ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Vipeto nedre

Gnr 22 i Holla kommune

Oppdatert 22.01.2024


| Hjem | Innhold |
| Gamle Vipeto nedre | Vipeto nedre 1 | Vipeto nedre 3 |
| Juvet østre | Juvet vestre - Dalen |
| Hustomter |


Det eldste Wibetoe har sannsynligvis blitt delt opp i 3 gårder en gang i senmiddelalder (1300-1500).

Vipeto øvre (trolig den eldste) hadde i mange år en landskyld på 3 tønner og 2 huder. Kun i privat eie.

Vipeto nedre (1600: Nigal) hadde en landskyld på 5 tønner, hvor 4 tønner var eid av Holla presteboel etter reformasjonen 1536.
De 4 tønnene var tidligere gitt bort som gave til den katolske kirke, som avlat. Det var derfor sognepresten som tok
seg av forvaltning av denne jorda, slikt som festekontrakter og husmannskontrakter o.l.

Vipeto mellom (1600: "Midgaard") hadde en landskyld på 2 huder. Kun i privat eie.


Gamle Vipeto nedre

Gammel landskyld: 5 tønner korn, hvorav 4 tønner var såkalt klostergods. En gård på 4 tønner måtte betale skatt som en "fuld-gård".

Det var under denne gården husmannsplassen Juvet ble rydda på begynnelsen av 1700-tallet.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

3 Brukere av Vibeto-gårder under tiendeskatten 1610:
Lars Wibetaa (øvre), Peder Wibetaa (nedre) og Tarald Wibetaa (midtre).

Bonde, leilending
Peder Wibethaa død ca. 1611.
g.m. Anne.
Bruker i 1591 - 1611.

"Peder Wibethaa" var en av 12 utsendinger fra Holla til kongehyllingen av kong Christian IV på Akershus slott i 1591.

Kilde: "Seglteginger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610." (Norsk slektshistorisk forening 2010).
Allmuen i Holden Søfve rette stefnestue 19de Apriil Anno 1591: Gunduoll E. Namløs (G.E.), Halduor Gemelsøn Hoffthued, Helge Tolleson Brende, Olluff Arnarsøn Omthued,
Oluff Olluffson Helgen (S.O.), Torgius Ollufsson Feen (T.O.), Anders H. Eide (A.H.), Rasmus Ythrebød, Asgier Sødue (Søve), Peder Wibethaa, Kithill Werrestad og Knud Jøntued."
Disse utsendingene var ganske sikkert ikke tilfeldig utvalgt til denne oppgaven (G.S.).

Kilde: Lensregnskaper Bratsberg len, tienden 1610: Peder Wibetaa.
Kilde: Lensregnskaper Bratsberg len, Landskatt 1611: Enken Anne.
Kilde: Lensregnskaper Bratsberg len, Saltverksskatt 1613-1614: Tarald Wibettaa.

Bonde, lensmann, leilending
Tyge Andersen Wibetoe død ca. 1648*.
g1g m. første kone.
g2g m. andre kone.
1. Gullik Tygesen f. ca. 1609 (iflg. manntallet 1665). Se Gamle Sannes øvre.
2. Peder Tygesen f. ca. 1620 (hjemme i 1645) bruker av Røymål i Lunde fra 1648 til 1671. Kilde: Hollaminner 2009, side 18 (Halvor Sigurdsen).
    g.m. Aslaug Nielsdatter fra Tyri i Lunde, d.a. Nils Olsen Tyri (kilde: nevnt i tingboka 1708). Barn etter Søveskiftet:
    a. Tyge Pedersen Sundbø f. ca. 1650 d. før 1712 g.m. Anne Halvorsd. Verpe. 4 barn etter Søveskiftet:
        aa. Mari Tygesdatter f. ca. 1683 bg. 1762.
        ab. Peder Tygesen Sundbø f. ca. 1698.
        ac. Niels Tygesen Sundbø f. ca. 1702.
        ad. Aslaug Tygesdatter f. ca. 1702 bg. 1754.
    b. Gunnulf Pedersen. Kildene forteller intet.
    c. Berthe Pedersdatter d. før skifte etter søstra Gunhild Lundtveit i 1732, g.m. sitt søskenbarn Jon Haraldsen Kjelldal i Lunde. 7 levende barn i Søveskiftet:
        ca. Peder Jonsen Kleppe i Lunde f. ca. 1663 bg. 1734 g.m. Anjer Larsd. (Enka Anjer g2g i Holla 18/11-1736 med Ole Sørensen Schordal).
        cb. Even Jonsen Kleppe g. i Lunde 27/12-1698 m. Asbor Svennungsd.Funnemark. Bodde på Godtid under Funnemark. (Siden under Susås i Holla?)
                         cba. Barbro Evensdatter f. ca. 1705 bg. 9/10-1783 i Holla (død på Sagene) g. i Lunde 19/10-1735 m. sitt søskenbarn Anders Nilsen Funnemark. På Godtid.
                         cbaa. Asber Andersdatter dpt 10/2-1737 i Holla (født på Godtid i Lunde) g.m. Christen Jespersen. Se Familie 10 - Verket 1782.
                         cbab. Gunhild dpt. 14/8-1738 i bg. 31/12-1740 i Lunde (Godtid). 
                         cbac. Anne Andersdatter dpt. i Lunde 18/12-1740 (f. på Godtid) g.m. Even Halvorsen Jøntvedt. Se M. Jøntvedt(1).
        cc. Harald Jonsen. Trolig til Stafsholt i Flåbygd.
        cd. Aslaug Jonsdatter d.e. g.m. Anders Danielsen.
        ce. Else Jonsdatter f. ca. 1683 bg. 1734 g.m. Ole Jensen.
        cf. Mari Jonsdatter f. ca. 1684 bg. 1742 i Lunde. Ugift i 1732. 
        cg. Aslaug Jonsdatter d.y. f. ca. 1691 bg. 1756 i Lunde.
     d. Chirsti Pedersdatter f. på 1670-tallet g. i Lunde 14/6-1697 m. Stenulf Kittilsen Borgen d. 1708. Ingen barn.
     e. Else Pedersdatter g.m. Mikkel Helliksen. Se Susås(1).
     f. Maren Pedersdatter f. ca. 1655 d. 17/10-1740, 85 år gml., g.m. Gullik Kittilsen Tyri. Bodde på østre Tyri i Lunde.
     g. Gunhild Pedersdatter f. ca. 1656 bg. 1732 (Skifte på Lundtveit i 1732), g. i Lunde 1699 m. Gunder Tollefsen Tveitan i Lunde. Dette skiftet viser at Aslaug Nilsd. Røimål var gift 2 ganger.
     h. Margit Pedersdatter  f. ca. 1664 bg. 25/6-1741 g.m. Halvor Gunulfsen Ajer. Ingen barn opplyst i skifte av 1724.
3. Morten Tygesen f. 1620-tallet (hjemme i 1645). Bodde trolig som inderst på Lunde nedre(1) i Valebø.
4. Anne Tygesdatter. Teori: g1g m. Nils Aaraas på Nes i Sauherad d. ca. 1666. Anne Tygesdatter g2g m. Anders Haaversen Susaas. Se Susås.
5. Ingeborg Tygesdatter g1g m. Tor Olsen Omtved. Se Omtvedt.
6. Johanne Tygesdatter f. ca. 1620 g.m. Erik Hoppestad i Gjerpen. Se Hoppestad øvre i Gjerpen.
7. Kirsten Tygesdatter d.e. (hjemme i 1645) g.m. Tolf NN. Se gul ramme nedenfor.
8. Maren Tygesdatter f. ca. 1630 (hjemme i 1645) g1g m. Thorbjørn Sørensen Fæhn. Maren g2g m. Anders Torjussen Fæhn. Se Fen nedre.
Barn i 2. ekteskap:
9. Hans Tygesen f. ca. 1641 (kilde for fødselsår: manntallet 1665). Se Søve(1).
10. Anders Tygesen f. ca. 1645. Sønn: Ole Andersen Fosse. Se Fosse.
11. Sivert Tygesen f. ca. 1647. Hans familie trolig død før 1712 (jfr. skifte på Søve).
12. Kirsten Tygesdatter d.y. g.m. Tolf Gunnesen. Se Sannes nedre.
Bruker 1615 - 1648.

Disse etterkommere etter lensmann Tyge Andersen er utredet etter det "berømte" Søveskiftet etter den barnløse sønnen Hans Tygesen.
Videre etter den etterrettelige Halvor Sigurdsens arbeider. Flere av dem gjengitt i Hollaminner.

Kilde: Lensregnskap, Bratsberg len 1610, sakefald (bot).
"Annammet Aff Tyge Andersøn, for hand besouff sin Festmøe Før end Brølluppet. Penninge 1/2 dl."

Kilde: Lensregnskaper Bratsberg len, Tienden 1615 - 1616: Tyggj Wibettaa.

Kilde: Koppskattmanntallet 1645.
Tyge Wibetaae
(nedre) Lensmand, och hands quinde, Tvende Sønner Peder og Morten, Tvende døttre, Maren och Kirsten.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
"Wibetaa nederste som lensmanden Tyge Andersen bruger, schyller aarligen 5 tønder korn. Deraff eyer Hollen presteboell 4 tønder med bøxell,
Lauridtz Edingxaas 1/2 tønde, och Jsach Hendrichsen wdj Scheen 1/2 tønde. Ehr ringe eigendomb till, kand derfore iche settis eller taalle widere att wdgiffue
end en fuldgaards skatt, mens for schatten frj formedelst hand er bundelensmand etc."

*I skattemanntallet 1649 er den nye brukeren av Vibeto nedre, Rasmus Nielsen. Derfor er trolig Tyge Andersen død mellom 1647 og 1649.

Det har ikke lykkes noen å finne ut hvor familien nedenfor bodde. De har derfor forløpig fått denne rammen. Barna er utredet etter Søve-skiftet av 1712. Se Søve.

Tollef NN.

g.m. Kirsten Tygesdatter d.e. herfra, d.a. lensmand Tyge Andersen Wibeto.
1. Tyge Tolfsen d. før skifte i 1712. Datter Kirsti Tolfsdatter f. ca. 1704. Hun bodde i 1712 hos sin morbror Torger på Stavangshaugen i Lunde.
2. Kirsten Tollefsdatter d. før 1706 g.m. Anders Stenulfsen Torsnes under Søve.
3. Anne Tolfsdatter  d. før 1712 g.m. Ole Halvorsen. Bodde en tid i Bø (Lunde?). 3 barn nevnt i Søve-skiftet av 1712:
     a. Berthe Olsd. (21).
     b. Malene Olsd. (20).
     c. Halvor Olsen (14).
4. Maren Tolfsdatter d. 1696 g.m. Gjest Haraldsen Bruset i Melum. Skifte etter henne på Bruset i 1696.
5. Guro Tolfsdatter f. ca. 1662 g1g m. Tore Gunnesen fra Sannes nedre. Se Kastet under Romnes.

Kilde: Halvor Sigurdsen, Hollaminner 2008, fra side 46.


Bonde, leilending
Rasmus Nilsen.
g.m. enka etter lensmann Tyge Andersen.
Bruker 1649 - 1661.

Presteenka Synnøve Christophersdatter ønsket å bytte sitt gamle "prestenkesete", Ø. Heisholt, med Vibeto nedre. Dette byttet ble utført i
1661. Dermed flytta Rasmus Nilsen med sin kone (enka etter lensmann Tyge Andersen) og hennes barn samtidig til Ø. Heisholt.
Vi kan se barna fra Tyge Andersens andre ekteskap på Ø. Heisholt i manntallene 1664 og 1665.

Kilde: Kontribusjonsskatten 1649. "
Wibetaa Nederste, Som Rasmus bruger."

