ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ROMNES - ROMMENÆS

Gnr 41 i Holla kommune

Oppdatert: 03.04.2024


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kaste | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Gamle Romnes

Romnes er en gammel gård som i løpet av middelalderen ble gitt til den katolske kirke som gave for at eieren skulle føle seg trygg når han og hans familie døde.
Den katolske kirke truet med alle slags forferdeligheter menneskene kom til å oppleve når de døde og måtte gjennom "skjærsilden". Men gjennom gaver til kirke
og prest ville deres plager i døden visstnok bli borte.
Den katolske kirke ble fra tiden da Olav den Hellige kristnet Norge og fram til reformasjonen i Norge i 1536 en styrtrik organisasjon, basert på menneskers frykt for
det ukjente.
I forbindelse med reformasjonen i 1536, konfiskerte kongen av Danmark og Norge hele denne eiendomsmassen og ble selv en styrtrik konge. Dette passet ham
godt, da de gamle kongene var temmelig krigerske av seg. Og krig kostet enorme pengesummer. Disse eiendommene ble ofte kalt klostergods eller kirkegods,
senere også krongods.

Beliggenhet.
Romnes strakte seg helt fra Norsjø til Stangefjell i ei helling mot syd.

Første skriftlige kilde.
Biskop Eysteins "Røde bog" av 1398, som var en jordebok over alle den katolske kirkens eiendommer i Oslo stift, som Holla den gang tilhørte.
Der er det nevnt at "Rumanæse" var eid av Gjemsø kloster og at "Tjostolf paa Rumanes" hadde skjenket 1 markebol i Simonnes i Hitterdal
(Heddal) til Romnes kirke.

Navnet Romnes. (Professor Oluf Rygh).
Gammelnorsk: Rumanæse. Første ledd er trolig Rúma av adjektivet Rúmr, som betyr rommelig, vid, bred. Neset er meget bredt.
Skrevet på en rekke forskjellige måter gjennom tidene. Rumanæs (1398), Rumanes (1465), Romnes (1585), Rommenes (1665) og
Rommenæs i 1723.

Ingen opplysninger om oldtidsfunn, men Romnes kirke er meget gammel. Som de fleste steinkirker i Telemark, trolig oppført på 1100-tallet.
Gården er trolig rydda i vikingtiden (800-1000).

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Rommenes westre och Rommenes østre, med en ødepladtz Sanderholt der underliggende, ehre ahntagne till fougdegaard, Schyller
aarlig till Kongelig Mayestet 6 løbber smør, til Hollen Presteboell 1 hud, och till Rommenes Kierche 3 meller korn,
Brugis derunder en pladtz, nemblig Holt, som affgaar aarligen till Hollen presteboell 1 tønde korn med detz bøxells rettighed.

Det ble bestemt av danskekongen i 1650 at Romnes med Sannerholt og Holte øde skulle være skattefri fogdegård for Nedre Telemark fogderi.

Romnes hadde ingen seter, men leide av andre. Det var et vannfall på Romnes vestre, hvor man hadde satt opp ei kornmølle.

Av matrikkelen 1723 kan vi se at Romnes da besto av 3 bruk:
Romnes østre, som var lensmannsgård. Bosatt av Gunder Tolvsøn.
Romnes vestre, som var fogdegård (og frigård). Her var oppført husmannsplassene Sannerholt og Kaste. Fogden het Even Syvertsen.
Ødegården. Tidligere kalt "Holte øde" under Romnes østre. Bebodd av Guro Nilsdatter.

Matrikkelen er Norges offentlige eiendomsregister.

Siden har flere bruk blitt utskilt fra østre og vestre Romnes.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 - Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Romnes - Holtet øde - Ødegården - Øygarden
Gnr 41 - bnr 1. Gammelt løpenr. 181.


Øygarden av Romnes. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2000).

Øygarden hadde det laveste løpenummer på Romnes, 181. Derfor ble gården også tildelt bnr 1 i matrikkelen 1886.

Denne gården ble første gang nevnt skriftlig i "Biskop Eysteins røde bog" i 1398, som er ei jordebok for den katolske kirkes eiendommer i Oslo bispedømme.
Gården ble der kalt for "Holtom". Kirken eide da 2 markebol i Ødegården (landskyld). Siden ble gården skrevet for "Holtet øde". Gården ble skatta som en ødegård, d.v.s. 1/4-del av en fullgård. Det gamle navnet Holtet kommer tydelig fram i matrikkelen for 1723, hvor det står: "Holtet eller Ødegaarden. Tilforn under Skattelaug med Rommeness Gaardene."

Holtet ble under skattematrikkelen 1647 nevnt som en plass under Romnes med ei landskyld på 1 tønne korn.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jord-
eiendom og grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =
1 hud), eller  tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 
N.J. Stoa.

Besetning på Holtet i 1665: 2 kuer og 4 sauer.
I 1723 fortelles at eiendommen er lettbrukt og består av leire og myrlendt jord. Buskap da: 1/2 hest (ett føll), 2 kuer og 3 sauer.

Romnesødegården som var i kirkens eie, ble derfor forvalta av den til en hver tid sittende sogneprest i Holla.
Han ordna bl.a. med bygselkontrakter (festekontrakter) m.m.

Gården ble i mange år kalt for Holte øde eller bare Holtet. Beboerne i tidlige tider ble derfor skrevet for "Fornavn Etternavn (sønn eller datter av)",
Holte eller Holtet. Hvor Holtet ikke var et etternavn, men gamle tiders form for adresse.

Tidlige brukere.

Den første brukeren det har vært mulig å finne er i sogneprestens manntall av 1665.
Der ble gården kalt "Holte øde".

Bonde, leilending
Peder Olsen f. ca. 1603 død før 1691.
Bruker i 1665.

Det ble i manntallet 1665 oppgitt at Peder Olsen betalte landskyld av 2 tønner korn.
Dette er det dobbelte av Holtets opprinnelige landskyld.
Derfor har han nok i tillegg leid like mye jord, som han brukte i tillegg.

Bonde, leilending
Gunder Pedersen Holtet fra V. Heisholt f. ca. 1680 bg. 1766 (Skifte), s.a. Peder Jonsen Heisholt.
g.m. Guro Nilsdatter fra Sannes øvre f. ca. 1685. bg. 22/3-1763. "Guro Nielsd. Holtet, ved Romnæs, 78 Aar., d.a. Nils Gulliksen Sannæs og Aaste Tolfsdatter.
1. Peder Gundersen f. ca. 1711. Se nedenfor.
2. Maren Gundersdatter (Mari Gundersdatter) f. ca. 1713 g.m. Saamund Andersen. Se Nome under Baksås.
3. Aaste Gundersdatter f. ca. 1714 g. i Holla 5/8-1736 m. Thomas Thoresen fra Sannes øvre. Bodde på Skårdal i Lunde.
4. Ingeborg Gundersdatter dpt. 23/4-1719 g.m. Hans Helgesen Tufte. Se N. Tufte(1).
Bruker ca. 1711.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gunder Pedersen og Guro Nielsdatters Ingebor: Jon Pedersen, Svenke Sandnæs, Niels Heisholt, Kirsten Pedersd., Aaste Nielsd.

Guro Nilsdatters bror, Anders Nilsen d.e. bodde trolig her og hjalp til på gården. Anders Nilsen døde her i 1750 og var trolig ugift.
Guro og broren Anders var direkte etterkommere av lensmann Tyge Andersen Wibetoe. Se Vipeto nedre.

Skifte her etter Gunder Pedersen i 1766.
4 barn. Se Holla-Minner 23 - 2009, side 15.

Bonde, leilending
Peder Gundersen Holtet
herfra f. ca. 1711 bg. 29/5-1774. "Peder Gundersen Holtet, ved Romnæs, 63 Aar 6 Mnd.".
g. i Holla 14/6-1734 m. Anna Christensdatter fra Værstad(1) i Helgen f. ca. 1711 bg. ved Romnes 15/2-1755. "Anna Christensd. Holtet, ved Romnæs, 43 Aar 3 Mnd. 5 Dage.", d.a. Christen Thomassen Wærstad.
1. Gunder Pedersen Holtet dpt. 25/7-1734. Se nedenfor.
2. Maren Pedersdatter dpt. 1/1-1736 g.m. Halvor Olsen Hollasæther. Se Hollaseter under Holla.
3. Christen Pedersen dpt. 17/3-1737. Se Skogen under Sannes øvre.
4. Tollef Pedersen dpt. 9/10-1740. Se S. Jøntvedt(2) i Helgen.
5. Ingeborg Pedersdatter dpt. 8/9-1743 g.m. sin fetter, tømrer Ole Hansen fra Tufte(1).
6. Nils Pedersen dpt. 15/5-1746. Se Bakken under Klovdal i Helgen.
7. Isak dpt. 8/9-1748 bg. 15/9-1748. "Isach Pedersen Holtet, 11 Dage."
8. Isak Pedersen dpt. 21/9-1749. Se nedenfor.
9. Anders Pedersen dpt. 13/7-1752. Se Kåsa under V. Helgen (lille).
Bruker ca. 1734.

F.f. Peder Gundersen og Anne Christensdatters Gunder: Anders Clausen, Anders Nielsen ældre, Anders Nielsen yngre, Birte Gundersd. Skougen, Ingebor Christensd. Huve.
F.f. Peder Gundersen og Anna Christensdatters Maren: Anders Sandnæs, Anders Schougen, Berte Sannæs, Aaste Sannæs.
F.f. Peder Gundersen og Anna Christensdatters Christen: Gullich Schougen, Lars Sannæs, Christopher Schougen, Berte Sannæs, Ingebor Holtet.
F.f. Peder Holtet og Anna Christensdatters Tollef: Torbiørn Kasted, Michel Poulsen, Berte Schoug, Anna Kasted, Lisbet Thomasd. Saugbr.
F.f. Peder Holtet og Anna Christensdatters Ingebor: Lars Sannæs, Hans Tufte, Berte Sannæs, Berte Schougen, Karen Pedersd.
F.f. Peder Holtet og Anne Christensdatters Niels: Anders Sannæs, Lars Sannæs, Birthe Schougen, Maren Sannæs, Kirsten Nielsd. Ulevig.
F.f. Peder Holtet og Anna Christensdatters Isach: Lars Sannæs, Anders Sannæs, Gullich Hougen, Maren Sannæs, Berthe Schougen.
F.f. Peder Holtet og Anna Christensdatters Isach: Gullich Schougen, Hans Tufte, Maren øvre Sannæs, Karen Nyhuus, Inger Steensholt.
F.f. Peder Holtet og Anna Christensdatters Anders: Hans Tufte, Gullich Schougen, Maren øvre Sannæs, Ingebor Tofte, Guro Kiøstolsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Skifte etter Anna Christensdatter i 1755.

Bonde, leilending
Gunder Pedersen Holtet herfra dpt. 25/7-1734 bg. 30/1-1803. "Gunder Øgaarden, ved Romnæs, 69 Aar."
g. i Holla 14/10-1770 m. Inger Hansdatter fra Kolstad lille dpt. 17/9-1747 d. 18/7-1819 på Holtet (Øygarden), 71 år., d.a. Hans Tovsen Kolstad lille.
1. Anna Gundersdatter dpt. 4/8-1771. Konf. i Holla 1789.
2. Ingeborg Gundersdatter dpt. 9/10-1774 g.m. sagmester Nils Jensen. Se Familie 47 - Sagene 1822.
3. Peder dpt. 5/10-1777 bg. 14/10-1780. "Peder Gundersen Holtet, 3 Aar 2 Uger."
4. Berthe Gundersdatter f. 29/8-1780 g.m. Hans Andersen Næperud. Se Familie 36 - Verket 1822.
5. Peder Gundersen f. 16/9-1783. Konf. i Holla 1803.
6. Marthe Gundersdatter f. 31/1-1788 g.m. Hans Johannesen Sannæsmoen. Se Sannesmoen under Sannes nedre.
Bruker ca. 1770.

