Pedersen i 1824. Han hadde selv denne parten til 1856, da den gikk til Cappelen, Ulefoss.


Familie 3.
Røybekk i 1835. L.nr. 31.

Skogsarbeider, husmann
Kittil Pedersen Røibæk
(+ Røiseland i Bø) fra Gisholt i Melum dpt. 25/1-1784 d. 7/4-1838 på Røybekk, 42 år gml., s.a. Peder Nilsen Gisholt og Margrethe Kittilsdatter.
g. i Helgen 4/12-1815 m. Anne Hansdatter herfra f. 9/5-1796, d.a. Hans Rasmussen Røibæk.
Forlovere: "
Jon Wærstad og Halvor Wærstad."
0. Dødfødt Pigebarn f. 17/1-1823.
0. Dødfødt Drengebarn f. 29/5-1825.
0. Dødfødt Drengebarn f. 17/5-1830.
0. Dødfødt barn f. 12/8-1831.
1. Hans Kittilsen f. 21/12-1836.
Bruker 1823.

17/1-1823. Dødfødt Pigebarn. Huusmand Kittil Pedersen Røibek og Anne Hansdatter.
29/5-1825. Dødfødt Drengebarn. Huusmand Kittil Pedersen Røibek og Anne Hansdatter.
f. 17/5-1830. Dødfødt Drengebarn. Kittil Pedersen Røibek og Anne Halvorsdatter. Det fuldbaarne Foster kom mæget let til Verden.
Gjordemoderen Ingeborg Nielsdatter gjorde alt hvad hun formaade for at faa Liv i Barnet, men uden virkning. Konen har 2de (tvende) gange før født dødfødte Børn.
f. 12/8-1831.
Dødfødt barn. Huusmand Kittil Pedersen Røibek og Anne Hansdatter.
F.f. Huusmand Kittil Pedersen Røybæk og Anne Hansdatters
Hans: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Hansd. Vibetoe, Ole Meelteig, Niels Gulliksen Kaasa og Peder Kittilsen Røybæk.


Skogsarbeider, husmann
Hans Gulliksen
fra Gudmundsbekk under Tønnestul (Tinholtstul) f. ca. 1796 d. 16/9-1876 på Stoa ved Ulefoss, som enkemann og fattiglem.
g. i Helgen 4/8-1816 m. Anne Larsdatter f. ca. 1787 d. 1/6-1859 på Tinnholtstul, av alderdom, 72 år gml.
Forlovere: "Halvor Ytterbøe og Ole Ytterbøe."
1. Anne Hansdatter f. 18/9-1827.

F.f. Huusmand Hans Gullichsen Røibekpladsen og Anne Larsdatters Anne: Ingebor Tinholtstulen, Berthe Christensd. Ytterbøe, Jens Steenstad, Peder Bierkholt og Niels Gullichsen Kaasen.


Bonde, leilending
Gunder Andersen Røibæk fra Vipeto øvre(1)
f. 24/6-1834 d. 14/6-1867 på Røybekk av lungebetennelse, 33 år gml., s.a. Anders Gundersen Wibetoe.
g. i Holla 16/1-1857 m. Inger Maria Gundersdatter fra Sjørholt(1) i Helgen f. 21/10-1828 d. 30/10-1865 på Røybekk i barselfeber, 37 år gml.", d.a. Gunder Gundersen Sjørholt.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Jøntvet og Anders Gundersen Wibetoe."
1. Inger Gundersdatter f. 5/4-1857.
2. Anders Gundersen f. 7/9-1859. Se Rønningen under Bjerva.
3. Karen Gundersdatter f. 16/12-1862 g.m. Erik Hollaseter. Se Tverrgata 1 i Vesthagen under Søve.
4. Gunder Gundersen f. 17/10-1865.
Bruker i 1856.

F.f. Inderste Gunder Andersen Jøntved og Inger Maria Gundersdatters Inger: Karen Maria Gundersd. Skjørholt, Berthe Marie Gundersd. ditto, Halvor Halvorsen Jøntved, Hans Andreas Gundersen Skjørholt, Halvor Andersen Vibetoe.
F.f. Huusmand Gunder Andersen Røibæk og Inger Maria Gundersdatters Anders: Inger Andersd. Schjørholt, Berthe Maria Gundersd. ditto, Anders Gundersen Vibeto, Gunder Gundersen Schjørholt, Thor Andersen Vibeto.
F.f.
Gaardm. Gunder Andersen Røibæk og Inger Maria Gundersdatters Karen: Anne Pedersd. Jøntvedt, Asloug Andersd. Wibeto, Halvor Halvorsen Jøntvedt, Thor Andersen Wibeto, Thor Nilsen Juvet.
F.f. Gaardbr. Gunder Andersen Røibæk og afdøde hustru Inger Maria Gundersdatters
Gunder: Bergith Sigurdsd. Texle, Asloug Andersd. Vibeto, Nils Rasmussen Rønningen, Thor Andersen Vibeto, John Sigurdsen Texle.

Tjenestepike her i 1865: Enke Bergit Sigurdsdatter(24) f. i Holla.

I 1856 var den dyrka jorda her på rundt 17 mål og de kunne fø 1 ku og 2 sauer.

Ole Petter Hansen (Ole Teksle) fra Brennebu under Tveit f. 7/5-1867 d. etter 1928, s.a. Hans Olsen Brennebu.
g. i Holla 20/7-1894 m. Anne Helliksdatter (Anne Teksle) fra Lunde i Tel. f. 21/11-1870 d. 18/10-1923 på Teksle, d.a. husm. Hellik Halvorsen.

Se Teksle(5).

Skogsarbeider, leilending
Martinius Larsen Røibæk fra Slåtta-Rønningen i Kilebygda, Solum f. 13/6-1860.
g.m. Marie Hansdatter fra Brennebu under Tveit f. 13/9-1863, d.a. Hans Olsen Brennebu.
1. Hans Martinius Røibæk f. 20/2-1889. Til Hollaseter under Holla. Skogsarbeider i 1910.
2. Lovna F. Røibæk f. 7/7-1895.
3. Astrid Mathilde Røibæk f. 18/5-1907 g.m. Peder Olsen. Se Brennebu under Tveit.
Bruker ca. 1900.

Enka Anne Andersdatter f. 13/4-1840 i Solum, bodde her under folketellinga 1910. Hans mor?

Halvor Andersen, brorsønn av Martinius og sønn av Anders Rønningen, festa gården i 1945.

Røybekk besto på 1950-tallet av rundt 23 mål dyrka jord. Besetning: 1 hest, 2 kuer og 2 ungdyr.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Øya
Gnr 14 - bnr 7 og 8.

Flere Holla-gårder hadde skogseiendommer i Hollaheia. Her kunne man ha seter. Flere seterplasser ble fra tid til annen benytta
som husmannsplasser. Det ble ofte styrt av behov for bolig til skogsarbeidere og deres familier. Flere av disse plassene lå rundt
Stavsjø. I selve Stavsjø lå Øya, som til tider, besto av 2 husmannsplasser.

