ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


YTTERBØ - YTTERBØE

Gnr 55 i Holla kommune

Oppdatert: 13.02.2024


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Gamle Ytterbø

Ved Ytterbø finnes det en eldgammel gravplass fra hedensk tid (før 870*). Når vi i tillegg vet at Bø er et gammelnorsk ord for boplass,
kan vi nok si at Ytterbø er en utskilt del av Bø, og at dette har vært meget gamle gårder. Trolig enda tidligere utskilt fra Helgen.

*Den islandske "Landnåmabok" forteller at noen av de første landnåmsmennene som flytta fra Norge til Island i tidsrommet 870-930, var kristne. Denne boka ble skrevet på 1100-tallet og er bygd på muntlige kilder. Kilde: Wikipedia. Dette betyr at kristningen av Norge hadde begynt før Olav den Helliges tid! G.S.

Eldste skriftlige kilde er et "diplom" skrevet 14. nov. 1477 i Skien. Kilde: Diplomatarium Norvegicum, bind III, nr. 919.
Sammendrag:
Tolv Geistlige og Verdslige skifte et betydeligt Jordegods i Skiens-Syssel mellem Gunhild Skeldulfsdatters og Thorleif Amundssöns Arvinger Gunnar Aslakssön paa sine Stifbörns, Nils Thorgeirssön paa sin Moders og Nerid Pederssön paa sine Stifbörns Vegne.

Dato: 14 Novbr. 1477. Sted: Skien.
Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Ollum monnum them som thetta breff se eller høra senda Anundh Anderson fowt offuer Skyde sysla (Skida syssel) Reider Gudleikson proster a Gerpinæ, Hans Anderson lagman i Skydo, Torgiuls Torleifson prester a Hollenæ, Jussæ Person a vapin Niels Mattisson (og) Swen Tordson Holte.

Reiderson Ketil Jonson Tiostolff Alfson Aslac Torleifson oc Tosten Gwnnason logrettes men quædæ gudz och sinæ kwnnukt gørande at myth worom i Herrans gardhæ i Skydo a almennæligæ stempno iij soknæ epter Martens messæ anno domini mcdlxx septimo. kom fore oss beskedæligæ men af enno halffuo Gwnnar Aslacson i fullo vmbode sinnæ stykbarnæ och Niels Torgeirson i vmbode modhor sinnæ. en aff andra halffuo Neridh Person i vmbode sinæ stykbarnæ vm iardæ skiptæ mellum Gwnnildh och Toleiff Amundsons arwingæ. Laut tha Gwnnar Aslacson oc Niels Torgeirson a Toleiffs vegnæ alt Yttrabø viii (8) markæboll och iij (2 1/2) markæ boll i Ballastad och viij (7 1/2) markaboll j Løykenæ som ligger i Rygenæ sokn och aræ tessæ iardher howt bolen och odall Tolleiffs. En tessæ iardher voro aff vbyttæ Yttrabø och Ballastadh och Neridh Person thet til stod medh thy skilordhæ at han skullæ nyta sin forordh och vilkor a Gløders vegna. Skullæ och Nerid Person fylgia frelsligæ sa mykit som Tolleiffs ærwingæ kwnnæ sek til regnæ i Klauffuareidh som ligger i Skafsa sokn vttan alt sydaræ meyræ bytæ. Jtem lutnas Gwnnar och Niels marka boll j nordra Fionæ och laupsland i sydra Fionom. Jtem lutnas oc Tolleiffs arwingia v (5) markæ j Ruswallæ ii (2) markæ boll i Abø ii (2) marka i Ar... ij (2) markaboll i Madælandh, iij (2 1/2) marka i Tweitannæ markæ boll j (1/2) Frolandh ii (2) auræ boll i Kollo x (10) aura boll i Eidæ iii (3) aura boll i Omdall ii (2) aura boll i Fosse, och liggia tessa jordher j Skyda sysla.
Framdelis lauth Neridh Person a Gunnild Skeldulffsdotters vegna her j motæ primo Tweitannæ i Viniæ sokn viii (8) markæboll och .. Stodullen j (1/2) marka boll i Kylen i Hwitaseidæ sokn i (1) markaboll i Bergæiordhen, j (1/2) Felandzbø markæ i Fiona nordra och laupslandh i sydra Fiona, v. (5) markaboll i Riiswallæ i Hierdal i Holmsokn ij (1/2) marka boll j (1/2) Abø j sambre sokn ij (1 1/2) marka boll i Arws i sambre sokn, ij (1 1/2) markaboll y Medalandh i sambre sokn, iii (3) marka Tweitannæ i Tuddall i Offralandz sokn marka boll i Frolandh i Swidalandom ij (1 1/2) aura boll i Fossæ i sambre sokn, x (10) aura boll i Eidæ i Hollenæ sokn i vestrægardenom ii (2) aurabol i Kello i Helgenæ sokn iij (2 1/2) aura boll i Omdall i Mædaleims sokn.
Och skal thetta byta och satmall vbrigdæligæ standæ vm alder och æwe en hwar thettæ bytæ eller satmall ryffuer eller ryffua lather han skal haffuæ roffuet xii (12) mannæ dom oc lagar oskurdh. Til sanyndh her vm hengia myt vor incigle fore thetta breff och Neridh Person til yttrameiræ stadfestilse mædh vorom som giort var stad dagh och aar som fyr sigir Jtem tessa iarder ærffde Gunnildh Skeldulffsdotter sidan Glöder Olafson haffde faad honæ som her epther fylgir forst Rekæ i Hetradal iiii (4) marka boll Sæter i Sætersbø laupslandh och iii (3) marka boll, och j (1/2) marka boll (i) Berghusom i Biaheradæ och vi markæ j Bolstodom j (1/2) marka boll j Selandh til sanyndh som fyr segir.

Thorleif Amundsson og Gunhild Skjeldulfsdotter var eiere til 1477 (se diplomet gjengitt ovenfor). Da ble deres betydelige jordegods, deriblant
Ytterbø, delt mellom arvingene. Neridh Perssøn fikk denne gården på vegne av sine stedbarn.

Gøsten var eier i 1528. Han betalte 1 lodd sølv i gjengjerdsskatten dette året.

Landskyld ca. 1715: 6 huder og 4 settinger, hvorav de 4 settingene var i kongens eie og ble forvaltet av Holla prestebol (presteembede).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Eiendomsforhold på 1700-tallet.

Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 31. Digitalarkivet.
"Solgt 4 1/2 Huder og Moesæter 1/2 Hud ved Auction til General Major Arnholdt (på Borgestad i Gjerpen), dat. 16. Marts 1705 for 271 rdl."
"Solgt 1 1/2 hud med bøxel (Moesæter) i Solum, ved Auction til General Major Arnholdt dat. 25. Jan. 1707 for 93 rdl - 24 sk." 
Allerede i 1705 var altså 1/2 i Moeseter skog i Solum i eieren av Ytterbøs eie. 2 år senere kjøpte Arnholdt enda 1 1/2 hud i samme. Dermed var 2 huder av Moeseter skog
en del av Ytterbøs eiendomsmasse. Dette vedvarte i mange år.


"Solgt 7 huder med bøxel og 7 huder 2 meller (i Moesæter), fra Peder Pedersen til Niels Sommerfeldt, dat. 2. april 1725 (efter adkomst), 18. Juni 1727 ("tingl."?), for 512 rdl."
"1/2 part af Ytterbøe afstaaet (samt) 7 huder med bøxel og 7 huder 2 meller i Moesæter, fra Peder Olsen til Niels H. Sommerfeldt, dat. 28. Mai 1728."
"Solgt denne halve part med 1/2 part i Moesæter i Solum fra Engelbret Bomhof til Niels H. Sommerfeldt, dat. 13. Nov. 1731 (efter adkomst), dat. 12. Sept. 1732 ("tingl."?), for 200 rdl."
"Solgt den andre halve part samt Moesæter skog i Solum fra Engelbret Bomhof til Peder Tygesen, dat. 3. Febr. 1734, for 450 rdl." - Ytterbø nordre.
"ditto Solgt fra Engelbret Bomhof til Thomas Hellichsen, dat. 3. Febr. 1734, for 450 rdl." - Ytterbø søndre.

"1 tønde 4 sættinger med bøxel solgt fra Wetle Andersens (arvinger?) til Svennung Gullichsen, dat. 2. Dec. 1747 (1746?) (efter adkomst), dat. 1. Juni 1747 ("tingl."?), for 48 rdl."
"2 sættinger uden bøxel Solgt fra Ambiør Gunichsdatter til Svennung Gullichsen, dat. 17. febr. 1713 (efter adkomst), dat. 2. Juni 1747 ("tingl."?), for 14 rdl."
"10 1/2 Skind med bøxel Solgt fra Nielsmund Ellingsen til Wellich Thomesen, dat. 27. Oct. 1738 (efter adkomst), dat. 12. Sept. 1749 ("tingl."?), for 112 rdl.
"1 Hud, 6 3/8 Skind med bøxel og ca. 1/2 melle solgt fra Wellich Thomesen, til Jørgen Pedersen dat. 4. Oct. 1741/ 26. Nov. 1748 (efter adkomst), dat. 12. Sept. 1849, for 218 rdl."
Efter afgangne Peder Tygesen er "3 3/4 Skind med Bøxel (og en liten brøkdel melle) udlagt Jørgen Pedersen (... og resten av arvingene), dat. 26. Nov. 1748.

Resten er tydelig forklart under N. Ytterbø. Jeg vil gjerne få beskjed om noen mener jeg har tolket feil i noe av dette. G.S. 2018.

Navnet Ytterbø.
Kilde: Professor Oluf Rygh (kjent navneforsker).
Ytterbø uttales av lokalbefolkningen for ø'tterbø. Skrevet for Ytterbøø (1585), Ythrebød (1593), Ytterbøe (1602, 1665 og 1723).
Ytterbø betyr den ytre boplass (bø = boplass. G.S.).

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Den gamle boplassen ser ut til å ha vært «i Hauanne» rett i syd for husebygningene på det nåværende brn. 3. Her var det bare noen få meter til årvisst og godt vann i «Katlibekken». Spora etter husebygningen, bryggerhusbygningen og ladene med fjøset kan en se ennå. Denne huseplassen lå vel til rette for eiendommen og til dette kom at en hadde god utsikt over Norsjø, noe som forfedrene våre satte stor pris på. Like ved dette bostedet lå den gamle gravplassen som er omtalt under «Holla i hedensk tid».

Kilde for brukerrekkefølgen nedenfor er skattelister for Holla 1591 - 1699. G.S.

Bonde, leilending
Rasmus Ytherebød.
Bruker i 1591 - 1617.

"Rasmus Ytherebød" var en av 12 utsendinger fra Holla til kongehyllingen av kong Christian IV på Akershus slott i 1591.

Kilde: Seglteginger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, Norsk slektshistorisk forening (2010).
Allmuen i Holden Søfve rette stefnestue 19de Apriil Anno 1591: Gunduoll E. Namløs (G.E.), Halduor Gemelsøn Hoffthued, Helge Tolleson Brende, Olluff Arnarsøn Omthued,
Oluff Olluffson Helgen (S.O.), Torgius Ollufsson Feen (T.O.), Anders H. Eide (A.H.), Rasmus Ythrebød, Asgier Sødue (Søve), Peder Wibethaa, Kithill Werrestad og Knud Jøntued."
Disse utsendingene var ganske sikkert ikke tilfeldig utvalgt til denne oppgaven. De samme er også å se i tingbøkene som "laugrettesmænd" (G.S.).

Bonde, lensmann, selveier (gjennom sin kone)
Torjus Erichson Ytterbø trolig fra Fjell i Melum d. ca. 1645.
g.m. Anne Kolbjørnsdatter d. ca. 1674 (skifte).
1. Ole Torjussen f. ca. 1627.
Bruker 1617-1623. Eier 1624-1646.

Torjus Erichson Ytterbø var en av få i Holla som betalte odelsskatt (fra 1624). Han hadde eindom i Sannidal og part i gården
Fjell i Melum. Han hadde også noe odelsgods i Susås i Holla. De 4 hudene han eide i Ytterbø var giftingsgods.
Det siste betyr nok at han fikk denne eiendommen gjennom ekteskapet med enka Anne Kolbjørnsdatter i ca. 1624.
Han er første gang nevnt som odelsbonde på Ytterbø i 1624. Han hadde nok da nylig gifta seg med Anne Kolbjørnsdatter.
1 1/2 hud i gården fulgte Torjus som hans odelsgods i mange år.

I skattelistene fra 1624-1628 kan vi se at "Simon på Ytterbøe" var "en forarmith husmand".
Denne Simon var trolig husmann på Jøntvedt tidligere (kilde: skattelistene).

Kilde: Jordeboka 1624.
Torjus Erikson Ytterbø. Eier:
Ytterbø 4 huder (Giftinsgods).
Susaas, 1 melle korn. (Odelsgods).
Lefftog i Sannickedall (Sannidal) i Bamle Fougderie 6 1/2 skind (kalveskinn).
Fjeld i Meelum sogen j Thellemarcken 1 1/2 hud (1 garvet oksehud = 12 garvede kalveskinn).

I 1630 betalte Torjus Ytterbø, i rede penge, 2 riksdaler 1 ort i odelsskatt.

Kilde: Koppskattmanntallet 1645.
"
Anne Ytterbøe, en Søn Olluff, En Thienistedreng Hellie - Fostersøn, En Thieniste quinde Anne."

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
Ytterbø
som Effuind bruger, schyller aarligen 6 huder och 2 meller korn. Deraff eyer hand med sin moder 4 huder med bøxell. Niels Bringxuer (Niels Bringsvær) i
Nedeneslehn och Hans Langeland 2 huder, och Hollen presteboell 2 meller korn.
Ehr lagt och taxeritt att schatte for en fuldgaard och en ødegaard. Ehr i denne skatt, penge 7 1/2 daller.


I 1665 er skylda satt til 6 huder 3 meller. I 1690-åra er det skrevet at skogen «Moe-sæter i Solum» hørte til gården - skyld 1 hud.
Moseter lå i Kilebyda i Solum prestegjeld.

Bonde, selveier (gjennom sin kone)
Even Ytterbøe
død før 1665.
g.m. enke Anne Kolbjørnsdatter d. ca. 1674 (skifte).
1. Rasmus Evensøn f. ca. 1651 (manntallet 1665). Kom til Brenne i Valebø med sin mor før 1665. Se N. Vale.
2. Torjus Evensøn.
3. Svenke Evensøn.
4. Gunhild Evensdatter f. ca. 1640 g.m. Jens Pedersen. Se N. Ytterbø.
Eier 1646 - ca. 1660.

Enka Anne Kolbjørnsdatter ble g3g med Peder Christensen Brænne. Se Brenne i Valebø.

Ytterbø ble rundt 1660 delt i to like deler. Hver hadde ei landskyld på 3 huder og 1 meller korn og
med hver sin part i Moseter skog i Kilebygda.

Se Nordre Ytterbø og Søndre Ytterbø.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Ytterbø nordre
Gnr 55 - bnr 1(55/1). Gammelt løpenr. {111, 107}a.

Landskyld etter delinga rundt 1660: 3 huder og 1 meller korn.

Bonde, leilending
Jens Pedersen Ytterbø f. ca. 1640* d. ca. 1674.
g.m. Gunhild Evensdatter fra Ytterbø f. ca. 1640 d. før 18/5-1693 (skifte), d.a. Even Ytterbø.
1. Maren Jensdatter (Marthe Jensd.) f. ca. 1659 g.m. Paul Nilsen. Se Olsbrygge under Stenstad.
2. Mari Jensdatter.
3. Kirsten Jensdatter f. på 1670-tallet g.m. Ole Hansen Ytterbøe. Se S. Ytterbø.
4. Anne Jensdatter d.e. f. på 1670-tallet.
5. Aslaug Jensdatter f. på 1670-tallet.
6. Anne Jensdatter d.y. f. på 1670-tallet.
Eier ca. 1660.

Kilde: Skatteliste 1662 for "Hollenn præstegield, Helgen annex".
"
Ytterbøe Som Olle (Torjussen) och Jenns (Pedersen) bruger Schylder Aarlig 6 huder och 2 Meller, er udj Penge 12 dr. 2 ort 16 sk."

Kilde: Prestens manntall 1665*.
"Ytterbøe. Opsiddere 1. Olluff Torgiussøn 38 Aar. 2. Jens Pederssøn 26 Aar. Bruger begge 6 Hude oc 3 Meler."


Enka betalte gårdsskatten i 1674.

Enka Gunhild Evensdatter ble g2g med Anders Larsen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Anders Larsen Ytterbø f. ca. 1650 d. ca. 1693 (skifte).
g. ca. 1675 m. enke Gunhild Evensdatter fra Ytterbø f. ca. 1640 d. før 1693 (skifte), d.a. Even Ytterbø.
1. Ingeborg Andersdatter f. på 1680-tallet.
2. Ragnhild Andersdatter f. på 1680-tallet.
3. Tore Andersdatter f. på 1680-tallet.
Bruker ca. 1675 - 1693.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1690 - 1696, side 124b. Digitalarkivet.
Sted: Ytterbøe i Helgen Sogn, Holden - den 18/5-1693.
Anders Larssen og Gunnil Efvensdaatter, begge Døde.
Børn i første kull:
1. Marthe Jensdtr.
2. Mari Jensdtr.
3. KirstiJensdtr.
4. Anne Jensdtr. d.e.
5. Asloug Jensdtr.
6. Anne Jensdtr. d.y.
Børn i andre kull:
1. Ingebor Andersdtr.
2. Ragnild Andersdtr.
3. Tore Andersdtr.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Ved skifte la eieren, rådmann Thomas Sommer i Skien, fram mellomregnskap på 145 rdl. i sin favør, likevel med fradrag av 5 tylvter seterved á 5 rd. og 1 tylvt bjelker, som
var hogd på Ytterbø til 4 rdl. Boet gikk dermed falitt. Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).

Kilde: Fritt etter Holla I (S. Ytterbøe).
Da eieren Thomas Sommer i Skien døde, ble Ytterbø, sammen med Holtan, Hjelset, Fosse, Bakksås og Susås, skjøta over på hans to eldste barn, Even og Cathrine Sommer. Landskyld av Sommers del av Ytterbø var 4 1/2 hud + 1/2 hud i Moseter (i Kilebygda).
I 1705 ble eiendommen solgt ved auksjon for 271 rdl. til generalmajor Johan Arnold Borgestad i Gjerpen. Hans svigersønn, Joachim Borse, arvet bl.a. Ytterbø og pantsatte den i 1716 til sin svoger Niels Hendrichsøn von Josten (Niels Josten), som senere havnet i konkurs.

Bonde, leilending
Ole Paulsen Ytterbøe fra Helgen store f. ca. 1651 d. ca. 1705 (skifte), s.a. Paul Gundersen Helgen.
g.m. Kirsten Sørensdatter f. ca. 1666 bg. 8/8-1729. "Kirsten Sørensd. Ytterbøe, 63 Aar."
1. Anne Olsdatter f. ca. 1680 g1g m. Svend Olsen Brenne. Se Brenne nedre i Valebø.
2. Paul Olsen f. ca. 1682. Se nedenfor.
3. Astrid Olsdatter f. ca. 1685 g.m. Ole Pedersen Hollasæter. Se Hollaseter under Holla.
4. Maren Olsdatter (Mari Olsdatter) trolig f. på 1690-tallet g1g m. Gunder Helgesen. Se Hvalen.
5. Karen Olsdatter trolig f. på 1690-tallet.
Bruker 1695.

"Olle Powelssøn" er nevnt som lagrettemand i Holla fra oktober 1700.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, side 67b - 70a.
Sted: Ytterbøe i Helgen Sogn, Holden - 1705.
Olle Pouelssen, død. Enchen Kiersti Søfrensdtr. og Børn:
1. Pouel Olssen.
2. Anne Olsdtr.
3. Mari Olsdtr.
4. Astri Olsdtr.
5. Kari Olsdtr.
Formynder for Børnene: Tosten Helgen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Tingbok nr. 3 (1699 - 1703).
Sak for tinget den 18. May 1700.
Olle Powelsen Ytterbøe blef formedelst u-wedesættigheds Skyld forløwet fra Peder Swennungsens formynderskab, og i steden blef sat den som war fødde wærge Knud Bierfwen i Lundeherrit som myndlingen og Midlerne til sig effter Laadseddel hawer at annamme, det forswarlig at Forestaar og i saa som Beregninge ower Skatterne med Wiidere som forbemelt war afhandlet, og de wedkommende deris Skattebøger Lefwerte saa intet wiidere wed tinget war at forrette, Saa blef det og dermed ophæwet.


Bonde, leilending
Paul Olsen Ytterbøe herfra f. ca. 1682 bg. 25/10-1761. "Poul Olsen Bierven, ved Helgen, 79 Aar 6 Mnd."
g. i Melum 26/10-1721 m. Kirsten Tollefsdatter fra Melum f. ca. 1687 bg. 11/4-1746. "Kirsten Tollufsd. Bierven, ved Helgen, 59 Aar."
1. Ingeborg dpt. 26/5-1722 bg. 13/12-1722. "Ingebor Poulsd., 1 Mnd."
2. Margrete Paulsdatter dpt. 28/11-1723 g1g Hans Torbjørnsen. Se Bjerva.
Bruker 1721.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Poul Olsen og Kirsten Tollefsdatters Ingebor: Poul Helgen, Ole Findsen, Anders Larsen, Kirsten Helgen, Kirsten Olsd.
F.f. Poul Olsen og Kirsten Tollefsdatters
Margrete: Peder Olsen, Ole Knudsen, Kirsten Ytterbø, Maren Olsd., Astri Olsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Det ser ut til at Paul og kona Kirsten flytta til sin datter Margrete på Bjerva rundt 1741. De døde der begge to.

Monsieur, selveier
Niels Hansen Sommerfeldt f. ca. 1700 d. ca. 1733 (skifte i Holla).
g. i Holla 25/10-1730 m. Birgitte Bomhoff fra Ø. Eie(2) øvre f. ca. 1712, d.a. forvalter Engelbret Bomhoff og Maria Bruun.
Eier ca. 1730.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, side 308a.
Sted: Ytterbøe i Helgen Annex, Holdenn Præstegield - 1733.
Monsieur Niels Hansen Sommerfeldt, død.
Encken Berthe Bomhoff og arffvinger:
Den afdødes moder Kiersten Nielsdatter Taussand g.m. Sognepræst Niels Bastiansen Stabel.
Den afdødes 4 halvbrødre:
1. Bastian Nielsen Stabel.
Umyndig.
2. Thommes Nielsen Stabel.
Umyndig.
3. Hans Jacob Nielsen Stabel.
Umyndig.
4. Jens Jørgen Nielsen
Stabel. Umyndig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.Ved skifte etter Niels Sommerfeldt kommer det fram at Niels Sommerfeldts mor Kirsten Nilsdatter Taussan var
gift med sognepresten Niels Bastiansen Stabel i Holla. Se Prestegården.
Av skifte kommer det også fram at de hadde 4 hester på gården, 6 kuer og 6 sauer. N. Ytterbø ble da verdsatt til 200 rdl. "

Matrikkelen for Holla 1723 forteller at landslylda for hele gården nå var satt til 6 huder 2 meller og at Ytterbø fremdeles kun
var delt i kun 2 bruk (gårder). Det nordre og det søndre.

Kilde: Panteregisteret for Nedre Telemark sorenskriveri.
Eieren, forvalter ved jernverket Engelbreth Bomhoff, solgte denne gården i 1734 til Drangedølen Peder Tygesen Naas. Med på salget fulgte 1/2 part i Moseter skog i Kilebygda, Solum. Salgssum for dette var 450 rdl. Ved skifte etter Peder Tygesen Naas den 26/11-1748 i Drangedal, ble denne gården delt mellom hans barn. Jørgen Pedersen, som allerede hadde tatt gården i bruk som leilending for sin far, fikk 3 3/4 skind, det samme fikk de andre; Jon Naas, søstrene Agnete, Else, Kari og Marthe Pedersdøtre. Jørgen Pedersen løste ut alle sammen og fortsatte som selveier av Ytterbø nordre fra samme år (1748).

