ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sannes nedre

Gnr 39 i Holla kommune

Oppdatert: 03.01.2024


| Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Gamle Sannes nedre
Trolig utskilt fra Sannes øvre under middelalderen.

Beliggenhet: Ligger til Romnes aneks i Holla prestegjeld.
Dette er den nordligste gården i Holla via bruket Ullevika og grenser mot Nes sogn i Sauherad.

Opprinnelig landskyld 3 tønner korn.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Ytterbøe: "Som før nevnt er Sannesgårdene, som det er blitt mange av, gått ut fra øvre Sannes. En har ikke funnet når denne
eiendommen ble skyldsatt, men det er antagelig en gang omkring år 1500.
Nedre Sannes er mer flatt og lettbrukt enn de øvre Sannesgårdene. jordbunnen er gjennomgående sandholdig, likevel ikke slik at
den kan sies å være skarp. Beliggenheten er vakker ute på Sannesodden."

Sannesgårdene sognet i gamle dager til Romnes kirke.

Bonde, selveier
Gunne Gunnesen Sandnes I d. før 1603.
Eier fram til 1603.

Kilder: Tilgjengelige skattelister på Digitalarkivet, samt skiftebrev fra Strand i Heddal 1603.
Den første kjente Gunne Sandnes betalte landskatt av Sannes nedre fra før 1593. Han var selveier av gården. Han hadde ei søster Guro Gunnesdatter som var gift til Strand i Heddal, jfr. skiftebrev fra Strand i Heddal 1603. Da var denne Gunne Gunnesen død.
Etter Halvor Sigurdsen.

Bonde, selveier
Gunne Gunnesen Sandnes II
.
Eier fra ca. 1603 - ca. 1630.

Denne Gunne Sanndnes betalte odelsskatt av Sannes i tidsrommet 1610-ca. 1630. Det betyr at han eide gården.

Kilde: Landskatten 1611 - 1647.
Gunde Sandnesis odelsguodz.

Udj Sandnes 3 tdr.
Udj Wlvigen 1 tnd.
Udj Eye 1 tnd.
Dette oppsettet inneholder 2 generasjoner Gunne Gunnesen Sandnes (nr. II og nr. III).

Bonde, selveier, leilending
Gunne Gunnesen Sannæs III f. ca. 1605* d. ca. 1671 (skifte).
g1g m. NN.
g2g m. Kari Sigurdsdatter (Siursdatter).
g3g (trolovet i Sauherad 1659) m. Berthe Thorersdatter fra Nyhus i Sauherad, d.a. Thorer Evensen Nyehuus.
1. Kittel Gunnesen død før 1676. Bodde hjemme i 1659 (kilde: Tingboka 1659, da faren møtte på tinget for ham.). Trolig til Torstveit i Bø.
2. Tollef Gunnesen f. ca. 1639*. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
3. Nils Gunnesen f. ca. 1652* g.m. Ingeborg Helliksdatter. Til Eika i Bø prestegjeld. Skifte etter han der i 1676. Gjenlevende søsken da: Arne Gunnesen og Mari Gunnesdatter.
4. Arne Gunnesen. Levde i 1676.
5. Mari Gunnesdatter. Levde i 1676.
Barn i 3. ekteskap:
6. Gunne Gunnesen f. ca. 1650. Se nedenfor.
7. Thore Gunnesen f. ca. 1652. Se Kastet under Romnes.
8. Anders Gunnesen f. ca. 1663. Se N. Vale i Valebø.
9. Peder Gunnesen f. ca. 1665.
Eier ca. 1630.

Denne Gunne Sannæs må ha solgt gården før 1647. Da var han oppført som leilending for Jørgen Clausens arvinger (i Skien).

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"Sandnes nedre som Gunne bruger, med en ødegaard Ullevig ("Wlleuig") der underliggende, skylder tillsammen aarlig 4 tønder korn,
som och Salige Jørgen Clausens arffuingr udj Scheen eyer med bøxell. Ehr satt goed for en fuldgaards schatt, penge 6 dr."

Kilde: Kontribusjonsskatten 1648. "Sandnes Nedre, Som Gunder bruger med en Ødegaard Wlleuigh (Ullevik) der wnderliggende."
Kilde: Kontribusjonsskatten 1649 - 1653. "Sandnes Nedre, Som Gunder bruger, med enn Øedepladtz Wlleuiig."
Kilde: Kontribusjonsskatten 1654. "Sandness Nedre, som Gunder och Tolleff bruger med en Ødeplads Wlleviig.
Kilde: Kontribusjonsskatten 1655 - 1658. "Sanndnes Nedre, som Gunder bruger med en Ødeplads Wlleviig (Ullevik), scylder 4 tnd. Korn, Som Sal. Jørgen Clausens Arffuinger eyer med Bøxell."

Kilde: Manntall 1665*.
Sanness Nedre, Gunne Gunnesøn 60* Aar, bruger 4 Tønder.
Sønner: Tollef Gunnessøn, Soldat 26* Aar. Niels Gunnessøn, 13* Aar.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, side 53b - 55a.
Sted: Sannes nedre i Rommenæs Anex til Holden prestegield - 1671.
Gunne Sandnes, død. Arffuinger: Enchen Børte Toresdtr. og Børn:
Børn i 1. ægteskab med Kari Siuersdtr, død.
1. Kittild Gunnesen.
2. Thollef Gunnesen.
3. Niels Gunnesen.
4. Arne Gunnesen.
5. Mari Gunnesdtr.
Børn i 2. ægteskab med Børte Toresdtr.
1. Gunner Gunnersen.
2. Thorer Gunnersen.
3. Anders Gunnersen.
4. Peder Gunnersen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Berthe Thorersdatter ble g2g med Thomas Svennungsen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Thomas Svennungsen d. ca. 1707.
g.m. enke Berthe Thorersdatter fra Nyhus i Sauherad, d.a. Thorer Evensen Nyehuus.
1. Gro Thomasdatter. Enke i 1707.
Bruker ca. 1672.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, side 240b - 247a.
Sted: Sannæs nedre i Rommenæs annex, Holden Præstegield - 1707.
Thommes Svenungsen, død. Arvinger: Enchen Børte Torersdtr. og en daatter:
1. Groe Thommesdatter, enche.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Sannes nedre

Landskyld 3 tønner korn. Dette var uendret i 1749.

Ullevika og Gravningen hørte opprinnelig til denne gården. Dette kan vi se av gamle skattelister.

Bonde, leilending
Tollef Gunnesen Sannæs herfra f. ca. 1639* (alder 1665: 26 år) d. ca. 1683, s.a. Gunne Gunnesen Sannæs III.
g.m. Kirsten Tygesdatter d.y. fra Vipeto nedre d. etter 1700, d.a. lensmann Tyge Andersen Wibetoe.
1. Tyge Tolfsen. Se Ullevika(4).
2. Sivert Tolfsen (Sigurd Tolfsen) død før 1712. Sønn: Tolv Sivertsen f. ca. 1702 bg. 2/10-1730 på "Store Hvale" i Valebø, hos Anders Gundersen Wale.
3. Nils Tolfsen f. ca. 1673. Bodde trolig bl.a. på Saga (Dorholt) og Tyri i Lunde. Lite kunnskap om ham. Nevnt i skifte på Valadalen i Valebø 1707. Også i Skifte på Fosse i 1702.
    Nevnt i tiendemanntallet 1711 som husmann under Eie øvre. Nils Tolfsen døde trolig på Skoe i Lunde. Vi vet ikke sikkert om dette er den samme som sønnen her.
4. Gunhild Tolfsdatter f. ca. 1673 g.m. Helge Jonsen. Se Søvestrand under Søve.
Bruker til 1683.

Enka Kirsten Tygesdatter drev gården videre fram til 1699-1700. Trolig sammen med sine sønner.

I 1679 var Mathis Fosnes (Mathis Skierven i Lardal) og Gunne Sannes eiere.

Bonde, leilending
Gunne Gunnesen Sannæs IV herfra f. ca. 1650 d. 1712 (skifte), s.a. Gunne Gunnesen Sannnæs III.
g.m. Maren Tollefsdatter (Marie Tollefsdatter) f. ca. 1668 bg. 28/8-1749. "Maren Tollefsd. nedre Sannes, 81 Aar 9 Mnd.", d.a. Tollef NN og Kirsti Tygesdatter d.e. fra Vipeto nedre
Se "gul ramme" under skiftet etter lensmann Tyge Andersen på Vipeto nedre.
1. Gunne Gunnesen f. ca. 1703 bg. 6/6-1753 g. i Holla 22/4-1731 m. Guri Bentsdatter fra Grøtsund. Skifte på Grøtsund under Omdal i Solum etter han i 1753.
2. Berthe Gunnesdatter f. ca. 1706 g.m. Gullik Nilsen Schouen. Se Skogen under Sannes øvre.
3. Tyge Gunnesen f. ca. 1708. Se nedenfor.
Bruker ca. 1703.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 183a - 186b.
Sted: Sannæs nedre i Rommenæs annex, Holden Præstegield - 1712.
Gunder Gunnesen, død. Arvinger: Enken Maren Tollefsdtr. og børn:
1. Gunne Gunnesen 9 aar.
2. Thyge Gunnesen 4 aar.
3. Berthe Gunnesdtr. 6 aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Maren Tollefsdatter ble g2g m. Svenke Arvesen. Se nedenfor.

Eier på denne tiden var Christen Sørensen Hanæs.

Kilde: Skjøte nedenfor.
"Skjøde (Sannes nedre), 3 tønner med bøxel, fra Christen Sørensen (Hanæs) til Svenche Arvessøn, tinglyst 28. Mai 1742 for Summa 200 rdl. "


Bonde, leilending, siden 1742 selveier
Svenke Arvesen Sannæs fra S. Vale i Valebø f. ca. 1689 bg. 27/3-1767, s.a. Arve Jonsen Wale.
g1g m. enke Maren Tollefsdatter (Marie Tollefsdatter) f. ca. 1668 bg. 28/8-1749. "Maren Tollefsd. nedre Sannes, 81 Aar 9 Mnd."
g2g i Holla 26/12-1752 m. enke Kirsten Pedersdatter d.e. fra V. Heisholt f. ca. 1679 bg. 25/1-1777. "Kirsten Pedersd. Sannes, 98 Aar.", d.a. Peder Jonsen Heisholt.
Forlovere: "
Tyge Sannæs og Lars øvre Sannæs."
Eier mai 1742.

Det ble ingen barn i noen av Svenkes ekteskap. Ifølge Simon Ytterbøe (Holla I) ble Svenke Sannæs en tid i livet
utnevnt til vise-lensmann i Holden prestegjeld.

Kirsten Pedersdatter var enke etter Tron Kjøstolsen på Ulefoss sagbruk. Se Familie 5 - Saga 1720.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1748 - 1750, side 7026b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang. Anno 1749 dend 12. Februar, er Skifteretten sadt og betient effter forlangende af Swenche Sandn i overværelse af
Lensmanden Jacob Rommenæs
og de 2de Mænd, Johannes Ullevig og Lars Sandnæs paa gaarden nedre Sandnæs i Holden Præstegield,
for der samme Steds efter dend Afdøde qvinde Marie Tollefsdaatter at Holde et Loflig Skifte og Deeling imellem Enchemanden Svenche Arvesen og
dend Sal. Kones første mand, Gunner Gunnersens(!) Sammen auflede Børn; Deris 2de Sønner og 1 Daatter:
1. Gunne Gunnesen, myndig og tilstæde.
2. Birthe Gunnesdaatter gift med Gunlich Nielsen i Scheen, som var tilstæde.
3. Tyge Gunnesen i Lige maade som sin Broder, myndig og til stæde,
hvor da Enchemanden tilkiendegav og andviste til wurdering boets Formue.
Sølf, Kobber eller Penge fantes icke i boet.
Tinn.
1 dusin tinntalerkner, flade og dybe, 3 rdl.
1 Mindre gammel, 20 sk.
Steentøy.
3 blaa og hvide Fade, 1 ort.
1 blaat Friise Fad, 10 sk.
2 slette Fade, 2 ditto, 1 rødt Fad, 1 ort.
Messing.
1 Stage og 1 mindre stage, 3 ort.
Endel Jernfang og Træfang.
Som skifteretten lod følge Gaarden.
Kreature.
1 Røddrobblet Ko, kaldet Draaple, 4 rdl - 2 ort.
1 drobblet ditto Kaldet Røvelin, 4 rdl.
1 Rød drobblet ditto Kaldet Rosebot, 4 rdl.
1 graahe sidet Koe Kaldet Rensboth, 4 rdl.
1 Rødsidet qvie Kaldet Livroos til samme priis som Enchemanden begierede at nyde, hvichet af Skifte Retten arfwingerne, som ved Skiffte
befandt ingen war tilstæde, blir denne Forlaug ende Condentered.(?)
1 Hvid vette unge qvie Kindros, 1 rdl. - 2 ort.
1 graaesidet qvie Kaldet Graaedus, 1 rdl.
1 Flecket ditto Kaldet Spangros, 1 rdl.
1 Sortsidet qvie Kaldet Miøden, 1 rdl.
1 Rødsidet ditto Kaldet Roslin, 1 rdl.
1  ditto graae Kindet Koe, Kindros, som Enchemanden sagde for nogen tiid siden at foregivet Marie Gullichsd. som sin Gud daatter, hvilcket
af nye ordninger og Samtychede. Resten af de andre Chreaturer bestod som Kircke Koe og Kiør, 1 Stud og 2de qvier, Hvilche Yngste Sønnen
Tyge Gunnesen lyde at wære sin, som ingen af de andre arfwinger hawde noget der imod at sige for den post sig forbliwer.
5 voxne Saue og 4 unge, 3 rdl - 2 ort.
3 Gieder  og 2de Bucker, 2 rdl - 10 sk.
3de gieder som her fandtes tog den Yngste Sønnen i Ligemaade at wære sine.
Hæster.
1 Hvid 11 Aar, 1 Rød, 1 Blacked ditto, 28 rdl.
("Dend af dødes Klæder" og "Sængeklæder" er uinteressant og blir ikke tatt med her. G.S.)
Enkemanden fremviste skiøde paa 3 tønder med bøxel for Summa 200 rdl., dat. i mai 1742, Tinglyst 28. May 1742.
Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 31.01.2019.

Nedre Sannes var fremdeles udelt i 1749 og hadde ei landskyld på 3 tønner korn, som det måtte betales skatt og tienden av.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 64. Digitalarkivet.
"Skiøde (Sannes nedre), 3 tønder med bøxel, solgt fra Svenche Arvesen til Tyge Gunnessen, 26de Januar 1750 for Summa 250 rdl."

Bonde, selveier
Tyge Gunnesen Sannæs herfra f. ca. 1708 bg. 26/3-1754. "Tyge Gunnesen nedre Sannæs 46 Aar.", s.a. Gunne Gunnesen Sannæs IV.
g. 1/11-1734 m. Inger Nilsdatter fra Sannes øvre(3) f. ca. 1708 bg. 21/5-1757. "Inger Nielsdatter nedre Sannæs 48 Aar 6 Mnd 6 Dage.", d.a. Nils Gulliksen Sannæs.
1.
Mari Tygesdatter dpt. 27/2-1735 bg. 6/3-1746. "Mari Tygesd. Store Kolstad, 11 Aar, ved Helgen."
2. Karen dpt. 31/10-1736.
3. Aaste dpt. 17/11-1737 bg. 8/6-1746. "Aaste Tygesdatter Store Kolstad 9 Aar."
4. Karen dpt. 12/4-1739.
5. Karen Tygesdatter dpt. 17/9-1741 g.m. Ole Nilsen Sannæs. Se nedenfor.
6. Berthe dpt. 6/9-1744 d. før skifte etter faren i 1754.
7. Maren Tygesdatter (Mari Tygesdatter) dpt. 10/12-1747 g1g m. Jens Hansen Bierven. Se N. Bjerva.
Bruker 1744. Eier 1750.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tyge Gunnesen og Inger Nielsdatters Maren: Gullik Larsen Rommenæs, Lars Nielsen Sandnæs, Margrete Tved, Birte Hougen, Kirsten Sandnæs.
F.f. Tyge Tinholt og Inger Nielsdatters Karen: Lars Holtene, Simon Kløvedal, Kirsten Langeland, Guri Grødesund, Synnev Roen.
F.f. Tyge Gunnesen og Inger Nielsdatters Aaste: Lars Holtene, Ole Kløvedal, Lars Sannæs, Guri Grødesund, Berte Kløvedal.
F.f. Tyge Tinholt og Inger Nielsdatters Karen: Jens Kolle, Jens Holtene, Anna Holtene, Berte Halvorsd., Anna Holtene, Ragnil Evensd.
F.f. Tyge Kolstad og Inger Nielsdatters Karen: Ole Kolstad, Even Omtved, Ingebor Kolstad, Marte Halvorstaae, Kirsten Enersd.
F.f. Tyge og Inger Store Kolstads Berte: Hans Kolstad, Ole Kolstad, Ole Scibsnæs, Marte Scibsnæs, Jytte Scibsnæs.
F.f. Tyge Gunnesen Sannæss og Inger Nielsdatters Maren: Anders Sannæs, Lars Sannæs, Johannes Ulevig, Berte Schougen, Maren øvre Sannæs.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og hvor de bodde.

Tyge Gunnesen kjøpte i 1740 1 1/2 tønne i Kolstad store av forvalter Engebret Bomhof ved Jernverket.
Han solgte Kolstad-gården tilbake til Bomhof i september 1744, og flytta hit.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1753 - 1757, folie 5b.
Sted: Sannæs nedre i Romnæs Anex til Holden Præstegield - 1754.
Tyge Gunnersen(!), død.
Enke Inger Nielsdtr.
1. Kari Tygesdtr. 13 Aar.
2. Marie Tygesdtr. 6 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Inger Nilsdatter ble g2g med Anders Jonsen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 64. Digitalarkivet.
"Forening mellem Svenche Arvesen og Anders Jonsen, thingl. 15. Sept. 1757."

Bonde, leilending
Anders Jonsen fra S. Vale i Valebø f. ca. 1727 bg. i Melum 12/7-1773 (døde på Dal i Dalsbygda), s.a. Jon Arvesen Vale.
g1g 29/9-1755 m. enke Inger Nilsdatter fra Sannes øvre(3) f. ca. 1708 bg. 21/5-1757. "Inger Nielsdatter nedre Sannæs 48 aar 6 mnd 6 dage.", d.a. Nils Gulliksen Sannæs.
Forlovere: "Svenke Arvesøn og Gudmund Pedersøn."
g2g 5/6-1759 m. enke Cathrine Jørgensdatter fra "Brudeskjær under Vala" i Valebø dpt. 3/9-1730, d.a. Jørgen Halvorsen og Berthe Levorsdatter Lunde.
Bruker 1757.

Se Lunde øvre(1) i Valebø.

Kilde: Kirkebøker og skifter.
Anders Jonsen ble først gift med enka på Sannes nedre, Inger Nilsdatter. Hun døde der i 1757. Han giftet seg annen gang med enke Cathrine Jørgensdatter Lunde. Se Lunde øvre(1) i Valebø. De flytta til V. Dal under Ø. Gisholt i Solum (i Dalsbygda). Der døde Anders i 1773. Hans enke giftet seg på nytt i Solum i 11/7-1774 med ungkaren Hans Andersen Veholdt. Anders Jonsen er ikke funnet døpt i Holla, Solum eller Sauherad kirkebøker. Han kan ha blitt uteglemt. Han ble konfirmert i Holla i 1744, som Anders Jonsen Store Wale.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 64. Digitalarkivet.
"Skiøde: 3 huder med bøxel Solgt fra Svenche Arvesen til Ole Nielsen, dat. 4. Junii 1761 for Summa 123 rdl." (Tinglyst 5. Juni. Kilde Skifte nedenfor av 1787.)

Bonde, jernverksarbeider, selveier
Ole Nilsen Sannæs fra Jernverket dpt. 16/9-1736 d. 2/6-1787. "Ole Nielsen Nedre Sannæs, 51 Aar.", s.a. hammersmed Nils Olsen. Se Familie 15 - Verket 1740.
g. i Holla 29/9-1759 m. Karen Tygesdatter (Kari Tygesdatter) herfra dpt. 17/9-1741 d. 19/1-1815. "Karen Thygesdatter Bondes Enke Sannes, 73 Åar 4 Mnd.", d.a. Thyge Gunnesen Sannæs.
1. Tyge dpt. 17/5-1761 bg. 6/6-1761. "Tyge Olsen Finsrød, 3 Uger 3 Dage."
2. Nils Olsen Sannæs dpt. 28/6-1762. Overtok 1/2-parten av gården. Se nedenfor.
3. Inger Olsdatter dpt. 16/9-1764 g.m. Nils Clemmetsen. Se Familie 12 - Saga 1801.
4. Thyge dpt. 4/2-1769 bg. 10/2-1770. "Tyge Olsen nedre Sannes, 1 Aar."
5. Thyge Olsen dpt. 27/1-1771. Overtok 1/2-parten av gården.
6. Maren Olsdatter dpt. 27/9-1772 g.m. Johannes Johannesen Uhlevig. Se Ullevika under Sannes nedre.
7. Svenke Olsen dpt. 30/10-1774. Se Lia under Bjerva.
8. Gunder (Gunne?) dpt. 31/3-1777 bg. 4/6-1777. "Gunder Olsen nedre Sannes, 9 Uger."
9. Tron Olsen dpt. 14/6-1778. Var ugift skoleholder her i 1801 (23 år gml.).
10. Ingeborg Olsdatter f. 11/12-1780 g1g i Holla 23/8-1801 m. Halvor Pedersen Romnæs. Ingeborg g2g i Solum 22/10-1805 m. Christen Halvorsen Skjelbred.
11. Aaste Olsdatter f. 10/7-1784 g. i Holla 17/9-1806 m. Kittil Andersen. Se Lunde nedre i Valebø.
Eier 1761.

F.f. Ole Nielsen og Karen Tygesdatters Tyge: Forvalter Alstrup, Monsieur Peter Bøgelund, Ole Edberg, Madame Bowman, Sara Hougen.
F.f. Ole Nielsen og Karen Tygesdatters Niels: KrigsRaad Heithman, Forvalter H. Alstrup, Monsieur Christen Riis, Madame Marrichen Altenburg, Mademoiselle Maria Anna Schøn.
F.f. Ole Nielsen Kaasen og Karen Tygesdatters Inger: Johannes Marsmester, Christen Smed, Erich Skoleholder, Inger Olsd., Ingebor Mognsd.
F.f. Ole Nielsen Finsrød og Karen Tygesdatters Tyge: Jon Steensen Wærket, Steen Jonsen, Tron Mognsen, Karen Helgesd. Wærket, Anna Jonsd. Wærket.
F.f. Ole Nielsen nedre Sannes og Karen Tygesdatters Maren: Michel Sannes, Johannes Ulhevig, Niels øvre Sannæs, Maren Bierven, Berte øvre Sannes.
F.f. Ole Nedre Sannes og Karen Tygesdatters Gunder: Tron Kaasen, Ole Kaasen, Johannes Ullevig, Maren Bierven, Inger Gundersd.
F.f. Ole Nielsen nedre Sannes og Karen Tygesdatters Svenche: Niels Olsen Saugmester, Jens Bierven, Bent Jonsen, Berte øvre Sannes, Inger Clemmetsd. Saug.
F.f. Ole nedre Sannes og Karen Tygesdatters Tron: Johannes Gravningen, Niels Gundersen, Niels Clemmetsen Saug, Helge Ullevig, Inger Gundersd. Saug.
F.f. Ole Nielsen Nedre Sannes og Karen Tygesdatters Pigebarn Ingeborg: Christen Bierven, Ole Bierven, Niels Olsen Kaasen, Kirsten Jørgensd. Saugbr., Gunnild Clemetsd. Saugbr.
F.f. Ole Nedre Sannæss og og Karen Tygesdatters Pigebarn Aaste: Niels Clemetsen, Peder Clemetsen, Niels Olsen Verket, Maren Peders. Øst-Kaasen, Maren Bierven.

Denne familien bodde en tid på plassen Finsrød (Kåsa) under Prestegården. Se Holden Jernværk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1785 - 1792. Digitalarkivet.
Giør vitterlig af Anno 1787 den 16de Julj, blev Retten sadt paa gaarden Sannes i Romenæs Annex af Holden Præstegield af Lensmand Halvor Wellichsen Ytterbøe og de
af hans i Fogdegaarden opnævnte 2de Edsvorne Laugrettes og Wurderingsmænd, Tord Jørgenssøn Ytterbøe og Poul .....(?) Romenæs for at Registrere og wurdere
Sterwboet effter afdøde Mand og Beboer Ole Nielsson Sannes til Skifte og deeling mellem hans Enche Kari Tygesdatter paa den ene, og deres sammenavlede Børn,
4 Sønner og 4 Døttre, hvilche af Navne og Alder giver saaledes:
1. Niels Olsen, myndig. Her paa gaarden Boende og ved for...
2. Tyge Olsen 17 Aar. Her hiemmeboende paa Arvetomt gaarden.
3. Svenche Olsen 11 Aar gml. Hiemmeboende.
4. Tron Olsen 8 Aar. Ligeledes hiemmeboende.
5. Inger Olsdatter gift med Niels Clemetssøn ved Ulefos Sav.
6. Mari Olsdatter 14 Aar.
7. Ingeborg Olsdatter 7 Aar.
8. Aase Olsdatter 5 Aar.
Hvilche 3 Eldste er Hiemmeværende hos Moderen. Til formynder bleve Ordinerede Saaledes:
For Drængerne Tyge og Svenche og datter Mari, deres Mosters Mand Christen Halvorsen Bierven.
For Tron Olsen, hans Faders Sødskende Barn, Tron Monsen Kaasen wed Ulefos.
For Inger Olsdatter, Hans Gunderson Klinglefet, som Sødskenbarn til afdøde.
For yngste datter Aase Olsdatter, Hendes Faders Sødskendebarn Peder Gundersen Klingerfet.
Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 1/2-2019.
 

Kilde: Panteregisteret. Se Digitalarkivet.
Kari Tygesdatter overtok gården i 1788 ifølge skifte (ovenfor). Ved arveoppgjøret: Enka solgte 2/6-1788, 1 1/2 tønne til elste-sønnen Nils Olsen for 600 rdl. (tinglyst 11. Sept. 1793) og den andre halvdelen til Tyge og Svenke Olssønner, som langt fra var myndige ennå, for samme sum, 600 rdl. Dette innløste Nils Olsen den 3/7-1797. Hun fikk trolig føderåd hos odelsgutten, som tradisjonen var. Dermed forble gården forløpig udelt.


Bonde, selveier
Nils Olsen Sannæs herfra dpt. 28/6-1762 d. 3/1-1830 på Sannæs, 68 år gml., s.a. Ole Nilsen Sannæs.
g. i Holla 5/10-1786 m. Lisbeth Maria Jonsdatter fra Verket dpt. 8/2-1755 d. 16/5-1832 på Sannes, 77 år gml., d.a. former og gjestgiver Jon Steensen. Se Familie 15 - Verket 1762.
Forlovere: "
Mester Tron Mognsen og Johannes Uhlevig."
1. Inger f. 3/11-1786 bg. 17/12-1786. "
Inger Nielsd. Sannæs, ved Romenæs, 6 Uger 2 Dage."
2. Karen Nilsdatter f. 28/12-1787.
3. Inger Nilsdatter f. 17/10-1789 d. 11/2-1809. "
Inger Nielsd. Sannæs, 19 Aar."
4. Maren Nilsdatter f. 9/5-1791 g.m. enkemann Clemmet Nilsen. Se Familie 36 - Saga 1822.
5. Ole f. 31/3-1793 d. 24/4-1793. "
Ole Nielsen Sannæs, ved Romenæs, 3 Uger 3 Dage."
6. Jon Nilsen f. 28/4-1794. Se Sannes(15).
5. Ole Nilsen f. 25/11-1796. Se Kalvodde under Sannes.
Del-eier 1788.

