ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


HOLLA PRESTEGÅRD

Gård nr. 11 i Holla kommune

Oppdatert 08.04.2024


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene | Forpaktergården |
| Amundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Eikelund | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Holla Prestegård
G.nr 11 - brn 1.

Adresse 2020: Prestegårdsalleen 5, Ulefoss.

Landskylda før 1500 var på 7 markebol. Dette ble på 1500-tallet revidert til 7 tønner korn og Prestegården skatta da som en "fuld-gard".

Landskyld er en betegnelse på måleenheten for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Holla Prestegård, var opprinnelig en stor gård, trolig bestående av både Tveit, Holla-gårdene og helt ned til midten av Eidselva.
Navnene henspeiler på at dette må stemme.
Opprinnelig navn på prestegården var trolig Holdrumb, som gjennom dansketiden har blitt endret til Hollin, Holden, deretter til Hollen og
siden til Holla.
Holdrumb er et gammelt vinnavn og har tidlig, ganske typisk, gitt navn til bygda, som vi fremdeles kjenner best som Holla, men som etter
kommunesammenslåingen i 1964 ble sammenslått med Lunde og fikk navnet Nome kommune. Gårder med "vin-navn" er blant de eldste
gårder i Norge. Valebø, som tidligere lå i Romnes krets ble i 1964 sammenslått med Skien kommune.

Beliggenhet.
Prestegården grenser til Søve i øst, Tvara i vest, Espevalen og Tvara i syd og Eidselva og Norsjø i nord.

Biskop Øisteins jordebok (1398) sier at Orm på Hollin gav ½ markebol i Tveit til Holla kirke og en likeså stor part i samme gård til Holla prestebol.

Halve Ulefossen lå opprinnelig til Prestegården. Da jernverket skulle etableres i 1557 ble det bestemt, fra kongelig hold, hvor smeltehytte og masovn
måtte anlegges. Prestegårdens rettigheter i fossen og betydelige landområder ble derfor overført til "Det Holdenske Jernværk". Etter dette var det i
mange år stridigheter mellom prestene (kirken) og jernverkets eiere om prestegårdens eiendommer. Jernverkets eiere ville svært gjerne at preste-
gården skulle byttes ut med S. Holla. Kirken på sin side, ønsket ikke dette. Presten mottok leieinntekter for en rekke husmannsplasser som var bebodd
av ansatte ved jernverket.

Se Prestene i Holla.

De kongelige privilegier som gikk utover prestegården er inntatt under «Ulefos Jernværk». Den farligste bestemmelsen for prestegården har
man i Christian V's privilegier av 20. februar 1672. Her står det: «- - Og dersom participanterne (verkseierne) kan bekomme en gaard som er af
lige godhed og herlighed som denne (prestegården), da skal præsten være tiltænkt samme gaard at antage mod den andens afstaaelse,
saafremt den findes i samme sogn.»

Denne bestemmelse gav anledning til at verkseier Halvor Borse ville flytte presten til Søndre Holla, som tidligere nevnt. Justisråd Severin von
Løvenskiold sendte også en anmodning til enevoldskongen Frederik V om å flytte presten Holm til samme gården.

Dette ønsket ikke sognepresten og dette byttet ble det derfor ikke noe av.

Fra Holla I (Simon Ytterbøe):
Denne gnidningen endte med et forlik, som her blir tatt inn i sin helhet:

A v s k r i f t.                                    No. 1135.
F. 5.tus

1764.           Fire Rigsdaler.

Fridericus Qvintus
Giøre alle vitterligt: At eftersom os Elskelig Hr. Severin von Løvenskiold Ridder, vores Conferentz- og justits-Raad, som Eyere af Holden Jernværk udj Aggershuus Stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at udj de allernaadigste Privilegier som bemelte Værk av vores Elskelige, Kjære Hr. Forfaders Fader, Salig og Høyløflig Ihukommelse Kong Christian den Femte, ere blevne forundte, indeholder den 5te Post: At som Værket med allernaadigste tilladelse var andrettet paa Holden Sogns Præstegaards grund, skal Præsten være tilfreds med, at Participanterne giøre sig PræsteBodens Skov og grund, hvorpaa Værket staaer, saa nyttig som de best veed og kand, saavel som ogsaa at et vist andtal af Værkets Hæste, paa Græsning i Skoven om Sommeren udslaaes, hvorimod de, som bernelte Holden jernværk enten da eller derefter eyendes blev, skulle være forpligtede at give aarlig til Præsten en vis aarlig Afgift eftersom de enten derom indbyrdes kunde blive forenede eller og, som upartiske Mænd, efter Statholderens Udnævnelse for billig kunde eragte, at Præsten derfor aarlig burde gives; Samt dersom Participanterne kunde bekomme een Gaard og Skov, som var af lige godhed og herlighed som denne, skulle Præsten være tiltænkt, samme Gaard at andtage, imod den andens Afstaaelse, saa fremt den fandtes i samme Sogn. - Og fornævnte Conferentz-Raad Løvenskiold nu derhos allerunderdanigst haver andholdt, at som Gaarden Holden, paa hvis Grund Kirken staaer, og altsaa ligger den nærmere, end Præstegaarden, er siden bleven kløbt og lagt til Værket, saa og til at forekomme adskillige Uleyligheder, som paa nogen Tild haver tildraget sig, til Hinder og befrygtende Skade for Værket, samt for at bekomme den fornødne Græsgang til dets behøvende Hæste og Creature, det desaarsag maatte befales Sogne-Præsten paa Holden i Kraft af ovenmelte Privilegie, at afstaa til Holden jernværk, Præstegaarden og dens Grund, imod at han overlader til Sogne-Præsten, forbemelte Gaard Holden, og ey alleene sætter Vaanhuusene i tilbørlig Stand, men eendog af den nuværende Præstegaard.

Eyendeele og jorder tillægger Holden Gaard saa meget, efter vore Amts-Betienteres og uvillige Mænds Eragtning, at Præsten nyder fuldkommen Erstatning; Eller ifald Sogne-Præsten maatte formeene, derved at tilføyes noget Tab, at hand maatte tilholdes, at afstaae til Værket ald den Grund, hvorpaa Værkets Bygninger og Huuse, ere staaende, samt Værks-folkenes Huus-Pladser og Lycker med ald Bøxels Rett, og til Værket at perpetueres, imod at Værkets Eyere blev forbunden til at betale til nuværende og efterkommende Sogne-Præster, ald den aarlige Afgift, som Præsten nu haver. - Desligeste at afstaae til Værket af den i Nærværelsen liggende Grund, som er tienlig til Græsgange, saameget som kan eragtes fornøden til Værkets Creature, ligeledes imod at Præstegaarden, efter Amts-Betienternes Eragtning, blev tillagt et Eqvivalent af jords Mon, udi det for Præstegaarden beleyllgt liggende af Holden Gaards Grund.

Da som af den fra os Elskelige Caspar Herman von Storm, vores Cammerherre og Stiftbefalingsmand over Aggershuus-Stift, og Doctor Theologe Hr. Friderich Nannestad, Biskop over Bemelte Stift, herover indhentede allerunderdanigste Erklæring, erfares, at andgaaende denne Sag, om Holden Præstegaards Overdragelse til Holden jernværk, er imellem Sogne-Præsten til bemelte Holdens Præstegiæld Hr. Peder Holm og Forvalteren for foreskrevne jernværk, Hans Alstrup, efter fornævnte Conferentz-Raad von Løvenskiolds dertil meddelte Fuldmagt, bleven sluttet og underskreven et Forlilg, hvorved overlades fra Holdens Præstegaard til nuværende og efterkommende Eyere af Holden jernværk ald den Grund, som ligger Norden til Vesten og Østen fra Præstegaardens Giærdes Gaard eller Indhægn, saa at Deelet imellem Præstegaarden og de til Værket afstaaende Grund bliver fra Søve-Siden tvert over til Præstegaardens nuværende Giærdes Gaard, og siden følger samme Giærde til Pladsen Berget, og videre derfra efter den gamle Kløre-Vey til Tvara Elv; hvorved Pladsen Hougen, med alt sit tilhørende er indbegreben, Værket at tilhøre. Hvilken Deel som saaledes afstaaes til Holden jernværks Eyere, indbefatter alle de Lycker og Pladser, som beboes af Værkets Arbeydere og andre, samt Hæste-haugen og Sæter-Kaasen, medvidere uopryddet jord; hvilket alt skal herefter følge og tilhøre Værket til frie Disposition og Raadighed, imod at nuværende og følgende Sogne-Præster til Holden Præsteglæld, til hver Nye-Aaar, af Værkets Eyere blive betaalte 109 Rd. 32/-, hvilke Et hundrede og me Rigsdaler 32 Skilling utgiør den aarlige Afgift af de til Værket overdragne Pladser. - Derimod forbliver ved Holden Præstegaard Huusmænds Pladserne: Lommerud, Gunnerud, Gladinius, og det gamle Fæe-Beite, Herregaarden kaldet, med Pladserne Myren, Berget, Altenburgs Lycke, og ald Skov og Mark, som Præstegaarden af gammel Tild haver følget. - Hvad Bøxel-Sædler Præsten paa de til Værket overladte Pladser har udstædet, Mortificeres og ophæves, saa at de icke skal være Værkets Eyere til nogen Hinder, i den fornødne frie Disposition over samme Pladser. - Saa ville vi bemelte imellem fornævnte Hr. Conferentz-Raad Severin von Løvenskiold paa den ene, og Sogne-Præsten til Holdens Præstegiæld Hr. Peder Holm paa den anden Side, indgaaende og sluttede Foreening udi alle dens ord, Clausuler og Puncter, saaledes som samme her ovenfor andført findes, allernaadigst have approberet og Stadfæsted. - Forbydendes alle og eenhver herimod, eftersom foreskrevet staaer, at hindre eller udj nogen Maade forlang at giøre, under vores Hyldest og Naade.

Givet paa vort Slot Fredensborg den 1ste juni Ao. 1764.
Under vor Kongelig Haand og Signet.
Friderich R.

------------
O. Thott.


Etter dette dokumentet har eierne av verket reknet seg som eiere av Verkets grunn og i 1819 ble den skyldsatt for første gang.

En del av prestene har ment at dette bare var et leieforhold som eksisterte. Prost Ellefsen har i skrivelse til departementet av 8. januar 1880
framholdt at verket måtte sies å være nedlagt etter at masovnen var revet ned, og da måtte også de hjemlede rettigheter falle bort.
Presten Valle var av samme oppfatning og foretok skritt til å si opp leieforholdet med Cappelen.

I 1732 sier Stabel at der lå 6 husmannsplasser til prestegården, foruten de plasser, løkker eller hager som brukes av verksfolkene.
Disse 6 plassene var Ringsevja, Lommerud, Gunnerud, Glahus, Kåsa vestre og Haugen.

Ved Haugen var et vannfall, der Stabel bygde ei kvern, «saa presten kan have den meste malning for sit hus fri og undertiden tiene sine fattige
husmænd dermed.»

På gårdens grunn var dengang godt fiskeri - vadrett og garnsetting. Både verks- og sagbruksfolka nytta seg av dette, sier Stabel. «Dog de
fleste er ikke utaknemmelige mod mig.»
Det er og fiskedammer i prestegårdsjordet og «kan ved maadelig bekostning faaes flere».

Det ble flere husmannsplasser på prestegården i slutten av 1700-åra og i presten Bremers tid i begynnelsen av 1800-tallet var det 12 husmanns-
plasser.

I året 1782 satte sogneprest Henrich Garboe Sahl opp ei liste over presteembedets gods, som han forvaltet og mottok leieinntekter fra.

Kilde: Riksarkivets diplomsamling. Prestearkiv - Telemark. Prestearkivet Holla. Digitalarkivet. (Holla Presteembedes eiendommer i 1782.)
Designation 1782 over de til Holden - Præste - Boel beneficerede Gods efter den Ordens, udi hvilche de findes anført udi den authoriserede Hoved eller Cassa - Bog.

Gaardenes Navn og hvor de ligger Deres Skyld
Aschilt i Bøe - Herret og Præstegield 3 Mæler
Baxaas i Holden Præstegield 1 Tønde
Brende i samme 1 Hud
Dyrud i Næss - Herret, Saude Præstegield 2 Mæler
Eje nedre i Holden Præstegield 1 Tønde
Fæhn Søndre i Samme 4 1/2 td., 2 Mæler med Bøxel
Furrevold i Bøe Præstegield 1 Tønde
Grini Søndre i Gierpen Sogn 2 Skippund Jern
Heisholt østre i Holden Præstegield 3 Tndr med Bøxel
Heisholt Westre i Samme ditto
Helgen store i Samme 2 Mæler
Helgen Lille i Samme 2 Tndr med Bøxel
Holtet i Samme 2 Tndr med Bøxel
Hem nedre i Saude Præstegield 2 Tndr med Bøxel
Helgetved nedre i Lunde Herret, Bøe Præstegield 1 Hud, 1 Mæle
Hannes nordre i Solum Præstegield 2 Huder med Bøxel
Hofland i Lunde Herret, Bøe Præstegield 3 Huder med Bøxel
Jentved Søndre i Holden Præstegield 2 Huder, 4 Mæler med Bøxel
Kirkebøen i Hvidesøe Præstegield 1 Hud
Lunde øwre i Holden Præstegield 1 Tnd
Lunde nedre i Lunde Herret, Bøe Præstegield 1 Tnd 3 Mæler
Lunde i Mælum Sogn, Solum Præstegield 1 Tnd
Namløs Søndre i Holden Præstegield 1 Tnd
Opsal i Samme 1 Tnd, 2 Mæler med Bøxel
Præstgrav i Samme 5 Mæler med Bøxel
Romenæs Westre i Samme 1 Hud
Ryen i Hitterdal Præstegield 2 Mæler
Riisæchre under Leqvam i Næss Herret, Saude Præstegield 3 Mæler
Schordal i Lunde Herret, Bøe Præstegield 2 Tnd 4 Mæler med Bøxel
Sems gaarder i Hitterdal Præstegield 2 Mæler
Tveten i Saude Præstegield 1 Tnd
Tvara i Holden Præstegield 1 Tnd med Bøxel
Wibeto nedre i Samme 5 Tnd med Bøxel
Wærstad i Samme 3 Høns
Wala i Samme 2 Tnd 1 Quartel med Bøxel
Waleberg i Førresdal 1 Hud
Yttrebøe i Holden Præstegield 2 Mæler
Herrens Gaards Tomt i Scheen 1 Lisp. Jern - Wides ecke hvor er
Riis nordre i Gierpen Sogn 4 Huder med Bøxel
Herhid kan henføres den Holden Præstegaard tilhørende Sætter Høydalen Kaldet, hvor der er en Plads af samme navn, som
er ansat for ...
2 Huder
Andre Pladser finds icke, undtagen de under Gaarden beliggende.  
Holden Præstegaard den 19. Dec. 1782.  

 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Sogneprestene i Holla
Etter reformasjonen i Norge 1536-1537.


Sogneprest
Hr. Niels fra Danmark.
1. Salve Nielssøn.
2. Jens Nielssøn. Se nedenfor.
Bruker 1535-1543.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 59.

 


Sogneprest
Jens Nielssøn herfra.
1. Tyke Jenssøn. Sogneprest i Drangedal i 1611 - ca. 1630.
Bruker i 1562.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 59.

 


Sogneprest
Christian Joenssøn.
Bruker 1615-1615.


Sogneprest
Peter Pedersen (nordmann)
Bruker okt. 1615-1619.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 59.

 


Sogneprest
Svend Olsen d. 1659.
g.m. Synnøve Christophersdatter fra Danmark.
Bruker 1619-1659.

Enka Synnøve Christophersdatter flytta til enkesetet Vibeto våren 1660, siden til Ø. Heisholt hvor hun trives bedre. Dette var også kirkens gods..

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 60.

 


Sogneprest
Jens Christensen Hoff f. ca. 1620 d. 1668.
g.m. Karen Trulsdatter f. ca. 1620 d. ca. 1668.
1. Truls Jensen Hoff f. ca. 1650-tallet. Bodde i Larvik i 1699.
2. Paul Jensen f. 1650-tallet. Se Halvorstå under Kolstad store. Se skiftet etter den barnløse, gifte Paul i 1699.
3. Søren Jensen f. 1660-tallet. Bodde i Kristiansand i 1699.
4. Christen Jensen f. ca. 1662 bg. 19/3-1724, 64 år gml. Bodde i Holla.
5. Benjamin Jensen f. ca. 1660. Se S. Grønstein under Kolstad lille.
6. Jens Jensen Hoff. Bodde i Kristiansand i 1699.
7. Cathrine Jensdatter. Ugift i 1699. Nevnt som "Vandfør" i skifte etter broren Paul Jensen i 1699. Se Halvorstå A under Kolstad store.
8. Birthe Jensdatter. Bodde i Larvik i 1699.
9. Dorthe Marie Jensdatter. Bodde i Larvik i 1699.
Bruker 1659-1668.

Ytterbøe: Jens Hoff var fra 1648-1659 personell kapellan hos den forrige sognepresten Svend Olsen.

Barnas rekkefølge er etter skifte og derfor ikke riktig. Flere av døtrene kan være eldre enn sønnene.
Alle disse 9 barn var i live under skiftet i 1668.

Kilde: Skifte nedenfor.
Av de avdødes nærmeste familie (bortsett fra barna) stilte byfogd Peder Christensen i Tønsberg opp for avdøde Karen Trulsdatter og for
avdøde sogneprest Jens Hoff stilte Thomb Thombsen på Seegaard i Spydeberg utenfor Sarpsborg.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll, folie 13a. Digitalarkivet.
W = u.
Den 13 Martj (1668) wdi Holden Prestegaard At Antecne paa Skiffte och Delling effter Sal. Her. Jens Christensen Hoff och Hands Sal. Hustru Karen Thruelsdatter,
Som begge for Kort Tid Siden waar døde. Herwed skiftes og deeles, Jmellem deris effterlatte børn, Nemlig;
1. Thruels Jenssen.
2. Povel Jenssen.
3. Søren Jenssen.
4. Christen Jensen.
5. Benjamin Jenssen och
6. Jens Jenssen.
7. Catrine Jensd.
8. Birthe Jensd.
9. Dorthe Marie Jensd.
Saawides Kunde hwad dennem J Arff effter Bemelte deris Sal. Forældre Kunde tilfalde, Offuerwærendes Fougedens Skriwer och Fuldmægtig Joen Ditleffsen,
samt Bundelensmanden Joen Steensen och Effterstefnte Mænd hidindstefnet, Nemmelig Gunner Wibeto, Søren Haatued, Lauridtz Werstad, Steen Haatued,
Olle Omtued och Anders Fæen
. Paa de Wmøndige Børns wejne ware ochsaa tilstede Peder Christensen forige Byefoged J Tunsberg paa mødere Siden, och paa deris
Faders Side Thomb Thomssen boende paa En gaard Wdj Spydeberg Sougn och Prestegield, Kidste Her Jensens Søstersøn Hvis Moder Ragnild Christensd., Som bode
afdøde paa forskrewne Kidste gaard.
Eer Saaledes Taxerit som følger. (Her ville det ta la-a-a-ng tid å skrive av hele skifte, så jeg gir meg, for å bruke tiden til å jobbe videre med "Gamle Holla". G.S.)
Utdrag av skifte avskrevet av G.S. 30. mai 2020.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 61.

 


Sogneprest
Michael Nicolas Nielsen Thone (Mikkel Nielsen) fra Tune i Smaalenene (Østfold) d. ca. 1683.
g.m. enke Dorthe Christensdatter Heide d. etter 1683.
Bruker 1668-1683.

Kilde: Papirer etter Gerhard Hedlund, samt egen transkribsjon av gravplatens ordlyd.
Sogneprest Michael Nicolas Thone og hans hustru, Dorthe Christensdatter f. Heide, må ha vært et avholdt prestepar i Holla. På innsiden av en av veggene på Holla kirkeruin er det festet en gravplate i støpjern, støpt ved Holden Jernværk til ære for dette paret. Innskripsjonen: "DENNE LlIIGPLADE HAVER SOGNEPRÆSTEN HERR MICHEL NILSEN THONE OCH HANS HUSTRUE LADET LÆGGE PAA DERIS GRAFFSTED TIL EN GLADELIG PAAMINDELSE AT DERIS LÆGIMER HERUNDER ROLIGEN KUNDE HVIILE TIL EN GLADELIG OPSTANDELSE PAA DOMMEDAG - VIVRE CHRISTUS - MORI LUCRUM."

Kilde: Konsumpsjons-skatteliste for Holden Præstegield 1683. Digitalarkivet.
Sougne præsten Hr. Michel Nielsøn Thone self - frj.
Hans Hustrue Daarte Christensdatter, 1 rdr. 32 ort.
2 tieniste Drenge:
Tyge Maartensøn, 1 rdr. 32 ort 48 sk.
Tommes Helgesøn, 1 rdr. 32 ort 48 sk.
2 tienistpiger:
Sibille Elliasdater, 1 rdr. 32 ort 32 sk.
Maren Joensdatr, 1 rdr. 32 ort 32 sk.
Sted til Heste, 1 rdr.

Capelanen Hr. Giert Meidel, 64 sk.
Klocheren Ellias Ellefsøn, 64 sk.
Hans Hustrue Marren Nielsdater, 64 sk.

Vi kan se av denne skattelista hvem som bodde på prestegården i 1683.


Sogneprest
Giert Meidel.
Bruker 1684-1717.

Kapellan Giert Meidel ble utnevnt til sogneprest i 1684. Han var tidligere kapellan under den forrige presten, Hr. Michel Thone.
Hr. Meidel er nevnt i et skifte på Håtveit lille i 1671 på kirkens vegne.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 62.

 


Sogneprest
Niels Bastiansen Stabel fra Lardal, Jarlsberg (Vestfold) f. ca. 1676 bg. 31/10-1744. "Sognepræst Niels Stabel, 68 Aar 2 Mnd. 18 Dage."
g1g m. Kirsten Nilsdatter Tausand fra Ytterbø i Helgen f. ca. 1679 bg. 22/8-1733. "Kirsten Nielsd. Tausan, 54 Aar 4 Mnd. 18 Dager.", d.a. Nils Hansen Sommerfeldt.
g2g m. Maria Simensdatter Hegaard d. 1763 på Espevalen. Skifte.
1. Bastian.
2. Thomas
3. Hans Jacob Nilsen Stabel dpt. 11/5-1718.
4. Karen Agnethe Nilsdatter Stabel dpt. 11/5-1718.
5. Jens Jørgen Nilsen Stabel dpt. 22/7-1720.
Bruker 1717-1744.

F.f. = Faddere for ...

F.f. (Tvilling) Niels Stabel og Kirsten Tausans 2 børn Hans Jacob (og Karen Agnette): Hans Christensen, Jens Elkier, Steen Jonsen, Gunder Tolfsen, ... Erichsen.
F.f. (Tvilling) Niels Stabel og Kirsten Tausans 2 børn (Hans Jacob og)
Karen Agnette:  Anders Isachsen, Karen Salige Meidels, Giertrud Rommenæs, Margrethe Ulefos og Karen Rommenæs.
F.f.
Niels Stabel og Kirsten Tausans Jens Jørgen: Oberst Lieutenant von Haltren og hands frue, Matz Gram, Lieutenant Boes Kieriste og Rachel Gram.

Sogneprest Stabel førte den eldste bevarte kirkebok i Holla. Den første innføring han gjorde var en begravelse 1. nov. 1717.

Kilde: Sogneprest Stabels skrivelse av 1732. Funnet på prestegårdens loft av Nils Johan Stoa og tilgjengeliggjort via Arne Johan Gjermundsen.
"
Holden præstegaard - som jeg har seet udi copi av min næste formand Hr. G. Meidels erklæring da ComerceRaad Halvor Søfrensen Borse - da eier af Holden jernværk - vilde byttet Præstegaarden fra ham mod den Søndre Holden, som er ganske ulige ringere - har forhen staaet i matrikulen* for 16½  td.** men 1723, da den nye matrikul* skulde optaes, sagde foged Schweder at den stod for 8 tdr, men blev den da forhøiet til 13¼ td. Denne matrikulering blev intet videre af og den vel endnu staar for 8 td.**"

* Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
**
td = tønder korn. En måleenhet for utregning av den tids gårdsskatt.

Mellom disse to sogneprestene var det en kapellan som foretok de kirkelige handlinger og førte kirkeboka.
Ingen har ennå funnet navn på vedkommende. G.S. 2020.


Sogneprest
Ludwig Suckow fra Danmark f. ca. 1714 bg. 2/3-1756. "
Præsten Sal. Hr. Ludvig Suckow, 42 Aar, ved Holden."
Bruker 1745-1756.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 74-76.

 


Sogneprest
Peder Andersen Holm
f. 1711 i Trondhjem d. 27/9-1788. "
Hr. Peder Holm, forhen værende Sogne præst til Holden, døde den 27. Sept., begr. ved Holden, Hans Alder vides ikke, formodentlig 80 Aar.", s.a. Anders Holm.
g. i Bamble 23/3-1746 m. Dorothea Maria Budde fra Kjær i Bamble f. ca. 1712 bg. 4/6-1781. "
Madame Dorothea Maria Holm, ved Holden, 68 Aar 2 Uger 6 Dage.", d.a. major Christopher Budde på Kjær i Bamble.
Forlovere: "
hr. Obrist von Krogh og hr. Fendric von Krogh."
1. Anna Catharine Holm g.m. Capitain Axel Severin Bruun.
Bruker 1756-1764.

Tekst i Bamble kirkebok (1702-1774) ved vielsen: "Hvilke begge bleve Copulerede udj hr. Obrist von Kroghs huus."

Dette var hennes søster: Frøken Mette Sophie Budde dpt. 22/11-1726 i Bamble bg. i Holla 14/10-1779. "Frøken Mette Sophie Budde, (ved Holden), 53 Aar."
Hun er nevnt som ugift boende i Holla i skifte av 1745 på Kjær i Bamble etter faren, major Christopher Budde.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 74-76.

 

Kilde: "Brokker" (Per Bernhard Tufte). Utgitt av Holla Historielag 2023.
"Peder Andersen Holm var prest i Holla fra 1756/57 til 1764, død i Holla i 1788, ca. 80 år gammel. (Holla II). Peder var født i Trondheim i 1711, og faren het Anders Holm. Peder tok eksamen i 1737 (i København), nevnt som Petrus Holmius. Han var kapellan i Gjerstad i årene 1741-1745. Han ble gift uten trolovelse i Oberts von Kroghs hus i Bamble 23/3-1746 med Dorthe Marie Budde, født ca. 1712, død i Holla 1781, 68 år. I 1748, ble han sogneprest til Tvede og Linde ved Randers i Danmark, for så å bli prest i Holla. Dorthe Marie Budde var datter av den rike major Christopher Budde på Kjær i Bamble. Ved major Buddes død i 1745 nevnes i alt 7 barn, blant dem datteren Mette Sophia, døpt 1726, og som døde ugift i Holla i 1779.
Peder Holm er husket for å ha fått til det kjente ”Forliket” mellom Holla prestegård og eieren av jernverket. Senere eiere av jernverket ”arvet” dette forliket, og på folkemunne var eierne da ”husmenn under presten”. Peder ble boende som pensjonist i Holla til sin død.

 


Sogneprest
Alexander Leopold Carlheim
(Bentzen Carlheim) fra Kvinnherad, Hordaland dpt. 5/6-1734 bg. 11/6-1778 i Holla. "
Sognepræsten Hr. Alexander Leopold Carlheim, 44 Aar, 7 Dage, ved Holden.", s.a. Kaptein des Armis Bent Gustav Carlheim og Barbara Maria Meyer.
g.m. Margrethe Elisabeth Wølner fra Strømsø i Drammen, Buskerud f. ca. 1740 d. 5/6-1790. "
Madame Margarethe Elisabeth Carlheim død den 5. Junii, begr. 11. Junii, ved Holden, 50 Aar 23 Uger. Hun døde af en stærk Tæring.", d.a. byfogd Peter Jacobsen Wølner og Boel Marie Mortensdatter Finckenhagen.
1. Bent Gustav Carlheim dpt. 3/11-1770 d. 5/8-1796 i Grue på Hadeland. Ugift offiser.
2. Peter Wølner Carlheim dpt. 4/10-1771. Ble sjømann.
3. Frantz Andreas Carlheim dpt. 1/1-1773. Ble snekker og bosatte seg i Brevik. Har fremdeles etterkommere der (G.S. 2023).
4. Barbara Maria Carlheim dpt. 3/9-1774 i Holla g.m. Johan Eberhard Colbjørnsen. Bodde på Stemsrud i Grue, Hedmark.
Bruker 1764-1778.

F.f. Sognepræsten Hr. Carlheim og Madame Margrethe Elisabeth Wølners Benth Gustav: Monsieur Hartvig Ruge, Monsieur Lorentz Holt, Monsieur Jacob Raaberg, Madame Dorothea Maria Holm, Frøken Metthe Hedevig Budde.
F.f.
Sognepræstens Hr. Alexander Leopold Carlheim og Madame Margrethe Elisabet Wølners Peter Wølner: Hr. Kammerraad Rougtved, Hr. Forvalter Arveschoug, Hr. Forvalter Rasmusen, Madame Maren Schierven, Jomfrue Benthe Cathrine Wølner.
F.f. Sognepræstens Hr. Carlheim og Madame Margrethe Elisabet Wølners
Frantz Andreas: Hr. Fendr. Bomhoff, Forvalter Rasmusen, Monsieur Thornsen, Madame Maren Rasmusen, Jomfrue Fridericha Rougtved.
F.f.
Sognepræsten Hr. Carlheim og Madame Margrethe Elisabeth Wølners Barbara Maria: Forvalter Rasmusen, Monsieur Christopher Bomhoff, Monsieur Engelbert Bomhoff, Frue Bomhoffs, Jomfrue Elisabeth Rougtved.

Sogneprestens bror, Frans Henrich Carlheim, døde her i 1794 mens han var på visitt:
(f. ca. 1738) bg. 16/1-1764. "Leiutnant Frans Henrich Carlheim, 27 Aar, ved Holden."

Prestens Carlheims kone, Margrethe Elisabeth Wølner, var søster til Hans Peter Wølner, som var apoteker i Skien.

Sogneprestens sønn, Frantz Andreas Carlheim, ble i 1790 far til et barn, født utenfor ekteskap. Se nedenfor:
Dette skjedde etter at begge hans foreldre var døde.

Født 8/8-1790. "Et uægte Barn kaldet Andreas. Moderen er Margrethe Olsd. Tved, til Barnets Fader blev udlagt Frans Andreas Carlheim.
Faddere: Ole Andersen Tved, Anders Andersen paa Søve, Inger Larsd. Tved, Sigri Halvorsd. Tved."

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 74-76.

 


Sogneprest
Henrich Garboe Sahl
fra Danmark.
Bruker 1778-1800.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 74-76.

 


Sogneprest (pastor)
Lauritz Lange Bremer fra Fredrikstad.
Bruker 1801-1820.

Kilde: Matrikkelen 1819.
"
Holden Præstegaard. Nyhavende Skyld: 6. Besidder: Pastor Bremer. Sæter, l.no. 16 udmark, 5 gamle Pladse under l.no. 12 Fæstet., Præstegaardens Havnemark -
I Betegning Gaardens tilliggende 10 bøkslede Husmandspladse, en aarlig afgrød af 87 rd. 56 sk., som følger Præstegaarden og "oppested" for L.no. 12, af Holden Jernwærk
sin, samt Grundleie af Tomterne til Wærkets Husebygninger og Maskine - og herstaaende Prox. Tal saa vidt andre, Holden Wærk med sine Maskin Jndretninger, ei beligg-
ende paa Præstegaardens grund."

Det kan være litt av en prøvelse å lese Bremers kirkeboksider. Han brukte en mengde forkortelser, som det slett ikke alltid har vært like enkelt
å finne ut av. Se Kirkebøkene.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 74-76.

 


Sogneprest
Johannes Michael Klem fra Sandsvær.
Bruker 1820-1831.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 74-76.

 


Sogneprest
Peter Monrad fra Vinje i Telemark.
Bruker 1832-1836.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 74-76.

 


Sogneprest
William Lembach Beylegaard fra Bragernes i Drammen f. 23/9-1799 d. 1873 i Tønsberg, 74 år gml., s.a. danske kjøpmann Peder Beylegaard og Margarethe Lembach.
g1g før 1825 m. Marie Dorothea Winsnes fra Bragernes i Drammen f. 2/9-1797 d. 23/10-1825 på "Oustad" i Nannestad, d.a. Kjøpmann Johan Winsnes og Barbara Holm.
g2g 1830 m. Inger Christine Strøm fra Christiania f. ca. 1803 d. 26/1-1839 på "Holden Præstegaard", 36 år gml., d.a. kjøpmann Samuel Strøm og Else Marie Horster.
1. Claudine Dorthea f. 17/10-1825 d. 17/10-1825 "Døde faa Timer efter Fødselen", på "Oustad" i Nannestad.
Barn i 2. ekteskap:
2. Margrethe Marie Beylegaard f. 1831 i Christiania g.m. skipsreder Lauritz Martin Boden fra Svelvik. Bodde i 1875 Øvre Langgade i Tønsberg.
3. Marie Dorothea Beylegaard f. 5/9-1832 i Hurdal. Bodde ugift på Hegdehaugen i V. Aker i 1875.
4. Peder Samuel Beylegaard f. 6/1-1835 i Hurdal. Var sogneprest i Åmli, Aust-Agder i 1875.
5. Ingvar Christian Beylegaard f. 26/11-1838 i Holla. Bodde i Tønsberg med sin far og søster i 1865.
Bruker 1837-1847.

F.f. Sognepræst William Lembach Beylegaard og Inger Christine født Strøms Ingvar Christian: Frue Maren Krogh, Jomfrue Inger Blom, Jomfrue Benny Cappelen, Kammerherre H. Aall, Forvalter Rolsted, Kandidat Theologiæ Rohde.


William L. Beylegaard (1799-1873).
Foto er skannet fra Holla II (S.Ytterbøe).

Kilde 1: Artikkel, "Hollapresten William Lembach Beylegaard" (Halfdan Bugge) i Holla-minner nr. 19 - 2005, side 31-37 inneholdene et par feil han har tatt med seg fra Holla II, men som er rettet opp her. G.S.).
Kilde 2: Kirkebøker for Nannestad og Hurdal i Akershus, samt for Holla.

William L. Beylegaard tok teologi-eksamen i 1822 med laud ("rosverdig"). Han begynte som residerende kappelan 2/12-1823 i Nannestad, Akershus og var der i
4 år. Deretter ble han i 1827 utnevnt til sogneprest i Hurdal, Akershus, hvor han var til han ble forflytta til Holla i 1837.
Her gikk han lett inn i lokalmiljøet i Holla og engasjerte seg mye for bl.a. skolesaken. Han var politisk interessert og ble i 1841 Hollas andre valgte ordfører. Av bygdefolket ble han betraktet som "et menneske med godt humør, et lyst sinn, var omgjengelig og følte et sterkt engasjement for de fattige og nødlidende."

Under folketellinga 1865 bodde han som sogneprest i Store Langgade i Tønsberg, sammen med datteren Marie Dorothea og sønnen Ingvar Christian Beylegaard.

Hans far Peder Beylegaard døde på presteenkesetet Espevalen den 9/3-1840, 74 1/2 år gml.

 


Sogneprest
Wilhelm Henrich Buch fra Christiania f. 9/2-1798 d. 10/2-1890 i Christiania, s.a. bakermester Wilhelm Fredrik Buch (død tidlig) og Ingeborg Marie Knudsdatter Lie.
g.m. Marie Lovise Riis fra Christiania f. 10/6-1801 d. 26/4-1853 på Prestegården, 51 år gml. "Sindsvag", d.a. kjøpmann Johan Riis og Marie Birgitte Gravengaard.
1. Sophie Marie Buch f. 13/11-1827 i Moland (Fyresdal) g. i Holla 14/6-1854 m. sivilingeniør Carl Martin Theodor Johnsen fra Kristiania f. ca. 1826 i Christiansand(?), s.a. havnedirektør Georg Daniel Barth Johnsen.
2. Johan Ludvig Fridtjof Buch f. 7/5-1831 i Fyresdal d. 1892 i Snertingdalen, Oppland. Ble sogneprest som sin far.
3. Julie Theodora Buch f. 27/7-1833 i Fyresdal. Død ugift.
4. Henriette Buch f. 1835 i Christiania. Død ugift.
5. Frederikke Wilhelmine Buch f. ca. 1737 g. i Holla 27/4-1864 m. sin fetter res. Kapellan Peter Martin Herman Ottesen f. 1824 i Kristiania, s.a. Høyesterettsassessor Peter Martin Ottesen.
6. Alice Buch f. ca. 1840 i Christiania g.m. prost Tønset, Jancke.
Bruker 1848-1869.

Hans far døde mens han var liten og han ble pleiesønn hos handelsmann Johan Simonsen i Kristiania. Han kom inn på Kristiania katedralskole
oktober 1819. Han tok teologisk eksamen i 1825 og var sogneprest i Moland (Fyresdal) prestegjeld 1826-1834.
Wilhelm Buch skrev mange dikt og han ble ofte kalt "dikterpresten".


Wilhelm Henrich Buch (1798-1892).

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 74-76.

Wilhelm Buch skrev ei diktbok, som ble utgitt i Arendal under tittelen "Maidagen paa Fjeldet. En Sagnidyll" af W. H. Buch, residerende Capellan til Agers og Opsloe Menigheter.

Under folketellinga for Kristiania 1885, bodde "Forhenværende Sognepræst" Wilhelm Henrik Buch som enkemann i Kirkev. 37, sammen med sin datter, Fredrikke Wilhelmine og hennes mann, forhenværende Kapellan Peter Martin Herman Ottesen og to av deres barn.

Andre på Prestegården i 1865:
Teodor J. Tygesen, Personlig Capellan (31), Ugift f. i Skien.


Husjomfru Jannette Christine Sørensen (22). Fødested ikke nevnt.

Tjenestepiger:
Aslaug Anunsdatter fra Holla (19).

Anne Anunsdatter fra Holla (23).
Karine Eliasdatter fra Holla (19).
Anne M. Christensdatter fra Holla (21).
Alle ugifte.


Forpakterboligen:
Agronom
Elling Jørgensen fra Lier (35).

Niels Olsen, Tjenestekarl, 18, Holden.

Anders Olsen, ditto, 16, ditto.
Gunder Gundersen, Legslem, ugift, 27, ditto.


Sogneprest, pastor
Mads Iver Wefring fra Vevring ved Førde i Sundfjord, Sogn og Fjordane f. 17/5-1819 d. 11/6-1894 i Trondhjem.
g.m. Hilda Caroline Teodora f. 1840 i Aker.
1. Sofie Wefring f. 1859 Skien.
2. Andreas Gunelius Wefring f. 1861 i Skien.
3. Julie Augusta Wefring f. 1864 i Eger Præstegjeld (Eiker).
4. Josefine Marie Wefring f. 1866 i Eger.
5. Carl Wilhelm Wefring f. 1867 i Eger.
6. Johannes Wefring f. 1869 i Eger.
7. Inga Wefring f. 1871 i Holden.
8. Agnes Wefring f. 1873 i Holden.
Bruker 1869-1878.


Mads Iver Wefring (1819-1894).

Hanna Wraaman, ugift, Huslærerinde, f. 1840 i Berg og Torskens præstegjeld.
Petter Østby, logerende, ugift, Privatlærer, f. 1855 i Nittedal.

På besøk 31/12-1875:
Wilhelm Andreas Wexel Grimelund f. 1847 i Nannestad. Ugift Districtslege. Fast bosted i Skien. 
Hans Grimelund f. 1857 i Gjerpen. Skoledicipel. Forsørges af sin Fader Biskopen. Fast bosted i Skien.

Kreaturhold på prestegården i 1875: 3 hester, 18 kuer, 2 kalver og 2 griser.

Tjenestefolk i 1875:
Othilde Berg, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Brevig.
Kirsten Christiansdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1847 i Holden.
Anne Bentsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1850 i Holden.
Anne Johnsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1838 i Saude (Sauherad).
Petter Andreasen i Drengestuen, Gjetergut, f. 1860 i Holden.

Drengstuen:
Gårdskarl
Ole Wetlesen f. 1844 i Aamotsdal, Seljord.
g.m. Else Olsdatter f. 1844 i Aamotsdal, Seljord.
1. Bertine Olsdatter f. 1866 i Holla.

Tjenestepike Aslaug M. Larsdatter f. 1859 i Holla.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 76-79.

 


Sogneprest, prost
Emil Ellefsen fra Trondhjem f. ca. 1834 i Trondhjem d. 27/2-1894 på "Holden præstegaard av Hjerneslag".
g.m.
Michailonna Emilie Fredrikke Dons f. 1841 i Ibestad, Troms d. etter sin mann.
1. Lyna Augusta Ellefsen f. 1863 i Tromsø. Lærerinde for mindre søsken (1891).

2. Johannes Nikolai Dons Ellefsen f. 1869 i Fosnæs, Namdalen, N. Trøndelag. Arbeider ved Myrens mekaniske Værksted i Kristiania (1891).
3. Mathilde Hanna Vally Ellefsen f. 1871 i Fossnes. Lærerinde for mindre søsken (1891).
4. Thora Henriette Charlotte Ellefsen f. 1872 i Fossnes.
5. Lorna Ellefsen f. 1878 i Fossnes.
6. Eilif Waldemar Ellefsen f. 1880 i Holla.
7. Othar Ellefsen f. 1882 i Holla.
8. Thekla Ellefsen f. 1885 i Holla.
9. Emil Ellefsen f. October 1889 i Holla.
Bruker 1878-1894.


Emil Ellefsen (1834-1894).

Tjenestefolk her i 1891.
Stuepike
Liv Helliksdatter f. 1867 i Lunde.
Budeie
Anne Helliksdatter f. 1870 i Lunde.
Gjeter
Aaste Helliksdatter f. 1876 i Holla. Husmandsenke med Dagarbeid. Bosted: Gladhus.
Kokke
Elise Nilsdatter f. 1873 i Holla.
Gjeter
Ida Nelette Petrea Pedersdatter f. 1875 i Solum.
Barnepike
Nikoline Johansdatter f. 1871 i Holla.
Stalldreng
Erik Karlsen f. 1873 i Holla.
Gaardskarl Nikolai Mathiassen Holstad f. 1858 i Beitstaden (Beitstad prestegjeld i N. Trøndelag).

Fattiglem
Gunnar Gunnarsen f. 1839 i Holla, ugift. "Forsørges af Fattigvæsenet i Holden".
 

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 79.


Ved lov av 19. juni 1882 kunne prestegårdene reduseres. For Holla prestegård ble det bestemt at 9 bruk kunne selges til private.

Det var nokså stor forskjell på prestene til å drive jorda. Bremer kommer blant de første til å fremme gårdsbruket.
Han levde i ei tid, da det var mote blant embetsmennene å forbedre jorda på de embetsgårdene som de var betrodd ute på bygdene.
Bremer skal ha vært Iike så dyktig både som jordbruker, snekker og smed.

