ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


HEISHOLT ØSTRE

Gnr 8 i Holla kommune

Oppdatert: 14.07.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skjesmoen |
| Hustomter |


Gamle østre Heisholt

Beliggenhet.
Heisholtgårdene ligger i ei helling syd for Eidselva mellom Espevalen og Dagsrud.

Navnet.
Professor Oluf Rygh skriver at biskop Eystein som skrev "Røde bok" (1399), skrev Hæidreksholtom (latin). Han skrev også
at Hæiðreksholtar er det gammelnorske navnet på gården. I Skatteliste av 1585 og 1593 sto det Heßholt (ß = ss) og Heißholtt i 1602.
Heigsholt i 1612 og etter deling i østre og vestre: Heyßholt østre, Heyßholdt vestre i 1665. Heisholt østre og vestre 1723.
Heisholt ble delt i en østre og en vestre gård rundt 1612.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe). "Den gamle «allmannveg» fra Holla til Dagsrud gikk over Heisholt. Denne vegen ble nedlagt i 1850-åra." (...) I 1398 var her bare en gård - og Holla kirke hadde fått den (til kirketjeneste) som bytte i et markebol i Hellesnes og 4 laups land i Lunde i Lundeherred. "Palæ Glurdmyni" (Paal Gjertsen) fikk i stand denne handelen og var Hollaprestens part i Heisholt på 4 markebol. Dette antas å være størstedelen, men ikke heile gården. Bygselretten hørte (derfor) til presten.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Både østre og vestre Heisholt var gammelt katolsk kirkegods, som ble konfiskert av kongen av Danmark og Norge, da reformasjonen
ble gjennomført i ca. 1536. Siden Ø. Heisholt tidligere var gitt som gave til Holla kirke (3 tønner korn) og til Solum kirke (1 hud), var det
den største eieren, Holla kirke, som beholdt bygselretten (utleieretten), og som dermed forvaltet eiendommen, og fikk inntekt derav.

Elling betalte skatt av gården i 1593.
Olluf Hexholldt (eller "Heissholt") fra før 1610 - 1640.
Peder Olsen Heisholdt fra 1641. Brukte 1/3 av gården i 1643. Presten brukte resten.
Sønn: Helje Pedersen utskrevet til soldat i 1642.

Kilde: Koppskattmanntall 1645.
"
Peder Oelsen Heisholt och hands Hustrue."

Sogneprest
Svend Olsen d. 1659.
g.m. Synnev Christophersdatter.
Bruker 1647 - 1660. Se Holla Prestegård.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
"Heiszholt østre som Hr. Suend paa Hollen bruger, schyller aarlig 3 tønder (korn och 1 hud.
Deraff eyer Hollen presteboell 3 tønder med bøxell paa ald gaarden, och Sollum kierche 1 hud.
Ehr lagt ocg taxerit for en fuldgaards skatt, mens brugis nu aff sognepresten forneffnte Hr. Suend Oellsen vnder prestegaarden etc."

Fram til 1661 var Ø. Heisholt en tid "presteenkesete". Holla kirke eide også mesteparten i Vibeto nedre. Enka bestemte
at hun ville heller bo på Vibeto nedre, som dermed ble det nye "presteenkesetet".

Bonde, leilending
Rasmus Nilsen Heysholt f. ca. 1614*.
g.m. enke etter lensmann Tyge Andersen Wibeto. Se Vipeto nedre.
Bruker 1661.

Rasmus Nilsen bodde tidligere (fra ca. 1649) på Vibeto nedre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, side 32b.
Sted: Heysholt i Holden - 1669.
Strid mellom Rasmus Nielsen og hans søsken:
Mette Nielsdtr.
Else Nielsdtr.
Mari Nielsd.
Om arven efter deres moder.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Manntall for Hollen prestegjeld 1665*.
"Fuld gaard Heisholt (østre). Opsidder Rasmus Nielsøn, 51 Aar, bruger 3 Tønder, 1 Hud.
Sønner: Hans Tygesøn 24 Aar, Anders Tygesøn 20 Aar, Saiffer Tygesøn 28 Aar."

Rasmus Nilsen var tidligere bruker av Vibeto nedre. Presteenka (enka etter Hr. Svend Olsen), ønsket å bruke
Vibeto nedre som presteenkesete i steden for Ø. Heisholt.
Kilde: Brukerskifte 1661. Opplyst av Halvor Sigurdsen. Se Holla minner 2014, side 46.

Eiere 1698: Isak Christensen Aafos, Inger Finndal og Erik Hansen. (Kilde: Tingbok for Nedre Telemark 1699-1703).

Bonde, leilending
Rasmus Christensen f. ca. 1630 d. ca. 1710 (skifte).
g.m. Gro Saamundsdatter fra Eie nedre f. ca. 1633 bg. 9/3-1735. "Gro Saamundsdatter Skordal, 72 Aar.", d.a. Saamund Thorsen Eie.
1. Thor Rasmussen f. ca. 1685. Se Eie nedre.
2. Erik Rasmussen f. ca. 1687. Ble møller. Se Familie 7 - Saga 1740. Se også Hegna under Ø. Heisholt.
3. Tollef Rasmussen f. ca. 1690. Se nedenfor.
4. Tjøstel Rasmussen f. ca. 1690. Se Lommerud under Holla Prestegård.
5. Maren Rasmussdatter f. ca. 1700 g.m. Lars Mortensen. Se Eik under Geitebua i Valebø.
6. Jacob Rasmussen f. ca. 1706. Se S. Grønstein under Kålstad lille.
7. Rasmus Rasmussen f. ca. 1707. Se Familie 9 - Saga 1740.
Bruker 1698.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 86b - 88a.
Sted Heisholt (østre) i Holden Præstegield - 1710.
Rasmus Christensen, død.
Arvinger:
Enchen Groe Saamundsd. og deris Børn:
1. Thor Rasmusen Eye. Myndig.
2. Erich Rasmusen. Umyndig.
3. Tollef Rasmusen. Umyndig.
4. Tjøstel Rasmusen. Umyndig.
5. Jacob Rasmusen. Umyndig.
6. Rasmus Rasmusen. Umyndig.
7. Maren Rasmusd. Umyndig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 


Enka Gro Saamundsdatter ble g2g med Ole Sørensen Skaardal. Se Skårdal lille.

Bonde, leilending
Tollef Rasmussen Heisholt herfra f. ca. 1690 bg. 28/6-1742. "Tollef Rasmusen Heisholt, 52 Aar."
g1g m. Karen Anundsdatter fra Hegna under Ø. Heisholt f. ca. 1690 bg. 17/4-1737. "Karen østre Heisholt, 47 Aar.", d.a. Anund Aadnesen Hægnen.
g2g m. enke Inger Thomasdatter f. ca. 1701 bg. 26/9-1795. "Inger Thommasd. Heisholt, 94 Aar."
1. Anne Tollefsdatter f. ca. 1716 g.m. Torsten Jonsen.
2. Maren dpt. 18/12-1718 bg. 26/12-1718. "Maren Tollefsd. Heisholt, 12 Dage."
3. Rasmus Tollefsen dpt. 26/12-1719. Flytta til Bratsbergkleiva i Gjerpen på 1750-tallet. Se Familie 12 - Kleiva 1740.
Bruker ca. 1710.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tollef Heisholt og Karen Anunsdatters Maren: Peder Heisholt, Tord Eje, Tyge Alfsen, Kirsten Pedersd., Maren Anunsd.
F.f. Tollef Heisholt og Karen Anunsdatters Rasmus: Ole Skordal, Hans Elefsen, Kiøstol Rasmusen, Ingebor Roos, Maren Anundsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

I følge matrikkelen 1723 for Holden var Tollef Rasmussen bruker av hele Ø. Heisholt, som fremdeles hadde ei landskyld på 3 tønner og 1 hud.

Skifte 1737, 1742.

Enka Inger Thomasdatter (Heisholt) ble g3g med Gunder Jensen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Gunder Jensen Heisholt fra Graver i Valebø f. ca. 1713 bg. 25/11-1763. "Gunder Jensen østre Heisholt 50 aar 8 dage.", s.a. Jens Johannesen Graver.
g. i Holla 26/12-1742 m. enke Inger Thomasdatter f. ca. 1701 bg. 26/9-1795. "Inger Thommasd. Heisholt, 94 Aar."
1. Tollef Gundersen dpt. 1/1-1744. Se nedenfor og Delevje under V. Heisholt.
2. Anna dpt. 17/9-1747 bg. 13/6-1748. "Anna Gundersd. østre Heisholt, 8 Mnd."
3. Ingeborg dpt. 2/7-1749 bg. 1/3-1755. "Ingebor Gundersd. østre Heisholt, 5 Aar 8 Mnd."
Bruker 1743.

F.f. Gunder Heisholt og Inger Tollefsdatters(!) Tollef: Gullich Heisholt, Hans Hougen, Inger Hougen, Ingebor Eje, Karen Gundersd.
F.f. Gunder Heisholt og Inger Thomasdatters Anna: Anders Tronsen, Gunder Tronsen, Gunder Nielsen, Inger Hougen, Kirsten Jørgensd.
F.f. Gunder Heisholt og Inger Thomasdatters Ingebor: Johannes Heisholt, Gunder Halvorsen Heisholt, Gunder Tronsen, Anna Heisholt, Maren Hansd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Skifteprotokoll 1761 - 1764, folie 598b - 601a.
Sted: Heisholt østre - 1764.
Gunder Jensen, død.
Arvinger: Enken Inger Thomasd. og sønnen
1. Tollef Gundersen 20 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla.


Heisholt østre ble delt i to parter i 1755 av presten i Holla. Begge partene var omlag like store. Den østre parten fikk 2 tønner korn i landskyld.

Se Ø. Heisholt(4).
Se Ø. Heisholt(6).


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Heisholt østre 4
Gnr 8 - bnr 4.


Adresse 2019
: Heisholtv. 66, Ulefoss.
 

Gunder Jensen Heisholt. Se Gamle Heisholt.
Bruker 1743.

Bonde, leilending
Tollef Gundersen herfra Ø. Heisholt(4) dpt. 1/1-1744 bg. 3/5-1810. "Tollef Gundersen Evje, 67 Aar.", s.a. Gunder Jensen Heisholt.
g1g i Holla 9/5-1765 m. Kirsten Andersdatter fra Håtveit lille dpt. 13/8-1741 bg. 1/3-1802. "Kirsten Andersd. Heisholt, 60 Aar.", d.a. Anders Nilsen.
g2g i Holla 13/10-1802 m. Else Gundersdatter fra Odden under Eie øvre dpt. 23/1-1763 d. 10/12-1831 på Delevje, d.a. Gunder Saamundsen Odden.
Bruker ca. 1763.

Se denne familien på Delevje under V. Heisholt.

Tollef Gundersen herfra bodde her med sin familie og hjalp faren med gården fram til han døde. Deretter mora. Han overtok sannsynligvis forpaktninga av gården etter 1763 og fikk trolig bo her til rundt 1788. Da bodde de for en kortere tid på Sagbruket, før de kom til Delevje under V. Heisholt rundt 1808. Hans 8 første barn ble født her.


Bonde, leilending
Jørgen Gundersen Heisholt fra V. Romnes(8) dpt. 8/2-1756 bg. 17/4-1800. "Jørgen Gundersen Heisholt, 44 Aar 11 Uger.", s.a. Gunder Pedersen Romnæs fra Drangedal.
g1g i Holla 30/8-1778 m. Karen Hansdatter fra N. Bjerva i Helgen dpt. 11/12-1757 bg. 20/1-1788. "Karen Hansd. østre Heisholt, 30 Aar 6 Uger.", d.a. Hans Torbjørnsen Bjærven.
g2g i Holla 9/10-1788 m. Anne Hansdatter fra Kringleføtt under Ø. Heisholt dpt. 3/4-1768, d.a. Hans Gundersen Kringlefet.
1. Karen f. 27/8-1779 bg. 31/7-1780. "Karen Jørgensd. Heisholt, 48 Uger."
2. Gunder f. 2/1-1788 bg. 23/3-1788. "Gunder Jørgensen Heisholt, 11 Uger 4 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
3. Gunder Jørgensen f. 23/8-1789. Se nedenfor.
4. Karen Jørgensdatter f. 15/1-1792 bg. 5/4-1805. "Karen Jørgensd. Heisholt, 13 Aar."
5. Kirsten Jørgensdatter f. 5/10-1794 g.m. Johannes Johannesen Heisholt. Se V. Heisholt(4).
Bruker 1779.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jørgen Gundersen Heisholt og Karen Hansdatters Karen: Peder Fæhn, Jon Gundersen, Ole Bierven, Maria V, Aslou Gundersd.
F.f. Jørgen Heisholt og Karen Hansdatters Gunder: Peder Romenæs, Hans Kringelfet, Ole Bierven, Asloug Knudsd. Fæhn, Asloug Gundersd. Romenæs.
F.f. Jørgen Gundersen Heisholt og Anne Hansdatters Gunder: Saugmester Hans Kringelfet, Peder Gundersen Fæhn, Jon Gundersen Hølen, Aslou Gundersd. Namløs, Maren Hansd. Kringelfet.
F.f. Jørgen Gundersen Heisholt og Anne Hansdatters Karen: Jon Gundersen Hølen, Peder Romenæs, Søn Halvor Pedersen, Aslou Knudsd. Fæhn, Maren Hansd. Kringelfet.
F.f. Jørgen Heisholt og Anne Hansdatters Kirsten: Peder Romenæs, Peder Fæhn, Niels Jonsen Hølen, Maren Hansd. Heisholt, Kirsten Hansd. Kringelfet.

Enka Anne Hansdatter ble g2g med Nils Andersen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Nils Andersen Heisholt fra S. Tufte dpt. 20/12-1772 bg. 5/5-1805. "Niels Andersen Heisholt, 34 Aar.", s.a. Anders Olsen Tufte.
g. i Holla 17/1-1802 m. enke Anne Hansdatter fra Kringlefet under Ø. Heisholt dpt. 3/4-1768 d. 12/1-1843 på Heisholt, 74 år gml., d.a. Hans Gundersen Kringlefet.
1. Ingeborg (tvilling) f. 18/6-1802. Død før 1805.
0. Dødfødt barn (tvilling) f. 18/6-1802.
2. Jørgen Andreas Nilsen f. 16/1-1804. Ble lærer. Se Vipeto nedre(1).
Br. 1802.

F.f. Niels Andersen Heisholt og Anne Hansdatters Ingeborg: Ole Wibeto, Anne Præstegaarden (+ foreldrene?). Den anden af tvillingene var dødfødt.
F.f. Niels Heisholt og Anne Hansdatters Anders(!) (Jørgen Andreas): Rasmus Heisholt, Kirsten Heisholt (+ foreldrene?).

Anne Hansdatter var enke etter Jørgen Gundersen Heisholt. Se ovenfor.

Bonde, leilending
Gunder Jørgensen Heisholt herfra f. 23/8-1789.
g. i Holla 27/2-1814 m. Karen Jonsdatter d.y. fra Kolstad store(4) f. 9/1-1791, d.a. Jon Jørgensen Kaalstad.
1. Jørgen f. 27/11-1814 d. 15/12-1814 på Heisholt.
2. Karen Gundersdatter d.e. f. 6/4-1816.
3. Anne Gundersdatter f. 2/4-1818 g.m. Johannes NN. Hun var enke da hun emigrerte til USA i 1858 med 4 barn, som "Enken Anne Gundersd. Heisholt "
4. Jørgen Gundersen f. 11/9-1820. Se nedenfor.
5. Maria Gundersdatter f. 19/4-1823.
6. Jon Gundersen (John Gundersen) f. 12/11-1825.
7. Kirsten Gundersdatter f. 6/1-1828.
8. Karen Gundersdatter d.y. f. 31/10-1830.
9. Hans Gundersen f. 6/5-1835.
Bruker ca. 1814 - 1850.

F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsdatters Jørgen: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 28/11.
F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsdatters Karen: Kirsten Heisholt, Ingebor Heisholt, Jon Kaalstad, Hans Wibetoe og Hans Jacob Steenstadvolden.
F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsdatters Anne: Anne Wibetoe, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Hans Wibetoe og Johannes Heisholt.
F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsdatters Jørgen: Anne Heisholt, Maria Kaalstad, Jon Kaalstad, Johannes Joh. Heisholt og Jørgen Andreas Nielsen Heisholt.
F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsdatters Maria: Kirsten Jørgensd. Heisholt, Maria Jonsd. Kaalstad, Johannes Heisholt yngre, Hans Thomasen Hvalen, Jørgen Andreas. Heisholt og Jørgen Jonsen Kaalstad.
F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Jonsdatters Jon: Maria Hvalen, Mari Espevolden, Hans Wibetoe, Jørgen A. Heisholt og Jørgen Jonsen Kaalstad.
F.f. Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Johnsdatters Kirsten: Christens Guri, Saugbr., Maria Johnsd. Wale, Hans Anundsen Wibetoe, Jørgen Heisholt, Jørgen Johnsen Kaalstad, Bent Bentsen Saugbr.
F.f. Gunder Jørgensen Heisholt og Karen Johnsdatters Karen: Anne Heisholt, Kirsten Halvorstaae, Jørgen Johnsen Kaalstad og Jørgen Nielsen Heisholt, Halvor Gundersen.
F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Heisholt og Kari Jonsdatters Hans: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Kari Gundersd. Heisholt, Hans Th. Hvalen, Jørgen N. Vibetoe, Anund Hansen Vibetoe.

Denne familien er registrert utflytta fra Holla i 1844 til Heart prairie i Wisconsin.
Det var kun disse 4 barna som var med dem: Maria, John, Kari (Karen) og Hans.

I 1827 ble storparten av skogen til heile Heisholt østre solgt av kongen til baron Løvenskiold.
Skylda var 3 sett. 5 år etter kjøpte Ole Nielsen Namlaus den på auksjon.

Ved matrikulen av 1838 hadde denne gården ei skyld av 4 dl. 1 ort og 16 skill.

Bonde, leilending
Jørgen Gundersen Heisholt herfra f. 11/9-1820.
g. i Holla 30/10-1845 m. Marthe Halvorsdatter fra Håtveit lille(2) f. ca. 1824, d.a. Halvor Christensen Haatvedt.
Forlovere: "Jørgen Nilsen Wibetoe og Jørgen A. Tufte."
1. Gunder Jørgensen f. 6/12-1847.
2. Halvor Jørgensen f. 22/9-1848.
3. Karen Maria Jørgensdatter f. 30/3-1851.
Bruker 1844.

Enkemannen Jørgen Gundersen Heisholt og


Staten delte dette bruket i 1850 i to like deler. Den ene delen kjøpte lensmann Rolsted og den andre ble solgt til Halvor Christensen Haatvet.
Kjøpesummen var 2.000 spd. 60 skill. for hver av gårdene, men med påhefte av 1 tn. bygg årlig til universitetet og 2 spd. 88 skill. årlig til beneficiarius.

Lensmann Rolsted lot plassen Skjessmoen med resten av Heisholt skog skyldsette og beholdt dette.

Resten ble solgt til Halvor Christensen Haatvet for 1.600 spd. Han solgte fra plassen Kringleføtt.
I 1844 reiste Gunnar med familien sin til Amerika.

Jørgen Gunnarsen, sønn av Gunnar Jørgensen ble g. m. Marthe, datter av Halvor Chr. Haatvet i 1845. Han overtok driften av gården til svigerfaren og kjøpte den seinere.
Det var nedgangsttid og det ser ikke ut til å ha gått synderlig godt. I 1855 solgte Halvor en del av jorda til forvalter H. O. Hansen og 3 år seinere sjølve gården.

Johannes Olsen fra Nes (1858-77) var kjøperen for 2.750 spd.
Se også Ytterbø(4).

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 (utdrag).
Denne eiendommen besto av 100 mål dyrka mark, dels av god, dels av mindre god beskaffenhet.
Besetningen var 1 hest, 5 kuer og 6 sauer. Seterstulen ligger 1 1/2 mil fra gården.

Bonde, selveier
Nicolai Halvorsen Heisholt fra Espevalen nedre under Tvara f. 15/1-1853 på Kjeldal i Ytre Flåbygd, Lunde d. 12/3-1882 på Heisholt, av hjernebetennelse, s.a. Halvor Paulsen Espevolden.
g. i Holla 5/7-1878 m. Dordi Johannesdatter fra Håtvedt i Nes i Sauherad f. 9/2-1858 (1859?) d. 29/4-1945, d.a. Johannes Olsen Nordbø (Haatved).
Forlovere: "
Ole Halvorsen Kjeldal og Ole Johannesen Haatved."
1. Johannes Nikolaisen f. 3/7-1879 d. 5/6-1896 på Heisholt av tæring. Ugift.
2. Halvor Nikolaisen f. 6/7-1881 d. 28/12-1903 på Heisholt av tæring. Ugift.
Eier 1877.

F.f. Gbr. Nicolai Halvorsen Heisholt og Dordi Johannesdatters Johannes: Mari Halvorsd. Marum, Gunnild Johannesd. Nordby, Ole Pedersen Marum, Hans Halvorsen Fæhn, Thor Halvorsen Espevolden.
F.f. Gbr. Nicolai Halvorsen Heisholt og Dordi Johannesdatters
Halvor: Maria Halvorsd. Kjeldal, Christine Christiansd. Espevolden, Thor Halvorsen ditto, Hans Halvorsen Fæhn, Nicolai Paulsen Eie.

Enka Dordi Heisholt ble g2g med Aslak Nilsen. Se nedenfor.

Bonde, selveier (gjennom sin kone)
Aslak Nilsen Heisholt fra Seljord f. 4/10-1851 d. 4/2-1920, s.a. Nils Hansen Moen i Seljord.
g. i Holla 11/9-1890 m. enke Dordi Johannesdatter Heisholt fra Håtvedt i Nes i Sauherad f. 9/2-1858 (1859?) d. 29/4-1945, d.a. Johannes Olsen Nordbø (Haatved).
Forlovere: "
Johannes Johannesen Heisholt og Ole Nerisen ditto."
1. Nikolai A. Heisholt f. 14/10-1890. Overtok gården.
2. Nils A. Heisholt f. 11/1-1893 d. 9/10-1978 g.m. Ellen f. 20/7-1893 d. 6/2-1951. Hviler på Kronborg nye.
Eier før 1890.

F.f. Gbr. Aslak Nilsen Heisholt og Dordi Johannesdatters Nikolai: Kari Hansd. Heisholt, Kari Eriksd. do., Erik Thorstensen do., Ole Nerisen do. og Peder Pedersen Heisholt.
F.f. Gbr. Aslak Nilsen Heisholt og Dordi Johannesdatters
Nils: Kari Hansd. Heisholt, Margit Eriksd. do., Erik Thorstensen do., Peder Pedersen do., Ole Nirisen Kringleflid(!).

Losjerende her i 1900.
Torstein H. Eika fra Bø f. ca. 1885. Elev ved Ulefos private middelskole.
Nils J. Vale fra Valebø f. ca. 1884. Elev ved Ulefos private middelskole.


Bonde, selveier
Nikolai A. Heisholt herfra f. 14/10-1890 d. 16/3-1970.
g. i Holla 27/11-1911 m. Marianne Vibeto fra Vibeto nedre(1) f. 23/3-1891, d.a. Andreas Anundsen Vibeto.
1. Hans N. Heisholt f. 4/2-1912. Overtok gården.
2. Mary Heisholt f. 4/1-1922 d. 17/4-2015. Ugift?
Eier 1920.

Bonde, selveier
Hans N. Heisholt herfra f. 4/2-1912 d. 6/7-1997.
g.m. Amalie J. Hagen fra Torpo f. 1/6-1918 d. 11/9-1975.
1. Nils Ole Heisholt f. 20/9-1955 d. 21/1-1968.
Eier 1950.

Siste:

Gunleik Isinius Aspheim f. 1962.
Eier 1998.
 


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Ø. Heisholt 5 - Kringlefet
Gnr 8 - bnr 5. Gammelt løpenr. {13c,d}b

Utskilt fra Ø. Heisholt(4) ved skylddelingsforretning tinglyst 3/9-1850.

Eiendommen hadde da ei skyldmark på 1, 48 (1 mark 48 øre).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Christensen til Hans Gundersen for 550 spd., dat. og thingl. 4. September 1850."

Hans Gundersen Kringlefet.
Eier 1850. Se Kringlefet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 9 er udskilt, afholdt 1. Juni, thingl. 16. Okt. 1863." Se Lannavegen 121.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 10 er udskilt, afholdt 1. Juni, thingl. 16. Okt. 1863." Se Lannavegen 87.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Gundersen til O. P. Marum for 1400 spd., dat. 27. Nov., thingl. 2. Decemb. 1867."

Landhandler (frihandler), gjestgiver
Ole Pedersen Marum (O. P. Marum) f. 22/7-1831 på Tinnoset i Gransherad, s.a. Peder Pedersen Tinnoset og Helge Olsdatter.
g. i Sauherad 30/12-1860 m. Mari Evensdatter fra Vegheim i Sauherad f. 6/3-1840, d.a. Even Johannesen Vejem og Margrethe Rollefsdatter i Sauherad.
Forlovere: "Anders Gundersen Moen og Hans Leifsen Pladsen."
1. Elise Petronelle Marum f. 26/3-1865 her.
2. Peder Marum f. 20/6-1869 her.
Eier 1863.

F.f. Landhandler Ole Pedersen Marum Kringleføt og Marie Evensdatters Elise Petronelle: Karen Pedersd. Romnæs, Taran Svennungsd. Eishoug, Johannes Pedersen Romnæs, Hans Gundersen Kringleføt, Hans Kittilsen Nordskogen.
F.f. Frihandler Ole Pedersen Marum Kringleføt og Mari Evensdatters
Peder: Guro Evensd. Kaasa, Karen Rasmusd. Hægna, John Gundersen Kaasa, Andreas Jonsen Bakken, Gunder Halvorsen Hægna.

Ekteparet Marum er registrert innflytta fra Sauherad til Holla ved St. Hanstider 1861. Dette er trolig feil og skal nok være 1863.

Folketellinga 31/12-1865: Ole Pedersen Marum, Frihandler med lidt Jord.

Tjenestefolk 1875:
Ole Larsen f. 1855 i Lunde og Kirsti Johannesdatter f. 1854 i Sauherad.

Kreaturhold i 1875: 1 hest, 4 kuer, 4 sauer, 1 gris.

O.P. Marum var en forutseende mann, som så at den nye veien fra Ulefoss til Strengen førte med seg mange reisende gjennom bygda. Han kjøpte denne utskilte del av Kringlefet i 1863 og fikk oppført den store tømmerbygningen, som sto ferdig i 1875. Han startet opp som gjestgiver og drev også med handel fra denne store, flotte bygningen. Han skilte ut huset med tomt og flytta til Kragerø med sin familie rundt 1884/ 1885, hvor han drev hotellvirksomhet.
Huset fikk ikke navnet "Hygiea" før Dr. Oscar Backe kjøpte det utskilte bruket nr. 13 i 1884 for å drive sin legevirksomhet derfra. Se Hygiea i Lannavegen 99.
Kilder: Holla-Minner 2005, side 136. I tillegg diverse panteregister, kirkebøker for Gransherad, Sauherad og Holla, skannet ved Digitalarkivet.no.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 12 er udskilt, afholdt og thinglæst 7. juni 1871." Se Lannav. 132.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 13 er udskilt, afholdt 28. juli, thingl. 1. Aug. 1884." Se Hygiea - Lannavegen 99.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 33 og 34 er udskilt, afholdt 6., thingl. 8. juni 1891."
Bnr. 33. Se Aaland. Lannavegen 124.
Bnr 34. Se Aaland. Lannavegen 120.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 36 er udskilt, afholdt 15., thingl. 22. oktober 1891." Se Lannavegen 118.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 40 er udskilt, afholdt 16., thingl. 18. oktober 1892." Se Skolebakken 3.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. P. Marums Enke til Kittil Svennungsen Bjørndalen og Ole Nirisen Røe paa bl.a. dette brug for kr. 6.500,
dat. 5. Nov. 1892, thingl. 5. Februar 1893.

Kittil Svennungsen
og
Ole Nirisen Røe.
Eiere 1892.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Overexpropriationsforretning vedkommende Bandak - Nordsjøkanalen
, afholdt 12. juni 1890 - 6. mai 1891, thingl. 19. juni 1893."
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 49, det exproprierede, er udskilt, afholdt 14. Sept., thingl. 20. Oktober 1893."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til doktor Oscar Backe paa dette brug og bnr 11 for kr. 10.125,- dat. 9., thingl. 15. April
1896."

Doktor
Oscar Backe.
Eier 1896. Se Lannavegen 99 "Hygiea".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra doktor Oscar Backe til Anders G. Johansen paa en tomt for 45 aar mod aarlig afgift kr. 25,00, hvorfor panteret,
samt forkjøbsret, dat. 4., thingl. 23. januar 1897." (Anders Gustav Johansen bodde på sagene. G.S.)


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra doktor Oscar Backe til Ivar Thorgrimsen Heisholt paa en tomt for 45 Aar mod aarlig afgift kr. 20,00, hvorfor panteret,
samt forkjøbsret, dat. 24. sept., thingl. 11 okt. 1902." Identisk med bnr 71. Se Utsikten 38.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra doktor Oscar Backe til John Halvorsen Evja (Lindalen) paa en tomt mod aarlig afgift kr. 32,50, hvorfor panteret,
samt forkjøbsret, dat. 22. sept., thingl. 10. oktober 1903." Identisk med bnr 70. Se Lannavegen 115.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra doktor Oscar Backe til Lars Johan Larsen paa en tomt for indtil 90 aar mod aarlig afgift kr. 20,00, hvorfor panteret,
samt forkjøbsret, 29. desember 1903, thingl. 9. januar 1904." Identisk med bnr 72. Se Lannavegen 130.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Delingsforretning, hvorved bnr 66 'Aastad' av skyld 2 øre er utskilt, avholdt og tinglyst 23/6-1909 (A.J. Fagerbergs tomt). Se Lannavegen 126.


Restskyld av bnr 5 etter 23/6-1906: 1 mark 46 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 5. okt., tinglyst 7. des. 1912, hvorved til Peder Johnsen Lindalen er utskilt bnr 67 Vang av skyld 2 øre." Se Lannavegen 116.
"Ifølge foranstaaende skylddelingsforretning, har kjøperen av parcellen ret til fornøden sten til grunnmur i "Slotsfjeld", efter paavisning."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 67. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 14. nov., tingl. 7. desember 1912, hvorved til Olai ???? er utskilt bnr 68 'Lunden'. Se Skolebakken 4.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 68. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 7. des. 1912, tingl. 25. januar 1913, hvorved til Halvor Johnsen Lindalen er utskilt bnr 69 'Lindheim' av skyld 7 øre, med ret for
den utskilte parcel til bl.a. benyttelse av den fra hovedveien til Holden kommunes skoletomt førende gaardsvei." Se Skolebakken 5.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 68. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 31. des. 1912, tingl. 25. jan. 1913, hvorved er utskilt:
1. Lindalen bnr 70 av skyld 5 øre til A. Lindalen. Se Lannavegen 115.
2. Solberg bnr 71 av skyld 1 øre til Ivar Torgrimsen. Se Utsikten 38.
3. Solvang bnr 72 av skyld 2 øre til Johan Larsen. Se Solvang - Lannavegen 130.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 68. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 2., tingl. 31/5-1913, hvorved er utskilt:
1. Flaten bnr 73 av skyld 2 øre til Karl Alfredsen. Se Lannavegen 114.
2. Strand bnr 74 av skyld 2 øre til Anders J. Lindalen. Se Lannavegen 112.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 68. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 20., tingl. 31. mai 1913, hvorved til Sten Stensen er utskilt en parcel, bnr 75 av skyld 50 øre."


Restskyld av bnr 5 etter 31/5-1913: 0 mark 71 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 68. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 16. Juni, tingl. 15 Juli 1914, hvorved til Halvor O. Susaas er utskilt bnr 81 Gaathaug av skyld 17 øre." Se Lannavegen 113.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 68. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29. Aug., tingl. 23. Sept. 1914, hvorved til Karl Alfredsen er utskilt bnr 82 Elvebakken, av skyld 2 øre." Se Lannavegen 95.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 68. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 24. juni, tingl. 14 Juli 1915, hvorved utskilt et jordstykke bnr 83 'Gaathaug' med skyld 2 øre til H. O(?). Susaas." Utgått.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 68. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 11. mars, tingl. 19. april 1922, hvorved til Kristian J. Lindalen er utskilt bnr 93 'Lundevold' av skyldmark 0,04." Se Lannavegen 103.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 68. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fru Lara Backe, der hensitter i uskifte efter sin avdøde mann dr. Oscar Backe, ifølge lensmannens attest, til doktor H. Stenstadvold paa dette med flere
bruk for kr. 40.000,00, dat. 11/10-1926, tingl. 30/10-1926."


Doktor
H. Stenstadvold.
Eier 1926.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 166. Digitalarkivet.
"Husleiekontrakt, hvorved fru Lajla Stenstadvoll bortleier til doktor Alf Andreassen fra 1/2-1932 doktorboligens 1. etasje, + pikeværelse og alkove i 2. etasje, en del
av haven m.m. på nærmere angivne betingelser mot årlig leie kr. 130,00 i tilfelle leien av inboet ophører kr. 100,00. Leiekontrakten er uopsigelig fra begge sider til 1/2-1937,
hvorefter 6. mai gjensidig opsigelse, dat. februar 1932, tingl. 29/4-1932."
"Leieren har rett til å anbringe reklameskilt på huset og i tilfelle salg eiendommen forkjøpsrett."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 166. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 2/1-1935, tingl. 25/1-1935, hvorved til forretningsfører Gunnar Knutsen er utskilt bnr 103 'Lundevoll II' av skyldmark 0,20."
Ubebygd.

Restskyld av bnr 5 etter 25/1-1935: 0 mark 21 øre.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Heisholt østre 6
Senere bnr 6.

Holla sogneprest, som forvaltet kirkens eiendommer, delte Heisholt østre i 2 bruk i 1755. Vanligvis ble dette gjort for å øke inntjeninga av eiendommen.
Siden er det kjøpt til jord fra omkringliggende gårder.

Adresse 2019: Heisholtvegen 46.

Lensmann, bonde, leilending
Johannes Gulliksen Heisholt.
Bruker 1755.

Lensmannen forpakta denne gårdparten av Holla sogneprest, som forvalta kirkens eiendommer. Se V. Heisholt(A).

Bonde, leilending
Tollev Gundersen Heisholt.
g.m. Kirsten Andersdatter fra Håtveit.
Bruker 1764.

Bonde, leilending
Gunder Johannesen Heisholt fra M. Namløs(10) dpt. 17/5-1752 bg. 25/10-1805. "Gunder Johannesen Heisholt, 56 Aar.", s.a. Johannes Nilsen Namløs.
g. i Holla 3/2-1789 m. Anne Johannesdatter fra V. Heisholt dpt. 1/6-1766 d. ca. 1841, d.a. lensmann Johannes Gulliksen Heisholt.
Forlovere: "
Peder Tvara og Saugmester Bent Nielsen."
1. Johannes Gundersen f. 23/10-1789.
2. Anders Gundersen f. 31/10-1792. Konf. i Holla 1810.
3. Marthe Gundersdatter f. 14/12-1795.
4. Margrethe Gundersdatter f. 3/3-1799.
5. Gunder Gundersen f. 30/1-1805.
Bruker ca. 1784.

F.f. Gunder Heisholt og Anne Johannisdatters Johannes: Niels Johannissen Namløs, Rasmus Heisholt, Jon Andersen Heisholt, Gunnild Clemetsd. Heisholt, Anne Pedersd. Tvara.
F.f. Gunder Johannissen Heisholt og Anne Johannisdatters
Anders: Hans Kringelfet, Niels Johannissen Namløs, Jon Andersen Heisholt, Gunild Clemetsd. Heisholt, Maren Hansd. Kringelfet.
F.f. Gunder Johannissen Heisholt og Anne Johannisdatters
Marthe: Niels Johannissen Namløs, Rasmus Heisholt, Johannes Heisholt, Maren Hansd. Heisholt, Birthe Nielsd. Namløs.
F.f. Gunder Johannissen Heisholt og Anne Johannisdatters 
Margrethe: Niels Johannissen Namløs, Christian Heisholt, Halvor Pedersen Hegland, Birte Nielsd. Hegland, Margrethe Pedersd. Tvara.
F.f.
Afdøde Gunder Heisholt og Anne Johannesdatters Gunder: Johannes Christensen Heisholt, Twara, Johannes Rasmussen Heisholt, Magrete Twara, Kirsten Namløs.
 

Se V. Heisholt(A).

Han døde i 1805, 56 år gl. Barn: Johannes, ved skifte i 1806 16 år, Anders 13, Marthe 10, Gunnar 9, Margrethe 7 og Kari 3 år.
Formynderen deres ble morbroren Rasmus Johannesen Heisholt vestre.
Enka satt med gården til hun døde i 1841, 75 år gl.

Gunnar Gunnarsen ble den beste støtte for mora. I 1840 ble han g. m. Anne Andersdatter Tveit.
Gunnar satt med gården i 1850, da staten solgte den til Ole Olsen Nyhus (Vipeto). Kjøpesummen var 1.881 spd.

Forvalter ved Ulefoss Jernværk, bokholder
Hans Olaus Hansen (H. O. Hansen) fra Barkevik i Brunlanes f. 3/9-1814 d. 1904, s.a. fullmektig Jørgen Hansen.
g. i Holla 12/12-1845 m. Maria Gundersdatter fra Verket f. 23/10-1823 d. 1922, d.a. Gunder Hansen. Se Familie 40 - Verket 1822.
Forlovere: "Marsovnmæster H. Horn og John Andersen Wærket."
Eier 1855.

Se hele familien på Furustul, hvor de bodde i 47 år. Se Familie 2 - Verket 1875.

I 1878 kjøpte han inntil 28 mål av vestre Heisholt som da hadde hørt til Emanuel Bergkåsa.

I 1921 besøkte lærer Simon Ytterbøe enka Maria Hansen på Heisholt. "Hun var litt tunghørt, men åndsfrisk og med en
enestående hukommelse og hun hadde meget å fortelle om livet i Holla gjennom 90 år.

Eiendommen til H. O. Hansen var på i alt 131 mål i 1865. Der var 2 hester, 6 kuer og 6 sauer. Knut Pedersen fra Lunde, som var
gårdskar hos H. O. Hansen i nesten 60 år, fikk en påskjønnelse for gårdsdrift og pass av dyr i form av premier og diplom.

Bokholder, slusemester ved Bandak-Norsjøkanalen
Jørgen Hansen herfra d. 1932.
g.m. Gunhild d. 1940.
1. Hilda Hansen g.m. Aksel Andersen, Berget.
2. Augusta Hansen.
3. Hans Hansen.
4. Edle Hansen g.m. Johannes Kabbe.
5. Borghild Hansen g.m. Gustav Gulliksen. Kjøpte gården på odel i 1945.
6. Einar Hansen g.m. Hanna Jønsson.
7. Signe Hansen.
Eier 1923.

Jørgen Hansen var handelsbetjent og bodde på Furustul med sine foreldre i 1875.

Ved skifte etter Gunhild Hansen i 1940 ble gården solgt til Thor Kristiansen Espevalen.

Bonde, ingeniør, selveier
Thor Espevalen fra Espevalen øvre f. 22/1-1911 d. 19/5-1993, s.a. Kristian Espevalen.
g.m. Hilda Emilie Hansen f. 22/7-1912 d. 13/5-1995. 
1. Aud Kristine Marie Espevolden f. 1943 g.m. Peter Köller fra Haag, Nederland. Se Espevalen nedre.
2. Hans Kristian Espevolden f. 1945. Se Espevalen øvre.
3. Liv Torborg Espevolden.
Eier 1940.

 

, men 5 år senere kjøpte Aase Langeland f. Gulliksen gården tilbake på odel.

Aase Langeland f. Gulliksen g.m. Nils H. Langeland. Eier i 1945.