Kilde: Skattematrikkelen 1650.
"
Wibetaa Nederste. Som Rasmus bruger, Schylder Aarligen 5 tdr. Korn, Deraff eyer Hollen Presteboell 4 tdr. med bøxell, Lauridz Edingsaas 1/2 tnd., och
Isach Hendrichsen udj Scheen 1/2 tnd. Ehr Ringe Eigendomb till, och Kand derfor iche Settis eller taalle widere att uggiffes. end een Fuldgaards schatt, ehr Penge 5 dl."

Presteenke
Synnøve Christophersdatter d. ca. 1701.
Bruker 1661 - 1701. Se Prestegården.

Kilde: Manntall av 1665.
"Vibetaa Nedre, Presteenchens Frigaard, Skylder 5 Tønder.
Tienestedreng: Niels Carlssøn 17 Aar.
Huusmænd: Lauridz Halvorsøn 36 Aar og Mathis Baardsøn 34 Aar.

Kilde: Jordebok 1665.
Skogen er eid sammen med to andre Vibeto-garder. Eiendommen i solli, leirjord, tungbrugt.
Har seter og egen kvern. Fritt husfang, gjerde- og brenneved i skogen.

Bonde, selveier, leilending
Ole Brynildsen Wibetoe
fra N. Jøntvedt(1) f. på 1640-tallet d. 1701 (skifte), s.a. Brynild Ellefsen Jentved.
g.m. Maren Gundersdatter fra Vipeto øvre f. ca. 1642 bg. 7/2-1725. "
Maren Gundersd. Wibeto, 78 Aar.", d.a. Gunder Jonsen Vibeto.
1. Svend Olsen f. ca. 1660. "Svag og ei vel forvaret."
2. Anders Olsen d.e. f. ca. 1660. Se Hjelset øvre.
3. Anna Olsdatter f. ca. 1661 g.m. klokker Daniel Eliassen. Se Tvara nedre.
4. Nils Olsen f. ca. 1663. Se M. Namløs.
5. Peder Olsen f. ca. 1663. Se Håtvedt lille.
6. Lisbeth Olsdatter f. ca. 1668 g.m. Jens Olsen Rull fra Brenne i Valebø. Se Ø. Tveit(1).
7. Brynild Olsen f. 1670. Se M. Namløs.
8. Gunder Olsen f. ca. 1672. Se Tvedthegna under Tveit.
9. Ole Olsen f. ca. 1674. Se Søve.
10. Anders Olsen d.y. f. ca. 1684. Se M. Vipeto(1).
Bruker 1677.

Ole Brynnildsen eide 1/2 tønne Vipeto nedre. Resten av gården leide han av Holla prestebol. Han eide 3 tønner i
M. Namløs med Teigen (Loftsgården). Av skiftet fremkommer det at mannen og enka hadde satt opp husene der.
Ifølge samme skifte eide han også 2 tønner i Holtan i Nesherrad.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1701-1703, side 8b. Digitalarkivet.
ANNO 1701 Den 11 og 13 Juny. Weret med 2de Tilnefnte Laugrettes Mænd Hans Søfwe og Olle Powelsen Ytterbøe, forsamblet paa Nedre Wibetoe udj
Holden sogen beliggende, Til at holde Registering, Wordering, skiffte samt Deeling, affter afgangne Olle Brynelsen, J mellem den Sal. Mandz effterladte Qwinde
Maren Gundersdaatter
, og deres sammen auflede 10 børn, hwor af er 8te Sønner Nafnlig
Swend Olssøn
,
self Myndig og gifft,
Anders Olssøn
, self Myndig og gifft,
Niels Olssøn
, self Myndig og gifft,
Peder Olssøn
, og Myndig, gifft,
Brynel Olssøn
, self Myndig,
Gunder Olssøn
,
Olle Olssøn
og
Anders Olssøn
(19 Aar), U=myndige, dog er kommen til skillige Aar og Alder, saa den yngste Søn er udj sit 19de Aar,
Anne Olsdaatter
gifft med Klockeren udj Sognet, Daniel Eliasen, og
Lisbeth Olsdaatter
gifft med Jens Twedt, Alle tilstædewærende paa Arfwetompten,

Enchen udkaarede til hendis Lowwærge Peder Heisholt, Da paa det widere Kunde hwad børnene udj Fæderen Arf tilfalde Kand, Anwiiste Enchen med børnene os
boens Midler, som udj effter Meldende bestaar. War tilstæde Lænsmanden Gunder Rommenæs!
(Godset)
Først blef andgifwet Fastegodzet, og effter ewne widste Skiøde af Raadm. Gerhard Hanssøn J Scheen udgifwet den 4. Septembr Anno 1685, En Eyende Mellem Nambløs
gaard
, Lofftsgaarden Kaldet i bemeldte Holden Sogn beliggende af Skyld med underliggende Teigen, Siuf tønder med bøxel, Deraf war Enchen begierendes 2 Tndr. udj
nefnte Mellem Nambløs, tilbrugelighed, den part som hun self (med sin mand) Hafwer bebygt. Andwiiste Dernest skiøde paa Een half tønde skyldegodz her udj Gaarden
Nedre Wibetoe, af Anders Nielssøn Gierpen udgifwet paa Egne og hans Søster Marens weigne d. 12. Aprilis Anno 1685, Og af hendis Mand Testerit den 10 Decembr.
samme Aar, hwilke tønde godz Encken war begierende paa Hendis Laad maatte falde, Som hun det agter att besidde og bruge, Wiidere godz begierte Encken icke.
Andwiiste wiidere Skiøde paa 2 tønder godz uden bøxel i Holten gaard i Næsherret udj Søfwer Præstegield, af Hr. Willum Doph paa Hedrum udgifwet den 16 February
Anno 1700
, Hwileke brefwe fantes alle Lovlig tinglyste.
Encken berettet at hafwe til gode for dette Aars Lastebrug hos Sr. Anders Nielssøn i Brewig, penge = 40 rdl.
Arfwingerne med Encken andgaf, at hafwe tilgode hos Sal. Commerceraad Borsses arfwinger effter meddelte bonde bog, = 100 rdl.


Creaturene
.
1 Røe fleeket, Kollet Koe, for = 5 rdl.
1 Røe droblet Hornet Koe, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 Røe bielle Koe, med Hwid Stierne udj Panden, for = 5 rdl. - 1 ort.
1 brannet ung Koe, Hwid udj Hofwedet, for = 5 rdl.
1 Røe gammel Koe med Hwid Howet, for = 5 rdl. - 1 ort.
1 Røe ung Koe med Hwid fleck paa Laaret, for = 4 rdl. 2 ort.
1 Røe Koe med Hwid Ryg, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 Swart Kollet Koe med Hwit Howet, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 graae droblet ung Koe, for = 5 rdl.
1 Swart Kollet Koe med Knople horn, for = 5 rdl.
1 Røe spanget Koe med hwit howet, for = 5 rdl.
1 graae Kollet Koe, for = 4 rdl.
1 bleg Røe Koe, Hwid effter Ryggen, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 swart sjet ung Koe med sorte ører, for = 4 rdl.
1 graa ung Koe med hwit Howet, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 bleg Røe Koe med store Horn, for = 5 rdl.
1 Røe Koe med hwit Howet, for = 5 rdl.
1 Røsjet Koe Hwid paa Laarene, for = 5 rdl.
27 Sower (Sauer) à 2 ort, er = 13 rdl. 2 ort.
6 Woxne gieder à, er = 3 rdl.
1 Ung giedt, for = 2 ort.
1 Swartsjet Wettrungs stud, for = 1 rdl - 2 ort.
1 Røe Wettrungs Kollet Qwje (kvige), for = 1 rdl. - 2 ort.
1 broen dito med smaa Horn, for = 1 rdl. -  1 ort.
1 Rød tjuuges qwje, for = 1 rdl. - 3 ort.
1 Røe sjet tjuugs Stud, for = 3 rdl.
1 bleg Koe og hvid Koe, for = 5 rdl.
1 blaae droblet ung Koe, for = 4 rdl.
1 Røe tjuugs Qwje med hwit howet, for = 3 rdl. - 1 ort.
1 Swart spanget tiuugs Qwje, for = 3 rdl. - 2 ort.
1 hvid Qwje med Rød flech paa siden, for = 3 rdl.
1 broen ung Koe, for = 4 rdl.
1 Rød Qwje, hvid Swangen, for 3 rdl. - 1 ort.
1 bleg Rød Koe, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 Koe hos Thomas Nambløs, for = 5 rdl.
1 Rød Wettrung samme stedz, for = 1 rdl.
Hæsterne.
1 borchet hest med sort Maan og Rompe, for = 14 rdl.
1 dito hest med Hwid Maan og Rompe, for = 10 rdl.
1 blach hest med sort Maan og Rompe, for = 12 rdl.
1 Sort hest, for = 12 rdl.
1 dito sort hest, for = 12 rdl.
1 graae hest, for = 8 rdl. - 2 ort.
1 broen hest, for = 6 rdl.
Sølf og Kaaber, Messing samt Deslige.
12 Sølfskeer à 1 1/2 ort,
2 Sølf beggere med aarstahl paa Anno 1680 og 81, det Eene 4 rdl.,
det andet 3 rdl. - (Dette sølf tilsammen 18 rdl.)
Hwilchet Sølf Samptlige arfwinger war begierende at Moderen Maatte
Nyde sin lifstid u=byt, som og Retten blef hende tilladt at beholde saa
Lenge hun Lefwer.
1 stor Messing stage med Høy Pibe, for = 1 rdl. - 2 ort.
1 stage med afslagen paa Hofwen og stecket Pibe, for = 2 ort - 16 sk.
1 dito sønder paa Hofwen og Loddet Pibe, for = 2 ort - 16 sk.
3 stager af Lige stor fod à 2 ort, for = 1 rdl. - 2 ort.
1 Lidet mindre Lyse stage, for = 1 ort - 16 sk.
1 gl. Messing stage med sønder Hoef, er = 16 sk.
1 gl. stage forfaren i Piben, for = 16 sk.
1 Messing plade med 1 Pibe, for = 1 rdl.
3 smaa Messing fade à 2 ort, er = 1 rdl. - 2 ort.
1 Messing pande med jern skafft, for = 1 rdl.
1 Wass Kande, for = 1 rdl.
1 Kaaber Kiedel paa 1 Tønde Rom, for = 10 Rdl.
1 Mindre paa 3 qrt. Rom, for = 6 rdl.
1 Nye Kaaber Kiedel W 2 1/2 bismp. à 4 rdl, for = 10 rdl.
1 dito Kiedel W. 1 bismp., 20 ort à 4 rdl., for = 7 rdl. - 1 ort - 8 sk.
1 Liden Kiedel W. 15 tønder à 16 sk., for =  2 rdl. - 2 ort.
1 Liden skaffte Kaaber Pande, for = 1 ort.
Jernfang.
1 store jern gryde med Halle, = 1 rdl. - 2 ort.
1 Mindre med Wreen Halle = 1 rdl. - 2 ort.
1 Mindre med slet Halle i = 3 ort.
1 gryde hos Lisbet = 2 ort.
1 gryde paa Nambløs hos Niels = 2 ort.


 
Tin med Andet Bohafve.
1 stort tind fad No. 1 = 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 dito af samme slaug No. 2 = 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 dito No. 3 = 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 Mindre fad No. 4 = 1 rdl.
1 Ringere fad, No. 5 = 3 ort - 12 sk.
2 fad No. 6 og 7 à 3 ort = 1 rdl. - 2 ort.
1 stort fad No. 8 = 1 rdl. - 2 ort - 12 sk.
1 brom fad No. 9 = 1 ort - 12 sk.
1 dito No. 10 = 1 ort.
1 dito No. 11 = 1 ort.
1 dito fad No. 12 = 1 ort.
1 dito No. 13 = 16 sk.
1 dito brom fad No. 14 = 16 sk.
1 dito fad No. 15 = 16 sk.

