ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


FEN NORDRE - FEN NEDRE

Gnr 25 i Holla kommune

Oppdatert: 15.11.2023


| Innhold | Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 | Rullekoll |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Gamle Fen nedre - nordre


Vi kan gå ut fra at Fen en gang kun var en gård. Den ble delt i 2 gårder før 1426 (Kilde: Diplomatarium Norvegicum - nedenfor).
Se også Fen øvre (søndre).

Beliggenhet.
Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Fra gammelt av Iå boplassen nærmere Norsjø enn øvre Fen, derav navnet Fen nedre. Den dyrka marka ligger i ei
jevn helling mot nord og vest. Utsikten mot Ulefoss, over Norsjø og mot nord til Nes, Sauherad og Bø er enestående.
I klare dager kan en se Gaustadtoppen ganske tydelig. Som ei rund blå halvkule rager toppen opp over Lifjell."

Kilde: Biskop Eysteins "Røde bok" ca. 1398.
Den for lengst nedlagte Fen kirke eide 2 øyrebol i N. Fen på den tiden.  

Kilde: Diplomatarium Norvegicum 1426.
Nicolas Thormodsen og hustru Ingeborg Olofsdotter overdrar til biskop jens av Oslo 1/2 markebol i "nordre Gardenom i Fææen, ligger i Grenlandi Skidhosysle".

Landskylda på 1600-tallet var oppført med 6 huder, 2 meller (Øvervoldsåsen).

I 1600-tallet hadde gården ei skyld på 6 huder og 2 meller. Gjerpen prosti eide 6 huder og Holla kirke eide 2 meller.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
"
Fænn nederste som Torbiønn bruger, med den ødepladtz Ørualds Aassen der wnderliggende (underliggende), schyller aarlig
tillsammen 6 huder og 2 meller korn. Deraff eyer
Gierpen proustj 6 huder med bøxell och Hollen Kierche aff Ørualds Aassen 2 meller korn.
Ehr gandsche ringe eyendomboch wdrast till, kand derfore iche ehrachtis att were bedre end for en fuldgaard skatt. Ehr i denne skatt, penge 6 dr."

Kilde: Panteregisteret.
Landskyld av hele N. Fen før deling ble i 1805 oppført: "Af hele gaardens Landskyld 6 huder 4 sættinger er 4 Sættinger beneficeret Hollen Kirke."

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Ingen skog å regne med, ingen humleavl, intet rydningsland.

Festere og eiere:

Nicolas Thormodsen, som for er omtalt, var eier i 1426. Noen oppsitter eller eier før ham kjennes ikke. Fen kirke var medeier i gården.

«Toor på Fen» svarer i 1528 «gjengierd» med 1 lodd sølv. Peder betalte skatt i 1594 og 1602.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len 1612.
Leilænding: Laurids Feen.

Laurits var bruker fra omkring 1605 til forbi 1625 og Torbjørn Sørensen fra omkring 1625-58. Han døde i det sistnevnte år.
Enka til Torbjørn ble g. m. den etterfølgende fester på Fen.
I et dokument fra 1669 fortelles at arvemidlene til steddatteren av Anders Torjussen tas ut hos ham, da stedfaren lkke vil ha dem lenger.
Arven var etter far hennes og utgjorde 46 rd.
Torbjørn er blant dem som betaler koppskatt i 1645.

Thorbjørn Sørensen Feen d. 1659 (se skifte nedenfor av 1669).
g. Maren Tygesdatter f. ca. 1630 d. ca. 1665, d.a. lensmand Tyge Andersen Wibetoe og Kirsten Tygesdatter d.e. fra Vibeto nedre.
1. Sønnev Thorbjørnsdatter (Synøve Thorbjørnsdatter).
Bruker 1648.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kontribusjonsskatten 1648.
"Fænn Nederste, Som Torbiøn bruger med Øverfaldtzaasen."

Enka Maren Tygesdatter ble g2g m. Anders Torjussen Fæhn. Se Nedenfor.

Bonde, leilending
Anders Torjussen Fæhn f. ca. 1634 d. ca. 1682 (skifte).
g1g m. enke Maren Tygesdatter f. ca. 1630 d. ca. 1665, d.a. lensmand Tyge Andersen Wibetoe og Kirsten Tygesdatter d.e. fra Vibeto nedre.
g2g m. enke Ingerid Gundersdatter fra Vipeto øvre f. ca. 1644 d. ca. 1708 (skifte), d.a. lensmann Gunder Jonsen Vibeto.
1. Torjus Andersen f. ca. 1660. Drev gården Bentsrød i Brunlanes fra ca. 1701 - 1718. Senere trolig bosatt i Larvik.
2. Berthe Andersdatter.
3. Kirsten Andersdatter.
Barn i 2. ekteskap:
4. Maren Andersdatter f. ca. 1669 bg. i Gjerpen 14/6-1750. "Søren Omdals enke 81 aar." g.m. Søren Olsen fra Omdal i Melum, Solum prestegjeld.
5. Ole Andersen f. på 1670-tallet. Gift og bodde på Kongsberg i 1707 (skifte etter broren Lars - nedenfor).
6. Gunder Andersen f. på 1670-tallet. Levde i 1707 (skifte etter broren Lars).
7. Lars Andersen f. på 1670-tallet d. ca. 1707 (skifte).
8. Karen Andersdatter f. ca. 1674 g.m. Nils Gulliksen. Se Sannes øvre 3.
9. Kirsti Andersdatter f. på 1670-tallet. Ikke nevnt i skifte etter broren Lars i 1707, men nevnt som "hiemme og umyndig" i skifte etter mora året etter.
Bruker 1659.

Kilde: Sogneprestens manntall 1665.
"Fæn Nedre. Anders Torgiusøn 31 Aar, bruger 6 huuder, 2 Mele."

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, folie 121a - 122b.
Sted Fæhn nedre - 1669.
Anders Torgiusems stiffddatter Sønnov Thorbiørnsdatters arv tages ud af boet, da stiffaderen (stefaren)
ei lenger vil sidde med en uskiftet boe i Arfven efter hennes fader Thorbiøn Søfrensen ifølge Skiftebref af 8de. Juni 1659.
Beløb 46 rdl.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, folie 121a - 122b.
Sted Fæhn nedre - 1682.
Anders Torgiussen, død for kort tiid siden.
Enchen: Ingeri Gunnersdatter.
(Ingen barn er nevnt! Se nedenfor.)
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Ingri Gundersdatter ble g2g med Gunne Sørensen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Gunne Sørensen Fæhn f. ca. 1643 bg. 31/12-1723. "Gunne Sørensen Fæhn, 80 Aar."
g1g m. enke Ingerid Gundersdatter fra Vipeto øvre f. ca. 1644 d. ca. 1708 (skifte), d.a. lensmann Gunder Jonsen Vibeto.
g2g m. Maren Jonsdatter (Mari Jonsdatter) f. ca. 1663 bg. 11/4-1733. "Maren Jonsd. Gruen, 70 Aar."
1. Berthe Gunnesdatter f. ca. 1684 g.m. Hans Nilsen Hougen. Se Familie 15 - Saga 1720.
2. Kirsten Gunnesdatter f. ca. 1684 g.m. Knud Torgersen. Se Fenshagen under N. Fen.
Bruker 1682.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1723.
En bruker (leilending) av hele skylda (hele Fen nedre/ nordre), Gunne Sørensen. 3 husmannsplasser. Ingen egen seter. "Sæter hos andre". Heller ingen "gjerdefang" eller "brenneved".

Ingerid Gundersdatter var tidligere gift med enkemannen Anders Torjussen, ovenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, side 198b - 200a.
Sted: Fæn i Holden præstegield - 1707.
Laurs Andersen, død. Arfvinger; Moderen og sødskende.
Moderen: Ingeri Gundersdtr.
Broder Olle Andersen gift boer paa Kongserg.
Broder Gunder Andersen. Ugift.
Søster Mari Andersdtr. g.m. Søfren Omdahl.
Søster Kari Andersdtr. g.m. Niels Sannæs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, side 272a - 279a.
Sted: Fæn nordre (nedre) i Holden præstegield - 1708.
Inger Gundersdatter; død.
Arfvinger enkemanden Gunne Sørensen og hendes efterlatte Børn med hendes første
mand Anders Torgiersen:
1. Ole Andersen.
2. Gunder Andersen.
3. Maren Andersdatter g.m. Søren Omdahl.
4. Karen Andersdatter g.m. Niels Sannes.
5. Kirsten Andersdatter. Hiemme og umyndig.
Børn i 2det Ægteskab med Gunne Sørensen:
1. Berthe Gunnesdatter. Umyndig.
2. Kirsten Gunnesdatter. Umyndig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720 - 1727, side 338a - 341b.
Sted: Fæn i Holden - 1724.
Gunne Søfrenssen, "død for faa uger siden". Børn fra 2 ægteskab.
A. Med Ingebor(!) Gunnersdtr.
    1. Børte Gunnesdtr g.m. Hans Nielsen.
    2. Kirsten Gunnesdtr. g.m. Knud Torgiussen.
B. Gunne Søfrenssens hustrues Søn, Jon Biørnssen, som har vært holdt "suspect for Aslou Kittelsdatters Død,
     og saaledis hidindtil hos Lensmanden arrestert."
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
4 huder med bygsel i N. Fen, ble makeskiftet 25/9-1723 mellom geheimråd Frederich Christian Adeler ved Gimsøy kloster i Solum og Gjertrud Kolbjørnsdatter og hennes 2 barn; Mogens Lucassen og Ingeborg Lucasdatter, som nettopp hadde arvet Kjerringtigen etter sin mann, Lucas Mogensen.
Se Mogens LucassenN. Fen(2) og Ingeborg Lucasdatter g.m. Lars Hansen Fæhn på N. Fen(1). De flytta umiddelbart til Fen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriver, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"4 Huuder med Bøxel Mageskiftet med Gno. 34 i Solum (Kierlingteigen) mellom Geheimraad Adeler og Giertrud Colbiørnsdatter, dat. 25. Septembr. 1723."

Eier  av mesteparten av N. Fen i 1723 var Geheimråd og justisråd Frederich Christian Adeler på Klosteret i Solum. Resten, 2 meller, var eid av Holla kirke.
Et gruveområde under "Fæen nordre" kalt "Øvervaldsaasen" (2 meller) ble solgt fra Presten Alstrup i Bamble til Justitsråd Herman Leopoldus i 1734.
Vi vet at 2 meller tilsvarer 4 settinger og 4 settinger er 1/3 av en tønne mel. Disse 4 settingene ble gitt til "Holden kircke" som avlat i den katolske tiden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"Øvervaldsaasen 2 meller solgt fra Præst Alstrup til Justitsraad Leopoldus, dat. 9. Octobr. 1734." (Salgsum ikke nevnt. G.S.)

Se N. Fen(1), N. Fen(2) og N. Fen(4).


| Innhold | Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 | Rullekoll |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Fen nordre 1
Gnr 25 bnr 1. Gammelt løpenr. 54.

Adresse 2019: Torsnesv. 16.

Fradelt hovedbølet i 1723 som 1/3 av hele gården.

Landskyld i 1725: 2 huder.

Eieren, geheimråd Adeler, festet bort 2 huder i N. Fen til Mogens Lucassen 14/11-1723. Mogens må ha kjøpt disse 2 hudene,
for i 1738 solgte han disse 2 hudene til forvalter ved jernverket; Berthel Bomhoff. Se N. Fen(2).

Bonde, leilending
Lars Hansen Fehn f. ca. 1690.
g. i Holla 21/12-1724 m. Ingeborg Lucasdatter fra Kjerringteigen i Solum dpt. i Solum 8/3-1702, d.a. Lucas Mogensen Kjæringteigen.
1. Gjertrud Larsdatter dpt. 30/5-1728 g. i Solum 10/3-1750 m. Halvor Torstensen. Bodde på Grøtvik i Solum.
2. Maren Larsdatter dpt. 28/6-1732.
3. Hans Larsen dpt. 13/1-1735 bg. i Solum 9/3-1740. "Hans Larsøn fra Graatten, 5 Aar."
4. Peder dpt. 5/12-1737 bg. i Solum 24/3-1740. "Peder Larsøn fra Graatten, 2 Aar 3 mnd."
Bruker 1723.

Kjøpt opp av forvalter Bomhoff ved jernværket på vegne av eieren i 1738. Han sto som eier av dette bruket fram til 1778 og forvaltet derfor
utleie av gården.

Bonde, leilending
Anders Jensen Fæhn fra Graver(1) i Valebø f. ca. 1717 bg. 20/6-1745. "Anders Jensen Fæhn, 28 Aar. Efter 7 Aar i Egteskab.", s.a. Jens Johannesen Grafver.
g. i Holla 26/5-1738 m. Ingeborg Thorsdatter fra Eie nedre f. ca. 1710 bg. 14/12-1777. "Ingebor Thorsd. nordre Fæn, ved Holden, 73(!) Aar 5 Mnd. 5 Dage.", d.a. Thor Rasmussen Eje.
1. Anna Andersdatter dpt. 1/3-1739 g.m. Kittil Isaksen Fæhn. Se S. Fen(5).
2. Karen Andersdatter dpt. 9/10-1740.
3. Jens dpt. 22/10-1741 bg. 13/2-1746. "Jens Andersen, ved Holden, 4 Aar."
4. Karen dpt. 12/1-1744 bg. 20/6-1745. "Karen Andersd., ved Holden, 1 1/2 Aar. Gravfæsted samme dag som faderen."
Bruker ca. 1738.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Anders Jensen og Ingebor Fæhns Anna: Ole Nielsen, Mons Olsen, Ole Axelsen, Maria Bomhoff, Anna Baxaas.
F.f. Anders Fæhn og Ingebor Thorsdatters Karen: Anders Torsnæs, Ole Tofte, Rasmus Eje, Catrine Fæhn, Maren Torsnæs.
F.f.
Anders og Ingebor Fæhns Jens: Augustinius Graver, Gunder Graver, Maren Torsnæs, Marte Eje.
F.f. Anders og Ingebor Fæhns
Karen: Anders Torsnæs, Rasmus Eje, Hans Olsen, Maren Torsnæs, Maren Thorsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2559b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig Anno 1745 dend 21. Aug. tillige med bøyd (bygde) lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og
de tvende Laugrettes og Wurderings mænd Halvor og Anders Tvet, vært forsamlet paa gaarden Fæhn nordre i Holden Sogn og Præstegield beliggende,
for efter foregaaende Berammelse og tillysning der at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter afgangne Anders Jensen mellem hands efterladte
enckeqvinde Engebor Torsdatter og tvende deres Sammenavlede Børn 1 Søn og 1 Datter, ved nafn;
1. Jens Andersen 4 aar.
2. Anne Andersdatter 7 aar.
Til laugværge forcklarede Encken Ingebor at have formaaet Rasmus Eie som blev antagen. Hvorefter Boets Formue blev andviist til Registrering og wurdering:
(En del Stentøy, Trefang, Jernfang, redskap, sengetøy og gangklæder o.s.v.)
Creaturer.
1 Rød siet Koe, Gulros - 5 rdl.
1 ditto, Rosebot - 4 rdl.
1 ditto med biele og Klave, Lyckebot - 4 rdl.
1 Hvid drobled - 4 rdl - 2 ort.
1 qvie med sorte ører, Julibot - 1 rdl. - 3 ort.
1 Sort hvid Kalv - 1 rdl.
3 Sover à 2 ort og 1 Lam 1 ort - 1 rdl - 3 ort.
1 Borcked Hæst - 7 rdl.
1 Rød Hæst - 12 rdl.
Boets Formue - 69 rdl. - 12 sk. Boets Gield - 99 rdl. - 3 ort - 19 sk.

Dette skiftet er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 28.07.2018.


Enka Ingeborg Thorsdatter ble g2g med Thomas Hansen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Thomas Hansen Fæhn fra S. Jøntvedt(1) f. ca. 1717 bg. 5/7-1763. ", s.a. Hans Rasmussen Jentved.
g1g i Holla 11/11-1742 m. Berthe Gulliksdatter fra V. Heisholt(A) f. ca. 1713 bg. 14/9-1743. "Berte Gulliksd., 30 Aar 5 Mnd.", d.a. Gullik Pedersen Heisholt.
g2g i Holla 26/2-1746 m. enke Ingeborg Thorsdatter fra Eie nedre f. ca. 1710 bg. 14/12-1777. "Ingebor Thorsd. nordre Fæn, ved Holden, 73(!) Aar 5 Mnd. 5 Dage.", d.a. Thor Rasmussen Eje.
1. Anders Thomassen dpt. 16/12-1746. Se nedenfor.
Bruker 1746.

F.f. Thomas og Ingeborg Fæhns Anders: Johannes Heisholt, Knud Fæhn, Targier Susaas, Marthe Fæhn, Inger Hansd.

Ingen barn i første ekteskap og kun Anders i det andre.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1761 - 1764, folie 510b - 512a.
Sted: Fæhn nordre i Holden Præstegield - 1763.
Thomas Hansen, død.
Enchen Ingebor Thorsdatter og barn:
1. Anders Thomæsen 17 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Ingeborg Thorsdatter var tidligere gift med Anders Jensen Fæhn. Se ovenfor.

Enka etter jernverksforvalter Engebret Berthelsen Bomhof, Maria Jacobsdatter Bruun, døde på N. Fen i 1775. Det ble holdt skifte etter henne her.
Se familien på Eie øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1775-1784, side 1. Digitalarkivet.
Giør Witterlig Af mig af forrige Constituerede Sorenskriwer Weyer og med Hr. Bent Zwoger Bentzen, i anledning følgende som Forwoldte Registrerings
Forretning Anno 1775 18de. September ble paa gaarden Fæhn i Holden Præstegield berammet Skifteforretning og tilige Wourdering, skifte og deling,
Lensmanden Johannes Gullichsen Heisholt, og 2de Ædsvorne Wourderingsmænd Anders Thomasen Fæhn.
Afdøde Madame Maria Sal. Bomhof, efterstaaende arwinger:
1. Bertel Bomhof. Død.
     a. Fenrik Engelbret Bomhof.
     b. Christopher Bomhof.
     c. Johanne Margrethe Bomhof g.m. Capitain Antzee.
2. Hans Jacob Bomhof. Død.
    a. Engebret Bomhof i Porsgrund. Myndig.
3. Hendrich Bomhof. Myndig.
4. Johan Bomhof. Myndig.
5. Birgitte Bomhof g.m. Nils Sommerfeldt, Ytterbø.
6. Inger Bomhof, død. Var g.m. kjøpmand Christopher Gregersen Manal.
    a. Jacob Manal. Utenlands.
    b. Maren Manal g.m. Hans Jørgen Krøger i Scheen.
    c. Marie Manal g.m. Sen. Jens Kiil i Porsgrund.
    d. Birthe Manal. Ugift.
7. Elisabeth Bomhof enke efter Sr. Nicolay Kall i Scheen.
8. Margrethe Bomhof. Død som enke efter sognepræst Anders Andersen Baar i Tysnæs (i Hordaland).
     En datter og en søn hvis nafvn og alder ei vides.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister samt egen avskrift av samme skiftet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"4 tnd. fæstet fra Maria Sal. Bomhoff til Anders Thomassen, dat. 28. Marts 1763."

Anders Thomassen herfra dpt. 16/12-1746
g.m. Karen Olsdatter.
Bruker 1763.

Kjøpte seinere 1/2-part i Bø store i Helgen. Se der.

