ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


HVALEN - HVALA

Gnr 47 Holla kommune

Oppdatert: 28.08.2023


| Innhold | Gamle Hvalen | Hvalen | Hvalen 1 | Hvalen 2 | Hvalen 6 |
| Kåsa - Plassen - Grønvold | Flatgrav | Hegna med Flatgrav |


Gamle Hvalen

Hvalen - Valen.
Denne gården ble skrevet både for Hvalen, Walen, Wala og Vala av de forskjellige prestene i alle kirkebøker for Holla helt til forbi 1928. De eldre  tinglysings-protokollene brukte skrivemåten "Hvalen" gjennomført, helt til "Holla tinglag" ble overført til Gjerpen sorenskriveri. Da kan man kan se av ting- og pantebøker, at man begynte å skrive gårdsnavnet for "Hvala". Slike ting oppstår helst i tilfeller der kontormedarbeidere i mer, sentrale offentlige stillinger, ikke innehar lokalkunskap i områder de skal føre protokoller for.
Dette har vært opphav til missforståelser, all den tid vi også har gård nr. 37 (337 i Skien) i Valebø, som heter Vala, som tidligere ble skrevet for Wala og Hvala. Denne feilen har aldri blitt rettet opp i matrikkelen.
Denne saken ble heller ikke bedre av at Simon Ytterbøe valgte å bruke "Hvala" som gårdsnavn i sitt manuskript fra 1923 (trykket i 1925). Dessuten ble det heller ikke rydda opp i den omarbeida og utvida utgaven som kom ut i 1975. Jeg opplever også at etterkommere fra denne gården skriver seg for Hvalen.
Jeg velger derfor, etter samtaler med lokalkjente personer, å skrive Hvalen i denne nettbaserte bygdeboka. G.S.


Beliggenhet.
I Helgen sogn, Holla prestegjeld. Storparten av gården ligger mot vest.

Navnet Hvalen (Kilde: Oluf Rygh).
Hvall = Rundaktig, helst frittliggende høyde.
I 1886 uttalt
va:`ła med tjukk L. På gammelnorsk skrevet på to måter: Hwalæ og Hwaleno.
NRJ (Norske Regneskaber og Jordebøger): Huallenn 1585 og 1593, Huallen i 1602, Hvala i 1665 og Hvalen i 1723.

Landskyld.
Den eldste kjente landskyld var på 2½ markebol, i tillegg kom "5 viku mataland", som senere ble omtalt som "3½ laupar land".
Dette ble på slutten av 1400-tallet omgjort til 3 tønder 3 settinger korn. 1 tønne = 12 settinger.
Brukeren i 1665: 3 tønder 2 meler, som må antas å ha vært hele gården. Den ble da skattet som en "halv gaard". En "hel gaard"s skatt var på
4 tønner eller mer.
Mesteparten av gården, hele 2 tønder, ble på 1400-tallet gitt bort av Tormo Vibetoe til Holla prestebol. Dermed var det sognepresten i Holla
som til en hver tid hadde forvaltningen av eiendommens utleie- og salgsforhold. 1 tønne var i privat eie..

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for gårdens skatteverdi. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 

Kilde: Hollaminner I (Simon Ytterbøe).
I 1398 var Hvala delt mellom Gjemsø kloster og Fens kirke. Hver av dem var eier av 10 øresbol i gården. Ved omtalen av Fens kirkes jordegods er uttrykkelig fortalt at de 10 øresbol er «halve jorden». Seinere har en annen skrevet i Rødeboka at Holla prestebol eier «5 viku mataland» i Hvala. Dette har Thormo Vipeto skjenka til presten. Han må ha eid endel av Hvala omkring ar 1400. «5 viku mataland» svarer antagelig til kostholdet for en mann i 5 veker. I 1429 makeskifta presten Henrik på Holla 2½ laupar land i Ljodhus i Bø med 3½ laups land i Hvala i Helgja. (D. N. XIII 75.) Disse 3½ laups land (7 bismerpund smør) er vistnok den parten som Fens kirke eide i Hvala. Hvala ville i motsatt fall fått en altfor stor skyld. En kan heller ikke se at Fens kirkes part i gården er omtalt seinere. Presten får dermed bygselen på Hvala. «Gunleik På Hual» skulle betale 2½ qvintin sølv i skatt i 1528. Her har de føya til «pauper» som betyr en fattig stakker.


Første kjente bruker av Hvalen er Gunleik Ual i 1528. Han ble da kalt "en Pauper" (fattig stakkar).

Levor Huallenn betalte skatt av gården i 1593 og til rundt 1605.

Kolbjørn Huallenn d. ca. 1640.
g.m. Anne Brynildsdatter.
1. Sondre Kolbjørnsen f. ca. 1625. Se nedenfor.

Enka Anne Brynildsdatter ble g2g med Gunnulf Kolbjørnsen.

Kilde: Landskattmanntallet og kongetienden 1610-1640. "Kollbiøn Huallenn."

Gunnulf Kolbjørnsen Huale.
g.m. enke Anne Brynildsdatter.
Bruker 1641.

Kilde: Koppskattmanntallet 1645.
"Gunnulff Huale och hands Quinde, hands Stiffsøn Sondre."


Bonde, leilending
Sondre Kolbjørnsen Hvala f. ca. 1625* d. ca. 1669.
Bruker 1660 - 1669.

*Kilde: Sogneprestens manntall 1665.
"Hvala (i Helgen).
Sondre Kolbiørnssøn 40 Aar, bruger 3 Tønder, 2 Meler."

Dette ekteparet hadde trolig ingen barn som vokste opp. Ingen Sondresdøtre eller Sondressønner funnet i Holla i rett tid.
Sondre er et navn som forekommer mye i Seljord og i Tinn ("Sundre").

Ingen skog. Har humlehage. Intet rydningsland. Ingen seter (1723).
Kilder: Jordeboka 1665, samt sogneprestens manntall 1664.


| Innhold | Gamle Hvalen | Hvalen | Hvalen 1 | Hvalen 2 | Hvalen 6 |
| Kåsa - Plassen - Grønvold | Flatgrav | Hegna med Flatgrav |
| Hustomter |


Hvalen
Gnr 47.

2 Tønder Beneficeret gods til Holden kirke i 1762. Dette betyr at sognepresten i Holla forvaltet 2 tønner av gården.

Bonde, leilending
Anders Hvalen d. før 1710.
g.m. Marthe Helgesdatter d. ca. 1712 (skifte).
1. Torbiør Andersdatter f. på 1670-tallet.
2. Maren Andersdatter f. på 1670-tallet g.m. Jacob Gundersen. Se Munken under Langeland.
Bruker ca. 1669.

Enka Marthe Helgesdatter ble g2g med Gunder Helgesen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Gunder Helgesen Hvala d. ca. 1714 (skifte nedenfor)
g1g m. enke Marthe Helgesdatter d. 1712 (skifte nedenfor).
g2g ca. 1713 m. Marie Olsdatter fra N. Ytterbø f. ca. 1690 bg. 27/12-1759. "Maren Olsd. Hvala, 70 Aar.", d.a. Ole Paulsen Ytterbøe.
Bruker fra før 1696.

Hans søsken (ifølge skifte av 1714):
Tønnes Helgesen.
Anne Helgesdatter.
Aaste Helgesdatter.

I følge skiftet etter Gunder Helgesen, nedenfor, var det ingen barn i første ekteskap. Hans første kone, som hadde vært gift tidligere, døde trolig i 1712 (skifte). Da Gunder ble enkemann gifta han seg etter kort tid med Maren Olsdatter, men han døde allerede i 1714 (skifte). Det blr heller ingen barn i dette ekteskapet. Enka, Maren Olsdatter gifta seg kort tid senere igjen med Hans Brynildsen Hvala. De fikk mange barn isammen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 158a. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn (sorenskriver), Søren Schriver udj nedre Tellemarchen, Torbiøn Kolle og Arne Kaalstae, Laugrettes mænd udj Hollen Præstegield,
Giør vitterligt at,
Anno Christi 1712 dend 20 April, var retten til liusning og berammels, forsamblet paa Hvala gaard i Helgen annex, til en Louglig Registrering, wurdering,
samt skifte og deeling, at holde effter afgagne Martha Helgiesdatter, om noget til arf falde kand, for hendes efterladte mand, Gunder Helgiessen, og
dend Sal. qvindes Datter Torbiør Andersdatter og Salige Mari Andersdatters 3de børn, 2de Drenger, Gunder og Anders Jacobssønner, og
Ingebaar Jacobsdatter paa hviss veigne deris Fader Jacob Gunderssøn, var tilstæde, atter og tilstæde Lænsmanden Gunder Tolfssøn, og blev da
boes midler af Enkemanden og arfvingerne os anvist, som bestaar i effterfølgende ...
I boet var det følgende dyr: 7 kuer, 3 kviger, 1 okse og en stutekalv, 7 voxne sauer, 5 ungsauer, 6 geiter, 3 griser og 3 hester (avskirft G.S. 2019).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 158a.
Sted: Hvala gaard udj Helgen Annex i Hollen Præstegield, - 20/4-1712.
Martha Helgiesdatter, død. Arfvinger: Enkemanden Gunder Helgiessøn og
hendes Børn,
1. Torber Andersdatter.
2. Mari Andersdatter, død, enkem. Jacob Gunderssøn.
    a. Gunder Jacobssøn.
    b. Anders Jacobssøn.
    c. Ingeborg Jacobsdatter.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 265b, Digitalarkivet.
Anno 1714 dend 26. Maj, blef holt Skiffte paa Hvale gaard i Helgien Annex og Holden Præstegield, udj nærwærelse 2de Laufrettes mænd, neml:
Torbiørn Kolle og Arne Kaalstad, Saa vel som Lænsmanden Gunder Tolfsen, for at Skiffte og Deehle hviss midler afgagne Gunder Helgiesen
sig effter lat, Og det imellem Enchen Mari Olsdatter, sampt Arfvinger; Nemblig Fuldbroderen Tønnes Helgiesen, nærværende og Myndig, Eldste
fuldsøster Anne Helgiesdatter, og Aaste Helgiesdatter, begge myndige og nærværende. Enkens Laugværge, Torsten Helgien.
Følgende dyr i boet: 2 hester, 7 kuer, 3 kviger, 2 kalver, 6 geiter (avskirft G.S. 2019).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 265b.
Sted: Hvala gaard udj Helgen Annex i Hollen Præstegield, - 1714.
Gunder Helgiesen, død. Arfvinger: Enken Mari Olsdatter og hans sødsken:
1. Tønnes Helgiesøn.
2. Anne Helgiesdatter.
3. Aaste Helgiesdatter.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Maren Olsdatter ble g2g med Hans Brynildsen. Se Nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"No. 41 Hvahlen 3 Tønder 3 Sættinger, Holden Præsteboel Beneficeret 2 Tønder. Sættinger efter Fæstebrev af 17. Maii 1720."

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"2 Tønder bøxles fra Pastor Stabel til Hans Brynildsen, 7. Mai 1720,"
"1 tønde 3 sættinger solgt ved auction fra Scheens Magistrat (tilsvarende dagens rådmann) til Hans Brynildsen, dato 25. Jan: 1725, Summa 13 Speciedaler."

Bonde, leilending/ selveier (1725)
Hans Brynildsen Hvala fra S. Kolle(1) i Helgen f. ca. 1679 d. 26/2-1755. "Hans Brønnilsen Hvala, 76 Aar.", s.a. Brynild Hansen Kolle
g. ca. 1715 med enke Marie Olsdatter fra N. Ytterbø f. ca. 1690 bg. 27/12-1759. "Maren Olsd. Hvala, 70 Aar.", d.a. Ole Paulsen Ytterbøe.
1. Marthe Hansdatter f. ca. 1715 g.m. Anders Nilsen Huset. Se Huset under Kolle i Helgen.
2. Live dpt. 8/5-1718. Død tidlig.
3. Live Hansdatter dpt. 26/3-1719 bg. 1/8-1756. "Liwe Hansd. Kolle, 34 Aar." Ugift.
4. Ole Hansen dpt. 17/11-1720.
5. Margrethe Hansdatter dpt. 24/1-1723 g.m. Rasmus Jonsen. Se Huset under Kolle.
6. *Kirsten Hansdatter f. ca. 1725 (ikke funnet døpt i Holla. G.S.) g.m. Rollef Gundersen. Se S. Kolle(2). Se også gul ramme nedenfor.
7. Ellen Hansdatter dpt. 24/8-1727 g.m. Thor Christensen. Se Kleivsgata under Bø.
8. Berthe dpt. 9/10-1729.
Død tidlig.
9. Berthe Hansdatter dpt. 29/1-1730 g.m. Nils Isaksen Stensrud. Se Stensrud under Tveit.
10. Maren Hansdatter (Marie Hansdatter) dpt. 27/12-1732.
11. Ingeborg Hansdatter dpt. 29/3-1736 g.m. Iver Thorsen fra Bergan i Melum. Se Kleivsgata under Bø.
Bruker ca. 1715, eier i 1725.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Hans Hvale og Maren Olsdatters Live: Sven Brenne, Arne Kolstad, Ole Torbiørnsen Kolle, Ingebor Kolstad og Guro Johannisd. Kasen.
F.f.
Hans Hvale og Maren Olsdatters Live: Sven Brenne, Arne Kolstad, Ingebor Kolstad, Guro Johannisd., Marte Brynnildsd.
F.f. Hans Hvale og Maren Olsdatters
Ole: Peder Jelset, Poul Ytterbø, Jens Kolle, Kirsten Ytterbø, Karen Jentved.
F.f. Hans Brynilsen og Maren Olsdatters
Magrete: Peder Ytterbø, Ole Knudsen, Jens Torbiørnsen, Karen Jentved, Astri Olsd.
F.f. Hans Brynilsen og Maren Olsdatters
Elen: Peder Ytterbø, Søren Omtved, Jens Kolle, Kirsten Ytterbø, Ingebor Brynilsd.
F.f. Hans Hvale og Maren Olsdatters
Birte: Peder Olsen, Poul Bierven, Ole Pedersen, Guro Eriksd., Ingebor Brynilsd.
F.f. Hans Brynilsen og Maren Olsdatters
Birte: Poul Olsen, Poul Jonsen, Ole Olsen, Kirsten Nielsd., Maren Svensd.
F.f. Hans Brynilsen og Maren Olsdatters
Maren: Tormo Rasmusen, Jens Kolle, Karen Ditlousd., Anne Olsbrygge, Live Halvorsd.
F.f. Hans Brønnilsen og Maren Olsdatters
Ingebor. Fadd: Sivert Rasmusen, Ole Østensen, Kirsten Vale, Kirsten Jensd. Kolle, Maren Arnesd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

*Barn nr. 6, Kirsten Hansdatters barnedåp er ikke innført i Holla kirkebok. Presten må ha glemt det. Vi finner henne konfirmert i Holla i april 1743 som "Kirsten Hansdatter Vale". Hun ble først trolovet (forlovet) i Holla 30/4-1746, deretter gift 16/10-1746 med soldaten Rolf Gundersen "af Hr. Capitain Deichmans Compagni." Det var nevnt at han kom fra Sauherad. "Cautionister" (vitner/ forlovere) var: "Tyge Gunnersøn Kolstad og Gunner Pedersøn Romnæs". Se S. Kolle(2).