 
Bonde, leilending, selveier
Jørgen Pedersen Ytterbøe fra Nås i Drangedal dpt. i Drangedal 1/1-1710 bg. 8/7-1784. "
Jørgen Pedersen Yttrebøe, ved Helgen, af Alderdoms Svaghed, 74 Aar 27 Uger 4 Dage.", s.a. Peder Tygesen Naas.
g1g i Drangedal 17/6-1736 m. Anna Thomasdatter fra Ø. Straume
i Drangedal dpt. i Drangedal 2/6-1714 bg. 6/6-1740. "Anna Thomæd. Yttrebøe, 26 Aar.", d.a. Thomas Welliksen Strømme.
Forlovere: "Jan Strømbek og Ole Sand."
g2g i Drangedal 30/9-1742 m. Anna Thorsdatter fra Holte i Drangedal dpt. i Drangedal 4/3-1722 bg. 16/8-1775. "Anna Thorsd. Yttrebøe, ved Helgen, 53 Aar 6 Mnd. 3 Dage.", d.a. Thor Biørnsen Holte.
1. Aslaug dpt. 7/12-1738 død før 1740 (skifte etter mora).
2. Thomas dpt. 22/5-1740 bg. 27/12-1740. "Thomas Jørgensen, 35 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
3. Peder Jørgensen dpt. 28/7-1743. Se nedenfor.
4. Anna Jørgensdatter d.e. dpt. 28/2-1745 g1g m. Peder Pedersen Fæhn. Se Ødegården under Fen øvre.
5. Thor Jørgensen Ytterbøe dpt. 29/10-1747. Overtok resten av denne gården.
6. Aslaug Jørgensdatter dpt. 25/5-1750 g1g m. Stian Pedersen Holtan fra Drangedal. Se Holtan.
7. Jon dpt. 25/6-1752 bg. 19/6-1755. "Jon Jørgensen Yttrebøe, ved Helgen, 3 Aar."
8. Anna Jørgensdatter d.y. dpt. 18/8-1754 g. i Solum 4/1-1773 m. Elling Olsen Ørevig. Bodde på Ørvik i Solum. Ingen barn.
9. Maria dpt. 26/9-1756 bg. 9/10-1756. "Maria Jørgensd. Yttrebøe, ved Helgen, 2 Uger."
10. Jon Jørgensen dpt. 18/9-1757. Se Kolstad store(4).
11. Karen Jørgensdatter dpt. 20/1-1760 g.m. Gunder Arvesen. Se Geitebua i Valebø (østre Helgen sogn).
Bruker 1738. Eier 1748.

S. Ytterbø ble omtrent samtidig solgt til en annen Drangedøl, Thomas Welliksen Strømme. Se S. Ytterbø.

F.f. Jørgen Yttrebøe og Anna Thomasdatters Aslou: Hans Jentved, Jens Holtene, Jon Poulsen, Karen Yttrebøe, Asper Kolstad.
F.f. Jørgen Yttrebøe og Anna Thomasdatters
Thomas: Ole Mortensen, Anders Steenstadvolden, Hans Bierven, Maren Hegland, Guro Næsodden.
F.f. Jørgen Pedersen og Anne Thorsdatters
Peder: Vellich Ytterbøe, Anders Tronsen, Karen Yttrebøe, Anna Torgusd., Lisbet Yttrebøe.
F.f. Jørgen og Anna Ytterbøes
Anna: Vellich Yttrebøe, Gunder Romenæs, Hans Pedersen, Karen Romenæs, Marte Naas.
F.f. Jørgen og Anna Yttrebøes
Thor: Gunder Rommenæs, Wellich Yttrebøe, Poul Steenstad, Anna Bøe, Karen Omtved.
F.f. Jørgen Yttrebøe og Anna Thorsdatters
Aslou: Wellich Yttrebøe, Gunder Romenæs, Peder Omtved, Karen Romenæs, Karen Omtved.
F.f. Jørgen Yttrebøe og Anna Thorsdatters
Jon: Gunder W Romenæs, Anders Steenstadvolden, Peder Omtved, Karen Yttrebøe, Gunnil Steenstad.
F.f. Jørgen Yttrebøe og Anna Thorsdatters
Anna: Anders Stenstadvolden, Peder Omtved, Torbiørn Bøe, Karen Omtved, Maren Steenstadvolden.
F.f. Jørgen Ytterbø og Anna Thorsdatters
Maria: Gunder og Claus W Rommenes, Welleich Ytterbøe, Karen Omtved, Maria Ytterbøe.
F.f. Jørgen Yttrebøe og Anna Thorsdatters
Jon: Peder Omtved, Peder Yttrebøe, Marthe Pedersd. Saugbr., Gunnill Steenstad, Anna Yttrebøe.
F.f. Jørgen Yttrebøe og Anna Thorsdatters
Karen: Gunder Romenes, Peder Pedersen Omtved, Gunder Næsodden, Karen Omtved, Maria Yttrebøe.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri skifteprotokoll 1740 - 1745, side 5b - 7a.
Sted: Ytterbøe i Helgen sogn, Holden - 1740.
Anne Thommesdtr., død. Enkemanden Jørgen Pedersen.
1. Thommes Jørgensen 11 uger.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Generalmanntallet for Holla 1762 (Ekstraskattmanntallet).
Det var i 1762 fremdeles bare 2 bebodde bruk av Ytterbø, det nordre og det søndre. Av husmenn var det hun en familie på Nesodden.
Dette nordre bruket var bebodd av Jørgen Pedersen Ytterbøe med familie og det søndre bebodd av Wellik Thomasen Ytterbøe.
Nesodden var bebodd av Gunder Halvorsen og kona Maren Sivertsdatter.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri skiftedesignasjoner sluttede nr. 59, pakke 367 1720 - 1786. Statsarkivet i Oslo.
Sted: Sted: Ytterbøe i Helgen sogn, Holden - 1775.
Anne Thorsdtr., død. (Ikke nevnt: Enkemanden Jørgen Pedersen). Børn:
1. Jon Jørgensen 18 Aar. Formynder broderen Peder Jørgensen.
2. Kari Jørgensdtr. 16 Aar. Formynder broderen Thor Jørgensen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Drangedal (Olav Sannes).
Jørgen Pedersen Ytterbøe var av gammel Drangedals-ætt. Hans far,
Peder Tygesen Naas var sønn av lensmann Tyke Pedersen Tveit i Drangedal. Tyke Tveit var sønnesønn av presten Tyke Jensen Finneid (Findøe). Jørgen Ytterbøe ble i sin tid stadig innkalt som vurderingsmann ved skifter i bygda.

Bonde, selveier
Peder Jørgensen Yttrebøe herfra dpt. 28/7-1743 bg. 13/5-1798. "
Peder Jørgensen Yttrebøe, ved Helgen, 55 Aar. Han døde af Vattersot.", s.a. Jørgen Pedersen Yttrebøe.
g1g i Drangedal 24/2-1769 m. Torber Pedersdatter fra Tveit i Drangedal f. ca. 1750 bg. 7/7-1776. "Torber Pedersd. Yttrebøe, ved Helgen, 26 Aar 8 Dage.", d.a. Peder Tveit.
g2g i Holla 11/9-1777 m. Maren Olsdatter fra V. Helgen(B) (Helgen lille) dpt. 6/4-1755 bg. 19/4-1797. "
Maren Olsd. Yttrebøe, ved Helgen, 42 Aar.", d.a. Ole Larsen Helgen.
1. Anne Pedersdatter dpt. i Bamble 16/5-1769 bg. 29/11-1786. "Anne Pedersd. Yttrebøe, ved Helgen, 17 Aar."
2. Peder i Bamble dpt. 24/4-1771 bg. i Bamble 5/5-1771. "Peder Jørgensen Nænseth og Torbor Pedersd.'s barn Peder, 14 Dage."
3. Peder Pedersen dpt. i Holla (trolig i Helgen) 1/10-1775. Se Tuftehagen under Tufte.
Barn i 2. ekteskap:
4. Jørgen dpt. 8/3-1778 bg. 25/10-1779. "Jørgen Pedersen Yttrebøe, ved Helgen, 1 Aar 38 Uger."
5. Anne Pedersdatter f. 8/4-1780. Bosatt på Vasdalen i Dalsbygda i Solum i 1841. (Kilde: Skifte etter Ole Halvorsen på Vaskås under M. Jøntvedt.)
6. Ole Pedersen f. 19/9-1782. Konf. i Holla 1802.
7. Torber Pedersdatter (Torbjørg Pedersdatter) f. 21/12-1784 g. i Kragerø.
8. Karen Pedersdatter f. 3/3-1787 ble g. til Verum (Værheim).

9.
Live Pedersdatter f. 3/1-1790 g. til Åkre i Drangedal. Død der før 1841. Vokste opp i sin farbror Thor Jørgensens familie. Se nedenfor.
10. Anne f. 7/4-1792 bg. 23/6-1792. "Anne Pedersd. Yttrebøe, ved Helgen, 11 Uger."
11. Jørgen Pedersen f. 13/5-1793 g. i Solum 24/3-1818 m. Maren Dorthea Pedersdatter fra Elset. Han var tømmermerker. Bodde en tid på Gjemsø i Solum (ved Skien).
      Jørgen Pedersen Ødegaarden. Bodde i V. Porsgrunn i 1841. (Kilde: Skifte etter Ole Halvorsen på Vaskås under M. Jøntvedt i 1841).
12. Stian Pedersen f. 1/12-1795. Oppfostra hos sin fars søster på Fen. Ble skredder g.m.
Maren Pedersdatter Elseth.  Bosatt på Klepp i Eidanger i 1841. (Kilde: Skifte etter Ole Halvorsen på Vaskås under M. Jøntvedt.)
       Denne Stian Pedersen ble stamfar for familiene Stiansen i Porsgrunn og Brevik (skipsreder og hoteleier).
Eier 1783 av 1/2-part.


F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Yttrebøe og Torber Pedersdatters Peder: Peder Fæn, Thoer Bøe, Ole Hansen Lille Kolstad, Aslou Holtene, Kirsten Bierven.
F.f. Peder Jørgensen Yttrebøe og Maren Olsdatters
Jørgen: Jens Langeland, Thord Yttrebøe, Jens Hegnen, Kirsten Yttrebøe, Karen Yttrebøe.
F.f. Peder Jørgensen Yttrebøe og Maren Olsdatters
Anna: Lensmand Halvor Yttrebøe, Thord Yttrebøe, Søren Olsen Yttrebøe, Kirsten Ringsevie, Karen Yttrebøe.
F.f. Peder Jørgensen Yttrebøe og Maren Olsdatters
Ole: Thord Yttrebøe, Jon Yttrebøe, Gunder Gieddeboen, Maren Gieddeboen, Kirsten Ringsevje.
F.f. Peder Yttrebøe og Maren Olsdatters
Torber: Lehnsmand Halvor Yttrebøe, Tollef Fæhn, Torbiørn Langeland, Kirsten Yttrebøe, Taran Olsd. Gieddeboen.
F.f. Peder Jørgensen Yttrebøe og Maren Olsdatters 
Karen: Thord Jørgensen Yttrebøe, Lars Nielsen Ringsevje, Jens Jensen Langeland, Kirsten Olsd. Yttrebøe, Liv Olsd. Helgen.
F.f. Peder Jørgensen Yttrebøe og Maren Olsdatters 
Live: Lars Munken, Tollev Fæhn, Anders Olsen Yttrebøe, Karen Arvesd. Kaalstad, Taran Olsd. Helgen.
F.f. Peder Jørgensen Yttrebøe og Maren Olsdatters 
Anne: Thord Yttrebøe, Jon Kaalstad, Brynnild Rasmussen Yttrebøe, Kirsten Olsd. Ytterbøe, Maren Olsd. Ytterbøe.
F.f. Peder Jørgensen Yttrebøe og Maren Olsdatters 
Jørgen: Thord Yttrebøe, Simon Helgen, Anders Olsen Yttrebøe, Karen Arvesd. Kaalstad, Karen Halvorsd. Yttrebøe.
F.f. Peder Jørgensen Yttrebøe og Maren Olsdatters 
Stian: Thord Yttrebøe, Simon Kløvedal, Anders Olsen Yttrebøe, Taran Larsd. Kløvedal, Anne Thordsd. Yttrebøe.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Skifte etter Torber Pedersdatter her i 1776.

Kilde: Drangedal soga s. 266 (Olav Sannes).
Det ble fortalt om "Per Ytterbøe" at han var flink til å spille fele. Han var etterspurt til både bryllup og fest, både i og utenfor bygda.

Peder solgte først parten sin i Moseter skog til broren Thor. Deretter ble først halvdelen av gården solgt i 1799 og resten året etter til
den samme broren. Eiendommen ble da drevet sammen med Ytterbø nordre i ei tid. Peder døde i 1798 og ble 55 år gl.

Bonde, selveier
Thor Jørgensen Ytterbøe herfra dpt. 29/10-1747 bg. 25/8-1808. "
Thor Jørgensen Ytterbøe, 61 Aar."
g. i Romnes kirke 10/11-1774 m. Kirsten Olsdatter fra S. Vale i Valebø dpt. 23/5-1754 d. 25/5-1822 på Ytterbøe, 68 år gml., d.a. Ole Jonsen Wale.
1. Jørgen dpt. 13/8-1775 bg. 5/11-1775. "Jørgen Thorsen Bøe, ved Helgen, 11 Uger."
2. Anna dpt. 6/10-1776 bg. 26/7-1781. "Anna Thordsd. Yttrebøe, ved Helgen, 5 Aar."
3. Anna Thorsdatter f. 28/6-1779 g.m. Peder Tollefsen. Se S. Jøntvedt(2).
4. Maria f. 3/3-1782 bg. 8/12-1782. "Maria Thordsd. Yttrebøe, ved Helgen, 39 Uger 5 Dage."
5. Jørgen f. 18/10-1783 bg. 1/4-1790. "Jørgen Thordsen Yttrebøe, ved Helgen, 6 Aar, 23 Uger 3 Dage. Død af Børne Kopper."
6. Karen Thorsdatter
f. 9/7-1786 g.m. Christen Andreas Jensen Steenstadvolden. Se Stenstadvalen.
7. Maria Thorsdatter f. 4/3-1789 g.m. Peder Stiansen Holtan. Se Holtan.
8. Ole Thorsen Ytterbøe f. 31/12-1791. Overtok gården.
9. Jørgen Thorsen f. 31/12-1794 g. i Solum 15/11-1818 m. Susanne Nilsdatter fra Bergan i Melum. Se M. Ytterbø.
Eier 1783 av 1/2-part.

F.f. Thord Jørgensen Bøe og Kirsten Olsdatters Jørgen: Jens Graver, Peder Fæn, Jon Wale, Karen Lien, Aslou Lille Kolstad.
F.f. Thord Jørgensen Yttrebøe og Kirsten Olsdatters
Anna: Peder Yttrebøe, Elling Ødegaarden, Jon Yttrebøe, Auslou Yttrebøe, Anna Omtved.
F.f. Thord Yttrebøe og Kirsten Olsdatters 
Anna: Peder Pedersen Søndre Fæn, Jon Wale, Tyge Yttrebøe, Aslou Yttrebøe, Karen Yttrebøe.
F.f. Thord Yttrebøe og Kirsten Olsdatters
Maria: Peder Jørgensen Yttrebøe, Gunder Gieddeboen, Stian Holtene, Anna Søndre Fæhn, Karen Søndre Fæhn.
F.f. Thord Jørgensen Yttrebøe og Kirsten Olsdatters
Jørgen: Peder Yttrebøe, Halvor Haven, Jon Yttrebøe, Karen Gieddeboen, Karen Arvesd. Wale.
F.f. Thord Jørgensen Yttrebøe og Kirsten Olsdatters
Karen: Elling Øjgaarden af Mælum, Gunder Gieddeboen, Anders Wale, Anne Øjgaarden, Karen Arvesd. Kolstad.
F.f. Thord Jørgensen Ytterbøe og Kirsten Olsdatters 
Maria: Peder Ytterbøe, Jon Kaalstad, Anders Olsen Store Wale, Maren Olsd. Ytterbøe, Liv Olsd. Helgen.
F.f. Thord Jørgensen Yttrebøe og Kirsten Olsdatters 
Ole: Lehnsmand Halvor Yttrebøe, Peder Yttrebøe, Anders Olsen Bierven, Anne Jørgensd. Fæhn, Karen Halvorsd. Yttrebøe.
F.f. Thord Yttrebøe og Kirsten Olsdatters
Jørgen: Halvor Yttrebøe, Jon Jørgensen Kaalstad, Peder Pedersen Yttrebøe, Maren Olsd. Yttrebøe, Karen Halvorsd. Yttrebøe.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri skifteprotokoll 1809 - 1815, side 395b.
Sted: Ytterbøe nordre, Helgen Annex, Holden Præstegjeld - 1811.
Gaardbruger Thor Jørgensen død. Arvinger:
Enchen Kirstie Olsdatter og deres 5 sammeavlede børn.
1. Ole Thorsen 19 Aar. Formynder: Lensmand Halvor Welliksen Ytterbøe.
2. Jørgen Thorsen 16 Aar. Formynder: Faderbroderen Jon Jørgensen Kaalstad.
3. Anne Thorsd. g.m. Peder Tollefsen Jøntved.
4. Kari Thorsd. g.m. Christen Jensen Steenstadvolden.
5. Marie Thorsd. g.m. Peder Stiansen Holtene.
Til Laugverge for Enken ble hennes broder Jon Olsen Vale.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

I skifte kan vi dessuten se at N. Ytterbø med "Moesæter skov" ble verdsatt til 3.000 rdl. (G.S.).

Ole overtok hovedgården og Jørgen den nyutskilte midtre gården.

Som den eldste sønnen fikk Thor hovedgården med den jorda som seinere har hørt til brn. 6,
og som seinere er fortalt under brn. 3, kjøpte han både skog og jord av broren Peder Jørgensen på Midtre.
De var religiøst interesserte og tok mot Hans Nielsen Hauge i 1802. De lot ham tale hos dem her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 96. Digitalarkivet.
"Skifte efter Thor Jørgensen afsluttet 20. Dec. 1811, hvorved dette brug er udlagt sønnen Ole Thorsen, thinglæst 13. Februar 1812."

Bonde, selveier
Ole Thorsen Ytterbøe herfra
f. 31/12-1791 d. 26/12-1849 på Ytterbø, 59 år gml. av "Forraadnelsesfeber" (trolig kollbrann).
g. i Holla 14/4-1812 m. Aase Halvorsdatter Ytterbø fra S. Ytterbø f. 15/2-1785 d. 1/10-1863 på Ytterbø som føderådsenke av alderdom, 73 år gml., d.a. lensmann Halvor Welliksen Ytterbøe.
1. Thor Olsen f. 31/8-1813. Overtok gården. Se nedenfor.
2. Aslaug Olsdatter f. 16/11-1818.
3. Halvor Olsen f. 3/4-1822. Se Ytterbø(4).
Eier 1812 - 1840.

F.f. Ole Thordsen Ytterbøe og Aase Halvorsdatters Thord: Kirsten Olsd. Ytterbøe, Kari Halvorsd. Wærstad, Lænsmand Halvor Ytterbøe, Peder Halvorsen ældre, Peder Halvorsen yngre, og Jørgen Thordsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Ole Thorsen Ytterbøe og Aase Halvorsdatters
Asloug: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 18/11.
F.f. Gaardmand Ole Thorsen Ytterbøe og Aase Halvorsdatters
Halvor: Anne Thorsd. Jøntved, Asloug Maria Halvorsd. Fæhn, Peder Jøntved, Christen Andreas Steenstadvolden og Ole Jørgensen Ytterbøe.

Om denne lensmannsdatter Aase Halvorsdatter Ytterbø har det blitt fortalt at hun likte å ri. Hun rei visstnok alltid på hest når hun skulle mellom
denne gården og farens gård.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Ole Ytterbøe solgte i sin tid nesten all skogen ut av slekta. Det dreide seg om Stigen, Jacobskås og Bjerkholt skog, som han solgte til lensmann Poppe. I 1829 solgte han Moseter skog i Kilebygda til kjøpmann L. R. Barnholt. Moseter skog gikk senere til S. D. Cappelen på jernverket.

   Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

111, 107

 Ytterbø

Ole Thorsen 

2 huder 1 3/4 sk. + 9 sk. 

 6 dl. - 0 ort - 7 sk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet. (Innført på bnr 3 - fraskilt bnr 1).
"Mageskifteskjøde fra Ole Thorsen til Jørgen Thorsen på løbenr. (111,107)c, dat. 13. Decbr. 1839, thingl. 8. Febr. 1840."
"Tillige løbenr. (112,113a)b, der er fraskilt bnr 10 ved skylddelingsforretning afholdt 4/10-1841."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 96. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Thorsen til sønnen Thor Olsen for 800 spd., løbenr. (111,107)b, (111,107)c og (111,107)d er imidlertid frasolgt, dat. og thingl. 8. Febr. 1840."

Bonde, selveier
Thor Olsen Ytterbøe herfra f. 31/8-1813.
g. i Holla 28/12-1832 m. Berthe Maria Christensdatter fra Stenstadvalen f. 24/7-1814, d.a. Christen Jensen Steenstadvolden.
Forlovere: "
Jørgen Thorsen Ytterbøe og Hans Jacob Bjærkholt."
1. Aase Thorsdatter f. 6/9-1834 g.m. Bent Bentsen. Se Familie 8 - Sagene 1865.
2. Ole Thorsen f. 14/1-1836.
3. Kari Thorsdatter f. 14/9-1837 g.m. Anders Jensen. Se Stenstadvalen.
4. Christen Andreas Thorsen f. 21/2-1840.
5. Thor Thorsen f. 24/12-1841.
Eier 1840.

F.f. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christensdatters Aase: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Severine Sophie Christensd. Helgen, Christen Steenstadvolden, Jørgen Ytterbøe og Halvor Pedersen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christensdatters
Ole: Aase Halvorsd. Ytterbøe, Kirsten M. Pedersd. ditto, Ole Thorsen Ytterbøe, Christen Steenstadvolden, Jens Christensen ditto.
F.f. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christensdatters
Kari: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Kirsten Maria Pedersd. Jøntved, Ole Thorsen Ytterbøe, Jens Christensen Steenstadvolden, Halvor Olsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christensdatters
Christen Andreas: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Anne Nielsd. Hoxodde, Ole Thorsen Ytterbøe, Christen Steenstadvolden og Halvor Olsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Thor Olsen Ytterbøe og Berthe Maria Christendatters
Thor: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Kirsten M. Christensd. ditto, Christen ditto, Ole Olsen Huset yngre, Halvor Olsen Ytterbøe.

Dette paret gifta seg tidlig i forholdt til vanlig tradisjon i bygda. Han var bare 19 år og hun var 18 år.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 96. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thor Olsen til sønnen Ole Thorsen for 100 spd., løbenr. (111,107)b, (111,107)c og (111,107)d er imidlertid frasolgt, dat. og thingl. 8. Juni 1842."

Småbruker, selveier
Ole Thorsen herfra f. 14/1-1836
d. 28/9-1899 på Vadrette under Strømdal i Gjerpen.
g1g i Holla 27/10-1865 m. Guro Gundersdatter fra Sannes nedre(7) f. 25/9-1839
d. 7/5-1889 på Vadrette i Gjerpen, d.a. Gunder Gulliksen Sannæs.
Eier 1842.

Ole Thorsen og hans første kone flytta til Skien, hvor de bodde på Brekkejordet nordre i 1875. Deretter flytta de til Bakken i Skien og
siden til Vadrette under Strømdal i Gjerpen. Ved Vadrette Cellulosefabrikk ble han arbeidsformann. Se Familie 8 - Strømdal 1891.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 96. Digitalarkivet.
"Skjøde fra
Ole Thorsen til Gunhild Johnsdatter Bergen for 600 spd., dat. 20. Sept., thingl. 4. Okt. 1872."

Gunhild Jonsdatter Bergan fra Lunde i Tel.
Eier 1872.

Ole Thorsen solgte 3 ort - 15 skill. av sin eiendom til Lars Jensen i Stenstadstranda.
Samtidig solgte han 4 ort - 9 skill. "Storetrå", til lensmann Poppe på Helgen.
Denne delen av Ytterbø har siden vært i Helgen stores eie.