Fenrik Engelbret Bomhoff dpt. 2/12-1736. Bodde på Eie øvre. Han sto som eier N. Fen da Peder Gundersen kjøpte gården i 1778.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"2 Huuder med bøxel solgt fra Engelbret Bomhof til Peder Gundersen, dat. 7. Octbr. 1778." (Sum ikke nevnt. G.S.)

Bonde, selveier
Peder Gundersen d.y. Fæhn fra V. Romnes(8) dpt. 25/12-1749 bg. 15/7-1799. "
Peder Gundersen Fæhn, ved Holden, 49 Aar 30 Uger. Død af stærk Colic.", s.a. Gunder Pedersen Romnæs.
g. på V. Romnes 1/2-1776 m. Aslaug Knudsdatter fra Finneid i Drangedal dpt. 8/8-1748 i Drangedal d. 11/12-1833 på Fæhn, 85 år gml., d.a. Knud Findøe (Finneid).
1. Maren dpt. 23/2-1777 bg. 10/8-1777. "Maren Pedersd. Rommenæs, ved Romnæs, 23 Uger."
2. Gunder Pedersen dpt. 5/7-1778. Overtok gården.
3. Knud Pedersen f. 20/12-1780 bg. 25/4-1808. "
Knud Pedersen Fæhn, 27 Aar."
4. Peder f. 4/4-1783 bg. 23/6-1785. "
Peder Pedersen nordre Fæhn, ved Holden, 2 Aar 11 Uger 3 Dage."
5. Maren Pedersdatter f. 3/9-1785 bg. 19/10-1807. "
Maren Pedersd. Fæhn, 22 Aar."
6. Marthe Pedersdatter f. 21/11-1787 g1g m. Anders Olsen Meelteig. Se Melteig under Håtveit store.
7. Peder Pedersen f. 25/10-1790. Se S. Namløs(1).
Eier 1778.

F.f. Peder V. Rommenes og Aslou Knudsdatters Maren: Claus Rommenes, Jon Gundersen Saugbr., Jørgen østre Heisholt, Maria Rommenes, Aslou Gundersd. Rommenes.
F.f. Peder Gundersen nordre Fæn og Aslou Knudsdatters
Gunder: Ole Edberg, Peder søndre Fæn, Jon Gundersen Saugbr., Ingebor Olsd. Saugbr., Karen østre Heisholt.
F.f. Peder Gundersen Nordre Fæhn og Aslou Knudsdatters
Knud: Jørgen Østre Heisholt, Jon Hølen, Anders Søndre Fæhn, Maria Wrk. Romenæs, Aslou Gundersd. Wrk. Romenæs.
F.f. Peder nordre Fæhn og Aslou Knudsdatters
Peder: Jon Gundersen Hølen, Jørgen Heisholt, Jon Fæhn, Maria Wrk. Romenæs, Aslou Gundersd. V. Romenæs.
F.f. Peder Nordre Fæhn og Aslou Knudsdatters
Maren: Peder Romenæs, Jørgen Heisholt, Annund Evensen fra Drangedahl, Inger Olsd. Hølen, Aslou Gundersd. Romenæs.
F.f. Peder Gundersen Fæhn og Aslou Knudsdatters
Marthe: Jon Hølen, Jørgen Heisholt, Jon Fæhn, Maria Pedersd. Romenæs, Aslou Gundersd. Romenæs.
F.f. Peder Gundersen Fæhn og Aslou Knudsdatters
Peder: Peder Romenæs, Kiøstol Namløs, Gunder Jonsen Hølen, Anne Hansd. Heisholt, Maren Tronsd. Namløs.

Skifte etter Peder Gundersen her 1799.

Bonde, selveier
Gunder Pedersen Fæhn herfra dpt. 5/7-1778 d. 31/8-1823 på Fæhn, 46 år gml.
g1g i Holla 25/10-1807 m. sitt søskenbarn Maren Pedersdatter fra V. Romnes(8) f. 17/7-1779 d. 19/6-1819 på Fæhn, 39 år gml., d.a. Peder Gundersen Romnæs.
g2g i Holla 24/10-1820 m. Maria Andersdatter fra Melteig under Håtveit store f. 3/11-1800, d.a. Anders Olsen Meelteig.
1. Maren f. 23/7-1808. Død før 1819 (skifte etter mora).
2. Peder Gundersen f. 22/8-1812. Overtok gården og solgte den ut av slekta.
3. Halvor Gundersen f. 28/4-1814. Kjøpte tilbake gården på odel. Se nedenfor.
4. Aslaug Maria f. 14/3-1817 d. 27/3-1817 på Fæhn, 13 dager gml.
Barn i 2. ekteskap:
5. Anders Gundersen f. 19/4-1822. Se Skippervold under S. Fen.
Eier 1800.

F.f. Gunder Fæhn og Maren Pedersdatters Maren: Peder og Gunder Romnæs, Peder Fæhn, Karen Sannæs, Maren Fæhn.
F.f. Gunder Pedersen Fæhn og Maren Pedersdatters
Peder: Aslaug Knudsd., Kirsten Andersd. Fæhn, John Tollefsen Fæhn, Thyge Sannæs og Peder Pedersen Søve.
F.f. Gunder Pedersen Fæhn og Maren Pedersdatters
Halvor: Marthe Pedersd. Melteig, Kirsten Andersd. Fæhn, Anders Melteig, Halvor Halvorsen Fæhn, og Peder Pedersen hos Baronen.
F.f. Gaardmand Gunder Pedersen Fæhn og Maren Pedersdatters
Asloug Maria: Kari Sannes, Kari Romnæs, Anders Meelteig, Halvor Fæhn og Peder Holden.
F.f. Gaardmand Gunder Pedersen Fæhn og Maria Andersdatters
Anders: Marthe Meelteig, Asloug Maria Halvorsd. Fæhn, Halvor H. Fæhn, Anders Tved og Ole Andersen Meelteig.

Skifte etter Gunder Pedersen her i 1823.

Enka Maria Andersdatter ble g2g med Anders Hansen Vibeto. Se Vibeto øvre(4).

Bonde, arbeider, selveier
Peder Gundersen Fæhn herfra f. 22/8-1812 d. i USA.
g. i Holla 27/7-1837 m. Taran Knudsdatter fra Håtveit store(3) f. 17/11-1817 d. i USA, d.a. Knud Nilsen Haatvedt.
1. Mari f. 3/7-1838 d. 24/2-1829 på Fæhn, 8 Mnd. gml.
2. Mari Pedersdatter f. 16/6-1840.
3. Margrethe Pedersdatter f. 7/11-1842.
4. Aslaug Maria Pedersdatter f. 17/3-1845.
5. Gunder Pedersen f. 29/8-1847.
6. Anne Pedersdatter f. 20/10-1850.
Eier 1825.

F.f. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsdatters Maren (Mari!): Karen Halvorsd. Fæhn, Maria Knudsd. Hotved, Anders Hansen Wibetoe, Christopher Steensen Bjærven, Ole Olsen Hotved, Halvor Gundersen Fæhn.
F.f. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsdatters
Mari: Anne Knudsd. Bjærven, Anne Hansd. Tufte, Ole Olsen af Drangedal, Anders Hansen Vibetoe, Halvor Gundersen Fæhn.
F.f. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsdatters
Magrethe: Anne Hansd. Namløs, Maria Andersd. Vibetoe, Christopher Haatved, Ole Olsen Heisholt, Steen Knutsen Haatved.
F.f. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsdatters
Asloug Maria: Anne Hansd. Tufte, Kari Christensd. Fæhn, Christopher Haatved, Halvor Gundersen Tufte, Ole Olsen Heisholt.
F.f. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Taran Knudsdatters
Gunder: Anne Knudsd. Haatved, Ingeborg Thorsd. Namløs, Halvor Gundersen Tufte, Ole Olsen Heisholt, Anders Gundersen Grødevigen i Solum.
F.f. Gaardmand Peder Gundersen Fæhn og Tharan Knudsdatters
Anne: Anne Hansd. Tufte, Kari Knudsd. Fæhn, Christopher Haatved, Ole Olsen Haatved, Anders Gundersen Skippervold.

Denne familien er registrert blant utflytta fra Holla til Mountain Morris, Waushara co., Wisconsin i mai 1852.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

54

 Fæn nedre

Peder Gundersen 

2 Huder 

3 dl. - 3 ort - 11 sk. 

Peder G. Fæhn solgte gården for 1.620 spd. til «Store Per» (Peder Pedersen sen.) og «Lllle Per Gruva» (Peder Pedersen jun.) og emigrerte
til N. Amerika i 1852. Broren Halvor G. Fæhn kjøpte den tilbake på odel i 1857.

  Kilde: Norges Matrikel november 1855:

Løbenr.

Gaardenes navn

Opsiddere

Opgiven Skyld

54a

 Fæhn nedre

Peder Pedersen sen.

 1 dl. - 4 ort - 6 sk.

54b  ditto Peder Pedersen jun.  1 dl. - 4 ort - 6 sk.


Bonde, selveier
Halvor Gundersen Fæhn herfra f. 28/4-1814 d. 1/10-1867 på "Fæhn", som gaardbruger, 53 år gml., av tæring.
g. i Holla 30/7-1840 m. Anne Hansdatter fra Tufte(1) f. 18/10-1820 d. 18/7-1867 på "Fæhn" av feber, 46 år gml., d.a. Hans Steensen Tufte.
Forlovere: "
Gunder Jørgensen og Johannes Rasmussen Heisholt."
1. Mari Halvorsdatter f. 30/8-1841. Konfirmert i Holla 5/10-1856, d. 27/2-1861 på Fen av Tæring.
2. Gunder Halvorsen f. 2/5-1844. Overtok gården.
3. Aslaug Kirstine Halvorsdatter f. 11/5-1847 g1g m. tømmermann Hans Andreas Andersen. Se Prestgrav nedre i Helgen.
4. Hans Halvorsen f. 14/8-1853 på Tufte. Overtok gården etter broren Gunder.
Eier 1857.

F.f. Gaardmand Halvor Gundersen Namløs og Anne Hansdatters Mari: Taran Knudsd. Fæhn, Kirsti Hansd. Tufte, Hans Steensen Tufte, Peder Gundersen Fæhn, Anders Gundersen Søwe.
F.f. Gaardmand Halvor Gundersen Tufte og Anne Hansdatters
Gunder: Maria Steensd. Tufte, Kirsti Hansd. Tufte, Hans Steensen Tufte, Peder Gundersen Fæhn, Anders Gundersen Søwe.
F.f. Gaardmand Halvor Gundersen Tufte og Anne Hansdatters
Asloug Kirstine: Kirsti Hansd. Vibetoe, Maren Jørgensd. Hølene, Peder Gundersen Fæhn, Hans Bentsen Hølen, Anders Gundersen Grøtvigen.
F.f. Gaardmand Halvor Gundersen Tufte og Anne Hansdatters
Hans: Taran Andersd. Tufte, Marthe Hansd. Haatvedt, Jørgen Pedersen Holla, Peder Pedersen Hollasæter, Thor Andersen Stua.

Halvor Gundersen kjøpte tilbake gården på odel i 1857 og flytta hit samme år. Han eide også Tufte(1) gjennom sin kone.

Foruten Tufte og Fen eide Halvor også skogseiendommen Grønli av Hegland, som han kjøpt i 1850.
Grønli skog var på 7-800 mål og hadde ei landskyld i 1886 på 1 mark 47 øre. Grønli lå i Hei-området.

Under folketellinga (31/12) 1865 bodde enka Kirsti Nilsdatter med barna Peder Pedersen og Tron Pedersen her.
Mannen Peder Pedersen d.e. døde her i september 1865.
Se familien på Hollasæter under Holla.

Kilde: "Blåboka" (matrikkelgrunnlaget) av 1866.
Gården var da på 90 mål dyrka mark. Husdyrhold 1 hest, 5 kuer og 6 sauer.

Bonde, selveier
Gunder Halvorsen Fæhn herfra f. 2/5-1844 d. 28/11-1869 på "Fæhn", 25 år gml., s.a. Halvor Gundersen Fæhn.
Eier 1867. Ugift.

Bonde, selveier
Hans Halvorsen Fæhn herfra f. 14/8-1853 på Tufte d. 25/5-1927, som enkemann på "Fæhn", s.a. Halvor Gundersen Fæhn.
g. 20/11-1876 m. Marthe Marie Halvorsdatter fra Espevalen nedre under Tvara f. 27/3-1850 på Kjeldal i Flåbygd, Lunde d. 27/9-1921 av vattersott på "Fæhn", d.a. Halvor Paulsen Espevalen.
Forlovere: "
Halvor Paulsen og Halvor Halvorsen Kjeldal."
1. Halvor f. 5/3-1877.
2. Anne Marie Hansdatter Fehn f. 10/4-1879 d. 2/3-1962 g1g Hans Skippervold. Anne Maria g2g m. Andreas Popperud fra Sandsvær f. ? d. des. 1933. Gravlagt på Kronborg gamle.
3. Hans Andreas Hansen Fehn f. 23/10-1881. Se Tufte(5).
4. Halvor Hansen Fehn f. 19/10-1883. Emigrerte til USA som 20-åring i 1903.
5. Asborg Hansen Fehn (Asborg Teigen) f. 8/4-1886 g.m. skogbestyrer Anton Teigen. Se Familie 16 - Verket 1910.
6. Gunhild Nikoline Fehn f. 29/4-1888 g.m. John Boklund. Se Gamlevegen 45 under S. Tufte.
7. Gunnar H. Fehn f. 6/9-1891. Overtok gården.
Eier 1869.

F.f. Grdb. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Maria Halvorsdatters Halvor: Asloug Halvorsd. Præstgrav, Maria Simonsd. Helgen, Halvor Halvorsen Kjeldal, Carl Svendsen Præstgrav, Thor Halvorsen Espevolden.
F.f. Grdb. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Maria Halvorsdatters
Anne Marie: Asloug Halvorsd. Præstgrav, Kirsti Pedersd. Gruben, Halvor Halvorsen Kjeldal, Nicolai Halvorsen Heisholt, Thor Halvorsen Espevolden.
F.f. Grdbr. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Maria Halvorsdatters
Hans Andreas: Kirstine Christiansd. Espevolden, Hanna Halvorsd. Bergkaasen, Nils Jørgensen Tufte, Thor Halvorsen Espvolden, Nicolai Halvorsen Heisholt.
F.f.
Gbr. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Maria Halvorsdatters Halvor: Kristine Christensd. Espevolden, Hanna Halvorsd. Bergkaasen, Thor Halvorsen Espevolden, Harald Halvorsen ditto, Carl Svendsen Tuftehagen
F.f.
Gbr. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Halvorsdatter Espevoldens Asberg: Aslaug Halvorsd. Tufte, Karoline Olsd. Røgstuen, Thor Halvorsen Espevolden, Ole Tollefsen Røgstuen, John Tollefsen Fæhn.
F.f. Gbr. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Marie Halvorsdatters 
Gunhild Nikoline. Fadd: Kristine Kristiansd. Espevolden, Kristine Andersd. Borgen, Ole Tollefsen Røgstuen, John Tollefsen Fæhn og Karl Svendsen Tufte.
F.f. Gbr. Hans Halvorsen Fæhn og Marthe Halvorsdatters 
Gunder: Kristine Halvorsen Espevolden, Thor Halvorsen do., Harald Halvorsen do., Karl Svendsen Tufte og Anne Nilsd. Fæhn.

Hele Grønli skog var fortsatt i gårdens eie.

Buskap på gården ifølge folketellinga 1875: 1 hest, 1 føll, 4 kuer og 6 sauer.

Under folketellinga 1875 var ikke Hans Halvorsen Fæhn gift enda. Hans søster, enka Aslaug Kirstine Halvorsdatter, bodde her med
sin sønn Anders Hansen. Hun ble seinere gift igjen med svensken Karl Jensen. Se Tufte(1), som også var eid av hennes bror Hans
Halvorsen her.

Kide: Folketellinga 1900.
Følgende familie leide husvære her .
 

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 25

54 

Fæhn nedre

 Fæhn nedre

Gunder Halvorsen(!) Skal være Hans Halvorsen. G.S.

 3 dl. - 3 Ort - 11 sk.

4 mark 85 øre

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 25

 Fen nedre

Fen nedre 

Hans Halvorsen 

 4 mark 85 øre

Bonde, selveier
Gunnar H. Fehn herfra  f. 6/9-1891 d. 22/10-1972.
Eier 1918. Ugift.

Det var fra 1918 bare halvparten av Grønli skog som fulgte gården. I 1925 kjøpte han en part av N. Fen(2) av Karl Edvind Larsen.

Anton Teigens sønn overtok gården etter sin onkel Gunnar, da sistnevnte døde i 1972.
Det gamle innhuset ble revet og nytt hus ble satt opp.

 


| Innhold | Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 | Rullekoll |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Fen nordre 2 - Fen nedre 2
Gnr 25 - bnr 2. Gammelt løpenr. 55a.

Adresse 2019: Gårdens innhus (25/33) har i 2019 adresse: Bjørndalen 10.

Fradelt hovedbølet i 1723 som 2/3-deler av hele N. Fen. Landskyld etter delinga, 4 tønner korn.

Denne eiendommen hadde også halve Teksle-skauen, bnr 1 og 2.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
4 huder med bygsel i N. Fen, ble makeskiftet 25/9-1723 mellom geheimråd Frederich Christian Adeler ved Gimsøe i Solum og Gjertrud Kolbjørnsdatter og hennes 2 barn; Mogens Lucassen og Ingeborg Lucasdatter, som nettopp hadde arvet Kjerringtigen etter sin mann, Lucas Mogensen.
Se Mogens Lucassen nedenfor og Ingeborg Lucasdatter g.m. Lars Hansen Fæhn på N. Fen(1). De flytta til Fen med enka Gjertrud Kolbjørnsdatter i 1723.

Eieren geheimråd Adeler festet bort 2 huder i N. Fen til Mogens Lucassen 14/11-1723. Se N. Fen(2). Mogens må ha kjøpt disse 2 hudene,
for i 1738 solgte han disse 2 hudene til forvalter ved jernverket; Berthel Bomhoff.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"2 huder Bøxlet (festa) fra Geheimraad Adler til Mogens Lucasen, dat. 14. Novembr. 1723."


Bonde, orlogssoldat (i mer enn 11 år), selveier
Mogens Lucassen fra Kjærringteigen i Solum f. ca. 1689, s.a. Lucas Mogensen og Gjertrud Kolbjørnsdatter.
g. i Holla 14/10-1726 m. Maren Sæbjørnsdatter f. ca. 1700.
1. Lucas Mogensen dpt. 21/7-1726 bg. 8/12-1732. "Lucas Mognsen nordre Fæhn, 5 Aar 7 Mnd. 12 Dage."
2. Maren Mogensdatter dpt. 8/5-1729.
3. Lucas Mogensen dpt. 27/9-1733.
4. Ole Mogensen dpt. 21/10-1736.
Eier 1723 av 2 huder og fester av 2 huder.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Mogns Lucasen og Maren Sebiørnsdatters Lucas: Anun Fæhn, Lars Fæhn, Ole Nielsen, Giertrud Colbiørnsd., Maren Nielsd.
F.f. Mogns Lucasen og Maren Sebiørnsdatters
Maren: Lars Fæhn, Johannes Borgen, Torger Sebiørnsen, Katrine Brun, Ingebor Lucasd.
F.f. Mogns Fæhn og Maren Sebiørnsdatters
Lucas: Johannes Borgen, Lars Fæhn, Halvor Evensen, Maren Tordsd., Kirsten Sebiørnsd.
F.f. Mogns Fæhn og Maren Sigbiørnsdatters
Ole: Johannes Borgen, Halvor Jensen, Hans Olsen, Ingebor Lucasd., Karen Svennumsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Hennes søsken i Holla:
Torger Sæbjørnsen. Se Glahus under Prestegården.
Johannes Sæbjørnsen. Se Borgen under Søve.
Kirsten Sæbjørnsdatter g.m. Hans Svendsen. Se Borgen under Søve.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"2 1/2 tnd. pandt fra Mogens Luvasen til Cancelliraad Leopoldus, dat. 23. Mai 1731.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"Solgt 2 tønder uden bøgsel fra Mogens Lucassen m.fl. for 380 rdl. til Berthel Bomhoff, dat. 1738."