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1753 - 1757, folie 75b.
Anno 1755 - dend 2 April.
I overværelse af lændsmanden Johannes Heisholt og de 2de mænd, ved Jørgen Ytterbøe og Ole Præstgraf Skiffteretten sadt og bekomit
paa Gaarden Hvalen i Helgen annex og Holden Præstegield, for effter afgagne Hans Brynildsen at holde et Lowlig Skiffte imellem
Enken Maria Olsdatter og deris felles 8 levende Børn; 8 døtre, nemlig;
1. Martha Hansdatter, død og i ægteskab med Anders Nielsen effterladt sig;
    a. Niels Andersen 12 Aar. Formynder: Anders Nielsen Nib.
2. Liuf Hansdatter, ugift og 40 Aar.
3. Margrethe Hansdatter g.m. Rasmus Huuset af Præstegieldet.
4. Kirsti Hansdatter g.m. Rollef Gundersen her af Præstegieldet.
5. Eli Hansdatter g.m. Thor Christensen her af Præstegieldet.
6. Birthe Hansdatter g.m. Niels Isaachsøn her af præstegieldet.
7. Marie Hansdatter ugift og 23 Aar. Formynder: Rasmus Jonsen Huset.
8. Ingebor Hansdatter ugift og 19 Aar. Formynder: Rasmus Jonsen Huset.
Samtidig nærværende er Jorddrotten Welærværdige Prowsten Suchow.
Avskrevet av G.S. 2019.


| Innhold | Gamle Hvalen | Hvalen | Hvalen 1 | Hvalen 2 | Hvalen 6 |
| Kåsa - Plassen - Grønvold | Flatgrav | Hegna med Flatgrav |
| Hustomter |


Hvalen 1 - Hvala 1
Gnr 47 - bnr 1. Gammelt løpenr. 90a.

Privateid: 1 tønne 3 settinger.
Holla prestebol: 2 tønner.

Adresse i dag: Grønvoldv. 620.

I privat eie. Det ser ut til at denne parten har vært i Holden jernverks eie siden før 1757 til 1759.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"1 Tnd, 1 Qvt. fæstet fra Præsten Holm til Niels Olsen, dat. 24. Nov. 1759.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"1 Tønde 3 Sættinger uden bøxel solgt fra Søren Bowman (forvalter ved jernverket) til Niels Olsen (ingen sum nevnt), dat. 27. Nov. 1759."

Bonde, selveier
Nils Olsen Wala
fra S. Holla f. ca. 1714 d. 31/7-1783. "Niels Olsen Wala som natten til d. 31. i Sinds Uroelighed have hængt sig, 69 Aar 16 Uger.", s.a. Ole Arvesen Holden.
g. i Holla 27/12-1741 m. Anna Thomasdatter fra Gunnerud under Prestegården dpt. 24/6-1723 bg. 3/12-1795. "Anne Thomasd. Wala, hun døde meget hastigt, 74 Aar.", d.a. Thomas Andersen.
1. Ole dpt. 16/9-1742. Trolig død tidlig.
2. Thomas dpt. 23/8-1744 bg. 23/12-1748. "Thomas Nielsen Søve, 4 Aar 4 Mnd."
3. Maren Nilsdatter (Marie Nilsdatter) dpt. 1/1-1747 bg. 29/10-1786 i Melum, g. i Holla 2/7-1768 m. Jacob Arnesen Silien. Bodde på Siljan i Melum.
4. Thomas Nilsen Hvalen dpt. 2/5-1749. Se Hvalen(6).
5. Ingeborg dpt. 7/11-1751 bg. 25/11-1751. "Ingebor Nielsd. Søve, 3 Uger."
6. Ingeborg dpt. 15/10-1752 bg. 5/11-1752. "Ingebor Nielsd. Søve, 3 Uger."
7. Ole dpt. 2/12-1753 bg. 8/2-1755. "Ole Nielsen Søve, 1 Aar 10 Uger."
8. Inger Nielsdatter dpt. 13/1-1756 g.m. Anders Kittilsen. Se N. Jøntvedt(1).
9. Ingeborg dpt. 9/12-1758 bg. 24/12-1758. "Ingebor Nielsd. Søwe, 3 Uger."
10. Anders Nilsen dpt. 9/3-1760. Se Askejordet under Tinholt.
11. Ole Nilsen dpt. 19/12-1762 g. i Solum 8/6-1787 m. Marie Nilsdatter fra Siljan i Melum, d.a. Nils Pedersen Wærstad.
12. Arve Nilsen Hvalen dpt. 15/9-1765. Se nedenfor.
Eier 1759.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Niels og Anna Holdens Ole: Ole Tofte, Hans Houg, Kirsten Tofte, Karen Bøe, Lisbet Søve.
F.f. Niels og Anna Søves
Thomas: Peder Ringsevjen, Hans Pedersen Saugbr., Madame Maria Bomhoff, Magrete Bomhoff, Ingebor Tufte.
F.f. Niels og Anne Søves
Maren: Jon Halvorsen, Ole Tufte, Arve Holden, Madam Bomhoff, Kirsten Tufte.
F.f.
Niels Søve og Anna Thomasdatters Thomas: Hans Pedersen, Ole Tufte, Arve Holden, Madame Bomhoff, Kirsten Rasmusd., Lisbet Olsd.
F.f.
Niels Søwe og Anna Thomasdatters Ingebor: Hans Jacob Bomhoff, Ole Tufte, Arve Holden, Anna Johannesd., Kirsten Tufte.
F.f. Niels Søve og Anna Thomasdatters
Ingebor: Ole Tufte, Arve Holden, Gunder W. Rommenæs, Kirsten Tufte, Helvig Holden.
F.f. Niels Søve og Anna Thomasdatters
Ole: Hans Hougen, Arve Holden, Tollef Pedersen, Madame Bomhoff, Kirsten Rasmusd., Sara Bentsd.
F.f. Niels Søve og Anna Thomædatters
Inger: Engelbret Eje, Hans Pedersen, Christopher Tufte, Maria Bomhoff, Margrethe Bomhoff.
F.f. Niels Søve og Anna Thomasdatters
Ingebor: Arve Holden, Jørgen Søve, Christen Tofte, Helvig Holden, Anna Vibeto.
F.f. Niels Olsen Søve og Anna Thomasdatters
Anders: Arve Holden, Anders Tufte, Kirsten Tufte, Elian Tofte, Maren Olsd. Wibeto.
F.f. Niels Olsen Hvala og Anna Thomasdatters
Ole: Christopher Tofte, Arve Holden, Fredrich Wibeto, Helvig Holden, Maria Yttrebøe.
F.f. Niels Olsen Hvala og Anna Thomasdatters
Arve: Anders Tofte, Ole Holden, Frederich Wibeto, Helvig Holden, Anna Vibeto.

Denne familien bodde tidligere i ca. 20 år på Søve. Se Søve(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1792-1797.
Sted: Wala i Helgen Annex til Holden Præstegield. - 1783.
Død, Niels Olsen. Arvinger: Enken Anne Thomasdatter og deris Børn:
1. Thomas Nielsen. Myndig. Bor paa Gaarden.
2. Anders Nielsen 23 Aar. Tiener paa Schiørholt.
3. Ole Nielsen 21 Aar.
4. Arve Nielsen 18 Aar.
5. Marie Nielsdatter g.m.  Jacob Arnesen Siljan , Mælum.
6. Inger Nielsdatter g.m. Anders Kittilsen Jentved.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"1 Tnd. 3 Sætt. uden bøxel udlagt paa Skiode effter Niels Olsen til Bolvigs Jernværk og Uhlefos Jernværk for 40 rdl., dat. 13. Maj 1785."

Disse 40 riksdaler som de måtte la gården gå for, var gjeld til jernverket, som begge var eid av samme eier. Gården var verd mye mer.
Sønnen Arve Nilsen måtte tydligvis kjempe for å beholde gården. Først festa han 2 tønner og 1/2 setting fra presten Garboe Sahl i
1792, deretter fikk han kjøpe tilbake 7 1/2 setting fra Bolvig jernverk i 1799 for 20 rdl. Kilde: Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"2 Tnd. 1/2 Sætt. fæstet fra Præsten Garboe Sahl til Arve Nielsen, dat. 26. Juni 1792."

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"7 1/2 Sætting Solgt fra Bolvig Jernværk til Arve Nielsen for 20 rdl., dat. 24. Juni(?) 1799."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Kgl. Skjøde til Arve Nielsen herpaa m.m. for 500 Spd., med paahæfte af aarlig jordafgift til Holden sognepræst af 2 tnd. 3 sættinger, 1/2 tnd. byg, samt
kornrente til Oplysningsvæsenets fond (disse heftelsene ble avlyst 24/9-1910), dat. 10. Sept. 1824, thingl. 4. Febr. 1825."

Bonde, leilending, selveier (1824)
Arve Nilsen Wala herfra dpt. 15/9-1765 d. 9/7-1835 på Hvalen, som enkemann, 69 år gml.
g. i Holla 29/7-1793 m. Maren Jonsdatter fra M. Jøntvedt(1) dpt. 29/1-1775 d. 1816 , d.a. Jon Pedersen Jøntvedt.
1. Anne f. 6/4-1794 bg. 25/5-1797. "
Anne Arvesd. Wale, ved Helgen, 3 Aar 7 Uger. ogsaa død af Børne Kopper."
2. Nils Arvesen f. 18/4-1796. Se Kåsa under Hvalen
.
3. Jon Arvesen f. 19/8-1798 (John Arvesen). Se Hvalen(1).
4. Anne Arvesdatter f. 1/2-1801 g.m. enkemann Ole Olsen Roligheden d.y. Se Roligheten under Tufte.
5. Hans Arvesen f. 21/8-1803. Konfirmert i Holla 1821.
6. Maria Arvesdatter (Mari Arvesdatter) f. 19/10-1806 g.m. Johannes Hansen. Se N. Grønstein under Kolstad lille.
7. Anne f. 9/5-1808 bg. 6/9-1808. "
Anne Arvesd. Vala, 4 Uger 1 Dag."
8. Anne f. 2/12-1809 bg. 26/1-1810. "
Anne Arvesd. Vala, 2 Uger."
9. Maren f. 4/3-1811 bg. 27/5-1812. "
Maren Arvesd. Wala, 1 Aar 3 Mnd. 16 Dage."
Bruker 1792. Eier av hele preste-delen av eiendommen 1824.

F.f. Arve Nielsen Wala og Maren Jonsdatters Anne: Jon Jentved, Thomas Wala, Hans Evensen Jentved, Anne Olsd. Jentved, Asber Jonsd. Jentved.
F.f. Arve Nielsen Wala og Maren Jonsdatters 
Nels: Jon Jentved, Thomas Wala, Anders Evensen Jentved, Karen Hansd. Wala, Asber Jonsd. Jentved.
F.f. Arve Nielsen Wala og Maren Jonsdatters 
Jon: Halvor Jentved, Anders Nielsen Grinen, Jon Hansen Kaalstad, Birte Evensd. Ringsevje, Asber Jonsd. Jentved.
F.f. Arve Nielsen Vala og Maren Joensdatters
Anne: Anders Grinen, Thomas Vala, Hans Nielsen Kaasen, Asbiør Joensd. Grønesteen, Maria Joensd. Joentved.
F.f.
Arve Vahla og Maren Jonsdatters Hans: Halvor Jøntved, Anne Jøntved (+ foreldrene?).
F.f. Arve Vahla og Maren Jonsdatters
Maria: Halvor Jøntved mid., Eric Thomasen Vala, Asberg Grønnsteen, Maren Jøntved.
F.f. Arve Nielsen Vala og Maren Jonsdatters
Anne: H. og I. Jøntvedt, Niels og Berthe Ringsevje, Ingeborg Jøntvedt.
F.f. Arve Nielsen Vala og Maren Jonsdatters
Anne: Jon Jøntved, Thomas Vale, Niels Andersen, Karen Vala, Mari Pladsen.
F.f. Arve Nielsen Vale og Maria Jonsdatters
Maria: Halvor Jøntved, Thomas Vala, Jon Helgen, Maria Grønsteen, Anne Jøntved.

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr.

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

(90a)

Hvalen 

 Arve Nielsen

3 Td. 3 Sæt. 

Bruger 1 Td. 7 1/2 Sæt. 

 
Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832-1841, folie 274b.
Sted: Hvala i Helgen annex og Holden Præstegield, - 1835.
Enkemand Arve Nielsen død juli 1835. Arvinger Hands Børn:
1. Niels Arvesen Jentved. Død. Hans børn:
    a. Arve Nielsen 10 Aar.
    b. Kittil Nielsen 5 Aar.
    c. Mari Nielsd. 7 Aar.
    d. Karen Nielsd. 2 Aar.
2. John Arvesen Hvala, myndig.
3. Hans Arvesen, myndig.
4. Anne Arvesd. g.m. Ole Olsen Roligheden d.y.
5. Mari Arvesd. g.m. Johannes Hansen Grønsteen.
Formynder for Niels Arvesens Børn: farbroderen John Arvesen Hvala.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arve Nilsen til sønnen John Arvesen herpaa m.m. for 300 spd., dat. 6. Januar, thingl. 3. Sept. 1825."