1 bedre fad No. 16 = 2 ort - 12 sk.
1 Submandz tinffad = 1 ort - 12 sk.
1 dito med Hull i bunden = 1 ort - 8 sk.
5 Hamret tin tallerchener à 16 sk. støche = 3 ort - 8 sk.
1 tallerchen No. 1 = 12 sk.
1 dito No. 2 = 12 sk.
1 dito No. 3 = 14 sk.
1 dito No. 4 = 12 sk.
1 dito No. 5 = 12 sk.
1 dito No. 6 = 12 sk.
1 dito No. 7 = 8 sk.
1 dito No. 8 = 12 sk.
1 dito No. 9 = 10 sk.
1 dito No.10 = 8 sk.
1 dito No. 11 = 8 sk.
1 dito No. 12 = 8 sk.
5 brom tin tallerchener à 4 sk. = 20 sk.
1 tin tallerchen No 13 = 12 sk.
4de Tallerchener No. 14, 15 og 16 à 12 sk. = 2 ort.
1 stort tind fad No. 17 = 3 ort.
1 fad No. 18 = 1 ort - 12 sk.
1 fad No. 19 = 1 ort - 12 sk.
1 Lidet fad No. 20 = 1 ort.
1 Nye Carmandz Sadel = 5 rdl.
1 Sliten Carmandz Sadel = 3 rdl. - 2 ort.
1 Liden gl. Carmandz Sadel = 1 rdl. 2 ort.
1 Jern grime = 1 rdl. 3 ort.
1 Lær grime med jern bidzel udj, Worderet for 3 ort.
1 dito med jern bidzel og spenger paa Læret = 3 ort.
1 Jern bidzel med Wreen Jern Ringer udj = 2 ort.
1 dito bidzel med Kaaber Ringer udj = 2 ort.
1 Lær bidzel med Kaaber Ringe udj = 2 ort - 12 sk.
1 dito bidzel med Wreen Jern Ringer udj = 2 ort - 26 sk.
1 Lidet Ringe bidzel = 12 sk.
1 Maste Lerke = 1 rdl. - 2 ort.
1 dito Marwe slit = 1 rdl. - 12 sk.
1 Maste Texet = 3 rdl.
1 Jern stour = 1 rdl.

Senge Klæder.
(Det var så mye av både sengeklær og lintøy at man får inntrykk av at det var
et gjestgiveri her. Jfr. andre lister i dette skifte. G.S.)

Atter Blef os Wiidere andwiist med Jernfang med Træfang.
1 Jern Kacheloufn i stuen paa Vibetoe som fandtes med Besloug = 12 rdl.
1 Laasferdig Wraaskab i stuen = 3 ort.
1 gl. Laasferdig Madskab med Crone = 3 ort.
1 gl. Madskab wed døren foruden Laas med Crone = 3 ort.
1 Crone Slaugbench = 1 rdl.
1 Roeskab paa Nambløs = 1 rdl.
1 Madskab Laasferdig samme pladz = 2 ort.
1 Seng i Cammeret paa Nambløs = 2 ort.
2de Hwide Laasferdige Kister = 1 rdl. - 2 ort.
1 Liden Laasferdig dito = 2 ort.
1 stor Hwid Laasferdig Kiste staaende i Swahlen = 1 rdl.
1 Laasferdig og beslagen dito sammestedz = 1 rdl. - 2 ort.
1 sort Laasferdig Kiste i Swahlen = 1 rdl.
1 Jern beslagen Kiste i Stuecammeret = 2 rdl.
2 Senger i Cammeret à 1 rdl. = 2 rdl.
1 Jernbeslagen Hillebor = 1 rdl. - 2 ort.

 
1 gl. Laasferdig skab med Crone i Cammeret = 2 ort - 12 sk.
1 Hagle børse = 3 rdl.
1 Kaarde = 1 rdl.
1 Harf med jern tjnder (tenner) udj = 2 rdl.
1 dito Ligelendis (lignende) = 2 rdl.
3 Plouger med behørrig Redskab = 3 rdl.
1 stor Slibesteen med jern aas = 3 rdl.
1 gl. Qwindfolch Sadel = 2 rdl.

Hwad sig Sædekornet andgaaer, da Hawer Samtlige Arfwinger
waren begierende, at de iche wil Sædekornet wil Reigne, Mens wil
samme deris Moder godwillig forunde, u=opskrefwet saa Lenge
hun lefwer Hworfore Retten hende og derudj, effter deris begier har gifwen bjfald!
Summa Boens Løsøre Midler foruden Fastighedsgodtzet = 604 rdl.
Som der forefalt Een stor Disput J mellem arfwingerne, saa de paaancher,
at det begierte Nambløs, Som Encken med Hendis Sal. Mand hawer be=
bygt, der hun har sig ud kaaret, Wil forunde hendis Søn Niels Olsen samme til
brug og besiddelse, som er Een Welhæftet gaard og Nyelig opbygt, Derfore
prætenderer de andre arfwinger Jæfning af Hans for Huuse bygninger at Nyde;
Da effter Lang Mellem Løbende talle, er de Jmellem hin andre saaledis i Rettens
paahør blefwen forligt, at Enchen belofwer at hendis Søn bemeldte Niels, Ermeldte
Nambløs, som hun til Arfwelod begierer, til brug og besiddelse, sin Lifs tid maa
Nyde, Hwor i mod Hand i steden for den prætension om = 20 rdl. i hiemming for de
2de brødre Anders og Peders bøxlede gaarde, som deris Sal. fader udlagte
penge for, wil Hertil boedt wære skyldig 20 rdl., Eend og Hafde Brynel Olsen
paa samme maade 20 rdl. Her i Jefning at Hente, Der om er de og i mellem sig
wenlige blefwen aftalt og for Eent, at Ermeldte Brynel, træder til de andre 3 Tnd's
brugelighed udj Nambløs, som Huus og Herberg gandske er forfaren paa, Og
Nyder den til brug og besidelse sin Lifs tid, Og annammer af sin broder Niels
Olsen
for Huusenis opretning til Jefning. De haft ham udlofwede 20 rdl.
Og saaledis hwer af dem for bøxel Hiemmingen er forligt, Hwor af dem Swarer
Aarlig Landskyld af gaarden til wedkommende som Lowmæssig udj Rette tiid,
Og Her effter hafde ingen af de 2de brødre, Niels og Brynel, Nogle bøxle Penge
at fordre her i boet. -


Dernest blef i mellem Enchen og børnene opreignet Hwad Hiemmefølge Een
Hwer hiemmefra faaen Har, Og Eldste Søn Anders Jelset opregnede self at
Hafwe opebærend af Creatur og andet bohafwer til = 22 rdl - 2 ort.
Peder Olssøn Haatvedt for faaen = 19 rdl. - 1 ort. Niels Olssøn har faaen =
18 rdl. - 1 ort, Daniel Klocher med hans Qwinde Anne faar Her till = 4 rdl. - 2 ort
Jens Twedt med Hans Hustrue Lisbet har Bekommet til 11 rdl. 1 ort,
Saa formodet der effter samtlige at Nyde Wederlaug i mod Eldste broder
Anders Jelsets bekomne = 22 rdl - 2 ort, End og formodet de andre Sødskende at
Nyde til Hiemmings forlottes ud = 20 rdl. i mod de andre Sødskende, Anders, Peder,
Niels og Brynel har faaen til gaarde fæste Penge, Hwilket Retten har andseet for
billigt, at de andre sødskende, bør hafwe hiemmefølge Lige derimod, som baade
Drenge og Pige er lige deelagtig, og tilkomer saa;

(Boens Gield)
Peder Olssøn = 3 rdl - 1 ort.
Niels Olssøn tilkomer endnu = 4 rdl.  - 1 ort.
Anne Olsdaatter som er gift med Daniel Klocher = 18 rdl.
Lisbet Olsdaatter som hawer Jens Twedt = 11 rdl. - 1 ort.
Disse ere de giffte børn som Edsker Wederlaug mod eldste Broder Anders
Jelsettes
bekomne, effter hans Ejen optelning.
Svend Olssøns Wederlaug = 42 rdl. 2 ort.
Brynel Olssøn for Hiemmefølge = 22 rdl. - 2 ort.
Gunder Olssøn = 42 rdl. - 2 ort.
Olle Olssøn = 42 rdl. - 2 ort.
Anders Olssøn = 42 rdl. - 2 ort.
Monsieur Peder Andersen hafde at Kræfwe som hand gaat giorde med Gunder
Rommenæs
at den Sal. Mand har belofwet til ham at wil sware penge = 5 rdl. - 8 sk.
Schiftet Salarium, Skrifweren med Reyse og u=mage, Skiftebrefwet at gifwe beskrefwen, som arfwingerne hand godwillig uden modsigelse forundte = 20 rdl.
Stemplet papiir til Skifftebrefwet = 2 rdl.
Lænsmanden for hans u=mage er forundt = 2 rdl.
Tieneren for hans u=mage forundte arfwingerne godwillig at will gifwe = 2 rdl.
Hwer af Laugrettismænderne 1 rdl. = 2 rdl.
(Utloddingen tas ikke med her. G.S.)

Transkribert av G.S. 2020.


 

 


Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 116a - 120a.
Sted Wibeto nedre - 1711.
Frivillig Skifte mellem Enchen Maren Gundersdtr. og hendes Børn.
Alle myndige undtagen eldste Søn Svend Olsen.
1. Svend Olsen. "Er svag og ei vel forvaret."
2. Anders Olsen Jelseth.
3. Niels Namløs.
4. Peder Haatvedt
5. Brynild Olsen død. Søn: Ole Brynildsen 4 Aar.
6. Gunder Tvedt.
7. Ole Wibetoe.
8. Anders Wibetoe.
9. Anne Olsdtr. g.m. Daniel Klocker.
10. Lisbeth Olsdtr. g.m. Jens Tvedt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Gården ble i 1711 delt i to.

Brødrene Ole og Brynjul overtok hver sin halvdel, hver av skyld 2 1/2 tønne. De bodde antagelig i samme innhus.

Se Vipeto nedre 1.
Se Vipeto nedre 3.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Vipeto nedre | Vipeto nedre 1 | Vipeto nedre 3 |
| Juvet østre | Juvet vestre - Dalen |
| Hustomter |


Vibeto nedre 1
Gnr 22 - bnr 1. Gammelt løpenr. 46.


Vipeto nedre bnr 1 på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Adresse 2023: Vibetovegen 8.

Dette er det gamle hovedbølet etter utskilling av bnr 3 i 1711.
Landskyld: 2 tønner, 6 settinger (2 1/2 tønne).

Bonde, leilending
Ole Torbjørnsen Wibetoe fra N. Kolle(4) f. ca. 1698 bg. 6/8-1733. "Ole Torbiørnsen nedre Wibeto 35 aar.", s.a. Torbjørn Larsen Kolle.
g. 17/10-1723 m. Berthe Rasmusdatter fra S. Jøntvedt f. ca. 1700, d.a. Rasmus Thomassen Jentved.
1. Brynild Olsen dpt. 3/6-1725 d. før 1734 (skifte etter faren).
2. Lisbeth Olsdatter dpt. 4/6-1730.
3. Anne Olsdatter dpt. 29/3-1733.
Bruker ca. 1733

F.f. Ole Torbiørnsens og Birte Rasmusdatters Brynil: Torbiørn Kolle, Anders Wibeto, Jens Torbiørnsen, Karen Ditlevsdatter, Maren Rasmusdatter.
F.f. Ole Torbiørnsens og Birte Rasmusdatters Lisbeth: Rasmus Jentved, Tormo Namløs, Jens Kolle, Karen Ditlevsdatter, Maren Rasmusdatter.
F.f. Ole nedre Vibetoes og Birte Rasmusdatters Anne: Tormo Namløs, Anders Hotved, Jens Kolle, Kirsten Tufte, Karen Dittlevsdatter.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1727 - 1736, folie 374b - 376a.
Sted: Wibetoe nedre, Holden - 1734.
Ole Torbiønssen, død, enken Berthe Rasmusdatter og deres 2 børn:
1. Lisbeth Olsdatter 4 Aar. Formynder: Farbroder Jens Torbjørnsen Kolle.
2. Anne Olsdatter 1 Aar. Formynder: Morbroder Tormoe Rasmussen Søndre Nambløs.
Enka krevde ingen verge "effterdi hun formodet ingen u-Rett at blive tilføyed".
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla. Med viktige tilføyelser av Leif B. Kristensen.