Berthel Engebretsen Bomhoff.
Eier 1738. Se gamle Eie øvre.

Forvalter ved Holden Jernværk
Engelbret Berthelsen Bomhoff fra Skien f. ca. 1685 bg. 9/2-1761. "Forvalter Engelbret Bomhoff 76 Aar, 10 Mnd., 17 Dage.", s.a. skredder Berthel Berthelsen Bomhoff og Margrethe Engelbretsd.
g.m. Maria Jacobsdatter Bruun f. ca. 1693 bg. 14/9-1775. "Madame Maria Bomhoff, 82 Aar.", d.a. Jacob Hansen Bruun og Birthe Povelsd. Post.
Eier 1740. Se forvaltere ved jernverket. Se også gamle Eie øvre.

Enka flytta hit til sin Fensgård da mannen døde i 1761. Det ble holdt skifteforretning etter enka Maria Bomhof her i 1775.
Se dette skifte på Eie øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"2 tnd. fæstet fra Sal. Maria Bomhof til Svennung Haraldsen, dat. 28. Mai 1763."

Bonde, leilending
Svennung Haraldsen Fæhn (Svenung Haraldsen) fra Søve dpt. 29/8-1728 bg. 25/4-1772. "Svennum Harralsen Fæhn, ved Holden, 44 Aar.", s.a. Harald Svennungsen Søve.
g. i Holla 24/8-1755 m. Marthe Tollefsdatter fra Baksås dpt. 6/5-1735 d. før 1812 (enkemannen død), d.a. Tollef Jensen Baxaas.
Forlovere: "
Ole Nielsøn Namløs og Johannes Nielsen Namløs."
1. Harald Svennungsen dpt. 25/4-1756 g. i Holla 31/10-1783 m. Karen Christensdatter. Se Teksle.
2. Tollef Svennungsen dpt. 6/8-1758. Flytta til Ø. Porsgrund før desember 1790. Der g1g 4/12-1790 m. enke Inger Olsdatter.
3. Anders Svennungsen dpt. 24/8-1760. Flytta også til Ø. Porsgrund. Døde der i 1799. Ugift.
4. Jens Svennungsen dpt. 15/8-1762. Konf. i Holla 1780 "hos Christopher Tofte, 18 Aar."
5. Thomas Svennungsen dpt. 9/12-1764. Var i 1801 ugift dagarbeider (38 år) og leide rom hos Nils Olsen i Bjørndalen under S. Fen.
6. Arve dpt. 16/4-1767 bg. 17/5-1767. "Arve Svennumsen nord. Fæhn, ved Holden, 6 Uger."
7. Anna Svennungsdatter dpt. 1/4-1768 g.m. Thomas Andersen. Se M. Vibeto(1).
8. Nils dpt. 2/9-1770 bg. 20/1-1771. "Hans(!) Svennumsen nord. Fæn, ved Holden, 5 Mnd."
9. Karen Svennungsdatter dpt. 31/10-1771 g1g m. Hans Andersen Vibeto. Se Vibeto øvre(4).
Bruker 1763.

F.f. Svennum Fæhn og Marte Tollefsdatters Harrald: Hans Houg, Johannes Rasmussen Wrk., Anna Store Hvale, Karen Hoxodde, Anna Fæn.
F.f. Svennum Fæhn og Marthe Tollefsdatters
Tollef: Johannes Namløs, Johannes Rasmusen, Niels Hougen, Ingebor Tollefsd., Anna Andersd. Fæhn.
F.f. Svennum Fæn og Marthe Tollefsdatters
Anders: Hans Hougen, Thomas Fæn, Tollef Store Hvale, Sara Hougen, Maren Hougen.
F.f. Svennum Harralsen Fæn og Marthe Tollefsdatters
Jens: Johannes Rasmusen Wrk., Søren Fæn, Niels Hougen, Ingebor Tollefsd. Wrk., Marthe Johannesd. Store Namløs.
F.f. Svennum Harralsen Fæn og Marthe Tollefsdatters
Thomas: Johannes Rasmusen, Kittil Fæn, Anders Thomasen Fæn, Karen Store Hvale, Anna Jørgensd. Fæn.
F.f. Svennum Harralsen Fæhn og Marthe Tollefsdatters
Arve: Niels Hougen, Peder Fæn, Inger Hougen, Berthe Johannesd.
F.f. Svennum Fæn og Marthe Tollefsdatters
Anna: Peder Fæn, Anders Fæn, Nils Johannisøn S: Namløs, Anna Andersd. Fæn og Kirsten Haven.
F.f. Svennum Harralsen Fæn og Marthe Tollefsdatters
Niels: Hans Hougen, Johannes Marsmester, Anders Fæn, Ingebor Tollefsd. Wrk., Berte Johannesd. Namløs.
F.f. Svennum Fæn og Marthe Tollefsdatters
Karen: Kittil Fæn, Anders Fæn, Niels Johannesen Store Namløs, Anna Jørgensd., Karen Olsd. Fæn.

Under "Generalmanntallet" for Holla 1762, bodde hans gamle mor, Karen Andersdatter, her med dem. Hun døde her i 1763.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775-1784, side?
Sted: Fæhn nordre. Svennung Haraldsen død 1772.
Arvinger: Enchen Marthe Tollefsdatter og 7 Børn.
1. Harald Svennungsen 16 Aar. Formynder: Peder Haugen.
2. Tollef Svennungsen 14 Aar. Formynder: Peder Haugen.
3. Anders Svennungsen 12 Aar. Formynder: Peder Haugen.

4. Jens Svennungsen 10 Aar. Formynder: Arve Jonsen Stuverud (g.m. Johanne Haraldsdatter fra Søve).
5. Thomas Svennungsen 8 Aar. Formynder: Arve Stuverud.

6. Anne Svennungsdatter 4 Aar. Formynder: Halvor Pedersen Vale (g.m. Karen Haraldsdatter fra Søve).
7. Kari Svennungsdatter 1/2 Aar. Formynder: Halvor Pedersen Vale.

Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Enka Marthe Tollefsdatter ble g2g med Christopher Olsen Tufte. Se S. Tufte.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"4 Huuder med Bøxel solgt fra Engelbreth Bomhoff til Tollef Olsen, dat. 6. Febr. 1781 for 1.000 rdl."

Bonde, lærer, selveier, leilending
Tollef Olsen Fæhn fra S. Vale i Valebø dpt. 11/2-1759 d. 10/7-1836, som enkemand på Fæhn, 77 år gml., s.a. Ole Jonsen Hvale.
g. i Holla 17/8-1780 m. enke Anne Jørgensdatter fra N. Ytterbøe
dpt. 28/2-1745 d. 12/3-1817. "Anne Jørgensdatter Gaardmands Kone Fæhn, 73 Aar 21 Dage.", d.a. Jørgen Pedersen Ytterbø.
Forlovere: "
Ole Brenne og Arve Stuverud."
Eier 1781. Se S. Fen(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"4 Huuder med Bøxel solgt (! - pantsatt) fra Tollef Olsen til Engelbret Bomhoff, dat. 16. Juli 1790 for 1.000 rdl."

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panterigister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skifte efter Tollef Olsen og hustru, afsluttet 18. Nov. 1805, hvorved dette brug m.m. for 1.350 spd. er udlagt datteren Kirsti Tollefsdatter, thinglæst 5. Febr. 1806."


Det gamle innhuset til gården N. Fen bnr 2. Karl Larsen kjøpte gården i 1920 og byde nye bygninger på gården han kalte "Rullekoll". Dette huset ble da skilt ut som eget
bruk og solgt til Kristian Boklund. Når vi vet hvor Rullekoll ligger, kan vi lett tenke oss til størrelsen på det gamle bnr 2 av Fen nedre (nordre).

Bonde, selveier
Halvor Halvorsen Fæhn fra S. Ytterbø f. 12/7-1781 d. 16/5-1865, som follougs-enkemand på Fæhn av "Alder og Sot", 84 år gml., s.a. lensmann Halvor Welliksen Ytterbøe.
g. 14/6-1805 m. Kirsten Tollefsdatter fra S. Fen(1) f. 13/6-1786 d. 1/4-1838 på Fæhn, 52 år gml., d.a. Tollef Olsen Fæhn.
1. Aslaug Maria Halvorsdatter f. 2/8-1805 g.m. Anders Steensen. Se Vibeto øvre(2).
2. Halvor f. 4/11-1806 bg. 7/2-1810. "
Halvor Halvorsen Fæhn, 3 1/2 Aar."
3. Anne Halvorsdatter d.e. f. 22/4-1808 g.m. Johannes Johannesen Ulevig. Se Ullevika(4) under Sannes.
4. Karen f. 21/2-1810 d. 7/2-1817 på Fæhn, 6 år gml.
5. Anne Halvorsdatter d.y. f. 25/10-1811 g.m. lærer Jens Christensen. Se Stenstadvalen i Helgen.
6. Maria Halvorsdatter f. 26/9-1813 g.m. Kjøstol Gundersen. Se Neset under Ytterbø. Emigrerte til N. Amerika i 1844.
7. Halvor f. 24/7-1815 d. 13/3-1822 på Fæhn, 6 år gml.
8. Tollef Halvorsen f. 18/5-1817. Overtok 2/3 av gården ifølge skifte etter mora i 1841. Se nedenfor.
9. Karen Halvorsdatter f. 22/2-1819. Ugift i 1838.
10. Kirsten f. 4/1-1821.
11. Kirsten f. 19/5-1822.
12. Halvor Halvorsen f. 29/12-1823. Overtok 1/3 av gården ifølge skifte etter mora i 1841. Solgte sin part til broren Tollef i 1844.
  0. Dødfødt Pigebarn f. 24/4-1826.
13. Ole Halvorsen f. 26/7-1829.
14. Jørgen Halvorsen f. 16/12-1832. Overtok den utskilte delen. Se N. Fen(3).
Eier 1806.

F.f. Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsti Tollefsdatters Halvor: Lensmand Tollef Fæhn, Peder den yngre og Peder den ældre, Anne Borstad, Aase Ytterbøe.
F.f. Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsti Tollefsdatters
Anne: Steen Tufte, Tollef Fæhn, Peder Ytterbøe, Kirsti Tufte, Aase Ytterbøe.
F.f. Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollefsdatters
Karen: Lænsmandens datter Søn, Ola Ytterbøe, Anne Jørgensd.
F.f. Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollefsdatters
Anne: Steen Tufte, Augustinus Borstad, Gunder Fæhn, Peder Halvorsen Ytterbøe, Kirsten Arvesd. Omtved og Kirsten Augustinusd. Borstad.
F.f. Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollefsdatters
Maria: Anne Jørgensd. Ytterbøe, Anne Johnsd. Fæhn, Lænsmand Halvor Ytterbøe, Tollef Fæhn og Peder Halvorsen yngre Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsdatters
Halvor: Kirsten Tufte, Kirsten Omtved, Halvor Jøntved, Steen Tufte, Peder og Ole Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsdatters
Tollev: Asloug Jøntved, Anne Hægnen, Steen Tufte, Jon Kaalstad, Peder Ytterbøe og Stian P. Fæhn.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsdatters
Karen: Anne Ytterbøe, Maria Kaastad, Halvor Jøntved, Steen Tufte, Peder Ytterbøe og Stian Pedersen Fæhn.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsdatters
Kirsten: Maria Fæhn, Kirsten Namløs, Tollev Fæhn, Gunder Fæhn og Stian Pedersen Hvalen.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsdatters
Kirsten: Asloug Jøntved, Asloug Maria Halvorsd. Fæhn, Halvor Jøntved, Gunder Fæhn og Niels Arvesen Fæhn.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsdatters
Halvor: Anne Simonsd. Ytterbøe, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor Ytterbøe, Tollef Fæhn, Peder Ytterbøe og Peder Augustinusen Borstad.
F.f. Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollefsdatters
Ole: Asloug Maria Halvorsd. Wibetoe, Maria Halvorsd. Fæhn, Tollev Fæhn, Johannes Uhlevigen yngre, Anders Steensen Wibetoe, Peder Halvorsen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Fæhn og Kirsten Tollevsdatters
Jørgen: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Maria Halvorsd. Fæhn., Johannes Uhlevigen yngre, Jens Christensen Steenstadvolden, Kjøstel Gundersen Olsbrygge.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Halvor Halvorsen Ytterbø var oppvokst i en velstående heim. Han var en «skrivekyndig» mann og vesentlig av den grunn meget nytta av bygd og øvrighet.
I 1814 var han med og undertegna hilsningsadressa til prins Christian Frederich. Det er nokså vanlig å se navnet hans under skrifter, auksjoner o.l. fra denne tida.

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr. (gml.)

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

27

Fæhn nedre med Øhrevaldsaasen 

 Halvor Halvorsen

4 huder 

Fossum, Holden, Moss, Bolvig af Eidsvold Jernværk, herpaa denne og flere Fæhn Gaarde, adskillige Malm Gruber.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1841 - 1852, side 1b - 7b.
Sted: S. Fæhn i Holden - 1838.
Kirsti Tollefsdtr., død. Enkemanden Halvor Halvorsen og Børn:
1. Tollef Halvorsen 21 Aar 18/5-1838. (dato rettet. G.S.). Formynder: Ole Jonsen Fæhn.
2. Halvor Halvorsen 14 Aar. Formynder: Kjøstol Christensen Haatvet.
3. Jørgen Halvorsen 10 Aar. Formynder: Kjøstol Christensen Haatvet.
4. Aslaug Marie Halvorsdtr. g.m. Anders Steensen Vibeto.
5. Anne Halvorsdtr. d.e. g.m. Johannes Johannessen Ullevigen.
6. Anne Halvorsdtr. d.y. g.m. Jens Christensen Stenstadvolden.
7. Marie Halvorsdtr. g.m. Kjøstol Gundersen Olsbrygge.
8. Kari Halvorsdtr. Ugift. Formynder: Kjøstol Christensen Haatvet.
Avsluttet 22. Novembr. 1841.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

55

 Fæn nedre

Fæn nedre

Halvor Halvorsen

4 Tnd. 

8 dr. - 2 ort - 2 sk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved l.no 55c er udskilt, afholdt 29. Aug., thingl. 2den Sept. 1840."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skifte efter Kirsti Tollefsdatter afsl. 22. Novembr. 1841, hvorved 2/3 del af dette brug for 836 spd. -  64 1/2 sk. er udlagt sønnen Tollef Halvorsen, thingl. 4. Febr. 1842."
"Skifte efter Kirsti Tollefsdatter afsl. 22. Novembr. 1841, hvorved 1/3 del af dette brug for er udlagt sønnen Halvor Halvorsen for 418 spd. - 32 1/4 sk., thingl. 4. Febr. 1842."
"Skjøde fra Halvor Halvorsen til Tollef Halvorsen paa hans anpart for 600 spd., dat. 1. April, thingl. 8. Mai 1844."


Bonde, selveier
Tollef Halvorsen Fæhn herfra f. 18/5-1817 d. 31/5-1871 på Fen, 54 år gml., s.a. Halvor Halvorsen Fæhn.
g. i Holla 14/8-1842 m. Maria Kirstine Jensdatter fra Graver(1) i Valebø f. 13/9-1818 på Borstad d. , d.a. Jens Augustinusen Graver.
Forlovere: "
Bent Johnsen Wale og Peder Gundersen Fæhn."
1. Halvor Tollefsen f. 3/10-1842. Overtok gården.
2. Kirsti Tollefsdatter f. 26/11-1843 d. 18/4-1923 som ugift husbestyrinne av "Lungebetendelse" på Søve. Hun var med i Den Evang. Luth. Frimenigheten.
3. Jens Tollefsen f. 15/7-1845. Se N. Fen(4).
4. Anne Christine Tollefsdatter f. 12/9-1847 g.m. Tron Kittilsen Namløs/ Bosli. Se M. Namløs(7).
5. Augustinus Tollefsen f. 21/6-1849. Emigrerte til USA sammen med broren Halvor i april 1869. Halvor kom tilbake. Se nedenfor.
6. Tollef f. 20/3-1853.
7. Ole Tollefsen f. 15/3-1856. Arbeider på Søve(1).
8. Tollef Tollefsen f. 18/5-1858. Se Torsnes under Søve.
Eier 1842.

F.f. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensdatters Halvor: Asloug Halvorsd. Wibetoe, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Fæhn, Jens Graver, Augustinus Jensen Graver.
F.f. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensdatters
Kirsti: Maria Halvorsd. Næsset, Anne Jensd. Graver, Jens Graver, Kjøstol Næsset, Halvor Halvorsen Haugen.
F.f. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensdatters
Jens: Anne Maria Jensd. Steenstad, Kari Halvorsd. Fæhn, Christen Steenstad, Jens Steenstadvolden, Steen Andersen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensdatters
Anne Christine: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Fæhn, Johannes Uhlevigen, Jørgen Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Ingebor Kirstine Jensdatters
Augustinus: Anne Karine Arnesd. Graver, Kirsti Jensd. Graver, Jens Jensen Graver, Christen Pedersen Tufte, Jørgen Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensdatters
Tollef: Anne Maria Jensd. Steenstad, Kari Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Christen Pedersen Tufte, Jørgen Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensdatters
Ole: Anne Frederiksd. Fæhn, Anne Christensd. Steenstad, Halvor Halvorsen Fæhn, Jørgen Halvorsen Fæhn, Christen Pedersen Tufte.
F.f. Gaardm. Tollef Halvorsen Fæhn og Maria Kirstine Jensdatters
Tollef: Anne Jensd. Tufte, Anne Kirstine Jensd. Steenstavolden, Christen Christensen Stranden, Jørgen Halvorsen Fæhn, Anders Jensen Steenstavolden.

  Kilde: Norges Matrikel november 1855:

Nyt Gnr

Løbenr.

Gaardenes navn

Opsiddere

Opgiven Skyld (skylddaler)

25

{55a,55b}

Fæhn nedre 

 Tollef Halvorsen

5 - 3 - 18 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skifte efter Tollef Halvorsen Fæhn og hustru afsluttet 29. Febr. 1872, hvorved dette brug m.m. for 3.230 spd. er udlagt sønnene Halvor og
Jens Tollefsen
, thingl. 18. Marts 1872."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 4 - Jens Tollefsens anpart - er udskilt, afholdt 16. Mai, thingl. 7. Juni 1872." Se N. Fen(4).
"I følge skylddelingsforretning paa bnr 4, tingl. 13/7-1910, har de utskilte parceller bnr 11 og 12, vandingsret til sine kreaturer i dette bruks havnegang."