Bonde
Nils Nilsen Øen fra Ø. Tveit(2) f. 24/2-1786 d. 16/12-1814. "Niels Nielsen Bonde Øen, 29 Aar.", s.a. Nils Halvorsen Tved.
Nils Nilsen var ugift.

Arbeider, husmann
Morten Olsen fra Hegna under Helgen store dpt. 28/8-1746 bg. 25/7-1809. "Morten Olsen Øen, 61 Aar, s.a. Ole Mortensen Hegnen.
g1g i Holla 21/8-1774 m. Maren Arvesdatter fra S. Holla gård dpt. 23/1-1752 d. 30/11-1795 på Helgen und. Helgen, 46 år gml., d.a. Arve Olsen Holden og Helvig Thomasdatter.
Forlovere: "
Ole Steensøn Store Hottved og Anders Thomæsøn nordre Fæhn."
g2g i Holla 27/10-1796 m. enke Anne Nilsmundsdatter fra Vibeto øvre(1) dpt. 5/8-1751 d. 8/2-1832 på Tveit, 84 år gml., d.a. Nilsmund Olsen Vibeto.
Forlovere: "Ole Kittilsen Wibeto og Halvor Olsen Tved."

Morten Olsen bodde i sitt første ekteskap på Tufte, Vipeto øvre(1), Hegna og på Tveit(2). Se Hegna under Helgen store.
Anne Nilsmundsdatter var enke etter
 

Landskyld i 1838: 1 ort - 22 skill. I 1886 revidert til 0 mark 72 øre.

Ole Evensen solgte Øya til omgangsskolelærer Anders Brynildsen fra Vipeto i 1811.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 230. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Evensen til Anders Brynildsen for 700 Rdl., dateret og thinglæst 11. Juli 1811."

Omgangsskolelærer, selveier
Anders Brynildsen fra Kåsa under Hvalen i Helgen dpt. 2/2-1766 d. 6/10-1852 på Øya, s.a. Brynild Olsen Kaasa.
g1g i Holla 13/11-1794 m. Anne Brynildsdatter fra S. Jøntvedt(1) i Helgen dpt. 3/3-1771 bg. 1/12-1798. "Anne Brynildsdatter Jentved 29 aar.", d.a. Brynild Hansen Jøntved.
g2g i Holla 2/10-1799 m. enke Karen Svennungsdatter fra N. Fen(2) dpt. 31/10-1771 d. 4/6-1832 på Øya under Tveit, 60 år gml., d.a. Svennung Haraldsen Fæhn.
Eier 1811.

Se barna på Vibeto øvre(4).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 230. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Brynildsen til Hollen Jernværk paa 3/16 sætting for 50 Spd., dateret 10. Sept. 1833, thinglæst 11. Febr. 1834."

I "Blåboka" (matrikkelgrunnlaget) av 1866, er det nevnt at Øen består av 30 mål dyrka mark og at besetningen er på 2 kyr.

Enka etter Anders Brynildsen, delte gården i to like store deler mellom sønnene Hans og Jens. Her Øya 7 og Øya 8.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 230. Digitalarkivet.
"Skyldsættingsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt, afholdt 27. Sept., Thinglæst 3. October 1879.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Øya 7
Gnr 14 - bnr 7. "Øya" (14/7). En 1/2-part.

Skyldsatt som gnr 14 - bnr 7.

Skinnfellmaker, småbruker, selveier
Hans Andersen Øen fra Vibeto øvre(4) f. 26/4-1809 på Vipeto d. 28/10-1895 på Skårdal, s.a. Anders Brynildsen.
g. i Holla kirke 9/11-1832 m. Anne Andersdatter fra Melteig under Håtveit store f. 7/8-1811 d. 13/1-1888 på Øya, d.a. Anders Olsen Melteig.
Forlovere: "Anders Olsen Tved og Ole Andersen Meelteig."
1. Karen Hansdatter f. 7/10-1833 g.m. Erik Skoe fra Lunde i Tel.
2. Anders Hansen f. 11/2-1838.
3. Marthe Hansdatter f. 6/1-1845 g.m. skomaker Ole Olsen. Se Bukta under Skårdal.
4. Aslaug Maria Hansdatter f. 20/3-1849 g.m. veivokter Andreas Andersen Haugene. Se Hauane (Dalen) und. Kolle.
Eier 1832.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Huusmand Hans Andersen Øen og Anne Andersdatters Karen: Maria Andersd. Vibetoe, Karen Gundersd. ditto, Anders Hansen Vibetoe, Anders Brynnildsen Øen, Peder Andersen Meelteig.
F.f. Huusmand Hans Andersen Øen og Anne Andersdatters
Anders: Ingeborg Hansd. Meelteig, Asloug Maria Andersd. Meelteig, Ole Andersen ditto, Jens Andersen Øen, Knud Andersen Wrk.
F.f. Husmand Hans Andersen Øen og Anne Andersdatters Marthe: Kari Andersd. Hollasætre, Mari Andersd. Søwe, Peder Tinholtstulen, Jens Øen og Hans Olsen Brænneboe.
F.f. Husmand Hans Andersen Øen under Tved og Anne Andersdatters Asloug Maria: Asloug Andersd. Wrk., Mari Andersd. Søwe, Hans Gjertsen Wrk., Peder Andersen Kaasen, Anders Arvesen Hougen.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Sønnesønn, som bodde her under folketellinga 1865: Hans Andreas Eriksen f. ca. 1860 i Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 230. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Amundsen Vibeto, som beskikket værge for Hans Andersen Øen, til Hans Gundersen Røisland for kr. 1.725.-, dat. 8. Januar, thingl. 1. Februar 1896.
"Skjøde fra Hans Gundersen (Røisland) til S. D. Cappelen for kr. 1300.-, dat. 24 Okt., thingl. 5. Nov. 1902."


Eiendommen har siden 1902 vært i Ulefos Jernværks eie. Fraflytta for mange år siden.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Øya 8
En 1/2-part.

Gnr 14 - bnr 8.

Utskilt fra Øya(7) den 3/10-1879 (tinglyst).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 231. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Asberg Knudsdatter Øen, sl. 15. Nov. 1879, hvorved dette brug for kr. 1.000, er udlagt stervboenkemanden
Jens Andersen Øen
, dat. og thingl. 15. Nov. 1879."


Rokkedreier, småbruker, selveier
Jens Andersen Øen fra Vibeto øvre(4) f. 5/12-1812 på Vipeto d. 22/10-1890 på Øya, s.a. Anders Brynildsen.
g1g i Lunde kirke 26/12-1835 m. Asberg Knudsdatter fra Aasland i Lunde f. ca. 1808 d. 23/5-1875, d.a. Knud Olsen Aasland.
g2g i Drangedal 3/10-1879 m. Dorthe Karine Knutsdatter fra Hagen under Nås i Drangedal f. 21/4-1831, d.a. Knut Jacobsen Tangvald og Anne Halvorsdatter Tveit.
1. Andreas Jensen f. 7/5-1836 på Aasland i Lunde.
2. Knud f. 15/11-1838 "paa Øen" under Tveit.
3. Anne Karine Jensdatter f. 15/12-1839 g.m. Johannes Jacobsen Løvbukta under Hegland i Landsmarka, Lunde. Se Sannes nedre(7).
4. Knud Jensen f. 6/6-1842.
5. Ole Jensen f. 9/10-1844. Skomager i 1865. Se Hegna under Holla.
6. Kari Jensdatter f. 2/4-1847 g.m. Abraham Olsen. Se nedenfor.
7. Hans Jensen f. 19/11-1850.
8. John Jensen f. 1/5-1853.
Eier 1879.