F.f. Niels Olsen Sannæs og Lisbet Maria Jonsdatters Inger: Bent Jonsen Saugbr., Niels Clemetsen Saugbr., Peder Clemetsen Saugbr., Inger Clemetsd. Saugbr., Anne Tygesd. Gravningen.
F.f. Niels Olsen nedre Sandnæs og Lisbet Maria Jonsdatters
Karen: Niels Larsen øvre Sandnæs, Bent Nielsen Saugbr., Tyge Olsen Sannæs, Johanne Abrahamsd. Wrk., Inger Olsd. Saugbr.
F.f. Niels Olsen Sannæs og Lisbet Maria Jonsdatters 
Inger: Niels Hansen Saugmester, Tyge Olsen Sannæs, Johannes Nielsen Sannæs, Inger Olsd. Saugbr., Maren Olsd. Sannæs.
F.f. Niels Olsen Sannæs og Lisbet Maria Jonsdatters
Maren: Niels Heggemoen, Tyge Olsen Sannæs, Jon Steensen Wrk., Inger Olsd. Saugbr., Maren Olsd. Sannæs.
F.f. Niels Olsen Nedre Sannæs og Lisbet Marie Jonsdatters 
Ole: Niels Larsen Sannæs, Niels Clemetsen Saugbr., Jon Steensen Wrk., Karen Tygesd. Sannæs, Inger Margrethe Nielsd. Sannæs.
F.f. Niels Olsen Sannæs og Lisbet Marie Jonsdatters
Jon: Christen Smed, Niels Larsen Sannæs, Johannes Johannissen Ullevig, Birthe Andersd. Sannæs, Inger Nielsd. Heggemoen.
F.f. Niels Olsen Sannes og Lisbet Marie Jonsdatters 
Ole: Bent Jonsen Saugbr. Svenche Olsen Sannæs, Tron Olsen Sannæs, Karen Tygesd. Sannæs, Anne Nielsd. Saugbr.

Nils Sannæs solgte i 1804 3/4 av Gravningen og et skogstykke med bygsel, tilsammen 9 settinger, til Holden jernværk for 1.600 rdl.
Sønnen Ole Nilsen kjøpte i 1824 Kalvodde av faren.

Nedre Sannes ble delt i 1793, da Nils Olsen Sannes solgte halve gården til sin bror Tyge Olsen Sannæs. Se nedenfor.

Lisbeth Maria Jonsdatter var gjennom sin far, etterkommer av en jernverksslekt som kom til Holla fra Vallonia i Belgia.

Bonde, selveier
Thyge Olsen Sannæs fra Sannes nedre dpt. 27/1-1771 d. 25/8-1864 på Sannes av alderdom, som føderådsmann, 93 år gml., s.a. Ole Nilsen Sannæs.
g. i Holla 9/3-1805 m. Karen Pedersdatter (Kari Pedersdatter) fra Romnes(8) dpt. 20/10-1776 d. 3/9-1835 på Sannæs av tæring, 59 år gml., d.a. Peder Gundersen Romnæs.
Forlovere: "
Niels Sannæs, Kittil Sannæs."
1. Ole Thygesen f. 15/2-1808. Se Sannes nedre(7).
2. Johanne Maria Thygesdatter f. 3/5-1810 g. i Holla 19/9-1828 m. Ole Johannesen fra Ullevika. Se Sannes nedre(6).
3. Peder Thygesen f. 7/4-1812
d. 15/11-1845, som enkemann og inderst på Sannæs, 32 år gml. Se Familie 27 - Saga 1835.
4. Halvor Thygesen f. 22/3-1816. Ble skredder. Se Sannerholt under Romnes.
5. Karen Thygesdatter f. 26/4-1821 g.m. Nils Johannesen Uhlevig. Se Ullevik(5) under Sannes nedre.
Del-eier 1793.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tyche Sannæs og Karen Pedersdatters Ole: Peder og Gunder Romnæs, Johannes Ullevig, Maren Pedersd. Fæhn, Karen Sannæs.
F.f. Tyche O. Sannæs og Karen Pedersdatters
Johanne Maria: Niels og Tron Sannæs, Sven Tronsen, Maren Ullevig, Karen Sannæs.
F.f. Thyge Olsen Sannæs og Karen Pedersdatters
Peder: Maren Pedersd. Fæhn, Maren Nielsd. Sannæs, Niels Klemetsen Saugbr., Tron Olsen Sannæs og Gunder Pedersen Romnæs.
F.f.
Gaardmand Thyge Olsen Sannes og Karen Pedersdatters Halvor: Kari Romnæs, Mari Sannes, Niels Clemmetsen Saugbr., Gunder Fæhn og Johannes Ullevigen.
F.f. Gaardmand Thyge Olsen Sannes og Karen Pedersdatters
Karen: Mari Ullevigen, Kirsten J. Sannes, Jon N. Sannes, Johannes J. Ullevigen og Clemmet Nielsen Sannes.

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr.

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

69

 Sannæs nedre med Uhlevig

 Holden Jernværk eier*

4 tønder 

LøbeNo 71 haver havn i Skowen. 

*Her var det nevnt at Holden Jernværk eide 9 settinger, som Johannes Aasoldsen brukte. Og at Johannes Johannesen (Uhlevig) brukte 1 tnd. Videre brukte Tyge Olsen
1 tønne og 6 sættinger (1 1/2 tnd.) og Nils Olsen brukte 9 sættinger.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832 - 1841, side 264b.
Sted: Sannæs nedre i Romnæs Annex, Holden Præstegield - 1835.
Kari Pedersdatter død, Arvinger Enchemanden Thyge Olsen og Børn:
1. Ole Thygesen. Myndig.
2. Peder Thygesen 23 Aar. Verge: "Moderbroderen" Johannes Johannesen Uhlevigen d.e.
3. Halvor Thygesen 19 Aar. Fraværende i Skien. Verge: "Moderbroderen" Johannes Johannesen Uhlevigen d.e.S
4. Johanne Maria Thygesdatter g.m. Ole Johannesen Uhlevig.
5. Kari Thygesdatter. Ugift. Verge: Moderbroderen Gunder Pedersen Romnæs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Dette bruket ble halvert i 1836 da sønnen Ole Thygesen fikk kjøpe bnr 7 og svigersønnen Ole Johannesen fra Ulevika fikk kjøpe bnr 6.

Skolelærer, inderst (leieboer)
Tron Olsen Sannæs herfra 14/6-1778 d. 16/7-1831 på Sannes nedre, s.a. Ole Nilsen Sannæs nedre.
g. i Holla 27/12-1813 m. Margith Andersdatter fra Lunde nedre(3) i Valebø f. 27/1-1789 d. 8/6-1830 på Sannes nedre., d.a. Anders Andersen Lunde.
1. Ole Tronsen f. 4/7-1816.
0. Dødfødt pigebarn f. 15/5-1818 på Daxrud.
0. Dødfødt Drengebarn f. 17/5-1820 på Sannes.
2. Aaste Karine Tronsdatter f. 17/12-1821.

F.f. Gaardmand Tron Olsen Romnæs og Margith Andersdatters Ole: Anne Wale, Kari Lunde, Anders Lunde, Ole Wale og Niels Sannes.
F.f. Gaardmand Tron Olsen Sannæhs og Margith Andersdatters
Aaste Karine: Kari Sannæhs, Kari Ullevigen, Johannes Ullevigen ældre, Johannes yngre, Peder Holtet og Ole Ullevigen.

Av skatteliste for Holla 1822 kan vi se at han da
ble registrert på Sannes øvre som gårdmann. Han var nok omgangsskolelærer. Disse tidlige
lærerne ble opplært av sognepresten i bygda som lærer for sognebarna. Det viktigste for kirken var at barna skulle kunne lære å lese katekismen.
Regning og skrivning kom i annen rekke.

Dette bruket ble halvert i 1836 i forbindelse med skifte etter Karen Pedersdatter (Kari Pedersdatter). Johannes Johannesen Uhlevigen fikk
kjøpe bnr 6 og sønnen Ole Thygesen fikk kjøpe bnr 7.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

176

Sandnæs nedre 

Johannes Johannesen og Ole Tygesen 

 1 Tnd - 6 Sættinger

6 - 0 - 0 

Se Sanne nedre(6) og Sannes nedre(7).


| Hjem | Innhold |
| Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Sannes nedre 6
Gnr 39 - bnr 6. Gammelt løpenr. 176a.

Landskyld: 2 dl. -  4 ort - 6 sk.

Adresse i dag: Nedre Sannesv. 71.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 203. Digitalarkivet.
"Skyldsætningsforretning, hvorved 18 skillingers skyld er fraskilt dette brug og tillagt løbnr. 175, afholdt 15. Juni 1847, extracktprotokollen fol. 51."

Johannes Johannesen Ulevigen (1768 - 1847).
Eier 1836. Se Ullevika.

Bonde, selveier
Ole Johannesen Sannes fra Ullevika f. 19/10-1797 d. 14/4-1844 på Sannæs, 46 år gml., s.a. Johannes Johannesen Ulevigen.
g. i Holla 19/9-1828 m. Johanne Maria Thygesdatter fra Sannes nedre f. 3/5-1810 d. 27/11-1857 på Sannes av "Tæring", 47 år gml., d.a. Thyge Olsen Sannæs.
Forlovere: "
Ole Nielsen Sannæss og Peder Romnæss."
1. Johannes f. 1828 d. 15/10-1828 i "Uhlevigen", 2 1/2 uke gml.
2. Johannes f. 11/10-1831 d. 10/2-1840 på Sannæs av "Mæslinger", 8 1/2 år gml.

3. Karen Olsdatter f. 30/7-1834.
4. Thyge Olsen f. 14/3-1837. Overtok gården.
5. Johanne Maria Olsdatter f. 26/8-1839.
6. Johannes f. 17/5-1842 d. 28/3-1844 på Sannæs.
7. Oline Maria Olsdatter f. 1/5-1844.
Eier 1834?

F.f. Gaardmand Ole Johannesen Uhlevigen og Johanne Maria Tygesdatters Johannes: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Karen Johannesd. Sannæs, Johannes Uhlevigen yngre, Jon Nielsen Sannæs, Peder Tygesen Sannæs.
F.f. Gaardmand Ole Johannesen Sannæs og Maria Tygesdatters
Karen: Anne Halvorsd. Sannæs, Karen Hansd. Sannæsmoen, Jon Nielsen Sannæs, Ole Tygesen Sannæs, Niels Johannesen Uhlevigen.
F.f. Gaardmand Ole Johannesen Sannæs og Johanne Maria Thygesdatters
Thyge: Gunnild Evensd. Uhlevigen, Karen Thygesd. Sannæs, Johannes Johannesen Sannæs, Anders Johannesen Uhlevigen, Peder Thygesen Sannæs.
F.f. Gaardmand Ole Johannesen Sannæs og Maria Thygesdatters
Johanne Maria: Kari Johannesd. Sannæs, Kari Thygesd. Sannæs, Niels og Anders Johannessønner Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannæs.
F.f. Gaardmand Ole Johannessen Sannæs og Maria Thygesdatters
Johannes: Kari Thygesd. Helgen, Mari Johannesd. Uhlevigen, Ole Thygesen Sannæs, Niels Olsen Kalvodde, Anders Johannessen Uhlevigen.
F.f. Afdøde Gaardm. Ole Johannessen Sannæs og Johanne Maria Thygesdatters
Oline Maria: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Kirsten Jensd. Sannerholt, Niels Johannessen og Anders Johannessen Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannerholt.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

176

Sandnæs nedre

Johannes Johannesen og Ole Thygesen 

  1 tnd. 6 sæt.

6 - 0 - 0


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1841 - 1852, side 160a.
Sted: Sandnæs nedre i Romnæs Annex i Holden Præstegjeld - 1844.
Ole Johannesen død. Arvinger, Enken Johanne Marie Thygesdatter og Børn:
1. Thyge Olsen 7 Aar. Formynder: Naboen Herbrand Eskildsen Sandnæs.
2. Marie Olsdatter 14 Aar.
3. Kari Olsdatter 10 Aar.
4. Johanne Marie Olsdatter 5 Aar.
5. Oline Marie Olsdatter 1 Aar.
Verge for døtrene: Faderbroderen Niels Johannesen Uhlevigen.
Laugverge for Enken: Gunder Gulliksen Sandnæs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 203. Digitalarkivet.
"Skifte efter Johannes Johannesen, afsluttet 29. Nov. 1847, hvorved dette brug for 600 spd. er udlagt sønnesønnen Thyge Olsen, thingl. 4. Febr. 1848."

Bonde, selveier
Thyge Olsen Sannes herfra 14/3-1837 trolig død i USA.
g. i Lunde 10/4-1862 m. Aaste Olsdatter fra Gåserud i Lunde f. 5/10-1837 d. 15/8-1901 av hjertelammelse, d.a. gårdmann Ole Olsen Gaaserud og Gunhild Svennungsdatter.
1. Ole Thygesen f. 15/9-1862. Overtok gården.
2. Johannes Thygesen f. 9/12-1863.
3. Olaus Thygesen f. 24/4-1866.
4. Gustav Thygesen f. 24/9-1868.
Eier 1848.

F.f. Gaardm. Thyge Olsen Sannæs og Aaste Olsdatters Ole: Kirsten Jensd. Sannæs, Magrete Halvorsd. Sannæs, Halvor Tygesen Sannæs, Johannes Herbrandsen ditto, Thorsten Johannesen Ulevigen.
F.f. Thyge Olsen Sannæs og Aaste Olsdatters
Johannes: Kari Johannesd. Ulevigen, Magrethe Halvorsd. Sannæs, Thorsten Johannesen Ulevigen, Nils Johannesen ditto, Halvor Thygesen Sannæs.
F.f. Gaardbr. Thyge Olsen Sannæs og Aaste Olsdatters
Olaus: Kari Johannesd. Uhlevigen, Ingeborg Christensd. Sannæs, Torsten Johannesen Uhlevigen, Johannes Jensen Gaaserud, Jørgen Jørgensen Enggrav.
F.f. Gaardbr. Tyge Olsen Sannæs og Marie Olsdatters
Gustav: Kari Johannesd. Ulevig, Margith Johannesd. Sannæs, Torsten Johannesen Ulevig, Johannes Jensen Gaaserud, Halvor Johannesen Sannæs.

Andre til gards i 1865:
Tjenestepike
Berthe Johannesdatter(22) fra Holla. Ugift.
Legdslem: John Nilsen(73) fra Holla. Ugift.

Da Aaste Olsdatter døde her i 1901, ble følgende notert i kirkeboka: "Kone Aaste Olsdatter, g.m. former Thyge Olsen i Amerika."
Thyge Olsen er forløpig ikke funnet blant utvandra fra Holla.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 (Blåboka)
Eiendommen består av 76 mål dyrka jord, for det meste av god beskaffenhet.
Kreaturer: 1 hest, 3 kuer og 4 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thyge Olsen til sønnen Ole Thygesen for 6.400 kr., dat. 4., thingl. 10. Januar 1878."

Kilde: Folketellinga 1875.
"Kreaturhold: 1 Hest under 3 Aar, 2 Kjør, 2 Kalve, 3 Faar."

Bonde, selveier
Ole Thygesen Sannes
herfra f. 15/9-1862.
Eier 1878.

Hvor ble det av Ole Thygesen?

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Thygesen til Ole Jørgensen for kr. 7.600, dat. 10. Juni 1885, thingl. 4. Aug. 1886."

Bonde, selveier
Ole Jørgensen Sannæs
f. 31/1-1845 d. 13/10-1918.
Eier 1885. Se Sannes øvre(5).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Jørgensen til Mathias Olsen for kr. 7.200, dat. 5., thingl. 15. Febr. 1887."

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 39

176a

Sandnes nedre

Sandnes nedre

 Mathias Olsen Prestholt

2 - 4 - 6

5 mark 06 øre 


Bonde, selveier
Mathias Olsen Prestholt Sannæs (Mathias O. Sannæs) fra Prestholt i Nes sogn, Sauherad f. 20/12-1840 d. 8/6-1926, s.a. Ole Halvorsen Præstholt og Marie Anundsdatter.
g. i Nes, Sauherad 2/4-1878 m. Kari Christophersdatter fra Kise i Sauherad sogn, Sauherad f. 8/2-1847 d. 5/5-1929, d.a. Christopher Jørgensen Kise og Ingeborg Torstensdatter.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Kise og Torjus Olsen Præstholt."
1. Ingeborg Mathiasdatter f. 11/8-1877 i Sauherad. Konf. i Holla 2/10-1892.
2. Marie f. 11/8-1877 i Sauherad d. 19/4-1894 på Sannæs av "Ryggmarvsygdom". "Tulling".
3. Ole Mathiassen f. 29/11-1879 i Sauherad. Overtok gården.
4. Kari Mathiasdatter f. 19/8-1881 på "Braanane" i Bø. Konf. i Holla 4/10-1896 med karakteren "Næsten meget godt." Ledighetsattest 22/7-1909. Emigrerte til Amerika i 1909.
5. Kristoffer f. 1/4-1883 på "Braanane" i Bø. Ikke konf. i Holla.
6. Halvor Mathiassen f. 24/2-1885 i Bø. Konfirmert i Holla 1/10-1899. Amerika-attest 23/4-1904. Registrert utflytta fra Holla til Amerika 29/4-1904. Reg. utflytta til Canada i mars 1920.
7. Thorsten Mathisen f. 20/6-1887 på Sannes. Var sliperiarbeider her. Amerika-attest 2/6-1906. Emigrerte til Ontario, Canada juni 1906 med "S/S Montebello"
Eier 1887.

I den perioden de bodde i Bø (ca. 1880 - ca. 1886), er Mathias Olsen oppgitt som husmann på "Braanane" i Bø. Denne familien er registrert
innflytta fra Nes sogn i Sauherad til Holla i 1888 med attest fra sognepresten i Sauherad dat. 9/2-1888.

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 39

Sandnes nedre 

Sandnes nedre 

 M. Olsen Præstholt

5 mark 06 øre 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 203. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Mathias Olsen Sannæs Prestholt til sønnen Ole Mathiassen Sannæs paa dette bruk med besætning, redslaper og indbo for tilsammen kr. 13.500,
hvorved for løsøre kr. 1.000 og med ret for sælger og hustru for livstid til fri beboelse, lys og ved, dat. 19., tingl. 26. Okt. 1912." (Rettigheter avlyst 12/5-1930).

Bonde, selveier
Ole Mathiassen Sannes herfra f. 29/11-1879 i Sauherad d. 17/7-1950.
g1g i Skien 28/10-1915 m. Kirsti Halvorsdatter fra N. Namløs(3) f. 30/1-1871 d. 19/10-1916 i barselseng, d.a. Halvor Torkildsen Namløs/ Ullevig.
Forlovere: "Th. Gunheim og Karl Kaalstad."

g2g på Holla prestekontor 4/2-1922 enke Margit Nikoline Hansdatter fra Sannes nedre(15) f. 1/7-1883 d. 26/2-1974, d.a. Hans Johannesen Sannes.
1. Mathias Sannes f. 12/8-1922 d. 1/10-1945.
2. Klara Astrid Sannes f. 19/8-1926 g.m. Jens Haraldsen. Se nedenfor.
Eier 1912.

Ole og Margit Sannes flytta i 1932 til gården Sannes nedre(15) hvor hun kom fra.

De gamle er gravlagt på Romnes.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 203. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 9/5, grunnbokført 2/6-1951, fra Ole Mathiassen Sannes og arvinger til fru Astrid Sannes Haraldsen for kr. 45.000, påført attest om arvinger, alle avdøde.

Revisor i D.N.L. i Oslo
Jens Haraldsen Sannes f. 8/3-1925 d. 25/5-1995.
g.m. Klara Astrid Sannæs herfra f. 19/8-1926 d. 14/9-2015.
Eiere 1951.

De gamle er gravlagt på Romnes.

Eier i dag (2019): Ole Gustav Sannes f. 1956. Bosatt i Drammen. Han opplyste til Gardsbruk i Telemark, bind 2 (Foyn forlag - 1999),
at gården var på 48 dekar dyrka mark og 344 dekar skog.

Bilde av gården i Foyn side 722.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Sannes nedre 7
Gnr 39 - bnr 7. Gammelt løpenr. 176b.

Adresse i dag:

Landskyld etter utskilling fra Sannes nedre 1838: 1 dl. - 1 ort - 3 sk.

Bonde, selveier
Ole Thygesen fra Sannes nedre f. 15/2-1808, s.a. Thyge Olsen Sannæs.
g. i Holla 12/2-1835 m. Kari Hansdatter (Karen Hansdatter) fra Sannesmoen f. 19/9-1814, d.a. Hans Johannessen Sannæsmoen.
Forlovere: "
Ole Johannessen Ulevigen og Nils Kittilsen Sannæs."
1. Kari Olsdatter f. 23/4-1835.
2. Thyge Olsen f. 3/10-1836.
3. Hans Olsen f. 17/7-1839.
4. Marthe Maria Olsdatter f. 6/4-1842.
5. Ingeborg Olsdatter f. 1/8-1844.
6. Johanne Maria Olsdatter f. 22/11-1846 g.m. Ole Johannesen Ullevika.
7. Anne Olsdatter f. 6/5-1849.
8. Inger Olsdatter f. 20/2-1852.
Eier 1836 - 1852.

F.f. Gaardmand Ole Tygesen Sannæs og Kari Hansdatters Kari: Maria Tygesd. Sannæs, Maria Jonsd. Sannæs, Clemmet Sannerholt, Peder Tygesen Sannæs, Gunder Hansen Sannæsmoen.
F.f. Gaardmand Ole Tygesen Sannæs og Kari Hansdatters
Thyge: Anne Hansd. Sannerholt, Magrethe Johnsd. ditto, Ole Johannesen Sannæs, Peder Tygesen ditto, Gunder Hansen Sannæsmoen.
F.f. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansdatters
Hans: Anne Hansd. Sannerholt, Ole Johannesen Sannæs, Magrethe Hansd. Sannæsmoen, Gunder Hansen ditto, Halvor Thygesen Sannæs.
F.f. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansdatters
Marthe Maria: Anne Hansd. Sannerholt, Mari Johannesd. Uhlevigen, Ole Johannessen Sannæs, Halvor Thygesen Saugbr., Johannes Hansen Moen.
F.f. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansdatters
Ingeborg: Kari Thygesd. Sannæs, Inger Hansd. Sannesmoen, Niels Johannesen Sannæs, John Nielsen Sannæs, Johannes Hansen Moen.
F.f. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansdatters
Johanne Maria: Magrethe Johnsd. Jøntved, Inger Hansd. Sannæsmoen, Niels Johannessen Sannæs, Halvor Thygesen Sannerholt, Ole Hansen Sannæsmoen.
F.f. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansdatters
Anne: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Kirsti Clemmetsd. Sannerholt, Nils Johannesen Uhlevigen, Johannes og Ole Sannæsmoen.
F.f. Gaardmand Ole Thygesen Sannæs og Kari Hansdatters
Inger: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Kirsten Clemmetsd. ditto, Clemmet Sannerholt, Gunder H. Sannæsmoen, Nils Olsen Kalvodde.

Våren 1852 flytta hele familien med alle de 8 barna til Skilbred i Solum. Kilde: Kirkebokas utflyttingslister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Thygesen til Gunder Gulliksen for 650 spd., dat. 5., thingl. 12. Sept. 1838."

Bonde, urmaker, selveier
Gunder Gulliksen fra Apalnes i Lunde f. 7/3-1805 d. 24/10-1884 på "Sannæs" av en "Brystsygdom.", s.a. Gullik Olsen Appalnæs og Guro Jørgensdatter.
g1g i Lunde 26/12-1834 m. Asberg Olsdatter (Asper Olsdatter) fra Tveten i Lunde f. 9/10-1815 på Grinerud i Lunde d. 1/3-1843 på Sannæs, 27 år gml., d.a. Ole Aslaksen Tveten og Kari Gundersdatter.
Forlovere: "Halvor Torbjørnsen Skoe og Mikkel Olsen Kaasa."
g2g i Holla 21/11-1845 m. Anne Maria Sørensdatter fra V. Brenne(4) i Valebø f. 29/12-1814 d. 19/4-1848 på "Sannæs", 34 år gml., d.a. Søren Sivertsen Brænne.
Forlovere: "Ole Aslaksen Tveten og Ole Gulliksen Appelnæs."
g3g i Holla 21/11-1855 m. enke Anne Nilsdatter Brenne fra Høgsete(A) under Vale f. 29/1-1817 på Hoxodde, d.a. Nils Nilsen Hoxodde.
Forlovere: "Ole Aslaksen Tveitan i Bøe (Lunde) og Even Torstensen Lunde."
1. Kari Gundersdatter f. 30/6-1837 i Lunde.
2. Guro Gundersdatter f. 25/9-1839 g.m. Ole Thorsen. Se nedenfor.
3. Ingeborg f. 12/5-1842 d. 24/8-1842 på "Sannæs", 15 uker gml.
Barn i 2. ekteskap:
4. Gullik f. 13/6-1846 d. 18/10-1846 på "Sannæs", 17 uker gml.
5. Asberg Maria f. 15/12-1847 d. 4/7-1848 på "Sannæs nedre", 1/2 år gml.
Barn i 3. ekteskap:
6. Gullik Gundersen f. 12/8-1856.
7. Karen Gundersdatter f. 28/5-1858.
Eier 1838.

F.f. Gunder Gulliksen Sannæs og Asber Olsdatters Guroe: Maria Thygesd. Sannæs, Aaste Karine Tronsd. Sannæs, Niels Uhlevigen, Anders Uhlevigen og Halvor Thygesen Sannæs.
F.f. Gaardmand Gunder Gulliksen Sannæs og Asbær Olsdatters
Ingeborg: Anne Halvorsd. Tvedten, Aaste Johnsd. Sannæs, Ole Aslaksen Tvedten, Knud Gunnerud, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Gaardmand Gunder Gulliksen Sannæs og Anne Maria Sørensdatters
Gullik: Aaste Bentsd. Lunde, Anne Nielsd. Brænne, Sivert, Lars og Jens Sørensen Brænne.
F.f. Gaardmand Gunder Gulliksen Sannæs og Anne Maria Sørensdatters
Asbær Maria: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Mari Olsd. Sannæs, Sivert Brænne, Jens og Lars Sørensen Brænne.
F.f. Gaardm. Gunder Gulliksen Brænne og Anne Nilsdatters
Gullik: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Kari Gundersd. Brænne, Sivert Brænne, Lars Sørensen Lunde, Nils Nilsen Hoxodde.
F.f. Gunder Gulliksen Sannæs og Anne Nilsdatters
Karen: Ingeborg Torstensd. Sannæs, Guro Gundersd. ditto, Johannes Herbrandsen ditto, Nils Olsen Kalvodde, Thyge Olsen Sannæs.

Gunder Gulliksen er registrert innflytta fra Tveten i Lunde til Sannes i Holla "For at bosætte sig paa sin her kjøbte eiendom Sannæs".
Dato fra kirkeboka var 14/4-1839. De som flytta inn var Gunder og kona Asberg Olsdatter, samt deres første barn Kari Gundersdatter.
Kilde: Kirkebokas innflyttingslister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anne Marie Sørensdatter, afsluttet 28. Sept. 1848, hvorved dette brug for 500 spd. er udlagt enkemanden Gunder Gulliksen, thingl. 2. Febr. 1849."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 10 er udskilt, afholdt 18. Sept., thingl. 13. Okt. 1865." Se Strandkåsa.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 11 er udskilt, afholdt 11. Juni, thingl. 2. Juli 1872." Se Sannes nedre(11).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 12 er udskilt. afholdt 7., thingl. 10. Okt. 1876." Et Skogstykke.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Dette bruket er oppgitt til 62 mål dyrka mark, dels av god, dels av mindre god beskaffenhet.
Husdyrholdet: 1 hest og 3 kuer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Gulliksen til Ole Thorsen herpaa m.m. for kr. 2.700, med forbehold om føderaad for Sælger og hustru, dat. 21., thingl. 23 Okt. 1884."

Hans 3. kone, Anne Nilsdatter emigrerte som enke f. 1817 til Amerika i 1891 med presteattest av 7/7-1891.

Arbeider, selveier
Ole Thorsen
fra
N. Ytterbø i Helgen f. 14/1-1836 d. 28/9-1899 på Vadrette under Strømdal i Gjerpen, s.a. Thor Olsen Ytterbøe.
g1g i Holla 27/10-1865 m. Guro Gundersdatter (Gurine Gundersdatter) herfra f. 25/9-1839
d. 7/5-1889 på Vadrette i Gjerpen, d.a. Gunder Gulliksen Sannæs.