Det som var tilbake av dette bruket var ikke mer enn ei landskyld på 4 ort og 4 skilling (skylddaler).
Noe som tilsvarer ca. 26 mål. Dette var nok til å fø 2 kuer og 3 sauer.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget for 1866.
Gnr 55 - løbenr. (111,107)a betsto av 26 maal jord av god beskaffenhet.
Besetning: 2 kuer og 3 sauer. 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 96. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Ole Larsen Ytterbø for kr. 2.640, dat. 16. okt. 1880, thingl. 19. april 1881."

Småbruker, skomaker
Ole Larsen Ytterbø fra Ytterbø(6) f. 8/7-1857 d. 3/9-1935, s.a. Lars Jensen Ytterbø.
g. i Johanneskirken i Christiania (Oslo) 29/4-1894 m. Anne Andersdatter fra Stenstadvalen f. 7/3-1871 d. 11/5-1943, d.a. Anders Jensen Stenstadvolden.
1. Lars Ytterbø f. 14/3-1895. Overtok eiendommen.
2. Anders O. Ytterbø f. 8/12-1897. Se Prestgrav nedre.
3. Astrid Karoline Ytterbø f. 13/5-1900 d. juni 1947?
4. Kalmar Ytterbø f. 25/8-1908. Se Ytterbø(6)?
Eier 1881.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 96. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/6, grundbokført 30/6-1955, fra arvingene etter Ole Larsen Ytterbø og hustru Anne  til Lars O. Ytterbø for kr. 10.400.-"

Småbruker, arbeider
Lars O. Ytterbø
(Lars Ytterbø) herfra f. 14/3-1895 d. 11/2-1980.
g.m. Martha Stenersen fra Drammen f. 12/12-1902 d. 22/11-1985.
1. Ole Ytterbø f. 11/1-1930 d. 25/7-2007 g.m. Ida Skudal fra Sande i Sunnfjord f. 6/11-1930 d. 7/5-2009.  Gravlagt på Hatlehol kirkegård ved Ålesund.
2. Johan Ytterbø f. 14/4-1931. Se Stenstad(2).
Eier 1955.

Se også Stenstad(2)


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Ytterbø søndre
Gnr 55 - bnr 12 (55/12).

Adresse i dag: Olsbryggev. 90, Helgen.

Utskilt fra hovedbølet rundt 1660. Landskyld 6 huder og 2 meller korn.

Bonde, selveier, leilending
Olluf Torjussen Ytterbø
fra Hovedbølet av Ytterbø f. ca. 1627* d. ca. 1690, s.a. lensmann Torjus Ytterbøe.
g.m. NN.
Eier 1660. Bruker før 1672.

Kilde: Prestens manntall 1665*.
"Ytterbøe. Opsiddere 1. Olluff Torgiussøn 38 Aar. 2. Jens Pederssøn 26 Aar. Bruger begge 6 Huder oc 3 Meler."

Bonde, leilending
Ole Hansen Ytterbø f. ca. 1670 d. 1711 (skifte).
g1g m. Kirsten Jensdatter fra N. Ytterbø f. på 1670-tallet d. 1701 (skifte), d.a. Jens Pedersen Ytterbøe.
g2g m. Kari Olsdatter (Karen Olsdatter) fra Gvåle i Sauherad f. ca. 1675 bg. 31/10-1740. "Karen Olsd. St. Helgen, 65 Aar.", d.a. Ole Nilsen Gvåle og Kirsten Thorsdatter.
1. Rasmus Olsen f. ca. 1694.
2. Gunhild Olsdatter f. ca. 1695.
3. Anne Olsdatter f. ca. 1698.
Barn i 2. ekteskap:
4. Kirsten Olsdatter f. ca. 1702 g.m. Rasmus Olsen Haven. Se Hagen under Helgen store.
5. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1704.
6. Ole Olsen f. ca. 1710. Se Hjelset øvre. Siden flytta de til Tveit i Melum (Solum pr.gj.).
Bruker ca. 1690.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1696 - 1701, side 290b - 291a.
Sted: Ytterbøe i Helgen Sogn, Holden - 1701.
Kiersti Jensdtr. død, Enchemanden Olle Hansen og Børn:
1. Rasmus Olsen.
2. Gunild Olsdtr.
3. Anne Olsdtr.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Ved skifte (ovenfor) hadde proprietær Anders Nilsen i Brevig til gode 32 rd. og formuen i boet var 52 rd.
Faren «lar af sitt gode hjerte» de 20 rd. dele mellom barna.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 132b - 136a.
Sted: Ytterbøe i Helgen Sogn, Holden - 1711.
Ole Hanssen, død. Enchen Karen Olsdtr og Børn:
I første Ægteskab:
1. Rasmus Olssen.
2. Gunnild Olsdtr.
3. Anne Olsdtr.
I andre Ægteskab med Karen Olsdtr.:
1. Ole Olssen.
2. Kirsten Olsdtr.
3. Ingeborg Olsdtr.
Alle smaa og umyndige.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla.

Enka Kari Olsdatter ble g2g med Paul Jonsen Helgen. Se Helgen store.

Bonde, leilending, selveier
Peder Olsen Ytterbøe fra Grøtvik i Solum f. ca. 1676 bg. 18/12-1732. "Peder Olsen Ytterbø, 56 aar 2 Mnd. 10 Dage.", s.a. Ole Eriksen Grøtvig og Børte Folkvardsdatter.
Eier ca. 1711.

Peder Olsen Ytterbøe var ugift. Derfor skiftet nedenfor hvor hans søsken er nevnt som arvinger. Han var med på arbeidet
med matrikkelforslaget for Holla i tiden før 1723.
Peder Olsen kjøpte halve Ytterbø av generalmajor Johan Arnold på Borgestad i Gjerpen i ca. 1711. Arnold solgte den i
1727 til eieren av den andre halvdelen (nordre), monsieur Niels Hansen Sommerfeldt, som da ble eier av hele Ytterbø.

Kilde: Matrikkelen 1723.
Ytterbø hadde i 1723 2 eiere: Peder og Povel Olessønner.
Hele landskylda var (som i 1647) på "6 huuder og 2 mæhler".

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, side 253a - 254b.
Sted: Ytterbøe i Helgen Sogn, Holden - 1733.
Peder Olsen, død. Hans sødskende arver:
A. Fullbroder Anders Olsen død. Een datter,
     1. Karen Andersdtr. g.m. Hans Andersen Hvalen i Mælum.
B. Fullsøster Anne Olsdtr. enke (uten gjenlevende barn).
C. Fullsøster Maren Olsdtr. g.m. Christian Saugen.
D. Halvsøster Liv Olsdtr. Død. Børn:
     1. Ole Nielsen, Myndig.
     2. Anne Nielsdtr. død. Børn:
         a. Christen Pedersen, myndig.
         b. Anders Pedersen, umyndig.
         c. Niels Pedersen, umyndig.
         d. Marthe Pedersdtr. umyndig.
         e. Live Pedersdtr. umyndig.
          f. Anne Pedersdtr. umyndig.
      3. Else Nielsdtr., gift.
      4. Kirsti Nielsdtr., gift.
      5. Alis Nielsdtr., gift.
      6. Mari Nielsdtr., gift.
E. Halvsøster Mari Olsdtr., enke (uten gjenlevende barn).
F. Halvsøster Kari Hansdtr. g.m. Tosten Grødviig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Da Sommerfeldt døde i 1733 ble svigerfaren, forvalter Bomhoff, eier i ett år. Bomhoff solgte denne parten og den
ene Nesetplassen til drangedølen Thomas Welliksen Strømme.

Drangedalsbonden Thomas Welliksen Strømme kjøpte S. Ytterbø til sin sønn, Wellik Halvorsen i 1734.

Bonde, selveier
Wellik Thomassen Ytterbøe fra Ø. Straume i Drangedal dpt. 24/4-1712 bg. 1/3-1783. "
Wellich Thomæsen Yttrebøe, ved Helgen, 70 Aar 42 Uger 2 Dage.", s.a. Thomas Welliksen og Taran Halvorsd.
g1g i Drangedal (trolovet) 14/6-1734 m. Karen Pedersdatter fra Nås i Drangedal dpt. 1/1-1712 bg. 23/11-1764. "Karen Pedersd. Yttrebøe, ved Helgen, 53 Aar ringere 1 Mnd. 14 Dage."
Forlovere: "Peder Tygesen og Thomes Strømme."
g2g i Holla 5/10-1766 m. enke Maren Hansdatter f. ca. 1722 bg. 16/5-1801. "Maren Hansd. Kringlefet, 79 Aar."
1. Maria Welliksdatter dpt. 28/8-1735 g. i Holla 26/2-1765 m. Hans Hansen Aanerød. Bodde på Ånnerød i Solum. Se Solumslekt.org.
2. Peder Welliksen Ytterbøe dpt. 13/7-1738. Se nedenfor.
3. Anna Welliksdatter dpt. 29/1-1741 g.m. Peder Thorsen Hoseid. Bodde på Hoseid i Drangedal.
4. Thomas Welliksen dpt. 12/5-1743 bg. 15/5-1753. "Thomas Wellichsen Yttrebøe, 10 Aar."
5. Jon Welliksen dpt. 7/7-1745. Konf. i Holla 1761.
6. Halvor Welliksen Ytterbøe dpt. 8/10-1747. Overtok gården. Ble lensmann i Holla.
7. Tyge dpt. 21/6-1750 bg. 4/4-1751. "Thyge Wellichsen Ytterbøe, 10 Mnd."
8. Tyge Welliksen dpt. 20/2-1752. Ble visstnok skolelærer.
9. Aslaug Welliksdatter dpt. 18/8-1754 bg. 7/6-1761. "Aslou Wellichsd. Yttrebøe ved Helgen, 7 Aar ringere 7 Uger."
Eier 1734.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Vellich Thomasen Ytterbøes og Karen Pedersdatters Maria: Gullich Rommenæs, Niels Olsbrygge, Joen Helgen, Anna Yttrebøe, Anna Torgusd.
F.f. Vellich Yttrebøe og Karen Pedersdatters
Peder: Mogns Olsen, Isach Andersen, Ole Tvara, Anne Yttrebøe, Maria Kolstad.
F.f. Vellich Yttrebøe og Karen Pedersdatters
Anna: Hans Vale, Jørgen Yttrebøe, Maria Kolstad, Berte ..ætten, Karen Tollefsd.
F.f. Vellich og Karen Ytterbøes
Thomas: Jørgen Yttrebøe, Jon Helgen, Gunder Romenæs, Madame Paus, Synnev Steenstadvolden.
F.f. Vellich Ytterbøe og Karen Pedersdatters
Jon: Peder Lund, Gunner Rommenæs, Jon Store Helgen, Anne Yttrebøe, Karen Rommenæs.
F.f. Wellich og Karen Yttrebøes
Halvor: Peder Simonsen øvre Wefald, Lars Naas, Gunder Romenæs, Anna øvre Wefald, Kirsten Naas.
F.f. Wellich Yttrebøe og Karen Pedersdatters
Tyge: Niels Olsen, Mogns Olsen, Poul Steenstad, Karen Rommenæs, Gunnil Steenstad.
F.f. Wellich Yttrebøe og Karen Pedersdatters
Tyge: Ole Mortensen, Anders Steenstadvolden, Niels Pedersen Præstegrav, Anna Yttrebøe, Gunnil Steenstad.
F.f. Wellich Yttrebøe og Karen Pedersdatters
Aslou: Gunder V. Rommenæs, Poul Steenstad, Thomas Kolstad, Karen Rommenæs, Gunnil Steenstad.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Hans andre kone, Maren Hansdatter var enke etter Gunder Tronsen Kringlefet. Hennes sønn fra første ekteskap,
Hans Gundersen, bodde på Kringleføtt. Maren Andersdatter flytta dit når hun ble enke og døde der i mai 1801.
Se Kringleføtt under Ø. Heisholt.

Kilde: Generalmanntallet for Holla 1762.
Det var i 1762 fremdeles bare 2 bebodde bruk av Ytterbø, det nordre og det søndre. Av husmenn var det hun en familie på Nesodden.
Det nordre bebodd av Jørgen Pedersen Ytterbøe med familie og det søndre bebodd av Wellik Thomasen Ytterbøe.
Nesodden var bebodd av Gunder Halvorsen og kona Maren Sivertsdatter.


Da Wellik Ytterbøe ble enkemann i 1764 delte han gården i to like gode deler mellom sønnene Peder og Halvor. Se Peder Welliksen på det nye bruket: Ytterbø(5).

Bonde, lensmann, selveier
Halvor Welliksen Ytterbøe herfra dpt. 8/10-1747 d. 26/1-1836 på Ytterbø, 88 år gml.
g. i Sannidal 23/6-1773 m. Aslaug Pedersdatter fra Lunderid ("Londre") i Sannidal d. 22/11-1828 på Ytterbø, 81 år gml., d.a. Peder Londre.
1. Karen Halvorsdatter dpt. 27/3-1774 g.m. Christen Andersen Haukelien i Solum. Se Værstad.
2. Peder Halvorsen dpt. 21/1-1776 bg. 31/5-1791. "
Peder Halvorsen Yttrebøe, ved Helgen, 15 Aar. Formodes død af Orm."
3. Thomas Halvorsen dpt. 31/1-1779 bg. 19/12-1789. "
Thomas Halvorsen Yttrebøe, ved Helgen, 10 Aar 26 Uger. Efter en lang Sygdom."
4. Halvor Halvorsen f. 12/7-1781. Se Fen nedre(2).
5. Peder Halvorsen d.e. f. 18/5-1783. Overtok gården.
6. Aase Halvorsdatter f. 15/2-1785 g.m. Ole Thorsen Ytterbøe. Se N. Ytterbø.
7. Anna f. 23/11-1786 bg. 19/9-1789. "
Anne Halvorsd. Yttrebøe, ved Helgen, 2 Aar 42 Uger 6 Dage."
8. Stian f. 10/7-1789 bg. 16/4-1790. "Stian Halvorsen Yttrebøe, ved Helgen, 39 Uger 6 Dage."
9. Peder Halvorsen d.y. f. 29/6-1791.
Se Grinna under Helgen store.
Eier 1764
 av 1/2-part.

F.f. Halvor Yttrebøe og Aslou Pedersdatters Karen: Peder Yttrebøe, Thor Yttrebøe, Tyge Wellichsen, Sarcha Yttrebøe, Kirsten Svennumsd.
F.f. Halvor Wellichsen Yttrebøe og Aslou Pedersdatters
Peder: Tormo Olsbrygge, Tyge Yttrebøe, Ole Poulsen Aannerød, Maria Annerød, Inger Nielsd. Vala.
F.f. Lensmand Halvor Wellichsen Yttrebøe og Aslou Pedersdatters
Thomas: Jens Bierven, Ole Bierven, Kiøstol Olsbrygge, Kirsten Yttrebøe, Karen Yttrebøe.
F.f. Lehnsmand Halvor Wellichsen Yttrebøe og Aslou Pedersdatters
Halvor: Peder Mælum, Jacob Siljene, Jørgen Tvetene, Kirsten Tvetene, Karen Pedersd. Lundrej af Sannickedal.
F.f. Lehnsmand Halvor Yttrebøe og Aslou Pedersdatters
Peder: Christen Fierestrand, Abraham Tveten, Klokker Tyge Wellichsen, Jon Yttrebøe, Maricken Mælum, Anna Hansd. Tveten.
F.f.
Lehnsmand Halvor Yttrebøe og Aslou Pedersdatters Aase: Hr. Foged Thornsohn, Monsieur Anders Winde, Monsieur Christian Branth, Monsieur Thomas Barth, Madame Thornsohn, Jomfrue Bodild Maria Wølner.
F.f. Lehnsmand Halvor Yttrebøe og Asloug Pedersdatters Anna: Ole Hansen Bierven, Harald Olsbrygge, Jon Hansen Jelseth, Maren Pernille Wilhelmsd. Fiære i Solum, Anne Abrahamsd. Tveten i Mælum.
F.f. Lehnsmand Halvor Yttrebøe og Aslou Pedersdatters Stian: Uhrmager Claus Clausen fra Schien, Anders Pedersen Moen, Hans Rasmussen Hanæs, Madame Gunnild Stine Levin, Karen Maria Pedersd. Mælum.
F.f. Lehnsmand Halvor Wellichsen Yttrebøe og Aslou Pedersdatters Peder. Fadd: Abraham Isaachsen Tveten, Thord Jørgensen Yttrebøe, Biørn Olsen Jelseth, Jon Hansen Jelseth, Kirsten Olsd. Yttrebøe, Karen Maria Pedersd. Mælum.

 

Kilde: Holla I (Ytterbøe).
Halvor Welliksen Ytterbøe (1766-1829) var lensmann i Holla i over en menneskealder. Og dette ble han til tross for at han til å begynne med ikke engang kunne skrive navnet sitt. Han bare kludra bokstavene sine. Omkring året 1800 ser det ut som at skrifta har blitt så god at han fikk til heile navnet sitt, ja jamvel en kort skrivelse.
Han ble skildra som en kort, tykkfallen mann og i de seinere åra satt han for det meste i en stol, som han lot seg rulle rundt i værelset med av tjenerne sine.


Kilde
: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 130 - 134, side 99a - 115a,
Sted: Ytterbøe i Helgen Sogn, Holden - 1829.
Lendsmandskone Aslaug Pedersdtr., død. Enkemand Halvor Welliksen og Børn:
1. Halvor Halvorsen Fæhn, myndig.
2. Peder Halvorsen. Ytterbøe.
3. Peder Halvorsen Grinda, myndig.
4. Kari Halvorsdtr. g.m. Christen Andersen Haukelien.
5. Aase Halvorsdtr. g.m. Ole Thorsen Ytterbøe.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Skifte efter Halvor Velliksen og hustru, afsluttet 20. April 1831, hvorved dette brug er udlagt sønnen Peder Halvorsen, thingl. 20. Juni 1831."

Bonde, selveier
Peder Welliksen Ytterbøe herfra dpt. 13/7-1738, s.a. Wellik Thomassen Ytterbøe.

g. i Holla 28/5-1765 m. Sarka Hansdatter fra Henneseid i Drangedal dpt. 24/10-1745 i Drangedal bg. 9/11-1779. "
Sarcha Hansd. Yttrebøe, ved Helgen, 34 Aar 4 Uger.", d.a. Hans Bruun og Karen Clausdatter.
1. Peder dpt. 13/4-1766 bg. 17/12-1769. "Gunder(!) Pedersen Ytterbøe, ved Helgen, 3 Aar 7 Mnd. 20 Dage."
2. Karen dpr. 18/9-1768 bg. 17/12-1769. "Karen Pedersd. Ytterbøe, ved Helgen, 1 Aar 2 Mnd. 16 Dage."
3. Gunder Pedersen dpt. 9/5-1771.
4. Karen Pedersdatter dpt. 16/1-1774. 6 år i skifte etter mora i 1780.
5. Aslaug Pedersdatter dpt. 31/8-1777.
6. Karen f. 29/10-1779 bg. 21/11-1779. "Karen Pedersd. Yttrebøe, ved Helgen, 3 Uger 2 Dage."
Eier 1764 av 1/2-part.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Wellichsen Yttrebøe og Sarcha Hansdatters Peder: Wellich Yttrebøe, Jon Yttrebøe, Peder Gundersen Romnæs, Anna Yttrebøe, Anna Wellichsd. Yttrebøe.
F.f. Peder Wellichsen Yttrebøe og Sarcha Hansdatters
Karen: Wellich Yttrebøe, Halvor Yttrebøe, Tyge Yttrebøe, Maria Wellichsd. Aanerød, Aslou Jørgensd. Yttrebøe.
F.f. Peder Wellichsen Yttrebøe og Sarcha Hansdatters
Gunder: Wellich Yttrebøe, Thor Yttrebøe, Jens Stenstadvold, Maren Yttrebøe, Anna Yttrebøe.
F.f. Peder Wellichsen Yttrebøe og Sarcha Hansdatters
Karen: Peder Jørgensen, Thor Jørgensen, Lars Sørensen, Kirsten Store Helgen, Ellen Stenstad.
F.f. Peder Wellichsen Yttrebøe og Sarcha Hansdatters
Aslou: Jens Bierven, Peder Værstad, Tyge Yttrebøe, Maren Bierven, Karen Yttrebøe.
F.f. Peder Wellichsen Yttrebøe og Sarcha Hansdatters 
Karen: Peder Jørgensen Yttrebøe, Thord Jørgensen, Tyge Wellichsen, Gunnild Steenstad, Karen Yttrebøe.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775 - 1784, side 445b - 447b.
Sted: Ytterbøe i Helgen Sogn, Holden Præstgield - 1780.
Sarcha Hansdtr., død 1779. Enkemand Peder Wellichsen og Børn:
1. Gunder Pedersen 8 Aar.
2. Kari Pedersdtr. 6 Aar.
3. Asloug Pedersdtr. 2 Aar.
4. Karen som døde 10-12 dager efter moderen, som døde i Barselsæng.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Skifte endte opp i minus (fallitt) og gården ble solgt til to forskjellige kjøpere. Hans bror Halvor Welliksen kjøpte den ene halvparten og
Jørgen Pedersen Ytterbøe kjøpte den andre halvparten i 1850. Se S. Ytterbø.

Hvor ble det av Peder Welliksen (Peder Velliksen)? Etter at kona døde i november 1779 er det ingen spor etter han i Holla.
Han må være død et sted før februar 1801 (folketellinga). G.S.

Bonde, selveier
Peder Halvorsen Ytterbøe d.e. herfra f. 18/5-1783 d. 29/7-1861, som "føderaadsmand", 78 år gml.
g. i Holla 17/9-1813 m. Anne Jørgensdatter fra Omtvedt(3) f. 1/2-1791 d. 5/6-1847 på Ytterbø som gaardmandskone, 54 år gml., d.a. Jørgen Pedersen Omtvedt.
1. Aslaug Marie Pedersdatter f. 30/5-1814 g.m. Abraham Jacobsen Erikstad i Bø.
2. Kirsten Maria Pedersdatter f. 14/3-1816 g.m. Johannes Jacobsen Kaasa. Se Kåsa under Værstad.
3. Halvor Pedersen f. 28/2-1818. Ble sersjant.
4. Jørgen Pedersen f. 18/7-1820. Overtok halve gården. Se nedenfor.
5. Peder Pedersen d.e. f. 28/4-1823 på Gjemsø i Solum. Se Ytterbø(5).
6. Anne Kirstine f. 24/9-1825 på Grinna.
7. Karen Andrea Pedersdatter f. 26/3-1828.
8. Anne Kirstine Pedersdatter f. 2/4-1831.
9. Anne Torine Pedersdatter f. 11/3-1834.
10. Peder Pedersen d.y. f. 30/11-1836.
Eier 1831.

F.f. Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Jørgensdatters Asloug Marie: Kirsten Tollefsd. Fæhn, Kirsten Jørgensd. Omtved, Halvor Ytterbøe, Halvor Halvorsen Fæhn og Peder Halvorsen Ytterbøe yngre.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Jørgensdatters
Kirsten Maria: Aase Ytterbøe, Kirsten Omtved, Halvor Fæhn, Peder Wale og Peder Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Omtved og Anne Jørgensdatters
Halvor: Berthe Wale, Mari Elseth, Peder Wale, Ole Ytterbøe og Niels Jacob Steenstadvolden.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Omtved og Anne Jørgensdatters
Jørgen: Anne Ytterbøe, Mari Elseth, Ole Ytterbøe, Peder Ytterbøe og Niels Jacob Steenstadvolden.
F.f. Huusmand Peder Halvorsen Grinen og Anne Jørgensdatters
Anne Kirstine: Mari Jørgensd. Erichstad, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor H. Fæhn, Peder Ytterbøe og Ole Olsen Ytterbøe.
F.f. Peder Halvorsen Grina og Anne Jørgensdatters
Karen Andrea: Kirsti J. Jelseth, Anne Olsd. Ytterbøe, Ole T. Ytterbøe, Hans J. Jelseth, Ole Olsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Yttebøe ældre og Anne Jørgensdatters
Anne Kirstine: Berthe Arvesd. Wale, Kirsten Pedersd. Wale, Tollev Fæhn, Peder Jørgensen Wale, Niels Jacob Bjærven.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe ældre og Anne Jørgensdatters
Anne Torine: Maren Jørgensd. Jelseth, Asloug Maria Jørgensd. Ytterbøe, Jon Jacobsen Jelseth, Niels Jensen Bjærven, Halvor Pedersen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Ytterbøe og Anne Jørgensdatters
Peder: Merthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kirsten Maria Pedersd. ditto, Ole Thorsen ditto, Thor Olsen ditto, Halvor Pedersen ditto.