F.f. Gunder Holtet og Inger Hansdatters Anna: Hans Grønnesteen, Tollef Namløs, Niels Søve, Maren Nyhuus, Ingebor Tufte.
F.f.
Gunder Holtet og Inger Hansdatters Ingebor: Ole Tofte, Christen Schoug, Isach Holtet, Aaste Schoug, Aslou Lille Kolstad.
F.f.
Gunder Holtet og Inger Hansdatters Peder: Niels Schibsnes, Ole Hansen Smed, Isach Rommenes, Margrethe Schibsnes, Karen Larsd.
F.f. Gunder Holtet og Inger Hansdatters 
Berthe: Niels Kolle, Even Lille Kolstad, Anders Nyhuus, Aaste Schougen, Berthe Hansd. Lille Kolstad.
F.f. Gunder Holtet og Inger Hansdatters
Peder: Tollef Nordre Namløs, Christen Schougen, Hans Lille Kolstad, Birthe Øvre Sannæs, Kirsten Tolfsd. Kaasen.
F.f. Gunder Holtet og Ingri Hansdatters 
Marthe: Isaac Holtet, Ole Nyehuus, Hans Hansen Næssodden, Kirsten Jacobsd. Romenæs, Karen Hansd. Brenne.

Denne familien er i folketellinga for 1801 betegna som husmannsfolk.

Bonde, smed, leilending
Isak Pedersen Holtet herfra dpt. 21/9-1749 d. 13/1-1832 på Øygarden, s.a. Peder Gundersen Holtet/ Øygarden
g.m. Kirsten Halvorsdatter trolig fra Sauherad f. ca. 1750 d. 11/1-1826 på Holtet (Øgaarden), d.a. Halvor NN.
1. Peder f. 7/5-1779 bg. 22/5-1779. "Peder Isachsen Holtet, 2 Uger."
2. Anna f. 4/7-1780 bg. 4/11-1780. Anna Isachsd. Holtet, ved Romnæs, 17 Uger 3 Dage."
3. Halvor Isaksen Holtet f. 10/9-1781. Se nedenfor.
4. Anne Isaksdatter f. 6/7-1784 g1g m. Ole Nilsen Namløs. Se M. Namløs "Megar'n".
5. Kirsten f. 26/1-1787 bg. 15/2-1790. "Kirsten Isachsd. Holtet, ved Romnæs, døde af Børne-Kopper, 3 Aar 3 Uger."
6. Maren Isaksdatter (Mari Isaksdatter) f. 26/8-1789 g.m. Halvor Evensen Lommerud. Se Lommerud under Prestegården.
7. Kirsten Isaksdatter f. 25/9-1791 g.m. Hans Gundersen. Se Rønningen under ?
8. Peder Isaksen f. 13/9-1794. Se Skogen under Sandnes øvre.
9. Ingeborg f. 23/7-1798 bg. 15/7-1802. "Ingeborg Pedersd. Holtet, ved Romnæs, 4 Aar."
Bruker sammen med broren Gunder fra 1778.

F.f. Isaac Pedersen Holtet og Kirsten Halvorsdatters Peder: Tollef Namløs, Niels Schibnes, Anders Pedersen Eje, Birthe Øvre Sannes, Aaste Hansd. Tofte.
F.f. Isaach Holtet og Kirsten Halvorsdatters 
Anna: Niels Øvre Sannæs, Tollef Nordre Namløs, Anders Pedersen Øvre Eje, Birthe Øvre Sannæs, Aaste Schougen.
F.f. Isaac Pedersen Holtet og Kirsten Halvorsdatters
Halvor: Torgrim Sannæs, Tollef Namløs, Niels Skibsnæs, Berthe Øvre Sannæs, Aaste Schouen.
F.f. Isaach Holtet og Kirsten Halvorsdatters
Anna: Tollef nordre Namløs, Anders Søndre Jentved, Christen Schougen, Anna Nordre Namløs, Inger Søndre Jentved.
F.f. Isaac Pedersen Holtet og Kirsten Halvordsdatters
Kirsten: Peder Romenæs, Tollef Namløs, Niels Skibsnæs, Maria Pedersd. Romenæs, Kirsten Jonsd. Grinnerud.
F.f. Isaac Pedersen Holtet og Kirsten Halvorsdatters
Maren: Tollev Namløs, Anders Pedersen Jentved, Halvor Gundersen Holtet, Kirsten Jacobsd. Romenæs, Maria Clausd. Præstegaarden.
F.f. Isaac Pedersen Holtet og Kirsten Halvorsdatters 
Kirsten: Peder Romenæs, Tollev Pedersen Namløs, Anders Pedersen Jentved, Aaste Gundersd. Wrk., Anne Gundersd. Sannæs.
F.f. Isaac Pedersen Holtet og Kirsten Halvorsdatters
Peder: Tollev Jentved, Gunder Holtet, Anders Pedersen Jacobskaas, Maria Pedersd. Romenæs, Anne Tollevsd. Jentved.
F.f. Isaac Pedersen Holtet og Kirsten Halvorsdatters 
Ingeborg: Tollev Pedersen Jentved, Ole Christensen Nyehuus, Peder Christensen Skoven, Gunild Olsd. Nyehuus, Maren Ulrichsd. Romenæs.

Kirsten Halvorsdatter var trolig søster til Hans Halvorsen på Kastekåsa(15) under Romnes.

Bonde, leilending
Halvor Isaksen Holtet herfra f. 10/9-1781 d. 19/3-1870 på "Øgaarden", 89 år.
g. i Holla 4/7-1817 m. Anne Christensdatter fra Skogen under Sandnes øvre f. 3/5-1784 d. 13/9-1878 på Øygaarden. 95 år gml., d.a. Christen Pedersen Schougen, herfra.
0. Dødfødt pigebarn f. 3/5-1818.
0. Dødfødt drengebarn f. 20/6-1819.
0. Dødfødt pigebarn f. 26/4-1821.
1. Anne Halvorsdatter f. 2/4-1822.
2. Peder Halvorsen f. 16/7-1825. Kjøpte Øygarden. Se nedenfor.
3. Isak Halvorsen f. 1/12-1831.
Bruker 1828.

F.f. Dødfødt pigebarn. Huusmand Halvor Isachsen Skouen og Anne Christensdatter (selvsagt ingen faddere).
F.f. Dødfødt Drengebarn. Huusmand Halvor Isachsen Skouen og Anne Christensdatter (selvsagt ingen faddere).
F.f. Dødfødt Pigebarn. Huusmand Halvor Isachsen Skouen og Anne Christensdatter (selvsagt ingen faddere). "Moderen mærkede Liv hos det 3 Dage før Fødselen, det fødtes omtrent en Maaned for tidlig, ellers vidstes ingen aarsag dertil, det var deres 3die dødfødte."
F.f. Huusmand Halvor Isaksen Skouen og Anne Christensdatters Anne: Mari Sanden, Ingebor Hansd. Sanden, Hans Sanden, Anders Deilsbakke, og Peder Holtet.
F.f. Huusmand Halvor Isachsen Skouen og Anne Christensdatters Peder: Mari Sanden, Ingebor Sanden, Hans Sanden, Anders Delsbakken, Peder Holtet og Ole Andersen Meelteig.
F.f. Gaardmand Halvor Isachsen Øgaarden og Anne Christensdatters Isach: Ingeborg Hansd. Meelteig, Liw Hansd. Sanden, Peder Skougen, Hans Christensen Sanden og Halvor Hansen Sanden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 243. Digitalarkivet.
"Kongelig skjøde til Peder Halvorsen for 900 spd. og med paahefte af aarlig jordafgift til Hollen præst (senere innløst), dat. 9. Nov. 1850, thinglæst 6. Feb. 1851."

Under folketellinga 1875 er det nevnt at Anne Christensdatter hadde blitt blind på sine eldre dager.

Bonde, selveier
Peder Halvorsen Holtet/ Ødegaarden herfra f. 16/7-1825 d. 8/7-1852. "Ungkarl, Gaardeier Peder Halvorsen Ødegaarden, av Nærvefeber, 26 Aar."
Eier 1850.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 243. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Halvorsens eneste arving, Halvor Isaksen, til Østen Knudsen herpaa m.m. for 1.250 spd., dat. 1., thingl. 7. Februar 1854."

Bonde, smed selveier
Østen Knudsen Øgaarden fra Kastekåsa(15) under Romnes f. 17/4-1827 d. 10/8-1891 på "Ødegaarden", s.a. skogsarbeider Knud Østensen Kaasa.
g. i Holla 9/11-1852 m. Kirsten Olsdatter fra Namløs f. 24/8-1823, d.a. Ole Nilsen Namløs d.e. og Anne Isaksdatter.
Forlovere: "Ole Kristensen Nyhuus og Ole Olsen Aafoskaas."
1. Ole Østensen f. 26/12-1852. Overtok Øygarden.
2. Knud f. 19/8-1855.
3. Hans Østensen f. 26/1-1858.
4. Anne Østensdatter f. 16/9-1859 g.m. John O. Jonsaas i Sauherad.
5. Knud Østensen f. 15/5-1863.
6. Peder Østensen f. 9/5-1866. Bodde hjemme og hjalp til på gården i 1891.
7. Ingeborg Kirstine Østensdatter Ødegaard f. 13/8-1871 d. 1/11-1948 g.m. postekspeditør Ole Tærud f. 13/10-1883 d. 13/12-1948. Gravlagt på Gjerpen.
Eier 1854.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Smed Østen Knutsen Kaasen og Kirsti Olsdatters Ole: Ingebor Olsd. Holla, Maria Pedersd. Skougen, Tollef Nilsen Holla, Knud Østensen Kaasen, Hans Andersen Deelsbakke.
F.f. Gaardm. Østen Knudsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters Knud: Ingebor Olsd. Holla, Maria Pedersd. Skougene, Tollef Nilsen Holla, Halvor Isaksen Øgaarden, Knud Østensen Kaasen, Ole Nilsen Namløs.
F.f.
Gaardmand Østen Knutsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters Hans: Aase Malene Thorsd. Vrk., Maren Tolfsd. Saugbr., Gunder Andersen Vrk., Ole Olsen Aafosskaas, Ole Nilsen Haatved.
F.f. Gaardm. Østen Knutsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters
Anne: Aase Malene Thorsd. Vrk., Anne Eliasd. Øgaarden, Gunder Andersen Vrk., Ole Olsen Aafoskaas, Nils Nilsen Namløs.
F.f. Gaardbr. Østen Knutsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters
Knud: Gunnild Halvorsd. Skaugen, Gunnild Knudsd. Øgaarden, Isak Pedersen Skaugen, Ole Andersen Delsbakke, Gunder Andersen ditto.
F.f. Gaardbr. Østen Knudsen Øgaarden og Kirsti Olsdatters
Peder: Mari Thorsd. Vrk., Anne Eliasd. Øgaarden, Gunder Andersen Vrk., Svennung Vetlesen Skougen, Anders Gundersen Vrk.

Både Østen og Kirsten var i tjeneste på Øygarden før de gifta seg.

Av folketellinga 1865 kan vi se at skogstykket "Storedal" lå til gården. I folketellinga 1875 ser vi at løpenr. 178b og 179b lå til gården (Storedal).

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("blåboka") - utdrag.
117 mål dyrka jord, for en større del av god beskaffenhet.
Besetning 1 hest, 6 kuer og 10 sauer.

Besetning i 1875: 1 hest, 2 føll, 1 okse, 5 kuer, 12 sauer, 1 gris.

   Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 40

178b, 179b 

Sandnes øvre

 Storedal

Østen Knudsen 

0 - 1 - 17 1/16

0 mark 79 øre 

 41 1 181 Romenes Ødegaarden ditto 4 - 0 - 12 5 mark 78 øre


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 243. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Østen Knudsen og hustrus arvinger til Ole Østensen for kr. 12.325,- dat. 16. Oct, Thinglæst 2. Nov. 1896.

Bonde, underoffiser, selveier
Ole Østensen Øygarden herfra f. 26/12-1852.
g. i Lunde 5/1-1886 m. Karen Halvorsdatter fra Godtid i Lunde f. ca. 1854, d.a. Halvor Kjøstolfsen Godtid.
1. Halvor Østinius Øygarden f. 11/4-1887. Overtok gården.
Eier 1896.

Kilde: Holla I (Ytterbøe).
Ole Østensen Øygarden var utdanna underoffiser i Hæren og var en god skytter. Han interesserte seg derfor veldig i skytterbevegelsen.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 40

Sandnes øvre 

Storedal 

Ole Østensen 

 0 mark 79 øre

 41 1 Romenes Ødegaarden ditto  5 mark 78 øre


Kilde:
Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 243. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Østensen til sønnen Halvor O. Øygarden paa dette brug m.m. for kr. 20.000, hvorav for løsøre kr. 5.000, dat. 30/11-1926, tingl. 4/12-1926."