Gustav Gulliksen
g.m. Borghild Hansen herfra
1. Judith Gulliksen g.m. Harald Andersen.
2. Gunhild Gulliksen g.m. Sverre Låtun.
3. Aase Gulliksen g.m. Nils H. Langeland.
4. Gustav Jørgen Gulliksen.
Eier 1945.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Heisholt østre 14
Gnr 8 - bnr 14. Gammelt løpenr. 14a.

Adresse 2019: Heisholtv. 52.
 

Utskilt fra hovedbølet i 1755.

Landskyld i 1755: 9 settinger, 3 skinn (12 settinger = 1 tønne korn og 12 skinn = 1 garva oksehud).

Landskyld 1854:1, 93 daler.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.


Bonde, leilending
Anders Hansen Heisholt
fra Odden under Eie øvre dpt. 13/10-1726 bg. 24/7-1795. "
Anders Hansen Heisholt, ved Holden, 68 Aar.", s.a. Hans Anundsen Odden.
g. i Holla 1/11-1755 m. Guro Jonsdatter f. ca. 1729 bg. 24/9-1814. "Enken Guro Jonsd. Heisholt, 85 Aar.", d.a. Jon NN.
1. Ingeborg Andersdatter dpt. 30/11-1755 g.m. Søren Olsen. Se Pederskås under Baksås.
2. Aslaug Andersdatter dpt. 4/3-1759.
3. Marthe Andersdatter dpt. 17/12-1761.
4. Berthe Andersdatter f. ca. 1762 (konf. 18 år gml. 1780) g.m. Anders Jensen Teigen. Se Teigen(1) under M. Namløs.
5. Jon Andersen dpt. 18/2-1768.
6. Maren Andersdatter dpt. 6/10-1771 g.m. Halvor Aslaksen Aakerø i Drangedal?
Bruker 1755.

F.f. Anders Hansen Heisholt og Guro Jensdatters(!) Ingebor: Lars Hansen, Gunder Tronsen, Rasmus Olsen, Anna Heisholt, Maren Kringelfet.
F.f. Anders østre Heisholt og Guro Jonsdatters Aslou: Johannes Heisholt, Gunder Heisholt, Hans Heisholt, Maren Kringelfet, Aaste Kittilsd.
F.f. Anders østre Heisholt og Guro Jonsdatters Marthe: Rasmus Hansen, Clemmet Præstegaarden, Torbiørn Præstegaarden, Maren Kringelfet, Karen østre Heisholt.
F.f. Anders Hansen Ø. Heisholt og Guro Jonsdatters Jon: Lensm. Johannes Heisholt, Peder Tvara, Maren Tvara, Anna Hansd. Saugbr., Karen Tollefsd. Heisholt.
F.f. Anders Østre Heisholt og Guri Jonsdatters Maren: Hans Stensrud, Torgus Olsen, Anders Olsen Saugbr., Anna Hansd. Saugbr., Karen Steensrud.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde.


Bonde, leilending
Jon Andersen Heisholt herfra dpt. 18/2-1768 d. 13/7-1853 på Heisholt, 87 1/2 år.
g. i Holla 10/7-1794 m. Maren Hansdatter (Marie Hansdatter) fra Kringleføtt under Ø. Heisholt dpt. 25/3-1773, d.a. Hans Gundersen Kringelfet.
Forlovere: "Peder Tvara og Jørgen Heisholt."
1. Anne Jonsdatter f. 13/9-1794 g.m. Nils Larsen Ringsevjen. Se Familie 57 - Verket 1822.
2. Anders Jonsen f. 28/1-1797. Konf. i Holla 1812.
3. Hans f. 6/6-1799 bg. 14/6-1799. "Hans Jonsen Heisholt, 1 Uge 1 Dag."
4. Kirsten Jonsdatter f. 31/5-1800. Konf. i Holla 1818.
5. Gunhild Jonsdatter f. 25/11-1802. Konf. i Holla 1819.
6. Hans Jonsen (tvilling) f. 28/3-1805. Konf. i Holla 1822. Ble visstnok lærer i Valebø.
7. Tron Jonsen (tvilling) f. 28/3-1805. Konf. i Holla 1822.
8. Berthe Jonsdatter f. 21/1-1809 g. i Solum m. enkemann Erik Andersen på Nes i Melum, Solum prestegjeld. Se Solumslekt.org.
9. Gunder Jonsen f. 23/12-1811. Konf. i Holla 1826.
10. Johannes Jonsen f. 13/5-1814. Konf. i Holla 1829.
Bruker 1794.

F.f. Jon Andersen Heisholt og Maren Hansdatters Anne: Hans Kringelfet, Jørgen Heisholt, Anders Jensen Teigen, Anne Johannisd. Heisholt, Maren Andersd. Heisholt.
F.f. Jon Andersen Heisholt og Maren Hansdatters Anders: Hans Kringelfet, rasmus Heisholt, Jørgen Heisholt, Anne Hansd. Heisholt, Kirsten Hansd. Kringelfet.
F.f. Jon Andersen Heisholt og Maren Hansdatters Hans: Jørgen Heisholt, Rasmus Heisholt, Tron Hansen Kringelfet, Anne Hansd. Heisholt, Kirsten Hansd. Kringelfet.
F.f. Jon Andersen Heisholt og Maren Hansdatters Kirsten: Rasmus Heisholt, Christian Heisholt, Tron Hansen Kringelfet, Gunild Olsd. Heisholt, Kirsten Hansd. Kringelfet.
F.f.
Jon Andersen Heisholt og Maren Hansdatters Gunild: Johannes, Kirsten Johannesd. (+ foreldrene?).
F.f. Jon Heisholt og Maren Hansdatters (tvillinger) Hans (og Tron): Rasmus, Johannes og Anders Heisholt, Anne Hansd., Anne Rasmusd.
F.f. Jon Heisholt og Maren Hansdatters (tvillinger) (Hans og) Tron: Gunder og Clemmet Heisholt, Tron Kringlefet, Gunnild Clemmetsd., Lisbeth Melgaard.
F.f. Jon Heisholt og Maren Hansdatters Berthe: Johannes Gundersen, Jørgen Heisholt, Anne, Anne H. Heisholt.
F.f. John Andersen Heisholt og Maren Hansdatters Gunder: Anne Rasmusd. Klingrefet (Kringlefet), Anne Johnsd. Heisholt, Johannes Johannesen Heisholt, Gunder Hansen Klingrefet og Gunder Jørgensen Heisholt.
F.f. Jon Andersen Heisholt og Maren Hansdatters Johannes: Anne Hansd. Heisholt, Anne Jonsd. Heisholt, Gunder Kringlefet, Johannes Johannesen Heisholt, og Anders Jonsen Heisholt.


I 1854 ble denne eiendommen solgt til Hans Abrahamsen for 2.500 spd., med heftelse på årlige avgifter til:
1. Universitetet: Tilsvarende penger av 1 tønne bygg.
2. Årlig landskyld til Solum kirke på 3 spd. 64 skill.
Disse heftelsene ble slettet etter lov av 1939 § 1 nr. 6.

Hans Abrahamsen kjøpte gården med ovenstående heftelser, på auksjon for 250 spd., dat. 11 Mai, "Thinglæst" 9. Juni 1854.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 77. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Abrahamsen til John og Tollef Kjøstolssønner for 2.100 spd., dat. 14., thingl. 15. Okt. 1858."

"Skylddelingsforretning, hvorved l.nr. 14d (Tollef Kjøstolsens anpart) er udskilt, afholdt 27. og 28. juni, thinglæst 13. Okt. 1859."

Se Tollev Kjøstolsen på Ø. Heisholt(16).

Denne gårdparten av Ø. Heisholt besto nå av 52 mål.

Bonde, selveier
John Kjøstolsen Heisholt fra Prestegården på Nes i Sauherad f. 18/4-1821 d. 22/9-1891 på Heisholt, 70 år gml., s.a. Kjøstol Halvorsen og Mari Hansdatter.
g. i Holla 15/6-1860 m. Aaste Halvorsdatter fra Sannes øvre(12) f. 3/8-1829 d. 28/6-1897 på Heisholt av Bronkit, d.a. Halvor Helliksen Sannæs d.e.
Forlovere: "Kristen Hansen Sannæs og Hellik Halvorsen Sannæs."
1. Mari Johnsdatter f. 20/1-1862.
2. Margith Johnsdatter f. 24/7-1863 d. 26/1-1912 g.m. Ivar Torgrimsen f. 26/7-1856 d. 15/2-1952. Se Utsikten 38.
3. Ingeborg Johnsdatter f. 28/1-1866. Var i USA i nesten 50 år før hun kom tilbake.
4. Halvor Johnsen Heisholt f. 18/4-1869. Overtok gården.
6. Gunhild Johnsdatter f. 18/12-1872 g.m. Albert Abrahamsen.
Eier 1859.

F.f. Gaardm. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters Mari: Asloug Johnsd. Heisholt, Ingeborg Halvorsd. Sannæs, Tollev Kjøstolsen Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs, Halvor Halvorsen ditto.
F.f. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters
Margith: Margith Halvorsd. Sannæs, Ingeborg Halvorsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs, Gunder Christensen ditto, Johannes Halvorsen Sannæs.
F.f.
Gaardbr. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters Ingeborg: Margith Halvorsd. Sannæs, Mari Halvorsd. Vrk., Halvor Helliksen Sannæs, Skolelærer Christopher Hansen Saugbr., Johannes Halvorsen Sannæs.
F.f. Grdb. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters
Halvor: Margith Halvorsd. Vrk., Mari Halvorsd. Sannæs, Halvor Helliksen Sannæs ældre, Gunder Christensen Heisholt, Johannes Halvorsen Sannæs.
F.f. Grdm. John Kjøstolsen Heisholt og Aaste Halvorsdatters
Gunhild: Margith Halvorsd. Vrk., Mari Halvorsd. Brænne, Johannes Halvorsen Sannæs, Halvor Sivertsen Brænne, Halvor Halvorsen Sannæs.

John Kjøstolsen er registrert innflytta til Holla, sammen med sin bror Tollev, fra Nes i Sauherad våren 1858.

Til huset i 1875: Ugift Margit Christophersdatter f. ca. 1820 i Sauherad. "Ærnærer sig ved at Spinde."

Besetning 1875: 1 hest, 3 kuer, 1 kalv og 2 sauer.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"John Kjøstolsen var g.m. Aaste, datter av Margit og Halvor Sannes. De var begge Haugianere. Nesten utallige er de oppbyggelser, som i bortimot 50 år ble holdt i den store stua deres, som opptar heile bredda i hovedbygningen mot syd. Våningshuset med innboet etter Margit og John sto uforandra i 1952 og var det reine museum som viste hvordan jevne gårdbrukere utstyrte husa sine for 100 år siden."


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 77. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Kjøstolsens enke og arvinger til sønnen Halvor Johnsen for kr. 3.370 (samt føderåd til enka), dat. 7. Januar, thingl. 4. Febr. 1892."


Bonde, selveier
Halvor Johnsen Heisholt f. 18/4-1869 d. 4/1-1950.
Eier 1892. Ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 82b. Digitalarkivet.
"Skjøte, grunnbokført 22/12-1941 fra Halvor J. Heisholt til (søstersønn) Thorvald Heisholt (!Solberg?) for kr. 9.000,- (samt føderåd)."

Bonde, selveier
Thorvald Heisholt f. 17/2-1886 d. 18/9-1979, s.a. Ivar Torgrimsen.
Eier 1941. Ugift.

Kilde: Grunnbok for Holla.
"Dagbokført 29/3-1989, Arthur Heisholt f. 28/11-1899, i følge skjøte fra selvskiftende arvinger etter Thorvald Heisholt. Verdi kr. 240.000.-"

Arthur Nidvald F. Heisholt (Arthur Heisholt) f. 28/11-1899 d. 21/3-1994.
g.m. Olga Kristine f. 22/9-1897 d. 15/1-1971..
Eier 1989.

Herfra har det blitt utskilt en rekke hustomter siden 1862.


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Heisholt østre 16
Gnr 8 bnr 16. Gammelt løpenummer {14d, 14g}a.

Utskilt fra Ø. Heisholt(14) i 1859.

Småbruker, selveier
Tollev Kjøstolsen fra Prestegården i Nes, Sauherad f. 16/9-1824, s.a. Kjøstol Halvorsen og Mari Hansdatter.
g. i Holla 27/12-1860 m. Aslaug Johnsdatter fra Hegna under Graver i Valebø f. 6/3-1842, d.a. John Johannesen Hegna/ Milebund.
1. Kjøstol Tollevsen f. 6/2-1861.
Eier 1859.

Tollev Kjøstolsen er registrert innflytta til Holla, sammen med sin bror John, fra "Præstenkesætet Næs" (prestegården) i Nes, Sauherad våren 1858. Han bodde her i 3 år før han tok med seg familien for å søke lykken i Amerika. Han solgte eiendommen i 1862 til Gunder Christensen og emigrerte våren 1862 med kone og sin ett år gamle sønn. Med dem på reisen var konas søster, "Ingeborg Johnsdatter Milebon" fra Valebø f. 16/3-1847.
Kilde for avreise: Nils Buveruds emigrantlister.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 79. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tollef Kjøstolfsen til Gunder Christensen paa løbenr 14d for 975 spd., dat. og thinglæst 11. Febr. 1862."

Frihandler, huseier
Gunder Christensen fra Haug i Sauherad f. 13/6-1819, s.a. husmann Christen Gundersen Houg.
g. i Sauherad 2/6-1746 m. Ingeborg Hansdatter fra Kåsene i Sauherad f. 28/11-1815, d.a. husmann Hans Halvorsen Kaasene.
1. Ingeborg Kirstine Gundersdatter f. 6/2-1848 på Sannerholt.
Eier 1862.

F.f. Huusmand Gunder Christensen Sannerholt under Romnæs og Ingeborg Hansdatters Ingeborg Kirstine: Margith Halvorsd. Sannæs, Aaste Halvorsd. ditto, Halvor Helliksen ditto, Halvor Thygesen Sannerholt og Clemmet Nielsen ditto.

Gunder Christensen Houg og hustru er registrert innflytta til Sannerholt under Romnes høsten 1846.
De bodde på Sannerholt fram til han kjøpte denne eiendommen i 1862.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 79. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved  bnr 22 er udskilt fra løbenr. 14g, afholdt 30. juni, thinglæst 12. okt. 1866." Se Heisholtv. 9.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 79. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Køstolfsen til Gunder Christensen paa løbenr. 14g for 36 spd., dat. 12., thinglæst 13. Okt. 1866."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 79. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 17 er udskilt, afholdt 5., thinglæst 9. juni 1875." Se Lannav. 43.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 79. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 18 er udskilt, afholdt 5., thinglæst 9. juni 1875." Se Lannav. 45.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 79. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Christensen til Christen Christensen paa dette brug m.m. for 1450 spd., dat. 24. April 1873, thinglæst 6. Okt. 1875."

Småbruker, urmaker, selveier
Christen Christensen Heisholt fra Sannes nedre
"Kåsa" f. 23/5-1845, s.a. Christen Hansen Sannæs.
g. i Holla 8/7-1870 m. Liw Jørgensdatter fra Sannes øvre(5) f. 23/8-1850, d.a. Jørgen Halvorsen Sannæs.
Forlovere: "
Christian Christensen Stua og Jahn Johannesen Gravningen."
1. Gunhilde Christensdatter f. 11/1-1871.
0. f. 11/1-1871. Død etter 14 timer. Kjønn ikke nevnt.
2. Anne Marie Christensdatter f. 23/7-1872.
3. Jørgen Cornelius Christensen f. 2/7-1874.
4. Christen Toresius Christensen f. 4/1-1876.
5. Lovise Marie Christensdatter f. 2/4-1878.
6. Halvor Christensen f. 11/1-1881.
Eier 1873.

F.f. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters Gunhilde: Inger Christensd. Sannæs, Mari Evensd. Kringleføt, Christian Chr. Stua, Andreas Christensen Sannæs, Ole Jørgensen ditto.
F.f. Uhremager Christen Christensen Hægna og Liw Jørgensdatters
Anne Marie: Karen Christensd. Sannæs, Kari Olsd. Stua, Halvor Jørgensen Tufte, Hans Christensen Sannæs, Ole Jørgensen Sannæs. Hjemmedøbt af John Kjøstolsen Heisholt.
F.f. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters
Jørgen Cornelius: Aaste Nilsd. Sannæs, Karen Dorthea Jahnsd. af Brevig, Christian Christensen Stua, Ole Jørgensen Sannæs, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Grdb. Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters
Christen Toresius: Kari Olsd. Stua, Inger Maria Gunnuldsd. Sagb., Gunnuld Thorsen ditto, Hans Christensen Sannæs, Andreas Christensen ditto.
F.f. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters
Lovise Marie: Asloug Nilsd. Sannæs, Anne Marie Christiansd. Stua, Ole Jørgensen Sannæs, Gunnuld Thorsen Sagb., Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Grdb. Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters
Halvor: Asloug Nilsd. Kastet, Berthea Jahnsen af Brevig, Hans Christensen Sannæs, Christen Christiansen Stua, Skrædder Jahnsen af Brevig. Hjemmedøbt af Møllermester Hans Anundsen Sagbruget.

Til huset i 1875:
1. Tjenestepike Maren Andrea Christensdatter f. ca. 1859 i Holla.
2. Tjenestepike Thora Anette Andersdatter f. ca. 1864 i Holla.

Besetning 1875: 2 kuer, 1 kalv og 1 gris.

Denne familien bodde på plassen Hegna under Ø. Heisholt fra 1872 og under folketellinga 31/12-1875.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 79. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Christensen til Hans Gundersen Hvale for kr. 3.200, dat. 12., thingl. 19. April 1881."

Skolelærer, landhandler, bonde, selveier
Hans Gundersen Wale fra Sandnesmoen under Sandnes nedre f. 3/4-1842 d. i USA, s.a. Gunder Hansen Sannæsmoen.
g. i Holla 20/5-1868 m. Maren Karine Nilsdatter fra Vala nedre i Valebø f. 18/10-1845 d. i USA, d.a. Nils Gundersen Hvala.
Forlovere: "
Gunder Arvesen Vale og Nils Clemmetsen Sannerholt."
1. Nils Hansen f. 14/2-1869 på Vala.
2. Gunder Hansen f. 19/3-1871 på Vala.
3. Margrethe Hansdatter f. 25/1-1874 på Vala.
4. Christine Hansdatter f. 2/10-1876 på Vala.
5. Marthine Hansdatter f. 25/1-1879 på Vala.
6. Karen Hansdatter f. 9/6-1881 på Vala.
Eier 1881.

F.f. Skolelærer Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Nils: Maren Karine Nilsd. Vale, Johanne Marie Gundersd. Sannæsmoen, Gunder Hansen ditto, Nils Clemmetsen Sannerholt, Gunder Nilsen Vala.
F.f. Skolelærer Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Gunder: Kari Tollefsd. Sannæsmoen, Johanne Gundersd. Præstegaarden, Gunder Hansen Sannæsmoen, Gunder Christensen Heisholt, Halvor Sivertsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Magrethe: Ingebor Torjusd. Opsahl, Marie Halvorsd. Sannæsmoen, Gunder Christensen Vala, Ole Torjusen Opsahl, Halvor Helliksen Sannæs, Peder Pedersen Marum.
F.f. Gaardbruger Hans Gundersen Hvalen og Maren Karine Nilsdatters Christine: Gunder Hansen Sannæsmoen, Nils Christensen Lunde, Nils Nilsen Vala, Kari Larsd. Lunde, Marie Andersd. Dalen.
F.f. Gaardmand Hans Gundersen Vale og Maren Karine NIlsdatters Marthine: Mari Tollefsd. Vale, Ingebor Elise Sivertsd. Brænne, Gunder Sannæsmoen, Halvor Sivertsen Brænne, Søren Sivertsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Hans Gundersen Vala og Maren Karine Nilsdatters Karen: Maren Kirstine Jonsd. Sannæs, Ingebor Svennungsd. Skougen, Johannes Halvorsen Sannæs, Halvor Sivertsen Brænne, Halvor Helliksen Sannæs den Yngre.

Hans Gundersen ble utdannet lærer og arbeidet som det i noen år. Dermed prøvde han seg som landhandler en stund. Da han
gifta seg i 1868 fikk han tilgang til gården Vala nedre i Valebø og drev som bonde der til 1881. Da kjøpte han denne gården.
Han solgte den igjen året etter og emigrerte med sin familie til N. Amerika. Bestemmelsestedet for båten "Angelo" var Rio,
Wisconsin. De bosatte seg visstnok i en av Dakota-statene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 79. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Gundersen til Peder Olsen Kaste for kr. 3.800, dat. og thingl. 1. Martz 1882."

Småbruker, vognmann, selveier
Peder Olsen d.y. (Peder Olsen Heisholt) fra Nibb under Omtvedt f. 11/7-1836 d. 26/2-1913 på Heisholt av alderdom, s.a. Ole Johnsen Nib.
g. i Holla 6/6-1865 m. Karen Pedersdatter fra S. Jøntvedt(1) f. 25/10-1840 d. 23/6-1894 av selvmord, d.a. Peder Christensen Jøntvedt.
Forlovere: "
Jens Halvorsen Jelseth og Simon Simonsen Præstegaarden."
1. Maren Berthea Pedersdatter f. 10/11-1865 g.m. August Herman Halvorsen. Se Lannav. 43.
2. Ole Pedersen Heisholt f. 18/1-1868. Kontorist hos agent i Skien i 1891. Se Lannavegen 49.
3. Peder Pedersen Heisholt f. 4/6-1871 gaardsbrug og kjøring i Faderens tjeneste, f. 1871 i Holden.
4. Anne Karine Pedersdatter f. 20/6-1874.
5. Karl Pedersen f. 6/2-1877.
Eier 1882.

F.f. Inderst Peder Olsen Ytterbø og Karen Pedersdatters Maren Berthea: Karen Kristiansd. Skougen, Anne Kirstine  Pedersd. Jøntvedt, John Olsen Grinden, Hans Olsen Skougen, Hans Evensen Præstgrav.
F.f. Husm. Peder Olsen Helgenskoven og Karen Pedersdatters
Ole: Anne Kristine Pedersdatter Grønsten, Ingeborg Clausd. Bergen, Peder Christensen Jøntvet, Hans Andersen Grønsten, Christen Pedersen Jøntvedt.
F.f. Grdb. Peder Olsen Skougen og Karen Pedersdatters
Peder: Maria Knudsd. Værstad, Mari Evensd. Gjedeboen, Nils Johnsen Værstad, Hans Olsen Skougen, Hans Gunnmundsen Steenstad.
F.f. Grdb. Peder Olsen Vibeto og Karen Pedersdatters
Anne Karine: Anne Kirstine Pedersd. Jøntved, Berthe Maria Jonsd. ditto, Hans Andersen Grønnesten, Peder Olsen Texle, Arve Olsen Øgaarden. Hjemmedøbt 4. Juli af Nils Johannesen Namløs.
F.f. Grdb. Peder Olsen Vibeto og Karen Pedersdatters
Karl: Anne Kirstine Pedersd. Grinen, Karine Olsd. Fæhn, Hans Andersen Grønnesten, Anders Borgen, Ole Pedersen Texle.

Denne familien bodde tidligere et par år på plassen Helgenskauen. Deretter på Vipeto.

Leieboere i et hus på Peder Olsens gård i 1891:

Gråstensmurer ved kanalanlegget
Viktor Thunkvist fra Halsberg sogn i Sverige f. ca. 1857.
g.m. Birita Stina fra Dalskog sogn i Sverige f. 1851.
1. Jenny Thunkvist f. 1881 i Tomter (i Hobøl i Østfold?).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 79. Digitalarkivet.
"Skjøde fra de eneste og myndige arvinger efter Peder Olsen Heisholt til Peder P. Heisholt for kr. 4.000, dat. og thingl. 25. Juni 1913."

Selveier
Peder P. Heisholt herfra f. ca. 1871 d. 1962.
g.m. Thea Nilsdatter fra Kaste f. ca. 1874 d. 1960.
1. Nils Petter Heisholt f. 18/10-1916.
2. Karen Mimmi Heisholt.
Eier 1913.

Ytterbøe: Han oppførte en større gård nede ved Eidselva og bodde der.

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte av 22/12-1966, grunnbokført 25/1-1967, fra Karen Mimmi Heisholt til Nils Petter Heisholt på halvparten av denne eiendom for kr. 12.500.-"

Ubebodd skaustykke i 2019 av areal: 26 597 kvm.


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Heisholt østre 19
Gnr 8 - bnr 19.

Utskilt fra bnr 16 ved delingsforretning tinglyst 1/3-1882.

Adresse 2020: Heisholtv. 76.

Skyldmark 1882: 0 mark 61 øre. Areal 1974: 16 173 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 82. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Gundersen til John Tollefsen Fæn for kr. 1.000,- dat. og thingl. 1/3-1882.

Bonde, selveier
John Tollefsen Fæhn
.
Eier 1882. Se S. Fen(5) "Ødegården".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 82. Digitalarkivet.
"Gavebrev fra John Tollefsen til Tollef Olsen paa dette brug, dat. 9. Juni 1890, thingl. 3. Nov. 1894."


Tollef Olsen Fehn.
Eier 1894.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 82. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Tollef Fæhn til Gullik Nilsen Heisholt for kr. 12.000,- dat. 4/1-1929, tingl. 14/1-1929."

Gullik Nilsen Heisholt (Gullik Hovland) fra Hovland i Lunde f. 20/6-1893 d. 5/11-1957, s.a. Nils Hovland.
g.m. Valborg Grini fra Lunde f. 26/7-1900 d. 17/11-1970.
1. Nils Heisholt f. 7/6-1919 g.m. Marie Storhaug. En sønn: Leif Arild Heisholt.
2. Arne Heisholt f. 18/9-1922. Se Solhaug under Tufte(3)
3. Gunhild Pauline Heisholt f. 27/8-1927 g.m. Arnt Trygve Øyslebø. Overtok eiendommen.
Eier 1929.

Valborg Heisholt satt i uskifta bo fra november 1957.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for Nome 8/19.
"Skjøte av 3/2-1935 fra Valborg Heisholt til Gunhild Pauline og Arnt Trygve Øyslebø for kr. 46. 000,- på denne eiendom og bnr 42, samt gnr. 9 bnr 4."

Arnt Trygve Øyslebø (Arnt Øyslebø) fra Vigmostad, Aust Agder f. 28/7-1918.
g.m. Gunhild Pauline Heisholt herfra f. 27/8-1927 d. 18/12-2007.
Eier 1965.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Kringlefet - Kringleføt
Gnr 8 - bnr 76.

Gammel husmannsplass under Heisholt østre.

Gullik Levorsen, som var født på Graver i Valebø ca. 1627, bodde her mot slutten av 1600-tallet.
Husmann Jon Gulliksen bodde også her mot slutten av 1600-tallet.
Kilde: Skifte etter Anders Clausen på Brekke i Gjerpen 1698 (jfr. Halvor Sigurdsen).

En Peder Kringlefet var fadder i 1718.

Arbeider, husmann
Jon Olsen Kringleføt f. ca. 1668 bg. 31/8-1746. "Jon Olsen Kringelfæt, 78 Aar."
g1g i Holla 28/10-1736 m. Karen Andersdatter fra Gunnerud under Prestegården f. ca. 1702 bg. 18/10-1738. "Karen Kringelfætt, 36 Aar.", d.a. Anders Thomassen.
g2g i Holla 3/11-1740 m. Barbara Olsdatter f. ca. 1681 d. 13/11-1781."Barbara Olsdatter Strigen, formodentlig det ældste Menniske i denne Menighed, død den 13 Nov. siges at være noget over 100 Aar."
1. Ole dpt. 31/8-1738 bg. 29/9-1738. "Ole Jonsen Kringelfætt, 14 Dage."
Bruker ca. 1725.

F.f. Jens(Jon!) Kringelfætt og Karen Andersdatters Ole: Thomas Gunderud, Hans Hougen, Rasmus Eje, Berte Tvara, Anna Heisholt, Berte Houg yngre.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.
 

Hans første kone, Karen Andersdatter fikk et barn Anders før hun ble gift med Jon Kringlefet. Anders ble døpt i Holla kirke den 20/2-1735.
"Karen Andersdatters Uægte barn Anders. Faddere: Hans Tovsen Kolstad, Christen Klevsgaden, Kirsten Hougen, Maren Jentved. Moderen udlagde en reisende som hun ikke kiendte."

Se også Skifte etter Karen Andersdatter 1739 .

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2614a. Digitalarkivet.
"Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14de Octobr. tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og de 2de tilt sig
tagne Eedsvorne Laugrettes og Wurderings mænd Isach og Hans Tufte, været forsamlet paa pladsen Kringlefet under Heisholt østre i Holden Præstegield
beliggende, for der at Registrere og Wurdere samt Skifte og dele efter afgangne Jon Olsen, Jmellem den igienlevende Enckeqvinden Barbroe Olsdatter og den
Salige mands Arvinger, som er en Søster ved Navn Dorte Olsdatter g.m. Niels Sigulsen i Gierpen Sogn Boende, Som var fraværende.
Encken Declarerede og gav Skifte Retten til kiende, at hun var nødsaget at Selge en Koe til Johannes Heisholt for at Befordre sin Sal. Mands Begravelse og der-
fore hafde faaet 3 rdl - 2 ort hvilcket hun haabede Skifte Retten icke paalægger hende noget ansvar til Boet, helst det er sked til Nødværge.
Boets midler.
Sølf, Kaaber, Messing og Tin fandes icke udj Boet.
(Dette var et fattigslig skifte, men det gikk allikevel såvidt i pluss. G.S.)

Jernfanget.
1 Gryde Stecker i Bunden med halle (hank?) - 1 ort.
1 Smide sted (Smie) - 2 ort. 
1 Stor hammer - 16 sk.
1 tang - 12 sk.
1 Skrue sted - 1 rdl - 2 ort.
1 Smide belg gl. - 1 rdl.
1 Hug øxse - 16 sk.
1 Kiste med Enckelt laas - 1 rdl. - 12 sk.
1 Langt firkantet Bord med stole og Krack - 1 ort - 8 sk.
1 Vand Bøtte - 4 Sk.
1 Brygge Kar - 12 Sk.
1 Koe "Rensbot" paa Heisholt staaende for 4 rdl.
1 Mell holch - 8 sk.
1 Kiste med gl. Laas - 2 ort.
1 qvie "Marichol" - 1 rdl.
1 Liaae hos Jon Dyrud - 20 sk.
1 Bord skive - 16 sk.
1 Souge (sugge) som er bort bleven, mens formodentlig giennfindes - 3 rdl.
8 Tønder hafer à 1 ort - 10 rdl.
2 Læs fòr à 1 rdl. - 2 rdl.
2 Læs halm à 2 ort - 1 rdl.
Videre sagde Encken icke at være tilhørende eller Boet tilbeste vidste at anmelde.
Hvad pladsen Kringlefet
er angaaende, da sagde Encken at hændes Sal. Mand
i sit levende Live bortsolte Samme til Gunder Trondsen.
Borthæftende Gield.
1. Til Monsieur Bertel Bomhof - 6 rdl. - 23 sk.
2. Til Sønnen Ole Hansen for tienesteløn - 4 rdl.
3. Til Mad. Stabel - 3 rdl.
4. Hr. Suchov for dette aars Rettigheder - 2 rdl.
5. Til Halvor Halvorsen for en gt hafve - 1 ort - 12 sk.
6. Til Ledvor Tvet for toback - 1 ort 8 sk.
7. Til en fieldmand for Madvahre - 1 rdl.
8. Gunild Johannesd. for 6 allen Strie - 2 ort.
9. Berent Hønne - 16 sk.
10. Til Johannes Heisholt for 1quartell Byg - 1 ort - 12 sk.
11. Anders Jonsen for udestaaende Møderes arf efter Skifte brev af 12. Aug. 1739; 1 rdl - 3 ort - 17 sk.
12. Elias Danielsen Ligesaa en Rest, - 2 ort - 18 Sk.
Gield: 23 rdl. - 2 ort - 10 sk.
Boets Verdj: 27 rdl. 1 ort - 4 sk.

(Skifte avsluttet d. 22 Novmbr. 1746).

Dette skiftet er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 24.og 25.07.2018
.


Anders Kringelfæt er nevnt som fadder i 1737.
Maren (Hansdatter) Kringelfætt er nevnt som fadder fra 1737. Hun var trolig i tjeneste her, før hun ble gift med den neste brukeren.

Sagmester, leilending
Gunder Tronsen Kringlefet fra Saga f. ca. 1716 bg. 19/9-1764. "Saugmæster Gunder Tronsen Kringlefet, 48 Aar.", s.a. Tron Kjøstolsen. Se Familie 5 - Saga 1720.
g. i Holla 6/8-1741 m. Maren Hansdatter f. ca. 1722 bg. 16/5-1801. "Maren Hansd. Kringelfet, 79 Aar."
1. Hans Gundersen dpt. 1/9-1743. Se nedenfor.
2. Peder Gundersen dpt. 23/1-1746. Se Familie 5 - Saga 1801.
3. Tron Gundersen dpt. 10/11-1748. Se Familie 2 - Saga 1782.
4. Kjøstol Gundersen dpt. 30/5-1751. Se Olsbrygge under Stenstad i Helgen.
5. Ole Gundersen dpt. 27/11-1753. Konf. 1774 i Holla.
Bruker 1746.

F.f. Gunder Tronsen og Maren Hansdatters Hans: Mogns Olsen, Hans Pedersen, Isach Andersen, Maren Tronsd., Anna Torgusd.
F.f. Gunner Tronsen og Mari Hansdatters Peder: Mons Olsen, Jon Tronsen, Tolluf Pedersen, Mari Tronsd., Kirsti Rasmusd.
F.f. Gunder Tronsen og Maren Hansdatters Tron: Mogns Olsen, Anders Tronsen, Johannes Rasmusen, Maren Tronsd., Kirsten Rasmusd.
F.f. Gunder Tronsen og Maren Hansdatters Kiøstol: Hans Hougen, Mogns Olsen, Johannes Rasmusen, Anna Torgusd., Kirsten Rasmusd.
F.f. Gunder Tronsen og Maren Hansdatters Ole: Mogns Olsen, Anders Tronsen, Jon Tronsen, Maren Tronsd., Lisbet Mognsd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skiftedesignasjoner, sluttede, pakke 367 1720-1786. Statsark. Oslo.
Sted: Kringlefet under Heisholt vestre i Holden - 1765.
Gunder Tronsen, død. Enken Maren Hansdtr. og Børn:
1. Hans Gundersen 21 Aar.
2. Peder Gundersen 19 Aar. Formynder Jon Tronsen.
3. Tron Gundersen 16 Aar. Formynder Anders Haatvet.
4. Kiøstol Gundersen 13 Aar. Formynder Ole Torjussen.
5. Ole Gundersen 11 Aar. Formynder Morderen.
Laugverge for enken, Niels Olsen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Maren Hansdatter ble g2g m. Wellik Thomassen Ytterbøe. Se S. Ytterbø i Helgen.

Sagmester, leilending
Hans Gundersen Kringlefet herfra dpt. 1/9-1743 bg. 29/11-1804. "Hans Gundersen Kringlefet, 61 Aar."
g. ca. 1767 m. Kirsten Johannesdatter fra V. Heisholt(A) dpt. 2/3-1749 bg. 28/5-1805. "Kirsten Johannesd. Kringlefet, 59 Aar.", d.a. lensmann Johannes Gulliksen Heisholt.
1. Anne Hansdatter d.e. dpt. 3/4-1768 g1g m. enkemann Jørgen Gundersen Heisholt. Se Ø. Heisholt(4).
2. Gunder dpt. 15/4-1770 bg. 1/7-1770. "Gunder Hansen Kringelfæt, 10 Uger."
3. Gunder dpt. 20/4-1771 bg. 26/4-1772. "Gunder Hansen Kringelfæt, 1 Aar."
4. Maren Hansdatter dpt. 25/3-1773 g.m. Jon Andersen Heisholt. Se Ø. Heisholt(14).
5. Gunder dpt. 1/10-1775 bg. 11/2-1776. "Gunder Hansen Kringelfet, 19 Uger."
6. Kirsten Hansdatter dpt. 15/12-1776 g1g m. Anders Andersen. Se Gunnerud under Prestegården. Kirsten g2g m. Rasmus Pedersen Strømodden. Se Familie 18 - Saga 1822.
7. Johannes f. 24/2-1779 bg. 6/7-1779. "Johannes Hansen Kringelfet, 2 Mnd. 14 Dage."
8. Tron Hansen f. 13/5-1780 bg. 27/1-1805. "Tron Hansen Kringlefet, 25 Aar."
9. Anna f. 11/10-1782 bg. 6/3-1785. "Anna Hansd. Kringelfet, død af Mæslinger, 2 Aar 20 Uger 5 Dage."
10. Anna f. 28/6-1785 bg. 21/12-1787. "Anne Hansd. Kringelfet, hun døde af Blodgang, 2 Aar 25 Uger."
11. Kjøstol f. 29/4-1788 bg. 23/7-1788. "Kiøstol Hansen Kringelfet, 12 Uger 1 Dag."
12. Anne Hansdatter d.y.  f. 6/11-1789. Konf. 1805 i Holla.
13. Gunder Hansen f. 25/3-1791. Se nedenfor.

F.f. Hans Kringelfet og Kirsten Johannesdatters Anna: Wellich Yttrebøe, Jon Tronsen, Peder Kringelfet, Maren Yttrebøe, Ingebor Kaasen.
F.f. Hans Kringelfet og Kirsten Johannesdatters Gunder: Jon Tronsen, Peder Gundersen, Niels Heisholt, Maren Yttrebøe, Karen Heisholt.
F.f. Hans Kringelfet og Kirsten Johannesdatters Gunder: Lensm. Johannes W. Heisholt, Peder Kringelfet, Tron Kringelfet, Maren Tvara, Karen W. Heisholt.
F.f. Hans Kringelfet og Kirsten Johannesdatters Maren: Peder Gundersen, Tron Gundersen, Kiøstol Gundersen, Maren Hansd. Yttrebøe, Ingebor Hansd. Saugbr.
F.f. Hans Kringelfet og Kirsten Johannesdatters Gunder: Johannes Heisholt, Tron Gundersen, Kiøstol Gundersen, Maren Tvara, Karen Heisholt.
F.f. Hans Kringelfet og Kirsten Johannesdatters Kirsten: Kiøstol Gundersen, Tron Gundersen, Rasmus Heisholt, Margrethe Heisholt, Anna Hansd.
F.f. Hans Kringelfet og Kirsten Johannesdatters Johannes: Peder Tvara, Tron Gundersen, Christian Johannesen Heisholt, Magrethe Heisholt, Ingeborg Hansd. Saugbr.
F.f. Saugmæster Hans Kringelfet og Kirsten Johannisdatters Tron: Peder Gundersen Saugbr., Ole Kringelfet, Christian Frid. V. Heisholt, Anna Hansd. Saugbr., Sophia Christophersd. V. Heisholt.
F.f. Saugmester Hans Kringelfet og Kirsten Johannisdatters Anna
: Peder Gundersen, Ole Gundersen, Christian Friderich Heisholt, Anna Fischestien, Sophia V. Heisholt.
F.f. Saugmester Hans Kringelfet og Kirsten Johannisdatters Anna: Peder Gundersen Saugbr., Jørgen Heisholt, Johannes Johannessen V. Heisholt, Anna Hansd. Fiskestien, Anna Johannisd. V. Heisholt.
F.f. Hans Kringelfet og Kirsten Johannisdatters Kiøstol: Peder Gundersen Saugbr., Thron Fiskestien, Gunder Johannissen Heisholt, Anne Hansd. Fiskestien, Anne Hansd. Kringelfet.
F.f. Saugmæster Hans Kringelfet og Kirsten Johannisdatters Anne: Medhielper Peder Gundersen, Saugmester Tron Gundersen, Jørgen Gundersen Heisholt, Anne Hansd. Heisholt, Birthe Pedersd. Saugbr.
F.f. Saugmæster Hans Gundersen Kringelfet og Kirsten Johannisdatters Gunder: Peder Tvara, Jørgen Heisholt, Peder Gundersen Saugbr., Anne Hansd. Fiskestien, Maren Hansd. Kringelfet.