Denne familien flytta til Omtvedt i 1817. De flytta videre til Gjemsø i Solum mellom 1821 og 1823, uten at
det er meldt utflytting til presten. De var tilbake i Helgen i 1825, da fikk de et barn på Grinna.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

113b

 Ytterbø/ Ytterbø

Peder Halvorsen senior 

1 tnd 9 sætt.

3 - 4 - 12

Skifte etter Anne Jørgensdatter her i 1848.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anne Jørgensdatter afsluttet 6. Juni 1848, hvorved dette brug m.m. for 1700 spd. er udlagt Enkemanden Peder Halvorsen, thingl. 5. sept. 1848."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved l.nr. 113f (gnr 58 - bnr 2) er udskilt, afholdt 1., thingl. 4. Septembr. 1849."
"Skylddelingsforretning, hvorved l.nr 113g (bnr 17) er udskilt, afholdt 18. Juni, thingl. 3. Septembr. 1850."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Halvorsen til Peder Pedersen for 700 spd., dat. og thingl. 4. Septmbr. 1850." Se Ytterbø(5) - Sørhagan.

Bonde, leilending
Jørgen Pedersen Ytterbøe herfra f. 18/7-1820, s.a. Peder Halvorsen Ytterbø d.e.
g. i Melum kirke 1/1-1855 m. Berthe Maria Gundersdatter fra Solum f. 13/7-1829, d.a. Gunder Jacobsen Stavdal og Anne Johnsdatter.
Forlovere: "Abraham Jacobsen Erikstad, Jacob Gundersen Alum".

1. Peder Jørgensen f. 17/5-1855.
2. Anne Maria Jørgensdatter f. 22/10-1856.
3. Gunder Jørgensen f. 11/3-1859.

4. August Jørgensen f. 6/9-1864.
Bruker ca. 1850.

F.f. Gaardm. Jørgen Pedersen Ytterbøe og Berthe Maria Nilsdatters(!) Peder. Fadd: Anne Nilsd. Ytterbøe, Anne Turine Pedersdatter ditto, Peder Pedersen ditto, Jens Christensen Steenstadvolden, Halvor Jensen ditto. Hjemmedøbt af Jens Steenstadvolden.
F.f. Gaardm. Jørgen Pedersen Ytterbøe og Berthe Maria Gundersdatters
Anne Maria: Anne Torine Pedersd. Almendingen, Karen Maria Pedersd. Ytterbøe, Peder Pedersen ditto, Jacob Gundersen Almendingen, Lars Thorsen Stavdal, Halvor Jensen Steenstadvolden.
F.f. Jørgen Pedersen Ytterbøe og Berthe Maria Gundersdatters
Gunder: Asloug Maria Pedersd. Erikstad, Karen M. Pedersd. Ytterbøe, Peder Pedersen Ytterbøe, Jørgen Johnsen Erikstad, Anders Jensen Steenstadvolden.
F.f. Gaardm. Jørgen Pedersen Ytterbø og Berthe Maria Gundersdatters
August: Asloug Pedersd. Erikstad, Kirsten Maria Pedersd. Ytterbø, Jens Kristensen Stenstadvalen, Halvor Jensen ditto, Jacob Abrahamsen Erikstad.

Tjenestepike her under folketellinga 1865: Anne Kittilsdatter fra Seljord f. ca. 1848.

Denne familien emigrerte til USA i april 1869. Sammen med dem reiste også folk fra Kolstad og Gunnerud, samt noen fra Valebø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Abraham Abrahamsen (Bergan) for 1.900 spd., dat. 9., thingl. 11 Juli 1864."

Skogbetjent, selveier
Abraham Abrahamsen
fra Bergan i Melum f. 19/5-1845 d. 5/5-1894 på Skaug i Lardal, Vestfold, s.a. Abraham Nilsen Bergan og Kirsti Isaksdatter.
g. i Melum krk. 22/8-1865 m. Anne Marie Hansdatter fra S. Huset under Værstad f. 2/10-1848 d. i Lardal 1931, d.a. Hans Carlsen Huset/ Siljan.
Forlovere: "Abraham Nielsen Bergene og Hans Carlsen Siljan." (Fedrene)
1. Abraham Abrahamsen f. 14/10-1865 i Melum.
2. Hans Abrahamsen f. 11/4-1868 i Melum.
3. Kirsti Abrahamsdatter f. 14/7-1870 på Ytterbø i Holla.
4. Isak Abrahamsen f. 27/8-1874 på Island i Slemdal (Siljan).
5. Jacob Abrahamsen f. 25/1-1877 på Island.
6. Nils Abrahamsen f. 18/8-1879 på Island.
7. Lars Abrahamsen f. 2/4-1882 på Island.
Eier 1864.

F.f. Inderste Abraham Abrahamsen Ihlemoen og Anne Marie Hansdatters Abraham: Maren Larsd. Siljan, Karen K. Abrahamsd. Hella, Abraham Nielsen Hella, Hans Carlsen Siljan, Isak Abrahamsen Bø, Jacob H. Siljan. (Kilde: Melum KB.)
F.f. Gaardmand Abraham Abrahamsen Ihlemoen og Anne Marie Hansdatters Hans: Anne Susane Abrahamsd. Stathelle, Anne Marie Gundersd. Bergen, Hans C. Siljan, Isak I. Mælum, Carl A. Abrahamsen Hella. (Kilde: Melum KB.)
F.f.
Grdb. Abraham Abrahamsen Ytterbø og Anne Maria Hansdatters Kirsti: Karen Abrahamsd. Huset, Anne Marie Gundersd. Bergen (Bergan), Hans Carlsen Siljan, Isak Abrahamsen Bjærven, Isak Isaksen Mælum. (Kilde: Holla KB.)
F.f. Skovbetjent
Abraham Abrahamsen Island og Anne Marie Hansdatters Isak: Hans Carlsen Siljan af Solum, Niels Carlsen Austad, Carl Hansen Siljan af Solum, Karen Kirstine Abrahamsd. Huset af Holden, Anne Susanne Nielsd. Austad. (Kilde: Slemdal KB.)
F.f. Skovbetjent Abrah. Abrahamsen Island og Anne Marie Hansdatters Jakob: Hans Carlsen Siljan, P. Pedersen Ulefos, Isak Abrahamsen Bjerva, Anne Kirstine Isaksd. Island, Anne Marie Andersd. Siljan. Hjemmedøbt. (Kilde: Slemdal KB.)
F.f. Skovfoged Abrah. Abrahamsen Island og Anne Marie Hansdatters Nils: Ingebret Anton Ellefsen Island, Hans Martin Hansen Island, Lars Hansen Siljan af Solum, Anne Susanne Pedersen fra Ulefos, Thrine Kirstine Jakobsd. Rød. Hjemmedøbt. (Kilde: Slemdal KB.)
F.f. Skovfoged Abrah. Abrahamsen Island og Anne Marie Hansdatters Lars: Hans Carlsen Siljan, Nils Hansen Siljan, Abraham Abrahamsen jun., Ingeborg Olsd. Solverud, Aslaug Kirstine Hansd. Siljan (alle Siljan her er fra Melum. G.S.). (Kilde: Slemdal KB.)

Anne Marie Hansdatter ble født på S. Huset under Værstad, men hennes familie flytta til Siljan i Melum rundt 1860. Hun ble gift med Abraham Abrahamsen Bergan i Melum kirke i 1865. Han hadde i 1864 kjøpt Værstad søndre. De flytta hit til S. Værstad i ca. 1870 og bodde her en 4 års tid. Denne familien er registrert utflytta fra Holla til Slemdal (Siljan) i august 1877 (kilde: Kirkebok for Holla G.S.). Abraham Island ble skogbetjent hos Treschow og bodde i ca. 9 år på N. Island. De er siden registrert utflytta fra Siljan til Lardal med 6 barn i juni 1883. Barna var: Hans, Kirsti, Isak, Jakob, Nils og Lars. Sønnen Abraham vet jeg ingen ting om annet enn at han var fadder da han yngste bror Lars ble døpt i Slemdal (Siljan) kirke i 1882 og at han ikke finnes blant døde eller utflytta fra i Siljan innen 1884. G.S.
Se Eidangerslekt.org (Jørn Olsen).

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
65 mål dyrka jord av god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 hest, 3 kuer og 3 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Anders Nilsen Sværdsten herpaa m.m. for 1.000 spd., dat. 17. Jan., thingl. 6. Febr. 1872."

Bonde, selveier
Anders Nilsen Ytterbø fra Sverdstein under Holla store.
Eier 1872. Se Ytterbø(5).

Anders Nilsen Ytterbø kjøpte i 1874 også det tidligere fraskilte bnr. 17 og slo disse to sammen igjen.
Det gamle "Sørhagen" ble også en del av dette nye bruket, som senere fikk bnr 12. Se Ytterbø(5).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Nilsen Ytterbø til Hans Pedersen Tinholtstulen herpaa m.m. for 4.300 spd., dat. 29. juni, thingl. 1. juli 1874."

Bonde, selveier
Hans Pedersen Tinholtstulen/ Ytterbø.
Eier 1874. Se Tinholtstulen(2).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Pedersen Tinholtstulen til P. Pedersen herpaa m.m. for 3.800 spd., dat. 27. mai, tingl. 9. juni 1875."

Bestyrer for Holden Forbrugsforening, selveier
Peder Pedersen Ytterbøe fra Omtvedt(1) f. 19/10-1835 på Borstad i Valebø d. 7/6-1913, s.a. Peder Augustinusen Omtvedt.
g. i Melum krk. 21/7-1863 m.
Anne Susanne Abrahamsdatter fra Bergan i Melum f. 1842 d. 1892, d.a. Abraham Nilsen Bergan og Kirsten Isaksdatter.
Forlovere: "Abraham N. Bergene og Isak J. Bruseth."
Eier 1875.

Adoptivdøtre:
Anne Hansdatter Ytterbø f. ca. 1870 i Holla. Ugift. Bodde her.
Kirsti Hansdatter Ytterbø f. 20/8-1876 i Holla g.m. Steinar B. Aarhus. Se nedenfor.

Tjenestepike her i 1891: Lovise Kristensdatter, som ble forsørget "af Fattigvæsenet", f. ca. 1877 i Holla.

Denne familien bodde tidligere i en leilighet i Forbruksforeningen. Hennes bror, Isak Abrahamsen Bjerven bodde på N. Bjerva(2).

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).

"Peder Pedersen glkk på Klyve lærerskole i Solum og flkk deretter ansettelse hos trelasthandler Blehr på Stathelle. Mens han var der gifta han seg i 1863 (i Melum kirke. G.S.) med Susanne, datter av Abraham Nilsen Berjan.
I 1870 ble han bestyrer av Holla Handelsforening og var da bosatt på Ulefoss, til han flytta til Ytterbø i 1882.

P. Pedersen var en opplyst mann, som stadig søkte å utvide kunnskapene sine. I politisk oppfatning var han radikal venstremann og alltid levende interessert for partiets politikk. Han var skarp i oppfatningen og stri og påholden i meningene sine - i det heile, en mann som det stod respekt av. Han var medlem av herredsstyret, ordfører på Stathelle og likeså i Holla i 8 år, skattekommisær, medlem. av kanalstyret, medlem. av overstyret for landbruksskolen, desisor av overformynder-regnskapene og vaIgmann fra Holla i mange år. I yngre år var han også medlem. av fattigstyre, skolestyre og kirketilsynet.

Ekteskapet ble barnløst, Men Anne Susanne og Peder Ytterbø adopterte 2 av søsterbarna hennes, Anne og Kirsti, døttre av Hans Karlsen Huset.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

55

 5

 {111, 107}e

Ytterbø  

Sørhagen

Peder Pedersen 

 0 - 2 - 17

0 mark, 95 øre 

55 12  113b ditto Ytterbø ditto  1 - 4 - 8 3 mark 64 øre
55 17  113g ditto ditto ditto  1 - 3 - 21 3 mark, 48 øre


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Obligation fra P. Pedersen Ytterbø til Nordsjø - Skiens - Kanalens pensionskasse for kr. 5.000 (med pant) heri m.m., dat. 17. marts, thingl. 8. april 1896."

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

55

5

Ytterbø

Sørhagen 

Peder Pedersen 

0 mark, 95 øre

55 12 ditto Ytterbø ditto 3 mark, 64 øre
55 17 ditto ditto ditto 3 mark, 48 øre

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Testamente fra P. Pedersen av 13/2-1892 med supplement til samme av 23/5-1906, hvorefter hans hele formue,
efter at kr. 500, er utbetalt til hver av pikerne; Cara Susanne Marie Abrahamsen og Margit Susanne Gudruda Aarhus,
skal tilfalde Anne og Kirsti Hansdøttre Ytterbø, thingl. 24. sept. 1913."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anne Hansen Ytterbø og Kirsti Aarhus til Steinar B. Aarhus paa dette bruk m.fl. for kr. 25.000, hvorav kr. 3.000 for besætning og redskap med forbehold
for Anne Hansen Ytterbø av livsvarig bruk av et værelse i hovedbygningen, dat. 18/8, tingl. 24/9-1913."

Agronom, selveier
Steinar B. Aarhus fra Århus i Seljord f. 20/4-1877 d. 31/7-1970, s.a. gbr. Bjørn Olafsen Aarhus f. ca. 1835 og Margit Steinarsdatter f. ca. 1845.
g1g i Porsgrund 13/11-1904 m. Kirsti Hansdatter herfra f. 20/8-1876 i Huset d. 11/11-1925, d.a. Hans Karlsen Huset. (Hun vokste opp i familien Pedersen Ytterbøe ovenfor, som adoptivbarn).
Forlovere: "Handelsbetjent Carl H. Siljan og bud Jacob Peter Thronsen."
g2g m. Aase Olsdatter Goli-Klomset fra Goli under Øfstvedt i Seljord f. 20/4-1878 d. 1956, d.a. Ole Thorsen Goli og Ingerid Gundersdatter.
1. Margith Susanne Gudruda Aarhus f. 10/3-1905 på Omtvedt d. 18/10-1989 g.m. Thorleif Eugen Dahlen f. 9/11-1901 d. 23/8-1981. Bodde på Ulefoss.
2. Peder Bjørn Aarhus f. 13/7-1906 på Omtvedt d. 12/3-1941 g.m. Gunvor Elvesæter f. 24/4-1904 d. 17/11-1979. Peder B. Aarhus etablerte melkerute Helgen - Skien. Bygde på jernverkets grunn (12/50).
3. Hans Erling Aarhus f. 5/8-1909 på Ytterbø d. 7/4-1987 g.m. Karen Kronborg f. 21/9-1920 d. 23/8-2007. Han fortsatte melkeruta fra 1941 etter broren Peder. Bodde på Ulefoss.
4. Karen Kristine Aarhus f. 21/5-1911 d. 20/8-2000 g.m. Aasmund Aasmundsen fra Kilebygda f. 14/9-1903 d. 26/9-1998. Bodde i Kilebygda. Han var s.a. Olaus og Bertha Aasmundsen.
5. Ragni Eldbjørg Aarhus (tvilling) f. 7/2-1916 g.m. Nils Solvang. Se Fensvegen "Foss" ved Vesthagen under Søve.
6. Britta (tvilling) f. 7/2-1916.
Eier 1913.

F.f. Helgen. Steinar Bjørnsen Aarhus, Omtvedt og Kirsti Hansdatters Margit Susanne Gudruda: Kone Marie Siljan, Porsgrund, Handelsbetjent Karl Siljan, do., Kontorbtjent Halvor O. Fæhn og Hanna Hansd. Ytterbø.
F.f. Helgen. Gbr. Steinar Bjørnsen Omtvedt og Kirsti Hansdatters 
Peder Bjørn: Arb. Severin Larsen Ulefos, Agent Abraham Karlsen, Skien, Gbr.kone Karoline Larsen Ulefos og pige Anne Bjørnsd. Omtvedt.
F.f.
Helgen. Leilænding Steinar Bjørnsen Aarhus, Ytterbø og Kone Kirsti Hansdatters Hans Erling: Barnets Mor, Fru Maren Karlsen, Isak Abrahamsen Bjerva, Uk. Ole Karlsen Rugstad i Solum.
F.f. Helgen. Gbr. Stener Bjørnsen Aarhus, Ytterbø og Kirsti Hansdatters 
Karen Kirstine: Enke Marie Ytterbø, Pige Hanna Bjerva, Gbr. Nils Rugstad, Solum, Handelsfuldmgtig Karl Siljan, Porsgrund.
F.f. Helgen. Gbr. Steinar Bjørnsen Aarhus, Ytterbø og Kirsti Hansdatters 
Ragni Eldbjørg: Faren, Arb. Peder Svendsen, Kone Anne Svendsen, Pike Gunhild Bjørnsd. Aarhus.
F.f. Helgen. Gbr. Steinar Bjørnsen Aarhus, Ytterbø og Kristi Hansdatters 
Britta: (Ingen faddere nevnt. Trolig hjemmedøpt og død før kirkedåp. G.S.).

Alle barn er født i første ekteskap.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
"Steinar Aarhus var en evnerik og kunnskapsrik mann og kom raskt inn i styre og stell i bygda. Han var medlem av skolestyret, forsorgsstyret, herredsstyret, lliknings- og overlikningsnemndene. Han var også formannskapsmedlem og var sogar ordfører i tiden 1925 - 1929. Steinar Aarhus kjøpte Johannes Nilsens Hotell på Ulefoss og i 1933 en part av Brenne skog i Valebø. I Valebø etablerte han ei sag og bygde seg hytte."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 13. nov., tingl. 25. nov. 1922, hvorved til Skiens feriekoloniforening er utskilt en parcel bnr 20 av skyldmark 0 mark, 20 øre."
"I følge kjøpekontrakt paa bnr 20 har Skiens Feriekoloniforening adgang til gaardens havn og skog for koloniens barn og betjening, rett til vand fra gaardens vand-
ledning og adkomstvei til tomten, dat. 25/10-1922, tingl. 25/1-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 106. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Steinar Aarhus til Gunnar Hagen, Hjelseth, paa dette med flere bruk for kr. 42. 000, dat. 18/1-1929, tingl. 25/1-1929. Skyldmark: 3 mark, 44 øre."

 
Bonde, heste- og okseoppdretter, selveier
Gunnar Hagen fra Sauherad f. 23/11-1896 d. 8/8-1976, s.a. Ole Torgrimsen Hagen f. ca. 1848 og Aslaug Gundersdatter f. ca. 1859.
g.m. Agnes Nedrebø fra Veum i Fyresdal f. 19/1-1909 på Nedrebø under Songedalstveiten d. 4/10-1985, d.a. gift mann Olav Olsen Ravndalen (S. Skrei, Veum) f. ca. 1882 og pike Anne Knutsd. Nedrebø f. ca. 1884.
1. Ragnhild Hagen f. 1931.
2. Anlaug Anfrid Hagen f. 8/11-1934 d. 19/1-2002 g.m. Njål Sellereite fra Vestnes i Romsdal, Møre og Romsdal. Bodde på Vestnes.
Eier 1929.

Gunnar Hagen hadde tidligere kjøpt Hjelset øvre, men måtte selge den igjen til Inga Bruset, som kjøpte Hjelset på odel.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Gunnar Hagen ble kjent som oppdretter av hester, og premieoksene fra Hagen ble spredt over heile Telemark som avlsdyr. De hadde Linquists vandrekanne for oppdrett og stell av dyr i Telemark. Der er bygd nytt bryggerhus og vognskjul og den gamle «lensmannsbygningen» ble modernisert.

Det var utbrudd av "munn- og klovsyke" blant besetningen her like etter krigen og all buskapen måtte slaktes, brennes og graves ned.

  Kilde: Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

55

5

Ytterbø, Sørhagen

Peder Pedersen(!) Skal være: Gunnar Hagen 

0 mark, 95 øre

55 12 Ytterbø ditto 2 mark, 44 øre
55 17 ditto ditto 3 mark, 48 øre
55 20 En parsell Skiens Feriekoloni 0 mark, 20 øre


Kilde: Gammel grunnbok for gnr 55, bnr 12. Løpenr. 113b "Ytterbø".
"Dagbokført 27/11-1974. Skjøte av 24/11, Grunnbokført 3/2-1975 til Ragnhild Hagen f. 1931 på denne eiendom og bnr. 5, 17 og 20 for kr. 140.000."

Ragnhild Hagen f. 1931.
Eier 1974.


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Ytterbø midtre
Gnr 55 - bnr 3. Gammelt løpenr.
{112,113a}

Adresse i dag: Olsbryggev. 81, Helgen.

Delt fra N. Ytterbø i 1783. Landskyld 1 hud 6 skinn.

1/4 del av Moseter skog i Kilebygda i Solum hørte til eiendommen.

Det var ingen beboere på Ytterbø midtre under folketellinga 1801 (februar).

Bonde, selveier
Jørgen Thorsen Ytterbøe fra N. Ytterbø f. 31/12-1794 d. 1862.
g. i Solum 15/11-1818 m. Susanne Nilsdatter fra Bergan i Melum f. ca. 1800.
1. Thor Jørgensen f. 6/12-1819. Han skrev seg etter hvert for Thor Jørgensen Skouen. Se Falkum(1) i Gjerpen.
2. Kirsten f. 11/9-1821 d. 24/2-1824 på Ytterbø, 2 1/2 år gml.
3. Nils Jørgensen Ytterbøe f. 9/2-1824. Flytta til Brevik, hvor han ble skipsreder g.m. Hanna Corneliussen fra Brevik, d.a. tollrorskarl Corneliussen.
4. Jørgen f. 27/2-1826 d. 6/3-1826 på Ytterbø, 8 dager gml.
5. Kirsten Jørgensdatter Ytterbøe f. 17/2-1827 g.m. Jacob Olsen fra Porsgrunn, s.a. skipsreder Per Olsen.
6. Jørgen Jørgensen f. 25/5-1829 g.m. Hanna Johnsen fra Skien, d.a. hotelleier Johnsen. Jørgen Ytterbøe overtok visstnok senere hotellet.
7. Arne f. 9/4-1831 d. 5/5-1831 på Ytterbø, 1 mnd. gml.
8. Arne f. 12/6-1832 d. 4/4-1836 på Ytterbø, 4 år gml.
9. Anne Maria f. 11/8-1834 d. 27/6-1838 på Ytterbø, 4 år gml.
10. Arne Jørgensen Ytterbøe f. 3/12-1836. Bodde i Skien g.m. enke Marie Bentzen, enke etter doktor Bentzen og pleiedatter av Blom på Lagmannsgården i Gjerpen.
11. Anne Maria f. 18/3-1839 d. 21/7-1839 på Ytterbø, 4 mnd. gml.
12. Ole Jørgensen f. 2/2-1841.

Eier 1811 - 1842.