Bonde, selveier
Halvor Østinius Øygarden (Halvor Øygarden) herfra f. 11/4-1887 d. 31/1-1972.
g.m. Marie Sannerholt f. 30/8-1886 d. 1/11-1983, d.a. Ole Sannerholt.
1. Harald Øygarden f. 8/9-1915. Overtok gården.
2. Aslaug Øygarden g.m. Bjarne Solvang.
3. Ragnhild Øygarden.
Eier 1926.


Kilde: TA april 1947. Nasjonalbiblioteket.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Halvor Øygarden har deltatt meget i det kommunale liv i Holla. Han var medlem av både i herredsstyret og formannskapet. Han var dessuten ordfører i 1930 og 1931. Han ble også oppnevnt som en av 8 representanter, som utgjorde det midlertidige kommunestyre i tiden 8. mai til 31. desember 1945, i forbindelse med frigjøringa.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 41

1

Romnes - Ødegården

Ole Østensen (Treghet i matrikkelsystemet! G.S.)

5 mark 78 øre 

 40 2 Sannes - Storedal Ole Østensen 0 mark 79 øre


Kilde: Den nye Grunnboka.
"Dagbokført 19/5-1951. Skjøte, dat. 11/5, Grunnbokført (tinglyst) 22/5-1951 til Harald Øygarden på denne eiendom og gnr. 40 bnr 2, for kr. 50.000, herav for løsøre kr. 16.000,
med videre."

Bonde, selveier
Harald H. Øygarden herfra f. 8/9-1915 d. 22/10-2006.
g.m. Ingrid Sannes fra Sannes nedre(11) f. 16/7-1921 d. 9/12-2013, d.a. Halvor H. Sannes.
1. Håkon Øystein Øygarden f. 1951. Overtok gården.
2. Arne Halvord Øygarden.
3. Randi Øygarden.
Eier 1951.

Harald Ødegården planta i sin tid en stor frukthage på gården.

Kilde: Den nye Grunnboka.
"Dagbokført 11/11-1986, Håkon Øygarden hjemmel i følge skjøte, for kr. 253. 800,- (samt føderåd for foreldrene)."


Bonde, selveier
Håkon Øystein Øygarden herfra f. 1951.
g. 1985 m. Bente Johnsen f. 1956.
1. Håvard Øygarden f. 1985.
2. Stein Øygarden f. 1991.
3. Jon Øygarden f. 1997.
Eier 1986.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark, Bind II (Foyn forlag, Bø 2000). Etter oppgave fra gårdeier (utdrag).
Gården er på 124 dekar jord, 342 dekar skog og 114 dekar ikke produktivt skogareal. I tillegg leies 190 dekar jord. Drifta omfatter dyrking av frukt og korn, samt kjøttproduksjon på storfe med ca. 25 dyr. Melkekyr ble det slutt med i 1979. Første traktoren kom her i 1953. Ved siden av gårdsdrifta jobber både eieren og kona i deltidsjobber på kontor. I tunet er det sju hus. Våningshuset er fra 1878. Kårbygningen er satt opp i 1984. Bryggerhuset er bygd i 1915. Eldste del av låven er fra 1880, resten ble satt opp i 1937. Låven inneholder gårdsverksted, høytørke, korntørke og lagerrom. Fjøs til storfe ble bygd i 1995. Her er også to doble garasjer, den ene fra 1975 og den andre fra 1987.

 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Romnes vestre - Lensmannsgård
Gammelt løpenr. 183
.

Landskyld 1558: 2 Bismerpund smør og 3 Bismerpund mjøl.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av gårdens skatteverdi. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Tidlige brukere.
Rasmus Rommenes er den første bruker (leilending) man har funnet. Han bodde her i de første 10 åra av 1600-tallet.

Ytterbøe skriver i Holla I om en Sebjørn herfra som skulle ha vært utsendt til kongehyllinga i Oslo i 1591. Dette stemmer ikke.
Ingen fra Romnes ble sendt dit.
Kilde:
"Segltegninger fra Hyllingene i Norge 1591 og 1610" (Norsk Slektshistorisk Forening - 2010).

Lensmann
Tolf Carlsen Romnes (Tolf Karlsen) f. ca. 1623 d. 1687 (ifølge skifte nedenfor).
g.m. Mariken Bentsdatter trolig fra Drangedal* f. ca. 1616 bg. 13/4-1702. "Sl. Marchen Bærentsdatter Tved, 86 ringere 6 mnd. 5 uger og 3 dage i Drangedal."
1. Dorthe Tolfsdatter f. ca. 1646 g.m. Gunder Knudssøn Tveit/ Naas i Drangedal.
2. Hans Tolfsen f. ca. 1650 g.m. Lisbeth Kjeldsdatter fra Bjørntvedt i Solum.
3. Else Tolfsdatter f. ca. 1650 g.m. Tyge Pedersen Tveit i Drangedal.
4. Maria Tolfsdatter f. ca. 1650 g1g m. Halvor Aasulfsen Henneseid. Maria g2g m. Jørgen Clausen Niemann.
5. Bent Tolfsen f. ca. 1656. Se Gamle Tufte i Holla.
6. Gunder Tolfsen Romnes f. ca. 1658. Se nedenfor.
7. Carl Tolfsen Romnes f. ca. 1660. Bodde i Holla i 1706, ifølge tingbok for Nedre Telemark den 9. nov. 1706.
8. Mari Tolfsdatter f. ca. 1662. Har ingen kjennskap til henne uten at hun levde i 1687.
Bruker ca. 1642.

*Ingen sikker indikasjon, men navnet Mariken er i andre sammenhenger, på samme tid, ofte tilknyttet Drangedal. G.S.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Rommenes westre och Rommenes østre, med en ødepladtz Sanderholt der underliggende, ehre ahntagne till fougdegaard, Schyller
aarlig till Kongelig Mayestet 6 løbber smør, til Hollen Presteboell 1 hud, och till Rommenes Kierche 3 meller korn,
Brugis derunder en pladtz, nemblig Holt (Holtet), som affgaar aarligen till Hollen presteboell 1 tønde korn med detz bøxells rettighed.

Kilde: Manntallet 1665.
Rommenes Westre.
Tollef Carlssøn 42 Aar, bruger 3 Bismerpund Smør, 1 Hud, 1 Meler Korn.


Tolf Carlsen leide i tiden 1682 - 1686 sammen med sønnen, Gunder Tolfsen, også jorda på Ø. Romnes.

Tingbok for Nedre Telemark Sorenskriveri I 1687, folie 9a - 11b og 14a - 18a.
Sted: Rommenes Westre (fogdegården) - 1687.
Tolf Carlssøn, død.
Enchen Marichen Berntzdatter og Børn:
1. Bernt Tolfssøn.
2. Hans Tolfssøn.
3. Gunner Tolfssøn.
4. Carl Tolfssøn.
5. Else Tolfsdtr. g.m. Tyge Tuedt (i Drangedal).
6. Maria Tolfsdtr. g.m. Jørgen Claussøn.
7. Dorthe Tolfsdtr. g.m. Gunder Naass (i Drangedal).
8. Mari Tolfsdtr. (Ugift i 1687).
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Halvor Sigurdsen i upublisert artikkel ment for Holla-Minner.
Tolf Carlsen møtte på tinget på Vipeto 1. mars 1661, innstevnet av skiensborgeren Mads Bastiansen. I tingboka fremgår navnet på hans svigermor, Maren Michelsdatter. Tolf hadde gitt den forarmede kvinne opphold hos seg på Romnes, men ikke fyldestgjort kreditorene da hun døde. Almuen stadfestet at Maren intet hadde eid. 

Lensmann
Gunder Tolfsen Rommenæs herfra f. ca. 1658 bg. 9/4-1738. "Gunder Tolvsen, 80 Aar.", s.a. lensmann Tolf Carlssøn Rommenæs.
g.m. Gjertrud Olsdatter fra Brenne i Valebø f. ca. 1665 bg. 24/2-1749. "Giertrud Olsdatter Romenæs, 84 Aar 2 Mnd 5 Dage.", d.a. Ole Svendsen Rull.
1. Hans Gundersen f. ca. 1682. Se Kvernodden. Se også N. Vala i Valebø. Se Familie 2 - Sagene 1720.
2. Margrethe Gundersdatter f. ca. 1691 g.m. sagmester Anders Isaksen Hyll. Se Familie 5 - Sagene 1720.
3. Inger Gundersdatter f. ca. 1695 g.m. sagmester Nils Clemmetsen Jynge ved Sagbruket. Se Familie 1 - Sagene 1720.
4. Karen Gundersdatter f. ca. 1698 g.m. Halvor Olsen Valøen. Se Valøya under Vale i Valebø.
5. Berthe Gundersdatter g.m. Nils Knudsen Bugge.
6. Dorthe Gundersdatter f. ca. 1704 (Sauherad I) d. rundt 1740 g.m. Johannes Olsen Schwartz fra Lindheim i Sauherad f. ca. 1704 bg. 1738. Bodde på (gnr 1) Ottersnes i Sauherad. Se Sauherad (Kirkeby) bind I.
7. Jacob Gundersen Romnæs f. ca. 1705. Se V. Romnes(7).
Bruker ca. 1687 eller tidligere.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1736 - 1740, folie 90a - 97a.
Sted: Rommenæs østre, Hollen - 1738.
Forrige lensmand Gunder Tolfssøn, død.
Enchen Giertrud Olsdtr og deris 7 Børn:
1. Hans Gundersen forlængst myndig og gift.
2. Lensmand Jacob Gundersen. Myndig.
3. Margrethe Gundersdtr. Død.
    Har været gift med Anders Isachsen. Børn:
    a. Isach Andersen 20 Aar.
    b. Halvor Andersen 12 Aar.
    c. Gunder Andersen 8 Aar.
    d. Anne Andersdtr. Umyndig.
    e. Giertrud Andersdtr. Umyndig.
4. Inger Gundersdtr. Enche. Formynder: Broder Jacob Gundersen.
5. Kari Gundersdtr. g.m. Halvor Valøen.
6. Berthe Gundersdtr. g.m. Niels Knudsen Bugge ved Uhlefos.
7. Dorthe Gundersdtr. Enche. Formynder: Broder Jacob Gundersen.
Verge for Enchen: Svenche Sannæs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister. Med viktige tillegg fra Leif Biberg Kristensens avskrift.

Lensmannen i Holla, Gunder Tolfsen Romnes, kjøpte en del av N. Vala i Valebø i 1704. Han kjøpte resten i 1712.
Hans sønn Hans Gundersen forpakta N. Vala av sin far fra ca. 1720.

I 1724 kjøpte en Kittil Halvorsen den gamle lensmannsgården. For å øke verdien av sitt kjøp, lot han eiendommen dele i to like parter.

Gården ble delt og den gamle delen (østre) ble siden bnr 8. Se Romnes 8. Se nedenfor.
Den vestre del av av gården ble skilt ut og ble siden bnr 7. Se Romnes 7.
 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Romnes 8 - Lensmannsgård
Gnr 41 - bnr 8.


Romnes bnr 8. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2000).

Adresse 2000: Løkkabakken 7.

I 1724 kjøpte en Kittil Halvorsen den gamle lensmannsgården. For å øke verdien av sitt kjøp, lot han eiendommen dele i to like parter.

Dette er den østre part av gården, som siden ble bnr. 8.

Gården ble samme år (1724) solgt til en Aasmund Olsen (trolig boende i Drangedal). Han solgte gården 5 år senere til Peder Jørgensen Naas
fra Drangedal. Peder Jørgensen Naas bodde på Nås i Drangedal.
I 1734 kjøpte han også husmannsplassen Kaste av Niels Herkulesen Weyer (se N. Brekke i Gjerpen) og la til denne gården.