F.f. Huusmand Jens Andersen Øen og Aspær Knudsdatters Knud: Margith Knudsd. Aasland, Asloug Andersd. Fæhn, Anders Øen, Peder Andersen Tvedt, Hans Andersen Meelteig.
F.f. Husmand Jens Andersen Tvedøen og Asbær Knudsdatters Anne Karine: Anne Andersd. Øen, Ingeborg Olsd. Hougbakke, Hans Andersen Wibetoe, Niels Gulliksen Pladsen, Hans Andersen Wibetoe Yngre.
F.f.
Huusmand Jens Andersen Tvedtøen og Asbær Knudsdatters Knud: Mari Nielsd. Tvedthægna, Anne Rejersd. Pladsen, Niels Gulliksen Kaasen, Hans Andersen Tvedthægna.
F.f. Huusmand Jens Andersen Øen og Asbær Knudsdatters
Ole: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Berthe Maria Pedersd. ditto, Peder Hansen ditto, Hans Øen, Hans Pedersen Tufte.
F.f. Inderste Jens Andersen Øen og Asbær Knudsdatters Kari: Ingeborg Jørgensd. Tinholtstulen, Anne Pedersd. ditto, Peder Hansen ditto, Niels Gulliksen Kaasen, Ole Svennungsen Bøemark.
F.f.
Gaardbruger Jens Andersen Tvedtøen og Asbær Knudsdatters Hans: Karen Steensd. Tved, Kari Hansd. Øen, Christen Tved, Lars Tollefsen Holla, Tollef Nilsen Holla.
F.f. Huusmand Jens Andersen Øen og Aspær Knudsdatters
John: Liw Olsd. Texle, Kari Hansd. Øen, Jørgen Pedersen Holla, Ole Gundersen Tvedt, Tron Gundersen Rønningen.

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri skifteprotokoll 1862 - 1896, folie 73a - 74b.
Sted: Øen under Tvedt i Hollen Præstegield - 1878.
Asberg Knudsdatter, død 23. Mai 1875.
Enkemand Jens Andersen, som skal giftes paa nytt. Børn:
1. Ole Jensen Hægnen. Myndig.
2. John Jensen Øen. Myndig.
3. Anne Karine Jensd. død. Har været gift med Johannes Jacobsen Løvbugten. Børn:
    a. Jacob Johannesen 17 Aar.
    b. Andreas Johannesen 12 Aar.
    c. Anders Johannesen 7 Aar.
    d. Mari Johannesd. 15 Aar.
    e. Asberg Johannesd. 5 Aar.
    f. Jensine Johannesd. 3 Aar.
4. Kari Jensd. død, været gift med Abraham Olsen Kleven. En Søn:
    a. Andreas Marthinius Abrahamsen 4 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Gjerpen Sorenskriveri skifteprotokoll 1862 - 1896, folie 110b.
Sted: Øen under Tvedt i Hollen Præstegield - 1890.
Jens Andersen Øen, død October 1890, omkring 78 Aar Gammel.
Arvinger: Enken Dorthe Karine og hans Børn fra første Ekteskab:
1. Ole Jensen. Myndig. Bor ved Fjærestrand i Solum.
2. Jon Jensen Øen. Myndig.
3. Anne Karine Jensd. Død. Enkemand Johannes Jacobsen Sandnæs. Børn:
    a. Jacob Johannesen, 28 Aar. Utvandret til Amerika.
    b. Andreas Johannesen, 24 Aar. Bor paa Vadrette i Solum.
    c. Anders Johannesen, 19 Aar. Bor paa Vadrette i Solum.
    d. Mari Johannesd. g.m. Ole Olsen Langen i Drangedal.
    e. Asberg Johannesd. 17 Aar.
    f. Jensine Johannesd. 15 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka etter Jens Andersen Øen Dorthe Karine Knutsdatter, bodde her i sin stesønn, John Jensens familie i januar 1891.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 231. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Jens Andersen Øen, sl. 29/4-1891, hvorved dette brug for kr. 1200.-, er udlagt sønnen Ole Jensen, dat. 13., thingl. 22. Okt. 1891."


Skogsarbeider, inderst (leieboer)
Abraham Olsen fra Kleiva under Klovdal i Helgen
f. 12/2-1847, s.a. Ole Hansen Kleven.
g. i Holla 27/9-1872 m. Kari Jensdatter herfra f. 2/4-1847 d. 27/12-1876 på Øen, 30 år gml., d.a. Jens Andersen Øen.
1. Andreas Marthinius Abrahamsen f. 15/7-1874 d. 11/12-1884 på Øya av "Lungebetændelse".
Beboer 1872.

F.f. Abraham Olsen Øen og Kari Jensdatters Andreas Marthinius: Maren Olea Olsd. Haavet, Torbær Pedersd. Hollensætret, Hans Olsen ditto, Ole Jensen Øen, John Kittilsen Texle.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 231. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Jensen Øen til S. D. Cappelen for kr. 1.400, dat. 29. Febr., thingl. 20. April 1892."

Skogsarbeider, leilending
Ole Peter Hansen fra Brennebu under Tveit f. 7/5-1867, s.a. Hans Olsen Brænnebu.
g. i Holla 20/7-1894 m. Anne Helliksdatter fra Lunde i Tel. f. ca. 1871, d.a. husmann Hellik Halvorsen.
Forlovere: "
Martinus Larsen Haatvedt og Erik Kristiansen Hollasæter."
1. Hans Andreas Olsen f. 23/4-1895.
2. Harald Ingvald Olsen f. 10/5-1897.
Bruker i 1900.

F.f. Arb. Ole Hansen Holla og Anne Helliksdatters Hans Andreas: Mari Hansd. Haatvedt, Karen Nilsd. Gladhus, Martinius Larsen Haatvedt, John Johnsen Myra, Johannes Hansen Brænnebu.
F.f. Husmand Ola Hansen Røibek og Anne Helliksdatters
Harald Ingvald: Marie Hansd. Haatvedtsæter, Karen Hansd. Brænnebu, Martinius Larsen Haatvedtsæter, Johannes Hansen Brænnebu, Faderen.

Eiendommen har siden 1892 vært i Ulefos Jernværks eie.

Øya ble tilplanta med skog og har siden ikke vært fast bosatt.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Kåsa - Plassen - Tvedkaasen
Gammel husmannsplass under Tveit. Ikke skyldsatt med noen av disse navna.