F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters Thor: Aase Ytterbøe, Ingebor Langeland, Niels A. Langeland, Ole Ytterbøe og Niels N. Langeland.
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters
Kirsten: Anne Jøntved, Ingebor Langeland, Peder Holten, Ole Ytterbøe, Carl Bergene og Niels Langeland.
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters
Niels: Anne Hansd. Bergene, Ingebor Nielsd. ditto, Niels Bergene, Christen Steenstadvolden, og Carl Bergene.
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters
Jørgen: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 1/3.
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters
Kirsten: Aase Ytterbøe, Ingebor Nielsd. Bergene, Ole Ytterbøe, Christen Andreas Steenstadvolden og Tosten Nielsen Bergene.
F.f. Jørgen Thordsen Ytterbøe og Susane Nielsdatters
Jørgen: Anne Simondsd. Ytterbøe, Ingeborg Thomasd. Ytterbøe, Ole Tordsen Ytterbøe, Peder Halvorsen Ytterbøe, Abraham Nielsen Bergen.
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters
Arne: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt af Ole Ytterbøe, men død uden at Komme i Kirken.
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters
Arne: Anne Hansd. Langeland, Maren Birgithe Nielsd. Bergen, Peder Tollefsen Jøntved, Ole Thorsen Ytterbøe, Christen Jensen Steenstadvolden, Arne Christensen Nordstaae, Gunder Nielsen Bergen.
(7 faddere! Uvanlig. G.S.)
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Sussanne Nielsdatters
Anne Maria: Ingeborg Nielsd. Steenstad, Anne Knudsd. Ytterbøe, Ole Thorssen Ytterbøe, Christen Steenstadvolden, Arne Christensen Steenstad, Thor Olsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters
Arne: Kirsti Isaksd. Bergen, Severine Sophie Christensen, Abraham Nielsen Bergen, Ole Thorsen Ytterbøe, Arne Christensen Nordstaae, Gunder Nielsen Bergen.
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters
Anne Maria: Berthe Maria Christensd. Ytterbøe, Kirsten Maria Pedersd. Jøntved, Ole Ytterbøe, Arne Christensen Nordstaae, Tor Jørgensen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Jørgen Thorsen Ytterbøe og Susanne Nielsdatters
Ole: Ingeborg Nielsd. Nordstaae, Maria Jørgensd. Ytterbøe, Anders Isaksen Tvedten, Gunder Nielsen Bergen, Thor Jørgensen Ytterbøe.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet.
"Mageskifteskjøde fra Ole Thorsen til Jørgen Thorsen på løbenr. {111,107}c, dat. 13. Decbr. 1839, mot tillige løbenr. {112,113a}b, thingl. 8. Febr. 1840." (Makeskifta med bnr 1).

Denne familien er registrert utflytta fra Ytterbø i Holla til gården Stensrud i Solum i 1841. Mor, far og 5 barn. Kilde: Kirkebok for Holla (1831-1848).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jørgen Thorsen til Sondre Sondresen paa dette brug for 900 spd., dat. 4. Okt. 1841, thingl. 5. Febr. 1842."


Reisende handler, selveier
Sondre Sondresen
fra Skavlebø i Atrå, Tinn dpt. 11/4-1800, s.a. Sondre Skaflebøe og Helge Nilsdatter..
g. i Fyresdal (Moland)19/7-1827 m. Ingeliv Halvorsdatter fra Graver i Fyresdal (Moland) f. 3/10-1800, d.a. Halvor Johnsen f. 15/4-1770 og Kirsti Halvorsdatter konf. 6/5-1798.
Forlovere: "Gunlek Tallaksen Graver og Halvor Kittilsen Hougen."
1. Sigrid f. 13/11-1823 i Fyresdal (Moland).
2. John Sondresen f. 25/1-1828 i Fyresdal (Moland).
3. Sondre f. 29/8-1830 i Fyresdal (Moland).
4. Hege f. 31/8-1831 i Fyresdal (Moland).
5. Sigrid Sondresdatter f. 13/11-1833 i Fyresdal (Moland).
6. Kirsti Sondresdatter f. 27/8-1838 i Fyresdal (Moland).
7. Helge Sondresen f. ca. 1840 i Fyresdal (Moland).
8. Inger Kirstine Sondresdatter f. 11/3-1843 i Holla.
Eier 1842.

F.f. Gaardmand Sondre Sondresen Ytterbøe og Ingelew Halvorsdatters Inger Kirstine: Berthe Christensd. Helgen, Groe Halvorsd. Ytterbøe, Kirsti Tollefsd. Hagen, John Helgen, Ole Johnsen Helgen, Hans Johnsen Helgen.

Fyresdal prestgjeld ble tidligere kalt for Moland prestegjeld.

Kilde: Holla kirkebok (1831-1848). Innflyttingslistene.
Våren 1841 er denne familien, sammen med hennes foreldre, registrert innflytta fra Moland prestegjeld til Holla. "Kjøbt Gaarden Ytterbøe".
De fikk ei datter her, men de likte seg ikke. Sondresen solgte gården igjen i februar 1843 og emigrerte til N. Amerika i mai samme år. Kun
deres minste barn på 2 måneder er registrert i kirkeboka som utreist til Amerika. Disse listene er ofte ufullstendige.


Sondre Sondresen sa: "På Ytterbø var der «sein slått og mye faulejo». Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Sondre Sondresen til Nils Nilsen Bergen for 900 spd., dat. 24. Febr., thingl. 7. Juni 1843.

Bonde, selveier
Nils Nilsen Ytterbøe fra Bergan i Melum f. 31/10-1804 på Munken under Langeland d. 1851?, s.a. Nils Arnesen Bergan.
g. i Helgen 29/12-1825 m. Karen Christensdatter fra Vasdalen i Valebø (Ø. Helgen) f. 11/11-1804 d. 23/2-1865 på Ytterbø, av "Alder og Sot", som "Gaardmandsenke, 60 år gml., d.a. Christen Pedersen Vasdalen.
Forlovere: "
Lars Larsen Pladsen og Ole Arnesen Gisholt."
1. Anne Nilsdatter f. 30/6-1826 på Bergan g.m. Peder Pedersen Ytterbøe. Se Yttebø(5).
2. Nils f. 22/4-1828 på Bergan d. 1830 på Bergan.
3. Christen Nilsen f. 4/7-1830 på Bergan g.m. Anne Marie Arnesdatter. Bodde på Sjøboden i Nes, Sauherad og var gjestgiver der. Deres datter Anne Kristensdatter vokste opp hos sin tante og onkel, Anne Susanne Nilsdatter og Christen Bentsen. Se nedenfor.
4. Anne Maria Nilsdatter f. 6/11-1832 på Bergan g.m. Lars Larsen Kolle. Se Kolle(3). Se også Familie 55a - Verket 1891.
5. Karen f. 13/8-1834 på Bergan d. 1851 på Ytterbø?
6. Nils Nilsen f. 24/9-1836. Overtok gården.
7. Anne Susanne Nilsdatter f. 16/10-1839 på Bergan g.m. smed Christen Bentsen.
Se Lannavegen 87 under Ø. Heisholt.
8. Karen Maria Nilsdatter f. 8/7-1843 på Bergan g.m. lærer Halvor Jensen. Se Kastet under Romnes.
9. Anne Karine Nilsdatter f. 19/8-1846 på Ytterbø.
10. Ingeborg f. 4/10-1849 på Ytterbø d. 12/3-1852 på Ytterbø av "strubehoste", 2 1/2 år gml.
Eier 1843.

F.f. Nils Nilsen Bergene (Bergan) og Karen Christensdatters Anne: Karen Abrahamsd. Tveten (Tveitan), Anne Christensd. Vasdalen, Abraham Aafoseiet, Carl Langeland, Jens Hansen Elseteiet.
F.f. Nils Nilsen Bergene og Karen Christensdatters Niels: Ingeborg Nielsd. Bergen, Karen Susanne Christensd. Vasdahlen, Christen Pedersen Vasdahlen, Abraham og Torsten Nielssønner Bergene.
F.f. Niels Nielsen Bergene og Karen Christensdatters Christen: Anne Karine Arnesd. Vasdahlen, Ingeborg Jensd. Gisholt, Christen Pedersen Vasdahlen, Carl Nielsen Langeland,
F.f. Niels Nielsen Bergene og Karen Christensdatters Anne Marie: Gunild Thorsd. Haukelien, Maren Bergitte Nielsd. Bergene, Torsten Nielsen Bergene, Christen og Niels Christenssønner Vasdalen af Helgen.
F.f. Gaardm. Niels Nielsen Bergene og Karen Christensdatters Karen: Anne Karine Andersd. Vasdahlen af Holden, Karen Carlsd. Langeland af Holden, Abraham Nielsen Bergene, Torsten Nielsen Bergene, Gunder Nielsen Bergene.
F.f. Gaardbruger Niels Nielsen Bergene og Karen Christensdatters Niels: Karen Abrahamsd. Tvetene, Karen Carlsd. Langeland, Ole Arnesen østre Gisholt, Abraham Nielsen Bergene, Torsten Nielsen og Gunder Nielsen Bergene.
F.f. G.br. Niels Nielsen Huset af Bergene og Karen Christensdatters Anne Susanne: Karen Susanne Christensd. Bergene, Karen Carlsd. Langeland, Abraham Nielsen Bergene, Anders Isaksen Tvetene, Anders og Carl Christensønner Vasdalen af Holden.
F.f. G.br. Niels Nielsen Bergene og Karen Christensdatters Karen Marie: Kirsten Isaksd. Bergene, Anne Arnesd. Wasdalen, Abraham N. Bergene. Torsten Nielsen Bergene, Anders Isaksen Tvetene, Hans Carlsen Langeland.

F.f. Gaardmand Niels Nielsen Ytterbøe og Karen Christensdatters
Anne Karine: Kirsten Isaksd. Bergen, Anne Arnesd. Wasdalen, Carl Nielsen Langeland, Christen Christensen Steenstad, Anders Christensen Nordstaae, Abraham Nielsen Bergen, Niels Abrahamsen Bergen. (7 faddere. Høyst uvanlig. G.S.)
F.f. Gaardmand Nils Nilsen Ytterbøe og Karen Christensdatters
Ingeborg: Karen Maria Andersd. Bergen (Bergan), Anne Maria Abrahamsd. Bergen, Nils Christensen Næsset, Jørgen Jørgensen og Nils Jørgensen af Brevig, Arne Christensen Steenstad. Hjemmedøbt af Anders Christensen Nordstaae.

Denne familien bodde tidligere på Bergan i Melum i mange år. Vi må derfor til Solum kirkebøker for å finne de fleste barnas fødselsdata og
faddere. Av fadderlistene ser vi bl.a. hvordan slektslinjene går fram og tilbake mellom Helgen og Melum og hvor de fleste bodde. Der og da.

Simon Ytterbøe: Nils Ytterbøe deltok atskillig i kommunalt styre og stell i Holla kommune.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet.
"Skifte efter Nils Nilsen, afsluttet 11. Aug. 1852, hvorved dette brug for 1.240 spd. er udlagt enken Kari Christensdatter, thingl. 7. Feb. 1853."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet.
"Skifte efter Kari Christensdatter, afsluttet 16. Dec. 1865, hvorved dette brug m.m. for 2.400 spd. er udlagt sønnen Nils Nilsen mod at tilsvare en
tilrest følgende panteretudlæg:
1. Søn Christen Nilsen  --------------------------------------------- 50 spd. 18 sk.
2. Datter Anne Nilsd. g.m. Lars Larsen Kolle -------------- 47 spd. 81 sk.
3. Datter Anne Susanne Nilsd. g.m. Christen Bentsen   37 spd. 89 sk.
4. Datter Karen Nilsd. ----------------------------------------------  48 spd. 61 sk.
5. Datter Anne Karine Nilsd. ------------------------------------- 48 spd. 42 sk.
6. Dattersøn Nils Pedersen -------------------------------------  16 spd. 86 sk.
7. Dattersøn Peder Pedersen ---------------------------------   16 spd. 86 sk.
8. Datterdatter Anne Marie Pedersd. -----------------------   16 spd. 85 sk.
Thinglæst 8. Januar 1866."
Avskrift: G.S. 2018.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet.
"Løpenr.
{111, 107}c + {112,113a}b, sammenføiet efter fogdens skrivelse av 20. marts 1866."

Bonde, tømmermerker, selveier
Nils Nilsen Ytterbø herfra f. 24/9-1836 på Bergan i Melum.
g. i Holla1/6-1862 m. Anne Kirstine Jensdatter fra Stenstadvalen f. 19/4-1842, d.a. lærer Jens Christensen Stenstadvolden.
Forlovere: "
Halvor Jensen Steenstadvolden og Ole Thorsen Ytterbøe."
Eier 1866.

Denne familien flytta til Heisholtevja under V. Heisholt rundt 1867. Se Familie 4 - Heisholtevja 1875. Se også Familie 5 - Odden 1891.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
M. Ytterbø besto da av 100 mål dyrka jord av god beskaffenhet.
Besetning: 1 hest, 6 kuer og 3 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Hans Simonsen Præstgrav for 1.530 spd., dat. 19., thingl. 22. Juli 1867."

Bonde, selveier
Hans Simonsen Ytterbøe fra Torjersrud under Bergan i Melum, Solum f. 27/2-1835 d. 20/5-1900 på Ytterbø av "Astmatæring", s.a. Simon Simonsen fra Klovdal lille.
g. i Holla 3/7-1868 m. Maria Stiansdatter fra Holtan f. 2/10-1845 på Langeland d. 30/11-1917 på Ytterbø av "kronisk bronkit", d.a. Stian Pedersen Holtan.
Forlovere: "
Thor Pedersen Langeland og Simon Simonsen Helgen."
1. Maren Kirstine Hansdatter f. 18/9-1868 på Holtan g.m. Ole H. Helgen. Se
2. Simon f. 28/5-1870 d. 7/3-1873 på Ytterbø, 3 år gml.
3. Berthe Marie Hansdatter f. 24/9-1872 g.m. M. O. Langerud. Bodde i Skien.
4. Simon Hansen Ytterbøe (Simon Ytterbøe) f. 16/3-1875. Se nedenfor.
5. Stian Hansen Ytterbøe f. 1/10-1877 d. 25/1-1948. Ble høyesterettsadvokat og kaptein. Bodde i Bergen.
6. Anders Hansen f. 17/8-1879. Se Omtvedt(2).
7. Hanna Marie Ytterbøe f. 5/4-1882.
8. Anne Marie Ytterbøe f. 11/5-1884.
9. Kirsten Tomine Ytterbøe f. 13/4-1886.
10. Peder H. Ytterbøe f. 15/5-1888. Cand. min. og lektor på Kongsberg.

Eier 1867.

F.f. Gaardbr. Hans Simonsen Holten og Maria Stiansdatters Maren Kirstine: Asloug Pedersd. Helgen, Maria Simonsd. Helgen, Simon Simonsen Helgen, Thor Pedersen Langeland, Jørgen Jørgensen Tinholt.
F.f. Grdb. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters
Simon: Asloug Pedersd. Helgen, Maria Simonsd. Helgen, Simon Simonsen ditto, Thor Pedersen Langeland, Abraham Abrahamsen Ytterbø.
F.f.
Grdb. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters Berthe Marie: Taran Andersd. Langeland, Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Simon Simonsen Helgen, Thor Pedersen Langeland, Simon Helgen den yngre.
F.f. Gaardbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters
Simon: Berthe Kirstine Evensd. Langeland, Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Thor Pedersen Langeland, Hans Pedersen Ytterbø og Simon Simonsen Helgen.
F.f. Grdb. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters
Stian: Asloug Pedersd. Helgen, Anne Kirstine Stansd. Ytterbø, Thor Pedersen Langeland, Gunder Haraldsen Olsbrygge, Simon Simonsen Helgen.
F.f. Grdm. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters
Anders: Asloug Pedersd. Helgen, Anne Stiansd. Ytterbø, Thor Pedersen Langeland, Christen Andersen Værstad, Gunder Haraldsen Olsbrygge.
F.f. Gdbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters
Hanna Marie: Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Simon Simonsen Helgen, Peder Simonsen Helgen.
F.f. Gdbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters
Anne Marie: Anne Stiansd. Ytterbø, Aslaug Simonsd. Olsbrygge, Thor Pedersen Langeland, Anders Jensen Stenstadvalen, Severin Larsen Ytterbø.
F.f. Gdbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters
Kirsten Tomine: Birthe Marie Andersd. Stenstadvalen, Gunder Haraldsen Olsbrygge, Halvor Halvorsen Værstad, Hans Simonsen Helgen.
F.f. Gdbr. Hans Simonsen Ytterbø og Maria Stiansdatters
Peder: Berthe Marie Andersd. Stenstad, Simon Simonsen Helgen, Peder Simonsen Helgen, Ole Larsen Ytterbø.

Hans S. Ytterbøe kjøpte Lovsdalen skog av sin svoger Peder Stiansen Holtan i 1873. Kilde: Panteregisteret i Digitalarkivet.
Han kjøpte også en bit av Stenstad i 1877 (56/5) av Carl Christensen Stenstad. Kilde: Panteregisteret i Digitalarkivet.

   Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

55 

3

{111, 107}c + {112,113a}b

Ytterbø

Ytterbø 

 Hans Simonsen

 2 dl. - 3 ort - 21 sk.

 5 mark 67 øre

53 10 109e Helgen store Skovstykke  ditto  0 - 0 - 8  0 mark 16 øre
56 6* (5) 114e Stenstad Stenstad  ditto  0 - 1 - 7  0 mark 55 øre
58 6 119c Bjerven Lofsdalen  ditto  1 - 1 - 14  1 mark 51 øre

* Feilført i matrikkelen. Skal være bnr 5. G.S.

Svogeren Peder Stiansen Holtan og hans søster Anne Kirstine Stiansdatter flytta hit og bodde resten av sine liv på M. Ytterbø og hjalp til på
gården. Begge to var ugifte.
Peder Stiansen Ytterbøe f. 29/6-1842 på Holtan d. 11/7-1927 på Ytterbø, 85 år gml. Ugift.
Anne Kirstine Stiansdatter Ytterbøe f. 19/12-1854 på Holtan d. 1887 på Ytterbø, 32 år gml. Ugift.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Hans S. Ytterbøe var en dyktig gårdbruker. Han mottok i 1880 diplom med bronsemedalje av Selskapet for Norges Vel, som erkjennelse for jordbruk og kvegavl.
I sogneprest Wefrings tid var han prestens medhjelper. Maria var på mange måter ei dyktig og interessert husmor. Hun ofra seg meget for forskjellige kristelige arbeider."

Lovsdalen skog ble i 1905 solgt til sønnen Anders Ytterbøe på Omtvedt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet.
"Skjøte fra de selvskiftende arvinger efter Hans Simonsen Ytterbøe og hustru Maria Stiansdatter til lektor Simon Hansen Ytterbøe paa dette med flere bruk,
for kr. 12. 785, (avgjort på en i skjøtet nærmere beskrevet måte), dat. sept. 1920 med flere datoer, dom 159/1936, 23/1, rf. 5/2. Hjemmelen godtatt."

Lektor, selveier
Simon Ytterbøe herfra f. 16/3-1875 d. 6/10-1954.
g.m. Ambjørg Steensen fra Sarpsborg, Østfold f. 18/5-1885 d. 11/7-1966, d.a. lærer Steen Steensen (d. i Sarpsborg 1915 og s.a. lensmann Steen Steensen i Hol, Hallingdal).
1. Per Ytterbøe f. 20/4-1913. Overtok gården.
2. Steen Ytterbøe f. ca. 1915. Tok kurs i montasje og stuter ved Hamar katedralskole i 1937.
3. Anne Maria Ytterbøe f. 21/3-1920 d. 2/1-2000 g.m. sekretær Erik Alten i Oslo. Hun er gravlagt i Helgen.
Eier 1920.

Hele sitt arbeidsliv var Simon Ytterbøe lektor i Sandefjord. Sommeren 1912 fikk Ytterbøe en henvendelse fra daværende ordfører i Holla, Peder Helgen, om å skrive "Hollas historie". Ytterbøe satte i gang med å samle inn informasjon og dokumenter. Manuskriptet var ferdig høsten 1922. Det ble bestemt at dette var så omfattende at det måtte utgis i to bind. Det første, Holla I kom ut i 1925. Bind 2, som tok for seg kulturhistoria (Holla II) ble utgitt i 1957. Holla kommune var utgiver av begge bind.
På den tiden, helt uten datamaskin og Internett, gjorde Ytterbøe en formiddabel jobb med å skrive bygdebøkene!

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 97. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 7/1-1955, grunnbokført 3/2-1955 fra Ambjørg Ytterbø og Anne Marie Alten - arvinger etter Simon Ytterbø, til medarving Per Ytterbø på denne eien-
dom og gnr 56 bnr 5 og 53/10 for kr. 55.000, hvor av løsøre for kr. 11.500, påført lensmannens attest om arveforholdet."

Agronom, selveier
Per Ytterbøe herfra f. 20/4-1913 d. 5/4-1992.
g.m. Randi Othilie Andresen fra Aas f. 5/7-1917 d. 11/12-2002.
1. Bjørg Ytterbøe g.m. Arne Langeland.
2. Turid Ytterbøe g.m. Hans Kristian Langeland.
3. Sigmunn Sten Johan Ytterbøe f. 1952. Overtok eiendommene.
Eier 1954.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993).
"Skylddelingsforretning avholdt 3/4, grunnbokført 28/6-1965, hvorved bnr 29 er utskilt fra denne eiendom." Bnr 29 "Haugen".
Ifølge skjøte "Med rett til adkomstveg over gnr 55 bnr 3."

"Festekontrakt av 28/9, grunbokført 29/9-1972 fra Per Ytterbø til Helgen Idrettslag på en tomt av denne eiendom i 40 år, uten vederlag de første 10 år. Deretter
fastsettes leien som nærmere angitt med rett for grunneieren til indeksregulering. Festeretten må ikke overdras uten grunneiers samtykke." Festetomt nr. 1.

(Hjemmel) "Sigmund Sten Johan Ytterbøe, ifølge skjøte på denne eiendom m.fl. for kr. 412.500, dat. 27/6-1991.

Bonde, selveier
Sigmunn Sten Johan Ytterbøe (Sigmunn Ytterbøe) herfra f. 1952. 
Eier 1991.

Sigmunn Ytterbøe er tydligvis en mann med mye kunnskap, og stor interesse for lokalhistorie. Følgende artikler er skrevet av han og utgitt i Holla-Minner:
Holla-Minner 2001: Da munn- og klauvsjuken kom til Helgen (side 116).
Holla-Minner 2004: Menneskeskjebner i Helgen (side 108).
Holla-Minner 2005: Skikk og bruk i gamle Holla (side 126).
Holla-Minner 2006: Vilhelm Malmstrøm (side 116).
Holla-Minner 2010: Om kompostbinger, gjødsel, utedasser og vann (side 121).
 


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Jacobskås | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Ytterbø nordre 4
Gnr 55 - bnr 4. Gammelt løpenr.
{111, 107}d.

Utskilt fra bnr 1 (N. Ytterbø) i 1840.

Adresse i dag: Ytterbøv. 21, Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Thorsen til sønnen Halvor Olsen for 500 spd., dat. og thinglæst 8. Febr. 1840.


Landskyld på dette bruket var i 1840: 1 dl. - 1 ort - 23 sk.

Bonde, selveier
Halvor Olsen Ytterbø fra N. Ytterbø f. 3/4-1822, s.a. Ole Thorsen Ytterbø.
Eier 1840.

Halvor O. Ytterbø satte opp nytt innhus og uthus med stall i løpet av få år. Han solgte gården i 1848 og allerede i 1849,
er han registrert utflytta fra Holla til Hjartdal i Telemark. Han var da 35 år og ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Olsen til Søren Christensen Aadna og Nils Halvorsen Lerodden for 900 spd., dat. 18. juli, thingl. 6. sept. 1848."

Selveiere
Søren Christensen Aadna.
og
Nils Halvorsen Lerodden.
Eiere 1848.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Halvorsen og Søren Christensen til Christen Torstensen Bergen (Bergan) herpaa m.m. for 2.000 spd., dat. 5., thingl. 6. febr. 1855."

Christen Thorstensen Bergan.
Eier febr. 1855.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Thorstensen Bergen (Bergan) til Thomas Ellingsen Eie og Jens Halvorsen Jelsæt herpaa m.m. for 3.000 spd., dat. og thingl. 4. des. 1855."

Selveiere
Thomas Ellingsen Eie.
og
Jens Halvorsen Hjelset.
Eiere des. 1855-1873.

Fra 1855 har dette bruket vært drevet sammen med S. Hegna.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Johannes Olsen Ytterbø herpaa m.m. for 880 spd., dat. 18., thingl. 20. okt. 1873." 

Tømmermann, selveier
Johannes Olsen Ytterbø fra Sauherad f. ca. 1835. 
Eier 1873.

Johannes Ytterbø drev ikke med dyr. Han var tømrer og bygde hus.

Se også Ø. Heisholt(4).

   Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 55

4

 {111, 107}d

Ytterbø       

Ytterbø

Johannes Olsen

1 - 1 - 23

2 mark 90 øre

 53 4 106b Helgen store Hegna ditto 0 - 3 - 8 1 mark 36 øre


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra afdøde Johannes Olsen Ytterbøs angivelige arvinger v/ lensmand Ole Fæhn, ifølge samtidig hermed thinglæst fuldmagt, til Halvor Johnsen Ytterbø paa
dette brug og gnr 53 bnr 4, for tilsammen kr. 6.300, dat. 18., thingl. 20. Sept. 1905."