Denne familien bodde ikke her. Ole Thorsen og hans første kone flytta til Skien, hvor de bodde på Brekkejordet nordre i 1875.
Deretter flytta de til Bakken i Skien, og siden til Vadrette under Strømdal i Gjerpen.
De kom tilbake hit og fikk dattra Karen Gurine f. 9/7-1882 på Sannes, døpt i Holla kirke 17. sept.
Ved Vadrette Cellulosefabrikk ble han arbeidsformann. Se Familie 8 - Strømdal 1891.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 39

7

176b

Sandnes nedre       

Sandnes nedre

 Ole Torsen

1 - 1 - 3

1 mark 99 øre 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Guro Gundersdatter Vadrettet afsluttet 9. okt. 1890, hvorved dette brug for kr. 3.200, er udlagt enkemanden
Ole Thorsen mod bl.a. at tilsvare følgende panteretsudlæg til Stervbobørnene.
1. Bernhard Martinius Olsen arv kr. 47,03.
2. Kristen Andreas Olsen arv kr. 47,04.
3. Berthea Marie Olsdatter arv kr. 17,03.
4. Anna Olsdatter arv kr. 17,03, dat. 9., thingl. 15. December 1890."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Thorsen til Johannes Jacobsen for kr. 4.700, dat. 31. Aug., thingl. 26. Oct. 1894."

Arbeider, småbruker, selveier
Johannes Jacobsen fra Lauvbukta under Hegland i Landsmarka, Lunde f. 16/12-1832, s.a. Jacob Jansen og Mari Thomasdatter.
g. i Holla 7/10-1860 m. Anne Karine Jensdatter fra Øya(8) under Tveit f. 15/12-1839 på Tveitøya død før des. 1910, d.a. Jens Andersen Øen.
Forlovere: "
Ole Gundersen Tvedt og Andreas Jensen Øen."
1. Jens Johannesen f. 22/10-1860 i Lunde.
2. Jacob Johannesen f. 31/3-1862 i Lunde. Emigrerte alene til Chicago med "Angelo" 22/4-1881. Biletten var forhåndsbetalt fra USA.
3. Mari Johannesen f. 28/5-1864 i Lunde d. 30/9-1950 g.m. Ole Langen f. 1854 d. 1919. Bodde i Solum og er gravlagt på Solum kirkegård.
4. Andreas Johannesen. Emigrerte til Canada?
5. Hans Johannesen d. 8 år gl.
6. Anders J. Sannes f. 24/10-1871 i Lunde døpt i Holla. Overtok eiendommen.
7. Asborg Johannesdatter f. 1874 i Lunde g.m. Peder Hansen. Bodde?
8. Jensine Johannesen ("Sina Larsen") f. 15/5-1875 i Lunde d. 10/3-1951 g.m. Hans Larsen i Porsgrunn. Gravlagt på Eidanger gamle kirkegård.
Eier 1894.

F.f. Husmand Johannes Jacobsen Løvbugta og Anne Karine Jensdatters Jens: Saave Jørgensd. Fahret, Maria Jacobsd. Løvbugta, Halvor Olsen Lundtvedt(?), Andreas Jensen Øen, Gunild Gundersd. Fahret.
F.f. Husmand Johannes Jacobsen Løvbugta og Anne Karine Jensdatters Jacob: Johannes Eriksen Kaasa, Ole Johnsen Apelnæs, Iselin Nilsd. Svendsherad.
F.f. Husmand Johannes Jacobsen Løvbugta og Karine Jensdatters Mari: Maria Abrahamsd. Moen, Susanne Gundersd. Fahret, Jørgen Rollefsen Lia, Gunder Rollefsen Lia, Erik Halvorsen Ugge.
F.f.
Johannes Jacobsen Løvbugten og Anne Karine Jensdatters Anders: Liw Olsd. Texle, Maren Nilsd. Stensrud, Nils Rasmussen Stensrud, Jon Sigurdsen Texle, Ole Sigurdsen Texle.

Kilde: Folketellinga for Lunde 1865 og kirkebøker for Bø med Lunde. Under nevnte folketelling bodde de som en vanlig husmannsfamilie
"med jord" på "Løvbugten" under Hegland i Tyri og Hovland skolekrets. I dette område var de fleste mannfolk skogsarbeidere.

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 39

7

Sandnes nedre

Sandnes nedre

 Johannes Jakobsen

1 mark 99 øre 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Jacobsen til Anders Johannesen for kr. 5.625, dat. 11., thingl. 22 Juni 1910."

Småbruker, veiarbeider, flåtemann, selveier
Anders J. Sannes (Anders Sannes) herfra f. 24/10-1871 i Lauvbukta i Lunde, døpt i Holla kirke d. 17/5-1952.
g.m. Ingeborg Marie Olsdatter fra Fiskestigen under Sagbruket f. 24/11-1872 i Holla d. 8/5-1947, d.a. Ole Hansen Fiskestigen.
Se Familie 17 - Sagene 1875.
1. Johannes A. Sannes f. 19/4-1907. Overtok eiendommen.
2. Ingeborg Katharina Sannes f. etter des. 1910.
Eier 1910.

Under folketellinga 1891 var det nevnt at ungkar Anders Johannesen herfra, var dagarbeider på Vadrette cellulosefabrikk i Gjerpen.

Anders J. Sannes satte opp nytt innhus og nytt uthus her.
Husdyrhold i 1952 4-5 kuer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 204. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 18/8, grunnbokført (tingl.) 1/9-1952, fra Ingeborg Sannes til medarving Johannes A. Sannes for kr. 10.000, (verdien ansettes til kr. 25.000), heri for løsøre kr. 6.000.)"

Arbeider, selveier
Johannes A. Sannes herfra f. 19/4-1907 d. 6/8-1982.
g.m. Olga Ingvarda Hansdatter fra Strømdal i Gjerpen f. 23/2-1908 d. 6/1-1997.
Eier 1952.

Barnløse.

Kilde: Grunnboksblad 1935 1993.
"Dagbokført 30/1-1984. Hjemmel til: Olga Ingvarda Sannes f.nr. 230208 - xxxxx i uskiftet bo etter Johannes A. Sannes, død 6/8-1982."

Selveier
Knut Skifjeld fra Skien.
Eier 1997.

Han var nevø av Johannes og Olga Sannes. Han overtok gården ved testamente i 1997.

Bonde, selveier
Mathias Sannes f. 1953.
Eier 1998.

Mathias Sannes solgte husene og beholdt skogen og jorda, som ble en del av hans egen eiendomsmasse.
Se Sannes nedre 15.

Huseier
Bjarne Nenseter
.
g.m. Ann Kristin
1. Aslak Nenseter f. 1994.
2. Maren Nenseter f. 1996.
Huseiere ca. 1999.

 

 


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Sannes nedre 15
Gnr 39 - bnr 15. Gammelt løpenr. 177a.

Adresse i dag: Sannesv. 105.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

177a

 Sandnæs nedre

John Nilsen 

 0 tnd. 5 1/9 sætting

3 daler - 0 ort - 4 skilling 

Bonde, selveier
John Nilsen Sannæs fra Sannes nedre f. 28/4-1794, s.a. Nils Olsen Sannæs.
g. i Romnes 1/6-1817 m. Gunhild Jørgensdatter fra Skifsnes under Kolstad store f. 29/3-1795 d. 21/5-1841 på Sannes, d.a. Jørgen Pedersen Skibsnæs.
Forlovere: "
Thyge Sannes og Anders Sannes."
g2g i Romnes 27/12-1843 m. Inger Maria Johnsdatter fra Bjørndokka under Graver i Valebø f. 15/9-1816 d. 25/7-1866 på "Bergmandskaas", 50 år gml., d.a. John Johnsen Bjørndokken..
Forlovere: "
Christen Hansen Sannæs og Ole Johannessen ditto."
1. Lisbeth Maria Johnsdatter f. 19/11-1817 g.m. Isak Olsen Namløs. Se Namløshagen. Emigrerte til Wisconsin med 4 barn i mai 1852.
2. Aaste Johnsdatter f. 23/3-1820.
3. Nils Johnsen f. 14/4-1823. Registrert utflytta til Nyhus i Solum våren 1850.
4. Jørgen Johnsen f. 22/3-1826.
5. Ole Johnsen (tvilling) f. 15/2-1831.
6. Peder (tvilling) f. 15/2-1831.
7. Peder Johnsen f. 4/10-1833. Konfirmert i Holla 1848. Emigrerte fra Bergmannskås under M. Jøntvedt til Amerika i april 1862.
Eier 1825.

F.f. Gaardmand Jon Nielsen Sannes og Gunnil Jørgensdatters Lisbeth Maria: Anne Jøntved, Kirsten Schibsnæs, Thyge Sannes, Clemmet Nielsen Saugbr. og Ole Sannes.
F.f. Gaardmand Jon Nielsen Sannes og Gunnil Jørgensdatters
Aaste: Kari Pedersd. Sannes, Kirsten Jørgensd. Sannes, Niels Olsen Sannes, Thyge Olsen Sannes og Ole Nielsen Sannes.
F.f. Gaardmand Jon Nielsen Sannæhs og Gunnil Jørgensdatters
Niels: Mari Nielsd. Saugbr., Kari Ullevigen, Thyge Sannæhs, Clemmet Nielsen Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr., og Ole Nielsen Sannæhs.
F.f. Gaardmand Jon Nielsen Sannes og Gunnil Jørgensdatters
Jørgen: Mari Kiøstolsd. Sannes, Berthe Nielsd. Jøntved, Clemmet Nielsen Saugbr., Ole Nielsen Sannes, Ole Johannesen Ullevigen og Ole Thygesen Sannes.
F.f. Gaardmand Jon Nielsen Sannæs og Gunnild Jørgensdatters tvilling
Ole: Karen Jørgensd. Omtved, Maria Tygesd. Sannæs, Maria Pedersd Omtved, Inger Clemmetsd. Saugbr., Peder Jensen Omtved.
F.f. Gaardmand Jon Nielsen Sannæs og Gunnild Jørgensdatters tvilling
Peder: Clemmet Nielsen Saugbr., Johannes Uhlevigen yngre, Ole Uhlevigen, Anders Uhlevigen, Ole Tygesen Sannæs.
F.f. Gaardmand Jon Nielsen Sannæs og Gunnild Jørgensdatters
Peder: Maria Tygesd. Sannæs, Johannes Johannesen Sannæs, Ole Tygesen og Peder Tygesen Sannæs.

Jon Nilsen eide også Sanneskåsa, som hadde vært en part av gården siden den ble utskilt fra hovedbølet i 1825?
Se Sannes nedre(16) "Kåsa".

Denne familien bodde fra ca. 1849 (og under folketellinga 1865) på plassen Bergmannskås under M. Jøntvedt.
Se barna fra andre ekteskap der.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 212. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Svend Zacharias Thorsen for 500 spd., dat. 21. April, thingl. 17. Juni 1841."

Svend Zacharias Thorsen.
Eier 1841.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 212. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Svend Zacharias Thorsen til Herbrand Eskildsen for 800 spd., dat. 24. April, thingl. 7. Mai 1844."


Bonde, selveier
Herbrand Eskildsen Sannes fra Bakås i Bø i Tel., s.a. driftekar Eskild fra Gudbrandsdalen.
Eier 1844.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 212. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Herbrand Eskilsens enke til sønnen Johannes Herbrandsen for 560 spd., dat. 1. Sept. 1847, thingl. 5. Febr. 1848."

Bonde, selveier
Johannes Herbrandsen Sannes
fra Bakås i Bø f. ca. 1821, s.a. Herbrand Eskildsen Bakaas.
g.m. Ingeborg Torstensdatter fra Holte i Nes, Sauherad f. ca. 1816.
1. Torsten Johannesen f. 23/8-1847. Bodde på Årnes i Sauherad.
2. Halvor Johannesen Sannes f. 23/9-1849. Ble skolelærer. Bodde på Fjellestad i Bamble.
3. Margith Johannesdatter f. 27/3-1852 g.m. Kjøstol Jørgensen Jøntvet. Se S. Jøntvedt(2).
4. Hans Johannesen f. 12/8-1854 i Holla. Overtok gården.  
5. Gunhild Johannesdatter f. 23/10-1860. Emigrerte til N. Amerika.
Eier 1847.

F.f. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingeborg Torstensdatters Torsten: Kari Thygesd. Sannæs, Kari Herbrandsd. Sannæs, Nils Johannessen ditto, Johannes Hansen Moen, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingebor Torstensdatters
Halvor: Mari Johannesd. Kalvodde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Nils Kalvodde, Halvor Torstensen Nyehuus, Jørgen Johnsen Sannæs.
F.f. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingebor Torstensdatters
Margith: Guro Larsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Even T. Lunde, Gunder G. Sannæs, Torsten Torstensen Holten (Holtan).
F.f. Gaardmand Johannes Herbrandsen Sannæs og Ingebor Thorstensdatters
Hans: Guro Larsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæs, Even Thorstensen Lunde, Gunder Gulliksen Sannæs, Thyge Olsen Sannæs.
F.f. Gaardmand Johannes Herbransen Sannæs og Ingebor Torstensdatters
Gunnild: Guro Larsd. Lunde, Kari Herbransd. Sannæs, Even Torstensen Lunde, Gunder Gulliksen Sannæs, Nils Olsen Kalvodde.

Kilde: Matrikkelforslag 1866 (Blåboka).
Gården var på 84 mål dyrka mark av god beskaffenhet.
Dyrehold: 1 hest, 4 kuer og 5 sauer.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 39

15

177a

Sandnes nedre

Sandnes nedre

Johannes Herbrandsen

3 - 0 - 4

4 mark 60 øre

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 212. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Herbrandsen Sannæs' eneste og myndige arvinger (ifølge attest) m/ A. N. Funnemark (iflg. samtidig herved tingl. fuldmagt) til
furer Hans Johannesen Sannæs for kr. 9.000, dat. 19/12-1908, tingl. 17/3-1909."

Bonde, underoffiser, fürer ved armeen, selveier
Hans Johannesen Sandnes herfra f. 12/8-1854 (kirkeboka) d. 25/4-1922.
g.m. Karoline Amalie Nilsdatter "Lina" fra Kristiansand f. 26/4-1858 d. 19/9-1928.
1. Inga Hansdatter f. ca. 1879 g.m. Johan Helgenskog (Fossheim).
2. Margit Nikoline Sannes f. 1/7-1883 g1g med lege Erik Paulsen. Se nedenfor.
3. Johanne Sannes f. 1/1-1887 g.m. Ole T. Lindgren fra Haugbakken under Prestegården.
4. Johannes Sannes f. 17/3-1890. Overtok gården.
5. Nils Sannes f. ca. 1894 død ca. 1909.
6. Hildur Sannes f. 5/7-1901 g.m. Kristen H. Romnes.
Eier 1908.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe). Som underoffiser og furer var han til stadighet i tjeneste på ekserserplassene. Han minnes som en elskverdig kar og hans evner og kunnskaper ble også nytta av kommunen.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 212. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter avdøde Hans Johannesen Sannes og gjenlevende hustru Lina, hvorved dette bruk og bnr 19 er utlagt arvingen
Johannes Sannes for kr. 23.500 mot at tilsvare kreditorene,
Første prioritet:
a. Holla sparebank - kr. 1800,16
b. O. T. Lindgren - kr. 94,20.
c. Kjøpmann Toreskaas - 169,28.
d. Kjøpmann Nils Sannes - 490,66.
e. Ole M. Sannes - 550,00.
f. Bratsberg Landmandsforretning - 584,60.
g. Jørgen K. Jøntvedt - 209,45.
h. A/S Tvara Handelslag - 1189,75.
i. Holla Innkjøpslag (Felleslaget) - 1139,52.
j. Holla kommunale Elektricitetsverk - 277,71.
Med annen prioritet:
a. Stervboenken Lina Sannes - 514,12
b. Ingeborg g.m. Johan Nilsen Fosheim, umyndiggjort m/ verge gbr. Peder P. Namløs - 147,44.
c. Margit g.m. Ole M. Sannes - 147,48.
d. Johanne g.m. Ole T. Lindgren - 147,44.
e. Hildur g.m. Kristen Romnes - 147,44, dat. 30/4-1927, tingl. 30/4-1927.

Bonde, selveier
Johannes Hansen Sannes (Johannes H. Sannes) herfra f. 17/3-1890 d. 3/6-1962.
g. i Holla 5/8-1922 m. Anne Vestgaarden fra Seljord f. 17/3-1902 d. 26/1-1993, d.a. Gunnar Vestgaarden.
Forlovere: "Brudens far og smed Ole T. Lindgren."
1. Hans f. 24/8-1922.
2. Gunnar f. 30/6-1923.

3. Astrid Lovise Sannes f. 11/5-1927 d. 14/10-2001 g.m. Andreas Rinden f. 9/5-1928 d. 6/2-1997. Han var konstituert lensmann i Kviteseid.
4. Ingebjørg Sannes
f. 19/5-1928 g.m. Elef Kjellman, ingeniør i Gøteborg.
5. Gunvor Helene Sannes f. 11/7-1930 d. 15/5-2014 g.m. Eivind Haugstøl f. 4/11-1927 d. 21/11-2002. Han var fiskehandler i Seljord.
6. Hans Sannes f. 23/2-1934 d. 21/9-2011 g.m. Sonja Helgetveit i Lunde.
7. Nils Sannes f. 23/2-1934 d. 8/9-1998 g.m. Gerd Kristine Dorholt i Lunde f. 30/5-1935 d. 12/10-1915. Gravlagt i Lunde.
8. Finn Arne Sannes g.m. Anne Dølerud på Hønefoss.
9. Reidun Sannes g.m. Leif Espeseth på Gvarv.
10. Eva Sannes g.m. Øystein Bergestig i Porsgrunn.
11. Lajla Sannes g.m. Kristen Steinhaug, bonde i Lunde.
12. Anne Marie Sannes g.m. Torleif Lundgren, kontorfullmektig i Fetsund.
Eier 1927.

F.f. Gbr. Johannes Sannes og Anne Gundersdatters Hans: Hildur Sannes, Lina Sannes, Kristen Romnes, Ole Lindgren. Hjemmedøpt (24/8) av Jormor fru Haserud.
F.f. Gbr. Johannes Sannes og hustru Annes  
Gunnar: (Ingen faddere). Hjemmedøpt (2/7) av Kone Kari Sannes.
F.f. Gbr. Johannes H. Sannes og hustru Anne Gundersdatters 
Astrid Louise: Foreldrene, Ingeborg Vestgarden og Halvor Hansen Sannes.
F.f. Gbr. Johannes H. Sannes og hustru Anne's 
Ingebjørg: Foreldrene, Ole Lindgren og hustru Johanne Lindgren.

Han ble konfirmert i Holla 1904 og hun ble konfirmert i Seljord i 1916. Johannes var i 1920 poståpner i Sannesgrenda.
Han var bonde på Sannes nedre(15) fram til 1929. De ble gravlagt på Romnes kirkegård.
Denne familien flytta trolig til Odden under Eie øvre i 1929. Han bygde nytt hus på Odden 3 i 1951.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 212. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøte på dette bruk og bnr 19 til Karl O. Romnes for kr. 24.500, dat. 12/4-1928, tingl. 13/4-1928."

Karl Olsen Romnes.
Eier 1929. Se V. Romnes(8).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 212. Digitalarkivet.
"Odelsskjøde fra Karl O. Romnes til fru Margit Sannæs (med ektepakt tingl. 28/1-1922) for kr. 24.600, dat. 19/10-1931, tingl. 23/10-1931."

Lege
Erik S. Paulsen fra Gudbransdalen f. 23/11-1878* d. ca. 1915 i Sauherad, s.a. distriktslege Laurits Kristian Paulsen.
g.m. Margit Nikoline Sannes herfra f. 1/7-1883 d. 26/2-1974, d.a. Hans Johannesen Sannes.
1. Hans Paulsen f. 21/6-1909* i Sauherad.
2. Sverre Paulsen.
3. Erik Paulsen.
4. Valborg Paulsen f. 28/9-1913 d. 8/5-1980. Sykepleier i Oslo. Ugift. Gravlagt på Romnes.

Under folketellinga 1910 (31/12) bodde denne familien på N. Lindheim gård, hvor Erik S. Paulsen hadde privat legepraksis.

OBS! * betyr at datoene er fra folketellinga 1910 og ikke skjekka ut med kirkebok eller gravstøtte.

Enka Margit Paulsen ble g2g m. enkemann Ole Mathisen Sannes. Se Sannes nedre(6).

Bonde
Ole Mathisen Sannes fra Sannes nedre(6) f. 29/11-1879 d. 17/7-1950, s.a. Mathias O. Sannes.
g1g i Skien 28/10-1915 m. Kirsti Halvorsdatter fra N. Namløs(3) f. 30/1-1871 d. 19/10-1916 i barselseng på Sannes, d.a. Halvor Torkildsen Namløs/ Ullevig.
Forlovere: "Th. Gunheim og Karl Kaalstad."
g2g på prestekontoret i Holla 4/2-1922 m. enke Margit Nikoline Sannes herfra f. 1/7-1883 d. 26/2-1974, d.a. Hans Johannesen Sannes.
Forlovere: "Gbr. Kristen Romnes og Gbr. Johannes Sannes."
1. Mathias Sannes f. 12/8-1922 d. 1/10-1945.
2. Klara Astrid Sannes f. 19/8-1926 g.m. Jens Haraldsen i Oslo. De overtok Sannes nedre(6).
Eier 1932 (skjøtet sto på kona).

Bonde, selveier
Halvor Kaare Sannes herfra f. 13/12-1915 på Sannes d. 8/10-1988, s.a. enkefru Margit Nikoline Paulsen og enkemann gbr. Halvor Hansen Askilt i Sauherad.
g.m. Vigdis Helene Gundersen f. 2/1-1930 d. 17/6-2015.
1. Mathias Sannes f. 1953. Overtok eiendommene.
Eier 1968.

Bonde, selveier
Mathias Sannes f. 1953.
1. Ingrid Sannes f. 1993.
Eier 1997.

Mathias Sannes eier følgende eiendommer på Sannes: gnr 39 bnr 7, 15, 17 og 19.


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Sannes nedre 11
Gnr 39 - bnr 11. Gammelt løpenr. 176f.Kart fra Nibio.no.

Utskilt fra Sannes nedre 7  ved skylddelingsforretning tinglyst 2. Juli 1872. Landskyld: 0 dl. - 2 ort - 15 sk.

Adresse i dag: Sannesv. 127.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 208. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Gulliksen til Ougen Sigurdsen Gravningen for 400 spd., dat. 24. Juni, thingl. 2. Juli 1872."

Småbruker, snekker, selveier
Augun Sigurdsen
fra Sudkåsa under Gurstad (101/2) i Nes, Sauherad f. 16/2-1845 d. 31/5-1879 på Gravningen, 34 år gml., s.a. Sigurd Gundersen og Bergith Evensdatter.
g. i Holla 6/7-1871 m. Mari Kittilsdatter fra Gravningen(2) f. 4/12-1842 i Bø i Tel. d. 1/3-1907 av en lungesykdom på Gravningen, 65 år gml., d.a. Kittil Gundersen.
1. Bergith Augunsdatter f. 3/12-1871 d. 12/10-1887 på Gravningen av "Vand i Lungerne", 16 år gml.
2. Anne Augunsdatter f. 9/6-1874 g.m. Kittil Innleggen fra Bø i Telemark (Skrev Ytterbøe).
Eier 1872.

F.f. Ougen Sigursen Gravningen og Mari Kittilsdatters Bergith: Kari Johannesd. Uhlevigen, Bergith Sigursd. Sydkaasa, Torsten Johannesen Uhlevigen, Halvor Kittilsen Gravningen, Aslak Kittilsen ditto, Aslak Kittilsen Holten.
F.f. Grdb. Ougen Sigurdsen Sannæs og Mari Kittilsdatters
Anne: Anne Halvorsd. Gravningen, Karen Gundersd. Sannæs, Kittil Gundersen Gravningen, Sigurd Gundersen Søkaasen, Halvor Helliksen Sannæs.

Augun Sigurdsen kjøpte denne eiendommen i 1872. Han kjøpte Gravningen(2) av sin svigerfar i 1878 og flytta dit.

Under folketellinga 1875 hadde de 3 kuer på gården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 208. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 13 er udskilt, afholdt 28. Sept., thingl. 5. Oktober 1882."

Samme skylddelingsforretning har flere detaljer i følgende panteregister:

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 8b, side 878. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning afholdt 28. Sept. og thinglyst 5. Okt. 1882, hvorved:
1. Indmarken, Solgt til Hans Hansen Sandnæs,  er given en Skyld af 0 dl. - 2 ort - 15 sk. Se nedenfor.
2. Et Skovstykke Solgt til Halvor Larsen Skougen, er given en Skyld af 0 dl. - 0 ort - 21 sk., løbeno. 176h." Se Sannes øvre(4).

Småbruker, fester, selveier
Hans Hansen Sandnæs fra Lindelia i Nes, Sauherad f. 6/3-1842 (6/2-1845) d. etter 1910, s.a. Hans Thorsen Lindlia.
g. i Nes, Sauherad 7/7-1875 m. Bergith Sigurdsdatter fra Sudkåsa under Gurstad (101/2) i Nes, Sauherad f. (26/6-1853?) 2/10-1853 d. 6/12-1908, d.a. Sigurd Gundersen og Bergith Evensdatter.
1. Ingeborg f. 13/2-1876 i Sauherad d. 12/8-1880 på Sannes.
2. Bergith Hansdatter f. 2/11-1878. Bodde på Skotfoss.
3. Hans Hansen f. 2/8-1881. Emigrerte til Amerika i 1902.
4. Gunnar Hansen f. 20/3-1884. Emigrerte til Amerika i 1903.
5. Ingeborg Sannes f. 10/2-1887. Bodde på Ulefoss.
6. Halvor H. Sannes f. 23/2-1891. Overtok eiendommen.
Bruker 1878. Eier 1882.

F.f. Grdm. Hans Hansen Sannæs og Bergith Sigurdsdatters Bergith: Mari Kittilsd. Gravningen, Karen Gundersd. Sannæs, Ougen Sigurdsen Gravningen, Halvor Sigurdsen Strand, Hans Gundersen Sannæsmoen.
F.f. Grdb. Hans Hansen Sannæs og Bergith Sigurdsdatters
Hans: Mari Kittilsd. Gravningen, Karen Gundersd. Sannæs, Kittil Gundersen Gravningen, Hans Hansen Sannæs, Halvor Larsen Skougen.

Kilde: Holla kirkebok (1871-1879). Gbr. Hans Hansen Lindelia med kone og ei datter Ingeborg, er registrert innflytta fra Saude (Sauherad) til
"Sannæs" i Holla, våren 1878. Kona Bergith Sigurdsdatter var søster til Augun Sigurdsen ovenfor. Nevnt: "Kjøbt Gaard".

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

39 

11 

176f 

Sandnes nedre

Sandnes nedre

Hans Hansen Sandnes 

0 - 2 - 15

0 mark 85 øre 

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 39

11

Sandnes nedre

Sandnes nedre

 Hans Hansen

 0 mark 85 øre


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 208. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Hansen - vedtat av Augund Sigurdsen, og hustrus arvinger, ifølge attest til Halvor Hansen for kr. 4.500, hvorav for besætning m.m. kr. 4.500, samt
forbehold for sælgeren av livsvarig husrum med forpleining etc., og med panteret for kjøpesummen kr. 4.500, dat. 31. Mars, tingl. 18. April 1917."

Småbruker, selveier
Halvor H. Sannes herfra f. 23/2-1891 d. 16/12-1974.
g.m. Anna Kirstine Tellefsen fra Søndeled, Aust-Agder f. 18/6-1891 d. 9/3-1978.
1. Hans Trygve Sannes f. 5/1-1916. Overtok gården.
2. Thoralf Sannes f. 31/3-1917 d. 5/11-1962 i Ø. Porsgrunn.
3. Birger Olaf Sannes f. 27/11-1919 d. 14/3-2003 g.m. Ragnhild Øygarden f. 12/11-1921. Bodde i Lagmannslia nord 48b. Gravlagt i Gjerpen.
4. Ingerid Sannes f. 16/7-1921 g.m. Harald H. Øygarden. Se Øygarden av Romnes.
5. Håkon Sannes g.m. Berit Kastodden.
6. Aase Sannes g.m. Halvard Rekå, Sauherad.
Eier 1917.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 208. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 28/1-1961, grunnbokført (tinglyst) 18/2-1961, fra Halvor H. Sannes til Hans H. Sannes for kr. 30.000, herav løsøre for kr. 10.500."
"Kontrakt dat. 28/1-1961, hvorved Hans H. Sannes gir sine foreldre Halvor Sannes og hustru husvære, frukt, vann, samt båtstø med rett til fiske på
denne eiendom m.v. (5-årig verdi kr. 5.000), alt for livstid."

Selveier
Hans Trygve Sannes f. 5/1-1916 d. 4/4-1989.
g.m. Ingrid Pedersen Strømodden f. 23/7-1927.
1. Tove Ingvild Sannes f. 1955. Overtok gården.
Eier 1961.