Opprinnelig kalt Dåpan. Som skal bety et søkk i terrenget. Plassen ble i sin tid rydda av Lars Larsen.

Også kalt Bjørndalskåsa midt på 1800-tallet?
 

Arbeider, husmann
Lars Larsen Kaasen f. ca. 1654 bg. 21/7-1726. "Lars Larsen Kaasen, 72 Aar."
g.m. Guro Findsdatter f. ca. 1641 bg. 23/1-1733. "
Guro Findsd., Sal. Lars Larsens, 91 Aar 7 Dager."
1. Maren Larsdatter f. ca. 1676 g.m. Claus Nilsen f. ca. 1681. Se Familie 11 - Verket 1720.
2. Kirstine Larsdatter f. ca. 1686 g.m. Jens Pedersen f. ca. 1687 bg. 27/3-1718. "
Jens Pedersen Saug., 31 Aar." Se Sagene.
3. Anne Larsdatter f. ca. 1688 g.m. enkemann Bertel Steensen Kolle. Se Kolle(1).
4. Ellen Larsdatter g.m. Hans Bjørnsen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, side 383b. Digitalarkivet.
Conrad Friderich Grøtter, Allernaadigst Beskikkede Sorenskriver over Nedre Tellemarcken samt Tind og Hierdahls Præstegielder udi øvre Tellemarckens Østefielde,
Giør Witterlig at Anno 1734 dend 7de July med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenæs og de 2de Edworne Laugrettismænd, Gunder Tvedt og Steen Holden
wæret forsambled paa Huusmandspladsen Daapen som under gaarden Tvedt i Holdens Præstegields Howed sogn er beliggende, for dereffter tilbedelse og foregaaende
berammelse at Registrere og Wurdere, samt Skiffte og Deele effter de wed Døden afgangne Salige Ægtefolck, Manden Lars Larsen og Qwinden Guroe Findsdaatter,
imellem deres Sammenauflede og effterlevende 4 Døttre:
Mari Larsdaatter gift med Klaus Nielsøn wed Uhlefoss.
Kirstine Larsdaatter, Encke Qwinde og forhen gift med afgangne Jens Pedersen.
Anne Larsdaatter i Ægteskab med Bertel Steensen Kolde(?) og
Ellen Larsdaatter i Ægteskab med Hans Biørnsen som her paa Pladsen er beboende.
Lars Larsen hadde rydda denne plassen (Daapen) og arvingene arvet derfor også "Rydningsretten".
Både inn- og ut hus ble ved skiftet sett på som "gamle og forraadnede" og vudert til en verdi av 40 rdl.
Ei ku gikk for ca. 4 rdl.
Dette utdrag av skiftet er avskrevet av G.S., Langesund 2023.
 

Arbeider, husmann
Hans Bjørnsen
g.m. Ellen Larsdatter herfra
Bruker ca. 1734.

Arbeider, husmann
Brynild Gundersen f. ca. 1711 bg. 10/2-1792. "Brynnild Gundersen Pladsen som døde af Vattersot, 81 Aar."
g. i Holla 29/9-1746 m. Anne Kirstine Jacobsdatter fra Skifsnes under Kolstad store dpt. 26/12-1723 bg. 17/6-1774. "Anna Kirstine Jacobsd. Tvedsplads, 51 Aar 6 Mnd.", d.a. Jacob Hansen Skifsnæs.
1. Ole Brynildsen dpt. 8/10-1747. Se nedenfor.
2. Marthe dpt. 13/9-1750 bg. 29/4-1755. "Marthe Brønnildsd. Tved, 4 1/2 Aar."
3. Gunder dpt. 2/7-1757 bg. 1/10-1758. "Gunder Brønnildsen Tvedspladsen, 1 Aar 13 Uger."
4. Maren Brynildsdatter dpt. 10/2-1760 bg. 5/11-1775. "Maren Brønnilsd. Tvedsplads, 15 Aar."
Bruker ca. 1756.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Brønil Tvedplatsen og Anna Kirstine Jacobsdatters Ole: Anders Tved, Halvor Tved, Maria Ulefos, Jytte Schibsnæs, Elen Schibsnæs.
F.f. Brønnil Pladsen og Anna Kirstine Jacobsdatters Marthe: Jacob Schibsnæs, Isach Andersen, Ole Andersen Tved, Jytte Jacobsd., Elen Jacobsd.
F.f. Brønnil Tvedpladsen og Anna Kirstine Jacobsdatters Gunder: Halvor Tved, Ole Halvorsen Tved, Ouen Huvet, Elen Schibsnes, Berthe Huvet.
F.f. Brønnil Gundersen Tvedpladsen og Anna Kirstine Jacobsdatters Maren: Halvor Tved, Ole Tved, Ouen Huvet, Margrethe Tved, Marthe Tved.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Berthe Gundersdatter var trolig søster til Brynild Gundersen. Hun ble g. i Holla m. Auen Christensen på Juvet under Vibeto nedre.
Ved hennes trolovelse i 1730 var det nevnt i kirkeboka at hun bodde på "Tvedsplads". Berthe Juvet var dessuten fadder ved
en av Brynilds barns barnedåper. Brynild er også en flittig fadder for sin søsters barn.

Skogfogd
Ole Brynildsen Holden herfra dpt. 8/10-1747 d. 25/2-1815. "Ole Brønnilsen, Bonde Pladsen, 69 Aar 6 Mnd.", s.a. Brynild Gundersen Pladsen.
g1g m. Aslaug Torbjørnsdatter f. ca. 1751 bg. 13/6-1795. "Aslou Torbiørnsd. Tvedsplads, 44 Aar.", d.a. Torbjørn NN.
g2g i Holla 13/10-1796 m. Anne Andersdatter fra Vipeto øvre(4) dpt. 6/12-1767, d.a. Anders Steensen Wibetoe.
1. Anna dpt. 4/10-1778 bg. 8/11-1778. "Anna Olsd. Tvedspladsen, 4 Uger."
2. Marthe Olsdatter f. 2/2-1780.
3. Gunder Olsen f. 2/5-1787.
4. Ole Olsen f. 20/4-1791.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karen f. 2/4-1798 bg. 13/4-1798. Karen Olsd. Tvedsplads, 1 Uge 4 Dage."
6. Karen f. 11/8-1799. Død tidlig?
7. Anne Olsdatter dpt. 20/12-1801. Ikke konf. i Holla.
8. Karen f. 13/10-1803 bg. 6/4-1804. "Karen Olsd. Pladsen, 8 Uger."
9. Anders Olsen f. 9/11-1804. Ikke konf. i Holla.
Bruker ca. 1780.