Lensmann
Gunder Pedersen Romnæs fra Bø i Drangedal dpt. i Drangedal 23/4-1723 bg. 2/2-1765. "Lensmanden Gunder Pedersen W. Rommenes, 42 Aar ringere 3 Mnd.", s.a. Peder Jørgensen Bøe.
g. i Drangedal *17/11-1743 m. Kari Pedersdatter fra Nås i Drangedal dpt. i Drangedal 26/12-1722 bg. 16/12-1810. "Kari Pedersdatter Romnæss, 88 Aar.", d.a. Peder Tygesen Naas.
Forlovere: "Peder Tygesen Naas og Gunleick Larsen Naas."
1. Peder Gundersen Romnæs d.e. dpt. 23/8-1744. Se nedenfor.
2. Mari dpt. 10/1-1746 bg. 26/2-1746. "Maren Gundersdatter Romnæs, 6 Uger."
3. Claus dpt. 23/5-1747 bg. 28/5-1747. "Claus Gundersen, 12 Dage."
4. Jørgen dpt. 25/8-1748 bg. 1/2-1749. "Jørgen Gundersen Romenæs, 1/2 Aar."
5. Peder Gundersen d.y. dpt. 25/12-1749. Se N. Fen(1).
6. Maren dpt. 23/5-1752 bg. 20/10-1752. "Maren Gundersdatter V. Romenæs, 20 Uger."
7. Jon Gundersen (tvilling) dpt. 15/10-1753. Se Familie 15 - Sagene 1801.
8. Aslaug (tvilling) dpt. 15/10-1753 bg. 22/7-1754. "Aslou Gundersdatter W. Romenæs, 3/4 Aar."
9. Jørgen Gundersen dpt. 8/2-1756. Se Ø. Heisholt(4).
10. Maria døpt. 26/2-1758 bg. 9/8-1758. "Maria Gundersdatter W. Romenæs, 1/2 Aar."
11. Maren Gundersdatter dpt. 20/5-1759 bg. 30/12-1769. "Maren Gundersdatter W. Romenes, 10 Aar 8 Mnd."
12. Aslaug Gundersdatter dpt. 21/2-1762 g.m. Kjøstolf Tronsen. Se N. Namløs(3).
Bruker 1757.

*Vielsesdato er feiltolket av forfatteren av "Slektsregister for Drangedal". G.S.

F.f. Gunder og Karen Romenæss Peder: Niels og Mogns Olsøn, Wellich Yttrebøe, Karen Graver, Marte Naas.
F.f. Gunner Pedersen Rommenæs og Kari Pedersdatters Datter Mari: Peder Graver, Thomas Kasted, Hans Pedersen Saugmester, Kari Graver, Marthe Pedersd.
F.f. Gunder Pedersen Rommenæs og Karen Pedersdatters Claus: Jørgen Yttrebøe, Wellich Yttrebøe, Peder Omtved, karen Yttrebøe, Marte Pedersd. Omtved.
F.f. Gunder Pedersen og Karen Pedersdatter Romenæsis Jørgen: Jørgen Yttrebøe, Wellich Yttrebøe, Peder Omtved, Karen Omtved, Gunnil Kasted.

F.f. Gunder Rommenæs og Karen Pedersdatters Peder: Jacob Rommenæs, Mogns Olsen, Tollef Berget, Maren Tronsd. , Maren Hansd.
F.f. Gunder V. Rommenæs og Karen Pedersdatters Maren: Peder Omtved, Gunder Thorsen, Thomas Thomasen, Marthe Pedersd. Saug, Maria Wellichsd.
F.f. Gunder og Karen V. Romenæs 2de børn Jon og Aslou: Jørgen Yttrebøe, Wellich Yttrebøe, Jacob Romenæs, Peder Omtved, Thomas Kolstad, Præstinde Suckow, Anna, Karen og Maria Yttrebøe.
F.f. Gunder V. Romenes og Karen Pedersdatters Jørgen: Lars Hansen, Hans Pedersen, Niels Pedersen, Karen Yttrebøe, Karen Omtved.
F.f. Gunder V. Romenæs og Karen Pedersdatters Maria: Ole Stær, Mads Sørensen, Peder Rougtved, Madame Rougtved, Karen Omtved.
F.f. Gunder Pedersen Romnæs og Karen Pedersdatters Maren: Jørgen Yttrebøe, Hans Pedersen, Karen Omtved, Maren Yttrebøe.
F.f. Lensmand Gunder Rommenes og Karen Pedersdatters Aslou: Ole Edberg, Hans Pedersen, Claus Rommenes, Madame Holm, Anna Rommenes.

Nedre Telemark Skifteprotokoll/ Skiftedestinasjoner sluttede.
Sted: Rommenæs vestre - 1766.
Gunder Pedersen, død 21/1-1765.
(Enka er ikke nevnt. Kun umyndige barn. G.S.)
Umyndige Børn:
1. Peder Gundersen 21 Aar. Formynder: Moderbroderen Jørgen Ytterbøe.
2. Peder Gundersen d.y. 16 Aar. Formynder: Peder Jonsen Omtved.
3. Jon Gundersen 12 Aar. Formynder: Faderbroderen Lars Pedersen Naas (i Drangedal).
4. Jørgen Gundersen 9 Aar. Formynder: Thor Larsen Hosøe.
5. Mari (Maren) Gundersdtr. 5 Aar.  Formynder: Moderbroder Peder Pedersen Lunde.
6. Asloug Gundersdtr. 3 Aar. Formynder: Peder Simen Halvorsen Thorsnæs.

Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1809 - 1815, folie 329b - 332b.
Sted: Romnæs vestre 1811.
Enchen Kari Pedersdtr., død.
Børn og Børnebørn:
1. Peder Gundersen d.e. Romnæs.
2. Peder Gundersen d.y. Fæhn, død. ( Formynder: Halvor Halvorsen Fæhn) Hans børn:
    a. Gunder Pedersen g.m. Mari Pedersdatter Romnæs.
    b. Peder Pedersen 20 Aar.
    c. Marthe Pedersdatter g.m. Anders Olsen Meelteig.
3. Jørgen Gundersen Heisholt, død. Hans børn:
    a. Gunder Jørgensen 22 Aar. Formynder: Rasmus Johannesen Heisholt.
    b. Kirsti Jørgensdtr. 16 Aar.  Formynder: Johannes Johannesen Heisholt.
4. Jon Gundersen Møller, død. Hans børn:
    a. Niels Jonsen gift i Porsgrund.
    b. Ole Jonsen 20 Aar. Formynder: Anders Olsen Meelteig.
    c. Peder Jonsen Møller 17 Aar. Formynder: Gunder Pedersen.
    e. Anne Jonsdtr. g.m. Gunder Kjøstolfsen Olsbrygge. Bor i Porsgrund.
     f. Kari Jonsdtr. g.m. Anders Johannessen Uhlevigen.
    g. Mari Jonsdtr. 23 Aar. Formynder: Anders Johannesen Uhlevigen.
5. Asloug Gundersdtr. g.m. Kjøstolf Tronsen Namløs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla.


Bonde, selveier
Peder Gundersen Romnæs d.e. herfra dpt. 23/8-1744 bg. 18/2-1811. "Peder Gundersen Romnæss, 66 Aar."
g. i Holla 16/6-1771 m. Johanne Maria Pedersdatter fra Solberg i Drangedal dpt. 12/2-1747 d. 28/11-1819. "Johanne Maria Pedersdatter Gaardmands Enke Romnæs, 72 Aar 10 Mnd.", d.a. Peder Simen Solberg.
1. Gunder dpt. 1/3-1772 bg. 10/6-1773. "Gunder Pedersen V. Rommenæs, 1 1/2 Aar."
2. Halvor Pedersen Romnæs dpt. 21/2-1773. Se Romnes(19).
3. Karen Pedersdatter dpt. 20/10-1776 g.m. Tyge Olsen Sannæs. Se Sannes nedre(7).

4. Maren Pedersdatter f. 17/7-1779 g.m. sitt søskenbarn Gunder Pedersen Fæhn. Se N. Fen(1).
5. Gunder Pedersen f. 2/5-1785. Overtok gården.
Eier 1775.

F.f. Peder W. Rommenes og Johanna Maria Pedersdatters Gunder: Mr. Holst, Mr. Thornsen, Peder W. Rommenes den yngre, Madame Holm, Jomfrue Elisabeth Rougtved.
F.f. Peder V. Rommenes og Maria Pedersdatters Halvor: Ole Edberg, Tron Kaasen, Jon V. Rom., Anna V. Rom., Helvig Olsdatter Grønningen.
F.f. Peder Rommenes den ældres og Maria Pedersdatters Karen: Claus Rommenes, Peder Rommenes den yngre, Jørgen østre Heisholt, Inger Olsdatter Saug, Aslou Gundersdatter Rommenes.
F.f. Peder Romenæs og Johanne Maria Pedersdatters Pigebarn Maren: Claus Romenæs, Jon Høllen, Jørgen Heisholt, Aslou Fæhn, Aase Clausdatter.
F.f. Peder Væstre Romenæs og Maria Pedersdatters Drengebarn Gunder: Ole Edberg, Peder Fæhn, Jørgen Heisholt, Inger Olsdatter Hølen, Gunnild Clausdatter Romenæs.

Skifter på Ø. Romnes 1811. og 1813.

Gårdens besetning iflg. skifte av 1811: 1 hest, 8 kyr.

Peder Gundersen lot gården dele i 1802. Eldstesønnen Halvor Pedersen fikk kjøpe den nyutskilte parten. Se V. Romnes(19).
Yngstesønnen Gunder kjøpte i 1812 det som var igjen av den gamle gården av sin mor. Denne gården fikk senere bnr 8.

Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 250. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johanne Marie Pedersdatter til Sønnen Gunder Pedersen paa løbenr 183 for 1500 rdl., dat. 14. Dec. 1812, Thinglæst 26. Juni 1813."

Bonde, selveier
Gunder Pedersen Romnæs herfra f. 2/5-1785 d. 26/7-1852 på Romnes av "Mavebetændelse", som føderådsmann, 67 år.
g. i Holla 15/9-1812 m. Karen Pedersdatter fra V. Finneid i Drangedal dpt. 3/3-1790 d. 17/4-1865 på Romnes av alderdom, som føderådsenke, 75 år gml., d.a. Peder Knutsen Finneid og Marikken Jørgensdatter.
1. Peder f. 31/8-1813 d. 1/9-1813. "Peder Gundersen Romnæs, 1 Dag."
2. Johanne Maria Gundersdatter f. 31/5-1814 g.m. Elling Henneseid i Drangedal.
3. Marikken f. 26/5-1817 d. 12/8-1817 på Romnes.
4. Peder Gundersen Romnæs f. 7/6-1818. Overtok gården.
5. Halvor f. 25/2-1821 d. 13/5-1821 på Romnes.
6. Jørgen Gundersen Romnæs f. 31/5-1822. Bodde i Kragerø og var kjøpmann der. Han kjøpte denne gården i 1868.
Eier 1812.

F.f. Gunder Pedersen Romnæs og Karen Pedersdatters Peder. Hjemmedøbt, men død uden at komme i Kirken.
F.f. Gunder Pedersen Romnæs og Karen Pedersdatters Johanne Maria: Kari Pedersd. Sannæs, Mari Pedersd. Fæhn, Thyge Olsen Sannæs, Gunder Fæhn og Peder Pedersen Holden.
F.f.
Gaardmand Gunder Pedersen Romnæs og Karen Pedersdatters Marchen: Mari Fæhn, Kari Romnæs, Thyge Sannes, Peder Holden og Jens Isachsen Romnæs.
F.f. Gaardmand Gunder Pedersen Romnæs og Karen Pedersdatters Peder: Kari Sannes, Anne Romnæs, Gunder Fæhn, Christen Nyhuus og Claus Romnæs.
F.f. Gaardmand Gunder Pedersen Romnæs og Karen Pedersdatters Halvor: Marchen Jørgensd. Finøe, Anne Isachsd. Romnæs, Christen Schielbred, Peder Knudsen Finøe og Thyge Sannes.
F.f. Gaardmand Gunder Pedersen Romnæhs og Karen Pedersdatters Jørgen: Kirsten Romnæhs, Gunnil Kirstine Isachsd. Østgaarden, Gunder Fæhn, Thyge Sannæhs og Peder Halvorsen Romnæhs.

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

183

Romenæs vestre

Gunder Pedersen 

3/4 Løb Smør, 1/2 Sæt (korn) + 3 Skind

 5 dl. - 3 ort - 6 skilling


Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 250. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunder Pedersen til Sønnen Peder Gundersen paa løbnr. 183 for 1000 Spd., dat. 5., thingløst 6. Febr. 1851."