Bonde, selveier
John Arvesen Hvalen (Jon Arversen) fra Hvalen f. 26/8-1798 d. 19/4-1874 i Heart Prairie. gravlagt på Methodistenes kirkegård, Walworth, Wisc., s.a. Arve Nilsen Hvalen.
g. i Holla 10/11-1827 m. Kirsten Isaksdatter fra Gruva under Fen nedre f. 9/11-1803, d.a. Isak Jensen Gruben.
1. Maren f. 18/5-1828 d. 6/6-1828 på "Hvala", 19 dager gml.
2. Arve Johnsen (Sjur Arversen) f. 2/9-1829.
3. Isak Johnsen (Isaac Arversen) f. 16/4-1835 bg. 31/3-1847 i Richmond.
4. Anders Johnsen (Aners Arversen) f. 25/8-1839.
5. Maren Kirstine Johnsdatter (Maren Arversen) f. 4/7-1842.
Eier 1825.

F.f. = Faddere for ...

F.f. John Arvesen Hvala og Kirsti Isachsdatters Maren: Berthe Isachsd. Grua, Anne Hvala, Niels Arvesen Jøntved, Gunder Nielsen Grua, Hans Hvala. (Døpt i Helgen 1/6).
F.f. John Arvesen Hvalen og Kirsten Isachsdatters
Arve: Karen Hansd. Hvalen, Maria Arvesd. Hvalen, Gunder Nielsen Gruben, Jens Olsen Gruben, Johannes Hansen Tinholtstul.
F.f. Gaardmand Jon Arvesen Hvalen og Kirsten Isaksdatters
Isach: Kari Olsd. Hvalen, Ingeborg Halvorsd. Jøntved, Johannes Hansen Grønnesteen, Ole Amundsen Hvalen, Gunder Nielsen Gruben.
F.f. John Arvesen Valen og Kirsti Isachsdatters
Anders: Anne Arvesd. Roligheden, Kirsti Jensd. Kaalstad, Ole Roligheden ældre, Gunder Nielsen Gruben, Ole Roligheden (yngre).
F.f. Gaardmand John Arvesen Hvalen og Kirsti Isaksdatters
Maren Kirstine: Maria Arvesd. Grønnesteen, Kirsti Jensd. Kaalstad, Ole Roligheden, Johannes Grønnesteen, Arve Nielsen Kaalstad.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

90a

 Hvalen

Hvalen 

John Arvesen

0 Td. - 6 5/8 Sæt. 

1 - 1 - 23

Konas gamle mor, enka Karen Steensdatter, døde her den 1/4-1843.

Kilde: "Norwegian Immigrants to the U.S. - Volume Two" - Gerhard B. Naeseth (1997) og Holla kirkebok.
Denne familien emigrerte til N. Amerika med sine 4 barn i mai 1846, først med Salvator fra Porsgrunn til Le Havre i Frankrike. Der var det bytte til et større skip;  "Bowditch" som seilte derfra den 26/6-1846 mot New York med ankomst 8/8-1846. De reiste til Richmond twp. i Walworth Co., Wisconsin og kjøpte seg land til en farm. De flytta derfra i 1860 til Whitewater twp. i samme county, hvor det var langt bedre jord. "John Arversen" var altså farmer. Familien ble medlemmer av den lokale Metodistkirken.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Arvesen til Hans Jacob Asbjørnsen for 200 spd., dat. 6. Feb., thingl. 5. Juni 1846."

Bonde, selveier
Hans Jacob Asbjørnsen Hvalen fra Steinsholt i Lardal, Vestfold f. ca. 1809 i Lardal, s.a. Asbjørn Stensholt.
g. i Larvik kirke 5/6-1835 m. Gunhild Maria Torstensen fra Larvik f. ca. 1811 i Larvik, d.a. Torsten NN.
Forlovere: "Halvor Amundsen og Peder Kittilsen."
1. Karen Maria Hansdatter f. 4/7-1838 i Larvik.
2. Anton Hansen (tvilling) f. 2/12-1841 i Larvik.
3. Trine Hansdatter (tvilling) f. 2/12-1841 i Larvik.
4. Asbjørn Hansen f. 26/3-1846 i Larvik.
Eier 1846.

Kilde: Kirkebok for Holla, Innflyttinslister (1831-1848).
Denne familien er registrert innflytta til Hvalen i Helgen fra Larvik i mai 1846. Attest fra sogneprest Castberg (i Larvik) dat. 5/5-1846.

Kilde: Matrikkelforslaget 1866 ("blåboka"):
Hvalen løbenr. 90a. Areal: 60 maal, for størstedelen af mindre god beskaffenhed.
Husdyrhold: 1 hest og 2 kuer. Noget brendsel i havnegangen. Ny skyld 1 dl. 1 ort 2 skill. = 2.30 mark.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Jacob Asjørnsen til sønnen Anton Hansen Hvalen for 600 spd., dat. 17., thingl. 27. Okt. 1872."

Skolelærer, bonde, selveier
Anton Hansen Hvalen herfra f. 2/12-1841 i Larvik.
g. i Holla 24/6-1875 m. Berthe Marie Johnsdatter fra Familie 2 - Febakke 1865
f. 19/7-1849, d.a. John Olsen Gruben.
Forlovere: "
Hans Asgjærsen Værket og Tron Christensen Roa."
Eier 1872.

Ytterbøe: Anton var lærer i sine yngre år. Han hadde først post som omgangsskolelærer,
senere ved Roa og Kolstad skoler.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Delingsforretning avholdt 1, tingl. 19/9-1906, hvorved er utskilt parcellen "Berg" av skyldmark 0,02. Skiensv. 261.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anton Hansen Hvalen til John Halvorsen for kr. 7.500,00 dat. 10, tingl. 12. juli 1911."

To familier her i 1910:

Familie 1.

Dagarbeider, bonde
Jacob Jacobsen f. 8/5-1875 i Holla.
g.m. Aslaug Halvorsdatter f. 19/12-1875 i Seljord.
1. Johan Jacobsen f. 4/9-1903 i Holla.
2. Anne Marie Jacobsdatter (tvillinger) f. 30/10-1909 i Holla.
3. Gudrun Jacobsdatter (tvillinger) f. 30/10-1909.

Familie 2.

Gruvearbeider, bonde, selveier
John Halvorsen Hvalen fra Haugen i Seljord f. 9/9-1874 d. 1913.
g. ca. 1906 m. Gunhild Askejordet fra Askejordet under Tinholt f. 14/9-1883 i Sauherad, d.a. Ole
1.
Gudrun Johnsdatter f. 28/7-1907 i Holla.
2. Kirsten Johnsdatter f. 20/11-1908.
Eier 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Amtsbevilling for John Halvorsen Hvalens enke et hensitte i uskiftet bo, dat. 2. April, tingl. 12. Aug. 1914."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Gunhild Halvorsen til Tor Kristensen for kr. 8.000, dat. 18. Juli, tingl. 12. Aug. 1914."

Bonde, selveier
Thor Kristensen
f. ca. 1887.
g. i Lårdal 1913 med enke Marie Gundersdatter f. ca. 1878.
1. Gunnar Kristensen f. 9/10-1913 i Lårdal.
Eier 1914.

F.f. Gbr. Tor Kristensen Hvalen (f.1887) og Marie Gundersdatter (f.1878) (Juvet) 's Gunnar: Kone Ingbjør Slaathaug, Pige Ingeborg Slaathaug, Ole Olsen Heimklev, Barnets Far.

Marie Gundersdatter hadde 2 barn fra sitt første ekteskap. Kilde: Helgen kirkebok ved innføring av sønnen Gunnars dåp.

Kan dette være ungkaren og skogsarbeideren Tor Kristensen f. 26/6-1887 i Drangedal?
Han bodde isåfall på Orekås i Drangedal i 1910 sammen med sine foreldre og søsken.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Tor Kristensen til B. L. Skarstein for kr. 10.500, hvorav for løsøre kr. 500,00, dat. 25., tl. 30. Juni 1917."

Agronom
Børre L. Skarstein fra Breim i Nordfjord, Sogn og Fjordane f. 6/7-1877 d. 5/5-1968.
g.m. Hanna Pedersdatter fra Gisholt i østre Melum (Dalsbygda) f. 15/10-1886 d. 29/9-1977.
1. Ingeborg Skarstein f. 15/10-1912 g.m. jernbaneekspeditør Karl Andreassen fra Kåsene under Namløs. Bodde i Helgen - bnr 7?
2. Peder Skarstein f. 27/2-1921. Se nedenfor.
Eier 1917.

Kilde: Fritt etter Holla I (S. Ytterbøe).
Børre Skarstein var utdanna agronom og var kontrollør og assistent i noen år på Ås landbrukshøgskole. Da Skarstein kom til Hvala, hadde gården vært mindre godt skjøtta i mange år. Meget var vokset til med busker og kjærr og havnegangen var tilvokst med skog. Skarstein tok til med iver, rydda og dyrka jorda og kultiverte 15 mål til kulturbeitehavn.
I 1953 hadde de 1 hest, 7 kuer og 3 ungdyr på gården og det ble reist ny hovedbygning og uthus. Børre Skarstein var også eier av Brønnemyrfjell skog. Dette er en part av Gudmunsbekkskogen som M. Fæhn kjøpte av Holla kommune i 1918.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome kommune 47/1.
"Dagbokført 16/6-1953. Skjøte dat. 12/6, grunnbokført (tingl.) 20/6-1953 til Peder B. Skarstein på denne eiendom og gnr 62 bnr 11 for kr. 30.000, med videre (føderåd)."

Elektriker
Peder Skarstein herfra f. 27/1-1921 d. 8/11-1988.
g.m. Kirsten Johannesen fra Ulefoss.
1. Arne Skarstein f. 14/4-1948 d. 14/3-2016 g.m. Oddbjørg Flatland fra Lunde i Tel.
2. Harald Skarstein.
Eier 1953.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome kommune 47/1.
"Dagbokført 19/10-1988. (Hjemmelen til) Olaug Helene Sundet, ifølge skjøte på denne eiendom og 62/11 for kr. 360.000,- "
Peder og Kirsten Skarstein (selgerne) har borett og rett til ved og tømmer på levetid.

Olaug Helene Sundet f. 1966.
Eier 1988.


| Innhold | Gamle Hvalen | Hvalen | Hvalen 1 | Hvalen 2 | Hvalen 6 |
| Kåsa - Plassen - Grønvold | Flatgrav | Hegna med Flatgrav |
| Hustomter |


Hvalen 2 - Valen 2
Gnr 47 - bnr 2. Gammelt løpenr. {90b, 90c}a.

Utskilt fra Hvalen og skyldsatt i 1825 til bnr 2. Landskyld: 2 dl - 0 ort - 16 skilling (skylddaler).

I senere tid har bygningene og litt jord blitt utskilt fra resten av gården til bnr 10(!).

Adresse 2020: Skiensv. 243.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arve Nilsen til sønnen Nils Arvesen paa løbenr. 90b og delvis løbenr. 19c for 300 spd., dat. 6. Januar, thinglæst 3. September 1825.


Plassen Kåsa lå under dette bruket til den ble solgt fra Nils og John Arvesønner i 1829 til Ole Olsen Kollekoven.

Bonde, selveier
Nils Arvesen Hvalen fra Hvalen f. 18/4-1796, s.a. Arve Nilsen Hvalen.
g.m. Anne Andersdatter fra Namløs.
Eier 1825. Se Kåsa under Hvalen.

Bonde, selveier
Nils Arvesen
fra Hvalen(1) f. 18/4-1796 d. 23/3-1835 på Jøntvedt, s.a. Arve Nilsen Hvalen.
g. i Holla 29/12-1823 m. Anne Andersdatter fra S. Namløs(B) f. 20/11-1793, d.a. Anders Steensen Namløs.
Eier 1825.

Nils Arvesen bodde på N. Jøntvedt(2).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Arvesen til Ole Anundsen Namløs på l.nr. 90b for 300 spd., dat. 10 Oktober 1831, thingl. 29. Juni 1832."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils og John Arvesønner til Ole Olsen paa løbenr. 90c, for 336 spd. 64 sk., dat  12. Sept. 1829, thingl. 3. Juli 1830."

Gruvearbeider, selveier
Ole Anundsen d.e. fra Verket f. 13/8-1797, s.a. Anund Olsen. Se Familie 60 - Verket 1801.
g. i Holla 15/1-1821 m. Karen Olsdatter fra Gruva under N. Fen f. 9/12-1794, d.a. Ole Jensen Gruven.
Forlovere: "
Isach A. Gruen og Arve Namløs."
Eier 1831.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

90b

 Hvalen

Hvalen 

Jens Jensen(!)

0 Td. - 6 5/8 Sæt. 

1 - 1 - 23

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Anundsen til Jens Asbjørnsen paa l.nr. 90b for 200 spd., dat. 10., thingl. 11 September 1839.

Bonde, selveier
Jens Asbjørnsen Hvalen fra Steinsholt i Lardal f. ca. 1816, s.a. Asbjørn Anundsen Steensholt.
g. i Holla 24/9-1840 m. Anne Kjøstolsdatter fra Håtveit f. ca. 1813, d.a. Kjøstol Christensen Haatvedt.
Forlovere: "
Christen Kjøstolsen Røgstuen og Ole Nilsen Enerhougen."
1. Andreas f. 22/6-1841 d. 24/10-1843 på Hvalen, 2 1/2 år gml.
2. Karen Kirstine f. 14/3-1844 d. 6/8-1847 på Hvalen, 3 5/12 år gml.
3. Karen Maria Jensdatter f. 22/5-1848 g. i Holla 25/8-1865 m. Peder Martin Halvorsen fra N. Stensholt i Lardal. Flytta i jan. 1868 til Hedrum i Vestfold. Se gul ramme nedenfor.
4. Kirsten Andrea f. 23/7-1852 d. 27/3-1853 på Hvalen av "Kighoste og Svaghed fra Fødselen."
Eier 1839 - 1868.