Bonde, selveier
Halvor Tollefsen Fæhn herfra f. 3/10-1842 d. 10/8-1931 i Skien.
g. i Holla 16/4-1880 m. Ingeborg Andrea Stiansdatter fra Hagen under Holtan f. 9/4-1856, d.a. Stian Jørgensen Hagen.
Forlovere: "
Ole Tollefsen Fæhn og Hans Andreasen Vibeto."
1. Marie Fæhn f. 12/5-1880 på Fen.
2. Tollef Fæhn f. 15/5-1882.
3. Stian Fæhn f. 26/10-1884.
4. Anne Andrea Fæhn f. 1887 i Solum (neppe).
Eier 1872.

F.f. Gbr. Halvor Tollefsen Fæhn og Ingeborg Andrea Stiansdatters Marie: Stian Jørgensen Hagen, Hans Halvorsen Fæhn, John Tollefsen Fæhn, Marie Evensd., Anne Marie Stiansd. Hagen.
F.f. Gbr. Halvor Tollefsen Fæhn og Ingeborg Andrea Stiansdatters Tollef: Stian Jørgensen Hagen, Ole Tollefsen Fæhn, John Tollefsen Fæhn, Karen Stiansd. Hagen.
F.f. Gbr. Halvor Tollefsen Fæhn og Ingeborg Andrea Stiansdatters Stian: Pauline Olsd. Hagen, Anne Berthea Olsd. Huset, Stian Jørgensen Hagen, Kristen Pedersen Tufte, Jørgen Stiansen Hagen.

Halvor Tollefsen ble med sin bror Augustinus til N. Amerika i 1869. Reisemålet var Red Wing, Minnesota.
Halvor må ha kommet tilbake før han gifta seg i Holla i 1880. Etter at han solgte gården til Anders P. Kolstad
i 1885 har de flytta først til Solum deretter til Blekebakken i Skien (eller S. Falkum).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 5  "Smiutraaen" er udskilt, afholdt 3. Jan., thingl. 4. Febr. 1879."  Se S. Fen(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Kontrakt mellem Halvor Tollefsen og Z. Wesseltoft ang. grubedrift paa dette brug, dat. 7. Jan., thingl. 4. Febr. 1884."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Tollefsen Fæhn til Anders Pedersen Kolstad herpaa m.m. for kr. 10.400, dat. 2., thingl. 22. Okt. 1885."

Bonde, selveier
Anders Pedersen Kaalstad
fra Kolstad store(2) i Helgen f. 11/5-1852 d. 18/4-1933 på Kolstad som "rentenist" av "Hjertelammelse.", s.a. Peder Hansen Kaalstad d.y.
Eier 1885. Ugift. Bodde aldri her. Han bodde på sin brors gård Kolstad. Se Kolstad store(2).

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 25

55a 

Fen nedre

Fen nedre 

Anders Pedersen Kolstad 

 2 - 3 - 9

4 mark 00 øre 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Fæstekontrakt fra Anders P. Kaalstad til Peder Kristensen Vibeto paa en hustomt av dette bruk for 20 aar med aarlig avgift kr. 18, hvorfor panterett og
forkjøpsrett og med gjerdeplikt for fæsteren, dat. 1., tingl. 13. mai 1914." (Nytt bnr 28. Se Bjørndalen 32.)

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 11, tingl. 23. Sept. 1914, hvorved til kjøbmand Bocklund er utskilt bnr 17 "Solvang" av skyld 8 øre. Se bnr 17. Se Fensv. 183.
"Ifølge skjøte paa bnr 17, tingl. 9. januar 1915, har kjøperen ret til anlæg av kloak i lukket grøft gjennem dette bruk."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Fæstekontrakt fra Anders P. Kolstad til Hjalmar Krogh paa en hustomt for 20 aar mot aarlig avgift kr. 10, hvorfor panteret, samt forkjøbsret, Gjerdepligt m.m.,
dat. 5. Juli, tingl. 26 aug. 1916."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 15. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hjalmar Krogh til Kristian Hansen Torgersrød på hus med tomt for kr. 1.500, dat. 23. juni, tingl. 18. juli 1917."

Et hus med tomt på eiendommen til Hjalmar Krogh:

Gruvearbeider
Kristian Hansen Torgersrød (Kristian H. Torgersrød) fra Torgersrød i Melum f. 6/1-1874 d. 19/11-1951, s.a. Hans Torjusrød.
g1g Skien byfogd 21/5-1897 m. Gunhild Maria Christensdatter fra Dalen(1) under Vipeto øvre f. 3/3-1866, d.a. Christen Knudsen Dalen.
Forlovere: "
Arb. Marthinius Larsen Rønningen og arb. Knut Kristensen Vibetodalen."
g2g i Holla 4/11-1920 m.
Karen Andrea Lien fra Treungen i Nissedal f. 12/10-1868, d.a. husmann Sveinung Lien.
Forlovere: "
Grubearb. Albert Syvertsen og ditto Aksel Johansen."
1. Karl Torgusrud f. 30/12-1901. Gruvearbeider og bosatt hjemme i des. 1920.
2. Andreas Torgusrud f. 23/7-1905 d. 13/12-1965 g.m. Kirstine Skifsnes f. 1/3-1905 d. 1/7-1973.
Huseier 1917.

Denne families slektsnavn ble stavet vidt forskjellig. Her er det ikke godt å si hva som er riktig
uten å kontakte etterkommere.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 333. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders P. Kålstad til Karl E. Larsen for kr. 30.000, dat. 1., tingl. 17. november 1920.


Rullekoll, det nye N. Fen(2) ca. 1940. Foto skannet fra Holla I (Liestøl).

Gruvearbeider, lagerekspeditør, gbr., selveier
Karl Edvin Larsen (Karl Larsen) fra Skafså i Mo, Telemark f. 15/6-1886 i Skafså d. 22/8-1950, s.a. skomaker Johan Larsen og Eline Martinussen.
g. i Lunde kirke 15/1-1906 m. Anna Hansine Olsdatter fra Skårdal i Lunde f. 28/10-1879 d. 4/11-1958, d.a. skomaker Olav O. Skaardal.
Forlovere: "Olav O. Skaardal (m.p.p.) og Aleksius Larsen."
1. Edle Marie Larsen f. 7/2-1906 på Skårdal i Lunde g.m. Georg Fredrik Wriedt. Se Fensv. 176.
2. Olav Johan Larsen f. 8/4-1908 d. 18/8-1981 g.m. Ruth f. 26/7-1909 d. 21/10-1987. Bodde i Porsgrunn. Gravlagt på Eidanger nye.
3. Fridthjof Larsen f. 12/12-1911. Se Fensv. 183.
4. Bjarne Larsen f. 4/1-1918. Se Fensv 38 under Søve.
5. Reidar f. 4/1-1918.
6. Trygve Larsen f. 4/7-1921. Se Bjørndalen 2 ("Rinde").
Eier 1920.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Grubearb. Karl Edvin Larsen, Ødegaarden - Fæhn og Anne Hansine Olsdatters Olav Johan: Karoline Larsen, Arb. Bernhard Larsen, Grubearb. Aleksius Larsen, Hanna Larsen Tufte.
F.f. Grubearb. Karl Larsen, Fæhn og Anna Larsens 
Fritjov: Moderen, Bernhard Larsen Fæhn, Hanna Larsen og Ole Skaardal, Ulefos.
F.f. Lagerekspeditør Karl Edvin Larsen, Rinde og Anna Hansine Olsdatters (tvilling) 
Reidar: Forældrene, Kone Narta Namløs, Kone Hanna Larsen Tufte, Gbr. Bernhard Tufte.
F.f. Lagerekspeditør Karl Edvin Larsen, Rinde og Anna Hansine Olsdatters (tvilling) 
Bjarne: Forældrene, Kone Narta Namløs, Kone Hanna Larsen Tufte, Gbr. Bernhard Tufte.
F.f.
Gbr. Karl E. Larsen, Rinde, Fæhn og hustru Anna Olsdatters Trygve: Kone Karoline Larsen, Pike Annette Grini, Thomas Grini, faren.

Denne familien bodde tidligere på eiendommen "Rinde", Gamlevegen 60.


Karl Edvind Larsen med "Blakken" på Rullekoll ca. 1940. Foto lånt av Tore Larsen, Larvik 2019.

Kilde: Tore Larsen på Facebook 2019:
"Karl Larsen ble født på Skafså i Mo kommune i 1885, og gruvene i Åmdals Verk ble hans første arbeidsplass. Men det ble dårligere tider i Åmdals verk på begyn-nelsen av 1900-tallet, og Karl måtte se seg om etter ny arbeidsplass. Han fikk jobb i Fensgruvene. Karl trivdes på Fen, hvor han traff Anna, som han giftet seg med, og de flyttet inn i sitt Rullekoll i 1922. Huset bygde han selv i lafta tømmer og i en særegen stil, en stil vi ser igjen på «Brubotten» som han hjalp sin bror å bygge.
Låven på Rullekoll ble satt opp i 1935, og jeg registrer fra hovedveien at husa fortsatt står der.

 

Karl Larsen bygde nytt hus her selv i 1920 og flytta inn to år etter. Han kalte selv gården for Rullekoll etter en gammel betegnelse på området der.
Men gården er like fullt den gamle gården N. Fen(2).

Karl og kona var medlemmer av Den Evangeliske Lutherske kirkesamfunn (haugianere) og han ga tomt til menigheten. Deres egen kirke ble
oppført i Rullekollv. 10. Karl Larsen bygde seg seinere et nytt hus i på den utskilte tomta "Veigård" i 1940. Se Bjørndalen 2.
 

Kilde: Hollaminner 1999. "Husmannsvesenet del VIII", side 123 (Per Bernt Tufte) Utdrag..
"Karl Larsen bør det også nevnes litt om. Han var en altmuligmann, - byggmester, mekaniker, lampefabrikant og oppfinner, - for å nevne noe. Flere hus på Tufte og Fen er bygget av ham, noen av dem i det som lokalt ble kalt "Karl Larsen-stil". Sine siste år bodde han i sitt selvbygde hus Veigård ved riksvegen."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 333. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 28. april, tingl. 18. mai 1921, hvorved til Kristian Bocklund er utskilt bnr 20 "Fæhn" av skyld 5 øre."

Siste innføring i panteregisteret gjelder det gamle innhuset på denne gården, med ca. 1 mål tomt. Huset lå like ved skolen på N. Fen og var meget
gammelt. Huset ble altså solgt til Kristian Boklund i 1921 og Rullekoll ble den nye boplassen av N. Fen bnr 2.

"Skylddelingsforretning, avholdt 12/12-1925, tingl. 13/1-1926, hvorved er utskilt:
1) Fæhn østre av skyldmark 1,00 til Gunnar H. Fæhn. Se N. Fen(1). (20 mål jord).
2) Fæhn vestre av skyldmark 0,08 til John O. Fæhn. Se bnr 22 (jordstykke).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 333. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 31/8-1926, tingl. 22/9-1926, hvorved til Gullik Vetlesen Hovland er utskilt bnr 23 "Nordlia" av skyldmark 0,54. Se Nordlia (kun skog).

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993 for Gnr 25, bnr 2. Løpenr. 55a.
"Dagbokført 27/9-1940. Skjøte dat. 24/9, grunnbokført (tingl.) 1/10-1940 til Nils L. Bakken denne eiendom og bnr
22 og 23 for kr. 29.000, hvorav løsøre kr. 4.500."

Håndverkslærer på Søve
Nils L. Bakken fra N. Bakken i Gjerpen f. 25/8-1885 d. 10/8-1979, s.a. bonde Lars Andersen Bakken.
g.m. Inger Haugland fra Drangedal f. 15/10-1897 d. 27/6-1986, d.a. Olav Paalsen Haugland.
Eier 1940.

Pleiedatter: Ragnhild Wraalstad fra Tørdal f. 1935 g.m. Øystein Sundbø. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 334. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 14/10, dagbokført 16/10-1940, hvoved utskilles parcellen bnr 25 Veigaard av skyldmark 0,05. Se Bjørndalen 2.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 334. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 29., grunnbokført 10/6-1947, hvorved parcellen bnr 28 Østly er utskilt med skyldmark 0,02. Se Bjørndalen 32.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 334. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 24/4, dagbokført 28/4, grunnbokført 2/5-1952, vedkommende parcellen bnr 29 Bjørndalen av skyldmark 0,04. (til Kasper Finkenhagen). Utgått.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 335. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 11/10, dagbokført 23/12-1963, vedkommende bnr 33 Utsikten, skyldmark 0,05. Se Bjørndalen 10,

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 335. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 11/10, dagbokført (tinglyst) 28/1-1964, vedkommende bnr 35 Utsyn av skyldmrk. 0,05. Se Rullekollv. 15.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 335. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 11/10, dagbokført (tinglyst) 28/1-1964, vedkommende bnr 36 Sjåli av skyldmrk. 0,05. Se Rullekollv. 13.

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993 for Gnr 25, bnr 2. Løpenr. 55a.
"Dagbokført 4/2-1965. Skylddelingsforretning av 18/12-1964, grunnbokført 4/2-1965, vedkommende bnr 37, 38 og 39 av skyld 0,04 mark." (Inngått i andre eiendommer. G.S.)

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993 for Gnr 25, bnr 2. Løpenr. 55a.
"Dagbokført 3/1-1973. Skjøte av 28/12-1972, grunnbokført 16/1-1973 til Ragnhild og Øystein Sundbø for kr. 35.000 på denne eiendom og bnr 21, 22 og 23."

Lærer på Ulefoss skole
Øystein K. Sundbø fra Flåbygd i Lunde f. 22/7-1934 d. 3/7-1997.
g.m. Ragnhild Wraalstad herfra f. 1935 i Tørdal, Drangedal.
1. Nils Steinar Sundbø f. 1960.
Eiere 1972/73.

Ragnhild Sundbø: Adresse 2019: Stårrvegen 4G, Ulefoss.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993 for Gnr 25, bnr 2. Løpenr. 55a.
"Dagbokført 30/12-1974. Skjøte av 23/12-1974, grunnbokført (tingl.) 1/4-1975 til Nils Steinar Sundbø."

Nils Steinar Sundbø herfra f. 1960.
Eier 1974/75.

Hans adresse 2019: Unnebergveien 9, Sandefjord. Sundbø eier rest jorda etter gården "Rullekoll" (N. Fen bnr 2).

 


| Innhold | Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Fen nordre 3 - Klokkergården
Gnr 25 - bnr 3.


Minst 22 hustomter har senere blitt utskilt herfra.

Ved skiftet etter Kjersti Tollevsdatter Fen ble denne eiendommen, som en fjerdedel av mannens gård, utlagt til sønnen Jørgen H. Fæhn.

Bonde, arbeider, selveier
Jørgen Halvorsen Fæhn fra N. Fen(2) f. 16/12-1832. Død i USA.
g1g i Holla 7/6-1854 m. Anne Frederiksdatter fra V. Tveit(14) f. 5/6-1831 d. 26/9-1858 av "feber efter Barselseng", 27 år gml., d.a. Frederik Olsen Tved.
Forlovere: "
Tollef Halvorsen Fæhn og Jens Christensen Steenstadvolden."
g2g i Holla 5/4-1862 m. (sin svigerinne) Maren Gurine Frederiksdatter fra V. Tveit(14) f. 16/2-1840. Død i USA., d.a. Frederik Olsen Tved.
Forlovere: "
Jens Christensen Steenstadvolden og Tollef Halvorsen Fæhn."
1. Halvor Jørgensen f. 22/6-1854.
2. Kirsti Jørgensdatter f. 14/9-1856.
3. Anne Jørgensdatter f. 16/9-1858.
Eier ca. 1854.

F.f. Gaardmand Jørgen Halvorsen Fæhn og Anne Fredriksdatters Halvor: Maria Kristine Jensd. Fæhn, Kirsti Johannesd. Fæhn, Halvor Fæhn, Tollef Halvorsen ibid., Halvor Johannessen Ullevigen.
F.f. Gaardm. Jørgen Halvorsen Fæhn og Anne Frederiksdatters
Kirsti: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Maren G. Frederiksd. Fæhn, Jens Steenstadvolden, Tollef Fæhn, Thor Pedersen Vrk.
F.f. Gaardmand Jørgen Halvorsen Fæhn og afdøde Anne Fredriksdatters
Anne: Inger Andersd. af Herre, Karen Jensd. Steenstadvolden, Halvor Halvorsen Fæhn, Frederik Olsen af Herre, Ole Frederiksen af Porsgrund, Jens Steenstadvolden og Anders Frederiksen af Herre.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Jørgen Halvorsen Fæhn med familie emigrerte til Amerika i 1862.

S.D. Cappelen.
Eier 1862. Se Holden.

S.D. Cappelen foretok et makeskifte, slik at Fen flkk hjemmel som klokkergard, mot at S.D. Cappelen
fikk igjen et stykke av Holla gård. Makeskiftebrevet er datert 5. tinglest 7. april 1862.

Størrelsen av klokkergården var på 50 mål og i 1866 fødde de 1 hest, 2 kuer og 3 sauer der.

Den første klokkeren som tok gården i bruk var F. K. Dahl. Se Søve.

Hans etterfølger Jonas Stavnem flytta inn her da han kom til bygda rundt 1879.

Kirkesanger (klokker), gårdbruker og skolelærer
Jonas Stavnem f. 7/1-1843 (dato?) i Stavanger d. 28/10-1911 på Fæhn av kreft.
g.m. Augusta Thonnesen fra Porsgrund f. 30/8-1850 (dato?).
1. Maria Stavnem f. ca. 1879 i Holla. Organist og musikklærerinde (i 1900).
2. Johan Stavnem f. 3/3-1880 (dato?)
3. Magnus Stavnem f. ca. 1885.
4. Barbara Stavnem f. 5/11-1887 (dato?).
5. Olga Stavnem f. ca. 1892.
Bruker ca. 1879.

Losjerende i 1910:

Folkeskolelærer
Torbjørn Svensgaard fra gården Fjøser i Solør f. 1/11-1885 (dato?) i Åsnes i Solør (i Finnskogen), Hedmark, s.a. klokker og lærer i Åsnes Torstein Svensgaard og Olivia.
Bruker i 1910.

Det ble senere oppført ny skolebygning på denne eiendommen, som inneholdt lærerbolig.
Her har siden andre lærere ved Fen-skolen bodd: Eivind Straume (se Klovdal), Torstein Sjo og Olaus Grimstveit.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Klokkerjorda i Holla var opprinnelig ei testamentarisk gave. Ved makeskiftet med S. D. Cappelen fikk Holla kommune skjøte på eiendommen, men det oppstod straks strid med Oplysningsvesenets fond om hjemmelen.
At det var kommunen som eide husa var heilt klart, men jorda var skjenket til klokkerstillinga og da mente departementet at det var kirkegods. Denne striden pågikk i over 100 år og ble endelig løst i 1968, slik at departementet flkk hjemmelen til sjølve jorda, mot at kommunen fikk leiekontrakt over 99 år til 7 mål jord, mot ei rimelig Ieie, som ble satt til kr. 50,- for året. Seinere ble arealet utvida noe, da den nye Fen-skolen ble bygd."

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Fen nordre 4
Gnt 25 - bnr 4. Gammelt løpenr. 55d.

Dette er den nord-vestligste av Fen-gårdene.

Utskilt fra N. Fen(2) ved skylddeling tinglyst 7/6-1872.
 

Adresse 2020: Rauhaugvegen 17.