Buch var den første som fikk en agronomutdanna mann til å ta seg av jordbruksdrifta.
Fra 1853 ble det tatt ordentlig fatt. Jorda ble grøfta, Helgeroa rydda for stein og lagt under plog og de øvrige plassene ble utvida og forbedra.
I 1860 ble gården forsynt med vannledning og spring fra olla.
En ny hage ble anlagt i 1849 og de følgende år. En kjøkkenhage-avdeling ble lagt under kultur noen ar seinere.
Hageterrenget syd for prestegården var utmark før, men ved påkjøring av jord og anlegg av terrasser, fikk det et vakkert utseende.
Plantinga av eple- og pæretre, blomstertre, spirear m.m. ble vellykka over all forventning.

Blåboka av 1866 forteller at den dyrka marka på gården er 628 mål, for største delen av god beskaffenhet. 10 husmannsplasser er med i dette arealet.
Besetningen 5 hester, 30 kuer og 24 sauer.

Til sammenlikning kan nevnes at den dyrka innmarka var 225 mål i 1925 og den var rekna å kunne vinterfø 4 hester og 15-16 kuer.
Den gjennomsnittlige avling anslo presten til 16 tn. rug, 16 tn. bygg, 80 tn. havre og 85 tn. poteter.

Presten hadde så seint som i 1891 3 husmannsplasser og 2 bortforpakta stykker.
Besetning 8 hester, 37 storfe, 17 sauer, 3 griser, 21 høns og 8 bikuber.

Den nåværende låge og stilfulle hovedbygningen er satt opp i Wefrings tid.
Den inneholder 11 værelser og kjøkken. Før stod der en høg 2-etasjers bygning.
Den ble revet ned i 60-åra og solgt ved auksjon.

Anund Vipeto kjøpte den ene halvdelen og satte den opp på en utparsellert halvdel av eiendommen sin.
De to etasjene ble satt etter hverandre.


Sogneprest
Julius Riddervold f. 20/3-1842 d. 1921 i Oslo.
Bruker 1894-1900.


Julius Riddervold (1842-1921).

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 81.
Julius Riddervold var
Personell kapellan i Trefoldighet menighet i Kristiania 1872–1880, sokneprest til Ullensvang 1880–1888, ved Det teologiske fakultet 1888–1894.
Sogneprest i Holla fra 1894 - 1900. Han ble invilget avskjed i nåde pga. sin helse i 1900. Da bosatt i
Kristiania.

De uthusa som står nå (1952) er oppført i Riddervolds tid.

Ved kgl. res. ble det bestemt i 1896 at det nådigst var tilstått soknepresten i Holla et lån stort kr. 2.700,-
av det som var kommet inn ved salg av statens gods, til bestridelse av omkostninger ved overtakelse av embetet med
omkostninger ved oppføring av ny uthusbygning på prestegården og til vedlikehold av den samme.
Lånet skulle forrentes med 4% pr. år og betales tilbake med ½ 5 i året over 25 år.


En "Pastor Kiær" er nevnt som vikarprest i 1896/1897. Kilde: Kirkebok for Holla (1897-1907). G.S.
Trolig pga Riddervolds dårlige helse.


Sogneprest
Anton Wilhelm Valle fra Fillingsø i Vågå i Gudbrandsdalen f. 1/5-1842 d. 1918.
g.m. Julie Andrea Münster fra Christiania f. 29/1-1845.
1. Wallert Wilhelm Valle f. 1880 g.m. Dorthea Elisabeth Johnsen fra Tvara(3). Bodde på Åsland pr. Dalen i Telemark (i Mo pr.gj.), siden på Ødnes i S. Land, Oppland.
2. Kari Sofie Valle f. 1882 g.m. politifullmektig Fredrik Stang f. 1878.
3. Frederik Wilhelm Valle f. 27/1-1886 i Nesna på Helgeland. Ble tannlege i Holla. Se Tvaravegen 16 under Tvara.
4. Ruth Valle f. 22/8-1888 i Nesna. Fadder i 1911.
Bruker 1900-1917.


 Anton Wilhelm Valle (1842-1918).

Se FT 1900 og 1910.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 82.

 I ValIe's og Heyerdahl's tid og senere, har prestegården vært drevet av forpaktere, som har bodd i forpakterbygningen.


Prost, konst. sogneprest
Lars Robert Hirsch f. 16/2-1845 i Trondhjem d. 1925 i Oslo, s.a. Thomas Conrad Hirsch fra Bye i Stjørdalen og Anna Louise Bjerkebæk fra Overud i Vinger, Hedmark.
g. i Trondhjem 8/4-1874 m.
Stine Colban Aas f. 6/6-1855 i Trondhjem, d.a. Johannes Henrik Aas fra Tromsø og Bolette Petrine Nissen.
1. Thomas Conrad Hirsch f. 24/1-1876 i Antwerpen, Belgia.
2. Bolette Nissen Hirsch f. 13/1-1879 i Antwerpen g. i Steinkjær 1899 m. venstrepolitiker Tøger Hagemann fra Namsos.
3. Johannes Henrik Aas Hirsch f. 17/6-1882 i Antwerpen d. 21/11-1887 på Stod prestegård, N. Trøndelag.
4. Aagot Hirsch f. 27/4-1887 i Stod.
5. Gudrun Hirsch f. 24/10-1891 i Stod g. i Holla 7/8-1917 m. ingeniør
Fredrik Louis Haider fra Helmond, Holland.
Bruker 1917-1918.


Lars Robert Hirsch (1845-1925).

Kilde for slektsforhold som ikke omhandler Holla: Erik Berntsens Slektssider.

Kilde: Diverse kilder på nett.
Lars Robert Hirsch ble student på Tronhjems katedralskole
i 1862. Han ble cand. theol. i desember 1871, var lærer ved Trondhjems borgerlige realskole i tiden 1872-1873. Han var sjømannsprest i Antwerpen fra 1874 - 30 April 1884, sogneprest til Stod i N. Trøndelag fra 22 oktober 1883, til han ble sogneprest i Tjøme i Vestfold i 1898. Deretter ble han sogneprest i Arendal i 1904 og prost i Bamble fra 1909 - september 1915. Han var pensjonert Prost og 72 år gammel, da han ble konstituert som sogne-prest i Holla våren 1917, da sogneprest Anton Valle ble alvorlig syk. Hirsch var i Holla til Heyerdal kom og tok over i januar 1918.

Lars Robert Hirsch mangler i oversikten over Hollas prester i Holla II.


Sogneprest
Nils Roth Heyerdahl fra Valdres f. 31/1-1862 i Vadsø, Finnmark d. 19/3-1956 på Alnabru i Oslo. Gravlagt på Vår Frelsers gravlund.
g. 1890 m. Alette Aagaard f. 20/9-1862 d. 31/3-1957 på Alnabru i Oslo. Gravlagt på Vår Frelsers gravlund.
Bruker 1918-1932.


Nils Roth Heyerdahl (1862-1956).

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 82.

Han ser ut til å ha vært sogneprest i Helgen fra begynnelsen av 1900-tallet. Han bodda i den tida på V. Helgen gård.


Sogneprest
Andreas Hauge f. 29/4-1884 i North Shields, England, s.a. sjømannsprest (senere prest i Brevik), Hans Nilsen Hauge og Christopha Louise Scheel.
g. 20/1-1910 m. Nina von Dues fra Danmark f. 26/5-1883.
Bruker 1932-1938.

Dette nygifte ekteparet bodde i kontorsjefens bolig på Sagene i Holla under folketelling 31/12-1910.
Hauge var da personell kapellan for sogneprest Valle i Holla. Dette var han i tiden 1909-1912.


Andreas Hauge (1884-

 

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 84.

 


Vikarprest
Arne O. Momrak fra Haugane øvre i Hauggrend, Fyresdal f. 10/4-1903 d. 7/6-1989 i Bø i Tel., s.a. bonde Olav Aslakson Momrak og Else Talleivsdotter Væthing. Begge fra Fyresdal.
g1g i Treungen krk., Nissedal 15/8-1936 m. Aslaug K. Kiland fra Kiland i Kilegrend, Fyresdal f. 19/9-1909 d. 9/10-1956 i Bø, d.a. Kjetil Kiland.
g2g i Lærdal 1960 m. Ingeborg Skogen fra Lærdal f. 1/5-1910 d. 1/1-1990 i Bø.
Bruker 1938.


Brudebilde av Aslaug og Arne Momrak 1936.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 85.
Arne Momrak ble immatrikulert i september 1931. Han studerte ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo og ble cand theol. i 1934 og tok eksamen practicum i 1935. Kom til Holla som sogneprest i 1938, men gikk over til å bli lærer i 1939. I 1945 ble han vikarprest i Oslo, fra 1946-1947 var han sogneprest i Hvaler i Østfold. Hjelpeprest i Kornsjø og Idd i 1947. Heretter var han sogneprest i Lærdal på nord-vestlandet i 1950, hvor han ble værende fram til 1970. Han hadde allerede i 1956 bygde seg hus i Bø i Telemark og flytta dit da han ble pensjonist i 1970. I sin pensjonisttilværelse var han stadig vikarprest i Nedre Telemark prosti.

Kilde: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Arne_O._Momrak


Sogneprest
Hartvig Christie Gjesdahl fra Porsgrunn f. 24/12-1889 d. 30/8-1958 i Oslo, s.a. NN Gjesdahl.
g.m. Helga f. 24/6-1892 d. 11/10-1979 i Oslo.
Bruker 1939-1949.

Begge er gravlagt på V. Aker i Oslo.


Hartvig Christie Gjesdahl (1889-1958).

Han var i sterk opposisjon til nazi-veldet under siste verdenskrig.

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 85.

Overtok som sogneprest i V. Aker høsten 1949.


Sogneprest
Ivar Smeby fra S. Aurskog 21/1-1903 d. 29/1-1990 i Ø. Porsgrunn, s.a.
g.m. lærer Anne Dalaaker fra Dalåker i Lærdal? f. 13/9-1899 d. 14/12-1967 i Ø. Porsgrunn, d.a. bonde Andreas Olsen Dalaaker og Guri Søndrol.
Bruker 1950-


Ivar Smeby (1903-1990).

Kilde: Holla II (Simon Ytterbøe), side 86.

 


Pastor
Reidar Hansen Tangen f. 3/9-1907 på Grønningtangen i Høvåg, Aust-Agder d. 5/9-1934 i Kristiansand, s.a. skipsreder og landhandler Hans Elenius Hansen og Elevine Katrine (Tangen?).
Ugift.

Pastor Hansen Tangen ble gravlagt på Kristiansand gravsted i Kristiansand. Han var ugift. Kari Baksaas f. skrev flere artikler for Holla-Minner.
Hun skrev bl.a. om sognepresten Hansen Tangen, at han var ung og så sykelig ut.
 


Senere sogneprester må jeg snakke med Per Bernt om. Det kommer kanskje en artikkel i nye HM i desember.


Etterord til kapittelet om Holla prestegård.
Det kom kanskje overaskende på Holla-folket, da de kunne lese i Varden den 11. sept. 2018 at Prestegården var til salgs. Det var
Staten ved Opplysningsvesenets fond, eier av nesten alle prestgårder i Norge, som skulle selge den til private.
Om vi i dag går inn i Nome kommunes kartverk (www.kommunekart.com) og skal søke på gnr 11 bnr 1, som var prestegårdens gård
og bruksnummer siden matrikkelen* 1886, får vi ett treff. En liten veistump i Bjørkelia på 578 kvm. med navnet "PRESTEGAARDEN".
Jeg ble ganske forundra og tenkte at dette var da en ganske respektløs måte å drive eiendomsreguleringer på. Det må da være andre
måter å gjøre dette på i forhold til historisk viktige eiendommer.
Gard Strøm.

*Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.


Forpaktergården

1910:
Bonde, forpakter
Nils Andersen Brøndalen fra Brøndalen under Tveit f. 1859, s.a. Anders Pedersen Brøndalen.
g. i Holla 8/1-1886 m. Laura Pedersdatter fra Teksle f. 1863, d.a. Peder Olsen Teksle.
Forlovere: "Fædrene."
1.

 


Husmannsplasser
 
og bortforpakta jordstykker.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Fra det tidligst bevarte Panteregister for "Holden Præstegaard"
Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister I 2, folie 69a. Digitalarkivet.
Under "Hæftelser" i den første protokollen, finner vi under Prestegården festere av husmannsplassene i tiden 1720-1792.

*Fa = Fæsteafgift (årlig avgift i riksdaler).

Eiendomme, hvad og hvorlædes af Hvem til hvem Data Fa*
Paa 3 Aar bortfæstet Enge lykken (Engeløkken) Anundsrød Pastor Stabel Anund Torstensen 2 dec. 1720 82
Paa 3 Aar bortfæstet Admiral Lykken ditto ditto ditto 82
Pladsen Findsrud fæstet ditto Niels Olsen 4 Feb. 1732 204
Pladsen Væstre Kaasen fæstet ditto Hans Jonsen 22 Nov. 1731 205
(1/2?) Pladsen Hæsthougen fæstet ditto Haagen Anundsen 18 Mai 1736 130
(1/2?) Pladsen Hæsthougen fæstet ditto Tosten Anundsen ditto 130
Pladsen Gunnerud fæstet ditto Thomas Andersen 16 Mai 1737 171
Andre Kaasen med Lykke (løkke) fæstet ditto Thomas Henrichsen 27 Mai 1739 23
Pladsen Hæsthaugen (fæstet) Præst Sukov Ole Aslaksen 4 Feb 1745 267
Pladsen Lommerud fæstet ditto Rasmus Tollefsen 4 Feb 1746 3
Pladsen Møllerløkken fæstet ditto Jon Stensen 31 Jan 1747 11
Pladsen Ringsevien fæstet ditto Niels Olsen 4 Febr 1747 11
Former Løkkene fæstet ditto Jon Stensen 6 Febr 1748 45
Pladsen Kaasen fæstet ditto Mons Olsen 23 Mai 1748 66
Pladsen Gunnerud fæstet ditto Arne Andersen 27 Mai 1748 66
Pladsen Gladhuus fæstet ditto Søren Olsen 19 Dec 1747 86
Pladsen Lykken (Løkka) fæstet ditto Peder Tostensen 25 Aug 1750 176
Pladsen Bierget fæstet ditto Elias Danielsen 18 Dec 1750 186
Pladsen Monen (Moen) fæstet ditto Peder Gundersen 18 Dec 1750 187
Næberød fæstet ditto Halvor Halvorsen 3 Feb 1756 7
Pladsen Lykke (Løkka) fæstet ditto Torbiørn Arvesen 22 Jan 1756 7
Pladsen Myren fæstet ditto Lars Heljesen 31 Jan 1756 7
Pladsen Helle Grojen (Helgeroen) fæstet ditto Anders Olsen 30 Jan 1756 7
Pladsen Møller Lykken (Møllerløkka) fæstet ditto Peder Lund 22 Jan 1756 8
Pladsen Lommerud fæstet ditto Ole Jensen 31 Jan 1756 8
Pladsen Berget fæstet ditto Ole Eliasen 12 Feb 1756 15
Pladsen Vestre Kaasen fæstet ditto Forwalter Altenburg 10 Feb 1756 15
Pladsen Hougen fæstet ditto Hans Haraldsen 25 Mai 1756 15
Pladsen Vestre Kaasen fæstet ditto Ole Pedersen 10 Feb 1756 23
Pladsen Sandbakken fæstet Præst Sukovs Enke Hans Olsen 4 Jan 1757 23
Pladsen Ringseidet (Ringsevje) fæstet ditto Niels Olsen 4 Feb 1757 23
Pladsen Risebæk fæstet (under Kolle?) ditto Forwalter Altenburg 30 Dec 1756 24
Pladsen Hesthaugen fæstet ditto Anne Maria Hansdatter 8 Oct 1756 45
Pladsen Gunnerud fæstet Præst Holm Anders Arnesen 31 Mai 1758 75
Pladsen Hestehaugen fæstet ditto Jørgen Tobiesen 21 Mai 1758 75
Pladsen Sandbakken fæstet ditto Jens Olsen 8 Sep 1758 85
Pladsen Lommerud fæstet ditto Anders Thorsen 9 Sep 1758 86
Pladsen Høydalen fæstet ditto Gunder Larsen 14 Dec 1758 100
Pladsen Kobberløkken fæstet ditto Ole Edberg 3 Mai 1759 114
Pladsen Admiral Løkken fæstet ditto Johannes Rasmusen 15 Sep 1759 125
Pladsen Hammerud fæstet ditto Bertel Thommesen 5 Sep 1761 188
Pladsen Kobberløkken fæstet ditto Jan Augustinusen 14 Oct 1766 114
Pladsen Myren fæstet Præst Carlheim Sivert Larsen 8 Feb 1774 601
Pladsen Kastet fæstet ditto Anders Pedersen 30 Mai 1777 100
Pladsen Hougbakken fæstet Præst H. G. Sahl Gunder Larsen og Gullich Thordsen 14 Dec 1780 260
Pladsen Kastet fæstet ditto "Peder"(?) Johannesen 2 Juni 1783 105
Pladsen Gladhuus fæstet ditto Ole Sørensen 1 Aug. 1786 80
Pladsen Lommerud fæstet ditto Even Halvorsen 9 Sept. 1790 756
Pladsen Kastet fæstet ditto Anders Pedersen 10 Dec 1792 582

*Fa = Fæsteafgift (årlig avgift i riksdaler).
 


En familie på Prestegården på 1740-tallet
På Holden Prestegård.

Arbeider, husmann
Jon Engebretsen f. ca. 1673 bg. 18/6-1743. "Jon Engelbretsen Præstegaarden, 71 Aar 1 Mnd. 13 Dage."
g. ca. 1711 m. Maren Steensdatter (Mari Steensdatter) fra Håtveit store f. ca. 1663 bg. 30/5-1745. "Mari Steensd., 82 Aar, Enke leved i Ægteskab 34 Aar, ved Holden.", d.a. Steen Evensen Haatved.
1. Kirsten Jonsdatter f. ca. 1711 g.m. enkemann Anders Nilsen. Se Nibb under Omtvedt.

Maren Steensdatter kan være etterkommer av Vallonerne, som kom til "Det Holdenske Jernværk" på 1600-tallet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2739b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1743 dend 13 July tilige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenes og at de 2de tillagde udnævnte,
Eedsvorne Laugrettes og vurderings mænd, Steen og Halvor Haatvet, været forsamlet paa Holden Præstegaard i Holden Præstegield, beliggende, for der efter de der
boende og tilholdende Mand, afgagne Jon Ingebretsen at foretage Registrering og Vurdering, til paafølgende Lovlig Skifte og deeling mellem igienlevende Encke
Mari Steensdatter
, og Een Datter (Kirsten Jonsdatter) gift med Anders Nielsen (Nibb under Omtvedt) der ved Skifte Retten var nærværende.
Hvorda Boets Formue af Encken og Arvingerne blev angivet Saaledes:
Sølv, Kaabber og Messing fantes icke. (Noe Jernfang, Trefang og litt Stentøy).
Creaturer.
1 Koe med Bielle og Klave, Branderos - 5 rdl. 2 ort.
1 Rød siet Koe, Gravsbot - 4 rdl. - 2 ort.
1 ditto, Wiolin - 4 rdl. - 2 ort.
3 Sover à 2 ort - 1 rdl. - 2 ort.
1 Giet - 2 ort.
1 Rød Hæst - 9 rdl. og 1 Sort Hæst - 9 rdl. - 18 rdl.
Boets Formue - 53 rdl. - 3 ort - 21 Sk.
Ingen Indkrævende Gield fantes.
Derimod blev andgiven og fordret dend paa Boet Hæftende Bortskyldig Gield.
1. Til Etats Raad Løwenskiold efter Conta bogen - 39 rdl. - 2 ort - 11 sk.
2. Tollef Waale - 2 rdl. - 1 ort.
3. Peder Heggeland - 2 rdl. 2 ort.
4. Thomes Gunerøed (Gunnerud) - 1 rdl. - 2 ort.
5. Hr. Niels Stabel - 1 rdl 2 ort.
6. Tyge Hejgna - 1 ort 2 sk.
7. Peder Tvet - 3 ort.
8. Kari Svendsdatter fordrene for sit hiemmegifte og Brøllups udfærdsel - 3 rdl.
9. Skifteomkostningene ...
Bort skyldig Gield: 53 rdl. - 2 ort - 5 sk.

Dette skiftet er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 30.07.2018.  


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Amundsrød
Gnr 11. Ikke skyldsatt. Kan ha endret navn senere.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Paa 3 Aar bortfæstet Engelykken (-løkken) Anundsrød fra Pastor Stabel til Anund Torstensen, dat. 2. Dec. 1720, mod Aarlig afgift 82 rdl. (og samtidig)
"Paa 3 Aar bortfæstet Admiral Lykken (løkken) (fra samme til samme, samme dato), mod Aarlig afgift 82 rdl."


Verksarbeider, husmann med jord
Amund Torstensen f. ca. 1671 bg. 15/1-1733. "Anun Torstensen Wrk., 62 Aar 10 Mnd., s.a. Torsten NN.
g.m. Sibille Jahnsdatter fra Verket f. ca. 1686 bg. 13/6-1762. "Sibilla Jansd. Wrk., 76 Aar 3 Mnd. 6 Dage.", d.a. Jahn Steensen. Se Familie 2 - Verket 1700.
Br. 1720.


Sibille Jahnsdatter er helt klart etterkommer av Vallonerslekta som kom til Holla jernverk tidlig på 1600-tallet.

Se Familie 3 - Verket 1720.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Bakken
Gnr 11 -


Bakken. Foto skannet fra "Ulefoss- bilder. Et Minnealbum." Gerhard Hedlund (1980). Detalj fra udatert bilde av Forbruksforeningen og gamlebrua. Fotograf ukjent.


Arbeider, husmann
Gunder Halvorsen Bakken f. ca.
g. i Holla 3/6-1759 m. Maren Sivertsdatter fra f. ca.
1. Halvor dpt. 9/12-1759 bg. 10/2-1760. "
Halvor Gundersøn Næsodden, 9 Uger, ved Helgen."
2. Bergithe Gundersdatter dpt. 1/11-1760.
3. Gullik Gundersen dpt. 8/5-1763.
4. Kirsten Gundersdatter dpt. 24/11-1765.
5. Halvor Gundersen dpt. 6/1-1769.
6. Gullik bg. 2/2-1770. "
Gullich Gundersøn Backen, 1 Aar, ved Holden."
7. Ingeborg Gundersdatter dpt. 10/11-1771 g.m. Halvor Andersen Næberud. Se Familie 18 - Verket 1822.
Bruker ca. 1765.

F.f. Gunder Halvorsen Næsodden og Maren Sivertsdatters Halvor: Jørgen Yttrebøe, Johannes Heisholt, Jon Søve, Karen Store Huve, Maria Yttrebøe.
F.f. Gunder Næsodden og Maren Sivertsdatters
Bergithe: Gullich Namløs, Peder Monen, Hans Heisholt, Anna Yttrebøe, Marte søndre Namløs.
F.f. Gunder Halvorsen Næsodden og Maren Sivertsdatters
Gullich: Gullich Namløs, Even mellem Jentved, Peder Grinerud, Berthe Jentved, Berthe Andersd. Yttrebøe.
F.f. Gunder Bachen og Maren Siversdatters
Kirsten: Anders Heisholt, Peder Grinerud, Gunder Wærket. Heisholt, Maren Kringelfet, Berthe Andersd.
F.f. Gunder Halvorsen Bachen og Maren Sivertsdatters
Halvor: Ole Torgusen, Jon Grinerud, Ole Grinerud, Kirsten Kringelfet, Karen Johannesd. Heisholt.
F.f. Gunder Bachen og Maren Siversdatters
Ingebor: Peder Tvara, Hans Kringelfet, Tron Gundersen, Kirsten Kringelfet, Karen W. Heisholt.

Denne familien bodde tidligere på Nesodden under Ytterbø.
 

Det bodde 2 familier her i 1865.

Familie 1.
Bakken 1865.

Verksarbeider, oldermann
Andreas Johnsen Bakken fra Sagene f. 22/12-1815 d. 10/7-1881 på Bakken av en nyresykdom, 65 år, s.a. John Bentsen. Se Familie 23 - Sagene 1822.
g1g i Holla 20/6-1842 m. Anne Johnsdatter fra Sagene f. 3/10-1816 d. 27/1-1850 på Verket av "Blodstyrtning", 32 år, d.a. Jon Nilsen. Se Familie 38 - Sagene 1822.
Forlovere: "Nils Rasmussen Bergkaasen og Peder Thygesen Saugbruget."
g2g i Holla 3/9-1854 m. Ingeborg Johnsdatter fra Sagene f. 26/10-1827 d. 2/4-1874 på Verket, d.a. Jon Nilsen. Se Familie 38 - Sagene 1822.
Forlovere: "Anders Tronsen Værket og Gunder Hansen Sannæsmoen."
1. John f. 19/12-1845 d. 7/1-1854 på Bakken pr. Værket.
2. Hans Andreassen f. 28/2-1848. Sagarbeider boende hjemme i 1865.
Barn i 2. ekteskap:
3. John Andreassen f. 7/11-1854. Se Familie 63a - Verket 1891.
4. Andreas Andreassen f. 1/9-1856.
5. Julette Marie Andreasdatter f. 30/11-1858 g.m. Hans Odin Andreasen. Se Familie 123 - Verket 1910.
6. Johannes Andreassen f. 5/10-1860. Se Familie 63b - Verket 1891.
7. Isak (tvilling) f. 3/2-1863.
8. Jakob Andreassen (tvilling) f. 3/2-1863. Se Familie 81 - Verket 1910.
9. Anne Elise Andreasdatter f. 16/1-1865.
0. Dødfødt drengebarn (tvilling) f. 27/5-1868 på Bakken.
10. Isak (tvilling) f. 27/5-1868 d. 27/5-1868 "1/4 time." Kun hjemmedøpt.
Bruker 1842.

F.f. Wærksarbeider Andreas Johnsen Bakken og Anne Johnsdatters John: Magrethe Johnsd. Jøntved, Ingeborg Johnsd. Bakken, Niels Rønningen, Hans Rasmussen Wrk., Halvor Thygesen Sannerholt, Anders Trondsen Saugbruget.
F.f. Saugmester Andreas Johnsen Bakken og Anne Johnsdatters Hans: Marie Thorsd. Wrk., Johanne Johnsd. Wrk., Gunder Hansen Jøntved, Anders Tronsen Wrk., Andreas Rasmussen Wrk.
F.f. Andreas Johnsen Bakken og Ingeborg Johnsdatters John: Johanne Johnsd. Vrk., Mari Nilsd. Vrk., Halvor Halvorsen Vrk., Gunder Hansen Sannæsmoen, John Tallaksen Briskemyr.
F.f. Andreas Johnsen Bakken og Ingebor Johnsdatters Andreas: Anne Nilsd. Vrk., Anne Nilsd. Saugbr., Nils Gundersen Vrk., Gunder Hansen Sannæsmoen, Christian Nilsen Steensrud.
F.f. Værksarb. Andreas Johnsen Bakken og Ingebor Johnsdatters Juliette Marie: Johanne Johnsd. Vrk., Johanne Nilsd. Saugbr., Gunder Hansen Sannæsmoen, Hans Gundersen ditto, Nils Andreasen Bakken.
F.f. Andreas Johnsen Bakken og Ingebor Johnsdatters Johannes: Johanne Johnsd. Vrk., Maria Tallaksd. Præstegaarden, Nils Pedersen Vrk., Hans Sondresen Saugbr., Andreas Olsen Vrk.
F.f. Værksarb. Andreas Johnsen Bakken og Ingeborg Johnsdatters Isak (og Jakob): Andrea Nilsd. Tvedt, Lisa Johannesd. Vrk., Anders Tronsen Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., John Tallaksen Tvedt.
F.f. Værksarb. Andreas Johnsen Bakken og Ingeborg Johnsdatters (Isak og) Jakob: Johanne Nilsd. Saugbr., Andrea Tallaksd. Bakken, Jakob Peter Thomassen Vrk., Hans Andreassen Bakken.
F.f.
Andreas Johnsen Bakken under Vrk. og Ingeborg Johnsdatters Anne Elise: Ingeborg Olsd. Vrk., Johanne Maria Gundersd. Bakken, Anders Tronsen Vrk., Jørgen Ingebretsen Vrk., Hans Andreassen Bakken.

Da Andreas Johnsens første kone Anne døde i 1850, gifta han seg 4 år senere med hennes søster Ingeborg.
En ikke helt uvanlig tradisjon før i tiden.

Familie 2.
Bakken 1865.

Sagmester hos Cappelen
Jacob Petter Thomassen fra Verket f. 14/12-1835, s.a. Thomas Pedersen. Se Familie 44 - Verket 1835.
g. i Holla 30/5-1863 m. Gunnild Nilsdatter fra Verket f. 30/5-1843, d.a. Nils Christophersen. Se Familie 7 - Verket 1845.
1. Kirstine Marie Jacobsdatter f. 26/1-1864.
2. Theodor Jacobsen f. 4/3-1867.
3. Nils Jacobsen f. 8/10-1871 i Holla.
Bruker Ca. 1863.

F.f. Værksarbeider Jacob Petter Thomassen og Gunil Nilsdatters Kirstine Marie: Kari Nilsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Nils Kristophersen Vrk., Thomas Pedersen Vrk., Hans Thomassen Vrk.
F.f. Jacob Petter Thomassen Vrk. og Gunnild Nilsdatters
Theodor: Kari Nilsd. Vrk., Carine Eliasd. Præstegaarden, Thomas Pedersen Vrk., Nils Christophersen Vrk., Andreas Thomassen Vrk.
F.f. Jacob Petter Thomassen Vrk. og Gunnild Nilsdatters
Nils: Kari Nilsd. Vrk., Gurine Gundersd. Søve, Andreas Thomassen Vrk., Peder Thomassen Vrk., Bent Nilsen Vrk.

Denne familien flytta til Skien mellom okt. 1871 og 31. desember 1875.

Se ellers arbeidere på Jernverket i de forskjellige manntall og folketellinger. F.eks. Verket1835.htm.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Berget
Gnr 11 - bnr 3.

Meget gammel husmannsplass under Holla Prestegård.

Eiendommen ligger ved den gamle riksvegen forbi Holla gård.

Presten Bremer skrev at Berget var en "frugtbar plads" under Holla prestegård.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Bierget fæstet fra Præst Sukov til Elias Danielsen, dat. 18 December 1750, mod Aarlig Afgift 186."

Verksarbeider, fester (leilending)
Elias Danielsen Berget fra Espevalen nedre f. ca. 1694 bg. 15/5-1771. "Elias Danielsen Berget, ved Holden, 77 Aar.", s.a. klokker Daniel Eliassen.
g. i Holla 15/11-1722 m. Kirsten Alfsdatter fra Tvara øvre f. ca. 1695 bg. 28/3-1789. "Kirsten Alfsd. Berget, 65 Aar.", d.a. Alf Bjørnsen Tvara.
1. Anne Eliasdatter dpt. 19/12-1723 g.m. Daniel Madsen. Se Familie 13 - Sagene 1762.
2. Daniel Eliassen f. ca. 1725 (ikke funnet døpt i Holla) bg. 20/10-1781 i Solum. "Daniel Lillefiere, 56 Aar." Bodde på Lillefjære i Solum.
3. Sara Eliasdatter dpt. 18/8-1726 g.m. sagarbeider Daniel Jonsen. Se Familie 9 - Sagene 1762.
4. Anders Eliassen dpt. 21/12-1727. Se nedenfor.
5. Ole Eliassen dpt. 10/2-1732. Se nedenfor.
6. Guri Eliasdatter dpt. 6/2-1735. Død før skifte etter søster Sara i 1774.
Bruker 1750.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Elias Danielsen og Kirsten Alfsdatters Anne: Hans Nielsen, Ole Alfsen, Birte Gundersd., Karen Jørgensd., Maren Danielsd.
F.f. Elias Danielsen og Kirsten Alfsdatters
Sara: Daniel Eliasen, Alf Tvara, Ole Alfsen, Anne Espevolden, Maren Danielsd.
F.f. Elias Danielsen og Kirsten Alfsdatters
Anders: Alf Tvara, Tyge Alfsen, Ole Alfsen, Marte Tvara, Maren Daniels
F.f. Elias Danielsen og Kirsten Alfsdatters
Ole: Steen Holden, Ole Danielsen, Birte Hougen, Maren Heggemoen, Anne Jensd. Hougen.
F.f. Elias Danielsen og Kirsten Alfsdatters
Guri: Steen Holden, Brynil Danielsen, Birte Hougen, Maren Svensd., Anne Torgusd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Bierget fæstet fra Præst Sukov til Ole Eliasen, dat. 12. Februar 1756, mod Aarlig afgift 15 rdl."

Hammersmed, fester
Ole Eliassen Berget herfra dpt. 10/2-1732 d. på Herre i Bamble etter 1827.
g. i Holla 23/10-1760 m. Kirsten Andersdatter d.y. fra Torsnes under Søve dpt. 31/7-1740 d. 8/4-1827 på Herre i Bamble, 87 år gml., d.a. Anders Andersen Thorsnæs.
Forlovere: "
Brønnil Gundersøn Tved og Arve Olsøn Holden."
1. Gunder Olsen dpt. 2/8-1761 g. i Bamble ca. 1785 m. Marthe Thorsdatter.
2. Kirsten Olsdatter dpt. 24/4-1763 bg. 2/10-1790 i Bamble, g1g i Bamble 24/6-1783 m. Nils Nilsen fra Herre. Kirsten g2g i Ø. Porsgrunn 29/11-1788 m. Paul Petersen. 
3. Maren Olsdatter dpt. 25/3-1765 i Solum. Født på Strømodden under Åfoss. Maren g. i Ø. Porsgrunn 1/10-1796 m. Anders Olsen Ringsevje, s.a. Ole Enersen.
4. Anne dpt. 27/9-1772 i Bamble bg. 1/1-1773 i Bamble. "Ole Eliiasen ved Hære og Kisti Andersdatters barn Anne, 3 Mnd."
5. Anne Maria Olsdatter dpt. 12/6-1774 i Bamble g. i Ø. Porsgrunn 1/10-1796 m. Anund Anundsen Aasland. Bodde ved saga på Herre.
6. Sara Olsdatter dpt. 21/10-1778 i Bamble g. i Ø. Porsg. 10/10-1801 m. Hans Andreassen. Bodde på Herre.
Bruker 1756.

F.f. Ole Eliasen Berget og Kirsten Andersdatters Gunder: Ole Edberg, Peder Monen, Marthe Tved, Maren Hammerud, Anna Præstegaarden.
F.f. Ole Berget og Kirsten Andersdatters
Kirsten: Lars Myren, Niels Pedersen, Peder Præstegaard, Maria Anna Schøn, Anna Præstegaard.

Denne familien flyttet ut av Holla i ca. 1764. De flytta først til Strømodden under Åfoss i Solum, hvor datteren Maren ble født.
Ferden gikk videre til Herre i Bamble, hvor Ole ble hammersmed ved Jernhammeren i Herrevassdraget under Bolvik jernverk.

Arbeider
Anders Eliasen Berget herfra dpt. 21/12-1727 bg. 12/9-1798. "Anders Eliæsen Berget, 69 Aar.", s.a. Elias Danielsen Berget.
g. i Solum 27/12-1771 m. Kari Sørensdatter fra plass under Skilbred i Solum f. ca. 1743, d.a. Søren NN.
Forlovere: "Asbiørn Dolven og Arnt Thute."
Bruker ca. 1771.

Anders Eliasen ble far til Nils Andersen dpt. i Holla 22/4-1770. Mora var Maria Nilsdatter fra Verket.
Anders ble ikke far til flere barn i Holla. Han var i tjeneste på Lille Fjære fra før han ble trolovet i Solum
den 12. Juli 1771.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 148. Digitalarkivet.
"Pladsen Bergets Huse til Eiendom udlagt fra Mari Pedersdatter (Gunder Johannesens andre enke) til Gunder Johannesen, dat. Dec. 1804."

Verksarbeider
Gunder Johannesen Berget f. ca. 1734 bg. 16/10-1814. "Gunder Johannesen Berget, 67 Aar.", s.a. Johannes Olsen Svartz.
g1g i Holla 21/10-1764 m. Anne Pedersdatter fra Nyhus under Romnes dpt. 12/8-1731 bg. 17/3-1799. "Anne Pedersd. Berget, 67 Aar.", d.a. Peder Pedersen Nyhuus.
Forlovere: "Anders Olsen Tved og Ole Andersen Tved."
g2g i Holla 28/8-1800 m. enke Maren Pedersdatter fra Omtvedt(1) i Helgen dpt. 5/2-1747 bg. 5/11-1802. "Maren Pedersd. Berget, 55 Aar.", d.a. Peder Jensen Omtvedt.
Forlovere: "Ole Torgrimsen Kaaberlykken og Christen Isaacsen."
g3g i Holla 29/12-1810 m. Ingeborg Kittilsdatter
fra S. Fen(5) dpt. 9/5-1773 d. 17/6-1835. "Ingeborg Kittilsdatter Gjedeboen, Gaardmands Kone, 61.", d.a. Kittil Isaksen Fæhn.
Fra kirkeboka: "Oldingen Gunder Johannesen Berget anden gang Enkemand, med Pigen den maadelige Ingebor Kittilsdatter Fæhn."
Bruker 1804.

Hans gamle mor, Dorthea Gundersdatter Svartz fra Romnes, døde her i 1781: "Bg. 22/9-1781. Dorthea Gundersd. Berget, 77 Aar, 7 Uger 5 Dage."
Hun var enke etter Johannes Olsen Svartz. De hadde holdt til på gården Ottersnes i Sauherad.

Gunder Johannesen Berget fikk ingen barn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1809 - 1815, folie 706b.
"Kongelig bevilling for Ægtefolk Gunder Johannesen og Ingeborg Kittilsdatter til at hensidde i uskiftet bo til en af dem dør."

Enka Ingeborg Kittilsdatter ble g2g 21/10-1815 med enkemann Gunder Arvesen Giedeboen. Se Geitebua i østre Helgen "i Valebø".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 148. Digitalarkivet.
"Pladsen Bierget fæstet af Pastor Bremer til Niels Nielsen, dat. 5. Febr. 1806." Feste ble fornyet i 1817. G.S.

Arbeider, husmann med jord
Nils Nilsen Berget fra Kåsa under Prestegården f. 4/6-1784 d. 21/7-1871 på Berget, 87 år gml., s.a. Nils Nilsen Kaasa og Karen Olsdatter.
g. i Lunde 28/9-1806 m. Bergit Larsdatter fra Holte i Lunde f. 19/6-1786 i Lunde d. 11/12-1870 på Berget, 85 år gml., d.a. Lars Holte og Aaste NNdatter.
Forlovere: "Tolv Borgersen af Holden og Joen Thomasen Holtet."
1. Lars Nilsen f. 22/12-1806. Se Heisholtv. 15 und. Ø. Heisholt.
2. Nils Nilsen d.e. f. 5/3-1809.
3. Karen Nilsdatter f. 30/5-1811.
4. Maren Nilsdatter f. 5/6-1820 g.m. Hans Christophersen. Se Familie 25 - Verket 1865.
5. Margrethe Nilsdatter f. 7/6-1824 g1g enkemann Johannes Jensen Herregaarden. Se Herregården under Prestegården.
6. Nils Nilsen Berget d.y. f. 2/2-1827. Se nedenfor.
Bruker 1806.

F.f. Niels Nielsen Præstegaarden og Birgit Larsdatters Lars: Jon Holtet, Per Thomasen, Ole Præstegaarden, Ingeborg Holtet, Kirsti Wrk.
F.f. Niels Nielsen Kaasen og Birgit Larsdatters
Niels: Niels Kaasen, H. og P. Thomesen, Inger Gladhuus, Sivert Myhren.
F.f. Niels Nielsen Kaasa og Birgit Larsdatters
Karen: Halvor og Peder Thomasen, Turvil Moen, Anne Pedersd. Wrk., Anne Moen.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Berget og Bergith Larsdatters
Maren: Kari Kaasen, Anne Halvorsd. Saugbr., Niels Kaasen, Ole Kaasen og Tron Berget.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Berget og Bergith Larsdatters
Margrethe: Aaste Halvorsd. Saugbr., Anne Halvorsd. Wrk., Halvor Thomasen Wrk., Ole Nielsen Kaasen og Thomas Pedersen Wærket.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Berget og Bergith Larsdatters
Niels: Margrethe Sverget, Kari Nielsd. Berget, Halvor Næberud, Ole Nielsen Kaasen og Lars Nielsen Berget.

Skomaker, husmann
Nils Nilsen Berget d.y. herfra f. 2/2-1827 d. 5/3-1852 på Berget av "Underlivstilfælde", 25 år gml., s.a. Nils Nilsen Berget.
g. i Holla 18/5-1849 m. Marthe Jensdatter fra Gunnerud f. 24/10-1827 d. i USA etter 1882, d.a. Jens Andersen Gunnerud.
Forlovere: "
Søren Gladhuus og Niels Rønningen."
1. Nils Nilsen f. 20/7-1849. Se Kåsa und. Prestegården.

F.f. Inderst Nils Nilsen Berget og Marthe Jensdatters Nils: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Marthe Nilsd. Tved, Nils Berget ældre, Johannes Herregaarden, Jens Jensen Gunnrud.

Enka Marthe Jensdatter hadde før 1865 flytta til Glahus med sin sønn. Hun var husholderske der for enkemannen Søren Olsen. I 1875 var hun
husholderske for sin sønn Nils på Kåsa under Prestegården.

Kilde: Etter Holla I (S. Ytterbøe).

I husmannskontrakten fortelles at Bremer har kjørt fram 12 tylvter granspirer og 16 tylvter nye bord, som skal nyttes både til inn- og uthus. «Formedelst Bergits korte, men gode tjeneste og Niels' prøvede duelighet og troskap, faar de husa til eiendom.» Nils skal som før gå presten tilhånde og kona skal ha tilsyn med budeiene på prestegården. Barna skal by seg som tjenere for prestefolket framfor noen annen. Presten venter at familien skal være takknemlig.

Året etter får kontrakten denne tilføyelse: «Da jeg har oplevet det held at kunne opføre indhus og udhuse paa pladsen Berget, saa forbeholder jeg mig og min hustru til frieste raadighed naar, og for hvem vi det ville - den største stue på Berget, og forpligter Niels og hustru herved med al tjenstvilje at gaa de eller den logerende tilhaande.»

Denne Niels Nielsen ble i kontrakten kalt "den yngre".


Dampskibsekspeditør, forpakter
Ole Nilsen fra Lunde i Tel. f. ca. 1826.
g.m. Ingebor Haraldsdatter fra Lunde i Tel. f. ca. 1821.
1. Nils Olsen f. 12/5-1849 på Hegna under Lunde i Lunde.
2. Gunnild Olsdatter f. ca. 1853.
Bruker i 1875.