F.f. Gaardmand Jens Asbjørnsen Hvalen og Anne Kjøstolsdatters Andreas: Kari Kjøstolsd. Bjærven, Ingeborg Olsd. Namløs, Kjøstol Haatved, Ole Nielsen Namløs, Jens Jensen Lillejordet.
F.f. Gaardmand Jens Asbjørnsen Hvalen og Anne Kjøstelsdatters
Karen Kirstine: Maria Johnsd. Hvala, Ingeborg Jensd. Kaalstad, Hans Thomasen Hvalen, Jens Eriksen Hvalen, Jørgen Kjøstolsen Haatved.
F.f. Gaardmand Jens Asbjørnsen Hvalen og Anne Kjøstolsdatters
Karen Maria: Ingeborg Jensd. Kaalstad, Andrea Jahnsd. Hvalen, Jens Jensen Lillejordet, Jørgen Kjøstolsen Kaalstad.
F.f. Gaardmand Jens Asbjørnsen Hvalen og Anne Kjøstolsdatters
Kirsten Andrea: Gunnild Torstensd. Hvala, Anne K. Christensd. Omtved, Christen Kjøstolsen Haatved, Lars Larsen Bjærven, Jørgen Kjøstolsen Kaalstad.


Jens Asbjørnsen kjøpte også Kåsa av Arve Hansen, som var g.m. den eneste datter av Ole Olsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved løbenr. 90f. er udskilt fra l.nr. 90c, dat. 17. Aug., thingl. 3. Sept. 1850."

Gårdens besetning ifølge matrikkelgrunnlaget 1866: 1 hest, 4 kuer og 6 sauer. 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Asbjørnsen til Thor Nilsen Juvet for 1200 spd., dat. 11., thingl. 20. April 1868."

Utflytta.
Jens Asbjørnsen og kona er registrert utflytta til "Skaglestad" (Skoklemoen) i Hedrum i jan. 1868. De flytta sammen med deres datter og hennes mann Peder Martin Halvorsen fra Lia under N. Stensholt i Lardal. Han var sønn av Halvor Helliksen Lien fra N. Nordby i Lardal og Marthe Jensdatter. Svigersønnen Peder Martin Halvorsen kjøpte i 1868 bnr 4 av gården Skoklemoen ved Hvarnes i Hedrum og flytta altså dit med svigerforeldrene.
Se Hedrum bygdebok, bind 3, side 966.


Bonde, skomaker, kjører, selveier
Thor Andreas Nilsen fra Ø. Juvet under Vibeto nedre f. 31/1-1826
d. 29/10-1882 av lungebetennelse på Tufte, som ungkar og kjører Thor Nilsen, s.a. Nils Thorsen Juvet.
Eier 1868.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thor Nilsen til Isine Isachsdatter Værstad for 1100 spd., dat. 24. Juni, thingl. 2. Juli 1872."

Enke
Anne Isine Isaksdatter.
Eier 1872.

Anne Isine Isaksdatter var enke etter Halvor Halvorsen Wærstad. Se Værstad(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Halvor Olsen Heisholt for 915 spd., dat. 24. Aug., thingl. 1. Sept. 1874."

Bonde, selveier
Halvor Olsen Hvalen fra S. Tinholt(6) f. 31/1-1849, s.a. vognmann Ole Halvorsen Jøntvedt.
g.m. Karen Larsdatter fra Kolle f. ca. 1837.
Eier 1874.

Under folketellinga 1875 er det nevnt at han hadde 1 hest og 2 kuer. Hans far, enkemannen Ole Halvorsen,
bodde her og drev som "
Godskjører mellem Ulefos og Strengen." Flere av hans søsken bodde også her da.

Denne familien flytta før 1891 til Strandjordet under Holtan.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved l.nr. (90b. 90a)b er udskilt, afholdt 22. Mai, thingl. 9. Juni 1875." Se Grønvold.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Olsen til Carl Pedersen Omtvedt for kr. 3.600, dat. 13., thingl. 18. April 1877."

Bonde, matros, selveier
Karl Pedersen Hvalen fra Omtvedt(1) f. 18/9-1848, s.a. Peder Augustinusen Omtved.
g1g i Helgen 12/2-1871 m. Maren Gurine Nilsdatter fra Værstad(2) f. 26/7-1851 d. 15/11-1874, 23 år gml., d.a. Nils Jonsen Wærstad.
g2g m. Kirstine Pauline Jensdatter fra Fiskum i Eiker, Buskerud f. 1830 d. 15/3-1894 på Hvalen.
1. Peder Karlsen f. 16/8-1872. Se nedenfor.
Eier 1877.

F.f. Inderst Carl Pedersen Værstad og Maren Gurine Nilsdatters Peder: Asloug Maria Knudsd. Værstad, Ingeborg Jonsd. Helgen, Peder Omtved, Nils JOnsen Værstad, Ole Nilsen Værstad.

Gårdsarbeider, inderst
Peder Karlsen herfra f. 16/8-1872.
g. i Holla 31/10-1897 m. Ingeborg Christensdatter fra Lillejordet under N. Namløs f. 30/5-1871 i Holla, d.a. Christen Rollefsen.
Forlovere: "Karl Pedersen Hvalen og Rollef Christensen Lillejordet."
1. Kristine Karlsen f. 13/3-1898 i Holla.
2. Magda Karlsen f. 23/2-1905.
Beboere her i 1910.

Denne familien flytta visstnok til Skien.

Losjerende i 1910:
Veiarbeider Johannes Brynhildsen fra Värmland i Sverige f. 25/3-1844.
Veiarbeider, ugift, Karl Johannesen fra Lårdal i Tel. f. 18/3-1893.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Karl Pedersen til Karl Jørgensen for kr. 7.000,- , dat. 24/4, thingl. 10/8-1911."

Karl Jørgensen.
Eier 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Karl Jørgensen til Ole Hjemklev for kr. 7.000, samt bestemte redskap m.v. for kr. 500, dat. 6., tingl. 29. Juni 1912."

Gruvearbeider,
Olav Olsen Heimkleiv fra Skafså i Mo prestegjeld f. 18/4-1882 d. 27/4-1959, s.a. arbeider Olav Olsen Heimkleiv.
g. i Holla 12/4-1902 m. Inger Elise Nilsdatter fra Glahus under Prestegården f. 31/1-1878 d. 28/5-1964, d.a. Nils Eivindsen Glahus.
Forlovere: "Fædrene."
1. Nils Georg Valen f. 21/2-1904. Se nedenfor.
2. Ottar Aron Valen f. 9/4-1905.
3. Gunvor Valen f. 24/8-1907 g.m. Halvor Bø i Lunde.
4. Arthur Edvin Valen f. 20/3-1910.
5. Anne Elisabeth Valen f. 1/9-1913 g.m. Andreas Hogsrud.
6. Einar Valen f. 24/12-1916. Se Skiensvegen 238.
Eier 1912.

F.f. Grubearb. Ole Olsen Hjemklev, Glahus og Inger Elise Nilsdatters Nils Georg: Helga Olsen Vrk., Gunder Olsen Vrk., Kari Nilsd. Vrk., Even Nilsen Glahus og Faderen.
F.f. Grubearb. Ole Olsen Glahus og Inger Elise Nilsdatters 
Ottar Aron: Helga Olsen Vrk., Gunder Olsen Vrk., Nils Evensen Glahus og Hilda Jørgensd. Moen.
F.f. Grubearb. Ole Olsen Heimkleiv, Huset pr. Fæbakke og Elise Nilsdatters 
Gunvor: Verksedsdarb. Gunder Olsen Vrk., do. Even Nilsen Glahus, Arb.kone Helga Olsen Vrk. og pige Anne Marie Larsen.
F.f.
Helgen. (Døpt i Holla krk. 15/5). Grubearb. Ole Olsen Heimklev, Huset, Kolle og Elise Nilsdatters Artur Edvin: Kone Helga Olsen Vrk., Pige Nikoline Olsen Vrk., Gunder Olsen Vrk., Eivind Nilsen Glahus.
F.f. Helgen. Grubearb. Ole Olsen Heimklev, Hvalen og Inger Elise Nilsdatters 
Anna Elisabet: Arb. Ole Gundersen Vrk., Arb. Even Nilsen Glahus, Kone Antonie Berg og Anne Jensen Glahus.
F.f. Helgen. Grubearb. Ole Olsen Heimklev, Hvalen og Inger Elise Nilsdatters 
Einar: Grubearb. Karl Emil Velkom, Beslager Gunder Olsen Vrk., Pige Ingeborg Hvalen, Kone Helga Nilsd. Heimklev.

 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Fæstekontrakt dat. 24/7, grunnbokført 2/8-1952 fra Ole Heimkleiv til Einar Valen på en tomt av denne eiendom i 99 år mot årlig leie kr. 10,
hvorfor pant i bygninger på tomta."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skjøte dagbokført 2/4-1962, grunnbokført (tingl) 10/4-1962 fra Elise Heimkleiv til Nils Valen for kr. 22.000."

Nils Georg Valen herfra f. 21/2-1904 d. 13/9-1972.
g.m. Aslaug Strand fra Lunde (Aslaug Fløtterød) f. 20/9-1912 d. 8/5-1996.
1. Nils Asbjørn Valen f. 1949. Bosatt i Grenland.
Eier 1962.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 34. Digitalarkivet.
"Skylddeling av 23/7, grunnbokført 23/9-1963 vedkommende bnr 9 av skyldmark 0,02. Se Skiensv. 238.

 


 


| Innhold | Gamle Hvalen | Hvalen | Hvalen 1 | Hvalen 2 | Hvalen 6 |
| Kåsa - Plassen - Grønvold | Flatgrav | Hegna med Flatgrav |
| Hustomter |


Hvalen 6 - Hvala 6
Gnr 47 - bnr 6. Gammelt løpenr. 91a.

Denne gården ligger 114 m.o.h.

Adresse idag: Gården: Grønvoldv. 628.


Landskyld 1775: 1 tønne korn 7 1/2 settinger (1 tnd. = 12 settinger). Eier: Holla prestebol.
 

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"1 Tønde fæstet fra Præst Carlheim til Thomas Nielsen, dat. 17. Sept. 1775."


Bonde, leilending
Thomas Nilsen Wala
fra Hvalen(1) dpt. 2/5-1749 d. 23/7-1820. "Thomas Nielsen, Gaardmand Hvalen, 71 Aar, 3 mnd.", s.a. Nils Olsen Hvalen.
g1g i Holla 4/9-1774 m. enke Kirsten Olsdatter fra Håtveit store østre dpt. 2/7-1754 bg. 7/11-1792. "
Kirsten Olsd. Vala, ved Helgen, 38 Aar 19 Uger 5 Dage. Død i Barsel Sæng efter et dødfødt Barn., d.a. Ole Steensen Haatved.
Forlovere: "
Ole Halvorsøn Holden og P. Lund."
g2g i Holla 29/8-1793 m. Karen Hansdatter (Kari Hansdatter) fra Kolstad lille dpt. 14/11-1762 d. 14/8-1838 på "Hvalen", som enke, 76 år gml., d.a. Hans Tovsen Kolstad.
Forlovere: "
Halvor Jentved og Lars Ringsevje."
1. Ingeborg Thomasdatter dpt. 30/7-1775. Ikke funnet død i Holla før skifte etter mora i 1793.
2. Anders Thomasen dpt. 15/9-1776.
3. Nils Thomasen dpt. 14/2-1779. Se Plassen (Kåsa) under Hvalen.
4. Anna Margrethe Thomasdatter f. 12/9-1781 g.m. Ole Larsen Hauane. Se Hauane under Kolle.
5. Ole Thomassen d.e. f. 10/8-1784. I København i 1820.
6. Arve Thomasen f. 24/12-1786. Se Flatgrav under Hvalen.
7. Margrethe Thomasdatter f. 27/2-1790 g.m. Jens Christensen Kolstad. Se Kolstad store(2).
Barn i 2. ekteskap:
8. Hans f. 21/2-1794 bg. 7/3-1794. "
Hans Thomassen Wala, ved Helgen, 2 Uger."
9. Kirsten Thomasdatter f. 18/3-1795 g.m. Anders Olsen Marum i Melum?
10. Hans Thomasen f. 18/1-1798. Overtok gården.
11. Ingeborg f. 19/1-1801 d. 2/2-1801. "
Ingebor Thomasd. Vala, 2 Uger."
12. Ole Thomassen d.y. f. 13/5-1802 død før skifte etter faren i 1820.
13. Ingeborg f. 18/5-1806 bg. 25/11-1806. "
Ingeborg Thomasd. Vahle, 26 Uger."
Bruker 1775.

Thomas Hvalen var soldat da han giftet seg første gang med enka Kirsten Olsdatter. Hun var enke etter Anders Nilsen på
Melteig under Håtveit store. De bodde der før de kom hit.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Soldat Thomas Nielsen Meltej og Kirsten Olsdatters Ingebor: Ole Store Hotved, Ole søndre Holden, Halvor søndre Holden, Anna Vala, Kirsten Holden.
F.f. Thomas Meltej og Kirsten Olsdatters Anders: Niels Vala, Jacob Siljene, Steen Hotved, Maren Siljene, Inger Vala.
F.f. Thomas Meltej og Kirsten Olsdatters Niels: Jacob Arnesen Siljene i Mælum sogn, Anders nordre Jentved, Steen Hotved, Maren Siljene, Anna Arvesd. Holden.
F.f. Thomas Nielsen Walas og Kirsten Olsdatters Anna Margrethe: Ole Hotved, Anders Nordre Jentved, Anders Nielsen Wale, Maren Sillijene af Mælum Sogn, Inger Nielsd. Nordre Jentved.