Under her lå fra gammelt av plassen Haven under Fen også kalt Fenshagen eller Fenshaven.

Fen bedehus ble oppført på denne eiendommen i 1881.

Eier til 1872: Tollef Halvorsen Fæhn. Se N. Fen(2).

Bonde, selveier
Jens Tollefsen Fæhn fra N. Fen(2) f. 15/7-1845 d. 26/10-1878 på Fæhn, 34 år gml., s.a. Tollef Halvorsen Fæhn.
g. i DELK kirke 20/6-1873 m. Susanne Halvorsdatter fra Susås(1) f. 12/10-1853, d.a. Halvor Halvorsen Susaas.
1. Marie Kirstine Jensdatter f. 16/1-1875 på Fen g.m. gullsmed Hval i Oslo.
2. Gunhild Thomine Jensdatter f. 11/3-1876 på Fen d. 28/7-1932. "Sindsyk" iflg. folketellinga 1910.
3. Hanna Kirstine Jensdatter f. 26/11-1877 på Fen.
Eier 1872.

Susanne forærte tomt og grunnseddel til kirkebygget som er reist på eiendommen.

Enka Susanne Halvorsdatter ble g2g med Anton Johansen (Fæhn). Se nedenfor.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Se deres første kirkebøker for Telemark transkribert under "KILDER"


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Skifte efter Jens Tollefsen Fæhn, afsluttet 16. Aug. 1881, hvorved dette brug for 7.200 kr. er udlagt enken Susanne Halvorsdatter, thinglæst 1. Sept. 1881."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Grundsæddel fra Susanne Halvorsdatter til Den evangeliske lutherske Frimenighed* i Hollen paa en tomt mod aarlig afgift kr. 3,20, dat. 8. Sept., thingl. 6. Okt. 1881."
*Tinglyst erklæring om at navnet er forandret til "Det Evangelisk lutherske kirkesamfunn, tingl. 25/10-1954. Tomt 1.

Bonde, gruvearbeider, selveier (gjennom kona)
Anton Johansen Fæhn fra Høyjord i Andebu, Vestfold f. 17/7-1859.
g. i DELK 16/9-1881 m. enke Susanne Halvorsdatter fra Susås(1) f. 12/10-1853, d.a. Halvor Halvorsen Susaas.
1. *Susanne Fæhn f. 16/2-1882 på Fen g.m. gartnerlærer Birger Eriksen på Søve.
2. Jensine Elise Fæhn f. 13/8-1883 på Fen g.m. Ole Rasmussen Moen. Se nedenfor under 1910.
3. Andrine Fæhn f. 29/11-1884 på Fen.
4. Johan Fæhn f. 22/6-1886 på Fen. Bodde i Oslo.
5. Ole f. 14/8-1888 på Fen.
6. Ole Fæhn f. 13/8-1890 på Fen. Bodde i Oslo.
7. Halvor Fæhn f. 13/7-1892 på Fen. Bodde i Oslo. Kjøpte Susås(1) i 1948.
8. Ingeborg Pauline Fæhn f. 22/6-1894.
9. Paul Fæhn f. 5/3-1898 på Fen. Bodde i Oslo. En sønn Asbjørn Johansen som kjøpte Susås(1) i 1949.
10. Anton Fæhn f. 5/7-1896 på Fen. Bodde i Oslo.
Eier 1882.

*Datteren Susanne f. 16/2-1882 ble født mens hun var gift med Anton Johansen Fæhn. Faren var ugift arbeider Kristoffer Hansen Rauhaug.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Kontrakt mellem Susanne Halvorsdatters mand Anton Johansen Fæhn og Z. Weseltoft angaaende grubedrift paa dette brug, dat. 9. Jan., thingl. 4. Febr. 1884."
"Avlyst 21/6-1922."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 26. og thingl. 27. Juni 1906, hvorved fraskilt bnr 8 'Fæhn' (Marthinius Fæhn) med skyldmark 0,10." Se Fen(8).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 20., thingl. 24. juni1908, hvorved er utskilt bnr 9 "Breidablikk" med skyldmark 0,18. Se Fensv. 181.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 12. aug. 1909, tingl. 22. sept. 1909, hvorved fraskilt bnr 10 'Folkvang' (A/S Hollens handelsforretning), med skyldmark 0,10." Se Fensv. 175.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 18. juni, tingl. 13 juli 1910, hvorved er utskilt:
Bnr 11 'Fæhn' av skyld 7 øre til Christopher Kise, og Se Fensv. 180.
Bnr 12 'Rinde' av skyld 8 øre til Karl Larsen. Se Gamlev. 60.

Gården ble solgt til S.D. Cappelen i 1913 og familien flytta til Frognerv. 14 i Oslo.


Susanne og Anton Fæhn. Fra Majken Moens fotosamling.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anton Fæhn og hustru Susanne Halvorsdatter til kammerherre D. Cappelen for kr. 15.000, dat. 16., tingl. 31. mai 1913."

Gårdens landskyld ved salget var 3 mark, 12 øre.

S.D. Cappelen.
Eier 1913. Se Jernverket.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 29. okt., tingl. 17. nov. 1920, hvorved til Nils Kise er utskilt en parcel, bnr 19, av skyld 1 øre."
"Hovedeiendommens skyld blir uforandret."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Erklæring hvorved Vetle G. Hovland forpligter sig til å la eiendommen stadig bebo og drive på forsvarlig måte som gårdsbruk, dat. 7. april, tingl. 27. mai 1922."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 17. Digitalarkivet.
"Skjøte fra H.S.D. Cappelen til Vetle G. Hovland for kr. 35.000, dat. 9. mai, tingl. 21. juni 1922."

Skogsarbeider, bonde, selveier
Vetle G. Hovland fra Hovland(1) i Landsmarka, Lunde f. 3/5-1857 d. 21/3-1942, s.a. Gullik Hovland.
g. i Lunde m. Karen Berthea Johannesdatter "Thea" f. 6/9-1874 d. sept. 1960.
1. Gunleik Hovland f. 5/10-1887 i Lunde d. 26/3-1981 g.m. Olga Tinholt. Bodde i Helgen.
2. Johannes Martinius Hovland f. 29/3-1896 i Lunde d. 14/4-1965. Gravlagt på Lunde kirkegård.
3. Tarald Waldemar Hovland f. 23/12-1905 i Lunde. Se nedenfor.
Eier 1922.

Under folketellinga 1910 bodde familien som forpaktere på gnr 41 i Lunde, bnr 1 "Hovland".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 371. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29/9-1934, tingl. 9/11-1934, hvorved til Georg Wridt er utskilt bnr 24 'Øverland' av skyldmark 0,02, med forbehold av kjøperen
til at la spillevand fra tomten løpe ut på selgerens eiendom." Se Fensv. 176.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 371. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Vetle Gulliksen Hovland og hustru Thea til sønnen Waldemar Hovland på dette bruk og bnr 15, for kr. 16.000 (samt føderåd), dat. 16/12-1935, tingl. 20/12-1935.

Tarald Waldemar Hovland herfra f. 23/12-1905 d. 22/10-1946, s.a. Vetle Hovland.
g.m. Magda Vibeto fra Vibeto øvre(1) f. 18/9-1914 d. 11/1-2015, d.a. Andreas Kristensen Vibeto.
Eier 1935.

Waldemar Hovland bygde seg hus på bnr. 27 "Fen" av Fen nordre før 1950.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 371. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 4/11-1942, dagbokført 11/1-1943, grunnbokført 15/1-1943, hvorved utskilles bnr 27 'Fæhn" av skyld 5 øre." Se Fensv. 180.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Fen nedre "Øverland".
"Dagbokført 13/12-1974. Skjøte av 13/12-1974, grunnbokført 26/2-1975 til Liv Karin Kragseth på denne eiendom og bnr 15, for kr. 60.000,- + føderåd av 5-årig verdi 7.500.- "

Liv Karin Kragseth f. 1945.
Eier 1974.


Bygningssnekker
Gunleik Hovland
fra N. Fen(4) f. 5/10-1887 i Lunde d. 26/3-1981, s.a. Vetle Hovland.
g. i Helgen kirke 27/6-1936 m. Olga Tinholt f. 18/10-1894 d. 27/2-1986, d.a. Anders Tinholt.
Forlovere: "
Oskar Tinholt og fru Dorthea Tveit."
Eier 1926.

Eide skogstykke Nordlia i 1974. De bodde visstnok seinere i Helgen.


Losjerende på gården under folketellinga 1900.

Gruvearbeider
Edvard Hjelde f. ca. 1865 i Inderøy kommune, N. Trøndelag.
g.m. Mina Olsdatter f. ca. 1865 i Steinkjær, N. Trøndelag.
1. Olaf Hjelde f. 1891 i Steinkjær.
2. Ludvig Hjelde f. 17/3-1899 i Bakke Sogn.
 


Losjerende på gården under folketellinga 1910:

Gruvearbeider
Ole Rasmussen Moen fra Moen store under Prestegården f. 28/1-1881 på Delevje, s.a. Rasmus Olsen Moen.
g. Skien byfogd 12/9-1902 m. Jensine Elise Fæhn herfra f. 13/8-1883, d.a. Anton Johannesen Fæhn.
1. Klara Moen f. 24/1-1903 på Ekelund.
2. Signe Moen f. 25/3-1904.
3. Rikard Moen f. 17/9-1906.
4. Alfhild Moen f. 26/12-1915 i Solum.
5. Oddvar Moen Fæhn f. 29/10-1923 i Solum.

Dissenterbarn. Grubearb. Ole Rasmussen Ekelund og Elise Antonsdatters Klara. Forældrene gifte12/9-1902. Moderen tilhører det evang. lutherske Frimenighed. Faderen Dissenter uden at tilhøre noget Kirkesamfund.
Dissenterbarn. Forpagter Ole Rasmussen Moen og Elise Antonsdatters 
Signe. Gifte 12/9-1902.
Dissenterbarn. Grubearb. Ole Rasmussen Fæhn og Jensine Elise Antonsdatters 
Rikard. Faderen tilhører ingen menighed. Moderen tilhører den Evang. Luth. Frikirke. Gifte i 1902.

Gift guvearbeider, Ole Rasmussen Moen reiste alene til B. C. Canada med båten S/S Oslo den 6/7-1907.
Han kom tilbake i 1911 og kjøpte småbruket Orekåsa i Knardalsstrand, Solum. De 2 yngste barna ble født der.
Mange takk til Majken Moen!


| Hjem | Innhold |
| Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Hagen - Haven - Fenshagen
Opprinnelig husmannsplass under Fen nordre (nedre).

Skyldsatt til 25/27 med en skyldmark på 0,5.

Første kjente husmann her:

Arbeider, husmann
Knud Torgersen f. ca. 1678 bg. 20/12-1763. "Knud Torgersen Haugen, ved Holden, 85 Aar 7 Mnd."
g.m. Kirsten Gunnesdatter fra Gamle N. Fen f. ca. 1684 bg. 4/12-1763. "Kirsten Gunnesd. Haugen und. nordre Fæn, ved Holden, 79 Aar.", d.a. Gunne Sørensen Fæn.
1. Inger Knudsdatter f. ca. 1715 g.m. Halvor Evensen. Se Juvet under Vibeto nedre.
2. Kirsten Knudsdatter dpt. 26/2-1719 bg. 18/3-1736. "Kirsten Knudsd. Hegnen, 17 Aar."
3. Gunne Knudsen f. ca. 1721.
4. Berthe Knudsdatter dpt. 19/12-1723 g. i Skien 28/12-1757 m. Erik Simonsen. Se Familie 5 - Bratsbergkleiva i Gjerpen 1762.
Bruker ca. 1715.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"Pladsen Haven fæstet fra Forvalter Bomhof til Gunne Torgiersen, dat. 6. Febr. 1751."

Husmann
Gunne Torgiersen.
Bruker 1751.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"Pladsen Haven fæstet fra Maria Sal. Bomhof til Jørgen Tordsen, dat. 13. Sept. 1762."

Jørgen Thorsen.
Bruker 1762.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"Pladsen Haven forpaktet fra Maria Sal. Bomhof til Hans Pedersen, dat. 13 Marts 1766."
 

Gruvearbeider, husmann
Hans Pedersen Haven f. ca. 1737 bg. i Holden 3/10-1779. "Hans Haven, 42 aar.", s.a. Peder NN.
g. i Holla 20/9-1761 m. Kirsten Halvorsdatter (Kirsti Halvorsdatter) fra Juvet under Vibeto nedre dpt. 26/12-1737 d. 3/11-1817 på Haven, d.a. Halvor Evensen Juvet.
1. Ingeborg Hansdatter dpt. 16/12-1761.
2. Inger Hansdatter dpt. 8/5-1763.
3. Kirsten Hansdatter dpt. 11/3-1765 g.m. Tarald Sondresen Høydalen. Bodde på Høydalen i Kilebygda.
4. Peder Hansen dpt. 22/2-1767. Se Febakke nedre under S. Namløs.
5. Inger Hansdatter dpt. 6/5-1770.
6. Maren Hansdatter dpt. 26/1-1772.
7. Halvor Hansen dpt. 25/5-1775. Se S. Fen - Ødegården.
8. Knud Hansen Haven dpt. 30/11-1777. Lærer. Se nedenfor.
9. Hans Hansen f. 15/10-1779.
Bruker 1766.

F.f. Hans Pedersen Huvets og Kirsten Halvorsdatters Ingebor: Ole Meltej, Ouen Huvet, Even vestre Huvet, Magrethe Meltej, Marthe Store Hotved.
F.f. Hans Pedersen Huvets og Kirsten Halvorsdatters Inger: Ole Meltej, Anders Store Hotved, Halvor Huvet, Magrethe Meltej, Anna Halvorsd.
F.f. Hans Pedersen Huvets og Kirsten Halvorsdatters Kirsten: Ole Melteij, Even Huvet, Lars Erichsen, Magrethe Meltej, Ragnil Store Hotved.
F.f. Hans Pedersen Havens og Kirsten Halvorsdatters Peder: Lars Erichsen, Even Huvet, Marthe Nord. Fæn, Anna Halvorsd. Huuset, Aase Torgrimsd. Huvet.

F.f.
Hans Havens og Kirsten Halvorsdatters Inger: Lars Erichsen, Even Huvet, Anders Fæn, Marte Fæn, Aase Huvet.
F.f.
Hans Havens og Kirsten Halvorsdatters Maren: Svennum Fæn, Even Huvet, Lars Erichsen, Marthe Fæn, Aaste Huvet.
F.f. Hans Havens og Kirsten Halvorsdatters Halvor: Anders øvre Vibeto, Even Huvet, Niels Biørndal, Anna Halvorsd. Houene, Ingebor Olsd. Fæn.
F.f. Hans Havens og Kirsten Halvorsdatters Knud
: Anders øvre Wibeto, Even Huvet, Niels Biørndal, Marthe Fæn, Anna Tejen.
F.f. Afgangne Hans Pedersen Havens og Kirsten Halvorsdatters Hans: Even Huvet, Niels Biørndal, Harald Tofte, Marthe Tofte, Anna Tejen.


Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775 - 1784, side 444a - 445a.
Sted Haven under nordre (nedre) Fæhn. 1779.
Hans Pedersen, død. Enchen Kirsten Halvorsdtr.
Børn:
1. Peder Hansen 13 Aar. Formynder: Anders Steensen Vibeto.
2. Halvor Hansen 4 Aar. Formynder: Morbror Even Halvorsen Huvet.
3. Knud Hansen 2 Aar. Formynder: Morbror Even Halvorsen Huvet.
3. Hans Hansen 10 uger. Formynder: Anders Andersen Torsnæs.
4. Ingebor Hansdtr. 18 Aar. Formynder: Mosters mand Lars Erichsen Kaasa.
5. Kirsten Hansdtr. 15 Aar. Formynder: Mosters mand Lars Erichsen Kaasa.
6. Inger Hansdtr. 10 Aar. Formynder: Christopher Olsen Tufte.
7. Marie (Maren) Hansdtr. 8 Aar. Formynder: Christopher Olsen Tufte.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Omgangsskolelærer, inderst (= leieboer med egen husholdning, uten rettigheter)
Knud Hansen Haven herfra dpt. 30/11-1777.
g. i Holla 28/4-1804 m. Anne Clemmetsdatter Rogsland (Rosland?) f. ca. 1780.
Forlovere: "H. Fæhn og Per Grua."

Anne Clemmetsdatter var under folketellinga 1801 i tjeneste på Ødegården av Fen øvre hos Jon Olsen. Se S. Fen(1).

Se også Fenshagen under S. Fen.


| Hjem | Innhold |
| Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Stigergruva - Stigergruben
Gnr 25 - bnr 30. Skyldsatt etter 1950.

Beliggende i Øvervaldsåsen under gården nordre Fen. Boplasser for gruvearbeidere. Ofte med litt jord.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. I 2, side 13. Digitalarkivet.
"Øvervoldsaasen 2 meller solgt fra Provst P. Alstrup til Justisraad Leopoldus for 120 rdl., dat. 3. March 1734."

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("blåboka").
Eiendommen var da matrikkulert som bnr 30 og besto av 31 mål dyrka mark,
for største delen av god beskaffenhet.
Husdyr: 2 kuer og 6 sauer.

Gruvearbeider, husmann
Anders Olsen Gruben fra Gruva f. 24/8-1797 d. 2/6-1855 på Grua, 58 år gml. "Hængte sig i sit Huus, man har ingen formodning om Aarsagen til denne Gjerning.", s.a. Ole Jensen Gruben.
g. i Holla 19/6-1819 m. Maren Jonsdatter (Mari Jonsdatter) fra Fæbakke øvre under S. Namløs
f. 26/10-1788 d. 2/2-1855 på Gruben, 67 år gml., d.a. Jon Olsen Fæbakke.
Forlovere: "Anders Fæbakke og Isach Gruen."
1. Jon Andersen f. 7/8-1819. Se Familie 112 - Verket 1865.
2. Ole Andersen f. 17/4-1822. Se Familie 18 - Verket 1845. Se også Familie 4 - Febakke 1865 under S. Namløs.
3. Anne Andersdatter f. 27/11-1825.
Bruker 1819.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Huusmand Anders Olsen Gruen og Maren Jonsdatters Jon: Gunnil Gruen, Kari Hougen, Anders X. Gruen, Kittil Fæbakke og Jens Hougen.
F.f. Inderste Anders Olsen Gruen og Maren Jonsdatters
Ole: Ingebor Andersd. Gruen, Ingebor Olsd. Gruen, Peder Fæbakke, Ole Amundsen ældre, og Jens Olsen Gruen.
F.f. Inderste Anders Olsen Gruen og Maren Jonsdatters
Anne: Kari Olsd. Namløs, Ingebor Olsd. Gruen, Ole Jensen Gruen, Kittil Fæbakke og Ole Olsen Gruen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Stiger
Peder Pedersen Gruben d.e. fra Febakke nedre under S. Namløs f. 25/3-1822 d. 20/1-1893 på Stigergruva av "Hjertesygdom", 71 år gml., s.a. Peder Hansen Fæbakke.
g. i Holla 19/7-1850 m. Ingeborg Olsdatter fra Enerhaugen under Namløs f. 25/3-1824 d. 23/2-1903 ved Verket av "Hjertefeil", d.a. Ole Nilsen Fæbakke.
Forlovere: "
Peder Augustinusen Omtvedt og Hans Hansen Værket."
1. Peder Pedersen f. 31/1-1851 d. 28/8-1865 på Vibeto av "nervefeber", 14 1/2 år gml.
2. Ole f. 26/8-1852 d. 21/11-1852 på "Fæhn af kighoste", 3 mnd. gml.
3. Maria Pedersdatter (Maren Pedersdatter) f. 9/2-1854 g. i Holla 27/12-1883 m. handelsmann Søren Johnsen Thorsdal fra Bamble f. 14/8-1855.
4. Ole Pedersen f. 15/11-1855 g.m. Else Marie Isaksdatter Rønholt fra Bamble. Se nedenfor.
5. Anne Pedersdatter f. 7/6-1857 g.m. Thor Kristensen fra Bamble. Hun er registrert utflytta til Bamble i 1881.
6. Kirsten Maria Pedersdatter f. 29/1-1859 g.m. Gunnar Jensen Aafos. Se Familie 72 - Verket 1910.
0. Dødfødt barn f. 31/12-1860.
7. Nils Pedersen f. 21/10-1861. Emigrerte til N. Amerika i 1882.
8. Anne Martine Pedersdatter f. 13/11-1863 g. i Holla 10/10-1884 m. Peder Jørgensen fra Holla f. 1852, s.a. Jørgen Pedersen.
9. Peder Pedersen f. 20/9-1867.
Bruker ca. 1852.