10 år tidligere bodde denne familien på Torsnes under Søve.

Sadelmaker, forpakter for Nils Nilsen
John Abrahamsen fra Solum f. ca. 1827.
g.m. Katrine Henriksdatter fra Porsgrund f. ca. 1828.
1. Abraham M. Johnsen f. ca. 1851 i Solum.
2. Henrik Johnsen f. ca. 1854 i Holla.
3. Carl Johnsen f. ca. 1857.
4. Hermand Johnsen f. ca. 1859.
5. Christiane Johnsdatter f. ca. 1862.

Ingeborg Halvorsdatter, Tjenestepige, 21, Bøe.

Minerer, Steinarbeider ved kanalanlegget
John Johnsen Berget (John J. Berget) fra Febakke nedre under S. Namløs
f. 21/11-1857, s.a. John Pedersen Fæbakke.
g.m. Anne Simonsdatter fra Håtvedt f. 12/10-1859 d. 2/12-1937.
1. Simon Johnsen Berget f. 11/12-1882. Overtok Berget.
Eier 1887.

Kirketjener
Simon Berget herfra f. 11/12-1882 d. 23/4-1965.
g.m. Karen Thorsdatter fra Espevalen nedre f. 5/7-1889 d. nov. 1945, d.a. Thor Halvorsen Espevolden.
Eier 1932.

Ytterbøe: "Den «største stue på Berget» nytta lensmann Rolsted som arrestlokale. Et solid jerngitter for vinduet og
takluka forsvant da Simon Berget bygde om bygningen."


Kilde: Telemark Arbeiderblad 10/12-1952, side 2.
Nasjonalbiblioteket.

Ytterbøe: "Simon Berget var kirketjener i Holla i 26 år. Han bygde om hovedbygningen til to etasjer og har anlagt en bra frukthage.
Simon og Karen testamenterte bort eiendommen til Holla Diakoniforening."

Holla Diakoniforeningen solgte Berget til Nome kommune i 1968 og eiendommen ble oppdelt til en rekke hustomter.
Se Hustomter under Prestegården.
 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Findsrud - Finnsrud - Findsrød - Finnsrød
Gammel husmannsplass under Prestegården nevnt første gang 1732.

Denne plassen er av presten Stabel i 1732 også kalt nordre Kaasen.

Navnet er sannsynligvis etter rydningsmannen Find Findsen (Finn Finnsen) og har ingenting
med finner og Finnland å gjøre.

Verksarbeider, husmann
Find Findsen
f. ca. 1654 bg. 4/8-1720. "Find Findsen, 60 Aar."
g1g m NN
g2g m. Else Hansdatter f. ca. 1655.
Barn i første ekteskap:
1. Ole Findsen f. ca. 1681. Se Huset under Værstad.
2. Kari Findsdatter f. ca. 1687 g1g m. enkemann Halvor Olsen Holden. Se S. Holla gård.
Bruker ca. 1680, eller tidligere.

Av skiftet nedenfor, kommer det fram at Else Hansdatter ikke var mor til de to nevnte barna.
Hun flytta siden til Lien under Haukvik i Nes, Sauherad. Hun bodde der den 27. mai 1737,
da hun overdro rydningsretten på Finsrud tilbake til presten Stabel. Se referat fra Panteboka
under skifte.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720-1727, folie 170b. Digitalarkivet.
Conrad Friderich Grøtter, Allernaadigst Beschiched Sorenskriver udj Nedre Tellemarchen samt Tind og Hierdahls Præstegielde udj ØPstfieldene J øfre Tellemarchen,
Giør witterlig at Anno 1721 dend 8 July wæred med Lænsmanden welagte Gunder Tolfsen Rommenæs og de 2de (twende - 2) Eedsvorne LaugRettesmænd
Peder Haatvet og Jens Twet, forsamblet paa Huusmands pladsen under Holden Præstegaard hvor Find Findssøn beboet, for der effter bemeldte Find Findssøn at
Registrere og Wurdere samt Skifte og Deele J Mellem hans effterladte Enche Else Hansdatter og 2de dend Salige Mands igienlewende børn Nafnlig:
1. Ole Findsen, 40 aar gammel og
2. Kari Findsdatter gift med Halvor Holden som begge ware nærværende tilstæde;
Laugverge forlanget Enchen icke.

Boeds Formue blef da antaget udj effterfølgende bestaaende:
1 gl. Messing Lysestage - 12 sk.
(Jernfang).
1 gryde med halle (hank) og høye fødder - 3 ort.
1 mindre (gryde) med halle med ditto - 1 ort - 12 sk.
1 gl. Jern tacke brusten i tu - 2 ort.
1 gl. Jern Stege pand - 1 ort.
1 gl. hug øx - 16 sk.
1 Flaatte Naver - 1 ort.
1 gl. arbeids Sæhle - 16 sk.
1 Tømmerhage hos Steener Josten - 1 ort - 8 sk.
1 Bøhle - 1 rdl - 2 ort.
(Træfang)
1 glt  Karr - 1 ort.
1 glt Ditto - 12 sk.
1 Wand Tønde - 8 sk.
1 half Tønde - 4 sk.
4 tomme qvarterer - 16 sk.
1 Wandt Skaffe Troug med 4de hørne Jern - 12 sk.
1 Sorpebalje - 8 sk.
1 ditto - 6 sk.
1 Melcke troug - 4 sk.
1 wasbytte - 6 sk.
1 Træefad - 8 sk.
1 gl. Ditto - 2 sk.
4 Smaae Ditto - 8 sk.
1 Melcke Ringe - 8 sk.
1 hvid Fure Kiste med Enckelt Laas - 1 rdl - 1 ort.
1 Himmelsengestæd med 4 ofver Stolper -  1 rdl - 1 ort.
1 gl. Krack - 1 ort.
1 gl. Fure bord med Stoel - 2 ort.
Senge og Linklæder forklaret Encken ei at være eiende uden 1 gl. Skinfeld og 2de gl. Strielagen
hvor hun til hendes oprede Seng forlod undtag.
Creature
1 Rød Koe Kaldt Stoutwey med hwit howed - 6 rdl.
1 liden graae ditto (Kaldt) Raasbodt - 5 rdl.
2 de Souer - 1 rdl.
Indkrævende gield sagde Encken ey at til boed befindes.
De her paa Pladsen bestaaende huuse, nemlig laade, lade og fæehuus, Eet weede Skiul som mest-
endehls alt er forraadnet og sto godt som uden tag, Item et gammelt Stuehuus med Skorsteen udj, og
2de winduer, blef nu anført og Taxeret for tillige med Rødnings Rætten som de saget Sterfboet er
tilhørende - 40 rdl.
Summa (boets formue): 60 rdl. - 3 ort - 22 sk.
Bortskyldig gield.
Til Senior Von Cappelen i Scheen - 3 rdl.
Til Werner Jansen - 1 rdl. (Navnet er usikkert. G.S.)
Til Hr. Niels Stabel for Resterende Rettighed for aar 1720 - 2 rdl - 2 ort.
Til Lænsmanden Gunder Tolfsen - 2 rdl - 3 ort.
Til Peder Ytterbøe - 1 ort.
Til Mads Smed - 2 ort.
Til Knud Søfrensen - 2 ort.
Til Amund Møller - 2 ort.
Dernæst Pretenderede Encken wederlaug imod sin Sal. Mands begrawelses beckostning som effter
indleweret Regning, og hende i følge lowen bør gottgiøres og beløber til - 5 rdl - 1 ort - 16 sk.
Stempled Papiir til denne Forretning - 2 ort.
For Besckriwelse med 1 prosent - 2 rdl.
Lensmanden - 2 ort.
Skriwertieneren - 2 ort.
De 2de Mænd - 1 ort.
(Mot skiftets avslutning står det under der enken tar det meste av verdier, som er igjen:
"Legger fra sig til sin stifdatter Karj Findsdatter - 1 skilling." Hun var jammen raus! G.S.)
 

Kilde: Pantebok nr. G, 1732-1738, side 173.
"Jeg Underskrevne Else Hansdatter, Sal. Find Findssens effterleverske, nu tilholdene udj dend Plads
Lien under Gaarden Houchevig i Næs Herred, bekiender og hermed witterliggiør at, ieg med mine Nærmeste
wenner og arfwinger, nemblig min broders Søn Hans Haagenssen og min Broderdatters mand Anders Tygessens
dertil gifne jammed og Sambtøcke haver Solt og afhendet, som ieg og haver Selger, Skiøder og afhender fra mig og
mine arfwinger til Welærwærdige Hr. Niels Stabel, sognepræst for Holden Præstegield, een Rødningsrett til een
Plads under Holden Præstegaard Kaldet Nordre Kaassen, eller Findsruud beliggende wed weyen imellem Holden
Præstegaard og Holden Jernværk, Hwilken Rødningsret af Stædets Sorenskriwer ærwærdige Senior Conrad
Friderich Grotter mig for 28 rdl. Siger aatte og Tiuge Rixdaler er blewen udlagt som Skifftebrevet effter bemeldte
min Sal. mand Find Findssen udwiser; Og som welbemeldte welærværdige Hr. Niels Stabel, mindste skilling med
meste som i wort Kiøb Kommen er, Reedelig og rigtig hawer betalt, saa følger berørte Rødnings Rett til Pladsen
Nordre Kaassen eller Findsruud, meer bemeldte Hr. Niels Stabel og arfwinger eller hvem hand eller de dend
afwerlader hwortil ieg og forbemelte mine Nærmeste arfwinger Hans Haagenssen og Anders Tygessen forbinder
av at wære dennes fulde hiemmel og Skadesløs holden i alle maader.
Dette til Bekræftelse hawer ieg og ofwermeldte, mine 2de nærmeste wenner som icke Selw kand Skriwe, eller
noged Signete er Eiende, wores Nafne med 3de Bogstafwer (...)
2de Dannemænd, Jon Eie og Gunder Twedt, dette under til witterlighed at forseigle i Actum Rommenes Tingstue,
udi Holdens Præstegield dend 27de May Anno 1737.
E.H.D (Else Hansdatter), H.H.S. (Hans Haagenssøn), A.T.S. (Anders Tygessøn).
Til Witterlighed effter begier.
Jan Eies signet. Gunder Twetens signet."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Findsrud fæstet fra Pastor Stabel til Niels Olsen, dat. 4. Februar 1732, mod Aarlig Afgift 7 rdl."

Hammermester
Nils Olsen fra Verket f. ca. 1708 d. 9/7-1782. "Forrige Hammermæster Niels Olsen Finsrød, død den 9. Juni, begr. ved Romenæs, 74 Aar 20 Uger 1 Dag.", s.a. Ole Nilsen. Se Familie 6 - Verket 1720.
g. i Holla 28/9-1732 m. Maren Tronsdatter fra Sagene f. ca. 1706 bg. 27/7-1781. "Maren Tronsd. østre Kaasen, 75 Aar 33 Uger 4 Dage.", d.a. Tron Kjøstolsen. Se Familie 5 - Sagene 1720.

Bruker 1732.

Se Familie 15 - Verket 1740.

Findsrud blir nevnt også i FT 1865.
 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Flatland
Gnr 11 - bnr 11. Småbruk.

1910: Under bnr 11. Siden regulert til bnr 41.

Bruket gikk ut fra Myra, som en halvpart av denne i 1894 og fikk ei landskyld på 0 mark 43 øre (skyldmark 0,43).

Smed, hovslager, selveier
Karl Johnsen Lindgren
fra Haugbakken f. 10/3-1852 d. juni 1932, s.a. Jon Nilsen Lindgren.
g. i Holla 24/6-1874 m. Gunhild Olsdatter fra Berget f. 28/8-1854 i Lunde i Tel. d. april 1932, d.a. Ole Nilsen Berget.
Forlovere: "
Ole Nilsen Berget og Ole Jonsen Lindgreen."
1. John Karlsen Lindgren f. 10/8-1874. Se Bergegata 22.
2. Ole f. 26/8-1878 d. 2/9-1878 på Haugbakken, 7 dager gml.
3. Nils Karlsen Lindgren (Nils K. Lindgren) f. 9/5-1881. Se Hollav. 44.
4. Ingeborg Gurine Lindgren f. 7/3-1886 g.m. Johannes Jørgensen Bjerkelund. Se Bergegata.
Eier 1894.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Smed Carl Jonsen Lindgreen og Gunhild Olsdatters John: Inger Jonsd. Stranden, Maren Nilsd. Stensrud, Ole Nilsen Bergeth, Andreas Jonsen Stranden, Hans Nilsen Stensrud.
F.f.
Smed Carl Johnsen Lindgreen og Gunnild Olsdatters Ole: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ole Johnsen Lindgreen, den 2. Sept. død uden at komme i Kirken.
F.f. Smed Carl Johnsen Lindgren Haugbakken og Gunnild Olsdatters 
Nils: Ingeborg Kirstine Thomasd. Haugbakken, Thora Helliksd. Gladhuus, Ole Nilsen Berget, Ole Johnsen Haugbakken, John Johnsen ditto, Thomas Olsen ditto.
F.f. Smed Karl Johnsen Lindgren (Haugbakke) og Gunhild Olsdatters 
Ingeborg Gurine: Ingeborg Kirstine Thomasd. Lindgren, Anne Marie Olsd. Namløs, Ole Johnsen Lindgren, John Olsen ditto, Thomas Olsen ditto.

Karl Lindgren etablerte seg først med egen smie på Haugbakken (Lindgrenhaugen) under prestegården.
Han fikk i 1894 kjøpt halvparten av den gamle husmannsplassen Myra. Eiendommen fikk navnet Flatland.

Smed, materialsmed ved gruvene, reparasjossmed på verket
John Karlsen Lindgren (John K. Lindgren) herfra f. 10/8-1874 , s.a. Karl Jonsen Lindgren.
g. i Lunde 16/2-1902 m. Anne Egilsdatter Steinsrud fra Kviteseid f. 15/8-1875 d. 28/4-1955, d.a. husmann Egil Egilsen.
Forlovere: "Smed Karl Jonsen Lindgren og Nils K. Lindgren."
0. Et dødfødt drengebarn f. 20/6-1902.
1. Inga Gullovna Karette Lindgren (Lovna Plassen) f. 31/12-1905 g.m. Alfred Plassen. Se Hollav. 42.

F.f. Smed John Karlsen Lindgren og Anne Egilsdatters Dødfødte Drengebarn. (Selvsagt ingen faddere. G.S.) Anmeldt af Jordemoder Ingeborg Tovsen, Tufte.
F.f. Smed John Karlsen Lindgren, Haugbakken og Anne Egilsdatters 
Inga Gullovna Karette: Mari Johnsd. Kaasa, Ella Nilsd. Lindgren, Nils Karlsen do. og Johannes Jørgensen Vrk.

John K. Lindgren bygde seg hus på Berget. Se Bergegata 22.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
John K. Lindgren var i 26 år materialsmed ved Cappelens Fensgruver. Senere var han i 13 år reparasjonssmed ved Cappelens tresliperi. Han smidde mange vakre beslag til større dører og planta en større hage, som gav store avlinger. «En velsignelse», sa han sjøl. John hadde smie på Lindgrenshaugen og var kjent som en dyktig hovslager.

John Karlsen Lindgren tok over farens eiendom, så nær som 5 mål som broren Nils fikk.

Bnr 41 Myrvold (Hollav. 42) er trolig utskilt herfra.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Glahus - Gladhuus
Gnr 11 - under bnr 1. Senere skyldsatt som bnr 71.

Dette er et av de eldste bruka under Holla Prestegård og er nevnt allerede i 1661.

Skyldsatt 28/9-1953 med skyldmark 0,57. Areal 2020: 20 088 kvm.

Adresse 2020: Herregårdsv. 73.

Helge Gladhus.
Bruker 1661.

Arbeider, husmann
Torger Sæbjørnsen Gladhuus
f. ca. 1700
g. i Holla 31/8-1727 m. Berthe Simensdatter f. ca. 1702 bg. 12/4-1739. "Berte Simensd. Gladhuus, 37 Aar 8 Mnd."
1. Kirsten Torgersdatter dpt. 14/12-1727.
2. Simen dpt. 10/4-1730. Død før 1739 (skiftet).
3. Nils Torgersen dpt. 30/3-1732.
4. Mari Torgersdatter dpt. 21/11-1734.
Bruker til 1747.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Torger Sebiørnsen og Birte Simensdatters Kirsten: Tord Gladhuus, Kiøstel Rasmusen, Johannes Borgen, Kirsten Borgen, Inger Simensd.
F.f. Torger Sebiørnsen og Birte Simensdatters
Simen: Alv Tvara, Ole Alfsen, Birte Gundersd., Marte Tvara, Maren Larsd.
F.f. Torger Gladhuus og Birte Simensdatters
Niels: Hans Rasmusen, Johannes Sebiørnsen, Lars Helgesen, Birte Hougen, Birte Tordsd.
F.f. Torger Gladhuuse og Berte Simensdatters
Maren: Johannes Borgen, Rasmus Houen, Berthe Houen, Inger Houen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien er nok innflyttere fra lenger nord i Telemark. Sebjørn og Torger (Torgier) er ikke navn vi forbinder
med Holla på begynnelsen i første halvdel av 1700-tallet. Kanskje kan noen av fadderne gi oss en pekepinn?

Hans søsken i Holla:
Maren Sæbjørnsdatter. Se N. Fen(2).
Johannes Sæbjørnsen. Se Borgen under Søve.
Kirsten Sæbjørnsdatter g.m. Hans Svendsen. Se Borgen under Søve.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1736 - 1740, side 293b - 294b.
Sted: Gladhuus under Holden Præstegaard - 1739.
Berthe Simmensdtr. død. Arvinger, Enkemand Torgier Sebiørnsen og Børn:
1. Niels Torgiersen 7 Aar.
2. Kirsti Torgiersdtr. 12 Aar.
3. Mari Torgiersdtr. 4 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Gladhuus fæstet fra Præst Sukov til Søren Olsen mod Aarlig afgift 86 rdl., dat. 19 Dec. 1747."

Skoleholder, leilending
Søren Olsen Gladhuus fra Steinsholt under Brenne i Valebø f. ca. 1716 bg. 15/12-1785. "Søren Olsen Gladhuus, 70 Aar 26 Uger.", s.a. Ole Sivertsen Steensholt.
g. 28/7-1747 m. Kirsten Andersdatter fra V. Tveit dpt. 8/12-1726 bg. 20/5-1807. "Kirsten Gladhuus, 82 Aar.", d.a. Anders Olsen Tved.
Forlovere: "Jon Andersen Hotvedt og Ole Andersen Tufte."
1. Ole dpt. 9/9-1747 bg. 18/1-1749. "Ole Sørensen Gladhuus, 1 Aar 4 Mnd."
2. Ole Sørensen Glahus dpt. 28/9-1749. Se nedenfor.
3. Maren Sørensdatter dpt. 7/11-1751 g. i Holla 1/11-1774 m. Gunder Mikkelsen. Bodde på Vik under Ånnerød i Solum.
4. Anders Sørensen (Anders Sørensen Bommen) dpt. 24/6-1754. Se Familie 40 - Borgestad 1801 (Storgaden 181 i Porsgrund). Han ble gjestgiver der.
5. Ingeborg Sørensdatter dpt. 25/3-1757 g. i Holla 16/8-1782 m. Hans Thorsen fra Klevsgate under Bø. Bodde på Sandkjenn under Stavdal i Melum.
6. Sivert Sørensen dpt. 13/10-1759 bg. 14/11-1783. "Sivert Sørensen Gladhuus 24 aar 4 uger."
7. Kirsten dpt. 2/1-1762 bg. 12/4-1764. "Kirsten Sørensd. Gladhuus, ved Holden, 2 1/2 Aar."
8. Levor dpt. 16/5-1765 bg. 6/1-1770. "Ledvor Sørensen Gladhuus, ved Holden, 1 Aar."
9. Dorthe Sophie Sørensdatter dpt. 2/3-1768 g. i Eidanger 4/4-1809 m. enkemann Ingebret Isaksen Versvik. Se Eidangerslekt.org.
Bruker 1747.

F.f. Søren Olsen og Kirsten Andersdatters Ole: Anders Andersen Tved, Halvor Andersen Tved, Ole Andersen Tved, Anna Store Hotved, Margrethe Tved.
F.f. Søren Olsen Gladhuus og Kirsten Andersdatters
Ole: Anders Tved, Halvor Tved, Anders Ledvorsen Tved, Maren Tved, Margrete Tved.
F.f. Søren Gladhuus og Kirsten Andersdatters
Maren: Fogden Borg, Wincetz Altenburg, Halvor Tved, Madame Luckow, Margrethe Tved.
F.f. Søren Gladhuus og Kirsten Andersdatters
Anders: Ole Hougen, Sivert Steensholt, Inger Hougen, Maren Andersd. Tved, Maren Ouensd. Tved.
F.f.
Søren Olsen Gladhuus og Kirsten Andersdatters Ingebor: Ole Tved, Ole Hougen, Anders Gunnerud, Marthe Tved, Anna Eliæd.
F.f.
Søren Gladhuus og Kirsten Andersdatters Sivert: Hans Hougen, Peder Monen, Maria Anna Schøn, Marthe Tved, Anna Præstegaarden.
F.f. Søren Olsen Gladhuus og Kirsten Andersdatters
Kirsten: Halvor Tved, Ole Tved, Ole Andersen Tved, Marianna Schøn, Marthe Store Hotved.
F.f. Søren Gladhuus og Kirsten Andersdatters
Ledvor: Ole Meltej, Lars Myren, Peder Præstegaard, Marthe Tved, Guri Præstegaard.
F.f. Søren Gladhuus og Kirsten Andersdatters
Dorothea Sophia: Ole Store Hotved, Jan Smed, Ole Præstegaarden, Madame Holm, Jomfrue Maria Anna Schøn.

Sønnen her, Anders Sørensen kjøpte Storgata 181 på Osebakken i Porsgrunn, hvor han var gjestgiver. Da han fikk barn,
kan vi se at hans søster Dorthe Sophie var fadder for hans barn. Dermed er det bekreftet at hun også bodde i samme området.

Kilde: Geistlig Skifteprotokoll 1758 - 1806, side 347b - 351b.
Sted: Gladhuus under Holden Præstegaard - 1786.
Skoleholder Søren Olsen død. Arvinger Enken Kirsten Andersdatter og Børn:
1. Ole Sørensen, gift, myndig.
2. Anders Sørensen "som farer til Søes udenlands".
3. Maren Sørensdtr. g.m. Gunder Michelsen.
4. Ingebor Sørensdtr.g.m. Hans Thorsen.
5. Dorthe Sørensdtr. ugift, Umyndig.
Verge for enken Christopher Tofte. For de umyndige: Niels Johannesen Namløs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister, samt viktige detaljer fra Leif B. Kristensena avskrift.

 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Søren Olsen Glahus var sønn på gården den gang. Presten Stabel utdanna ham til lærer og han ble den første lærer i Holla sokn. Han var plassbruker om sommeren og lærer om vinteren, like til han døde i 1785.
I 1786 sier presten at Kirsten ikke ser seg i stand til å drive Glahus lenger og han festa da til den eldste sønnen. Enka Kirsten skal ha fritt hus og varme, årlig 1/2 tn. havre, 1/4 tn. rug, 1/4 tn. bygg, 1/2 kv. malt, 1 skjeppe hvete og 1/3 av den hamp som blir avla på gården. Ole skal fø 1 ku og 1 sau for mora og svare 6 rd. årlig til presten. Han slipper med å hogge ved for presten 1 dag før jul. Presten Garboe-Sahl sørga godt for enka etter den gamle og avholdte læreren."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Gladhuus fæstet fra Præst H. G. Sahl til Ole Sørensen mod Aarlig afgift 80 rdl., dat. 1. Aug. 1786."


Snekker, husmann
Ole Sørensen Glahus
herfra dpt. 28/9-1749 d. 24/2-1824 på Gladhus, 73 år gml.
g1g i Holla 3/1-1780 m. Inger Henriksdatter "paa Søwe" f. ca. 1754 bg. 29/4-1801. "Inger Gladhuus, 46 Aar gml.
g2g i Holla 21/5-1802 m. Inger Nilsdatter fra Heggemoen(A) under Tvara dpt. 30/5-1773 bg. 7/6-1812. "Ole Sørensen Gladhuus's kone, 39 Aar 1 Mnd.", d.a. Nils Pedersen Heggemoen.
g3g i Holla 29/12-1812 m. Anne Andersdatter fra Moen under Prestegården? f. 26/5-1782 d. 25/7-1828 på Gladhus som husmannsenke, 46 år gml., d.a. Anders Pedersen Moen.
1. Anders f. 25/9-1780 bg. 17/7-1781. "Anders Olsen Søwe, ved Holden, 42 Uger 1 Dag."
2. Anne Kirstine Olsdatter f. ca. 1783* (konf. 16 år gml. 7/4-1799) g. i Holla 1/7-1802 m. smed Jørgen Nilsen Sillender. Bodde først på Verket, flytta siden til Larvik
3. Henrik Severin Olsen f. 20/8-1786. Flytta til Larvik. Bodde der i 1824.
4. Kirsten Maria f. 1/10-1790 bg. 28/10-1790. "
Kirsten Maria Gladhuus, ved Holden, 4 Uger."
5. Maren f. 5/2-1793 bg. 16/3-1798. "Maren Olsd. Gladhuus, ved Holden, 5 Aar 5 Uger 4 Dage. Død af Børne - Kopper."
Barn i 2. ekteskap:
6. Nils f. 10/9-1802 bg. 18/9-1811. "Niels Olsen Gladhuus, 9 Aar."
7. Søren Olsen f. 25/6-1804. Se nedenfor.
8. Gunhild Olsdatter f. 24/12-1808. Levde under skifte etter stemora Anne Andersdatter i 1828.
Barn i 3. ekteskap:
9. Inger Olsdatter f. 28/10-1813. Konf. i Holla fra Gladhus i 1828.
10. Anders Olsen f. 28/8-1818. Konf i Holla fra Gladhus i 1833.
Bruker 1786.

Både Ole Sørensen og Inger Henriksdatter var i tjeneste på Søve før de gifta seg.

F.f. Ole Sørensen paa Søwe og Inger Henrichsdatters Andreas (Anders!): Hr. Kammerraad Rougtved, Segnior Holm, Jørgen Søvestrand, Niels Tofte, Madame Thornsohn, Jomfrue Budde.
F.f.
F.f.
Ole Sørensen Gladhuus og Inger Henrichsdatters Henric Severin: Hr. Foged Thornsohn, Monsieur Vinde, Monsieur Branth, Madame Thornsohn, Jomfrue Borse.
F.f.
Ole Sørensen Gladhuus og Inger Henrichsdatters Kirsten Maria: Jan Smed, Gunder Berget, Ole Jansen Præstegaarden, Synnev Christensd. Kaasen, Liv Ougensd. Søve.
F.f. Ole Sørensen Gladhuus og Inger Henricsdatters 
Maren: Hans Evensen Wrk., Ole Jansen Smed, Arne Andersen Gunnerud, Ingeborg Torvildsd. Moen, Anne Sommer.
F.f.
Ole Gladhuus og Inger Nielsdatters Niels: Ole Andersen, Maren Tved (+ foreldrene?).
F.f.
Ole Gladhuus og Inger Nielsdatters Søren: Ole Andersen, Gunder Berget, Henric Olsen Wrk., Maren Olsd. Tvedt, Karen Nielsd.
F.f.
Ole Sørensen Gladhuus og Inger Nielsdatters Gunnild: Ole Torgrimsen, Tollef Heggemoen, Torvil Moen, Ingeborg Kaasen, Gunild Gunnerud.
F.f. Ole Sørensen Gladhuus og Anne Andersdatters
Inger: Maria Andersd. Moen, Ellen Andersd. Moen, Sven Christensen Moen, Halvor Sivertsen Myhren og Ole Nielsen Kaasen.

Ole Sørensen ser ut til å ha vært i Porsgrunn i 1789 (fadderrekke).
Ole Sørensens mor, Kirsten Andersdatter bodde her på føderåd resten av livet. Hun døde her i 1807.

Skifte etter Inger Henriksd. her i 1801.
Skifte etter Inger Nilsd. her i 1812.
Etter Ole Sørensen her i 1824.
Etter enka Anne Andersdatter her i 1828.


Arbeider, husmann
Søren Olsen Gladhus herfra f. 25/6-1804 d. 30/6-1892 i Kviteseid.
g. i Holla 23/11-1832 m. Kirsti Johannesdatter fra Gunnerud under Prestegården f.
28/4-1810 d. 3/1-1852 på Gladhus av "Lungebetændelse strax efter Barselsæng", 42 år., d.a. Johannes Andersen Gunnerud.
Forlovere: "
Christen Hansen Myhren og Jens Gunnerud."
1. Ole Sørensen f. 25/11-1833. Se Smedkåsa. Se også Bjørndalen under S. Fen.
2. Inger Sørensdatter f. 13/11-1839 d. 12/1-1858 på Glahus av nervefeber, 18 år gml.
3. Johannes f. 2/10-1842 d. 28/1-1844 på Glahus, 1 år gml.
4. Johannes Sørensen f. 14/12-1847 d. 1884 i Kviteseid g. 1872 m. Johanne Halvorsd. Bodde i Sundbygdi, Kviteseid. Barn: Simon Johannesen (1872-1959) og Karl Johannesen (1875-1963).
5. Kirsti Sørensdatter f. 25/12-1851 d. 22/3-1868 på Glahus av tæring, 16 år gml.
Bruker ca. 1828.

F.f. Huusmand Søren Olsen Gladhuus og Kirsten Johannesdatters Ole: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Inger Olsd. Romnæs, Niels Tved, Christen Myhren, Anders J. Gunnerud.
F.f. Søren Olsen Gladhuus og Kirsti Johannesdatters
Inger: Inger Olsd. Romnæs, Johanne Nielsd. Tved, Svennung Nielsen Romnæs, Peder Nielsen Texle, Johannes Jensen Gunnerud.
F.f. Søren Olsen Gladhuus og Kirsti Johannesdatters
Johannes: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Johanne Nielsd. Tved, Peder Nielsen Texle, Jens Gunnerud, Johannes Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Søren Olsen Gladhuus og Kirsti Johannesdatters
Johannes: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Marthe Jensd. ditto, Niels Olsen Tvedt, Anders Kaasen, Anders Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Søren Olsen Gladhuus og Kirsti Johannesdatters
Kirsti: Marthe Jensd. Bergeth, Ingebor Jensd. Gunnerud, Johannes Herregaarden, Nils Bergeth yngre, Ole Sørensen Gladhuus.

Folketellinga 1865: Enkemannen Søren Olsen Glahuus"(62 år) var fremdeles husmann her med 2 barn boende. I tillegg
hadde han husholderske og enke Marthe Jensdatter (39) fra Gunnerud, med sin sønn Nils Nilsen (17) i huset. Marthe var
enke etter Nils Nilsen d.y. på Berget.
Besetningen på Glahus under folketellinga 1875: 2 kuer, 1 kalv og 3 sauer.

Søren Olsen Gladhuus flytta til sin sønn i Kviteseid på sine gamle dager, i 1880-åra, og døde der.

Gardsarbeider, selveier
Nils Eivindsen Gladhus fra Finnevolden under Kildal i Flåbygd, Kviteseid f. 26/6-1835 d. 27/1-1915 på Gladhus av alderdom, 80 år gml., s.a. Eivind Anonsen og Helge Torjusdatter.
g.m. Guro Andersdatter fra Kaasene i Lunde f. 12/12-1840 d. 30/9-1915 på Gladhus av "Nyresygdom og Hjertefeil, 74 år gml., d.a. Anders NN og Kari Hansdatter.
1. Helga Nilsdatter f. 16/2-1869 i Lunde g.m. Gunder Olsen. Se Familie 130 - Verket 1910.
2. Halvor Nilsen f. 13/12-1871 i Lunde d. 8/12-1891 på Glahus av "Lungebetændelse". Ugift.
3. Karen Maria Nilsdatter f. 29/1-1874 i Lunde.
4. Inger Elise Nilsdatter f. 31/1-1878 i Holla g.m. Olav Olsen Heimkleiv. Se Hvalen(2).
5. Eivind Glahus f. 14/3-1882. Se nedenfor.
Bruker 1887.

F.f. Husm. Jens (!) Evensen Gunnerud og Guro Andersdatters Inger Elise: Inger Evensd. Briskemyr, Hanna Halvorsd. Lommerud, Anders Olsen Moen, Carl Gulliksen Briskemyr, Nils Larsen Heisholt.
F.f. Husmand Nils Evensen Gunnerød og Guro Andersdatters
Even: Barnets Moder, Torine Jørgensd. Moen, Hellik Halvorsen Gladhus, Nils Torstensen Herregaarden, Martin Pedersen Præstegaarden.

Denne familien bodde først på Gunnerud, som Nils Eivindsen forpakta fra de kom til Holla i 1871.
Han kjøpte deretter Glahus i 1887 og flytta hit.

Andre til huset i 1875:
Konens moder, enka Kari Hansdatter, "Føderaadsenke af en plads i Lunde, f. 1818 i Flåbygd.
Moderens broder, ugifte Thorer Hansen f. 1818 i Flåbygd. "Sindsvag efter sit 44de Aar."

Arbeider, leilending
Eivind Nilsen Glahus (Eivind Gladhus) herfra f. 14/3-1882 på Gunnerud d. 16/5-1975.
g. i Holla 21/10-1913 m. Anne Karine Jensdatter "fra Rønningen i Landsmarka" f. 12/4-1883 i Drangedal d. 6/4-1932, d.a. Arbeider Jens Halvorsen Lauvaas og Anne M. Kristensdatter.
Forlovere: "
Gbr. Østen Haatvedt og Gunnar Olsen."
1. Gunda Glahus f. 3/9-1914 d. 5/6-1982 g.m. Olav G. Noraberg f. 22/2-1914 d. 22/10-1990. Bodde i Vrådal, Kviteseid.
2. Astrid Glahus f. 13/11-1916 d. 24/6-2006 g.m. Gunnar Hagen fra Landsmarka f. 1/7-1913 d. 9/2-1992. Gravlagt på Eidanger, Porsgrunn.
3. Nils Glahus f. 30/8-1919. Se nedenfor.
Bruker 1917.

F.f. Husmand Even Nilsen Gladhus og Anne Karine Jensdatters Gunda: Helge Olsen Vrk., Pige Berta Hollasæter, Gunder Olsen Skolen(?), Barnets Fader.
F.f.
Husm. Even Nilsen Gladhus og Anne Karine Jensdatters Astrid: Helge Olsen Vrk., Pige Karen Andersd. Moen, Beslagsmed Gunder Olsen Vrk. og Faderen.
F.f. Husmand Eivind Nilsen Glahus og Anne Jensdatters
Nils: Kone Karen Briskemyr, Pike Anne Paulsd. Kaasa, Gunnar Olsen, Skolen, Nils Gundersen do.

Eivind Glahus ble konfirmert i Holla i 1896, mens hun ble konfirmert i Drangedal, 1898.

Arbeider, leilending
Nils Glahus herfra f. 30/8-1919 d. 9/3-2004.
g.m. Anne Amalie Leikvoll fra Lunde i Telemark f. 27/2-1922 d. 28/2-2016.
1. Evelyn Harriet Glahus f. 2/3-1943 g.m. Per Bernt Tufte. Se Herregårdsv. 71.
2. Anne Lise Glahus g.m. Hans Kristian Isaksen.
3. Nils Kristian Glahus g.m. Mary Tjøstheim. Bosatt på Tau i Rogaland.
4. Ingerid Elisabeth Glahus g.m. Reidar Plassen i Lunde.
5. Ellen Marie Glahus.
Bruker 1950.

 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Gunnerud
Gnr 11 - bnr 6. Gammelt løpenr. 22g.

Meget gammel husmannsplass under Prestegården. Nevnt første gang i 1700 da Anders Thomasen bodde her.
Han har trolig bodd her tidligere.

Adresse 2023: Herregårdsvegen 94.

Simon Ytterbøe nevner at Gunnerud var på 40 dekar.

Utskilt fra Prestegården ved skylddelingsforretning tinglyst 11/10-1887.
Skyld: 2 ort 17 skilling. Skyldmark: 0 mark 84 øre.

Husmann, arbeider
Anders Thomasen f. ca. 1660 d. ca. 1710.
g1g m. Kari Olsdatter fra Tveitan i Solum f. ca. 1665 d. ca. 1693.
g2g m. Berthe Arnesdatter fra Siljan i Solum f. ca. 1661 bg. 20/12-1744. "Berte Gunnerud, 83 Aar."
1. Anne Andersdatter f. ca. 1690 død før et skifte i 1749. Bodde trolig i Solum.
Barn i 2. ekteskap:
2. Thomas Andersen f. ca. 1698. Se nedenfor.
3. Mari Andersdatter f. ca. 1698 bg. 14/11-1748. "Maren Andersd. fra Lille Fiere, 50 Aar." g.m. Hans Clemmetsen Lillefjære. Bodde på Lillefjære i Solum.
4. Arne Andersen f. ca. 1699. Se nedenfor.
5. Jon Andersen f. ca. 1700 død før et skifte i 1749.
6. Berthe Andersdatter f. ca. 1702.
7. Kari Andersdatter f. ca. 1702 g.m. Jon Olsen. Se Kringlefet under Ø. Heisholt.
8. Nils Andersen f. ca. 1708. Se nedenfor.
Bruker ca. 1690-tallet.

Skifte 1710 etter Anders Thomasen.
 

Kilde: Nedre Telemark Tingbok 1699 - 1703, folio 28b-29a. Avskrift: G.S.
Fogdenes Fuldmegtig Peder Pedersen frem ædsket Stefnings vidnerne af Holden Sogn Niels Eliesen og Hans Simmensen hvilke ved æd afhiemblet Louglig hafwer stefnet 2de Huusmænd Nemmelig Laurs Laursen og Anders Gunderø for disse ey har willet møde effter til Sigelse at skulle skydze fogden Seignor  Weyer og Amptmand Adelaers Fuldmegtig i denne Sommer til Bereignings tingene, da de Reigste til Østre Tellemark paa de første berammede tingene at holde, paastod derfor fuldmegtigen at de indstefne for saadan modvilighed bør til Retten settes, og dømmes udj bøder for saadan udeblifwelse  -
Anders Gunderø effter indstefning mødte i Retten og sagde at hand intet Hiemme den tid Skydsz skafferen skulde være hos ham og sagt ham til, mens var ude i bøyiden, der paa ville giøre sin æd.
Den anden indstefnte Laurs Laursen mødte iche effter 3de gangers udraabelse, hvorfore Fuldmegtigen begierede at sagen maatte bero til næste Høstting, og den udeblivende, Saavel som den tilstedeværende maatte forelegges at møde effter Samme Stefnemaal,
Hvarsom Sagen opsettis til Næste ting og forelegges hermed Laurs Laursen og Anders Gunderø at møde effter Samme Stefnemaal, som Kaldsmænderne for den hafwe at andkyndige.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Gunnerud fæstet fra Pastor Stabel til Thomas Andersen mod Aarlig afgift 171 rdl., dat. 16 Mai 1737."


Arbeider, inderst
Thomas Andersen Gunnerud herfra f. ca. 1698 bg. 24/4-1745. "Thomas Andersen Gunnerud, 47 Aar."
g. i Holla 2/8-1722 m. enke Maren Jonsdatter f. ca. 1687 bg. 23/6-1739. "Maren Gunnerud, 52 Aar mindre end 8 Dage."
1. Anne Thomasdatter dpt. 24/6-1723 g.m. Nils Olsen. Se Hvalen i Helgen.
2. Helvig Thomasdatter dpt. 5/8-1725 g1g m. Arve Olsen Holden. Se S. Holla.
Bruker 1737.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Thomas Andersen og Maren Jonsdatters Anne: Lars Hansen, Gunder Jonsen, Arne Andersen, Inger Gundersd., Birte Jonsd.
F.f. Thomas Andersen og Maren Jonsdatters
Helvig: Lars Hansen, Kiøstel Rasmusen, Anne Gunnerud, Kirsten Jonsd., Birte Jonsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Enka Maren Jonsdatter var tidligere gift med Halvor Olsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1736 - 1740, folie 284a. Digitalarkivet.
Sted: Pladsen Gunnerud under Holden Præstegaard, Holden Præstegield - 1739.
Mari Jonsdatter, død.
Børn i 1ste Ægteschab med Halvor Olsen:
1. Jon Halvorsen 23 aar.
2. Tollev Halvorsen 22 aar.
3. Karen Halvorsdatter g.m. Gunder Andersen.
Børn i andet Ægteschab med Tomes Andersen:
1. Anne Thomasdatter 16 aar.
2. Helvig Thomasdatter 14 aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1744 - 1747, side 2604a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, Allernaadigst Beskiched Sorenskriver udj Nedre Tellemarchen, samt Tind og Hierdals Præstegielde I
Bradtzberg ampt, Giøre Witterligt, at Anno 1745 den 21de Augustj, tillige med Lensmanden Jacob Gundersen og de 2de tiltagne, udnefnte,
Eedsvorne Lavrettes mænd Anders og Halvor Tvedt, været forsamlet paa Huusmands pladsen Gunderud under Holden Præstegaard og Præste-
gield beliggende, for der Sammesteds efter foregaaende Berammelse og Littlysning Lovlig at Registrere og Wurdere, Samt Skifte og dele efter afgangne
Tommes Andersen mellem igienlevende tvende Børn ved Nafn:
1. Anne Tomesdatter gift med Niels Olsen Søwe, tilstæde og
2. Helvig Thommesdatter ugift og altsaa u-myndig. Formynder, svogeren Niels Søwe.
Hvorefter arvingerne anmelte Boets forfundne Midler Saaledes som følger:
Sølv, Kaaber og Messing fandtes icke. (Det var en del snekkerredskap her, men jeg tar kun med Jernfang, Creaturer og husene, samt debit og kredit. G.S.)