F.f.
Thomas Wala og Kirsten Olsdatters Ole: Ole Hotved, Steen Melteij, Ole Wala, Maren Siljene af Mælum Sogn, Karen Skiørholt.
F.f. Thomas Nielsen Wala og Kirsten Olsdatters Arve
: Anders Nielsen Wala, Ole Nielsen Wala, Arve Nielsen Wala, Karen Olsd. Wala, Birthe Hansd. Wala.
F.f. Thomas Nielsen Wala og Kirsten Olsdatters Margrethe: Ole Hotved og Søn Anders, Ole Nielsen Wærstad, Karen Olsd. Wærstad, Anne Tronsd. Hotved.
F.f. Thomas Nielsen Wala og Karen Hansdatters Hans: Steen Meeltej, Even Hansen Kaalstad, Arve Nielsen Wala, Karen Olsd. Langeland, Birthe Hansd. Kaalstad.
F.f. Thomas Nielsen Wala og Karen Hansdatters Kirsten: Anders Nielsen Langeland, Halvor Olsen Langeland, Hans Hansen Smed, Maren Jonsd. Wala, Birthe Hansd. Kaalstad.
F.f. Thomas Nielsen Wala og Karen Hansdatters Hans: Arve Nielsen Wala, Anders Thomæsen Wala, Jon Hansen Kaalstad, Maren Jonsd. Wala, Ingeborg Gundersd. Romenæs.
F.f. Thomas Nielsen Wala og Karen Hansdatters Ingebor: Arve Vale, Hans Nielsen Kolle, Ole Olsen Hagen, Karen Olsd. Grinden, Anne Margrethe Thomasd. Wala.
F.f.
Thomas Vala og Karen Hansdatters Ole: Even Hansen Wrk., Anders Tinholt, Hans Smed, Maren Jørgensd. og Margrete Thomasd. Vala.
F.f. Thomas Vale og Karen Hansdatters
Ingeborg: Ole Hougene, Niels og Anders Vale, Magrete Olsd., Gunild Jespersd.

Skifte etter Kirsten Olsdatter her i 1793.
Skifte etter Thomas Nilsen her i 1820.

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr.

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

(90b)

Hvalen 

Thomas Nielsen

 3 Td. 3 Sæt.

Thomas Nielsen bruger 1 Td. 7 1/2 Sæt.  


Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Kgl. Skjøde til Kari Hansdatter paa bl.a. dette bruget for 500 spd., med paahæfte af jordafgift til Hollen Præst af 2 tønder, 3 skjeper byg, samt kornrente til
Oplysningsvæsenets fond, 1 tnd., 3 skp., 2 1/3 fjdkr. byg tilf. samtidig thingl. obligation for kornrenten og 333 spd. 40 ort., hvorpaa 9/5-48 afl. 244 spd.  16 ort. (X-225),
dat. 10. Sept. 1824, thinglæst 4. Febr. 1825."

Eier 1824: Enka Kari Hansdatter. Se ovenfor.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kari Hansdatter til sønnen Hans Thomassen for 500 spd., dat. 15. Nov., 1826, thingl. 6. Febr. 1827."


Bonde, selveier
Hans Thomasen Wala (Hans Thompson) herfra f. 18/1-1798 d. 24/8-1855 i Heart Prairie.
g. i Holla 29/10-1824 m. Maria Jonsdatter fra Kolstad store(4) f. 14/9-1799 d. 23/3-1886 i Heart Prairie, d.a. Jon Jørgensen Kaalstad.
Forlovere: "
Halvor Jøntved og Jørgen Kaalstad."
1. Karen Kirstine f. 5/10-1825 d. 13/12-1827 på "Hvalen", 2 år gml.
2. Thomas Hansen (Thomas Thompson) f. 5/11-1828 g. 19/12-1852 m. Anne Marie Christensdatter Bøe fra Gjerpen, d.a. Christen Madson. Bodde i Heart Prairie.
3. Karen Kirstine Hansdatter f. 28/4-1832 d. 16/3-1860 bg. i West Koshkonong Luth. cem., Dane co. g. 1856 m. Jens Andersen fra Skibsnes (John A. Johnson). Bodde i Dane co., Wisc.
4. Anne Hansdatter f. 11/5-1836 g.m. Andrew Larson fra København.
Eier 1826.

F.f. Gaardmand Hans Thomasen Hvalen og Maria Jonsdatters Karen Kirstine: Kirsten Marum, Anne Arvesd. Hvalen, Jon Kaalstad, Arve Thomasen Hougene, og Jørgen Jonsen Kaalstad.
F.f. Hans Thomasen Hvalen og Maria Johnsdatters
Thomas: Karen Hvalen, Berthe Christensd. Steenstadvolden, John Jørgensen Kaalstad, Hans Bjærkholt, Jørgen Johnsen Kaalstad.
F.f. Gaardmand Hans Thomasen Hvalen og Maria Jonsdatters
Karen Kirstine: Karen Jonsd. Heisholt, Karen Kirstine Hansd. Wibetoe, Gunder Jørgensen Heisholt, Jørgen Jonsen Kaalstad, Jon Hansen Vibetoe.
F.f. Gaardmand Hans Thomasen Hvalen og Maria Johnsdatters
Anne: Anne Johnsd. Wibetoe, Anne Gundersd. Heisholt, Hans Anundsen Vibetoe, Niels Thomasen Næsse, Anund Hansen Vibetoe.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Thomassen til Arve Thommassen paa 5 1/4 sætt. af dette brug (l.nr. 90d Flategrav) for 300 spd., dat. 15. Nov. 1826, thingl. 6. Febr. 1827."

Denne familien emigrerte til N. Amerika i 1844, samtidig med flere andre Holla-sokninger. De reiste med seilskuta Salvator fra
Porsgrunn den 22/4-1844. De kom til Heart Prairie, Walworth co., Wisconsin, hvor de kjøpte land og bygde opp en gård.
Sønnen overtok farens gård da han døde i 1855.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Thomassen til Rollef Nilsen for 690 spd., dat. og thingl. 3. Febr. 1844."

Bonde, selveier
Rollef Nilsen fra Åsland i Bø f. 8/1-1819, s.a. Nils Rollefsen Aasland.
g.m. Bergitte Halvorsdatter f. 15/8-1817 i Bø.
1. Kari Tollefsdatter f. 31/12-1840 i Bø.
2. Nils Rollefsen f. 16/2-1843 i Bø.
3. Helbjørg Rollefsdatter f. 23/4-1845 på Hvalen.
4. Halvor Rollefsen f. 8/2-1848.
5. Anne Maria Rollefsdatter f. 14/9-1851.
Eier 1844.

F.f. Gaardmand Rollev Nielsen Hvalen og Bergith Halvorsdatters Helbjør: Kirsti Isaksd. Hvalen, Bergith Evensd. ditto, John Arvesen Hvalen, Niels Rollefsen Hvalen, Thor Halvorsen Pladsen, Jens Asbjørnsen Hvalen.
F.f. Gaardmand Rollev Nielsen Hvala og Bergith Halvorsdatters
Halvor: Anne Kjøstolsd. Wala, Andrea Jahnsd. Hvala, Jens Asbjørnsen Hvala, Niels Rollefsen Hvalen, Gunder Gundersen Pladsen.
F.f. Rollev Nilsen Hvalen og Bergith Halvorsdatters
Anne Maria: Aaste Halvorsd. Bøe, Asloug Gundersd. Pladsen, Jens Asbjørnsen Hvalen, Hans Asbjørnsen Hvalen, Hans Gundersen Pladsen.

Kilde: Holla kirkebøker, inn- og utflyttingslistene.
Denne familien på 5 personer innkludert hans gamle far, Nils Rollefsen Aasland f. 20/9-1776, er registrert innflytta fra Åsland i Bø til Hvalen i Helgen våren 1844. De medbrakte presteattest fra sogneprest Gjør i Bø av 23/4-1844.

Familien er registrert i utflyttingslistene, som utflytta fra Hvalen til Gulset i Gjerpen i 1852, men de har med seg presteattest herfra dat. 17/4-1854. Da var familien økt til 8 personer. Hans gamle far var fremdeles med dem.
Se Gulset(20) i Gamle Gjerpen.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved løbenr. 91c er udskilt, afholdt 2. Aug., thingl. 5. Sept. 1848." Del av bnr 3.


Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Rollef Nilsen til Halvor Halvorsen for 1.000 spd., dat. og thingl. 7. Februar 1853."

Tidligere kirkesanger og lærer i Lunde, bonde, selveier
Halvor Halvorsen fra gården Bø i Bø i Tel. f. 18/9-1818 d. 20/6-1900, som enkemann av alderdom, s.a. Halvor Halvorsen Bøe.
g. i Bø i Tel. 28/10-1841 m. Maren Olsdatter fra Nordbø i Bø i Tel. f. 19/5-1814, d.a. Ole Gregersen Nordbøe.
1. Anlaug Halvorsdatter f. 18/3-1842 på Stadskleiv i Bø g. i Holla 23/9-1864 m. Hans Thomas Hansen fra Bjørntvedt i Solum, s.a. Hans Tollefsen i Solum.
2. Halvor Halvorsen (Halvor Kaalstad) f. 15/8-1844 på Stadskleiv i Bø, Tel. Ble lærer som sin far. Se Kolstad store(4).
3. Ole Halvorsen f. 23/5-1853 på Hvalen. Overtok gården.
4. Jørgen f. 27/2-1856 d. 28/2-1856.
Eier 1853.

F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Hvalen og Maren Olsdatters Ole: Ronnoug Halvorsd. Bøe, Gunnild Maria Halvorsd. Hvalen, Anders Thorsen Bøe, Hans Jacob Asbjørnsen Hvalen, Hans Olsen Bøe.
F.f. Gaardbruger Halvor Halvorsen Hvalen og Maren Olsdatters
Jørgen: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Hans Asbjørnsen Hvalen. Død den 28. Febr. uden at komme i Kirken.

Kilde: Holla kirkebøker, inn- og utflyttingslistene.
Denne familien på 4 personer er registrert innflytta til gården Hvalen i Helgen fra gården Bø i Lunde i Telemark. De medbrakte presteattest fra sogneprest Gjør i Bø av 11/10-1853. Lunde var anneks under Bø prestegjeld på den tiden.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved løbenr. 91d er udskilt, afholdt 6., thingl. 13. Okt. 1859." Del av bnr 4. Se Grønvold.

Kilde: Matrikkelforslaget 1866 (Blåboka).
Hvala l.nr. 91a: 103 maal dyrka mark for det meste av god beskaffenhed.
Skog kun til brændeved. Forslag til ny skyld: 2 dl. - 10 sk.

Simon Ytterbøe skrev i Holla I at Halvor Hvalen sysla endel med treskoarbeid på sine eldre dager.
De kjente «Hvalasko» var meget brukt i Helgja ei tid.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen til sønnen Ole Halvorsen for kr. 3.080,- dat. 29. Januar, thingl. 19. Febr. 1879."


Bonde, lærer, selveier
Ole Halvorsen Hvalen herfra f. 23/5-1853 d. 20/9-1935.
g. i Holla 11/10-1878 m. Karen Kirstine Larsdatter fra Kolle(1) f. 5/4-1856 d. 22/3-1941, d.a. Lars Andersen Kolle.
1. Hanne Marie Hvalen f. 1879 g.m. skomaker Johan Edvard Jensen. Se Lannavegen 85.
2. Halvor Hvalen f. 1883? Se Roa under Helgen store.
3. Anna Hvalen f. ca. 1883.
4.
Maren Lovise Hvalen f. ca. 1885.
5. Lars Hvalen f. ca. 1890. Ble tannlege.
6. Sofie Hvalen f. 2/5-1892 g.m. Thoralf Holen.

Eier 1879.

Ole Hvalen var utdanna som lærer ved Klyve seminar. Han ble først ansatt i Norderhov prestegjeld, men ble senere lærer i Holla.
Han var også lærer i Valebø. I 1911 bygde de nytt hus på ei utskilt tomt og solgte gården. Se "Skovstykke".

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 12. Nov., thingl. 26. Nov. 1910., hvorved et skovstykke av skyldmark 0,05 (bnr 8) er fraskilt. Se Skiensv. 303.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole Hvalen til John Hansen Slaathaug for kr. 12.500, hvorav kr. 1000 skal henstå som sikkerhet for mulig tap ved
odelsøsning m.v., dat. 19. april, tingl. 10. mai 1911.

Bonde, byggmester, selveier
John Hansen Slaathaug fra Lunde i Tel. f. ca. 1871 d. 1934.
g.m. Ingeborg f. ca. 1871 d. 1931.
1. Ingebjørg F. Slaathaug f. 29/1-1897 g.m. Anders Kolle f. 26/11-1898.
2. Eivind Slaathaug, død 20 år gl..
3. Mari Slaathaug f. 11/11-1903 g.m. Steinar Tinholt f. 26/10-1890.
4. Anne Slaathaug g.m. Petter Ottesen, Lid i Østfold.

Eier 1911.

Gift føderådsmann Eivind Tollefasen Slaathaug f. 11/2-1830 i Bø f. 8/11-1922 på Hvalen av alderdom.
Enke Mari Tollfsdatter Slaathaug f. 1836 i Bø d. 17/4-1928 på Hvalen av alderdom.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Erklæring, hvori eierne av dette med flere bruk, forplikter sig til, uten utgift for Holla kommune, at besørge alt arbeide med snemåking, snebrøiting o.l. paa
veiparcellen Hovedveien - Valasvingen, dat. 8/2-1932, tingl. 3/6-1932."

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Jan H. Slaathaug, med uskiftebevilling av 4/5-1934, til Halvor Andersen for kr. 17.400,00, hvorav for løsøre kr. 400,00, dat. 13/4-1934, tingl. 27/4-1934."

Bonde, selveier
Halvor Andersen (Oreflati) fra Buvik i Seljord f. 17/10-1895 d. 21/12-1962, s.a. husmann Anders Halvorsen.
g. i Skien krk. 13/9-1920 m. Margit Olavsdatter fra Kåsa i Lunde f. 2/9-1895 d. 24/3-1971.
1. Anne Andersen f. 22/3-1921.
2. Olaf Andersen f. 20/7-1924. Overtok gården.

Eier 1934.

Ved vielsen ble det opplyst at han ble konfirmert i Seljord i 1900. Hun må ha blitt konfirmert i Lunde i 1910/1911. Andersen var farmer i Amerika i 13 år.
I Holla kjøpte han først Bø lille i 1920, Haugjordet under M. Jøntvedt i 1921. I 1934 kjøpte han denne gården - Hvalen(6).
Halvor Andersen satte opp nytt innhus her i 1951.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark I (1953). Besetning 1 hest, 8 kuer og 2 ungdyr.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet.
"Skjøte dagbokført 22/1, grunnbokført (tingl.) 1/2-1957 fra Halvor Andersen til Olaf Andersen for kr. 26.000, hvorav løsøre for kr. 6.000."
Med føderåd for foreldrene og søstra Anne Andersen.