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993.
"Hjemmelsdokument, dagbokført 11/6-1991 til Tove Ingvild Haugane f.nr. xxxx55 - xxxxx ifølge skjøte på denne eiendom og 91/2 for kr. 550.000,-"

Selveier
Halvor Haugane fra Lunde i Tel. f. 1957.
g. 1978 m. Tove Ingvild Sannes f. 1955.
1. Siv Anita Sannes Haugane f. 1983.
2. Hans Jarle Sannes Haugane f. 1986.
Eier 1990.

Bilde av gården se side 720 (Foyn).


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Sannesmoen - Moen - Gjestgivergård
Gnr 39 - bnr 9. Gammelt løpenr. (176d, 179c, 178k). De første to løpenr. ble sammenføyet i 1866 og det siste i 1878.Kart fra Nibio.no 2019.

Opprinnelig gammel husmannsplass under Sannes nedre. Utskilt fra bnr 8 i 1851. Landskyld da: 0 dl. - 3 ort - 21 sk.

Adresse i dag: Slåttekåsv. 102.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 63. Digitalarkivet.
"Skovstykket Moen solgt fra Gunlech Tronsen til Ole Torgrimsen for 200 rdl., dat. 4. Juni 1788, thinglæst 29. Juni 1793. Fra det nåværende Sannes øvre(12).

Ole Torgrimsen Sannesmoen.
Eier 1793.

Arbeider, husmann
Anund Anundsen Sannesmoen.
g.m. Aaste Gregersdatter.
Bruker 1808 - 1823. Flytta i 1823 til Strandkåsa under Sannes.

Bonde, selveier
Kittil Evensen Sannæs Sannes øvre(12) eide Sannesmoen. Han forpakta bort Sannesmoen i 1819 til Hans Johannesen og
hustru mot årlig festeavgift på 16 spd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, side 142. Digitalarkivet.
"Moen fæsted fra Kittil Evensen til Hans Johannesen og Hustru paa Livstid, mot aarlig afgift, 16 spd., dat. 27. Sept. 1819."

Gjestgiver, leilending
Hans Johannesen Sannæsmoen fra Skogen i Heddal dpt. 13/1-1788 d. 15/4-1837 på Sannæsmoen, 51 år gml., s.a. Johannes Hansen Schogen i Heddal.
g. ca. 1811 m. Marthe Gundersdatter fra Øygarden (Holtet) under Romnes f. 31/1-1788 d. 28/1-1876 på Sannæsmoen, som enke, 89 år gml., d.a. husmann Gunder Pedersen Holtet.
1. Anne Hansdatter f. 6/12-1811 g.m. Clemmet Nilsen. Se Sannerholt under Romnes.
2. Karen Hansdatter (Kari Hansdatter) f. 19/9-1814 g.m. Ole Tygesen Sannæs. Se Sannes nedre(7). Se også nedenfor.
3. Gunder Hansen f. 24/3-1817. Overtok Sannesmoen.
4. Johannes Hansen f. 31/1-1820. Se Deilsbakke under Romnes.
5. Ole Hansen f. 29/11-1823.
Registrert utflytta til Vold jernverk i Solum våren 1852. (Se WencheSlekt1.doc).
6. Inger Hansdatter f. 5/1-1827 d. 25/6-1862 på Sannæsmoen av tæring, 34 år gml. Ugift.
7. Ingeborg Hansdatter f. 14/5-1832.
Bruker 1819.

Jeg har virkelig brukt lang til på å finne dette ekteparet gift i kirkebøker. Jeg har lett igjennom: Heddal, Hjartdal, Dr.dal, Bamble, Bø m/ Lunde,
Sauherad, Solum eller Holla. De kan ha gifta seg borgerlig, noe som var meget uvanlig på den tiden.

F.f. Hans Johannesen og Marthe Gundersdatters Anne: Birthe Gundersd., Mari Isaksd., Isak Pedersen, Niels Jensen og Anders Gundersen Romnæs.
F.f. Hans Johannesen Holtet og Marthe Gundersdatters
Karen: Berthe Gundersd. Wrk., Kirsten Isachsd. Holtet, Isach Holtet, Niels Jensen Saugbr. og Peder Isachsen Holtet.
F.f. 
Inderste Hans Johannesen Holtet og Marthe Gundersdatters Gunder: Berthe Gundersd. Wrk., Kirsten Holtet, Hans Andersen Wrk., Niels Jensen Saugbr., Gunder Biørndalen og Peder Holtet.
F.f. Huusmand Hans Johannesen Holtet og Marthe Gundersdatters
Johannes: Torber Sannes, Margrethe Holtet, Hans Andersen Wrk., Christen Nyhuus, Anders Bakken og Johannes Ullevigen.
F.f. Huusmand Hans Johannesen Sannæssmoen og Marthe Gundersdatters
Ole: Mari Ullevigen, Asloug Hansd. Wrk., Johannes Ullevigen ældre, Hans Næberud, Peder Ødegaard og Ole Johannesen Ullevigen.
F.f. Huusmand Hans Johannesen Sannesmoen og Marthe Gundersdatters
Inger: Anne Ullevigen, Asloug Hansd. Næberud, Johannes Ullevigen ældre, Hans Næberud, Niels Sannes og Anders Johannesen Ullevigen.
F.f.
Gaardmand Hans Johannesen Sannæs og Marthe Gundersdatters Ingeborg: Anne Christensd. Øgaarden, Karen Hansd. Sannæs, Hans Andersen Næprud, Niels Kittilsen  Sannæs, Clemmet Sannerholt.

Hans Johannesens opphav i Hitterdal (Heddal).

På en av 15 husmannsplasser under Tinnes i Heddal i 1801 har vi følgende familie:

Johannes Hansen Schogen f. 16/3-1753, s.a. Hans Gregersen g. i Heddal 1/4-1738 m. Rønnaug Gudmundsdatter.
g. i Heddal 15/6-1782 m. Ingeborg Høljesdatter (Helgesdatter) f. 24/9-1753, d.a. Hølje Eriksen og Ingeborg Andresdatter.
Forlovere: "Johannes Sætre og Gjermund Kalvas: (forkortet)."
1. Rønnaug Johannesd. dpt. 11/4-1784 på Skogen i Heddal.
2. Hans Johannesen dpt. 13/1-1788 på Skogen.
3. Thore Johannesen f. 11/2-1790 på Skogen.
4. Ole Johannesen f. 3/8-1792 på Skogen.
5. Johannes f. 9/11-1795 d. 26/1-1796 på Skogen.
6. Ragnild Johannesd. f.  9/11-1800 på Skogen.

Begge gift første gang (FT 1801).

 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"
På Sandnesmoen var der gjestgiveri og brennevinshandel. Folk fra bygda møtte opp der for å høre nytt og få sin pel. Gårdbrukerne hadde lite penger i de dager, men en oppkvikkende drikk kunne de nok ikke unnvære. Når de skulle gå sa de bare: «Ja Hans, du får se deg om oppi skogen min,» og Hans så seg om. Han leide folk med seg og hogg ned for fote. Ullevikene og Kalvoddfolket var såleis velstilla, og hadde pene skoger, men de måtte gå fra eiendommene sine. Hans ble en vel-stående mann og kjøpte plassen av den nye eieren, Halvor Helliksen d.e. for 100 daler."
(Det siste er strøket, for jeg finner ingen holdepunkter for at dette er riktig. G.S.).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anund Andersen til Thone Halvorsdatter paa l.nr. 178 for 500 spd., dat. 20. Juni, thingl. 10. Sept. 1830."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Mageskifteskjøde fra Kittil Evensen til Halvor Helliksen d.æ. paa l.nr. 179, dat. 20. Octobr. 1835, thingl. 7. Sept. 1836."

Bonde, selveier
Ole Thygesen Sannæs
fra Sannes nedre f. 15/2-1808, s.a. Thyge Olsen Sannæs.
g. i Holla 12/2-1835 m. Kari Hansdatter (Karen Hansdatter) fra Sannesmoen f. 19/9-1814, d.a. Hans Johannessen Sannæsmoen.
Bruker 1839.

Denne familien flytta fra Sannes nedre(7) til Sannesmoen i 1838. Våren 1852 flytta hele familien med alle de 8 barna til Skilbred i Solum.
Kilde
: Kirkebokas utflyttingslister. Se alle barna på Sannes nedre(7).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Svennung Andersen til Halvor Helliksen d.y. paa l.nr. 178a for 2.050 spd., dat. 8., thingl. 9. Febr. 1841."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved l.nr. 178c er udskilt fra l.nr. 178a, afholdt 10. Juli 1846, thingl. 5. Febr. 1847."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Helliksen til Hellik Halvorsen paa lnr. 178c for 1.000 spd., dat. 24. Juli 1846, thingl. 5. Febr. 1847."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved l.nr. 179c er udskilt fra lnr. 179a, afholdt 4. Decembr 1849, thingl. 31. Jan. 1850." Kjøpt fra Sannes øvre(12).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Helliksen til Gunder Hansen paa l.nr. 179c for 250 spd., dat. 3., thingl. 4. Sept. 1850." Kjøpt fra Sannes øvre(12).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Thygesen til Gunder Hansen paa l.nr. 176d for 300 spd., dat. 5. Juli, thingl. 9. Sept. 1851"

Gjestgiver, postfører, leilending, selveier
Gunder Hansen Sannæsmoen herfra f. 24/3-1817 på Øygarden (Holtet) under Romnes d. 20/6-1891 på "Sannæsmoen", s.a. Hans Johannesen Sannesmoen.
g1g i Holla 23/8-1839 m. Margrethe Johnsdatter fra Sagene f. 1/11-1818 d. 20/2-1858 på Sannæsmoen av "Vattersott", 40 år gml., d.a. Jon Nilsen. Se Familie 38 - Sagene 1822.
Forlovere: "
Christen Hansen Sannæs og Ole Thygesen Sannæs."
g2g i Holla 28/12-1859 m. Aaste Halvorsdatter fra Sannes øvre(3) f. 1818 på V. Prestholt i Nes, Sauherad d. 20/4-1866 på "Sannes" av "Mavebetændelse", 46 år gml., d.a. Halvor Helliksen d.y.
Forlovere: "
Hellik Halvorsen Sannæs og Kristen Hansen Sannæs."
g3g i Holla 14/4-1869 m. enke Karen Tollevsdatter (Kari Tollefsdatter) fra Haven under Helgen store f. 30/7-1825 d. 22/6-1882 på "Sannæsmoen" av "Mavetæring", d.a. Tollev Halvorsen Hagen.
Forlovere: "
Ole Nilsen Namløs og Hellik Halvorsen Sannæs."
g4g i Holla 1/5-1884 m. Ingeborg Sivertsdatter fra Moane under Brenne i Valebø f. 12/7-1850, d.a. bonde Sivert Olsen Moane.
Forlovere: "Andreas Kristensen Sannæs og Søren Sivertsen Brænne."
0. Dødfødt Drengebarn f. 1/8-1840.
1. Hans Gundersen Wale f. 3/4-1842. Se Ø. Heisholt(16). Se også Vala nedre i Valebø. Emigrerte til Amerika.
2. John f. 5/12-1844 d. 18/4-1849 på "Sanneæsmoen" av "Hoste og Brystsmærte", 4 år gml.
3. Johanne Maria Gundersdatter f. 18/3-1849 g.m. Peder P. Marum fra Melum. Se Østens Mæla i Gjerpen.
4. John (tvilling) f. 31/5-1853 d. 18/7-1854 på "Sannæsmoen", 1 år gml.
5. Nils (tvilling) f. 31/5-1853 d. 1/8-1854 på "Sannæsmoen", 1 år gml.
Barn i 4. ekteskap:
6. Gustav Severin Gundersen f. 13/5-1886.
7. Bertha Mathilde Gundersen f. 5/6-1888 d. 14/4-1891 på "Sannæsmoen".
Eier 1851 og 1876.

F.f. Gaardmand Gunder Hansen Sannæsmoen og Magrethe Johnsdatters Hans: Gjertrud Hansd. Saugbr., Anne Johnsd. Saugbr., Peder Thygesen, Andreas Johnsen og Hans Johnsen, alle af Saugbruget.
F.f. Gaardmand Gunder Hansen Jøntved og Magrethe Johnsdatters
John: Anne Hansd. Sannerholt, Ingeborg Olsd. Jøntved, Andreas Johnsen Bakken, Johannes Hansen Moen, Gunder Johnsen Saugbruget.
F.f. Gaardmand Gunder Hansen Sannæs og Magrethe Johnsdatters
Johanne Maria: Anne Johnsd. Bakken, Inger Hansd. Sannæsmoen, Johannes Hansen ditto, Andreas Johnsen Bakken, Ole Hansen Sannæsmoen.
F.f. Gaardbruger Gunder Hansen Sannæsmoen og Magrethe Johnsdatters
John: Anne Hansd. Sannerholt, Kirsten Jensd. Sannæs, Andreas Johnsen Bakken, Clemmet Nilsen Sannerholt, Halvor Halvorsen Sannæs.
F.f. Gaardbruger Gunder Hansen Sannæsmoen og Magrethe Johnsdatters
Nils: Ingebor Johnsd. Bakken, Inger Hansd. Sannæsmoen, Halvor Thygesen Sannæs, Nils Johannessen Uhlevigen, Andreas Christensen Sannæs.
F.f.
Gunnar Hansen Sannæsmoen og Ingeborg Sivertsdatters Gustav Severin: Marie Halvorsd. Sannæs, Netta Jensine Johannesd. ditto, Halvor Helleksen Sannæs, Ole Sivertsen Moene, Ole Thorstensen Sannæsmoen.
F.f.
Postfører Gunder Hansen Sannæsmoen og Ingeborg Sivertsdatters Bertha Mathilde: Maria Halvorsd. Sannæs, Ingeborg Halvorsd. Ullevig, Halvor Helleksen Sannæs, Johannes Halvorsen ditto og Ole Østensen Øgaarden.

Det var ingen barn i andre eller tredje ekteskap. Kun i det første og det fjerde.
Gunder Sannæsmoens tredje kone, Karen Tollefsdatter, var enke etter Halvor Kjøstolsen på Godtid i Lunde.
Sistnevntes datter Marie Halvorsdatter f. 1/4-1851 i Lunde ble gift med Halvor Helliksen Sannes. Se Sannes øvre(3).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skifte efter Margrethe Johnsdatter afsluttet 17. Januar 1860, hvorved lnr. 176d og 179c for 1200 spd. er udlagt enkemanden Gunder Hansen, thingl. 7. Febr. 1860."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bl.a. l.nr. 178k er udskilt fra l.nr. 178c, afholdt 20. og 21. juli, thingl. 10. October 1876."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hellik Halvorsen til Gunder Hansen paa l.nr. 178k for 100 spd., dat. og thingl. 10. Oct. 1876.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

39 

9

176, 179c, 178kd 

Sandnes nedre

Moen 

Gunder Hansen

0 - 3 - 21 

 2 mark 16 øre

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Skifteforvalteren i Gunder Hansens Bo til Sveinung Sveinungsen Skoven for kr. 5.750, dat. 14. Sept., thingl. 1. Oct. 1892."


Byggeformann ved kanalanlegget, selveier
Sveinung Sveinungsen Skauen fra Skauen under Sannes øvre f. 22/5-1865 i Lunde d. 11/9-1925, s.a. bonde Sveninung Vetlesen.
g. i Holla 7/11-1890 m. Kirsten Marie Østensdatter fra Hølen under Sagbruket f. 6/1-1871 d. 30/7-1943, d.a. Østen Steensen. Se Familie 28 - Saga 1891.
1. Sveinung Sannesmoen f. 1/3-1891. Se nedenfor.
2.
Østen Sannesmoen f. 24/1-1893. Jordbruks- og snekkerarbeide i 1910.
3. Hilleborg Sannesmoen f. 16/12-1894 d. 30/6-1991. Husstell her i 1910.
4. Halvor Sveinung Sannesmoen f. 13/9-1896 d. 6/9-1950.
5. Hedvig Sannesmoen f. 5/7-1898 g.m. Hans Nyhus. Bodde på Nes i Sauherad.
6. Sten Sannesmoen f. 27/6-1900. Se Skauen under Sannes øvre.
7. Johannes Arnt Sannesmoen f. 9/6-1903. Se nedenfor.
8. Jørgen Sannesmoen f. 3/10-1905 d. 22/5-1995 g.m. Gunhild f. 18/3-1905 d. 17/11-2001. Gravlagt på Gjerpen.
9. Signe Marie Sannesmoen f. 19/5-1907 d. 8/10-1977. Ugift.
Eier 1892.

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 39

9

Sandnes nedre 

Moen 

Sveinung Sveinungsen Skoven

 2 mark 16 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Uskiftebevilling for Marie S. Sannesmoen, enke efter Sveinung Sveinungsen Sannesmoen, dat. 23/10-1925, tingl. 28/2-1926."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/11-, grunnbokført 20/12-1943, fra arvingene etter avdøde Sveinung og Marie Sannesmoen til medarvingene Sveinung, Sten og
Johannes Sannesmoen
for kr. 21.000 og føderåd til Halvor Sannesmoen for livstid på denne eiendom, Ingeborg og Signe Sannesmoen forbe-
holdes også føderåd i denne eiendom for livstid med pant. Hvis de gifter sig, falder deres føderåd bort. Nærværende skjøte gjelder denne eiendom og
gnr 40 bnr 19."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 16/3, dagbokført 30/12-1946, fra Sten Sannesmoen til Sveinung og Johannes Sannesmoen på førstnevntes andel i denne eiendom og 40/19,
for kr. 7.000,-"

Selveiere
Sveinung Sannesmoen herfra f. 1/3-1891 d. 18/11-1970. Ugift.
Johannes Arnt Sannesmoen f. 9/6-1903 d. 4/12-1989. Ugift.
Eiere 1943.

De ugifte søstrene Ingeborg og Signe Marie Sannesmoen bodde her resten av livet med føderåds-avtale med kjøperen.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
"
Sveinung og Johannes bygde ny hovedbygning på garden (i 1952) og den gamle gjestgivergården går over i historien. Brødrene Sandnesmoen dreiv også et sagbruk med elektrisk drift. De har planta en større frukhage."

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993.
"Skjøte av 11/8, grunnbokført 26/8-1971 fra Johs. Sannesmoen på 1/6 part av hans del, Ingeborg Sannesmoen for 1/6 part og Signe Sannesmoen for 1/6 part, til
sammen 1/2 part av denne eiendommen, til Sveinung Kjetil Sannesmoen uten vederlag. Verdi kr. 25.000.-"

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993.
"Skjøte av 15/5-1974, grunnbokført 29/5-1974 til Johannes Sannesmoen f. 27/3-1928 og Svein H. Sannesmoen f. 1943 på 1/2 part av denne eiendommen,
uten vedlegg og halvparten av eiendom 40/19."

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993.
"Dagbokført 26/4-1989. Skjøte til Kåre Steinar Pedersen f. 1959 og Anne Marit Bjerløv Pedersen f. 1958, for kr. 620.000."

Selveier
Kåre Steinar Pedersen fra Sauherad f. 1959, s.a. Karl Pedersen og Marie Kristine Nyhus.
g. 1982 m. Anne Marit Bjerløv fra Sem, Vestfold f. 1958, d.a. Gjert Bjerløv og Solveig f. Kleive fra Andebu.
1. Marianne Pedersen f. 1984.
2. Anette Pedersen f. 1987.
3. Øyvind Pedersen f. 1989.
Eiere 1989.

19/9-1990 ble denne eiendom sammenføyet med gnr 40 (Sannes øvre) bnr 19.

Ann Kristin Teksle.
Eier 1999.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Strandkåsa
Gammel husmannsplass under Sannes nedre. Beliggende nær Sannes brygge.

Skyldsatt i 1865 til bnr 10 og utskilt fra Sannes nedre(7). Gammelt løpenr. 176e.
Landskyld etter utskillingen i 1865: 0 dl. - 0 ort - 8 sk. (skylddaler).

Arbeider, husmann
Anund Anundsen senior fra Teksten under Nordadal i Nes, Sauherad dpt. 31/7-1765 d. 28/3-1846 på Strandkaasa, 66 år gml. "
Funden død i en baad, med hvilken han havde Skydset til Fahrvolden.", s.a. Anund Gundersen Texten og Tore Anundsdatter.
g. i Sauherad 7/10-1802 m. Aaste Gregarsdatter fra M. Vala i Valebø
dpt. 10/3-1776 d. 26/2-1855 på "Strandkaasa pr. Uhlevig", 80 år gml., d.a. Gregar Wetlesen Lunde og Aslaug Gulliksdatter.
Forlovere: "
Ole Norndahl, Hans Haagensen."
1. Ingeborg Anundsdatter dpt. 9/10-1803 i Sauherad.
2. Anund Anundsen dpt. 27/6-1806 i Sauherad. Se nedenfor.
3. Aslaug Anundsdatter f. 21/12-1808 i Holla.
4.
Anne Anundsdatter Ikke funnet døpt i Holla, Sauherad eller Bø/ Lunde. Bodde her i 1850.
5. Ole Anundsen f. 5/8-1813.
Bodde i Strandkåsa til han flytta til gården Sundby i Bamble (51 år gml.) våren 1855.
6. Gunder Anundsen f. 30/8-1816. Se nedenfor.
Bruker ca. 1823.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Husmand under Norndahl Anun Anunsen og Aase(!) Gregersd. Ingebor: Sigur Norndahl, Ole Halvorsen, Tosten Hansen, Margit Persd., Gunhil Olsd.
F.f. Husmand under Norndal Anun Anunsen og Aaste Gregersdatters Anun: Sigur Norndal, Ole Norndal, Margit Persd., Gunnil Olsd., Dorthe Nilsd.
F.f.
Anund Sannæs og Aaste Gregarsdatters Asloug: Tyche (og) Torkil Skifsnæs, Halvor Skougen, Margit og Karen Sannæs.
F.f.
Anun Anunsen Sannesmoen og Aaste Gregersdatters Ole: Margith Sannæs, Thyge Sannæs, Anders Sannæs og Halvor Thomassen Sannæs.
F.f.
Huusmand Anun Anunsen Sannesmoen og Aaste Gregersdatters Gunder: Kari Sannes, Kari Ullevigen, Johannes Ullevigen, Torkel Sannes og Ole Ullevigen.

Barn nr. 4, Anne Anundsdatter ble mor til Anders Andersen f. 5/10-1834. Gutten døde hos sin mor på Strandkåsa 29/10-1842.
Sitat fra kirkeboka: "
Uægte. Pigen Anne Anundsdatter Strandkaasen og Ungkarl Anders Johannesen Uhlevigen.
Faddere: Mari Kjøstolsd. Kalvodde, Maria Jonsd. Sannæs, Anund, Ole og Gunder Anundsønner Strandkaasen.

Denne og neste generasjon Anund Anundsen, ble nå og da av presten i kirkeboka, skrevet for Grindkaasen. Grindkåsa ligger under Prestholt
vestre i Nes, Sauherad. Navnet Grindkaasen hang lenge igjen i denne familien.

Det var ingen Aaste Gregarsdatter i Holla prestegjeld under folketellinga 1801. Derimot var hun i Sauherad, 22 år gml., som tjenestepike på Haug i Nes sogn, hos major og bonde, Peter Nicolay Høyum. At hun bodde i Sauherad var årsaken til at vielsen, etter gammel norsk tradisjon, forgikk der bruden bodde. Anund Anundsen bodde på plassen Texten i Sauherad før de gifta seg.

Arbeider, husmann
Anund Anundsen junior (Anund Anundsen Grindkaas) herfra dpt. 27/6-1806 i Sauherad d. 22/6-1864 på "Grindkaas pr. Sannæs af Tæring og Sot.", 59 år gml.
g. i Holla 17 år gml. 2/10-1823 m. Berthe Hansdatter fra Kaaøya (Evju) under Baksås (?) f. 15/12-1788 d. 29/11-1879, som "Husmands Enke, Sannæs", 90 år gml., d.a. Hans Jensen.
Forlovere: "
Johannes Ullevigen og Thyge Sannæs."
1. Aaste Anundsdatter f. 29/11-1823 g1g m. Anders Johannesen Uhlevig. Se Ullevika øvre.
2. Anund Anundsen f. 10/11-1826 g. i Holla 1/10-1847 m. Gunhild Pedersdatter "fra Nyhus" f. ca. 1820, d.a. Peder Isaksen Hougen.
3. Kirsten f. 16/11-1828 d. 9/12-1834 på "Stranskaasen", 6 år gml.
4. Ingeborg Anundsdatter f. 20/12-1831.
Medbruker 1823.

F.f. Inderste Anun Anunsen Kaasen og Berthe Hansdatters Aaste: Kari Sannæhs, Ingebor Anunsd., Anun Kaasen ældre, Ole Gravningen og Ole Terkelsen Sannæhs.
F.f. Huusmand Anun Anunsen Strandkaasen og Berthe Hansdatters
Anun: Anne Ullevigen, Johanne M. Thygesd. Sannes, Ole Sannes, Ole Ullevigen og Ole Terkelsen Sannes.
F.f. Anund Anundsen Strandkaasen og Berthe Hansdatters
Kirsten: Marthe Moen, Anne Gaaserud, Hans Sannæhsmoen, Ole Uhlevigen, Anders Uhlevigen.
F.f. Huusmand Anund Anundsen Strandkaasen og Berthe Hansdatters
Ingeborg: Mari Thygesd. Sannæs, Anne Anundsd. Strandkaasen, Ole Johannesen Uhlevigen, Peder Thygesen Sannæs og Anders Johannesen Uhlevigen.

Arbeider, husmann
Gunder Anundsen Strandkaas herfra f. 30/8-1816 d. i USA, s.a. Anund Anundsen senior.

g1g i Holla 19/9-1842 m. Aslaug Olsdatter "Ødegaarden" f. 26/3-1810 på Åmot i Sauland, Hjartdal d. 21/2-1855 på "Strandkaasa", 46 år gml., d.a. Ole Tarjerson og Torbjørg Nilsdatter.
Forlovere: "
Gunder Hansen Jøntved og Anund Anundsen Grinkaasen."
g2g i Holla 30/9-1855 m. Anne Kittilsdatter fra Dragkaasa i Sauherad f. 23/2-1807 på Stigen i Heddal d. i USA, d.a. Kittil Olsen Dragkaasa og Bergith Torstensdatter..
Forlovere: "
Johannes Halvorsen Sannæs og Gunder Nirisen ditto."
1. Anund f. 16/2-1843 d. 22/2-1843 på Jøntvedt.
2. Ole Gundersen f. 15/4-1844.
3. Aaste Turine Gundersdatter f. 1/2-1847.
4. Aslaug Gundersdatter f. 30/12-1849.
Bruker 1844.

F.f. Grubearbeider Gunder Anundsen Jøntved og Asloug Olsdatters Anund: (Ingen faddere. Død før dåp). "Død den 22. Febr. uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Isach Olsen Namløs."
F.f. Inderste Gunder Anundsen Strandkaasen og Asloug Olsdatters
Ole: Ingeborg Jahnsd. Gravningen, Aaste Anundsd. Uhlevigen, Johannes Gravningen, Ole Anundsen Strandkaasen, Anund Anundsen Qvælroe.
F.f. Gunder Anundsen Strandkaasen og Asloug Olsdatters
Aaste Torine: Anne Maria Jensd. Sannæs, Gunnild Pedersd. Øgaarden, Christen Hansen Sannæs, Ole Anundsen Strandkaasen, Anund Anundsen Grinkaasen.
F.f. Huusmand Gunder Anundsen Strandkaasen og Asloug Olsdatters
Asloug: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Anne Anundsd. Strandkaasen, Johannes Halvorsen Kaasen, Anund A. Grinkaasen, Peder Halvorsen Øgaarden.

Til å begynne med hadde Gunder Anundsen arbeide i gruvene på Fen. De leide husrom på Jøntvedt mens han var i gruvene.
Deres førstefødte Anund ble født der og døde der. Våren 1844 flytta de til Strandkåsa.
At Aslaug Olsdatter hadde "Ødegaarden" bak navnet sitt da hun ble gift med Gunder Anundsen, betyr helst at hun var i tjeneste
der før de ble gift.

Våren 1862 pakket Gunder Anundsen, hustru nr. 2 og hans 3 barn og emigrerte til N. Amerika.
Da var Gunder Anundsen 46 år gammel.