Bonde, selveier
Peder Gundersen Romnæs herfra f. 7/6-1818 d. i USA
g1g i Nes kirke 4/12-1851 m. Anne Johannesdatter fra Vik i Nes, Sauherad f. 24/10-1819 under Årås i Nes d. 7/9-1862 på Romnes av "Langvarig Sygdom. Sott, 43 Aar.", d.a. husmann Johannes Knudsen og Liv Knudsd.
Forlovere: "Gunder Pedersen Romenes og Christen Gundersen Houg."
g2g i Holla 17/7-1863 m. Anne Dorthea Pedersdatter fra Kvernodden under Ø. Romnes f. 15/3-1832 d. i USA, d.a. Peder Knudsen Qværnodden.
Forlovere: "Nils Isaksen og Peder Knudsen Qværnodden."
1. Gunder Pedersen f. 1/11-1852.
2. Johanne Maria Pedersdatter f. 13/9-1855.
3. Karen Lovise Pedersdatter f. 20/9-1857.
4. Johan Pedersen f. 12/12-1859.
Barn i 2. ekteskap:
5. Caroline Pedersdatter f. 4/10-1864.
6. Peder Pedersen f. 31/5-1866.
Eier 1851.

F.f. Gaardmand Peder Gundersen Romnæs og Anne Johannesdatters Gunder: Andrea Gjermundsd. Romnæs, Kirsten Nilsd. ditto, Gullik Pedersen ditto, Nils Isaksen ditto, Isak Nilsen ditto.
F.f. Peder Gundersen Romnæs og Anne Johannesdatters Johanne Maria: Anne Gundersd. Vig, Karen Pedersd. Romnæs, Knud Johannesen Vig, Peder Pedersen Romnæs, Gullik Pedersen ditto.
F.f.
Gaardm. Peder Gundersen Romnæs og Anne Johannesdatters Karen Lovise: Anne Gundersd. Vig, Anne Maria Nilsd. Romnæs, Knud Johannesen Vig, Gullik Pedersen Romnæs, Knud Andreas Gundersen Steensholt.
F.f. Gaardmand Peder Gundersen Romnæs og Anne Johannesdatters 
Johan: Severine Halvorsd. Romnæs, Anne Kirstine Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen Romnæs, Knud Johannesen Vik, Isak Nilsen Romnæs.
F.f. Gaardbr. Peder Gundersen Romnæs og Anne Dorthea Pedersdatters 
Caroline: Karen Kirstine Pedersd. Romnæs, Inger Maria Pedersd. ditto, Gullik Pedersen ditto, Johannes Pedersen ditto, Peder Pedersen Romnæs.
F.f. Gaardb. Peder Gundersen Romnæs og Anne Dorthea Pedersdatters 
Peder: Andrea Gjermundsd. Romnæs, Inger Maria Pedersd. ditto, Peder Knutsen ditto, Johannes Pedersen ditto, Peder Gulliksen ditto.

Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 250. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 12 er udskilt fra løbnr. 183a, afholdt 1., thingl. 12. Mai 1851. Se Kastet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 13 er udskilt fra løbnr. 183a, afholdt 6., thingl. 9. Juni 1854. Se Sannerholt.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 14 er udskilt fra løbnr. 183a, afholdt 28. Aug., Thingl. 14. Sept. 1855. Se Kverndokka.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 15 er udskilt fra løbnr. 183a, afholdt 7. Sept., Thingl. 18. Okt. 1861. Se Kastekåsa.

"Skjøde fra Peder Gundersen til Jørgen Gundersen (broder) paa løbenr. 183a for 2.500 spd., dat. 28. Febr., thingl. 2. Mai 1868."

Denne familien er registrert utvandret til N. Amerika den 3/4-1868. Kilde: Nils Buveruds emigrantlister.

Kilde: Matrikkelgrunnlag for 1866 ("Blåboka").
Gården var på 86 mål jord, for største delen av god beskaffenhet.
Husdyrhold 1 hest, 5 kuer og 6 sauer. Der er skog til husbruk og en del til salg.
Flomkverna, som de brukte sammen med andre Romnesgårder, er nedlagt.

Kjøpmann i Kragerø
Jørgen Gundersen Romnæs herfra f. 31/5-1822.
Eier 1868.

Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 250. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jørgen Gundersen til Ole Markus Olsen paa løbenr. 183a for 2.500 spd., dat. 11., thingl. 22. Juli 1872."

Bonde, selveier
Ole Markus Olsen
fra Henseid i Drangedal f. ca. 1834.
g.m.
Johanne Marie Ellingsdatter fra Bamble f. ca. 1833.
1. Ole Olsen f. 24/9-1862 i Drangedal.
2. Stian Olsen f. 15/8-1866 i Drangedal.
3. Anne Johanne Olsdatter f. 1871 i Melum.

Eier 1872.

Denne familien er registrert innflytta fra Drangedal til Romnes i oktober 1871. Kilde: Innflytningslister Holla kirkebok (1861-1879).

Tjenestepike i 1875: Inger Tomine Olsdatter f. 20/5-1860 på Kvernodden under Romnes.

Dyrehold i 1875: 1 føll, 2 kuer, 1 sau, 1 gris.

Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 250. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Ole M. Olsen til Ole Andersen og hustru Maren Anne Hansdatter paa et stykke af Hammerstadkaasa paa livstid,
mod aarlig afgift 7 Ort, dat. 19. Mai, thingl. 7. Oct. 1874."

Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 250. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 18 er udskilt fra løbenr. 183a, afholdt 7., Thinglæst 9. Juni 1875."
"Fæsteseddel fra O.M. Olsen til Ole Tronsen og hustru for levetid paa et Jordstykke mod aarlig afgift 2 1/2 spd., dat. 27. Mai 1872, thinglæst18. Oct. 1875."
"Skjøde fra Ole Markus Olsen til Ole Tolvsen Kværnodden paa løbenr. 183a for 3.200 spd., dat. 11. Febr., thingl. 4. Marts 1876." 

Bonde, tømmerfløter, selveier
Ole Tolvsen Romnes fra Kvernodden øvre f. 30/11-1836 d. 30/6-1907. "Ole Tolvsen Kværnodden. Tarmslyng. Døde paa Amtsygehuset.", s.a. Tolv Knutsen Kværnodden.
g1g 29/12-1856 m. Kirsten Maria Nilsdatter fra V. Romnes(2) f. 1/6-1835 d. 18/12-1865. "Kirsten Maria Nilsdatter Qværnodden, Tæring, 30 Aar.", d.a. Nils Isaksen Romnæs.
Forlovere: "Nils Rasmussen Bruget og Nils Isaksen Romnæs."
g2g m. Anne Maria Nilsdatter fra V. Romnes(2) f. 10/6-1841 d. 17/2-1898. "Kone Anne Marie Nilsd. Romnæs, Mavekatar.", d.a. Nils Isaksen Romnæs.
1. Tolf Olsen f. 21/8-1857.
0. Et dødfødt barn f. 29/4-1859.
2. Inger Thomine Olsdatter f. 20/5-1860.
3. Nils Olsen f. 17/8-1862.
4. Halvor Olsen f. 9/1-1864.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karl Olsen Romnæs f. 2/10-1868. Overtok gården.
6. Kirsten Marie Olsdatter f. 1/7-1871 g.m. lærer Halvor Johan Sannes. Se Kvernodden øvre under Romnes.
7. Anne Maria Olsdatter f. 5/12-1874 g1g m. Ole Andreas Halvorsen Haatvedt. Se Håtveit store(4).
8. Ole Olsen Romnes f. 22/2-1879. Emigrerte visstnok til Amerika. Ikke funnet i noen lister.
9. Hanna Karoline Olsdatter f. 16/5-1884 g.m. Torstein H. Kvernodden. Se Kvernodden nedre.
Eier 1876.

Denne familien bodde i flere år på Kvernodden nedre før han kjøpte denne gården i 1876.

F.f. Ole Tolfsen Qværnodden og Kirsten Maria Nilsdatters Tolf: Kirsti Tolfsd. Romnæs, Maren Tolfsd. Qværnodden, Nils Isaksen Romnæs, Isak Nilsen ditto, Peder Tolfsen Qværnodden.
F.f. Flaademand Ole Tolfsen Qværnodden og Kirsten Maria Nilsdatters
Inger Thomine: Kirsti Tolfsd. Romnæs, Kirsti Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen ditto, Isak Nilsen ditto, Peder Tolfsen Qværnodden.
F.f. Ole Tolfsen Qværnodden og Kirsten Maria Nilsdatters
Nils: Kirsti Tolvsd. Romnæs, Karen Andrea Nilsd. ditto, Nils Isaksen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Ole Kristensen Qværnodden.
F.f. Gaardm. Ole Tolvsen Qværnodden og Kirsten Maria Nilsdatters
Halvor: Kirsti Tolvsd. Romnæs, Karen Andrea Nilsd. ditto, Nils Isaksen ditto, Peder Tolvsen Qværnodden, Jens Jensen Gunderud.
F.f.
Flaademand Ole Tolvsen Qværnodden og Anne Marie Nilsdatters Carl: Karen Nilsd. Gunnerud, Gunil Halvorsd. Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Hans Eliassen Romnæs.
F.f. Flaademand Ole Tolfsen Qværnodden og Anne Marie Nilsdatters
Kirsten Marie: Kirsti Tolfsd. Romnæs, Inger Maria Olsd. Qværndokken, Nils Isaksen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, John Bentsen Vale.
F.f. Grdb. Ole Tolfsen Qværnodden og Anne Maria Nilsdatters
Anne Maria: Thomine Olsd. Qværnodden, Kirsti Nilsd. Vale, Isak Nilsen Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto.
F.f. Grdm. Ole Tolfsen Qværnodden og Anne Maria Nilsdatters
Ole: Maren Severine Halvorsd. Romnæs, Inger Thomine Olsd. Qværnodden, Isak Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden, Nils Olsen Romnæs.

Denne familien bodde tidligere på Kvernodden.

Gårdens besetning i følge folketellinga 1875: 1 hest, 5 kuer, 3 sauer og 1 gris.

Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 250. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 9 er udskilt fra dette brug, afholdt 5., thingl. 11 Juni 1880." Se Romnes(9).

Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 250. Digitalarkivet.

"Overenskomst mellem Ole Tolvsen og hans naboer, Isak Nilsen Romnæs, Andreas Nilsen Romnæs, Kristofer Kittilsen Klever, ang.
disses ret til brug af vei over dette brug, dat. 16. Mai, thingl. 7. Okt. 1881."


Ytterbøe: Ole var en meget nytta mann i styr og stell i bygda. Han var medlem av Holla herredsstyre i flere år.

Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 250. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Tolvsen Romnæs til Karl Olsen Romnæs for kr. 14.500 og med forbehold om husvær m.m. (føderåd), dat. 18., thingl. 30. Jan. 1904."

Bonde, selveier
Karl Olsen Romnæs herfra f. 2/10-1868 d. 25/12-1954.
g. i Holla 9/1-1891 m. Karen Bertine Gjermundsdatter fra Rønningen under Susås f. 24/5-1868 d. 26/9-1947, d.a. Gjermund Stenersen Rønningen.
Forlovere: "
Saamund Aslaksen Skordal og Halvor Olsen Susaas."
1. Ole f. 5/7-1891 d. 15/5-1894 på Romnes av Lungebetennelse.
2. Marie Romnes f. 15/2-1893 d. 16/9-1979.
3. Anne Marie Romnes f. 6/10-1894 g.m. Halvor Herregaarden.
4. Olga Nikoline Romnes f. 13/3-1896 g.m. Alfred Kolstad. Se Kolstad i Helgen.
5. Olav Karlsen Romnes (Ole Karlsen Romnes) f. 24/3-1898. Overtok gården.
6. Hjørdis Romnes f. 24/1-1900 g.m. Lars Øygarden i Nes.
7. Gjermund K. Romnes f. 26/3-1902 d. 11/9-1916 på Romnes, 14 år.
8. Nils K. Romnes f. 28/2-1904 d. 28/3-1981 g.m. Ingeborg Karlsdatter fra Aartveit i Vinje f. 2/1-1907 d. 7/5-1969. Ligger på Romnes gravsted.
9. Klara Romnes f. 5/4-1906 g.m. Olaf Tyri i Lunde.
10. Trygve Romnes f. 13/1-1910 d. 7/2-1933 på Romnes, 23 år.
11. Emmy Romnes g.m. Frans Haubakk. Bodde på Notodden?
Eier 1904.

De gamle er gravlagt på Romnes gravsted.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 41

8

 Romenes

Romenes vestre 

 Karl Olsen

5 mark 89 øre (skyldmark) 

 

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Som sin far har Karl O. Romnæs vært meget nytta i kommunens tjeneste. Han var mangeårig medlem av herredsstyre og formannskap. Han var dessuten i flere år medlem av forstanderskapet i Holla Sparebank.