Bonde, selveier
Olaf Andersen f. 20/7-1924 d. 14/5-2003.
Eier 1957.

Eiendommen ble overdratt til hans søster Anne Andersen for kr. 0,-  den 11/2-2010.
Dermed ble den solgt til Gunvor Brekke Johnsen den 1/6-2010 for kr. 937.500.-
Kilde: Eiendomspriser.no.

Gunvor Brekke Johnsen.
Eier 2010.

 


| Innhold | Gamle Hvalen | Hvalen | Hvalen 1 | Hvalen 2 | Hvalen 6 |
| Kåsa - Plassen - Grønvold | Flatgrav | Hegna med Flatgrav |
| Hustomter |


Kåsa - Pladsen - Grønvold
Gnr 47 - bnr 4. Gammelt løpenr. 91b. Fra 1826 med tillegg av l.nr. 90c.

Kåsa ble ofte kalt "Pladsen" etter jordskifte i 1826.

Siden 1868 ble eiendommen, etter en "declaration" kalt for Grønvold.

Landskyld: 1 1/4 Sætting. (1 tønne = 12 settinger).

Arbeider, husmann
Jacob Gundersen Munchen f. ca. 1658 bg. 15/5-1740. "Jacob Munchen, 81 Aar, 11 Mnd."
g1g m. Maren Andersdatter fra Hvalen i Helgen f. på 1670-tallet d. ca. 1702 (skifte på Kåsa under Hvalen i 1704), d.a. Anders Hvalen og Marthe Helgesdatter.
Bruker før 1700.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703-1709, folie 22a. Digitalarkivet.
Marcus Hanssen Sorenskrifuer udi Nedre Tellemarchen, Giør witterligt Anno Christjj 1704 den 7de January, Hawer ieg Anders Olsen udj min Principals
Absence og effter hans og den Committerede Sorenskrifuer Hans Jesperssens ordre, werit tillige med Lensmanden Gunder Rommenes og 2de (2de=2)
tilnefnte Laugrettismænd Olle Hanssen Ytterbøe og Gunder Wahle forsamlede paa dend ødegaards-Plads Kaasen, beliggende udj Holden Præste-
gield i Helgen Annex under Wahle gaard, for at holde et Louglig Skiffte og deele effter afgangne Sal. Maren Andersdatter, og det i mellem den Sal. quindes
effterladte mand, Jacob Gunderssen paa dend Eene, og deris Sammenhaffte Børn, Gunder og Anders Jacobssønner, Samt Ragnild og Ingeborig
Jacobsdøttere
paa den anden Side,
Da blew Boens midler os af Faderen, Som effter Lowen bliwer formynder for Børnene, anwiiste, som bestod i efftermeldende.

Sølv.
1 Sølw Lenche med Snørrenaal till for - 1 rdl - 2 ort.
1 Sølw Søllie uden forgydning for - 3 ort.
1 mindre Sølie forgylt for - 3 ort.
1 ditto ligeledis for - 3 ort.
Tin.
1 tinfad med plaae Breder for - 2 ort.
1 liden tin Ramme for - 1 ort - 12 sk.
1 mindre ditto for 1 ort.
1 tin tallerchen for - 12 sk.
Mæssing.
1 Mæssing Stage med 2 piber holdis i pant for - 2 ort - 16 sk.
1 Mæssing Bordring for 12 sk.
Jernfang.
1 Stor Jerngryde med Jern Ringer till for - 3 rdl.
1 mindre Ditto brosten for - 3 ort.
1 gammel Ditto med Jern band om for - 1 ort.
1 Jern Schaffted pande for - 1 ort - 12 sk.
1 Jern tache for - 3 ort.
5 gamle øxer for - 1 rdl.
2 gamle fellie biler for - 1 rdl.
2 wenungs Nafwer for - 1 ort.
3 gl. Liaaer for - 2 ort.
3 gl. Sigder for - 1 ort.
Træfang.
1 Laasferdig Madschab med Crone for - 2 rdl.
1 ditto med forfaren Laas for - 1 rdl.
1 Wraaschab med laas for - 3 ort - 12 sk.
1 gammel wraaschab uden laas for - 1 ort - 8 sk.
1 Slaugbench med Crone for - 1 rdl. - 2 ort.
1 gammel Seng med 4 Stolper for - 2 ort.
1 Sort Kiste med laas for - 2 rdl.
1 Hvid laasferdig Kiste for - 1 rdl.
1 Hvid Stor Kiste uden laas for - 2 ort.
1 Sort Kiste med laas og hiørne baand for - 1 rdl - 2 ort.
1 ditto for - 1 rdl.
1 Sort Kiste uden laas for - 2 ort.
1 bord med Stoel till og Krach, og laasferdig Schab under bordet for - 1 rdl - 1 ort.
1 liden Haandquern for - 2 ort.
1 bryge Kar for - 2 ort.

1 Kar for - 1 ort.
2 gamle Kar for - 1 ort - 8 sk.
1 Hiul Rod for - 2 ort.
1 nyt bagsteboer for - 1 ort.
Alt træfang med fader, bøtter, trower, Ringer, Spand, Swaer, Endeel Steenfader
og 2 Krufer tilsammen - 2 rdl.
2de Kar paa westre Tveten for - 2 ort.
(Senge Klæder, Lin Klæder og Gang Klæder blir ikke tatt med her. G.S.)
Creaturer
.
1 Bleg Rød Koe for - 4 rdl.
1 Rød Kolled Koe for 3 rdl - 2 ort.
1 Rød Quige Hvid Stierned i Panden for - 2 rdl - 2 ort.
1 graa wefrungs Kalv for - 1 rdl - 2 ort.
12 Sower à 2 ort for - 6 rdl.
Tilsammen anseet for - 40 rdl.

Huuse.
Dend Sal. afdøede quindis Huus hvor udj findis:
1 Stue med Loft owen ower, Swaler omkring paa Søndre Side og Lofwe paa østre
Kant.
Item 1 Lade, 1 Fæehuus og 1 fæmmerhuus bygt i een anden paa den westre Side.
Tilsammen anseet for - 40 rdl.
Tilsammen 122 rdl - 29 ort.

Widere gods og formue forClarede faderen iche hawe uden effter dommen hos Søren Omtuedt Som endnu iche er ind Kommen - 17 rdl - 2 ort - 14 sk.

Hwor af hand (faderen) tillægis for dette Skifftets bekostning 7 rdl - 1 ort - 12 sk. Hwilche Jacob Gunderssen Som melt annammen hos Søren Omtuedt, de øfrige 10 rdl - 1 ort - 2 sk. delis naar ind Kommer mellum faderen og Børnene.

Og som Boet ej med noget gield er Beheffted deelis faderen og Børnene foranførte  formue imellum, og tilfalder faderen effter lowen Halwparten - 61 rdl - 10 sk.

Og Børnens den anden Halwdeel Som Faderen ieg. Broderlod paastand.
Kommer Saa paa Huer Broderlod - 20 rdl - 1 ort - 11 1/3 sk.
Een Søsterlod - 10 rdl - 17 2/3 sk.
(Jeg tar ikke med utloddingen - delingen arvingene imellom. G.S.)
 

Enkemannen Jacob Gundersen flytta ganske snart til øya Munken under Langeland, hvor han med sin
andre kone drev gjestgiveri.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"Pladsen Kaasen fæstet fra Præst Suchow til Gunne Jacobsen, dat.19. Mars 1751." (Trolig minst 2. gangs re-feste)


Arbeider, husmann
Gunder Jacobsen Kaasa fra Munken under Langeland f. ca. 1700 bg. 19/3-1753, "Gunder Jacobsen Kaasen, 53 Aar, s.a. Jacob Gundersen Munchen.
g. i Solum 16/7-1724 m. Kirsten Nilsdatter fra Skilbred i Solum f. ca. 1688 bg. 19/3-1753. "Kirsten Nielsd., 65 Aar, hands hustrue.", d.a. Nils Christensen Schielbred.
1. Jacob Gundersen dpt. 9/9-1725.
2. Live Gundersdatter dpt. 24/8-1727.
3. Nils Gundersen dpt. 9/5-1732.
Bruker ca. 1725.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gunder Jacobsen og Kirsten Nielsdatters Jacob: Hans Hvale, Jacob Munken, Jens Kolle, Guro Munken, Karen Olsd.
F.f. Gunder Jacobsen og Kirsten Nielsdatters
Live: Jacob Munchen og Qvinde, Hans Rasmusen, Jens Huset, Anne Brynilsd.
F.f. Gunder Jacobsen og Kirsten Nielsdatters
Niels: Poul Helgen, Ole Præstgrav, Jens Kolle, Maren Hans Hvales, Torber Evensd. Kolstad.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"Pladsen Kaasen fæstet fra Præst Suchow til Brynild Olsen, dat. 12. Dec. 1753." (Og 2/6-1760. G.S.).

Bonde, leilending
Brynild Olsen Kaasen fra Vipeto nedre(1) dpt. 12/5-1720 bg. 25/8-1802. "Brynnild Olsen Pladsen, 84 Aar.", s.a. Ole Olsen Wibetoe og Aaste Andersdatter.
g1g i Holla 8/5-1747 m. Ingeborg Hansdatter fra S. Jøntvedt(1) f. ca. 1724 bg. 17/3-1756. "
Ingebor Hansd. Kaasen, 32 Aar, ved Helgen.", d.a. Hans Rasmussen Jentved.
g2g i Holla 9/12-1756 m. Maria Hansdatter fra Hvalen dpt. 27/12-1732 bg. 17/11-1782. "
Maren Hansd. Kaasen, ved Helgen, 49 Aar 46 Uger 6 Dage.", d.a. Hans Brynildsen.
1. Berthe Brynildsdatter dpt. 10/9-1747 g.m. Anund Halvorsen. Se Skaukåsa under S. Jøntvedt.
2. Ole Brynildsen dpt. 12/10-1749 bg. 16/3-1760. "
Ole Brønnilsøn Kaasen, 10 Aar og 6 Mnd., ved Helgen."
3. Hans Brynildsen d.e. dpt. 23/4-1752. Se nedenfor.
4. Kirsten Brynildsdatter dpt. 25/8-1754 g.m. Ole Halvorsen Waskaas. Se Vaskås under M. Jøntvedt.
Barn i 2. ekteskap:
5. Hans dpt. 18/9-1757 bg. 4/12-1757. "
Hans Brønnilsen Kaasen, 10 Uger, ved Helgen."
6. Hans dpt. 5/9-1759 d. ca. 1760.

7. Hans Brynildsen d.y. dpt. 9/12-1761. Se Søvestrand under Søve. Se siden Stua under M. Jøntvedt.
8. Ole (kun hjemmedøpt) bg. 27/1-1762. "
Ole Brønnilsøn Kaasen, 7 Uger, ved Helgen."
9. Ole dpt. 24/7-1763 bg. 8/2-1767. "Ole Brønnilsen Kaasen 4 aar."
10. Anders Brynildsen (Piber) dpt. 2/2-1766. Se Vibeto øvre(4).
11. Ingeborg dpt. 26/3-1769 død før 1771.
12. Ingeborg Brynildsdatter dpt. 3/12-1771 g.m. enkemann Torkel Nilsen Velkom. Se Velkom under Kolstad store.
13. Ole Brynildsen dpt. 31/7-1774. Bodde visstnok på Hentia
ved Skotfoss.
14. Aaste dpt. 8/7-1777 død før 1783.
Bruker 1753.

F.f.
Brønnil Olsen og Ingebor Hansdatters Berthe: Thomas Fæhn, Ole M. Jentved, Ole Olsen, Berte Jentved, Marthe Helgesd.
F.f. Brønnil Olsen Jentved og Ingebor Hansdatters Ole: Ole M. Jentved, Anders Øvre Wibeto, Berte M. Jentved, Inger Øvre Wibeto, Karen Haralsd. Fæhn.
F.f. Brønnil Olsen og Ingebor Hansdatters Hans: Kittil Kolstad, Brønnil Hansen, Guro Kolstad, Marthe Søvestrand, Ragnil Helgesd.
F.f. Brønnil Olsen Kaasen og Ingebor Hansdatters Kirsten: Kittil Jentved, Ole M. Jentved, Brønnil Jentved, Guro Jentved, Anna Kittilsd.
F.f. Brønnil Olsen Kaasen og Maren Hansdatters Hans: Ole mellem Jentved, Brønnil Jentved, Berthe M. Jentved, Elen Klevsgaden, Ingebor Hansd.
F.f. Brønnil Olsen Kaasen og Maren Hansdatters Hans: Ole mellem Jentved, Thor Klevsgaden, Berte Hansd. mellem Jentved, Berte Hansd. i Kaasen, Ingebor Hansd. Kolle.
F.f. Brønnil Olsen Kaasen og Maren Hansdatters Hans: Rolf Kolle, Thor Klevsgaden, Anna Hvale, Marthe Søvestrand, Ingebor Kolle.
F.f. Brønnil Olsen Kaasen og Maren Hansdatters Ole: Rollef Kolle, Torbiørn Præstegaard, Anna Hvale, Kirsten Kolle, Ingebor Hansd.
F.f. Brønnil Olsen Kaasen og Maren Hansdatters Anders: Niels Hvale, Even Jentved, Tormo Kolle, Anna Hvale, Maren Hvale.
F.f. Brønnil Kaasen og Maren Hansdatters Ingebor: Niels Hvala, Brønnil Jentved, Niels Andersen W, Anna Hvala, Berte Brønnilsd.
F.f. Brønnil Olsen Kaasen og Maren Hansdatters Ingebor: Ole Holden, Niels Store Namløs, Niels Wala, Anna Wala, Ingebor Store Namløs.
F.f. Brønnild Olsen Kaasen og Maren Hansdatters Ole: Sergeant Hans Grønnesteen, Thomas Meltej, Hans Søvestrand, Jøran Grønnesteen, Inger Nielsd. Wala.
F.f. Brønnil Olsen Kaasen og Maren Hansdatters Aaste: Tormo Kolle, Anders Kolle, Tollef Jentved, Karen Bøe, Kirsten Brønnilsd. Yttrebøe.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri skifteprotokoll 1753-1757, folie 213a.
Sted: Pladsen Kaasen under Walen i Helgen i Holden Præstegield - 1756.
Død: Ingebor Hansdatter. Arvinger: Enkemanden Brynild Olsen og Deris Børn:
1. Ole Brynildsen 5 Aar.
2. Hans Brynildsen 4 Aar.
3. Birthe Brynildsdatter 9 Aar.
4. Kirsten Brynildsdatter 2 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri skifteprotokoll 1775-1784, folie 730a.
Sted: Pladsen Kaasen under Walen i Helgen i Holden Præstegield - 1783.
Død: Marie Hansdatter. Arvinger: Enkemanden Brynild Olsen og deres Børn:
1. Hans Brynildsen 23 Aar. Formynder: Faderen.
2. Anders Brynildsen 18 Aar. Formynder: Ole Jonsen Helgen.
3. Ole Brynildsen 10 Aar. Formynder: Ole Jonsen Helgen.
4. Ingeborg Brynildsdatter 12 Aar. Formynder: Faderen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 43. Digitalarkivet.
"Pladsen Kaasen fæstet fra Præst Garboe Sahl til Hans Brynhildsen, dat. 12. Sept. 1782."