Arbeider, husmann
Anund Anundsen herfra f. 10/11-1826, s.a. Anund Anundsen junior.
g. i Holla 1/10-1847 m. Gunhild Pedersdatter fra Haugen under N. Jøntvedt f. 1/9-1820 på Bosli under M. Namløs, d.a. Peder Isaksen Haugen.
1. Peder Anundsen f. 26/11-1847 trolig død før 1861.
2. Anders Anundsen f. 6/12-1850.
3. Hans Anundsen f. 8/11-1852.
4. Anne Kirstine Anundsdatter f. 20/4-1855.
5. Berthe Gurine Anundsdatter f. 10/12-1857.

F.f. Tjenestekarl Anund Anundsen Romnæs og Gunnild Pedersdatters Peder: Aaste Anundsd. Grinkaasen, Ingeborg Anundsd. Sannerholt, Anund Grinkaasen, Peder Halvorsen Øgaarden, Østen Knudsen Kaasa.
F.f. Avlskarl Anund Anundsen Saugbruget og Gunnild Pedersdatters
Anders: Maria Ellefsd. Saugbr., Ingebor Andersd. Saugbr., Anders Halvorsen Saugbr., Peder Østensen Saugbr., Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Gaardskarl Anund Anundsen Saugbruget og Gunnild Pedersdatters
Hans: Maria Ellefsd. Saug, Magrethe Rasmusd. Saugbr., Anders Halvorsen Saugbr., Peder Pedersen Saugbr., Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Huusmand Anund Anundsen Grinkaasen og Gunnild Pedersdatters
Anne Kirstine: Maren Christensd. Sannæs, Sophie Christensd. ditto, Anund Grinkaasen ældre, Christian Christensen Sannæs, Ole Andersen Deelsbakke.
F.f. Huusm. Anund Anundsen Nyehuus og Gunnild Pedersdatters
Berthe Gurine: Kari Torstensd. Kaasa, Anne Andersd. Strandkaasen, Anund A. Grinkaasen, Elias Hansen Kaasa, Peder Pedersen Baxaas.

Anund Anundsen ble skrevet for Grindkåsa da denne familien (minus sønnen Peder) ble registrert utflytta fra Holla til Solum våren 1861.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 207. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Gulliksen til Torkild Hansen Gunheim for 60 spd., dat. 13., thingl. 14. Oktober 1865."

Torkel Hansen Gunheim fra Sauherad.
Eier 1865.

Ingen beboere her under folketellinga 31/12-1865.
Tekst fra tellinga: "Bruges under et (med Ullvika). Beboes ikke. Høiet Sælges."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 207. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Torkild Hansen til Halvor Torkildsen herpaa m.m. for kr. 2.000, dat. 18. Sept., thingl. 1dte November 1879."

Halvor Torkelsen Gunheim.
Eier 1879.

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993.
"Skjøte dat. 27/9, grunnbokført 10/10-1949, til Ole T. Namløs på dette bruk, bnr. 8 og 4 for kr. 70.200.-"

Skyldmark (tilsammen?) 0 mark 14 øre.

Kilde: Grunnboksblad 1935 - 1993.
"Hjemmelsdokument dagbokført 25/4-1983. Oddvar Halvorsen f.nr. 140137-xxxxx ifølge skjøte på denne eiendom med fl. for kr. 550.000 i uskifte etter Ole T. Namløs."


Oddvar Halvorsen f. 1937.
Eier 1983.
 


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Sannesmoen 14 - Moen med Strandkåsa
Gnr 39 - bnr 14. Gammelt løpenr. 176i.

"Moen med Strandkaasa". Landskyld 1886: 0 dl. - 1 ort - 16 sk.

Utskilt fra bnr 8 i forbindelse med delingsforretning tinglyst 7/10-1886.

Denne plassen med Strandkåsa ble kjøpt av Nils Johannesen Uhlevigen i 1851.

Nils Johannesen Uhlevigen.
Eier 1851.

Sønnen John Nilsen overtok eiendommen.

Kittil Olsen Holte var eier i 1866. Der var da 31 mål innmark, for største delen av god beskaffenhet.
Husdyrhold 1 ku og 5 sauer.

Torkild Hansen Gunheim, som solgte kun Moen til Lars Larsen i 1885.

Lars Larsen Sannes fra Plassene under nord-Sunde i Sauherad f. 4/2-1849 d. 26/12-1931 på Kåsene, s.a. husmann Lars Larsen og Guri Ellingsdatter.
g. i Sauherad kirke 21/8-1879 m. Thorbjørg Halvorsdatter fra "Lilletvedten" under Tveiten i Sauherad f. 27/11-1851 21/3-1910 på Kåsene, d.a. husmann Halvor Hansen og Kirsti Torkildsdatter.
Eier av kun Moen 1885. Se Kåsene under Sannes øvre.

Halvor Halvorsen fra Dølali i Seljord f. 7/2-1847.
g.m. Gunhild Aslaksdatter Asland fra Seljord f. 1843 d. 13/8-1902 på "Sannæsmoen" av "Forstoppelse".
1. Halvor Halvorsen f. 30/4-1877 i Seljord.
2. Anne Halvorsdatter f. 15/6-1882 i Seljord. Død 36 år gl.
3. Margit Halvorsen f. 1/6-1887 i Seljord g.m. Sverre Øyen. Bodde på Notodden.
Eier 1900.

Småbruker, selveier
Halvor Halvorsen Sannesmoen herfra f. 30/4-1877 i Seljord d. 29/3-1952.
g.m. Anne Johannesdatter Vik fra Nes i Sauherad f. 6/9-1884.
1. Harald Sannesmoen f. 17/2-1908. Se Stenstad(9).
2. Johannes Sannesmoen f. 15/12-1909 g.m. Marie Olsdatter Glaholt.
3. Gunhild Sannesmoen død 19 år gl.
4. Birgit Sannesmoen f. 11/9-1914 g.m. Søren Arne Sørensen. Se Lillestrand under Stenstad i Helgen.
5. Olaf Sannesmoen f. 8/12-1916 d. 24/11-1997. Bodde i Helgen.
6. Astrid Sannesmoen g.m. Jørgen Valen.
7. Halvor Sannesmoen f. 7/11-1922 d. 2/12-1995 g.m. Martha Årny fra Melum f. 4/12-1928 d. 25/3-1961. Bodde i Helgen.
8. Sverre Sannesmoen f. 24/2-1925 d. 25/12-1991. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
9. Ivar Sannesmoen f. 7/3-1927 d. 13/12-1998. Nordre gravlund i Skien.
10. Gunnar Sannesmoen f. 1/6-1932 d. 8/10-2008 i Bamble..

Halvor flytta til Helgen med familien og har vært forpakter på Klovdal og Stenstad. Han døde 29. mars 1952.

Brødrene Sveinung og Johannes Sannesmoen ble de neste eiere.


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Kåsa
Tidligere husmannsplass under Sannes nedre også en tid kalt for "Sand".

Skyldsatt i 1837 som Sannes bnr 16. Se nedenfor.


2 Boplasser her nevnt i folketellinga (februar) 1801.

Familie 1.
Kåsa 1801.

Arbeider, husmann
Peder Pedersen fra Kjendalen øvre under Lunde nedre i Valebø dpt. 24/11-1765, s.a. Peder Pedersen.
g. 11/9-1796 m. Maren Pedersdatter fra Kamperhaug under Verket dpt. 31/10-1773, d.a. Peder Larsen. Se Familie 46 - Verket 1782.
Forlovere: "Klokker Dahl og Anund Olsen Lunde."
1. Maren Pedersdatter f. 24/2-1797 g. i Solum 12/6-1825 m. Peder Halvorsen Kjendalen.
2. Peder Pedersen f. 19/5-1799.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Pedersen Kindalen og Maren Pedersdatters Maren: Halvor Pedersen Kindalen, Lars Pedersen Kamperhoug, Lars Olsen Lunde, Inger Magnusd. Elen Pedersd. Wrk.
F.f. Peder Pedersen paa Sannæs og Maren Pedersdatters 
Peder: Halvor Pedersen Kindalen, Anders Haagensen Wale, Svenche Olsen Sannæs, Lisbet Maria Jonsd. Sannæs, Elen Pedersd. Wale.

Denne familien flytta siden først til Omdal i Solum. Deretter til Åfoss.


Familie 2.
Kåsa 1801.

Smed, husmann
Torger Augensen f. ca. 1748.
g.m. Aslaug Torstensdatter f. ca. 1747.
1. Torsten Torgiersen f. ca. 1778 bg. 25/12-1792. "
Torsten Torgiersen Sand, ved Romenæs, 14 Aar. Han blev ved Holden Kirke formedelst Uforsigtighed Kiørt død."
2. Helge Torgiersdatter f. ca. 1782.
3. Augen Torgiersen f. 9/10-1787.
Bruker i 1787 - 1801.

F.f. Torger Ougensen Sand og Aslou Torstensdatters Ougen: Johannes Uhlevig, Niels Olsen Sannæs, Tyge Olsen Sannæs, Lisbet Maria Jonsd. Sannæs, Anne Tygesd. Gravningen.


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Sannes 16 - Kåsa
Gnr 39 - bnr 16. Gammelt løpenr. 177b.

Tidligere husmannsplass under Sannes(15) og en del av gården til Jon Nilsen Sannæs.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 213. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Nilsen til Christen Hansen for 300 spd., dat. 7., thingl. 8. Febr. 1837."

Småbruker, skomaker, selveier
Christen Hansen Sannæs fra Halvorstå under Kolstad store f. 4/5-1799 d. 23/8-1883 på Sannes, s.a. Hans Christensen Halvorstaae.
g. i Holla 15/2-1824 m. Anne Maria Jensdatter "fra Eie" f. 1801 i Porsgrunn/ Gjerpen d. 3/9-1883 på Sannes, d.a. Jens NN.
Forlovere: "
Christen Andreas Steenstadvolden og Hans Nielsen Kaasen."
1. Margrethe Christensdatter f. 7/5-1824 d. 17/7-1883 på Sannes. Bodde hjemme, var sydame å hjalp mora i hjemmet. Ugift.
2. Jens Andreas Christensen f. 4/8-1826. Overtok eiendommen.
3. Hans Christensen f. 1/2-1829. Se Kalvodde 17 under Sannes.
4. Karen Christensdatter f. 19/10-1831 g.m. Gunnuld Thorsen.
Se Lannavegen 59 und. Ø. Heisholt.
5. Christian Christensen f. 26/9-1834. Se Tufte(4) "Stua".
6. Anders Christensen (tvilling) f. 1/6-1837.
7. Anne Sophie Christensdatter (tvilling) f. 1/6-1837 g. i Romnes kirke 30/3-1858 m. skredder Anders Jansson fra Brunskog sogn i Sverige (innfl. 1857), s.a. John Johnsson.
8. Inger Christensdatter (tvilling) f. 5/2-1841.
9. Christine Christensdatter (tvilling) f. 5/2-1841.
10. Christen Christensen f. 23/5-1845. Ble urmaker. Se Lannav. 67 und. Ø. Heisholt.
Eier 1837.

F.f. Inderste Christen Hansen Halvorstaae og Anne Maria Jensdatters Margrethe: Kirsten Næsodden, Margrethe Hansd. Halvorstaae, Anders Næsodden og Thyge Hansen Halvorstaae.
F.f. Skomager Christen Hansen Flaten og Anne Maria Jensdatters
Jens Andreas: Kari Hansd. Huset, Marthe Jensd. Bøe, Peder Jacobsen Siljane, Anders Næsodden, Thyge Halvorstaae og Gunder Gulbransen Eie.
F.f. Christen Hansen Myhren og Anne Maria Jensdatters
Hans: Marthe Halvorstaae, Magrethe Hansd. Hougen, Peder Jacobsen Siljan, Torvil Moen, Anders Olsen Kaasen, Søren Gladhuus, Jens Jacobsen Saugene.
F.f. Huusmand Christen Hansen Myhren og Anne Maria Jensdatters
Karen: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Kirsti Hansd. Næsodden, Reier Aasoldsen Høibroe, Thyge Hansen Halvorstaae, Gunder Gulbrandsen Myhren.
F.f. Skomager Christen Hansen Myhren og Anne Maria Jensdatters
Christian: Berthe Hansd. Siljan (i Solum), Magrethe Hansd. Hæggemoen, Rejer Aasoldsen Høybro, Anders Næsodden og Johannes Olsen Myhren.
F.f. Huusmand Christen Hansen Myhra og Anne Maria Jensdatters tvillingsøn
Anders: Kari Hansd. Høybroe, Kirsti Hansd. Næsodden, Magrethe Rejersd. Høybroe, Ingeborg Jahnsd. Præstegaarden, Anders Næsodden.
F.f. Huusmand Christen Hansen Myhra og Anne Maria Jensdatters tvillingdatter
Anne Sophie: Tyge Halvorstaae, Søren Gladhuus, Jens Hæggemoen, Ole Nielsen Kaasen, Gunder Torvildsen Moen.
F.f. Skomager Christen Hansen Sannæs og Anne Maria Jensdatters (tvilling)
Inger: Maria Tygesd. Sannæs, Asbær Olsd. Sannæs, Magrethe Christensd. Sannæs, Aaste Johnsd. ditto, Ole Joh. Sannæs.
F.f. Skomager Christen Hansen Sannæs og Anne Maria Jensdatters (tvilling)
Christine: Gunder Gulliksen Sannæs, Østen Iversen Kaasen, Tyge Hansen Halvorstaae, Anders Johannesen Uhlevigen og Ole Hansen Sannæsmoen.
F.f. Gaardmand Christen Hansen Sannæs og Anne Maria Jensdatters
Christen: Kari Hansd. Sannæsmoen, Inger Hansd. ditto, Ole Thygesen Sannæs, Gunder Gulliksen ditto, Andreas Christensen Sannæs.

Denne familien bodde tidligere i flere år på plassen Myra under Prestegården.

Andre i huset i 1865: Døtrene Margrethe og Inger og en sønnesønn Christen Andersen f. 1859 i Christiania.
Legdslem: Berthe M. Hansdatter, Forsøget af Fattigvæsenet, ugift, 48, Holden. Lam.

Christen H. Sannæs satte opp nytt innhus her i 1850.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 (Blåboka).
Gården besto av 22 mål dyrka mark av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 ku.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 213. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristen Hansens arvinger (ifølge samtidig thinglæst attest og fuldmagter) til sønnen Andreas Kristensen for
kr. 2.260, dat. og thingl. 15. December 1884."

Småbruker, arbeider, selveier
(Jens) Andreas Christensen Sannæs herfra f. 4/8-1826 d. ca. 1896.
Eier 1884.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 213. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Andreas Kristensens arvinger (ifølge samtidig thinglæst attest og fuldmagter) til Ellef Knudsen for kr. 1.300, dat. 4., thingl. 9. Febr. 1897."

Småbruker, hustømmermann, selveier
Ellef Knudsen Sannes fra Vighus i Sauherad f. 23/3-1859 d. 23/8-1910 på Sannes av bronkit., s.a. gbr. Knud Ellefsen.
g. hos byfogden i Skien 14/7-1894 m. Thora Johnsdatter (Thora Johnsdatter) fra Kikja i Sauherad f. 1/7-1870 d. 15/6-1946, d.a. gbr. John Tollefsen.
Forlovere: "Gbr. Tollef Johnsen Kikja i Saude og Snedker Henrik Larsen Saude."
1. Thomine Sannes f. 7/8-1895.
2. Ingerid Sannes f. 7/11-1899 g.m. Martin Økter fra Luksefjell. Bodde i Siljan.
3. Johan E. Sannes f. 15/10-1903. Overtok eiendommene.
4. Kirsten Marie Sannes f. 21/12-1907.
5. Thora Elise Sannes f. 19/7-1910 g.m. Olav Kvåle. Bodde i Lårdal, Tel.

Eier 1897.

Under vielsesinnføringen i Holla kirkebok (1882-1897), side 308, var det nevnt at de begge to var dissentere og at de hadde
gifta seg hos byfogden i Skien. Det var dessuten helt klart at dette var deres første ekteskap.

Ellef K. Sannæs hadde i 1894 kjøpt Kalvodde(18), hvor de bodde i begynnelsen (i 1900). I 1910 hadde de flytta hit.
Disse to eiendommene ble brukt under ett.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 213. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 27. Okt. 1910, thingl. 7. Jan. 1911, hvorved er utskilt et skogstykke av skyld 12 øre - bnr 19."

Budeie på gården i desember 1910: Anne Johnsdatter fra Sauherad f. 24/9-1878. Ugift da. Trolig søster til Thora.

Andre boende på gården 1910:
Ugifte Ingeborg Andrea Eriksdatter f. ca. 1842 i Holla. Bortsatt og underholdes av kammerherre Cappelen.
Ugifte Anund Anundsen Sauar f. ca. 1865 i Sauherad. Bortsatt og underholdes av det offentlige.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 213. Digitalarkivet.
"Attest om at Thore Johnsdatter Sannæs er meddelt bevilling til at hensidde i uskiftet bo efter sin avdøde mand Ellef Knutsen Sannæs,
dat. 17. Juli, tingl. 16. Aug. 1911."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 213. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/1, grunnbokført (tingl.) 20/2-1948 fra Arvingene etter Thora Sannæs til Johan E. Sannes på denne eiendom og bnr 18 for kr. 6.600."

Småbruker, selveier
Johan E. Sannes
herfra f. 15/10-1903 d. 21/5-1987.
g.m. Aslaug Aasland fra Nes i Sauherad f. 27/9-1908 d. 3/3-2004.
1. Tora Sannes f. 1930.
2. Anna Sannes f. 1932.
3. Jenny Sannes f. 1935.
4. Ingrid Sannes f. 1938.
5. Einar Sannes f. 1941.
6. Ingeborg Sannes f. 1945.
7. Jan Arne Sannes f. 1948. Overtok eiendommene.
8. Kaare Sannes f. 1950.

Eier 1948.

I 1952 hadde de en besetning på 4 kuer og noen ungdyr (kalver). Johan Sannes planta en større frukthage her.
Johan Sannes oppførte ny låve her i 1955.

Småbruker, skogsarbeider, selveier
Jan Arne Sannes herfra f. 1948.
Eier 1973.

Det ble oppført ei ny gårdssag her i 1980.

Artikkel i TA 2/11-2020, side 19. (Har klippet den ut! G.S.)
 


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Kalvodde 17
Gnr 39 - bnr 17. Gammelt løpenr. 177c.

Landskyld: 1 dl - 1 ort - 10 sk.

Utskilt fra Sannes nedre i 1824.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 214. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Olsen til sønnen Ole Nilsen for 200 spd., dat. 25. Febr., thingl. 9. Juli 1824."

Ole Nilsen Sannæs.
Eier 1824.

Skomaker, husmann
Gunder Gulbrandsen fra Dagsrud f. 2/5-1806 d. 12/1-1852 på Grindkåsa under Sannes av "Længere Tids Brystsvaghed", 46 år gml., s.a. Gulbrand Andresen.
g. i Holla 26/11-1831 m. Anne Nilsdatter fra Hegna under Melteig (Håtveit store) f. ca. 1811, d.a. Nils Pedersen Hægnen.
Forlovere: "Christen Myhren og Niels Nielsen Hægnen."
Bruker 1831.

Denne familien flytta til Grindkåsa under Sannes øvre rundt 1837.

Småbruker, selveier
Ole Nilsen Sannæs fra Sannes nedre f. 25/11-1796 d. 21/1-1888 på "Sannæs" av "Alderdomssvaghed.", s.a. bonde Nils Olsen Sannæs.
g1g i Holla 7/11-1819 m. Kirsten Jørgensdatter fra Skifsnes under Kolstad store f. 28/10-1797 d. 3/1-1824 på Sannes, 26 år gml., d.a. gjestgiver Jørgen Pedersen Skibsnæs.
Forlovere: "
Thyge Sannes og Jon Grønnesteen."
g2g i Holla 22/10-1824 m. Maren Kjøstolsdatter (Mari Kjøstolsdatter) fra Håtveit lille(1) f. 7/9-1805 d. 5/2-1894 på Vala i Valebø, d.a. Kjøstol Christensen.
Forlovere: "
Tron Pedersen Saugene og Clemmet Nielsen Saugene."
1. Nils Olsen f. 16/8-1822. Se Ullevika(5) nedre under Sannes nedre.
Barn i 2. ekteskap:
2. Kjøstol Olsen f. 25/9-1825.
3. Kirsten f. 31/3-1827.
4. Kirsten Maria Olsdatter f. 29/5-1831.
5. Tron f. 16/8-1834 d. 28/6-1835 på Kalvodde, 1 år gml.
.
6. Lisbeth Maria Olsdatter f. 16/6-1836 g. i Holla 13/1-1865 m. Halvor Gundersen. Se Hollahagen. Hun er registrert utflytta til Solum for å tjene våren 1856, 21 år gml.
7. Inger Kirstine Olsdatter f. 21/4-1839.
8. Tron f. 6/3-1841 d. 4/11-1844 på Kalvodde, 3 1/2 år gml.
9. Kirsti Olsdatter f. 26/5-1845.
Eier 1824.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gaardmand Ole Nielsen Sannes og Kirsten Jørgensdatters Niels: Gunnil Sannes, Kari Ullevigen, Thyge Sannes, Clemmet Nielsen Saugbr., Jon Sannes og Johannes Ullevigen.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Sannes og Maren Kiøstolsdatters
Kjøstol: Mari Nielsd. Saugbr., Kari Kiøstolsd. Hotved, Kiøstol Hotved, Christen Namløs og Ole Thygesen Sannes.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Sannes og Maren Kiøstolsdatters
Kirsten: Gunnil Sannes, Kari Kiøstolsd. Hotved, Clemmet Nielsen Saugbr., Jon Sannes og Ole Thygesen Sannes.
F.f. Ole Nielsen Sannæs og Maren Kjøstolsdatters
Kirsten Maria: Anne Kjøstolsd. Namløs, Anne Kjøstolsd. Haatved, Ole Nielsen Namløs, Clemmet Nielsen Saugbr. ældre, Peder Tygesen Sannæs.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Sannæs og Mari Kjøstolsdatters
Tron: Maria Pedersd. Haatved, Karen Kjøstolsd. ditto, Kjøstol Haatved, Christen Røgstuen og Peder Kjøstolsen ditto.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Kalvodde og Mari Kjøstolsdatters
Lisbeth Maria: Kirsti Kjøstolsd. Torsnæs, Kari Kjøstolsd. Haatved, Kjøstol Haatved, Anders Torsnæs, Peder Kjøstolsen Haatved.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Sannæs og Mari Kjøstolsdatters
Inger Kirstine: Margith Halvorsd. Sannæs, Anne Kjøstolsd. Haatved, Kjøstol Haatved, Christen Hansen Sannæs og Niels Olsen Sannæs.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Kalvodde og Mari Kjøstolsdatters
Tron: Anne Kjøstolsd. Namløs, Ingeborg Olsd. Namløs, Kjøstol Haatved, Ole Nielsen Namløs, Jørgen Kjøstolsen Haatved.
F.f. Gaardmand Ole Nielsen Sannæs og Mari Kjøstolsdatters
Kirsti: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Mari Johannesd. ditto, John Nielsen Mastebakken, Johannes Uhlevigen yngre, Niels Olsen Sannæs.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 214. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 18 er udskilt, afholdt 23. Aug., thingl. 7. Sept. 1852." Se Kalvodde 18.

Kilde: Folketellinga 1865.
Ole Nilsen var da 69 år gammel og ble understøttet av "Fattigvæsenet". Kona "Mari Tjøstolsdatter" ca 60 år.
Det var nevnt at hun var "Sindsvag fra sit 24de Aar." Sønnen Nils Olsen med familie bodde her som leieboere.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Kittil Olsen Holte eier i 1866. Innmark 46 mål, for en større del av mindre god beskaffenhet.
"Kreaturer": 2 kuer og 5 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 214. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Nilsen til Andreas og Hans Christenssønner for 900 spd., dat. 20. Okt. 1867, thingl. 5. Feb. 1868."

Jens Andreas og Hans Christensønner.
Eiere 1868.

Jens Andreas Christensen fra Kåsa under Sannes nedre
f. 4/8-1826 d. 9/1-1894 på Sannes.
Deleier 1868. Han var ugift i 1891. Se Kalvodde 18.

Under folketellinga 1875 var han i Brevik.

Småbruker, skomaker, selveier
Hans Christensen Sannæs
(Hans Kristensen Sannæs) fra Kåsa under Sannes nedre f. 1/2-1829 d. 1/3-1913, s.a. Christen Hansen Sannæs.
g. i Holla 27/7-1873 m. Maren Petrea Pedersdatter fra Helgeroa i Tanum, Brunlanes, Vestfold f. 10/10-1849 d. 27/1-1900, d.a. fragtemand Peder Sørensen Helgeroen og Ingeborg Marie Knudsd.
Forlovere: "
Christen Christensen Sannæs og Christian Christensen Stua."
1. Christen Hansen Sannes f. 20/2-1874. Se nedenfor.
2. Inger Anette Hansdatter Sannæs f. 4/1-1876.
3. Peder Hansen Sannæs f. 11/1-1878
4. Hanna Margrethe Sannæs f. 20/7-1880.
5. Joachim Sannæs f. 20/10-1882.
6. Marie Sannæs f. 3/10-1885 g.m. Østen Østensen. Se Ås(8) i Gjerpen.
7. Sofie Sannæs f. 10/4-1888 g.m. Gunnar Bertinius Paulsen Stulen. Se Stulen(1) i Gjerpen.
8. Adolf Sannæs f. 4/3-1891.
9. Anna Jensine Sannæs f. 25/4-1894.
Deleier 1868.

F.f.
Grdb. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters Christen: Inger Christensd. Deelsbakke, Karen Pedersd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Hans Christiansen Deelsbakke, Gunnuld Thorsen Sagbruget.
F.f. Grdb. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters
Inger Anette: Inger Christensd. Deelsbakke, Maria Pedersd. Sigtesøen af Eidanger, Gunnuld Thorsen Sagb., Christen Christensen Heisholt, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Grdb. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters
Peder: Barnets Moder, Anne Maria Christensd. Stua, Barnets Fader, Andreas Christensen Sannæs, Gunnuld Thorsen Sagbruget.
F.f. Hans Christensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters
Hanna Margrethe: Karen Christensd. Heisholt, Thea Jahnsen fra Brevig, Christen Christensen Heisholt, Gunnuld Thorsen Heisholt, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Gbr. Hans Christensen Sannæs og Maren Petra Pedersdatters
Joachim: Barnets Moder, Anne Christiansd. Stua, Gunnild Thorsen Heisholt, Christian Christensen Stua, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Gbr. Hans Christensen Kalvodde og Maren Pettersdatters
Marie: Barnets Moder, Anne Christiansd. Stua, Gunnild Thorsen Heisholt, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Sannæs og Maren Petrea Pedersdatters
Sofie: Barnets Moder, Anne Gunnulfsd. Heisholt, Gunnulf Thorsen ditto, Theodor Gunnulfsen ditto og Anders Kristensen Sannæs.
F.f. Gbr. Hans Kristensen Sannæs og Maren Pedersdatters
Adolf: Moderen, Aaste Halvorsd. Sannæs, Andreas Kristensen do., Kristen Hansen do. og Gunnulf Thorsen Heisholt.
F.f.
Gbr. Hans Kristensen Nedre Sannæs og Maren Pedersdatters Anna Jensine: Moderen, Aneth Hansd. Sannæs, Mathias Olsen do., Gunnulf Thorsen Heisholt, Peder Hansen Sannæs.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 214. Digitalarkivet.
"Auction hos Hans Kristensen Sannæs til Holden Sparebank for kr. 579,62 heri m.m., afholdt 9. Okt., thingl. 11. Nov. 1903."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 214. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Kristensen og Andreas Kristensens arvinger til Christen Sannæs for kr. 3.977 med forbeholdt livøre (føderåd) for Hans Kristensen, dat. 4., thingl. 11. Nov. 1903."

Bonde, selveier
Christen Hansen Sannes
herfra f. 20/2-1874 d. 9/4-1949 i Madison, Wisconsin. Gravlagt på Roselawn Memorial Park, Monona, Wisc.
g. i Kristiansand krk. 5/10-1894 m. Trine Bergitte Stenersen fra Kristiansand f. 28/3-1870 d. 20/1-1953 i Madison. Gravlagt ved sin mann.
1. Ingeborg Marie Sannes f. 23/11-1894 i Kristiansand.
2. Hans Diderik Sannes f. 29/6-1897 i Holla. Lege i USA.
3. Christen Ravn Sannes f. 30/6-1899 i Kristiania. Lege i USA.
4. William Andreas Sannes f. 14/1-1902 i Kristiania. Lege i USA.
5. Borghild Sannes f. 14/7-1904 i Holla.
Eier 1903.