Enka Berthe Rasmusdatter ble g2g 14/6-1734 med Ole Olsen fra . Se nedenfor.

Bonde, leilending
Ole Olsen Fosse fra Fosse f. ca. 1700, s.a. Ole Andersen Fosse fra Vipeto nedre.
g. i Holla 14/6-1734 m. enke Berthe Rasmusdatter fra S. Jøntvedt f. ca. 1700, d.a. Rasmus Thomassen Jentved.
Trolig bruker 1734 og 1735.

Dette ekteparet flytta trolig ut av sognet før 1748.

Bonde, gruvearbeider, leilending
Halvor Simensen Wibetoe fra Bergane i Tørdal dpt. 27/12-1718 d. 5/9-1777 (bg. 7/9). "Halvor Simonsøn Wibeto, ved Holden, 55 Aar. Ihielskudt i Gruben den 5. Sept.", s.a. Simen Jonsen.
g. i Drangedal 12/4-1746 m. Karen Olsdatter fra Lone i Tørdal dpt. 22/5-1721 (d. 18/12-1769) bg. 22/12-1769. "Karen Olsdatter nedre Wibeto, ved Holden, 50 Aar 4 Uger.", d.a. Ole Knudsen.
1. Thone Halvorsdatter dpt. 25/9-1746 i Tørdal kirke.
2. Helge Halvorsdatter dpt. 29/10-1752.
3. Ole Halvorsen dpt. 29/9-1754.
4. Kittil Halvorsen dpt. 31/10-1761.
5. Asber Halvorsdatter (Asgjerd Halvorsdatter) dpt. 22/10-1763.
Bruker ca. 1748.

F.f. Halvor N. Wibeto og Karen Olsdatters Helge: Ole Baxaas, Hans øvre Vibeto, Anders øvre Vibeto, Karen øvre Vibeto, Inger øvre Vibeto.
F.f. Halvor Vibeto og Karen Olsdatters
Ole: Ole Enersen, Anders Vibeto, Fredrich Vibeto, Anna Ringsevje, Elian Vibeto.
F.f. Halvor nedre Vibeto og Karen Olsdatters
Kittil: Anders Vibeto, Christopher Tofte, Rasmus Torbiørnsen, Kirsten Tofte, Ragnil øvre Wibeto.
F.f. Halvor nedre Vibeto og Karen Olsdatters
Asber: Anders Vibeto, Christopher Tofte, Tarje Schordal, Ingebor Schordal, Ragnil øvre Vibeto.

Halvor Simensen og Karen Olsdatter (Kari Olsdatter) kom begge fra Tørdal i Drangedal.
Karen Olsdatter fra Lone ble døpt i Tørdal kirke i Drangedal på Kristi himmelfarts dag, som i 1721 var torsdag 22/5-1721. Hennes foreldre var Ole Knudsen Lone i sitt 3. ekteskap med Asgjerd Torvildsdatter.
Halvor Simensen fra Bergane ble døpt i Tørdal kirke 3. juledag 1718. Hans foreldre var Simen Jonsen Bergane og hans tredje kone Anne Halvorsdatter fra Lone.
Under Generalmanntallet (Ekstraskatten) 1762, bodde hennes mor, Asgjerd Torvildsdatter hos dem.


Bonde, leilending, selveier
Anund Hansen Wibetoe fra Vibeto øvre(4) dpt. 1/6-1755 bg. 21/8-1802. "Anund Hansen Wibeto, 44 Aar.", s.a. Hans Anundsen Wibetoe.
g. i Holla 21/7-1776 m. Kirsten Arvesdatter fra S. Holla dpt. 16/2-1754 d. 27/4-1817, som enke på Wibetoe, 63 år gml., d.a. Arve Olsen Holden.
1. Arve dpt. 8/12-1776 bg. 3/11-1780. "Arve Annundsen nedre Wibeto, ved Holden, 4 Aar.
2. Hans f. 14/9-1779 bg. 8/11-1780. "
og Broder Hans Annundsen nedre Wibeto, ved Holden, 1 Aar 7 Uger 6 Dage."
3. Arve Anundsen f. 6/9-1781. Var i 1801 i tjeneste hos Christian Rasch i Ø. Porsgrund.
4. Hans Anundsen f. 5/3-1784. Se nedenfor.
5. Karen Anundsdatter f. 20/7-1786 g1g m. Hans Nilsen Tufte. Se N. Tufte(1). Enka Karen Anundsdatter ble g2g m. Arve Gundersen Hvale i Valebø.
Se N. Vale(7).
6. Thomas f. 16/4-1788 bg. 7/10-1788. "Thomas Anundsen Wibeto, ved Holden, 24 Uger 6 Dage."
7. Helvig Anundsdatter f. 31/8-1789. Konf. i Holla 1806, 16 år gml. Bodde da hjemme. Flytta siden til Bjørkedalen i Eidanger.
8. Halvor Anundsen f. 29/2-1792. Konf. i Holla i 1808, 17 år gml.
Bodde da hjemme. Flytta siden til Drammen.
9. Anne Anundsdatter f. 7/1-1794 g.m. Jørgen Gundersen Giedeboen. Se Geitebua på Valebøsiden (i Helgen sogn).
10. Thomas Anundsen f. 12/12-1795. Konf. i Holla 1815 i tjeneste hos presten Bremer på Holla Prestegård. Thomas emigrerte visstnok til N. Amerika.
Bruker ca. 1777.

F.f. Annund ned. Wibeto og Kirsten Arvesdatters Arve: Annund Skippervold, Morten Tofte, Halvor Holden, Ragnil øvre Wibeto, Anna Holden.
F.f. Annund Nedre Wibeto og Kirsten Arvesdatters 
Hans: Morten Mellem Wibeto, Anders Øvre Wibeto, Torgier Øvre Wibeto, Maren Mellem Wibeto, Synnev Præstegaarden.
F.f. Annund Hansen Wibeto og Kirsten Arvesdatters
Arve: Anders Øvre Wibeto, Morten Mellem Wibeto, Ole Andersen Holden, Ragnild Øvre Wibeto, Inger Andersd. Nedre Wibeto.
F.f. Annund Hansen Wibeto og Kirsten Arvesdatters
Hans: Anders Wibeto, Ole Nyhuus, Hans Andersen Wibeto, Ragnild øvre Wibeto, Kirsten Svendsd. øvre Wibeto.
F.f. Annund Hansen Wibeto og Kirsten Arvesdatters
Karen: Hans Wibeto, Anders Store Wale, Arve Holden, Anne Arvesd. Store Wale, Guri Pedersd. Holden.
F.f. Annund Hansen Wibeto og Kirsten Arvesdatters 
Thomas: Niels Tofte, Anders Steensen Wibeto, Steen Andersen Wibeto, Ragnild Hansd. Wibeto, Karen Hansd. Juvet.
F.f. Annund Hansen Wibeto og Kirsten Arvesdatters
Helvig: Ole Holden, Anders Steensen Wibeto, Arve Holden, Ragnild Hansd. Wibeto, Inger Andersd. Wibeto.
F.f. Annund Hansen Wibeto og Kirsten Arvesdatters 
Halvor: Ole Holden, Anders Wibeto, Hans Andersen Wibeto, Ragnild Hansd. Vibeto, Karen Hansd. Huvet.
F.f. Annund Hansen Wibeto og Kirsten Arvesdatters 
Anne: Niels Tofte, Anders Arvesen Wale, Steen Andersen Wibeto, Karen Pedersd. Fæhn, Anne Andersd. Wibeto.
F.f. Anund Wibeto og Kirsten Arvesdatters
Thomas: Niels Olsen Namløs, Hans Andersen Wibeto, Steen Andersen Wibeto, Karen Svenumsd. Wibeto, Kari Nielsd. Namløs.

Kjøpte privatjorda av gården i 1780 (Ytterbøe).

Skifte etter Anund Wibetoe her i 1802.

Bonde, selveier
Andreas Hansen Wibetoe.
g.m.
Klara Alette Pedersdatter fra Tufte(2) f. 7/9-1878, d.a. Peder Kristensen Tufte.

Bonde, selveier
Hans Anundsen Wibetoe herfra f. 5/3-1784.
g. i Holla 30/12-1809 m. Anna Jonsdatter fra Ø. Kolstad store f. 21/1-1785, d.a. Jon Jørgensen Kolstad.
1. Anund Hansen f. 12/10-1810. Overtok gården.
2. Karen Kirstine Hansdatter f. 3/1-1813 g.m. enkemann Jørgen Andreas Nilsen. Se nedenfor.
3. John Hansen f. 9/5-1815.
4. Kirsten Hansdatter f. 29/10-1817 g.m. Nils Johannesen Wibetoe. Se M. Vibeto(2).
5. Hans Hansen f. 4/9-1820. Emigrerte alene til N. Amerika våren 1851.
6. Maria Hansdatter f. 28/2-1823.
7. Anne Hansdatter f. 10/11-1825.
0. "Dødfødt Drengebarn" f. 30/11-1828. Ikke "fuldbaaret".
Eier ca. 1809.

F.f. Hans Anundsen Wibtoe og Anne Jonsdatters Anund: Arve Vala, Kari Vala, Jon Kaalstad, Kari Kolstad, Halvor Vibtoe.
F.f.
Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsdatters Karen Kirstine: Inger Torjersd. Wibetoe, Helvig Anunsd. Eje, Jon Kaalstad, Gunder Andersen Wibetoe og Halvor Anunsen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsdatters
Jon: Kari Steenstadvolden, Anne Wibetoe, Arve Wale, Gunder Heisholt og Halvor A. Wibetoe.
F.f. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsdatters
Kirsten: Kari Heisholt, Anne Wale, Gunder Heisholt, Jørgen Juvet, og Halvor Juvet.
F.f. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsdatters
Hans: Anne Biørndalen, Asloug Halvorsd. Tufte, Arve Wale, Jørgen Giedeboen og Thomas Anunsen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsdatters
Maria: Kari Anunsd. Wale, Maria Jonasd. Kaalstad, Gunder Heisholt, Jørgen Gjedeboen, Thomas Anunsen og Hans Thomasen Hvalen.
F.f. Gaardmand Hans Anunsen Wibetoe og Anne Jonsdatters
Anne: Kirsten Steensd. Wibetoe, Kirsten Hansd. Wale, Anders Th. Wibetoe, Jørgen Juvet og Jørgen Jonsen Kaalstad.

Hans A. Wibetoe solgte plassen Juve i 1824 til Jørgen Larsen. Se V. Juvet.

Skolelærer, inderst (leieboer)
Jørgen Andreas Nilsen Vibeto fra Ø. Heisholt(4) f. 16/1-1804 d. i USA, s.a. Nils Andersen Heisholt.
g1g m. Kirsten Halvorsdatter fra S. Fen(1) f. 22/8-1807 d. 27/1-1842 på Vipeto nedre, d.a. Halvor Hansen Fæhn.
g2g i Holla 10/3-1843 m. Karen Kirstine Hansdatter herfra f. 3/1-1813 d. i USA, d.a. Hans Anundsen Wibetoe.
Forlovere: "Gunder Jørgensen Heisholt og Ole Johnsen Fæhn."
1. Anne f. 27/8-1831
d. 27/8-1831 på Vipeto 1/4 time gml.
2. Nils Jørgensen f. 13/11-1832.
3. Kirsti Jørgensdatter f. 27/9-1835.
4. Halvor Jørgensen f. 3/6-1838.
Barn i 2. ekteskap:
5. Kirsten Andrea Jørgensdatter f. 25/11-1843.
6. Anne f. 17/4-1847.
7. Anne Jørgensdatter f. 11/12-1848.
8. Ingeborg Kirstine Jørgensdatter f. 29/9-1851.