F.f. Ole Brønnilsen Tvedsplads og Aslou Torbiørnsdatters Anna: Rasmus Rødningen, Niels Tved, Jens Houen, Anna Tved, Ingebor Andersd. Tved.
F.f. Ole Tvedplads og Aslou Torgersdatters Marthe: Niels Tved, Anders Tved, Anders Hansen Tved, Ingeborg Gunnerud, Karen Gunnerud.
F.f. Ole Brynnildsen Tvedpladsens og Aslou Torbiørnsdatters Gunder: Niels Tved, Anders Tved, Johannes Andersen Gunnerud, Inger Larsd. Tved, Gunnild Andersd. Gunnerud.
F.f. Ole Brynnildsen Pladsen og Aslou Torbiørnsdatters Ole: Ole Andersen Tved, Anders Olsen Tved, Arne Andersen Gunnerud, Maren Olsd. Tved, Inger Larsd. Tved.
F.f. Ole Brynildsen Tved og Anne Andersdatters Karen: Anders Steensen Wibeto, Steen Andersen Tofte, Anders Olsen Haatved, Kirsten Christophersd. Tofte, Marthe Andersd. Wibeto.
F.f. Ole Brynildsen Pladsen og Anne Andersdatters Karen: Ole Andersen Tved, Steen Tofte, Anders Olsen Hougen, Kirsten Christophersd. Tofte, Marthe Andersd. Vibeto.
F.f.
Ole Pladsen og Anne Andersdatters Anne: Ole Tved, Steen Tofte, Halvor Andersen Vibeto, Kirsten Tofte og Maren Olsd.
F.f. Ole Brynildsen Pladsen og Anne Andersdatters Karen: Steen Tufte, Marthe Wibeto (+ foreldrene?).
F.f. Ole Brynildsen Pladsen og Anne Andersdatters Anders: Sten Tufte, Hans Skippervold, Halvor Wibto, Kirsti Tufte, Marthe Pladsen.

I følge folketellinga 1801 bodde denne familien på en av Holla-gårdene. Ole Brynildsen var da skogfogd.

Bonde, gruveoppsynsmann, leilending
Reier Tallaksen Pladsen fra Verket dpt. 1/4-1782 i Hof, s.a. Tallak Fingalsen Bollerud. Se Familie 79a - Verket 1801.
g1g i Holla 19/8-1804 m. Mari Helgesdatter (Maren Helgesdatter) fra Berget under Romnes f. 18/5-1784 d. 17/5-1849 av "Tæring" på "Pladsen pr. Tved", 66 år gml., d.a. Helge Brynildsen Berget.
Forlovere: "Peder Rønnichsen og Isac Romnæs."
g2g i Holla 28/9-1855 m. Ingeborg Thorsdatter fra Plassen under Baksås f. 30/12-1829, d.a. Thor Hansen Pladsen.
Forlovere: "Ole Jørgensen og Thor Jørgensen Tved."
1. Helge Reiersen f. 23/8-1805. Registrert utflytta til Kongsberg i 1832. Død før 1851. Hadde ingen barn. Kilde: Skiftet av 1855 nedenfor.
2. Tallak Reiersen f. 19/4-1807. Se Steinsrød under Tveit.
3. Gunder f. 10/7-1809.
4. Andreas Reiersen f. 12/7-1811. Se nedenfor. Arbeidet på Kongsberg våpenfabrikk i 1851 og i 1855.
5. Jacob Reiersen f. 17/3-1814.
6. Maren Gurine Reiersdatter f. 7/6-1815 g.m. skredder og enkemann Thor Halvorsen. Se Striken under Eie Øvre.
7. Karen Maria Reiersdatter f. 12/7-1819 d. 26/5-1839 på "Pladsen", 20 år gml.
8. Gunder f. 21/6-1821
9. Anne Maria Reiersdatter f. 17/11-1823 g.m. Hans Gundersen Kringlefet. Se Kringlefet under Ø. Heisholt.
Barn i 2. ekteskap:
10. Mari Reiersdatter f. 8/11-1855.
11. Reinhardt Theodor Reiersen f. 4/1-1863.
Bruker ca. 1807.

F.f. Rejer Tallacsen og Mari Helgesdatters Helge: Helge Brynildsen, Mons Tronsen, Lars Tallaksen, Anne Knudsd., Pernille Tallaksd.
F.f. Rejer Tallaksen Kaasen og Maren Helgesdatters
Tallak: Lars Ringsevje, Mons Kaasen, Lars Tallaksen, Berthe Ringsevje, Tale Præstegaarden.
F.f. Rejer Tallaksen og Maren Helgesdatters
Gunder: Jens Jensen, Ole Tormoesen, Berent Halvorsen, Anniken Kaasen, Tale Tallaksd.
F.f. Reier Tallaksen Wrk. og Mari Heljesdatters
Andreas: Peder Thomasen Wrk., Peder Bentsen, Ole Nielsen, Anne Nielsd. Wrk., Karen Tallaksd. Præstegaarden.
F.f. Reier Tallaksen Pladsen og Maren Helgesdatters
Jacob: Kari Tallaksd. Wrk., Kirsten Olsd. Tved, Lars Tallaksen Kaasen, Jørgen Henrichsen Wrk., Henrich Andersen Kaasen og Niels Christiansen hos Baronen.
F.f. Huusmand Reier Talachsen Pladsen og Maren Helgesdatters
Maren Gurine: Kari Tallachsd., Kirsti Olsd. Tved, Jørgen Henrichsen Wærket, Henrich Andersen og Lars Andersen Wrk., Niels Christiansen.
F.f. Gaardmand Rejer Tallachsen Pladsen og Maren Helgesdatters
Karen Maria: Anne Andersd. Tved, Kirsten Olsd. Tved, Anders Tved, Hans Holden og Peder Holden.
F.f. Huusmand Rejer Tallachsen Pladsen og Maren Helgesdatters
Gunder: Anne Andersd. Tved, Kirsten Olsd. Tved, Ole Andersen Tved, Anders Olsen Tved og Frederich Olsen Tved.
F.f. Gaardmand Reier Tallaksen Pladsen og Maren Hegesdatters
Anne Maria: Mari Steensrud, Kari Halvorsd. Wrk., Lars Kaasen, Niels Steensrud og Jacob Larsen Kaasen.
F.f. Gaardm. Reier Tallaksen Pladsen og Ingebor Thorsdatters
Mari: Kirsti Halvorsd. Tved, Svanoug Thorsd. Vrk., Ole Jørgensen Tved, Lars Jacobsen Vrk., John Tallaksen Briskemyhr.
F.f. Gaardm. Reier Tallaksen Pladsen og Ingeborg Thorsdatters
Reinhardt Theodor: Barnets Moder, Maria Gundersd. Pladsen, Ole Gundersen Tvedt, Ole Jørgensen Tved, Lars Nilsen Berget.

Hvem skulle vel tro at enkemannen Reier Tallaksen, som hadde blitt 70 år, skulle gifte seg igjen? Han har gifta seg med den mye yngre
tjenestejenta på gården, Ingeborg Thorsdatter. Sprekingen fikk til og med 2 barn med sin nye kone.