Skifte etter Hans Gundersen 1805.

Småbruker, arbeider, leilending
Gunder Hansen Kringelfet herfra f. 25/3-1791 d. 22/2-1830. "Gunder Hansen, Gaardmnd. Klingrefødt, 40 Aar. Styrtede ned af en Trappe i Monken og slog sig i hjel."
g. i Holla 2/11-1811 m. Anne Rasmusdatter fra V. Heisholt(7) f. 22/6-1789 d. 24/1-1867 på Kringleføtt som enke, 78 år gml., d.a. Rasmus Johannesen Heisholt.
1. Kirsten f. 4/9-1813 bg. 19/4-1814 på Kringleføtt.
2. Kirsten Gundersdatter f. 21/10-1815 g.m. Nils Rasmussen. Se Rønningen under Holla.
3. Hans Gundersen f. 2/3-1818. Overtok eiendommen.
4. Johannes f. 6/9-1820 d. 21/4-1821 på Kringleføtt.
5. Anne Sophie Gundersdatter f. 14/2-1822. Konf. i Holla 1836.
6. Margrethe Gundersdatter f. 3/1-1825 g.m. snekker Peder Tronsen. Se Familie 13 - Verket 1875.
7. Rasmus Gundersen f. 30/8-1827.
8. Gunder Gundersen f. 3/6-1830.
Bruker 1806.

F.f. Gunder Hansen Klingrefet og Anne Rasmusdatters Kirsten: Anne Hansd. Heisholt, Kari Rasmusd. Kringlefet, Rasmus Heisholt, Johannes Rasmussen Heisholt og Anders Johnsen Heisholt.
F.f.
Huusmand Gunder Hansen Klingreføt og Anne Rasmusdatters Kirsten: Kari Heisholt, Kari R. Heisholt, Christen Isachsen Saugbr., Rasmus Heisholt, Jon Heisholt og Johannes J. Heisholt.
F.f. Huusmand Gunder Hansen Klingreføt og Anne Rasmusdatters Hans: Anne Heisholt, Maria Heisholt, Rasmus Heisholt, Johannes Heisholt og Jon Olsen Wrk.
F.f. Huusmand Gunder Hansen Klingreføt og Anne Rasmusdatters Johannes: Kirsten Kolle, Maria Heisholt, Rasmus Heisholt, Peder Holtet og Anders Heisholt.
F.f. Huusmand Gunder Hansen Kringleføt og Anne Rasmusdatters Anne Sophie: Anne Steensd. Heisholt, Maria Rasmusd. Heisholt, Jon Heisholt, Peder Holtet og Jørgen Andreas Heisholt.
F.f. Huusmand Gunder Hansen Kringleføt og Anne Rasmusdatters Magrethe: Anne Hansd. Heisholt, Maria Rasmusd. Heisholt, Halvor Lommerud, Jon Delevje og Jørgen Andreas Heisholt.
F.f. Huusmand Gunder Hansen Klingreføt og Anne Rasmusdatters Rasmus: Anne Steensd. Heisholt, Kari Delevje, Rasmus Heisholt, Halvor Hougen og Jørgen A. Heisholt.
F.f. Gunder Hansen Kringlefødt og Anne Rasmusdatters Gunder: Karen Johnsd. Heisholt, Berthe Johnsd. Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt, Anders Johnsen Heisholt, Jørgen A. Nielsen Heisholt.

Skifte etter Gunder Hansen her i 1830.

Det var Halvor Christensen Haatvedt som eide Kringleføtt tidligere. I 1850 solgte han denne plassen på 33 mål til Hans Gundersen.

Småbruker, arbeider, selveier
Hans Gundersen Kringlefet herfra f. 2/3-1818.
g. i Holla 26/7-1846 m. Anne Marie Reiersdatter fra Plassen under Tveit f. 17/11-1823, d.a. Reier Tallaksen Pladsen.
Forlovere: "
Nils Rasmussen Rønningen og Johannes Rasmussen Heisholt."
1. Gunder Hansen f. 24/12-1846.
2. Maren Anne Hansdatter f. 29/12-1848.
3. Reier Hansen f. 24/6-1851.
4. Anne Marie Hansdatter f. 14/12-1853.
5. Hans Hansen f. 7/4-1856.
6. Sofie Hansdatter f. 18/10-1858.
7. Karen Kirstine Hansdatter f. 22/8-1861.
8. Johannes Hansen f. 8/11-1864.

Eier 1850.

F.f. Gaardmand Hans Gundersen Kringleføt og Anne Marie Rejersdatters Gunder: Maren Gurine Rejersd. Striken, Magrethe Gundersd. Kronborg, Niels Rønningen, Peder Tronsen Hougen, Rasmus Gundersen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.
F.f. Gaardmand Hans Gundersen Kringlefødt og Anne Maria Rejersdatters
Maren Anne: Kirsten Gundersd. Rønningen, Magrethe Johannesd. Heisholt, Peder Thronsen Kronborg, John Deelevje, Rasmus Johnsen Deelevje.
F.f. Gaardmand Hans Gundersen Kringleføt og Anne Marie Rejersdatters
Reier: Maren Gurine Rejersd. Striken, Helgine Tallaksd. Pladsen, Thor Striken, Peder Tronsen Wrk., Rasmus Johnsen Deelevje.
F.f. Gaardbruger Hans Gundersen Kringlefødt og Anne Marie Reiersdatters
Anne Marie: Magrethe Gundersd. Wrk., Maren Anne Hansd. Fiskestigen, Thor Striken, Peder Tronsen Wrk., Hans Johnsen Deelevje.
F.f. Gaardm. Hans Gundersen Kringleføt og Anne Maria Reiersdatters
Hans: Magrethe Gundersd Vrk., Ingebor Andersd. Præstegaarden, Nils Rasmusen Rønningen, Thor Striken, Lars Tollefsen Heisholt, Johannes Brynnildsen Furrustul.
F.f. Gaardm. Hans Gundersen Kringleføt og Anne Marie Reiersdatters
Sophie: Kirsti Gundersd. Rønningen, Maren Nilsd. ditto, Peder Tronsen Vrk., Smed Lars Tollefsen Heisholt.
F.f. Gaardm. Hans Gundersen Kringleføt og Anne Maria Rejersdatters
Karen Kirstine: Magrete Gundersd. Vrk., Maren Nilsd. Rødningen, Peder Thronsen Vrk., Nils Rasmussen Rødningen, Rejer Thorsen Striken.
F.f. Gaardbr. Hans Gundersen Kringleføt og Anne Mari Reyersdatters
Johannes: Mari Evensd. Kringleføt, Maren Anne Hansd. ditto, Nils R. Rønningen, Peder Thronsen Vrk., Gunder Hansen Præstegaarden.

Denne familien utvandret til N. Amerika våren 1868.

Seinere eiere:
O. P. Marum, som flytta til Kragerø og ble hotelleier.
K. Bjørndalen.
Ole Nirisen Roe.
Dr. Oscar Backe fra 1896 som kjøpte eiendommen på auksjon for kr. 10.125.
Sten Stensen.
Alfred Nilsen (1926).
Ingebret Bærland og Kjetil Runningen fra Seljord.


 


Kringlefet 1865
Kilde: Folketellinga 1865 for Holla. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.

Utskilte hustomter fra Kringlefet.

"Slaattet".
1865.

Skomaker, huseier(?)
Hans Olsen f. ca. 1826 i Holla.
g.m. Anne Olsdatter f. ca.
1. Ole Hansen f. ca. 1858.
2. Lisa Hansdatter f. ca. 1860.
3. Johan Hansen f. 4/11-1862. Ble lærer ved verket og organist i Holla kirke. Se Familie 12 - Verket 1891.
4. Nils Hansen f. ca. 1865.

"Heisholthegna".
1865.

Verksarbeider, inderst (leieboer)
Halvor Gundersen f. ca. 1816 i Holla.
g.m. Anne Saamundsdatter, Dennes Kone, 42, ditto.
Simon Halvorsen, Deres Søn, 8, ditto.
Gunder Halvorsen, ditto, 11, ditto.
Andrea Halvorsdatter, Deres Datter, 7, ditto.
Marenanne Halvorsdatter, ditto, 2, ditto.

Losjerende her i 1865: Urmaker Christen Christensen f. ca. 1845 i Holla. "Leier Huusværelse".


Kringlefet 1875
Kilde: Folketellinga 1875 for Holla. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og andre kilder.


| Familie 1 | Familie 2 | Familie 3 | Familie 4 |


Familie 1.
Kringlefedt 1875. Løbeno. (13 c,d)b.

Se Kringlefet(5).
 


Familie 2.
Kringlefedt 1875. Løbeno. (13 c,d)d. Siden 1886: 8/9.

Se Lannav. 121. Hundevadts landhandel.


 


Familie 3.
Kringlefedt 1875. Løbeno. (13 c,d)e.

Inderst, skreddersvenn
Theodor Olsen Lunde f. 1843 i Eiker.
g. i Holla 8/12-1871 m. enke Maria Hansdatter fra Namløshagen under Namløs f. 24/12-1826, d.a. Hans Eliassen og Anne Larsdatter.

Maria Hansdatter var enke etter Anders Halvorsen Bjørndalen. Se Bjørndalen under S. Fen.

Stesønner:
Anders Andersen f. 14/9-1863 i Bjørndalen.
Skredderlærling Andreas Andersen f. 10/1-1861 i Bjørndalen.

Lars Andersen, ugift, Skomager(mester?), Inderst, f. 1847 i Holden.
Halvor Andersen, ugift, Logerende, Skomagersvend, f. 1849 i Holden.

Fraværende:
Nils Andersen hos broderen i Porsgrund, Lars Andersens Broder, ugift, Skomagersvendf. 1851 i Helgen i Holden.

Ingen Kreature.


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Hegna
Gnr 8 - bnr 28. Løpenr. 15c.

Hegna er første(?) gang nevnt i 1739 som plass under Ø. Heisholt.

Arbeider, husmann
Anund Aadnesen Hægnen.
g.m. Rønnaug?
1. Hans Anundsen f. ca. 1682. Se Odden(1) under Eie øvre.
2. Maren Anundsdatter f. ca. 1688 g.m. Erik Rasmussen. Se nedenfor.
3. Karen Anundsdatter f. ca. 1690 g.m. Tollef Rasmussen Heisholt. Se Ø. Heisholt.
4. Mads Anundsen f. ca. 1692. Se Familie 9 - Saga 1720.
 

Møller, husmann
Erik Rasmussen fra Ø. Heisholt f. ca. 1681 bg. 3/1-1758. "Erich Rasmusen Møller, ved Holden, 77 Aar., s.a. Rasmus Christensen Heisholt.
g1g før 1711 m. Maren Anundsdatter (Mari Anundsdatter) herfra f. ca. 1688 bg. 11/5-1738. "Maren Anundsd. 50 Aar ringere 5 Mnd.", d.a. Anund Aadnesen Hægnen.

Erik Rasmussen gifta seg på nytt i 1749 og flytta med sine barn til Sagbruket, hvor han fikk jobb som møller. Se Familie 7 - Saga 1740.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1736 - 1740, side 285a.
Sted: Huusmandspladsen Hægna under østre Heisholt - 1739.
Mari Anundsdatter, død. Arvinger, Enckemanden Erich Rasmussen og deres sammenavlede levende Børn:
1. Rasmus Erichsen. Gift og Myndig.
2. Rønoug Erichsdatter 37 aar. Ugift.
3. Ingebor Erichsdatter g.m. Joen Andersen.
4. Mari Erichsdatter 16 aar.
5. Ingebor Erichsdatter d.y. 10 aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Arbeider, husmann
Rasmus Eriksen Hægnen fra Sagbruket dpt. 12/6-1718 bg. 9/2-1796. "
Rasmus Erichsen Hegnen, ved Holden, 76 Aar.", s.a. Erik Rasmussen. Se Familie 7 - Saga 1740.
g. i Holla 30/4-1739 m. Berthe Andersdatter f. ca. 1719 bg. 2/11-1780. "
Birthe Andersd. Hegnen, ved Holden, 61 Aar."
1. Maren dpt. 24/6-1739.
2. Anders Rasmussen dpt. 1/1-1741. Se Oterkjær under Susås.
3. Ole dpt. 5/5-1743.
4. Inger Rasmusdatter dpt. 12/4-1744 g.m. Thomas Andersen. Se Stoa under Eie øvre.
5. Erik dpt. 29/5-1746.
6. Aslaug Rasmusdatter dpt. 23/7-1747 g. i Holla 13/2-1782 m. Hans Andersen. Se Tvara (1801).
7. Maren dpt. 25/1-1750.
8. Maren Rasmusdatter dpt. 20/12-1751.
9. Erik Rasmussen (tvilling) dpt. 10/6-1753.
10. Kirsten Rasmusdatter (tvilling) dpt. 10/6-1753.
11. Thomas Rasmussen dpt. 6/4-1755.
12. Ole Rasmussen dpt. 7/8-1757. Se nedenfor.
13. Tollef Rasmussen dpt. 20/5-1762.
Bruker 1748.


F.f. Rasmus Hegnen og Berte Andersdatters Maren: Rasmus Ejestrand, Ole Torgusen, Rasmus Ejestrand, Rasmus Eje, Thale Hansd., Ronnev Hegnen.
F.f. Rasmus Hegnen og Marte(!) Andersdatters Anders: Svennum Nyhuus, Rasmus Ejestrand, Thale Larsd., Maren Gundersd.
F.f. Rasmus Erichsen og Berte Andersdatters Ole: Joh. Heisholt, Thomas Jentved, Ingebor Eje, Kirsten Yttingen.
F.f. Rasmus Erichsen Saugbr. og Berte Andersdatters Inger: Hans Pedersen, Gunder Tronsen, Halvor Bentsen, Thale Hansd., Karen Nielsd.
F.f. Rasmus Erichsen og Birthe Andersdatters Erich: Gunner Tronsen, Mads Anundsen, Hans Bentsen, Torgier Torsd., Kirsti Andersd.
F.f.
Rasmus og Birthe Hegnens Aslou: Gunner Heisholt, Ledvor Backen, Tellef Pedersen, Anne Torgiusd., Kirsten Andersd. Eje.
F.f. Rasmus Hegnen og Berthe Andersdatters Maren: Hans Pedersen, Hans Bentsen, Lars Matsen, Maren Kringlefæt, Guro Jonsd. Heisholt.
F.f. Rasmus Hegnen og Berte Andersdatters Maren: Hans Pedersen, Gunder Heisholt, Anind Matsen, Inger Hougen, Ingebor Erichsd. Heisholt.
F.f. Rasmus Hegnen og Berte Andersdatters 2de børn Erich. (og Kirsten): Hans Pedersen, Jon Tronsen, Hans Bentsen, Maren Kringlefæt, Guro Jonsd.
F.f. Rasmus Hegnens og Berte Andersdatters 2de børn (Erich og) Kirsten: Johannes Heisholt, Sivert Tollefsen, Annund Matsen, Targer Thorsd., Ingebor Erichsd.
F.f. Rasmus Hegnen og Berte Andersdatters Thomas: Gunder Tronsen, Anders Hansen Saugbr., Jon Kaasen, Targer Thoersd., Guro Jonsd. Heisholt.
F.f. Rasmus Hegnen og Berthe Andersdatters Ole: Lars Hansen Saugmæster, Annund Madsen, Maren Kringelfet, Dorthe Olsd., Maren Michelsd. Tvara.
F.f. Rasmus Hegnen og Berte Andersdatters Tollef: Lars Hansen, Ole Torgusen, Tollef østre Heisholt, Maren Kringelfet, Ingebor Erichsd.

Tømmermann, husmann
Ole Rasmussen Hegnen herfra dpt. 7/8-1757.
g. i Holla 28/3-1780 m. Lisbeth Christophersdatter f. ca. 1765.
Forlovere: "
Johannes Heisholt og Anders Tvara."
1. Margrethe f. 8/5-1780.
2. Berthe f. 15/12-1782.
3. Gunhild Olsdatter f. 9/10-1785.

4. Rasmus Olsen f. 26/9-1788. Se Familie 68 - Verket 1822.
5. Christopher Olsen f. 10/11-1791.
6. Maren Olsdatter (Marie Olsdatter) f. 25/5-1794 g.m. Rasmus Jensen. Se Familie 18 - Saga 1801.
7. Thomas Olsen f. 16/11-1797.
8. Kirsten (tvilling) f. 5/2-1801.
9. Maria (tvilling) f. 5/2-1801.
10. Anders Olsen f. 10/12-1802. Se Familie 18 - Verket 1835.
Bruker 1780.

F.f. Ole Rasmussen Hegnen og Lisbet Christophersdatters Margrethe: Rasmus V. Heisholt, Thomas Andersen, Ole Christophersen Holtebech, Anna Tvara, Aslou Hegnen.
F.f.
Ole Rasmussen Hegnen og Lisbet Christophersdatters Birthe: Hans Andersen Hegnen, Tollev Rasmussen Hegnen, Hans Rasmussen V. Heisholt, Anna Tvara, Anna Johannisd.
F.f. Ole Hegnen og Lisbet Christophersdatters
Gunnild: Hans Kringelfet, Hans Andersen paa Heisholt, Johannes Heisholt, Anna Tvara, Sophia Heisholt.
F.f. Ole Rasmussen Hegnen og Lisbet Christophersdatters 
Rasmus: Rasmus Heisholt, Gunder Johannissen Heisholt, Bent Thomæsen Wrk., Anna Christophersd. Tvara, Margrethe Hansd. Wrk.
F.f. Ole Rasmussen Hegnen og Lisbet Christophersdatters
Christopher: Hans Hansen Wrk., Anders Tvara, Johannes Andersen Tvara, Anne Hansd. Fiskestien, Aaste Christophersd. Heisholt.
F.f. Ole Rasmussen Hegnen og Lisbet Christophersdatters
Maren: Rasmus Heisholt, Johannes Gunerud, Brynild Rasmussen Hougen, Anne Christophersd. Tvara, Sophie Christophersd. Heisholt.
F.f. Ole Rasmussen Hegnen og Lisbet Christophersdatters 
Thomas: Johannes Gunerud, Ole Andersen Wrk., Johannes Andersen Tvara, Anne Johannisd. Heisholt, Margrethe Olsd. Hegnen.
F.f. Ole Rasmusen Hegnen og Lisbeth Christophersdatters Tvillinger
Kirsten (og Maria): Even Hansen Wrk., Rasmus Heisholt, Johannes Gunnerud, Anne Johannesd. Heisholt, Margrethe Olsd. Wrk.
F.f. Ole Rasmusen Hegnen og Lisbeth Christophersdatters Tvillinger (Kirsten og)
Maria: Johannes Andersen Tvara, Christopher Andersen Tvara, Gunnild Johannesd. Thore Halvorsd. Tvara.
F.f.
Ole Rasmussen Hegnen og Lisbeth Christophersdatters Anders: Ole Hammersmed og Marthe Larsd. Wrk. (+ foreldrene?)

Lisbeth Christophersdatter har kanskje flere søstere i bygda? Se Sophie Christophersdatter på V. Heisholt(7).
Se også Anne Christophersdatter Tvara og Aaste Christophersdatter på Heisholt.
Vi kan av fadderrekkene se at de hadde en bror Ole Christophersen på Holtebekk i Næss (ved Arendal).

Ole Olsen fikk auksjonsskjøte av Kirkedepartementet i 1850 og solgte samme året til H. O. Hansen Heisholt.

I 1886 er oppgitt at Hegna hadde skyld av 2 ort 1 skill., er seinere 0.62 mark. Arealet var 22 mål.
Husdyr: 1 ku og 2 sauer.


Småbruker, skomaker, selveier
Rasmus Johnsen Hegnen fra Delevje under V. Heisholt f. 30/1-1825 d. 18/7-1922, s.a. Jon Olsen Deelevje.
g. i Holla 18/2-1853 m. Margrethe Karine Johannesdatter fra V. Heisholt(7) f. 4/8-1830 d. 6/5-1910 på Hegna under Heisholt, d.a. Johannes Rasmussen Heisholt.
1. Karen Andrea Rasmusdatter f. 17/4-1853 g.m. John Andreassen. Se Familie 63a - Verket 1891.
2. Anne Sophie Rasmusdatter f. 12/4-1856.
3. Johanne Marie f. 1/12-1858.
4. Karen Maria Rasmusdatter f. 18/8-1862 g.m. Johannes Andreassen. Se Familie 63b - Verket 1891.
5. Anne Johanne Rasmusdatter f. 12/12-1865  g.m. Thor Halvorsen. Se nedenfor.
6. John Rasmussen f. 24/2-1869.
7. Johanne Sofie Rasmusdatter f. 19/6-1872.
8. Hanna Marie Rasmusdatter Hegna f. 2/3-1877. Drev "Heimdal kafè" i Skien.
Eier 1856.

F.f. Inderst Rasmus Johnsen Deelevje og Magrethe Karine Johannesdatters Karen Andrea: Aaste Hansd. Heisholt, Mari Halvorsd. Sanna, Johannes Rasmussen Heisholt, John Olsen Deelevje, Hans Johnsen ditto.
F.f. Inderst Rasmus Johnsen Heisholt og Magrethe Karine Johannesdatters
Anne Sophie: Kari Rasmusd. Deelevje, Johannes Rasmusen Heisholt, Anne Halvorsd. Sanda, Johannes Johannesen Heisholt, Hans Johnsen Deelevje.
F.f. Gaardbr. Rasmus Johnsen Hægna og Magrethe Karine Johannesdatters
Johanne Marie: Anne Sophie Johnsd. Vrk., Mari Anne Johannesd. Heisholt, Johannes Rasmussen Heisholt, John Olsen Deelevje, Hans Johnsen Deelevje.
F.f. Gaardm. Rasmus Johnsen Hægna og Magrete Karine Johannesdatters
Karen Maria: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Juvet, Johannes Rasmussen Heisholt, John Delevje og Barnets Fader.
F.f. Rasmus Johnsen Hægna og Magrete Carine Johannesdatters
Anne Johanne: Ingeborg Larsd. Hægna, Mari Anne Johannesd. Heisholt, Hans Johnsen Høgna, Andreas Johannesen Vrk.
F.f. Grdb. Rasmus Johnsen Heisholt-Hægna og Margrethe Karine Johannesdatters
John: Aaste Hansd. Heisholt, Karen Andrea Rasmusd. Hægna, John Olsen Deelevje, Hans Johnsen Hægna, Barnets Fader.
F.f. Grdb. Rasmus Jonsen Hægna og Margrethe Karine Johannesdatters
Johanne Sofie: Karen Jonsd. Vrk., Karen Andrea Rasmusd. Hægna, Rasmus Johansen Vrk., Barnets Fader, Hans Johannesen Heisholt.
F.f. Skomager Rasmus Jonsen Hægna og Margrethe Karine Johannesdatters
Hanna Marie: Barnets Moder, Karen Andrea Rasmusd., Barnets Fader, Andreas Johnsen Bakken og John Andreasen ditto.

Gårdens besetning i 1875: 1 ku, 1 kalv, 1 sau, 1 gris.

Thor Halvorsen Hegna (Thor H. Hegna) fra Danielskås under Susås f. 3/12-1866 d. 8/9-1953, s.a. Halvor Torkildsen Danielskaas.
g. i Holla 29/12-1891 m. Anne Johanne Rasmusdatter herfra f. 12/12-1865 d. 25/1-1950.
Forlovere: "
Jens Hansen Odden og Kristen Nilsen Sagbruget."
1. Hans Rudolf Hegna f. 1892. Døde ung.
2. Gudrun Margrethe Hegna f. 19/2-1895 d. 8/6-1996.
3. Hanna Lovise Hegna f. 24/11-1900 d. 26/11-1896 g.m. Anker Marenius Andreassen f. 21/12-1898 d. 3/2-1975. Kronborg ganle.
    Deres barn: 1. Torbjørn Ansten Andreassen, lønningskasserer hos Aall f. 20/10-1923 d. 12/9-2012, g.m. Alvilde Margrethe Aas Lindgren. Bodde på Ulefoss.
    2. Ragnhild Andreassen g.m. Asbjørn Johansen. Bodde i Skien.
Eiere 1922?

Jens Nilsen fra Kastet under Romnes f. 9/9-1901 i Seljord d. 8/10-1972, s.a. hotelleier Halvor Nilsen, Kastet.
g.m. Elise Noraberg fra Høydalsmo f. 1/8-1903 d. 25/7-1990.
1. Halvor Nilsen.
2. Julie Nilsen.
Eier 1946.

 


Hegna 1865 - 1875
Utleiebolig for "strandsiddere".

Verksarbeider, leieboer
Hans Johnsen fra Delevje under V. Heisholt f. 5/3-1837, s.a. Jon Olsen Deelevje.
g. i Holla 10/2-1860 m. Ingeborg Larsdatter f. 3/10-1835 i Sauherad, d.a. Lars Tollefsen Sauerkaasen.
Forlovere: "
Rasmus Johansen Wærket og Ole Johnsen Grinie af Lunde."
1. Karen Andrea Hansdatter f. 1/3-1861.
2. John Hansen f. 5/7-1863.
3. Lars Hansen f. 15/11-1865.
4. Anne Sophie Hansdatter f. 2/4-1868.
5. Gunhild Maria Hansdatter f. 1/11-1870.
Beboer 1865.

Hun er registrert innflytta fra Sauherad til Holla våren 1855.

F.f. Wærksarb. Hans Johnsen Delevje og Ingeborg Larsdatters Karen Andrea: Karen Johnsd. Vrk., Mari Johannesd. Heisholt, John Olsen Delevje, Rasmus Johansen Vrk., Rasmus Johnsen Hægna.
F.f. Inderst Hans Johnsen Delevje og Ingeborg Larsdatters
John: Ingeborg Abrahamsd. Grini, Ingeborg Tronsd. Hougen, Rasmus Johannesen Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Rasmus Johnsen Hægna.
F.f. Værksarb. Hans Johnsen Hægnen og Ingeborg Larsdatters
Lars: Mari Evensd. Kringleføt, Anne Andreasd. Vrk., Andreas Johannesen Vrk., Rasmus Johnsen Hægna, Abraham Olsen Grini (i Lunde).
F.f. Husm. Hans Johnsen Hægna og Ingeborg Larsdatters
Anne Sophie: Mari Evensd. Kringleføt, Anne Andreasd. Vrk., John Olsen Delevje, Rasmus Johnsen Hægna, Johannes Andreassen Vrk.
F.f. Hans Johnsen Hægna og Ingeborg Larsdatters
Gunhild Maria: Margrethe K. Johannesd. Hægna, Torine Rasmusd. Vrk., Rasmus Johnsen Hægna, Rasmus Johansen Vrk., Johan Rasmussen Vrk.

Denne familien finnes ikke i Holla i 1875.

Samme hus i 1875:

Snekker på Ulefos sagbrug, huseier
Knud Jacobsen fra Sauherad f. ca. 1833, s.a. Jacob Johnsen Myren under Hem.
g. i Holla 23/6-1865 m. Inger Steensdatter fra Hølen under Sagbruket f. ca. 1843, d.a. Steen Østensen Hølen. Se Familie 26 - Saga 1835.

Denne familien bodde på Briskemyr før de kom hit. Ingen barn født i Holla.

Dyrehold her i 1875: 1 Svin.

Losjerende:
Snekker, maler, sagbruksarbeider
Jørgen Stensen f. 28/5-1845 i Holla. Ugift.

Bror på besøk ved juletider 1875: "Flaademand" Sten Stensen f. ca. 1848 i Holla. Fast bosted: Gjerpen.
 

Trolig i 1910:
 

 


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Kåsa - Heisholtkaasa
Gnr 8 - bnr 8. Gammelt løpenr. (1875) {
13c, 13d, 15a} cb.

Gammel husmannsplass under Heisholt østre, som lå ved skauen ovenfor Odden.
Besto i 1866 av 19 mål dyrka mark samt noe beitemark.

Adresse 2022: Odden 22.

Skyldmark 0,09. Areal 1974: 27 217 kvm.

Arbeider, husmann
Hans Andersen
fra Tvedthegna under Tveit f. 23/3-1819, s.a. Anders Hansen Tvedthægna.
g. i Holla 28/8-1843 m. Maria Nilsdatter fra Plassen under Hovland i Lunde  f. 31/1-1821 d. 4/10-1865 på Kåsa under Heisholt, 44 år gml., d.a. Nils Thomassen Pladsen og Marte Andersdatter.
1. Anders Hansen f. 13/10-1841 g. i Holla 5/2-1866 m. Ingeborg Tronsdatter fra Haugen under Eie øvre. Emigrerte til N. Amerika våren 1868. De gifta seg godt voksne.
2. Nils Hansen f. 7/10-1843. Utvandret i april 1867 til N. Amerika med broren Even.
3. Maria f. 28/11-1843 d. 9/12-1843.
4. Even Hansen f. 8/3-1845. Utvandret i april 1867 til N. Amerika med broren Nils.
5. Ingeborg f. 28/6-1847.
6. Karen Hansdatter f. 2/7-1849 g.m. enkemann Anders Arvesen. Se Familie 2 - Odden 1865 under Eie øvre.
7. Kirsten Maria Hansdatter f. 14/4-1851.
8. Ole Hansen f. 22/8-1854.
Bruker ca. 1850.

F.f. Husmand Hans Andersen Tvedthægna og Maria Nielsdatters Anders(!) Andreas: Kari Gundersd. Holla, Marthe Andersd., ditto, Niels Hansen ditto, Anders Tvedthægnen Yngre, Gunder Andersen Tvedthægnen.
F.f.
Inderste Hans Andersen Romnæs og Mari Nielsdatters Niels: Kari Gulliksd. Romnæs, Kari Halvorsd. Fosse, Peder Knutsen Romnæs, Anders Andersen Tvedthægna og Niels Andersen ditto.
F.f. Inderst Hans Andersen Vibetoe og Maria Nielsdatters
Maria: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Svennung Wibetoe. Død 9. Decbr. uden at komme i Kirke."
F.f. Inderste Hans Andersen Romnæs og Mari Nielsdatters
Even: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Karen Pedersd. Romnæs, Peder Knutzen Romnæs, Gunder og Andreas Anderssønner Tvedthægna.
F.f. Huusmand Hans Andersen Tvedhægna og Mari Nilsdatters
Ingeborg: Ingeborg Nilsd. Tvedthægna, Kirsti Nilsd. Hægna, Johannes Halvorsen Lommerud, Gunder Andersen Wrk., Jens Nilsen Kaasa under Baxaas.
F.f. Inderst Hans Andersen Dagsrød og Mari Nilsdatters
Karen: Anne Torkelsd. Nyhuus, Anne Svensd. Wrk., Nils Jensen Kaasen, John Andersen ditto, Jens Nilsen Kaasen.
F.f. Huusmand Hans Andersen Kaasen under Heisholt og Mari Nilsdatters
Kirsten Maria: Anne Torkelsd. Storehoug, Maren Anne Carlsd. Krageføt, Nils Jensen Trættekaasen, Jens Nilsen ditto, Nils Nilsen ditto.
F.f. Huusmand Hans Andersen Kaasa under Heisholt og Mari Nilsdatters
Ole: Magrethe Olsd. Trættekaasen, Ingebor Andersd. Tvedthægna, Jens Nilsen Kaasen, Anders Andersen Tvedthægna, Peder Andersen ibid.

Denne familien flytta en del rundt. I 1849 bodde de på Dagsrud og fra 1851 bodde de på Kåsa under Heisholt.
Enkemann Hans Andersen (61) og 2 barn; Ole Hansen(17) og "Kjerstin" Hansen(20) er registrert utvandra til New York i juli 1871 med damp-
skipet "Hero".

Barn nr. 1, Anders Hansen, ble ved vielsen feilskrevet som Andreas Hansen. Presten har riktignok senere forsøkt å rette det opp, men det ble bare kluss. Han er ført som Anders ved dåp i både kirke- og klokkerbok. Samme ved konfirmasjonen. (G.S.)

Smed
Andreas Johnsen Lindgren fra Haugbakken under Prestegården f. 10/3-1845 d. 2/10-1927 på Kåsa av tuberkulose, s.a. Jon Nilsen Lindgreen.

g. i Holden 18/6-1869 m. Inger Jonsdatter (Ingerid Jonsd.) fra Flåbygd f. 26/4-1850 i Lunde d. 27/8-1923 på "Odden" av "Galdesten", d.a. Jon Andersen.
Forlovere: "
Ole Johnsen Lindgreen og Christen Stensrud."
1. John Andreassen Lindgren (John A. Lindgren) f. 2/10-1869 d. juni 1945 g.m. Inger Marie f. 2/6-1873 d. 3/11-1958. Han var minerer ved kanalanlegg i 1891. Gravlagt på Pollen kirkegård.
2. Gustav Andreassen Lindgren (Gustav A. Lindgren) f. 26/1-1872 d. 10/2-1943 g.m. Martha f. 6/10-1907 d. 6/4-1974. Var minerer ved kanalanlegg i 1891. Bodde på Skotfoss. Gravlagt på Pollen kirkegård.
3. Marie Andreassen Lindgren f. 6/8-1878. Hun fikk en sønn Andreas (Hansen) Lindgren f. 8/9-1901. Han bodde her med sin mor og besteforeldre i 1910.
4. Andreas Lindgren f. 9/7-1880 d. 5/12-1954 g.m. Klara E. f. 5/7-1879 d. 24/9-1935. Bodde på Skotfoss. Gravlagt på Pollen kirkegård.
5. Ingvald Lindgren f. 31/1-1887 d. 29/11-1969 g.m. Mathilde f. 10/10-1884 d. 1/5-1941. Bodde på Skotfoss. Gravlagt på Pollen kirkegård.
Bruker i 1874.

F.f. Smed Andreas Johnsen Lindgreen Haubakken og Ingrid Johnsdatters John: Ingeborg Kirstine Tomasd. Haubakken, Johanne Halvorsd. Gladhuus, Ole Johnsen Lindgren, Nils Johnsen Lindgren, Carl Johnsen Lindgren.
F.f. Andreas Johnsen Odden og Ingrid Johnsdatters
Gustav: Ingeborg Thomasd. Haugbakken, Else Iversd. ditto, Jon Lindgreen, John Jonsen Lindgreen, Nils Johnsen Lindgreen, Carl Jonsen Haugbakken.
F.f. Smed Andreas Johnsen Lindgren og Inger Johnsdatters
Marie: Barnets Moder, Karen Thorsd. Striken, Nils Johnsen Lindgren, John Lindgreen og Andreas Thorsen Striken.
F.f. Smed Andreas Jonsen Stranden(37) og Inger Johnsdatters(31)
Andreas: Barnets Moder, Karen Thorsd. Striken, Ole Johnsen Lindgren, Svend Johnsen Kringlefødt, Ole Thorsen Striken.

Under folketellinga 1875 var denne familien registrert bosatt på Eiestranda under Eie øvre.
Dette må ha vært en unøyaktig plassering gjort av listeføreren.

1891: Andreas Lindgreen var "Smed ved Bandak - Nordsø Kanalanlæg."
1910: "Smed ved jernverk."

Husmann (1860), småbruker, selveier, gårdsarbeider (1891)
Anders Nilsen Kaasa fra Lia under Håtveit i Nes, Sauherad f. 5/1-1831 d. 9/11-1904 på Kåsa av "Kræft.", s.a. Nils Jensen Lia og Mari Torstensdatter.
g1g i Nes krk. 12/3-1857 m. Margith Halvorsdatter fra Nes, Sauherad f. 6/8-1815 d. 3/11-1878 på (Almand-) Kåsa, 63 år gml.
g2g i Lunde krk. 22/10-1880 m. Kirsti Olsdatter fra Smådalen i Lunde f. 12/6-1840 d. 27/1-1901 på Kåsa av "Tæring.", d.a. Ole Sveinungsen Skottet og Ingri Evensdatter.
Forlovere: "Sveinung A. Nilsen Strand og Thor Hvalen."
1. Mari Andersdatter Kaasa f. 30/10-1857 i Nes, Sauherad g.m. Søren Reiersen, Nes.
2. Nils Andersen Kaasa f. 24/12-1860 på "Heisholtkaasa". Bodde hjemme i 1891, som "Enslig losjerende, sygelig Person, smaat haandarbeider, lever forresten af en lille Kapital."
Barn i 2. ekteskap:
3. Ole Martin Andersen Kaasa f. 14/11-1883. Se nedenfor.
Bruker 1860. Eier 1883.

F.f. Husm. und. Haatvedt Anders Nielsen Lia og Margith Halvorsdatters Mari: Dordi Gregarsd. Haatvedt, Signe Olsd. Præstholt, Halvor Eilefsen Søboden, Gurine Evensd. Aarnæs, Jens Rasmussen Brattestaa.
F.f. Husmand Anders Nilsen Heisholtkaas og Margith Halvorsdatters
Nils: Aaste Halvorsd. Heisholt, Mari Halvorsd. Graver, Barnets Fader, Jens Nilsen Heisholt, Jens Carlsen Heisholt.
F.f.
Arbeider Anders Nilsen Kaasen(53) og Kirsti Olsdatters(46) Ole Marthin: Ingri Svennungsd. Kaasa, Mari Andersd. Kaasa, Johannes Tronsen Haugen, John Olsen Delevje og Nils Andersen Kaasa.

Nils Andersen fikk skjøte av søsteren og faren i 1904. Han døde litt seinere og skjøtet gikk til broren Ole Martin.

Småbruker, selveier
Ole Martin Andersen Kaasa herfra f. 14/11-1883.
g. i Lunde krk. 3/3-1911 m. Tone Marie Gunleiksdatter fra Barlaug i Lunde f. 30/1-1890, d.a. skomaker Gunleik Nilsen Barlaug.
Forlovere: "Halvor Slaattun og Nils Barlaug."
1. Klara Gunhild f. 24/1-1913 d. tidlig.
2. Kirsti Gunhilde Kaasa f. 7/12-1913.
3. Gunda Anette Kaasa f. 4/11-1915.
4. Anders O. Kaasa f. 11/11-1917. Se nedenfor.
5. Inga Marie Kaasa f. 20/2-1920.
6. Gunvald Kaasa f. 14/4-1921.
Eier før 1920.

F.f. Gbr. Ole Andersen Kaasa og Tone Gulliksdatters Klara Gunhild: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 24/1 af Jordmor H. Haserud. (Barnet døde før bekreftelse i kirken. G.S.)
F.f.
Gbr. Ole Andersen Kaasa og Tone Gulliksdatters Kirsti Gunhilde: Forældrene, Sliberiarb. Torvald Hansen Vrk., Pige Gunhild Barlaug i Lunde.
F.f.
Gbr. Ole Andersen Kaasa (f.1883) og Tone Marie Gulliksdatters (f.1890) Anders: Forældrene, Arb. Nils Barlaug, Kone Karen Fagerberg.
F.f. Gbr. Ole Andersen Kaasa og Tone Marie Gudliksdatters 
Gunda Anette: Faderen, Arb. Nils Barlaug, Moderen, Pige Gunhild Barlaug.
F.f.
Gbr. Ole Martin Andersen Kaasa og Tone Marie Gulliksdatters Inga Marie: Forældrene, Nils Barlaug, Pike Karen Karlsd. Saga i Lunde.
F.f.
Gbr. Ole Martin Andersen Kaasa, Kåsa og Tone Marie Gulliksdatters Gunvald: Forældrene, Jernbanearb. Nils Barlaug og Frk. Frida Fagerberg.

Møbelsnekker, leieboer
Rudolf Anker Fagerberg (Anker Fagerberg) herfra f. 7/1-1893 d. juni 1948, s.a. Aron Fagerborg.
g. i Holla 1/7-1916 m. Karen Olette Skau fra Andebu, Vestfold f. 16/6-1895 d. 18/7-1924 av "Tæring.", d.a. bonde Edvard Johannesen Skau.
Forlovere: "Anlegsarb. Jørgen Johannesen Striken og beslagsmed Karl Knudsen Dagsrud."
1. Eva Charlotte (tvilling) f. 22/4-1918 d. 27/4-1920 på Ulefos av "Lungebetændelse."
2. Anna Elisabeth (tvilling) (Lill Anna) f. 22/4-1918.
3. Aron Edvard Georg f. 28/2-1923 d. 26/12-1985 Veblungsnes, Møre og Romsdal, g.m. Alvilde Brate Hagen f.
4. Karen Eva f. 17/7-1924 d. 19/10-1924.