F.f. Gaardmand Jørgen A. Nielsen Wibetoe og Kirsten Halvorsdatters Anne: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Barnet leved kun 1/4 Time. Hjemmedøbt af Gjordemoderen Madame Hoell."
F.f. Gaardmand Skoleholder Jørgen A. Nielsen Wibetoe og Kirsten Halvorsdatters
Niels: Kirsten Jensd. Fæhn, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor Andersen Fæhn, Gunder Jørgensen Heisholt, Anders Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Jørgen Nielsen Vibetoe og Kirsti Halvorsdatters
Kirsti: Kari Jonsd. Heisholt, Kari Gundersd. Heisholt, Halvor Andersen Fæhn, Steen Johannesen Haatved, Johannes Johannesen Heisholt, Jens Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand, Skoleholder Jørgen Nielsen Wibetoe og Kirsti Halvorsdatters
Halvor: Kari Halvorsd. Haatved, Anne Gundersd. Heisholt, Halvor Andersen Fæhn, Jens Steenstadvolden, Anders Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Jørgen A. Nielsen Vibetoe og Karen Kirstine Hansdatters
Kirsten Andrea: Kirsti Hansd. Espevolden, Anne Hansd. Vibetoe, Halvor A. Fæhn, Gunder Jørgensen Heisholt, Anund Hansen Holla, Hans Hansen Vibetoe.
F.f. Gaardmand Jørgen Andreas Nielsen Vibetoe og Karen Kirstine Hansdatters
Anne: Ingeborg Olsd. Fæhn, Maria Hansd. Vibetoe, Hans Anundsen ditto, Anund Hansen Holla, Hans Hansen Vibetoe.
F.f. Gaardmand Jørgen Nilsen Wibetoe og Karen Kirstine Hansdatters
Anne: Liw Hansd. Wibetoe, Kari Johannesd. Heisholt, John Hansen Skibsnæs, Jens Halvorsen Fæhn, Hans Hansen Vibetoe, Jørgen Johannessen Heisholt.
F.f. Gaardmand Jørgen Nilsen Wibetoe og Karen Kirstine Hansdatters
Ingebor Kirstine: Liw Hansd. Vibetoe, Kirsti Jørgensd. ditto, Hans Anundsen Vibetoe, Anund Hansen Vibetoe, Anund Hansen ditto, Nils Jørensen ditto.


Denne familien er registrert emigrert fra Holla den 19/5-1852 til Heart Prairie i Wisconsin. Dette er et sted de fleste
emigrantene ikke var særlig lenge, så de flytta nok senere til et annet sted og bosatte seg.


Simon Ytterbøe: Hans Anundsen overtok gården ved skifte etter sin mor, sammen med sine søsken. Han utløste disse etterhvert og
kjøpte den geistlige eiendomsretten i gården i 1824 for 700 spd.

Bonde, selveier
Anund Hansen Wibeto herfra f. 12/10-1810.
g. i Holla 20/9-1838 m. Liv Hansdatter fra Sanna
f. 29/5-1812, d.a. Hans Halvorsen Sanden.
Forlovere: "
Gunder Jørgensen Heisholt og Ole Meelteig."
1. Hans f. 12/4-1839.
2. Halvor Anundsen f. 28/11-1841. Ble agronom. Bodde i Nesvika ved Arendal.
3. Andreas Anundsen Vibeto f. 16/2-1845. Overtok gården.
4. Anne Anundsdatter f. 29/9-1849 g.m. Peder Tufte.
5. Hans Anundsen (tvilling) f. 16/4-1853.
6. Mari Anne Anundsdatter (Marianne Anundsdatter), (tvilling) f. 16/4-1853. Ugift.
Eier 1849.

F.f. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansdatters Hans: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Hansd. Wibetoe, Hans Anundsen Wibetoe, Ole Meelteig og John Hansen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Anund Hansen Vibetoe og Liw Hansdatters
Halvor: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Hansd. Wrk., Hans Anundsen Vibetoe, Ole A. Meelteig, Niels Johannessen Heisholt og John Hansen Søwe.
F.f. Gaardmand Anund Hansen Holla og Liw Hansdatters
Andreas: Aaste Hansd. Heisholt, Maria Hansd. Præstegaarden, Hans Christiansen Sanden, Jørgen Nielsen Vibetoe, Hans Hansen Vibetoe og Anders Olsen Meelteig.
F.f. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansdatters
Anne: Anne Hansd. og Karen Hansd. Wibetoe, Ole Meelteig, Johannes Johannessen Heisholt, Hans Hansen Vibetoe, Anders Olsen Meelteig.
F.f.
Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansdatters Hans: Ingebor Hansd. Meelteig, Aaste Hansd. Heisholt, Hans Anundsen Wibetoe, Ole Olsen ditto, Johannes Johannesen Heisholt.
F.f. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansdatters Mari Anne: Maria Hansd. Furustuhl, Anne Halvorsd. Sanda, Lars Tollefsen Wibetoe, Anders Olsen Meelteig, Halvor Olsen Meelteig.


Anund Hansen forpakta Holla gård for Cappelen fra 1843. Sønnen Andreas ble født der i 1845. De var tilbake på Vibeto igjen i 1847.
Kilde: Dåps-/ fødselslistene i Holla kirkebok.

Anund Wibetoes svigerfar, Hans Halvorsen bodde her fra han ble enkemann i 1857. Han døde her i 1864.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget for Holla 1866.
Husdyrhold: 1 hest, 7 kuer og 6 sauer.

Bonde, selveier
Andreas Anundsen Vibeto herfra f. 16/2-1845 d. 2/5-1921.
g. i Holla 9/9-1874 m. Anne Maria Christensdatter fra Håtveit f. 9/11-1852 d. 23/2-1952, d.a. Christen Halvorsen Haatvedt.
1. Lovise K. Andreasdatter f. 30/4-1875 g.m. Andreas Kristensen Vibeto. Se Vibeto øvre(1).
2. Andreas f. 16/3-1881 på Håtveit d. 18/3-1881 på Håtveit.
3. Karl
4. Hans Andreassen Vibeto f. 17/5-1883. Overtok gården.
5. Kristine Andreasdatter Vibeto f. 28/10-1885 g. m. Otto Bruseth.
6. Halvor Andreassen Vibeto f. 1/6-1888.
7. Marianne Vibeto f. 23/3-1891 g.m. Nikolai Heisholt. Se Ø. Heisholt(4).
8. Astrid Vibeto f. 3/1-1894 g. m. Andreas Hansen Dolva.
Eier 1873.

Bonde, selveier
Hans Andreassen Vibeto herfra f. 17/5-1883 d. 30/11-1980.
g.m. Gunhild Marie Vetlesdatter fra Skårdal lille f. 29/8-1896 (døpt i Lunde 18/10) d. 8/1-1978, d.a. Vetle Pedersen Skaardal.
1. Anne Marie Vibeto f. 18/9-1926 g.m. Olav Haatveit. Se Håtvedt store(4).
2. Karen Valborg Vibeto g.m. Erling Bakken.
3. Anni Konstanse Vibeto.
4. Alf Werner Vibeto f. 18/2-1934. Overtok gården.
5. Vetle Andreas Vibeto g.m. Frøydis Helene Ødegård. Bosatt i Vibetov. 14 (2018).
Eier 1913.

Bonde, selveier
Alf Werner Vibeto herfra f. 18/2-1934 d. 17/2-2015.
g. m. Eldri Ingebjørg Berg f. 8/12-1937 d. 20/1-2016.
Eier 1960.

Med denne gården følger det en god del skau. Den største biten går fra kanten på jordet til Vipeto mellom, rundt Håtveittjenn og videre helt
til Skiftekjønnane. Videre ett stykke i Lusefjell, samt et mindre stykke i Jensokkfjell. Alt innenfor Nome kommune.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Vipeto nedre | Vipeto nedre 1 | Vipeto nedre 3 |
| Juvet østre | Juvet vestre - Dalen |
| Hustomter |


Juvet østre
Gnr 22 - bnr 2. Gammelt løpenr. 46a.

Husmannsplass/ boplass under Vibeto nedre. Tidligere også skrevet for Huve, Gjuve eller Huve. Med og uten "t".

Skyldsatt 1824.

Landskyld 1824: 1 ort 13 skilling (skylddaler) - revidert i 1886 til 0 mark 49 øre (skyldmark).

Første kjente husmansfamilie her:

Arbeider, husmann
Auen Christensen Juvet f. ca. 1700 d. ca. 1775 (skifte), s.a. Christen NN.
g. i Holla 18/2-1731 m. Berthe Gundersdatter f. ca. 1704 bg. 1/8-1795. "
Birthe Gundersd. Huvet, ved Holden, 91 Aar."
1. Maren Auensdatter dpt. 19/10-1732 bg. 9/8-1755. "Maren Ouensd. Huvet, ved Holden, 23 Aar." Ugift.
2. Ingeborg Auensdatter dpt. 25/12-1734 bg. 10/8-1758. "Ingebor Ouensd. Huvet, ved Holden, 23 Aar 8 Mnd." Ugift.
3. Aase Auensdatter dpt. 16/2-1738 g.m. smed Jan Augustinusen. Se Lykken under Prestegården.
4. Berthe Auensdatter dpt. 6/8-1741 g.m. Thor Rasmussen. Se nedenfor.
5. Maren Auensdatter dpt. 6/6-1748 g.m. Ole Halvorsen. Se Ø. Tveit(1).
Bruker ca. 1732.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ouen Christensen og Birte Gundersdatters Maren: Brynil Tvedplatzen, Ole Nielsen, Karen Jørgensd. Hotved, Anne Knudsd., Karen Gundersd.
F.f. Ouen Christensen og Berte Gundersdatters
Ingebor: Halvor Hotved, Brønnild Gundersen, Jacob Hotved, Marte Halvorstaae, Berte Christensd.
F.f. Ouen Christensen og Berte Gundersdatters
Aase: Torger og Jacob Vibeto, Ragnil Vibeto, Inger Huvet, Karen Gundersd.
F.f. Ouen Christensen og Berte Gundersdatters
Berte: Torgrim Huuset, Brønnil Platsen, Maren Hottvet, Berte Gladhuus, Maren Pedersdatter.
F.f. Ouen Huvet og Berthe Gundersdatters
Maren: Halvor Huvet, Brønnil Tvedspladsen, Ingebor Rødning, Berthe Christensd., Sara Eliæd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Berthe Gundersdatter er søster til Brynild Gundersen på Kåsa under Tveit.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, side 170a - 170b.
Sted: Juvet under Wibetoe nedre i Holden - 1775.
Ougen Christensen død, Enken Berthe Gundersdtr. og Deres Børn:
1. Aase Ougensdtr. g.m. Jon Smeed.
2. Berthe Ougensdtr. død. vært gift med Thor Rasmussen, børn:
    a. Ougen Thorsen 6 Aar. Formynder faderen.
    b. Ingeborg Thorsdtr. 8 Aar. Formynder faderen.
3. Maria Ougensdtr. 27 Aar ugift.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Arbeider, husmann
Thor Rasmussen Juvet fra Eie nedre dpt. 10/9-1741 bg. 9/12-1797. "
Thord Rasmusen Huvet, ved Holden, 57 Aar.", s.a. Rasmus Thorsen Eie.
g1g i Holla 11/1-1766 m. Berthe Auensdatter herfra dpt. 6/8-1741 bg. 6/1-1774. "Berthe Ouensd., ved Holden, 32 Aar."
g2g i Holla 30/11-1777 m. Ragnhild Andersdatter fra Haugen under N. Jøntvedt dpt. 6/1-1752 bg. 21/2-1809. "Ragnild Andersd. Huvet, 59 Aar.", d.a. Anders Andersen Hougen.
1. Ingeborg Thorsdatter dpt. 15/5-1767 g.m. Halvor Olsen Tved. Se Ø. Tveit(1).
2. Auen Thorsen dpt. 24/11-1768. Se nedenfor.
3. Berthe dpt. 4/7-1773 bg. 11/7-1773. "Berthe Thordsd. Huvet, ved Holden, 14 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
4. Berthe f. 24/6-1779 bg.
16/7-1781. "Berthe Thordsd. Huvet, ved Holden, 2 Aar 3 Uger 1 Dag."
5. Berthe Thorsdatter f. 15/6-1782 bg. 21/5-1809. "
Berthe Thorsd. Juvet, 28 Aar."
6. Nils Thorsen f. 11/10-1785. Se nedenfor.
7. Anders Thorsen f. 11/2-1790. Se Bakken under Tufte.
Bruker ca. 1775.