F.f. Grubearbeider Peder Pedersen Namløs og Ingebor Olsdatters Peder: Anne Pedersd. Wrk., Kari Christensd. Namløs, Ole Nilsen Namløs, Hans Hansen Wrk., Peder Pedersen Fæbakke, Nils Olsen Namløs.
F.f. Gaardmand Peder Pedersen Fæhn og Ingebor Olsdatters
Ole: Anne Kjøstolsd. Namløs, Ingebor Jensd. Strandsplads, Hans Hansen Wrk., Kjøstol Olsen Namløs, Peder Pedersen Fæhn den yngre.
F.f. Gaardmand Peder Pedersen Fæhn og Ingebor Olsdatters
Maria: Else Sophie Nilsd. Fæhn, Anne Olsd. Klevsgade, Ole Nilsen Namløs, Otto Langrav Fæhn, Peder Pedersen Fæhn jr.
F.f. Gaardm. Peder Pedersen Fæhn og Ingebor Olsdatters
Ole: Anne Pedersd. Vrk., Maren Anne Nilsd. Jøntved, Ole Nilsen Namløs, Kjøstol Olsen ditto, Peder Pedersen Fæhn yngre.
F.f. Gaardm. Peder Pedersen Fæhn og Ingebor Olsdatters
Anne: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Maria Pettersd. Fæhn, Tollef Halvorsen Fæhn, Peder Pedersen Fæhn yngere, Nils Olsen Namløs.
F.f. Gaardm. Peder Pedersen Gruben og Ingebor Olsdatters
Kirsten Maria: Maren Anne Nilsd. Enerhougen, Maria Olsd. ditto, Kjøstol Olsen ditto, Hans Hansen Vrk., Peder Pedersen Gruben yngre.
F.f. Peder Pedersen Gruben og Ingeborg Olsdatters
Nils: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Maria Olsd. Namløs, Peder Pedersen Røgstuen, Nils Olsen Namløs, Anders Kittilsen Haugjordet.
F.f. Peder Pedersen Gruben og Ingeborg Olsdatters
Anne Martine: Marthe Olsd. Namløs, Anne Olsd. Fæbakke, Kjøstol Olsen Namløs, Hans Hansen Vrk., Peder Johnsen Fæbakke.
F.f. G.br. Peder Pedersen Gruben og Ingeborg Olsdatters
Peder: Anne Pedersd. Vrk., Andrea Andreasd. Vrk., Peder Pedersen Røkstua, Kjøstol Olsen Namløs, Ole Olsen Fæbakke.

Peder Pedersen var tidligere stiger ved Febakke gruvene og bodde da der. Under folketellinga 1891, var han oppført som
pensjonist med "Pension af Ulefos Jernværk og Jordbrug."

Stiger, inderst
Ole Pedersen Gruben (Ole Peter Gruben i USA) herfra f. 15/11-1855 d. 2/11-1918 i St. Louis co., Minnesota.
g. i Holla 18/7-1879 m. Else Marie Isaksdatter Rønholt fra Bamble f. 28/3-1862 d. 14/7-1931 i St. Louis co., Minnesota, d.a. Isak Amundsen Rønholt i Bamble.
Forlovere: "
Peder Pedersen Gruben og Carl Pedersen Hvalen."
1. Isak Rønholt Gruben f. 17/1-1880 d. 1936. (USA: Isaac Gruben)
2. Inga Pauline Gruben f. 10/3-1881 d. 1962 i St. Louis co. g.m. Fred Merrill f. 1869.
3. Peder Gruben f. 4/1-1883 (USA: Peter Gruben) d. 17/3-1961 i St. Louis co.
4. Anna Bertha f. ca. 1885 i St. Louis co., MN. Døde ung.
5. Adolph August Gruben f. 1/2-1890 i St. Louis co., MN., d. 28/4-1951 i St. Louis co. g.m. Alice Viola Sall fra Sverige (1910-1980).
6. William Gruben f. 14/8-1894 d. 7/7-1973 i St. Louis co. g.m. Harriet (1911-1994).
7. George Gruben f. 20/4-1896 i St. Louis co. d. 23/1-1970 i St. Louis co., MN, g.m. Grayce (1903-1982).
8. Ella Lucille Gruben f. 1901 d. 31/5-1993 i St. Louis co., MN, g.m. Wiseman.
9. Paul Gruben f. 20/7-1903 i St. Louis co. d. 18/8-1979 i St. Louis co., MN.

F.f. Gbr. Ole Pedersen Gruben og Else Marie Isaksdatters Peder: Ingeborg Olsd. Gruben, Anne Martine Pedersd. ditto, Peder Pedersen ditto, Kjøstol Olsen Namløs, Peder Pedersen Gruben d.y.

Brødrene Ole og Nils Pedersen Gruben reiste sammen til Amerika i september 1882. De tok båten S/S "Rollo"
til St. Paul, Minnesota. Nils ble værende der, mens Ole kom tilbake i 1886 for å hente resten av familien, som
samlet emigrerte igjen med S/S "Rollo" til Minneapolis, Minnesota. De bodde i St. Louis co. i Minnesota.

I 1913 ble jorda nedenfor den gamle postvegen solgt til Anders Kristensen Fehn.

Anders Kristensen Fehn.
Eier 1913. Se S. Fen(1).

Stiger
Ole Teigen.

Ole Teigen flytta til sin egen eiendom i Eiker i Buskerud.

Materialforvalter ved Verket
Isak Wetlesen.
gm. Augusta Antonsdatter Kolle.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strandsplass - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Gruva - Gruben
Gnr 25 - bnr 32. Skyldsatt etter 1950.

Beliggende i Øvervoldsåsen under gården Fen nordre (nedre). En husmannsplass med litt jord.

Landskyld 2 settinger.

Eiendommen besto av rundt 13 mål dyrka mark.

Gruvearbeider, husmann
Jens Jonsen Gruben fra Gruvehaugen dpt. 28/8-1740 d. 29/5-1819 på Gruva, 84 år gml, s.a. Jon Bjørnsen Gruen.
g. i Holla 10/10-1762 m. Berthe Isaksdatter fra Fen øvre(5) dpt. 15/9-1737 (ikke funnet død i Holla - forløpig), d.a. Isak Jacobsen Fæhn.
1. Isak Jensen Gruben dpt. 27/2-1763. Se nedenfor.
2. Jon dpt. 28/10-1764 bg. 11/11-1764. "Jon Jensen Gruen, ved Holden, 2 Uger."
3. Anders Jensen dpt. 9/2-1766.
4. Ole Jensen Gruben dpt. 8/10-1769. Se nedenfor.
5. Karen Jensdatter dpt. 22/8-1773 bg. 13/7-1793. "
Karen Jensd. Gruen, ved Holden, 19 Aar 30 Uger. Død af en hidsig Sygdom."
6. Jon dpt. 5/1-1777 bg. 9/12-1780. "Jon Jensen Gruen, ved Holden, 4 Aar."
7. Marthe dpt. 18/10-1778 bg. 15/11-1778. "Marthe Jensd. Gruen, ved Holden, 4 Uger."

Bruker ca. 1762.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Jens Gruen og Berthe Isachsdatters Isach: Anders Gruen, Jonas Larsen Bergmester, Johanne Namløs, Marthe Isachsd., Maren Jonsd.
F.f. Jens Gruen og Berthe Isachsdatters
Jon: Anders Gruen, Kittil Fæn, Anna Andersd. Fæn, Anna Jørgensd. Fæn, Marthe Andersd. Jentved.
F.f. Jens Gruen og Berte Isachsdatters
Anders: Anders Gruen, Kittil Fæn, Ole Andersen Hofde, Marthe Fæn, Marthe Andersd. N. Jentved.
F.f. Jens Gruen og Berthe Isachsdatters
Ole: Isach Fæn, Anders Gruen, Anders Fæn, Anna Andersd. Fæn, Gunnill Gruen.
F.f. Jens Gruen og Berthe Isachsdatters
Karen: Peder Fæn, Anders Gruen, Ole Sønd. Fæn, Anna Andersd. Fæn, Anna Olsd.
F.f. Jens Gruen og Marthe Isachsdatters
Jon: Anders Gruen, Isach Andersen, Niels Biørndalen, Anna Fæn, Inger Jensd. Fæn.
F.f. Jens Gruen og Berthe Isachsdatters
Marthe: Anders Gruen, Ole Olsen Strand, Kiøstol mellem Namløs, Anna Jørgensd. Fæn, Karen Gruen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Kilde: "Brokker" (Per Bernt Tufte) Utgitt av Holla Historielag 2023.
Fra
"Bratsberg Amts oeconomiske Opmuntrings-Selskab."
Jens Jonsen Grua, oppsitteren på 2 settingers skyld på gården Fæhn nedre, hadde i 1776 satt opp et fehus (fjøs) av stein, 9 alen langt, 8 ½ alen bredt og 3 alen høyt, og forsynt det med en renne til utløp av vann på åkeren. Videre på et våtlendt jorde til avledning av vann, skåret 150 alen grøfter 1 ½ alen brede og 1 ¼ alen dype. Og endelig ryddet han åkerland av et jordstykke, 30 alen bredt og 60 alen langt, ”derfor tilkient 5 Riksdaler”.
Men Jens Jonsen gav seg ikke og fikk i 1778 også en liten premie for å ha gravd 312 alen grøfter, rothugget 8 mål og opparbeidet og pløyd 3 mål myr. Dessuten hadde han bygget 78 alen steingjerde, 2 alen høgt og bredt.      


Gruvearbeider, husmann
Isak Jensen Gruben herfra dpt. 27/2-1763 d. 3/4-1830 som Gruvearbeider, 67 år gml., s.a. Jens Jonsen Gruben.
g1g i Holla 28/12-1786 m. Gunhild Tronsdatter fra N. Namløs(3) f. ca. 1765 bg. 16/7-1793. "
Gunild Tronsd. Gruen, ved Holden, 28 Aar. Død af en hidsig Sygdom.", d.a. Tron Kjøstolsen Namløs.
Forlovere: "
Kittil Fæhn og Isaac Andersen Gruen."
g2g i Holla 11/9-1794 m. Karen Steensdatter fra Kolle(2) dpt. 3/2-1760 d. 1/4-1843. "Enke Kari Steensd. Hvalen", 86 år gml., d.a. Steen Berthelsen Kolle.
Forlovere: "
Tollev Jentved og Kiøstal Namløs."
1. Jon f. 24/7-1787 bg. 9/8-1787. "
Jon Isaacsen Gruen, ved Holden, 2 Uger 2 Dage."
2. Tron Isaksen f. 15/7-1788 d. 26/9-1801. "
Tron Isaksen Gruen, 12 Aar."
3. Anne f. 29/8-1790 bg. 7/12-1790. "
Anne Isaachsd. Gruen, ved Holden, 14 Uger 1 Dag."
4. Jens f. 19/10-1791 bg.
26/1-1792. "Jens Isaacsen Gruen, ved Holden, 14 Uger."
5. Jens f. 25/12-1792 bg. 14/2-1794. "
Jens Isaacsen Gruen, ved Holden, 1 Aar 7 Uger 2 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
6. Gunhild Isaksdatter f. 17/4-1795 g.m. Anders Andersen fra Holla gård. Bodde en tid på Ødegården under Fen øvre.
7. Anders f. 29/8-1797 d. 6/1-1806. "
Anders Isacsen Gruen, 8 Aar."
8. Berthe Isaksdatter f. 22/11-1799 g.m. gruvearbeider Gunder Nilsen. Se nedenfor.
9. Kirsten Isaksdatter f. 9/11-1803 g.m. John Arvesen Hvalen. Se Hvalen(1) i Helgen.
Bruker ca. 1786.

F.f. Isaac Jensen Gruen og Gunnild Tronsdatters Jon: Isaac Andersen Gruen, Kiøstol Namløs, Rasmus Namløs, Johanne Namløs, Kirsten Tronsd. Namløs.
F.f. Isaac Jensen Gruen og Gunnild Tronsdatters
Tron: Isaac Andersen Gruen, Kiøstold Tronsen Namløs, Anders Kittilsen Fæhn, Anne Andersd. Fæhn, Kirsten Tronsd. Namløs.
F.f. Isaac Jensen Gruen og Gunnild Tronsdatters
Anne: Anders Kittilsen Fæhn, Rasmus Tronsen Namløs, Ole Jensen Gruen, Johanne Rasmusd. Namløs, Maren Tronsd. Namløs.
F.f. Isaac Jensen Gruen og Gunnild Tronsdatters
Jens: Kiøstol Namløs, Isaac Andersen Gruen, Ole Jensen Gruen, Kirsten Tronsd. Fæn, Karen Jensd. Gruen.
F.f. Isaac Jensen Gruen og Gunnild Tronsdatters 
Jens: Isaac Andersen Gruen, Anders Kittilsen Fæhn, Ole Jensen Gruen, Ingeborg Jensd. Namløs, Maria Tronsd. Namløs.
F.f. Isaac Jensen Gruen og Karen Steensdatters
Gunnild: Jan Andersen Wrk., Ole Jensen Gruen, Anders Tronsen Namløs, Birte Isaacsd. Gruen, Birthe Steensd. Wrk.
F.f. Isaac Jensen Gruen og Karen Steensdatters 
Anders: Abraham Namløs, Ole Jensen Gruen, Jens Isaacsen Gruen, Birthe Steensd. Wrk., Thore Olsd. Kolle.
F.f. Isaac Jensen Gruen og Karen Steensdatters 
Birte: Isaac Andersen Gruen, Ole Jensen Gruen, Jens Isaacsen Gruen, Anne Andersd. Gruen, Anne Abrahamsd. Namløs.
F.f.
Isak Jensen Gruen og Karen Steensdatters Kirsten: Isak Andersen, Anne Namløs (+ foreldrene?).


Skifte etter Isak Jensen her i 1830.

Enka Karen Steensdatter flytta på sine eldre dager til dattera Kirsten Isaksdatter på Hvalen(1) i Helgen.

Gruvearbeider, husmann
Ole Jensen Gruben herfra dpt. 8/10-1769 d. 28/12-1836 på Gruva, s.a. Jens Jonsen Gruben.
g1g i Holla 24/10-1793 m. Anne Andersdatter fra Gunnerud under Prestegården dpt. 16/4-1772 d. 28/11-1819 på Gruva, 47 1/2 år gml., d.a. Anders Arnesen Gunnerud.
g2g i Holla 16/4-1821 m. Ingeborg Andersdatter f. ca. 1787.
1. Karen Olsdatter f. 9/12-1794 g.m. Ole Anundsen Hvalen. Se Hvalen(2) i Helgen.
2. Anders Olsen f. 24/8-1797. Bodde på Gruveplassene.
3. Birte f. 9/8-1800 bg. 20/8-1800. "Birte Olsd., Gruen, ved Holden, 1 Uge 4 Dage."
4. Jens Olsen f. 10/9-1801. Se Strandsplass under N. Fen.
5. Ingeborg Olsdatter f. 13/9-1804 g1g m. Gunder Andersen. Se Haugen under N. Jøntvedt.
6. Ole Olsen f. 5/11-1807. Se Familie 3 - Febakke 1865 under S. Namløs.
7. Gunhild Olsdatter f. 25/7-1810 g.m. smed Jon Nilsen Lindgren. Se
Haugbakken under Prestegården.
8. John Olsen f. 9/4-1814. Se Familie 2 - Febakke 1865 under S. Namløs.
Bruker sammen med broren ovenfor.

F.f.
Ole Jensen Gruen og Anne Andersdatters Karen: Isaac Andersen Gruen, Isaac Jensen Gruen, Karen Pedersd. Fæhn, Aaste Christophersd. Gunerud, Anne Andersd. Gunerud.
F.f. Ole Jensen Gruen og Anne Andersdatters 
Anders: Isaac Jensen Gruen, Johannes Gunnerud, Anders Gunnerud, Kirsten Tronsd. Holden, Inger Isaacsd. Gruen.
F.f. Ole Jensen Gruen og Anne Andersdatters 
Birte: Isaac Andersen Gruen, Arne Andersen Gunerud, Jens Andersen Gunerud, Karen Steensd. Gruen, Sidsel Thordsd. Eje.
F.f. Ole Jensen Gruen og Anne Andersdatters
Jens: Johannes, Arne og Anders Gunnerud, Ingeborg Hansd. Namløs, Ingeborg Kittilsd. Fæhn.
F.f.
Ole Jensen Gruen og Anne Andersdatters Ingeborg: Isak Andersen, Peder Isaksen, Anders Gunnerud, Karen Jensd. Gruen, Kirsti Kringlefit.
F.f. Ole Jensen Gruen og Anne Andersdatters
Ole: Isac Andersen, Isac Jensen, Johannes Gunrud, Kirsten Fæhn, Gunild Isacsd. Gruen.
F.f. Ole Jensen Gruen og Anne Andersdatters
Gunnild: Isak og Anders Jensen Gruen, Peder Isaksen, Inger Clausd., Anne Gruen.
F.f. Ole Jensen Gruen og Anne Andersdatters
Jon: Margrethe Clausd. Gruen, Kari Olsd. Gruen, Isach Andersen Gruen, Isach Jensen Gruen og Niels Isachsen Gruen.

Det ble ingen barn andre i ekteskap.

Skifte etter Ole Jensen Gruben i 1837.