Maren Gurine Reiersdatter(19) er registrert utflytta fra "Pladsen" i Holla til Christiania i 1836.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1841 - 1852, side 355b - 356a.
Sted: Pladsen under Tved i Holden præstgield - 1851.
Mari Helgesdatter, død. Enkemand, Grubeopsynsmand Rejer Tallaksen og deres Børn.
1. Helge Rejersen død for nogle Aar siden.
2. Tallak Rejersen død.
     a. Herman Tallaksen 23 Aar, i Tieneste hos Bogbinder Prins i Laurvig. Formynder, Niels Jørgensen Holla.
     b. Rejer Tallaksen 20 Aar, i Tieneste hos Buntmager Sørbye i Skien. Formynder, Niels Jørgensen Holla.
     c. Hans Tallaksen 13 Aar. Hiemme hos Moderen, Enken Kari Halvorsd. Pladsen. Formynder, Niels Rasmussen Pladsen.
     d. Mariane Helgine Tallaksd. 16 Aar.
3. Andreas Rejersen. Myndig. Arbejder ved Kongsberg Vaabenfabrik.
4. Maren Gurine Rejersd. g.m. Skrædder Thor Halvorsen Strigen i Holden.
5. Anne Marie Rejersd. g.m. Hans Gundersen Kringleføt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Smed, inderst
Andreas Reiersen herfra f. 12/7-1811, s.a. Reier Tallaksen Pladsen.
g. i Holla 13/4-1835 m. Aaste Bentsdatter fra Hølen under Sagbruket f. 18/2-1811, d.a. Bent Nilsen Hølen. Se Familie 3 - Sagene 1801.
Forlovere: "
Tallach Reiersen og Nils Bentsen."
1. Reier Benedictus Andreasen f. 25/4-1835. Registrert utflytta som 21-åring til Christiania i 1850.

F.f. Smed Andreas Rejersen Pladsen og Aaste Bentsdatters Reier Benedictus: Tone Anundsd. Kaasen, Karen Rejersd. Pladsen, Hans og Bent Bentsen Saugbr., Jørgen Nielsen Vibetoe.

Flytta til Kongsberg.
Denne lille familien på 3 er registrert utflytta fra "Pladsen" til Solum i 1838. Den samme lille familien er i 1845 registrert innflyttet igjen til "Pladsen". Andreas Reiersen(42) og kona Aaste "Knudsdatter"(44) er registrert utflytta til Kongsberg i juni 1848. Ifølge skiftet, hadde han i 1851 og i 1855 arbeide ved Kongsberg våpenfabrikk.
Deres eneste barn, Reier Benedictus Andreasen er registrert utflytta fra Holla til Christiania, som 21-åring "i 1850".


Smed, verksarbeider, husmann med litt jord
Thor Jørgensen fra Haugen under Eie nedre f. 16/3-1814 d. 15/3-1862 på Tveit, s.a. Jørgen Thorsen Hougen.
g. i Holla 4/5-1834 m. Inger Halvorsdatter fra Neperud (Verket) f. 8/4-1811 d. 27/12-1886 på Holla gård av "Mavetæring", d.a. Halvor Andersen Næperud. Se Familie 18 - Verket 1822.
Forlovere: "Ole Jørgensen Værket og Steen Østensen Eishoug."
1. Jørgen Thorsen f. 26/7-1834 på Verket. Se Moen lille under Prestegården.
2. Halvor Thorsen f. 17/2-1839 på Hegna.
Bruker ca. 1845.

F.f. Smed Thor Jørgensen Næprud og Inger Halvorsdatters Jørgen: Kirsten Halvorsd. Wrk., Maria Jørgensd. Søwe, Halvor Næprud, Ole Jørgensen Wrk., Steen Østensen Wrk.
F.f. Smed Thor Jørgensen Hægna og Inger Halvorsdatters Halvor: Kirsti Halvorsd. Wrk., Asloug Halvorsd. Præstegaarden, Halvor Næprud, Ole Jørgensen Wrk., Anders Halvorsen Næprud.

Enka bodde her under folketellinga 1865 sammen med sin sønn Halvor Thorsen. Sønnen Jørgen Thorsen
bodde her også, som inderst med sin forholdsvis nystarta familie. Se Moen lille under Prestegården.

Husmann med jord, tømrer og snekker for Cappelen
Jens Olsen Brennebu fra Brennebu und. Tveit f. 10/9-1830 d. 5/12-1904 på Verket av "Slag", s.a. Ole Hansen Brenneboe.
g. i Holla 30/7-1853 m. Gunhild Olsdatter fra Brøndalen nedre und. Holla
f. 2/5-1826 d. etter 1904, d.a. Ole Thomassen Brøndalen.
Forlovere: "
Peder Andersen Tufte og Anders Pedersen Tufte."
1. Margrethe Jensdatter f. 18/9-1853 g. i Holla m. Ole Sigurdsen.
Bruker 1858.

F.f. Inderst Jens Olsen Brøndalen og Gunnild Olsdatters Magrethe: Mari Pedersd, Wibetoe, Pernille Olsd. Brænneboe, Ole Hansen ditto, Hans Olsen ditto, Thomas Brøndalen.

Denne familien flytta til Glahus under Prestegården rundt 1873. I desember 1875 er de nevnt på Tveit,
sannsynligvis på Kåsa, som de bodde på tidligere. I 1882 ble han som fadder skrevet som "Jens Olsen
Brennebo". I januar 1891 bodde de på Verket for godt. Trolig nedre Verket. "Jens Brennbu" ble han nok
som regel kalt. Han var snekker og tømrer på jernverket i mange år.

Gårdskarl, kjører, husmann
Olav Vetlesen fra Seljord f. 4/1-1843.
g.m. Else Olsdatter fra Seljord f. 9/3-1844.
Bruker i 1910.

Tjenestepike i 1910: Gunhild Eriksdatter fra Lunde i Telemark f. 20/11-1881.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Tveit | Tveit østre1 | Tveit østre 2 | Tveit vestre 4 | Tveit vestre 14 |
| Dåpan | Briskemyr | Stensrud | Brennebu | Røybekk | Øya | Øya 7 | Øya 8 | Kåsa - Plassen | Tvedthegna |


Tvedthegna - Hegna - Tveithegna
Husmannsplass under Tveit. Aldri skyldsatt.


Arbeider, husmann
Gunder Olsen Tved
fra Vibeto nedre(1) f. ca. 1680 bg. 12/5-1750. "Gunder Olsen Tvedtpladsen, 70 Aar.", s.a. Ole Brynildsen Wibeto.
Eier, leier 1705.

Gunder Olsen kjøpte 1 tønne i Tveit og leide den ene huden, som hørte til Holla kirke i 1705. Det ser ikke ut til at Gunder Olsen var gift.