Jernfang.
1 Stor gryde - 1 rdl. - 2 ort.
1 ditto - 1 rdl, 1 ditto - 3 ort 12 sk., 1 ditto - 1 ort. 16 sk. - 2 rdl. - 1 ort - 4 sk.
1 Hugge Bille (bile=øks) - 2 ort.
1 tacke - 3 ort.
2 Hug øxer - 1 ort - 8 sk.
1 ditto - 12 sk., 1 ditto - 16 sk. - 1 ort - 4 sk.
1 Ploug med Lenche - 1 rdl.
1 Harv med hage (hake) - 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 Silie Sæle med Ringer - 2 ort.
1 gl. arbeids ditto - 1 ort - 8 sk.
2 Sigder - 16 sk.
1 Slibesteen med Jernaas - 1 ort.
1 gl. Haandqvern - 2 ort.
Creaturer.
1 Koe, Dagros - 5 rdl.
1 Sort Koe, Molly - 4 rdl. - 1 ort.
1 Gris - 1 rdl. - 2 ort.
Indgiæld.
Jon Halvorsen og Tollef Maaler skal være skyldig en del til Boet, men kunde icke sige hvor meget.
(Skifteforretningen ble her avsluttet og kom tilbake 2. Nov. samme år.)
Sterfboets Debitorer.
1. Søren Knudsen Belgmager - 1 rdl.
2. Hendrich Andersen - 1 rdl.
3. Lars Hansen - 2 ort.
4. Stivsønnen Jon Halvorsen efter egn tilstaaelse - 1 rdl.
    Session - 10 rdl.
Ligsom og efter forklaring af Broderen Tollef tilkommer fornevnte Jon at Betale halvparten af de Huusebygninger som er staaende paa Jemferplads og dette Sterfboe efter Skifte Brev af 12. Aug. 1739 tilhørende andsadt for 27 Rdl., Det Jon og Tollef sig efter sin Sal. Stiffader for Samme Summa hver tilkiøbt, hvoraf Jon som melt
svare halve delen med 13 rdl. - 2 ort. Og bliver da hans Debet til Boet - 23 rdl - 2 ort.
5. Tollef Jonsen mente at være her til Boet skyldig for dend halve del af Bemelte Huusebygninger som Bliver 13 rdl 2 ort. Dernæst at have laant af sin Sal. Stiffader Rede penge 40 rdl hvorpaa hand declarerede at have til bemelte sin Stiffader betalt
11 rdl. altsaa frjvillig tilstod med nu paa forbemelte Summa at være skyldig 29 rdl.
Endelig erklærede Tollef Halvorsen at Rejer Gisholt i Solum hervet af den Sal. Mand Th. Andersen havde Laant 5 rdl. mod Pant af et Sølflaag til Krus, en Huuspostil og 1 Sølf bole, som han erbød sig naar faaer samme poster, er allene at være boet andsvarlig til Samme 5 rdl. men endog om Rejer Gisholt vil have sit pant tilbage mod pengenes betaling, skal desfore være Garrand og hiemmelsmand, hvorfore Tollef andføres til ansvar for Bemelte 5 rdl. Saa hands Debet til Boet i alt bliver - 47 rdl. 2 ort.
 
Stervboe Huusene.
En Stor Stue med Kiøchen og Kaave ved samt nu Nye Stolpeboe og Fæehuuser, der befandts i Ligegod stand som ved forige Skiftes holdelse efter afgagne Mari Jonsdatter d. 12 Aug. 1739.
Sognepræsten Welædle, Welærverdige Hr. Suchow derved Skifte Retten nærværende og formenete, Som og paastod, at pladsen Gunerud bør være med Huusebygninger forsynet og i det mindste i lige saa god stand som de var da afgangne Tomes Andersen pladsen antog.
Arvingene paastod at de nye opsdte huusebygninger vedkommer Sterfboet og til dissen Indtegt vurderes og andføres, da de for øvrige erbød sig, at forferdige den paa pladsen fra første tid Staaende gl. Stolpeboe og fæehuus, hvilchet tilbud arvingerne herved paalegges at efterkomme udj et og alt.
Forbemelte Specificerede Nye Huusebygninger, anches endnu af forige verdj til
40 rdl.
Boets formue Bliver da dend Summa 147 rdl. - 2 ort - 12 sk.
Gield.
1. Berte Andersdatter 1 rdl - 3 ort - 7 sk.
2. Niels Søwe 4 rdl 2 ort.
3. Gunder Omdal - 3 ort.
4. Datteren Helvig Tomesd., fordrende for sin Brøllups hiefning imod hvad hendes Søster haver faaet, - 10 rdl.
5. Hr. Conference Raad Løvenschiold efter Sluttet afreigning, - 22 rdl. - 20 sk.
6. Sal. Hr. Niels Stabels Sterfboe, - 6 rdl.
7. Niels Andersen fordrende som hand som tid efter anchen, den afdøde Tomes Andersen Laant 100 rdl, hvorpaa er bekommet tilbage igien 15 rdl. for Resten paastod at maatte nyde udlæg, Arvingene sagde de vel hørt Saa vel Niels som andre omtalt at deris Sal. Fader modtaget af Niels tiid efter anden den fordrende Summa 100 rdl., Alt saa andføres til Boets udgield de Resterende, - 85 rdl.
Boets Gield - 130 rdl. 11 sk.

(Avsluttet d. 21. Decbr. 1745)

Dette skiftet er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 25.07.2018
. 


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Gunnerud fæstet fra Præst Sukov til Arne Andersen mod Aarlig afgift 66 rdl., dat. 27 Mai 1748."


Arbeider, husmann
Arne Andersen Gunnerud f. ca. 1699 bg. 6/2-1763. "Arne Gunnerud, ved Holden, 64 Aar 2 Mnd.", s.a. Anders Thomassen fra Tveitan i Solum (Melum).
g. i Holla 16/9-1725 m. enke Gunhild Paulsdatter fra Olsbrygge under Stenstad f. ca. 1695 bg. 21/11-1773. "Gunnild Poulsd. Gunnerud, ved Holden, 85 Aar.", d.a. Paul Nilsen Olsbrygge.
1. Anders Arnesen Gunnerud dpt. 10/6-1726. Se nedenfor.
2. Marthe Arnesdatter dpt. 11/9-1729 g. i Holla 21/6-1754 m. enkemann Jens Andersen. Bodde en tid på Graver nedre. Bosatte seg tilslutt på Strandmark under Hustvet i Melum.
3. Birte Arnesdatter dpt. 25/1-1733 bg. 30/5-1750. "Berte Andersd. (!) Gunnerud, 17 Aar 3 Mnd."
4. Helge Arnesen dpt. 11/3-1736.
Bruker 1748.

F.f. Arne Gunnerud og Gunil Poulsdatters Anders: Anders Lunde, Niels Olsbrygge, Thomas Gunnerud, Karen Poulsd., Anne Andersd.
F.f. Arne Gunnerud og Gunil Poulsdatters
Marte: Niels Poulsen, Augustinius Larsen, Thomas Andersen, Kirsten Jonsd., Anne Andersd.
F.f. Arne Bøe og Gunil Poulsdatters
Birte: Thomas Andersen Saugbr., Niels Andersen Holden, Maren Rasmusd. Bøe, Ane Olsd. Olsbrygge, Marte H. Hvale.
F.f. Arne Bøe og Gunnil Poulsdatters
Helge: Hans L. Kolstad, Jacob Rasmusen, Christen Arnesen, Marte Schibsnæs, Guro Grødesund.

Gunhild Paulsdatter var g1g med Helge Halvorsen på Klovdal(1). Hun hadde med seg hit sitt eneste barn fra første ekteskap,
Maren Helgesdatter dpt. 24/3-1720.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Gunnerud fæstet fra Præst Sukov til Anders Arnesen mod Aarlig afgift 75 rdl., dat. 31 Mai 1758."

Arbeider, husmann
Anders Arnesen Gunnerud herfra dpt. 10/6-1726 bg. 11/4-1783. "
Anders Arnesen Gunnerud, ved Holden, 56 Aar 43 Uger 2 Dage."
g. i Holla 24/9-1759 m. Ingeborg Johannesdatter fra Sjørholt i Helgen dpt. 5/9-1736 bg. 7/4-1814. "Enken Ingebor Johannesd. Gunnerud, 78 Aar 6 Mnd.", d.a. Johannes Jensen Skiørholt.
1. Karen Andersdatter dpt. 4/5-1760. Konf. i Holla 1777.
2. Johannes Andersen dpt. 12/9-1762. Se nedenfor.
3. Gunhild Andersdatter dpt. 2/2-1765. Konf. i Holla 1781.
4. Arne Andersen dpt. 24/6-1767. Se Tinholt(6) i Helgen.
5. Jens Andersen dpt. 15/11-1769. Se Familie 22 - Verket 1801.
6. Anna Andersdatter dpt. 16/4-1772 g.m. Ole Jensen Gruven. Se Gruva under N. Fen.
7. Anders Andersen dpt. 12/10-1774. Se nedenfor.
8. Ole dpt. 16/2-1777 bg. 29/3-1778. "Ole Andersen Gunnerud, ved Holden, 1 Aar 6 Uger."
9. Ole Andersen (tvilling) f. 16/2-1779 bg. 22/2-1796. "Ole Andersen Gunerud, ved Holden, 17 Aar 6 Dage."
10. Berthe (tvilling) f. 16/2-1779 bg. 8/8-1779. "Berthe Andersd. Gunnerud, ved Holden, 1/2 Aar."
Bruker 1758.

F.f. Anders Gunnerud og Ingebor Johannesdatters Karen: Lars Myren, Jens Andersen, Clemmet Nielsen, Madame Holm, Marthe Arnesd.
F.f. Anders Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Johannes: Lars Myren, Ole Bergenhoug, Torbiørn Præstegaarden, Anna Monen, Anna Præstegaarden.
F.f. Anders Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Gunnil: Claus Iversen, Lars Myren, Peder Larsen Præstegaarden, Madame selle Marianna Schøn, Anna Johannesd.
F.f. Anders Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Arne: Ole Tved, Søren Gladhuus, Bertel Thomasen, Marthe Tved, Maren Andersd. Wærket.
F.f. Anders Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Jens: Ole Tved, Ole V. Kaasen, Peder Myren, Marthe Tved, Karen Olsd. V. Kaasen.
F.f. Anders Gunderud og Ingebor Johannesdatters
Anna: Ole Holden, Peder Monen, Gunder Monen, Helvig Holden, Maren Gladhuus.
F.f. Anders Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Anders: Jan Smed, Gunder Berget, Gunder Michelsen, Aase Ouensd., Maren Gladhuus.
F.f. Anders Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Ole: Søren Gladhuus, Jan Smed, Niels Præstegaarden, Anna Hegland, Anna Præstegaarden.
F.f.
Anders Gunnerud og Ingeborg Olsdatters Tvillinger Ole. (og Berthe): Jan Smed, Gunder Berget, Anders Tved, Marthe Tved, Anne Berget.
F.f. Anders Gunnerud og Ingeborg Olsdatters Tvillinger (Ole og) Berthe: Anders Moen, Ole V. Kaasen, Niels V. Kaasen, Marthe Moen, Inger Tved.

Arbeider, husmann, huseier
Johannes Andersen Gunnerud herfra dpt. 12/9-1762 d. 27/6-1825 på Gunnerud, som husmand, 65 år gml.
g. i Holla 31/5-1792 m. Aaste Christophersdatter f. ca. 1766 d. 18/11-1853 på Tveit, som enke, 87 år gml.
1. Gunhild Johannesdatter f. 21/8-1792 g.m. Nils Olsen Ringsevje. Se Ringsevja under Prestegården.
2. Ingeborg Johannesdatter f. 24/6-1795 g.m. Jens Andersen. Se nedenfor.
3. Anders Johannesen f. 21/12-1798 bg. 23/4-1813. "
Anders Johannesen Gunnerud, 14 Aar 4 Mnd. 4 Dage."
4. Karen Johannesdatter f. 4/4-1804 g.m. Peder Nilsen. Se Teksle.
5. Kirsten Johannesdatter f. 28/4-1810 g.m. Søren Olsen Glahus. Se Glahus under Prestegården.
Bruker ca. 1792.

F.f. Johannes Andersen Gunnerud og Aaste Christophersdatters Gunnild: Rasmus Heisholt, Ole Hegnen, Arne Andersen Gunnerud, Anne Christophersd. Tvara, Anne Andersd. Gunnerud.
F.f. Johannes Andersen Gunnerud og Aaste Christophersdatters
Ingeborg: Rasmus Heisholt, Ole Rasmussen Hegnen, Arne Andersen Gunnerud, Ingeborg Johannisd. Gunnerud, Anne Andersd. Gruen.
F.f. Johannes Gunnerud og Aaste Christophersdatters 
Anders: Rasmus Heisholt, Ole Hegnen, Jens Andersen Wrk., Anne Andersd. Gruen, Margrethe Olsd. Bierven.
F.f.
Johannes Gunnerud og Aaste Christophersdatters Karen: Ole Hammersvend, Rasmus Heisholt, Halvor Lommerud, Anne Twara, Gunild Heisholt.
F.f. Johannes Andersen Gunnerud og Aaste Christophersdatters
Kirsten: Halvor Lomerud, Jens Gunerud, Johannes Heisholt, Gunild Lomerud, Gunild Gunerud.

Til huset i 1801: Hans gamle moder(64) og hans broder, Anders Andersen(28), samt tjenestedreng Jørgen Larsen(14).

Skifte etter Johannes Gunnerud i 1826.

Arbeider, soldat, inderst
Anders Andersen Gunnerud herfra dpt. 12/10-1774 bg. 5/7-1814. "
Anders Andersen Gunnerud, 39 Aar."
g. i Holla 25/6-1805 m.
Kirsten Hansdatter fra Kringleføtt under Ø. Heisholt dpt. 15/12-1776.
1. Ingeborg f. 19/9-1805 bg. 22/11-1805. "
Ingeborg Andersd. Gunnerud, 9 Uger."
2. Ingeborg Andersdatter f. 11/10-1807. Konf. i Holla 1827 fra Saga.

F.f. Anders Gunnerud og Kirsten Hansdatters Ingeborg: Rasmus Heisholt, Johannes Gunnerud, Ole Gruen, Anne Andersd. Gruen, Gunild Olsd. Hegna.
F.f. Anders Andersen Gunrud og Kirsten Hansdatters
Ingeborg: Jon Heisholt, Ole Herregaarden, Gunder J. Heisholt, Anne yngre og Anne ældre Heisholt.

Enka Kirsten Hansdatter ble g2g med enkemann Rasmus Pedersen Strømodden. Se Familie 18 - Sagene 1822.

Skifte etter Anders Andersen på Myra 1814.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 184. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Andersen til Jens Andersen paa pladsen Gunneruds huse for 39 spd., dat. 6. Febr., thinglæst 2. Juli 1821."

Arbeider, husmann, huseier
Jens Andersen Gunnerud fra Tufte(2) f. 10/1-1793 d. 30/1-1851 på Gunnerud av "
Rosèn og Mavetilfælde.", 58 år gml., s.a. Anders Pedersen Tufte.
g. 30/12-1817 m. Ingeborg Johannesdatter herfra f. 24/6-1795 d. 4/5-1869 på Gunnerud, 74 år gml., d.a. Johannes Andersen Gunnerud.
1. Anders Jensen f. 2/8-1818. Se nedenfor.
2. Johannes Jensen f. 15/11-1820. Se Herregården under Prestegården.
3. Jens f. 11/7-1823 d. 2/4-1826 på Gunnerud, 2 år gml.
0. Dødfødt pigebarn f. 6/8-1826.
4. Marthe Jensdatter f. 24/10-1827 g. 18/5-1849 m. Nils Nilsen Berget f. 1827. Se Berget.
5. Anne Katrine Jensdatter f. 1/10-1830 d. 29/1-1844 på Gunnerud, 13 år gml.
6. Jens Jensen f. 19/3-1833. Se nedenfor.
7. Ingeborg Jensdatter f. 12/12-1835 g. i Holla 24/5-1863 m. smed Østen Hansen Mæla fra Bø i Gjerpen f. ca. 1832, s.a. Hans Knudsen Bøe.
8. Andreas Jensen f. 1/5-1839 g.m. Marikken Aavaldsdatter fra Drangedal. Flytta til Drangedal i 1859. Til USA 1. gang i 1868 2. gang i 1882.
9. Aaste Karine Jensdatter f. 21/12-1841 g.m. Andreas Andersen Briskemyr. Se Briskemyr under Tveit. Se også Hollavegen under Prestegården.
Bruker ca. 1814.

F.f. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesdatters Anders: Anne Andersd. Saug, Ingebor Moen, Ole Halvorsen Saugbr., Halvor Hotved og Gunder Tufte.
F.f. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Johannes: Mari Hotved, Gunnil Ringsevje, Peder Tufte, Jørgen Søwe og Anders Tufte.
F.f. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Jens: Anne Andersd. Saugen, Kari Johannesd. Søve, Peder Tufte, Niels Ringsevje og Anders Andersen Tufte.
F.f. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Dødfødte Pigebarn: (Ingen faddere) Moderen mærkede ikke Liv hos Barnet de sidste 3 Uger før Fødselen.
F.f. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingebor Johannesdatters
Marthe: Gunnil Ringsevje, Kirsten Johannesd. Tved, Halvor Hotved, Peder Nielsen Texle og Anders A. Tufte.
F.f. Jens Andersen Gunnerud og Ingeborg Johannesdatters
Anne Katrine: Gunnild Tved, Martha P. Tufte, Peder A. Tufte, Niels Olsen Tved, Anders Skippervold.
F.f. Jens Andersen Gunnerud og Ingeborg Johannesdatters
Jens: Kirsten Johannesd. Gladhuus, Anne Elisabeth Jensd. Gladhuus, Halvor Christensen Haatved, Søren Olsen Gladhuus, Peder Nielsen Texle.
F.f. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingeborg Johannesdatters
Ingeborg: Mari Andersd. Haatved, Anne Halvorsd. ditto, Niels Tved, Søren Gladhuus, Johannes Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Jens Andersen Gunnerud og Ingeborg Johannesdatters
Andreas: Søren Olsen Gladhuus, Anders og Johannes Jenssønner Gunnerud, Kirsti Johannesd. Gunnerud og Aaste Nielsd. Kaasa.
F.f. Huusmand Jens Andersen Gunnerød og Ingeborg Johannesdatters
Aaste Karine: Kari Hansd. Borgen, Anne Halvorsd. Haatved, Halvor Haatved, Søren Gladhuus, Anders Jensen Gunnerød.

I huset 1865: Hans moder, enke Ingeborg Johannesdatter(71), hennes sønn Jens Jensen og hans kone Karen Andrea Nilsdatter.

Arbeider, inderst
Anders Jensen Gunnerud
herfra f. 2/3-1818.
g. i Holla 16/1-1846 m. Anne Halvorsdatter fra Håtveit lille(2) f. 24/7-1818 d. 22/12-1855 på Heisholt av "Tæring", 37 år gml., d.a. Halvor Christensen Haatvedt.
Forlovere: "
Peder Andersen Tufte og Ole Andersen Meelteig."
1. Anders Andersen f. 8/7-1846.

F.f. Inderst Anders Jensen Gunnerud og Anne Halvorsdatters Anders: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Kirsti Andersd. Haatved, Halvor Christensen Haatved, Christen Halvorsen ditto, Jens Gunnerud.

Enkemannen Anders Jensen Gunnerud og sønnen Anders Andersen 13 år, er registrert utflytta fra Holla til
Drangedal den 20/6-1859, sammen med hans bror, Andreas Jensen og dennes kone Marikken Aavaldsdatter.
Presteattest av 18/7-1859.
Kilde: Utflyttingslistene i Holla kirkebok (1849 - 1866).


Arbeider, husmann
Jens Jensen Gunnerud herfra f. 19/3-1833 d. før 1872 i USA.
g. i Holla 18/12-1864 m. Karen Andrea Nilsdatter fra V. Romnes(2) f. 11/2-1839 d. 2/2-1880 på N. Venstøp(C) i Gjerpen, d.a. Nils Isaksen Romnæs.
Forlovere: "
Isak Nilsen Romnæs og Ole Tolvsen Qværnodden."
1. Jens f. 4/5-1865 d. 9/12-1865 på Gunnerud.
2. Jens Jensen f. 9/10-1867 d. 6/5-1878 på N. Venstøp(C), som "Abraham Venstøps stedsøn."

Bruker ca. 1866.

F.f. Husm. Jens Jensen Gunderud og Maren Andrea Nilsdatters Jens: Aaste Karine Jensd. Briskemyr, Kirsti Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen Romnæs, Ole Tolvsen Qværnodden, Halvor Aslaksen Hyni af Gjerpen.
Hjemmedøbt ved Gjordemoder Ingeborg Svendsdatter.
F.f. Husm. Jens Jensen Gunderud og Karen Andrea Nilsdatters
Jens: Kirsti Tolfsd. Romnæs, Anne Marie Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen ditto, Ole Tolfsen Qværnodden, Østen Hansen Hougbakken, Andreas Andersen Briskemyr.

Denne familien på 3 er registrert emigrert til N. Amerika våren 1869.

Enka Karen Andrea Nilsdatter og sønnen Jens kom tilbake. Hun ble g2g i Gjerpen 14/1-1872 m. enkemann
Abraham Pedersen Venstøp. Se N. Venstøp(C).

Arbeider, husmann
Nils Eivindsen fra Finnevolden under Kildal i Flåbygd, Kviteseid f. 26/6-1835, s.a. Eivind Anonsen og Helge Torjusdatter.
g.m. Guro Andersdatter fra Kaasene i Lunde f. ca. 1840, d.a. Anders NN og Kari Hansdatter.
Bruker 1875.

Denne familien er registrert innflytta til Gunnerud som husmannsfolk i kirkeåret 1876 med 3 barn, medbringende presteattest
fra sogneprest Smith av den 8/10-1875. Han kjøpte i 1888 Glahus og familien flytta da dit. Se Glahus.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 184. Digitalarkivet.
"Kgl. Skjøde til Peder Johnsen Værket for kr. 3.580 og overtagelse af gjærdepligt mot Præstegaarden, dat. 16. April, thingl. 15 Mai 1888."

Småbruker, tømmerkjører, selveier
Peder Johnsen Gunnerud fra Lunde i Tel. f. 3/12-1843 d. 3/5-1911 på Gunnerud, s.a. John Halvorsen.
g. i Ytre Flåbygd kirke, Lunde 10/1-1875 m. Anlaug Larsdatter fra Kjellemo i Lunde f. 21/10-1849 d. 14/4-1912 på Gunnerud, d.a. Lars Olsen.
1. John Pedersen Gunnerud (John Gunnerud) f. 16/5-1875 i Lunde. Se nedenfor.
2. Guro Gunnerud f. 6/12-1878 i Lunde d. 3/4-1962 på Gunnerud. Ugift.
3. Karen Gunnerud f. 1/1-1882 i Lunde g.m. gruvearbeider Herman Larsen Ødegaarden f. 12/6-1877. Se Familie 4 - S. Fen 1910.
4. Margrethe f. ca. 1883 i Lunde d. 1888 her eller i Lunde?
5. Margrethe Gunnerud f. 6/1-1884 i Lunde  død 22 år gml.
6. Ingeborg Gunnerud f. 3/4-1886 i Lunde. Emigrerte til N. Amerika.
7. Lars P. Gunnerud f. 27/5-1888. Se Reine.
8. Inger Gunnerud f. 13/4-1891 g.m. Kristoffer Hagen.
9. Olaf Gunnerud f. 9/8-1893 g.m. Augusta T. Lindgren.
Eier 1888.

Denne familien er registrert innflytta til Gunnerud fra Flåbygd i Lunde mai 1887.

Besøkende (i 1891): Halvor Larsen Kjellemo (hennes bror), Ugift, Borsmed ved Bandak - Nordsø Kanalanlæg, f. 1871 i Lunde. Fast bosted: Lunde.
Datterdatter som bodde her i 1910: Anna Edvardsen f. 23/1-1906.

Sagbruksarbeider ved Verket, leieboer
Gunder Gundersen f. 1856 i Sauherad.
g.m. Karen Marie Nilsdatter f. 1862 i Solum.
1. Nils Gundersen f. 1888 i Holla.
Leieboere i 1891.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 184. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 25/11-1935, tingl. 20/12-1935, hvorved til Lars P. Gunnerud er utskilt bnr 58 Reine av skyldmark 0,28." Se Reine.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 184. Digitalarkivet.
"Skjøte fra de eneste og myndige arvinger efter de avdøde ektefolk Peder Johnsen Gunnerud og Anlaug Gunnerud ifølge attest, til medarving
John Gunnerud for kr. 5.430,00, dat. januar 1938, tingl. 1/2-1938." 11 vedlegg i samlemappe.

John Gunnerud herfra f. 16/5-1875 i Lunde d. 26/6-1953.
g.m. Karen Johannesdatter fra Håtveit store(2) f. 29/6-1874 d. 26/6-1945, d.a. Johannes Steensen Haatved.
1. Johan Gunnerud f. 28/3-1910. Se nedenfor.
2. Anna Marie Gunnerud.
3. Aagot Marie Gunnerud.
Eier 1938.

Karen og John Gunnerud er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 184. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 16/6, grunnbokført (tingl.) 10/7-1949, fra John Gunnerud til Johan Gunnerud på denne eiendom og bnr 47 for kr. 19.500,- hvorav
løsøre for kr. 2.000.- Selgeren forbeholder sig husvær på gården. Med pant henstår til:
John Gunnerud: Kr. 8.140,-
Anna Gunnerud Kr. 3.500,-
Aagot Gunnerud Kr.3.500,-

Johan Gunnerud herfra f. 28/3-1910 d. 10/6-1962.
g.m. Gunhild Marie O. Grinie fra Lunde? f. 4/10-1915 d. 13/12-1993, d.a. Olav Grini.
1. John Olav Gunnerud f. 1939 død 1960.
2. Harald Gunnerud f. 1942 g.m. Reidun J. Solvang. 
3. Marie Kristine Gunnerud f. 1947 g.m. Niels Skov Jørgensen. Bosatt i Skien.
Eier 1949.

Gunhild Marie og Johan Gunnerud er gravlagt på Kronborg nye.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Reine
Gnr 11 - bnr 58. Småbruk.

Utskilt fra Gunnerud ved skylddelingsforretning tinglyst 20/12-1935.

Skyld 1935: 0 mark 28 øre. Areal 2020: 19 927 kvm.

Adresse 2020: Herregårdsvegen 96.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993, 11/58.
"Dagbokført 31/1-1938. Skjøte fra de eneste og myndige arvinger efter ektefolk Peder Johnsen Gunnerud og Anlaug Gunnerud i følge attest, til
medarving Lars Gunnerud for kr. 850, dat. januar, grunnbokført 2/2-1938. Vedlegg fra lensmanannen i Holla."

Murermester, selvstendig
Lars P. Gunnerud fra Gunnerud f. 27/5-1888 i Holla d. 6/8-1965, s.a. Peder Johnsen Gunnerud.
g. i Holla 30/12-1915 m. Marie Lindalen fra Lannav. 124 under Ø. Heisholt f. 23/12-1891 d. 13/11-1988, d.a. Anders Pedersen Lindalen.
1. Peder Gunnerød f. 24/11-1916. Se Herregårdsvegen 96 under Jernverket.
2. Leif Gunnerud f. 1/4-1925. Se Herregårdsv. 92 und. Prestegården.
Eier 1938.

Gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993, 11/58.
"Dagbokført 11/5-1989. (Hjemmelen til) Kjell Gunnerud, ifølge skjøte fra selvskiftende arvinger etter Lars og Marie Gunnerud for kr. 268.000,- "

Kjell Gunnerud f. 1946.
Eier 1989.

Se Timoteiv. 4.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Hammerud
Gammel husmannsplass under Prestegården.

Kan ha hatt et annet navn både tidligere og senere.

Nils Christophersen
Bruker før 1739.

Se epost fra Nils J. Stoa mandag 6/2-2023.

Første gang nevnt i Prestegårdens dokumenter som bortfestet 25/7-1739 til Saugdreng Thomas Henriksen og kona Anne Maria Bertelsdatter.

 

 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Haugbakken - "Haubakken" - Lindgrenhaugen
Gnr 11 - Haugbakken - Lindgrenhaugen.
Gammelt løpenr. 22f. Senere bnr 7 og bnr 8.

Festetomt under prestegården fram til 7/10-1886.

Skyldsatt ved skylddelingsforretning, hvorved dette bruk er utskilt fra Prestegården, tinglyst 7/10-1886.
Opprinnelig areal ca. 5 mål.

Sognepresten Bremer lot den svenske smeden "Niels Jonsson Lindgreen" forpakte et jordstykke på ca. 5 mål for seg og sin familie
og etablere sin smie i prestegårdens nærhet. Se gul ramme nedenfor.

"Niels Lindgreen" var fadder i Holla fra 1802. Dette var den første av smeddynastiet Lindgren, som virket i Holla i mange år.

Smed, kursmed (dyrlege), husmann
Nils Jonsson Lindgreen f. ca. 1761 i Sverige d. 10/5-1844 under Præstegaarden, som "Fattiglem", 88 år gml.
g. i Holla 9/2-1803 m. Kirsten Jonsdatter fra Febakke øvre under S. Namløs dpt. 4/6-1775 d. 24/8-1842 på Haugbakken, 71 år gml., d.a. børsesmed Jon Olsen Fæbache.
Forlovere: "Jon Steensen og Anders Ausdahl."
1. Karen Nilsdatter Lindgren f. 16/3-1803 d. 10/11-1825 på Verket, 22 år gml.
2. Marthe Maria Nilsdatter Lindgren f. 23/9-1806 d. 27/12-1836 i Holla, 32 år. Ugift.
3. Jon Nilsen Lindgreen f. 28/5-1811. Se nedenfor.
4. Jens Petter Nilsen Lindgren f. 26/12-1813. Flytta til Herre og omkom da et kruttkammer eksploderte.
5. Anders f. 26/11-1816 d. 16/10-1819. "Anders Nielsen,
Smeden Lindgreens Søn under Præstegaarden, 2 Aar 10 Mnd. 21 Dage."
Bruker 1803.

Kilde: Fritt etter Holla I (Simon Ytterbøe).
Niels Jonsson Lindgren fra Sverige er stamfaren til et "smed-dynasti" som vokste fram etter hvert som de fleste mannlige etterkommerne ble smeder i Holla. Han gikk i smedlære i Gøteborg og samtidig fikk han kunnskaper i dyrlege-faget og ble "kursmed" - et gammelt ord for dyrlege. Han kom til Norge i 1794 for å anlegge et valse-verk ved "Holden jernværk", som det den gangen het. Tradisjonen forteller at han hadde flere lærebøker med seg i veterinærkunnskap. Han ble som eneste dyrlege meget søkt i Holla og omegn. Det var likevel smedyrket som lå hans hjerte nærmest og som ble hans hovedyrke.
Mens han var smed på jernverket fikk han forpakta en eiendom av presten Bremer som tilhørte Holla Prestegård. Denne eiendommen fikk navnet Haugbakken og lå like nordvest for Holla gård. Han satte opp ei smie like ved den gamle riksvegen. Det er meget rimelig at stedet ble valgt i forståelse med sokneprest Bremer. Han var interessert i bedre jordbruksredskaper og skaffa sikkert Lindgren adskillig arbeid. Det var i denne smia at presten Bremer også fikk trene på smedkunsten sjøl.
Smia ble bygd og etablert rundt 1802/ 1803.


Smed, husmann med litt jord
Jon Nilsen Lindgreen herfra f. 28/5-1811 d. 3/5-1895 på Haugbakken, s.a. Nils Lindgreen.
g. i Holla 28/1-1834 m. Gunhild Olsdatter fra Gruva under N. Fen
f. 25/7-1810 d. 6/1-1890 på Haugbakken av "mavebetændelse", d.a. Ole Jensen Gruben.
Forlovere: "
Anders Olsen Gruben og Gunder Andersen Jøntvedt."
1. Nils f. 10/2-1834 d. 7/5-1847 på Haugbakken, 13 år gml.
2. Ole Andreas Johnsen Lindgren f. 25/7-1837. Se Haugbakken.
3. John Johnsen Lindgren f. 22/5-1841. Se Myra under Prestegården.
4. Andreas Johnsen Lindgren f. 10/3-1845. Se Lindgrenkåsa under Ø. Heisholt.
5. Nils Johnsen Lindgren f. 17/11-1848. "I smedlære hos faderen" i 1865. Se nedenfor.
6. Karl Johnsen Lindgren f. 5/3-1852. Se Flatland under Prestegården.
Bruker ca. 1834.

F.f. Smed Jon Nielsen Lindgreen og Gunnild Olsdatters Niels: Ingeborg Olsd. Gruben, Elisabeth Jensd. Præstegaarden, Gunder Andersen Jøntved, Petter Lindgreen, Anders Andersen Tvedhegna.
F.f. Smed John Nielsen Lindgreen og Gunnild Olsdatters
Ole Andreas: Kari Gundersd. Holla, Maren Rejersd. Pladsen, Niels Hansen Holla, Peder Lindgreen Meelteig, Niels Rasmusen Bergkaasen.
F.f. Smed John Nielsen Lindgreen og Gunnild Olsdatters
John: Kirsti Johannesd. Gladhuus, Marthe Olsd. Hollahaven, Niels Hansen Holla, Søren Gladhuus, Anders Andersen Holla.
F.f. John Nielsen Lindgreen og Gunnild Olsdatters
Andreas: Anne Gundersd. Lommerud, Berthe Sørensd. Præstegaarden, Johannes Lommerud, Christen Jørgensen Præstegaarden, Thor Jørgensen Tvedt.
F.f. Smed John Nilsen Lindgreen og Gunnild Olsdatters
Nils: Maria Hansd. Holden, Ingebor Hansd. Meelteig, Johannes H. Lommerud, Anders Halvorsen Næprud, Anders Olsen Meelteig.
F.f. Smed John Nilsen Lindgreen og Gunnild Olsdatters
Carl: Ingebor Hansd. Meelteig, Anne Eriksd. Espevolden, Søren Olsen Gladhuus, Anders Olsen Meelteig, Johannes Brynnildsen Furustul.

Jon Nilsen Lindgren var visstnok en ivrig jeger. Den siste bjørnen sin skjøt han i 1891.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 185, Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Hoel til provst Beilegaard og distriktslæge Rachlew paa pladsen Hougbakkens huse for 70 spd., dat. og thinglæst 3. September 1844."

Smedmester for egen regning (selvstendig), "landbrugsredskabssmed", huseier
Nils Johnsen Lindgren herfra f. 17/11-1848 d. 23/5-1916 på Haugbakke av "Aareforkalkning", s.a. Jon Nilsen Lindgreen.
g. i Holla 6/9-1872 m. Else Christine Iversdatter fra Sandbakken i Asker, Akershus f. 1/3-1852 d. etter 1916, d.a. Iver Hansen Sandbakken af Asker.
Forlovere: "
Ole Nilsen Berget og Ole Jonsen Lindgreen."
1. Elise Nilsdatter Lindgreen f. 11/2-1873 g.m. Tron Nikolai Olsen fra Verket. Se Familie 38 - Verket 1910.
2. Jørgen f. 30/9-1874.
3. Jørgen Nilsen Lindgren f. 15/10-1876. Se Myra.
4. Ida Gusta Nilsdatter Lindgren f. 22/6-1879. Emigrerte til Nord Dakota med "Montebello" for å gifte seg. Utreise 27/2-1909.
5. Nils Johnsen Lindgren (Nils Nilsen) f. 29/3-1882. Se Myra.
6. Helmik Christoffer f. 13/9-1884 d. 26/4-1885 av lungebetennelse.
7. Helmik Kristoffer Lindgren f. 25/2-1886. Emigrerte til Nord Dakota for å tjene penger. Utreise 27/2-1909. Kom tilbake i 1920 og skrev seg for Helmik Lindgren, d. på Ulefoss 10/5-1960. Ugift.
8. Ella Lindgren f. 1888.
9. Hilde Kristine Lindgren f. 27/8-1893.
10. Karl N. Lindgren f. 11/4-1890. Læregutt hos faren i 1910.

11. Ivar N. Lindgren f. 8/7-1896. Gårdsarbeider i 1910. Se Myrav. 14.
Bruker i 1875.

F.f. Smed Nils Jonsen Haugbakken og Else Christine Iversdatters Elise: Ingeborg Thomasd. Haugbakken, Gunhild Olsd. Berget, Ole Nilsen Berget, Ole Jonsen Haugbakken, Carl Jonsen ditto. Hjemmedøbt af Ole Gundersen Holla.
F.f. Smed Nils Jonsen Lindgreen Haubakken og Else Christine Iversdatters
Jørgen: Ingeborg Kirstine Thomasd. Haubakken, Mari Nilsd. Stensrud, Ole Jonsen Lindgreen, Hans Nilsen Stensrud, Carl Jonsen Lindgreen.
F.f. Smed Nils Jonsen Lindgren og Else Kirstine Iversdatters
Jørgen: Ingeborg Kirstine Thomasd. Hougbakken, Maren Nilsd. Stensrud, Ole Jonsen Lindgreen, Carl Jonsen Lindgreen, John Olsen Lindgren. Hjemmed. af Ole Gunders. Holla.
F.f. Smed Nils Johnsen Hougbakken og Else Kristine Iversdatters
Ida Gusta: Barnets Moder, Anne Johannesd. Haatved, Johannes Stensen ditto, Barnets Fader, Jens Stensen Haatved.
F.f. Smed Nils Johnsen Lindgren Haugbakken og Else Iversdatters
Nils: Ingeborg Kirstine Thomasd. Haugbakken, Anne Johannesd. Haatved, Ole Lindgren Haugbakken, John Olsen ditto, Thomas Olsen ditto.
F.f. Smedmester Nils Johnsen Lindgren og Else Kristine Iversdatters
Hilde Kristine: Ole Thronsen Vrk., Thron Olsen Vrk., Jørgen Nilsen Lindgren, Elise Nilsd., Skien, Johanne Nilsd. Vrk.

Denne familien hadde ei ku på eiendommen i 1875.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 185, Digitalarkivet.
"Underrettsdom, hvorved John Nilsen Lindgreen som sagsøgt til fravigelse af dette brug, frifindes paa grund af formentlig andet hævd, dat. 28/2-1884, thingl. 16 Oktober 1890."

Denne gamle husmannsplassen ble skyldsatt som bnr 7, ved at den ble utskilt fra bnr 1 ved skylddelingsforretning tinglyst 7/10-1886.
Skyldmark 0 mark 7 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 185, Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Nilsen Lindgreen til sønnen Karl Johnsen Lindgreen for kr. 2.000,- og livsvarigt føderaad til sælgeren, dat. 19. September, thingl. 16. Okt. 1890."

Smed
Karl Johnsen Lindgren herfra f. 5/3-1852.
Eier 1890. Se Flatland under Prestegården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 185, Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt, afholdt 28 Nov. 1890, thingl. 5. Febr. 1891." - Se Haugbakken 8.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 185, Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved et til Johannes Jørgensen solgt et tomtestykke bnr 29 Birkelund er udskilt og givet skyld 0,01 øre, avholdt og tingl. 24. juni 1908." Se Birkelund.
"Ret for bnr 29 til vand fra dette brug i forbindelse med skylddelingsforretningen av 24/6-1908."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 185, Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 1. mars, tingl. 12. mars 1924, hvorved til Peder O. Berget er utskilt bnr 44 Furuset av skyldmark 0,02. Se Furuset.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 185, Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 25/6, tingl. 15/7-1935, hvorved til Nils Karlsen Lindgren er utskilt bnr 56 Haugbakken av skyldmark 0,01. Se Haugbakken 56.

 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Haugen
Husmannsplass under Prestegården. Forvaltet av sognepresten.

Første gang nevnt i Panteregisteret for gården Tvara i 1736.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 26. Digitalarkivet.
"Pladsen Hougen fæstet fra Pastor N. B. Stabel til Hans Haraldsen, dat. 10 Sept 1736."

Sagmester ved Sagbruket
Hans Haraldsen f. ca. 1712 bg. 28/4-1781. "Hans Haraldsen Saugmester, ved Romenæs, 68 Aar 25 Uger 4 Dage."
Bruker 1736. Se Familie 16 - Sagene 1740.

Dette er trolig Haugen under Eie nedre, som har vært eid av Jernverket siden 1557.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Helgeroen - Helgeroa
Gnr 11 - bnr 9.

Gammel husmannsplass under Prestegården.

Første gang nevnt i skriftlige kilder da Presten Sukow festet bort "Helle Grojen" til Anders Olsen i januar 1756.

Adresse 2020: Helgeroa 5.

Skyldmark 1974: 0 mark 44 øre. Areal 2020: 5 864 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Helle Grojen fra Præst Sukov til Anders Olsen mod Aarlig afgift 7 rdl., dat. 30 Jan. 1756."

Verksarbeider
Anders Olsen fra Hørte? f. ca. 1720.
g. i Holla 27/9-1744 m. Lisbeth Thomasdatter fra Kastekåsa(15) under Romnes dpt. 18/7-1723 bg. 24/10-1785. "Lisbeth Thomasd. Saugbr., ved Romenæs, 63 Aar.", d.a. verksarbeider Thomas Thomasen.
Bruker 1756. Se Familie 42 - Verket 1740.

Enken Kirsten Pedersdatter f. ca. 1756 d. 27/4-1833 på Helgeroen, 77 år gml.

Jernverksarbeider
Peder Halvorsen Helgeroen fra Verket f. 1/8-1805* d. 3/1-1841 på "Helgeroen", 35 år gml., s.a. Halvor Hansen. Se Familie 66 - Verket 1801.
g. i Holla 22/2-1828 m. Maren Nilsdatter (Mari Nilsdatter) fra M. Namløs(4) "Enerhaugen" f. 16/2-1796, d.a. Nils Johannesen Namløs.
Forlovere: "
Abraham Steensen Wærket og Johannes Chr. Heisholt."
1. Halvor Pedersen f. 21/4-1829 d. 5/9-1842 i Helgeroa, 13 år gml.
2. Niels Andreas Pedersen f. 21/9-1831. Se Familie 27 - Verket 1865.
3. Andreas Pedersen f. 20/1-1834.
4. Ole Pedersen f. 16/7-1836.
5. Ingeborg Kirstine f. 5/4-1839 d. 15/4-1839 på Verket, 10 dager gml.
Bruker ca. 1828.

Peder Halvorsen Helgeroen er nevnt første gang som fadder i mai 1825.

F.f. Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsdatters Halvor: Kirsten Nielsd. Wrk., Sidsel Jahnsd. Wrk., Hans Halvorsen Wrk., Ole Nielsen Enerhougen og Steen Abrahamsen.
F.f. Wærksarbeider Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsdatters
Niels Andreas: Marthe Nielsd. Heisholt, Ingeborg Johannesd. ditto, Abraham Steensen Wrk., Ole Christophersen Wrk., Hans Halvorsen Wrk.
F.f. Wærksarbeider Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsdatters
Andreas: Sessel Jahnsd. Wrk., Johanne Abrahamsd., Hans Halvorsen Wrk., Ole Christophersen Wrk., Gunder Hansen Næprud.
F.f. Wærksarbeider Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsdatters
Ole: Kirsten Nielsd. Kaasa, Anne Johannesd. Heisholt, Hans Halvorsen Wrk., Christian Johannesen Heisholt, Niels.
F.f. Wærksarbeider Peder Halvorsen Helgeroen og Maria Nielsdatters
Ingebor Kirstine: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Abraham Steensen, død uden at komme i Kirke."

*Peder Halvorsens fødselsdato ble opplyst i kirkeboka først ved hans konfirmasjon i Holla 1821. G.S.

Hans Andreas Nilsen f. 1841 under Venstøp i Gjerpen d. 5/10-1842 i Helgeroa, 1 år gml. "Inderstes Barn."