F.f. Møbelsnekker Rudolf Anker Fagerberg (f.1893), Odden og Karen Olette f. Skaus (f.1895) Eva Charlotte: Fru Walle, Jenny Fagerberg, Anker Fagerberg, Viggo Fagerberg.
F.f. Møbelsnekker Rudolf Anker Fagerberg (f.1893), Odden og Karen Olette f. Skaus (f.1895) 
Anna Elisabeth: Fru Anna Fagerberg og Sykepleier Frida Fagerberg, Aron Fagerberg, Harald Torsberg.
F.f.
Møbelsnekker Rudolf Anker Fagerberg (f.1893), Odden og Karen Olsdatters (f.1895) Aron Edvard Georg: Snekkermester Aron Fagerberg og hustru Anne Fagerberg, Hedvig og Viggo Fagerberg.


Anders O. Kaasa herfra f. 11/11-1917.
 


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Almankåsa - Almankaasa
Boplasser under Ø. Heisholt.

Familie 1.
Almankåsa 1865.

Husmann (1860), småbruker, selveier, gårdsarbeider (1891)
Anders Nilsen Kaasa fra Lia i Nes, Sauherad f. ca. 1830 d. etter januar 1891.
g1g m. Margit Halvorsdatter fra Nes i Sauherad f. ca. 1830?
g2g m. Kirsti Olsdatter fra Smaadalen i Lunde i Tel. f. ca. 1840 d. etter jan. 1891.
1. Mari Andersdatter Kaasa g.m. Søren Reiersen, Nes.
2. Nils Andersen Kaasa f. 24/12-1860 på "Heisholtkaasa". Bodde hjemme i 1891, som "Enslig losjerende, sygelig Person, smaat haandarbeider, lever forresten af en lille Kapital."
Barn i 2. ekteskap:
3. Ole Martin Kaasa f. 1883.
Bruker 1860. Eier 1883.

F.f. Husmand Anders Nilsen Heisholtkaas og Margith Halvorsdatters Nils: Aaste Halvorsd. Heisholt, Mari Halvorsd. Graver, Barnets Fader, Jens Nilsen Heisholt, Jens Carlsen Heisholt.

Nils Andersen fikk skjøte av søsteren og faren i 1904. Han døde litt seinere.

Ole Martin Andersen Kaasa herfra f. ca. 1883 d. 1961.
g.m. Tone Gulliksdatter fra Barlaug i Lunde f. ca. 1890 d. 1931.
1. Kirsti Kaasa g.m. Jørgen Enggrav i Lunde.
2. Gunda Kaasa g.m. Hans Johansen Heisholt.
3. Anders Olsen Kaasa g.m. Gudrun Taraldlien. Bodde på Kaste.
4. Inga Kaasa g.m. John Nilsen. Bodde på Flekkerøy.
5. Gunvald Kaasa g.m. Marie Apalnes i Lunde.
Eier

Anders Olsen Kaasa.
Eier 1948.

 


Familie 2.
Almankåsa 1865.

Verksarbeider, husmann
Hans Jensen fra Heggemoen(A) under Tvara f. 15/12-1834, s.a. Jens Jacobsen Hæggemoen.
g.m. Marie Olsdatter fra Lunde? f. ca. 1835..
1. Jens Hansen f. 2/8-1859.
2. Else Marie Hansdatter d. ca. 1862.
3. Ole Hansen f. 1865.


Losjerende, ugift skomaker her i 1865: Christen Hansen f. ca. 1842 i Holla.

F.f. Huusmand Hans Jensen Hæggemoen og Mari Olsdatters Jens: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Gunnild M. Jensd. ditto, Jacob Jensen Øgaarden, Ole Andersen Kaasa, Christen Jensen Hæggemoen.

 

 


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


Lindgren - Kåsa
Gnr 8 - bnr 39.

Smed
Andreas Johnsen Lindgren fra Haugbakken under Prestegården f. 10/3-1845 d. 2/10-1927 på Kåsa av tuberkulose, s.a. Jon Nilsen Lindgreen.

g. i Holden 18/6-1869 m. Inger Jonsdatter (Ingerid Jonsd.) fra Flåbygd f. 26/4-1850 i Lunde d. 27/8-1923 på "Odden" av "Galdesten", d.a. Jon Andersen.
Forlovere: "
Ole Johnsen Lindgreen og Christen Stensrud."
1. John Andreassen Lindgren (John A. Lindgren) f. 2/10-1869 d. juni 1945 g.m. Inger Marie f. 2/6-1873 d. 3/11-1958. Han var minerer ved kanalanlegg i 1891. Gravlagt på Pollen kirkegård.
2. Gustav Andreassen Lindgren (Gustav A. Lindgren) f. 26/1-1872 d. 10/2-1943 g.m. Martha f. 6/10-1907 d. 6/4-1974. Var minerer ved kanalanlegg i 1891. Bodde på Skotfoss. Gravlagt på Pollen kirkegård.
3. Marie Andreassen Lindgren f. 6/8-1878. Hun fikk en sønn Andreas (Hansen) Lindgren f. 8/9-1901. Han bodde her med sin mor og besteforeldre i 1910.
4. Andreas Lindgren f. 9/7-1880 d. 5/12-1954 g.m. Klara E. f. 5/7-1879 d. 24/9-1935. Bodde på Skotfoss. Gravlagt på Pollen kirkegård.
5. Ingvald Lindgren f. 31/1-1887 d. 29/11-1969 g.m. Mathilde f. 10/10-1884 d. 1/5-1941. Bodde på Skotfoss. Gravlagt på Pollen kirkegård.
Bruker i 1874.

F.f. Smed Andreas Johnsen Lindgreen Haubakken og Ingrid Johnsdatters John: Ingeborg Kirstine Tomasd. Haubakken, Johanne Halvorsd. Gladhuus, Ole Johnsen Lindgren, Nils Johnsen Lindgren, Carl Johnsen Lindgren.
F.f. Andreas Johnsen Odden og Ingrid Johnsdatters
Gustav: Ingeborg Thomasd. Haugbakken, Else Iversd. ditto, Jon Lindgreen, John Jonsen Lindgreen, Nils Johnsen Lindgreen, Carl Jonsen Haugbakken.
F.f. Smed Andreas Johnsen Lindgren og Inger Johnsdatters
Marie: Barnets Moder, Karen Thorsd. Striken, Nils Johnsen Lindgren, John Lindgreen og Andreas Thorsen Striken.
F.f. Smed Andreas Jonsen Stranden(37) og Inger Johnsdatters(31)
Andreas: Barnets Moder, Karen Thorsd. Striken, Ole Johnsen Lindgren, Svend Johnsen Kringlefødt, Ole Thorsen Striken.

Under folketellinga 1875 var denne familien registrert bosatt på Eiestranda under Eie øvre.
Dette må ha vært en unøyaktig plassering gjort av listeføreren.

1891: Andreas Lindgreen var "Smed ved Bandak - Nordsø Kanalanlæg."
1910: "Smed ved jernverk."


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Sjesmo |
| Hustomter |
 


Skedsmo - Sjessmoen
Under bnr 1.

Boplassen Skedsmo/ Skjedsmo eller Sjessmoen nevnes ikke før i 1854.
 

Skogsarbeider, husmann
Nils Nilsen
fra Trettekås under Baksås
f. 1/8-1834, s.a. Nils Jensen Trættekaas.
g1g i Holla 13/7-1852 m. Maren Anne Carlsdatter fra Kråkeføtt f. 9/4-1826 d. 29/3-1855 på Sjessmoen, 30 år gml., d.a. Carl Christian Reiersen.
Forlovere: "
Halvor Thorsen Baxaas og Halvor Stenersen Baxaas."
g2g m. Gro Olsdatter fra Kviteseid f. ca. 1831.
1. Nils Nilsen f. 22/9-1852.
2. Anne Nilsdatter f. 24/7-1854.
Barn i 2. ekteskap:
3. Ole Markus f. 25/1-1864.
4. Ole Markus Nilsen f. 4/7-1865.
5. Hans Carl f. 10/3-1868.
Bruker 1854 - 1855.

F.f. Inderst Nils Nilsen Otterkjær og Maren Anne Carlsdatters Nils: Kirsti Bentsd. Baxaas, Magrethe Olsd. Wrk., Halvor Halvorsen Baxaas, Jens Nilsen Kaasen, Jens Carlsen Otterkjær.
F.f. Huusmand Nils Nilsen Skedsmoen og Maren Anne Carlsdatters
Anne: Magrethe Olsd. Kaasa, Anne Kjøstelsd. Daxrød, Nils Trættekaasen, Carl Reiersen Otterkjær, Jens Carlsen Tufte.
F.f. Husm. Nils Nilsen Kaasen og Gro Olsdatters
Ole Marcus: Barnets Moder, Taran Haraldsd. Baksaas, Knud Halvorsen Baksaas, Carl Reyersen, Jens Nilsen Heisholt.
F.f. Husm. Nils Nilsen Kaasen og Gro Olsdatters
Ole Markus: Aaste Olsd. Baksaas, Taran Haraldsd. ditto, Knud Halvorsen Baksaas, Jens Nilsen Evjen, Halvor Svennungsen Evjen.
F.f. Husm. Nils Nilsen Kaasa pr. Baksaas og Gro Olsdatters
Hans Carl: Aaste Olsd. Baksaas, Anne Jensd. Heisholtevjen, Nils Jensen Kaasa, Jens Nilsen Heisholtevjen, Peder Halvorsen Baksaas.

Denne familien bodde som nygifte først for kortere tid på Oterkjær nedre under Susås.
Under folketellinga 1865 hadde Nils flytta med sin nye kone og tilsammen 3 barn, til hans far på Trettekås.

Skogsarbeider, husmann
Nils Jensen Skedsmoen fra Stua under Baksås f. 27/4-1830 på Sandbakken under Baksås d. 4/8-1905 på "Skjedsmoen", s.a. Jens Hansen Stua.
g1g i Holla 9/5-1856 Kari Thorsdatter fra Kornkåsa under Fosse f. 1/5-1831 på Kåsa under Gåserud i Lunde d. 16/4-1871 på "Sjesmoen", "24 timer efter forløsningen.", d.a. Thor Jensen Kornkaasa.
Forlovere: "Ole Gundersen Qværndokken og Aadne Thorsen Kornkaasa."
g2g i Lunde kirke 13/9-1878 m. Marthe Olsdatter fra Ødegården (Øygarden) i Lunde f. 15/8-1844 i Lunde d. 27/4-1916 på "Skjetsmoe", d.a. Ole Svenungsen Ødegaarden.
Forlovere: "Skomager Ole Olsen Baxaas og Nils Nilsen Trettekaasa."
1. Thor Nilsen f. 15/8-1856 på Stua.
2. Karen Kirstine f. 18/10-1859 på "Sjesmoen."
3. Jens Nilsen f. 2/4-1862 på "Skjesmoen."
4. Hans f. 7/4-1864 d. 7/4-1864 på "Skedsmoen".
5. Nils f. 9/3-1865 d. 25/3-1865 på "Skedsmoen".
0. Dødfødt pigebarn f. 18/2-1866.
6. Karen Kirstine Nilsdatter f. 13/3-1867 g.m. Thor Olsen Odden. Se Familie 6 - Odden 1900. Odden ligger under Eie øvre.
0. Dødfødt pigebarn f. 3/4-1869.
0. Dødfødt barn f. 15/4-1871.
Barn i 2. ekteskap:
7. Carl Nilsen f. 14/12-1878 d. 25/6-1895 på "Skjæsmo".
8. Ole Marthinius Nilsen f. 19/1-1881.
9. Thora Jensine Jensen f. 23/10-1885.
Bruker 1858.

F.f. Inderst Nils Jensen Stua under Baxaas og Kari Thorsdatters Thor: Ingebor Jensd. Qværndokken, Kari Pedersd. Hougen, Ole Gundersen Qværndokken, Østen Steensen Hølen, Andrea Jensine Stua.
F.f. Huusmand Nils Jensen Sjesmoen og Kari Torsdatters Karen Kirstine: Kirsten Halvorsd. Kornkaasen, Anne Kirstine Nilsd. Romnæs, Aane Thorsen Kornkaasen, Ole Gundersen Qværndokken, Andreas Jensen Stua.
F.f. Nils Jensen Skedsmoen og Kari Thorsdatters Jens: Barnets Moder, Karen Thorsd. Dagsrød, Knud Ellevsen Vrk., Aadne Thorsen Kornkaasa og Barnets Fader.
F.f.
Nils Jensen Skedsmoen og Kari Thorsdatters Hans: (Ingen faddere) Hjemmedøbt 7/4 ved Gjordemoderen, død 7/4-1864 uden at komme i Kirke.
F.f. Husm. Nils Jensen Skedsmoen og Kari Knudsdatters
Karen Kirstine: Kirsten Halvorsd. Kornkaasen, Kari Hansd. Eiestranden, Aadne Thorsen Kornkaasen, Ole Gundersen Qværndokken, Anund A. Dagsrød.
F.f. Husm. Nils Jensen Sjesmoen og Marthe Olsdatters
Carl: Ingeborg Jensd. Qværndokken, Kari Hansd. Ulefos, Ole Gundersen Qværndokken, Jens Olsen ditto, Jens Hansen Odden.
F.f. Husm. Nils Jensen Sjesmoen og Marthe Olsdatters
Ole Marthinius: Anne Maria Christensd. Evjen, Anne Olsd. Qværndokken, Ole Gundersen ditto, Jens Hansen Odden, Nils Jensen Sjesmoen.
F.f. Husmand Nils Jensen Sjesmoen og Marthe Olsdatters
Thora Jensine: Maren Thorsd. Odden, Karen Nilsd. Sjesmoen, Nils Jensen Sjesmoen, Jens Hansen Odden, Christen Nilsen Odden.

Nils Jensen var enkemann under folketellinga 1875. Da hadde de 2 kuer og 3 sauer på plassen.


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Heisholtevja 1875 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |
 


Heisholtevje - Evja
Boplasser under Ø. Heisholt.

Hjulmaker, murmester, inderst (leieboer)
Anders Andersen fra Tvedthegna under Tveit f. 6/4-1813 d. 26/11-1874 på Tvedthegna, 61 år gml.
g1g i Holla 27/3-1837 m. Andrea Pedersdatter fra Stoa under Eie øvre f. 4/9-1816 d. 29/9-1851 på Skogsrud under Romnes?, 33 år gml., d.a. Peder Andersen Stoen.
g2g i Holla 26/3-1855 m. Anne Christiansdatter fra Tvedthegna under Tveit f. 13/11-1827 d. 23/6-1886, som enke på Heisholtevja, 58 år gml., d.a. Karen Andersdatter og Christian Olsen på Verket.
Forlovere: "Nils Rasmussen Rønningen og Ole Jørgensen Tved."
1. Ingeborg Karine Andersdatter f. 17/12-1841 g.m. enkemann Anders Pedersen Tufte. Se Tufte(2).
Barn i 2. ekteskap:
2. Ingeborg Andrea Andersdatter (Ingeborg Andersdatter) f. 3/11-1855.
3. "Udøpt pigebarn" f. 6/6-1857 d. 23/6-1857.
4. Anders Andersen f. 25/5-1858. Ble skredder. Se nedenfor.
5. Kirstine Maria f. 8/6-1860 d. 28/7-1860 på Tvedthegna, "6 uger gml."
6. Karen Marie f. 1861 d. 15/7-1861 på Tvedthegna, "1 Mnd., 5 Dage gml."
7. Inger Andersdatter f. 21/5-1862.
8. Carl Martinius Andersen f. 27/4-1865.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderste Anders Andersen Tvedthægnen og Andrea Pedersdatters Ingeborg Karine: Mari Nielsd. Tvedthægna, Maria Pedersd. Slaaen, Hans Andersen Tvedthægna, Hans Johnsen Slaaen, Niels Andersen Tvedthægna.
F.f.
Huusmand Anders Andersen Tvedthægna og Anne Christiansdatters Ingebor Andrea: Ingebor Nilsd. Tvedthægna, Ingebor Andersd. Præstegaarden, Gunder Andersen Skogsrud, Halvor Halvorsen Lommerud, Nils Pedersen Hollahagen.
F.f. Huusm. Anders Andersen Tvethægna og Anne Christiansdatters
et Pigebarn. (Ingen faddere). Barnet blev lagt ihæl af Moderen den 23. Juni, foruden det var døbt.
F.f.
Huusm. Anders Andersen Tvethægna og Anne Christensdatters Anders: Anne Olsd. Hollahagen, Kirsti Andersd. Uhlefosgaarden, Halvor Johnsen Hollahagen, Gunder Andersen Skogsrød, Peder Andersen Tvethægna.
F.f. Huusmand Anders Andersen Tvethægna og Anne Christiansdatters
Kirstine Maria: Barnets Moder, Inger Andersd. Uhlefossgaarden, Gunder Andersen Skogsrud, Halvor Johnsen Hollahagen, Peder Andersen Tvethægna.
F.f. Husm. Anders Andersen Tvedthegna og Anne Kristiansdatters
Inger: Barnets Moder, Ingeborg K. Andersd. Kastet, Jens Olsen Kaasen, Gunder Andreassen Skogsrud, samt Barnets Fader.
F.f. Inderst Anders Andersen Heisholtevjen og Anne Kristiansdatters
Carl Martinius: Barnets Moder, Kari Nilsd. Langkaas, Hans Andersen Kaasen, Nils Hansen Kaasen, Anders Hansen Kaasen.

Anne Christiansdatters gamle mor, Karen Andersdatter fra Tvedthegna under Tveit bodde her i 1865 som "føderådsenke" (75 år).
Hun ble født på Tvedthegna 10/8-1792 og ble aldri gift. Hun døde (etter flere år her) på Tvedthegna den 11/10-1872, 84 år gml.

Skredder
Anders Andersen
f. 25/5-1858 i Tveithegna, s.a. Anders Andersen og Anne Christensdatter (se ovenfor).
g. i Holla 14/12-1880 med Kirsten Olsdatter fra Febakke
f. 13/5-1852, d.a. Ole Olsen Fæbakke. Se Familie 3 - Febakke 1865.
Forlovere: "
Peder Jonsen og Ole Olsen Værket."
1. Anders Karinus Andersen f. 24/1-1881.
2. Anne Andersdatter f. 17/1-1884.
3. Ole Andersen f. 30/10-1886 (Ole And. Heisholdt). Til Skien.

F.f. Skrædder Anders Andersen Heisholtevjen(23) og Kirsten Olsdatters(28) Anders Karinus: Mari Nilsd. Kaasen, Sofie Clausd. Kaasa, Jens Olsen Fæbakke, Even Johnsen ditto, Ole Andersen Namløshagen.
F.f. Skrædder Anders Andersen Fæbakke og Kirsten Olsdatters 
Anne: Anne Christiansd. Tvedthægna, Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Anders Olsen Vrk., Ole Olsen Vrk., Carl Marthinius Andersen Heisholtevjen.
F.f. Skrædder Anders Andersen Fæbakke og Kirsten Olsdatters 
Ole: Anne Olsd. Vrk., Kirstine Jensd. Graaten, Ole Olsen Heggen, Anders Olsen Vrk. og Karl Andersen Evjen.

Denne familien flytta trolig til Skien rundt 1887/1888.


Heisholtevja - Evja 1875
Kilder: Folketellinga 1875, samt kirkebøker o.a.

Under folketellinga 1875 var det 5 husstander her alle med samme løpenr. (14d,g)a.
Dette var altså leietomter under V. Heisholt.

Familie 1.
Heisholtevja 1875.

Skomaker, strandsitter, huseier
Johannes Olsen fra
Gravningen(1) under Sannes nedre f. 11/10-1813 d. 13/5-1899 på Heisholtevjen, av alderdom, s.a. Ole Johannesen Gravningen.
g. i Holla 27/12-1839 m. Ingeborg Jahnsdatter fra Verket
f. 7/11-1811 d. 25/3-1899 på Heisholtevjen, av alderdom, d.a. Jahn Jonsen. Se Familie 28 - Verket 1822.
Huseier fra ca. 1870. Se alle barna på
Gravningen(1) under Sannes nedre.

Fraværende:
Sønnen Andreas Johannesen f. 21/4-1847 på Gravningen, som også var skomaker. Han var på besøk i Lunde.

Ingen husdyr.


Familie 2.
Heisholtevja 1875. Festetomt.

Dette er det første huset som ble bygget på Heisholtevja.

Skomaker, husmann
Lars Nilsen fra Berget under Prestegården f. 22/12-1806 d. 13/4-1874 på Heisholtevja, som gift skomaker, 67 år gml., s.a. Nils Nilsen Berget.
g1g i Holla 29/12-1828 m. Liv Saamundsdatter fra Verket f. 17/12-1807 d. 9/1-1854 på Evjen pr. Heisholt, 48 år gml., d.a. Saamund Gjermundsen. Se Familie 8 - Verket 1801.
g2g i Holla 15/7-1859 m. Svanaug Thorsdatter fra Plassen under Baksås f. 1/12-1823 d. 22/10-1894 på Heisholtevja, av alderdomssvakhet, d.a. Thor Hansen Pladsen.
Forlovere: "
Johannes Herregaarden og Kristen Svendsen Myren."
1. Nils Larsen f. 26/3-1829.
2. Anne Larsdatter f. 15/1-1831. Fadder i 1857.
3. Bergithe f. 28/9-1833.
4. Bergithe Larsdatter f. 7/11-1834 g.m. Halvor Halvorsen. Se Skottet under Langeland.
5. Aaste Karine Larsdatter f. 11/11-1843.
6. Maren Larsdatter d. 3/6-1849.
Barn i 2. ekteskap:
0. Dødfødt pige f. 24/8-1860.
7. Lina Larsdatter f. 1/9-1861.
8. Theodor Larsen f. 27/8-1864.
Bruker ca. 1833.

F.f. Lars Nielsen Berget og Liw Saamundsdatters Niels: Bergith Larsd. Berget, Karen Berget, Ole Saamundsen, Niels Saamundsen Wrk.
F.f. Skomager Lars Nielsen Tvara og Liw Saamundsdatters
Anne: Maren Olsd. Wrk., Karen Nielsd. Bergeth, Niels Bergeth, Niels Saamundsen Wrk., Jon Pedersen Wrk.
F.f. Skomager Lars Nielsen Evje og Liw Saamundsdatters
Bergithe: Bergith Larsd. Bergeth, Anne Hansd. Heisholt, Niels Bergeth, Johannes Gundersen og Gunder Gundersen Heisholt.
F.f. Skomager Lars Nielsen Evjen og Liw Saamundsdatters
Bergithe: Anne Jonsd. Heisholt, Berthe Jonsd. ditto, Niels Berget, Gunder Jonsen Heisholt, Anders Halvorsen Næprud.
F.f. Inderst Lars Nilsen Evjen og Liw Saamundsdatters
Maren: Magrethe Nilsd. Herregaarden, Berthe Andersd. Heisholt, Nils Berget ældre, Nils Bergeth yngre, Nils Larsen Evjen.
F.f. Lars Nilsen Berget og Svanoug Torsdatters
Lina: Ingeborg Thorsd. Pladsen, Anne Larsd. Romnæs, Johannes Herregaarden, Lars Berget, Nils Olsen Hægna.
F.f. Husm. Lars Nilsen Berget og Svanoug Thorsdatters
Theodor: Barnets Moder, Aaste Larsd. Berget, Hans Kristensen Vrk., Barnets Fader, Nils Hansen Vrk.

Folketellinga 1865: Lars Halvorsen f. ca. 1856. "Opfostrings Barn."

Folketellinga 1875 forteller oss at Lars Nilsen var død og enka måtte "slite for føa" ved å bake og vaske for andre.
Hun hadde dessuten et fattiglem* boende, noe som ga et kjærkomment tilskudd fra både amtet og fra jernverkets
fattigkasse.

Fattiglem Johanne Abrahamsdatter f. 1817 i Holla. "Sindsvag efter 44de Aar."

Denne familien bodde tidligere på Berget under Prestegården.

Ingen husdyr.


Familie 3.
Heisholtevja 1875. Festetomt.
Huset står på gnr 8 bnr. 16.

Skomaker, selvstendig, huseier
Nils Thomassen fra Verket f. 3/4-1843 d. 22/5-1888 på Heisholtevja av lungebetennelse, s.a. Thomas Pedersen. Se Familie 44 - Verket 1835.
g. i Holla 28/5-1869 m. Anne Maria Christensdatter (Maria Nilsen) fra Sagene f. 9/6-1845, d.a. Christen Jonsen. Se Familie 14 - Saga 1835.
Forlovere: "
Thomas Jensen og Bent Bentsen."
1. Theodor Nilsen f. 18/3-1870. Skomaker i 1900.
2. Christen Nilsen f. 3/9-1875 (Kristen Nilsen). Var gift sliperiarbeider 31/12-1900 på Heisholtevja.
3. Carl Marthinius Nilsen f. 14/2-1878 d. 1/7-1899 på Heisholtevja av tæring, 21 år gml.
Bruker 1869.

F.f. Skomager Nils Thomasen Heisholt og Anne Maria Christensdatters Theodor: Anne Andersd. Vrk., Anne Hansd. Vrk., Christen Johnsen Sagbr., Thomas Pedersen Vrk., Peder Thomasen Vrk.
F.f.
Skomager Nils Thomassen Heisholt og Anne Maria Christensdatters Christen: Barnets Moder, Karen Johannesd. Sagb., Hans Thomassen Vrk., Andreas Thomassen Vrk., John Christensen Vrk.
F.f. Skomager Nils Thomassen Heisholt og Anne Maria Christensdatters
Carl Marthinius: Barnets Moder, Karen Johannesd. Sagb., Christen Johnsen ditto, Garver Ole Halvorsen Evjen, Jørgen Stensen Hægna.

Ingen husdyr.


Familie 4.
Heisholtevja 1875.

Handelsbetjent, tømmermerker, inderst
Nils Nilsen Ytterbø fra M. Ytterbø(3) i Helgen f. 24/9-1836 på Bergan i Melum d. 2/5-1901 av tæring, på Trettekåsa ved Heisholtevja som enkemann, s.a. Nils Nilsen Bergan/ Ytterbøe.
g. i Holla 1/6-1862 m. Anne Kirstine Jensdatter fra Stenstadvalen f. 19/4-1842, d.a. lærer Jens Christensen Steenstadvolden.
1. Karen Nilsdatter Ytterbø f. 10/9-1862.
2. Nils Nilsen Ytterbø f. 21/4-1864.
3. Anne Nilsdatter Ytterbø f. 13/4-1866.
4. Kirsten Marie Nilsdatter Ytterbø f. 28/3-1868 i Brevik.
5. Jens Nilsen Ytterbø f. 26/3-1870 i Skien. Se Lannavegen 41.
6. Anne Susanne Nilsdatter Ytterbø f. 17/9-1872 på Vibeto.
7. Christen Nilsen Ytterbø f. 18/12-1874.
Bruker 1874.

F.f. Inderst Nils Nilsen Ytterbø og Anne Kirstine Jensdatters Karen: Anne Halvorsd. Stenstadvalen, Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, Jens Kristensen Stenstadvalen, Lars Larsen Kolle, Kristen Bentsen Bruget, Halvor Jensen Stenstadvalen.
F.f. Nils Nilsen Ytterbø og Anne Kirstine Jensdatters
Nils: Anne Maria Nilsd. Kolle, Karen Jensd. Stenstadvolden, Arne Kristensen Stenstad, Anders Jensen Stenstadvalen, Kristen Bentsen Ulefos, Kristen A. Jensen Stenstadvalen.
F.f. Gaardb. Nils Nilsen Ytterbø og Anne Kirstine Jensdatters
Anne: Kari Thorsd. Steenstadvolden, Kirsti Jensd. ditto, Jens Christensen ditto, Halvor Jensen ditto, Nils Thorsensen Huset af Solum.
F.f. Handelsbetjent Nils Nilsen og Anne Kirstine Jensdatters
Kirsten Marie: Moderen, Mina Christensen, Skolelærer Stenstad, Edvard Gasmann, Kontorist C. A. Jensen.
F.f. Nils Nilsen og hustru Anne Kirstine Jensdatters
Jens: Jørgen Andersen, C. T. Nilsen, C. A. Jensen, Anne Kirstine Jensd., Marte Gurine Olsen.
F.f. Inderst Nils Nilsen Vibeto og Anne Kirstine Jensdatters
Anne Susanne: Anne Susanne Nilsd. Sagbr., Anne Karine Nilsd. ditto, Halvor Jensen Kastet, Augustinus Tollefsen Fæhn, Sten Olsen Tufte.
F.f. Tømmermærker Nils Nilsen Heisholt og Anne Kirstine Jensdatters
Christen: Barnets Moder, Anne Karine Nilsd. Sagbr., Christen Bentsen ditto, Halvor Jensen Kastet, Nils Christensen Heisholt.

De flytta til Brevik en gang mellom 1865 og 1868. Da Kirsten Marie ble døpt i Brevik kirke, var faren handelsbetjent, d.v.s. at
han arbeidet i en butikk. Nils Nilsen var en tid tømmermerker for Laugstol bruk i Skien.
Bosted 1875: Heisholtevja.
Bosted 1891: Huseier på Odden under Eie øvre.

Nils Nilsen selv og flere av barna spilte visstnok fiolin.

Fraværende:
Sønn Niels Nielsen f. 21/4-1864 på Ytterbø. Han var under folketellinga 1875 på besøk på Næs i Sauherad.


Familie 5.
Heisholtevja 1875. Festetomt.


Andre kirkehandlinger hvor Heisholtevja er nevnt.

Husmands kone Mari Hansdatter f. ca. 1824 d. 15/3-1881 på Heisholtevjen.
Enkemand, Dagarbeider Ellef Tollefsen f. 1817 i Solum d. 9/11-1895 på Heisholtevja.
Aaste Raamundsdatter f. 1857 i Seljord d. 18/3-1898 av tæring på Heisholtevjen. Gift med Theodor Larsen.

 


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 4 | Ø. Heisholt 5 | Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |


HUSTOMTER
Utskilt fra gnr 8 - Heisholt østre.

Oppdatert 14.07.2022

Kilder: Offentlige Panteregister, Grunnbok, www.eiendomspriser.no, og Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com.
I tillegg til vanlige slekts-kilder som kirkebøker og folketellinger og annet, som finnes på digitalarkivet.no

Foreningen Slekt og Datas gravstensregister er dessuten mye benyttet.

Hustomtene er her registrert på adresser (med gårds og bruksnummer).
Hustomter utskilt etter 1970 blir vanligvis ikke tatt med i "Gamle Holla".


| Heisholtvegen | Lannavegen | Skolebakken | Utsikten |


Heisholtvegen


Heisholtvegen 9.
8/22. Evjen (Heisholtevja). Gammelt løpenr. 14h.

Utskilt fra Ø. Heisholt(16) ved skylddelingsforretning tinglyst 12/10-1866.

Skyldmark 1866: 0,03. Areal 2020: 1 643 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Kjøstolfsen til Gunder Kristensen paa bl.a. dette brug for 36 spd., dat. 12, thinglæst 13. oktober 1866."

Gunder Kristensen.
Eier 1866.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Kristensen til Ole Halvorsen for 200 spd., dat. 12., thingl. 13. oktober 1866.

Garvermester, selvstendig
Ole Halvorsen fra N. Brekke i Gjerpen f. 2/2-1834 d. 23/2-1917 på Lanna av alderdom, s.a. Halvor Olsen Hobæk. Se Familie 6a - N. Brekke 1845.
g. i Skien 2/10-1866 m. Helene Andersdatter fra Skjeberg i Tune, Østfold f. 31/3-1839 d. 14/11-1914 på Heisholtevja av alderdom, d.a. Anders Henriksen.

Eier 1866.

Losjerende i garveriet i 1875: Garversvend Hans Arnesen fra Aker f. ca. 1820.

Ingen husdyr i 1875.

Han kjøpte i 1875 Lannavegen 43 og flytta med familien sin dit. Se barna der. Garveriet lå fortsatt her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøde fra garver O. Halvorsen til datteren Anna for kr. 300, dat. 14., tingl. 16. des. 1914."

Garver, tretøffelfabrikant
Carl Isidor Lithell fra Ørebro, Sverige f. 20/6-1879 d. 1/10-1955, s.a. garver Karl Gustav Lithell.
g. i Holla 24/12-1914 m. Anna Elise Halvorsen fra Lannav. 43
f. 27/3-1879 d. 7/1-1959, d.a. garver Ole Halvorsen.
Forlovere: "
Garver O. Halvorsen og Gaardeier P. Heisholt."
1. Karl Gustav Lithell f. 21/3-1915. Se Utsikten 22. Utsikten.
2. Ole Henning Lithell f. 1/4-1921.
3. Ragnhild Maria Lithell f. 22/4-1923.
Eiere 1914.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tøffelfabrikant Karl Isodor Lithel (f.1879), Heisholt og Anne Elise(!) Halvorsens (f.1879 Karl Gustav: Thea Halvorsen, Herman Halvorsen, Hilda Ytterbø, Jens Ytterbø.
F.f.
Tretøffelfabrikant Karl Isidor Lithel, Heisholtevjen og Anna Halvorsens Ole Henning: Jens Ytterbø, Hilda Ytterbø, Herman Halvorsen, Thea Halvorsen.
F.f. Fabrikant Carl Lithell (f.1879), Ulefoss og hustru Annas (f.1879) 
Ragnhild Maria: Foreldrene, Handelsbetjent Hans Aasland og hustru f. Ytterbø.

Overtok garveriet i 1914 og bodde her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anna Lithell med paategnet samtykke fra mannen C. Lithell, til Peder P. Stoa for kr. 800,- dat. 1. Sept. 1925, tingl. 23. sep. 1925."


Vognmann
Peder Pedersen Stoa (Per Stoa) fra Kastekåsa(15) under Romnes f. 8/12-1874 d. 13/5-1943, s.a. Peder Østensen Sannerholt.
g. i Holla 29/10-1911 m. Kaspara Olsdatter fra Verket f. 29/4-1882 d. 18/11-1974, d.a. Ole Nilsen Søve.
Forlovere: "
Arb. Ole Nilsen Søve og Hans Johannesen."
Eier 1925.

Denne familien bodde tidligere flere år i Stoa. I 1920 bodde de på Heisholt skole. De fikk ingen barn selv, men hadde en fostersønn boende.
Det var Alf Knutsen Stoa f. 19/1-1908 på Kongsberg..

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 16/8, dagbokført 4/10, grunnbokført 4/10-1960, fra Kaspara Stoa til Einar Hagen på denne eiendom og bnr 65 for kr. 16.500,- "

Einar Hagen f. 14/4-1919 d. 3/12-1990.
Eier 1960.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 86. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 11/11, dagbokført 9/12, grunnbokført 9/12-1963 fra Einar Hagen til Gunhild Christensen på denne eiendom og bnr 65 for kr. 17.500,- "

Gunhild Christensen.
Eier 1963.

Eiere 1974: Eva Margareth Prestholt, Åse Helene Stykket, Nancy Gerd Dahlskås og Kjell Johan Christensen i Fellesskap.
 


Heisholtvegen 15.
Gnr. 8 - bnr 57. Fjeldstad.

Opprinnelig festetomt nr. 1 under 8/16. Tinglyst 4/2-1881.

Utskilt fra 8/16 ved skylddelingsforretning tinglyst 27/6-1900.

Skyldmark 1900: 0,02. Areal 1974: 1 100 kvm.

Kilde: Husregisterprotokoll for Holla.
"
Skjøte fra Sten Stensen ifølge fullmakt fra avdøde Jørgen Stensens eneste og myndige arving, ifølge attest, til Hans Karlsen for kr. 6.650,- dat. 15. mai, tingl. 16. juli 1924."

Hans Karlsen.
Huseier 1924.

Vaktmann for Holla e-verk
Reinhardt Larsen Fjeldstad f. 20/5-1888 i Holla, s.a. arbeider Theodor Larsen.
g. 5/3-1910 m. Kirsti Hansen fra Verket f. 2/10-1887, d.a. arbeider Hans Torstensen.
Forlovere: "Theodor Larsen og Sliberiarb. Torvald Hansen."
1. Trygve Fjeldstad f. 19/7-1910. Se Kullhusbakken 40 under Verket.
2. Henry Fjeldstad f. 5/9-1912.
3. Anna Fjeldstad f. 5/2-1919.

Kirsti Hansdatter tilhørte "Frikirken" (DELK) da de gifta seg.

Dette området ble rundt 1910 kalt for "Evjen".


Heisholtvegen 19.
8/53. Heisholt østre.

Utskilt fra 8/16 ved skylddelingsforretning tinglyst 12/2-1895.

Skyldmark 1895: 0,01. Areal 1974: 849 kvm.

Thoralf Hansen og Signe Hansen.
Eiere 1974.


Heisholtvegen 27.
8/98. Bekkevold.

Utskilt fra 8/6 ved skylddelingsforretning, tinglyst 22/6-1927.

Skyldmark: 0,03. Areal 1974: 1 365 kvm.

Trygve Johansen.
Eier 1974.


Heisholtvegen 28.
8/63. Rinde.

Utskilt fra 8/6 ved skylddelingsfooretning tinglyst 20/9-1905.

Skyldmark 0,03. Areal 2020: 1 969 kvm.

Skogsarbeider, tømmerfløter
Hans Karl Nilsen fra Trettekås under Baksås f. 23/4-1870, s.a. Nils Nilsen Trettekaas.
g. i Holla 28/11-1890 m. Ingeborg Kristensdatter f. 5/3-1858 d. før 1910, d.a. Kristen Nilsen.
Forlovere: "Peder Halvorsen Baksaas og Henrik Simonsen (Sindsen) Perskaas."
Fosterdatter: Gudrun Hansen f. 31/5-1917 i Holla.
Huseier i 1920.

Montør for Holla El-verk, leieboer
Lars Fjeldstad f. 6/10-1890 i Holla.
g.m. Elise fra Drangedal f. 20/1-1891.
1. Thoralf Kaare Fjeldstad f. 14/9-1920 i Holla.
Leieboer i 1920.

 


Heisholtvegen 34.
8/79. "Høyseth".

Utskilt fra 8/16 ved skylddelingsforretning tinglyst 6/9-1913.

Skyldmark: 0,03. Areal: 2020: 2 435 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr, VII 1, folie 148. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Peder P. Heisholt til Linus Carlsen for kr. 600, dat. 1., tingl. 6. dec. 1913."
Med pligt for kjøperen at holde tomten indhegnet, ifølge skylddelingsforretning tingl. 6. sept. 1913."

Sliperiarbeider
Linus Carlsen fra Uddevalla, Sverige f. 10/5-1879
g.m. Nikoline fra Kronborg under Verket f. 17/8-1883 i Holla
Lise Andersen Kronborg.
1. Fanny Carlsen g.m. Sigurd Torjussen. Bodde i Oslo.
2. Lotta Carlsen g.m. Ole Ellefsen fra Nøtterøy ved Tønsberg.
3. Anders August Carlsen g.m. Ruth Klingenberg fra Elverum.
Eier 1913.

Linus Carlsen bygde huset i 1914. De planta en stor hage her på nesten 2 mål, som i sin tid var den flotteste hagen i området.

Anders August Høiseth.
Eier 1974.

 


Heisholtvegen 40.
8/109. "Nordli".

Bestyrer av Tvara Handelslag
Halvor Knutsen Nedrebø fra Fyresdal. 
g.m. Ingeborg Halvorsdatter Ova fra Lunde.
1. Halvor Nedrebø. Ansatt i Holla trygdekasse g.m. Venna Amundsen fra Larvik.
2. Margit Nedrebø g.m. Halfdan Reistad, bosatt i Oslo.
Eier 1944.

Nedrebø bygde huset i 1944.