F.f. Thor Rasmusen Huvet og Berte Ouensdatters Ingebor: Jan Tofte, Christopher Tofte, Anders Fæhn, Karen nedre Vibeto, Maren Ouensd.
F.f. Thor Rasmussen Juvet og Berthe Ouensdatters
Ouen: Even Wærket. Juvet, Frederich Vibeto, Ole Tvedsplads, Anna Kirstine Tvedsplads, Anna Olsd.
F.f. Thord Huvet og Berthe Ouensdatters
Berthe: Jan Smed, Anders øvre Wibeto, Anders M. Wibeto, Ragnil øvre Wibeto, Ingebor Søve.
F.f. Thord Rasmussen Huvet og Ragnild Andersdatters 
Berte: Anders Øvre Wibeto, Annund Nedre Wibeto, Thord Søvestrand, Ragnild Øvre Wibeto, Maren Søvestrand.
F.f. Thord Rasmussen Huvet og Ragnild Andersdatters
Birthe: Morten Wibeto, Jan Smed, Ole Torbiørnsen Wrk., Ingeborg Strømodden, Maren Rasmusd. Huvet.
F.f. Thord Huvet og Ragnild Andersdatters
Niels: Anders Wibeto, Thomas Wibeto, Ouen Thordsen Huvet, Ingeborg Strømodden, Ingeborg Thordsd.
F.f. Thord Rasmussen Huvet og Ragnild Andersdatters 
Anders: Thomas Wibeto, Halvor Olsen Tved, Steen Andersen Wibeto, Ingeborg Thordsd. Tved, Karen Olsd. Wibeto.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1805 - 1810, side 382a.
Sted: Juvet under Wibetoe nedre i Holden - 1808.
Thor Rasmussen, død. Enken Ragnild Andersdtr. og Børn:
1. Niels Thorsen 23 Aar.
2. Anders Thorsen 18 Aar. Formynder: Ole Kittilsen Wibetoe.
3. Berthe Thorsdtr. 25 Aar. Formynder: Ole Kittilsen Wibetoe.
Hans børn fra 1. ekteskap med Berthe Ouensdtr.
1. Ouen Thorsen gift bor ved Hørteværket.
2. Ingeborg Thorsdtr. g.m. Halvor Olsen Tvedt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Ragnhild Andersdatter ble g2g med Jens Olsen. Se nedenfor.

Skomaker, husmann
Jens Olsen Juvet fra Hegna under Helgen store dpt. 16/4-1752 d. 19/10-1827 som legdslem på Juvet, 78 år gml., s.a. Ole Mortensen.
g. i Holla 9/1-1800 m. enke Ragnhild Andersdatter
fra Haugen under N. Jøntvedt dpt. 6/1-1752 bg. 21/2-1809. "Ragnild Andersd. Huvet, 59 Aar.", d.a. Anders Andersen Hougen.
Det ble av naturlige årsaker ikke barn i dette ekteskapet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1805 - 1810, side 475a - 477a.
Sted: Juvet under Wibetoe nedre i Holden - 1809.
Ragnild Andersdtr. død. Enkemanden Jens Olsen og hendes
Børn fra 1. egteskap med Thor Rasmussen.
1. Niels Thorsen 23 Aar.
2. Anders Thorsen 19 Aar.
3. Børthe Thorsdtr. 27 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Arbeider, inderst
Auen Thorsen herfra
dpt. 24/11-1768, s.a. Thor Rasmussen Juvet.
g. i Holla 27/4-1791 m. Inger Svendsdatter fra Verket dpt. 29/3-1772, d.a. Svend Nilsen. Se Familie 16 - Verket 1782.
1. Svend Auensen f. 22/8-1791. Død før 1801.
2. Thor Auensen f. ca. 1795 i Bø.
3. Nils Auensen f. ca. 1797 i Bø.
4. Ole Auensen f. ca. 1799 i Bø.

F.f. Ougen Thordsen Huvet og Inger Svendsdatters Svend: Halvor Tved, Ole Andersen Wrk., Claus Svendsen Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Anne Jensd. Wrk.

Denne familien flytta til Hørteværket i Bø rundt 1790. Se dem på Kirkeåsen i Bø under folketellinga 1801.

Under Vibeto?

Skomaker, husmann
Nils Thorsen Juvet herfra f. 11/10-1785 d. 3/6-1862 på Juvet som husmann, 70 år gml.
g. i Holla 24/9-1820 m. Anne Torjersdatter fra Vibeto øvre(1) f. 5/5-1791 d. 5/7-1853 som husmandskone på Juvet pr. Wibetoe, 63 år gml., d.a. Torjer Nielsmundsen.
Forlovere: "
Anders Øen og Anders Hansen Wibetoe."
1. Berthe Nilsdatter f. 9/10-1821 d. 10/12-1874 på Torsnes under Søve, som pige, 64 år gml.
2. Anne Nilsdatter f. 3/12-1823 g.m. former Thomas Larsen. Se Familie 37 - Verket 1845.
3. Thor Andreas Nilsen f. 31/1-1826 d. 29/10-1882 på Tufte, som ungkar og kjører. Han eide i sin tid Hvalen(2) i Helgen.
4. Andrea Nilsdatter f. 27/2-1829.
5. Anders Nilsen f. 7/11-1831 d. 22/1-1852 som ungkar på Juvet av tæring, 20 år gml.
Bruker ca. 1820.

F.f. Skomager Niels Thorsen Juvet og Anne Torjersdatters Berthe: Inger Vibetoe, Inger Kaasen, Anders Andersen Wrk., Gunder Vibetoe og Anders Juvet.
F.f. Skomager Niels Thorsen Juvet og Anne Torjersdatters
Anne: Marie Mortensd. Juvet, Anne Olsd. Wibetoe, Thomas Wibetoe, Anders Andersen Wrk., Halvor Juvet og Kittil Olsen Wibetoe.
F.f. Skomager Niels Thorsen Juvet og Anne Torjersdatters
Thor Andreas: Kari Helene Juvet, Mari Mortensd. Juvet, Thomas Wibetoe, Gunder Wibetoe, Svenung Wibetoe og Kittil Olsen Wibetoe.
F.f. Niels Thordsen Juvet og Anne Torjersdatters
Andrea: Karen Jansd. Wibetoe, Anne Johannesd. Hotved, Anders Thordsen Stua, Ole Briskemyr, Anders Gundersen Wibetoe.
F.f. Huusmand Niels Thorsen Juvet og Anne Torjersd. Vibetoes
Anders: Mari Mortensd. Stuen, Anne Johannesd. Haatved, Jørgen Juvet, Anders Thomasen Vibetoe og Anund Hansen Vibetoe.


Arbeider, husmann

Peder Hansen "fra Gjærum i Solum" f. ca. 1794 d. 10/3-1839 på Næsset, 56 år gml.
g1g i Holla 28/2-1823 m. Margrethe Brynildsdatter f. ca. 1800 d. 18/9-1827 på Huve som husmandskone, 27 år gml., d.a. Brynild NN og Anne Torbjørnsdatter.
Forlovere: "
Ole Ytterbøe og Andreas Steenstadvolden."
g2g i Holla 5/1-1828 m. Aslaug Larsdatter "fra Stenstadvalen" f. ca. 1798 d. 23/2-1840 som Gaardmandsenke, 48 år gml.
Forlovere: "Christen A. Steenstadvolden og Jørgen Ytterbøe."
1. Anne Gurine f. 28/2-1830.
2. Anne Gurine Pedersdatter f. 3/10-1831 g. i Holla 26/9-1851 m. Jens Jensen Gjærum i Melum f. ca. 1829, s.a. Jens Jensen Gjærum.
3. Hans Pedersen f. 8/4-1836. Se nedenfor.
Bruker ca. 1823.

F.f. Peder Hansen Huve og Asloug Larsdatters Anne Gurine: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Ingeborg Thomasd. Wibetoe, Jørgen Th. Ytterbøe, Lars Larsen Pladsen, Lars Sørensen Pladsen.
F.f. Peder Hansen Huve og Asloug Larsdatters
Anne Gurine: Karen Thorsd. Steenstadvolden, Berthe Maria Christensd. ditto, Lars Larsen Pladsen, Lars Sørensen ditto, Anders Sørensen Pladsen.
F.f. Gaardmand Peder Hansen Næsset og Asloug Larsdatters
Hans: Maria Halvorsd. Olsbrygge, Kari Arnesd. Steenstadvolden, Lars Larsen Bjærven, Kjøstol Olsbrygge, Anders Sørensen Pladsen.

Peder Hansen flytta til Nesset under Ytterbø med sin andre kone i 1832. Se skifte etter Peder Hansen der.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1828 - 1830, side 156a - 158b.
Sted: Huve under Wibetoe i Holden - 1827.
Margrethe Brynildsdtr., død. Enkemand Peder Hansen og afdødes Moder og sødskene:
1. Moder Anne Torbiørnsdtr.
2. Broder Jens Brynildsen, myndig.
3. Broder Rasmus Brynildsen 20 Aar. Formynder: Broderen Jens.
4. Søster Anne Brynildsdtr., ugift, tiener hos forvalter Knutsen ved Ulefos Sagbrug.
5. Søster Ingeborg Brynildsdtr. ugift, tiener i Langesund.
6. Søster Mari Brynildsdtr. ugift, tiener hos Gullik Jonsen i Porsgrund.
Formynder for de 3 søstrene: Broderen Jens Brynildsen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Plassen er trolig slettet før 1845.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Vipeto nedre | Vipeto nedre 1 | Vipeto nedre 3 |
| Juvet østre | Juvet vestre - Dalen |
| Hustomter |


Juvet vestre - Dalen - Vipetodalen
Gammel husmannsplass/ boplass under Vipeto nedre. I en periode kalt Dalen eller "Vibetodalen".

Arbeider, husmann
Lars Gundersen Juvet fra Høydalen i Kilebygda? f. ca. 1753 bg. 19/11-1808. "
Lars Gundersen Huvet, 55 Aar."
g. i Holla 30/1-1781 m. Karen Hansdatter fra Vipeto nedre(1) dpt. 16/8-1761 d. 14/4-1819 på Juvet som "Huusmandsenke", 59 år gml., d.a. Hans Anunsen Vibeto.
Forlovere: "Friderich Wibeto og Annund Skippervold."
1. Gunder Larsen f. ca. 1781 (ikke funnet døpt i Holla kirkebøker). Se Helgen store(5).
2. Hans Larsen f. 22/3-1783. I tjeneste hos Nils Heggemoen i 1800.
3. Jørgen Larsen f. 11/1-1787. Se nedenfor.
4. Ragnhild Larsdatter f. 20/7-1790 bg. 1/4-1810. "Ragnild Larsd. Huve, 19 Aar, en taalmodig korsdrager."
5. Halvor Larsen f. 5/12-1793. Se S. Fen(5) "Ødegården".
6. Karen Larsdatter f. 29/12-1796 g.m. Ole Anundsen. Se Rognkåsa under M. Namløs.
7. Ole f. 2/12-1800 d. 25/2-1801. "
Ole Larsen Juve, død den 25. Feb., 12 Uger."
8. Ole Larsen f. 30/1-1806.

Bruker ca. 1790.