Denne familien emigrerte til Wisconsin, USA. De bosatte seg i Madison. Se artikkel i Holla-Minner

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 214. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Christen Hansen Sannes og hustru Bergitte til Hans Diderik, Christen Ravn og William Andreas Sannes for kr. 8.000, dat. 16. sept., tingl. 7/10-1932,
i det kjøpesummen betales på den måte at selgeren og hustru skal ha underhold af hjem for livstid."

Kilde: Gammel grunnbok.
"Udatert skjøte til Kaare Sannes f.nr. 13.12.15 for kr. 150.000, dagbokført 12/1-1983."

Halvor Kaare Sannes f. 13/12-1915 d. 8/10-1988.
g.m. Vigdis Helene Gundersen f. 2/1-1930 d. 17/6-2015.
1. Mathias Sannes.
2. Grethe Sannes.
3. Birgit Sannes.
Eier 1983.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Kalvodde 18
Gnr 39 - bnr 18. Gammelt løpenr. 177d.

Utskilt fra Kalvodde 17 i 1852. Landskyld: 0 daler - 2 ort - 18 sk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 215. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Nilsen til Andreas og Hans Christenssønner for 450 spd., dat. 7., thingl. 8. Febr. 1853."

Andreas og Hans Christensønner fra Kåsa under Sannes nedre.
Eiere 1853.

Se Hans ChristensenKalvodde(17).

Jens Andreas Christensen fra Kåsa under Sannes nedre f. 4/8-1826 d. 9/1-1894 på Sannes, s.a. Christen Hansen Sannæs.
Deleier 1853. Ugift.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 215. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Andreas Kristensens arvinger til Ellef Knudsen Vihus for kr. 3.200, dat. 19., thingl. 20. Juni 1894.

Ellef Knutsen Sannes fra Vigus i Sauherad f. 23/3-1859 d. 23/8-1910 på Sannes av bronkit., s.a. gbr. Knud Ellefsen.
g. hos byfogden i Skien 14/7-1894 m. Thora Johnsdatter fra Kikja i Sauherad f. 1/7-1870, d.a. gbr. John Tollefsen.
Eier 1894. Se Sannes(16).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr VII, side 215. Digitalarkivet.
"Erklæring hvorved Thora J. Sannes vedtar forlik av 29. juni samme anno, angaaende opdæmmingen af Norsjø, for hvilken erstatningen for
denne eiendom og bnr. 16 er sat til kr. 25,00 med kanalstyrets approbation, dat. 29. nov. 1917, tingl. 12. Januar 1918."

Kilde: Grunnboksblad.
"Skjøte dat. 20/1, grunnbokført 20/2-1948 til Johan E. Sannes på denne eiendom og bnr 16 for kr. 6.600."

Småbruker, selveier
Johan E. Sannes
f. 15/10-1903 d. 21/5-1987.
g.m. Aslaug Aasland fra Sauherad f. 27/9-1908 d. 3/3-2004.
Eier 1948. Se Sannes(16).

Kilde: Grunnboksblad.
"Kart-oppmålings og Skyldelingsforretning av 23/11-1965, grunnbokført 18/1-1966 vedkommende bnr 20 av skyld 0 mark 02 øre."

Kilde: Grunnboksblad.
"Skjøte av 27/4, grunnbokført 24/5-1973 til sønnen Jan Arne Sannes på dette bruk og bnr 16 for kr. 60.000."
"Skjøte av 27/4-1973, hvori inntatt nærmere angitte bestemmelser og rettigheter for en tomt på ca. 1,2 ar, av arv(?) til Kåre Johan Sannes. Videre er
selgeren forbeholdr bruksrett til de husrom de trenger til en hver tid."

Selveier
Jan Arne Sannes.
Eier 1973. Se Sannes(16).

Kilde: Grunnboksblad.
"I skjøte, dat. 18/8, grunnbokført 9/9-1966 vedrørende bnr 20, er forbehold tveiretter og bilparkeringsplass samt fiskerett utenfor eiendommen."

Kilde: Grunnboksblad.
"Skylddelingsforretning av 21/10-1977, hvorved ytskilles bnr. 21 'Bergtun' av skyldmark 0,01 uten fradrag, vegrett, vannrett og båtplass på denne eiendom."

 


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Gravningen 1
Gnr 39 - bnr 1. Gammelt løpenr. 174a.

Dette bruket ble ikke skyldsatt før i 1844.

Adresse 2020: Sauheradvegen 587.

Kilde: Oluf Rygh (navneforsker).
Gravningen kommer av det oldnorske ord "grafningr" som betyr "Graven - å grave" = et sted hvor det er gravet. Sannsynligvis av isen etter siste istid.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 64. Digitalarkivet.
"Solgt Huuse og bygning på Pladsen Grafningen og Rydningsret solgt fra Tolf Andersen til Ole Levorsen, dat. 21 April 1725."


Det var Tolf Andersen Sannæs som solgte husene og rydningsretten på Gravningen til Ole Levorsen 21/4-1725.

Bonde, leilending, huseier
Ole Levorsen Gravningen
fra Lunde øvre i Valebø f. ca. 1693 bg. 24/3-1743. "Ole Gravning, 50 Aar.", s.a. Levor Gundersen Lunde og Agatha Olsdatter Brenne (Ruld/ Rull).
g. ca. 1716 m. Karen Tygesdatter fra Ullevika under Sannes nedre f. ca. 1696 bg. 13/9-1755. "Karen Gravning, 60 Aar.", d.a. Tyge Tollefsen Ulevigen.
1. Kirsten Olsdatter f. ca. 1717 bg. 8/9-1748. "Kirsten Olsdatter Gravningen, 31 Aar."
2. Agatha Olsdatter dpt. 8/9-1720 bg. 24/2-1743. "Agatha Olsdatter, 22 Aar."
3. Tyge Olsen dpt. 13/12-1722. Se nedenfor.
4. Ledvor Olsen dpt. 10/10-1728 bg. 24/2-1743. "Ledvor Olsen Gravning, 14 1/2 Aar."
5. Aasild Olsdatter dpt. 3/9-1730 g.m. Anders Sivertsen Usterud. Se Ø. Usterud i Ytre Valebø.
6. Maren dpt. 26/7-1733.
7. Berthe dpt. 13/11-1735.
8. Maren Olsdatter dpt. 24/6-1738 g.m. enkemann Christen Pedersen Nyhuus. Se Nyhus under Romnes.
Bruker 1725.

F.f. Ole Ledvorsens og Karen Tygesdatters Agatha: Svenke Sandnæs, Niels Opsal, Agatha Lunde, Marte Lunde, Kirsten Tygesd.
F.f. Ole Ledvorsens og Karen Tygesdatters Tyge: Svenke Sandnæs, Anders Bordstad, Tyge Tygesen, Aasild Ulevig, Kirsten Opsal.
F.f. Ole Gravningens og Karen Tygesdatters Ledvor: Johannes Ulevig, Ledvor Lunde, Anders Bordstad, Aasild Ulevig, Aaste Tygesd.
F.f. Ole Gravningens og Karen Tygesdatters Aasil: Johannes Johannesen, Ledvor Lunde, Anders Bordstad, Aasil Ulevig, Birte Ledvorsd.
F.f. Ole Gravningens og Karen Tygesdatters Maren: Augustinus Graver, Anders Brudeskiær, Johannes Ulevig yngre, Marte Bordstad, Aaste Graver.
F.f. Ole Gravningens og Karen Tygesdatters Berte: Svenche Sannæs, Christopher Larsen, Berte øvre Sannæs, Gunnil Ulevig, Aaste Gunnesd.
F.f. Ole Gravningens og Karen Tygesdatters Maren: Anders Sannæs, Peder Holtet, Gunne Sannæs, Anna Jonsd. Saug., Gunnil Ulevig.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

En begravelse fra Gravningen i 1733: Gro Thomasdatter f. ca. 1674 bg. 26/7-1733. "Gro Thomædatter Gravningen, 59 Aar 2 Mnd."

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740-1745, folie 470b - 471b.
Sted: Gravningen under Sannæs - 1743.
Ole Ledvorsen død.
Arvinger Enke Kari Tygesdtr. og Børn.
1. Tyge Olsen 21 Aar.
2. Kisti Olsdtr. 26.
3. Aasild Olsdtr. 12 Aar.
4. Mari Olsdtr. 5 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1753-1757, folie 203a - 203b.
Sted: Gravningen under Sannæs - 1755.
Karen Tygesdatter død.
Arvinger børn:
1. Tyge Olsen 33 Aar.
2. Aasild Olsdtr. 25 Aar.
3. Maren Olsdtr. 12 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Bonde, leilending
Tyge Olsen Gravningen herfra dpt. 13/12-1722 bg. 4/3-1769. "Tyge Olsen Gravningen, 47 Aar."
g1g 5/10-1747 m. Berthe Nilsdatter f. ca. 1723 bg. 15/9-1764. "Berthe Nielsdatter Gravning, 41 Aar."
Forlovere: "Johannes Johannesen Ullevig og Anders Nielsen Sannæs."
g2g 29/9-1765 m. enke Lisbeth Hansdatter fra S. Jøntvedt(1) dpt. 2/2-1727 bg. 15/9-1806. "Lisbeth Hansd. Striken, 79 Aar., d.a. Hans Rasmussen Jøntved.
Forlovere: "Johannes Johannesen Ullevig og Peder Gundersen Holtet."
1. Karen dpt. 25/2-1748 bg. 15/9-1764. "Karen Tygesdatter Gravning, 16 Aar."
2. Anna dpt. 14/2-1751 bg. 22/3-1751. "Anna Tygesdatter Gravningen, 6 Uger."
3. Anna Tygesdatter dpt. 14/7-1754 g.m. Johannes Aasoldsen. Overtok Gravningen.
4. Kirsten dpt. 10/4-1757 bg. 21/5-1757. "Kirsten Tygesdatter Gravning, 1 Uge."
5. Ole dpt. 8/10-1758 bg. 15/9-1764. "Ole Tygesen Gravning, 6 Aar."
6. Nils dpt. 1/2-1761 bg. 12/9-1762. "Niels Tygesen Gravning, 1 Aar 6 Mnd."
7. Kirsten Tygesdatter dpt. 10/7-1763 g.m. Hans Jensen. Se Nome under Baksås.
Barn i 2. ekteskap:
8. Berthe Tygesdatter dpt. 7/9-1766 g.m. Ole Jensen. Se Striken under Eie øvre.
9. Karen dpt. 21/8-1768 bg. 20/4-1770. "Karen Tygesdatter Gravningen 1½ aar."
Bruker 1743.

F.f. Tyge Olsen Gravningen og Berte Nielsdatters Karen: Gunder Ledvorsen, Anders Erichsen, Karen Gravningen, Gunnil Ulevig, Kirsten Nielsd. Sannæs.
F.f. Tyge Gravningen og Berthe Nielsdatters Anna: Lars Opsal, Christen Borstad, Jens Graver, Aaste Graver, Aasil Olsd. Graver.
F.f. Tyge Gravningen og Berthe Nielsdatters Anna: Johannes Ullevig, Lars Matsen Saug, Aaste Graver, Aasil Graver.
F.f. Tyge Gravning og Berthe Nielsdatters Kirsten: Anders N. Sannæs, Johannes Ullevig, Tyge Graver, Aaste Graver, Maren Olsd. Graver.
F.f. Tyge Gravning og Berthe Nielsdatters Ole: Anders Usterud, Ole Finsrød, Kirsten nedre Sannes, Karen nedre Sannes, Aasill Usterud.
F.f. Tyge Gravningen og Berthe Nielsdatters Niels: Niels Kaasen, Ole Kaasen, Anders Ullevig, Maren Sannes, Johanne Ullevig.
F.f. Tyge Gravningen og Berthe Nielsdatters Kirsten: Christen Opsal, Niels øvre Sannes, Johannes Ullevig, Karen Finsrød, Aasill Usterud.
F.f. Tyge Gravningen og Lisbeth Hansdatters Berte: Lensmand Johannes Westre Heisholt, Ole Finsrød, Anders Usterud, Maren Nyhuus, Berte øvre Sannes.
F.f. Tyge Gravningen og Lisbet Hansdatters Karen: Christen Nyhuus, Johannes Ullevig, Anders Johannesen østre Romnæs, Maren Nyhuus, Karen Torbiørnsd. Søve.

En begravelse fra Gravningen i 1764: Anna Bjørnsdatter f. ca. 1687 bg. 15/9-1764. "Anna Biørnsdatter Gravning, 77 Aar."
Samme dag ble også Thyge Gravningens kone, Berthe Nilsdatter, og 2 av deres barn gravlagt på Romnes kirkegård.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 41.
Sted: Pladsen Grafningen under Sannæs nedre, Rommenæs Annex i Hollen Præstegield - 1765.
Berthe Nielsdatter, død 1. Sept. 1764. Arvinger:
Enckemanden Thyge Olsen og deres 2de Børn.
1. Anne Thygesdatter 10 aar.
2. Kirsten Thygesdatter 1 aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15.
Sted: Pladsen Grafningen under Sannes nedre - 1770.
Thyge Olsen, død. Arvinger Enken Lisbeth Hansdatter og Børn i tvende Ægteskab.
Første Ægteskab med afgangne Berthe Nielsdatter:
1. Anne Thygesdatter 15 aar. Formynder, Sødskenbarnet Jens Augustinusen Graver.
2. Kirsten Thygesdatter 6 aar. Formynder, Sødskenbarnet Johannes Augustinusen Graver.
I Andre Ægteskab med Lisbeth Hansdatter:
3. Birthe Thygesdatter 2 aar. Formynder, Moderen under tilsyn af hendes Laugværge.
4. Karen Thygesdatter 1/2 aar. Formynder, Moderen under tilsyn af hendes Laugværge.
Enkens Lauværge efter eget ønske: Ole Nielsen Sannes.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Holla I (Ytterbøe).
Tyge Gravningens enke, Lisbeth Hansdatter, ble saksøkt av Ole Nilsen Sannes i 1772. Han ville ha henne bort fra Gravningen etter at hun var blitt enke. Saken endte i et forlik hvor Lisbeth fikk bli boende på Gravningen så lenge hun ønsket. Like etter ble hun gift med Rasmus Thorsen Eie og flytta likevel, men frivillig.

Lisbeth Hansdatter var tidligere enke etter Torbjørn Svendsen. Se Odden under Eie øvre. Hennes datter fra første ekteskap døde her i 1769:
Ingeborg Torbjørnsdatter dpt. 14/9-1755 bg. 14/12-1769. "Ingebor Torbiørnsd. Gravningen 14 aar."

Enka Lisbeth Hansdatter ble g3g med enkemann Rasmus Thorsen. Se nedenfor.

Småbruker, selveier
Rasmus Thorsen fra Eie nedre f. ca. 1714 bg. 9/10-1786. "Rasmus Thordsen Strigen, ved Holden, 72 aar.", s.a. Thor Rasmussen Eie.
g1g i Holla 25/6-1741 m. Ingeborg Jensdatter fra
Graver(1) i Valebø dpt. 12/10-1721 bg. 26/2-1770. "Ingebor Jensd. under Eje, ved Holden, 48 Aar 4 Mnd 11 Dage.", d.a. Jens Johannesen Graver.
g2g i Holla 27/12-1771 m. enke Lisbeth Hansdatter fra S. Jøntvedt(1) dpt. 2/2-1727 bg. 15/9-1806. "Lisbeth Hansd. Striken, 79 Aar., d.a. Hans Rasmussen Jøntved.
Forlovere: "Michel Knudsen Suusaas og Halvor Thorsen Baxaas."
1. Thyge dpt. 25/10-1772 bg. 2/12-1780. "Tyge Rasmussen Gravning 8 aar."

F.f. Rasmus Gravningen og Lisbet Hansdatters Tyge: Ole nedre Sannes, Johannes Ullevig, Jens Rasmusen, Helge Ullevig, Ingebor Rasmusd. Søve.

Denne familien flytta til Striken under Eie øvre.

Småbruker, selveier, leilending
Johannes Aasoldsen Gravningen fra Dyrtid under Funnemark i Lunde, Tel. f. 3/3-1753 d. 26/5-1829 på Gravningen som husmann, 77 år gml., s.a. Aasold og Dordi Dyrtiid.
g. i Holla 30/11-1777 m. Anne Tygesdatter herfra dpt. 14/7-1754 d. 19/5-1832 på Gravningen, som enke, 79 år gml., d.a. Thyge Olsen Gravningen.
Forlovere: "Johannes Johannesen Ullevig og Ole Nielsen nedre Sannes."
1. Aasold dpt. 13/9-1778 bg. 22/1-1788. "Aasold Johannisen Gravningen, han blev ihielslagen af en Stok i en gammel Fiøs som faldt paa ham., 9 aar 20 uger."
2. Tyge Johannesen f. 16/4-1780. Se nedenfor.
3. Ole Johannesen f. 3/8-1782. Se nedenfor.
Eier ca. 1777.

Johannes Aasoldsen er første gang nevnt i Holla kirkebok som fadder i 1774.

F.f. Johannes Gravningens og Anna Tygesdatters Aasol: Ole nedre Sannes, Johannes Ullevig, Ole Usterud, Aasild Usterud, Maria Evensd.
F.f.
Johannes Aasolsen Gravningen og Anna Tygesdatters Tyge: Ole Nedre Sannæs, Rasmus Gravningen, Johannes Ullevig, Karen Nedre Sannæs, Ingeborg Rasmusd. Espevolden.
F.f. Johannes Gravningens og Anne Tygesdatters Ole: Torgrim Sannæs, Johannes Uhlevig, Anders Olsen Ejestrand, Maren Ejestrand, Karen Christensd. Nyhuus.

Ytterbøe: "I 1804 ble Gravningen med endel av Sannes skog solgt til Holden jernværk. Kjøpesummen var 1.600 rd.
Johannes ble dermed leilending under «Verket»."

Arbeider, inderst (inderst = leieboer med egen husholdning)
Tyge Johannesen Gravningen herfra f. 16/4-1780, s.a. Johannes Aasoldsen Gravningen.
g. 28/12-1802 m. Anne Andersdatter fra Verket f. 17/10-1781, d.a. Anders Halvorsen Næberud. Se Familie 44 - Verket 1782.
Forlovere: "Jan Jansen og Halvor Langeland."
1. Johannes Thygesen f. 9/1-1804.
2. Aslaug Thygesdatter f. 23/1-1807.
3. Andreas Thygesen f. 10/9-1812.
4. Anne Thygesdatter f. 23/11-1814.
5. Ole Thygesen f. 2/6-1817.
Bruker i 1804.

F.f. Tyge Gravningen og Anne Andersdatters Johannes: Halvor Næperud, Maren Ullevig (+ foreldrene?).
F.f. Tyche Johannesen Gravningen og Anne Andersdatters Asloug: Johannes Gravningen, Johannes Ullevig, Tyche Olsen Verket, Lisbet Sannæss, Berthe Andersd. Verket.
F.f. Thyge Johannesen Gravningen og Anne Andersdatters Andreas: Mari Olsdatter Ullevig, Birthe Andersdatter Espevold, Halvor Næberud, Hans Næberud, Henrik Andersen Næberud.
F.f. Thyge J. Gravningen og Anne Andersdatters Anne: Berthe Gravningen, Mari Sannes, Ole Gravningen, Johannes ditto., Ole J. Ullevigen.
F.f. Thyge Johannesen Gravningen og Anne Andersdatters Ole: Berthe Sannes, Kari Eie, Ole Sannes, Claus Romnæs, Johannes Ullevigen.

Arbeider, leilending
Ole Johannesen Gravningen herfra f. 3/8-1782 d. 23/7-1838, som gårdmann på Gravningen, 55 år gml., s.a. Johannes Aasoldsen Gravningen.
g. 21/8-1813 m. Berthe Andersdatter fra Verket f. 14/2-1784 d. 14/9-1845 på Gravningen, som enke, 61 år gml., d.a. Anders Halvorsen Næberud. Se Familie 44 - Verket 1782.
1. Johannes Olsen f. 11/10-1813. Se nedenfor.
2. Andreas f. 1/10-1816 d. 20/3-1817. "Andreas Olsen Huusmands Søn Sannes, ved Romnæs, 5 Mnd. 20 Dage."
3. Andreas f. 17/2-1818 d. 18/10-1819. "Andreas Olsen Huusmands Søn Gravningen, ved Romnæs, 1 Aar 9 Mnd. 2 Dage."
4. Andreas Olsen f. 14/2-1821.
Bruker 1813.

Ole Johannesen var corporal i militæret da de gifta seg.

F.f.
Ole Johannesen Gravningen og Berthe Andersdatters Johannes: Anne Andersd. Gravningen, Kari Andersd. Baxaas, Johannes Gravningen, Thyge Gravningen, Henrich Andersen Næberud.
F.f. Husmand Ole Johannesen Sannes og Berthe Andersdatters Andreas: Anne Gravningen, Margith Sannes, Johannes Gravningen, Thyge Gravningen, Halvor Sannes.
F.f. Husmand Ole Johannesen Sannes og Berthe Andersdatters Andreas: Anne Gravningen, Kari Ullevigen, Johannes Gravningen, Henrich Andersen V., Johannes Ullevigen.
F.f. Husmand Ole Johannesen Gravningen og Berthe Andersdatters Andreas: Gunnil Sannes, Kari Ullevigen, Johannes Ullevigen, Jon Sannes, Ole Ullevigen.


Ei "Anne Olsdatter Gravningen" er nevnt som "Gjordemoder" i mars 1821.
En begravelse fra Gravningen i 1821: Cathrine Gjertsdatter f. ca. 1759 d. 14/1-1821. "Cathrine Gertsdatter Inderste Gravningen 62 aar."

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1832 - 1841, folie 423b - 424b.
Sted: Gravningen under Sannæs 1838.
Leilænding Ole Johannesen d. 31 juli 1838.
Enke Berthe Andersdatter og Børn:
1. Johannes Olsen, Myndig.
2. Andreas Olsen 17 Aar. Formynder: Halvor Helliksen Sannæs.
4. Anne Olsdtr. 12 Aar. Formynder: Halvor Helliksen Sannæs.
Enkens Laugværge Johannes Johannesen Ulevigen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 198. Digitalarkivet.
"Skjøde fra D. Cappelen til Johannes Olsen for 500 spd., dat. 22 Aug., thingl. 3. Sept. 1844."

Bonde, skomaker, selveier
Johannes Olsen herfra f. 11/10-1813 d. 13/5-1899 på "Heisholtevjen", av alderdom.
g. i Holla 27/12-1839 m. Ingeborg Jahnsdatter fra Verket
f. 7/11-1811, d.a. Jahn Jonsen. Se Familie 28 - Verket 1822.
Forlovere: "Christen Hansen Sannæs og Jens Hansen Saugbruget."
1. Ole Johannesen f. 19/4-1841.
2. Jahn Johannesen f. 5/12-1842. Se nedenfor.
3. Berthe Maria Johannesdatter f. 25/12-1844 g.m. Thomas Thomassen. Se Familie 11b - Saga 1891.
4. Andreas Johannesen f. 21/4-1847.
5. Johannes Johannesen f. 29/6-1851.
6. Anne Johannesdatter f. 29/1-1854.
Eier 1844.

F.f. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingeborg Jahnsdatters Ole: Anne Lisbeth Larsd. Wrk., Ingeborg Jensd. Saugbr., John Jahnsen Wrk., Jens Hansen Saug, Andreas Johannessen Gravningen.
F.f. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingeborg Jahnsdatters
Jahn: Kari Thomasd. Saugbr., Anne Olsd. Gravningen, Jens Hansen Saugbr., John Jansen Wrk., Thomas Nielsen Wrk. yngre.
F.f. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingeborg Johnsdatters
Berthe Maria: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Anne Olsd. Gravningen, Johannes Uhlevigen, Anders Johannessen Uhlevigen, Johannes Hansen Moen.
F.f. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingeborg Jahnsdatters
Andreas: Ingeborg Jensd. Saugbr., Anne Olsd. Wale, Taral Jensen Saugbr., Hans Jensen Saugbr., Thomas Nilsen Wrk.
F.f. Gaardbruger Johannes Olsen Gravningen og Ingebor Jahnsdatters
Johannes: Kari Thygesd. Uhlevigen, Kari Olsd. Sannæs, Nils Uhlevigen, Gunder Hansen Sannæsmoen, Østen Knudsen Kaasen.
F.f. Gaardmand Johannes Olsen Gravningen og Ingebor Jahnsdatters
Anne: Ingebor Jensd. Saugbr., Sophie Christensd. Sannæs, Tarald Jensen Saugbr., Halvor Thygesen Sannæsmoen, Thomas Jensen Saugbr.

Denne familien flytta til Heisholtevja under V. Heisholt før 1870. Se Familie 1 - Heisholtevja 1875.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 198. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 7. Mai, thingl. 8. Juni 1857." (4 ort - 15 sk.). Se Gravningen(2).

Inderst
Jahn Johannesen herfra f. 5/12-1842 d. i USA.
g. i Holla 2/6-1868 m. Anne Jørgensdatter fra Skordal i Lunde f. 14/8-1838 d. 14/8-1870 på Heisholtevja, som kone 32 år gml., d.a. Jørgen Gjermundsen og Kirsti Gundersdatter Skordal.
Forlovere: "
Gunder Hansen Sannæsmoen og Ole Bjørnsen Næsset."
0. Dødfødt pikebarn f. 28/11-1868.
 

Ei lita historie om to unge mennesker.
Anne Jørgensdatter kom fra Skårdal i Lunde, som "tjenestepige" til en av Sannes-gårdene, hvor hun tjente til hun gifta seg i juni 1868 med Jahn Johannesen fra Gravningen. Det ser ikke ut til at de fikk andre barn enn denne dødfødte jenta i november 1868. De flytta med hans foreldre til Heisholt-evja før august 1870, hvor Anne Jørgensdatter døde. Enkemannen Jahn Johannesen emigrerte deretter til USA. Han reiste med emigrantskipet D/S Hero fra Skien den 12/5-1871. Reisen gikk til Oconomovoc i Wisconsin. Han betalte 2 spd. selv, men 45 spd. - 24 skilling var forhåndsbetalt fra Amerika. Derfor er det god grunn til å tro at han ble tatt godt i mot av nære slektninger når han kom fram.
Kilder: Kirkebøker og Nils Buveruds emigrantsider.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 198. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Halvor Gjermundsen Nordjordet for 340 spd., dat. 16. Marts, thingl. 1. April 1870."

Bonde, selveier
Halvor Gjermundsen Sandnæs fra Nordjordet under ?? i Nes, Sauherad f. 27/7-1837* d. etter 31/12-1910.
g.m. Ingrid Halvorsdatter fra Nes f. 1834.
1. Halvor Halvorsen f. 26/2-1862* i Nes. Overtok eiendommen.
2. Gjermund Halvorsen f. 1863 i Nes d. 27/3-1876 på Gravningen, 12 1/2 år gml.
3. Thorsten Halvorsen f. 1866 i Nes.
4. Torbjørn Halvorsen f. 1868 i Nes.
5. Kari f. 8/1-1871 på Gravningen d. 28/12-1871 på Gravningen.
6. Kittil Halvorsen f. 1873 i Holden.
7. Kari Halvorsdatter f. 18/3-1876*.
8. Anne f. 30/6-1878 d. 9/8-1879 på Gravningen.
Eier 1870.

Husdyr her i 1875: 2 kuer og 3 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 198. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 8. Sept., thingl. 4. Okt. 1888. Se Gravningen 3.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 198. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Gjermundsen til sønnen Halvor Halvorsen Sannes paa denne m.fl. eiendommer og løsøre for kr. 10.000, hvorav kr. 1.000 for løsøre, med
føderaad for sælgeren og hustrus livstid, dat. 17., tingl. 25. Juni 1913."

Bonde, selveier
Halvor Halvorsen Sannes herfra f. 26/2-1862* i Nes, Sauherad.
g.m. Anne Halvorsdatter fra Seljord f. 12/2-1859*.
Eier 1913.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 198. Digitalarkivet.
"Gjensidig testamente mellem ektefellene Halvor Halvorsen Sannæs og hustru Anne Sannæs, opprettet 12/3-1926, tingl. 6/2-1931."