Sagmester, siden kulleharker ved verket (verksarbeider)
Hans Peter Halvorsen (Hans Halvorsen) fra Verket f. 2/8-1803. s.a. Halvor Hansen. Se Familie 66 - Verket 1801.
g. i Holla 27/12-1825 m. Sissel Jansdatter fra Verket f. 27/11-1802, d.a. Jan Brynildsen. Se Familie 33 - Verket 1801.
Bruker ca. 1827.

Se Familie 17 - Verket 1822.

Her var i 1865 og i 1880 oppført "Hustømmermand" Jesper Kittilsen fra Lunde med familie. Se Familie 96 - Verket 1865.
Jesper Kittilsen bodde tidligere på S. Settendal i Lunde sogn, Bø Prestegjeld. Der er hans eldste barn født.

Skredder, leilending, selveier 1891.
Jens Andreassen (trilling!) fra Toreskås under Susås f. 19/7-1835 d. 10/10-1919 på Helgeroa, s.a. omgangsskolelærer Andreas Halvorsen Susaas.
g. i Holla 2/6-1864 m. Anne Larsdatter fra Kolle(4) f. 27/1-1838, d.a. Lars Simonsen Kolle.
Forlovere: "
Lars Simonsen Klovedal og Thor Pedersen Langeland."
1. Anne f. 8/7-1864.
2. Anne Kirstine Jensdatter f. 15/8-1866. Emigrerte til N. Amerika etter 1897.
3. Lars Jensen f. 11/1-1869.
4. Andreas Jensen f. 4/4-1871. Se nedenfor.
Eier 1891.

F.f. Gaardbr. Jens Andreassen Tinholt og Anne Larsdatters Anne: Anne Hansd. Langeland, Karen Larsd. Kolle, Abraham Larsen Huset, Lars Larsen Kolle, Hans Larsen af Skien.
F.f. Gbr. Jens Andreassen Hougene og Anne Larsdatters
Anne Kirstine: Anne Maria Pedersd. Huset, Kirsten Olsd. Fæbakke, Ole Larsen Kolle, Lars Larsen Kolle, Thor Pedersen Langeland.
F.f. Grdbr. Jens Andreassen Fæbakke og Anne Larsdatters
Lars: Maren Hansd. Jøntved, Karen Larsd. Kolle, Simon Larsen Haatved, Abraham Larsen Kolle, Lars Larsen Kolle.
F.f.
Grdb. Jens Andreassen Fæbakke og Anne Larsdatters Andreas: Anne Maria Nilsd. Kolle, Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Ole Larsen Jøntved, Abraham Larsen Kolle, Simon Larsen Haatved.

Denne familien bodde først på Hauane under Kolle fra 1867 - 1875. Deretter på Febakke(6) under S. Namløs (1875 - 1891).

Den nygifte Nils Jensen Herregaarden fra Herregården under Prestegården leide husrom her for seg og sin familie i 1907/08.
Se Familie 4 - Sagene 1910.

Laboratoriearbeider ved gruvene, leilending, selveier
Andreas Jensen Helgeroen herfra f. 4/4-1871 på Febakke d. 10/5-1948.
g. i Holla 29/12-1896 m. Inger Olsdatter fra arbeiderbolig på Holla gård f. 14/11-1874 d. 26/9-1966, d.a. Ole Gundersen Holla. Se Familie 3 - Holla gård 1865.
Forlovere: "
Ole Gundersen Holla og Kristen Pedersen af Skien."
1. Ole Jensen f. 5/2-1897. Overtok eiendommen.
2. Anne Jensen f. 30/5-1898.
3. Berthe Marie Jensen f. 19/11-1899 g.m. Cato Bjørndalen.
4. Dødfødt gutt f. 20/2-1902.
5. Julia Jensen f. 21/3-1903 g.m. telefonmontør Knut Kristensen. Se Bergegata 8.
Eier 1913.

F.f. Laboratoriearb. Andreas Jensen Helgeroen og Inger Olsens Ole: Gbr. Jens Andreasen Helgeroen, Anne Kirstine Jensd. ditto, støberiarb. Even Svendsen ditto, schweitzer Jørgen Nilsen Holla, Olava Gundersen, Helgeroen.
F.f.
Laboratoriekarl Andreas Jensen Helgeroen og Inger Olsens Anne: Kone Birthe Marie Gundersen, Pige Anne Kirstine Jensen Helgeroen, Arb. Even Svendsen do., Arb. Ole Svendsen do., Skrædder Jens Andreassen.
F.f. Laboratoriekarl Andreas Jensen Rostad og Inger Olsdatters 
Bertha Marie: Andrea Bekhus, Anne Kirstine Jensd. Helgeroen, Jens Andreassen do., Schweitser Jørgen Johannesen Sætre, Arb. Egil Egilsen.
F.f. Arb. Andreas Jensen Helgeroen og Inger Olsdatters Dødfødte Drengebarn (ingen faddere selvsagt).
F.f. Grubearb. Andreas Jensen, Helgeroen og Inger Olsdatters 
Julie: Olava Gundersen Helgeroen, Anne Kirstine Jensd. do., Jens Andreassen do. og Barnets Fader.

Boende her i 1910: Forhenv. skredder, bestefar, rentenist Jens Andreassen f. 19/7-1835. Se ovenfor.
Losjerende i 1910: Lærinde ved almueskolen, Gunhild H. Tvedt f. 12/9-1880 i Lunde.

Flere hustomter er utskilt og solgt herfra. Få dem med her og link til.

Sagbruksarbeider, leieboer
Andreas Abrahamsen f. 21/1-1884 i Holla.
g.m. Anna Nilsdatter f. 7/12-1884 i Holla.
1. Agnes Abrahamsen f. 31/3-1909.
Leieboer i 1910.

Skjøte dat. 22/9-1948, tinglyst 7/10-1948 til Ole Jensen.

Arbeider, selveier
Ole Jensen herfra f. 5/2-1897 d. 7/10-1968.
g.m. Anna Solvold f. 10/6-1906 d. 27/12-1987, d.a. Halvor Solvold.
Eier 1948.

Ole Jensen fortsatte med å skille ut og selge hustomter på Helgeroa. Se Hustomter.
 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Herregården
Gnr 11 - bnr 2.

Adresse 2020: Herregårdsvegen 12.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 148. Digitalarkivet.
"Solgt Plads Herregaardens Huuse fra Niels Tollefsen Moen m.fl. til Ole Torgrimsen, dat. Nov. 1801. (Usikker dato. Må se originalen på Kongsberg. G.S.)

Corporal, verksarbeider, huseier, leilending
Ole Torgrimsen fra Sannes øvre(3) dpt. 2/7-1767 d. 2/12-1821 på Herregården, 54 år gml., s.a. Torgrim Anundsen øvre Sannæs.
g. i Holla 13/11-1794 m. Gunhild Olsdatter fra Nyhus under Romnes dpt. 4/11-1772 d. 20/11-1840 på Herregården, 68 år gml., d.a. Ole Christensen Nyhuus.
Forlovere: "
Halvor Pedersen Nyhuus og Hans Halvorsen Kaasen under Romenæs østre."
1. Torgrim f. 2/12-1795 bg. 20/5-1796. "
Torgrim Olsen Nyhuus, ved Romenæs, 24 Uger 2 Dage."
2. Ole Olsen f. 13/1-1798. Var dreier da han i kirkeboka for Holla er registrert utflytta til Bamble i 1830*. Bodde i 1840 på en plass under Rørholt i Bamble.
3. Anders Olsen f. 26/12-1800 d. 12/1-1858 på Herregården av "Vattersot", 57 år gml.
Bruker trolig nov. 1801.

Ole Torgrimsen var corporal da han gifta seg.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Corporal Ole Torgrimsen og Gunnild Olsdatters Torgrim: Gunder Berget, Gullich Tronsen Sannæs, Christen Olsen Romenæs, Anne Christophersd. Tvara, Ingeborg Torgrimsd. Sannæs.
F.f. Ole Torgrimsen Nyehuus og Gunild Olsdatters 
Ole: Ole Christensen Nyhuus, Søn Christen Olsen, Halvor Pedersen Waløen, Kirsten Olsd. Berget, Marthe Marie Olsd. Saugbr.
F.f. Ole Torgrimsen Løken (Løkken) og Gunnil Olsdatters 
Anders: Gullich Trondsen Lunde, Ole Christensen, Christen Olsen Nyehuus, Anne Christophersd. Gunnil Johannisd. Tvara.

Denne familien bodde på plassen Løkka under Prestegården fra ca. 1800 til ca. 1801, da han kjøpte husene på
Herregården og flytta hit. De hadde ei dame som bodde hos dem på Løkka under folketellinga 1801 (februar).
Det var Gunhild Johannesdatter f. ca. 1742. Jeg har ikke funnet ut om hun var en slektning.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832-1841, side 690b.
Sted: Herregaarden under Hollen Præstegaard, - 1840.
Avdøde Husmandsfolk Ole Torgrimsen død 1821 og enken Gunnild Olsdr., død.
1. Ole Olsen 42 Aar.*
2. Anders Olsen 40 Aar.
Anders forteller at, "Broderen Ole har vært hjemmefra i 16 Aar uden ar der vides, at han har nogen bestemt Boelig,
dog har han hørt Rygter om, at han i sidste 5 Aar skal have for det meste opholdt sig i Bamble Præstegield og at
han der nu skal være under Gaarden Rørholt i en plads."
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

*Bamble kirkeboks innflyttingslister 1830:
Uk. Ole Olsen Rørholdt, 32 Aar, Tjenestedreng. Fra Holden sogn efter pastor Klems attest af 21. Januar 1830.
En vielse i Bamble kirkebok:
Uk. Ole Olsen Rørholt 30 Aar, g. 11/10-1830 med enke Maria Olsdatter Dørdalejet, 48 Aar.
Forlovere: "Simon Hansen og Abraham Hansen, begge fra Høen."

Arbeider, husmann
Johannes Jensen Herregaarden
fra Gunnerud under Prestegården f. 15/11-1820 d. 19/5-1870 på Herregården av "Brystsvaghed", 49 1/2 år gml., s.a. Jens Andersen Gunnerud.
g1g i Holla 16/5-1845 m. Karen Johannesdatter fra V. Heisholt(1)
f. 28/9-1821 d. 18/1-1848 på Herregaarden, 26 år gml., d.a. Johannes Christiansen Heisholt.
Forlovere: "
Christian Johannessen Heisholt og Søren Olsen Gladhuus."
g2g i Holla 18/5-1849 m. Margrethe Nilsdatter fra Berget under Prestegården f. 7/6-1824, d.a. Nils Nilsen Berget.
Forlovere: "
Niels Rønningen og Søren Gladhuus."
1. Johannes f. 13/8-1845 d. 8/12-1854 på Herregården, 9 år gml.
Barn i 2. ekteskap:
2. Karen f. 9/2-1850 d. 17/7-1855 på Herregården av "Tæring", 5 1/2 år gml.
3. Ingeborg f. 2/1-1852 d. 24/6-1855 på Herregården av "Kjærtelsvaghed", 3 1/3 år gml.
4. Berthe Maria 19/1-1854 d. 27/12-1854 på Herregården, 11 mnd. gml.
5. Karen Berthine f. 17/11-1856 d. 17/12-1882 på Sannes.
6. Ingeborg Johannesdatter f. 25/8-1859 d. 24/4-1874 på Herregården, 15 år gml.
7. Johannes Johannesen f. 8/9-1862 d. 27/7-1877 på Sannes.
8. Netta Jensine Johannesdatter f. 13/3-1867.
Bruker 1845.

F.f. Huusmand Johannes Jensen Gunnerud og Karen Johannesdatters Johannes: Kirsti Johannesd. Gladhuus, Marthe Jensd. Gunnerud, Jens Gunnerud, Christian Johannesen Heisholt, Niels Johannessen Wibetoe.
F.f. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsdatters
Karen: Marthe Jensd. Berget, Kari Halvorsd. Espevolden, Nils Bergeth ældre, Anders Jensen Heisholt, Jens Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsdatters
Ingebor: Marthe Jensd. Berget, Ingebor Jensd. Berget, Nils Berget den ældre, Nils Nilsen Berget den yngre, Jens Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsdatters
Berthe Maria: Anne Halvorsd. Heisholt, Ingebor Jensd. Gunnerud, Søren Gladhuus, Nils Bergeth, Lars Nilsen Evjen.
F.f. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsdatters
Karen Berthine: Berthe Andersd. Kaasa, Ingebor Jensd. Gunnerud, Nils Nilsen Bergeth, Anders Jensen Heisholt, Jens Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsdatters
Ingebor: Barnets Moder, Ingebor Jensd. Gunnerud, Barnets Fader, Nils Nilsen Berget, Jens Jensen Gunnerud.
F.f. Husm. Johannes Jensen Herregaarden og Magrete Nilsdatters
Johannes: Barnets Moder, Aaste Karine Jensd. Gunderud, Lars Nilsen Berget, Hans Kristoffersen Vrk., Jens Jensen Gunderud.
F.f. Husm. Johannes Jensen Herregaarden og Magrethe Nilsdatters
Netta Jensine: Barnets Moder, Magrethe Hansd. Vrk., Jens Jensen Gunnerud, Østen Hansen Hougbakken, Nils Nilsen ditto. Hjemmedøbt ved Capellan Thygesen.

Skifte her etter Karen Johannesdatter i 1849.

Enka Margrethe Nilsdatter ble g2g med enkemann Østen Hansen Sannæs. Se Sannes øvre(1).

Hjulmaker, selvstendig, forpakter
Nils Torstensen fra Bergan i Melum f. 22/4-1841 på Bergan d. 7/6-1884 på Herregården av "Tæring", 42 år gml., s.a. Torsten Nilsen Bergan og Karen Susanne Christensdatter.
g. i Holla 29/12-1866 m. Karen Jensdatter fra Stenstadvalen i Helgen f. 16/4-1844, d.a. Jens Christensen Stenstadvolden.
Forlovere: "
Gunder Nilsen Bergen og Christen Torstensen Bergen."
1. Karen Susanne f. 3/3-1867.
2. Torsten f. 25/2-1869.
3. Torsten Nilsen f. 29/12-1871.
4. Karen Susanne Nilsdatter f. 1/4-1875.
5. Jens Nilsen f. 31/7-1877.
6. Anne Nilsdatter f. 25/2-1881.

Bruker ca. 1875.

F.f. Hjulmager Nils Torstensen Ytterbø og Karen Jensdatters Karen Susanne: Gurine Andersd. Ytterbø, Berte Marie Jensd. Stenstadvalen, Jens Christensen Stenstadvalen, Hans Simonsen Præstgrav, Halvor Jensen Ulefos.
F.f. Grdbr. Nils Torstensen Næsset og Karen Jensdatters
Torsten: Kari Thorsd. og Kirsti Jensd. Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Carl Torstensen af Skien, Christen Jensen Stenstadvolden.
F.f. Hjulmager Nils Torstensen Næsset og Karen Jensdatters
Torsten: Kari Thorsd. Tvedten, Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Johannes Bentsen Stenstad, Halvor Jensen Kastet, Christen Jensen Stenstadvolden.
F.f.
Hjulmager Nils Torstensen Næsset og Karen Jensdatters Karen Susanne: Berthe Maria Jensd. Næsset, Karen Olsd. Næsset, Jens Christensen Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Jørgen Olsen Næsset.
F.f. Hjulmager Nils Torstensen Herregaarden og Karen Jensdatters
Jens: Anne Kirstine Jensd. Qværnodden, Kirsten Jensd. Stenstadvolden, Halvor Jensen Kastet, Ole Nilsen Berget, Carl Christensen Vrk.
F.f. Hjulmager Nils Torstensen Herregaarden og Karen Jensdatters
Anne: Anne Maria Jensd. Vrk., Kari Andersd. Heisholt, Nils Nilsen Qværnodden, Anders Andreasen Heisholt, Lars Larsen Vrk.

Det var ingen husdyr på Herregården under folketellinga 1875.

Enka emigrerte til USA med 4 barn i 1886. De skal ha bosatt seg i Watertown, Sør Dakota.

Småbruker, tømrer, selveier
Jens Jacobsen Herregaarden fra Smukkestad i Flåbygd i Lunde f. 18/9-1855 d. 3/10-1946.
g. i Lunde kirke 2/5-1884 m. Gunhild Marie Aslaksdatter fra Skårdal i Lunde f. 15/4-1858 d. 29/1-1917 på Herregården.
Forlovere: "Aslak J. Skaardal og Jacob T. Smukkestad."
1. Jacob Jensen Herregaarden f. 28/6-1884 på Skårdal i Lunde. Emigrerte til USA 5/5-1905 med båten "Valo". Reisemål var Geneva i staten Illinois for å kjøpe farm.
2. Aslak Jensen Herregaarden f. 29/12-1885 på Kåsene i Lunde. Emigrerte til USA som 17-åring i 1902.
3. Nils Herregaarden f. 27/2-1888. Se Familie 4 - Sagene 1910.
4. Karl Jensen Herregaarden (tvilling) f. 7/11-1889. Se Kåsa.
5. Kristian Herregaarden (tvilling) f. 7/11-1889. Overtok bruket.
6. Halvor J. Herregaarden f. 25/6-1892 d. 31/12-1937 g.m. Anne f. 6/10-1894 d. 24/1-1972.  Var også tømrer. Ble slusemester og flytta til Skotfoss. Gravlagt på Kronborg nye.
     Arvinger: Jens, Kjell og Kåre Herregaarden.
7. Jens (tvilling) f. 27/9-1895 d. 28/9-1895 på Herregården av "Svaghed, mangel paa Livskraft".
8. Asborg Marie f. 27/9-1895.
9. Ingeborg Herregaarden f. 7/10-1899 d. 4/1-1996.
Eier 1886.

F.f. Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters Nils: Kirsti Aslaksd. Bjerva af Lunde, Kirsti Simonsd. Berget, John Knudsen Bjerva af Lunde, John Johnsen Berget og Gunnulf Jacobsen Smukkestad.
F.f. Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters (tvilling)
Karl: Saamund Aslaksen Skordal, Halvor Aslaksen Storhaug, Halvor Knudsen Herregaarden og Nils Johnsen Lindgren Haugbakken.
F.f. Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters (tvilling)
Kristian: Gunnulf Jacobsen Smukkestad af Lunde, Halvor Jacobsen ditto, og Ingeborg Nilsd. Pershaug af Lunde og Lisa Nilsd. Lindgren.
F.f. Tømmermand, gbr. Jens Jakobsen Herregaarden og Gunhild Maria Aslaksdatters
Halvor: Kirsti Nilsd. Skordal, Inger Jørgensd. Moen, Halvor Aslaksen Storhaug, Halvor Knudsen Aasland, Ole Pedersen do.
F.f. Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters Tvilling
Jens: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af jordemoderen. Død 28/9-1895.
F.f. Tømmermand Jens Jacobsen Herregaarden og Gunhild Marie Aslaksdatters Tvilling
Asborg Marie: Gunhild M. Aslaksd., Ingeborg Nilsd. Pedershaug, Aslak Nilsen do., Knud Jonsen Bjerven, Halvor Jakobsen Smukkestad.
Samtlige 4 Sidstnævnte fra Lunde.

Jens Herregaarden var en dyktig tømrer og var med å bygge mange eneboliger i Holla i sin tid.
Sønnen Karl Herregaarden var i 1910 i tjeneste hos vognmann Bent Pedersen på Verket.

Den 8. juni 1928 reiste enkemannen Jens Jacobsen, sammen med yngstejenta Ingeborg, en tur til USA for å besøke
Aslak og Jacob. Deres reisemål var staten Illinois.

Kristian Herregaarden (tvilling) herfra f. 7/11-1889 d. 12/12-1982.
g. i Holla 12/10-1912 m. Sofie Benedikte Bentsen fra Verket  f. 23/10-1888*, d.a. vognmann Bent Pedersen. Se Familie 58b - Verket 1891.
1. Jens Herregaarden f. 1/2-1913. Se nedenfor.
Eier 1947.

Jens Herregården herfra f. 1/2-1913 d. 22/9-1991.
g.m. Gudrun Alise Grini fra Bjønnegrinda 7 under Prestegården f. 28/5-1914 d. 11/8-2004, d.a. Johannes A. Grini.

 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Hestehagen - Hestehougen
Gnr 11.

Ikke skyldsatt. Derfor intet løpenummer eller bruksnummer.

Brukt av jernverksarbeidere.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Hestehougen fæstet fra Pastor Stabel til Haagen Anundsen, dat. 18. Mai 1736, mod Aarlig afgift 130 rdl."

Haagen Anundsen fra Anundsrød (Verket) med familie.
Bruker 1736.
Se Familie 17 - Verket 1740.

og

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Hestehougen fæstet fra Pastor Stabel til Torsten Anundsen, dat. 18. Mai 1736, mod Aarlig afgift 130 rdl."

Torsten Anundsen fra Anundsrød (Verket) med familie.
Bruker 1736. Se Familie 5 - Verket 1740.

Disse brødrene brukte 1 halvdel hver av Hestehagen. De betalte hver for seg 130 rdl. pr. år i festeavgift.
De er helt klart, gjennom sin mor, Sibille Jahnsdatter, etterkommere av Vallonerne som kom til flere norske
jernværk på 1600-tallet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Hestehougen fæstet fra Præst Sukov til Ole Axelsen, mod 267 rdl. i Aarlig afgift, dat. 4 Febr. 1745."

Smed
Ole Axelsen f. ca. 1703 bg. 30/5-1756. "Ole Axelsen Smed, 53 Aar 25 Dage." (Skifte 1756)
g1g i Holla 22/11-1744 m. Maren Madsdatter f. ca. 1712 bg. 26/2-1752. "Maren Madsd. Wrk., 40 Aar.", d.a. Mads NN.
g2g i Holla 4/11-1753 m. Anne Maria Hansdatter fra Kværnodden under Romnes dpt. 4/3-1725, d.a. Hans Gundersen.

Bruker 1745. Se Familie 16 - Verket 1740.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Hestehougen fæstet fra Præst Sukov til Anne Maria Hansdatter mod Aarlig afgift 45 rdl., dat. 8 Oct. 1756."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Hestehougen fæstet fra Præst Holm til Jørgen Tobiassen mod Aarlig afgift 75 rdl., dat. 21 Mai 1758."

Skredder
Jørgen Tobiassen
f. ca. 1720.
g. i Holla 28/3-1758 m. enke Anne Maria Hansdatter fra Kvernodden under Romnes dpt. 4/3-1725, d.a. Hans Gundersen.
Forlovere: "Peder Lund og Lars Hansen Saugmæster."
1. Tobias Jørgensen dpt. 22/2-1767. Se Galten under Opsal i Valebø.
Bruker 1758. Se Familie 42 - Verket 1762.

F.f.
Jørgen Tobiasen og Anna Maria Hansdatters Tobias: Lars Hansen Saugmester, Gunder Nielsen, Hans Mortensen, Karen Pedersd. Saugbr., Giertrud Andersd. Søve.

Anne Maria Hansdatter var tidligere g.m. enkemann og smed Ole Axelsen ved Ulefoss jernverk. Se ovenfor.

Ingen flere kjente barn. Denne familien flytta til Galten i Valebø i 1768.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Høydalen
Gammel seter med skogområde under Holla prestegård.

Høydalen ligger i Landsmarka og ble ved kongelig resolusjon av 20. mai 1851 lagt til Drangedal herred.
Gammel landskyld 2 skind (= kalveskind. 1 hud = 12 skind).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Høydalen fæstet fra Præst Holm til Gunder Larsen mod Aarlig Afgift
100 rdl., dat. 14. Dec. 1758."

Skogsarbeider, skolemester (i 1750), husmann
Gunder Larsen Høidalen fra Glosimot i Drangedal dpt. 31/10-1717 d. 14/12-1792 i Høydalen, s.a. Lars NN.
g1g i Drangedal 8/10-1744 m. Ragnhild Christensdatter fra Singusdal i Drangedal dpt. 11/12-1718 bg. 15/6-1778 i Høydalen.
g2g m. Aslaug Thorsdatter
1. Aslaug Gundersdatter dpt. 17/3-1745 i Drangedal g1g m. Jacob Olsen Grini fra Lunde. Aslaug g2g m. Halvor Gundersen. (Ifølge skifte etter mora i 1778).
2. Lars dpt. 15/11-1750 i Drangedal bg. 6/12-1750 i Glosimot. "Ble ligget ihjel om Natten."
3. Kari Gundersdatter (Karen Gundersdatter) f. ca. 1751 g1g m. Mads Mathiassen Glosimot. Kari g2g m. Peder Ellefsen Bjørkholt.
4. Lars dpt. 8/12-1754. Død før skifte etter mora i 1778.
5. Liv Gundersdatter dpt. 7/1-1759 i Drangedal g.m. Tarjei Jensen Dalane.
6. Martha Gundersdatter dpt. 22/5-1763 g.m. Mikkel Jensen.
Barn i 2. ekteskap:
7. Gunder Gundersen Høydalen dpt. 7/3-1790. Se nedenfor.
8. Thor Gundersen dpt. 2/10-1791 i Drangedal.
Bruker 1758.

Soldat, inderst
Thor Tollefsen Ugge/ Høydalen.
g. i Holla 30/6-1755 m. Marthe Hansdatter.
1. Aslaug Thorsdatter dpt. 26/2-1758.
2. Marthe Thorsdatter dpt. 4/11-1760.

F.f. Thoer Høydalen og Marthe Hansdatters Aslou: Peder Lund, Ole Eliasen, Arne Gunnerud, Maria Anna Schøn, Asber Andersd. Præstegaarden.
F.f. Thor Tollefsen Ugge og Marthe Hansdatters
Marthe: Peder Lund, Clemmet Præstegaard, Ragnild Høydalen, Ingebor Gunnerud, Maria Anna Schøn.

Husmann, bjørneskytter
Gunnar Gundersen Høydalen herfra dpt. 7/3-1790 d. 1883.
g. i Holla 9/8-1811 m. Marie Gundersdatter fra Moen store f. 11/10-1787, d.a. Gunder Pedersen Moen.
Bruker 1806.

Litt av en original! Ta med artikkel i Holla I (Ytterbø - 1923).

Kilde: Gårdsmatrikkel for Holden i 1819.
"
Holden Præsteboel beneficered med Bøxel og bruges til Præstegaarden som Sæter. Nuhavende Skyld 2 skind."

I 1823 solgte kongen Høydalen til Diderik von Cappelen. Ved kgl. resolusjon av 20. mai 1851 ble det bestemt
at gården skulle legges fra Holla til Drangedal. Skylda da var på 2 dl. 10 skilling (skylddaler).


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Kastet
Gammel husmannsplass under Prestegården.

Første gang nevnt som bortfestet plass fra Prestegården i 1777.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Kastet fæstet fra Præst Carlheim til Anders Pedersen, dat. 30. Mai 1777."

Anders Pedersen.
Bruker 1777. Se Moen store.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Kastet fæstet fra Præst Henrich Garboe Sahl til Peder Johannesen, dat. 2. Juni 1783."

Arbeider, husmann
Peder Johannesen.
Bruker 1783.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Kobberløkka - Kobberlykken
Nevnt som plass under Prestegården første gang i 1750.

"Lykken" har i dette tilfellet ingenting med lykke å gjøre. Det er rett og slett 1700-tallets skrivemåte for "løkke", ei slette.
På slike løkker kunne man f.eks. avle vinterfòr til dyra, bruke som hestehavn, eller hva som var mest fornuftig for brukeren.

Kobberløkka er første gang nevnt som bortfestet plass fra Prestegården i 1759.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Kobberløkken fæstet fra Præst Holm til Ole Edberg, dat. 3 Mai 1759, mod  Aarlig Afgift 114 rdl."

Kobberslagermester, kleinsmed
Ole Larsen Edberg trolig fra Sverige f. ca. 1714 bg. 22/7-1795. "
Ole Larsen Edberg Kleinsmed, ved Romenæs, 81 Aar."
g1g m. Anna Catharina Markusdatter f. ca. 1719 bg. 29/6-1779. "Catharina Edberg, ved Romnæs, 60 Aar."
g2g i Holla 20/9-1781 m. Maren Andersdatter fra Solberg i Valebø dpt. 24/5-1750, d.a. Anders Nilsen Solberg.
Bruker 1759. Se Familie 4 - Verket 1762.

Smed
Jan Augustinussen f. ca. 1733 d. 7/3-1800. "Jan Augustinusen Smed, ved Holden, 67 Aar."
g. i Holla 3/4-1763 m. Aase Auensdatter fra Juvet under Vibeto nedre dpt. 16/2-1738 d. 22/3-1800. "Aase Ougensd. Kobberlykken, ved Holden, 63 Aar.", d.a. Auen Christensen Juvet.
1. Cathrine Maria dpt. 12/5-1763.
2. Ole Jansen dpt. 29/10-1769. Se nedenfor.

Jan Augustinussen er første gang nevnt i Holla kirkebok som fadder for Johan Arvesens barn på Verket i 1758.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jan Augustinisen Werket og Aase Ouensdatters Cathrine Maria: Ole Edberg, Ole Enersen, Johan Arvesen, Karen Helgesd. Wrk., Annichen Hansd.
F.f.
Jan Augustinisen og Aase Ouensdatters Ole: Niels Hougen, Steen Jonsen, Anders Halvorsen, Maren Lund, Johanne Jonsd.

Skifte etter begge i 1800.

Smed
Ole Jansen herfra dpt. 29/10-1769 bg. 15/12-1795. "
Ole Jansen Smed, ved Holden, død af en Tærende Sygdom, 26 Aar 4 Uger.", s.a. smed Jan Augustinussen.
g. i Holla 27/4-1791 m. Gunhild Tollefsdatter fra Ø. Heisholt dpt. 25/3-1768 d. 24/5-1802. "Gunnil Tollefsd. Lykken, 37 Aar.", d.a. Tollef Gundersen Heisholt.
Forlovere: "Klokker Dahl og Gunder Berget."
1. Jan Olsen f. 5/12-1792 bg. 22/2-1802. "
Jan Olsen Lykken, 9 Aar."
2. Aase f. 21/2-1795 bg. 30/5-1795. "
Aase Olsd. Hiemedøbt(?), ved Holden, 14 Uger."
3. Ole Olsen f. 8/5-1796. Verge for han ved skiftet: Jan Augustinussen, farfar.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Jansen Smed og Gunild Tollevsdatters Jan: Tollev Moen, Arve Holden, Steen Andersen Præstegaarden, Asberg Halvorsd. Myren, Marthe Marie Olsd. Præstegaarden.
F.f. Ole Jansen Smed og Gunild Tollevsdatters 
Aase: Jan Smed, Corporal Ole Andersen, Ole Gladhuus, Kirsten Andersd. Holden, Anne Mortensd. Holden.
F.f. Afgangne Ole Jansens og Gunild Tollevsdatters 
Ole: Jan Smed, Ole Gladhuus, Anders Tollevsen Saugbr., Ingeborg Thordsd. Tved, Anne Sommer.

Skifte etter Ole Jansen på Herregården i 1796.
Etter enka i 1802.

 

 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Kåsa - Kaasa - Kaasen med Løkke - Øst Kaasa
Gnr 11 - under bnr 1. Løpenr. 22 (1875).

Første gang nevnt i skriftlige kilder, som bortfesta plass til Thomas Henriksen i 1739.

Skyldsatt 15/7-1936 til bnr 60.

Skyldmark 0,43 (1974). Areal 2020: 17 650 kvm.

Adresse 2020: Herregårdsvegen 82.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Kaasen med Lykke (Løkke) fæstet fra Pastor Stabel til Thomas Henrichsen, mod Aarlig afgift 23 rdl., dat. 27 Mai 1739."

Jernverksarbeider
Thomas Henriksen f. ca. 1708 bg. 15/12-1753. "Thomas Henrichsen, 45 Aar."
g. i Holla 29/9-1737 m. Anna Marie Berthelsdatter f. ca. 1707 bg. 20/12-1787. "Anne Marie Berthelsd. Wrk., 80 Aar."
Bruker 1739. Se Familie 21 - Verket 1740.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Kaasen fæstet fra Præst Sukov til Mons Olsen mod Aarlig afgift 66 rdl., dat. 23 Mai 1748."

Hammermester
Mogens Olsen (Mogns Olsen/ Mons Olsen) fra Verket f. ca. 1711 bg. 12/3-1784. "Mæster Mogens Olsen Kaasen, 72 Aar 34 Uger 4 Dage.", s.a. hammersmed Ole Nilsen. Se Familie 6 - Verket 1720.
g. 13/1-1737 m. Anna Tronsdatter fra Saga f. ca. 1711 bg. 13/8-1782. "Anna Thronsd., Østre Kaasen, 71 Aar 25 Uger 2 Dage.", d.a. Tron Kjøstolsen. Se Familie 5 - Sagene 1720.

Bruker 1748. Se Familie 37 - Verket 1762.

Arbeider, husmann med jord
Anders Larsen Kaasa fra Myra under prestegården dpt. 1/1-1734 bg. 26/4-1788. "
Anders Larsen Myren, ved Holden, 54 Aar.", s.a. Lars Helgesen Myhren.
g. i Holla 15/2-1757 m. Johanne Svendsdatter fra Saga dpt. 18/7-1728 bg. 15/3-1790. "
Johanne Svendsd. Kaasen, ved Holden, 63 Aar.", d.a. Svend Enersen. Se Familie 4 - Sagene 1720.
1. Lars Andersen dpt. 11/12-1757 bg. 5/1-1772. "Lars Andersen Kaasen, ved Holden, 14 Aar."
2. Svend Andersen dpt. 1/6-1760.
3. Anna (tvilling) dpt. 9/1-1763 bg. 31/3-1763. "Anna Andersd. Kaasen, ved Holden, 3 Mnd."
4. Maren Andersdatter (tvilling) dpt. 9/1-1763.
5. Hans Andersen dpt. 25/1-1766 bg. 3/9-1775. "Hans Andersen Kaasene, ved Holden, 9 Aar."
6. Ole Andersen dpt. 18/3-1770. Se nedenfor.
Bruker ca. 1757.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Larsen Myren og Johanne Svensdatters Lars: Capitain Acthon, forvalteren Søren Bowman, D. Altenburg, Provstinde Suchow, Jomfrue Cathrine Cudrio.
F.f. Anders Larsen og Johanne Svensdatters
Sven: Halvor Tved, Ole Tved, Sven Svensen Saugbr., Margrete Tved, Maren Haugen.
F.f.
Anders Larsen Kaasen og Johanne Svensdatters 2de børn Anna. (og Maren): Lars Myren, Søren Gladhuus, Ole Tved, Madame Holm, Madmoiselle Maria Anna Schøn.
F.f. Anders Larsen Kaasen og Johanne Svensdatters 2de børn (Anna og) Maren: Ole Halvorsen Tved, Torbiørn Præstegaard, Peder Præstegaard, Ingebor Gunnerud, Guri Præstegaard.
F.f.
Anders Larsen Kaasen og Johanne Svensdatters Hans: Søren Gladhuus, Anders Gunnerud, Torbiørn Præstegaard, Ingebor Gunnerud, Guri Præstegaard.
F.f. Anders Larsen Kaasen og Johanne Svensdatters
Ole: Gunder Berget, Peder Monen, Gunder Præstegaarden, Anna Monen, Margith Præstegaarden.


Underoffiser (sersjant), husmann med jord
Ole Andersen Kaasen herfra dpt. 18/3-1770 d. 2/5-1824 i Kåsa.
g1g i Holla 19/10-1797 m. Ingeborg Clausdatter fra Huset i Melum, Solum prestegjeld f. ca. 1774 d. 19/10-1817 i Kåsa.
Forlovere: "
Gunder Berget og Tolv Dammen."
g2g i Holla 25/12-1819 m. Anne Jonsdatter fra S. Fen(1) f. 4/4-1796, d.a. Jon Olsen Fæhn.
Forlovere: "
Ole Gladhuus og Halvor Lommerud."
1. Gunhild Olsdatter f. 1/1-1798 g. i Holla 26/1-1819 m. skomaker Gunder Axelsen Hynie. Bodde på Bratsbergkleiva i Gjerpen. Se Familie 112 - Kleiva 1845.
2. Johanne Olsdatter f. 13/3-1800.
3. Anders Olsen f. 19/5-1801. Se nedenfor.
4. Maren Olsdatter (Mari Olsdatter) f. 31/5-1804. I Skien i 1826.
5. Ingeborg Olsdatter f. 21/4-1807.
6. Claus Olsen f. 12/9-1813.
Barn i 2. ekteskap:
7. Ingeborg f. 9/3-1820 d. før 1824.
8. Karen Olsdatter f. 30/6-1821.

F.f. Corporal Ole Andersen Kaasen og Ingeborg Clausdatters Gunild: Niels Heggemoen, Anders Clausen, Gunder Clausen, Anne Clausd. alle 3 fra Mælum Sogn, Anne Dorthe Enersd. Saugbr.
F.f. Corporal Ole Anderssen og Ingeborg Clausdatters Johanne: Ole Gladhuus, Johannes Gunnerud, Anders Gunnerud, Ingeborg Johannisd. Gunnerud, Kare Olsd. Præstegaarden.
F.f. Ole Andersen Kaasen og Ingebor Clausdatters Anders: Gunder Moen, Johannes Gunnerud, Ole Præstegaard, Ingebor Torvildsd. Moen, Karen Præstegaarden.
F.f.
Underofficer Ole Andersen Kaasen og Ingeborg Clausdatters Maren: Niels Kaasen, Johannes og Anders Gunnerud, Ingeborg Torvilsd. Moen, Aase Gundersd.
F.f. Sergeant Ole Andersen Nielskaasen og Ingeborg Clausdatters Ingeborg: Johannes Gundersen, Torvil Moen, Inger Gladhuus, Maren Moen.
F.f. Sergeant Ole Andersen Kaasen og Ingebor Clausdatters Claus: Gunnil Rasmusd. Lommerud, Ingebor Johannesd. Gunnerud, Ole Gladhuus, Johannes Gunnerud, og Ole Nielsen Kaasene.
F.f.
Huusmand Ole Andersen Kaasen og Anne Jonsdatters Ingebor: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 12/3.
F.f. Huusmand Ole Andersen Kaasen og Anne Jonsdatters Karen: Kirsten Fæhn, Johanne Fæhn, Halvor Fæhn, Ole Fæhn og Anders Olsen Præstegaarden.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1815-1820, side 825a.
Sted: Kaasen under Holden Præstegård - 1819.
Ingeborg Clausdatter, død;
enkemann Ole Gundersen(!) Ole Andersen og deres børn:
1. Anders Olsen 18 år;
2. Claus Olsen 7 år;
3. Gunnild Olsdatter g.m. Gunder Axelsen i Gjerpen.
4. Mari Olsdatter 15 år;
5. Ingeborg Olsdatter 12 år.
Formynder for nr. 1, 2, 4 og 5, Morbroderen Anders Clausen Brun i Solum.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1824-1828, side 90b.
Sted: Kaasen under Holden Præstegaard - 1824.
Ole Andersen, død;
Enken Anne Jonsdatter og afdødes Børn fra 2de Egteskab:
A. Med afdøde Ingeborg Clausdatter.
1. Anders Olsen 23 Aar.
2. Claus Olsen 12 Aar.
3. Gunnild Olsdatter død, var g.m. Gunder Axelsen på Bratsbergkleven ved Skien. 2 Børn:
    a. Andreas Gundersen 6 Aar.
    b. Ingeborg Gundersdatter 3 Aar.
4. Mari Olsdatter 20 Aar.
5. Ingeborg Olsdatter 17 Aar.
B. Med Enken Anne Johnsdatter:
1. Kari Olsdatter 3 Aar.
Formyndere for Børn og Børnebørn i 1ste Egteskab:
Morbrødere Anders Clausen og Gunder Clausen Broen i Solum (Melum).
Formynder for Kari Olsdatter, Enkens Sødskendebarn Ole Nielsen Namløs.
Verge for Enken: Broderen Ole Jonsen Fæhn.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Anne Jonsdatter ble g2g med enkemannen Hans Tronsen Fiskestigen. Se Familie 10 - Sagene 1822.

Arbeider, husmann med jord
Anders Olsen Kaasa herfra f. 19/5-1801 d. 7/3-1856, på "Kaasa under Præstegaarden" av "Lungesot", 56 år gml.
g. i Holla 10/6-1826 m. Anne Maria Halvorsdatter fra Sagene (Strømodden) f. 25/1-1804 d. 29/4-1877 på Kåsa, 74 år gml., d.a. Halvor Jonsen fra Tinn. Se Familie 31 - Sagene 1801.
Forlovere: "
Ole Myhren og Jens Gunnerud."
1. Ingeborg Andersdatter f. 2/8-1826 g.m. Lars Jacobsen Kaasa. Se Familie 4 - Verket 1835.
2. Ole Andersen f. 13/5-1829. Se nedenfor.

3. Anne Kathrine Andersdatter f. 8/5-1832 g.m. snekker Johannes Tronsen. Se Haugen under Eie nedre.
4. Gunhild Andersdatter f. 5/1-1835.
5. Aslaug Maria Andersdatter f. 29/5-1838.
Bruker ca. 1824.

F.f. Huusmand Anders Olsen Kaasen og Maria Halvorsdatters Ingebor: Mari Olsd. af Schien, Asloug Halvorsd. af Schien, Christopher Jørgensen af Schien, Jon Halvorsen af Schien, Gunder Axelsen Hynie og Anders Halvorsen Saugbr.
F.f. Anders Olsen Kaasen og Maria Halvorsdatters
Ole: Asloug Halvorsd. Præstegaarden, Maria Ellevsd. Saugbr., Christen Myhren, Anders Halvorsen Saugbr., Søren Olsen Gladhuus.
F.f. Huusmand Anders Olsen Kaasen og Maria Halvorsdatters
Anne Katrine: Anne Maria Myhren, Asloug Halvorsd. Kaasen, Christen Hansen Myhren, Søren Olsen Gladhuus, Christen Svendsen Moen.
F.f. Huusmand Anders Olsen Kaasen under Præstegaarden og Maria Halvorsdatters
Gunnild: Asloug Halvorsd. Saugbr., Maria Ellefsd. Saugbr., Halvor Christensen Saugbr., Anders Halvorsen Saugbr., Claus Olsen Vibetoe.
F.f. Huusmand Anders Olsen Kaasa og Maria Halvorsdatters
Asloug Maria: Kirsten Johannesd. Gladhuus, Magrethe Johnsd. Præstegaarden, Søren Gladhuus, Anders Halvorsen Saugbr., og Anders Jensen Gunnerud.

Arbeider, husmann med jord
Ole Andersen Kaasa herfra f. 13/5-1829 d. 26/10-1861 på Kåsa av tæring, 32 år gml.
g. i Holla 9/6-1854 m. Anne Eriksdatter fra Sagene f. 18/9-1823 d. 5/12-1857 på Kåsa av tæring, 34 år gml., d.a. Erik Hansen. Se Familie 15 - Sagene 1822.
Forlovere: "
Ole Jacobsen Værket og Peder Eriksen Saugbruget."
1. Anders Olsen Kaasa f. 23/3-1856 d. 15/1-1877 på Kåsa, 21 år gml. Vokste opp her hos sin farmor.
Bruker 1856.