Selveier
Halvor Johnsen fra Bergan i Lunde f. 27/6-1858 d. 2/8-1938 på Ytterbø.
g.m. Mari Hansdatter Prestgrav (Værstad) f. 27/9-1863 d. 10/11-1923 på Ytterbø.
Eier 1905.

I huset i desember 1910:
Gunhild Johnsdatter fra Bergan i Lunde f. 26/4-1838. Søster til husfar, ugift. Forsørges av broren.
På besøk: Hennes sønn, Jørgen Barlaug f. 20/6-1896 i Lunde. Bosatt på Skotfoss.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Ytterbø til Karl Stenstad på dette bruk m.m. for kr. 16.000 (med føderådskontrakt), dat. 3/2-1932, tingl. 5/2-1932."

Infanterikaptein, selveier
Karl Johan Stenstad fra Stenstad(1) f. 17/5-1898 d. 3/5-1957, s.a. Carl Arnesen Stenstad.
g.m. Agnes Holen f. 29/8-1899 d. 2/7-1968.
1. Anne Lise Stenstad g.m. skolebestyrer Olav Arild Lie.
Eier i 1932. Se Stenstad(1).

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Han (Karl Stenstad) bygde ferdig og moderniserte hovedbygningen og bygde nye uthus og bryggerhus. Den dyrka jorda, som var
vokset til med kratt og kjærr gjennom mange år, rydda han og den dårlige vegen til gården ble satt i stand og bygd ferdig.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Skylldelingsforretning, avholdt  1/2-1932, tingl. 4/3-1932, hvorved bnr 21 til Simon P. Helgen er utskilt en parcel av skyldmark 0 mark 02 øre."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 3/1, grunnbokført 10/1-1952 fra Karl L. Stenstad til Ragnvald Holen (svoger) på denne eiendom og gnr 54 bnr 4 for kr. 20.000.-"

Selveier
Ragnvald Holen fra Rønningen(7) under Bjerva f. 6/2-1893 på "Roa" i Helgen d. 1961, s.a. Andreas Th. Holen.
g.m. Anne Omtvedt fra Omtvedt(1) f. 22/7-1900, d.a. Peder J. Omtvedt.
Eier 1952.

Besetningen her i 1952 var 1 hest og 10 kuer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/11, grunnbokført (tingl.) 21/11-1964 fra Anne Holen i uskifte til Anne Lise og Olav Arild Lie for kr. 19.500, inneholdene bestemmelser om føderåd."

Skolebestyrer, selveiere
Olav Arild Lie f. 30/6-1925 d. 12/8-2018.
g.m. Anne-Lise Stenstad herfra.
1. Anund Lie.
2. Runar Lie.
3. Torgrim Lie.
4. Jørund Lie.
Eiere 1964.

Kilde: Grunnboksblad (Gammel grunnbok) 1935 - 1993.
"Skylddelingsforretning avholdt 23/4, grunnbokført 22/7-1965, hvorved er utskilt bnr. 30 med skyld, 0 mark 05 øre. "Oppstu".

Nytt hus ble oppført på den utskilte hustomta "Oppstu" (55/30) i 1965.

Adresse i dag: Ytterbøv. 21, Helgen.


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Jacobskås | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Ytterbø 5 - Sørhagen - Sørhagan
Gnr 55 - bnr 5. Gammelt løpenr.
{111, 107}e.

Utskilt fra N. Ytterbø 8/6-1842. Landskyld 0 - 2 - 17 (skylddaler), 0 mark 95 øre (skyldmark).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thor Olsen til Peder Halvorsen for 250 spd., dat og thinglæst 8. Juni 1842.

Peder Halvorsen Ytterbø.
Eier 1842. Se S. Ytterbø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anne Jørgensd., afsluttet 6. Juni 1848, hvorved dette brug for 1700 spd. er udlagt enkemanden Peder Halvorsen, thinfl. 5. Sept. 1848."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Halvorsen til Abraham Nilsen Bergen for 330 spd., dat. 7., thingl. 8. sept. 1852."


Abraham Nilsen Bergan.
Eier 1852.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Skifte efter Kirsten Isaksd. afsluttet 14. decembr. 1853, hvorved dette brug for 150 spd. er udlagt enkemanden Abraham Nilsen Bergen, thingl. 3. febr. 1854."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Abraham Nilsen til Peder Pedersen paa dette brug for 495 spd., dat. og thingl. 5. Decembr. 1856."

Rokkemaker, dreier, snekkerarbeider, selveier
Peder Pedersen Ytterbøe d.e. (P. Pedersen Ytterbø) fra S. Ytterbø f. 28/4-1823 på Gjemsø i Solum d. 8/7-1911 i Porsgrunn, som rokkemaker, 88 år gml., s.a. Peder Halvorsen Ytterbøe.
g1g i Helgen 18/7-1850 m. Anne Nilsdatter fra M. Ytterbø
f. 30/6-1826 på Bergan d. 10/10-1860 i Seljord, 34 år gml., d.a. Nils Nilsen Ytterbøe.
Forlovere: "
Anders Kristensen Nordstaae og Nils Nilsen Ytterbøe."
g2g i Ø. Porsgrunn 20/8-1874 m. Maren Sofie Christensen fra Skien f. 2/4-1847 d. etter 1917, d.a. Christen Abrahamsen.
Forlovere: "Kittil Torstensen og Peder Isaksen."
1. Nils f. 19/12-1850 d. 1/3-1852 på Ytterbø, 1 år gml.
2. Nils Pedersen Ytterbøe f. 9/12-1852.
3. Anne Maria Pedersdatter f. 9/2-1855.
4. Peder Pedersen f. 22/8-1857.
Eier 1856.

F.f. Gaardmand Peder Pedersen Ytterbøe og Anne Nilsdatters Nils: Karen Carlsd. Nordstaae, Anne Maria Nilsd. Ytterbøe, Anders Nordstaae, Jørgen Pedersen, Christen Nilsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Peder Pedersen Ytterbøe og Anne Nilsdatters
Nils: Kari Christensd. Ytterbøe, Karen M. Pedersd. ditto, Peder Halvorsen ditto, Nils Christensen Næsset, Christen Nilsen ditto, Peder Pedersen ditto den yngre, Ole Christensen Bøe.
F.f. Gaardm. Peder Pedersen Ytterbø og Anne Nilsdatters
Anne Maria: Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, Asloug Pedersd. Erikstad, Christen Nilsen Borgen, Peder Pedersen Ytterbø yngre, Nils Nilsen Ytterbøe. Hjemmedøbt af Jens Christensen Steenstadvolden.
F.f. Gaardm. Peder Pedersen Ytterbø og Anne Nilsdatters
Peder: Anne Maria Arnesd. Bergen, Berthe Abrahamsd. Erikstad, Jørgen Pedersen Ytterbøe, Nils Nilsen ditto, Jens Eriksen Helgen, Arne Torstensen Bergen.

Kilder: Kirkebøker og folketellinger. Hva disse kildene kan fortelle oss om Peder Pedersen Ytterbø med familie.
Bortsett fra at vi selvsagt finner hans første vielse i Helgen kirke og hans 4 første barn døpt der (og den første Nils død), kan vi i Utflyttingslistene i kirkeboka se at han og familien med 3 barn i juli 1860 er registrert utflytta til Seljord. I innflyttingslistene i Seljord kirkebok (1850-1865) er "Peder Pedersen Ytterbø" med kone og de samme 3 barn registrert i 1860, "for at drive Handel i Ulvenæset." Hans kone døde på Ulveneset i Seljord i oktober 1860 like før hun skulle nedkomme med et barn. Teksten fra Seljord kirkebok: "Gaardmandskone Anne Nilsdatter, 34 Aar,
Ulvenæs i Siljord, hvorfra hun blev Transportered til Ytterbøe." Dødsårsak: "Brystsvaghed og anden Sygdom idet hun kun havde nogle Dage igjen til hun Nedkom."

De er ikke registrert utflytta fra Seljord igjen. De er heller ikke meldt innflytta til Porsgrunn (østsiden/ vestsiden). Ikke heller i Solum kirkebok er denne Peder Pedersen registrert som innflytta.
I Folketellinga 1865 finner vi han som enkemann og dreier (tredreier) i et hus i Klyvegata, V. Porsgrunn med sine 3 barn, Nils (14), Anne Marie (11) og Peder (10). Alle 3 er oppført som født i Holla.
Folketellinga 1875. De bodde nå i et hus på Bråten på Osebakken. Han ble fortsatt skrevet for Peder Pedersen og var fortsatt dreier. Han hadde fått ny kone, Maren "f. 1840 i Porsgrund" (feil). De 3 barna var oppført som født i Porsgrund, som også er feil. Begge guttene var blitt sjøfolk. Jenta bodde hjemme. Da han ble gift for andre gang i Ø. Porsgrunn kirke året før, bodde han i et hus under østre Borge på Osebakken.

I folketellinga for Porsgrunn 1910 bodde "Peder Ytterbø" f. 28/4-1823 og kona "Maren, f. 1847 i Skien", i Strandgata på Osebakken i husets første etasje. Ved yrke står det: "Forhenv. Snedkerarbeider, men nu syg og ikke kan bestille noget og lever af sine midler."

"Rokkemager og gift mand Peder Pedersen Ytterbøe f. 1823 i Holla (feil), d. 8/7-1911 i Porsgrund av Alderdomssvaghed".


Kilde
: Matrikkelgrunnlaget 1866: 60 mål dyrkbar mark av god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 hest, 3 kuer og 6 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Anders Nilsen Sværdsten herpaa m.m. for 1.000 spd., dat. 17. Januar, thingl. 6. Februar 1872."

Bonde, selveier
Anders Nilsen Ytterbø fra Sverdstein under Holla store f. 1832.
Eier 1872.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Nilsen Ytterbø til Hans Pedersen Tinnholtstulen herpaa m.m. for 4.300 spd., dat. 29. Juni, thingl. 1. Juli 1874."

Hans Pedersen Tinholtstulen.
Eier 1874.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Pedersen Tinholtstulen til P. Pedersen herpaa m.m. for 3.800 spd., dat. 27. Mai, thingl. 9. Juni 1875."

Bonde, selveier
Peder Pedersen Ytterbø d.y. fra S. Ytterbø f. 30/11-1836 d. 7/6-1913 på Ytterbø av "Hjerte- og Nyresygdom.", s.a. Peder Halvorsen Ytterbø.
g. i Solum m. Anne Susanne Abrahamsdatter fra Bergan i Solum f. 1/8-1842 d. 27/1-1892 på Ytterbø av "Tæring", d.a. Abraham Nilsen Bergan og Kirsten Isaksdatter.
Eier 1875.

To "logerende, hører til familien" i 1891:
Anne Hansdatter f. ca. 1870 "i Holden."
Kirsti Hansdatter f. 20/8-1876 "i Holden." Hun ble g.m. Steinar B. Aarhus. Se nedenfor.
Disse er begge nevnt i Testamentet til Peder Pedersen d.e.

Han bodde her som enkemann under folketellingene 1900 og 1910 med ei pleiedatter, Anne Hansdatter "f. 27/12-1870 i Holla".

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 55

5

{111, 107}e

Ytterbø       

Sørhagen 

Peder P. Ytterbø 

0 - 2 - 17 

0 mark 95 øre

 55 12 113b Ytterbø Ytterbø ditto 1 - 4 - 8 3 mark 64 øre
 55 17 113g Ytterbø Ytterbø ditto 1 - 3 - 21 3 mark 48 øre

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Obligation fra P. Pedersen Ytterbø til Nordsjø - Skiens - Kanalens Pensionskasse heri m.m. for kr. 5.000, dat. 17. Marts, thingl. 8. April 1896."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Testamente fra P. Pedersen av 13/2-1892 med supplement av 23/5-1906, hvorefter hans hele formue, efter at kr. 500, er utbetalt til hver av pikerne
Cara Susanne Marie Abrahamsen og Margit Susanne Gudruda Aarhus, skal tilfalde Anne og Kirsti Hansdatter Ytterbø, tingl. 24. Sept. 1913."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anne Hansen Ytterbø og Kirsti Aarhus med mand Steinar Bj. Aarhus til Steinar Bj. Aarhus på dette brug m.m. for kr. 25.000, hvorav kr. 3.000 for
besætning og redskaper, dat. 18. aug., tingl. 24. Sept. 1913, med forbehold for Anne Hansen av livsvarig bruk av et værelse."

Bonde, forpakter, selveier
Steinar Bjørnsen Aarhus (Steinar Aarhus) f. 20/3-1877 i Seljord d. 31/7-1970, s.a. Bjørn Olafsen Aarhus og Margit Steinarsdatter.
Eier 1913.

Se S. Ytterbø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 99. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Steinar Aarhus til Gunnar Hagen, Hjelseth paa dette med flere bruk for kr. 42.000, dat. 18/1-1929, tingl. 25/1-1929." 


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Jacobskås | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Ytterbø 6
Gnr 55 - bnr 6. Gammelt løpenr.
{111, 107}f.

Utskilt fra bnr 1 i ca. 1842.

Adresse i dag: Ytterbøv. 38, Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 100. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thor Olsen til Lars Jensen for 280 spd., dat. og thingl. 8. Juni 1842."

Skredder, småbruker, selveier
Lars Jensen Ytterbø fra Stenstadstranda under Stenstad f. 14/3-1817 d. 11/10-1891 på Ytterbø, s.a. Jens Larsen Stenstadstranden.
g. i Holla 28/12-1849 m. Aaste Hansdatter fra Ø. Usterud under Vale i ytre Valebø f. 23/12-1826 d. 29/1-1896 på Ytterbø av bronkitt, d.a. skogsarbeider Hans Nilsen Usterud.
1. Hans Larsen f. 24/5-1850. Emigrerte til N. Amerika.
2. Jens Larsen f. 11/7-1852. Overtok eiendommen.
3. Carl Larsen f. 21/12-1854 d. 20/9-1870 på Usterud i ytre Valebø.
4. Ole Larsen f. 8/7-1857. Døpt i Helgen i 1861. Se N. Ytterbø.
5. Nils Larsen f. 22/10-1859. Døpt i Helgen i 1861. Emigrerte til N. Amerika.
6. Severin Larsen f. 16/12-1862. Se Stenstadvalen.
7. Anders f. 15/8-1865 d. 23/1-1869 på Ytterbø, 3 1/2 år gml. av "Strubehoste"..
8. Otto Larsen f. 23/8-1868. Emigrerte til N. Amerika.
Eier 1842.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gaardmand Lars Jensen Yttebøe og Aaste Hansdatters Hans: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Karen M. Jensd. Steenstadstrand, Jens Larsen ditto, Ole Halvorsen Ustrud, Lars Pedersen Bjærkholt.
F.f. Gaardmand Lars Jensen Næsset og Aaste Hansdatters
Jens: Anne Olsd. Steenstadstranden, Karen Maria Jensd. ditto, Jens Larsen ditto, Ole Halvorsen Ustrud, Hans Olsen Ustrud (Usterud).
F.f. Gaardm. Lars Jensen Ytterbøe og Aaste Hansdatters
Carl: Anne Olsd. Steenstadstranden, Anne M. Jensd. ditto, Jens Larsen ditto, Jens Sørensen Blegebakken, Anders Pedersen Bjærkholt.
F.f. 1. Gaardbr. Lars Jensen Ytterbøe og Aaste Hansdatters
Ole: (Ingen faddere) Forældrene har udmeldt sig af Staskirken og indtraadt i Frimenigheden i Skien og saaledes vilde ikke have deres her indførde Barn døbt.
F.f. 2. Gaardbr. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters
Ole: Berte Maria Kristensd. Ytterbø, Susanne Olsd. Ytterbø, Jens Stenstadvalen, Halvor Olsen Ytterud (Ytterbø?), Gullik Hansen Torgersrud.
F.f. Gaardbr. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters
Nils: Aaste Hansd. Ytterbø, Kirsti Pedersd. Bjærkholt, Gunder Arvesen Vale, Lars Sørensen Lunde og Barnets Fader.
F.f. Gaardm. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters
Severin: Berte Maria Kristensd. Ytterbø, Susanne Olsd. Ustrud, Jens Stenstadvalen, Ole Johnsen Hælgen, Halvor Olsen Usterud.
F.f. Gaardbr. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters
Anders: Aaste Halvorsd. Hælgen, Kirsti Pedersd. Bjærkholt, Halvor Olsen Usterud, Hans Larsen Ytterbø, Gullik Hansen Bergen (Bergan).
F.f. Gaardbr. Lars Jensen Ytterbø og Aaste Hansdatters
Otto: Barnets Moder, Ingeborg Olsd. Helgen, Barnets Fader, Hans Larsen Ustrud, Jens Larsen Ytterbø.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Lars var en dyp religiøs natur. Opplesning var hans sterke side og heime og i forsamlinger, leste han gjerne
lange prekener - helst av Johan Arnts 'Sande kristendom'.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget av 1866.
Løbenr.
{111, 107}f. besto av 25 mål dyrka mark av mindre god beskaffenhet.
Husdyr: 1 ku og 4 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 100. Digitalarkivet.
"Skjøde fra de selvskiftende og myndige arvinger (iflg. attest) i boet efter Lars Jensen og hustru Aaste Hansdatter Ytterbø til
Jens Larsen
for kr. 3.400, dat. 2/2-1899, thingl. 13/1-1906."

Hustømmermann, småbruker, selveier
Jens Larsen Ytterbø herfra f. 11/7-1852 d. 6/11-1932.
g. i Holla 21/6-1889 m. Nella Pedersdatter fra Hammerstad under Romnes f. 28/7-1859 d. 12/9-1845, d.a. Peder Nilsen Hammerstad.
Forlovere: "
Peder Gulliksen Romnæs og Ole Larsen Ytterbø."
1. Karette Jensdatter f. 29/3-1893 g.m. Anders O. Ytterbø. Se Prestgrav nedre.
2. Lars Jensen Ytterbø f. 14/3-1895. Emigrerte til N. Amerika. Gravlagt på Helgen kirkegård.
3. Peder Oskar Ytterbø f. 4/8-1898*. Overtok eiendommen.
Eier 1899 (tinglyst i 1906).

Jens Larsen Ytterbø har i forbindelse med sitt yrke satt opp flere hus både i Helgen og Holla forøvrig. Han var bl.a. med på å bygge
arbeiderbrakka på sagsida for Aall, den nye hovedbygningen på Søve, samt at han var med på ombygginga av Holla gamlehjem i Helgen.

De kunne på det meste fø 3 kuer her.

*Da Peder Oskar ble døpt ble han skrevet for "Peder Aaskar" og presten har notert: 'Skrevet med "Aa" efter faderens utrykkelige ønske.'
Jeg kan ikke se at denne stavemåten har gått igjen i senere dokumenter, så jeg skriver det som Peder Oskar.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 100. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 18/3, grunnbokført 3/4-1946 fra myndige og selvskiftende arvinger i Nella Ytterbø og sin avdøde mann Jens Larsen Ytterbøs bo, til sønn og
medarving Peder Oskar Ytterbø for kr. 10.000."


Peder Oskar Ytterbø (Oskar Ytterbø) herfra f. 4/8-1898 d. 18/12-1952.
g.m. Anne Tanksrønningen fra Heddal f. 27/12-1870 d. 1/10-1942.
1. Nina Ytterbø g.m. Per Thunstad, Samuelsberg.
Eier 1946.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 100. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 6/12, grunnbokført 19/12-1960, fra Anne Ytterbø til Kalmar Ytterbø for kr. 12. 500, Selgeren og datter Nina Thunstad fraskriver seg sin odelsrett."

Kalmar Ytterbø fra Ytterbø(4) f. 25/8-1908 d. 21/7-1987, s.a. skomaker Ole Larsen Ytterbø.
g.m. Gunhild Gjevestad fra Fyresdal f. 15/4-1909 d. 9/11-2004.
Eier 1960.

 


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Jacobskås | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Bjerkeli
Husmannsplass under Ytterbø. (Bjerkeli af Næseth).
Gammelt
løpenr. (112,113a)a. (Kilde: FT 1875).

Beliggende i den såkalte "heimskogen" til Ytterbø nordre.

Denne eiendommen var heimeskogen til Ytterbø like til Ole Thorsen ble eier av gården.
Han solgte til lensmann Poppe og han igjen til
Abraham Nilsen Bergan. Abraham la skogen inntil gården sin, nordre Bjerva, og siden har den fulgt denne eiendommen.

Peder Larsen rydda plassen Bjørkholt i 1820-åra og bygde hus der.

I 1822 ble Peder g. m. Gunhild Tollevsdatter Sverdstein. Av barn kan nevnes:

I 1866 var den på omlag 6 mål og lå omlag 200 meter fra skolehuset på Roa.


Arbeider, skipstømmermann, huseier
Anders Olsen Bjærkelien fra Solum f. ca. 1830.
g.m. Anne Halvorsdatter fra Bø eller Lunde f. ca. 1828.
1. Maren f. 17/10-1862.

2. Laurits Andersen f. 2/11-1864.

3. Halvor Andersen f. 16/8-1866.
4. Anne Maria Andersdatter f. 14/5-1868.
5. Elise Andersdatter f. 20/5-1871.

F.f. Anders Olsen Bjærkholt og Anne Halvorsdatters Maren: Mari Halvorsd. Næsodden, Karen Jensd. Stenstadvalen, Anders Andersen Næsodden, Jens Stenstadvalen, Christen Andreas Jensen ditto.
F.f.
Husmand Anders Olsen Bjerkeli under Næsset og Anne Halvorsdatters Lauritz: Anne Halvorsd. Munken, Karen Johnsd. Næsset, Anders Andersen Munken, Anders Jensen Stenstadvalen, Peder Johnsen Næsset.
F.f.
Husm. Anders Olsen Bjerkeli under Næsset og Anne Halvorsdatters Halvor: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Kirsten Jensd. ditto, Nils Christensen Næsset, Jens Steenstadvolden, Jørgen Jørgensen Tinholt.
F.f.
Husmand Anders Olsen Bjærkholt og Anne Halvorsdatters Anne Maria: Karen Jensd. Stenstadvolden, Berte Maria Jensd. Stenstadvalen, Andreas Johnsen Bakken, Peder Jensen Saugbr., Ole Nilsen Berget.
F.f. Grdbr. Anders Olsen Bjærkelien og Anne Halvorsdatters Elise: Maria Larsd. Næsset, Ingebor Olsd. Huset, Jens Stenstadvolden, Nils Torstensen Næsset, Peder Arnesen Stenstad.

1875: "Kraturhold haves ikke."

Bjerkeli ligger på denne eiendommen (Neset). Det var Anders Olsen som rydda stedet og satte opp husa der.
I 1865 var han 36 og kona Anne Halvorsdatter 41 år. Barn: Hans 7, Maren 3 og Laurits 1 år. De flytta til Melum.

 

Hans Helgesen fra Tinn ble g. m. Kjærsti Bjørkholt og fortsatte etter svigerfaren.
Barna deres: 1. Per, 2. Hans, begge reiste til Amerika, 3. Mari, 4. Karen Marie, 5. Gunhild, 6. Ingeborg, 7. Andreas og 8. Karoline. Hans Helgesen døde i 1885.

 


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Nesodden - Næsodden
Gnr. 55 - bnr 11.

Adresse 2020: Nesetv. 126, Helgen.
 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Nesodden var fra gammelt av plass under Ytterbø. Stedet fulgte Neset, brn., 10, da denne gården ble sjølstendig eiendom. Her ute på Odden ligger der flere regelmessige hauger av kampestein. De er oppstabla av menneskehender, har omtrent sirkelform i bunnen og en diameter på 4-5 meter. Høgda er 1 meter. Steinene er av forskjellig størrelse. De fleste kan løftes av en mann og slynges utover fjellveggen og ned i vannet. Folk mener at forfedrene våre hadde borg eller sjøfestning her. Kom det fiender på flåter eller båter oppover Norsjø, så var helgjasokningene forberedt på å motta dem og hindre landgang.
Disse haugene kan vel heller være gravminner fra bronsealderen, da man haugla sine døde ved vann på denne måten.