Kilde: Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 251. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 5/2, grundbokført (tinglyst) 20/2-1943, fra Karl O. Romnes til sønnen Ole Karlsen Romnes for kr. 20.000,- hvorav løsøre for kr. 10.000,- Sælgeren og hustru
forbeholder sig fritt hus og brændeved saa længe de lever."


Bonde, selveier
Ole Karlsen Romnes herfra f. 24/3-1898 d. 3/6-1973.
Eier 1943.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 41

8

Romnes vestre

Karl Olsen (forrige bruker)

5 mark 62 øre 

Gårdens besetning 1955: 2 hester, 8 kuer og ungdyr.

Kilde: Grunnboka.
"Skifteskjøte av 22/10, grunnbokført 29/11-1974, til Kåre Willy Romnes for kr. 110.000.-

Selveier
Kåre Willy Romnes f. 24/5-1937 d. 26/5-1996, s.a. Nils K. Romnes.
Eier 1974.

Selveier
Ole Bjørn Romnes f. 1948, s.a. Nils K. Romnes.
g. 1969 m. Unni Hegg fra Heddal f. 1947.
1. Grethe Romnes f. 1970.
2. Henning Romnes f. 1971.
Eier 1997. 

Fra denne gården er det utskilt en rekke hus- og hyttetomter. Det er dessuten utskilt og solgt tomter til Holla kommune for utvidelse av
Romnes kirkegård.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemak, bind II (Foyn forlag, Bø 2000). Etter oppgave fra gårdeier (utdrag).
Gården er på 66 dekar jord, 180 dekar skog og 13 dekar med veier, kraftgate og myr, 60 dekar jord leies t tillegg av 41/6, 41/12, 41/20 og 41/21. Det drives kornproduksjon. Melkekyr ble det slutt med i 1952. Traktoren kom til gården i 1949. Nå finnes her to traktorer, en skurtresker, ei korntørke og en traktorgraver. I tunet står et våningshus fra 1888, et stabbur satt opp i 1985 og en gammel låve, med fjøs og stall. Våningshuset er blitt restaurerti perioden mellom 1985 og 1995.
Det finnes 2 freda gravhauger på gården.


Romnes bnr 8. Kart fra Skog og Landskap 2017.


 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


V. Romnes 2
Gnr 41 - bnr 2. Gammelt løpenr. 182a.


Romnes bnr 2. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2000). Etter tillatelse.

Dette er en mindre part av den gamle gården Romnes vestre (den gamle lensmannsgården).

Adresse 2023: Løkkabakken 4.

Gårdens navn ifølge Panteregisteret av 1800: Romenes, Romenes vestre, østre del, løbeno. 182a.
Gammel landskyld:
3/4 laup smør, 1/2 Sæting og 3 kalveskind.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 244. Digitalarkivet.
"Forening angaaende grændserne for dette med flere brug, dateret 21. December 1799, thinglæst 4. Februar 1800."

Isak Clausen Romnæs.
Se V. Romnes.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 244. Digitalarkivet.
"Skifte efter Isak Clausen afsluttet 11 Dec. 1825, hvorved dette brug er udlagt sønnerne Jens og Nils Isakssønner, thinglæst 6. Februar 1826."


Bonde, selveier
Nils Isaksen Romnæs fra V. Romnes f. 14/4-1809 d. 12/2-1888, s.a. Isak Clausen Romnæs.
g1g i Holla 28/12-1833 m. Anne Maria Halvorsdatter fra Baksås øvre f. 17/3-1811 d. 29/4-1865. "Gaardmandskone Anne Maria Halvorsdatter, Tæring, 54 Aar gml.", d.a. Halvor Stenersen Baxaas.
g2g i Holla 18/4-1869 m. Gunhild Halvorsdatter fra Dorholt i Lunde i Telemark f. 8/1-1833, d.a. Halvor (Johnsen?) Halvorsen Bjørndalen og Kari Gulliksdatter Skordal.
Forlovere: "Anders Nilsen og Peder Nilsen."
1. Isak Nilsen f. 21/4-1834. Se V. Romnes(7).
2. Kirsten Maria Nilsdatter f. 1/6-1835 g.m. Ole Tolvsen. Se Kvernodden nedre.
3. Karen Andrea Nilsdatter f. 11/2-1839 g1g m. Jens Jensen. Se Gunnerud under Holla Prestegård.
4. Anne Maria Nilsdatter d.e. f. 10/6-1841 g.m. enkemann Ole Tolvsen. Se Kvernodden nedre.
5. Kirsti Nilsdatter f. 9/12-1843 g1g m. Halvor Aslaksen Gaaserud. Se Hyni(4) i Gjerpen. Kirsti g2g m. enkemann John Bentsen Hvale. Se S. Vale(2) i Valebø.
6. Halvor 26/3-1846 d. 12/4-1846. "Hjemmedøbt af Maria Knudsdatter. Død 12 April uden at komme i Kirke."
7. Halvor f. 25/4-1851 d. 18/5-1853. "Brystsvaghed, 2 Aar 1 Mnd. gml."
8. Ole f. 17/2-1853 d. 23/2-1853. "Svagt fra Fødselen, 6 Dage gml."
Barn i 2. ekteskap:
7. Halvor Andreas Nilsen f. 10/6-1869. Se nedenfor.
8. Anne Maria Nilsdatter d.y. f. 28/11-1870 d. 1953, 82 år.
9. Karen Nilsdatter f. 20/7-1872.
10. Nils Nilsen f. 9/2-1875.
Eier 1825 med broren Jens. Nils ble eier av hele bruket i november 1850 når Jens døde.

F.f. Gaardmand Niels Isaksens Romnæss og Anne Maria Halvorsdatters Isak: Anne Halvorsd. Romnæss, Johanne Maria Gundersd. ditto, Claus Romnæss, Peder Halvorsen ditto og Peder Gundersen ditto.
F.f. Gaardmand Niels Isaksens Romnæss og Anne Maria Halvorsdatters Kirsten Maria: Gunnild Isaksd. Romnæss, Anne Jermundsd. Skordahl, Gunder Romnæss, Peder Romnæss, Peder Gundersen Romnæss.
F.f. Gaardmand Niels Isaksens Romnæss og Anne Maria Halvorsdatters Karen Andrea: Kirsti Isaksd. Skilbred, Anne Jermundsd. Romnæss, Halvor Christensen Skilbred, Bent Wale, Peder Christensen Romnæss.
F.f. Gaardmand Niels Isaksens Romnæss og Anne Maria Halvorsdatters Anne Maria: Anne Jermundsd. Romnæss, Asloug Halvorsd. Baxaas, Isak Isaksen Romnæs, Hans Arvesen Romnæss, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f. Gaardmand Niels Isaksens Romnæss og Anne Maria Halvorsdatters Kirsti: Anne Jermundsd. Romnæss, Andrea Jermundsd. ditto, Isak Romnæss, Peder Knudsen Romnæss, Jørgen Andersen Romnæss.
F.f. Gaardbruger Nils Isaksen Romnæs og Anne Maria Halvorsdatters Halvor: Kirsti Bentsd. Baxaas, Anne Halvorsd. ibid., Halvor Halvorsen ibid., Nils Clausen Nome, Isak Nilsen Romnæss.
F.f. Gaardmand Niels Isaksen og pige Gunild Halvorsdatter Romnæses Halvor Andreas: Kirsti Tolfsd. Romnæs, Gurine Gundersd. ditto, Isak Nielsen Romnæs, Gullik Halvorsen ditto, Ole Tolfsen Kværnodden.
F.f. Gbr. Nils Isaksen Romnæs og Gunild Halvorsdatters Anne Maria: Anne Marie Nilsd. Kvernodde, Karen Halvorsd. Dagsrud, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen Kvernodde, Kittil Chr. Kleven.
F.f. Gbr. Nils Isaksen Romnæs og Gunild Halvorsdatters Karen: Kirsti Nilsd., Inger Olsd. Kværndokka, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen og Ole Gundersen Kværndokka.
F.f. Nils Isaksen Romnæs og Gunild Halvorsdatters Nils: Kirsten Maria Nilsd. Kværnodden, Inger Tomine Isaksd. Romnæs, Isak Nilsen, Ole Markus Olsen og Ole Tolfsen.
 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe). Nils Isaksen Romnæs var nok en mann av stor troverdighet. Han var bl.a. medlem i ei gruppe som utarbeida forslag til matrikkelen i 1866. Dette matrikkelforslaget ble utgitt i gotisk trykk i 1866. Boka er mest kjent som "Blåboka" og kan kanskje fremdeles finnes rundt på enkelte gårder.

Jens Isaksen Romnæs fra V. Romnes f. 14/7-1796 d. 23/1-1850. "Vanvittig i 27 Aar. Død af afkræftelse, 54 Aar gml.", s.a. Isak Clausen Romnæs.
Eier 1825 med broren Nils.

Det ser ut til at Jens Isaksen på et vis var avhengig av sin bror, siden han hadde vært psykisk syk de siste 27 år av sitt liv.
De eide likevel gården i sammen fram til Jens døde.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

182a

Romenæs vestre

Niels Isachsen 

3/4 løb Smør, 1/2 Sæting, 3 kalveskind

 4 dl. - 1 ort  - 2 skilling


Kilde:
Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 245. Digitalarkivet.
"Skifte efter Jens Isaksen, afsluttet 20. Nov. 1850, hvorved dette brug er udlagt broderen Nils Isaksen, thinglæst 9. Sep. 1851."
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 6 er udskilt, afholdt 5., thingl. 6. Sep. 1848."
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 7 (dets løbnr. 182d) er udskilt, afholdt 21. Juni, thingl. 3. Sep. 1850." Se V. Romnes 7.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 11 (løbenr. 182f) er udskilt, afholdt 5., thingl. 9. Juni 1869."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 244. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Isaksen til sønnene Halvor og Nils Nilssønner for kr. 800 og føderaad til sælger og hustru for livstid (iflg. samtidlig thinglæst
føderaadskontrakt), for hvilken kjøbesum og føderaad er forbeholdt panteret, dat. 25. Mai, thingl. 15. Juni 1886."

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 41

 2

182a

Romenes       

 Romenes vestre

 Halvor og Nils Nilssønner

 1 dl. - 0 ort - 4 skilling

 1 mark 95 øre


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 244. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 26 - Nils Nilsens andel - er udskilt, afholdt 28. Sept., thingl. 22. Okt. 1891."

Småbruker, ekspeditør, selveier
Halvor Andreas Nilsen Romnes herfra f. 10/6-1869 d. 10/11-1898. "Druknet. Ikke gjenfundet."
g. i Holla 22/8-1890 m. Maria Kirstine Kristensdatter fra Tufte f. 19/3-1879 d. 6/8-1945, d.a. Christen Pedersen Tufte (Kristen Pedersen Tufte).
Forlovere: "Lars Andersen Kolle og Peder Nilsen Hammerstad."
1. Nils f. 3/11-1890 d. 1/3-1891 på Romnes av "hjernebetennelse".
2. Nikoline Romnes f. 28/2-1892. Bosatt på Ulefoss.
3. Gunhild Romnes f. 23/11-1893. Bosatt på Ulefoss.
4. Kristen Romnes f. 5/12-1895. Overtok gården.
5. Astrid Romnes f. 12/10-1897 g.m. Johan Andersen, Ulefoss.
Eier av halvparten 1886.

F.f. Gaardbr. Halvor Nilsen Romnæs og Marie Kristensdatters Nils: Ole Tolfsen Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Kristen Kristensen Tufte, Marie Nilsd. Romnæs, Anne Anundsd. Tufte.
F.f. Gaardbr. Halvor Isaksen(!) Romnæs og Marie Kristensdatters Nikoline: Karen Gjermundsd. Romnæs, Karen Nilsd. Kastet, Ole Tolfsen Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Kristen Kristensen Tufte.
F.f. Gaardbr. Halvor Nilsen Romnæs og Marie Kristensdatters Gunhild: Karen Nilsd. Tufte, Karen Kristensd. Tufte, Karl Olsen Romnæs, Isak Isaksen Romnæs, Kristen Kristensen Tufte.
F.f. Gaardbr. Halvor Nilsen Romnæs og Marie Kristensdatters Kristen: Karen Nilsen Tufte, Marie Nilsen Romnæs, Flaademand Isak Isaksen Romnæs, Flaademand Karl Olsen Romnæs, Gaardbr. Nils Nilsen Romnæs.
F.f. Gaardbr. Halvor Nilsen Romnæs og Marie Kirstine Kristensdatters Astrid: Kone Karen Nilsen Tufte, Pige Karen Nilsen Romnæs, Flaademand Isak Isaksen Romnæs, Jordbruger Karl Olsen Kværnodden, Gbr. Kristen Kristensen Tufte.