Heisholtvegen 42.
8/84. "Roheim".

Sliperimester på Verket, mekaniker
Lars Eriksen f. 21/11-1843 på Ulveneidet på N. Møre d. 1939.
g.m. Hanna Marie Christensen fra Kristiania f. ca. 1841 d. 1937.
1. Emma Eriksen g.m. kjøpmann O. P. Heisholt.
2. Erik Eriksen. Død ung.
3. Knut. Døde ung.
4. Ragnhild. Døde ung.

Eriksen døde i 1928, 85 år gl. og Hanna Eriksen i 1937, 96 år gl.

Lars Eriksen var tidligere mekaniker på Myren verksted. De bodde på Roheim i desember 1920.

Marie E. Heisholt kjøpte huset i 1939 og overdrog det seinere til søstera Inga.
Inga solgte huset igjen til apoteker Eivind Kaprud og han igjen til Larsine Grude Skafså.


Heisholtvegen 46.
8/6, 7.

Se Ø. Heisholt(6).


Heisholtvegen 76.
8/19.

Småbruk.


Lannavegen
Hustomter utskilt fra Ø. Heisholt.

Fra gammelt av kalt Elvelandet, etter hvert ble dette blant lokalbefolkningen til Lanna.
Lavere husnummer i Lannavegen: Se Hustomter under Tvara.


Lannavegen 41.
Gnr 8 - bnr 56 "Ytterbø". Landhandleri/ trikotasjeforretning.


Lannav. 41 (8/56). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(17) ved delingsforretning tinglyst 29. sept. 1899. Se Lannav. 43.

Skyldmark 1950: 0 mark 01 øre. Areal 2019: 4 269 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 125. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. Halvorsen til Hilda Ytterbø for kr. 300, dat. og thinglæst 26. juni 1901."

Innehaver av trikotageforretning, dampskipsekspeditør
Jens N. Ytterbø fra Lannav. 144 under Eie f. 26/3-1870 i Skien d. mars 1931, s.a. tømmermerker Nils Nilsen Ytterbø.
g. i Holla 20/8-1898 m. Hilda Anette Halvorsen fra Lannav. 43 f. 3/4-1877 i Holla d. mai 1940, d.a. garvermester Ole Halvorsen.
Forlovere: "
Herman Halvorsen Heisholt og Thorvald Halvorsen Heisholt."
1. Andi Ytterbø f. 27/2-1899 d. 10/4-1991 g.m. Hans Aasland f. 13/10-1891 d. 1/3-1975. Kronborg nye. Se Lannav. 95.
2. Nils Olaf Hellem Ytterbø f. 8/5-1900. Overtok eiendommen.
3. Hilda Ytterbø f. 28/1-1902 d. 11/9-1990 g.m. lønningssjef på jernverket Gustav Haraldsen f. 14/9-1892 d. 28/5-1950. Kronborg nye. Se Kullhusbakken 20.
4. Milly Ytterbø f. 28/4-1903 d. 7/8-1984 g.m. Johan Solberg f. 2/1-1895 d. 14/7-1974. Gravlagt på Ekeberg i Sandefjord.
5. Hanna Ytterbø f. 14/10-1908. Ugift i 1940.
Eier 1901.

F.f. Handelsmand Jens Nilsen Ytterbø, Heisholt og Hilda Anette Halvorsens Andi: Helene Halvorsen, Susanne Ytterbø, garver O. Halvorsen, Thomas Halvorsen, Nils N. Ytterbø.
F.f. Handelsmand Jens Ytterbø, Heisholt og Hilda Anette f. Halvorsens 
Niels Olav Hellem: Anne Kirstine Nilsen Ytterbø, Anna Halvorsen, Sagarb. Johan Gundersen Hølen, Herman Halvorsen, Heisholt og Kristen Ytterbø.
F.f. Ekspeditør (Handelsmand) Jens N. Ytterbø, Heisholt og Hilda Halvorsdatters 
Hilda: Moderen, pige Anna Halvorsen Heisholt, Thorvald Halvorsen do. og Faderen.
F.f. Handelsmand Jens Ytterbø, Heisholt og Hilda Olsdatters 
Milly: Thea Halvorsen, Heisholt, Herman Halvorsen do., Anne Nilsen Ytterbø og Faderen.
F.f. Ekspeditør Jens Ytterbø, Heisholt og Hilda Halvorsens 
Hanna: Johanne Marie Gundersen, Sagene, Anne Ytterbø do. og Kristen Ytterbø Sagene.

Eiendommen ble satt i Hilda Ytterbøs navn. Flere forretningsdrivende opp igjennom åra har gjort det slik
for å redde eiendommen (eller huset) om forretningen skulle gå konkurs.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 125. Digitalarkivet.
"Fullmakt fra Jens N. Ytterbø til sønnen Nils til nu og for fremtiden at undertegne de papirer i Holla Sparebank, som måtte trenge hans
underskrift, dat. 8/2-1931, tingl. 16/2-1931."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 125. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til fru Hilda Ytterbø for kr. 5.000,00, dat. 16/9-1933, tingl. 22/9-1933."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 125. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 9/8, grunnbokført (tingl.) 115/9-1940 fra arvingene efter avdøde Hilda Ytterbø til Nils Ytterbø for kr. 4.750."

Nils Olaf Ytterbø herfra f. 8/5-1900 d. 4/5-1987.
g.m. Mikalovna Kabbe fra Verket f. 30/11-1899 d. 11/1-1971.
Eier 1931.

Begge gravlagt på Kronborg nye.

Søstrene Susanne og Anna Ytterbø drev forretning i første etasje i mange år.
 


Lannavegen 41 (8/56) 2022. Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 43.
Gnr 8 - bnr 17. Gammelt løpenummer {14d,14g}b. "Heisholt østre".


Lannav. 43 (8/17). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(16) ved delingsforretning tinglyst 9. juni 1875.

Opprinnelig skyld: 0 mark 05 øre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Christensen til Christen Christensen paa bl.a. dette brug for 1.450 spd, dat. 24. april1873, thinglæst 6. okt. 1875."

Urmaker Christen Christensen. Se også Ø. Heisholt(16).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Christensen til O. Halvorsen for 375 spd., dat. 19. juni, thingl. 6. okt. 1875."

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 2 059 kvm.

Garvermester, selvstendig
Ole Halvorsen fra N. Brekke i Gjerpen f. 2/2-1834 d. 23/2-1917 på Lanna av alderdom, s.a. Halvor Olsen Hobæk. Se Familie 6a - N. Brekke 1845.
g. i Skien 2/10-1866 m. Helene Andersdatter fra Skjeberg i Tune, Østfold f. 31/3-1839 d. 14/11-1914 på Heisholtevja av alderdom, d.a. Anders Henriksen.
1. August Herman Halvorsen f. 2/9-1866 på Heisholtevja. Se nedenfor.
2. Conrad Halvorsen f. 3/3-1869.
3. Peder Thorvald Halvorsen f. 6/3-1871. 1900: Slakter og innehaver av kjøttforretning.
4. Anna Helene Halvorsen f. 8/2-1875.
5. Hilda Anette Halvorsen f. 3/4-1877 g.m. Jens N. Ytterbø. Se Lannav. 41.
6. Anna Oline Halvorsen f. 27/3-1879 g.m. garver Karl Isidor Lithell. Se Heisholtv. 9.
Eier 1875.

F.f. Garver Ole Halvorsen Heisholtevjen og Helene Andersdatters August Herman: Barnets Moder, Ingebor Gundersd. Heisholt, Gunder Christensen Heisholt, Lars Tollefsen Heisholt, Barnets Fader.
F.f. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters
Conrad: Barnets Moder, Ingeborg Gundersd. Heisholt, Lars Tollefsen Præstsagen, Lars Nilsen Evjen, Peder Thorsen Vrk.
F.f. Garver Ole Halvorsen Heisholt og Helene Halvorsdatters
Peder Thorvald: Barnets Moder, Bergith Johannesd. Heisholt, Anders Andreassen Heisholt, Peder Pedersen ditto, Lars Tollefsen ditto.
F.f. Garver Ole Halvorsen Heisholt og Helene Andersdatters
Anna Helene: Anne Maria Christensd. Heisholt, Anne Olsd. Vrk., Jon Pedersen Klyve, Nils Thomassen Heisholt, Adolf Christiansen Mo Heisholt.
F.f. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters
Hilda Anette: Barnets Moder, Kari Hansd. Odden, Andreas Tollefsen Heisholt, Andreas Johannesen ditto, Nils Thomassen ditto.
F.f. Garver Ole Halvorsen Evjen og Helene Andersdatters
Anna Oline: Barnets Moder, Mari Anne Thorsd. Vrk., Andreas Tollefsen V. Heisholt, Andreas Johannesen Heisholt, Nils Thomasen Heisholt.


Kilde: Holla kirkebok (1861-1881) - Innflyttede til Holden 1866.
Garvermester Ole Halvorsen fra Skien til Heisholtevjen for at drive Garveri.
Kone, Helene Andersdatter (ingen barn nevnt).

Garvermester Ole Halvorsen kjøpte først Heisholtvegen 9, hvor han først etablerte sitt garveri. Han kjøpte ikke denne eiendommen før i 1875.
Ingen husdyr her i 1875. Halvorsen drev garveri her i mange år.

Losjerende 1875: Ugift garversvend Hans Arnesen fra Aker (ved Oslo) f. ca. 1820. Bosted: Garveriet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 80. Digitalarkivet.
"Kjøbekontrakt fra O. Halvorsen til Andreas Tollefsen paa en tomt for kr. 300, dat. 14., thingl. 18. juni 1877. Se Lannavegen 45.

Garversvenn (1891), ordfører
August Herman Halvorsen (Herman Halvorsen) herfra f. 2/9-1866 d. 1929.
g. i Holla 10/5-1889 m. Maren Berthea Pedersdatter (Thea Halvorsen) fra Ø. Heisholt(16) f. 10/11-1865 d. 1937, d.a. Peder Olsen Heisholt.
Forlovere: "
Erik Thorstensen Heisholt og Jens Sørensen ditto."
1. Olaf Halvorsen f. ca. 1891. Se nedenfor. d. 1924. Se nedenfor.

Herman Halvorsen ble valgt inn i Holla herredsstyre i 1899. Han var ordfører i to perioder fra 1917. Han var dessuten varamann
til Stortinget fra 1912-1915 og fra 1918-1921 og møtte på Stortinget under president Tveitens sykdom i 1921. Her i bygda var han
medlem og formann av fattigstyret 1904-1906 og medlem av fylkesutvalget.

Disse bodde her under folketellinga 1/1-1891.

Kontorist ved Verket (1910), formannskapssekretær i Holla kommune
Olaf Halvorsen herfra f. ca. 1891. Se nedenfor. d. 1924. Kontorist ved jernverk i 1910.
g.m. Gudrun Nilsen Kastet
1. Helge Halvin Halvorsen. Var bl.a. soussjef på Bangdalsbruket i Bangsund g.m. Elsi Hansen fra Nenseth i Solum.
2. Eli Tomine Halvorsen g.m. lærer og politiker Torbjørn Iveland f. 15/7-1922 d. 23/1-1993. Bodde på Hisøy ved Arendal. Han var en tid kontorsjef ved Aust-Agder skolekontor.

 


Lannavegen 45.
Gnr 8 - bnr 18. Gammelt løpenummer {14d,14g}c. "Heisholt østre". Hjulmakerverksted.Lannav. 45 (8/18). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(16) ved delingsforretning tinglyst 9. juni 1875.

Skyldmark 1950: 0 mark 05 øre. Areal 2019: 772 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 81. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Christensen til Christen Christensen paa bl.a. denne eiendom for 1450 spd., dat. 24. April 1873, thingl. 6. Okt. 1875." 

Urmaker Christen Christensen på Ø. Heisholt(16) solgte denne tomta i 1875 til Andreas Tollefsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 81. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Christensen til Anders(!)Tollefsen for 160 spd., dat. 9. juni, thingl. 6. okt. 1875."

Hjulmaker, selvstendig
Andreas Tollefsen fra Verket f. 26/12-1840 d. 4/12-1892 på "Elvelandet" av hjertefeil, nær 53 år gml., s.a. Tollef Larsen. Se Familie 48 - Verket 1835.
g. i Holla 12/12-1878 m. Ingeborg Karine Olsdatter fra Sagene f. 14/9-1839, d.a. gartner Ole Olsen på Ulefoss. Se Familie 18 - Saga 1835.
Forlovere: "
Lars Tollefsen og Odin Christian Olsen Sagbruget."
1. Mariann Tollefsen f. 14/11-1879 på Heisholtevja.
Eier 1875.

F.f. Hjulmager Andreas Tollefsen Heisholtevjen og Ingeborg Karine Olsdatters Mari Ann: Andrea Tollefsd. og Karen Tollefsd. Vrk. Ole Halvorsen Heisholtevjen, Lars Tollefsen og Carl Larsen Præstsagen.
 

Under anleggstida til den nye kanalen Ulefoss - Bandak, var det mange som så muligheter for litt ekstra inntekt ved å leie ut et rom eller fler til kanalarbeidere som strømmet til fra fjærn og nær. Disse var både svensker og nordmenn. De fleste reiste igjen når kanaltida var over, men noen ble boende her resten av livet.

Losjerende i 1891:
Enslig stenhugger og murer ved Kanalanlæg, Anders Johnsen Tin f. ca. 1847 i Elfsborgs Len i Sverige.

Ugift graastensmurer ved Kanalanlæg Ole Olsen Liabakken f. 1868 i Bøe i Telemarken.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 81. Digitalarkivet.
"Bevilling for Ingeborg Karine Tollefsen til at hensidde i uskifte efter sin mand Andreas Tollefsen, dat. 21. juli 1893, thinfl. 2/4-1910."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 81. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ingeborg Karine Tollefsen til Peder P. Heisholt paa dette brug for kr. 4.700,00, dat. 15/3-1910, thingl. 2/4-1910."

Peder P. Heisholt.
Eier 1910.

Peder P. Heisholt satte i sin tid opp et nytt større bygg her. Han leide i mange år ut forretninglokale i første etasje til urmaker Carlsen.

Karen Mimmi Heisholt.
Eier 1962.
 


Lannavegen 47.
Gnr 8 - bnr 52 (8/52). Frelsesarmeen.


Lannav. 47 (8/52). Foto: Roy Olsen 2018.

Fra Holla I (1972):
Tomta ble solgt av John Heisholt og var den første som ble solgt langs elva på eiendommen hans.
Der ble bygd et lite hus og L. A. Hundevadt var eier. Stedet ble seinere solgt til hotelleier Rasmus Hansen
og han ga det til sønnen Haakon Hansen i 1896. Huset som var oppsatt der brant og stedet lå som
branntomt i mange år.
Først i 1923 solgte Haakon tomta for 4 500 kr til 
Frelsesarmeen, som bygde forsamlingslokale der.

 


Lannavegen 49.
Gnr 8 - bnr 25. Gammelt løpenummer 14l. "Heisholt østre". Landhandleri.


Lannav. 49 (8/25). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(14) ved delingsforretning tinglyst 3/2-1887.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 349 kvm.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Kjøstolfsen til Anthon Bruun herpaa m.m. for kr. 248,00, dat. og thingl. 3. februar 1887."

Anthon Bruun.
Eier februar 1887.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anthon Bruun til Anders Johansen for kr. 300,00, dat. 3. febr., thingl. 2. marts 1887."

Anders Johannesen.
Eier mars 1887.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Johansen til Jens Andreassen for kr. 1.875,- dat. 18. Januar, thinglyst 7. Februar 1889."

Jens Andreassen.
Eier 1889.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Andreassen til Ole Pedersen for kr. 3.000,- dat. 7., thingl. 12. Febr. 1895."

Kilde: Holla I - ny versjon.
Tomta gikk ut fra østre Heisholt og der bygde Simon Strømodden og Anders Perskås først et lite hus, som ble solgt til Jens Andreassen, seinere Helgeroa. Han solgte til Peder Olsen Heisholt som bygde til mot syd på huset, for å få passende forretningslokale for sønnen O. P. Heisholt. Han starta i 1897 med omsetning i manufaktur, glass- og steintøy, kortevarer og leiketøy, bøker og papirvarer. G. m. Emma, datter av sliperimester Eriksen. Barn: Finn og Hjørdis, g. m. skatteinspektør Kr. Fæhn, Skien.

Finn Heisholt, som ble g. m. Lajla, f. Matheson, Haneborg, overtok farens forretning. Han solgte forretningsgården til Signe og Augusta Hansen, som leide bort forretningslokalet til brødrene Nils og Arne Heisholt fra 1938, som dreiv forretning under navn av Ulefoss Maskin- og Elektriske forretning. De hadde også eget verksted for reparasjon av radioapparater, elektriske apparater og sykler m.v. Finn Heisholt flytta forretningen sin til Kanalbygningen ved Ulefoss bru.

Kjøpmand
Ole Pedersen Heisholt
fra Ø. Heisholt(16) f. 18/1-1868 d. 23/1-1927, s.a. Peder Olsen Heisholt.
g. i Holla 14/2-1904 m. Emma Karoline Elisabeth Eriksen fra Kristiania f. 6/9-1879 d. 3/2-1979, d.a. sliperimester Lars Eriksen.
1. Finn Heisholt f. 5/5-1904 d. 9/8-1991. Ugift.
2. Hjørdis Heisholt f. 30/11-1905*.
Eier 1895.

Ole Pedersen Heisholt var kontorist hos en agent i Skien i 1891.

Sliperiarbeider, leieboer
Marthinius Johnsen fra Verket f. 30/11-1875, s.a. John Kristensen. Se Familie 33a - Verket 1891.
g. i Holla 3/6-1900 m. Betsy Kaspara Kristensen f. 4/5-1879 i Skien, d.a. urmaker Hyrius Kristensen i Skien.
Leieboere i 1900.

Denne familien flytta snart til Verket. Se Familie 96 - Verket 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Uskiftebevilling for O. P. Heisholts enke, Emma Heisholt, dat. 8/3-1927, tingl. 1/5-1931." Slettet 1945.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 91. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 3/1, grunnbokført (tingl.) 8/1-1941 fra enkefru Emma Heisholt til frøken Signe Hansen på denne eiendom og bnr 95 for kr. 7.000,-"

Frk.
Signe Hansen.
Eier 1941.
 


Lannavegen 51.
Gnr 8 - bnr 29 (og 43 "Aaheim"). Gammelt løpenummrt 14d "Heisholt østre". Landhandel. Aaheim hotell.Lannav. 51 (8/29). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(14) ved delingsforretning tinglyst 8. oktober 1889.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 1 529 kvm.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 95. Digitalarkivet.
"Expropriationsforretning vedkommende Bandak-Nordsjø-kanalen afsluttet 12. December 1889, thinglæst 4. Februar 1890."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 95. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Kjøstolfsen til Karl Pedersen for kr. 455, dat. 5 Juni, thingl. 15. Juni 1890."

Karl Pedersen.
Eier 1890.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 95. Digitalarkivet.
"Overexpropriationsforretning vedkommende Bandak-Nordsjøkanalen afsluttet 6. Mai 1891, thingl. 19. Juni 1893."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 95. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Joachim Andersen til Chr. Kise for kr. 1.000,00, dat. 23. juni, tingl. 18. juli 1919 med paategnet attest for at utstederen er eneste og
myndige arving efter skredder P. Andersen og hustru Marie.

Landhandler, kolonial og manufaktur
Christoffer Kise (Kristoffer Kise) f. 20/3-1868 på Kise i Nes, Sauherad d. 10/8-1950, s.a. husmann Halvor Christophersen Kise og Ingeborg Johannesdatter.
g.m. Susanne Nicolaisdatter fra Eie øvre(2) f. 19/2-1863 d. 6/4-1944, d.a. Nicolai Paulsen Eie.
1. Halvor Kise f. 16/11-1890 i Lunde.
2. Aslaug Marie Kise f. 1892 i Lunde g.m. landhandler Halvor H. Toreskaas. Se Fensv. 46 under Søve.
3. Nils Kise f. 24/2-1894 i Lunde. Ble landhandler på Fen. Se Fensv. 180 under Fen nedre.
4. Ingebjørg Kise f. 1897 i Hollen.
5. Olaf Kise f. 1898.
6.
Erling Kise f. 13/3-1905. Overtok eiendommene og butikken.
Tomtefester ca. 1900. Eier 1919.

Kilde: Holla I (Sverre Liestøl). Christoffer Kise starta forretningen sin her i 1896. Ass. forretning i kolonial, manufaktur, skotøy, glass- og jernvarer med malervarer som spesialitet. Kise bygde privatbolig ved sida av forretningsgården. Kjøpte Heisholt skog og var parthaver og seinere eier av Tønstulen i Helgja.
G. m. Susanne N. Baksås. Barn: 1. Halvor, 2. Aslaug Toreskås, 3. Nils, 4. Ingeborg Eie, 5. Olaf, bankfunksjonær i Oslo, 6. Johannes, apoteker i Skien, 7. Agnes Wright, Porsgrunn.
Christoffer Kise døde i 1950, 82 år gl. og Susanne i 1947.

Halvor Kise, g. m. Marthine Tønsaker, Eidsvoll, overtok farens forretning i 1944. Skogeiendommen Tønstulen overtok han ved skiftet i 1950. Halvor Kise døde i 1960, 70 år gl. og forretningen ble seinere overtatt av Andreas Ebbesberg og Gunnar Verner Hasseleid.

 


Andre i huset i 1900:
Hans Pedersen f. 1877 i Lunde, ug., Logerende, Skrædder i husets forretning.

Johan Andersen f. 1882 i Hollen, ug., Handelsbetjent i husets forretning.
Anders G. Senzeen f. 1859 i Sverge, ug., Logerende, Skræddersvend, lærling.
Ulrik Pedersen Wellelund f. 1850 i Danmark, enkemand, Skomager i egen forretning.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 93. Digitalarkivet (gjelder også bnr 27 - l.nr. 14n).
"Skifteskjøte dat. 25/8, grunnbokført (tingl.) 1/12-1951 fra arvingene i Christopher Kises dødsbo til Erling Kise denne eiendom og bnr 29, 35 og 62 for
kr. 14.000, påført attest om arvingene."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 95. Digitalarkivet.
"Erklæring, dat. 10/11, Grunnbokført (tingl.) 25/11-1951 fra sorenskriveren i Nedre Telemark om at Erling Kises hjemmel til
denne eiendom er brakt i orden."

Landhandler, kolonial og manufaktur
Erling Kise
f. 13/3-1905 d. 29/1-1989.
g.m. Inger f. 27/6-1916 d. 15/1-2003.
Eier 1951.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 93. Digitalarkivet (gjelder også bnr 27 - l.nr. 14n).
"Skjøte dat. 3/9, grunnbokført 10/9-1955 fra Erling Kise til Hans H. Soteruddenne eiendom og bnr 29, 35, 62 og 119 for kr. 32.000

Landhandler, kolonial og manufaktur
Hans H. Soterud
fra Bø i Telemark.
Eier 1955.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 93. Digitalarkivet (gjelder også bnr 27 - l.nr. 14n).
"Skjøte dat. 27/8, grunnbokført (tingl.) 9/9-1960 fra Hans H. Soterud til Anne Tveitandenne eiendom og bnr 29, 35, 62 og 119 for kr. 30.000,- "

Anne Tveitan.
Eier 1960.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1883, dette bruk.
"7/4-1970. Sammenføyet med denne eiendom:
Gnr 8, bnr 27, skyldmark 0,01.
Gnr 8, bnr 35, skyldmark 0,01.
Gnr 8, bnr 62, skyldmark 0,01 og
Gnr 8, bnr 119, skyldmark 0,01."


Lannav. 55.
Gnr 8 - bnr 124. (Bnr 23 i 1891-tellinga, som må være feil. GS.)


Lannav. 55 (8/124). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Hegna under Ø. Heisholt (løpenr. 14c).

Se Hollaminner "Iginga" og HM 2002, side 83.

Landhandler, skredder, hotelleier
Rasmus Nicolai Hansen Aaheim fra Godjord under Verket f. 27/12-1844 d. 1/10-1912 av "Bronkit, Tæring" på Aaheim, s.a. verksarbeider Hans Rasmussen. Se Familie 24 - Verket 1845.
g. i Holla 14/3-1873 m. Andrea Johnsdatter (Andrea Andersen) fra Verket f. 14/10-1849 d. 15/4-1925 av "Kræft" på Aaheim, d.a. formermester John Andersen. Se Familie 112 - Verket 1865.
Forlovere: "Agronom P. Hansen og Ingebret Nilsen."
1. Hans Johan f. 25/10-1873 d. 31/5-1874 her, 7 mnd. gml.
2. Josefa Hansen Aaheim f. 7/5-1875. Drev en tid butikk på Ulefoss, og emigrerte siden til N. Amerika.
3.
Haakon Hansen Aaheim f. 7/10-1877. Drev hotellet etter faren.
4. Asbjørn Hansen Aaheim f. 22/9-1881 d. 28/5-1957 g.m. Sally NN f. 6/8-1879 d. 25/7-1963. Bodde i Oslo. Startet Norges første autoriserte sjåførskole. 2 Sønner: Bjørn og Ragnvald. Vestre gravlund.
5. Borghild Hansen Aaheim f. 3/4-1884 g.m. NN. Bodde i Skien.
6. Hans f. 31/12-1886 d. 11/7-1891.
7. John Hansen Aaheim f. 24/7-1889 d. 1/5-1940. Ble snekker.
8. Hans Hansen Aaheim f. 24/7-1891 d. 4/2-1964. Var sjømann og krigsseiler.

Eier 1871.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens Hans Johan: Aaste Karine Nilsd. Vrk., Berthine Andersd. Vrk., Jon Andersen Vrk., Hans Rasmusen Vrk., Hans Paus af Skien, Student Andreas Jonsen Vrk.
F.f. Landhandler Rasmus Hansen og Andrea Andersens 
Josefa: Maren Paus af Skien, Anne Hansd. Vrk., Hans Rasmussen Vrk., Johannes Gundersen Vrk., Barnets Fader.
F.f. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens 
Hakon: Johanne Gundersd. Vrk., Hilda Andersen, Hans Rasmussen Vrk., Peder Nilsen Hammerstad, Skovbetjent Johannes Andersen Vrk.
F.f. Landhandler Rasmus Nikolai Hansen Heisholthegna og Andrea Andersens 
Asbjørn: Madame Marie Paus af Skien, Hilda Andersen Ulefoss, Hans Rasmussen Vrk., Skovbetjent Johannes Andersen, Skovbetjent  Ole Titli Sanda.
F.f. Landhandler Rasmus Nicolai Hansen og Andrea Andersens 
Borghild: Anne Hansd. Vrk., Mathilde Andersen Vrk., Hans Rasmussen Vrk., P. Hansen Holla, Skovbetjent J. Andersen Vrk.
F.f. Landhandler Rasmus Nikolai Hansen og Andrea Andersens 
Hans: Barnets Moder, Hanna Andersen Vrk., Barnets Fader, Hans Rasmussen Bergkaas og Johannes Andersen Vrk.
F.f. Hotelvært Rasmus Hansen Aaheim og Andrea Andersens 
John: Fru Marie Paus af Skien, Frk. Anne Paus af Skien, Skovfogd Andersen Vrk., Anders Nilsen Romnæs og Agronom Hansen Holden.
F.f. Hotelejer Rasmus Nicolai Hansen, Aaheim og Andrea født Andersens 
Hans: Aaste Nilsd. Vrk., Hanna Andersen Vrk., Johannes Andersen Vrk., Peder Hansen Holla og Olaves Larsen Ødegaard. Hjemmedøbt 24/7 af Ingeborg Tovsen Tufte.

Tjenestefolk hos landhandleren i 1875:
Anders Olsen fra Holla f. ca. 1855.
Kari Hansdatter fra Holla f. ca. 1846.
Anne Jensdatter fra Holla f. ca. 1846.
Losjerende skreddersvend: N. A. Palm fra Ørebro i Sverige f. ca. 1847.
Dyrehold i 1875: 1 hest og 2 sauer.

Tjenestefolk på Aaheim Hotel 31/1-1891 (alle ugifte).
Cecilie Person, Opvaskerske ved Hotel, f. 1862 i Gudmuntorp i Sverige.
Susanne Hansen, Vaskepige, f. 1869 i Solum.
Anne Johannesdatter, Stuepige, f. 1869 i Holla.
Maren Anne Pedersen, Kokkepige, f. 1864 i Holla.
Gunhild Halvorsdatter, Barnepige, f. 1872 i Bø i Telemarken.
August Svendsen, Kudsk ved Hotel, f. 1862 i Græstorp, Sverige.

Gjester:
Ole Pedersen, Logerende, Enkemand, Hustømmermand, Dagarbeider, afreist 2/1, ca. 50 aar, f. ca. 1841 i Romedal Præstgjeld (Hedmark. G.S.).

Ole J. Ask(?), Ugift, Logerende, Meierist i andemands Tjeneste, f. 1863 i Lier (Buskerud). "Indflyttet hertil Stedet 31/12, altsaa at regne som fast boende."
August Andersen, Ugift, Logerende, Snedkersvend, f. 1831 i Gøteborg, Sverige.

Kilde: Holla I (Sverre Liestøl).

Urmaker Christen Christensen, som var eier av Heisholt østre, solgte denne tomta til landhandler Rasmus M. Hansen i 1871. I 1882 kjøpte han en ny parsell av samme eier. Hansen dreiv først et landhandleri, men initiativrik som han var, bygde han snart større og vakre bygninger for hotelldrift. Hansen og kona var elskverdige vertsfolk. Især i «kanaltida» 1880-90-åra var der et stort innrykk.
«Aaheimsalen». var den gang det eneste lokale for møter og sammenkomster. Der var det mange av de kjente politikere den gang som kryssa sine klinger.

Hansen kjøpte videre 3 parseller, herav var to fra Hegna, som hørte til fløtningsinspektør J. P. Sørensen. Den største hadde 30 øres skyld. Hansen anla hage og en storstila park i bakkene opp fra hotellet. På bekvemt anlagte veger kunne turistene ferdes, trekke frisk luft og ha god utsikt over de vakre omgivelsene.

Hansen var eier av et jordareal på omlag 20 mål og han avla høy nok til hestene sine, som ble meget nytta i turisttrafikken, særlig før kanalen ble åpna.

Rasmus Hansen var g.m. Andrea, datter av formermester John Andersen, Ulefoss. Barn (som vokste opp): Josefa, Haakon, Osmund, Asbjørn, Borghild, John og Hans.

Rasmus Hansen døde i 1912, 68 år gl. Andrea fortsatte hotelldrifta ei tid etter mannen døde. Det brant ned og ble bygd opp igjen i hennes tid i den størrelse som det har hatt seinere. Andrea døde i 1925, 76 år gl.

Haakon Hansen overtok hotellet med de jordelendommer som hørte til. G. m. Julie Bjorvand fra Birkenes. Haakon døde i 1951, 74 år gl. Julie døde i 1961. De hadde ei datter Astrid Marie g.m. A. Andersen.

Olava og Magnhild Bjørnstad kjøpte Aaheim med et mindre tomteareal i 1955. De flytta til Oslo og solgte pensjonatet til Per Otto Jensen.


Hotelleier
Haakon Hansen Aaheim herfra f. 7/10-1877 d. 27/3-1951.
g.m. Julie Bjorvand fra Birkenes i Aust-Agder f. 26/1-1899 d. 28/7-1961.
1. Astrid Marie Hansen Aaheim g.m. A. Andersen.
 


Lannavegen 59.
Gnr 8 - bnr 31 (8/31) "Hegna".


Lannav. 59 (8/31). Foto: Roy Olsen 2018. Neste hus bakenfor er det gamle apoteket.

Utskilt fra Ø. Heisholt(15) ved delingsforretning tinglyst 9. juni 1890.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 487 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Sørensen til Gunuld Thorsen for kr. 240, dat. og thingl. 9. Juni 1890."

Hustømmermann og snekker
Gunnuld Thorsen
fra Kjosvik under Brenne i Valebø f. 9/4-1826 på Stavsholt i Lunde d. 26/3-1896 i Lannavegen 59, s.a. Thor Gunnuldsen. Se også Hjelsmyr under Tufte i Gjerpen.
g. i Romnes 6/6-1854 m. Karen Christensdatter fra
Sannes nedre(16) "Kåsa" f. 19/10-1831 død etter 1896, d.a. skomaker Christen Hansen Sannæs.
Forlovere: "Jens A. Christensen Sannæs og Hans Christensen Sannæs."
1. Thor
f. 13/12-1854 d. 24/10-1860 på Sannes nedre av tæring.
2. Christen Gunnuldsen f. 9/4-1857. Var matros og bodde i Brevik i 1875.
3. Inger Maria Gunnuldsdatter f. 17/7-1859 g. i Holla 17/10-1881 m. styrmann Bent Johan Nilsen fra Bamble f. 3/3-1851. Bodde i Brevik?
4. Thor f. 25/2-1862 d. 24/8-1862.
5. Thor f. 1/7-1863 d. 14/1-1867 i Brevik av skarlagensfeber.

6. Anna Marie Gunnuldsdatter f. 25/3-1866 i Brevik g.m. Leif Johnsen. Se nedenfor.
7. Gunhilde Margrethe Gunnuldsdatter f. 31/3-1869 i Brevik.
8. Theodor Gunnuldsen f. 23/12-1871. Emigrerte til N. Amerika i 1893.
Eier 1890.

F.f. Inderst Gunuld Thorsen Sannæs og Karen Christensdatters Thor: Kirsten Jensd. Sannæsmoen, Sophie Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Andreas og Hans Christensen Sannæs.
F.f. Huusm. Gunnuld Thorsen Namløshagen og Karen Christensdatters
Christen: Anne Maria Jensd. Sannæs, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Jens Andreas Christensen ditto, Christian Christensen Sannæs.
F.f. Inderst Gunnuld Thorsen Romnæs og Karen Christensdatters
Inger Maria: Anne Sophie Christensd. Sannæs, Kari Olsd. Namløs, John Ingulsen Romnæs, Anders Jahnsen Sannæs.
F.f. Inderst Gunnuld Thorsen Sannæs og Karen Kristensdatters
Thor: Sophie Kristensd. Romnæs, Inger Kristensd. ditto, Kristen Hansen Sannæs, Hans Kristensen ditto, Kristian Kristensen Stua.
F.f. Gunnuld Thorsen Romnæs og Karen Christensdatters
Thor: Kari Olsd. Stua, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Andreas Christensen Sannæs, Hans Christensen Sannæs.
F.f. Arbeidsmand Gunnul Thorsen og Karen Christensdatters
Anna Marie: Sophie Jahnsen, Inger Christensd. af Holden, Anders Jahnsen, Faderen.
F.f. Snedker Gunnulf Thorsen og Karen Christensdatters
Gunhild Margrethe: Sophie Jahnsen, Thomine Andersen, Anders Jahnsen, Tollef Andersen.
F.f. Gunnuld Thorsen Sagbeider og Karen Christensdatters
Theodor: Liw Jørgensd. Heisholt, Inger Christensd. Sannæs, Christen Hansen Sannæs, Hans Christensen ditto, Uhrmager Christensen og Hans Christensen Stua.

Folketellinga 1891 ble tatt opp rundt 1. januar. Da var far i huset midlertidig fraværende på "Leikvold gaard i Lunde".
Familien hadde da ei tjenestepike (enepike) her: Anette Hansdatter f. ca. 1876 i Holla. Midlertidig på "Sannæs i Holden".

Denne familien fikk virkelig flytta på seg.
Gunnuld Thorsen
ble født på Stavsholt i Lunde i 1826. Han var i Kjosvik under Brenne i Valebø i 1853 med sine foreldre. I 1856 bodde Gunnuld med sin nye familie i Namløshagen under Namløs. De bodde deretter en tid på Deilsbakke under Romnes. I 1860 og 1862 bodde de hos hennes foreldre på Kåsa under under Sannes nedre. De er registrert utflytta fra Holla til Stathelle i Bamble med 3 barn og presteattest datert 31/10-1864. Under folketellinga 1865 (31/12) losjerte de på Øya i Brevik.
I Brevik kirkebok (1866-1881) er han i utflyttingslistene 1870 nevnt som Arbeideren Gunnul Thorsen Delsbakke. Da er han oppgitt til 45 år og kona er oppgitt til 42 år. Presten har skrevet: "Formentlig først til Porsgrund, derpaa Holden præstegjeld." Barna var: Christen f. 9/4-1857, Inger Marie f. 17/7-1859, Anne Marie f. 25/3-1866 og Gunhilde Margrethe f. 31/3-1869. De flytta rett til Sannes nedre og bodde trolig litt hos Karens familie. Nevnt der i des. 1870. Ett år senere er de bosatt på Sagene.
Under folketellinga 1875 bodde familien i Sagbrakka på Sagene. Se Familie 11 - Sagene 1875. Gunnuld Thorsen ser ut til å ha flytta til Heisholt våren 1880. Det menes trolig at de leide rom i et hus på Heisholtevja. Han kjøpte denne tomta (ovenfor) i Heisholtevja i 1890 og bygde huset samme år.
Kilder: Kirkebøker for Bø, Brevik og Holla og folketellinger som nevnt.

Gunnuld Thorsen leide ut flere rom til losjerende i 1891:

Ølkjører for bryggeriet Christian Christensen, Ugift, f. 1868 på i Kongsberg.
"Laborantkarl i Apothek" Hans Andersen, Ugift, f. 1872 i Holla.

Andre leieboere samme år (1891):
Murer og minerer ved Bandak-Nordsjø-Kanalen, jernbanearb. (1893)
Leif Johnsen fra Heddal f. 1863.
g.m. Anna Marie Gunnuldsdatter herfra f. 25/3-1866 i Brevik.
1. Gustav Johan f. april 1890 i Holla.
2. Gustav f. 27/4-1893 ved Elvelandet.

Losjerende: Peder Svendsson, "Tømmermand og Snedker ved Kanalanlæg", f. 1846 i Silferål i Sverige.

Murer og minerer ved Bandak-Nordsjø-Kanalen
Anton Andresen Lie fra Lardal i Vestfold f. 1866.
g.m. Inger Andrea Antonsen fra Hedrum f. 1861.
1. Olga Marie Lie f. Juni 1889 i Holla.

Det ble holdt dødsboauksjon etter Gunnuld Thorsen her i oktober 1896.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Hans Hansen Skotvig for kr. 3.400,- dat. og thinglæst 6. Oktober 1896."

Hans Hansen Skotvig.
Eier 1896.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Hansen Skotvig til Hilda Hansen for kr. 3. 500,- dat. 28. juni, thingl. 10. December 1902."

Hilda Hansen.
Eier 1902.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Erklæring fra Hilda Hansen om efter veibestyrelsens forlangende at flytte et bislag, dat. 13. juni, thingl. 12. Aug. 1903."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hilda Hansen til Anne Negaard for kr. 6.600,- dat. 20. des. 1911, tinglyst 13. januar 1912."

Kafedriver, "enke"
Anne Negård (tvilling) fra Sauherad f. 21/9-1857 d. 26/6-1949, d.a. Niels Olsen og Anne Olsdatter.
Hennes 3 barn med Nils Nilsen Negaard:
1. Nils Adolf Negaard f. 12/9-1883 i Skien. Se Familie 11b - Odden 1920.
2. Arthur f. 1884 i Skien død som liten. Kun hjemmedøpt.
3.
Oliane Nilsdatter Negaard f. 12/1-1885 i Skien d. 22/8-1914 på sykehuset i Solum av "Mavesaar". Bodde på Hellesvig under Heisholt som sypige.
Eier 1912.

Anne Nilsdatter hadde navnet Anne Negaard da hun kjøpte dette huset i 1911/ 1912. Hun hadde vært gift med
Nils Nilsen Negaard og hadde 3 barn med han. Se Nydalen i Stoa under Eie øvre. Anna er gravlagt på Kronborg
gamle under navnet Anna Negård.
Under folketellinga 1900 ble Anne Negaard kalt enke. Hun drev Konditori og kafè herfra i 50 år. Enke ble en kvinne
kalt også om mannen hadde flytta fra familien. Han ser ut til å ha gifta seg med Annas tvillingsøster Aslaug. Anna
må derfor ha fått skilsmisse fra Nils Nilsen Negaard.