F.f. Lars Wærstad og Karen Hansdatters Hans: Anders øvre Wibeto, Annund nedre Wibeto, Peder Præstegaarden, Kirsten nedre Wibeto, Ingeborg Clausd. Kaasen.
F.f. Lars Wærstad og Karen Hansdatters 
Jørgen: Ole Bierven, Lars Munchen, Engelbret Jonsen Tinholt, Ragnild Hansd. Wibeto, Anne Jensd. Wærstad.
F.f. Lars Gundersen Juvets og Karen Hansdatters
Ragnild: Anders Steensen Wibeto, Annund Hansen Wibeto, Steen Andersen Wibeto, Kirsten Arvesd. Wibeto, Anne Andersd. Wibeto.
F.f. Lars Gundersen Huvet og Karen Hansdatters
Halvor: Annund Wibeto, Thomas Wibeto, Steen Andersen Wibeto, Anne Svennumsd. Wibeto, Anne Andersd. Wibeto.
F.f. Lars Gundersen Huvet og Karen Hansdatters 
Karen: Anders Steensen Wibeto, Anund Hansen Wibeto, Steen Andersen Tofte, Kirsten Arvesd. Wibeto, Marthe Andersd. Wibeto.
F.f. Lars Gundersen Huvet og Karen Hansdatters 
Ole: Anders Steensen Wibeto, Anund Hansen Wibeto, Gunne Halvorsen, Kirsten Arvesd. Marthe Andersd. Wibeto.
F.f.
Lars Huvet og Karen Hansdatters Ole: Thomas Wibto, Jens Huvet, Gunder Larsen, Anne Svennungsd., Karen Wibto.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Han ble i dåpslistene kirkeboka skrevet for "Lars Wærstad" fra 1782 - 1787.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 284. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Anundsen til Jørgen Larsen for 35 Spd., dat. 4. sept. 1824, thinglæst 4. feb. 1825."

Arbeider, selveier
Jørgen Larsen Juve herfra f. 11/1-1787 d. 25/12-1854 på Juve, 68 år gml.
g. i Solum 12/9-1812 m. Karen Helene Abrahamsdatter fra Hanes i Melum (Solum) dpt. 1/5-1785 d. 20/1-1854 på Juvet, 68 år gml., d.a. Abraham Thorsen Hanæs.
1. Abraham Jørgensen f. 27/1-1814.
2. Lars Jørgensen f. 20/10-1816. Se N. Namløs(3).
3. Ingeborg Karine f. 7/8-1819 d. 31/1-1824 på Juvet, 4 år gml.
0. Udøpt pigebarn f. 22/10-1821 d. 18/11-1821. "Fandtes død i sengen hos Moderen."
4. Karen Kirstine Jørgensdatter f. 7/4-1823 g. i Holla 8/11-1844 m. Erik Rasmussen Orekaasa (under Oterholt) i Gjerpen. Se Haugen(A) under Berberg i Gjerpen.
5. Ingeborg Karine Jørgensdatter f. 11/8-1825.
6. Hans f. 25/7-1827 d. 22/9-1827 på Juvet, 2 mnd. gml.
Eier 1824.

F.f. Jørgen Larsen Juvet og Karen Hellene Abrahamsdatters Abraham: Inger Thomasd. Helgen, Anne Anunsd. Wibetoe, Gunder Larsen Helgen, Hans Anunsen Wibetoe, og Halvor Larsen Juvet.
F.f. Huusmand Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsdatters
Lars: Marthe Maria Hovet, Anne Wibetoe, Abraham Hanes, Gunder Helgen og Søren Hanes.
F.f. Huusmand Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsdatters
Ingebor Karine: Anne Helgen, Kari Juvet, Jens Hotved, Abraham Hanes, Anders Juvet og Halvor Juvet.
F.f. Huusmand Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsdatters
Karen Kirstine: Anne Jonsd. Vibetoe, Anne Olsd. Vibetoe, Gunder Helgen, Ole Amunsen yngre og Halvor Larsen Wibetoe.
F.f. Huusmand(!) Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsdatters
Ingebor Karine: Anne Jonsd. Wibetoe, Anne Olsd. Wibetoe, Ole Biørndalen, Anders Juvet og Niels Olsen Biørndalen.
F.f. Huusmand(!) Jørgen Larsen Juvet og Karen Helene Abrahamsdatters
Hans: Anne Olsd. Ødegaarden, Anne Gundersd. Helgen, Gunder Helgen, Anders Juvet og Anun Hansen Wibetoe.

Jørgen Larsen fikk kjøpe Juvet av sin morfar, Hans Anundsen Vibeto, i 1824.

Arbeider, inderst
Lars Jørgensen Juve herfra f. 20/10-1816 d. 10/11-1860 på Juvet av tæring, 44 år gml., s.a. Jørgen Larsen Juve.
g. i Gjerpen 28/12-1846 m. Karen Tronsdatter fra N. Namløs(3)
f. 10/6-1819, d.a. Trond Kjøstolsen Namløs.
1. Ingeborg Marthea Larsdatter f. 5/5-1848.

Bruker ca. 1844.

F.f.  Gaardmand Lars Jørgensen Juvet og Karen Tronsdatters Ingebor Marthea: Karen Jørgensd. Aas af Gjerpen, Ingeborg Jørgensd. Juvet, Jørgen Larsen Juvet, Halvor Larsen Øgaarden, Anders Andersen Wibetoe.

Karen Tronsdatter er registrert utflytta fra Holla til Gjerpen sommeren 1837. Der bodde hun på gården hos sin søster Aslaug,
som var gift med deres søskenbarn, Lars Gundersen Sem. Derfor gifta Lars og Karen seg i Gjerpen kirke.

1865: Kalt Dalen.
1875: Kalt Dalen - Juvet med løpenr. 46c. Kun 1 juvet-plass i 1875.

Jordbruksarbeider, husmann uten jord
Hans Pedersen Juve fra Verket f. 10/10-1818, s.a. Peder Nilsen  og Synnøve Hansdatter.
Se Familie 49 - Verket 1801.
g. i Holla 19/9-1845 m. Kirsti Hansdatter fra Tufte(1) f. 24/1-1825 d. 9/4-1891 på Søvestrand, d.a. Hans Steensen Tufte.
Forlovere: "
Anders Thomassen Wibetoe og Halvor Gundersen Tufte."
1. Hans Petter Hansen f. 4/2-1847. Skomagersvend i 1875.
2. Maria f. 21/2-1849 d. 13/10-1868 i "Vibetodalen" av tæring, 19 år gml.
3. Berthe f. 14/1-1851.
4. Steen Hansen f. 23/2-1854.
5. Anne Hansdatter f. 23/11-1856 g.m. enkemann Ole Sørensen Norendal. Se Søvedalen 12 under Tufte.
6. Kirstine Hansdatter f. 28/2-1860.
Bruker 1847.

Anne Thovsdatter (Anne Thorsdatter?), Logerende, ugift, Sypige, f. 1850 i Siljord.

F.f. Inderst Hans Pedersen Wibetoe og Kirsti Hansdatters Hans Petter: Maria Steensd. Hølen, Kirsti Andersd. Wibetoe, Hans Bentsen Hølen, Halvor Gundersen Tufte, Niels Pedersen Odden.
F.f. Inderste Hans Pedersen Wibetoe og Kirsti Hansdatters
Maria: Anne Hansd. Tufte, Hans Bentsen Hølen, Anders Thygesen Wibetoe, Bent Hansen Hølen, Marthe Hansd. Tufte.
F.f. Huusmand Hans Pedersen Kaasen under Haatved og Kirsti Hansdatters
Berthe: Anne Hansd. Tufte, Marthe Hansd. Wrk., Peder Andersen Kaasen, Hans Bentsen Hølen, Anders Olsen Meelteig.
F.f. Inderst Hans Pedersen Vibeto og Kirsti Hansdatters
Steen: Anne Hansd. Tufte, Marthe Hansd. Haatved, Anders Thomasen Vibeto, Anders Pedersen Torgersrud, Anders Andersen Vibeto.
F.f. Huusmand Hans Pedersen Vibetoe og Kirsti Hansdatters
Anne: Marthe Hansd. Øgaarden, Mari Halvorsd. Tufte, Ole Halvorsen Øgaarden, Halvor Tufte, Nils Hansen Hølen.
F.f. Inderst Hans Pedersen Skippervold og Kirsti Hansdatters
Kirstine: Barnets Moder, Mari Halvorsd. Fæhn, Ole Halvorsen Øgaarden, Barnets Fader, Jens Tronsen Øgaarden.

Hans Pedersen stammer fra en gammel jernverksslekt i Holla. Se hans farfar i Familie 49 - Verket 1801.
Hans er selv født på jernverket.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 284. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Ole Andersen for 300 spd., dat. 30. Nov., thingl. 4. Dec. 1858."

Selveier
Ole Andersen Vibeto.
Eier 1850.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 284. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Andersen Vibetos enke Mari Halvorsdatter til Andreas Olsen Vibeto for kr 450, for hvilken kjøbesum, forbeholdes
panten i eiendommen, dat. 28. April, thingl. 27. Mai 1905."


Selveier
Andreas Olsen Vibeto f. 29/3-1875 d. 19/9-1910.
Eier 1905.

Han døde forholdvis ung og søsteren Karen (Karen Marie?) Vipeto overtok vestre Juve, der det var bygd hus i meget gammel tid.
Hun leide også østre Juve, et jordstykke som hørte til Vipeto, brn. 3.


 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Vipeto nedre | Vipeto nedre 1 | Vipeto nedre 3 |
| Juvet østre | Juvet vestre - Dalen |
| Hustomter |


Vibeto nedre 3
Gnr 22 - bnr 3. Gammelt løpenr. 47.


Vipeto nedre bnr 3 på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Utskilt fra hovedbølet i 1711.

Adresse i 2020: Vibetovegen 9, Ulefoss.

Bonde, leilending
Fredrik Olsen Wibeto
fra Voje i Drangedal f. ca. 1724 d. 19/6-1788. "Friderich Olsen nedre Wibeto, 64 Aar 7 Uger 1 Dag.", s.a. Ole Olsen Voje og Helge Christophersdatter.
g. 16/6-1774 m. enke Ingeborg Olsdatter fra Hegna under Helgen store dpt. 19/7-1739 bg. 3/1-1800. "Ingeborg Olsdatter Wibeto, 60 Aar 25 Uger.", d.a. Ole Mortensen Hegnen.
Forlovere: "P. Lund og Ole Store Hottved."
1. Anders Fredriksen dpt. 1/1-1775 bg. 23/9-1789. "Anders Friderichsen Wibeto, druknede ved DamBakken, 13 Aar 39 Uger 4 Dage."
2. Anne Fredriksdatter f. 12/12-1780 g.m. Ole Bjørndalen. Se Bjørndalen under Fen øvre.
Bruker ca. 1774.

F.f. Friderich nedre Wibetos og Ingebor Olsdatters Anders: Christopher Tofte, Hans Wibeto, Jens Hegnen, Ragnil øvre Wibeto, Kirsten Rolighed.
F.f.
Friderich Olsen Nedre Wibetos og Ingeborg Olsdatters Pigebarn Anna: Christopher Tofte, Morten Wibeto, Jens Olsen Hegnen, Maren Arvesdatter Mellom Wibeto, Karen Hansdatter Nedre Wibeto.

Ingeborg Olsdatter var enke etter Anders Olsen Tufte. Se Tufte(6).

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Skifteprotokoll 1787 - 1792, folie 660a - 661b.
Sted Wibeto nedre, Holden, 5. Februar 1789.
Friderich Olsen, død,
Arvinger Enchen Ingeborg Olsdatter og deres børn:
1. Anders Friderichsen 14 Aar.
2. Anne Friderichsdatter 8 Aar.
Formynder for begge Børn: Farbroren Christopher Olsen Tufte.
Verge for Enchen: Ole Kittilsen Fæhn.
Skiftet er delvis transkribert av Leif B. Kristensen, delvis av Arne Johan Gjermundsen.