Arbeider, leilending
Anders Olsen Tved fra V. Tveit dpt. 29/11-1753, s.a. Ole Andersen Tved.
g. i Holla 27/12-1778 m. Inger Larsdatter fra Sannes dpt. 6/1-1760, d.a. Lars Nilsen Sandnæs.
1. Anders Andersen dpt. 12/12-1779. Se nedenfor.
2. Lars f. 16/11-1781 bg. 3/4-1785. "Lars Andersen Tved, 3 Aar 19 Uger 4 Dage."
3. Marthe Andersdatter f. 28/3-1784 g.m. Nils Thomassen. Se Plassen under Hvalen i Helgen.
4. Lars Andersen f. 1/4-1786 trolig g. i Solum 3/7-1813 m. Aslaug Paulsdatter fra Frønestangen i Kilebygda.
5. Maren Andersdatter f. 13/4-1788 g.m. Clemmet Arvesen. Se Familie 47 - Verket 1822.
6. Kirsten Andersdatter f. 4/4-1790 g.m. Anders Andersen Torsnæs. Se Torsnes under Søve.
7. Karen Andersdatter f. 10/8-1792 . Fikk ei datter Anne Christiansdatter f. 13/11-1827 g.m. enkemannen Anders Andersen f. 1813. Se nedenfor.
8. Margrethe Andersdatter f. 24/3-1794. Konf. i Holla 1810.
9. Ole Andersen (tvilling) f. 31/3-1798. Konf. i Holla 1816.
10. Gunder (tvilling) f. 2/4-1798 bg. 21/4-1798. "Gunder Andersen Tved, 2 Uger 5 Dage."
11. Tollef Andersen f. 3/3-1801 på Tveithegna. Ikke konfirmert i Holla.
Bruker ca. 1799.

F.f. Anders Olsen Tved og Inger Larsdatters Anders: Niels Tved, Halvor Holten, Gunder Tved, Maren Borgen, Anna Bøe.
F.f. Anders Olsen Tved og Inger Larsdatters
Lars: Halvor Hougen, Gunder Tved, Sivert Gladhuus, Maren Borgen, Maren Olsd. Tved.
F.f. Anders Olsen Tved og Inger Larsdatters
Marthe: Ole Andersen Tved, Ole Tofte, Hans Rasmussen Tved, Maren Tofte, Maren Olsd. Tved.
F.f. Anders Tved og Inger Larsdatters
Lars: Ole Tved, Ole Borgen, Anders Andersen Tved, Marthe Tved, Maren Tved.
F.f. Anders Olsen Tved og Inger Larsdatters 
Maren: Niels Tved, Ole Borgen, Anders Andersen Tved, Maren Olsd. Wrk., Gunnild Andersd. Gunnerud.
F.f. Anders Olsen Tved og Inger Larsdatters 
Kirsten: Ole Borgen, Henric Sørensen Wrk., Arve Olsen Holden, Maren Larsd. Tved, Margrethe Olsd. Tved.
F.f. Anders Olsen Tved og Inger Larsdatters
Karen: Ole Tved, Halvor Tved, Kiøstol Christensen Hotved, Maren Olsd. Tved, Gunild Christensd. Hotved.
F.f. Anders Olsen Tved og Inger Larsdatters
Margrethe: Ole Tved, Niels Pedersen Wrk., Lars Halvorsen Hagen, Maren Olsd. Wrk., Kirsten Olsd. Tved.
F.f. (Tvillinger født i løpet av 2 døgn!) Anders Olsen Tved og Inger Larsdatters 2de Drengebørn
Ole. (og Gunder): Tollev Fæhn, Ole Tved, Ole Nielsen Tved, Anne Halvorsd. Haatved, Kirsten Olsd. Tved,
F.f. (Tvillinger født i løpet av 2 døgn!)  Anders Olsen Tved og Inger Larsdatters 2de Drengebørn (Ole og) Gunder: Niels Pedersen Wrk., Morten Tved, Halvor Lommerud, Inger Thorsd. Tved, Ingeborg Olsd. Namløs.
F.f.
Anders Olsen Hegnen og Inger Larsdatters Tollef: Ole Tvet, Søn Anders Olsen Tvet, Anders Meltej, Kirsten Olsd. Wrk., Anne Kirstine Olsd. Gladhuus.
 

Kilder: Kirkebøker for Holla, Solum og Gjerpen.
Dattera Maren Andersdatter fikk ei datter Inger Nilsdatter f. 6/9-1808 hjemme på Tvedthegna. Faren var en soldat Niels Jensen "Hovland" (i Lunde?).
Inger Nilsdatter kom tidlig til Solum og var i tjeneste hos Abraham Tveten (Tveitan) da hun den 2/10-1824 ble konfirmert i Solum kirke.
I 1830 flytta hun til Gjerpen og fikk tjeneste på gården Eikåsen. Hun traff der Rasmus Rasmussen fra Glenna i Gjerpen, som var i tjeneste på gården Grønnerød.
Se Grønnerød(A) i "Gamle Gjerpen".


Arbeider, husmann
Anders Andersen Tvedthægna
herfra dpt. 12/12-1779, s.a. Anders Olsen Tved.
g. 28/12-1812 m. Ingeborg Nilsdatter fra Tufte(1) f. 5/12-1790 d. 1/4-1861 på Tvedthegna, d.a. Nils Hansen Tufte.
1. Anders Andersen f. 6/4-1813. Se nedenfor.
2. Nils Andersen f. 22/3-1816.
3. Hans Andersen f. 23/3-1819. Se Kåsa under Ø. Heisholt.
4. Kirsten f. 28/6-1822 d. 10/8-1822. "Kirsten Andersdatter Huusmands Datter Tvedhegnen 1 Mnd., 15 dage."
5. Gunder Andersen f. 11/12-1823. Se nedenfor.
6. Andreas Andersen f. 22/9-1826.
7. Inger Kirstine Andersdatter f. 11/2-1830.
8. Ole Andersen f. 23/11-1833.
9. Ingeborg Andersdatter f. 4/5-1836. I tjeneste på prestegården i 1855.
Bruker ca. 1813.

F.f. Anders Andersen Tvedhegna og Ingebor Nielsdatters Anders: Ingebor Thordsd. Tved, Margrethe Andersd., Ole Nielsen Verket, Gunder Olsen Tved, Ole Olsen Pladsen.
F.f. Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsdatters Niels: Sigri Halvorsd. Saug., Kari Tvedhegnen, Halvor Tved, Lars Tvedhegnen, Ole Tved.
F.f. Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsdatters Hans: Inger Tvedhegnen, Kirsten Nielsd. Wrk., Gunder Tved, Lars Tvedhegnen, Ole Tvedhegnen.
F.f. Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsdatters Kirsten: Kirsten Nielsd. Wrk., Aaste Nielsd. Saug., N. Lindgreen, Anders Olsen Præstegaarden, Jens Olsen Gruen.
F.f. Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsdatters Gunder: Ingebor Gruen, Kari Tvedhegnen, Ole Rolighed yngre, Ole Roligheden ældre, Jon Olsen Roligheden
F.f.
Huusmand Anders Andersen Tvedhegnen og Ingebor Nielsdatters Andreas: Kirsten Jonsd., Gunnil Nielsd. Steenstad, Lindgreen, Clemmet Arvesen Wrk., og Christian Olsen Wrk.
F.f. Anders Andersen Tvedthægna og Ingeborg Nielsdatters
Inger Kirstine: Aaste Nielsd. Saugbr., Gunnild Nielsd. Saugbr., Clemmet Arvesen Wrk., John Lindgreen og Anders Andersen Tvedthægna.
F.f. Huusmand Anders Andersen Tvedhægna og Ingeborg Nielsdatters
Ole: Gunnild Nielsd. Wrk., Elisabeth Jensd. Præstegaarden, Ole Brenneboe, Ole Briskemyhr og Anders Andersen Præstegaarden.
F.f. Huusmand Anders Andersen Tvedthægna og Ingeborg Nilsdatters
Ingeborg: Kirsti Johannesd. Gladhuus, Marthe Olsd. Briskemyhr, Niels Nielsen Hægna, Anders Præstegaarden, Niels Andersen Tvedthægna.