Arbeider, husmann
Lars NN.
g.m. NN
1. Kirsten dpt. ca. 1718 bg. 20/8-1719. "
Kirsten Larsd. Næsodden, 22 Uger."

Arbeider, husmann
Jon Olsen Næsodden fra N. Bjerva f. ca. 1674 bg. 20/12-1739. "Jon Olsen Næsodden, 65 Aar.", s.a. Ole Olsen Bierven.
g.m. Ragnhild Andersdatter f. ca. 1680 bg. 20/3-1718. "
Ragnil Andersd., 29 Aar."
1. Barbro Jonsdatter f. ca. 1704 bg. 19/11-1754. "Barbro Jonsd. Huuset, ved Holden, 50 Aar.
2. Anders Jonsen f. ca. 1707. Se nedenfor.
Bruker ca. 1715.

Av denne plassen betalte husmannen 1 rdl. pr år til grunneieren. Husene eide han selv.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1740-1745, folie 20b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, Allernaadigst Beskicked Sorenskriwer udj Nedre Tellemarchen Samt Tind og Hierdals Præstegielde I Bradtsberg amt.
Giør witterligt at ANNO 1740 den 3die Augusty, tillige med Lensmanden velagte Jacob Gundersen Rommenæs, og de 2de (tvende=2) Eedsvorne
Laugrettes og Wurderingsmænd Powel Helien og Ole Præstgrav weret forsamlet paa Huusmands Pladsen Næsodden under gaarden Ytterbøe
i Helien Annex og Holden Præstegield beliggende for der Sammestæds Lowlig at Registrere og wordere, samt Skiffte og Deele effter de 2de afdøde
ægtefolch Jon Olsen og Ragnil Andersdatter imellem deres igienlewende 2de børn, Een Søn og Een Pige. Sønnen Anders Olsen, Myndig og
tilstæde, datteren Barbro Jonsdatter, 35 Aar gml., formoder broderen at wære formynder - hworeffter Boets Formue befantes effter andsigende udj
følgende at were bestaaende. Sølfw, Kaabber, Thin og Messing fandtes icke.
(Jeg tar ikke med innholdet i dette fattige boet, kun Creaturer og bygninger. G.S.)
Creaturer.
1 gammel Rød Koe "Jullebodt" - 2 rdl - 2 ort.
2 Souwer à 2 ort - 1 rdl.
Widere løsøre og formue Sagde arwingerne de Salige folch icke war ejende.
De paa Platsen staaende Huusebygninger som er een Stue med kaawen wed, Lowe og lade, et Fæehuus, Saavelsom Jordwejens Hæfd, Jødning
og forbædring blew ansadt for - 20 rdl.
De 2de opsider paa gaarden Ytterbøe, Jørgen Pedersen og Wetle Thommesen fremkom for skiffte Retten der tilbyet Summa, eller  de nu paa
Pladsen wærende opsider Anders Jonsen om hand wilde imodtage de 20 rdl. som Pladsen Næsodden med sine Huusebygninger nu er blewet worderet
for, hwortil Anders Jonsen Swarede Nej, Men hand ifølge lowen formeener sig at wære Nærmest til Pladsens beboelse saalenge hand den wil beboe og
bruge, som og swared dehn deraf aarlige gaardens Rettighed derhos at wiise sin Pligt som een Huusmand bør at giøre imod hans Huusbonde det Jørgen
Pedersen og Wetle Thommessen Ytterbøe icke Kunde nægtet Anders Jonssen saa lenge hand wil Lade sine Frugter af owenstaaende giorde Løffter de da
een og hwær for at Lade for sin føyelighed wil de wære fornøjet med hwad Anders Jonssens fader aarlig i Stædighed af bemeldte Plads hawer swaret nemlig
1 rdlr. Men dersom imod forhaabning Anders Jonssen icke skulle effterkomme sin pligt, og derimod lade ... nogen Modwillighed, da icke at nyde Pladsen til
beboelse lenger end 2 rdl. aarlig afgift, som Anders Jonssen sagde at wære fornøyed med.
Boets Formue er dess. Summa - 27 rdl - 0 ort - 20 sk
Bortskyldig gield.
Skifftets omkostning - 3 rdl - 0 ort - 16 sk.
Summa til deeling: 24 rdl - 4 sk.
Deraf Sønnen - 16 rdl - 2 1/3 sk.
og Datteren - 8 rdl - 1 2/3 sk.
(Utlegg til arvinger og kreditorer blir ikke tatt med. G.S.)
Dette utdrag av skiftet ble avskrevet av G.S. 28/5-2023.


Arbeider, soldat, husmann
Anders Jonsen Næsodden herfra f. ca. 1707 bg. 2/5-1773. "
Anders Jonsøn Næsodden, 66 Aar, ved Helgen."
g1g i Holla 7/6-1740 m. Guro Eriksdatter f. ca. 1708 bg. 10/6-1742. "
Guro Erichsd. Næsodden, 34 Aar.", d.a. Erik NN.
g2g i Holla 13/6-1747 m. enke Maren Mortensdatter fra Eik under Geitebua i Valebø f. ca. 1706 bg. 27/12-1768. "Maren Mortensd. Holtene, ved Helgen, 62 Aar 8 Mnd.", d.a. Morten Hansen Eeg.
Forlovere: "
Povel Jonsøn Helgen og Niels Povelsøn Steenstad."
1. Jon Andersen dpt. 2/2-1741.
Barn i 2. ekteskap:
2. Guro Andersdatter dpt. 21/3-1750 g.m. Erik Christensen. Se Halvorstå under Kolstad store.
Bruker ca. 1740.

F.f. Anders Næsodden og Guri Erichsdatters Jon: Vellich Yttrebøe, Ole Steenstad, Gunnil Bierven, Anna Olsbrygge, Barbro Næsodden.
F.f.
Anders Næsodden og Maren Mortensdatters Guro: Jon Helgen, Poul Steenstad, Anna Olsbrygge, Gunnil Steenstad, Ingebor Yttrebøe.

Guro Eriksdatter er ikke konfirmert i Holla.

Maren Mortensdatter var enke etter en vervet soldat, Ole Andersen. Se Strandjordet under Holtan.

Ingeborg Andersdatter Næsodden ble gravlagt herfra den 8/5-1750. (f. ca. 1674).

Arbeider, husmann
Gunder Halvorsen "fra Heisholt" (dpt. 18/3-1725?) d. 26/3-1792. "
Gunder Halvorsen Almandkaasen, død den 26. Martii af en Langvarig Sygdom, begr. ved Holden, 64 Aar.", s.a. Halvor Olsen og Karen Gundersdatter.
g. i Holla 3/6-1759 m. Maren Sivertsdatter fra Store Bø dpt. 5/12-1728 d. 23/3-1789. "
Maren Sigurdsd. Almandkaasen, ved Holden, 62 Aar.", d.a. Sivert Rasmussen Bøe.
Forlovere: "
J. Gullichsen Heisholt og Ole Halvorsen Jentved."
1. Halvor dpt. 9/12-1759 bg. 10/2-1760. "
Halvor Gundersøn Næsodden, 9 Uger, ved Helgen."
2. Bergitte Gundersdatter dpt. 1/11-1760.
3. Gullik Gundersen dpt. 8/5-1763.
4. Kirsten Gundersdatter dpt. 24/11-1766 d. 27/2-1789. "
Kirsten Gundersd. Almandkaasen, død den 27. Febr. i Barsel Sæng efter et dødfødt uægte Barn, begraved ved Holden, 23 Aar."
5. Halvor Gundersen dpt. 6/1-1769.
6. Ingeborg Gundersdatter dpt. 10/11-1771.

Bruker 1759.

F.f. Gunder Halvorsen Næsodden og Maren Sivertsdatters Halvor: Jørgen Yttrebøe, Johannes Heisholt, Jon Søve, Karen Store Huve, Maria Yttrebøe.
F.f. Gunder Halvorsen Næsodden og Maren Sivertsdatters
Gullich: Gullich Namløs, Even mellem Jentved, Peder Grinerud, Berthe Jentved, Berthe Andersd. Yttrebøe.
F.f.
Gunder Bachen og Maren Siversdatters Kirsten: Anders Heisholt, Peder Grinerud, Gunder Wærket. Heisholt, Maren Kringelfet, Berthe Andersd.
F.f. Gunder Halvorsen Bachen og Maren Sivertsdatters
Halvor: Ole Torgusen, Jon Grinerud, Ole Grinerud, Kirsten Kringelfet, Karen Johannesd. Heisholt.
F.f.
Gunder Bachen og Maren Siversdatters Ingebor: Peder Tvara, Hans Kringelfet, Tron Gundersen, Kirsten Kringelfet, Karen W. Heisholt.

Kilde: Generalmanntallet for Holla 1762.
Det var i 1762 fremdeles bare 2 bebodde bruk av Ytterbø, det nordre og det søndre. Av husmenn var det hun en familie på Nesodden.
Det nordre (dette bruket) bebodd av Jørgen Pedersen Ytterbøe med familie og det søndre bebodd av Wellik Thomasen Ytterbøe.
Nesodden var bebodd av Gunder Halvorsen og kona Maren Sivertsdatter.

Denne familien flytta til Bakken (Deilsbakke und. Romnes) i 1766. Deretter til Almandskåsa under Ø. Heisholt i ca. 1772.

Arbeider, husmann
Hans Olsen Næsodden
f. ca. 1729 bg. 10/11-1802. "Hans Olsen Næsodden, 75 Aar."
g.m. Karen Andersdatter f. ca. 1739.
1. Jon Hansen dpt. 7/2-1768. Se nedenfor.

Anders Hansen Næsodden f. 1765 bg. 5/7-1787, 22 år gml.

Arbeider, soldat, husmann
Jon Hansen Næsodden herfra dpt. 7/2-1768 bg. 15/12-1807. "Jon Hansen Næsodden, 35 Aar."
g1g i Holla 22/9-1791 m. Kirsten Rasmusdatter fra Sagene dpt. 29/9-1755 bg. 20/10-1795. "Kirsten Rasmusd. Næsodden, ved Helgen, 40 Aar.", d.a. Rasmus Pedersen. Se Familie 29 - Saga 1762.
g2g i Holla 23/8-1801 m. Anna Olsdatter fra Røybek under Tveit f. ca. 1775 d. 30/5-1831 på Skottet under Tinholt, d.a. Ole NN og Marie Hansdatter Røybæk.
1. Andreas f. 23/9-1791 bg. 4/10-1791. "
Anders(!) Jonsen Næsodden, ved Helgen, 1 Uge 4 Dage."
2. Karen f. 15/9-1792 bg. 29/11-1808. "Karen Jonsd. Næsodden, 16 Aar."
Barn i 2. ekteskap:
3. Maria f. 13/7-1806.
4. Anne Jonsdatter f. 28/9-1807 d. 19/8-1823 på Nesodden, 16 år gml.

F.f. Jon Hansen Næsoddens og Kirsten Rasmusdatters Andreas: Harald Olsbrygge, Peder Steenstad, Brynnild Rasmussen Yttrebøe, Kirsten Olsd. Yttrebøe, Aslou Hansd. Næsodden.
F.f. Jon Hansen Næsodden og Kirsten Rasmusdatters 
Karen: Thord Yttrebøe, Harald Olsbrygge, Jens Steenstadvolden, Kirsten Olsd. Yttrebøe, Karen Halvorsd. Yttrebøe.
F.f.
Jon Næsodden og Anne Olsdatters Maria: Thor Ytterbøe, Rasmus Jonsen, Christen Andersen, Thore Kolle, Liv Sheen.
F.f.
Jon Hansen Næsodden og Anne Olsdatters Anne: Thor Ytterbøe, Harald Olsbrygge, Halvor Stenstad, Karen Ytterbøe, Maren Olsbrygge.


Anne Marie Gabrielsdatter fra Porsgrunn f. ca. 1798 bg. 7/11-1798. "
Anne Marie Gabrielsd., ved Helgen, 50 Uger.
Et uægte Barn fra Porsgrund som blev opfostret i Næsodden."

Enka Anna Olsdatter ble g2g med Kittil Knudsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Kittil Knudsen Næsodden fra? f. ca. 1782.
g. 27/12-1811 m. enke Anna Olsdatter fra Røybekk f. ca. 1775 d. 30/5-1831 på Skottet under Tinholt, d.a. Ole NN og Marie Hansdatter Røybæk.
1. Jon Kittilsen f. 29/8-1812.
2. Anne Karine Kittilsdatter f. 6/7-1814.
3. Knud Kittilsen f. 30/7-1817.
Bruker 1811.

F.f. Kittil Knudsen Næsodden og Anne Olsdatters Jon: Aase Halvorsd. Ytterbøe, Thore Hansd. Røibek, Anders Vasdalen, Ole Thordsen Ytterbøe og Jørgen Thordsen Ytterbøe.
F.f. Kittil Knudsen Næsodden og Anne Olsdatters
Anne Karine: Kirsten Ytterbøe, Thore Hansd. Røibek, Christen Andreas Steenstadvolden, Jens Larsen Steenstad og Niels Isachsen Gruen.
F.f. Huusmand Kittil Knudsen Næsodden og Anne Olsdatters
Knud: Thore Olsd. Graaten, Helene Olsd. Steenstad, Halvor Olsen Graaten, Jørgen Thorsen Ytterbøe og Jørgen Christensen Ytterbøe.

Arbeider, husmann
Anders Andersen Næsodden fra Teigen(1) under M. Namløs f. 26/4-1789 d. 19/12-1864 på Nesodden, 75 år gml., s.a. Anders Jensen Teigen.
g. i Holla 28/12-1821 m. Kirsten Hansdatter (Kirsti Hansdatter) fra Halvorstå(A) under Kolstad store f. 7/9-1795 d. 26/2-1880 på Nesodden, 84 år gml., d.a. Hans Christensen Halvorstaa.
Forlovere: "
Gunder Olsbrygge og Christen Andreas Steenstadvolden."
1. Berthe Andersdatter f. 2/2-1822 g.m. Jahn Steensen. Se
Vale(26) "Gladholt øvre" i ytre Valebø.
2. Kirsten (tvilling) f. 23/10-1823 d. 28/10-1823, 5 dager gml.
3. Margrethe (tvilling) f. 23/10-1823 d. 4/11-1823, 12 dager gml.
4. Anders Andersen f. 29/3-1826. Se nedenfor.
5. Hans Andersen f. 25/1-1833. Se S. Grønstein under Kolstad lille.
Bruker 1823.

F.f. Inderste Anders Andersen Halvorstaae og Kirsten Hansdatters Berthe: Kari Hansd. Huset, Kari Kiøstolsd. Romnæhs, Reier Huset, Christen Halvorstaae og Halvor Kiøstolsen Romnæhs.
F.f.
Huusmand Anders Andersen Næsodden og Kirsten Hansdatters Kirsten: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 24/10.
F.f. Samme Forældres Margrethe: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 24/10.
F.f.
Huusmand Anders Andersen Næsodden og Kirsten Hansdatters Anders: Anne Maria Flaten, Margrethe Hansd. Eie, Hans Jacob Bierkholt, Reier Huset og Thyge Halvorstaae.
F.f. Huusmand Anders Andersen Næsodden og Kirsten Hansdatters
Hans: Marthe Halvorstaae, Maren Rejersd. Høybroe, Peder Jacobsen Siljan, Christen Hansen Myhren, Jens Jacobsen Hæggemoen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 105. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Christensen til Anders Andersen for 425 spd., dat. 8., thingl. 9. juni 1857."

Arbeider, småbruker, selveier
Anders Andersen Næsodden herfra f. 29/3-1826 d. ca. 1910.
g. i Holla 28/12-1851 m. Maren Halvorsdatter (Mari Halvorsdatter) fra Høgsete(A) under Vale i Valebø f. 20/6-1825 d. ca. 1910, d.a. Halvor Gundersen Hoxodde og Karen Anundsdatter.
Forlovere: "
Jens Christensen Stenstadvalen og Nils Christensen Næseth."
1. Anders f. 28/3-1852 d. 30/3-1852 på Nesodden, 2 1/2 døgn gml. "
Svagt fra Fødselen, som formentes 5 uger for tidlig indtruffet, uden at Aarsagen vidstes.".
2. Kirsten Maria f. 2/6-1853 d. 22/10-1855 på Nesodden av "sot", 2 1/2 år gml.
3. Kirsten Maria Andersdatter f. 16/5-1856 d. ca. 1903.
4. Karen Andrea f. 26/11-1858 d. 24/5-1868 på Nesodden, 9 1/2 år gml. "
Fangtilfælde fra tidligste Barndom." (Fang = Fallesyke. G.S.)
5. Anders Andersen f. 12/1-1862 d. 18/1-1881 på Nesodden, 19 år gml.
6. Halvor Andersen f. 29/9-1865. Overtok Nesodden.
7. Karl Andersen f. 11/6-1868 d. ca. 1889.
Eier 1857.

F.f. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsdatters Anders: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsdatter. Død uden at komme i Kirke."
F.f. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsdatters
Kirsten Maria: Berthe Andersd. Killingkoven, Magrethe Thygesd. Halvorstaae, Anders Andersen Næsodden ældre, Gunder Olsen Masdalen, Hans Andersen Næsodden.
F.f. Huusm. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsdatters
Kirsten Maria: Kirsti Hansd. Næsodden, Magrethe Thygesd. Halvorstaae, Thyge Halvorstaae, Lars Halvorsen Oxøen af Eidanger, Hans Andersen Næsodden.
F.f. Gaardbr. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsdatters
Karen Andrea: Magrethe Thygesd. Halvorstaae, Gunnild Maria Jensd. Høggemoen, Hans Andersen Hæggemoen, Nils Nilsen Hoxodde, Jahn Steensen Killingkoven.
F.f. Gaardm. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsdatters
Anders: Anne Halvorsd. Næsset, Hanna Kirstine Hansd. Næsset, Hans Andersen Grønsten, Hans Pedersen Næsset, Andreas Thygesen Halvorstaa.
F.f. Husmand Anders Andersen Næsodden og Maren Halvorsdatters
Halvor: Anne Kristine Pedersd. Grønsten, Severine Nilsd. Næsset, Tyge Hansen Halvosrtaa, Jahn Stensen Glaholt, Andreas Tygesen Halvorstaa.
F.f. Gaardbr. Anders Andersen Næsodden og Mari Halvorsdatters
Carl: Anne Kristine Pedersd. Grønsten, Severine Nilsd. Næsset, Jahn Stensen Glaholt, Nils Nilsen Hoxodde, Hans Andersen Grønsten.

Ytterbøe: Anders kjøpte inntil Stenstadvalkåsene og endel av ekserserplassen i 1882 av Kjersti Jensdatter Stenstadvalen.
Dette var omlag 13 mål jord. Delen av ekserserplassen ble 3 år seinere solgt til Jørgen Olsen Neset. Den var omlag 8 mål stor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 105. Digitalarkivet.
"Attest utstedt fra Lensmanden i Hollen om at Anders Andersen Næsodden og Hustru Maren Halvorsdatter er avgaaet ved døden,
og at deres eneste og myndige arving Halvor Andersen er Eier av de fra Forældrene mottagne eiendomme, dat. 20., thingl. 22. juni 1910."

Arbeider ("flaademand"), dekksmann (1897), småbruker, selveier
Halvor Andersen Nesodden
herfra f. 29/9-1865 d. 1/5-1917.
g. i Holla 8/5-1897 m. Johanne Torstensdatter fra Verket f. 11/6-1872 d. 1/9-1936, d.a. former Torsten Hansen. Se Familie 30a - Verket 1875.
Forlovere: "
Hans Torstensen Vrk. og Peder Larsen Vrk."
1. Magna Karette Nesodden f. 15/9-1897 d. 6/5-1982 g. i Helgen 31/12-
1938 m. mekaniker Ragnar Johnsen f. (16/5?) 17/5-1901 d. 27/2-1982. Gravlagt på Pollen kirkegård, Skotfoss i Skien.
2. Arthur Nesodden f. 23/12-1899. Kjøpmann i Helgen g.m. Marie Omtvedt.
3. Hilda Nesodden f. 21/1-1902. Var poståpner i Helgen.
4. Karl Nesodden f. 20/4-1904. Overtok eiendommen.
Eier 1910.
 

Karl Nesodden herfra f. 20/4-1904 d. 17/2-1970.
g.m. Magnhild Haugerud fra Kolstad store(7) f. 3/10-1913 d. 1/3-1991.
Eier før 1955.


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Neset - Næsset - Næset
Gammel husmannsplass, først under N. Ytterbø, senere under M. Ytterbø. Vanlig uttale: "Nese".

Skyldsatt i 1842 med løpenr. {112,113a}a. Siden matrikkelen 1886: Gnr. 55 - bnr 10.
 

Arbeider, husmann
Kjøstol Gundersen Næset fra Olsbrygge under Stenstad f. 19/8-1808 i Ø. Porsgrund, s.a. gjestgiver Gunder Kjøstolsen Olsbrygge.
g. i Holla 25/7-1834 m. Maria Halvorsdatter fra N. Fen(2) f. 26/9-1813, d.a. Halvor Halvorsen Fæhn.
Forlovere: "
Ole Thorsen og Jørgen Thorsen Ytterbøe."
1. Gunder Kjøstolsen f. 9/10-1836.
2. Halvor Kjøstolsen f. 16/1-1840.
3. Ole Kjøstolsen f. 4/5-1842.
Bruker 1839 - 1844.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gaardmand Kjøstol Gundersen Olsbrygge og Marie Halvorsdatters Gunder: Kirsti Tollefsd. Fæhn, Anne Gunderd. Olsbrygge, Gunder Olsbrygge, Halvor Halvorsen Fæhn, John Gundersen Olsbrygge.
F.f. Gaardmand Kjøstol Gundersen Næsset og Mari Halvorsdatters
Halvor: Inger Gundersd. Stuverud, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Jens Steenstadvolden, Halvor H. Fæhn yngre.
F.f. Gaardmand Kjøstol Gundersen Næsset og Maria Halvorsdatters
Ole: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Anne Gundersd. Olsbrygge, Jens Steenstadvolden, Hans Stuverud, Anders Knudsen Baanhuus af Seufde (Sauherad).

Denne familien er registrert som utvandra til Sugar Creek, Wisconsin den 22/4-1844.
De flytta visstnok derfra videre til Norway township i Goodhue County, Wisconsin i 1850.
Kilde: Nils Buveruds side Emigranter.

Tømmermerker, tømmerkjøper
Nils Christensen Næseth fra Vasdalen i østre Helgen (Valebø-siden) f. 13/5-1815 d. på Prestgrav, s.a. Christen Pedersen Wasdalen.
g1g i Helgen 29/3-1838 m. Severine Sophie Christensen Waadsjø fra Loshavn i Farsund f. ca. 1814 d. 16/3-1846 på Vasdalen, d.a. los Gabriel Christensen Waadsjø, Lodshavn.
Forlovere: "
Arne Christensen Steenstad og Nils Nilsen Bergen."
g2g i Helgen 28/12-1846 m. Birgithe Marie Christensen Waadsjø fra Lodshavn i Farsund f. ca. 1812,
d.a. los Gabriel Christensen Waadsjø, Lodshavn.
1. Christen f. 9/9-1838.
2. Cicilie Berthine f. 2/3-1840 d. 15/3-1840.
3. Gabriel Nilsen Næseth f. 25/4-1841. Emigrerte til N. Amerika.
4. Anne Christine Nilsdatter f. 2/6-1843 g.m. Anders Simonsen. Se Klovdal(1).
5. Severine Sophie Nilsdatter f. 10/3-1846.
Barn i 2. ekteskap:
4. Christen f. 21/11-1848.
5. Caroline f. 13/3-1851.
6. Cecilie Christine Caroline f. 26/8-1852. Emigrerte til N. Amerika.
Eier 1842 - 1877.