Arvinger 1949:
Astrid Negaard g.m. NN Myhre.
Hjørdis Negaard g.m. NN Gundersen.
Harry Negård f. 14/5-1909 d. 25/8-1999 g.m. Randi f. 6/8-1903 d. 25/12-19. Gravlagt på Borgestad.
Dagfinn Negaard. Maler.
Olaf Negaard. (d. sept. 1970 g.m. Margit d. febr. 1953. Haslum i Bærum.)

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte dat. 16/12, grunnbokført (tingl.) 20/12-1949, fra skifteforvalteren i Anne Negaards dødsbo, til Astrid Myhre, Hjørdis Gundersen,
Harry Negaard, Dagfinn Negaard og Olaf Negaard
for kr. 16.000."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9/3, grunnbokført (tingl.) 14/3-1950 fra Astrid Myhre, Hjørdis Gundersen, Harry Negaard, Dagfinn Negaard og Olaf Negaard til
Hulda Lindalen for kr. 16.500,- "

Johan Johnsen Lindalen f. 9/3-1889 d. 19/3-1929.
g.m. Hulda Marie f. 19/8-1888 d. 10/5-1951.
Eier 1950.

Hulda Marie Lindalen hadde vært enke siden 1929 og da hun fikk en mulighet i mars 1950, kjøpte hun denne eiendommen.
Hun fikk ikke ha den mer enn i 1 år og 2 måneder før hun døde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 98. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 27/10, grunnbokført (tingl.) 20/11-1951, for selvskiftende og myndige arvinger efter avdøde Hulda Lindalen, til Gudleik Nordbø for kr. 18.000,- "

Gudleik Nordbø f. 21/2-1912 d. 5/10-1969.
Eier 1951.

Gravlagt på Kronborg nye.


Lannavegen ca. 65.
Gnr. 8 - bnr 51 "Elverhøi". Dr. Krohn.


Utsnitt av prospektkort fra ca. 1905, eid av Tore Larsen. Den dominerende bygningen er Aaheim hotell. Til høyre ligger apoteket nederst og Dr. Krohns "Elverhøi" øverst.
 

Utskilt fra bnr 15 "Hagen" (Lannavegen 67 - Apoteket) ved skyldsettingsforretning tinglyst 12/2-1895.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 120. Digitalarkivet.
"Skjøde fra J. P. Sørensen til doktor Johan Krohn for kr. 1.800,- med forbehold af ret for sælgeren til at tage vand gjennom rørledning fra en brønd
paa denne eiendom, dat. 12., thingl. 15. februar 1895."

Lege
Johan Plathe Bruun Krohn (Johan P.B. Krohn) fra Lindås i Nord-Hordaland f. 31/10-1861 d. 9/1-1932.
g.m. Ida Louise Frederikke Walløe fra Kviteseid f. 10/9-1867 i Seljord d. 22/11-1910 på Elverhøi "i Barselkrampe", d.a. fogd Walløe i Kviteseid og Gunda Wilhelmine f. Irgens i Kristiania 1844.
1. Gerhard Johan Fredrik Krohn f. 7/4-1891 d. 1931. Var instrumentmaker i den Kongelige Norske Marine. Bodde trolig i Horten.
2. Gudrun Louise Katharina Krohn f. 17/4-1892 g.m. Johannes S....land. Drogerieier i Larvik.
3. Harald Henrik Michael Krohn f. 3/8-1893 i Kviteseid (døpt som barn no. 17). Se nedenfor.
4. Astrid Krohn f. 17/2-1899 d. 6/11-1978 g.m. landbruksstyrer Jens B. Heldal f. 30/1-1894 d. 8/12-1972. Gravlagt i Drøbak.
5. Albert Wie Krohn f. landbrukskonsulent i departementet.
6. Ida Krohn f. 17/6-1900.
7. Henrik Krohn f. 9/2-1906 d. 10/3-1906 på Elverhøi av "Mavesygdom."
Eier 1895.

F.f. Læge Johan Plathe Bruun Krohn, Tufte og Ida Louise Frederikke f. Walløes Gerhard Johan Fredrik: Fru Sara Backe Hygiea, Frk. Gustava Olsen, Foged Walløe, Apotheker Hesselberg og Jørgen Johnsen Ulefos.
F.f. Læge Johan Plathe Bruun Krohn og Ida Lovise Fredrikke Walløes 
Gudrun Lovise Katharina: Fru G. Walløe, Fru Marie Seeberg, Doktor Michael Krohn, Doktor Oscar Backe, Landhandler Hesselberg.
F.f. Læge Johan Pluth Bruun Krohn, Dagsrud og Ida Louise f. Walløes 
Harald Henrik Michael: Districtslæge Johan Heidenreich, O.R. Sagfører Theodor Wettergren, Kontorist Lars Walløe, Frederikke Johnsen Ulefos, Frøken Molly Schem(?), Hvideseid.
F.f. Doktor Johan Plathe Brun Krohn, Elverhøi og Ida Louise Fredrikke f. Walløes 
Astrid: Fru G. Walløe, Fru L. Kjelstrup, Frk. H. Mogensen, Kontorchef Tom Seeberg, Stud. med. Nikolaisen.
F.f. Doktor Johan Krohn, Elverhøi og Ida Louise Fredrikke f. Walløes 
Ida: Fru Anne Krohn, frk. Fanny Backe, Hr. O. R. S. J. Holst, Apotheker Gulbrandsen, Apotheker F. Grimsgaard.
F.f. Doktor Johan Krohn, Elverhøi og Ida Louise Fredrikke, f. Walløes 
Henrik: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 10/3 af Sognepræst Valle. Ikke stadfæstet i kirken.

Lege Johan Krohn begynte som assistentlege hos lege O. Backe på Hygea i 1889. Men allerede i 1890 startet han opp
med egen legepraksis i bygda.
Han bodde til å begynne med på Tufte. Han var en musikalsk mann og starta Hollas første musikkorps. Han ble kommune-
lege i Holla og fungerte som dette i mange år. Han hadde i tillegg to kontordager i Lunde. Der var han også kommunelege
i noen år. Ekteparet Krohn er gravlagt ved Holla gamle kirkegård.

Andre i huset under folketellinga 1900:
Karine T. Haugan f. 1879 i Kviteseid, tj., ugift. Kjøkkenpige.
Daardi T. Listaul f. 1882 i Kviteseid, tj., ugift. Barnepige.
Anne O. Juvland f. 1885 i Kviteseid, tj. ugift. Stuepige.
Aasmund O. Oppebøen f. 1883 i Kviteseid, tj., ugift., Gaardsgut, kjørekar.
Gudmund G. Draugedal f. 1870 i Kviteseid, ugift, Logerende. Bygningssnedker arbeider.
Gunda Wilhelmine Walløe (f. Irgens), f. 1844 i Christiania, hm., enke. Pensionert embedsmandsenke.
Fredrik Hauff Walløe f. 1887 i Kviteseid, ug., hennes sønn.
Laura Karoline Kjelstrup f. 1857 i Slagen i Jarlsberg, g., Logerende. Egne midler.
Georg Fredrik Kjelstrup f. 1892 i Kristiania, ug., s.
Anne Sveinsdatter Tjos f. 1877 i Kviteseid, tj., ug. Enepige.

Lege
Harald Henrik Michael Krohn herfra f. 3/8-1893 i Kviteseid d. 26/1-1981.
g.m. Torhild
1. Alf Krohn f. 19/9-1922. Se Kanada 12 under Søve.
Eier 1933

Harald Krohn fortsatte som lege etter faren. Han tok opp silicoseproblematikken ved jernverket og
arbeidet for opprettelse av Holla folkebad.

Denne eiendommen er i dag ei ubebygd branntomt.


Lannavegen ca. 65 (8/51) 2022. Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 67.
Gnr 8 - bnr 15 (8/15). Gammelt løpenummer 14c. "Hegna". Det gamle Apoteket.


Lannav. 67 (8/15). Foto: Roy Olsen 2018. Ulefoss gamle apotek.

Utskilt fra Ø. Heisholt(14) ved delingsforretning tinglyst 14. Oktober 1858.

Skyldmark 1950: 0 mark 08 øre. Areal 2019: 2 168 kvm.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 15 er udskilt, afholdt 1 juni, thingl. 16. okt. 1863." Utgått.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Andreas Abrahamsen til Christen Christensen for 600 spd., dat. 8. April 1867, thinglæst 7. Oktober 1871."

Urmaker, småbruker, selveier
Christen Christensen
fra Sannes nedre(16) "Kåsa" f. 23/5-1845, s.a. skomaker Christen Hansen Sannæs.
g. i Holla 8/7-1870 m. Liv Jørgensdatter f. 1850, d.a. Jørgen Halvorsen.
Forlovere: "
Christian Christensen Stua og Jahn Johannesen Gravningen."
1. Gunhilde Christensdatter f. 11/1-1871.
2. Anne Marie Christensdatter f. 23/7-1872.
3. Jørgen Cornelius Christensen f. 2/7-1874.
4. Christen Toresius Christensen f. 4/1-1876.
5. Lovise Marie Christensdatter f. 2/4-1878.
6. Halvor Christensen f. 11/1-1881.
Eier 1867.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters Gunhilde: Inger Christensd. Sannæs, Mari Evensd. Kringleføt, Christian Chr. Stua, Andreas Christensen Sannæs, Ole Jørgensen ditto.
F.f. Uhremager Christen Christensen Hægna og Liw Jørgensdatters
Anne Marie: Karen Christensd. Sannæs, Kari Olsd. Stua, Halvor Jørgensen Tufte, Hans Christensen Sannæs, Ole Jørgensen Sannæs. Hjemmedøbt af John Kjøstolsen Heisholt.
F.f. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liw Jørgensdatters
Jørgen Cornelius: Aaste Nilsd. Sannæs, Karen Dorthea Jahnsd. af Brevig, Christian Christensen Stua, Ole Jørgensen Sannæs, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Grdb. Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters
Christen Toresius: Kari Olsd. Stua, Inger Maria Gunnuldsd. Sagb., Gunnuld Thorsen ditto, Hans Christensen Sannæs, Andreas Christensen ditto.
F.f. Uhrmager Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters
Lovise Marie: Asloug Nilsd. Sannæs, Anne Marie Christiansd. Stua, Ole Jørgensen Sannæs, Gunnuld Thorsen Sagb., Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Grdb. Christen Christensen Heisholt og Liv Jørgensdatters
Halvor: Asloug Nilsd. Kastet, Berthea Jahnsen af Brevig, Hans Christensen Sannæs, Christen Christiansen Stua, Skrædder Jahnsen af Brevig. Hjemmedøbt af Møllermester Hans Anundsen Sagb.

I tillegg i huset 1875:
Maren Andrea Christensdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1859 ditto.
Thora Anette Andersdatter, Tjenestepige, f. 1864 ditt.

Kreaturhold: 2 Kjør, 1 Kalv, 1 Svin.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 23 er udskilt, afholdt 7. juli, thingl. 6. okt. 1871." Utgått. (Til Hans Nicolai Rasmussen?).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 24 er udskilt, afholdt 20. Marts, thingl. 1. April 1882." Utgått.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristen Kristensen (Christen Christensen) til Jens Sørensen for kr. 3.400.-  dat. og thingl. 1. April 1882."

Fløtningsinspektør i Thelemarkvasdragets hovedvasdrag, dampskibsfører på Bandak
Jens Peter Sørensen (J. P. Sørensen) fra Bakke sogn i Eiker pr.gj. f. ca. 1848.
g.m. Anne Kirstine Halvorsdatter fra Kongsberg f. ca. 1845.
1. Thorvald Kajus Sørensen f. ca. 1877 i Tjølling, Vestfold.
2. Marie Sørensen f. 8/10-1879 i Holla.
3. Ingvald Severin Sørensen f. 6/11-1882.
4. Carl Johan Sørensen f. 16/5-1885.

Eier 1882.

F.f. Flødningsinspecteur Jens P. Sørensen Heisholt og Anne Kirstine Halvorsdatters Marie: Anne Karine Hedvig Carlsd. Hølen, Anne Julette Andersd. Heisholt, Torger Evensen Knivestorn fra Laurvig, Anders Andreasen Heisholt, Skolelærer Halvor Jensen Kastet, Østen Stensen Hølen.
F.f. Flødningsindspekteur Jens Sørensen Heisholt og Anne Kirstine Halvorsdatters 
Ingvald Severin: Johanne Halvorsd. fra Laurvig, Anne Christensen Odden, Hans Gulliksen fra Laurvig, Gunnild Thorsen Heisholt og Halvor Stensen Hølen.
F.f. Elveinspecteur Jens P. Sørensen Heisholt og Anne Kirstine Halvorsdatters 
Carl Johan: Karen Christensd. Heisholt, Aaste Halvorsd. Ulsnæs i Lunde, Christen Bentsen Kringleføt, Rasmus Johnsen Hægna, Halvor Østensen Hølen.

Tjenestepike i 1891: Karen Marie Rasmussen, Ugift, f. ca. 1872 i Holla.

Andre i huset januar 1891:
Besøgende: Laurits Sørensen, ca. 1844? i Skien, Stationsholder, Hoteleier. Bosted: Strengen i Lunde.
Besøgende: Marie Sørensen, Hustru, f. ca. 1860? i Porsgrund? Afreist uden at opgive alder.
Besøgende: Halvor Ulsnæs, Gift, Gaardbruger og Fyrbøder, f. 1835 i Lunde. Bosted: Strengen i Lunde.
Besøgende: Birgith Ulsnæs, Hustru, f. 1842 i Lunde.

Første etasje i huset ble fra 1888 bortleid til apotekutsalg og bolig for apotekeren og medhjelpere. Dette ble
Hollas første apotek og det første apotek utenom byene i Telemark.

Apoteker, ugift, leieboer
Anton Hesselberg fra Skjørdalen i N. Trøndelag f. 1851, s.a.
Beboer 1889.

Frederik Christian Mollerop, ugift, tjenesteydende, Pharmacie, Exam. pharmacied lied f. ca. 1864 i Næsset, Romsdal.
Johan Henrich Meyer Sørensen, tjenesteydende, Logerende, Apothekerlærling, f. ca. 1869 i Rygge, Østfold. Fader: Forhenværende Statsraad.
Husholderske Amalie Svendby (ugift) f. 1855 i Hurdal.

Kilde: "100 år siden Ulefoss fikk apoteket." (Gerhard Hedlund). Artikkel i Holla-Minner 2 - 1988, side 36.
"Thelemarkens Apothek" ble bestemt åpnet ved kongelig resolusjon av 22. des. 1888. 6. juni 1889 fikk Hesselberg bevilling til å drive apotek på Ulefoss i Holla. Apoteket ble høytidelig godkjent og åpnet i dette huset på Lanna den 22. februar 1890. Straks kom Anton Hesselberg til Holla med sine hjelpere og fikk bygd om første etasje i Jens P. Sørensens hus til apotek. Han var ugift da han kom hit og var medlem av "den farmaceutiske medisinske hjelpeexamenskommition".
Anton Hesselberg var tidligere provisor ved Jernbaneapoteket i Kristiania.

Fløtningsinspektøren med familie eide fortsatt huset og bodde i andre etasje her. Se ovenfor.

Kilde: Holla I (Liestøl).
Om Apotekere osv.

Fløtningsinspektør J. P. Sørensen kjøpte tomt fra Hegna og bygde heimen sin der. I 1889 leide han bort 1. etasje til apoteker

Anton Hesselberg, som hadde fått personlig privilegium til å starte apotek ved Ulefoss den 29. desember 1888. Betingelsene var bl.a. et innskott i enkekassa stort kr. 3.200,- og kr. 150,- i årlig bidrag til Farm. Institutt. I 1893 oppretta han filial i Kviteseid. Hesselberg var f. i Stjørdal i 1851 og var sønn av kand. teol. Hans Theodor Hesselberg.

Johan Gulbrandsen tok over apoteket i 1900. Han var født i Skien i 1856. Var farmasøyt i Kragerø og seinere i Drammen, Oslo og Ålesund. Kjøpesummen for varer og inventar var kr. 12.000,-. Gulbrandsen var medlem av herredsstyret i Holla. Han var g. m. Mathilde Elisabeth Schultz.

Apoteker W. Kaare kjøpte stedet av J. P. Sørensen i 1908. Bygget var jo ikke berekna som apoteklokaler, men det ble stående uendra i Kaare's tid til 1928. Enkefru Ella Kaare solgte til etterfølgeren som apoteker E. W. Lieungh, som hadde fått bevilling av 17/2 1928 til å drive Ulefoss apotek. Han var f. 31/10 1869 og var sønn av apoteker Hedevall Ording Lieungh og Karen Marie, f. Godager. Han tok apotekereksamen i 1899 og var bestyrer av Kongsvinger apotek 1910-17, av Sjøvegan apotek 1918-28. Lieungh fant straks ut at romma ved Ulefoss apotek var alt for små og lite høvelige, og han bygde ut gården til den størrelsen som den har hatt seinere. Han døde i 1940 og enka ble eier av gården til den seinere ble overtatt av sønnen, distriktsveterinær Boye Winter Lieungh.

Apoteker J. R. Johannesen fortsatte til sommeren 1946, da Carl Andreas Tønnessen fikk bevilling til å drive apoteket. Tønnessen er født i Farsund og sønn av urmaker Konrad Andreas Tønnessen og kona Marie, f. Davidsen. Apotekereksamen 1919. Tjenestegjorde ved apoteket Nordstjernen, Bergen, ved Svaneapoteket, Gjøvik og ved Egersund apotek. Ulefoss apotek ble modernisert i hans tid med nytt skylleri og diverse moderne apparatur.
G. m. Kari, f. Idland, Sandnes. Barn: 1. Kjell og 2. Beate Kristine.

Tønnessen overtok Bryne apotek på Jæren i 1955 og Eivind Kapperud ble ny apoteker i Ulefoss. Apoteket ble flytta til Ringsevja i 1965 med H. Hermansen som apoteker.

Boye Winter Lieungh, g.m. Barbro Ingeborg Kjellin, Stockholm. Barn: Frode Winter Lieungh, g.m. Kitty Camilla Gran, Finland og Anders Winter Lieungh. Boye Winter Lieungh har artium fra 1920, eksamen fra Stockholm kungl. vet. høgskola i 1937, eks. filosofi Oslo, konst. distriktsveterinær Holla 1938, hospitant ved Oslo helseråd og slaktehus 1937-39, privatpraktiserende i Bø veterinærdistrikt, Akkerhaugen fra 1939, distriktsveterinær Drangedal fra 1946 og i Nome (Holla og Lunde) fra 1959.

 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Expropriationsforretning vedkommende Bandak-Nordsjø-kanalen afsluttet 12. December 1889, thinglæst 4. Februar 1890."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 30 og 31 er udskilt, afholdt 5., thingl. 9. juni 1890." Bnr 30 utgått. Bnr 31: Se Lannavegen 59.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 42 og 43 er udskilt, afholdt 4. aug., thingl. 18. okt. 1892." Begge ubebygd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 47 - det exproprierede - er udskilt, afholdt 14. sept., thingl. 20. okt. 1893."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 51 er udskilt, afholdt 7. januar, thingl. 12. febr. 1895."Elverhøy". Se Lannavegen 65.
"Ved skjøde paa bnr 51, thingl. 15. febr. 1895, er kjøberen forbeholdt vei over dette brug."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 58 er udskilt, afholdt 1., thingl. 26. sept. 1900."

Apoteker, innehaver av Telemark Apotek, leieboer
Johan Gulbrandsen (Johan Gulbrandsen) fra Skien f. 9/6-1856 d. 20/5-1920 i Sandefjord, s.a. malermester Gunder Gulbrandsen og Inger Marie Nilsen.
g.m. Mathilde Elisabeth Schulz f. 6/9-1868 i Trondhjem d. 19/3-1933 i Sandeford, d.a. Carl Laurentz Andreas Schulz og Christiane Wilhelmine
1. Ingerid Christiane Schulz Gulbrandsen f. 17/7-1895 i Kristiania. Provisor i Sandefjord 1920.
2. Gunnar Schulz Gulbrandsen f. 13/4-1899 i Kristiania d. 23/8-1949 i Sandefjord. Trolig ugift.
3. Signe Mathilde Schulz Gulbrandsen f. 9/8-1901 i Kristiania. "Dicippel" i Sandfjord 1920. Gift Strand. Gravlagt på V. Aker i Oslo.
4. Astrid Schulz Gulbrandsen f. 19/11-1902 i Holla. Handelsgymnasiast 1920. Gift Guldberg.
Beboere her i 1900.

F.f. Apotheker Johan Gulbransen, Heisholt og Mathilde Schultz' Astrid Schultz: Fru Christiane Schultz, Gunda Gulbransen, Frk. Smeby, Thomas Smeby og Peder Gulbransen.

Familien flytta til Kongensgate i Sandefjord rundt ca. 1914, hvor han fortsatte som apoteker til han døde i mai 1920.
Begge er gravlagt på Sandefjord gravsted i Sandefjord.

Andre i huset i 1900:
Ole Severin Valle (Ole Severinsen?) f. 1876 i Vaage i Gudbrandsdalen, ugif, Logerende, Farmaceut, tjenestegjørende.
Gunbjørg Smebye f. 1883 i Kristiania, ugift, Lærling ved apothek.
Johanne Sigurdsen f. 1882 i Holla, ugift, tjenestepige, enepige.

I 1910 var det Hilda Lommerud som var tjenestepike her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra J. P. Sørensens enke og arvinger, ifølge attest, til apotheker W. Kaare paa dette brug og bnr 55 for kr. 10.750,- dat. 8., thingl. 25. april 1914."

Apoteker
Waldemar Kaare f. 26/1-1858 i Skien d. november 1927 i Oslo, s.a. fuldmegtig Anton Kaare og Fredrikke Emilie f. Ørbye.
g. 14/12-1906 m. Else Aasille Knudsen "Ella" f. 26/8-1874 i Risør Aust-Agder d. juli 1936 i Oslo, d.a. kjøbmand Lesius Knudsen.
Forlovere: "L. Knudsen Risør og Johannes Arndt, Risør."

1. Hanny Marie Kaare f. 3/9-1907 i Risør d. 1980 i Oslo.
2. Thor Kaare f. 18/10-1910 i Førde, Sogn og Fj.
3. Finn Kaare f. 14/8-1912 i Førde.
6. Marie Emilie Kaare f. 21/9-1914 i Holla.
Eier 1914.

F.f. Farmaceut Valdemar Kaare, Kragsgaden og Else Aasille ("Ella") f. Knudsens Hanny: Fru Marie Knudsen, Kjøbmand Lasius Knudsen, Faderen og frk. Helena Knudsen.
F.f. Apoteker Waldemar Kaare, Apoteket, Ulefos og Else født Knudsens 
Marie Emilie: Fru Marie Knudsen, K. Knudsen, Wilhelmine Knudsen, Faderen, Frk. H. Andersen.

Andre i huset i 1920:
Tjenestepike Helene Ramstad f. 14/11-1870 i Førde.

Tjenestepike Esther Rasmussen f. 25/8-1899 i Holla.
Farmaceut Alf Seeberg f. 10/11-1895 i Holla i arbeide her.

Kilde: "100 år siden Ulefoss fikk apoteket." (Gerhard Hedlund). Artikkel i Holla-Minner 2 - 1988, side 36.
Waldemar Kaare gikk etter eksamen ut som farmasøyt i 1883. Han hadde tidligere studert kemi ved en kemisk fabrikk i Hamburg. Før han kom til Holla, var han apoteker, først i Molde i Romsdal, deretter i Førde i Sogn og Fjordane. Han startet opp som apoteker på Lanna i 1914 og ble her til han døde i november 1927. De er  gravlagt på Nordstrand i Oslo. 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Else Kaare, ifølge samtidig tinglyst uskiftebevilling, til apotheker Lieungh paa dette med flere brug for kr. 18.000,00, dat. 21/4-1928, tinfl. 29/6-1928."

Apoteker
Elias Winther Lieungh f. 31/10-1868 (i Kristiania) d. 29/9-1940.
g.m. farmasøyt Christiane Dahl (fra Skien) f. 21/8-1863 i Orkdalen, S. Trøndelag d. 13/3-1957, d.a. landhandler H.P. Dahl og Madame Christiane Dahl.
1. Else Winther Lieungh f. 31/1-1903 i Gjerpen (døpt 31/5-1903 i Gjerpen) d. 12/7-1987 g.m. Nils Taraldset d. sept. 1971. Bryn gravsted i Bærum.
2. Boye Winther Lieungh f. 28/8-1907 d. 12/6-1983. Ble veterinær, siden distriktsveterinær.
Eier 1928.

F.f. Farmaceut Elias Winther Lieungh, Furujordet og Kristiane Dahls Else: Dampskibsfører Christensen, Porsgrund, Konsenteur Dahl, enkefru Dahl fra Kristiania og fru Christensen i Porsgrund.

Folketellinga 1910 forteller at de da bodde i Storgata 15 på Kongsvinger, hvor han var provisor.
De eldste her er gravlagt på Lie minnegravlund i Skien.

Kilde: "100 år siden Ulefoss fikk apoteket." (Gerhard Hedlund). Artikkel i Holla-Minner 2 - 1988, side 36.
Elias Winther Lieungh overtok som apoteker i Holla i 1928, samtidig som apoteket endret navn fra "Telemarkens apotek" til "Ulefoss apotek". [Han var tidligere provisor på Kongsvinger en tid rundt 1910, deretter (i 1920) apoteker på Sjøvegan i Troms. GS.] Han tok eksamen som farmasøyt i 1899. Før han kom hit var han apoteker ved Elgsæter apotek i Trondhjem. Hans kone var Norges første kvinnelige farmasøyt og tok medhjelper-eksamen i 1889. Lieungh og frue var apotekerpar her fram til 1941.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 78. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 23/11, grunnbokført (tingl.) 11/12-1959 fra avdøde Christiane Lieungh til sønnen Boye Winther Lieungh på denne eiendom, bnr 55 og 88 for kr. 25.000,-"
"Skjøtet er utferdiget til Else Lieungh Taraldset for 1/2-del."

Les mer om apotekere på Ulefoss i Hollaminner 1988, s. 42.


Lannavegen 67 (8/15) 2022. Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


Lannavegen 71.
Gnr 8 - bnr 86 (8/86) "Fagerheim".


Lannav. 71 (8/86). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(28) "Hegna" ved Skylddelingsforretning tinglyst 21/6-1916.

Skyldmark 1950: 0 mark 05 øre. Areal 2019: 913 kvm.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 379. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thor Halvorsen Hegna til Ole Johnsen Odden for kr. 900,-  dat. 4., tingl. 12. juli 1916."

Vognmann, sliperiarbeider
Ole Johnsen Deilevje
fra Odden under Eie øvre f. 26/2-1884 d. 10/5-1955, s.a. veivokter John Olsen Odden. Se Familie 8 - Odden 1910.
g.m. Kristine Andersdatter fra Søvestrand under Søve.
1. Jonni Johnsen Deilevje g.m. Peder O. Moen.
Eier 1916.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 379. Digitalarkivet.
"Bevidnelse fra H. Lindalen om at Ole J. Odden og Ole J. Deilevje er en og samme person, dat. 20., tingl. 29. nov. 1919."

Kilde: Folketellinger. Ole Johnsen var kjørekarl i 1900 og sliperiarbeider i 1910.

"Hjemmelen overgått til enearvingen fru Jonni Moen g.m. Peder O. Moen. Rettelse foretatt den 4/5-1965."


Lannavegen 75.
Gnr 8 - bnr 11 (8/11) "Heisholt østre".


Lannav. 75 (8/11). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(4) ved delingsforretning tinglyst 3. Febr. 1871.

Skyldmark 1950: 0 mark 28 øre. Areal 2019: 60 723 kvm.


Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Olsen til O. P. Marum for 300 spd., dat. 15. juni, thinglæst 1. juli 1871."

O. P. Marum.
Eier 1871.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. P. Marums enke til Kittil Svennungsen Bjørndalen og Ole Nirisen Roe, paa dette brug og bnr 5 for kr. 6.500, dat. 5. Nov. 1892, thingl. 15. Febr. 1893."

Kittil Svennungsen Bjørndalen.
og
Ole Nirisen Roe.
Eiere 1893.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Doktor Oscar Backe paa dette brug og bnr 5 for kr. 10.125,- dat. 9., thingl. 15. April 1896."

Dr. Oscar Backe.
Eier 1896.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra dr. Osacar Backe til Sten Stensen paa formentlig dette brug og paa bnr 75 for kr. 8.125,- med i tilfælde forkjøbsret for sælgeren til byggetomt sønden eller
østenfor sin eiendom, ret til at opføre gjærde m.m., dat. 29. Juli, tingl. 23. Aug. 1913."

G.br.
Sten Stensen
.
Eier 1913.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Skifteforvalteren i boet efter avdøde gbr. Sten Stensen og før avdøde hustru Anne Marie, til Alfred Nilsen paa dette brug og bnr 75 for kr. 17.000,00,
dat- 30/12-1826, tinglyst 12/1-1927."

Alfred Nilsen.
Eier 1827.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 74. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 30/4, grunnbokført (tingl.) 10/5-1949 fra Ingebret Bærland og hustru Tone til Kjetil Rønningen på denne eiendom og bnr 75 for kr. 26.500,-"
"Alfred Nilsen og hustru har påtegnet sitt samtykke til overdragelsen."

Kjetil Rønningen.
Eier 1949.

Gunvald Rønningen.
Eier ?


Lannavegen 79.
Gnr 8 - bnr 60 og 61 "Breidablikk".


Lannav. 79 (8/60 og 61). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(28) "Hegna" ved skylddelingsforretning tinglyst 24. sept. 1902.

Skyldmark 1950: 0 mark 1 øre. Areal 2019: 920 kvm.


Cand. J. C. Dahlin.
Eier før 1918.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 129. Digitalarkivet.
"Skjøde fra J. C. Dahlin til kjøbmand C. Grothing for kr. 6.500,00 herpaa og bnr 61, dat. mars, tinglyst 13. mars 1918.

Kjøbmand
C. Grothing.
Eier 1918.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 129. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Chr. Grothing til Ole Solvold for kr. 200,00, dat. 7/4-1934, tingl. 27/4-1934."

Jernbanearbeider (anleggsarb.), leieboer
Otto Gunerius Olaisen fra Askim, Østfold f. 12/9-1872 d. 11/6-1954, s.a. Bonde Olai Hansen og Cicilie Henriksdatter.
g. i Holla 2/1-1917 m. Inger Marie Pederskaas fra Perskås under Baksås f. 26/12-1876 d. 1930, d.a. Hans Olsen Pederskaas.
Forlovere: "Graastensmurer Johan Larsen og ditto Albert Larsen."
1. Oskar Ivar Olaisen f. 31/7-1917 d. 4/4-1995 g.m. Ruth Ester NN f. 30/5-1920 d. 11/1-2012. Gravlagt i Lunde.
Beboere her i 1920.

F.f. Anlægsarb. Otto Gunerius Olaisen, Odden og Inger Marie Hansens Oskar Ivar: Kone Anne Halvorsen, Odden, Pike Hanna Jensen, Odden, Fabrikarb. Andreas Olsen, Odden, Faren.

Foreldrene her er gravlagt på Kronborg gamle, Ulefoss.

Ole Solvold.
Eier 1934.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 129. Digitalarkivet.
"Erklæring fra avdøde Rasmus Hegnas eneste og myndige arvinger ifølge attest, om at de for alltid fraskriver sig retten til dette brug, udateret,
med attester av 7/1-1935, tingl. 14/1-1935."

 


Lannavegen 83.
Gnr 8 - bnr 85 "Roe". Tannlege Thomassen.


Lannav. 83 (8/85). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø.Heisholt(28) "Hegna" ved Skylddelingsforretning tinglyst 21/6-1916.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 345 kvm.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 378. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thor Halvorsen til Fredrik Thomassen for kr. 650,00, dat. 4. juli, tingl. 12. juli 1916."

Tannlege
Fredrik A. Thomassen
fra Heddal f. 13/3-1873.
g.m. Sigfrid fra Os ved Bergen f. 4/9-1885.
1. Fredrik Wille Thomassen f. 29/4-1907.
Eier 1916.

Kilde: Artikkel fra Holla-Minner nr 2 - 1988, "100 år siden Ulefoss fikk apoteket."  (Gerhard Hedlund).
Tannlege Fredrik A. Thomassen startet sin tannlegevirksomhet på Heisholtevja (Lanna) under kanaltida. Han drev også tannlegekontor i Lunde. Da hadde han med seg et pedaldrevet tannlegebor. Heldigvis har utviklingen gått framover siden da.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 378. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Fredrik A. Thomassen til sønnen Fredrik W. Thomassen for kr. 4.000,00, dat. 9/12-1930, tingl. 9/1-1931."

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 378. Digitalarkivet.
"Kontrakt mellem Fredrik A. Thomassen og Fredrik W. Thomassen, hvorefter førstnevnte for livstid skal ha rett til gratis benyttelse av
2 værelser og kjøkken, samt i tilfelle salg, forkjøpsrett til dette brug, verdien av husværet er ansatt til kr. 1200,00, dat. 18. og 20/12-1930, tingl. 9/1-1931."

Fredrik Wille Thomassen f. 29/4-1907.
Eier 1931.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 378. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 7/5, grunnbokført (tinglyst) 14/5-1963 fra Margit Andersen til Morgan Nilsen for kr. 13.000."

Morgan Nilsen
Eier 1963.


Lannavegen 85.
Gnr 8 - bnr 59 "Strand".


Lannav. 85 (8/59). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø.Heisholt(28) "Hegna" ved Skylddelingsforretning tinglyst 26 juni 1901.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 425 kvm.


Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 128. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Rasmus Johnsen til Jonas Malmstrøm for kr. 770, dat. og thinglæst 26.juni 1901."

Skredder, selvstendig
Jonas Jensen Malmstrøm
f. 11/2-1877 på Kolle i Helgen, s.a. pige Anne Maria Larsdatter Kolle og skredder Jens Hansen Malmstrøm.
g.m. Thea Larsen Kolle.
Eier 1901.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 128. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jonas Malmstrøm til Johan Jensen for kr. 7.000,00, dat. 21/6, tingl. 12/7-1911."

Skomaker, huseier
Johan Edvard Jensen fra Galten i Valebø f. 12/8-1877 d. 1934, s.a. skomaker Jens Jensen Galten.
g.m. Hanna Marie Olsdatter fra Hvalen(6) i Helgen f. 2/5-1879 d. 1928, d.a. lærer Ole Halvorsen Hvalen.
1. Erling Jensen f. 23/9-1907 på Galten. Se nedenfor.
Eier 1911.

F.f. Skomager Johan Edvard Jensen, Galten og Hanna Olsdatters Erling: Lærer Ole Hvalen, Fru Karen Hvalen, pige Louise Hvalen, Uk. Lars Hvalen og Uk. Halvor Hvalen.

Losjerende i 1910: Fotograf (og enke) Elise Jensen f. 11/10-1868 i Drammen.

Skomaker Jensens hus brant ned natt til 6. august 1919. Årsaken var at nabohuset til baker Kristoffer Grotthing begynte å
brenne først. Dermed spredte brannen seg til dette huset. Begge hus brant ned til grunnen. Se Lannavegen 87.
Huset ble bygd opp igjen etter brannen, men allerede i 1928 brant også det nye huset. Det ble satt opp enda et nytt hus, som
var mye større enn de to tidligere. Dette huset står fremdeles og har privatbolig i andre etasje.

Johan Edvard Jensen kjøpte i 1920 en eiendom (8/92 "Haven") av kjøpmann Christoffer Grotthing på 09 øre.
Sistnevnte eiendom eksisterer ikke lenger i kommunens kart og er trolig i ettertid sammenføyd med denne
eiendommen og igjen utskilt til flere mindre tomter.

Skomaker
Erling Jensen herfra f. 23/9-1907 på Galten i Valebø.
g.m. Asborg J. Rugtvedt.
1. Else Marie Rugtvedt.
Eier 1933.

 


Lannavegen 87.
Gnr 8 - bnr 10. Gammelt løpenummer {13c,13d}e "Heisholt østre".
Hører i dag til 8/11.


Lannav. 87 (8/11). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved Skylddelingsforretning tinglyst 16. Oktober 1863."

Opprinnelig skyldmark: 0 mark 15 øre.

Skyldmark 1950: 0 mark 06 øre. Areal 2019: 97 kvm.


Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Gundersen til Ole Pedersen Marum for 116 spd., dat. og thingl. 16. okt. 1863."

O.P. Marum.
Eier 1863. Se Ø. Heisholt(5) "Kringleføt".

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. P. Marum til Christen Bentsen for kr. 2.500, dat. 9. Marts, thinglæst 9. Juni 1877."

Smed
Kristen Bentsen (Christen Bentsen) fra Sagene f. 2/12-1830 d. 9/3-1889 på Lanna av tæring, s.a. smed Bent Bentsen. Se Familie 9 - Sagene 1835.
g. i Holla 13/11-1863 m. Anne Susanne Nilsdatter fra M. Ytterbø
f. 16/10-1839 på Bergan i Melum d. 21/2-1898 på Lanna, d.a. Nils Nilsen Ytterbøe.
Forlovere: "
John Olsen Saugbr. og Anders Thronsen Wærket."
1.
Anne Kristensdatter f. 3/4-1864 på Sjøboden i Næs, Sauherad. Adoptivdatter.
Eier 1877.

Kilder: Kirkebøker for Holla og Sauherad.
Adoptivdattera Anne Kristensdatter ble født på Sjøboden i Nes, Sauherad 3/4-1864 og døpt i Nes kirke den 5/6. Hun var biologisk datter av gjestgiver Kristen Nilsen Sjøboden og Anne Marie Arnesdatter. Anne Kristensdatter ble konfirmert i Holla kirke den 12/10-1879, boende på Kringlefet. Hun var ennå ikke kommet hit 31/12-1865 (folketellinga 1865).
Ifølge kirkeboka for Nes kirke da Anne Kristensdatter ble døpt, var fadderne: "Anne Susanne Nilsd. Ulefos, Anne Hansd. Søboden, Christen Bentsen Ulefos, Nils Nilsen Ytterbø af Holden, Lars Larsen Kolle af Holden og Ole Augensen Hatvedt."

Se også denne familien på Sagene. Se Familie 15 - Sagene 1875.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Expropriationsforretning vedkommende Bandal-Nordsjø-Kanalen, afsluttet 12. Decbr. 1889, thingl. 4. December 1890."

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christen Bentsens enke til C. Grothing for kr. 3.700, dat. 11. Sept., thinglæst 22. Oct. 1891."

Baker, landhandler med kolonial og manufakturforretning
Christoffer Jørgen Arnulf Grotthing (Christoffer Grotthing) f. 21/2-1859 i Nøtterøy, Vestfold d. 16/3-1938. Kronborg gamle.
g. 25/11-1886 m. Marie Isaksdatter fra Porsgrunn f. 11/4-1865 d. 5/5-1918. Kronborg gamle.
1.
Karen Magdalena Grotthing f. 26/8-1887 i Lunde g.m. Ole Rye-Kittelsen. Se nedenfor.
2. Arthur Smith Grotthing f. 4/8-1888 (4/11 - gravstøtta) i Lunde d. 29/4-1941 g.m. Alette Johanne f. 1/4-1889 d. 11/2-1964. Gamlebyen gravlund, Oslo.
3. Margit Kirstine Grotthing f. 1/5-1891 i Lunde.
4. Bjarne Grotthing f. 26/8-1893 i Holla d. 31/7-1974 g.m. Sigrid Elisabeth f. 3/10-1897 d. 24/1-1961. Østre gravlund, Oslo.
5. Sverre Grotthing f. 14/5-1895 d. 3/1-1960 g.m. Signe Caspara f. 6/11-1892 d. 1/5-1967. Gravlagt på Nordstrand, Oslo.
6. Einar Grotthing f. 7/4-1898 d. 13/1-1976. Gravlagt på Eidanger nye i Porsgrunn.
7. Borghild Grotthing f. 4/9-1901.
8. Odd Grotthing f.
18/2-1903 d. 25/7-1976 g.m. Grete f. 12/7-1904 d. 24/2-2001.
9. Kristoffer Grotthing f. 22/1-1905 d. 9/11-1962.
10. Marie Grotthing f. 6/1-1907.
Eier 1891.