Kilde: Panteregisteret.
Nils Nilsen solgte sin del til broren Halvor Nilsen for kr. 800.- den 2. Okt. 1895, tinglyst 1. Okt. 1896.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 41

 2

Romenes 

Romenes vestre 

Marie Nilsen 

 0 mark 99 øre

 41  26 ditto ditto ditto  0 mark 98 øre


Kilde:
Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 244. Digitalarkivet.
"Skjøde fra avdøde Halvor Nilsen Romnes's enke Marie og eneste og myndige arvinger iflg. attest til medarving Kristen Romnes for kr. 10.000.-, hvorav for løsøre kr. 4000,-
og hvorav kr. 8.300.- henstaar med pant heri m.m., samt føderaad til sælgersken, avsatt til 5-aarig verdi kr. 1000. hvorfor panterett, dat. 16. mars 1925, tingl. 15. april 1925.

Selveier
Kristen Romnes herfra (Kristen H. Romnes) f. 5/12-1895 d. 14/8-1952.
g.m. Hildur Sannes fra Sannes nedre(15) f. 5/7-1901 d. 9/3-1996, d.a. Hans Johannesen Sannes.
Eier 1925.
 

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe): "Kristen Romnes har vært formann i Romnes og Sannes indremisjonsforening i flere år og har deltatt mye i det kommunale liv."

Rolf Andersen.
Eier februar 1997.

Heidi Stang f. 1962, d.a. Rolf Andersen og Grete Stang.
g. 1989 m. Thor Arnesen f. 1959.
1. Kristian f. 1990.
2. Eirik f. 1993.
Eier sept. 1997.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemak, bind II (Foyn forlag, Bø 2000). Etter oppgave fra gårdeier (utdrag).
Gården er på rundt 30 dekar jord og rundt 20 dekar skog. Jorda er bortleid. I tunet står et våningshus fra 1998 og uthus/ garasje. Gården har vært i slekta siden den ble utskilt fra 41/7 rundt 1858 (en liten misforståelse. Se ovenfor. G.S.).


Romnes bnr 2. Kart fra Skog og Landskap 2017.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Romnes øvre 3
Gnr 41 - bnr 3. Utskilt fra V. og Ø. Romnes. Gammelt løpenr. {182b, 185b} a.


Romnes bnr 3. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2000). Etter avtale.


Adresse 2022: Hammerstadv. 2, Ulefoss.

Eiendommen ble utskilt fra østre Romnes i 1757 og fra vestre Romnes i 1826.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nilsmund Ellingsen til foged A. Rougtvedt paa løbenr. 185 for 1.600 spd., dat. 25. Januar, thinglæst 11. Februar 1757."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Skifte efter Isak Clausen, afsluttet 18. Dec. 1825, hvorved løbenr. 182b for 1.200 spd. er udlagt sønnen Claus Isaksen, thinglæst 6. Febr. 1826."

Bonde, selveier
Claus Isaksen Romnæss fra V. Romnes(7) f. 4/12-1794 d. 7/8-1835. "Gaardmand Claus Isaksen, 41 Aar.", s.a. Isak Clausen Romnæs.
g. 1818 m. (søskenbarn) Anne Halvorsdatter fra Susås(1), d.a. Halvor Halvorsen Suusaas.
Bruker fra 1818, selveier fra 1825.

Enka Anne Halvorsdatter ble g2g med Ole Aslaksen Tveitan i Lunde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Isak Isaksen paa løbenr. 182b for 1.275 spd., dat. 10. Nov. 1837, thinglæst 29. Jan. 1838."


Bonde, selveier av løpenr. 185b
Isak Isaksen fra V. Romnes(7).
g.m. Anne Gjermundsdatter fra Skårdal.
Eier 1838.

Isak Isaksen flytta siden til Hagan under Helgen store og tok da navnet derfra, etter gammel tradisjon.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Isak Isaksen til H. Wessel paa løbenr. 182b for 1.300 spd., dat. 12. Januar, thinglæst 5. Februar 1847."

Cand. jur., selveier
Hans Wessel, s.a. sorenskriver Herman Wessel.
Eier 1747 av løpenr. 182b.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Amond Wille til H. Wessel paa løbenr. 185 for 3.000 spd., dat. og thingl. 12. Juni 1835."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved løbeno. 185b er udskilt fra løbeno. 185, afholdt 2., thingl. 6. Sept. 1853."
"Skjøde fra H. Wessel til Nils M. Nilsen paa dette brug for 2.000 spd., dat. 15., thingl. 25. Januar 1858."

Bonde, selveier
Nils Michael Nilsen Romnes fra Mastebakke under Romnes f. 15/5-1805 d. 16/1-1861 på Romnes av "obstructioner", 50 år.
g. i Solum 20/10-1839 m. Johanne Maria Pedersdatter Svads (Svas) fra Svass under Ø. Klyve i Solum (V. Porsgrunn) f. 28/4-1814, d.a. Peder Olsen Svads og Else Siversdatter.
1. Karen Maria Nilsdatter f. 6/11-1840. Død på Kaste?
2. Nils Nilsen f. 9/1-1842 d. 10/11-1924 på Sannes som "Nils Romnes, ugift arbeider, av alderdom". FT 1875: "Vanvittig, Forsørges af Amtet og Holden Faddigvæsen."
3. Peder Johan Nilsen Romnes f. 6/5-1843. Overtok gården.
4. Ole Nilsen f. 17/5-1845.
5. Karl Nilsen f. 17/3-1847.
6. Maria Nilsdatter f. 27/5-1849 g.m. Christen Sveinungsen. Bodde på Laug i Lunde.
7. Ingeborg f. 4/2-1844.
8. Carl Nilsen f. 17/3-1847.
9. Maria Nilsdatter f. 27/5-1849.
10. Ingeborg Nilsdatter f. 4/2-1854 g.m. Jens Olsen Kverndokka. Se Kverndokka under Romnes.
11. Severine Nilsdatter f. 4/9-1859.
Eier 1858.

F.f. Huusmand Niels Nielsen Mastebakke og Johanne Maria Pedersdatters Karen Maria: Kari Johannesd. Nyehuus, Maria Nielsd. Mastebakke, Ole Nyehuus, Knud Østensen Kaasen, Ole Nielsen Mastebakke.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Mastebakke og Johanne Maria Pedersdatters Niels: Inger Olsd. Berge af Seufde, Lisbet Pedersd. Svatz af Solum, Svennung Nielsen Berge, Ole Christensen Nyehuus, Gunder Halvorsen Qvælroe.
F.f. Gaardmand Niels Mikael Nielsen og Johanne Maria Pedersdatters Peder Johann: Ingeborg Hansd. Kaasen, Kari Andersd. Deelsbakke, Knud Østensen Kaasen, Anders Olsen Deelsbakke, Østen Knudsen Kaasen.
F.f. Gaardmand Niels Michael Nielsen Romnæs og Johanne Maria Pedersdatters Ole: Inger Olsd. Berge, Mari Olsd. Romnæs, Svennung Nielsen Berge, John Nielsen Mastebakke, Østen Knudsen Kaasen.
F.f. Gaardmand Nils Michael Nielsen Romnæs og Johanne Maria Pedersdatters Karl: Inger Olsd. Eie, Anne Svendsd. Kaasen, Svennung Nilsen Eie, Jørgen Andersen Romnæs, Østen Knutsen Kaasen.
F.f. Nils Michael Nilsen Romnæs og Johanne Maria Pedersdatters Maria: Kari Johannesd. Nyehuus, Kari Pedersd. Romnæs, Ole Nyehuus, Elias Hansen Romnæs, Østen Knudsen Kaasen.
F.f. Gaardbr. Nils Michael Nilsen Romnæs og Johanne Pedersdatters Ingebor: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Kirsten Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen ibid, Isak Nilsen ibid, Nils Andersen Slettekaas.
F.f.
Gaardmand Nils Michael Nielsen Romnæs og Johanne Maria Pedersdatters Carl: Inger Olsd. Eie, Anne Svendsd. Kaasen, Svennung Nilsen Eie, Jørgen Andersen Romnæs, Østen Knutsen Kaasen.
F.f. Gaardbruger Nils Michael Nilsen Romnæs og Johanne Maria Pedersdatters
Maria: Kari Johannesd. Nyehuus, Kari Pedersd. Romnæs, Ole Nyehuus, Elias Hansen Romnæs, Østen Knudsen Kaasen.
F.f. Gaardbr. Nils Michael Nilsen Romnæs og Johanne Pedersdatters
Ingebor: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Kirsten Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen ibid, Isak Nilsen ibid, Nils Andersen Slettekaas.
F.f. Gaardm. Nils Michael Nilsen Romnæs og Johanne Maria Pedersdatters
Sevrine: Kari Torstensd. Kaasa, Karen Maria Nilsd. Romnæs, Gullik Pedersen Romnæs, Ole Andersen Deelsbakke, Nils Nilsen Romnæs.


Mastebakke fulgte med i handelen. Se plassen Mastebakke.

Kilde: Holla I - (S. Ytterbøe).
Familiehistorien forteller at Niels og Johanne hadde tjent med stor dyktighet hos Wessel på østre Romnes i mange år. (Ytterbøe ville ha det til at de kom fra Gjerpen. Det er ikke riktig. G.S.).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt 2. Mai, thingl. 12. Oct. 1866." Part av Romnes 24.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 5 er udskilt, afholdt 2. Mai, thingl. 12. Oct. 1866."

"Blåboka" (matrikkelgrunnlag) 1866: Eiendommen er på 121 mål, for en større del av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 hest, 5 kuer og 6 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils M. Nilsens Enke til sønnen Peder Johan Nilsen for 1.000 spd., dat. 2., thingl. 5. Oct. 1869.


Bonde, vognmann, selveier
Peder Johan Nilsen Romnes (Johan N. Romnes) herfra f. 6/5-1843 på Mastebakken d. 8/9-1889 på Romnes.
g. i Holla 28/12-1870 m. Inger Marie Pedersdatter (Inger Romnes) fra Kværnodden øvre f. 3/11-1850 d. 15/3-1905, d.a. Peder Tolfsen Qværnodden.
Forlovere: "
Peder Nilsen Romnæs og Østen Knutsen Øgaarden."
1. Nikoline Johansdatter Romnes f. 6/10-1871 d. 30/11-1950. Tjenestepike på Prestegården i 1891. Ugift.
2. Peder Johansen Romnes f. 8/5-1874. Til N. Amerika. Kom tilbake og bosatte seg her.
3. Nils Johansen Romnes f. 13/8-1876. Overtok gården.
4. Johanne Marie J. Romnes (Johanne J. Romnes) f. 14/9-1879 d. 17/12-1950.
5. Karl J. Romnes f. 7/6-1882 d. i juni 1963.
6. Tora Romnes f. 30/8-1884 g.m. Nils Sannerholt. Se nedenfor.
Eier 1869.

F.f. Grdb. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters Nicoline: Johanne Marie Pedersd. Romnæs, Ingeborg Nilsd. Romnes, Peder Tolfsen Qværnodden, Ole Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.
F.f. Grdb. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters 
Peder: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Maria Nilsd. Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto, Carl Nilsen ditto.
F.f. Grdb. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters 
Nils: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Thomine Pedersd. Qværnodden, Peder Tolfsen ditto, Anders Pedersen ditto, Ole Nilsen Romnæs.
F.f. Grdm. Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters 
Johanne Marie: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Peder Tolfsen Qværnodden, Anders Pedersen ditto, Christen Svennungsen Ulefoss.
F.f. Gbr. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Marie Pedersdatters 
Carl: Barnets Moder, Anne Pedersd. Qværnodden, Christen Svennungsen Sagbr., Ole Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.
F.f. Gbr. Peder Johan Nilsen Romnæs og Inger Maria Pedersdatters 
Thora: Barnets Moder, Marie Pedersd. Qværnodden, Christen Svennungsen Ulefos, Carl Nilsen Romnæs, Anders Pedersen Qværnodden.