Halvor Gjermundsens skog ble overtatt av sønnen Halvor H. Sannes. Se Sannes nedre(11).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 198. Digitalarkivet.
"Testamente, hvori Harald Ødegaard innsettes som Halvor Halvorsen Sannæs's enearving., dat. 13/6-1930, tingl. 6/2-1931."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 198. Digitalarkivet.
"Utleggsforretning hos Harald Ødegård til Eivind Ødegård og hustru Ingeborg for kr. 1793, med utlegg heri m.m., avholdt 13/4-1935, tingl. 26/4-1935."
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet er stadfestet, dat. 13/8-1935, tingl. 16/8-1935."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 198. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til Harald Ødegård på dette med flere bruk for kr. 12.500, dat. 18/6-1936, grunnbokført (tinglyst) 22/6-1936."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 200. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anne Augensdatter til T. H. Ulevik paa dette brug m.m. for kr. 7.000, hvorav for besætning og redskaber for kr. 1.000, dat. 22/9-1910, tingl. 15/10-1910."


Bonde, selveier
Tollef H. Ullevik f. 3/4-1867 d. 1924.
Eier 1910.

"Torleiv Ulevik" bodde her som ugift under folketellinga 31/12-1910. Han hadde enkemannen Even Evensen Koksvold boende her (se ovenfor).
Tollev H. Ullevika dreiv Gravningen sammen med nedre Ullevika til han døde i 1924. Arvingene hans solgte de to Gravningen-bruka ved auksjon
i 1925 til Ole T. Storli.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 200. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til Ole T. Storli paa dette bruk og bnr 2 for kr. 14.000, dat. 23/11-1925, tingl. 28/11-1925."

Ole T. Storli.
Eier 1925.


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Gravningen 2
Gnr 39 - bnr 2. Gammelt løpenr. 174b.

Utskilt fra bnr 1 ifølge "delingsforretning, thingl. 8. Juni 1857, er udskilt fra bnr 1."

Landskyld: 0 dl. - 4 ort - 15 sk.

Adresse i dag: Sauheradv. 587.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 199. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Olsen til Gunder Hansen for 500 spd., dat. 21. Marts, thingl. 9. Juni 1857."

Gunder Hansen.
Eier 1857.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 199. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Hansen til Kittil Gundersen for 575 spd., dat. og thingl. 16. October 1863."


Småbruker, tømmermann, snekker, selveier
Kittil Gundersen
fra Mannebruslåtta i Bø i Tel. f. ca. 1816 d. 19/6-1894 på Gravningen som "Gift Kaarmand", 78 år gml.
g. i Bø kirke 1842 m. Anne Maria Halvorsdatter fra Skogen øvre i Bø f. 1/12-1816 d. 5/3-1899 på Gravningen av alderdom, 83 år gml.
1. Mari Kittilsdatter f. 4/12-1842 g1g m. Augund Sigurdsen. Se nedenfor.
2. Aslak Kittilsen
3. Halvor Kittilsen f. 16/1-1851 på Nymoen under Torstvedt i Bø. Se Orekåsa under N. Vala i Valebø.
Eier 1863.
Eier 1863.

Husdyr på dette småbruket i 1875: 1 ku og 1 kalv. Sønnen Halvor hadde i tillegg 1 ku og en sau her.
Ved folketellinga 1891, ble det opplyst at Anne Maria Halvorsdatter var "tremenning med sin mand"

Kilde: Bø soga II, band II, side 629 (Stian Henneseid). - Utdrag.
"I året 1842 gifte Kittil Gunnarsson Mannebruslåtta seg med Anne Halvorsdtr. Skogen øvre, og dei fekk av Hans Torstveit ein plass på Torstveitmogane, som dei rydda og dyrka opp frå nytt og kalla plassen Nymoen. Denne Kittil var ein flink snikkar, tømmermann, rokk- og hjulmakar, og han bygde seg bra hus på Nymoen i storleiken
4 x 5. Dei laga i stand ein liten hage, slik Anne var van med fra Skogen, og rundt om sette dei eit gjerde av grankvister.
Ein del av nåverande huset på Nymoen bnr. 6 er det huset Kittil og Anne hadde. Kittil skulle vere slik ein morosam kar, og det kom ofte folk innom. Men i 1854 kjøpte Kittil og Anne garden Flåta i Nes (i Sauherad), og seinare kom dei til Gravningen i Holla."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 199. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kittil Gundersen til svigersøn Augun Sigurdsen for kr. 20.000, med forbehold af brugsret til en halvpart af eiendommen eller
 i tilfælde føderaad for sælgerens hustru Anne Halvorsdatter, dat. 12., thingl. 14. Juni 1878."

Småbruker, snekker
Augun Sigurdsen fra Sudkåsa under Gurstad (101/2) i Nes, Sauherad f. 16/2-1845 d. 31/5-1879 på Gravningen, 34 år gml., s.a. Sigurd Gundersen og Bergith Evensdatter.
g. i Holla 6/7-1871 m. Mari Kittilsdatter herfra f. 4/12-1842 i Bø d. 1/3-1907 av en lungesykdom på Gravningen, 65 år gml., d.a. Kittil Gundersen.
Forlovere: "
Halvor Halvorsen Holtskog og Halvor Gjermundsen Gravningen."
1. Bergith f. 3/12-1871 d. 12/10-1887 på Gravningen av "Vand i Lungerne", 16 år gml.
2. Anne Augunsdatter f. 9/6-1874 g.m. Kittil Innleggen fra Bø i Telemark (Skrev Ytterbøe).
Eier 1878.

Han solgte Sannes nedre(11) til sin svoger Hans Hansen i 1872 og flytta hit. Se Sannes nedre(11).

F.f. Ougen Sigursen Gravningen og Mari Kittilsdatters Bergith: Kari Johannesd. Uhlevigen, Bergith Sigursd. Sydkaasa, Torsten Johannesen Uhlevigen, Halvor Kittilsen Gravningen, Aslak Kittilsen ditto, Aslak Kittilsen Holten.
F.f. Grdbr. Ougen Sigurdsen Sannæs og Mari Kittilsdatters
Anne: Anne Halvorsd. Gravningen, Karen Gundersd. Sannæs, Kittil Gundersen Gravningen, Sigurd Gundersen Søkaasen, Halvor Helliksen Sannæs.

Gjerpen Skifteutlodningsprotokoll 1877 - 1904, folie 49a - 49b.
Sted: Gravningen, Romnes Anneks - 1879.
Augund Sigurdsen, død.
Enken Marie Kittilsdatter.
Datter: Anne Augunsdatter. Umyndig.
Enken gift paa ny med Even Evensen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Mari Kittilsdatter ble g2g med Even Evensen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 199. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument ifølge skifte efter Augund Sigurdsen, afsluttet 7. februar 1890, hvorefter dette brug m.m. for kr. 3.400 er udlagt enken Mari Kittilsdatter,
med nulevende mand Even Evensen mod at tilsvare panteretsudlæg til sterbodatteren Anne Augundsdatter, arv kr. 892,57, thingl. 15. Februar 1890."

Småbruker, selveier (gjennom kona)
Even Evensen Koksvold fra Stange i Hedmark f. 8/9-1843 d. 8/5-1923 på fylkessykehuset i Solum.
g. 23/12-1889 m. enke Marie Kittilsdatter herfra f. 4/12-1842 i Bø d. 1/3-1907 av en lungesykdom på Gravningen, 65 år gml., d.a. Kittil Gundersen.

Eier 1890.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 199. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anne Augensdatter og Even Evensen Kogsvold, som ifølge lendsmandens attest, eneste myndige arvinger efter Mari Kittilsdatter, til Anne Augensdatter
paa denne eiendom og bnr 2 for kr. 5.100, hvorav for løsøre kr. 600, dat. 29/11, thingl. 4/12-1909."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 199. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anne Augensdatter til T. H. Ulevik paa dette brug m.m. for kr. 7.000, hvorav for besætning og redskaber for kr. 1.000, dat. 22/9-1910, tingl. 15/10-1910."

Bonde, selveier
Tollef H. Ullevik f. 3/4-1867 d. 3/2-1924.
Eier 1910. Se også Gravningen(3).

"Torleiv Ulevik" bodde her som ugift under folketellinga 31/12-1910. Han hadde enkemannen Even Evensen Koksvold boende her (se ovenfor).
Tollev H. Ullevik drev Gravningen 2 og 3, sammen med Ullevika nedre til han døde i 1924. Arvingene hans solgte de to Gravningen-bruka 2 og 3
ved auksjon i 1925 til Ole T. Storli.

Sammeie med Gravningen(3) fra 1888.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 199. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole T. Storli til Hølje Evensen Tjønaas paa dette bruk og bnr 3 for kr. 20.000, hvorav løsøre kr. 3.000, dat. 30/8-1926, tingl. 22/9-1926."

Hølje Evensen Tjønaas fra Lunde i Telemark.
Eier 1926.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 199. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte på dette bruk og bnr 3 for kr. 7.000, dat. 16/11-1935, tingl. 18/11-1935 til Gunvald Gundersen."

Selveier
Gunvald Gundersen f. 1/10-1904 i Bergen d. 23/11-1952.
g.m. Birgit Johannesdatter fra Vik i Nes, Sauherad f. 3/3-1898 d. 24/9-1980.
1. Ragnar Gundersen
2. Vigdis Helene Gundersen g.m. Kåre Sannes.
Eier 1935.

Gunvald Gundersen var født i Bergen og var pleiesønn av Ragnhild Meyer. Gunvald overtok, for kortere tid, Fen etter Tollev Fen.
Som gutt var han bosatt på Ekrune i Nes i Sauherad.

Da Gunvald Gundersen døde i 1952 ble eiendommene solgt til Olav Kåre Halvorsen.

Selveier
Olav Kåre Halvorsen f. 8/3-1932 d. 12/12-1999.
g.m. Ingebjørg Marie Kamperhaug f. 23/8-1930 d. 11/2-1982.
1. Ole Trygve Halvorsen f. 1957. Overtok gården.
Eier 1952.

Entrepenør, selveier
Ole Trygve Halvorsen herfra f. 1957.
g 1977 m. Marry Vigdeil f. 1959.
1. Magnus Halvorsen f. 1995.

Eier 1982.

Ingen beboere her i 2019(!!!)
 


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Gravningen 3
Gnr 39 - bnr 3. Gammelt løpenr. 174c.

Utskilt fra Sannes nedre(1) "Gravningen" ifølge delingsforretning tinglyst 4/10-1888.

Landskyld 0 dl. - 3 ort - 2 sk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 200. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Gjermundsen Sandnes til Mari Kittilsdatter Gravningen for kr. 2.000, dat. og thingl. 4. Oct. 1888."

Se Gravningen 2.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 200. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument ifølge skifte efter Augund Sigurdsen, afsluttet 7. februar 1890, hvorefter dette brug m.m. for kr. 3.400 er udlagt enken Mari Kittilsdatter,
med nulevende mand Even Evensen mod at tilsvare panteretsudlæg til sterbodatteren Anne Augundsdatter, arv kr. 892,57, thingl. 15. Februar 1890."

Småbruker, selveier (gjennom kona)
Even Evensen Koksvold fra Stange i Hedmark f. 8/9-1843 d. 8/5-1923 på fylkessykehuset i Solum.
g. 23/12-1889 m. enke Mari Kittilsdatter fra Gravningen(2) f. 4/12-1842 i Bø d. 1/3-1907 av en lungesykdom på Gravningen, 65 år gml., d.a. Kittil Gundersen.
Eier 1890. Se Gravningen(2).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 200. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anne Augensdatter og Even Evensen Kogsvold, som ifølge lendsmandens attest, eneste myndige arvinger efter Mari Kittilsdatter, til Anne Augundsdatter
paa denne eiendom og bnr 2 for kr. 5.100, hvorav for løsøre kr. 600, dat. 29/11, thingl. 4/12-1909."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 200. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anne Augensdatter til T. H. Ulevik paa dette brug m.m. for kr. 7.000, hvorav for besætning og redskaber for kr. 1.000, dat. 22/9-1910, tingl. 15/10-1910."


Bonde, selveier
Tollef H. Ullevik f. 3/4-1867 d. 3/2-1924.
Eier 1910. Se Gravningen(2).

"Torleiv Ulevik" bodde her som ugift under folketellinga 31/12-1910. Han hadde enkemannen Even Evensen Koksvold boende her (se ovenfor).
Tollev H. Ulevik dreiv Gravningen 2 og 3 sammen med nedre Ulvika til han døde i 1924. Arvingene hans solgte de to Gravningen-bruka ved
en auksjon i 1925 til Ole T. Storli.

Sammeie med Gravningen(2) fra 1888.


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 nedre |


Ullevika - Uleviken 4 - Ulvika øvre
Gnr 39 - bnr 4. Gammelt løpenr. 175a og b.

Underbruk av gamle Sannes nedre fram til salget i 1717. Landskyld 1 tønne korn.

Beliggenhet.
Ullevik grenser i nordvest til gården Gurstad i Sauherad og er således Hollas nordligste gård på denne side av Norsjø.

Navnet.
"Uhlevigen" ble gårdsnavnet skrevet tidligere: Uhlevigen på samme måte som Uhlefos.
I 1585 skreiv man Wiffulgh. I 1665 Vllevigen. I 1701 Ublevigen. Seinere Ullevig og Ulleviken. Lokal uttale er Utlevika.

Første gang nevnt i panteregisteret i 21. februar 1701 som festet (bygsla) til Tyge Tolfsen (se nedenfor).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 64. Digitalarkivet.
"Fæstet Uhlevigen 1 tønde fra Jacob Falch til Tyge Tolfsen, dat. 21. Febr. 1701."

Småbruker, leilending
Tyge Tollefsen Uhlevig fra Sannes nedre f. ca. 1670 d. 1702 (skifte), s.a. Tollef Gunnesen Sannæs.
trolovet i Sauherad 1683 m. Aashild Larsdatter, trolig fra Gurstad i Sauherad f. ca. 1671 bg. 17/12-1754. "Aasill Larsd. Ullevig, 83 Aar 9 Mnd.", d.a. Lars Nilsen Gurstad.
1. Kirsti Tygesdatter f. ca. 1694 g.m. Svennung Paulsen Nyhus. Se Nyhus under Eie øvre.
2. Karen Tygesdatter f. ca. 1696 g.m. Ole Levorsen. Se Gravningen(1).
3. Aaste Tygesdatter f. ca. 1698 g.m. Augustinus Jensen Graver. Se Graver(1) i Valebø.
4. Tyge Tygesen f. ca. 1703. Død før 1754.
Bruker 1701.

Tyge er oppkalt etter sin morfar lensmann Tyge Andersen på Vipeto nedre. Gården Gurstad i Sauherad grenser i syd til Ullevika.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1701 - 1703, side 54b. Digitalarkivet.
Anno 1702 den 11 September Weret efter berammelse forsamblet med 2de Laugrettemænd; Olle Steenstad og Olle Hansen
Ytterbøe
paa Ullevigen gaard udj Holden Præstegield og Rommenes Annex beliggende til at holde Registrering og Wordering,
Skifte samt Deeling efter afgangne Tyge Tollefsen, imellem den Salige Mandz efterladte qwinde Aasild Laursdaatter og deris
Sammen Auflede 4de Børn, 1 Søn, Tyge Tygesøn, og 3de Døttre, Kierstj, Karj og Aaste Tygesdøttre. Alle Smaae og
U-myndige.
War og Owerværende Lænsmanden Gunder Tolfsen, Enchen udkaaret til sin Lovwerge, Hans Søfwe, som og møtte, og Lovwerge-
maalet sig andtog. (Moderen er verge for sine barn så lenge hun ikke er gift igjen), Boets Midler andvidste Enchen os som i følgende
bestaar:
1 gamel Kaaber Kiedel m.m., 3 rdl.
1 Messing wandkande, og 2 smaae gamle Lysestager, 1 rdl - 12 sk.
1 gamel Messing bord Ring og 1 stor Jern gryde, 1 rdl.  - 8 sk.
1 Mindre Jern gryde og 1 brosten Jern tache, 1 rdl. - 1 ort.
1 Hagl børste, som tilhører Enchen og forblef paa gaarden.
3 Øxer for 3 ort, 1 stabennings(?) Nafver, 3 ort - 16 sk.
1 Skachle Nafwer, 2de Sigder, 1 ort.
1 Harf med Jern Tiender udj, 1 rdl.
1 Ploug med Jern og Ristel og 1 Lidet Lenche til, 3 ort.
2de gamble brygge kar for 3 ort.
2de Øll tønder for 1 pund, 1 Sort Kiste med forfaren Laas, 1 rdl -1 ort - 12 sk.
I Stolpeboen:
1 gamel Bøhle med 4de stolper for 2 ort.
2 gamle Mindre bøhler med Laag og Stolper for 3 ort.
1 bord med bordstoel og Krach till for 1 rdl.
2 gamle kar og 1 stand foide(?) Wurderet for 1 ort - 12 sk.
1 Liden Slibesteen med Jern Aars, for 1 ort.
Alt smaae Træfang, med fader, Bøtter, Trouger, Ringer og Spand, til ammen wurderet for, 1 rdl. - 1 ort.
Senge Klæder, 1 Swensk Seng Klæde for 1 rdl - 1 ort.
1 Hvid Rannet tield for 1 rdl.
1 Strie bleje for 2 ort, 2de Skindfechler à 3 ort er, 2 rdl.
2 Handklæder med fletter paa enden for 16 sk.
Hæst og Creaturene.
1 borket hest med Sort Maan, gandske ung, for 16 rdl.
1 Swart broen biellekoe worderet for 4 rdl - 2 ort.
1 Hvid ung Koe, for 4 rdl - 2 ort.
1 Graae Sjet ung Koe for 4 rdl.
1 Swart sjiet Koe og 1 Hvid stud for 6 rdl - 1 ort.
1 Sort Kaldet Tjungs Qvie og 1 Swart Wettrungs qvie med hvid rygg, for 4 rdl - 1 ort.
1 Hvid Wetterungs qvie med sort hafvel for 1 rdl - 3 ort.
1 Graa Kalf og 8 Woxne Sower for 4 rdl - 2 ort - 16 sk.
3 giedter, 3 giedt unger, 4 Lam, for 3 rdl - 1 ort.
Fandtes Huggen Langwed til 2de Kulle Mihler, som af Lænsmanden og LaugrettesMænderne blef Maalt Kulle bonden som war alt til tilLauget,
at were 26 fod i bredden fra Stangen, Den anden bond fandtes i bogten wed Jordet, at were ferdig, allerminste weden paa bondevend(?) at udKiøre,
Worderet til sammen all den Hugne wed for 22 rdl.
Summa Boens Midler Bedrager til Penge - 90 rdl - 2 ort - 8 sk.
Avvoxten af Høe og Korn, Nyder Enchen med Hus.
Searer til Konglig Skatter Landskyld og Tiende, samt andre gaards deres udgiffter, og om den Stig Høiere skulle bedrage, beholder hun dog Samme,
til sine smaae Børns opfødsel og frem tarf:
Hernest Blef Kræfwet og Andgifwet Bortskyldig Gield som udj Effterfølgende Bestaar:
Welædle Hr. Assessor Joachim Borse hafde at Kræfwe effter meddelte Lande(?), som Enchen fremlagde, 38 rdl - 10 sk.
Hans Søfwe Hafde at Kræfwe for laante Penge og den Sal. Mands Ligkiste med Hængsler der til, 4 rdl - 1 ort.
Tienistedrængen Lauge Laussen Kræfwer, 1 rdl - 2 ort.
Helje Joensøn Kræfwer for giorde Kors og grime fwer den Salig Mand, 1 rdl.
Niels Sannæs hafde at Kræfwe, 3 rdl.
Hans Jespersen Prætenderer for Skifftets holdelse, 2 rdl.
Der foruden af de at Kræfwe 2 rdl.
Lænsmanden for hans u-mage paa Skifftet, 2 ort.
videre for hans u-mage med Lysningen til Byetinget og der foruden hafde at Kræfwe tilsammen, 2 ort 16 sk.
Stemplet Papiir til Skifftebrefwet, 2 ort.
Hwer af Laugrettesmænderne, 1 ort - 8 sk.
Niels Laurssen Kræfwer for 1 Aars Løn, 7 rdl.
Summa Bortskyldig Gield: 60 rdl - 3 ort - 10 sk.
Utdrag av skifte. Avskrevet av G.S. 2/2-2019.

Enka Aashild Larsdatter ble g2g med Johannes Johannesen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 64. Digitalarkivet.
"Solgt Uhlevigen, 1 Tn. gods fra Jacob Falch til Johannes Johannesen, dat. 20. Sept. 1717, for Summa 90 rdl."

Bonde, selveier
Johannes Johannesen Uhlevig f. ca. 1659 bg. 10/10-1733. "Johannes Johannisen Ulevig, 74 Aar."
g.m. enke Aashild Larsdatter fra Gurstad i Sauherad f. ca. 1671 bg. 17/12-1754. "Aasill Larsd., Ullevig, 83 Aar 9 Mnd., d.a. Lars Nilsen Gurstad.
1. Lars Johannesen f. ca. 1704. Se Opsal i Valebø.
2. Berthe Johannesdatter f. ca. 1706 g.m. Anders Nilsen Sandnæs. Se Sannes øvre(3).
3. Johannes Johannesen f. ca. 1708. Se nedenfor.
Eier 1717.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2458a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, giør vitterlig At Anno 1744 dend 2de Septembr. med Lensmand Jacob Gundersen Romenes og de 2de mænd, Svendke Arvesen Sannes og
Peder Schougen, været forsamlet paa gaarden Ullevigen i Sannes bøiden og Rommenes annex til Holden Præstegield beliggende, for der efter begieren at Registrere
og Wurdere, samt Skifte og deele efter Aasild Larsdatter som udj sit Levende live opgiver og afstaar for sine tvende Kull børn, som ere tvende Sønner og 3 de Døttre,
nemelig med afdøde Johannes Johannesen, avlede
1. Johannes Johannesen. Myndig og paa gaarden Ullevig boende.
2. Lars Johannesen. Ogsaa myndig og tilstæde.
3. Børthe Johannesdatter g.m. Anders Nielsen Sandnes og tilstæde.
Og de med den afdøde Sal. mand Tyche Tolfsen avlede Børn, nemlig
1. Kari Tychesdatter, været i ægteschab med Ole Ledvorsen Gravningen, tilstæde.
2. Aaste Tychesdatter i ægteskab med Augustinus Jensen Graver, er endnu ved Skifte Retten Nærværende.
Hvorefter Encken udj overværelse af de tilstædeværende arvinger (anmelte boets formue Saaledes ...).
(Avsluttet 14. January 1745).

Fra skifte etter faderen 8. Febr. 1734, side 363a. Digitalarkivet.
Creatur.
1 Black, Halt Hæst - 4 rdl.
1 Gammel Koe Kaldes Roselin - 3 rdl.
1 Lenings qvie Kaldes Moerlig - 2 rdl - 2 ort.
1 Kolle Rød "Wetrenos"(?) - 2 rdl.
1 Mindre ditto "Rickebodt" - 1 rdl. - 2 ort.
1 Voxen Souw - 2 ort.
8 Yngre ditto à 1 ort 12 sk. - 3 rdl.
2 Lam à 1 ort - 2 ort.
1 Giedt - 1 ort - 12 sk.
Fastegods.
Fremviste Skiøde af dato 20. Sept. 1717 og tingl. den 15de Novmbr. samme aar, findes dette Sterfboe at være Eiende Een tompt med Bøxel og herlighed udj denne Gaard
Uhlevigen. Andsættes for 100 rdl.
Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 27.07.2018.


Småbruker, selveier
Johannes Johannesen Uhlevigen herfra f. ca. 1708 bg. 10/7-1773. "Johannes Ullevig den ældre, ved Romnes, 65 Aar 2 Uger."
g. i Hollla 25/10-1733 m. Gunhild Andersdatter "fra Sannes" f. ca. 1708 bg. 16/5-1762. "Gunnil Andersd. Ullevig, ved Romnes, 54 Aar."
1. Johannes Johannesen dpt. 23/9-1736. Se nedenfor.
2. Anders Johannesen d.e. dpt. 23/2-1738. Se Tvara øvre.
3. Aashild Johannesdatter dpt. 20/3-1740 g.m. Ole Christensen Nyhuus. Se Nyhus under Romnes.
4. Johanne Johannesdatter dpt. 21/1-1742 d. 10/4-1824 på Søve som ugift legdslem, 83 år gml.
5. Ole Johannesen dpt. 2/7-1745. Se N. Bjerva.
6. Anders Johannesen d.y. dpt. 27/7-1749.
Bruker 1733.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Johannes Ulevigen og Gunnil Andersdatters Johannes: Lars Opsal, Lars Sannæs, Aaste Tygesd., Berte Sannæs, Kirsten Olsd.
F.f. Johannes Ulevigen og Gunnil Andersdatters Anders: Svenche Sannæs, Ole Olsen Tin, Kirsten Opsal, Berte Sannæs, Kirsten Gravning.
F.f. Johannes Ulevig og Gunnil Andersdatters Aasild: Lars Opsal, Anders Nielsen senior, Kirsten Opsal, Berte Sannes øvre.
F.f. Johannes og Gunnil Ulevigs Johanne: Svenche Sannæs, Anders Sannæs, Tyge Gravning, Karen Gravning, Berte Nielsd.
F.f. Johannes Ulevig og Gunnild Andersdatters Ole: Anders Sannæs, Tyge Olsen, Kari Tygesd. , Mari Nielsd. Sannæs, Birthe Nielsd. Sannæs.
F.f. Johannes Ulevig og Gunnil Andersdatters Anders: Lars Sannæs, Lars Opsal, Inger nedre Sannæs, Maren øvre Sannæs, Anna Tollefsd. N. Namløs.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde!
 

Skifte etter Gunhild Andersdatter her i 1762.

Småbruker, selveier
Johannes Johannesen Ullevigen herfra dpt. 23/9-1736 bg. 16/5-1805. "
Johannes Johannesen Ullevig, 70 Aar."
g. i Holla 1/11-1765 m. Helge Olsdatter fra Fosse f. ca. 1746 bg. 25/1-1799. "
Helge Olsd. Ulevig, ved Romnæs, 53 Aar.", d.a. Ole Welliksen Fosse.
Forlovere: "Gudmun Pedersen øvre Sannes og Peder Gundersen Holtet."
1. Johannes Johannesen dpt. 17/4-1768. Se nedenfor.
2. Ole Johannesen dpt. 25/11-1770.
3. Anders Johannesen dpt. 14/3-1774.
4. Gunhild Johannesdatter dpt. 27/7-1777 g.m. Jacob Jensen. Se Familie 13 - Sagene 1822.
Bruker 1765.

F.f. Johannes Ullevigen og Helge Olsdatters Johannes: Ole Nielsen Nedre Sannes, Torgrim øvre Sannes, Wellich Fosse, Karen Nedre Sannes, Aasill Johannesd.
F.f. Johannes Ullevigen og Helge Olsdatters Ole: Torgrim øvre Sannes, Niels øvre Sannes, Wellich Fosse, Karen nedre Sannes, Johanne Ullevig.
F.f. Johannes Ullevig og Helge Olsdatters Anders: Rasmus Gravningen, Ole Nyhuus, Ole Ullevig, Anna Tvara, Anna Nyhuus.
F.f. Johannes Ullevigen og Helje Olsdatters Gunnild: Ole Sannes, Wellich Harralsen Fosse, Karen Sannes, ... (helt uleselig.)

Skifte etter Helge Olsdatter i 1799.

Småbruker, leilending, selveier
Johannes Johannesen Ullevig herfra dpt. 17/4-1768 d. 7/1-1850 på "Uhlevigen", 81 år gml.
g. 6/8-1792 m. Maren Olsdatter fra Sannes nedre dpt. 27/9-1772 d. ca. 1844, d.a. Ole Nilsen Sannæs.
1. Johannes Johannesen Uhlevig f. 11/12-1792. Overtok gården.
2. Karen Johannesdatter f. 10/9-1794.
3. Ole Johannesen f. 19/10-1797. Se Sannes nedre(6).
4. Nils f. 16/9-1800 d. 3/12-1800. "Niels Johannissen Ulevig 11 uger 1 dag."
5. Nils Johannesen f. 12/4-1809. Se nedenfor.
6. Anders Johannesen f. 18/2-1811. Se nedenfor.
Bruker 1801. Eier 1836.