F.f. Huusmand Ole Andersen Kaasa og Anne Eriksdatters Anders: Anne Olsd. Saugbr., Anne Andersd. Kaasa, Lars Jacobsen Vrk., Johannes Tronsen Vrk., Anders Halvorsen Saugbr.

Arbeider, husmann med jord
Svend Christensen (Svend Kristensen) fra Myra under Prestegården
f. 10/9-1835, s.a. Christen Svendsen Myhren.
g. i Holla 28/12-1861 m. Karen Maria Hansdatter fra Hvalen(1) i Helgen f. 4/7-1838 i Larvik, d.a. Hans Jacob Asbjørnsen Hvalen.
Forlovere: "Ole Nielsen Moen og Halvor Johnsen Hollahagen."
1.
Christen Svendsen f. 11/3-1862.
2. Hans Jacob Svendsen f. 27/3-1864.
3. Ingeborg Mathea Svendsdatter f. 27/9-1865.
4. Theodor Svendsen f. 15/6-1867.
Bruker 1862.

F.f. Husm. Svend Kristensen Kaasa og Karen Maria Hansdatters Kristen: Barnets Moder, Trine Hansd. Valen, Barnets Fader, Halvor Kristensen Myren, Antoni Hansen Valen.
F.f. Husm. Svend Kristensen Kaasen og Karen Maria Hansdatters
Hans Jacob: Barnets Moder, Anne Maria Kristensd. Myra, Barnets Fader, Ole Nilsen Moen, Johannes Sørensen Gladhus.
F.f. Husmand Svend Kristensen Kaasa og Karen Maria Hansdatters
Ingeborg Mathea.: Anne Svendsd. Moen, Trine Hansd. Valen, Ole Nilsen Moen, Antoni Hansen Valen, Asbjørn Hansen Valen.
F.f. Husm. Svend Christensen Kaasa og Karen Marie Hansdatters
Theodor: Karen Andrea Nilsd. Gunnerud, Kirsti Christensd. Myra, Christen S. Myra, Ole Nilsen Moen, Nils Olsen Moen.

Andre beboere på Kåsa i 1865:
Enke med fødråd, Maria Halvorsdatter f. 25/1-1804, spinner m.m. og hennes sønnesønn Anders Olsen
f. 23/3-1856.
(Anne) Maria Halvorsdatter var enke etter Anders Olsen Kaasa, ovenfor.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
En av de tidligere Holla-prestene innførte at når en av ektefellene døde på Prestegårdens husmannsplasser, og enka eller enkemannen var gammel, måtte neste husmann inngå en føderådsavtale med vedkommende. Dette var en fin måte å sørge for den eldre garde på.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866.
Pladsen Kaasen under Holden Præstegaard.
Areal ca. 37 mål dyrka mark.
Besetning: 1 hest og 3 kuer.

Jordbruksarbeider, husmann med jord
Nils Nilsen fra Berget f. 23/9-1845 d. i USA, s.a. Nils Nilsen Berget og Marthe Jensdatter.
g. i Holla 8/6-1875 m. Gunhild Johanne Maria Gundersdatter fra Lundefaret Lunde  f. 1843 i Lunde d. i USA, d.a. Gunder Nilsen Lundefaret.
Forlovere: "
Jens Olsen Gladhus og Andreas Andersen Gunnerud."
1. Nils Nilsen f. 2/3-1876. Til USA med foreldrene i 1882.
2. Gunder Nilsen f. 29/6-1878.
Til USA med foreldrene i 1882.
Bruker i 1875.

F.f. Huusm. Nils Nilsen Kaasa og Gunhild Gundersdatters Nils: Aaste Jensd. Haatved, Gunhild Johnsd. Holla, Andreas Andersen Haatved, Nils Johnsen Holla, Nils Nilsen Kaasa.
F.f. Husm. Nils Nilsen Kaasa og Gunnild Gundersdatters 
Gunder: Barnets Moder, Anne Andersd. Heisholt, Anders Olsen Moen, Andreas Andersen Haatved, Hellik Halvorsen Gladhuus. 

Andre i huset i 1875:
Marthe Jensdatter fra Gunnerud, Husfaders moder, enke, "Hjælper sin Søn i Huset", f. 24/10-1827 i Holla.
(Anne) Maria Halvorsdatter, logerende, enke, Nærer sig af et lidet Føderaad samt forskjellig arbeide, f. 1803 i Holden.
Sistnevnte var enke etter Anders Olsen Kaasa, ovenfor.
Kreaturhold i 1875: 3 kuer, 1 gris.

Familien ovenfor emigrerte til USA med avreise 5/5-1882. Båten var S/S Rollo og den gikk til Montevideo i Minnesota.
Reisefølget besto av: Gift arbeider Nils Nilsen (33), kona Gunhild (36), deres barn Nils (5) og Gunder (4) og hans mor,
enka Marthe Jensdatter (55). Videre var Marthes bror Andreas Jensen (43) med og en pige Anna Jensen (22).

Skogsarbeider, husmann
Halvor Sondresen Kaasa fra Kviteseid f. 18/3-1861 d. 7/7-1954.
g.m. Mari Jonsdatter fra Kviteseid f. 1858.
1. Halvor Halvorsen Hagen (Halvor Hagen) f. 7/10-1884 i Kviteseid. Se Familie 47 - Sagene 1920.
Bruker i 1891/1910.

Husholderske i 1910: Den ugifte Guro Pedersdatter fra Lunde i Tel. f. 6/12-1878.

Småbruker, jord- og skogsarbeider, selveier
Karl Jensen fra Herregården f. 21/9-1890 d. 29/4-1960, s.a. Jens Jacobsen Herregården.
g1g i Holla 31/5-1916 m. Hulda Kristine Karlsdatter fra Søvedalen 6 under Tufte f. 16/1-1890 i Sannidal d. 16/4-1917 på Holla gård av "Tuberkulose", d.a. Karl Johan Lindqvist.
Forlovere: "
Sveitser Nils Nilsen Holla og Arb. Ole Olsen Grini."
g2g i Holla 1/1-1918 m. Karen Kristine Andersdatter Moen fra Moen store f. 23/7-1890, d.a. Anders Nilsen Moen.
Forlovere: "
Jørgen Andersen Moen og Ingolf Nikolaisen Holstad."
1. Gudrun Marie Jensen f. 15/6-1918.
2. Astrid Karine Jensen f. 29/7-1923 i Herregårdshavna.
Eier 1937.

F.f. Jordarb. Karl Jensen Herregaarden, Holla Gaard og Karen f. Moens Gudrun Marie: Gbr. Jens Herregaarden, Gbr. Anders Moen, Barnets Mor og Pike Ingeborg Herregaarden.
F.f.
Småbruker Karl Jensen Kjølseth (Herregårdshavna) og Karen Kristine Andersdatters Astrid Karine: Jens Herregården, Anders Moen, Moren og pike Ingeborg Herregården.

Han ble i 1923 skrevet for "Karl Jensen Kjølseth". Pleiedatter: Kristine.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Husregister for Holla. Folie 139.
"Skjøte dat. 29/12-1955, tingl. 18/2-1956 fra Karl Jensen til Jens Døvik for kr. 38.000,-
"

Arbeider, selveier
Jens Finn Døvik fra Eidanger f. 6/3-1913 d. 4/5-1991.
g.m. Signe f. 7/6-1915 d. 25/4-2001.
Eier 1956.

 


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Lommerud
Gnr 11 - bnr 5. Gammelt løpenr. 22e.

Gammel husmannsplass under prestegården.

Utskilt fra bnr 1 som bnr 5, ved delingsforretning tinglyst 7. oktober 1886. Skylddaler: 2 ort 16 skilling.
Revidert til Skyldmark: 0 mark 82 øre.
 

Adresse 2020: Herregårdsvegen 104.

Knud Torstensen Lommerud.
g. i Sauherad 5/6-1698 m. Kari Sivertsdatter.

Benjamin Jensen var bruker her i 1700 og 1708. Han skal være sønn av sogneprest Jens Christensen Hoff.
Se Benjamin Jensens bror Poul Jensen på Kålstad i Helgen.

Anders Hansen Lommerud f. ca. 1651 bg. 12/2-1719. "Anders Hansen Lommerud, 69 Aar."

Husmann
Kjøstol Rasmussen Lommerud fra Ø. Heisholt f. ca. 1690 bg. 13/6-1746. "Kiøstol Rasmusen Lommerud, 56 Aar, ved Holden.", s.a. Rasmus Christensen Heisholt.
g. i Holla 1/11-1722 m. Kirsten Jonsdatter f. ca. 1694 bg. 2/2-1743. "Kirsten Lommerud, 49 Aar 4 Uger.", d.a. Jon NN.
1. Maren Kjøstolsdatter dpt. 15/10-1724 g.m. Svend Hansen Hougen. Se
Haugen under M. Vibeto.
2. Gro Kjøstolsdatter f. ca. 1727 g.m. Rasmus Pedersen. Se Familie 29 - Sagene 1762.
3. Guro Kjøstolsdatter dpt. 26/12-1729 g.m. Christen Olsen. Se Kvernodden under Romnes.
4. Rasmus Kjøstolsen (tvilling) dpt. 21/12-1732.
5. Jon (tvilling) dpt. 21/12-1732 bg. 19/4-1733. "Jon Kiøstelsen Lommerud, 16 Uger."
6. Jon Kjøstolsen (tvilling) dpt. 8/7-1736.
7. Kirsten Kjøstolsdatter (tvilling) dpt. 8/7-1736 g.m. enkemann Lars Ellefsen. Se Hegna under Håtveit?
Bruker ca. 1722.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Kiøstel Rasmusen og Kirsten Jonsdatters Maren: Hans Hougen, Kiøstel Tronsen, Kirsten Tausan, Maren Jonsd., Maren Tronsd.
F.f. Kiøstel Rasmusen og Kirsten Jonsdatters
Guro: Peder Johannesen, Jon Eje, Gunder Skougsrød, Kirsten Tausan, Birte Jonsd.
F.f.
Kiøstol Rasmusen og Kirsten Jonsdatters Tvillingene Rasmus (og Jon): Tord Ringsevjen, Peder Lund, Peder Johannisen, Birte Hougen, Maren Jonsd. Saugbr.
F.f. Kiøstol Rasmusen og Kirsten Jonsdatters Tvillingene (Rasmus og) Jon: Tollef Heisholt, Jacob Rasmusen, Jon Halvorsen, Anniken Gunderud, Maren Andersd., Karen Halvorsd.
F.f. Kiøstel Rasmusen og Kirsten Jonsdatters Tvillingene Jon (og Kirsten): Hans Joensen, Tollef Heisholt, Gunder Joensen, Maren Stabel, Berte Hougen.
F.f. Kiøstel Rasmusen og Kirsten Jonsdatters Tvillingene (Jon og) Kirsten: Hans Hansen, Joen Halvorsen, Joen Larsen, Anna Joensd., Anna Torgersd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2639a. Digitalarkivet.
"Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1745 d. 2. Novmbr tillige med Lensmand Welagte Jacob Rommenes og de
2de tiltagne Eedsvorne Lavrettes og Wurderings Mænd, Anders og Halvor Tvedt, været forsamlet paa Huusmandspladsen Lommerud
under Holden Præstegaard til Holden Præstegield beliggende, for der Sammestæds efter foregaaende Berammelse og tillysning, Lovlig at
Registrere og Wurdere, Samt Skifte og dele efter den ved døden afgaaet Salige qvinde Kistj Jonsdatter, og det imellem hendes efterladte
Mand, Kiøstol Rasmussen og deris igienlevende 6 Børn, 2de Sønner og 4de Døttre, Nafnlig:
1. Rasmus Kiøstolsen 13 Aar.
2. Joen Kiøstolsen 7 Aar.
3. Mari Kiøstolsdatter 20 Aar.
4. Groe Kiøstolsdatter 18 Aar.
5. Guro Kiøstolsdatter 16 Aar.
6. Kistj Kiøstolsdatter 7 Aar.
Faderen anordnes at være formynder for sine u-myndige Børn.
Hvor da Enckemanden angav Boets formue saaledes som følger:
Boets midler.
Rentepenge, Sølf, Kaaber, Tin og Messing var Boet icke Eiende.
(Noe Jernfang, litt Træfang).
Creaturer.
1 Koe, Mollich - 4 rdl.
1 ditto, Livros - 4 rdl.
Videre af Løsøre midler, eller nogen Indkrævende Gield vidste Enckemanden icke til boets beste at anmelde og
Pladsens Huusebygninger, var Sterboet icke heller Eiende.
Derimod blef Fordret:
1. Til Hr. Stabels Sterfboe efter Contrabog - 8 rdl - 3 ort 3 sk.
(Dernest kom omkostninger ved skiftet. Det sier seg selv at boet var aldeles falitt.)
Dette skiftet er ikke tatt med i
Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 22/7-2018.

Se Skiftet etter Rasmus Christensen på Ø. Heisholt i 1710.
Se også skiftet etter Gro Saamundsdatter på Skordal i 1735.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Lommerud fæstet fra Præst Sukov til Rasmus Tollefsen mod Aarlig afgift 3 rdl., dat. 4 Febr. 1746."

Soldat, arbeider, husmann
Rasmus Tollefsen f. ca.
g. i Holla 8/11-1745 m. Ellen Sørensdatter f. ca.
Forlovere: "
Gullich Persøn Heisholt og Erik Rasmussen Tvara."
1. Tollef Rasmussen dpt. 27/2-1746.
2. Søren Rasmussen (tvilling) dpt. 15/9-1748.
2. Ole Rasmussen (tvilling) dpt. 15/9-1748.
Bruker 1746.

Før de gifta seg var Rasmus Tollefsen soldat i "Capitain Stochmans Compagnie".

F.f. = Faddere for ...

F.f. Rasmus Tollufsen og Eli Sørensdatters Tolluf: Rasmus Ericsen Saugbr., Torgier Gladhuus, Asbiørn Helgen, Anne Jelsæt, Live Sørensd.
F.f. Rasmus Lommerud og Elen Sørensdatters 2de børn
Søren (og Ole): Anders Tved, Halvor Tved, Maren Tved, Margrethe Tved.
F.f. Rasmus Lommerud og Elen Sørensdatters 2de børn (Søren og)
Ole: Anna Kirstine Tvedspladsen, Kirsten Gladhuus, Helvig Gunnerud, Marthe Gunnerud.

Ellen Sørensdatter hadde ei søster som het Live Sørensdatter, trolig gift med Ole Lille Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Lommerud fæstet fra Præst Sukov til Ole Jensen mod Aarlig afgift 8 rdl., dat. 31. Jan. 1756."

Verksarbeider, husmann
Ole Jensen Lommerud fra Sagene? f. ca. 1720.
g. i Holla 14/4-1750 m. Kirsten Svendsdatter fra Namløs dpt. 16/7-1724 bg. 1/8-1772. "Kirsten Svensd. Wrk., 48 Aar.", d.a. Svend Kolbjørnsen.
1. Jens Olsen dpt. 19/5-1750. Se Familie 13 - Verket 1782.
2. Svend Olsen Lommerud dpt. 13/1-1753. Se Familie 15 - Verket 1782.
3. Berthe Olsdatter dpt. 25/12-1754. Fadder i 1776.
4. Anna dpt. 12/9-1756 bg. 12/6-1763. "Anna Olsd. Wrk., 7 Aar."
5. Even dpt. 8/4-1759 bg. 28/10-1759. "Even Olsen Wrk., 7 Mnd. 3 Dage."
6. Karen dpt. 14/3-1761 bg. 26/10-1765. "Karen Olsd. Wrk., 4 Aar 6 Mnd."
7. Anna dpt. 18/5-1764 bg. 7/10-1764. "Anna Olsd. Wrk., 4 Mnd."
Bruker 1756.

F.f. Ole Jensen Lommerud og Kirsten Svendsdatters Jens: Halvor Evensen, Svenche Præstegaarden, Jonas Præstegaarden, Anna Store Hottved, Berte Svensd. Præstegaarden.
F.f. Ole Lommerud og Kirsten Svendsdatters Svend: Niels Pedersen Præstegaarden, Peder Monen, Anna Eg, Pernille Espevolden, Berte Svensd.
F.f. Ole Lommerud og Kirsten Svensdatters Berthe: Peder Monen, Halvor Tved, Anders Gunnerud, Anna Store Hottved, Kirsten Gladhuus.
F.f. Ole Lommerud og Kirsten Svensdatters Anna: Søren Gladhuus, Peder Monen, Anders Gunnerud, Inger Houg, Anna Eliad.
F.f. Ole Jensen Wrk. og Kirsten Svensdatters Even: Hans Mortensen, Brønnil Pedersen, Kirsten Torstensd., Anna Pedersd.
F.f. Ole Jensen Wrk. og Kirsten Svensdatters Karen: Johannes Rasmusen, Hans Mortensen, Jens Pedersen, Kirsten Torstensd., Anna Pedersd. Præstegaarden.
F.f. Ole Jensen Wrk. og Kirsten Svensdatters Anna: Christen Nyhuus, Christen Jæspersen Wrk., Christian Ringsevje, Ingebor Tollefsd. Wrk., Anne Pedersd.

Denne familien kan også sees på Verket. Se Familie 11 - Verket 1762.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Lommerud fæstet fra Præst Holm til Anders Thorsen mod Aarlig afgift 86 rdl., dat. 9 Sept. 1758."

Anders Thorsen Lommerud fra Haugen und. Eie nedre dpt. 26/12-1719 bg 1765, s.a. Thor Rasmussen.
g. i Holla 2/1-1754 m. Lisbeth Olsdatter fra S. Holla dpt. 15/10-1719, d.a. Ole Arvesen Holden.
1. Maren dpt. 16/6-1754 bg. 6/3-1755. "Maren Andersd. Holden, ved Holden, 8 Mnd. 3 Uger."
2. Maren Andersdatter dpt. 22/2-1756.
3. Ole Andersen (tvilling) dpt. 20/1-1759. Se Haugen under N. Jøntvedt.
4. Ingeborg Andersdatter (tvilling) dpt. 20/1-1759.
5. Thor Andersen dpt. 7/2-1762 bg. 5/11-1775. "Thor Andersen Lommerud, ved Holden, 14 Aar."
Bruker 1758.

F.f. Anders Holden og Lisbet Olsdatters Maren: Niels Søwe, Christopher Tufte, Jørgen Søwe, Kirsten Tufte, Helvig Holden.
F.f.
Anders Lommerud og Lisbet Olsdatters 2de børn Ole (og Ingebor): Thomas Fæn, Christopher Tufte, Niels Søve, Ingebor Fæhn, Anna Søve.
F.f. Anders Lommerud og Lisbet Olsdatters 2de børn (Ole og) Ingebor: Arve Holden, Jørgen Søve, Anna Vibeto, Targier Thorsd., Marte Holden.

Skifte etter Anders Thorsen på Lommerud i 1765. Se Gjermundsen side 126.

Husmann
Torbjørn Jensen Lommerud fra ? f. ca. 1728 bg. 8/7-1803. "
Torbiøn Jensen Lomerud, 75 Aar.", s.a. Jens NN.
g. i Holla 2/2-1768 m. Anna Sivertsdatter f. ca. 1734 bg. 24/9-1792. "
Anna Sigurdsd. Lomerud, ved Holden, 58 Aar."
Forlovere: "P. Lund og Halvor Olsen Tvedt."

1. Sivert Torbjørnsen dpt. 14/1-1770.
2. Anne Torbjørnsdatter dpt. 14/1-1776 g. 3/11-1796 m. Brynild Rasmussen. Se Hollahagen und. Holla gård.

F.f. Torbiørn Jensen Lommerud og Anna Siversdatters Sivert: Ole Pedersen Kaasen, Peder Myren, Gunder Præstegaarden, Ingebor Gunnerud, Karen Kaasen.
F.f. Torbiørn Lommerud og Anna Siversdatters
Anna: Ole Holden, Peder Tved, Niels Præstegaarden, Anna Tejen, Karen Kaasen.

Da de ble gamle festa Garboe-Sahl bort plassen til Even Halvorsen, som hadde forrige bruker i føderåd, så lenge de levde.

Arbeider, husmann
Even Halvorsen Lommerud fra Juvet under Håtveit store dpt. 24/10-1745 d. 12/10-1817 på Lommerud, 72 år gml., s.a. Halvor Evensen Juvet.
g. i Holla 4/1-1767 m. Aase Torgrimsdatter fra Huset und. dpt. 8/3-1741 d. 4/2-1830 på Lommerud 89 år gml., d.a. Torgrim Christensen Huuset.
Forlovere: "
Halvor Olsøn Tved og Ole Halvorsen Holden."
1. Halvor dpt. 4/10-1767 bg. 31/7-1768. "
Halvor Evensøn Huvet væstre, 11 Mnd., ved Holden.
2. Halvor dpt. 19/8-1769 bg. 1/11-1769. "
Halvor Evensøn Huvet, 11 Uger, ved Holden.
3. Halvor dpt. 29/9-1770 bg. 12/4-1772. "
Halvor Ewensøn Huvet, 22 Uger, ved Holden."
4. Halvor Evensen dpt. 15/8-1773. Se nedenfor.
5. Knud dpt. 16/2-1777.
6. Torgrim Evensen f. 28/6-1780 d. 10/5-1837 på Lommerud, 52 år gml. Bodde hjemme og døde her som legdslem.
Bruker 1790.

F.f. Even Halvorsen Huvet og Aaste Torgrimsdatters Halvor: Ole Store Hotved, Lars Erichsen, Hans Haven, Margrethe Hotved, Kirsten Haven.
F.f. Even Huvet og Aase Torgrimsdatters
Halvor: Torgrim Huuset, Ole Store Hotved, Hans Haven, Margrethe Store Hotved, Maren Torgrimsd. Tofte.
F.f. Even Halvorsen Huvet og Aase Torgrimsdatters
Halvor: Torgrim Huuset, Hans Haugen, Lars Erichsen, Kirsten Haugen, Maren Tofte.
F.f. Even Huvet og Aase Torgrimsdatters
Halvor: Anders Meltej, Ole Hotved, Hans Haven, Margrethe Hotved, Maren Torgrimsd.
F.f. Even Halvorsen Huvet og Aase Torgrimsdatters
Knud: Hans Haven, Thomas Meltej, Ole Huuset, Kirsten Haven, Maren Olsd. Store Hotved.
F.f. Even Juve og Aase Torgrimsdatters 
Torgrim: Ole Hotved, Seen Melteij, Ole Huuset, Margrethe Hotved, Anna Melteij.

Denne familien bodde flere år på Juvet (trolig under Håtveit), før de kom til Lommerud. Even Halvorsen Lommerud fikk
feste plassen på en betingelse. Det var at det forrige brukerparet, Torbjørn Jensen og kona, skulle ha føderåd her så
lenge de levde. Festeavgifta på Lommerud på den tiden var på 4 rdl. pr. år.

Skolelærer, skriver, husmann
Halvor Evensen Lommerud herfra f. 15/8-1773 d. 8/1-1832 på Lommerud, 59 år gml
g1g i Holla 7/4-1805 m. Gunhild Rasmusdatter fra V. Heisholt(7) f. 25/5-1783 d. 21/11-1817 på Lommerud, 34 år gml., d.a. Rasmus Johannesen Heisholt.
Forlovere: "
Johannes Heisholt og Thor Baxaas. "
g2g i Holla 17/6-1819 m. Maren Isaksdatter (Mari Isaksdatter) fra Holtet (Øgarden) av Romnes f. 26/8-1789 d. 4/12-1876 på Lommerud, 87 år gml., d.a. Isak Pedersen Holtet.
Forlovere: "
Niels Kaasen og Ole Gladhuus."
1. Rasmus Halvorsen f. 31/5-1810. Se Familie 1 - Odden 1875. (Fødselsdato fra konfirmasjonslistene i Holla kirkebok 1815-1830, side 273. G.S.)
2. Even Halvorsen f. 9/4-1813.
3. Johannes Halvorsen Lommerud f. 29/10-1815 g.m. Anne Gundersdatter. Fikk barn på 1840-tallet. Se Lammekås under V. Heisholt.
Barn i 2. ekteskap:
4. Gunhild Kirstine f. 9/3-1820.
5. Aaste f. 2/1-1822 d. 9/3-1826 på Lommerud, 4 år gml.
6. Isak Halvorsen f. 27/3-1824.
7. Aaste Halvorsdatter f. 16/9-1826 d. 4/7-1919 på Helgeroa som ugift.
8. Halvor Halvorsen Lommerud f. 31/1-1829. Se nedenfor.
Bruker ca. 1810.

F.f.
Halvor Evensen Lommerud og Gunnil Rasmusdatters Even: Anne Rasmusd. Klingreføt(!) (Kringleføt), Kirsten Rasmusd. Heisholt, Even Lommerud og Gunder Klingreføt(!).
F.f. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Gunnil Rasmusdatters
Johannes: Anne Heisholt, Kirsten Heisholt, Even Lommerud, Johannes R. Heisholt og Torgrim Lommerud.
F.f. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsdatters
Gunnil Kirstine: Anne Isachsd. Namløs, Maria Rasmusd. Heisholt, Isach Pedersen Holtet, Johannes Rasmusen Heisholt og Gunder Hansen Klingreføt (Kringleføt).
F.f. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsdatters
Aaste: Ingebor Gunnerud, Maria Heisholt, Johannes Gunnerud, Ole N. Namløs og Peder Holtet.
F.f. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsdatters
Isach: Anna Kringleføt, Maria Olsd. Præstegaarden, Ole Nielsen Namløs, Gunder Kringleføt og Peder Holtet.
F.f. Huusmand Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsdatters
Aaste: Anne Isachsd. Namløs, Kirsten Johannesd. Gunnerud, Ole Nielsen Namløs, Gunder Kringleføt og Rasmus Halvorsen Lommerud.
F.f. Halvor Evensen Lommerud og Maren Isachsdatters
Halvor: Karen Juvet, Lisbet Hansd. Briskemyhr, Jens Gunnerud, Jørgen Juvet, Ole Briskemyhr, Rasmus Lommerud.

Skifte etter Gunhild Rasmusdatter her i 1819. Se Gjermundsen s. 126.
og etter Halvor Evensen i 1832.

Småbruker, husmann
Halvor Halvorsen Lommerud herfra f. 31/1-1829 d. 1/7-1877 på Lommerud, 48 år gml.
g. i Holla 6/1-1854 m.
Inger Pedersdatter fra Strømodden under Ulefoss f. 22/4-1831 d. 4/4-1923 på Lommerud av alderdom, d.a. Peder Andersen Strømodden. Se Familie 11 - Saga 1835.
1. Maren Sørine f. 1/1-1855.
2. Hanna Marie Halvorsdatter f. 29/6-1857 g. 8/9-1878 m. Ole Olsen fra Heddal. Se Familie 1 - Odden 1900.
3. Halvor f. 16/2-1864 d. 1/3-1864 på Lommerud.
4. Maren Severine f. 4/4-1867 d. 2/5-1867. Kun hjemmedøpt.
5. Halvor Halvorsen Lommerud f. 6/10-1868. Kjøpte Lommerud. Se nedenfor.
Bruker ca. 1854.

F.f. Huusmand Halvor Halvorsen Lommerud og Inger Pedersdatters Maren Sørine: Anne Gundersd. Heisholt, Maria Pedersd. Strømodden, Johannes Halvorsen Lammekaas, Peder Andersen Strømodden, Johan Tallaksen Briskemyhr.
Hjemmedøbt af Gunder Olsen Tved.
F.f. Huusmand Halvor Halvorsen Lommerud og Inger Pedersdatters
Hanna Marie: Mari Isaksd. Lommerud, Kari Kittilsd. Heisholt, Rasmus Halvorsen Heisholt, Johannes Halvorsen Sandkaas, Johannes Berthelsen Saugbruget.
F.f. Halvor Halvorsen Lommerud og Ingeborg Pedersdatters
Halvor (ingen faddere). Hjemmedøbt ved Søren Gladhus den 1/3. Død 1/3-1864 uden at komme i Kirke.
F.f. Husmand Halvor Halvorsen Lommerud og Inger Pedersdatters
Halvor: Anne Olsd. Tved, Maren Nilsd. Rønningen, Jens Jensen Gunnerud, Johannes Sørensen Gladhus, Christen Jensen Stensrud.

Hans mor, enka Mari Isaksdatter, bodde her med føderåd på livstid.
Losjerende i 1865: Ugift murmester Ole Larsen (31) fra Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 183. Digitalarkivet.
"Kongelig skjøde til Halvor Halvorsen Lommerud for kr. 3.005,- og aarlig afgift kr. 1,60 til eieren af søndre Holden, dat. 14. Februar, thinglæst 1. April 1887."

Småbruker, skogsarbeider, selveier
Halvor Halvorsen Lommerud senior herfra f. 6/10-1868 d. 22/6-1972 på Lommerud.
g. i Holla 27/3-1906 m. Hilda Marie Jørgensdatter fra Moen lille f. 25/4-1881 d. 15/4-1973 på Lommerud, d.a. skomaker Jørgen Thorsen Moen.
Forlovere: "
Arb. Peder Hansen Vrk. og Former Anders Halvorsen Vrk."
1. Halvor f. 1/5-1907 d. 5/9-1907 på Lommerud av diarre.
2. Hanna Jørgine Lommerud f. 26/7-1908 g.m. Olaf Olsen Teksle. Se Moland under Prestegården.
3. Inga Mathilde Lommerud f. 13/12-1910 d. 4/11-1995 g.m. Karl Sandstå fra Landsmarka i Lunde f. 9/3-1894 d. 7/2-1974. Gravlagt i Landsmarka.
4. Hjørdis Marie Lommerud f. 8/6-1913 d. 15/2-2016 g.m. Einar (Dreier) Henriksen f. 30/5-1910 d. 2/10-2005. Kronborg nye.
5. Halvor H. Lommerud. Overtok eiendommen.
6. Peder Thoralf Lommerud f. 4/1-1918. Bygde hus på utskilt tomt herfra. Se Fjelly.
Eier 1887.

Hans mor, enka "Inger Lommerud", bodde her med føderåd på livstid.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 183. Digitalarkivet.
"Erklæring, hvorved Halvor Halvorsen Lommerud vedtager at betale tiende af dette brug efter kr. 0,44 pr. skyldmark, dat. 26. Januar, thingl. 15. November 1895."
"Slettet i henhold til lov om innløsning av jordavgifter av 16/6-1939."

"Kontrakt, hvorved Halvor Lommerud gir Lars Gunnerud rett til at utta springvand til husbruk fra en vandaare paa dette brug mot
en aarlig afgift av kr. 1 paa nærmere angitte betingelser, dat. 13/9, tingl. 19/9-1923."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 183. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 12/2, grunnbokført (tingl.) 1/6-1946, hvorved utskilles parcellen bnr 66 Fjelly av skyldmark 0,04. Se Fjellly.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 183. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 7/12, grunnbokført 30/12-1954 fra Halvor H. Lommerud til sønn Halvor H. Lommerud for kr. 8.060,- Selger og hustru forveholder sig husvær for livstid."

Halvor H. Lommerud junior f. ca. 1915.
g.m. Guro Marie Byggstøyl fra Lunde i Tel. f. 28/12-1923 d. 3/11-2015.
1. Aud Helene Lommerud g.m. Ole Inge Tamlag.
2. Bjørg Lommerud.
3. Hans Gunnar Lommerud.
Eier 1954.


| Hjem | Innhold | Prestegården | Prestene |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Lykken - Løkka
Gammel Husmannsplass under Holla Prestegård.

Første gang nevnt som bortfestet fra Prestegården i 1750.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Lyken fæstet fra Præst Sukov til Peder Torstensen mod Aarlig afgift 176 rdl., dat. 25 Aug. 1750."

Klokker, kirkesanger, skolelærer
Peder Torstensen Lund f. ca. 1711 d. 23/3-1786. "Forrige Klokker Peder Torstensen Lund død den 23. Martii, begr. ved Holden, 76 Aar 49 Uger 6 Dage."
g. i Holla 2/11-1740 m. Maren Nilsdatter f. ca. 1715 bg. 26/3-1789. "Maren Nielsd. Lund, 74 Aar."
Bruker 1750. Se Familie 29 - Verket 1762.

Klokker Peder Lund festet fra 1756 også Møllerløkka under prestegården for 8 rdl. i årlig avgift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Lyken fæstet fra Præst Sukov til Torbiørn Arvesen mod Aarlig afgift 7 rdl., dat 22 Jan. 1756.

Verksarbeider
Torbjørn Arvesen fra Verket f. ca. 1713 bg. 25/6-1756. "Torbiørn Arvesen Wrk., 43 Aar." (Skifte), s.a. Arve Hansen. Se Familie 5 - Verket 1720.
g1g i Holla 28/9-1738 m. Kirsten Andersdatter f. ca. 1715 bg. 18/11-1741. "Kirsten Andersd. Wrk., 26 Aar."
g2g i Holla 26/12-1743 m. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1720

Bruker 1756. Se Familie 9 - Verket 1740.


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Moen store - Monen
Gnr 11 - bnr 26.


Adresse 2020: Vinsåsv. 25.

Gunder Jonsen rydda Moen store på 1720-tallet. Kilde: Skiftet nedenfor.

Arbeider, husmann
Gunder Jonsen Moen fra Vipeto øvre f. ca. 1686 bg. 7/2-1746. "Gunner Jonsen Moen, ved Holden, 60 Aar.", s.a. Jon Gundersen Wibetoe.
g.m. Anne Rasmusdatter f. ca. 1692 bg. 6/3-1763. "Anna Rasmusd. Monen, ved Romnes, 71 Aar."
1. Guro dpt. 5/10-1718 død 1725.
2. Jon Gundersen dpt. 21/9-1721 bg. 18/9-1746. "Jon Gundersen Store Hvale, 25 Aar."
3. Halvor dpt. 26/12-1723 bg. 23/1-1724. "Halvor Gundersen, 3 Uger 5 Dage."
4. Guro Gundersdatter dpt. 7/1-1725 bg. 22/5-1736. "Guro Gundersd. Schougsrød, 10 Aar 9 Mnd."
5. Peder Gundersen Moen dpt. 29/8-1728. Se nedenfor.
6. Kirsten Gundersdatter dpt. 27/5-1731 g.m. Christen Nilsen Opsall. Se Opsal i Valebø.
7. Anne Gundersdatter dpt. 17/3-1735 g.m. Nils Ellefsen Hoxodde. Se Hoxodde (Høgsete) under S. Vale i Valebø.
Bruker ca. 1720.

F.f. Gunder Skougsrød og Anna Rasmusdatters Guro: Anders Hotved, Bertel Tved, Peder Svennungsen, Marte Hotved, Ingebor Store Hvale.
F.f. Gunder Jonsen og Anne Rasmusdatters
Jon: Jon Kasen, Anders Hotved, Thomas Gunderud, Marte Hotved, Karen Kittilsd.
F.f. Gunder Jonsen og Anne Rasmusdatters
Halvor: Peder Johannisen, Thomas Thomasen, Steen Andersen, Karen Jørgensd., Kirsten Jonsd.
F.f. Gunder Jonsen og Anne Rasmusdatters
Guro: Anders Hotved, Jon Eje, Thomas Gunnerud, Marte Hotved, Karen Kittilsd.
F.f. Gunder Jonsen og Anne Rasmusdatters
Peder: Peder Johannesen, Jon Eje, Kiøstel Rasmusen, Maren Tved, Birte Tygesd.
F.f. Gunder Jonsen og Anne Rasmusdatters
Kirsten: Jon Jonsen, Halvor Jonsen, Kiøstel Rasmusen, Maren Jonsd., Birte Tygesd.
F.f. Gunder Jonsen og Anne Rasmusdatters
Anne: Ole Tved, Gunder Hotved, Tyge Jacobsen, Marte Hotved, Margrete Tved.
 
Denne familien bodde på plassen Skogsrud under Håtveit lille før de fikk feste på Moen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 264b. Digitalarkivet.
Sted: Pladsen Moen under Espevolden (skal nok være under Præstegaarden?! G.S.) - 15. March 1746.
Waldemar Wilhelm Bang gjør witterlig at Anno 1746 d. 15. Martj tillige med Lensmand Jacob Rommenes og de 2de
Laugrettesmænd; Poul Heljen og Ole Præstgrav, været forsamblet paa Pladsen Moen under Espevolden (Præstegaarden!)
i Holden Præstegield beliggende, Registrere og Vurdere samt Skiffte og dele effter den ved døden afganget Sal. mand
Gunder Jonsen
, mellem Enchen Anne Rasmusdatter og deres sammenauflede 4 Børn 2de Sønne og 2de Døttre ved Nafne;
1. Jon Gundersen, Myndig.
2. Peder Gundersen 18 Aar.
3. Kistj Gundersdatter 15 Aar.
4. Anne Gundersdatter 10 Aar.
Til Laugværge sagde Enchen at have formaaet Jon Arvesen Hvale, da Enchen under bemeldte sin Laugværges tilsyn at være
formynder for de 2de Pigebørn, Ligesom og Jon Gundersen tilfindes at være Curator for sin Broder Peder Gundersen.
Creature:
1 hvid og Rød Koe - Jordgod - 5 rdl.
1 brun siet Koe -Sølfaag - 5 rdl.
4 unge Sower  - 1 rdl.
2 Gietter - 1 rdl.
Udestaaende Gield.
Arvetomtpladsen Moen, samme den Salige Mand self effter tilladelse af Sal. Hr. Stabel oprøde af nye sampt opladt alle de paa Pladsen
staaende Huusebygninger hvor til tømmer haffe under Skougen er Kiøbt der nu i alt med Rødning, hæfd og Giødning samt huusebygninger
ansat for - 40 rdl.
Boets formue var på 69 rdl. 4 skilling.
Dette skiftet er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 21.07.2018.Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Monen fæstet fra Præst Sukov til Peder Gundersen, mod Aarlig afgift 187 rdl., dat. 18 Dec. 1750."

Arbeider, corporal, husmann
Peder Gundersen Moen herfra dpt. 29/8-1728 bg. 10/11-1802. "Peder Gundersen Moen, 77 Aar.", s.a. Gunder Jonsen Moen.
g. 12/9-1751 m. Anne Andersdatter fra Torsnes under Søve dpt. 4/6-1730 d. 21/9-1827 på Moen, d.a. Anders Andersen Thorsnæs.
1. Gunder Pedersen Moen dpt. 14/9-1751. Se nedenfor.
2. Anders Pedersen dpt. 3/3-1754. Se nedenfor.
3. Jon Pedersen dpt. 22/5-1757.
4. Maren Pedersdatter dpt. 25/12-1759 g.m. Hans Hansen "den store". Se Familie 31 - Verket 1801.
5. Lars dpt. 25/1-1762 bg. 28/3-1762. "Lars Pedersen Monen, 7 Uger."
6. Anne Pedersdatter dpt. 23/1-1763.
7. Guri Pedersdatter dpt. 6/11-1765 g.m. Nils Olsen Hegna.
Se Hegna under Håtveit lille.
8. Jens dpt. 13/3-1768 bg. 4/2-1770. "Jens Pedersen Monen, 2 Aar."
9. Anna dpt. 25/12-1770 bg. 24/6-1772. "Anna Pedersd. Monen, 1 Aar 6 Mnd."
10. Jens Pedersen dpt. 31/1-1773 g.m. Kari Johansdatter "fra Lien under Funnemark" f. ca. 1770. 1801: på Dyrtid i Lunde. Siden på Lia (under Funnemark). Flere barn. Se Dyrtid 1801.
11. Anna Pedersdatter dpt. 12/3-1775 g.m. Halvor Thomassen. Se Familie 35 - Verket 1801.
Bruker desember 1750.

F.f. Corporal Peder Monen og Anna Andersdatters Gunder: Christen Gotzen, Ole Hvale, Anders Andersen Fodqvarde, Ingebor Hvale, Maren Brenne.
F.f. Peder Monen og Anna Andersdatters
Anders: Christen Opsal, Anders Vale, Jens Olsen, Anna Ringsevje, Marthe Tved, Anna Gundersd.
F.f. Peder Monen og Anna Andersdatters
Jon: Ole Tved, Gunder Halvorsen, Kirsten Opsal, Lisbet Ringsevje, Cathrine Præstegaarden.
F.f. Peder Gundersen Monen og Anna Andersdatters
Maren: Ole Tved, Torgier Skovsrød, Peder Heisholt, Marthe Tved, Kirsten Monen.
F.f. Peder Monen og Anna Andersdatters
Lars: Lensm. Gunder Romenes, Thorchil Heggemoen, Anna N. Wibeto, Anna Præstegaard, Kirsten Berget.
F.f. Peder Monen og Anna Andersdatters
Anna: Ole Tved, Bertel Thomasen, Jens Landbachen, Ingebor Gunnerud, Anna Præstegaard.
F.f. Peder Monen og Anna Andersdatters
Guri: Niels Heggemoen, Claus Romenes, Jørgen Torsnes, Kirsten Andersd.
F.f. Peder Monen og Anna Andersdatters
Jens: Ole Holden, Ole Andersen Tved, Anders Gunnerud, Ingebor Gunnerud, Ingebor Arvesd. Holden.
F.f. Peder Monen og Anna Andersdatters
Anna: Johannes Graver, Ole Tved, Gunder Monen, Helvig Holden, Karen Holden.
F.f. Peder Monen og Anna Andersdatters
Jens: Ole Tved, Bertel Thomasen, Anders Monen, Marthe Tved, Marthe Præstegaard.
F.f. Peder Monen og Anna Andersdatters
Anna: Johannes Heisholt, Hans Søvestrand, Anders Monen, Marthe Tved, Maren Præstegaard.

Sognepresten sørget for at de gamle fikk føderådskontrakt hos den neste festeren av plassen. En omsorgsfull gest
overfor de gamle sliterne på prestegårdens plasser.
Dette hadde vært tradisjon på alle husmannsplassene under Prestegården så langt vi kan se tilbake i kildene.

Arbeider, inderst (leieboer med egen husholdning)
Anders Pedersen Moen herfra dpt. 3/3-1754 d. 28/5-1831 på Moen, 77 år gml.
g. i Holla 12/10-1777 m. Marthe Abrahamsdatter (ikke fra Holla, Sauherad, Solum, Bø, Lunde, Siljan, Eidanger eller Gjerpen) f.ca.1751 d. 6/3-1825 på Moen, 73 år gml., d.a. Abraham NN.
Forlovere: "
P. Lund og Peder Dahl."
1. Abraham dpt. 6/12-1778 bg. 22/11-1780. "Abraham Andersen Monen, ved Holden, 2 Aar."
2. Anna Andersdatter f. 26/5-1782 g.m. Ole Sørensen. Se Glahus under Prestegården.
3. Anne Maria Andersdatter dpt. 24/7-1785 i Solum g.m. Svend Christensen. Se Moen lille under Prestegården.
4. Elen Andersdatter f. 9/10-1789 g.m. skomaker Clemmet Christiansen. Se Sandkås under V. Heisholt.
5. Abraham f. 16/6-1792 bg. 29/6-1796. "Abraham Andersen Moen, ved Holden, 4 Aar 1 Uge 6 Dage."