Gruvearbeider, husmann
Gunder Nilsen Gruben fra Sagene f. 18/7-1806 d. 20/12-1851 i en ulykke ved Gruva, 48(!) 1/2 år gml., s.a. sagmester Nils Jensen. Se Familie 47 - Sagene 1822.
g1g i Holla 10/11-1827 m. Berthe Isaksdatter fra Gruva f. 22/11-1799 d. 13/4-1838 på Gruva, 37 1/2 år gml., d.a. Isak Jensen Gruben. Se Familie 2 - Gruva 1801.
Forlovere: "
Hans Sannesmoen og Hans Næberud."
g2g i Holla 27/12-1838 m. Marthe Christensdatter d.y. fra Febakke nedre under S. Namløs f. 11/2-1816 d. 19/10-1880, som enke på Gruva av lungebetennelse, 64 år gml., d.a. Christen Brynildsen Fæbakke.
1. Karen Gundersdatter f. 11/1-1828.
2. Ingeborg f. 25/12-1832 d. 13/6-1836 på Gruva, 3 1/2 år gml.
3. Nils Andreas f. 31/10-1834 d. 17/3-1837 på Gruva, 2 1/2 år gml.
4. Nils f. 9/4-1838 d. 22/4-1838 på Gruva, 13 dager gml.
Barn i 2. ekteskap:
5. Nils Gundersen f. 2/3-1840. Se Velkom under Kolstad store.
6. Christen Andreas Gundersen f. 24/3-1843. Gruvearbeider i 1865.
7. Jens Gundersen f. 15/3-1846. Se M. Jøntvedt(2) "Haugjordet".
0. Dødfødt Drengebarn f. 14/4-1849.
8. Andreas Gundersen f. 21/9-1850 d. 27/12-1868 på Gruva av tæring, som grubearbeider 18 år gml.
Bruker ca. 1840.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gunder Nielsen Saugbr. og Berthe Isachsdatters Karen: Kirsti Isachsd. Grua, Anne Bjørnsd. Uhlefos Gaard, Jens Nielsen Saugbr., Niels Abrahamsen Saugbr., Hans Nielsen Saugbr.
F.f.
Grubearbeider Gunder Nielsen og Berthe Isachsdatters Ingeborg: Kirsten Isachsd. Hvalen, Gunnild Olsd. Søwe, Jens Nielsen Bergeth, Jon Arvesen Hvalen, Ole Nielsen Uhlefossgaarden.
F.f. Huusmand Gunder Nilsen Gruben og Berthe Isaksdatters
Niels Andreas: Karen Jahnsd. Vibetoe, Anne Christophersd. Røgstuen, Anders Olsen Gruben, Svennung Thomasen Vibetoe, Anders Christophersen Lucenæs.
F.f. Gunder Nielsen Gruben og Berthe Isaksdatters
Niels: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Død uden at komme i Kirken. Hjemmedøbt af  Madame Hoell."
F.f. Huusmand Gunder Nielsen Gruben og Marthe Christensdatters
Niels: Elisabet Jensd. Fæbakke, Karen Christensd. Omtved, Christen Brynnildsen Fæbakke, Brynnild Christensen Kaasen, Anders Christensen Wrk.
F.f. Huusmand Gunder Nielsen Gruben og Marthe Christensdatters
Christen Andreas: Berthe Asgjærsd. Gruben, Karen Christensd. Fæbakke, Anders Olsen Gruben, Brynnild Christensen Kaasen, Gullik Christensen Wrk.
F.f. Huusmand Gunder Nielsen Gruben og Marthe Christensdatters
Jens: Elisabeth Jensd. Fæbakke, Kari Christensd. Fæhn, Anders Olsen Gruben, Jens Jensen Lillejordet, Niels Halvorsen Gruben.
F.f. Huusmand Gunder Nilsen Gruben og Marthe Christensdatters
Andreas: Maren Anne Olsd. Wrk., Maria Isaksd. Gruben, Isak Isaksen Gruben, Anders Olsen Gruben, Gullik Christensen Wrk.

Teksten i kirkeboka ved Gunder Nilsen Grubens begravelse:
"
Fandtes død i Borrigs gruben. Uforsigtighed havde foranlediget hans fald fra Jordvejs-gang, hvor ellers Ingen Pladse at gaa."

Skifte etter Berthe Isaksdatter her i 1838.
Skifte etter Gunder Nilsen i 1852.

Gruvearbeider, husmann
Claus Gustav Klausen (Gustav Klausen) fra Cappelens Kåsa under Kolle f. 23/4-1877, s.a. gruvearbeider Claus Olsen.
g1g hos Skien byfogd 8/11-1901 m. Petrea Emilie Pettersdatter fra Øyestad, Aust Agder f. 16/11-1883 d. 30/4-1913 på Gruben av "Tæring.", d.a. verksarbeider Petter Jon Pettersen.
Forlovere: "Gaardbr. Anders Andersen Bergen (Bergan) og gruvearbeider Martin Olausen Brække."
g2g i Holla 1/5-1915 m. Berta Marie Hansdatter (Jensen) fra Brunlanes f. 1892, d.a. matros Hans Anton Jensen.
Forlovere: "
Anders A. Borgen og Syvert Albert Syvertsen."
1. Klara Marie Klausen f. 14/5-1902.
2. Jenny Amanda Klausen f. 10/6-1903.
3. Sverre Gustav Klausen f. 6/10-1905.
4. Olaf Emil Klausen f. 11/9-1908.
5. Paul Konrad f. 18/1-1912 d. 16/12-1912 på Gruven av "Katarr."
Barn i 2. ekteskap:
6. Kristian Henry f. 11/7-1915 d. 27/1-1919 på Gruven av "Lungebetændelse."
7. Paul Konrad Klausen f. 1/2-1918 (døpt i Helgen kirke).
8. Kristian Henry Klausen f. 26/11-1920.
9. Mary Johanne Klausen f. 6/8-1922.
Bruker ca. 1901.

Ved vielsen var det notert at de ble viet av byfogden i Skien, grunnet at brudgommen hadde meldt seg ut av Statskirken.

F.f. Grubearb. Gustav Klausen Gruben og Petra Emilie Petersdatters Klara Marie: Andrea Bredesen Gruben, Anne Klausd. do., Klaus Olsen do., Martin Brække Namløs, Jørgen Jespersen, Skotfos.
F.f. Grubearb. Gustav Klausen, Gruben og Petra Amalie Petersdatters 
Jenny Amanda: Enke Andrea Klausd. Gruben, Julie Klausd. do., Peter Petersen do., Hans Adriansen Dalen.
F.f. Grubearb. Gustav Klasen, Gruben og Petra Emilie Petersdatters 
Sverre Gustav: Sofie Jespersen, Solbakken, Mathilde Elise Petersd. Fæhn, Grubearb. Talleiv Olsen (Omdal) Helgeroen, do. Anund E. do og do. Hans Stensholt Gruben.
F.f. Grubearb. Gustav Klausen Gruben og Petra Pettersens 
Adolf Emil (Olav Emil?): Enke Andrea Bredtvet Gruben, pige Anne Petersen Namløs, Arb. Andreas Jespersen, Skotfos, Arb. John Aanonsen Sveigdalen.
F.f. Grubearb. Klaus Gustav Klausen Gruben og Petra Emilie Pettersdatters 
Paul Konrad: Sofie Jespersen Skotfos, pige Gunhild Eriksen Gruben, Arb. Andreas Jespersen Skotfos, Grubearb. Peter A. Petersen Gruben.
F.f.
Grubearb. Gustav Klausen, Gruben og Berta Jensdatters Kristian Henry: Kone Sofie Jespersen, Pige Laura Jensen, Grubearb. Andreas Jespersen, Grubearb. Karl Bolstad.
F.f. Grubearb. Gustav Klausen, Gruben og Berta Marie Jensens 
Paul Konrad: Kone Sofie Jespersen, Skien, pike Jenny Klausen, Skien, Vognmand Magnus Jespersen, Skien og Barnets Far.
F.f.
Grubearb. Klaus Gustav Klausen, Gruben og Berta Marie Jensens Kristian Henry: Forældrene, Kone Anne Marie Ellefsen og Sverre Gruben.
F.f.
Grubearb. Gustav Klausen Gruben, Gruben og hustru Bertha Maries Mary Johanne: Kone Sofie Jespersen, Klara Gruben, Faren, Sverre Gruben.

Losjerende gruvearbeider i 1910: Ungk. Nils Karlsen f. 12/6-1888 i Holla.

Husa på denne eiendommen lå omlag 20 meter fra den gamle postvegen. I 1909 ble de revet og nye hus ble reist opp under åsen.
En del av denne jorda (ca. 13 mål tilsammen) ble solgt til Anders Fen i 1913 og resten, bortsett fra frukthagen, gikk til Gruvehaugen.

Olai Gustavsen.
g.m. Ingeborg Wik fra SaIhus ved Bergen.
Bruker i 1963.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Gruvehaugen - Grubehaugen

Beliggende i Øvervoldsåsen under gården Fen nordre (nedre). En husmannsplass med litt jord.
Hele området, bortsett fra gårdene, var bebodd av gruvearbeidere.

Gruvearbeider, husmann
Jon Bjørnsen Gruen fra Kåsa under Hustvedt i Melum dpt. 26/3-1702 bg. 11/6-1775. "Jon Biørnsen Gruen, ved Holden, 78 Aar.", s.a. skomaker Bjørn Bjørnsen.
g. i Holla 19/11-1724 m. Marthe Rolfsdatter fra Lunde nedre(1) i Valebø f. ca. 1703 bg. 27/3-1777. "Marthe Rolfsd. Gruen, ved Holden, 74 Aar.", d.a. Rolf Andersen Lunde.
1. Kirsten Jonsdatter f. ca. 1725 bg. 27/8-1758. "Kirsten Jonsd. Gruen, 32 Aar."
2. Anders Jonsen dpt. 21/7-1726. Bodde på Gruva. Se nedenfor.
3. Jon Jonsen dpt. 29/8-1728 g. i Ø- Porsgrund 7/7-1772 m. Inger Andersdatter. Bodde i V. Porsgrunn.
4. Marthe Jonsdatter dpt. 27/5-1731.
5. Maren Jonsdatter dpt. 1/5-1735 g.m. Ole Nilsen Sandbakken. Se Familie 26 - Verket 1782.
6. Guri Jonsdatter dpt. 24/9-1737.
7. Jens Jonsen dpt. 28/8-1740. Se Gruva.
Bruker ca. 1725.

"Jon Biørnsen" er første gang nevnt i Holla kirkebok som fadder i 1721.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Jon Biørnsen og Marte Rolfsdatters Anders: Rolf Lunde, Anders Lunde, Søren Fæhn, Karen Poulsd., Anne Jensd.
F.f. Jon Biørnsen og Marte Rolfsdatters
Jon: Lars Fæhn, Anders Rolfsen, Siver Rasmusen, Maren Gruen, Karen Anunsd.
F.f. Jon Biørnsen og Marte Rolfsdatters
Marte: Anun Fæhn, Lars Hansen, Søren Fæhn, Katrine Brun, Karen Anunsd.
F.f. Joen Gruens og Marte Rolfsdatters
Maren: Johannes Borgen, Thoer Fæhn, Ingebor Fæhn, Maren Jensd.
F.f. Jon Gruen og Mari Rolfsdatters
Guri: Christen Lorensen, Thoer Fæhn, Catrina Fæhn, Maren Svensd.
F.f. Jon Gruen og Marte Rolfsdatters
Jens: Hans Vale, Poul Helgen, Knud Fæhn, Anna Lucenæs, Marte Lucenæs.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Gruvearbeider, husmann
Anders Jonsen Gruen herfra dpt. 21/7-1726 bg. 27/10-1788. "
Anders Jonsen Gruen, ved Holden, 62 Aar.", s.a. Jon Bjørnsen Gruen.
g. i Lunde 25/10-1756 m. Gunhild Isaksdatter fra S. Fen(5) dpt. 31/12-1719 bg. 24/5-1784. "
Marthe Isaacsd. Gruen, ved Holden, døde af den her gaaende Sot, 64 Aar 20 Uger 1 Dag.", d.a. Isak Jacobsen.
Forlovere: "Jon Hannetov og Anders Grinnie."
1. Isak Andersen dpt. 15/1-1758. Se nedenfor.
2. Karen Andersdatter dpt. 27/1-1760 bg. 10/7-1781. "
Karen Andersd. Gruen, ved Holden, 21 Aar 22 Uger." Ugift.
Bruker 1758.

F.f. Anders Jonsen Gruen og Gunnil Isachsdatters Isach: Thomas Fæhn, Søren Fæhn, Gunnil Fæhn, Marte Fæhn, Maren Gruen.
F.f. Anders Gruen og Gunnil Isachsdatters
Karen: Thomas Fæn, Kittil Fæn, Lars Fæn, Marthe Fæn, Berte Isachsd. Fæn.

Bergbryter (gruvearbeider), husmann
Isak Andersen Gruben herfra dpt. 15/1-1758 d. 5/7-1827 på Gruva, 69 1/2 år gml., s.a. Anders Jonsen Gruben.
g1g i Holla 5/10-1777 m. Inger Jensdatter fra Sagbruket dpt. 29/9-1753 bg. 28/8-1809. "
Inger Jensd. Gruen, 56 Aar.", d.a. Jens Gulbrandsen. Se Familie 6 - Saga 1740.
Forlovere: "Peder Pedersen S. Fæn og Kittil Isachsen S. Fæn."
g2g i Holla 30/7-1810 m. enke Inger Margrethe Clausdatter fra Kåsa under Værstad dpt. 4/9-1774 d. 22/8-1825 på Gruva, 52 år gml., d.a. Claus Jacobsen Kaasa.
1. Jens Isaksen dpt. 29/3-1778 bg. 16/2-1810. "
Jens Isaksen Gruen, 32 Aar." Ugift.
2. Inger Isaksdatter f. 11/10-1779 g.m. Hans Hansen Herøen på Herøya i Eidanger.
3. Peder f. 4/1-1781 bg. 11/7-1781. "
Peder Isaachsen Gruen, ved Holden, 27 Uger."
4. Peder Isaksen f. 28/5-1782. Se Haugen under N. Jøntvedt.
5. Anders Isaksen f. 30/5-1785 bg. 21/5-1802. "
Anders Isaksen Gruen, 16 Aar."
6. Gunhild Isaksdatter f. 6/3-1787 bg. 12/7-1810. "
Gunild Isaksd. Gruen, 26 Aar."
7. Karen Isaksdatter f. 31/1-1791. Konf. i Holla 1807.
8. Nils Isaksen f. 19/4-1793 d. 13/1-1816 på Gruva, 23 1/2 år gml.
9. Isak Isaksen f. 28/3-1795. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
10. Inger Gurine f. 5/6-1812 d. 19/1-1815 på Gruva, 2 1/2 år gml.
11. Anders f. 5/11-1814 d. 29/3-1815 på Gruva, 4 mnd. gml.
12. Claus Isaksen f. 2/8-1817. Konf. i Holla 1833.
Bruker ca. 1778.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Isach Gruen og Inger Jensdatters Jens: Kittil Fæn, Anders Fæn, Niels Biørndal, Karen Fæn, Karen Andersd. Gruen.
F.f. Isaac Andersen Gruen og Inger Jensdatters 
Inger: Kittil Fæhn, Jens Gruen, Anders Fæhn, Anna Fæhn, Maren Jensd. Fæhn.
F.f. Isaach Gruen og Inger Jensdatters
Peder: Tollef Søndre Fæhn, Niels Biørndal, Isaach Jensen Gruen, Anne Søndre Fæhn, Karen Andersd. Gruen.
F.f. Isaach Andersen Gruen og Inger Jonsdatters
Peder: Anders Gruen, Jens Rasmussen Saugbrugsdreng, Isaach Gruen den yngre, Anna Jørgensd. Fæhn, Karen Pedersd. Fæhn.
F.f. Isaac Andersen Gruen og Inger Jensdatters
Anders: Niels Biørndal, Jens Rasmussen Saugbr., Isaac Jensen Gruen, Anna Andersd. Fæhn, Maren Jensd. Tved.
F.f. Isaac Andersen Gruen og Inger Jensdatters 
Gunnild: Isaac Jensen Gruen, Jens Rasmussen Saugbr., Ole Pedersen Fæhn, Gunnild Tronsd. Gruen, Karen Kittilsd. Fæhn.
F.f. Isaach Andersen Gruen og Inger Jensdatters
Karen: Henric Sørensen Wrk., Jens Rasmussen Saugbr., Ole Jensen Gruen, Gunnild Tronsd. Gruen, Karen Jensd. Gruen.
F.f. Isaac Andersen Gruen og Inger Jensdatters
Niels: Henric Sørensen Wrk., Isaac Jensen Gruen, Ole Pedersen Wrk., Karen Pedersd. Fæhn, Karen Jensd. Gruen.
F.f. Isaac Andersen Gruen og Inger Jensdatters
Isaac: Jon Fæhn, Isaac Jensen, Ole Jensen Gruen, Karen Pedersd. Fæhn, Anne Andersd. Gruen.
F.f.
Isach Andersen Gruen og Inger Margrethe Clausdatters Inger Gurine: Ingebor Isachsd. Hvaløen, Kari Olsd. Gruen, Anders Larsen Hegnen, Peder Isachsen Hougen og Niels Isachsen Wrk.
F.f. Huusmand Isach Andersen Gruen og Inger Margrethe Clausdatters
Anders: Anne Gruen, Kari Gruen, Ole Gruen, Peder Hougen og Niels Gruen.
F.f. Huusmand Isach Andersen Gruen og Inger Margrethe Clausdatters
Claus: Ingebor Gruen, Kari Olsd. Hougen, Isach Jensen Gruen, Peder Hougen, Isach Isachsen Gruen og Anders Olsen Gruen.

Inger Margrethe Clausdatter var tidligere gift med Brynild Olsen. Se Lia under Bjerva i Helgen.

Skifte etter Isak Andersen her i 1827.

Gruvearbeider, husmann
Isak Isaksen Gruben herfra f. 28/3-1795 d. 19/11-1866 på Gruva av en "Sottesygdom", 72 1/2 år gml.
g1g i Holla 20/4-1816 m. Ingeborg Rasmusdatter fra Verket f. 18/5-1791 d. 25/7-1828 på "Gruen", 36 år gml., d.a. Rasmus Johannesen Kabbe. Se Familie 23 - Verket 1801.
Forlovere: "
Isach Gruen og Ole Gruen."
g2g i Holla 27/12-1828 m. Berthe Knudsdatter fra Grinna under Helgen store f. 31/8-1804 d. 17/3-1857 av "Krampetilfælde" på Gruva, 53 år gml., d.a. Knud Aslaksen Grinden.
1. Anne Isaksdatter f. 20/6-1816.
2. Inger Gurine Isaksdatter f. 30/6-1818.
3. Ingeborg f. 16/4-1821.
4. Isak Isaksen f. 21/1-1825. Se nedenfor.
5. Ingeborg f. 5/1-1828.
Barn i 2. ekteskap:
6. Maria Isaksdatter f. 8/9-1829.
7. Ingeborg Isaksdatter f. 10/12-1830.
8. Knud Isaksen f. 2/1-1833. Se Familie 1 - Tuftehagen 1865.
9. Anders Isaksen f. 1/4-1835.
10. Karen Isaksdatter f. 20/7-1837.
11. Berthe Isaksdatter f. 29/10-1839.
12. Nils Petter Isaksen f. 29/4-1842. Ugift gruvearbeider og bodde her i 1865.
13. Inger Andrea Isaksdatter f. 30/5-1846.
Bruker ca. 1828.