F.f. Johannes Johannissen Ullevig og Maren Olsdatters Johannes: Johannes Ullevig, Niels Olsen Sannæs, Svenche Olsen Sannæs, Helge Olsd. Ullevig, Anne Gundersd. Sannæs.
F.f. Johannes Johannissen Uhlevig og Maren Olsdatters Karen: Niels Clemetsen Saug, Niels Olsen Sannæs, Tyge Olsen Sannæs, Anne Christophersd. Tvara, Anne Tygesd. Gravningen.
F.f. Johannes Bierven og Maren Olsdatters Ole: Johannes Ullevig, Ole Bierven, Svenche Sannæs, Maren Tygesd. Skielbred, Gunnild Johannisd. Ullevig.
F.f. Johannes Ullevig og Maren Olsdatters Niels: Johannes Ullevig Senior, Ole Johannesen Gravningen, Lisbet Jonsd. Sannæs, Anne Tygesd. Graver.
F.f. Johannes Ullevig og Maren Olsdatters Niels: Niels og Tron Sannæss, Anders Romnæss, Karen Sannæss, Anne Gravningen.
F.f. Johannes Ullevig og Mari Olsdatters Anders: Niels Sannæss, Kari Sannæss, Anders Romnæss, Johannes Ulvig Søn, Kari Hølen.

Skifte etter Mari Olsdatter her i 1844.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Skyldsætningsforretning, hvorved 18 skillings skyld er frataget l.nr. 176a og tillagt l.nr. 175, afholdt 15. juni 1847, Extraretsprotokollen folie 51."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Skifte efter Johannes Johannesen, afsluttet 29. Nov. 1847, hvorved l.nr. 175a for 960 spd. er udlagt sønnen Johannes Johannesen, og l.nr. 175b (skyldsat 15. juni 1847)
for 640 spd. er udlagt sønnen Nils Johannesen, thingl. 4. Febr. 1848."

Inderst, gårdsarbeider
Anders Johannesen herfra f. 18/2-1811 d. 27/12-1846 i "Uhlevigen", 36 år gml.
g. i Holla 13/5-1845 m. Aaste Anundsdatter "fra Grindkåsa i Lunde"
f. 29/11-1823 Strandkåsa, d.a. Anund Anundsen Strandkaasen.
Forlovere: "
Christen Hansen Sannæs og Johannes Johannessen Ulevigen d.y."
1. Johannes Andersen f. 6/8-1845.

F.f. Inderste Anders Johannessen Uhlevigen og Aaste Anundsdatters Johannes: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Mari Johannesd. ditto, Johannes Uhlevigen yngre, Niels Olsen Kalvodde, Anund Anundsen Qvældroe.

"
Anders Johannesen Uhlevigen" ble far til et barn Anders Andersen den 5/10-1834. Mora var den ugifte Anne Anundsdatter fra Strandkåsa.
Sitat fra kirkeboka: "
Uægte. Pigen Anne Anundsdatter Strandkaasen og Ungkarl Anders Johannesen Uhlevigen.
Fadd: Mari Kjøstolsd. Kalvodde, Maria Jonsd. Sannæs, Anund, Ole og Gunder Anundsønner Strandkaasen. Barnet døde hos sin mor på Strandkåsa 29/10-1842.

Enka Aaste Anunsdatter ble g2g i Holla 27/12-1849 med enkemand og bonde
Halvor Christensen Skilbred i Solum f. ca. 1806, s.a. Christen Halvorsen Skilbred.

Småbruker, selveier
Johannes Johannesen Uhlevig herfra f. 11/12-1792 d. 26/6-1854 på "Uhlevigen", 50 år gml.
g. i Holla 29/11-1825 m. Anne Halvorsdatter fra Fen nedre(2) f. 22/4-1808 d. i USA, d.a. Halvor Halvorsen Fehn og Kirsten Tollefsdatter.
Forlovere: "Steen Tufte og Halvor Skouen."
1. Maren Johannesdatter (Mari Johannesdatter) f. 7/3-1826 g.m. Nils Olsen. Se Ulevika(5).
2. Kirsten f. 3/1-1830 d. 16/6-1830 på Uhlevigen, 5 mnd. gml.
3. Johannes Johannesen f. 15/6-1831 g. i Holla 1857 m. Maren Olsdatter fra Hølen f. ca. 1832. Til Amerika i 1862 med 2 barn.
4. Halvor Johannesen f. 20/12-1834. Bodde hjemme i 1858.
5. Kirsti Johannesdatter f. 22/10-1837. I tjeneste på Skilbred i Solum i 1858, hjemme i 1860.
6. Anne Johannesdatter f. 22/6-1840.
7. Ole Johannesen f. 6/5-1843.
8. Kari Johannesdatter f. 17/2-1846. Til Amerika med mora i 1862.
9. Tollev Johannesen f. 6/11-1848. Til Amerika med mora i 1862.
Eier 1847.

F.f. Johannes Johannesen Ullevigen og Anne Halvorsdatters Maren: Kari Johannesd. af Porsgrund, Anne Halvorsd. Fæhn, Johannes Ullevigen, Halvor H. Fæhn og Ole Johannesen Ullevigen.
F.f. Johannes Johannesen Uhlevigen og Anne Halvorsdatters
Kirsten: Maria Tygesd. Sannæhs, Maria Halvorsd. Fæhn, Tollev Fæhn, Ole Johannesen Uhlevigen, Niels Johannesen ditto, og Anders Johannesen ditto.
F.f. Johannes Johannesen Uhlevigen og Anne Halvorsdatters
Johannes: Kirsten Tollevsd. Fæhn, Anne Halvorsd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Ole Johannesen Uhlevigen, Niels Johannesen Uhlevigen.
F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Sannæs og Anne Halvorsdatters
Halvor: Maria Tygesd. Sannæs., Kari Halvorsd. Fæhn, Jon Nielsen Sannæs, Tollef Halvorsen Fæhn, Peder Tygesen Sannæs, Anders Johannesen Uhlevigen.
F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Sannæs og Anne Halvorsdatters
Kirsti: Maria Halvorsd. Fæhn, Kari Halvorsd. Fæhn, Ole Johannesen Sannæs, Ole Tygesen Sannæs, Tollef Halvorsen Fæhn.
F.f. Inderste Johannes Johannessen Uhlevigen yngre og Anne Halvorsdatters
Anne: Maria Thygesd. Sannæs, Kari Thygesd. ditto, Niels Johannessen Uhlevigen, Anders Johannessen ditto, Tollef Halvorsen Fæhn.
F.f. Inderste Johannes Johannessen Uhlevigen og Anne Halvorsdatters
Ole: Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Mari Johannesd. Uhlevigen, Tollef Halvorsen Fæhn, John Nielsen Sannæs, Anders Johannessen Uhlevigen.
F.f. Inderst Johannes Johannessen Uhlevigen og Anne Halvorsdatters
Kari: Kari Thygesd. Sannæs, Mari Johannesd. Uhlevigen, Ole Nielsen Kalvodde, Anders Johannesen Uhlevigen, Niels Olsen Kalvodde.
F.f. Gaardmand Johannes Johannessen Uhlevigen og Anne Halvorsdatters
Tollev: Anne Andersd. Uhlevigen, Maria Kirstine Jensd. Fæhn, Halvor Halvorsen Fæhn, Tollef Halvorsen Fæhn, Johannes Uhlevigen yngre.

Da denne Johannes Johnsen Uhlevig ble gravlagt, hadde presten notert: "Ved at Falde fra Sengen, i det han vilde Stige op -
blev et Ribbeen brudket og Lungen Lechede saa han deraf døde."

Enka Anne Halvorsdatter med barna Tollev og Kari, er registrert utvandret til Amerika med avreise 17/3-1862.
Dessuten sønnen Johannes Johannesen (nedenfor) med kone Maren Olsdatter og 2 barn.

Arbeider, inderst
Johannes Johannesen Uhlevig herfra f. 15/6-1831 d. i USA, s.a. Johannes Johannesen.
g. i Holla 29/12-1857 m. Maren Olsdatter fra Hølen ved Sagene f. 10/11-1832 d. i USA, d.a. Ole Jonsen Hølen. Se Familie 2 - Sagene 1822.
1. Johannes Johannesen f. 1/5-1858.
2. Maren Kirstine Johannesdatter f. 25/2-1860.

F.f. Gaardm. Johannes Johannesen Uhlevigen og Maren Olsdatters Johannes: Mari Johannesd. Kalvodde, Kirsti Johannesd. Skilbred, John Olsen Saugbr., Gunder Olsen Hølen, Anders Tronsen Vrk., Halvor Johannesen Uhlevigen.
F.f. Gaardm. Johannes Johannesen Uhlevigen og Maren Olsdatters
Maren Kirstine: Kirsti Johannesd. Uhlevigen, Lisbeth Johnsd. Hagen, Nils Johannesen Uhlevigen, Gunder Olsen Hølen, Anders Tronsen Vrk., Hans Olsen Kringleføt.

Til Amerika i 1862 med 2 barn.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Johannesen til Halvor Rollefsen Omdal paa l.nr. 175a for 1.175 spd. 60 sk., dat. 3. Marts, thingl. 15. Mai 1852."

Småbruker, selveier
Halvor Rollefsen fra Omdal.
Eier 1852.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 5 er udskilt fra l.nr. 175a, afholdt 15. Mai, thingl. 6. Sept. 1853."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Rollefsen til Nils Johannesen på l.nr. 175a for 1350 spd., dat. 18. Januar, thingl. 7. Febr. 1854."

Bonde, selveier
Nils Johannesen Uhlevigen herfra f. 12/4-1809 d. i USA, s.a. Johannes Johannesen Uhlevig.
g1g i Romnes kirke 20/4-1835 m. Gunhild Evensdatter fra Odden under Eie øvre
f. 17/3-1803 d. 1/3-1838 på Ullevik, d.a. Even Gundersen Odden.
Forlovere: "
Ole Johannessen Sannæs og Johannes Johannessen Ulevigen."
g2g 13/11-1840 m. Kari Thygesdatter fra Sannes fra Sannes nedre f. 26/4-1821 d. 3/4-1861 på "Uhlevigen" av tæring, 42 år gml., d.a. Thyge Olsen Sannæs.
Forlovere: "
Christen Hansen Sannæs og Halvor Tygesen ditto."
1. Johannes f. 8/11-1835 d. 19/10-1837 på "Uhlevigen", 2 år gml.
2. Johannes f. 6/10-1837 d. 14/3-1838 på "Uhlevigen", 5 mnd. gml.
Barn i 2. ekteskap:
3. Johannes f. 11/2-1841 d. 4/5-1841 på "Uhlevigen", 12 uker gml.
4. Johannes f. 19/8-1842 på Helgen d. 24/4-1843 på Helgen, 3/4 år gml.
5. Thyge Nilsen f. 28/3-1844 i Helgen. Emigrerte alene til USA våren 1862.
6. Gunhild Maria Nilsdatter f. 6/6-1849.
7. Karen Maria Nilsdatter f. 19/10-1851.
8. Johannes f. 16/4-1854 d. 27/7-1861 på "Uhlevig" av "Ørenværk og Soth".
9. Johanne Maria f. 6/2-1857 d. 18/3-1858 av "Kighoste" på "Uhlevig", 1 år gml.
Eier 1854.

F.f. Inderste Niels Johannesen Uhlevigen og Gunnild Evensdatters Johannes: Maria Tygesd. Sannæs, Lisbeth Maria Jonsd. Sannæs, Even Odden, Johannes Johannesen Sannæs, Anders Johannesen Uhlevigen.
F.f. Niels Johannesen Uhlevigen og Gunnild Evensdatters
Johannes: Maria Tygesd. Sannæs, Kari Tygesd. Sannæs, Tyge Sannæs, Peder Tygesen, Anders Johannesen Uhlevigen.
F.f. Inderste Niels Johannessen Uhlevigen og Kari Thygesdatters
Johannes: Maria Thygesd. Sannæs, Kirsti Johnsd. Saugbr., Peder Thygesen Saug, Anders Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannæs.
F.f. Niels Johannesen Helgen og Kari Thygesd. Sannæs'
Johannes: Maria Thygesd. Sannæs, Kirsti Tollefsd. Hagen, Peder Thygesen Saugbr., Anders Johannesen Uhlevigen, Even Johnsen Helgen.
F.f. Gaardmand Niels Johannessen Helgen og Kari Thygesdatters
Thyge: Berthe Christensd. Helgen, Kirsti Christensd. Bøe, John Helgen, Peder Thygesen Sannæs, Halvor Thygesen Sannerholt.
F.f. Gaardmand Nils Johannesen Uhlevigen og Kari Tygesdatters
Gunnild Maria: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Karen Maria Olsd. af Porsgrund, Gunder Sannæsmoen, Halvor Tygesen Sannerholt, Johannes Uhlevigen den yngste.
F.f. Gaardmand Nils Johannesen Uhlevigen og Kari Thygesdatters
Karen Maria: Johanne Maria Thygesd. Sannæs, Mari Olsd. Uhlevigen, Halvor Thygesen Sannerholt, Johannes Johannes Uhlevigen yngre, Halvor Johannesen Uhlevigen.
F.f. Gaardm. Nils Johannesen Ulevigen og Kari Thygesdatters
Johannes: Kirsten Jensd. Sannæsmoen, Kari Olsd. Øgaarden, Halvor Thygesen Sannæsmoen, Johannes Johannesen Saugbr., Thyge Olsen Sannæs.
F.f. Gaardm. Nils Johannessen Uhlevigen og Kari Thygesdatters
Johanne Maria: Kirsten Jensd. Sannæs, Maren Olsd. ditto, Halvor Thygesen ditto, Thyge Olsen ditto, Johannes Johannessen Uhlevigen.

Enkemannen Nils Johannesen Ulevig og døtrene Gunhild Maria og Karen Maria er registrert emigrert til USA den 24/3-1865.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Torkild Hansen Gunnem paa dette brug (l.nr. 175a og 175b) for 2.800 spd., dat. 29. Nov., thingl. 3. Decemb. 1861."

Bonde, selveier
Torkild Hansen Gunnem (Gunheim) fra i Nes, Sauherad f. ca.
Eier 1861. Se også Ullevika nedre.

Bruket var ubebodd i 1875. Heller ikke noe dyrehold.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Torkild Hansen til sønnen Halvor Torkildsen for kr. 2.000 og med forbehold om ret for sælger og hustru til at tage 6 favne ved aarlig i Uleviken,
mod 1 ort 6 sk. pr. favn, dat. 18. Sept., thingl. 1. Nov. 1879."


Småbruker, selveier
Halvor Torkildsen Ulevik/ Namløs fra Gunheim i Nes, Sauherad f. 12/7-1838 d. 2/4-1923 i Skien, s.a. Torkild Hansen Gunnem (fra Ramberg i Heddal) og Hilleborg Halvorsdatter fra Jonsås i Sauherad.
g. i Sauherad 14/7-1863 m. Svanaug Tollefsdatter fra Volltveit i Sauherad f. 15/10-1831 d. 15/1-1906 på Ullevig av alderdom, 75 år gml., d.a. Tollef Svennungsen Volltvedt og Ingeborg Andersdatter.
Eier 1879.

Halvor Torkildsen kjøpte Ullevika av sin far i 1879. Han kjøpte også Ullevika nedre (bnr 5) i 1895.

Halvor Torkildsen hadde i 1865 kjøpt gården N. Namløs(3). I flere år brukte han begge gårdene.
Han førte visstnok opp nytt innhus her.

Gravlagt på Holla gamle.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe) - etter Torkild Halvorsen Ulevika.
"Halvor gjennomgikk først Klyve seminar og deretter Mela landbruksskole. Han gikk ut med de beste karakterer fra begge skolene. Han var en dyktig gårdbruker og skogeier. Han var en betydelig kvegoppdretter og fulgte med som utstiller på mange dyrskuer og fikk premier over alt. Ved forskjellig kryssing av telemarksfeet ble det framelska en vakker og god stamme på Ullevika. Det ble solgt mange fremragende melkekuer og flere staute okser av eget oppdrett. Av disse kan nevnes den kjente "Pelander", som i si tid ble kjøpt av Seljord okseholdsforening.

Halvor Torkildsen
flytta husa på gården og bygde dem for en stor del fra nytt av. Han la inn springvann både i kjøkken, stall og fjøs. Den store og vakre frukthagen mot syd, som var en severdighet i si tid, er planta av Halvor. Han eide, foruten øvre Ullevika, også nedre Ullevika, M. Namløs, Heisholt skog og en meierigård med jorda som hørte til på Gvarv."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Udskiftingsforretning mellem dette bruk og bnr 5, hvorefter bnr 5 bl.a. skal ha vei- og vandrettighet over dette bruk, avholdt 2.-9. Juli 1914, tingl. 23. juni 1915."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Erklæring, hvorved Halvor T. Ulevik vedtar forlik av 29. juni samme anno, angaaende opdæmmingen av Norsjø, for hvilken erstatningen for bnr 5, 8 og 10 er sat til kr. 400.-,
med kanalstyrets approbation, dat. 29. Nov. 1917, tingl. 12. Jan. 1918."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 201. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor T. Ulevik til T. H. Gunheim for kr. 29.000 på dette bruk, bnr 8 og 10, dat. 8., tingl. 27. mai 1922, med forbehold av fornødent husrum mot rimelig godtgjørelse."

Småbruker, snekker, selveier
Torkild Halvorsen Gunheim fra
N. Namløs(3) f. 24/2-1864 d. 31/3-1949, s.a. Halvor Torkildsen Namløs.
Eier 1922. Ugift.

Torkild Halvorsen Ullevig er registrert utflytta til Kristiansand i 1882. Han emigrerte til Stoughton, Massachusetts, USA 20 år
gammel i 1884 med "S/S Rollo" fra Kristiania. Der livnærte han seg som snekker. Han kom hjem en tur i 1890, men dro til USA
igjen i april 1891 med "S/S Montebello" tilbake til Stoughton. Da kalte han seg "Gaardbruger Torkild H. Gundheim". Han kom
tilbake for godt i 1922 og kjøpte Ulvika av sin far. Han hadde trolig med seg tobaksplantefrø fra USA og hadde store planer om
å starte tobaksfabrikk på Ullevik. Han bygde eget hus til formålet og ansatte et par mennesker. Ideen var kanskje ikke helt
gjennomtenkt, for det ble ikke noe av noen ting. Gunheim var gården i Nes i Sauherad hvor hans far kom fra.

Torkild Gunheim er gravlagt på Holla gamle sammen med sine foreldre. Nok et tegn på at han var ugift.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 4/10-1949. Skjøte dat. 27/9, grunnbokført (tinglyst) 10/10-1949 til Ole T. Namløs på denne eiendom og bnr 8 og 10 for kr. 70.200."

Ole T. Namløs.
Eier 1949. Se S. Namløs(2).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 25/4-1983. (Hjemmel) Oddvar Halvorsen ifølge skjøte på denne eiendom m. fl for kr. 550.000,
fra Helga Namløs i uskifte etter Ole T. Namløs."

Selveier
Oddvar Halvorsen fra Namløs f. 1937.
Eier 1983.

Denne familien er i 2019 bosatt på N. Namløs(3) - Gamlev. 247 på Namløs.

Oddvar Halvorsen eier fra 1983 begge Ulvika-gårdene, Strandkåsa og Sandnesmoen. I tillegg både S. Namløs(2) og
N. Namløs(3) "Midtgard".

Kilde: Norske gardsbruk, Telemark II (Foyn forlag 1999). Våningshuset er fra 1882 og uthuset er fra 1922.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |


Uleviken nedre - Ulvika nedre
Gnr 39 - bnr 5. Gammelt løpenr. 175c.

Utskilt fra løpenr. 175a ved delingsforretning tinglyst 6. Sept. 1853. Landskyld: 1 daler - 0 ort - 4 sk.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 202. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Johannesen til (broren) Johannes Johannesen for 266 spd.,108 sk., dat. og thingl. 6. Febr. 1855."


Johannes Johannesen Uhlevigen f. 11/12-1792 d. 26/6-1854 på "Uhlevigen", 50 år gml.
Eier 1855. Se Ullevika(4).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 202. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Johannesen til Torsten Johannesen Lunde for 1.000 spd., dat. 19., thingl. 24. Marts 1862."

Småbruker, selveier
Torsten Johannesen fra Lunde i Tel. f. ca. 1829.
g.m. Kari Johannesdatter f. ca. 1835 i Lunde.
1. Johannes Torstensen f. ca. 1859 i Lunde.
2. Svennung Torstensen f. ca. 1864 i Holla.
Eier 1862.

Tjenestepike her i 1865: Margrethe Halvorsdatter f. ca. 1846 i Holla.
I 1875 bodde gårdeier Torsten Johannesen på sin gård i Lunde.

Gårdsarbeider, forpakter
Nils Olsen fra Kalvodde(17) under Sannes nedre f. 16/8-1822 d. i USA, s.a. Ole Nilsen Sannæs/ Kalvodde.
g. i Holla 17/9-1847 m. Mari Johannesdatter fra Ulevika(4) øvre f. 7/3-1826 d. i USA, d.a. Johannes Johannesen Uhlevigen.
Forlovere: "Christen Hansen Sannæs og Nils Johannessen Uhlevigen."
1. Kirsti f. 8/3-1848 d. 18/6-1848 på Sannæs, 3 mnd. gml.
2. Ole Nilsen f. 8/4-1849.
3. Johannes Nilsen f. 18/5-1851.
4. Kirsti Nilsdatter f. 13/2-1853. Emigrerte til USA sammen med sin søster Maren våren 1879.
5. Anne Kirstine Nilsdatter f. 30/4-1855. Registrert utflytta til Moss i desember 1879.
6. Maren f. 30/3-1857 d. 11/10-1857 på Kalvodde av "Kighoste", 4 mnd gml.
7. Maren Nilsdatter f. 1/8-1858. Emigrerte til USA sammen med sin søster Kirsti våren 1879.
8. Lisa Nilsdatter f. 31/8-1860.
9. Aaste f. 1/9-1862.
10. Kirsten Maria Nilsdatter f. 12/2-1865. Til Amerika med sine foreldre i 1882.
11. Halvor Nilsen f. 22/6-1868. Til Amerika med sine foreldre i 1882.
Bruker i 1875.

F.f. Gaardmand Niels Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters Kirsti: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Mari Olsd. Sannæs, Johannes Johannessen Uhlevigen, Ole Nielsen Kalvodde, Johannes Johannessen Uhlevigen yngre.
F.f. Inderst Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters
Ole: Anne Halvorsd. Uhlevigen, Anne Andersd. ditto, Johannes Uhlevigen, Ole Kalvodde, Johannes Johannessen Uhlevigen den yngre.
F.f. Gaardmand Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters
Johannes: Kari Hansd. Moen, Kari Olsd. Sannæs, Ole Thygesen Moen, Ole Nilsen Kalvodde, Halvor Johannesen Uhlevigen.
F.f. Gaardmand Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters
Kirsti: Mari Kjøstolsd. Kalvodde, Lisbeth Maria Olsd. ditto, Johannes Herbrandsen Sannæs, Ole Nilsen Kalvodde, Johannes Johannes Uhlevigen.
F.f.
Gaardm. Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters Anne Kirstine: Anne Halvorsd. Ulevigen, Maria Olsd. Kalvodde, Ole Nilsen ditto, Tyge Olsen Sannæs, Halvor Johannesen Ulevig.
F.f. Gaardm. Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters
Maren: Ingebor Torstensd. Sannæs, Maren Olsd. Hølen, Johannes Herbrandsen Sannæs, Johannes Johannesen Uhlevigen, Thyge Olsen Sannæs.
F.f. Gaardmand Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters
Maren: Maren Olsd. Uhlevigen, Mari Olsd. Sannæs, Ole Nilsen Kalvodde, Johannes Johannesen Uhlevigen, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters
Lisa: Maren Olsd. Uhlevigen, Kirsti Johannesd. ditto, Halvor Thygesen Sannæsmoen, Johannes Johannesen Uhlevigen, Ole Johannesen ditto.
F.f. Gaardm. Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters
Aaste: Anne Nilsd. Sannæs, Maria Olsd. ditto, Nils Ulevigen, Ole Nilsen Kalvodde, Hans Kristensen Sannæs.
F.f. Gaardm. Nils Olsen Kalvodde og Mari Johannesdatters
Kirsten Maria: Aaste Olsd. Sannæs, Inger Kristensd. Sannæs, Ole Nilsen Kalvodde, Nils Johannessen Ulevig, Hans Kristensen Sannæs.
F.f. Inderst Nils Olsen Delsbakke og Mari Johannesdatters
Halvor: Maren Anne Hansd. Delsbakke, Inger Christensd. Sannæs, Johannes Hansen Delsbakke, Andreas Christensen og Hans Christensen Sannæs.

Nils Olsen, kona Mari Johannesdatter og barna Kirsten Maria og Halvor er registrert emigrert til New York i 1882,
med fårhåndsbetalt bilett fra USA.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 202. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Umyndiggjorte Torsten Johannesen værge til Kjersti Eriksdatter Evju for kr. 5.800, dat. 14. October 1885, thingl. 4. Febr. 1886."

Snekker, småbruker
Johan Kristiansen fra Trøgstad i Østfold f. ca. 1842.
g.m. Kjersti Eriksdatter Evje fra Nes, Sauherad f. 1854 d. 2/10-1890 i Ullevik av "Tæring".
1. Karl Edvard f. 16/4-1889 d. 3/6-1889.
Eier (Kjersti Eriksdatter) 1885.

Skifte etter Kirsti Eriksdatter her 1891. Side 231 i Gjermundens skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 202. Digitalarkivet.
"Ægtepakt mellem Johan Kristiansen og Kjersti Eriksdatter, hvorefter denne gaard er hendes særeie, dat. 24. Nov. 1885, thingl. 1. Mai 1886."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 202. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Halvor Torkildsen Uleviken for kr. 4.300, dat. 13., thingl. 15. Juli 1893."

Småbruker, lærer selveier
Halvor Torkildsen Ulevik/ Namløs
fra Gunheim i Nes, Sauherad f. 12/7-1838 d. 2/4-1923 i Skien, s.a. Torkild Hansen Gunheim (fra Ramberg i Heddal) og Hilleborg Halvorsdatter fra Jonsås i Sauherad.
g. i Sauherad 14/7-1863 m. Svanaug Tollefsdatter fra Volltveit i Sauherad f. 15/10-1831 d. 15/1-1906 på Ullevig av alderdom, 75 år gml., d.a. Tollef Svennungsen Volltvedt og Ingeborg Andersdatter.
Eier 1893. Se Ullevika(4). Se også N. Namløs(3).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 202. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor T. Ulevik til sønnen T. H. Ulevik for kr. 9.000, med ret for selgeren til livsvarig ophold fornødent husvær paa Eiendommen,
mot rimelig Godtgjørelse, dat. 28. Juni, tingl. 14. Juli 1915.

Småbruker, snekker, selveier
Torkild Halvorsen Gunheim fra
N. Namløs(3) f. 24/2-1864 d. 31/3-1949, s.a. Halvor Torkildsen.
Eier 1915. Ugift.
Se Ullevika(4).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 202. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte i gaardbruker Tollef Halvorsen Ulevikens dødsbo til Karl Kaalstad for kr. 25.400, dat. 26. Mai 1925, tingl. 24. Juni 1925."

Karl Halvorsen Kaalstad fra Kolstad store i Helgen f. 19/3-1874, s.a. Halvor Halvorsen Kaalstad.
g.m. Mari Halvorsdatter fra N. Namløs(3) f. 14/5-1873, d.a. Halvor Torkildsen Ullevik/ Namløs.
Eier 1925.

Se Lunde nedre(3) i Valebø.

Småbruker, forpakter
John Bøe fra Bratsberg i Gjerpen. 
Bruker ca. 1946

John Bøe var forpakter her i 11 år. Han kjøpte i 1960 gården Sannerholt. Se Sannerholt under Romnes.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 202. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 15/5, grunnbokført (tinglyst) 1/6-1954 fra Karl Kaalstad til Ole T. Namløs for kr. 46.500.-"

Ole T. Namløs.
Eier 1954. Se S. Namløs(2).

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført 25/4-1983. Hjemmel: Oddvar Halvorsen f. 1937, ifølge skjøte på denne eiendom med flere for kr. 550.000, fra
Helga Namløs
i uskifte etter Ole T. Namløs."

Selveier
Oddvar Halvorsen fra Namløs f. 1937.
Eier 1983.

Denne familien er i 2019 bosatt på N. Namløs(3) - Gamlev. 247 på Namløs.

Jorda her blir leid ut til beiteland (1999).
 


| Hjem | Innhold | Gamle Sannes nedre | Sannes nedre | Sannes nedre 6 | Sannes nedre 7 | Sannes nedre 11 | Sannes nedre 15 | Sannes 16 - Kåsa |
| Sannesmoen | Strandkåsa | Sannesmoen 14 | Kåsa | Kalvodde | Kalvodde | Gravningen 1 | Gravningen 2 | Gravningen 3 | Ulvika 4 øvre | Ulvika 5 - nedre |