F.f.
Anders Monen og Marthe Abrahamsdatters Abraham: Ole Holden, Gunder Berget, Jon Espevolden, Helvig Holden, Ellen Espevolden.
F.f. Anders Pedersen Moen og Marthe Abrahamsdatters
Anna: Gunder Moen, Gunder Berget, Peder Danielsen Præstegaarden, Ingeborg Torvildsd. Moen, Elen Abrahamsd. Søve.
F.f. Anders Pedersen Moen og Marthe Abrahamsdatters
Elen: Gunder Moen, Jon Heggemoen, Ole Jansen Præstegaarden, Ingeborg Torvildsd. Moen, Maren Pedersd. Præstegaarden.
F.f. Anders Pedersen Moen og Marthe Abrahamsdatters
Abraham: Sivert Myren, Johannes Gunnerud, Jens Gunnerud, Ingeborg Torvildsd. Moen, Anne Pedersd. Wrk.

Marthe Abrahamsdatter tjente på prestegården før de gifta seg. Hennes søster Ellen Abrahamsdatter var
i mai 1782 i tjeneste på Søve.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1830 - 1834, side 366a - 368b.
Sted: Pladsen Moen store under Holden Præstegaard - 1831.
Huusmanden Anders Pedersen, død. Enkemand efter Marthe Abrahamsd. d. 1825.
1. Anne Andersd. død. Var gift med Ole Sørensen Gladhuus.
    a. Anders Olsen 13 Aar. Formynder: Clemet Christiansen Heisholt.
    b. Inger Olsd. Ugift. Formynder:  Svend Christensen Moen.
2. Marie Andersdatter g.m. Svend Christensen Moen.
3. Elen Andersd. g.m. Clemet Christiansen Heisholt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Skredder, husmann
Gunder Pedersen Moen herfra dpt. 14/9-1751 d. 21/12-1827 på Moen, 76 år gml.
g. i Drangedal 8/7-1781 m. Ingeborg Torvildsdatter "fra Sætre" (under Homleid?) i Tørdal, Drangedal dpt. 31/10-1751 d. 18/10-1823 på Moen, 72 år gml., d.a. Torvild Nilsen og Aase Olsdatter.
1. Torvild f. 20/3-1782 bg. 7/5-1782. "Torvild Gundersen Moen, ved Holden, 7 Uger."
2. Aase Gundersdatter f. 27/2-1783. Levde i 1801.
3. Anna Gundersdatter f. 24/4-1785. Levde i 1801.
4. Marie Gundersdatter f. 11/10-1787 g.m. Gunder Gundersen Høydalen. Se Høydalen und. Prestegården.
5. Torvild Gundersen f. 23/7-1790. Se nedenfor.
6. Peder f. 6/6-1793 bg. 23/4-1794. "
Peder Gundersen Moen, ved Holden, 45 Uger 6 Dage."
7. Peder f. 31/3-1795 bg. 29/6-1795. "Peder Gundersen Moen, ved Holden, 12 Uger 6 Dage."
8. Ingeborg Gundersdatter f. 26/9-1796 g.m. Anders Olsen. Se Deilsbakke under Romnes.

Bruker 1794.

F.f. Gunder Moen og Ingeborg Torvildsdatters Torvild: Anders Moen, Poul Thordsen Præstegaarden, Halvor Urbøe, Marthe Abrahamsd. Moen, Gunnild Gundersd. Sættre af Drangedahl.
F.f. Gunder Moen og Ingeborg Torvildsdatters
Aase: Niels Sættre, Peder Moen, Anders Moen, Aase Sættre, Maren Præstegaarden.
F.f. Gunder Moen og Ingeborg Torvildsdatters
Anna: Jan Smed, Hans Evensen Former, Hans Hansen Wrk., Aase Sættre af Drangedal, Maren Præstegaarden.
F.f. Gunder Moen Ingeborg Torvildsdatters 
Maren: Niels Tofte, Hans Hansen Wrk., Jon Jansen Wrk., Madame Carlheim, Jomfrue Budde.
F.f. Gunder Pedersen Moen og Ingeborg Torvilsdatters 
Torvild: Ole Gladhuus, Ole Andersen Kaasen, Johannes Gunnerud, Aase Olsd. Sættret af Drangedal, Marthe Abrahamsd. Moen.
F.f. Gunder Pedersen Moen og Ingeborg Torvildsdatters
Peder: Anders Moen, Hans Steensrud, Ole Andersen Kaasen, Inger Henricsd. Gladhuus, Maren Rasmusd. Moen.
F.f. Gunder Pedersen Moen og Ingeborg Torvildsdatters
Peder: Ole Gladhuus, Anders Pedersen Moen, Jens Pedersen Moen, Maren Pedersd. Wrk., Anne Pedersd. Præstegaarden.
F.f. Gunder Pedersen Moen og Ingeborg Torvildsdatters 
Ingeborg: Corporal Ole Andersen, Anders Moen, Jens Moen, Guri Pedersd. Hegnen, Anne Pedersd. Præstegaarden.

Gunder Pedersen Moen fikk også pålegg fra sognepresten om føderåd for sine foreldre. Dette hadde blitt en tradisjon på alle Prestegårdens
husmannsplasser og var vanligvis ingen selvfølge.

Ingeborg Torvildsdatters opphav.
Hun ble døpt i Tørdal kirke i Drangedal 31/10-1751. Da bodde hennes familie på plassen Homleid i Tørdal. Da hun ble gift i Drangedal, hadde hun bostedsadresse Sætre. Sætre var trolig der hun var i tjeneste før vielsen.
Torvild Nilsen ble dpt. 25/12-1717 boende på Kleiva i Tørdal(?) bg. 7/10-1780 i Tørdal.
g. i Tørdal 6/7-1747 m. Aase Olsdatter fra Traae i Tørdal dpt. 12/5-1719 død før 1762, d.a. Ole Tarjersen Traae/ Vogsland.

Kilde: Slektsregister for Drangedal (Bjørn Edvin Holte - 1999), bind I, side 70 (vielsen) og bind II, side 280 (hennes dåp og foreldre).
Husk å dobbeltsjekke de fleste opplysninger med kirkebøkene! Jeg oppdaget at i nevnte kilde er Torvild Nilsens kone nevnt som Aaste Olsdatter. Man kan lett se i Drangedal kirkebok at det skal være Aase Olsdatter. Jeg ble mistenksom da jeg så at ingen av barna ovenfor ble oppkalt etter Aaste, men etter Aase.
Link til vielsen (side 19). G.S.


Småbruker, leilending (kalt husmann), huseier
Torvild Gundersen Moen (Turvild Gundersen) herfra f. 23/7-1790 d. 16/11-1854 på Moen, 64 år gml.
g. i Holla 7/10-1815 m. Anne Christensdatter fra Strømodden under Sagbruket f. 27/1-1792 d. 1/10-1861 på Skippervold under S. Fen, d.a. Christen Halvorsen Strømodden. Se Familie 30 - Saga 1801.
Forlovere: "
Christen Strømodden og Gunder Moen."
1. Maren Thorine Torvildsdatter (Maren Torvildsdatter) f. 19/11-1815 g.m. enkemann Ole Hansen. Se nedenfor.
2. Gunder Torvildsen f. 15/12-1818. Se nedenfor.
3. Ingeborg Torvildsdatter f. 31/12-1821 g. i Holla 5/3-1841 m. Christian Eriksen Grini fra Lunde i Tel. f. ca. 1814, s.a. Erik Halvorsen Grini. Sønn: Erik Kristiansen. Se Ingulstad.
4. Anne Torvildsdatter f. 2/11-1824 g.m. Jacob Jensen fra Heggemoen under Tvara. Se Ødegården(8) under S. Fen.
5. Christen Torvildsen f. 21/9-1827. Se nedenfor.
6. Peder Torvildsen f. 3/12-1830.
Bruker ca. 1820.

F.f. Huusmand Turvil Gundersen Moen og Anne Christensdatters Maren Turine: Ingebor Huset, Ingebor Moen, Christen Strømodden, Niels A. Huset, Halvor Christensen Saugbr., og Johannes Strømodden.
F.f. Inderste Turvil Gundersen Moen og Anne Christensdatters
Gunder: Anne Grini, Ingebor Moen, Rollaug Grini, Jørgen Henrichsen Wrk., Johannes Strømodden og Tollev Strømodden.
F.f. Huusmand Torvil Gundersen Moen og Anne Christensdatters
Ingebor: Ingebor Strømodden, Gunnil Tronsd. Saugbr., Jørgen Henrichsen Wrk., Tollev Christensen Saugbr., og Anders Olsen Præstegaarden.
F.f. Inderste Torvil Gundersen Moen og Anne Christensdatters
Anne: Ingebor Huset, Ingebor Gundersd. Romnæs, Halvor Christensen Saugbr., Johannes Strømodden og Tollev Christensen Saugbr.
F.f. Huusmand Torvil Gundersen Moen og Anne Christensdatters
Christen: Anne Maria Myhren, Ingebor Gundersd. Romnæs, Halvor Christensen Saugbr., Anders Olsen Kaasen og Søren Olsen Gladhuus.
F.f. Torvil Gundersen Moen og Anne Christensdatters
Peder: Anne Maria Myhren, Maren Nielsd. Nyehuus, Frederich Tved, Christen Myhren og Søren Olsen Gladhuus.


Inderst (leieboer med egen husholdning), husmann
Ole Hansen "fra Øgaarden" i Lunde i Tel. f. 29/10-1811 på plassen Piberud under Dorholt, s.a. Hans Christensen Piperud og Margith Olsdatter.
g1g i Lunde 26/12-1836 m. Kari Gulliksdatter fra Løvåsen i Lunde f. 29/1-1819 på Løvåsen i Lunde d. 12/9-1837 på Piperud, som Husmandskone, 18 år gml., d.a. Gullik Nilsen Løvaasen og Ingeborg Hansdatter..
Forlovere: "Rollev Pedersen Grini og Niels Evensen Aasland."
g2g i Holla 4/10-1839 m. Maren Thorine Torvildsdatter herfra f. 19/11-1815, d.a. Torvild Gundersen Moen.
Forlovere: "
Rollev Pedersen Grini og Gullik Nilsen Løvaasen, begge af Bøe."
1. Hans f. 12/3-1840 på Ødegården under N. Grini i Lunde. Død i Lunder før 1851.
2. Gunder Olsen f. 22/10-1841 på Ødegården i Lunde.
3. Torvild Olsen f. 28/4-1844 på Ødegården i Lunde.
4. Kari Olsdatter f. 16/4-1847 på Ødegården i Lunde.
5. Hans Olsen f. 21/2-1851 på Moen.
Bodde her fra 1851 - 1853.

Det ble ikke født barn i hans første ekteskap.

F.f. Husmand Ole Hansen Ødegaard under Nordre Grini i Lunde og Maren Torvildsdatters Hans: Guro Hansd. Sættendal, Margith Hansd. Piberud, Gullech Nielsen Løvaasen, Rollef Pedersen Grini, Ingeborg Torvildsd. Grini.
F.f. Husm. Ole Hansen Ødegaarden og Maren Torvildsdatters Gunder: Ingeborg Torvildsd. Grini, Marte Johnsd. Sætterdal, Harald Nielsen Buverud, Christian Erichsen Grini, Kari Christiansd. Buverud.
F.f. Husm. Ole Hansen Ødegaarden i Lunde og Maren Torvildsdatters Torvild: Ingeborg Torvildsdatter Grini, Anne Torvildsd. Grini, Østen Tollefsen Sættendal, Christian Erichsen Grini, Kari Halvorsd. Templen.
F.f. Husm. Ole Hansen Ødegaard under Grini i Lunde og Marie Torvildsdatters Kari: Margith Hansd. Piperud, Anne Torvildsd. Moen, Rollef Pedersen Grini, Halvor Hansen Piperud, Tarald Taraldsen Biørndalen.
F.f.
Huusmand Ole Hansen Moen under Præstegaarden og Maren Torine Torvildsdatters Hans: Anne Svendsd. Moen, Anne Torvildsd. Moen, Ole Nilsen Moen, Christen Torvildsen og Peder Torvildsen Moen.

Denne familien bodde i 11 år på Ødegården under Grini i Lunde, før de er registrert innflytta til Moen våren 1851.
Han oppga som hensikt: "Bedre udkomme ved Arbeid og fællesbrug af Plads med Svigerfaderen."
De er videre registrert utflytta fra Holla til Blekebakken (Bakken) i Skien våren 1853.

Småbruker, selveier
Gunder Torvildsen Moen herfra f. 15/12-1818.
g. i Lunde 28/5-1855 m. Aaste Gunnuldsdatter fra Forberg i Bø f. 10/7-1834 d. 9/3-1863 på Moen av tæring, 32 år gml., d.a. Gunnuld Tollefsen Forberg og Hilleborg Olsdatter.
Forlovere: "Frants Olsen Næs og Halvor Gunnuldsen Ødegaarden."
1. Inger Gundersdatter f. 16/7-1855.
2. Anne f. 28/7-1857 d. 28/12-1862 på Moen, 5 år gml.
3. Gunder f. 27/5-1859 d. 19/2-1860 på Moen, 9 mnd. gml.
4. Gunhild Thomine Gundersdatter (Gunhild Gundersdatter) f. 14/3-1861.
Eier august 1851.

F.f. Huusm. Gunder Torvildsen Moen og Aaste Gunnuldsdatters Inger: Anne Svendsd. Moen, Anne Kjøstolsd. Saugbr., Ole Nilsen Moen, Jacob Jensen Hæggemoen, Jens Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Gunder Torvildsen Moen og Aaste Gunnuldsdatters
Anne: Anne Svendsd. Moen, Anne Torvildsd. Hæggemoen, Jacob Hæggemoen, Svend Christensen Myhra, Thomas Olsen Hægna.
F.f.
Huusmand Gunder Torvildsen Moen og Aaste Gunnuldsdatters Gunder: Anne Svendsd. Moen, Maren Hansd. Dammen, Ole Nilsen Moen, Jacob Jensen Øgaarden, Christen Rollevsen Lillejordet.
F.f. Husmand Gunder Thorvildsen Moen og Aaste Gunnulsdatters
Gunnild Thomine: Anne Svendsd. Moen, Anne Kristiansd. ditto, Ole Nilsen Moen, Jens Jensen Gunnerud, Andreas Jensen Gunnerud.

Gunder Torvildsen Moen er registrert som utflytta til Tvedt i Flåbygd i 1852. Han var da 34 år og ungkar.
Der fant han ei yngre jente som var i tjeneste på Nes i Lunde. Det ble søt musikk og de gifta seg i Lunde i
1855. Deretter flytta de straks inn på Moen.

Arbeider, inderst
Christen Torvildsen Moen
herfra f. 21/9-1827.
g. i Lunde 10/4-1859 m. Mari Evensdatter "fra Skotet" i Lunde f. ca. 1834 på Hegnaaasen, d.a. husmann Even Hansen.
Forlovere: "Anders Kittilsen Svendsøe og Rollef Torgersen Svendsøe."

Gårdens besetning i 1875: 1 ku og 3 sauer.

Vognmann, tømmerkjører, forpakter uten arbeidsplikt
Rasmus Olsen Moen (tvilling) fra Deilevje under V. Heisholt f. 28/10-1857 på Bjerva i Lunde d. 21/3-1935 på Deilevje, s.a. gårdmann Ole Johnsen Grini og Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter.
g. i Holla 27/10-1876 m. Kari Andersdatter fra Sætre i Drangedal f. 9/2-1851 d. 30/4-1921 på Deilevje, d.a. Anders Pedersen Sætre.
Forlovere: "
Rasmus Johannesen Værket og Andreas Johannesen Hæggen."
1. Ingeborg Marie Rasmusdatter f. 7/8-1877.
2. Anne Karine Rasmusdatter f. 25/5-1879.
3. Ole Rasmussen Moen f. 25/1-1881. Bodde på Fen. Se N. Fen(4).
4. Anders Moen f. 1/2-1883.
5. Peder Moen f. 5/3-1885.
6. Johannes R. Moen f. 15/5-1887 d. 26/9-1945 g.m. Augusta Omtvedt f. 25/7-1889 d. 8/4-1931. Gravlagt på Kronborg gamle.
7. Karen Kirstine Moen f. 21/6-1889.
8. Julia Nikoline Moen f. 31/12-1891.
9. Ragna Karethe Moen f. 16/4-1895
g.m. Karl Finckenhagen. Se Deilevje under V. Heisholt.
Bruker 1882.

F.f. Husmand Rasmus Olsen Deelevje og Kari Andersdatters Ingeborg Marie: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Staaen (Stoa), Andreas Johannesen Fæhn, Barnets Fader, John Olsen Grini.
F.f.
Arb. Rasmus Olsen Deelevje og Kari Andersdatters Anne Karine: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Heisholt, John Olsen Deelevje, Rasmus Olsen ditto, Christen Christensen Heisholt.
F.f.
Grdb. Rasmus Olsen Delevje og Kari Andersdatters Ole: Barnets Moder, Anne Hansd. Evjen, Rasmus Johnsen Hægna, John Olsen Delevje, Barnets Fader.
F.f. Husm. Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatters Anders: Jørgen Thorsen Moen, Maren Jørgensd. ditto, Jørgen Stensen Evjen.
F.f. Husm. Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatters Peder: Thomine Jørgensd. Moen, Ole Nilsen Berget, Thomas Olsen Lindgren, Forældrene.
F.f. Husm. Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatters Johannes: Tomine Jørgensd. Moen, Johannes Olsen Grini, Ole Olsen Grini.
F.f. Husm. Rasmus Olsen Store-Moen og Kari Andersdatters Karen Kirstine: Torine Jørgensd. Moen, Ole Olsen Grini, Peder Johnsen Gunnerud, Barnets Forældre.
F.f. Husm. Rasmus Olsen Store-Moen og Kari Andersdatters Julia Nikoline: Halvor Knudsen Herregaarden, Johannes Olsen Sagbr., Faderen, Moderen, Karen Nilsd. Glahus.
F.f. Pladsmand Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatters Ragna Karethe: Moderen, Mari Rasmusd. Tufte, Faderen, Halvor Sondresen Kaasa, Ole Olsen Briskemyr.

Denne familien flytta til Deilevje under V. Heisholt i 1901.

Besøkende i 1891:
Gbr., kjører
Kittil Andersen Ødegaard f. 1857 i Drangedal.
g.m. Mari Olsdatter f. 1856 i Lunde.
1. Anders Kittilsen f. 1887 i Drangedal.
Denne besøkende familien bodde fast på Ødegaarden i Lunde.

Losjerende i 1900: Ugift tømmerhogger Aslak Andersen f. 1879 i Drangedal.


Rasmus Olsen Moen og Kari Andersdatter. Fra Majken Moens fotoarkiv.

Det ble sagt at ingen auksjon begynte før Rasmus var på plass (oldebarnet Majken Moen).

Rasmus Olsen eide og bodde tidligere på Delevje under V. Heisholt.

Moen store ble sjøleiergård i 1906 av skyld 87 øre. Der var 52 mål jord og de kunne fø 2 hester og 5 kuer.
Anders Toresius Nilsen Høgsete fra Valebø fikk da skjøte av Kirkedepartementet for kjøpesum kr. 3.000,-.

Småbruker, sagarbeider, skogsarbeider, selveier
Anders Toresius Nilsen Moen (Anders Nilsen Moen) fra Høgsete(A) under Vale i Valebø f. 18/8-1858 d. 16/8-1948, s.a. Nils Nilsen Hoxodde.
g. i Holla 29/5-1886 m. Anne Karine Nilsdatter fra Galten under Opsal i Valebø f. 21/4-1863 d. 1/10-1931, d.a. Nils Jørgensen Galten.
Forlovere: "
Johannes Bentsen Sagbr. og Hans Thorstensen ditto."
1. Nils Andersen Moen f. 8/12-1886. Se Helgeroa.
2. Gustav Moen f. 22/5-1888.
3. Karen Nikoline Moen f. 23/7-1890 g.m. enkemann Karl Jensen. Se Kåsa under Prestegården.
4. Anna Margrethe Moen f. 4/5-1892 i Holla. 1910: "Hjælper til i Hus og fjøs." g.m. Ingolf Holstad. Kjøpte Moen. Se nedenfor.

5. Jørgen N. Moen f. 4/8-1894. 1910: Jordbrugsarbeider. Se nedenfor.
6. Theodor N. Moen f. 25/2-1896.
7. Hilda Marie Moen f. 29/3-1899.
8. Otto f. 2/2-1901.
9. Anders
N. Moen f. 5/2-1902.
10. Aslaug Marie Moen f. 28/11-1904 g.m. Andreas K. Haugen. Se Vesthagv. 17 und. Søve.
Eier 1906.

F.f. Arb. Anders Nilsen Sagbruget og Anne Karine Nilsdatters Nils: Mariane Thorsd. Vrk., Thea Nilsd. Sagbr., Knud Olsen ditto, Anders Sigurdsen ditto, Nils Pedersen Vrk.
F.f. Træsliber Anders Nilsen Sagbruget og Anne Karine Nilsdatters
Gustav: Marie Nilsd. Vrk., Anne Nilsd. af Skien, Anders Jacobsen af Skien, Nils Nilsen af Skien og Hans Thorstensen Sagbruget.
F.f. Sagarb. Anders Nilsen og Anne Karine Nilsdatters
Karen Nikoline: Marie Nilsd. Vrk., Thea Nilsd. Kastet, Nils Pedersen Vrk., Hans Thorstensen Sagbr. og Anders Olsen do.
F.f. Sagarb. Anders Nilsen Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters
Anna Margrethe: Moderen, Thea Nilsd. Kastet, Ole Johannesen Danielskaas, Halvor Jørgensen Vale, Jørgen Halvorsen Orekaasa.
F.f. Sliberiarb. Anders Nilsen Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters
Jørgen: Mariane Thorsd. Vrk., Thea Nilsd. Kastekaasa, Peder Johnsen Strømodden, Nils Pedersen Vrk., Anders Olsen Søvestrand.
F.f. Sliberiarb. Anders Nilsen, Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters
Theodor: Ingeborg Isaksd. Sagbr., Thea Nilsd. do., Peder Jonsen do., Nils Pedersen Vrk., faderen.
F.f. Sliberiarb. Anders Nilsen Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters
Hilda Marie: Maren Johanne Nilsd. Sagbr., Pige Ingeborg Evensen Bakken, Faderen, Nils Pedersen Vrk., Arb. Jørgen Larsen Ringsevjen.
F.f. Sagbrugsarb. Anders Nilsen Sagbruget og Anne Karine Nilsdatters
Otto: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Lærer Kittel Halvorsen (død før bekreftelse i Kirken. G.S.).
F.f. Sliberiarb. Anders Nilsen, Sagbr. og Anne Karine Nilsdatters
Anders: Kone Thea Nilsd. Vrk., pige Hanna Isaksd. Sagbr., Snedker Nils Pedersen, Vrk., Sliberiarb. Peder Olsen Strømodden.
F.f. Sliberiarb. Anders Nilsen Sagene og Anne Karine Nilsdatters
Aslaug Marie: Maren Nilsd. Sagene, Karen Andersd. do., Nils Andersen do. og Jørgen Larsen Vrk.

Hans gamle mor, Grethe Torgrimsdatter fra Nibb under Omtvedt, døde her 8/3-1921. Hun tilhørte da menigheten DELK.

Småbruker, skogsarbeider
Jørgen N. Moen herfra f. 4/8-1894 d. 1932 på Moen.
g.m. Marthe Johannesen fra Tønsberg.
1. Reidar Moen.
2. Anne-Lise Moen.

Småbruker, arbeider
Ingolf Andreas Holstad
fra Ulefoss f. 1894 d. 1962.
g.m. Anna Margrethe Moen herfra f. 4/5-1892, d.a. Anders Toresius Moen.
1. Alf Nikolai Holstad f. 4/2-1915. Overtok eiendommen.
2. Solveig Holstad g.m. Anders Kronborg.
3. Aagot Holstad g.m. Evald Jørgensen.
Eier 1933.

Alf Nikolai Holstad herfra (Alf Holstad) f. 4/2-1915.
g.m. Martha Halvorstå.
1. Reidar Holstad. Se nedenfor.
Eier 1962.

Reidar Holstad.
Eier ?

Moen store eksisterer ikke lenger på bnr 26. Jorda har trolig blitt utskilt med nye bruksnummer (11/40 og 59?).


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Moen lille
Gnr 11 - bnr 27. "Gaard" (1906).

Denne eiendommen ligger rett sør for Moen store.

Adresse i 2019: Vinsåsvegen 30.

Skyldsatt i 1906 og solgt via Kirkedepartementet til private.

Arbeider, husmann
Svend Christensen Moen
fra Høydalen i Kilebygda, Solum dpt. 20/5-1787 d. 14/10-1842 på Moen, 59 år gml., s.a. Christen Svendsen og Cathrine Svendsdatter.
g. i Holla 14/11-1811 m. Anne Maria Andersdatter (Maria Andersdatter) fra Moen store dpt. 24/7-1785 i Solum d. 30/6-1869 på Moen som enke, 84 år gml., d.a. Anders Pedersen Moen.
1. Christen Svendsen f. 3/1-1812. Se Myhra under Prestegården.
2. Anders Svendsen f. 19/8-1814.
3. Karen Svendsdatter f. 6/7-1817 g.m. Anders Olsen Bjørndalen. Se Bjørndalen under S. Fen.
4. Marthe Svendsdatter f. 19/9-1820 g.m. Anders Gjertsen. Se Familie 16 - Verket 1845.
5. Anne Maria Svendsdatter f. 17/9-1824 g.m. Ole Nilsen. Se nedenfor.
6. Andrea Svendsdatter f. 4/1-1830.
Bruker 1811.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sven Christensen Moen og Maria Andersdatters Christen: Ingebor Clausd. Kaasa, Ellen Andersd. Moen, Anders Pedersen Moen, Halvor Christensen Odden og Turvild Gundersen Moen.
F.f. Sven Christensen Moen og Maria Andersdatters
Anders: Anne Gladhuus, Ellen Moen, Ole Gladhuus, Ole Andersen Kaasen, og Turvild Gundersen Moen.
F.f. Huusmand Sven Christensen Strigen og Maria Andersdatters
Karen: Ellen Moen, Mette Eie, Clemmet Moen, Tollev Eie og Ole Eiestranden.
F.f. Huusmand Sven Christensen Strigen og Maria Andersdatters
Marthe: Ellen Moen, Ingebor Moen, Clemmet Moen, Jørgen Espevolden og Christen Olsen Wrk.
F.f. Inderste Sven Christensen Moen og Maria Andersdatters
Anne Maria: Anne Gladhuus, Ellen Heisholt, Clemmet Heisholt, Jørgen Holden og Søren Olsen Gladhuus.
F.f. Svend Christensen Moen og Maria Andersdatters
Andrea: Ellen Andersd. Heisholt, Inger Olsd. Gladhuus, Clemmet Heisholt, Søren Olsen Gladhuus og Christen Svendsen Moen.

Sven Christensen ble født på plassen "Moe-sæter" i Kilebygda.

Arbeider, husmann
Ole Nilsen Moen fra Sverdstein under Ø. Helgen
f. 25/1-1822, s.a. Nils Tollefsen Sværdsteen.
g. i Holla 19/9-1847 m. Anne Maria Svendsdatter herfra f. 17/9-1824, d.a. Svend Christensen Moen.
Forlovere: "
Ole Olsen Uhlefoss og Christen Svendsen Moen."
1. Karen Olsdatter f. 17/3-1848.
2. Nils Olsen f. 22/11-1851.
3. Andreas Severin Olsen f. 21/2-1856.
4. Martinius f. 14/9-1864 d. 14/9-1864.
Bruker 1847.

F.f. Huusmand Ole Nielsen Moen og Anne Svendsdatters Karen: Anne Maria Kjøstolsd. Saugbr., Andrea Svendsd. Moen, Tollef Nielsen Holla, Anders Gjertsen Wrk., Christen Svendsen Myhra.
F.f.
Huusmand Ole Nilsen Moen og Anne Svendsdatters Nils: Ingebor Olsd. Holla, Maren Nielsd. Sværdsteen, Ole Olsen Saugbr., Christen Svendsen Myhren, Anders Nilsen Sværdsteen.
F.f.
Huusm. Ole Nilsen Moen og Anne Maria Svendsdatters Andreas Sevrin: Anne M. Kjøstolsd. Saugbr., Andrea Svendsen Moen, Tollef Nilsen Holla, Gunder Torvildsen Moen, Svend Christensen Myhra.
F.f. Ole Nilsen Moen og Anne Maria Svendsdatters Martinius (Ingen faddere). Hjemmedøbt 14/9 ved Gjordemoderen, død den 14/9-1864 uden at komme i Kirke.

Under folketellinga 1865 kan vi se at hans gamle mor bor her og er 81 år gml.

Skomaker Jørgen Thorsen med familie bodde på Moen i tiden 1868-1891. Se Hus ved Lommerud.

Skomaker med eget verksted
Jørgen Thorsen Moen fra Kåsa under Tveit f. 26/7-1834 d. 6/7-1913 på Lommerud, av "udmattelse, gikk (sig) bort i Skoven, s.a. Thor Jørgensen Tvedt.
g. i Holla 27/12-1862 m. Marthe Thomasdatter fra Ødegården(6) under S. Fen f. 23/11-1836 d. 9/10-1909 på Lommerud, d.a. Thomas Andersen Ødegaarden.
Forlovere: "
Ole Jørgensen Tvedt og Ole Gundersen Tvedt."
1. Torine Jørgensdatter f. 29/10-1863 g.m. Karl Simonsen Haatveit. Se Håtveit lille(1).
2. Maren Jørgensdatter f. 7/6-1867.
3. Inger Thomine Jørgensdatter f. 13/3-1872 g.m. Nils Gulliksen fra Lunde i Tel. Se nedenfor.
4. Hilde Marie Jørgensdatter (Hilda Moen) f. 25/4-1881 g.m. Halvor Halvorsen Lommerud. Se Lommerud.
Bruker 1868.

F.f. Skomager Jørgen Thorsen Tvedt og Marthe Thomasdatters Torine: Gurine Gundersd. Vrk., Aaste Olsd. Tvedt, Ole Thomassen Vrk., Halvor Thorsen Tvedt, Thomas Tronsen Øgaarden.
F.f. Skomager Jørgen Thorsen Tvedt og Marte Thomasdatters
Maren: Gurine Gundersd. Vrk., Aaste Kirstine Olsd. Tvedt, Ole Thomassen Vrk., Halvor Thorsen Tvedt, Gunder Gundersen Tvedt.
F.f. Skomager Jørgen Thorsen Moen og Marthe Thomasdatters
Inger Thomine: Gurine Gundersd. Vrk., Inger Stensd. Briskemyhr, Ole Thomassen Vrk., Ole Tronsen Kastodden, Knud Jacobsen Briskemyhr.
F.f. Skomager Jørgen Thorsen Moen og Marthe Thomasdatters
Hilda Marie: Gurine Gundersd. Vrk., Thorine Jørgensd. Moen, Ole Thomasen Vrk., Thomas Tronsen Sagb., Nils Ellefsen Gunnerud.

Denne familien bodde på Kåsa under Tveit fra 1832 - 1867, på Moen lille fra 1868 - ca. 1906.
På begynnelsen av 1900-tallet (trolig i 1906) flytta de til et hus under Lommerud.

Under folketellinga 1891 bodde Nils Gulliksen her, som hadde gifta seg med dattra her.

Skogsarbeider, inderst (leieboer)
Nils Gulliksen f. ca. 1872 i Lunde
g.m. Ingeborg Thomine Jørgensdatter herfra f. 13/3-1872, d.a. Jørgen Thorsen Moen.

Moen lille ble skilt ut som eget bruk i 1906 og solgt av Kirkedepartementet til private.

Kjører (1893-1899), gruvearbeider (1901-)
Ole Hansen Moen
fra Roligheten under Tufte f. 2/8-1862 d. 11/1-1945, s.a. Hans Henrik Olsen Roligheden.
g. i Holla 26/5-1893 m. Ingeborg Andrea Kristiansdatter Værheim fra Drangedal f. 8/5-1873 d. 10/8-1960, d.a. Kristian Pedersen Værheim.
Forlovere: "
Lars Thomassen Roligheden og Kristian Kristensen Stua."
1. Hans Moen f. 4/10-1893. Se Furuheim av Moen lille under Prestegården.
2. Kristine Moen f. 28/9-1895.
3. Johannes Moen f. 19/9-1897. Se Furuheim av Moen lille under Prestegården.
4. Inger Moen f. 27/10-1899.
5. Hanna Moen f. 29/10-1901. Bodde i Tjølling, Vestfold.
6. Berthine Moen f. 9/12-1903. Bodde i Oslo.
7. Peder Moen f. 16/12-1905 d. 31/12-2000 g.m. Jonny Alise Johnsen fra Odden under Eie øvre f. 13/12-1911 d. 26/4-2001. Bodde ved Lanna på Ulefoss. Gravlagt på Kronborg nye.
8. Julette Moen f. 27/12-1907. Bosatt i Oslo.
9. Johanne f. 3/12-1910.
10. Harald Olsen Moen f. 18/4-1913. Overtok eiendommen.
11. Anne Moen f. 1915? Bosatt i Lierskogen ved Drammen.
Eier 1906.

F.f. Kjører Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristiansdatters Hans: Hans Olsen Roligheden, Halvor Andersen Ringsevje, Olaus Hansen Roligheden, Ida Hansd. do., Anne Larsd. do.
F.f. Gbr-søn Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristiansens
Kristine: Moderen, pige Karen Hansd. Roligheden, sliberiarb. Lars Halvorsen Øgaarden, do. Halvor Andersen Ringsevje, Sagbrugsarb. Hildus Hansen Roligheden.
F.f. Kjører Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristiansdatters
Johannes: Moderen, pige Karen Hansd. Roligheden, arb. Hans Olsen do., arb. Lars Halvorsen Ødegaarden, arb. Hildus Hansen Roligheden.
F.f. Pakhusmand Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristensdatters
Inger: Karen Hansen Roligheden, Moderen, Anders G. Langkaas, Lars Halvorsen Ødegaarden, Halvor Andersen Ringsevje.
F.f. Grubearb. Ole Hansen Rolighed og Ingeborg Andrea Kristiansdatters
Hanna: Pige Berta Hansen Rolighed, Barnets Moder, Grubearb. Hans Hansen Framnes, Snedker Hildus Hansen Rolighed, Grubearb. Halvor Barstad.
F.f. Grubearb. Ole Hansen Roligheden og Ingeborg Andrea Kristiansdatters
Berthine: Moderen, Karen Hansen Roligheden, Hildus Hansen do., Hans H. Framnæs.
F.f. Grubearb. Ole Hansen, Rolighed og Ingeborg Andrea Kristiansdatters
Peder: Moderen, Karen Hansen Rolighed, Grubearb. Lars Halvorsen Øgaarden og do. Hans Hansen Framnæs.
F.f. Grubearb. Ole Hansen Moen og Ingeborg Andrea Kristiansdatters
Julette: Barnets Moder, pige Karen Hansd. Rolighed, Husmand Ole Olsen Briskemyr, Former Hans Gulliksen Vrk.
F.f. Gbr. Ole Hansen Moen og Ingeborg Andrea Kristiansens
Johanne: Moderen, pige Kristine Olsen Moen, Arb. Hans Haugen, Framnes, Arb. Hans Gulliksen Vrk.
F.f.
Gbr. Ole Hansen Moen og Ingeborg Andrea Kristiansdatters Harald: Moderen, Pige Nora Hansen Ulefos, Arb. Hans Gulliksen Vrk., Arb. Hans Olsen Moen.


Harald Olsen Moen f. 18/4-1913 d. 26/10-1995.
g.m. Judith A. Jørgensen f. 19/4-1923 d. 27/11-1989, d.a. Jørgen og Ingeborg Jørgensen i Holla.
Eier 1944.


Moen lille - Vinsåsvegen 30
- 2019. Karttjeneste: Kommunekart.com


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Myra - Myren
Gnr 11 - bnr 12. Skyldmark 1894: 0 mark 43 øre.

Gammel husmannsplass under Holla Prestegård. Plassen er rydda før 1743.

Skyldsatt ved delingsforretning der flere bruk ble utskilt fra bnr 1, tinglyst 18/10-1892.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Myren fæstet fra Præst Sukov til Lars Heljesen mod Aarlig afgift 7 rdl., dat. 31 Jan. 1756."

Arbeider, husmann
Lars Helgesen Myhren
f. ca. 1708 bg. 16/4-1785. "Lars Helgesen Myren, 76 Aar 36 Uger."
g. i Holla 25/5-1733 m. Maren Andersdatter f. ca. 1705 bg. 2/12-1780. "Maren Andersd. Myren, 75 Aar 47 Uger."
1. Anders Larsen dpt. 1/1-1734. Se nedenfor.
2. Berthe Larsdatter dpt. 28/10-1736 g1g 1754 m. Thomas Thomasen. Se Kastekåsa(15) under Romnes. Berthe g2g i Nes, Sauherad 1755 m. Lorents Pedersen Sølverød i Nes.
3. Peder Larsen dpt. 19/2-1741. Se Familie 46 - Verket 1782.
4. Maren dpt. 1/12-1743 bg. 24/6-1745. "Mari Larsd. Myren, 1 1/2 Aar."
5. Sivert Larsen dpt. 10/12-1746. Se nedenfor.
6. Maren dpt. 7/11-1751 bg. 5/3-1752. "Maren Larsd. Myren, 17 Uger."
Bruker ca. 1743.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Lars Helgesen og Maren Andersdatters Anders: Gunder Platzen, Jon Eje, Helge Hansen, Birte Hougen, Johanne Hansd.
F.f. Lars Helgesen og Maren Andersdatters
Berte: Gullich Romenæs, Torbiørn Kaste, Joen Halvorsen, Berte Olsd., Kirsten Rasmusd.
F.f. Lars Helgesen og Maren Andersdatters
Peder: Ole Præstegaarden, Jørgen Gladhuus, Peder Jonsen, Inger Haug, Anna Gundersd.
F.f. Lars og Maren Myrens
Maren: Niels Søve, Torger Gladhuus, Sigbiørn Hansen, Inger Hougen, Helvig Gunnerud.
F.f. Lars Helgesen og Maren Andersdatters
Sigur: Anders Tvedt, Halvor Tvedt, Søren Olsen, Anne Hansd. Eeg, Kirsti Jørgensd.
F.f. Lars Myren og Maren Andersdatters
Maren: Hans Hougen, Ole Hougen, Niels Pedersen, Anna Eg, Pernille Espevolden.

Arbeider, huseier
Sivert Larsen herfra dpt. 10/12-1746 d. 16/9-1819 på "Myhren", 74 år gml.
g. i Holla 14/2-1779 m. Asber Halvorsdatter f. ca. 1752.
1. Sigri f. 24/10-1779 bg. 24/8-1781. "
Sigri Sivertsd. Myren, ved Holden, 1 Aar 43 Uger 3 Dage."
2. Halvor Sivertsen f. 9/1-1782.
3. Lars Sivertsen f. 4/2-1784.
4. Sigri Sivertsdatter f. 18/2-1792 g.m. Ole Eriksen Kabbestul. Se nedenfor.
Bruker ca. 1779.

F.f. Sivert Myren og Asber Halvorsdatters Sigri: Jan Smed, Gunder Berget, Niels Olsen Kaasen, Anne Lille Hotved, Cathrine Maria Jansd.
F.f. Sivert Myren og Asber Halvorsdatters
Halvor: Ole Andersen Tved, Niels Tolfsen, Peder Præstegaarden, Anna Lille Hotved, Ingeborg Gladhuus.
F.f. Sivert Myren og Asber Halvorsdatters
Lars: Jon Mellem Jentved, Gunder Berget, Ole Andersen Holden, Anna Lille Hotved, Birthe Evensd. Mellem Jentved.
F.f. Sivert Larsen Myren og Asber Halvorsdatters
Sigri: Jan Smed, Ole Jansen, Johannes Andersen Gunnerud, Anne Halvorsd. Hotved, Gunnild Christensd. Hotved.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 190, Digitalarkivet.
"Skjøde fra Sivert Larsen til Ole Eriksen paa Pladsen Myrens huse for 50 spd., dat. 3., thinglæst 4. Juli 1817."

Underoffiser, huseier
Ole Eriksen fra Kabbestul i Drangedal dpt. 1/2-1784, s.a. Erik Halvorsen.
g. i Holla 4/6-1816 m. Sigri Sivertsdatter herfra f. 18/2-1792.
Forlovere: "
Johannes Gunnerud og Ole Gladhuus."
1. Erik Olsen f. 20/7-1816.
2. Lars Olsen f. 14/9-1821 g. i Drangedal 28/10-1850 m. Anne Christensdatter Hegna. Se Slektsregister for Drangedal bind 3, side 81.
Bruker 1817.

F.f. Inderste Ole Erichsen Myhren og Sigri Sivertsdatters Erich: Gunnil Herregaarden, Mari Hougen, Ole Herregaarden, Halvor Hegnen og Anders Holdensætret.
F.f. Huusmand Ole Erichsen Myhren og Sigri Sivertsdatters
Lars: Anne Jonsd. Kaasen, Ingebor Gundersd. Moen, Ole Andersen Kaasen, Turvil Gundersen Moen og Anders Olsen Præstegaarden.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Bremer skrev at han nødig festa til noen som ikke var fra bygda, men dette gjør han nå av hensyn til «min gamle, hederlige og redelige husmand, Sivert Larsen».
Ole (Eriksen) fikk i arbeidsplikt, 3 uker i våronna og ei uke i høstonna. Siri ble pålagt 1 uke om våren og 3 uker på høsten. Dette var mindre enn forgjengeren. Festeavgifta var på 4 sølvdaler pr. år. Dette skulle betales før jul hvert år.

Familien Ole Eriksen med hustru og 2 sønner er registrert utflytta fra Holla til Drangedal i 1828. (Kilde: Utflyttingslistene i Holla kirkebok (1815-
1830). De ble etter hvert boende på gården Røysland i Landsmarka, Lunde.

Skomaker, husmann
Christen Hansen fra Halvorstå under Kolstad store f. 4/5-1799 d. 23/8-1883 på Sannes, s.a. Hans Christensen Halvorstaae.
g. i Holla 15/2-1824 m. Anne Maria Jensdatter "fra Eie" f. 1801 i Porsgrunn/ Gjerpen d. 3/9-1883 på Sannes, d.a. Jens NN.
Bruker 1829 - 1837. Se Sannes nedre(16).

Skomaker, husmann
Torgrim Gulliksen fra Nibb under Omtvedt f. 1/12-1801 på Brenne i Valebø, s.a. Gullik Torgrimsen Nib.
g. i Holla 29/12-1827 m. Maria Andersdatter f. ca.  1802. Se Nibb under Omtvedt.
Bruker ca. 1840.