Enka Ingeborg Olsdatter ble g3g med Ole Kittilsen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Ole Kittilsen Wibetoe fra Fen øvre(5) dpt. 16/8-1761 bg. 18/4-1809. "
Ole Kittilsen Wibetoe, 46 Aar.", s.a. Kittil Isaksen Fæhn.
g1g i Holla 28/9-1789 m. enke Ingeborg Olsdatter fra Hegna under Helgen store dpt. 19/7-1739 bg. 3/1-1800. "Ingeborg Olsdatter Wibeto 60 aar 25 uger.", d.a. Ole Mortensen Hegnen.
g2g i Holla 7/5-1802 m. Inger Torgersdatter fra Vibeto øvre(1) dpt. 25/6-1775, d.a. Torjer Nilsmundsen Wibetoe.
Barn i 2. ekteskap:
1. Ingeborg dpt. 20/12-1801 d. før 1809 (skifte etter faren).
2. Kittil Olsen Wibeto/ Røsland f. 22/10-1802. Flytta til Skien før 1840 og bodde i Snipetorp. Ble murmester og fikk borgerbrev for Skien i 1840.
3. Anne Olsdatter f. 25/7-1804 g.m. skredder Halvor Larsen Ødegaard. Se S. Fen(5) "Ødegården".
Bruker 1789.

F.f.
Ole Wibeto og Inger Torjersdatters Ingeborg: Anders og Jens Fæhn, Niels Andersen Heisholt, Ellian Kaalstad og Anne Præstegaarden.
F.f. Ole Wibeto og Inger Torjersdatters
Kittil: Niels Heisholt, Anne Svennungsd. Wibeto (+ foreldrene?).
F.f.
Ole Kittilsen Wibto og Inger Torjersdatters Anne: Thomas Wibto, Anders Fæhn, Anders Torjersen, Anne Andersd. Fæhn, Anne Kittilsd. Søwe.

Det ble av naturlige årsaker, ingen barn i Ole Kittilsens første ekteskap. Enka Ingeborg Olsdatter var
over 50 år gammel da de gifta seg.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 52a - 54a.
Sted: Wibeto nedre i Holden præstegield - 1800.
Ingeborg Olsd., død 2. Januar 1800. Enkemand Ole Kittilsen.
Hun hadde vørt gift med Anders Olsen, død og senere Friderich Olsen, død.
Barn fra 1ste Ægteskab med afdøde Anders Olsen:
1. Jens Andersen 32 Aar.
2. Niels Andersen 26 Aar, tiener hos Dr. Rædisch i Østre Porsgrund.
3. Eliane Andersd. g.m. Jørgen Jensen Kaalstad.
4. Kirstie Andersd. g.m. Arve Olsen Holden.
Fra 2ndet Ægteskab med afdøde Friderich Olsen:
1. Anne Friderichsd. 19 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1809 - 1815, side 78a - 82b.
Sted: Wibeto nedre i Holden præstegield - 1809.
Ole Kittilsen, død. Enken Inger Torjersd. og Børn:
1. Kittil Olsen 7 Aar. Formynder, Farbroder Anders Kittilsen Fæhn.
2. Anne Olsd. 5 Aar. Formynder, Farbroder Anders Kittilsen Fæhn.
Laugverge for Enken, Præsten Bremer.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Inger Torgersdatter ble g2g med Gunder Andersen Wibetoe. Se Vibeto øvre(1).

Bonde, selveier
Anders Torgersen Wibeto fra Vibeto øvre(1) f. 20/7-1781 d. 1/2-1847 på Vibeto, 66 år gml., s.a. Torger Nilsmundsen fra Drangedal.
g.m. enke Gunhild Pedersdatter f. ca. 1789 d. 7/4-1852 på Wibetoe, "af Hævelse og Længere Tids Sængeliggende", 63 år gml.
1. Inger Kirstine f. 30/5-1820 (kun hjemmedøpt) d. 4/7-1820 på Vipeto.
2. Anders f. 8/5-1821 d. 26/9-1823 på Vipeto, 2 år gml.
3. Ingeborg Andersdatter f. 7/12-1822.
4. Anne Andersdatter f. 2/1-1825.
5. Andrea Andersdatter f. 14/10-1827 g.m. Halvor Gundersen. Se nedenfor.
6. Inger Maria Andersdatter f. 19/2-1830.
Eier 1819.

F.f.
Gaardmand Anders Tørjersen Wibetoe og Gunnil Pedersdatters Inger Kirstine: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 4/6.
F.f. Gaardmand Anders Torjersen Wibetoe og Gunnil Pedersdatters
Anders: Maria St. Tufte, Maria J. Wibetoe, Hans Wibetoe, Hans St. Tufte og Thomas Anunsen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Anders Torjersen Wibetoe og Gunnil Pedersdatters
Ingebor: Anne J. Wibetoe, Sidsel Olsd. Wibetoe, Hans Wibetoe, Halvor A. Fæhn og Kittil Olsen Vibetoe.
F.f. Gaardmand Anders Tørjersen Wibetoe og Gunnil Pedersdatters
Anne: Anne Grini, Aaste Pedersd. Wibetoe, Peder Grini, Halvor A. Fæhn, og Kittil Olsen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Anders Tørjersen Wibetoe og Gunnil Pedersdatters
Andrea: Kirsten Jensd. Fæhn, Kirsten Halvorsd. Fæhn, Halvor A. Fæhn, Anders Øen og Anders A. Tufte.
F.f. Anders Torgersen Wibetoe og Gunnild Pedersdatters
Inger Maria: Karen Jahnsd. Wibetoe, Kari Olsd. Præstgrav, Hans A. Vibetoe, Svennung Th. Vibetoe, Jørgen Nielsen Heisholt.


Bonde, selveier
Halvor Gundersen fra Skjørholt i Helgen f. 24/10-1821 d. 22/2-1854, "
Druknede ved at kjøre i Isen paa Fjærekilen.", s.a. Gunder Gundersen Schiørholt
g. i Holla 14/6-1848 m. Andrea Andersdatter herfra f. 14/10-1827 d. 21/2-1854 på Vipeto, 26 år gml., d.a. Anders Torgersen.
Forlovere: "Anders Tomassen Wibetoe og Halvor Halvorsen Wala."
1. Gunnild Halvorsdatter f. 22/12-1848.
2. Anders Halvorsen f. 19/8-1850.
Bruker 1848. Eier 1853.

F.f. Inderst Halvor Gundersen Wibetoe og Andrea Andersdatters Gunnild: Inger Andersd. Skjørholt, Inger Marie Andersd. Wibetoe, Nils Nils Johannesen og Anund Hansen Wibetoe, samt Gunder Skjørholt.
F.f.
Gaardmand Halvor Gundersen Vibetoe og Andrea Andersdatters Anders: Karen M. Gundersd. Vibetoe, Inger M. Andersd. ditto, Nils Johannesen ditto, Anund Hansen ditto, Hans Andreas Gundersen Skjørholt.

Disse to barna var små da foreldrene døde. De må ha vokst opp andre steder.


Bonde, selveier
Anund Hansen Wibetoe f. ca. 1811, s.a. Hans Anundsen Wibetoe.
g. i Holla 20/9-1838 m. Liv Hansdatter fra Sanden f. ca. 1810, d.a. Hans Halvorsen Sanden.
1. Hans Anundsen d.e. f. 12/4-1839. Overtok gården.
2. Halvor f. 28/11-1841.
3. Andreas f. 16/2-1845.
4. Anne Anundsdatter f. 29/9-1849 g.m. Peder Kristensen Tufte. Se Tufte(2).
5. Hans (tvilling) f. 16/4-1853. 
6. Mari Anne (tvilling) f. 16/4-1853.
Eier 1853.

F.f. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansdatters Hans: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Hansd. Wibetoe, Hans Anundsen Wibetoe, Ole Meelteig og John Hansen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Anund Hansen Vibetoe og Liw Hansdatters
Halvor: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Hansd. Wrk., Hans Anundsen Vibetoe, Ole A. Meelteig, Niels Johannessen Heisholt og John Hansen Søwe.
F.f. Gaardmand Anund Hansen Holla og Liw Hansdatters
Andreas: Aaste Hansd. Heisholt, Maria Hansd. Præstegaarden, Hans Christiansen Sanden, Jørgen Nielsen Vibetoe, Hans Hansen Vibetoe og Anders Olsen Meelteig.
F.f. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansdatters
Anne: Anne Hansd. og Karen Hansd. Wibetoe, Ole Meelteig, Johannes Johannessen Heisholt, Hans Hansen Vibetoe, Anders Olsen Meelteig.
F.f. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansdatters Tvillinger
Hans (og Mari Anne): Ingebor Hansd. Meelteig, Aaste Hansd. Heisholt, Hans Anundsen Wibetoe, Ole Olsen ditto, Johannes Johannesen Heisholt.
F.f. Gaardmand Anund Hansen Wibetoe og Liw Hansdatters Tvillinger (
Hans og) Mari Anne: Maria Hansd. Furustuhl, Anne Halvorsd. Sanda, Lars Tollefsen Wibetoe, Anders Olsen Meelteig, Halvor Olsen Meelteig.

Anund Hansen Vibeto og kona forpakta Holla gård en tid på 1840-tallet.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Denne gården er oppgitt til 140 mål dyrka mark, for største delen av god beskaffenhet.
Husdyrhold: 2 hester, 6 kuer og 6 sauer.

Bonde, lokalpolitiker, selveier
Hans Anundsen Vibeto d.e. fra Vipeto nedre(1) f. 12/4-1839 d. 8/6-1921 på Vibeto, 81 år gml., s.a. Anund Hansen Vibeto.
g. i Holla 5/10-1865 m. Anne Halvorsdatter fra Sanna i Ytre Landsmarka f. 19/9-1837 d. 11/7-1920, d.a. Halvor Hansen Vibeto.
Forlovere: "Nils Jørgensen Tufte og Ole Christensen Tuftehagen."
1. Lovise Marie Hansdatter f. 27/2-1866 g. 29/4-1900 m. Peder Jensen Omtvedt. Se Omtvedt(1).
2. Andreas Hansen Vibeto (tvilling) f. 29/7-1876. Overtok gården.
3. Halvor (tvilling) f. 29/7-1876.
Eier ????

F.f. Gaardbr. Hans Anundsen Vibeto og Anne Halvorsdatters Lovise Marie: Mari Halvorsd. Wibeto, Anne Anundsd. ditto, Anund Hansen ditto, Ole Andersen Vibeto, Andreas Anundsen ditto.
F.f.
Gbr. Hans Anundsen Vibeto og Anne Halvorsdatters (tvillinger) Andreas (og Halvor): Barnets Moder, Anne Maria Christensd. Vibeto, Anders Olsen Melteig, Peder Christensen Tufte, Ole Jørgensen Sannerholt.
F.f. Gbr. Hans Anundsen Vibeto og Anne Halvorsdatters (tvillinger) (Andreas og) Halvor: Mari Anundsd. Vibeto, Kirsti Olsd. ditto, Andreas Anundsen Vibeto, Ole Andersen ditto, Hans Andreassen ditto.

Hans A. Vibeto var i flere år medlem i Holla kommunestyre og hadde derfor flere offentlige tillitsverv.

Husdyr her i 1875: 2 hester, 9 kuer, 1 kalv og 4 sauer.

Bonde, selveier
Andreas Hansen Vibeto herfra f. 29/7-1876 d. 30/12-1947.
g.m. Klara Pedersdatter Tufte fra Tufte(2) f. 7/9-1878 d. 23/3-1958, d.a. Peder Kristensen Tufte.
Eier 1921.

Bonde, selveier
Torkild I. Haukvik fra Sauherad
g.m. Mari Torsteinsdatter Robba i Sauherad.
Eier 1949.

Det har "i alle år" fulgt en 700 mål stor seterskog med denne eiendommen. Da Klara Vibeto solgte gården i 1949, beholdt hun skogen.
Denne gikk til søstersønnen til Andreas Vibeto, Hans P. Omtvedt. Se Omtvedt i Helgen.

Hans Spetalen fra Gulset i Gjerpen.
Eier 1967.