F.f. Gaardmand Niels Christensen Steenstad og Severine Sophie Christensens Christen: Anne Karine Arnesd. Wasdalen, Anne Christensd. ditto, Arne Christensen Steenstad, Anders og Carl Wasdalen.
F.f. Gaardmand Niels Christensen Helgen og Severine Sophie Christensens
Sicilie Berthine: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død den 15. Martz."
F.f.
Gaardmand Niels Christensen Steenstad og Severine Sophie Christensens Gabriel: Anne M. Jensd. Steenstad, Maren Bergithe Christensd. Wasdalen, Arne Christensen Wasdalen, Ole Johnsen Helgen, Peder Christensen Jøntvedt.
F.f. Gaardmand Niels Christensen Næsset og Severine Sophie Christensens
Anne Christine: Anne Karine Steenstad, Maren Bergithe Christensd. ditto, Arne Wasdalen, Peder Christensen Steenstad, Christen Christensen ditto, Carl Nielsen Bergen (Bergan).
F.f. Gaardmand Niels Christensen Næsset og Severine Sophie Christensens
Severine Sophie: Anne Karine Arnesd. Graver, Bergithe Marie Christensen, Niels Nielsen Ytterbøe, Arne Christensen Wasdalen, Christen Christensen Steenstad, Peder Christensen Steenstad, Torsten Nielsen Bergen (Bergan), Carl Nielsen Bergen.
F.f.
Gaardmand Nils Christensen Næsset og Birgithe Marie Christensens Christen: Karen Sussanne Christensd. Bergen, Emilie Guline Christensd. Næsset, Nils Nilsen Ytterbøe, Anders Christensen Nordstaae, Peder Christensen Steenstad, Christen Nilsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Nils Christensen Næsset og Birgithe Marie født Christensens
Caroline: Anne Maria Jensd. Steenstad, Anne Arnesd. Wasdalen, Christen Christensen Steenstad, Arne Christensen ditto, Peder Christensen Jøntved, Christen Nilsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Nils Christensen Næsset og Marie Christensens
Cecilie Christine Caroline: Kirsten Pedersd. Steenstad, Anne Maria Nilsd. Ytterbøe, Christen Christensen Steenstad, Nils Nilsen Ytterbøe, Nils Arnesen Vasdalen, Andreas Anundsen Tangen.Nils Næseth solgte fra Nesodden i 1851 til Anders Andersen.

Det var Nils Næseth som, ifølge Holla I (Simon Ytterbøe), bygde den store hovedbygningen.og planta en stor frukthage her.
 

1866: 115 mål, dels god, dels mindre god beskaffenheit. Husdyrhold: 1 hest, 6 kuer og 6 sauer. UtilIstrekkelig skog til husbruk, men der er brenneved.
 

Seinere eiere:

Halvor Halvorsen Næset fra Sannes øvre(12)
Eier 1887.

Rollef Anundsen Aase-Brenne.
Eier 1888.

Småbruker, selveier
Hans Hansen Neset fra Torstveit i Bø i Telemark f. 11/4-1848 d. 11/1-1928.
g.m. Gunhild Augunsdatter fra Håtveit i Nes, Sauherad f. 11/3-1849 d. 20/3-1934.
1. Margit Neset f. 9/7-1890. Overtok bruket.
Eier 1892.

Kilde: Helgen kirkebok (1882-1897), Innflytterlister nr. 1 - 1894.
"Hans Hansen Torstvedt f. 11/4-1848 og dennes kone Gunhild Augundsdatter f. 11/3-1849.
Fra Bø til Næsset i Helgen."

Småbruker, selveier
Margit Neset herfra  f. 9/7-1890 d. 11/5-1975.
Eier ca. 1936.


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Neset 13
Gnr 55 - bnr 13. Gammelt løpenr. 113c.

Adresse i dag: Nesetv. 55.

Gammel landskyld: 3 settinger, i 1838 revidert til 2 ort 19 skill.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe). På Neset var det en ekserserplass for 1. Vesterlenske infanteriregiment i 1600-1700-tallet. Skissa over plassen er tegna av kaptein Ibsen i 1784. E er innkjørsla gjennom Mauregrinna. G er vegen til Nesodden. F ei kjelde med friskt og rikelig vann. H er HeIjevika, der Ibsen sier at det flyter et godt og rennende vann. Sjefsgården var Stenstad, der oberstløytnant Hoel bodde til vel 1800. Lauritz trommeslager bodde på Olsbrygge i 1665.

Etter skifte etter lensmann Halvor Welliksen Ytterbøe i 1828, gikk denne eiendommen over til sønnen Halvor Halvorsen.
Han delte Neset i 2 parter og solgte denne parten til Peder Hansen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 107. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen til Peder Hansen for i alt 575 Spd., thinglæst 10. Sept. 1832 og 9. Sept. 1834."

Småbruker, selveier
Peder Hansen f. ca. 1783 d. 10/3-1839 på Næsset.
Eier 1832.

Landskyld 1838: 1 dl - 1 ort - 6 sk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 107. Digitalarkivet.
"Skifte efter Peder Hansen og hustru, afsluttet 26. Sept. 1840, hvorved dette brug for 177 spd. 93 skilling, er udlagt sønnen Hans Pedersen, thinglæst 9. Febr. 1841."

Skomaker, småbruker, selveier
Hans Pedersen fra Gjærum i Melum, Solum prestegjeld f. 8/4-1836 d. 20/7-1913, s.a. Peder H. Gjærum.
Eier 1841.

Hans Pedersen levde ugift her fra 1841 - 1913. Han døde på Rønningen under Bjerva av Tuberkulose og ble gravlagt ved Helgen kirke den 25. juli.
 

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Bruket var i 1866 på 25 mål, for størstedelen av dårlig beskaffenhet.
Husdyr: 1 ku og 3 sauer. Skog til husbruk, men utilstrekkelig til brenne.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 107. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Pedersen Nesets eneste og myndige arvinger, Laurits Jensen, Jens Jensen Gjærum, Hans Jensen Haukelien, Karl Jensen Gjærum,
August Jensen Gjærum og Jens Pedersen ved Jens J. Gjærum, ifølge samtidig thinglæst fuldmagt, til Svennung Knudsen Sundbø og Andreas Torgersen.
for kr. 4.500, dat. 7. Mai, thingl. 23. Mai 1914.


Svennung Knudsen Sundbø (Løveid) og Andreas Torgersen.
Eier 1914.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 107. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Svennung Knudsen Sundbø og Andreas Torgersen til Theodor Haraldsen for kr. 7.000, dat. 20. Marts, tingl. 28. April 1917.

Småbruker, selveier
Theodor Haraldsen
fra Olsbrygge under Stenstad i Helgen f. 12/7-1865 d. 17/5-1945, s.a. Harald Gundersen Olsbrygge.
g.m. Anne Helene Olsdatter fra Næset(15) f. 16/6-1874 d. 27/9-1949, d.a. Ole Jørgensen Næset.
1. Aslaug Marie Haraldsen f. 6/7-1909 i Solum g.m. Gustav Hogsrud. Se nedenfor.
Eier 1917.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 107. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte dat. 6/12-1945 fra skifteforvalteren i Teodor Haraldsen og gjenlevende hustrus bo til datteren Aslaug Hogsrud for kr. 5.000."


Selveier (gjennom kona)
Gustav Hogsrud fra S. Grønstein under Kolstad lille f. 14/6-1915 d. 7/4-1981, s.a. Eivind Olsen Hogsrud fra Seljord.
g. i Helgen kirke 31/12-1937 m. Aslaug Marie Haraldsen herfra f. 6/7-1909 d. 23/8-1981.
Forlovere: "
Fru Ingeborg Hogsrud og fru Anne Haraldsen."
1. Anne Marie Hogsrud f. 3/5-1940 g.m. Olav Vale. Se S. Vale(5) i Valebø.
2. Ingerid Hogsrud g.m. Olav Stadskleiv. Bosatt i Bø i Telemark.
3. Harald Neseth f. 1947. Overtok eiendommen i 1981.
Eier 1945.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 107. Digitalarkivet.
"Erklæring dat. 21/9-1950, hvorved Gustav Hogsrud og Aslaug Hogsrud gir bnr 10 rett til vann og vannledning fra dette bruk."

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte til Harald Næseth dat. 20/1-1981 for kr. 129.000, med rett for Aslaug og Gustav Næseth til full disponering og rett til våningshuset de nå bor i,
samt rett til bruk av ytre rom og tun og hage."


Hydroarbeider
Harald Neset herfra f. 1947.
g.m. Sigrid Kili fra Grungedal i Telemark.
1. Geir Neset.
Eier 1981.

Harald Neset oppførte kårbolig her i 1970.

Geir Neset herfra
samboer m. Tone Helene Madsen fra Stridsklev i Porsgrunn, d.a. Tom Madsen og Turid f. Løvsjø.
Bosatt i det gamle innhuset.


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Næset 15
Gnr 55 - bnr 15 og 19.

Denne gården ligger syd for Stenstad.

Ved skifte etter lensmann Halvor Welliksen Ytterbøs kone i 1829 ble denne eiendommen utlagt til
sønnen Halvor Halvorsen. Skylda var 6 3/4 setting.

Arbeider, selveier
Peder Hansen "fra Gjærum i Solum" f. ca. 1794 d. 10/3-1839 på Næsset, 56 år gml.
g1g i Holla 28/2-1823 m. Margrethe Brynildsdatter f. ca. 1800 d. 18/9-1827 på Huve som husmandskone, 27 år gml., d.a. Brynild NN og Anne Torbjørnsdatter.
Forlovere: "
Ole Ytterbøe og Andreas Steenstadvolden."
g2g i Holla 5/1-1828 m. Aslaug Larsdatter "fra Stenstadvalen" f. ca. 1798 d. 23/2-1840 som Gaardmandsenke, 48 år gml.
Forlovere: "Christen A. Steenstadvolden og Jørgen Ytterbøe."
1. Anne Gurine f. 28/2-1830.
2. Anne Gurine Pedersdatter f. 3/10-1831.
3. Hans Pedersen f. 8/4-1836.
Eier 1832.

Det var ingen barn i første ekteskap.

F.f. Peder Hansen Huve og Asloug Larsdatters Anne Gurine: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Ingeborg Thomasd. Wibetoe, Jørgen Th. Ytterbøe, Lars Larsen Pladsen, Lars Sørensen Pladsen.
F.f. Peder Hansen Huve og Asloug Larsdatters
Anne Gurine: Karen Thorsd. Steenstadvolden, Berthe Maria Christensd. ditto, Lars Larsen Pladsen, Lars Sørensen ditto, Anders Sørensen Pladsen.
F.f. Gaardmand Peder Hansen Næsset og Asloug Larsdatters
Hans: Maria Halvorsd. Olsbrygge, Kari Arnesd. Steenstadvolden, Lars Larsen Bjærven, Kjøstol Olsbrygge, Anders Sørensen Pladsen.

Denne familien bodde tidligere ca. 9 år på Juvet under Vibeto nedre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832 - 1841, side 55a - 557a.
Sted: Nesset under Ytterbøe i Helgen sogn, Holden - 1839.
Peder Hansen, død primio Marts 1839.
Enken Asloug Larsdtr. og Børn:
1. Hans Pedersen 3 Aar.
2. Anne Gurine Pedersdtr. 7 Aar.
Formynder: Kjøstol Gundersen Næset.
Laugverge for Enken, Jørgen Thorsen Ytterbøe.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla.

Bruket ble delt i 1841. Bruk I

Jens Christensen Stenstadvalen (1841-45) kjøpte 3¾ sett. eller 3 ort 11 skill. Han slo eiendommen sammen med Stenstadvalkåsa,
som han hadde kjøpt av Halvor Halvorsen Ytterbø eller Fen i 1833 og som hadde ei skyld av 2 settinger.

Arbeider, småbruker, selveier
John Gundersen fra Olsbrygge under Stenstad f. 15/12-1813, s.a. Gunder Kjøstolsen Olsbrygge.
g. i Helgen 6/11-1844 m. Anne Kirstine Pedersdatter fra Omtvedt(1) f. 16/7-1826, d.a. Peder Jensen Omtved.
Forlovere: "
Christen Christensen Steenstad og Jørgen Johnsen Kaalstad."
1. Karen Andrea Johnsdatter f. 3/12-1846.
2. Peder Johnsen f. 1/11-1849.
3. Anne Johnsdatter f. 10/11-1852.
4. Anne Maria Johnsdatter f. 19/11-1855.
5. Gunder Johnsen f. 8/3-1860.
Eier 1845.

F.f. Gaardmand John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersdatters Karen Andrea: Inger Gundersd. Stuverud, Gunnild Andersd. Næsset, Peder Augustinusen Omtved, Gunder Gjedeboe, Harald Olsbrygge.
F.f. Gaardmand John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersdatters
Peder: Ingebor Pedersd. Omtved, Maren Johanne Hansd. Stuverud, Peder Augustinusen Omtved, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge.
F.f. Gaardmand John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersdatters
Anne: Asloug Maria Halvorsd. Olsbrygge, Maren Johanne Hansd. Stuverud, Peder Augustinusen Omtved, Harald Gundersen Olsbrygge, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Peder Pedersen Omtved.
F.f. Gaardm. John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersdatters
Anne Maria: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Maria Pedersd. Omtved, Peder Augustinusen Omtved, Harald Gundersen Olsbrygge, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Augustinus Pedersen Omtved.
F.f. Gaardm. John Gundersen Næsset og Anne Kirstine Pedersdatters
Gunder: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Maren Hansd. Stuverud, Peder Augustinusen Omtved, Harald Gundersen Olsbrygge, Jens Pedersen Omtved.

Denne familien emigrerte visstnok til N. Amerika rundt 1868.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Bruket var i 1866 på 56 mål dyrka jord av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 3 kuer og 4 sauer. Skog til husbruk.

Småbruker, flåtemann, selveier
Ole Jørgensen Næsset fra Stenstadstrand under Stenstad f. 1/8-1828 d. 4/9-1908, som enkemann på Næset av "mavekatar", s.a. Jørgen Christensen.
g. i Holla 23/7-1858 m. Maria Larsdatter fra Plassen under V. Helgen f. ca. 1833, d.a. Lars Sørensen Pladsen.
Forlovere: "
Kristen Kristensen Stenstad og Ole Jensen Præstgrav."
1. Jørgen Olsen f. 7/2-1859. Se nedenfor.
2. Lars Olsen f. 8/6-1862. Ble maskinist.
3. Hans Olsen (tvilling) f. 26/12-1865. Ble skipper på "S/S Sand".
4. Kristen (tvilling) f. 26/12-1865.
5. Christen Olsen f. 10/2-1870. Emigrerte til Amerika og ble farmer.
6. Anne Helene Olsdatter f. 16/6-1874 g.m. Theodor Olsbrygge. Se Neset(13) under Ytterbø.
Eier 1868 - 1888.

F.f. Inderst Ole Jørgensen Stranden og Maria Larsdatters Jørgen: Asloug Hansd. Pladsen, Anne Christensd. Steenstad, Christen Christensen ditto, Ole Jensen Præstgrav, Christen C. Steenstad den yngre.
F.f. Inderst Ole Jørgensen Stenstadstrand og Maria Larsdatters
Lars: Asloug Hansd. Pladsen, Anne Kristensd. Stenstad, Arne Carlsen Langeland, Arne Kristensen Stenstad, Lars Brynnildsen Pladsen.
F.f. Husm. Ole Jørgensen Stenstadstranden og Maria Larsdatters
Hans (og Kristen): Anne Catrine Jørgensd. Sæterkaasen, Anne M. Jensd. Stenstad, Johannes Gundersen Vrk., Kristen Kristensen Stenstad, Hans Brynnildsen Pladsen.
F.f. Husm. Ole Jørgensen Stenstadstranden og Maria Larsdatters (Hans og)
Kristen: Helene Olsd. Kaasene, Ingeborg Halvorsd. Bjerven, Arne Kristensen Stenstad, Harald Olsbrygge, Ole Andersen Huset.
F.f. Grdm. Ole Jørgensen Næsset og Maria Larsdatters
Christen: Karen Jensd. Næsset, Berthe Maria Jensd. Stenstadvolden, Nils Torstensen Næsset, Anders Andersen Næsodden, Gunder Haraldsen Olsbrygge.
F.f. Grdb. Ole Jørgensen Næsset og Marie Larsdatters
Anne Helene: Karen Jensd. Næsset, Karen Kirstine Olsd. Næsset, Hans Brynildsen Pladsen, Gunder Haraldsen Olsbrygge, Carl Christensen Steenstad.

Kilde: Kirkebøker fra Holla.
"Ole Jørgensen Steenstadstranden" ble far til ei jente Karen Kirstine Olsdatter f. 12/2-1856 på Pladsen under Hvalen i Helgen. Mora var Maria Brynhildsdatter Pladsen.
Fadderne var:
"Anne Olsd. Grina, Anne Olsd. Waskaas, Hans Nilsen Kaasa, Ole Olsen Skougen, Lars Brynnildsen Pladsen."
Denne
Karen Kirstine Olsdatter ble g. i Holla kirke 8/3-1878 m. enkemann, dampskipsfører Jens Haraldsen Østgaarden i Solum, s.a. Harald Abrahamsen Klovholt.

Skipper, småbruker
Jørgen Olsen Næset herfra f. 7/2-1859 d. 3/6-1927 på Neset i Helgen som enkemann av kreft.
g.m. Annette Marie Andersen fra Eiker f. 1858 d. 21/11-1914.
1. Karoline Jørgensdatter.
2. Anne Marie Næset f. 12/12-1890.
3. Ole Næset f. 17/12-1892. Overtok bruket.
4. Anders Næset f. 19/12-1894 d. 24/9-1971.
5. Nora Annette Næset f. 17/2-1897 d. 19/10-1935.
6. Hjørdis Helene Næset f. 28/5-1900.
7. Karl William Næset f. 16/1-1904. Se Kolstad store(2).
Eier 1888.

F.f. Styrmand på Indsødampskib Jørgen Olsen Næsset og Anette Marie Andersdatters Anne Marie: Helene Arnesd. Næsset, Anne Helene Olsd. do., Lars Olsen do., Hans Olsen do., Kristen Olsen do.
F.f. Styrmand Jørgen Olsen Næsset og Marie f. Andersens
Ole: Moderen, Lars Thorstensen, Ole Jørgensen Næsset, Svennung Thorstensen, Løveid, Severin Larsen, Ulefos.
F.f. Arb. Jørgen Olsen Næset og Marie Andreasdatters
Anders: Ole Jørgensen Næset, Lars Olsen do., Hans Olsen do., Moderen, Anne Olsd. Næset.
F.f. Styrmand Jørgen Olsen Næset og Annette Marie Andersdatters
Nora Annette: Moderen, pige Anne Helene Olsd. Næset, Gbr. Ole Jørgensen do., Kontorist Jens Haraldsen, Skien, Gbr. og Fyrbøder Lars Olsen Stenstad.
F.f. Styrmand Jørgen Olsen Næset og Marie Olsens
Hjørdis Helene: Gbr. Peder A. Stenstad, Slusevogter Sveinung Torstensen, Skien, Dampskibsmand Lars Olsen Løveid, Karoline Olsen, Anne Olsen Næset.
F.f. Styrmand Jørgen Olsen Næsset og Annette Marie f. Andersens
Karl William: Laura Elise Torstensen, Olea Marie Haraldsen, Slusevogter Sveinung Torstensen, Gbr. Karl Kristensen Stenstad og Gbr. Severin Larsen Stenstadvolden.

Jørgen Næset var i mange år skipper på "S/S Gvarv" ved siden av småbruket. Han kjøpte i 1885 et jordstykke på ca. 8 mål av
Anders Nesodden. Simon Ytterbøe skriver at der planta Jørgen Næset en stor frukthage.

Styrmann
Ole Jørgensen Næset
herfra f. 17/12-1892 d. 18/9-1975.
g. i Helgen kirke 29/12-1934 m. Kari Hogsrud fra S. Grønstein under Kolstad lille f. 7/8-1901 i Seljord d. 9/7-1978, d.a. Eivind Olsen Hogsrud fra Seljord.
Forlovere: "
Gbr. Karl Neset og Ingvald Hogsrud."
1. Magda Ingeborg Næset.
2. Borghild Edith Næset f. 13/7-1938 d. 5/8-2007.
3. Egil Juel Næset.
Eier 1935.

De gamle er gravlagt ved Helgen kirke.


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |


Sigurdsodden - Stranden
Gammel nedlagt boplass under Ytterbø. Aldri skyldsatt som egen eiendom.
Oppgitt løpenr. under folketellinga 1875: 113c.


Tømmerfløter, skogsarbeider, husmann uten jord

Ole Sigurdsen Stranden fra plass under Sunde i Sauherad f. ca. 1822 d. i USA, s.a. Sigurd Johnsen Sundeeie.
g. i Holla 12/11-1850 m. Karen Kirstine Andersdatter fra Lunde i Telemark f. ca. 1821, d.a. Anders Johnsen Stenhaug.
Forlovere: "
Jens Augustinusen Graver og Harald Gundersen Olsbrygge."
1. Ole Olsen f. 20/1-1849 i Stampekås under Solberg i ytre Valebø. Se Bukta under Skårdal.
2. Anders Olsen f. 9/7-1851.
3. Harald Olsen f. 7/7-1854.
4. Karl Olsen f. 7/1-1857. Se Evju under Baksås.
5. Aaste Karine Olsdatter f. 31/10-1859.
Bruker i 1865 og i 1875.

Før de gifta seg bodde Ole Sigurdsen på Hegna under Graver i Valebø. Hun bodde på Bø i Lunde.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Pigen Karen Kirstine Andersdatter og ungkarl Ole Sigurdsens Ole: Kari Nilsd. Mastdalen, Anne Andersd. Hagen, Gunder Olsen Mastdalen, Knud Kittilsen Kaasen, Jahn Steensen Munken.
F.f.
Huusmand Ole Sigurdsen Ustrud og Karen Andersdatters Anders: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Ingebor Andersd. Olsbrygge, Ole Halvorsen Ustrud, Haagen Andersen Glaholt, Nils Andersen Solbær.
F.f. Huusmand Ole Sigurdsen Vasdalskaasen og Kristine Andersdatters
Harald: Kirsti Tollefsd. Steinhaug, Ingebor K. Andersd. Olsbrygge, Jørgen Christensen Steenstadstranden, Jens Larsen ibid., Jens Halvorsen Deelsdalen
F.f. Inderst Ole Sigurdsen Masdalen under Gjedeboen og Kari Kirstine Andersdatters
Carl: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Ingebor Andersd. ditto, Harald Gundersen Olsbrygge, Even Halvorsen Gjedeboen, Hans Simonsen Gjedeboen.
F.f. Inderst Ole Sigurdsen Næsset og Karen Andersdatters
Aaste Karine: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Ingebor Olsd. Olsbrygge, Jens Steenstadvolden, Harald Olsbrygge, Gabriel Nilsen Næsset.

Konas datter fra tidligere: Thorine f. ca. 1842.

Kilde: Holla kirkebok (1848-1860). En barnedåp i Helgen kirke.
"Født 20/1-1849. Døbt i Helgen. Ole. Uægte. Pigen Karen Kirstine Andersdatter i pladsen Stampekaas pr. Solberg og opgiven Barnefader Ungkarl Ole Sigurdsen Borstad, som er i Tjeneste der. Pigen har havt 1 uægte Barn forhen med en anden Ungkarl, omtrent syv Aar gammel, navnelig Thorine.
Faddere: Kari Nilsd. Mastdalen, Anne Andersd. Hagen, Gunder Olsen Mastdalen, Knud Kittilsen Kaasen, Jahn Steensen Munken."

Ole Sigurdsen ble i mai samme år, far til en hjemmedøpt Jørgen f. 3/5-1849 på Langeland i ytre Helgen. Da var Ole Sigurdsen i tjeneste på Opsal i Valebø. Barnet døde den 29/5 uten å bli kirkedøpt. Mora var Ingeborg Olsdatter Langeland.

Ole Sigurdsen, kona og Aaste Karine, emigrerte til USA i april 1882 med "D/S Argo". Bestemmelsested var New York. Biletten var forhånds-
betalt fra USA. Dette betyr, som regel, at det har vært slektninger i USA, som betalte biletten for dem.

Losjerende i 1875: Skomaker og gårdeier Hans Pedersen (ugift) f. 1835 i Helgen.
"Kreaturhold findes ikke."

Det kun noen steiner igjen etter denne plassen.


| Innhold |
| Gamle Ytterbø | Ytterbø | N. Ytterbø | S. Ytterbø(12) | M. Ytterbø(3) | Ytterbø 4 | Ytterbø 5 | Ytterbø 6 |
| Bjerkeli | Neset | Neset 13 | Næset 15 | Nesodden | Sigurdstranda - Stranda |