Arbeider, husmann
Hans Brynildsen Kaasen d.e. herfra dpt. 23/4-1752 d. 4/6-1838 på "Pladsen", 78 år gml., s.a. Brynild Olsen Kaasen.
g. i Holla 10/11-1785 m. Maren Andersdatter "fra Wala" f. ca. 1751 d. 28/1-1828 på "Pladsen", 71 år gml., d.a. Anders NN.
Forlovere: "
Jacob Bøe og Christen Store Helgen."
1. Maren Hansdatter f. 14/9-1786.
2. Lisbeth Hansdatter f. 18/3-1789 g. i Gjerpen 26/7-1822 m. Elias Pedersen Wattenberg. Se Vattenberg under Gjerpen prestegård.
3. Ingeborg Hansdatter f. 30/9-1791.
4. Maria Hansdatter f. 19/5-1794 g.m. Gunder Olsen. Se nedenfor.
Bruker 1782.

F.f. Hans Brynnildsen Kaasen og Maren Andersdatters Maren: Ole Halvorsen Welkom, Ole Andersen Lille-Kolstad, Anders Brynnildsen Kaasen, Kirsten Wala, Birthe Evensd. Jentved.
F.f. Hans Brynnildsen Kaasen og Maren Andersdatters
Lisbet: Anders Nielsen Wala, Ole Andersen Holden, Anders Brynnildsen Kaasen, Birthe Marie Steenstadvolden, Birthe Hansd. Wala.
F.f. Hans Brynildsen Kaasen og Maren Andersdatters 
Ingeborg: Ole Halvorsen Vaskaas, Anders Brynnildsen Kaasen, Ole Andersen Søve, Kirsten Olsd. Wala, Ingeborg Brynildsd. Kaasen.
F.f. Hans Brynildsen Kaasen og Maren Andersdatters 
Maria: Ole Vaskaas, Ole Andersen Holden, Ole Brynildsen Pladsen, Karen Hansd. Wale, Ingeborg Brynildsd. Pladsen.

Boplassen Kåsa under Hvalen ble senere kalt for Plassen. I 1826, da Gunder Olsen kjøpte Kåsa ble det lagt til en eindom med løpenr. 90c.
Dette ble tidspunktet for at eiendommen ble kalt for "Pladsen". Det skulle ennå gå en generasjon før eiendommen ble kalt for Grønvold.

Hans Brynildsen den eldre og Hans Brynildsen den yngre.
Dette har vært litt av et "vepsebol" å finne ut av. Brynild Olsen (ovenfor) hadde to sønner med samme navn. En i hvert ekteskap. I tillegg gikk disse 2 stk. Hans Brynildsen og gifta seg med hver sin Maren Andersdatter! Her har det vært særdeles viktig å ha tunga rett i munnen!
De har heldigvis ikke bodd på samme sted som voksne. Det gjør saken litt enklere. G.S.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8a, folio 360-361. Digitalarkivet.
"Kongl. Skjøde til Gunder Olsen paa denne Eiendom og løbenr. 91b for 120 spd, hvorfor Eiendommen er paa hæftet en aarlig Jordafgift til Holdens
Præsteboel
, samt Kornrente til Oplysningsvæsenets Fond, dat. 27. August 1826, thinglæst 5. Februar 1827."

Detaljer rundt disse avgiftene kan sees på Hvalen(6).

Småbruker, selveier
Gunder Olsen Pladsen fra? f. ca. 1782 d. 25/5-1850 på "Pladsen" under Hvalen, av alderdom, 68 år gml., s.a. Ole NN.
g. i Holla 6/1-1818 m. Maria Hansdatter herfra f. 19/5-1794, d.a. Hans Brynildsen d.e.
Forlovere: "Thomas Wibetoe og Hans Wibetoe."
1. Ole Gundersen f. 16/6-1818. Overtok denne gården.
2. Hans Gundersen f. 1/10-1820. Se Lillebø i Helgen.
3. Andreas Gundersen f. 1/2-1823.
4. Gunder Gundersen f. 15/3-1825.
5. Jacob f. 8/9-1827 d. 17/9-1827 på "Pladsen", 10 Dage.
6. Jacob Gundersen f. 28/10-1828.
7. Aslaug Maria f. 24/12-1831.
8. Anders Gundersen f. 9/12-1834.

Bruker 1818. Eier 1826.

F.f. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansdatters Ole: Kari Hvalen, Lisbeth Pladsen, Hans Pladsen, Ole Pladsen og Hans Hvalen.
F.f. Inderste Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansdatters
Hans: Kari Bøe, Anne Arvesd. Hvalen, Terkel Welkom, Anders Bøe og Hans Thomasen Hvalen.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansdatters
Andreas: Lisbeth Hansd. Wattenberg (i Gjerpen), Anne Arvesd. Jøntvedt, Anders Bøe, Elias Pedersen Vattenberg og Jon Arvesen Hvalen.
F.f. Inderste Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansdatters
Gunder: Maria Hvalen, Marthe Klevsgade, Hans Pladsen, Hans Hvalen og Arve Haugen.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansdatters
Jacob: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 9/9.
F.f. Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansdatters
Jacob: Karen Bøe, Maria Arvesd. Hvala, Anders Bøe, Kittil Olsen Klevsgade, Ole Svenkesen Jøntved.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansdatters
Asloug Maria: Maren Halvorsd. Klevgade, Berthe Maria Halvorsd. Jøntved, Hans Brynnildsen Pladsen, Anders Jacobsen Bøe og Kittil Olsen Klevgade.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Pladsen og Maria Hansdatters
Anders: Karen Jørgensd. Bøe, Ingeborg Karine Waskaas, Anders Bøe, Hans Thomasen Hvalen, Ole Gundersen Pladsen.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri skifteprotokoll 1841-1852, folie 333a.
Sted: Pladsen med Kaasa i Helgen annex i Holla Præstegield. - 1850.
Død: Gunder Olsen. Arvinger: Enken Maria Hansdatter og deres Børn,
1. Ole Gundersen 32 Aar, gift.
2. Hans Gundersen 29 Aar, ugift, arbeider ved Næs jernværk.
3. Andreas Gundersen 27 Aar, ugift, ved Næs jernværk.
4. Gunder Gundersen 25 Aar, ugift, ved Næs jernværk.
5. Jacob Gundersen 22 Aar, ugift, ved Næs jernværk. Formynder: Jens Asbjørnsen Hvala (Hvalen).
6. Anders Gundersen 16 Aar. Formynder: Jens Asbjørnsen Hvala (Hvalen).
7. Aslaug Gundersdatter 18 Aar, ugift. Formynder: Hans Asbjørnsen Hvalen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Ifølge skifte, kan vi se at 4 av sønnene på 1850-tallet var i arbeide på Næs jernværk.
Dette lå ved Tvedestrand i Aust-Agder.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8a, folio 360-361. Digitalarkivet.
"Skifte efter Gunder Olsøn sluttet 19. Sept. 1850, hvorved denne Eiendom og løbenr. 91b, er udlagt Sønnen Ole Gundersen, thinglæst 9. Sept. 1851."

Småbruker, landhandler, selveier
Ole Gundersen Grønvold herfra f. 16/6-1818 d. 28/11-1899 på Grønvold av alderdom.
g. i Solum 25/7-1847 m. Andrea Isa Reiersdatter fra Findal i Solum f. 7/12-1828 d. 16/2-1902 på Grønvold av influensa, d.a. Reier Andersen Findal og Anne Olsdatter.
1. Reier Andreas Olsen f. 9/5-1848 i Solum. Emigrerte til N. Amerika.
2. Gunder Martinius Olsen f. 21/10-1858 på "Pladsen" (her). G.M. Grønvold ble grosserer i Skien.
Eier 1851.

Tjenestepike her i 1875: Andrea Halvorsdatter f. ca. 1857 i Holla. Dyrehold (1875): 1 føll og 3 kuer.

Kilde: Matrikkelforslaget 1866 for Holla (blåboka).
Dette bruket bestod i 1866 av 36 mål dyrka jord, hvor mesteparten var av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 2 kuer og 3 sauer.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8a, folio 360-361. Digitalarkivet.
"Declaration dateret 10. September, thinglæst 6. October 1868, hvorved Ole Gundersen erklærer at denne hans Eiendom for Eftertiden skal hedde "Grønvold".

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8a, folio 360-361. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole G. Grønvold ved G.M. Grønvold, ifølge thinglæst fuldmagt, til Maren Pedersdatter Namløs for kr. 3.500, med forbehold for sælger og hustru af
brug og benyttelse af stue, kammer og kjøkken m.v., dat. 4., thingl. 26. Oct. 1900."

Enke
Maren Elise Pedersdatter Namløs f. 1/9-1855.
Eier 1900.

"Maren Pedersdatter" bodde her under folketellinga 31/12-1900 med to av sine døtre, Ingeborg og Anne.
Maren var enke etter Ole Tronsen Namløs. Se S. Namløs(2).

Hun hadde 2 losjerende her i 1900:
Dagarbeiderske Gro Larsdatter fra Hjartdal (ugift da) f. ca. 1845.
Enke (som understøttes av sin søn) Andrea Isa Reiersdatter f. 7/12-1828 på Findal i Solum (se ovenfor).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8a, folio 360-361. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Maren Pedersdatter til Magnus Andersen Søve for kr. 4.500, dat. 10., thingl. 31. Januar 1903.

Småbruker, sveiser (fjøsarbeider), selveier
Anders Magnus Andersen Grønvold
fra Napestad i Bohuslän, Sverige f. 28/6-1857 d. 15/9-1915 av kreft.
g.m. Karen Arvesdatter fra Dalsland i Sverige f. 7/12-1864 d. 1949.
1. Anne Therese Grønvold g.m. Gustav Kittilsen. Bodde på Ulefoss.
2. Vilhelm Grønvold. Bodde i Skien.
3. Augusta Grønvold g.m. Kristian Arnesen. Bodde i Oslo.
4. Lovise Grønvold g.m. Ingebret Røen. Bodde i Asker.
5. Sofie Grønvold g.m. Thor Halvorsen. Bodde i Skien.
6. Magnus Grønvold f. 26/5-1897 d. 22/1-1944 g.m. Ester f. 29/10-1903 d. 23/3-1988. Gravlagt i Gjerpen.
7. Ragnvald Grønvold f. 16/11-1899. Overtok eiendommen.
8. Harald Grønvold f. 23/7-1903. Bodde i Oslo.
9. Adeleyde Marie Grønvold f. 25/4-1906 g.m. Trygve Jacobsen. Bodde i Holmestrand, Vestfold.
Eier 1903.

Magnus Andersen var tidligere sveiser (fjøsarbeider) på Søve. Sønnen Ragnvald Grønvold bodde her flere år sammen
med mora og drev småbruket.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 37. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 18/6, grunnbokført 1/10-1949 (tingl.), fra Karen A. Grønvold til Ragnvald Grønvold for kr. 10.600."

Selveier
Ragnvald Grønvold f. 16/11-1899.
Eier 1949.

 


| Innhold | Gamle Hvalen | Hvalen | Hvalen 1 | Hvalen 2 | Hvalen 6 |
| Kåsa - Plassen - Grønvold | Flatgrav | Hegna med Flatgrav |
| Hustomter |


Flatgrav med Moen
Gnr 47 - bnr 5. Gammelt løpenr. 90f, 91e.

Gammel landskyld: 5 1/4 setting.

Utskilt fra Havalen(6) i 1850.

Landskyld 1850: 2 Ort - 4 Sk.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 39. Digitalarkivet. Gjelder Hvalen(6).
"Skjøde fra Hans Thomassen til Arve Thommassen paa 5 1/4 sætt. af dette brug (Flategrav) for 300 spd., dat. 15. Nov. 1826, thingl. 6. Febr. 1827."

Arbeider, selveier
Arve Thomassen fra Hvalen(6) f. 24/12-1787 d. 19/2-1855 på Halvorstå, s.a. Thomas Nilsen Hvalen.
g1g i Holla 20/10-1826 m. enke Marthe Pedersdatter fra N. Fen(1) f. 21/11-1787, d.a. Peder Gundersen Fæhn.
g2g i Holla 28/11-1850 m. enke Aasild Nilsdatter fra Valadalen under Vala i Valebø f. 18/3-1793 d. 24/1-1878 på Halvorstå, d.a. Nils Nilsen Dalen.
Bruker 1826.

Marthe Pedersdatter var enke etter Anders Olsen Melteig. Se Melteig av Håtveit store.
Aasild Nilsdatter var enke etter Ole EriksenHalvorstå(B) under Kolstad store.

Da enkemannen Arve Thomassen ble gift igjen flytta han til sin andre kone, enka Aasild Nilsdatter
Halvorstå(B) under Kolstad store. Se barna der.

Rollef Kittilsen Hvalen skyldsatte Flatgrav i 1848, da han solgte plassen til Gunne Anundsen.