Grotthing drev først bakeri med handelsvirksomhet i Lunde, før han flytta til Lanna i 1891, og ville drive her.
Christoffer Grotthing kjøpte eiendom av eieren av Heisholt vestre i 1901 og bygde seg et småbruk der. Se Heimdal.

Kilde: Holla kirkebok (1882-1897) - Innflyttede 1891.
Bager Kristoffer Jørgen Arnulf Kristoffersen Grotthing fra Lunde til Elvelandet i Holla.
Hustru Marie Isaksen og 3 børn.


Losjerende og andre i huset i 1900:

Albert Christoffersen f. 1868 i Fredrikstad, ug., Logerende, Handelsbetjent ved husets forretning.
Tor Seland f. 1881 i Kviteseid, ug., tjeneste, Kjørekar - varekjører.
Otto Halvorsen f. 1881 i Omlid i Nednæs (Aust Agder), ug., Logerende, Bagersvend.
Gunhild Stensrud f. 1875 i Bø, tjenestepike, ug., Enepige.
Elen Karlsen f. 1879 i Enebak i Akershus, ug., Logerende. Løitnant i frelsesarmeen.
Julie Sollien f. 1867 i Bodø, ug., Logerende. Løitnant i frelsesarmeen.
 Kilde: Folketelling for Holla 1900. 

Kilde: Ole Morten Nyberg på Facebook (6/8-2019).
"Kjøpmann Grotthing slo seg ned på Ulefoss p.g.a. aktiviteten ved Bandak utbygginga. Mener han fortalte at faren først dreiv bakeri i Lunde før han bygde på Ulefoss. Huset bygde han opp igjen etter brannen og siden huset der de siden budde, oppe i Heisholt bakken. Han var en virkelig kremmer. Han kjøpte opp frukt i vårt område og tok dem med seg på båten te Dalen. Så solgte han frukta te god fortjeneste! Epledyrking var vanskelig lenger oppe i fylket."

Svar fra Alexander Rye-Kittilsen Sumner (6/8-2019).
"
Christoffer Grotthing var min oldefar. Huset som ble bygd opp igjen er det jeg idag har. Gården Heimdal i Heisholt bakken hadde han fra før."

Gard Strøm:
Grotthing kjøpte jorda til "Heimdal" i november 1901. Jorda var utskilt fra Heisholt vestre bnr 1 og bnr 3. Han bygde seg der et småbruk med innhus og låve. Han og familien flytta inn der så fort det ble ferdig. Han drev fortsatt bakeriet og butikken på Lanna. Se Heimdal under Heisholt vestre.


Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 38 er udskilt, afholdt 23. Oktober 1891, thinglæst 4. Februar 1892."
(I 1890 ekspropriert til Bandak-kanalen.)

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 61 er udskilt, afholdt og thingl. 24. Sept. 1902. Tillegg til bnr 60. Se Lannavegen 79.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 20. Novbr., tingl. 15. desember 1920, hvorved til Johan Jensen er utskilt bnr 92 Haven av skyld 9 øre." Se Lannavegen 85.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 73. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 6/2, grunnbokført (tingl.) 15/2-1940 fra Skifteforvalteren i C. A. Grothings bo, til Ole Rye Kittelsen for kr. 11.000,- "

Rørlegger
Ole Rye-Kittelsen fra N. Jareteigen(2) i Sem, Vestfold f. 29/4-1886 d. 29/10-1957, s.a. bonde Ole Kittelsen* Jareteigen født i Sauherad og Susanna Hansdatter.
g1g m. Ingebjørg Dagmar Cudrio fra Gjerpen f. 1889 d. 1913.
g2g m. Karen Magdalene Grotthing fra Heimdal under V. Heisholt f. 26/8-1887 i Lunde d. 24/11-1972, d.a. Christoffer Grotthing.
1. Olmar f. 17/1-1913 i Sem krk.
Barn i 2. ekteskap:
2. Kriss Rye-Kittelsen f. 1914 d. 1933.
3. Freid Rye-Kittelsen f. 11/2-1916 d. 25/6-1986.
4. Bjørn Rye-Kittelsen f. 23/10-1923 d. 8/3-2000.
5. Oddlaug Marie Rye-Kittelsen g.m. Sumner f. 13/4-1932 d. 15/12-2005.
Eier 1940.

Alle disse er gravlagt på Kronborg gamle, Ulefoss.

*Ole Kittelsen f. 1829 i Sauherad d. 1906 på Hvasser, Tjøme, g1g i Borre 1854 m. Olava Olsd. fra Kjær i Borre (1833-1882 på N. Jareteigen). Ole g2g m. Susanna Hansd. fra Sandar (1846-1888). 8 barn i første ekteskap og 4 barn i andre. Rørlegger Ole Rye-Kittelsen overtok i 1918 S. Jareteigen(5) i Sem, men solgte den igjen i 1921.

Alexander Rye-Kittelsen Sumner.
Eier i 2020.


Lannavegen 93.
Gnr 8 - bnr 87 "Eikstad".


Lannav. 93 (8/87). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Kringlefet gård ved skylddelingsforretning tinglyst 21/6-1916.

Skyldmark 1950: 0 mark 04 øre. Areal 2019: 714 kvm.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 380. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Sten Stensen Kringlefet til Johannes Karlsen Haugen for kr. 500 (tomta), dat. 25. juni, tingl. 19. sept. 1917."

Johannes Karlsen Haugen (Johannes K. Haugen) fra Verket f. 7/3-1887 d. 29/5-1965, s.a. Karl Johannesen Haugen. Se Familie 103 - Verket 1910.
g. i Holla krk. 22/6-1912 m. Andrea Martine Johansen fra Lindalen f. 12/12-1891 d. 17/6-1979, d.a. kanalarbeider Johan Halvorsen Lindalen.
Forlovere: "
Karl Johannesen Hougen og Former Andreas Evensen, Værket."
1. Anette Haugen f. 23/4-1913
2. Annie Haugen f. 10/5-1915.
3. Karl William Haugen f. 4/9-1917.
4. Jan Ingvar Haugen f. 25/1-1918.
5. Jonni Elisabeth Haugen f. 19/9-1919.
6. Kaare Haugen f. 11/12-1921.
7. Ragnhild Eikstad Haugen f. 25/6-1923.
Eier 1917.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Værksarb. Johannes Karlsen Kringleflødt og Andrea Johnsdatters Anette: Kone Anne Olsd. Kaasa, Pige Marie Johnsen Lindalen, Arb. Karl Johannesen Haugen, Uk. Aslak Halvorsen Storhaug.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Vesthagen og Andrea Johnsdatters 
Annie: Snedker John Lindalen, Kringflød, Beslagsmed Ole Karlsen, Kone Anne Pedersd., Pige Anna Karlsen.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Kringleføt og Andrea Johnsdatters 
Karl Villiam: Kone Anne Pedersen Lindalen, Pike Anna Karlsen, faren, Former Andreas Karlsen Haugen.
F.f.
Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Kringlefedt og Andrea Martine Johnsens Jonni Elisabeth: Kone Anna Johnsen, Pike Anna Karlsen, Faren, Snekker Kristian Johnsen Lindalen.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Eikstad og Andrea Marthine Johnsens Kaare: Guro Lindalen, Jonni Lindalen, Faren, Andreas Haugen.
F.f. Beslagsmed Johannes Karlsen Haugen, Eikstad og Andrea Martine Johnsen Lindalens
Ragnhild Eikstad: Faren, Kristian Lindalen, Enke Guro Lindalen, Pike Såve Sælid.

Johannes K. Haugen kjøpte i 1914 tomt i Vesthagen, men solgte den til sin bror Ole K. Haugen, som bygde der. Se Tverrgata 2 under Søve.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 380. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 17/3, grunnbokført (tingl.) 25/3-1950 fra Johannes K. Haugen til Rudolf Andersen for kr. 6.000,- "

Rudolf Andersen.
Eier 1950.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for gnr 8, bnr 87 "Eikstad".
Dagbokført 7/4-1971. Skjøte av 22/3, grunnbokført 14/4-1971 fra Rudolf Andersen til Arne Johan Gjermundsen på denne eiendom og bnr 100 og 146 for kr. 67.500,-

Journalist, Nrk-medarbeider
Arne Johan Gjermundsen
f. 18/3-1941 d. 21/8-2013 i Asker.
Eier 1971.

Arne Johan Gjermundsen var et meget involvert medlem av Holla historielag. Han ga ut en rekke bøker med lokalhistorisk innhold.
Han flytta i 1985 til Asker etter at han ble ansatt i Nrk i Oslo.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for gnr 8, bnr 87 "Eikstad".
Dagbokført 22/8-1985. Skjøte til Kjell Ove Ramtoft for kr. 370.000,-

Kjell Ove Ramtoft fra Lannav. 99 (Hygiea) f. 1952, s.a. diakon Ove Ramtoft.
Eier 1985.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for gnr 8, bnr 87 "Eikstad".
Dagbokført 9/6-1992. Til Ronald Hansen og Marit Henny Teigen, ifølge skjøte for kr. 525.000,-

Ronald Hansen f. 1959.
g.m. Marit Henny Teigen f. 1956.
Eiere 1992.


| Hustomter utskilt fra gnr 8 - Ø. Heisholt |


Lannavegen 95.
Gnr 8 - bnr 82 "Elvebakken".


Lannav. 95 (8/82). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 23/9-1914.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 276 kvm.

Hjemmel til dr. Oscar Backe.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 151. Digitalarkivet.
"Skjøte fra dr. Oscar Backe til smed Karl Alfredsen paa denne tomt med paastaaende smie med inventar og tilbygget halvtække for kr. 650,- med forbud mot,
uten sælgerens samtykke, at bygge paa smien i høiden eller anlægge drivkraft, der volder larm eller gene for omgivelserne, dat. 12., tingl. 23. sept. 1914."

Smed, hovslager, selvstendig
Carl August Melker Alfredsen (Karl Alfredsen).
Eier 1914. Se Lannavegen 114.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 151. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9/2, grunnbokført (tingl.) 4/3-1939 fra Mari Alfredsen, enke i uskiftet bo, efter Karl Alfredsen, død 1928, til sønnen Karl Alfredsen for kr. 500,-
Skjøtet er vedtatt av Holla overformynderi."

Carl Alfredsen jr. f. 4/9-1913 d. 20/2-2005.
g. ca. 1936 m. Esther Solvold f. 30/5-1915 d. 27/9-1991.
Eier 1928. Se Lannavegen 114.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 151. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/3, grunnbokført (tingl.) 1/4-1950 fra Karl Alfredsen (junior) til Ole Rye Kittelsen for kr. 500,- "

Ole Rye Kittelsen.
Eier 1950.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 151. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 24/2, grunnbokført (tingl.) 1/4-1953 fra Ole Rye Kittilsen til Ove Ramtoft for kr. 69.000,- "

Ove Ramtoft.
Eier 1953.

Se også Lannav. 99.


Lannavvegen 97.
Gnr 8 - bnr 153 "Åsly".

Utskilt fra bnr 13 ved skylddelingsforretning tinglyst ca. 1926.

 

Lannav. 97 (8/153). Foto: Roy Olsen 2018.


Lannavegen 99.
Gnr 8 - bnr 13 "Hygiea". Gammelt løpenummer: {13c,13d}h.

 

Lannav. 99 (8/13). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 1. august 1884.

Hjemmelen til O. P. Marum. Se Ø. Heisholt(5) "Kringlefet".

Skyldmark ved skylddelinga: 0 mark 14 øre. Areal 2019: 1 406 kvm.


Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skjøte fra O. P. Marum til Doktor O. Backe for kr. 7.500,- dat. 14., thinglæst 15. Aug. 1884."

Privatpraktiserende lege
Oscar Backe fra Skien f. 25/1-1849 d. 1926.
g.m. Sara Wiborg fra Drammen f. 9/4-1854.
1. Tellefine Bache f. 1879 i Holla.
2. Gina Backe f. 30/1-1881. Kontordame på Hygiea i 1910.

3. Edle Backe f. 31/1-1883. Guvernante på Hygiea i 1910.
4. Signe Backe f. 4/4-1884. Massøse på Hygiea i 1910.
Eier 1884.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Erklæring om at denne eiendom skal kaldes 'Hygiea', thinglyst 1. Sept. 1884."

Andre i huset 1910:
Tjenestepike Gusta Jespersen f. 19/5-1889 på Ulefoss.
Tjenestegutt Knut Hansen f. 22/5-1894 i Holla.

Dr. Oscar Backe var tidligere ansatt som verkslege på jernverket. Da bodde familien standsmessig i en bolig på Verket.

Andre i huset Hygiea under folketellinga 1891:
Besøgende: Moder, Tellefine Backe, Enkefrue med Livsvarige aarlige Pængeindtægter af Handelsret, f. 1816 i Skien. Bosted: Skien.
Besøgende: Søster, Karoline Backe, Ugift, Huslig Gjerning hos Moderen, f. 1841 i Skien. Bosted: Skien.

Thom Seeberg, Ugift, Logerende hører til Familien, Kontorchef ved Jernværk, f. 1861 i Drammen.

Hildus Hansen, Ugift, Gaardsgut eller Kudsk, f. 1873 i Holden.
Sofie Pedersdatter, Stuepige, Ugift, f. 1869 i Holden.
Sjanette Pettersen (Janette Pettersen), Ugift, Barnepige, f. 1871 i Holden.
Hanna Henriksen, Ugift, Kokkepige, f. 1862 i Holden.
Kilde: Folketelling for Holla 1/1-1891.

Oscar Backe praktiserte også i Flåbygd og i Lunde.
Kilde: Artikkel "Kringlefet og Hygiea" (etter Gerhard Hedlund) - Holla-Minner 2005, side 136.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Expropriationsforretning vedkommende Bandak-Nordsjø-Kanalen, afsluttet 12. Decembr. 1889, thinglæst 4. Febr. 1890."

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 37 (det expropierte) er udskilt, afholdt 23. Okt. 1891, thingl. 4. Febr. 1892."

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fru Sara Bache, der hensitter i uskifte efter sin avdøde mann, dr. Oscar Backe, ifølge lensmannens attest, til dr. H. Stenstadvold paa dette med flere bruk
for kr. 40.000,00, dat. 4/10-1926, tinglyst 30/10-1926."

Privatpraktiserende lege
Halvard Stenstadvold fra Verket f. 26/7-1895 d. 1927, s.a. ekspeditør Jens Halvorsen Kastet og Ingeborg Marie Halvorsdatter. Se Familie 86 - Verket 1910.
g. i Oslo 16/12-1921 m. jordmor Laila Maria Mathesen fra Ringebu, Oppland f. 4/7-1901.
Eier 1926.

Enka Laila Maria Stenstadvold ble g2g ca. 1943 med bokhandler Finn Heisholt. Ektepakt mellom dem tinglyst 25/6-1943.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 23/10-1931, tingl. 6/11-1934, hvorved til Rudolf Andersen er utskilt bnr 100 Ekestad nordre av skyldmark 0,01." Ikke hustomt.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Husleiekontrakt, hvorved fru Laila Stenstadvold bortleier til doktor Alf Andreassen fra 1/2-1932 doktorboligens 1. etasje, pikeværelse og alkove i 2. etasje,
en del av haven m.m., mot aarlig leie kr. 130,00 i tilfelle leie av innbo ophører, kr. 100,00. Leiekontrakten er uopsigelig fra begge sider til 1/2-1937, hvorefter 6 mnd.
gjensidig opsigelse, dat. febr. 1932, tingl. 29/4-1932. Leieren har rett til å anbringe reklameskilt på huset pg i tilfelle salg av eiendommen, forkjøpsrett."

Enke, jordmor
Laila Maria Stenstadvold f. Mathesen fra Ringebu, Oppland f. 4/7-1901.
g.m. bokhandler Finn Heisholt f. 5/5-1904 d. 9/8-1991.
Eier 1927.

Jordmor Laila Maria Heisholt drev privat fødestue på Hygiea i mange år.
 
Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, dat. 21/6, grunnbokført (tingl.) 1/7-1948, vedkommende parcellen bnr 110 Strand av skyldmark 0,03." Utgått.

Restskyld av dette bruk etter 1/7-1948: 0 mark 10 øre.

Kilde; Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 76. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 24/3, grunnbokført (tingl.) 1/3-1953, fra Lajla Heisholt til Ove Ramtoft for kr. 94.000,- "

Diakon
Ove William Ramtoft
(Ove Ramtoft) fra Oslo f. 3/6-1923 d. 26/6-2001.
g.m. Gudrun Vinje f. 27/12-1920 d. 25/8-2003.
1. Kjell Ove Ramtoft f. 1952. Se Lannav. 93.
Eier 1953.

Diakon Ramtoft gjorde om Hygiea til sykehjem for gamle demente fra Oslo kommune i 1953 og drev hjemmet fram til 1996.
I denne tiden het huset "Hygiea sykehjem".

Ramtoft og kona er gravlagt på Kronborg gamle.

Gjestegårddriver
Ragnar Bratsberg Hansen.
Eier 1996.

Ragnar Bratsberg Hansen pusset opp Hygiea og bygde det om til et vertshus og gjestegård.
Senere ble huset solgt til Jan Egil Thoreby, som drev gjestegården videre noen år.

Siste!
Nome Fysioterapi ved Eva Roko og Einar Kallager har holdt til her i flere år.

 


Lannavegen 101.
Gnr 8 - bnr 75.


Lannav. 101 (8/75). Foto: Roy Olsen 2018.

Se Kringlefet gård.


Lannavegen 103.
Gnr 8 - bnr 93 "Lundevold".

Utskilt fra Kringlefet.


Lannav. 103 (8/75). Foto: Roy Olsen 2018.

Skyldmark 1950: 0,04. Areal 2019: 1 466 kvm.

Kilde: Holla I (1974).
Denne eiendommen gikk ut fra Kringlefet og ble solgt til Kristian Lindalen. Han beynte å bygge hus, men før det var ferdig innredet solgte han det til
forretningsfører, senere trygdesjef G. A. Knutsen i 1927. 8 år seinere kjøpte Knutsen 2 mål jord fra naboeiendommen Hygiea og plantet frukthage på
3 mål av tomta. Han var forretningsfører i Holla trygdekasse og trygdesjef i Nome trygdekasse fra kommunesammenslutningen. Han deltok mye i styre
og stell i bygda og var medlem av elverkets styre i en mannsalder og formann i styret i en årrekke. Han var også en av de bærende kreftene i Ulefoss
og omegns arbeiderforening.

Kristian J. Lindalen.
Eier før 1950.


Lannavegen 109.
Gnr 8 - bnr 76 "Solli".

Gammelt bilde???

Eiendom på rundt 10 mål utskilt fra Ø. Heisholt bnr 75 (Kringlefet) ved skylddelingsforretning tingl. 26/7-1913.

Skyldmark 1950: 0 mark 06 øre. Areal 2019: 8 089 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Sten Stensen til Johan Johnsen Linddalen for kr. 650 (for tomt), dat. 15, tingl. 26. juli 1913."
"Nærværende eiendom har ret til at benytte gaardsveien til Deilevje mot at delta i sammes vedlikehold."

Johan Johnsen Lindalen.
Eier 1913.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Johan Johnsen Lindalen til Andreas Olsen Grini for kr. 11.000, hvorav for løsøre kr. 1.000, dat. 31. mars, thingl. 14. april 1920."


Arbeider, huseier
Andreas Olsen  f. 6/10-1855 d. 23/6-1936.
g.m. Gunhild Gulliksen Hovland f. 11/6-1859 d. 26/8-1926.
1. Olaf A. Grini f. 7/4-1884 d. 31/7-1954 g.m. Johanna Heisholt f. 6/5-1887 d. 4/7-1978. Kronborg nye.
2. Gullik Grini f. 27/2-1886 d. 16/12-1958 g.m. Anne Skaardal f. 14/9-1891 d. 27/4-1973. Kronborg nye.
3. Johannes A. Grini f. 30/9-1887 d. 15/11-1950 g.m. Anna Therese Søvestrand f. 9/3-1887 d. 11/12-1952. Kronborg nye.
4. Harald Grini f. 26/1-1890. Overtok eiendommen.
5. Martinius Grini f. 19/12-1891 d. 31/3-1973 g.m. Thora f. 29/4-1886 d. 14/11-1988. Gimsøy i Skien.
6. Marie Grini f. 19/11-1893 d. 4/4-1976 g.m. Thomas Deilhaug f. 4/5-1890 d. 13/1-1968. Kronborg nye.
7. Karen Grini f. 20/11-1895 26/4-1981 g.m. John Petter Dammen f. 24/11-1895 d. 30/1-1979. Landsmarka gravsted.
8. Emma Grini f. 20/5-1898 d. 25/6-1938. Døde ung.
9. Valborg Grini f. 26/7-1900 d. 17/11-1970 g.m. Gullik Heisholt f. 20/3-1893 d. 5/11-1957.
10. Astrid K. Grini f. 3/11-1902 d. 9/1-1990 g.m. Sigurd Goberg f. 20/7-1904 d. 1/5-1977. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
Eier 1920.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas O. Grini til sønnen Harald Grini for kr. 5.000, hvorav for løsøre kr. 500, og hvori inkludert føderaad for selgeren, verdsatt til kr. 3.900,
dat. 20/1-1933, tingl. 13/2-1933."

Arbeider
Harald Grini herfra f. 26/1-1890 d. 14/8-1972.
Eier 1933. Ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 9/12-1933, tingl. 26/1-1934, hvorved til Interessentskapet Vandverket ved Heisholt skole er utskilt
bnr 101 Høiden
av skyldmark 0,01." Vannverket ved Heisholt skole.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 145. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, dat. 23/4, grunnbokført (tingl.) 23/5-1960, vedkommende bnr 134 Granli." Utgått. Heisholt skole.


Lannavegen 112.
Gnr 8 - bnr 74 "Strand".


Lannav. 112 (8/74). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 31/5-1913.

Skyldmark 1913: 0,02. Areal 2019: 1 008 kvm.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Skjøte fra Dr. Oscar Backe til Anders Johnsen Lindalen for kr. 525,- m.v., dat. 20., thingl. 22/11-1913."

Tømrer
Anders J. Lindalen
(Anders Lindalen) fra Lannav. 115  f. 2/10-1886 d. 22/7-1921, s.a. John Halvorsen Lindalen.
g.m. Guro Myhrene f. 30/8-1892 d. 30/4-1980.
1. John Lindalen f. 9/3-1913.
Eier 1913.

Enka Guro Lindalen, som mista sin mann så alt for tidlig, starta kafe her i 1921, som ble drevet til ut i 1960-åra.
Hun satt i uskifta bo.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 10/12-1976 er gnr 8 bnr 110 av skyldmark 0,03, sammenføyet med denne eiendommen."

Ny skyld 1976: 0,05 skyldmark.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993.
"Dagbokført (tinglyst) 26/4-1977. Skjøde av 12/4-1977 til Harald Nygård for kr. 75.000,- "

 

Harald Nygård f. 18/8-1918.
Eier 1977.


Lannavegen 113.
Gnr 8 - bnr 81 "Gaathaug".


Lannav. 113 (8/81). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra

Skyldmark 1950: 0 mark 17 øre. Areal 2019: 1 995 kvm.

Halvor O. Susaas f. d. 1922.
Eier 1914.
 


Lannavegen 114.
Gnr 8 - bnr 73 "Flaten".


Lannav. 114 (8/73). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 31/5-1913.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 576 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte fra dr. Oscar Backe til Karl Alfredsen for kr. 525,- med forbud mot at la tømmerflaater eller andet som kan forurense vandet, henligge
ved stranden m.v., dat. 20., tingl. 22. nov. 1913."


Smed, hovslager, selvstendig
Carl August Melker Alfredsen (Karl Alfredsen) fra Fredrikshald (Halden) f. 13/8-1877 d. 3/3-1928.
g. i Lunde 1900 m. Mari Johnsen Fiskodde fra Lunde i Telemark f. 26/4-1886 d. 3/11-1964, d.a. John Fiskodde g Karoline Hansdatter Torgersrud.
1. Anna Karoline f. 5/12-1900 i Lunde.
2. Johanne Alfredsen f. 1/12-1902 i Lunde d. 1951.
3. Astrid Marie Alfredsen f. 12/2-1907 i Holla g.m. Kittil Roheim. Se Lannav. 142 på Odden.
4. Carl Alfredsen f. 4/9-1913. Se nedenfor.
5. Anna Karoline Alfredsen f. 26/9-1916.
6. Olav Alfredsen f. 15/5-1919 d. 1952.
7. Marie Alfredsen f. 17/7-1921.
Eier 1914.

F.f. Smed Karl August Melker Alfredsen, Lundefaret og hustr. Mari Johnsdatters Anna Karoline: Inger Marie Olsd. Fiskodde, Anne Johnsd. Kaasene, John Olsen Fiskodde, Jens Juliussen Kaasene, Moderen og Faderen.
F.f. Smed Karl Alfredsen Fiskodde og hustr. Mari Jonsdatters Johanne: Inger O. Fiskodde, J. Fiskodde, smed Erik Sundberg, gmd. Halvor J. Fiskodde og Faderen.

F.f. Smed Karl Alfredsen, Hegna og Marie Johnsdatters 
Astrid Marie: Anna Juliussen Kaasa, Jens Juliussen Kaasa, Ole Andreassen do. og Olette Johnsd. Hegna.
F.f. Smed Karl August Melker Alfredsen, Kringlefødt og Marie Johnsdatters 
Karl: Barnets Moder, Pige Olette Andersen Moen, Beslagsmed Jens Juliussen Kaasene, Sliberiarb. Nils Andersen Moen.
F.f. Smed Karl August Melker Alfredsen, Kringflødt og Marie Johnsdatters 
Anna Karoline: Beslagsmed Jens Juliussen Kaasene, Kone Olette Andersen Ekornrød, Moderen, Sliberiarb. Nils Hansen Moen.
F.f. Smed Karl August Melker Alfredsen, Flaten (Odden) og Mari Johnsd. Fiskoddes 
Olav: Forældrene, Thorvald Johnsen og Inga J. Fiskodde.
F.f.
Smed Carl August Melker Alfredsen, Flaten (Ulefoss) og Marie Johnsdatters Marie: Forældrene, Hans Johnsen og hustru Asborg Johnsen, Lunde.

Carl Alfredsen var i Amerika i februar 1908 da hans datter Anne døde.

I folketellinga 31/12-1900 for Lunde, ser vi at det nygifte ekteparet Alfredsen bor i Lundefaret hos smeden Leif J. Lundefaret.
Carl August var da smedsvenn.

Hovslager Karl Alfredsen kjøpte tomt og reiste hus her. Han hadde smia si nedenfor Hygiea. G. m. Mari Fiskodde, Lunde.
Senere eiere var Gunnar Solvold og Alf Antonsen.

Se også Lannavegen 95.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9/2, grunnbokført (tingl.) 4/3-1939 fra Marie Alfredsen, enke i uskiftet bo død 4/5-1928, til sønnen Karl Alfredsen for kr. 3.600,-
Skjøtet er vedtatt av Holla overformynderi."

Carl Alfredsen f. 4/9-1913 d. 20/2-2005.
g. ca. 1936 m. Esther Solvold f. 30/5-1915 d. 27/9-1991.
Eier 1939.

Carl og Esther Alfredsen flytta til Arendals-området like etter 2. verdenskrig. De er begge gravlagt på Tromøy i Arendal.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 13., grunnbokført 27/11-1946 fra Carl Alfredsen til Erling Roheim for kr. 7.000,- Marie Alfredsen er for livstid forbeholdt disposisjonsrett
over 1 rom og kjøkken i bygningens 2. etasje."


Erling Roheim f. 20/8-1907 i Lunde d. 11/3-1989, s.a. Nils Roheim. Se Familie 2 - Odden under Eie øvre 1920.
Eier 1946.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 7/9, grunnbokført (tingl.) 20/9-1950 fra Erling Roheim til Gunnar Solvold for kr. 14.000,- "

Gunnar Solvold.
Eier 1950.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 142. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 21/2, grunnbokført (tingl.) 23/2-1961 fra Gunnar Solvold til Alf Antonse for kr. 25.790.- "

Alf Henry Antonsen (Alf Antonsen) f. 22/2-1930 d. 18/7-2015.
g.m. Gerda Vaale f. 27/3-1921 d. 4/11-2006.
Eier 1961.

Det ser ikke ut til at dette ekteparet fikk barn.


Lannavegen 115.
Gnr 8 - bnr 91 "Granly".


Lannav. 115 (8/91). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 18/8-1920.

Byggmester
John Halvorsen Lindalen
fra Sauherad f.
g.m. Anne Pedersdatter Lindalen f.
1. Anders Lindalen f. 2/10-1886. Se Lannav. 112.
2. Johan Lindalen f. 9/3-1889.
3. Andrea Martine Lindalen f. 13/12-1891.
4. Marie Gunhilde Lindalen f. 24/2-1894 g.m. Aslak Storhaug. Se Lannav. 116.
5. Jonny Anette Lindalen f. 28/12-1895.
6. Kristian Lindalen f. 2/7-1899.
Eier 1913.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. John Halvorsen Sagbruget og Anne Pedersdatters Anders: Marie Isaksd. Sagb., Amanda Stiansd. ditto, Ole Pedersen ditto, Anders Pedersen ditto og Gullik Halvorsen Sannerholt.
F.f. Arb. John Halvorsen Tvara og Anna Pedersens 
Johan: Karen Nilsd. Sagbr., Marthine Olsd. Kværndokka, Gullik Halvorsen Sagbr., Ole Pedersen Lindalen og Anders Pedersen Lindalen.
F.f. Arb. John Halvorsen Tvara og Anne Pedersdatters 
Andrea Martine: Moderen, Maren Pedersen Sagbr., Andreas Nilsen do., Gullik Halvorsen Kaste og Ole Pedersen Lindalen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Heisholtevjen og Anne Pedersdatters 
Marie Gunhilde: Marie Isaksd. Lindalen, Sagbr., Hilda Halvorsd. Elvelandet, Karl Andreassen Heisholtevjen, Andreas Pedersen Sagbr., Nils Gulliksen Kastekaasa.
F.f. Tømmerm. John Halvorsen, Tvara og Anna Pedersdatters 
Jonny Annette: Moderen, pige Anna Halvorsen, møller Anders Pedersen, sliberiarb. Andreas Pedersen, arb. Nils Gulliksen.
F.f. Tømmermand John Halvorsen Tvara, Anne Pedersdatters 
Kristian: Moderen, Marianne Tollefsd. Heisholt, Ole Pedersen Sagbr., Andreas Pedersen Vrk., Halvor Johnsen Tvara.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 2019: 962 kvm.

Kilde: Holla I (1974).
Denne eiendommen fikk navnet Granly og tomta ble kjøpt av doktor Backe i 1913. Byggmester John Halvorsen Lindalen bygde huset sitt her.
Lindalen var kjent i Holla for de mange husene han var byggmester for – i de seinere år sammen med sønnene. Han var født i Sauherad og
g. m. Anne Pedersdatter Lindalen. På sine gamle dager solgte han eiendommen til skreddermester Laursen, flytta til sønnen Peder og døde der i
1941, 79 år gammel. Margrethe Stavsholt, f. Laursen, bosatt i Lunde, fikk skjøte på eiendommen 1922.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 384. Digitalarkivet.
"Kjøpekontrakt fra John H. Lindalen til Kristina Laursen Granly for kr. 1.000,00 m.v. udat., tingl. 29. juli 1922."

Skredder
Laurits Laursen fra Danmark f. 22/1-1858 d. 29/6-1929.
g.m. Kristina fra Danmark f. 4/1-1875 d. 14/1-1933.
Eier 1922.

Denne familien bodde tidligere på Sagene (Ulefoss). De bodde i 1910 i Ysteribygningen på Sagene.
Se Familie 50 - Sagene 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte fra skifteforvalteren i Laurits Laursen og hustru Kristinas dødsbo, til Margrethe, Minna, William og Erling Laursen på dette bruk og bnr 70 for
kr. 5.500,-  hvorav for løsøre kr. 500,00, med paategnet samtykke fra den umyndige Erling Laursens verge og overformynderiet, til kjøpet og samtykke fra skifte-
forvalteren i John H. Lindalen og hustrue dødsbo, forsaavidt overdragelse av dette bruk angaar, dat. 3/10, og 6/10, tinglyst 16/10-1933."

Erling Granly Laursen.
Eier 1933.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 384. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 26/6, grunnbokført 10/7-1952 fra Erling Laursen til Sigurd Isaksen for kr. 24.000,- "

Sigurd Isaksen.
Eier 1952.


Lannavegen 115b.
Gnr 8 - bnr 70 "Lindalen".

Denne lille eiendommen henger sammen med Lannavegen 115, ovenfor.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddeling tinglyst 25/1-1913.

Hjemmel til Dr. Oscar Beck.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte fra dr. Oscar Beck til John H. Lindalen for kr. 800,- (tomt), dat 1. febr. 1913, thingl. 12. febr. 1913, med ret for kjøperen, gratis at ta
sten til grundmur i Slotsfjeldet paa sælgerens eiendom etter dennes utvisning."

John Halvorsen Lindalen.
Eier 1913.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skylddelingsforretning avholdt 17. juli, tinglyst 18. aug. 1920, hvorved til John Halvorsen Lindalen er utskilt bnr 91 Granly av skyld 3 øre." Se Lannav. 115.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte fra John H. Lindalen til fru Kristina Laursen paa dette bruk av skyld 5 øre for kr. 18.000,- dat. 10. juli, tingl. 18. aug. 1920."

Fru Kristina Laursen.
Eier 1920.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte fra skifteforvalteren i Laurits Laursen og hustru Kristinas dødsbo, til Margrethe, Minna, William og Erling Laursen på dette bruk og bnr 70 for
kr. 5.500,-  hvorav for løsøre kr. 500,00, med paategnet samtykke fra den umyndige Erling Laursens verge og overformynderiet, til kjøpet og samtykke i kjøpet,
dat. 3/10, og 6/10, tinglyst 16/10-1933."

Erling Granly Laursen.
Eier 1933, sammen med sine søsken. Selveier 1944.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte dat. 14/9, grunnbokført (tingl.) 1/10-1944 fra Margrete Stavsholt f. Laursen, Minna Rognerud f. Laursen og William Laursen til broren Erling Laursen
på deres andele i dette bruk og bnr 91 for kr. 4.200."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 139. Digitalarkivet. (Gjelder for bnr 70 "Lindalen").
"Skjøte dat. 23/5, grunnbokført (tingl.) 30/6-1947 fra Erling Laursen til Halvor K. Aaland for kr. 750,- "

Halvor K. Aaland.
Eier 1947.

Restskyld av bnr 70 var fra 18/8-1920 på 0 mark 2 øre.

 


Lannavegen 116.
Gnr 8 - bnr 67 "Vang".


Lannav. 116 (8/67). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefett" ved skylddelingsforretning tingl. 7/12-1912.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 545 kvm.

Skogsarbeider med hest (1920)
Aslak Halvorsen Storhaug
(Aslak Storhaug) fra N. Storhaug under Baksås f. 16/9-1893, s.a. Halvor Aslaksen Storhaug.
g. i Holla 4/10-1914 m. Marie Gunhilde Lindalen fra Lannav. 115 f. 24/2-1894, d.a. John Halvorsen Lindalen.
Eier i 1920.

Tømrer
Peder J. Lindalen
fra Lannav. 115, s.a. John Halvorsen Lindalen.
Eier før 1950.
 


Lannavegen 118.
Gnr 8 - bnr 36. "Kringlefet".  Arbeideren.


Lannav. 118 B (8/36). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 22/10-1891.

Skyldmark 1950: 0 mark 3 øre. Areal 2019:

Ulefos og omegns Arbeiderforening.
Eier før 1950.

Kilde: Holla I (1974).
Ulefoss og omegns arbeiderforening kjøpte tomta av O. P. Marum i 1893. Han var den gang eier av Kringlefet.
Der bygde foreningen den forholdsvis store bygningen med møtelokale i 1. etasje. Fra 1895 til 1903 ble salen
bortleid som undervisningsrom for middelskolen. Med en flyttbar vegg ble salen delt i to.
Seinere har sammenkomster av forskjellig slag blitt holdt der. Salen tjente som kinolokale i mange år. I 2. etasje
var det vaktmesterbolig.

Ulefoss Markiseindustri i 1974.


Lannavegen 120.
Gnr 8 - bnr 34 "Aaland". "Ulefos forbrugsforening".


Lannav. 120 (8/34). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) ved skylddelingsforretning tinglyst 8/6-1891.

Skyldmark 1950: 0 mark 3 øre. Areal 2019: 867 kvm.

Samme eiendom som Lannav. 122.

Kristian Mikkelsen kjøpte tomt av O. P. Marums enke i 1893 og bygde her.

Lagerarbeider ved forbruksforening
Kristian Mikkelsen Aaland
fra Kviteseid/ Seljord f. 7/12-1863.
g.m. Ingeborg fra Sauherad f.4/5-1864.
1. Elen Aaland f. 20/7-1893 i Holla.
2. Halvor Aaland f. 15/11-1896.
3. Ingeborg Aaland f. 29/11-1899.
Eier 1893.

Mens Kristian Mikkelsen hadde sitt arbeide ved forbruksforeningen, var hans frue en dyktig strikkerske.

Losjerende i 1900:
1. Lærer ved "
Ulefos private middelskole" Lars Høivik f. 1875 i Kinn, Hordaland. Ugift i 1900.
2. Kasserske ved Ulefos forbrugsforening Anna Lunde f. 1872 i Lunde.

Møbelsnekker, møbelforretningsbestyrer
Halvor K. Aaland herfra f. 15/11-1896 d. 19/11-1981.
g.m. Anna Kristina Christensen f. 9/9-1902 d. 22/10-1974.
Eier 1919.

På samme eiendom ble det oppført en større møbelfabrikkbygning. Dette ble en anerkjent bedift med
god omsetning.

 


Lannavegen 121.
Gnr 8 - bnr 9 (8/9) "Heisholt østre".


Lannav. 121 (8/9). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) "Kringlefet" ved skylddelingsforretning tinglyst 16/10-1863.

Skyldmark 1950: 0 mark 06 øre. Areal 2019: 554 kvm.

Landhandler, gårdeier
Ludvig August Hundevadt (L.A. Hundevadt) fra Skien f. 1835.
g.m. Andrea Susanne Asbjørnsen fra Skien f. 1830.
1. Ole Asbjørnsen Hundevadt f. 1860 i Skien.
2. Carl Hedevald Hundevadt f. 1864 i Skien.
3. Hilda Karette Hundevadt f. 19/8-1867 i Holla.
4. Elise Karoline Hundevadt f. 18/11-1870.
5. Andreas Asbjørnsen Hundevadt f. 18/8-1873.
Eier ca. 1863.

F.f. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne f. Asbjørnsens Hilda Caritte: Barnets Moder, Jomfru Elise Asbjørnsen, Kjøbmand Christensen, Skien, Fuldmægtig Johnsen ved Saugbruget og Barnets Fader.
F.f. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne født Asbjørnsens 
Elise Caroline: Madame Sofie Asbjørnsen af Arendal, Jomfru Randine Christensen af Skien, Andreas Asbjørnsen af Arendal, Ole Asbjørnsen ditto, Ole Asbjørnsen af Skien og Barnets Fader. Hjemmedøbt af Sognepræst Wefring.
F.f. Landhandler Ludvig August Hundevadt og Andrea Susanne født Asbjørnsens 
Andreas Asbjørnsen: Barnets Moder, Camilla Guttormsen, Barnets Fader, Lensmand Jensen og Andreas Asbjørnsen.