Etter nesten 2 år , flytta denne familien tilbake til Nibb under Omtvedt.

Arbeider, husmann
Christen Svendsen Myhren fra Moen lille under Prestegården f.
3/1-1812 d. 2/6-1882 på Prestegården, som enkemann og fattiglem, 70 år gml., s.a. Svend Christensen Moen.
g. i Holla 28/12-1832 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Valøya under Vale f. 24/1-1811 d. 5/12-1863 på "Myren plads" av langvarig sygdom, 56 år gml., d.a. Halvor Pedersen Hvaløen.
Forlovere: "
Clemmet Chr. Heisholt og Ole Jørgensen Wærket."
1. Svend Christensen f. 10/9-1835 g. i Holla 28/12-1861 m. Karen Maria Hansdatter fra Hvalen(1) f. 4/7-1838 i Larvik. Se Kåsa under Prestegården.
2. Halvor Christensen f. 9/10-1839.
3. Anne Marie Christensdatter f. 25/5-1845. Se nedenfor.
4. Marthe Christensdatter f. 16/6-1851.
5. Christen Christensen f. 11/9-1856.

Bruker ca. 1844.

F.f. Huusmand Christen Svendsen Moen og Ingeborg Halvorsdatters Svend: Kirsten Halvorsd. Opsahl, Karen Svendsd. Wrk., Svend Moen, Clemmet Heisholt, Petter Halvorsen Opsahl.
F.f. Christen Svendsen Moen og Ingeborg Halvorsdatters
Halvor: Kirsti Halvorsd. Wrk., Marthe Svendsd. Moen, Ole Jørgensen Wrk., Anders Olsen Bjørndalen, Gunder Torvildsen Moen.
F.f. Huusmand Christen Svendsen Myhren og Ingeborg Halvorsdatters
Anne Marie: Marthe Svendsd. Wrk., Anne Svendsd. Præstegaarden, Anders Gjertsen Wrk., Ole Jørgensen Tved, Ole Olsen Præstegaarden.
F.f. Huusmand Christen Svendsen Moen og Ingebor Halvorsdatters
Marthe: Anne Svendsd. Moen, Andrea Svendsd. Præstegaarden, Ole Jørgensen Tved, Ole Nilsen Moen, Gunder Gundersen Præstegaarden.
F.f. Huusmand Christen Svendsen Myhra og Ingebor Halvorsdatters
Christen: Anne Svendsd. Moen, Maria Jørgensd. Steenstadstrand, Ole Nilsen Moen, Svend Christensen Moen, Halvor Christensen Moen.

Anne Marie Christensdatter Myren fikk ei datter her i 1873. Hun ble døpt Marie Olsdatter f. 30/3-1873. Se nedenfor.
Hun ble siden g.m. Gustav Bernhard Juliussen på Verket. Se Familie 1b - Verket 1920.

"
30/3-1873. Holden. Marie. (Marie Olsdatter). Uægte. Pigen Anne Maria Christensdatter Myren og opgiven Barnefader, Enkemand Ole Halvorsen Jøntved. Hjemmedøbt af Christen Myra.
Fadd: Aaste Jensd. Gunnerud, Kirsti Christensd. Myren, Christen Svendsen Myren, Østen Hansen Haugbakken, Jens Olsen Kaasa."

Jordarbeider på prestegården, handelsmann, leilending
Gunder Gundersen Myhra (Gunnar Gunnarsen Myhra) fra Skjørholt i Helgen f. 8/5-1842 d. 2/6-1909 på Myrastua av slag, 67 år gml., s.a. Gunder Gundersen Skjørholt.
g. i Holla 27/12-1867 m. Aaste Kirstine Olsdatter fra Verket f. 2/8-1845 d. 14/3-1920 på Vrangfoss av "Hjerneblødning og Alder, 74 år gml.", d.a. smed Ole Jørgensen. Se Familie 24 - Verket 1835.

1. Inger Kirstine Gundersdatter f. 4/3-1869 g.m. slusevokter Johan Kristian Johnsen. Se Vrangfoss 1910.
2. Gurine Gundersdatter f. 9/12-1871 g.m. maler Gunnar Knutsen. Se Familie 1 - Odden 1910.
3. Olava f. 5/5-1874 d. 15/5-1874 på Tveit.
4. Olava Gundersdatter f. 17/3-1876 g.m. verksarbeider Eivind Svensen. Se Fredheim under prestegården.

5.
Hanna Gundersdatter f. 21/6-1879.
6. Gunnar Gundersen (Gunnar Skjørholt) f. 25/6-1883. Se Vesthagv. 23 und. Søve.
7. Karl Gundersen f. 30/4-1887 under Prestegården. 1910: "Dagarbeider paa Jernværk".

8. Jørgen Gundersen f. 9/6-1890. 1910: "Dagarbeider paa Jernværk".
Bruker ca. 1887.


F.f. Arbeidsmand Gunder Gundersen Tved og Aaste Kirstine Olsdatters Inger Kirstine: Anne Kirstine Jørgensd. Hagen, Maren Nilsd. Rønningen, Hans Gundersen Skjørholt, John Sigurdsen Texle, Anders Pedersen Dahl af Mæhlum.
F.f. Gunder Gundersen Tved og Aaste Kirstine Olsdatters
Gurine: Karen Kirstine Isaksd. Hollenhagen, Berthe Maria Gundersdatter Holla, Jon Gundersen Hollenhagen, Ole Wetlesen Holla, Thomas Tronsen Tved. Hjemmedøbt af Ole Gundersen Holla.
F.f. Arbeider Gunder Gundersen Tved og Aaste Olsdatters
Olava: (ingen faddere). Hjemmedøbt 10. mai ved Ole Gundersen Holla, men død uden at komme i Kirken.
F.f. Gunder Gundersen Tved og Aaste Kirstine Olsdatters
Olava: Berthe Maria Gundersd. Holla, Gunhild Johnsd. Holla, Carl Gundersen Briskemyhr, Halvor Helliksen ditto, Halvor Gundersen Hollahagen, Hans Nilsen Steensrud.
F.f. Husm. Gunder Gundersen Hæggemoen og Aaste Kirstine Olsdatters
Hanna: Berthe Maria Gundersd. Holla, Thorine Jørgensd. Moen, Anders Olsen Moen, Hellik Halvorsen Gladhuus, Nils Nilsen Kaasa.
F.f. Husm. Gunnar Gunnarsen Holden og Aaste Kirstine Olsdatters
Gunnar: Nils Evensen Gunnerud, Johan Martin Gruvearb., Vetle Olsen ditto, Birthe Marie Gunnarsd., Holla, Anne Andersdatter Kaasen.
F.f. Husm. Gunnar Gunnarsen Præstegaarden og Aaste Kirstine Olsdatters
Karl: Birthe Marie Gundersd. Holla, Inger Kirstine Gundersd. Myra, Johannes Nilsen Siljan, Nils Evensen Gladhus, Gunnar Gunnarsen Præstegaarden.
F.f.
Husm. Gunnar Gunnarsen Præstegaarden og Aaste Kirstine Olsdatters Jørgen: Birthe Marie Gundersd. Holla, Gurine Gunnarsd. Myren, Nils Evensen Gladhus, Martin Pedersen Kaasen, Nicoline Mathiassen Holden.

Enka var syk under folketellinga 1910 og Marry Olsen fra Skien f. 10/10-1888, pleide den syke. De var leieboere her i 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 190, Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kirkedepartementet til John Johnsen Lindgren for kr. 1.500, - og Gjærdepligt, dat. 26. Juni, thingl. 15. Sept. 1894."

Hovsmed, selveier
John Johnsen Lindgren fra
Haugbakken f. 22/5-1841, s.a. Jon Nilsen Lindgreen.
g. i Holla 30/10-1863 m. Anne Karine Nilsdatter fra Verket f. 28/4-1843 på Smedkåsa under Prestegården, d.a. Nils Olsen. Se Familie 122 - Verket 1865.
Forlovere: "
Jørgen Pedersen Tvedt og Christen Svendsen Myren."
1. John Johnsen Lindgren f. 22/12-1864. Se nedenfor.
Eier 1894.

Det ser ut til at John Johnsen junior var enebarn.

F.f. Smed John Johnsen Lindgren Hougbakke og Anne Karine Nilsdatters John: Ingeborg Kirstine Thomasd. Hougbakken, Helene Olsd. Holla, Nils Olsen Næprud, Ole Johnsen Hougbakken, Ole Nilsen Næprud.

Smed ved gruvene (1900), selveier
John Johnsen Lindgren f. 22/12-1864 d. 1/6-1929.
g.m. Thora Helliksdatter fra Lunde i Tel. f. ca. 1863 d. 29/8-1922.
1. Jonas Lindgren f. 19/4-1885 d. 14/1-1973 g.m. Gunhild Holtskog f. 3/12-1884 d. 7/1-1977. Smedlærling i 1900. Han drev smie i Lunde noen år. Siden ble han rutebilsjåfør.
     Gravlagt på Lunde i Nome.
2. Hilda Karine Lindgren f. 1895.
3. Halvor Lindgren f. 18/5-1899 d. 7/10-1935 på Trolltorød. Gravlagt på Nøtterøy.
Beboere i 1900.

John Johnsen Lindgren kjøpte Skjellaug i Lunde og bodde der en tid før de solgte og kjøpte Stangeby gård på Nøtterøy ved
Tønsberg. De er gravlagt på Nøtterøy kirkegård.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 190, Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Johnsen (Lindgren) til brødrene Jørgen Nilsen og Nils Nilsen for kr. 5.000,- dat. 17. febr., thinfl. 27. Juni 1906."

Nils og Jørgen, sønner av Nils Johnsen Lindgren, kjøpte det som var igjen av Myra-gården av farbroren i 1906.

Smed, gruvearbeider, selveier
Nils J. Lindgren (Nils Nilsen Lindgren) fra Haugbakken f. 29/3-1882 d. 3/6-1972, s.a. Nils Johnsen Lindgren.
g.
borgerlig hos Skien byfogd 19/8-1905 m. Anne Bolette Malmstrøm (Nanna Lindgren) f. 19/8-1886 i Sannidal d. 19/2-1972, d.a. skredder Jens Hansen Malmstrøm.
Forlovere: "
Smed Nils Jonsen Lindgren og Skrædder Jonas Jensen Malmstrøm."
1. Emilie Alvilde Lindgren f. 21/12-1906 g.m. Kittil Sundet. Se Aug. Cappelensv. 11 under Verket.
2. Jens Nikolai Lindgren f. 7/5-1909. Se Vang.
3. Arne Lindgren f. 28/5-1911 (KB) d. 21/4-1981 g.m. Signe Haugland f. 8/11-1916 d. 10/11-2013. Gravlagt på Kronborg nye.
4. Olga Kristine Lindgren (Olga Thorsell) f. 14/9-1913 g.m. Sverre Sigfred Thorsell (Sverre Thorsell). Se Aug. Cappelensv. 8.
5. Nils Lindgren f. 20/6-1915. Se nedenfor.
6. Alise Lindgren f. 14/6-1919. Død 25 år gml. i 1944.
7. Einar Lindgren f. 12/5-1921 d. 19/3-2008 g.m. Tora Kasin fra Gransherad f. 22/2-1923 d. 16/3-2010. Gravlagt på Kronborg nye.
8. Willy Lindgren f. 9/5-1924 d. 30/3-1982 g.m. enke Margareth Hanes f. Askedølen. Gravlagt på Kronborg nye.
Eier 1906 av 1/2 part.

F.f. Smed Nils Nilsen Lindgren Haugbakken og Anne Bolette Jensdatters Emilie Alvilde: Maren Larsen Kolle, Kristine Thomassen Lindgren, Nils Nilsen Lindgren, Vilhelm Malmstrøm.
F.f. Grubearb. Nils Nilsen Myra og Anne Bolette Jensdatters Jens Nikolai: Elise Olsen Vrk., Tron Olsen Vrk., Vilhelm Jensen Malmstrøm, Nils Johnsen Lindgren, Ella Nilsen Lindgren.
F.f. Grubearb. Nils Nilsen Myra og Anne Bolette Malmstrøms Arne: Moderen, Laura Malmstrøm, Jørgen Nilsen Lindgren, Faderen.
F.f. Grubearbeider Nils N. Lindgren og Anne B. Jensens Olga Kristine: Anne N. Lindgren, Nora Tronsen, Jørgen N. Lindgren og Faderen.
F.f. Grubearb. Nils Nilsen Myra og Anne Bolette Jensdatters Nils: Kone Nanna Nilsen, pige Johanne Tronsen, Jørgen Nilsen, Faren.
F.f. Grubearb. Nils Nilsen Lindgren, Myra og Anne Bolette f. Jensens Alise: Ella Rognlien, Asker(?), Jørgen Nilsen LIndgren, Foreldrene.
F.f. Grubearb. Nils Nilsen Lindgren, Myra og Anne Bolettes Einar: Anne Nilsen Lindgren, Karen Nilsen Lindgren, Nils Nilsen Lindgren, Jørgen Nilsen Lindgren.
F.f. Grubearb. Nils Nilsen Lindgren, Myra og Anne Bolettes Villi: Foreldrene, Elfrid Myra og Jørgen Myra.

Da dette nygifte ekteparet ble skrevet inn i Holla kirkebok, var det nevnt at han var utmeldt av Statskirken.
Denne familien flytta til eiendommen Vesleheimen.

Grubearbeider, selveier
Jørgen J. Myra Lindgren
fra Haugbakken
f. 15/10-1876 d. 14/3-1941, s.a. Nils Johnsen Lindgren.
g. i Holla 3/5-1901 m. Karen Jensdatter fra Helgeroa i Brunlanes f. 23/10-1876 d. 26/6-1952, d.a. sjømann/ fisker Jens Andersen af Helgeroen.
1. Elfrida H. Lindgren f. 13/12-1906 d. 28/11-1991.
2. Jenny Katrine Lindgren f. 9/7-1917.

Eier 1906 av 1/2 part.

F.f. Grubearb. Jørgen Nilsen Lindgren og Karen Jensens Jenny Katrine: Nanna Nilsen Lindgren, Marie Buverud, Nils Nilsen Lindgren, faren.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 190, Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 20., tingl. 24. juni 1916, hvorved til Ivar Nilsen Lindgren er utskilt bnr 39 Aas av skyld 3 øre." Se Aas.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 190, Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning av 12/8-1943, Grunnbokført (tingl.) 22/8-1943, hvorved utskilles parcellen bnr 41 Myrvold av skyld 20 øre. Se Myrvold.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folio 190, Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning av 3/8-1943, Grunnbokført 23/8-1943, hvorved utskilles parcellen bnr 42 Hellestad av skyld 3 øre. Se Hellestad.

Selveier
Nils Lindgren
herfra f. 20/6-1915 d. 27/3-2011, s.a. Nils N. Lindgren.
g.m. Hjørdis Johanne Larsen fra Hurdal f. 1/3-1920 d. 10/2-2010.
1. Vidar Lindgren.
2. Nils Arne Lindgren.
3. Edel Lindgren.
4. Sten Roar Lindgren.
5. Runa Lindgren.
Eier ca. 1985 av 1/2 part av Myra.

Hjalmar Lindgren, sønn av Jørgen J. Lindgren, ble eier av den andre fjerdedelen fra 1944.

Herfra har det blitt utskilt mange hustomter.
Myra - området i 2019.
Karttjeneste: Kommunekart.com


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Møllerløkka
Gammel husmannsplass under Holla Prestegård.

Vi kan anta at Søren Møller ved jernverkets mølle med familie bodde her.
Han er nevnt første gang i Holla kirkebok i september 1726.

Møller
Søren Knudsen Møller fra Mølla på Sagbruket, s.a. Knud Møller.
g.m. Kirstine Larsdatter
1. Dorthe Maria Sørensdatter dpt. 15/9-1726.
2. Anniken Sørensdatter dpt. 26/10-1732.
Bruker ca. 1726.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Søren Møller og Kirstine Larsdatters Dorthe Maria: Steen Jansen, Clemet Erichsen, Hans Knudsen, Sara Clemetsd., Anne Knudsd.
F.f. Søren Knudsen Møller og Kirstine Larsdatters
Anniken: Steen Jansen, Anders Isachsen, Bertel Bomhof, Kirsten Tausan, Inger Bomhof.

Thomas Møller


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Bakken | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Neperud - Næperud - Dreier
Neperud er en gammel husmannsplass under Prestegården. Navnet ble endret en gang på siste halvdel av 1800-tallet til Dreier.
Her bodde jerndreierne på det nye smelteverket. Derav det "nye" navnet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Næberød fæstet fra Præst Sukov til Halvor Halvorsen mod Aarlig afgift 7 rdl., dat. 3. Febr. 1756."

Verksarbeider (former?)
Halvor Halvorsen Næperud f. ca. 1719 (konf. i Holla 1741) bg. 6/2-1779. "Halvor Andersen(!) Næberud, 60 Aar." (Skifte 1779)
g1g i Holla 27/12-1744 m. Anna Evensdatter f. ca. 1720 bg. 11/12-1763. "Anna Evensd. Næberud, 43 Aar.", d.a. Even NN.
g2g i Holla 5/10-1765 m. Berthe Andersdatter f. ca. 1706 bg. 23/9-1780. "Berthe Andersd. Næberud, 74 Aar 4 Uger 2 Dage."
Bruker 1756. Se Familie 46 - Verket 1762.

Verksarbeider, spigersmed
Anders Halvorsen Næberud
dpt. 25/12-1745 bg. 29/9-1800. "Anders Halvorsen Næberud, 55 Aar.", s.a. Halvor Halvorsen Næberud. Se Familie 46 - Verket 1762.
g. 2/8-1772 m. Aslaug Eriksdatter fra Sagene dpt. 12/8-1753 bg. 3/1-1800. "Aslou Ericsd. Næberud, 46 Aar.", d.a. møller Erik Rasmussen. Se Familie 7 - Sagene 1740.
Bruker ca. 1780. Se Familie 44 - Verket 1782.

Spigersmed
Halvor Andersen Næberud fra Verket dpt. 9/7-1775, s.a. Anders Halvorsen Næberud. Se Familie 44 - Verket 1782.
g. i Holla 11/8-1802 m. Ingeborg Gundersdatter fra Bakken under Verket  dpt. 10/11-1771 d. 21/7-1835 på Neperud, d.a. Gunder Halvorsen.
Bruker ca. 1800. Se Familie 18 - Verket 1822.


 


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Nygårdsvold
Gnr 11 - bnr 61.

Utskilt fra bnr 1 ved skylddelingsforretning tinglyst 15/7-1936.

Skyld 1950: 0 mark 75 øre. Areal 2019: 39 898 kvm.

Adresse 2020: Herregårdsvegen 84.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/61 Nygårdsvoll.
"Dagbokført 12/5-1937. Skjøte fra Kirkedepartementet til Anders A. Moen for kr. 2.775,- med videre, grunnbokført 21/5-1937."

Bonde, selveier
Anders A. Moen fra Moen store f. 5/2-1902 d. 20/4-1951, s.a. Anders Nilsen Høgsete.
g.m. Ingeborg Kristine Briskemyr fra Briskemyr under Tveit f. 2/2-1909 d. 7/5-1982, d.a. Kristen Briskemyr.
1. Anna Karine Moen f. 28/6-1927 g.m. Peder Werner Nilsen f. 11/10-1919 d. 22/11-2014. Gravlagt på Kronborg nye.
2. Karen Moen f. 24/11-1929 d. 14/3-1993 g.m. Willy Ernst Jørgensen (Willy Jørgensen) f. 24/12-1920 d. 7/11-2001. Gravlagt på Kronborg nye.
3. Klara Moen g1g m. Ole Kåre Romnes f. 7/4-1929 d. 28/7-1957. Klara g2g m. Einar N. Norendal f. 8/7-1927 d. 2/7-1977. Bosatt i Nes (Gvarv-området), Sauherad.
4. Ingeborg Moen g.m. Halvor Nilsen.
5. Randi Moen g.m. Olav Lohne i Tørdal, Drangedal.
6. Ragnhild Moen g.m. Nils Sånund Garmo. Bodde på Notodden.
Eier 1937.

Besetning i 1952: 1 hest, 2 kuer og 1 kvige.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/61 Nygårdsvoll.
"Dagbokført 20/10-1975. Kart, oppmåling og skylddelingsforretning av 12/9, grunnbokført 6/11-1975, vedkommende bnr 187 av skyldmark 0,01. Se Herregårdsvegen 90.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/61 Nygårdsvoll.
"Dagbokført 15/6-1976. Skjøte udatert til Anna Karine Nilsen for kr. 45.000,-

Anna Karine Nilsen f. Moen.
Eier 1976.

Steinar Oppberget f. 1959.
Liv Jorunn Nilsen f. 1959.


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Ringsevja - Ringsevje
Gnr 11 - under bnr 1.

Gammel husmannsplass under Prestegården. Som regel bolig for 2 familier.

Det var to plasser med navnet Ringsevja i Holla. Denne lå under Prestegården og den andre lå under Søve.
Se også Ringsevja under Søve.

Denne plassen ble, var det meste, leid bort til eierne av Holla jernværk/ Ulefos Jernværk og var bebodd av jernverksarbeidere og deres familier.
Disse familiene er også nevnt som arbeidere på Jernverket.

Den første kjente beboer på Ringsevja under Prestegården var Jon Pedersen.

Verksarbeider, husmann med jord
Jon Pedersen Ringsevje fra V. Heisholt f. ca. 1681 bg. 13/8-1724. "Jon Pedersen, 43 Aar.", s.a. Peder Jonsen Heisholt.
g.m. Marthe Rasmusdatter fra N. Vale i Valebø f. ca. 1688 bg. 18/10-1746. "Marthe Rasmusd. Ringsevjen, ved Holden, 58 Aar.", d.a. Rasmus Evensen Wale.
1. Karen Jonsdatter f. ca. 1711 g.m. Peder Nilsen. Se M. Glaholt under Vale i Valebø.
2. Rasmus Jonsen f. ca. 1715. Se Huset under Kolle.
3. Peder Jonsen f. ca. 1718. Død før skifte etter farmora på V. Heisholt i 1736.
4. Ingeborg dpt. 23/3-1721. Død før skifte etter farmora på V. Heisholt i 1736.
5. Gunder dpt. 12/4-1722. Død før 1723.
6. Gunder Jonsen dpt. 4/7-1723. Bodde på Strømodden under Åfoss i Solum.
Bruker ca. 1710.

Enka Marthe Rasmusdatter ble g2g med Alf Bjørnsen Tvara. Se Tvara.

Verksarbeider, husmann med jord
Ole Enersen Ringsevje fra Verket f. ca. 1704 bg. 27/4-1770. "Ole Enersen Ringsevje, 66 Aar.", s.a. Ener NN. Se Familie 3 - Verket 1700.
g. i Holla 20/4-1727 m. Anne Jensdatter f. ca. 1708 bg. 20/5-1747. "Anne Jensd. Wrk., 39 Aar.
Bruker 1733. Se Familie 4 - Verket 1740.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Ringsevien fæstet fra Præst Sukov til Niels Olsen mod Aarlig afgift 11 rdl., dat. 4. Febr. 1747."

Verksarbeider, husmann med jord
Nils Olsen Ringsevje fra Verket dpt. 1/2-1728 bg. 5/10-1804. "Niels Olsen Ringsevje, 80 Aar.", s.a. Ole Enersen. Se Familie 4 - Verket 1740.
g.m. Kirsten Larsdatter fra Holtan i Helgen dpt. 28/1-1725 bg. 13/10-1804. "Kirsten Larsd. Ringsevje, 78 Aar.", d.a. Lars Jensen Holtene.

Bruker 1747. Se Familie 28 - Verket 1762.

Nils Olsen fornya festekontrakten i 1757. Nå hadde festeavgiften økt til 23 rdl. pr. år.

Hammerdreng
Lars Nilsen Ringsevjen fra Verket dpt. 23/3-1758 d. 10/5-1827 på Ringsevja under Søve, s.a. Nils Olsen Ringsevjen.
Se Familie 28 - Verket 1762.
g. i Holla 11/10-1787 m. Berthe Evensdatter fra M. Jøntvedt(1) dpt. 16/4-1767, d.a. Even Halvorsen Jøntvedt.
Se denne familien på Verket. Se Familie 56 - Verket 1822

Verksarbeider
John Larsen Ringsevjen fra Verket (Ringsevja) f. 5/12-1804 d. 9/6-1891 i Hollakåsa av "Influensa", s.a. Lars Nilsen Ringsevjen. Se Familie 56 - Verket 1822.
g. i Holla 4/6-1831 m. Ingeborg Maria Isaksdatter fra Porsgrunn f. ca. 1802 d. 7/3-1876 på Verket, 71 år, d.a. Isak Christensen i Porsgrunn.
Forlovere: "Ole Halvorsen Saugbruget og Even Larsen Ringsevjen."
Se denne familien på Verket. Se Familie 38 - Verket 1835.

 


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Sandbakken
Gammel husmannsplass under Holla Prestegård.

Festet bort til jernverket som boplass for jernverksarbeidere. Her bodde det vanligvis 2 familier.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Sandbakken fæstet fra Præst Sukovs Enke til Hans Olsen mod Aarlig afgift 23 rdl., dat. 4. Jan. 1757."

Verksarbeider, husmann med jord
Hans Olsen fra Verket dpt. 18/2-1731, s.a. Ole Enersen. Se Familie 4 - Verket 1740.
g. i Holla 29/12-1754 m. Kirsten Torstensdatter fra Verket dpt. 9/10-1735, d.a. Torsten Amundsen. Se Familie 5 - Verket 1740.
Bruker 1757. Se Familie 12 - Verket 1762.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Sandbakken fæstet fra Præst Holm til Jens Olsen mod Aarlig afgift 85 rdl., dat. 8. Sept. 1758."

Verksarbeider, husmann med jord
Jens Olsen fra Lommerud dpt. 19/5-1750, s.a. Ole Jensen Lommerud.
g. i Holla 9/8-1772 m. Anna Johansdatter fra Verket dpt. 27/5-1749, d.a. Johan Arvesen.
Bruker 1758. Se Familie 13 - Verket 1782.

OBS! Dette er ikke samme person som Jens Olsen Ringsevjen, som kom i klammeri med forvalteren på Jernverket.
Han finner du her: Se Familie 40 - Verket 1762.


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Smedkåsa - Vestkaasen - Nilskaasen
Gnr 11 - bnr 4.

Eiendommen ble i sin tid kalt for Smedkåsa p.g.a. at smeden Ole J. Lindgren festa plassen en del år.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Væstre Kaasen fæstet fra Pastor Stabel til Hans Jonsen, dateret 22. Nov. 1731, mod Aarlig Afgift 205 rdl."

Hans Jonsen f. ca. 1696 bg. 10/8-1742. "Hans Jonsøn, 46 Aar."
g. i Holla 30/11-1721 m. enke Anne Olsdatter fra Saga.
1. Ole Hansen dpt. 10/5-1722.
Bruker 1731.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Jonsen og Anne Olsdatters Ole: Hans Nielsen, Even Torgusen, Kiøstol Tronsen, Kirsten Pedersd., Anne Mognsd.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Vestre Kaasen fæstet fra Præst Sukov til Ole Pedersen mod Aarlig Afgift 23 rdl., dateret 10. Feb. 1756."

Soldat, arbeider, husmann
Ole Pedersen Kaasen fra Geitebua i østre Helgen dpt. 9/7-1719 d. 5/5-1801. "
Ole Pedersen Kaasa, død den 5. Maj, 81 Aar.", s.a. Peder Jensen Gieddeboen.
g1g i Holla 14/6-1750 m. Maren Helgesdatter (Mari Helgesdatter) fra Gunnerud dpt. 24/3-1720 bg. 2/3-1753. "
Maren Helgesd. Kaasen, 23 Aar.", d.a. Helge Halvorsen og Gunhild Povelsd.
Forlovere: "
Gunder Olsen Tved og Halvor Olsen Tved."
g2g i Holla 9/6-1778 m. Gunhild Jonsdatter f. ca. 1747 bg. 18/1-1809. "
Gunnild Jonsd. Kaasen, 62 Aar."
Forlovere: "
Ole Halvorsøn Holden og Rasmus Andersøn Rødning."
1. Karen Olsdatter dpt. 25/12-1751 g.m. Nils Nilsen. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
2. Maren f. 28/4-1780 bg. 31/8-1781. "Maren Olsd. Pgd. Kaasen, ved Holden, 1 Aar 17 Uger 6 Dage."
3. Anne Olsdatter f. 7/1-1792. Konfirmert 17 år gml. i 1809 som "Anne Olsd. Præstegaarden Kaasen."
Bruker 1756.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Pedersen Tvara og Maren Helgesdatters Karen: Tyge Tvara, Halvor Halvorsen, Anders Gunnerud, Pernille Jacobsd., Maren Tygesd.
F.f. Ole Pedersen Væst-Kaasen og Gunnild Jonsdatters 
Maren: Gunder Berget, Jan Smed, Niels Kaasen, Anna Berget, Karen Olsd.
F.f. Ole Pedersen Kaasen og Gunnild Jonsdatters
Anne: Gunder Bærget, Niels Nielsen Kaasen, Johannes Andersen Gunnerud, Asber Myren, Karen Jonsd. Kaasen.

Teksten i Holla kirkebok ved Ole Pedersens andre vielse: "Enkemand Ole Pedersøn vestre Kaasen og Gunnill Jonsd."
Vi kan derfor trygt slå fast at det var her på "
Vestre Kaasa" de bodde. Dette ser vi igjen ved fadderlista til barn nr. 2 Maren.

Første kone, Maren Helgesdatter, ble født etter at faren døde på Klovdal(1) i 1719. Mora, Gunhild Paulsdatter ble
g2g med Arne AndersenGunnerud.

Skifte etter Mari Helgesdatter her i 1776. Se Gjermundsen side 122.

Jordarbeider, husmann
Nils Nilsen Kaasen fra Stensrud under Tveit dpt. 31/8-1755 d. 24/2-1834 på Kåsa, 83 år gml., s.a. Nils Isaksen Stensrud.
g. i Holla 19/5-1777 m. Karen Olsdatter herfra dpt. 25/12-1751 d. 2/2-1823 på Kåsa, 76 år gml., d.a. Ole Pedersen Kaasen.
1. Maren Nilsdatter dpt. 26/9-1778 g.m. Hans Olsen. Se Nordstå under Helgen store.
2. Nils Nilsen f. 4/6-1784. Se Berget under prestegården.
3. Ole Nilsen f. 18/8-1787. Se nedenfor.
Bruker ca. 1778.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Nielsen Vestre Kaasen og Karen Olsdatters Maren: Jan Smed, Sivert Myren, Tollef Præstegaarden, Anna Berget, Karen Gunnerud.
F.f.
Niels Nielsen Vest Kaasen og Karen Olsdatters Niels: Gunder Berget, Ole Pedersen Kaasen, Salve Præstegaard, Aslou Næberud, Gunnild Gunnerud.
F.f. Niels Nielsen Kaasen og Karen Olsdatters 
Ole: Hans Vibeto, Gunder Berget, Ole Jansen Smed, Asber Halvorsd. Myren, Gunnild Andersd. Gunnerud.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Nils Nilsen og Kari Olsdatter festa av Bremer i 1806. I kontrakten stod at avgifta er 5 rd. årlig, og videre: «Hvis min hustru Laurine Bremer mig overlever, da hende 1 rd. aarlig betales saalenge hun lever og enke forbliver. Foruten denne afgift gaar han hende tilhaande med jordens drift, hvis hans aar tillader det, og hun ham behøver. Derfor og for hans prøvede hengivenhed, troskap og duelighed, skjenker jeg ham dette feste og tilstaar ham, saa lenge han lever 28 skill. i daglige arbeidspenge vinter som sommer. Seterhavn i Høydalen for 3 kuer og 4 sauer og hjemmehavn i præsteskoven, dessuten hva brænde- og gjerdefang han med sparsomhed behøver, saalenge samme i heimeskoven er at erlange, mod at han forpligter sig til at komme, naar han kaldes og oppfører sig som hidtil nidkjær for mit vel.»

Arbeider, husmann
Ole Nilsen Kaasen herfra f. 18/8-1787 d. 8/4-1852 på Kaasa av "Slagtilælde", 65 år gml., s.a. Nils Nilsen Kaasen.
g. i Holla 29/12-1815 m. Karen Kjøstolsdatter (Kari Kjøstolsdatter) fra N. Namløs(3) f. 11/4-1790 d. 21/3-1849 på Kåsa av Tæring, 57 år gml., d.a. Kjøstol Tronsen Namløs.
Forlovere: "
Niels Kaasen og Ole Herregaarden."
1. Nils Olsen f. 10/10-1819. Se Familie 122 - Verket 1865.
2. Aslaug Maria Olsdatter f. 31/3-1823.
3. Kjøstol Olsen f. 2/7-1826 d. 18/10-1850 av tæring på Kåsa under Prestegården som ugift skredder, 24 år gml.
Bruker ca. 1834.

F.f. Huusmand Ole Nielsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters Niels: Marthe Namløs, Anne Olsd. Kaasen, Niels Kaasen, Niels Berget og Gunder Namløs.
F.f. Huusmand Ole Nielsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters
Asloug Maria: Bergith Berget, Maria Jensd. Uhlefossgaard, Tron Namløs, Gunder Kaasen og Lars Nielsen Berget.
F.f. Huusmand Ole Nielsen Kaasen og Karen Kiøstolsdatters
Kiøstol: Bergith Berget, Maria Jensd. Uhlefossgaard, Tron Namløs, Gunder Kaasen og Lars Nielsen Berget.

Gruvearbeider, husmann
Ole Sørensen
fra Glahus under prestegården f. 25/11-1833 d. 1904 på Teigen, s.a. Søren Olsen Gladhus.
g1g i Holla 29/12-1853 m. Berthe Karine Andersdatter fra Hegna under Værstad f. 2/10-1827 d. 9/3-1863 på Kåsa av tæring, 30 år gml., d.a. Anders Halvorsen Hegna.
Forlovere: "
Ole Olsen Wibetoe og Johannes Herregaarden."
g2g i Holla 7/6-1863 m. Anne Andersdatter fra M. Vibeto(1)
f. 27/12-1826 d. 7/11-1900 av astma på Teigen, d.a. Anders Thomassen Wibetoe.
Forlovere: "
Anders Andersen Vibeto og Ole Andersen Vibeto."
1. Søren Olsen Bjørndalen f. 8/5-1854. Hjalp faren på Bjørndalen under Fen øvre i 1875. Flytta siden til Kragerø og ble vognmann.
2. Anders Olsen d.e. f. 3/12-1855.
3. Anne Kirstine Olsdatter f. 28/4-1859 g.m. kaptein Andersen. Bodde i Kragerø.
4. Inger Olsdatter f. 24/12-1860 død ca. 20 år gml.
Barn i 2. ekteskap:
5. Berthine Olsdatter f. 27/8-1865.
6. Anders Olsen Bjørndalen d.y. f. 4/9-1867. Døpt i nye "Ulefoss kirke".
Se Bjørndalen under S. Fen.
7. Johannes Olsen Bjørndalen f. 12/10-1869. Se M. Namløs(1) "Teigen".
Bruker 1855.

F.f. Inderst Ole Sørensen Gladhuus og Karine Andersdatters Søren: Berthe Maria Olsd. Vrk., Ingebor Jensd. Gunnerud, Søren Gladhuus, Johannes Jensen Herregaarden, Jens Jensen Gunnerud.
F.f. Huusmand Ole Sørensen Kaasen under Præstegaarden og Berthe Andersdatters
Anders: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Inger Sørensd. Gladhuus, Anders Halvorsen Kaasen, Henrik Halvorsen Vrk., Anders Olsen Kaasa.
F.f. Huusmand Ole Sørensen Kaasa og Berthe Karine Andersdatters
Anne Kirstine: Barnets Moder, Marthe Karine Olsd. Hægna, Søren Gladhuus, Johannes Herregaarden, Ole Olsen Strandkaasen.
F.f. Husm. Ole Sørensen Kaasa og Berthe Karine Andersdatters
Inger: Barnets Moder, Asloug Thoresd. Kaasa, Søren Olsen Gladhus, Johannes Herregaarden, Thorsten Johnsen Holla.
F.f. Husm. Ole Sørensen Kaasen og Anne Andersdatters
Berthine: Karen Maria Olsd. Vibeto, Anne Martine Andersd. Tufte, Anders Andersen Vibeto, Søren Olsen Gladhus, Johannes Sørensen Gladhus.
F.f. Husmand Ole Sørensen Kaasa og Anne Andersdatters
Anders: Marte Jensd. Gladhus, Kirsti Sørensd. Gladhus, Søren Olsen Gladhus, Anders Pedersen Tufte, Johannes Sørensen Gladhus.
F.f. Husm. Ole Sørensen Kaasa og Anne Andersdatters
Johannes: Marthe Jensd. Kaasa, Kirsti Andersd. Tufte, Søren Olsen Gladhuus, Johannes Sørensen og Søren Olsen Kaasa.

Ole Sørensen kjøpte i 1871 Bjørndalen under S. Fen og flytta dit med familien. I 1880 kjøpte han Teigen
under Namløs og flytta dit. Ole Sørensen må ha vært en flink og målretta mann. Han begynte som gruve-
arbeider og husmann og endte opp som småbruker og selveier.

Kirstine Simonsdatter Håtvet fikk kgl. skjøte på Kåsa i 1887.
Skylda ble 95 øre. Hun var g.m. Karl Halvorsen Håtvet, som døde i 1912, 45 år gammel. Kirstine døde i 1921.

Deres barn er Anne og Hanna. Anne døde i 1954 og Hanna Kåsa overtok samme året eiendommen.
Største delen av jorda ble solgt til Nome kommune i 1969 og utparsellert til byggetomter.


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Vang
Gnr 11 - bnr 62/63. Småbruk.

Utskilt fra bnr 1 ved skylddelingsforretning tinglyst 10/9-1936.

Skyldmark 1936: 0,35. Areal 2020: 19 376 kvm.

Adresse 2020: Herregårdsvegen 56.


Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/62, Vang.
"Dagbokført 10/5-1937. Skjøte fra Kirkedepartementet, til Jens N. Myhra på dette bruk og bnr 63 for kr. 1.600,- med videre, grunnbokført 18/5-1937.

Jens Nikolai Lindgren (Myhra) fra Myhra under Prestegården f. 7/5-1909 d. 24/3-1991, s.a. Nils J. Lindgren.
g.m. Birthe Marie Henriksen fra Dreier f. 15/12-1905 d. 9/12-1983, d.a. Halvor Henriksen Dreier. Se Familie 53 - Verket 1910.
1. Sylvi Wang Lindgren f. 1947.
Eier 1937.

Gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. 11/62, Vang.
"Dagbokført 15/2-1969. Skjøte dat. 12/2, grunnbokført 17/3-1969 fra Jens N. Lindgren (Myra) og hustru Birte Lindgren til datteren Sylvi Wang Lindgren f. 1947, på
denne eiendom og bnr 63 for kr. 15.000,- + kårytelser av 5-årig verdi kr. 5.000,- "

Sylvi Wang Lindgren f. 1947.
Eier 1969.

 


| Hjem | Innhold | Prestegården |
| Anundsrød | Berget | Dreier | Findsrud | Flatland | Glahus | Gunnerud | Hammerud | Haugbakken - Lindgren | Haugen | Helgeroen | Herregarden | Hestehagen | Høydalen |
 | Kastet | Kobberløkka | Kaasa | Lommerud | Lykken | Moen store | Moen lille | Myra | Møllerløkka | Neperud | Nygårdsvold | Reine | Ringsevja | Sandbakken | Smedkaasa | Vang | Vestkåsa |
| Hustomter |


Ytterbøe:
Haugbakken - Lindgrenhaugen
Utskilt fra Prestegården.

Se Haugbakken under Holla prestegård.

Lindgren-slekta.
Kilde: Holla I (Ytterbøe)

Denne slekta kan en med rette kalle for et smeddynasti. På grunn av den store dyktigheten i faget, var Lindgren-smedene
så å si enerådende i Holla og vide omkring i mer enn 150 år.

I 4 generasjoner ble det født mange gutter og de fleste av disse ble smeder.

John Nilsen Lindgren, f. 1810, tok over smia etter faren. Han ble en søkt og kjent hovslager. Men han minnes kanskje best for praksisen sin som dyrlege.
Han smidde sjøl de instrumentene som han nytta. Han var også en ivrig jeger. Den siste bjørnen sin felte han i 1891.
John var også en humorist. Mange av de morsomme og skarpe replikkene hans blir fortalt av Holla-folk den dag i dag (1925).
G. m. Gunhild Olsdatter Gruben. De hadde 5 sønner som alle sammen ble smeder.

2.
John Olsen Lindgren, f. 1840. Han hadde i noen år smie ved Lanna. I 1894 fikk han skjøte av Kirkedepartementet på ½ av Myra, skyld 0.43 øre, og bosatte seg der. G. m. Karine Neperud. Barn: Jonas og Hilda. John var i noen år eier av Skjellaug i Lunde og flytta til Nøtterøy, der han kjøpte Stangeby gård.

3.
Andreas Johnsen Lindgren, f. 1844, hadde også i noen år smie ved Lanna på Odden. Ble seinere tilsatt hos Cappelen, Ulefoss. G. m. Inger johnsdatter fra Flåbygd. Barn: 1. John, 2. Gustav, 3. Andreas og 4. Ingvald, som alle flytta til Skotfoss, 5. Marie, g. m. Hans Kristensen. Sønnen deres, Andreas, f. 1901. I mange år en kjent smed på Ulefos Jernværk.

4.
Nils Johnsen Lindgren, f. 1848, hadde også egen smie på Lindgrenshaugen. G. m. Else Ivarsdatter Sandbakken. Barn:
a. Jørgen Nilsen Lindgren, g. m. Karen, fra Helgeroa ved Larvik. Arbeidet ved Fensgruvene.
b. Nils Nilsen Lindgren (fra Haugbakken f. 29/3-1882), g. m. Nanna (Anne Bolette f. 19/8-1886 i Sannidal, d.a. skredder Jens Hansen Malmstrøm) Malmstrøm.
Arbeider ved Fensgruvene. Seinere anleggsarbeider. Han kjøpte eiendommen Myra av John Johnsen Lindgren.
Overdro denne til sønnen Nils og flytta til Vesleheimen på Berget.
c. Helmik Nilsen Lindgren. Ugift.
d. Karl Nilsen Lindgren. Ugift. Arbeider hos Aall.
e. Ivar Nilsen Lindgren, g. m. Marie Nilsdatter Buverud, Landsmarka.
f. Elise, g. m. Thron Olsen, Ulefoss.
g. Ida, g. m. Kristian Falkum, Skien.
h. Ella, g. m. Julius Rognlien, Hvalstad.
i. Hilda, g. m. David Sellander, Skien.

Både Nils og John var meget interessert for slektshistorie og mesteparten av disse opplysningene om Lindgrenslekta er skrevet etter opplysninger fra dem.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no