Småbruker, selveier
Gunne Anundsen fra Bø prestgjeld f. 28/7-1815 død mellom 1875 og 1891, s.a. Anund Ellingsen (Eika).
g1g i Bø 24/7-1844 m. Tone Kittilsdatter fra Lia i Bø i Telemark d. 17/1-1856 på Flatgrav under Hvalen, d.a. Kittil Halvorsen Lia.
Forlovere: "Anders Iversen og Kittil Enersen Skoe."
g2g i Holla 17/6-1858 m. Ingrid Olsdatter fra Steinurshol under Tveten i Bø i Telemark f. ca. 1830, d.a. Ole Steinurshol og Margith Eivinsdatter (d. her 25/10-1877 som enke).
Forlovere: "Hans Asbjørnsen Walen og Jørgen Pedersen Kolle."
1. Anund Gunnesen f. ca. 1844 i Bø.
2. Kittil Gunnesen f. 5/9-1851.
3. Kari Gunnesdatter f. 22/5-1855.
Barn i 2. ekteskap:
4. Tone Gunnesdatter f. 27/6-1858.
5. Karen Maria Gunnesdatter f. 11/8-1860.
6. Ingeborg Gunnesdatter f. 25/2-1865.
Eier 1848.

F.f. Gaardmand Gunne Anundsen Flatgrav og Thone Kittilsdatters Kittil: Anne Kjøstolsd. Wala, Anne Tollefsd. Kolle, Lars Simonsen Kolle, Tollef Pedersen Kolle, Simon Larsen Kolle.
F.f. Gaardm. Gunne Anundsen Flatgrav og Thone Kittilsdatters
Kari: Ronnoug Halvorsd. Bøe, Gunnild Halvorsd. Kolle, Anders Thorsen Bøe, Halvor Steenersen Flatgrav, Simon Larsen Kolle.
F.f. Gunne Anundsen Flatgrav og Ingri Olsdatters
Thone: Margith Evensd. Klevsgaden, Maria Thomasd. Kaalstad, Halvor Flatgrav, Ole Christensen Bøe, Svennung Evensen Jacobskaas.
F.f. Gunne Anundsen Fladgrav og Ingri Olsdatters
Karen Maria: Margith Evensd. Klevsgade, Karen Arnesd. Kaalstad, Johan Halvorsen Bøe, Andreas Larsen Klevsgade, Anund Gunnuldsen Fladgrav.
F.f.
Gaardbr. Gunne Anundsen Flategrav og Inger Olsdatters Ingeborg: Anne Maria Nilsd. Kolle, Karen Larsd. Kolle, Halvor Stenersen Flategrav, Anund Gunnesen ditto, Halvor Halvorsen Hvalen.

Gunne Anundsen kjøpte i 1871 Vasdalen på østsiden av Norsjø ("i Valebø") og flytta dit.
Vasdalen hørte også til Helgen sogn, kalt "østre Helgen". Se Vasdalen.


1866: Skyld 3 ort 20 skill. etter at et stykke var overført til den andre Flatgrav-eiendommen.

Matrikkelforslaget 1866: 40 mål av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 2 kuer. Ingen havn.
Ingen skog.
Ny skyld 3 ort 8 skill.

Peder Hansen Kålstad kjøpte Flatgrav i 1871 for 300 spd. Seinere har disse 40 mål hørt til Kålstad, gnr. 48, brn. 2.

Hans Arvesen, en yngre sønn av Arve Nilsen, tok mot denne gårdpart eller jordstykke i 1825.
Han solgte bruket samme året til brødrene sine, Nils og Jon, mot en gevinst på 20 spd.

Skyld 1 sett. = 1 ort 1 skill. Hans var blind og fikk fra 1836 en rentepart av Rougtveds legat - 4 spd. årlig.

Nils og Jon Arvesønner (1825-26).


Lensmann Poppe (1836-48).
Thor Gundersen Brenne (Bø) (1848-53).
Sønnen Anders Thorsen (1853-58).

Abraham Nilsen Bergan (1858-68).

1866: Ny skyld 20 skill.

Peder Hansen Kålstad kjøpte Havalamoen ved auksjon i 1868 og seinere har dette stykket fulgt Kålstad.

Halvor Halvorsen f. ca. 1800 d. 24/2-1870 på Flatgrav som fattiglem.

Det har vært flere husmenn/ leieboere her.

 


| Innhold | Gamle Hvalen | Hvalen | Hvalen 1 | Hvalen 2 | Hvalen 6 |
| Kåsa - Plassen - Grønvold | Flatgrav | Hegna med Flatgrav |
| Hustomter |


Hegna med Flatgrav
Gnr 47 - bnr 5.

Adresse 2022:

Denne eiendommen er delvis gått ut fra Hvalen(2) og delvis fra plassen Flatgrav.

Arve Hansen solgte Hegna i 1850 til

Ole Olsen Kollekoven (1850-56) for 50 spd.

Arbeider, selveier
Halvor Stenersen fra Nordjordet under Sudkåsa i Nes, Sauherad f. 24/12-1823.
g. i Sauherad 29/12-1851 m. Aaste Mathiasdatter fra Hesthag i Sauherad f. 26/6-1823 d. 1/12-1866 på Flatgrav av tæring, 43 år.
1. Mari Halvorsdatter f. 16/10-1852 i Sauherad.
2. Mathias Halvorsen f. 26/9-1855 på Flatgrav.
3. Stener Halvorsen f. 8/12-1858 på Flatgrav.
Eier 1853 - 1866.

F.f. Halvor Stenersen Flatgrav og Aaste Mathiasdatters Mathias: Ingebor Jensd. Kaalstad, Aavet Larsd. Kolle, Peder Christensen Jøntved, Gunne Anundsen Flatgrav, Abraham Larsen Kolle.
F.f. Halvor Stenersen Flatgrav og Aaste Mathiasdatters
Steiner: Ingri Olsd. Flatgrav, Trine Hansd. Hvalen, Gunne Anundsen Flatgrav, Peder Hansen Kaalstad, Jørgen Jørgensen Kaalstad.


Denne familien med ett barn, er registrert innflyttet fra Sauherad til Flatgrav høsten 1853.
Det ble fremlagt alles fødselsattester samt foreldrenes vielsesattest.

Halvor Stenersen fra Sudkåsa i Nes kjøpte Flatgrav av Gunne Anundsen i 1854 og et par år seinere kjøpte
han Hegna. Samla skyld 2 ort 4 skill. Halvor kjøpte seinere Skifsnes og flytta dit.

Kilde: Blåboka 1866.
30 mål av mindre god beskaffenhet. Husdyrhold: 1 ku og 5 sauer.

Skogsarbeider, selveier

Svend Olsen Smaadalen
(Svein Olsen Halvorstaa) fra Seljord f. 15/10-1889.
g. i Skien 15/10-1910 m. Rannei Hansdatter fra Seljord f. 26/9-1881.
1. Olav Sveinson Smaadalen f. 18/6-1911 i Seljord.
2. Margit Svendsdatter f. 18/10-1912 på Halvorstå und. Kolstad store, g.m. beslagsmed Alf Georg Jensen. Se Pilerøv. 24 under Verket.
3. Ingebjørg Sveinson Smaadalen f. 4/4-1916 i Solum.
Eier 1919.

F.f. Helgen. Arb. Svein Olsen, Halvorstaa og Rannei Hansdatters Margit: Faren, snedker Ole Olsen Smaadalen, Kone Sigrid H. Velkom, pige Gunhild O. Halvorstaa.

FT 1920: 3 barn, 3 lever.

Seinere eier er Olav Lauvstad fra Flåbygd i Lunde f. 1924 (8.500,- kr.).

Småbruker, arbeider, selveier
Olav Lauvstad
fra Flåbygd i Lunde f. 1924
g.m. Gunvor Jonsdatter Gullbekk fra Seljord.
1. Margit Lauvstad g.m. Erling Hansen. Bodde i Oslo.
2. Johannes Lauvstad.
3. Signe Lauvstav 30/8-1925 g.m. Einar Bjørn Siljan. Bodde på Siljan i Melum?
Eier 1924.

F.f. Helgen. Småbruker Olav Laustad Flatgrav (under Hvalen) og hustru Gunvor's Signe: Kristen Grønsten, Steinar Skipsnes, Kristine Skipsnes, Ingeborg Kolle.

De bygde nye hus, såvel inn- som uthus og gården ble drevet opp til å fø 1 hest og 3 kuer.
Småbruket ble regna for å være på rundt 27 mål dyrka jord.
 

Seinere eiere Karen Kolle og Lars Tore Kolle.


Hustomter

Utskilt fra gnr. 47 Hvalen.

| Hvalen |
Skiensvegen | 238 | 243 | 261 | 303 |


Skiensvegen


Skiensvegen 238
Gnr 47 - bnr 9.

Opprinnelig festetomt fra 1952. Utskilt fra Hvalen(2) ved skylddeling av 23/9-1963.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome 47/9.
Dagbokført (tinglyst) 22/7-1963, Skjøte dat. 23/7, grunnbokført 23/9-1963 fra Nils Valen til Einar Valen for kr. 100,- "
 

Einar Valen fra Hvalen(2) f. 22/12-1916 d. 25/11-1979, s.a. Olav Olsen Heimkleiv.
g.m. Hjørdis Anette Lindgren fra Gamlev. 151 und. S. Fen f. 19/1-1922 d. 2/7-1995, d.a. smed Astrup Ingolf Johnsen Lindgren.
Bruker 1952. Eier 1963.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome 47/9.
Dagbokført (tinglyst) 15/10-1980. (Hjemmel til) Alv Dørdal, ifølge skjøte av 13/10-1980 for kr. 20.000, fra Hjørdis A. Valen i uskiftet bo etter Einar Valen død 25/11-1979."

Alv Dørdal f. 1949.
Eier 1980.

 


Skiensv. 238 - 2019. Karttjeneste: kommunekart.com.


Skiensvegen 243.
Gnr 47 - bnr 10 "Vestli".

Utskilt fra Hvalen(2) ved skylddelingsforretning våren 1965. Skyldmark 0,04.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome 47/10.
"Bokført 13/4-1965. Skjøte av 15/3, grunnbokført 5/5-1965 fra Nils Valen til Leif Vestli for kr. 14.000,- "

Leif Vestli f. 17/3-1920 d. 28/4-1989. Gravlagt på Nenset i Skien.
g.m. Ragna f. 15/10-1920 d. 1/3-1982. Gravlagt på Nenset i Skien.
Eier 1965.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome 47/9.
Bokført 8/6-1982. (Hjemlet til:) Eva Karlsen, ifølge skjøte av 18/5-1982 for kr. 40.000,- fra selvskiftende arvinger etter Ragna Vestli."

Eva Karlsen.
Eier 1982.

 


Skiensv. 243 - 2019. Karttjeneste: kommunekart.com.


Skiensvegen 261.
Gnr 47 - bnr 7 "Berg".

Utskilt fra Hvalen(1) ved skylddelingsforretning avholdt 1. sept. 1906.

Skyld: 0 mark 02 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 33. Digitalarkivet.
"Delingsforretning avholdt 1, tingl. 19/9-1906, hvorved er utskilt parcellen "Berg" av skyldmark 0,02.
Hefte: "Adgang til Ulefossveien samt til en bæk for eieren av dette bruk."

Gråsteinsmurer, leieboer
Hans Andersen f. 22/7-1864 i Holla.
g.m. enke Antonie Sørensdatter f. 7/4-1864 i Kragerø.
1. Tyge Andersen f. 16/6-1898 i Holla.
2. Selma Andersen f. 7/11-1899.
3. Gustav Andersen f. 20/5-1903
Brukere 1910.

Antonie Sørensdatters barn fra hennes første ekteskap med en Peder:
Emil Pedersen f. 14/4-1888 i Solum. Dagarbeider i 1910.
Oskar Pedersen f. 29/7-1894 i Solum. Dagarbeider i 1910..

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome kommune 47/1.
"Skjøte til Ingeborg O. Kilen for kr. 5.500, dat. 20/12-1921, tingl. 18/1-1922."

Ingeborg O. Kilen f. 19/1-1866 d. 19/7-1953.
Arving: Marie Berg.
Eier 1921.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome kommune 47/1.
"Dagbokført 28/8-1978. (Hjemmel til) Eivind Klavenes, ifølge skjøte dat. 7/8-1978 fra Marie Berg, arving etter Ingeborg Kilen for kr. 35.000,-"


Eivind Klavenes f. 9/2-1923 f. 8/4-1985.
g.m. Inger Marie f. 30/3-1924 d. 11/9-2005.
Eier 1978.

Gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome kommune 47/1.
"Dagbokført 28/7-1986. (hjemmel til) Kai Thorsell, ifølge skjøte for kr. 65.000,-"

Kai Thorsell f. 1945.
Eier 1986.

Beboer i 2019: Reidun Jørgensen.


Skiensv. 261 - 2019. Karttjeneste: kommunekart.com.


Skiensvegen 303.
Gnr 47 - bnr 8 "Skovstykke".

Utskilt fra Hvalen(6) i 1910.

Skyldmark: 0,05.

Ole Halvorsen Hvalen herfra f. 23/5-1853 d. 20/9-1935.
g. i Holla 11/10-1878 m. Karen Kirstine Larsdatter fra Kolle(1) f. 5/4-1856 d. 22/3-1941, d.a. Lars Andersen Kolle.
Eier 1910. Se Hvalen(6).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome 47/8.
Bokført 2/2-1943. Skjøte dat. 2/2, grunnbokført (tingl.) 15/2-1943 til Jørgen Valen for kr. 11.500."

Jørgen Valen f. 25/12-1913 d. 22/10-1998.
g.m. Astrid f. 20/3-1920 d. 7/4-2007.
Eier 1943.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome 47/8.
Bokført 19/4-1972. Naboerklæring dat. 13/4, 20/4-1972 (tingl.), hvorved Jørgen Valen som eier av denne eiendom gir sin nabo Leo Andersen tillatelse
til å føre opp tilbygg til bolig på 51/5. i en avstand på ned til ca. 1 m. fra grensen mot denne eiendom."


Skiensv. 303 - 2019. Karttjeneste: kommunekart.com.


 

 

 

 


| Innhold | Gamle Hvalen | Hvalen | Hvalen 1 | Hvalen 2 | Hvalen 6 |
| Kåsa - Plassen - Grønvold | Flatgrav | Hegna med Flatgrav |


Webmaster