Andre i huset i 1875:
Elise Asbjørnsen, Husfaderens Svigerinde, ugift, Husjomfrue, f. 1836 i Skien.
Anne Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1849 i Holden.
Karen Thorsdatter, ugift, ditto, f. 1836 i Holden.
Rollef Gundersen (i Drengstuen), ugift, Tjenestekarl, f. 1855 i Bøe.

Kreaturhold i 1875: 1 hest, 1 ku, 1 gris.

Landhandler
Hagbart Smith Lund
fra Hemnes i Høland, Akershus f. 6/5-1865, s.a. gbr. Hans Henriksen Smith Lund.
g. i Holla 7/6-1891 m. Nora Marie Larsen Kolle fra Verket f. 27/11-1870 på Kolle(3), d.a. Lars Larsen Kolle. Se Familie 50a - Verket 1891.
Forlovere: "
Karl Nordstrand v/ Romnæs og Lars Andersen Kolle."
1. Hans Smith Lund f. 1/9-1891.
Eier ca. 1891.

F.f.
Landhandler Hagbart Smith Lund, Heisholt og Nora Marie Larsens Hans: Anne M. Larsen Vrk., Karen Larsen Vrk., Hans Larsen Vrk., Nils Nilsen Ytterbø og Faderen.

Under folketellinga 1/1-1891 var Nora Marie midlertidig på reise fra sine foreldre på verket. Teksten var: "Midlertidig Fraværende Opholdssted:
Hemnæs i Høland (Aurskog-Høland i Akershus. G.S.)." Det var der hennes tilkommende mann kom fra. De gifta seg i Holla kirke
samme sommer.


Lannavegen 122.
Gnr 8 - bnr 34 "Aaland". Opprinnelig møbelfabrikk?

Samme eiendom som Lannav. 120.


Lannav. 122 (8/34). Foto: Roy Olsen 2018.

Trolig oppført i 1919 som møbelfabrikk av Halvor K. Aaland. Se Lannav. 120.

 


Lannavegen 123.
Gnr 8 - bnr 90 "Fredbo".


Lannav. 123 (8/90). Foto: Roy Olsen 2018.

"Erklæring fra Johannes Bjelland om at denne eiendom er samme som den tidligere kalt 'rote nr. 2, løpenr. 18', Tinglyst 26/1-1934."

Utskilt fra gnr. 8 - bnr 9 (8/9), tinglyst 12/3-1919.

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 1 027 kvm.

Pølsemaker, huseier
Halvor Thorstensen fra Skien f. 31/3-1874 d. 12/11-1937, s.a. slakter Thorstein Halvorsen f. 29/7-1846 i Sauherad.
g. i Gjerpen 31/10-1899 m. Inger Karine Olsdatter fra Skreva under Bø i Gjerpen f. 5/3-1874 d. 26/7-1939, d.a. kjører Ole Jacobsen og Gurine Gundersdatter.
Forlovere: "Slagter H. C. Carlsen i Skien og Vognmand Th. M. Myhre i Skien."
1. Halvarda Kristine Thorstensen f. 23/4-1900 i Gjerpen.
2. Gudrun Olava Thorstensen f. 10/6-1901 på Brekkeby i Skien.
3. Thorstein Thorstensen Halvorsen f. 29/11-1902 på Sems løkke i Duestien, Gjerpen døpt 9/10-1904 i Gjerpen. Slakter for Peder Bentsen i 1920. Se nedenfor.
4. Helene Mathea Thorstensen f. 17/6-1904 på Sems løkke, Gjerpen, døpt 9/10-1904 i Gjerpen.
5. Astrid Thorstensen f. 17/3-1906 på Sems løkke, Gjerpen. Døpt 9/6-1907 i Gjerpen.
6. Solveig Thorstensen f. 26/4-1907 på Sems løkke, Gjerpen. Døpt 9/6-1907 i Gjerpen.
7. Maggi Thorstensen (tvillinger) f. 21/12-1908 på Sems løkke, Gjerpen, dpt. 27/7-1913 i Gjerpen. 
8. Ruth Thorstensen (tvillinger) f. 21/12-1908 på Sems løkke, Gjerpen, dpt. 27/7-1913 i Gjerpen.
9. Dagny Thorstensen (tvillinger) f. 1/4-1913 i Holla.
10. Lilly Thorstensen (tvillinger) f. 1/4-1913 i Holla.
11. Nils Olaf Thorstensen f. 8/8-1918 i Holla d. 27/6-1986 g.m. Torny f. 18/5-1927 d. 13/12-2012. Gravlagt på Kronborg nye.
Huseier ca. 1913.

F.f. Pølsemager Halvor Thorstensen Lagmandsgaarden og hust. Inger Karines Halvarda Kirstine: Trælasthandler Mathias Buer, Ekeli, frk. Nella Buer, Borge, Faderen, Pølsemager Johan Pedersen, pige Andrea Halvorsen og Sofie Olsen.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen Brekkeby og hust. Inger Karines Gudrun Olava: Christian Karlsen, Ole Kristiansen, Maren Karlsen og Barnets Moder.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen, Sems løkke og Karine Olsens Torstein: Hjemmedaabens stadfæstelse. Arb. Kristian Andersen Aarhus og hust. Sofie samme, forældrene.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen, Sems løkke og Karine Olsens Helene Mathea: Pølsemager Ole Kristiansen, og hust. Petra, Bager Ole Kristensen og pige Marie Olsen.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen, Sems løkke og Inger Karine Jakobsens Astrid: Pølsemager Kristian Kristiansen og pige Anna Halvorsen, begge fra Skien, samt forældrene.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen, Sems løkke og Inger Karine Jakobsens Solveig: Pølsemager Nils Holt, tjener Jens Haatvedt, begge fra Skien, Enke Laura Hansen og pige Mathilde Jakobsen.
F.f. (dpt. 27/7-1913 i Holla)
Pølsemager Halvor Torstensen Evjen og Inger Karine Olsdatters Maggi: Faderen, Arb. Gjermund Olsen Hegna, Kone Tora Olsen, Pige Ingeborg Kise.
F.f.
(dpt. 27/7-1913 i Holla) Pølsemager Halvor Torstensen Evjen og Inger Karine Olsdatters Rut: Faderen, Arb. Gjermund Olsen Hegna, Kone Tora Olsen, Pige Ingeborg Kise.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen Evjen og Inger Karine Olsdatters 
Dagny: Faderen, Arb. Gjermund Olsen Hegna, Kone Tora Olsen, Pige Ingeborg Kise.
F.f. Pølsemager Halvor Torstensen Evjen og Inger Karine Olsdatters Lilly: Faderen, Arb. Gjermund Olsen Hegna, Kone Tora Olsen, Pige Ingeborg Kise.
F.f.
Slagter Halvor Torstensen, Heisholtevja, Ulefoss og Karine f. Olsens Nils Olav: Moren, Gudrun Olava Torstensen, Torstein Halvorsen, Slagter Gjermund Olsen.

Folketellinga 1920 forteller oss at Halvor Thorstensen med kone og 8 barn bodde her. Han var i arbeide i Peder Bentsens slakteri og kjøtthandel.
De hadde 11 barn som alle levde i 1920. Halvor ble konfirmert i Skien krk. 1889.
De eldste er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 383. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Johannes Bjelland til Thorsten Halvorsen for kr. 6.000, dat. 26. februar, tinglyst 12. mars 1919."

Sliperiarbeider (1927), slakter
Thorstein Thorstensen f. 29/11-1902 d. 19/12-1960.
g.m. Ragna Benedicte f. 27/9-1905 d. 23/4-1983.
1. Halvor Th. Halvorsen f. 2/4-1927 i Holla. Overtok eiendommen.
Eier 1919.

F.f. Sliperiarb. Torstein Halvorsen, Ulefoss og hustru Ragnas Halvor: Foreldrene, Tron Halvorsen og Louise Halvorsen.

Under folketellinga 1910 bodde familien på Risnghagen i Gjerpen (58/9). De gamle er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 383. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ragna Halvorsen til Halvor Thorstensen for kr. 20.000,- dat. 11/1-1961, tingl. 12/1-1961. Selgeren forbeholder seg husvær for livstid."

Halvor Th. Halvorsen herfra f. 2/4-1927 d. 16/10-1972.
g.m. Selle f. 3/11-1931 d. 6/10-2008.
1. Svein Halvor Halvorsen f. 1956. Overtok denne eiendommen.
Eier 1961.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
(Hjemmelen til Selle Thorstensen) "Dagbokført 19/8-1980. Selle Thorstensen i uskiftet bo etter Halvor Thorstensen død 16/10-1972."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
Dagbokført 6/4-1988 (hjemmelen) til Svein Halvor Halvorsen ifølge skjøte for kr. 175.000,- "


Svein Halvor Halvorsen f. 1956.
Eier 1988.

Kilde: www.eiendomspriser.no.
Overdratt fra Svein Halvor Halvorsen til Tresland Bygg og Taksering AS for kr. 60.000,- Tinglyst 13/8-1993. "

Tresland Bygg og Taksering AS.
Eier 1993.

Kilde: www.eiendomspriser.no.
Overdratt fra Tresland Bygg og Taksering AS til Øyvind Kaasa for kr. 50.000,- Tinglyst 16/9-1997. "

Øyvind Kaasa f. 1952.
Eier 1997.


Lannav. 123 - 2022. Nome kommunes karttjeneste. www.kommunekart.com


| Hustomter utskilt fra gnr 8 - Ø. Heisholt |


Lannavegen 124.
Gnr 8 - bnr 33 "Aaland".


Lannav. 124 (8/33). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Kringlefet(5) ved skylddelingsforretning tinglyst 8/6-1891.

Skyldmark 1891: 0 mark 03 øre. Areal 2020: 1 258 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 100. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. P. Marums enke til Andreas P. Lindalen for kr. 330, dat. 11 Februar, thinglyst 2. Marts 1893."

Andreas P. Lindalen kjøpte tomta av O. P. Marums enke i 1893. Huset ble bygd av Andreas og Anders Lindalen og de bodde der
begge to til å begynne med. Anders bygde snart sitt eget hus og Andreas ble eneeier. Han var g. m. Karen Nilsdatter Hegna.

Første etasje:

Sliperiarb., høvleriarb., møbelsnekker, huseier
Andreas P. Lindalen fra Lindalen ved Sagene f. 10/10-1866 d. 13/10-1928, s.a. Peder Andersen Lindalen. Se Familie 29 - Sagene 1975.
g. i Holla 3/9-1886 m. Karen Nilsdatter fra Sagene f. 16/9-1864 d. 24/7-1947, d.a. Nils Nilsen.
Forlovere: "
Ole Pedersen Sagbr. og Even Andersen Sagbr."
1. Martha Pauline Lindalen f. 3/5-1888 g.m. Halvor O. Lommerud. Se Familie 0b - Odden 1910.
2. Inga Nikoline Lindalen (Inga Oterkjær) f. 2/3-1891 d. 9/8-1988 g.m. Andreas Oterkjær f. 6/9-1887 d. 7/12-1973.
3. Peder Nikolai f. 13/5-1893.
4. Peder Nikolai
Lindalen f. 11/7-1894.
5. Nils
Lindalen f. 18/9-1895. Sagbruksarbeider i 1910.
6. Mathilde Lindalen f. 9/2-1897.
7. Asbjørn Lindalen f. 27/10-1891.
8. Asborg Karette Pauline Lindalen f. 4/10-1905 g.m. NN Nilsen.

Eier
1/2-part 1893.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. Andreas Pedersen Sagbruget og Karen Nilsdatters Martha Pauline: Hanna Kristensd. Sagbr., Marie Isaksd. Sagbr., Even Andersen Sagbr., John Halvorsen og Anders Pedersen Sagbruget.
F.f. Arb. Andreas Pedersen Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Inga Nikoline: Even Andersen Sagbr., Nils Johannesen do., Andreas Nilsen do., Hanna Kristensd. og Anne Pedersd. do.
F.f. Sliberiarb. Andreas Pedersen Lindalen, Sagbruget  og Karen Nilsdatters 
Peder Nikolai: Ole Pedersen Lindalen, Anders Pedersen Kringlefet, Andreas Nilsen Sagbr., Karen Kristensd. do., Anne Pedersd. Tvara.
F.f. Sliberiarb. Andreas Pedersen Lindalen, Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Peder Nikolai: Anne Pedersd. Tvara, Helene Halvorsd. Fæbakke, Anders Pedersen Kringleflød, Nils Johannesen Kabbe, Sagbr., Andreas Nilsen do.
F.f. Sliberiarb. Andreas Pedersen Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Nils: Tømmermand John Halvorsen Tvara, Møller Anders Persen Kringlefet, arb. Andreas Nilsen, Sagbr., pige Marie Halvorsd. do., kone Marie Isaksd. do.
F.f. Høvleriarb. Andreas Pedersen Lindalen, Sagbr. og Karen Nilsdatters 
Mathilde: Arb. John Halvorsen Tvara, Arb. Anders Pedersen Kringlefet, Arb. Andreas Nilsen Sagbr., Marie Isaksd. Lindalen, pige Ingeborg Rasmusd. Vrk.
F.f. Tømmermand Andreas Pedersen Lindalen og Karen Nilsdatters 
Asbjørn: Kone Anne Pedersd. Kringlefedt, Pige Marta Olsd., Tømmerm. Halvor Johnsen do., Faderen.
F.f. Tømmermand Andreas Pedersen Lindalen, Kringlefet og Karen Nilsdatters 
Asborg Karette Pauline: Marie Isaksd. Lindalen, Marthe Andreasd. do., Anders Johnsen do. og Faderen.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 100. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. des. 1947, dagbokført 14/1, grunnbokført 20/2-1948 fra Karen Lindalens arvinger til Inga Oterkjær, Nils Lindalen og Mathilde Lindalen for kr. 3 250,-
Asbjørn Lindalen og Asborg Nilsen har forkjøpsrett i tilfelle salg."

Eiere av hele huset i 1974:
Inga Oterkjær f. Lindalen herfra f. 2/3-1891. Enke.
Nils Lindalen herfra 18/9-1895. Ugift.
Mathilde Lindalen herfra f. 9/2-1897. Ugift.
Eiere 1948.

Andre etasje:

Høvleriarbeider, snekker, tømmermann, leieboer
Anders P. Lindalen fra Sagene f. 23/10-1864 d. 23/4-1902, s.a. møbelsnekker Peder Andersen Lindalen. Se Familie 29 - Sagene 1875.
g. i Holla 11/4-1891 m. Marthine Olsdatter fra Kverndokka under Romnes f. 13/3-1870 d. 18/3-1937, d.a. Ole Gundersen Kværndokka.
Forlovere: "
Even Andersen Sagbr. og Jens Hansen Striken."
1. Peder Andersen Lindalen f. 7/9-1890. Se Familie 6 - Sagene 1920.
2. Marie Lindalen f. 23/12-1891 g.m. Lars Pedersen Gunnerud. Se Reine under Prestegården.
3. Ole Gustav Andersen Lindalen (Ole A. Lindalen - Ole Lindalen) f. 15/1-1894 d. 26/9-1987 g.m. Gundhild Margrethe Ulsnes f. 27/11-1898 d. 27/9-1987. Se Haugen under Sagene.
4. Andreas Marthinius Lindalen (Andreas Marth. Lindalen) f. 28/2-1896 d. 31/1-1980 g. i Holla 25/6-1921 m. Birgit Graver f. 31/7-1897 i Gjerpen d. 27/10-1980. Kronborg nye.
5. Karl f. 8/8-1898.
6. Karl Ingvar Andersen Lindalen f. 21/10-1900.
7. Anders Lindalen f. 5/2-1902.
Eier 1/2-part 1893.

F.f.  Arb. Anders Pedersen Sagbr. og Marthine Olsdatters Peder: Marthe Olsd. Sagbr., Guro Larsd. Lunde, Ole Gundersen Romnæs, Karl Olsen do. og Ole Pedersen Sagbruget.
F.f. Arb. Anders Pedersen Lindalen og Martine Olsdatters 
Marie: Marie Isaksd. Lindalen, Andreas Pedersen do., Jens Olsen Sagbr., Ole Olsen Kværnodden og Ingeborg Rasmusd. Vrk.
F.f. Sagbrugsarb. Anders Pedersen Lindalen, Kringleflød og Martine Olsdatters 
Ole Gustav: Moderen, Ingeborg Rasmusd. Vrk., John Halvorsen Heisholtevjen, Rasmus Johnsen Vrk., Karl Rasmussen Vrk.
F.f. Snedker Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Marthine Olsdatters 
Andreas Martinius: Former Karl Johannesen Vrk., snedker Andreas Pedersen, Sagbr., arb. Ole Olsen Kverndokken, Skotfos, Ingeborg Rasmusd. do., Guro Larsd. Romnæs.
F.f. Sagarb. Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Martine Olsdatters 
Karl: Kone Elise Oluffa Rasmussen, Pige Kristine Andersd. Kringlefet, Arb. Ole Pedersen Lindalen do., Andreas Pedersen Lindalen, Flaadem. Ole Gundersen.
F.f. Snedker Anders Pedersen Lindalen, Kringlefet og Martine Olsdatters 
Karl Ingvar: Faderen, Snedker Aron Johannesen Odden, Arb. Halvor Johnsen Heisholt, pige Karen Johannesen Odden, kone Karen Nilsen Kringlefet.

Foreløpig:

Haugen.
Et litet hus med 2 rom. Se artikkel i Hollaminner 1997 av Borghild Kåsa, side 46.

Tresliperiarb.
Ole Gustav Lindalen fra Lannav. 124 f. 15/1-1894 d. 26/9-1987, s.a. Anders P. Lindalen.
g. i Lunde krk. 27/8-1921 m. Gundhild Margrethe Ulsnæs fra Ulsnes i Lunde f. 27/11-1898 d. 27/9-1987, d.a. skomaker John Halvorsen Ulsnes og Berte Olavsdatter.
1.
Arne Johan f. 20/11-1921 på Sagene d. 13/11-1934.
2.
Hedevig Lindalen.
3. Borghild Lindalen gift Kåsa.

Se Haugen under Sagene.

Huset ble solgt på tvangsauksjon i 1983.

Kilde: Grunnboksblad (1933-1993) for Heisholt østre - 8/33 Aaland.
"Dagbokført 18/5-1983. (Hjemmel til) Nils Heisholt f. 7/6-1919, ifølge auksjonsskjøte for kr. 275.000.- "

Snekkerverksted, begravelsesbyrå
Nils Heisholt f. 7/6-1919 d. 9/6-1987.
g.m. Marie Storhaug f. 17/9-1914 d. 15/12-1992.
1. Leif Arild Heisholt f. 1944.
Eier 1983.

Leif Arild Heisholt f. 1944.
Eier 1993.


Kart fra 1881.no - 2020.


Lannavegen 126.
Gnr 8 - bnr 66 "Aastad".


Lannav. 126 (8/66). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre. Areal 2019: 754 kvm.

Aron Johanson Fagerberg fra Båhuslän kom til Norge i ung alder. Han bosatte seg først i Larvik og var kusk hos godseier Treschow i 4 år.
Han kom til Ulefoss omkring 1890, som kusk hos godseier Aall. I 1894 starta han den kjente forretningen sin og fabrikken, som laga møbler,
dører, trapper og vinduer. Han kjøpte 3 mål jord av doktor Backe og der bygde han – delvis ute i elva både fabrikken og den vakre privat-
boligen sin. Fagerberg var en meget dyktig fagmann og han var også politisk og sosialt interessert. Han var g. m. Anna Larson fra Dalsland, Sverige.

Møbelsnekkermester
Aron Johannesen Fagerberg
(A. J. Fagerberg)
f. 17/5-1863 i Kville, Sverige d. 9/7-1955. Kronborg gamle.
Eier før 1950.


Se Familie 9 - Odden 1910 under Eie Øvre.


Lannavegen 128.
Gnr 8 - bnr 107 "Elvestad". Trolig et møbelverksted med utsalg.


Lannav. 128 (8/107). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra

Skyldmark 1950: 0 mark 01 øre. Areal 2019: 1 258 kvm.

Frida og A. Fagerberg.
Eiere før 1950.

Trolig møbelverksted. Se Familie 9 - Odden 1910 under Eie Øvre.
 


Lannavegen 130.
Gnr 8 - bnr 72 "Solvang".


Lannav. 130 (8/72). Foto: Roy Olsen 2018.

Utskilt fra Heisholt(5) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/1-1913.

Skyldmark 1950: 0 mark 2 øre. Areal 2019: 572 kvm.

Opprinnelig festetomt utskilt fra Dr. Oscar Baches eiendom.

Kilde: Husregister for Hollen.
"Fæstekontrakt fra Dr. Oscar Bache til Lars Johan Larsen paa Hustomt for indtil 90 Aar mod aarlig afgift kr. 20, hvorfor Panteret samt forkjøbsret,
dat 29. dec 1903, thinglyst 9. januar 1904."

Murer
Lars-Johan Larsen.
1. Louise Marie Larsen f. 20/1-1895 g. i Holla 27/6-1914 m. sliperiarb. Bernhard Severin Johnsen fra Sagene.
Eier før 1950.

 


Lannavegen 132.
Gnr 8 - bnr 12 "Kringlefet".


Lannav. 132 (8/12). Foto: Roy Olsen 2018.

Gammelt løpenr. i 1875: 13 (c,d)g "Kringlefedt."

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) ved skylddelingsforretning tinglyst 7/3-1871.

Skyldmark 1950: 0 mark 03 øre. Areal 1974: 1 301 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 75. Digitalarkivet.
"Skjøde fra O. P. Marum til O. Thronsen for 250 Spd., dat. 15. juni, thingl. 1. juli 1871."

"Tronsebrua" har sitt navn etter landhandler O. Thronsen som holdt til her.

Landhandler, selveier
Olaus Thronsen fra Drammen, Buskerud f. 1837 d. 29/6-1892 på Kringlefet av "Hjertesygdom", s.a. tomtearbeider Thron Olsen f. ca. 1815 i Drammen og Berthe Marie fra Eiker f. ca. 1808.
g.m. Christine Marie Christensen fra Drammen f. 1836 d. 11/9-1887 på Kringlefet av "Hjerneslag".
1. Therese Jensine Thronsen f. 10/9-1868.
2. Birgithe Marie Thronsen f. 30/3-1870.
3. Nils Lauritz Viborg Thronsen f. 26/4-1872.
4. Morten Bernhard Thronsen f. 15/8-1873.
5. Oscar Marinius Thronsen f. 12/2-1879.
Eier 1871.

F.f. Frihandler Olaus Tronsen og Christine Marie Christensens Therese Jensine: Ellen Bjørn af Drammen, Marthe Halvorsd. Espevolden, Halvor Paulsen ditto, Barnets Fader, Oluf Hellebarth Bjørn af Drammen.
F.f.
Landhandler Olaus Tronsen Kringleføt og Christine Marie Christensens Birgithe Marie: Barnets Moder, Madame Joachime Johnsen, Barnets Fader, Landhandler Rasmus Hansen og Oluf Hellebarth Bjørn.
F.f. Frihandler Olaus Tronsen og Kristine Marie Christensens 
Nils Lauritz Viborg: Madame Hundevadt, Jomfru Elvine Nilsen, Landhandler Hundevadt, Thor Paulsen Espevolden og Barnets Fader.
F.f. Landhandler Olaus Tronsen og Christine Marie Christensens 
Morten Bernhard: Barnets Moder, Marthe Halvorsd. Espevolden, Barnets Fader, Styrmand Henrik Viborg og Thor Halvorsen Espevolden.
F.f. Landhandler Olaus Tronsen Kringleføt og Christine Marie Christensens 
Oscar Marinius: Joachima Johnsen Sagb., Emma Christensen, Fuldmægtig Johnsen Sagene, Landhandler Hundevadt, Barnets Fader.

Andre i huset i 1875:
Caspara Fredriksen, ugift, Husjomfru, f. 1854 i Drammen.
Kirsti Andersdatter, ugift, Tjenestepige, f. 1856 i Holden.
Andreas Pettersen, ugift, Tjenestekarl, f. 1858 i Holden.
Olava Pettersdatter, ugift, Barnepige, f. 1861 i Holden.

Tilreisende 1875:
Thron Olsen, sedvanlig Bosted Drammen, gift, Tomtearbeider, Husfaderens Fader, f. 1815 i Drammen.
Berte Marie Olsen, ditto, Husfaderens Moder, f. 1808 i Eger (Eiker).


Kreaturhold 1875: 1 Hest, 2 Kjør.

Tømrerarbeider, murer
Martin Engelbret Pedersen (Martin Pedersen) fra Fosnes, N. Trøndelag f. 12/7-1852 d. 20/2-1942, s.a. husmann Peder Mathiassen Fosnæs.
g. i Holla 10/5-1883 m. Anne Karine Nilsdatter fra Håtveit f. 23/2-1861 d. 11/4-1949, d.a. Nils Nilsen Haatvedt.
Forlovere: "
Halvor Stensen Haatveit og Karl Simonsen Haatveit."
1. Peder Martinsen f. 12/2-1884 d. 16/3-1884 av "Lungebetændelse".
2. Marie Pauline Pedersen f. 13/9-1887.
3. Olga Pedersen (tvilling)  f. 28/11-1896 d. 3/2-1979.
4. Peder Pedersen (tvilling) f. 28/11-1896 d. 2/5-1982.

Bruker 1892 (eiendomsovertagelse er ikke registrert).

F.f. Arb. Martin Pedersen Haatvedt og Anne Karine Nilsdatters Marie Pauline: Aagot Kristensd. Haatvedt, Guro Andreasd. ditto, Johannes Stensen Haatvedt, Karl Halvorsen ditto og John Johnsen Berget.
F.f. Murer Martin Pedersen Kringlefet og Anne Karine Nilsdatters (Tvilling) 
Peder: Kone Aavet Kristensd. Haatvedt, pige Marie Johnsd. do., skrædder Andreas Strigen, gbrSøn Olaus Johannesen Haatvedt, Ole Olsen Lommerud.
F.f. Murer Martin Pedersen Kringlefet og Anne Karine Nilsdatters (Tvilling)  
Olga: Kone Gusta Olsd. Vrk., pige Karen Johnsd. Haatvedt, former Johannes Rasmussen Vrk., Halvor Johannesen Haatvedt.

Martin Pedersen kom til Holla som gårdskarl hos sogneprest Ellefsen i ca. 1882. Han var med på utbygginga av
Nordsjø - Bandak kanalen rundt januar 1891. Da bodde de på Kåsa under Prestegården. Under folketellinga
1920 var han gruvarbeider. Alle her er gravlagt under samme gravstøtte på Kronborg nye.

Losjerende i huset i 1900:
Peder Fosland (bror?) f. 1877 i Fosnes. Grubearbeider ved jerngrubene.
Olav Moen f. 1881 i Holla. Grubearbeider ved jerngrubene.
Gunleik Strand f. 1883 i Hitterdal. Elev av Ulefos private middelskole.
Kittil Skogen f. 1884 i Nes i Tel. (Sauherad). Elev av Ulefos private middelskole.

Losjerende i huset i 1910:
Olaus Haatvet f. 20/11-1869, Hollen, el (enslig logerende), ug., Graastensmurer.
Harald G. Hanto f. 4/5-1865, Lunde, el., ug., Dagarbeider.
Kittil Rettestøl f. 24/9-1887, Herrefos, fl. (logerende i familien), Middelskoleelev, forsaavidt Gaardbruker.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 75. Digitalarkivet.
"Kundgjøring, dat. 18/8, dagbokført (tinglyst) 18/8, grunnbokført 23/8-1943, hvorved enkefru Anne Karine Pedersen har grunnbokshjemmel til denne eiendom."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 75. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 7/1. Dagbokført 18/8, grunnbokf. 23/8-1943 fra enkefru Anne Karine Pedersen tul barna Peder og Olga Martinsen for kr. 4000,- "

Det gamle huset her ble revet og nytt ble oppført på ukjent tidspunkt.

For å se høyere husnummer i Lannavegen, må vi til hustomter utskilt fra Eie øvre.


Parkvegen
Hustomter utskilt fra gnr 8 Ø. Heisholt.
 


Parkvegen 3.
Gnr 8 - bnr 148.

 


| Hustomter utskilt fra gnr 8 - Ø. Heisholt |


Parkvegen 7.
Gnr 8 - bnr 120 "Nybu".

 


| Hustomter utskilt fra gnr 8 - Ø. Heisholt |
 


Parkvegen 8.
Gnr 8 - bnr 123 "Damstua".

 


| Hustomter utskilt fra gnr 8 - Ø. Heisholt |


Parkvegen 11.
Gnr 8 - bnr 121 "Parkstad".

 


| Hustomter utskilt fra gnr 8 - Ø. Heisholt |
 


Skolebakken
Hustomter utskilt fra gnr 8, Ø. Heisholt.
 


Skolebakken 1.
Gnr 8 - bnr 106 "Vik".

Skyldmark 1950: 0 mark 02 øre.

Peder J. Lindalen.

 


Skolebakken 3.
Gnr 8 - bnr 40 "Lunden".

Skyldmark 1950: 0 mark 06 øre.

1910:
Sliperiarbeider ved sagene
Gunnar Lunden fra Perskås under Baksås f. 30/8-1876.
g. i Holla 3/9-1905 m. Johanne Karette Olsdatter fra Verket f. 15/4-1879, d.a. Ole Hansen. Se Familie 21 - Verket 1875.
1. Ingeborg Lunden f. 8/5-1906.
2. Anne Lunden f. 3/8-1910.
Bruker 1910.
 

Ingeborg Lunden f. 16/9-1837, Laurvik, logerende, enke, Husgjerning.

Leieboere:

Steinarbeider, fabrikkarbeider, leieboer
Johan Severin Olsen fra Strinden i Trøndelag f. 11/12-1873, s.a. Even Olsen Skar(?) og Serine Johannesdatter.
g. borgerlig i Skien 23/6-1905 m. syerske Johanne Marie Olsdatter fra Danielskås under Susås f. 23/6-1877, d.a. kanalarb. Ole Johannesen og Jørand Hansdatter.
Forlovere: "
Maler Gunnar Knutsen Odden og Fabrikarb. Alfred Hernholm."
1. Signe Olsen f. 20/4-1906.
2. Solveig Olsen f. 21/4-1908.
Losjerende i des. 1910.

De gifta seg borgerlig. Kona var utmeldt fra Statskirken.

Kommunen.
Eier før 1950.

Lærer
Stian Langeland
fra N. Langeland f. 14/4-1882 d. 13/1-1961, s.a. Thor Pedersen Langeland. Kronborg gamle.
g. i Skien krk. 12/8-1915 m. Aslaug Klevar fra Sauherad f. 25/1-1883 d. 4/2-1960, d.a. lærer Halvor A. Klevar.
Kronborg gamle.
 

Kilde: Medlemsbladet for Holla og Helgen menighet nr. 4, desember 2013.
Stian Langeland var i en årrekke primus motor for Holla kristelige ungdomsforening og for bedehuset Fredheim.
 


Skolebakken 4.
Gnr 8 - bnr 68 "Lunden".

Skyldmark 1950: 0 mark 04 øre.

Olai Løtuft.

 


Skolebakken 5.
Gnr 8 - bnr 69 (8/69) "Lindheim".

Utskilt fra Ø. Heisholt(5) ved skylddelingsforretning tinglyst 25/1-1913.

Skyldmark 1950: 0 mark 05 øre. Areal 2019:

Kilde: Husregister for Hollen.
"
Fæstekontrakt fra Dr. Oscar Backe til Snedker Halvor Johnsen Lindalen paa en Tomt for indtil 90 aar mod aarlig Afgift kr. 25,- hvorfor
Panteret og Forkjøbsret, dat. 10/3, thingl. 26/6-1907."

"Skylddelingsforretning, avholdt 7. des. 1912, tingl. 25. januar 1913, hvorved til Halvor Johnsen Lindalen er utskilt bnr 69 'Lindheim' av skyld 7 øre, med ret for
den utskilte parcel til bl.a. benyttelse av den fra hovedveien til Holden kommunes skoletomt førende gaardsvei."

Tømmermand ved verket
Halvor Andreas Johnsen Lindalen fra Sagene f. 24/1-1882 i Holla, s.a. tømmermann John Halvorsen og Anne Pedersdatter. Se Familie x - Sagene 1891.
g. i Skien kirke 1/5-1904 m. Johanne Lovise Sigurdsen fra Hollahagen under Holla f. 2/7-1882 på Teksle, d.a. skogsarbeider, cellulosefabr.arbeider John Sigurdsen.
Forlovere: "Cellulosefabrikarb. John Sigurdsen og Christen Pedersen, begge af Skien."

1. Agnes Magdalene Lindalen f. 31/7-1904.
2. Mimmi Josefine Lindalen f. 24/11-1905.
3. John Lindalen f. 9/10-1907.
4. Johan Lindalen f. 28/11-1909.
5. Gudrun Lindalen f. 8/1-1913.
6. Halvard Lindalen f. 21/6-1920.
7. Kjell Lindalen f. 3/12-1923.
Bruker 1907. Eier 1913.

F. f. = Faddere for ...

F.f. Snedker Halvor Andreas Johnsen Kringlefet og Johanne Lovise Sigurdsdatters Agnes Magdalene: Anne Halvorsen Lindalen, John Halvorsen do., Anders Johnsen do., Olea Sigurdsen do.
F.f.
Snedker Halvor Johnsen Lindalen, Kringlefet og Johanne Lovise Johnsens Mimmi Josefine: Anne Halvorsen Lindalen, Arb. Anders Johnsen Lindalen, Arb. John Sigurdsen af Skien og pige Gunhild Kristensen Hollahagen.
F.f. Snedker Halvor Andreas Johnsen Lindalen, Kringlefødt og Johanne Louise Sigurdsdatters 
John: Anne Halvorsen Lindalen, pige Andrea Johnsen Lindalen, Sagmester Ole Pedersen Lindalen, Arb. Ole Sigurdsen.
F.f. Snedker Halvor Andreas Johnsen, Kringlefødt og Johanne Louise Sigurdsdatters 
Johan: Kone Anne Halvorsen Kringlefødt, pige Laura Sigurdsd. i Skien, Snedker John Halvorsen Kringlefødt, Snedker Anders Johnsen do.
F.f. Tømmermand Halvor Andreas Johnsen Kringleflødt og Johanne Louise Johnsdatters 
Gudrun: Moderen, Pige Jonny Johnsd. Lindalen, Tømmerm. Anders Johnsen Lindalen, Aslak Halvorsen Storhaug.
F.f. Snekker Halvor Lindalen, Lindheim og Johanne Johnsens 
Halvard: Forældrene, Kristian Lindalen og Agnes Lindalen.
F.f.
Snekker Halvor J. Lindalen, Berget og hustru Johannes Kjell: Foreldrene, snekker John Lindalen og Agnes Lindalen.

Hennes foreldre flytta til Skien før 1900, hvor hennes far fikk arbeide på en cellulosefabrikk. Det er grunnen til at de gifta seg i Skien.
Denne familien flytta til Berget rundt 1923.

 


Utsikten
Hustomter utskilt fra gnr 8, Ø. Heisholt.
 


Utsikten 4.
Gnr 8 - bnr 117 "Haugebu".

 

 


Utsikten 32.
Gnr 8 - bnr 114 "Solstad".

Skyldmark 1950: 0 mark 06 øre. Areal 2019: 1 445 kvm.

T. Heisholt.
Eier før 1950.


 


Utsikten 38.
Gnr 8 - bnr 80 "Høgvold".

Tidligere festetomt i Rode 2 - løbenr. 7.

Utskilt fra Ø. Heisholt(14) ved skylddelingsforretning tinglyst 24/9-1913.

Skyldmark 1950: 0 mark 20 øre. Areal 2019: 39 375 kvm.

Holla husregister.
"Grunnseddel fra John Tjøstolfsen til svigersønnen Ivar Torgrimsen og hustruen for livstid paa denne tomt, mod aarlig afgift 2 kroner,
med Panteret herfor forbeholdt i husene, dat. 3. nov. 1890, thingl. 15. juli 1891."

Tømmermester (1896) for verket.
Ivar Torgrimsen Heisholt
fra Sauherad f. 26/7-1856 d. 15/2-1952, s.a. Torgrim Torkildsen Solberg.
g. i Holla 16/10-1885 m. Margith Johnsdatter fra Ø. Heisholt(14) f. 24/7-1863 d. 26/1-1912, d.a. John Kjøstolfsen Heisholt.
Forlovere: "
Gbr. John Tjøstolsen Heisholt og gbr. Johannes Johannesen Heisholt."
1. Thorvald Heisholt f. 17/2-1886.
2. Johanne Anette f. 6/5-1887.
3. John Heisholt f. 1/10-1888.
4. Ingeborg Heisholt f. 2/9-1890.
5. Aagot Heisholt f. 30/4-1892.
6. Ingvald Martin Heisholt f. 5/1-1894.
7. Johannes Heisholt f. 26/12-1895.
8. Olga Kristine Heisholt f. 22/9-1897.
9. Arthur Nidvald Heisholt f. 28/11-1899.
10. Signe Telefine Heisholt f. 30/1-1902.
11. Esther Katarina f.
1/7-1904.
Huseier 1891. Grunneier 1913.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tømmermand Ivar Thorgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters Thorvald: Karen Pedersd. Heisholt, Mari Johnsd. ditto, John Kjøstolsen ditto, Thorgrim Thorkilsen Solberg, Ole Thorgrimsen Solberg.
F.f. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters 
Johanne Anette: Karen Pedersd. Heisholt, Mari Johnsd. ditto, Peder Olsen ditto, John Kjøstolsen ditto og Halvor Johnsen ditto.
F.f. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters John: Karen Kristensd. Heisholt, Marie Johnsd. ditto, John Kjøstolsen Heisholt, Halvor Johnsen ditto og Anders Nilsen Kaasa.
F.f. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters 
Ingeborg: Margit Kristine Kristoffersd. Heisholt, Gunhild Johnsd. do., Torgrim Torkildsen do., John Kjøstolsen do. og Ole Torgrimsen Solberg.
F.f. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters 
Aagot: Karen Kristensd. Heisholt, Gunder Thorsen do., Leif Johnsen do., Faderen, Mari Johnsd. Heisholt.
F.f.
Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters Ingvald Martin: Karen Kristensdatter Elvelandet, Gunnulf Thorsen do., Halvor Johnsen do., Mari Johnsd., Faderen.
F.f. Tømmermand Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Jonsdatters 
Johannes: Kone Kari Hansd. Heisholt, gbr. Erik Torstensen do., gbr. Svenning Svenningsen Sannæs, faderen, pige Mari Jonsd.
F.f. Tømmermand Ivar Torgrimsen Kringlefet og Margit Johnsdatters 
Olga Kristine: Kone Anne Bentsd. Vrk., pige Marie Jonasd. Heisholt, Sliberiarb. Johannes Persen Vrk., Gbr. Svennung Svennungsen Sannæsmoen, gbr. Halvor Johnsen Heisholt.
F.f. Tømmermand Ivar Torgrimsen Kringlefet og Margit Johnsdatters 
Arthur Nidvald: Anne Bentsd. Vrk., Arb. Johannes Pedersen Vrk., Gbr. Halvor Johnsen Heisholt, pige Thomine Marie Andreassen og Faderen.
F.f. Tømmermnd. Ivar Torgrimsen Heisholt og Margit Johnsdatters 
Signe Telefine: Kone Karen Nilsd. Kringlefedt, pige Mari Johnsd. Heisholt, Gbr. Halvor Johnsen do., Faderen.
F.f. Tømmermand Ivar Torgrimsen, Heisholt og Margit Johnsdatters 
Ester Katarina: Ingeborg Kittilsd. Jakobskaas, Ole Torgrimsen do., Halvor Johnsen, Heisholt, Johanne A. Ivarsd. do.

Ivar T. Heisholt hadde noen søsken i Holla.

Finn Bærland.
g.m. Torill.
 

 


| Hjem | Innhold | Gamle Heisholt |
| Ø. Heisholt 6 | Ø. Heisholt 14 | Ø. Heisholt 16 | Ø. Heisholt 19 |
 | Kringlefet| Kringlefet 5 | Hegna | Kåsa | Almannkåsa | Lindgren - Kåsa | Skedsmo |
| Hustomter |
 


webmaster