F.f. Inderste Isach Isachsen Gruen og Ingebor Rasmusdatters Anne: Anne Olsd. Wrk., Ingebor Johannesd. Wrk., Isach Gruen, Johannes Rasmusen Wrk. og Johannes Johannesen Wrk.
F.f. Huusmand Isach Isachsen Gruen og Ingebor Rasmusdatters
Inger Gurine: Inger Isachsd. Hærøen, Ingebor Johannesd. Wrk., Isach Andersen Gruen, Johannes Johannesen Wrk., Peder Boeslid, og Hans Hansen Hærøen.
F.f. Huusmand Isach Isachsen Gruen og Ingebor Rasmusdatters
Ingebor: Inger Margrethe Gruen, Anne Lisbeth Johannesd. Wrk., Isach A. Gruen, Anders Olsen Gruen og Jens Olsen Gruen.
F.f. Inderste Isach Isachsen Gruen og Ingebor Rasmusdatters
Isach: Ingebor Gruen, Kirsten Gruen, Isach A. Gruen, Johannes Johannesen Wrk., og Kittil Jensen Texle.
F.f. Huusmand Isach Isachsen Grua og Ingeborg Rasmusdatters
Ingeborg: Ingeborg Gruen, Gunnild Olsd. Gruen, Ole Jensen Gruen, Peder Isachsen Grua og Anders Olsen Gruen.
F.f. Isach Isachsen Gruben og Berthe Knudsdatters
Maria: Anne Hougen, Kirsten Halvorsd. Fæhn, Knud Aslachsen Roen, Anders Olsen Gruben og Ole Knudsen Holden.
F.f. Isach Isachsen Gruben og Berthe Knudsdatters
Ingeborg: Maren Jonsd. Gruben, Ingeborg Halvorsd. Fæhn, Anders Olsen Gruben, Gunder Nielsen Gruben, Ole Knutsen Roen.
F.f. Grubearbeider Isach Isachsen og Berthe Knudsdatters
Knud: Berthe Christensd. Helgen, Anne Isachsd. Gruben, Knud Aslachsen Boeslie, Jon Helgen, Ole Knutsen Roen.
F.f. Grubearb. Isak Isaksen og Berthe Knudsd. Grubens
Anders: Ingeborg Hansd. Fæbakke, Marthe Christensd. Teigen, Knud Aslaksen Boeslie, Asgjær Brynnildsen Fæbakke, Ole Jørgensen Gruben.
F.f. Huusmand Isak Isaksen Gruben og Berthe Knudsdatters
Karen: Maren Andersd. Roen, Anne Isaksd. Gruben, Knud Aslaksen Boeslie, Asgjær Brynnildsen Fæbakke, Anders Olsen Gruben.
F.f. Huusmand Isak Isaksen Gruben og Berthe Knudsdatters
Berthe: Marthe Christensd. Gruben, Anne Isaksd. Gruben, Gunder Nielsen Gruben, Anders Olsen Gruben, Ole Knudsen Roa.
F.f. Grubearbeider Isach Isachsen og Berthe Knudsdatters
Niels Petter: Anne Isachsd. Jordbakken i Mæhlum, Berthe Knudsd. Meelteig, Hans Olsen Jordbakken, Gunder Nielsen Gruben og Anders Olsen Jordbakken.
F.f. Huusmand Isak Isaksen Gruben og Berthe Knudsdatters
Inger Andrea: Taran Simonsd. Jordbakken af Solum, Anne Isaksd. ditto, Hans Olsen ditto, Even Olsen ditto, Isak Isaksen Fæhn.

Sønnen her,
Knud Isaksen ble 9/6-1856 far til Christen Knudsen, som ble født på en av Gruveplassene. Barnets mor var Aaste Christensdatter Gruben.
Knuds mor,
Berthe Knudsdatter hjemmedøpte barnet. Barnet var tvilling til et dødfødt barn.

Gruvearbeider, husmann
Isak Isaksen Gruben
herfra f. 21/1-1825 d. 13/7-1869 på Gruben, 48 år gml.
g. i Holla 3/4-1852 m. Anne Maria Johnsdatter fra Bjørndokka under Graver i Valebø
f. 12/2-1828 d. 22/10-1893 på Gruben av "Bronkit og Hjertefeil.", d.a. Jon Andersen.
Forlovere: "
Tollev Halvorsen Fæhn og Jens Halvorsen Fæhn."
1. Isak f. 8/2-1853 d. 18/3-1853. Kun hjemmedøpt.

2. Ingeborg Isaksdatter f. 4/2-1854.
3. Berthe Karine Isaksdatter f. 25/3-1857.
4. Isak Isaksen (tvilling) f. 17/5-1860. Se Søvedalen 8 under Tufte.
5. John Isaksen (tvilling) f. 17/5-1860. Se Familie 78b - Verket 1900.
6. Inger Maria Isaksdatter f. 21/8-1863 g.m. Vetle Hansen. Se Kåsene under S. Fen.
7. Anne Marie Isaksdatter f. 21/12-1865.

F.f. Grubearbeider Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsdatters Isak: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Tollef Fæhn, men død 18. Martz uden at komme i Kirken."
F.f.
Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsdatters Ingeborg: Anne Isaksd. Jordbakken, Karen Isaksd. Gruben, Hans Olsen Jordbakken, Isak Gruben senior, Ole Johnsen Bjørndokken.
F.f. Isak Isaksen Gruben og Anne M. Johnsdatters
Berthe Karine: Marthe Christensd. Gruben, Maria Isaksd. Søwe, Isak Gruben den ældre, Lars Thomassen Vrk., Nils Gundersen Gruben.
F.f. Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsdatters
Isak: Marthe Christensd. Gruben, Maria Tronsd. Bjørndokken, Isak Gruben ældre, Ole Johnsen Bjørndokken, Knud Isaksen Gruben.
F.f. Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsdatters
John: Karen Isaksd. Gruben, Anne Olsd. Fæbakke, Nils Petter Isaksen Gruben, Nils Gundersen og Gunder Gundersen ditto. Hjemmedøbt af Tollef Halvorsen Fæhn.
F.f. Husmand Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsdatters
Inger Maria: Karen Olsd. Øgaarden, Anne Helene Andersd. Fæhn, Knud Isaksen Øgaarden, Nils Petter Isaksen Gruben, Anders Gulbrandsen Øgaarden.
F.f. Husm. Isak Isaksen Gruben og Anne Maria Johnsdatters
Anne Marie: Maren Olsd. Tuftehagen, Anne Johnsd. Fæbakke, Knud Isaksen Tuftehagen, Nils Petter Isaksen Gruben, Ole Johnsen Fæbakke.

Under folketellinga 1891 bodde enka her som pensjonist fra Ulefos Jernværk. Hennes sønn Isak Isaksen bodde også
her som ugift former ved jernverket.
 

Senere beboere:

Ole Hansen Roligheten.
g.m. Ingeborg Verum fra Drangedal.

Gruvearbeider
Hans Framnes fra Framnes under Tufte f. 20/11-1888 på S. Namløs d. 1/3-1983.
g. 4/8-1912 m. Marie Torgrimsdatter fra Eik under Geitebua f. 9/4-1888 på Eik d. 15/1-1991, d.a. Torgrim Olsen Eek.

Bruker 1918.

Se denne familien på Framnes under Tufte.


| Hjem | Innhold |
| Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strandsplass - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |


Strandsplass - Malmbryggen - Strand
Bosted ved gruvene under Fen nordre (nedre).

Anund Malmbryggen er nevnt som fadder i Holla kirke fra 1719
Anders Malmbryggen er nevnt fra 1720
 

Lars Nilsen Strand var fadder i 1736 sammen med gruve-folk.
"
6/1-1736. Elef Tygesen og Anna Andersdatters Johanna. Fadd: Jon Gruen, Lars Nielsen Strand, Ingebor Fæhn, Ingebor Schippervold."

Gruvearbeider
Ellef Tygesen Strand
g. i Holla 26/12-1727 m. Anna Andersdatter Malmbryggen
1. Anne Ellefsdatter dpt. 3/9-1730.
2. Ingeborg Ellefsdatter dpt. 29/3-1733.
3. Johanna Ellefsdatter dpt. 3/1-1736.
4. Johan Ellefsen dpt. 15/5-1738.
5. Kirsten Ellefsdatter dpt. 6/9-1739.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Elef Tygesen og Anne Andersdatters Anne: Hans Svensen, Anders Nielsen, Niels Andersen, Marte Gruen, Anne Christophersd.
F.f. Elef Tygesen og Anne Andersdatters
Ingebor: Jon Gruen, Jens Knudsen, Anders Lucænæs, Marte Gruen, Karen Anunsd. Fæhn.
F.f.
Elef Tygesen og Anna Andersdatters Johanna: Jon Gruen, Lars Nielsen Strand, Ingebor Fæhn, Ingebor Schippervold.
F.f. Elef Strand og Anna Andersdatters
Johan: Ole Svensen, Halvor Fhæn, Anna Lucenæs, Ragnil Helgesd.
F.f. Elev Strand og Anna Andersdatters
Kirsten: Søren Schipervold, Hans Søvestrand, Anna Lucenæs, Torber Tygesd.
 

Ellef Tygesen er første gang nevnt i Holla kirkebok som fadder i 1724.

Gruvearbeider
Jens Olsen Strandsplads fra Gruben under N. Fen f. 10/9-1801 d. 14/9-1875 på Strandsplads, 74 år gml., s.a. Ole Jensen Gruben.
g. i Holla 29/11-1823 m. Maria Hansdatter fra Kolstad lille f. 5/7-1803 d. 26/4-1882 ved Gruben, av "Tæring", d.a. Hans Hansen Kolstad.
Forlovere: "Isak Andersen Gruen og Ole Roligheden."
1. Anne Jensdatter f. 11/5-1827 g.m. enkem. Anders Christophersen. Se Lysnes under Namløs nedre.
2. Ingeborg Jensdatter f. 8/10-1831 g.m. Claus Olsen Kaasa. Se Gruben.
3. Hans Andreas Jensen f. 8/10-1834. Se Familie 15a - Verket 1875.
4. Ole Jensen f. 30/9-1837.

F.f. Huusmand Jens Olsen Gruen og Maria Hansdatters Anne: Anne Hansd. Roligheden, Ingebor Hansd. Romnæs, Ole Gruen, Anders Olsen Gruen og Ole Amundsen ældre.
F.f.
Huusmand Jens Olsen Hvalen og Maria Hansdatters Ingeborg: Karen Olsd. Hvalen, Gunnild Olsd. Søve, Ole Amindsen ældre, Aschjær Brynnildsen Fæbakke, Ole Olsen Gruben.
F.f. Gaardmand Jens Olsen Hægna og Maria Hansdatters
Hans Andreas: Johanne Hansd. Hagen, Anne Karine Jonsd. Helgen, Ole Anundsen Hvalen, Anders Olsen og Jon Olsen Gruben.
F.f.
Gaardmand Jens Olsen Lillejordet og Maria Hansdatters Ole: Ingeborg Olsd. Haugen, Anne Maria Asgjærsd. Fæbakke, Jens Jensen Lillejordet, Anders Olsen Gruben, Niels Halvorsen Lillejordet, John Andersen Wrk.

Kreaturhold i 1875: 1 ku, 1 geit.


| Hjem | Innhold |
| Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |

 


Øvervoldsåsen er den parten av Fen nedre (nordre) på 2 meller (4 settinger), som var beneficeret (eid av) Holden kirke.
Prost Alstrup i Bamble kjøpte opp mye kirkegods i Telemark før 1734. Øvervoldsåsen solgte han 9/10-1734 til Justisraad
Herman Leopoldus, som få år seinere kjøpte adelsskap av kongen i København og tok navnet Løvenskiold.


Øvervoldsåsen A
Gnr 25 - bnr 6. Eid av Ulefos jernværk.

Tømrer, sjaktbygger i jerngrube
Kittil Kittilsen Elvesæter fra Sandsvær f. 26/10-1862 d. 11/8-1940.
g.m. Grethe Olava Nilsdatter Holstrøm fra Kongsberg f. 8/7-1866 d. 28/1-1934.
1. Kjartan Elvesæter f. 1884 på Kongsberg. Jerngrubearbeider i 1900.
2.
Nilsine Elvesæter f. 1885 på Kongsberg. Hjelper med Husstellet (1900).
3. Birgitte Kittilsdatter f. 27/11-1886 på Kongsberg. På besøk i 1910, gift arbeiderkone.

4. Nils Elvesæter f. 1887 på Kongsberg.
5. Sigrund Kittilsdatter f. 28/11-1888 på Kongsberg. Tjenestepike i 1910.

6. Berta Kittilsdatter f. 26/7-1891 på Kongsberg.
7. Otelie Kittilsdatter f. 12/2-1894 på Kongsberg. "Aandssvak".
8. Ivar Kittilsen f. 17/3-1900 på Kongsberg.
9. Sigmund Kittilsen f. 13/1-1903 i Holla d. 2/1-1982. "Født åndssvak". Ugift.
10. Gunvor Kittilsen f. 24/4-1904.
11. Gustav Kittilsen f. 29/12-1906
Bruker i 1900.

Foreldrene og Sigmund er gravlagt på Kronborg gamle.


| Hjem | Innhold |
| Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |

 


Øvervoldsåsen B
Gnr 25 - bnr 7.
Eid av Ulefos jernværk. Brakke med 4 leiligheter i 1910, og 2 bebodde leiligheter i 1920.

Familie 1.
Øvervoldsåsen 1910.

Gruvarbeider, minerer
Andreas Olsen Bolstad fra Voss f. 10/9-1859 d. 31/3-1913 på Febakke under Namløs av "Lungebetændelse."
g.m. Hanna Hansdatter fra Lunde i Tel. f. 14/6-1869 (dpt. 17/7-1870 i Lunde) d. 10/2-1944 i Skien, d.a. pige Gunhild Thygesdatter Ka..dalen og uk. Hans Halvorsen Kleppe.
1. Oskar Adolf Bolstad f. 24/11-1892 i Skafså. Se Evje und. Søve.
2. Karl Henry Bolstad f. 25/9-1894 i Skafså. Flytta til Herøya rundt 1930-tallet. Ble valgt til formann i Herøya Arbeiderforening (HAF) i 1950.
3. Emil Bolstad f. 25/1-1897 i Skafså.
4. Martha Marie Bolstad f. 14/6-1899 i Skafså d. 8/7-1986 g. i Holla 22/12-1928 m. agronom i Gjerpen Olaf (Larsen) Siljan fra Skien f. 11/2-1894 d. 10/12-1969. Gravlagt på Gjerpen i Skien.
5. Arthur Olaf Bolstad f. 13/8-1901 i Holla d. 7/11-1953 g.m. Ingeborg Kristina f. 1/5-1906 d. 11/4-2000. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
6. Anna Helene Bolstad f. 8/12-1903.
7. Josefine Olava f. 7/8-1907 d. 11/1-1908 på Gruben av "Diarrè".
8. Fritjof Johan Bolstad f. 30/7-1911.

F.f. Grubearb. Andreas Olsen Bolstad, Lysnes, Namløshagen og Hanna Hansdatters Artur Olaf: Kone Lovise Hansen Lysnes, Grubearb. Søren Hansen do., do. Martin Hansen do., Pige Inger Hansen do.,
Grubearb. Kristian Johansen Namløshagen.
F.f. Grubearb. Andreas Bolstad, Lysnæs og Hanna Hansdatters 
Anne Helene: Lovise Hansen, Lysnæs, Søren Hansen do., Even Tygesen do., Kristine Sørensd. do.
F.f. Grubearb. Andreas Olsen Bolstad, Fæhn og Hanna Hansdatters 
Josefine Olava: Berte Svendsen Fæhn, Grubearb. Karl Bocklund og Barnets Forældre.
F.f. Grubearb. Andreas Olsen Bolstad, Gruben og Hanna Hansdatters 
Fritjof Johan: Kirsten Torsberg, pige Kari Rinde, Fæhn, Grubearb. Kristen Torsberg, Grubearb. Thor Sivertsen Ødegaarden.

Da denne familien kom til Holla rundt 1900, bodde de først i arbeidsbrakka for gruvearbeidere på Lysnes under Namløs.
Fra 1906 bodde de på stedet som ble kalt "Gruben" i Øvervoldsåsen.

Enka Hanna Bolstad flytta til sin sønn Arthur Olaf Bolstad i Skien og er gravlagt på Nordre gravlund sammen med hans familie.


Familie 2.
Øvervoldsåsen 1910.

Gruvarbeider, enkemann
Halvor Anundsen Møllen fra Skafså i Mo f. 23/9-1866.
g.m. Anne Gundersdatter f. ca. 1878.
1. Aanund Møllen f. 12/12-1895 i Mo.
2. Signe Møllen f. 2/4-1898 i Mo.
3. Johan Møllen f. 10/8-1902 i Mo.
4. Hanna Karoline Møllen f. 19/12-1904 i Holla.

Tjenestepike Else Anundsdatter f. 31/5-1869 i Mo i Tel..
Albert Olsen Møllen f. 20/1-1898 i Mo. Hennes sønn.


Familie 3.
Øvervoldsåsen 1910.

Dagarbeider ved malmvaskeriet ved Fensgruvene
Knut Kittilsen f. 11/1-1887 i Mo i Tel.
Halvbror: Johne Halvorsen f. 30/5-1895 i Seljord. Gruvearbeider.
Halvbror: Torgeir Halvorsen f. 30/5-1897 i Seljord.
Halvbror: Halvor Halvorsen f. 14/1-1900 i Seljord.

Gunhild Knutsdatter f. 17/12-1853 i Mo i Tel. Mor til Knut, enke med føderaad, har litt fattigunderstøttelse.


Familie 4.
Øvervoldsåsen 1910.

Arbeider ved malmvaskeriet
Ellef Sveinungsen Verpe f. 13/4-1862 i Lunde i Tel.
g.m. Anne Marie f. 5/1-1864 i Holla.
1. Sveinung Ellefsen f. 2/6-1898 i Lunde.
2. Marie Ellefsdatter f. 28/6-1901 i Lunde.

Losjerende:
Arbeider i vaskeriet ved Fens jerngrube, Johan Valøen f. 19/4-1893 i Solum.


| Hjem | Innhold |
| Gamle N. Fen | N. Fen 1 | N. Fen 2 | N. Fen 3 - Klokkergården | N. Fen 4 |
| Hagen | Stigergruva | Gruva | Gruvehaugen | Strand - Malmbryggen | Øvervoldsåsen A | Øvervoldsåsen B | Øvervoldsåsen C |
| Hustomter |

 


Øvervoldsåsen C
Gnr 25 - bnr 7.
Eid av Ulefos jernværk. Brakke med 2 leiligheter.

Familie 1.
Øvervoldsåsen 1910.

Malmvasker ved Fens jerngruve
Ole Anundsen Møllen f. 17/8-1871 i Mo i Tel.
g1g Kari Olsdatter f. ca. 1871.
g2g m. Petra Amalie Pettersdatter f. ca. 1883 d. ca.

1. Kristen Møllen f. 6/6-1897 i Mo.
2. Johanne Møllen f. 3/10-1899 i Mo.
3. Olga Andrine Møllen f. 25/4-1901 på Rauhaug under Vipeto.
4. Jenny Amalie Møllen f. 16/5-1903 ved Gruben.

Tjenestepike Andrea Strømhaug f. 9/5-1891 i Mo i Tel. Ugift.
Sigrid Oskarsdatter f. 25/10-1908 i Ø. Aker, datter til Andrea Strømhaug.
 


Familie 2.
Øvervoldsåsen 1910.

Gruvearbeider, minerer
Karl Johan Svendsen fra Sverige f. 10/12-1851.
g.m. Berte Nilsdatter fra Lunde i Tel. f. 14/12-1857.
1. Klara Bertine Svendsen f. 6/5-1900 i Bakke.

Gruvearbeider, enkemann, inderst
Peder Nilsen Strømme fra Lunde i Tel. f. 13/2-1860.
1. Gunder Pedersen f. 28/2-1899 i Lunde.

 


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no