Hjulmaker, murmester, husmann
Anders Andersen Tvedthegna herfra f. 6/4-1813 d. 26/11-1874 på Tvedthegna, 61 år gml.
g1g i Holla 27/3-1837 m. Andrea Pedersdatter fra Stoa under Eie øvre f. 4/9-1816 d. 29/9-1851 på Skogsrud under Håtveit lille, 33 år gml., d.a. Peder Andersen Stoen.
g2g i Holla 26/3-1855 m. Anne Christiansdatter herfra f. 13/11-1827 d. 23/6-1886, som enke på Heisholtevja, 58 år gml., d.a. Karen Andersdatter herfra og Christian Olsen på Verket.
Forlovere: "
Nils Rasmussen Rønningen og Ole Jørgensen Tved."
1. Ingeborg Karine Andersdatter f. 17/12-1841 g.m. enkemann Anders Pedersen Tufte. Se Tufte(2).
Barn i 2. ekteskap:
2. Ingeborg Andrea Andersdatter (Ingeborg Andersdatter) f. 3/11-1855.
3. "Udøpt pigebarn" f. 6/6-1857 d. 23/6-1857.
4. Anders Andersen f. 25/5-1858. Ble skredder. Heisholtevja (Lannavegen).

5. Kirstine Maria f. 8/6-1860 d. 28/7-1860 på Tvedthegna, "6 uger gml."
5. Karen Marie f. 1861 d. 15/7-1861 på Tvedthegna, "1 Mnd., 5 Dage gml."
6. Inger Andersdatter f. 21/5-1862.
7. Carl Martinius Andersen f. 27/4-1865.
Bruker 1855.

F.f. Inderste Anders Andersen Tvedthægnen og Andrea Pedersdatters Ingeborg Karine: Mari Nielsd. Tvedthægna, Maria Pedersd. Slaaen, Hans Andersen Tvedthægna, Hans Johnsen Slaaen, Niels Andersen Tvedthægna.
F.f.
Huusmand Anders Andersen Tvedthægna og Anne Christiansdatters Ingebor Andrea: Ingebor Nilsd. Tvedthægna, Ingebor Andersd. Præstegaarden, Gunder Andersen Skogsrud, Halvor Halvorsen Lommerud, Nils Pedersen Hollahagen.
F.f. Huusm. Anders Andersen Tvethægna og Anne Christiansdatters
et Pigebarn. (Ingen faddere). Barnet blev lagt ihæl af Moderen den 23. Juni, foruden det var døbt.
F.f. Huusmand Anders Andersen Tvethægna og Anne Christiansdatters
Kirstine Maria: Barnets Moder, Inger Andersd. Uhlefossgaarden, Gunder Andersen Skogsrud, Halvor Johnsen Hollahagen, Peder Andersen Tvethægna.
F.f. Husm. Anders Andersen Tvedthegna og Anne Kristiansdatters
Inger: Barnets Moder, Ingeborg K. Andersd. Kastet, Jens Olsen Kaasen, Gunder Andreassen Skogsrud, samt Barnets Fader.
F.f. Inderst Anders Andersen Heisholtevjen og Anne Kristiansdatters
Carl Martinius: Barnets Moder, Kari Nilsd. Langkaas, Hans Andersen Kaasen, Nils Hansen Kaasen, Anders Hansen Kaasen.
 

Anders Andersen Tvedthegna og hans første hustru Andrea Pedersdatter er registrert utflytta fra Holla til Gjerpen sommeren 1838. I innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok er de registrert som "Anders Andersen Tvedhegna (26) og hans kone Andrea Pedersd. (22 1/2) - Hensigt: At søge Arbeid. Innflyttet fra Holden til Aarhuus i Gjerpen."
Familien var ikke i Gjerpen i 1845. De må ha kommet tilbake til Holla, for de bodde på plassen Skogsrød i 1851, da kona døde. Han kom siden tilbake til Tvedthegna og ble gift igjen med Anne Christiansdatter. De bodde på Tvedthegna i noen år før de flytta til Heisholtevja under V. Heisholt. Kona døde der i 1886. Han døde her som hjulmaker i 1874.
Kilder
: Kirkebøkene for Holla.


Anne Christiansdatter fikk ei datter med en danske i 1850. Sitat fra kirkeboka:
f. 30/4-1850. Holden. Kari. Uægte, 1ste Gang. Pige Anne Christiansd. Wrk. og opgiven Barnefader En Omreisende Træskomager fra Danmark, Nils Nilsen.
Faddere: Kari Olsd. Wrk., Else Christophersd. Wrk., Torer Pedersen, Bent Thomasen og Ole Olsen, alle af Wærket.

Familien ovenfor flytta mellom 1862 og 1865 til Heisholtevja under V. Heisholt.

Inderst
Gunder Andersen herfra f. 11/12-1823, s.a. Anders Andersen Tvedthegna.
g. i Holla 4/2-1849 m. Gunhild Halvorsdatter fra Heisholt f. ca. 1821, d.a. Halvor Olsen Heisholt.
1. Anders f. 26/6-1849 d. 8/8-1849 på Tvedthegna, 6 uker gml.
2. Ingeborg f. 18/1-1856.
3. Ingeborg Gundersdatter f. 8/2-1859.
Leieboer i 1849.

F.f. Inderst Gunder Andersen Tvedthægna og Gunnild Halvorsdatters Anders: Ingebor Hansd. Meelteig, Kirsti Andersd. Tvedthægna, Ole Meelteig, Anders Andersen ditto, Antoni Meelteig.
F.f. Huusmand Gunder Andersen Skogsrud og Gunnild Halvorsdatters
Ingebor: Ingebor Hansd. Meelteig, Maren Anne Halvorsd. ditto, Anders Tvedthegna, Anders Olsen Meelteig, Peder Andersen Tvedthegna.
F.f. Huusm. Gunder Andersen Skogsrud og Gunnild Halvorsdatters
Ingebor: Ingebor Hansd. Meelteig, Inger K. Andersd. Tvedthægna, Anders Olsen Meelteig, Hans Andersen Kaasa, Halvor Hansen Kaasa.

Denne familien flytta siden til plassen Skogsrud under Håtveit lille, hvor de bodde i 1855 - 1860.

Tveithegna er sletta som boplass for flere generasjoner siden.
 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no