Tre brødre herfra, som alle hadde hjemvendt fra Amerika og bodde her under folketellinga 1910.
Peder: Utflytta 1906. Tilbake 1907. Yrke der: Farmarbeider ved Sidny, S. Dakota.
Nils: Utfl. 1906. Tilbake: 1908. Yrke der: Jernbanearbeider ved Sidny, S. Dakota.
Karl: Utfl. 1906. Tilbake 1908. Yrke der: Farmarbeider ved Sidny, S. Dakota.
Kilde: Nils Buveruds emigrasjonslister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Skjøde fra avdøde Peder Johan Nilsen Romnes og hustru Inger Tomines eneste og myndige arvinger i følge attest, til medarving Nils Johansen for kr. 23.000.-,
dat. 3. April, tingl. 9. April 1924."

Bonde, selveier
Nils Johansen Romnes herfra f. 13/8-1876 d. 7/5-1949.
Eier 1924.

Agronom, forpakter
Nils Sannerholt fra Sannerholt(22) under Romnes f. 28/7-1888 d. 29/3-1970.
g.m. Tora Romnæs herfra f. 30/8-1884 d. 28/11-1968, s.a. Peder Johan Nilsen Romnes.
Eier 1935.

Disse er gravlagt på Romnes.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, side 245. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 18/12, grunnbokført 21/12-1963, fra arvingene i boet etter Nils J. Romnes død 7/5-1949, til Staten ved Fylkeslandbruksstyret for kr. 110.000.-"

Staten ved Fylkeslandbruksstyret.
Eier 1963.

Kilde: Grunnboka.
"Dagbokført 25/11-1965. Skjøte, dat. 24/11, Grunnbokført 10/12-1965 fra Staten ved Telemark Fylkeslandbruksstyre til Iver Røssum f. 78.408 kr. Eiendommen
skal drives sammen med bnr 5 og bnr 30 m.v." 


Bonde, selveier
Iver Røssum fra Brandbu, Oppland  f. 18/1-1917 d. 20/12-2004, s.a. Gudbrand Røssum og Marie f. Hansen i Brandbu.
g. 1948 m. Olga Wærstad f. 17/9-1919 d. 10/4-1975.
1. Marit Helene Røssum f. 1949.
Eier 1965.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark, Bind II (Foyn forlag, Bø 2000). Etter oppgave fra gårdeier (utdrag).
Gården er på 125 dekar jord og 497 dekar skog. Jorda leies bort til kornproduksjon. Det ble drevet melkeproduksjon på gården fram til 1975. Første traktoren kom i 1959. I dag har de 2 traktorer. I tunet står 4 bygninger. Våningshuset er fra rundt 1890. Det ble restaurert mellom 1965 og 1980. Låven er fra 1934. Her er også et redskapshus fra 1960 og redskapshus/ garasje fra 1989.


Romnes bnr 3. Kart fra Skog og Landskap 2017.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Romnes vestre 7
Gnr 41 - bnr 7 og 11. Gammelt løpenr. {182d, 182f}.


Romnes vestre bnr 7. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2000).


Adresse 2022: Løkkabakken 6.

I 1724 kjøpte en Kittil Halvorsen den gamle lensmannsgården. For å øke verdien av sitt kjøp, lot han eiendommen dele i to like parter.
Denne delen ble først solgt til en Jon Aasmundsen (trolig boende i Drangedal) som igjen solgte til Jacob Gundersen.

Dette er den vestre del av den gamle lensmannsgården, hvor det trolig ble oppført nye hus rundt 1735/1736.

Lensmann
Jacob Gundersen Romnæs fra V. Romnes f. ca. 1705 bg. 15/2-1777 i V. Porsgrunn. "Jacob Gundersen Rommenes, 72 Aar.", s.a. lensmann Gunder Tolfsen Romnæs.
g.m. Malene Eriksdatter f. ca. 1716 bg. 18/1-1764 i Brevik. "Jacob Gundersen Romnæses kone Malene Erichsdatter, 48 Aar gammel.", d.a. Erik Olsen(?).
1. Ole Jacobsen Romnæs dpt. 8/4-1736.
2. Gunder Jacobsen dpt. 16/6-1737.
3. Maria Jacobsdatter dpt. 15/3-1739 g. i Bamble kirke 30/11-1775 m. Jon Olsen Flaatelien. Bodde på Flåtelia under V. Gisholt i Kilebygda.
4. Margrethe dpt. 24/12-1741 bg. 15/12-1742. "Margrete Jacobsdatter Romenæs, 1 Aar ringere 10 Dage."
5. Hans dpt. 11/1-1744 bg. 12/2-1744. "Hans Jacobsen Romenæs, 4 Uger."
6. Margrethe Jacobsdatter dpt. 11/1-1744.
7. Ellen dpt. 8/4-1746 bg. 22/4-1746.
Bruker 1738.

F.f. Jacob Gundersen og Malena Erichsdatters Ole: Niels Bugge, Isach Thys, Giertrud Olsd., Inger Nielsd.
F.f. Jacob Gundersen og Malena Erichsdatters Gunder: Ole Axelsen, Joen Steensen, Karen Valøen, Anna Ellingsd., Inger Nielsd.
F.f. Jacob Gundersen og Malena Erichsdatters Maria: Gullich Romenæs, Jon Steensen, Karen Valøen, Margrete Kvenonodden.
F.f. Jacob og Malene Romenæsis Margrete: Jørgen Steensen, Halvor Valøen, Isach Hyll, Inger Catrine Romenæs, Abigel Schiæner.
F.f. Jacob Gundersen og Malene Erichsdatters 2de børn Hans og Margrete: Told Frisenberg, Sr. Odderbeck, Sr. Biner, Sr. Bang, Jacob Schveder. Madame Bang, Jomfrue Bomhoff, Madame Paus, Jomfrue Keutel.
F.f. Jacob Gunnersen og Malene Erichsdatters Elen: Isaac Ulefos, Hans Pedersen Saugmester, Tollef Olsen, Maria Ulefos, Birthe Hansd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien var bosatt på Romnes senest til 2 av barna ble konfirmert i Holla i 1756. De bodde i Brevik i 1764. Han ble enkemann der i 1764 og flytta til V. Porsgrunn, hvor han ble gravlagt i 1777.

Jacob Gundersen var lensmann her fra han tok over etter sin far og til den nye lensmannen Gunder Pedersen Romnæs fra Nås i Drangedal overtok i 1757. Jacob var ikke lensmann mens han bodde i Brevik.

Det har ikke lykkes meg å finne ut hvor Jacob Gundersen og Malene Eriksdatter ble gift.
Kirkebøker, som er gjennomgått er:
Holla, Sauherad, Seljord, Drangedal, Tinn, Rollag, Sandsvær, Skien, Gjerpen, Solum, Siljan, Eidanger, Brevik, Porsgrunn Ø og V., samt Bø m/ Lunde.
Videre: Gjerstad med Søndeled og Vegårshei.

Jacob Romnæs og Nils Knudsen Bugge (svogre) var kaveringsmenn (forlovere) ved en trolovelse i Nes kirke i Sauherad 15/7-1736.
Trolovet ved Næs 15/7-1736. Copuleret (viet) ved Næs Kirche 14/9-1736.
Anders Isachsen Hyll fra Holden Sogn og Maria Scheidener.
Cautionister (vitner/ forlovere): Jacob Romnæs og Niels Knudsen Bugge fra Holden Sogn.


Nilsmund Ellingsen på Voje i Drangedal kjøpte denne eiendommen for 750 rdl. til sin sønn, Claus Nilsmundsen, i 1755.
I 1754 hadde han også kjøpt Ø. Romnes.

Bonde, selveier
Claus Nilsmundsen Romnæs fra Voje i Drangedal dpt. 16/8-1733 i Drangedal bg. 1/11-1805. "Claus Nielsmundsen Romnæs, 83 Aar.", s.a. Nilsmund Ellingsen Voje.
g. i Drangedal 2/7-1756 m. Anna Isaksdatter fra Brødsjø i Drangedal f. ca. 1737 på Ausland i Gjærstad bg. 16/11-1792. "Anne Isaachsdatter Romenæs døde pludselig paa hendes Datters 2den Bryllupsdag, 56 Aar 13 Uger.", d.a. Isak Tomassen og Aase Nilsdatter Ausland. Se Slektsregister for Drangedal (Bjørn Edvin Holte), bind I, side 191.
1. Nilsmund dpt. 30/5-1757 bg. 29/1-1773. "Nielsmund Clausen Romenes Vestre, 16 Aar."
2. Asberg Clausdatter dpt. 31/1-1759 g1g i Porsgrunn 1788 m. smedsvend Hans Petter Christensen. Asberg g2g i Porsgrunn 1792 m. matros (senere fraktemann) Knud Jensen* fra Kragerø. Bodde i Porsgrunn.
3. Isak dpt. 10/12-1760 bg. 2/3-1763. "Isach Clausen Romenes, 2 Aar 2 Mnd."
4. Aase dpt. 3/10-1762 bg. 17/12-1762. "Aase Nielsmunsdatter(!) Romenes, 10 Uger."
5. Aase Clausdatter dpt. 26/2-1764.
6. Thomas dpt. 9/3-1766 bg. 15/6-1766. "Thomas Clausen V. Romenes, 3 Mnd."
7. Gunhild Clausdatter dpt. 31/5-1767 g.m. Halvor Halvorsen Susaas. Se Susås(1).
8. Isak Clausen dpt. 29/1-1769. Overtok gården.
9. Anna Clausdatter dpt. 17/11-1771 g.m. enkemann Stian Ellingsen Voje. Bodde på Voje i Drangedal.
10. Maren Anne Clausdatter dpt. 14/3-1774 g.m. Bjørn Gundersen Singusdal i Drangedal.
11. Maria Clausdatter dpt. 22/6-1777 g. i Porsgrunn 23/2-1806 m. styrmann Nils Lorentzen fra Sannidal. Forlover: Knud Jensen (svoger).
12. Johanne Clausdatter f. 20/8-1783 g.m. Thor Olsen Omdal. Bodde på Omdal i Melum, Solum prestegjeld.
Eier 1757.

F.f. Claus Romenes og Anna Isachsdatters Nielsmun: Jørgen Yttrebøe, Wellich Yttrebøe, Peder Wellichsen Yttrebøe, Karen Vestre Romenes, Anna Wellichsd. Yttrebøe.
F.f. Claus Romenes og Anna Isachsdatters Asber: Hans Pedersen, Thomas Kasted, Niels Pedersen, Karen Romenes, Gunnil Bentsd.
F.f. Claus Rommeness og Anna Isachsdatters Isach: Gunder Rommenes, Christen Smed, Peder Yttrebøe, Karen Pedersd., Maria Yttrebøe.
F.f. Claus Rommenes og Anna Isachsdatters Aase: Christen Smed, Peder Jørgensen, Jon Yttrebøe, Anna Yttrebøe, Anna Wellichsd. Yttrebøe.
F.f. Claus Rommenes og Anna Isachsdatters Aase: Lars Hansen, Clemmet Nielsen, Jørgen Houpt, Madame Ingebor Maria Bøgelund, Kirsten Jørgensd.
F.f. Claus Nielsmunsen Romnæs og Anna Isachsdatters Thomas: Johannes Heisholt, Ole Kaasen, Peder Romenes, Karen Helgesdatter, Ingebor Kaasen.
F.f. Claus Vestre Rommeness og Anna Isachsdatters Gunnill: Clemmet Nielsen, Tron Mognsen, Hasle Nielsen, Karen Helgesdatter W, Maren Pedersd Kaasen.
F.f. Claus Nielsmunsen V. Rommenes og Anna Isachsdatters Isach: Mr. Thornsen, Christen Smed, Peder Gundersen Rommenes den yngre, Maren Lund, Anna Jonsd. Wærket.
F.f. Claus Romenes og Anna Isachsdatters Anna: Christen Smed, Peder Dahl, Jon Romenes, Maria Romenes, Kirsten Lund.
F.f. Claus Romenes og Anna Isachsdatters Maren Anne: Christen Smed, Peder V. Romenes, Jørgen V. Romenes, Maren Pedersd., Inger Olsd. Saug.
F.f. Claus Rommenes og Anna Isachsdatters Maria: Jon Gundersen Saug, Helge Christensen Wærket, Niels Ellingsen Voje i Drangedal, Torber Voje, Asber Ellingsd. Voje.
F.f. Claus Romenæss og Anna Isaachsdatters Pigebarn Johanne: Forvalter Møldrup, Forvalter Gartner, Jørgen Galten, Frue Rougtved, Madame Dahl.

Claus Romnæs ble ofte benyttet som lagrettemann i rettssaker. En lagrettemann er samme som jurymedlem, eller legdommer.
 

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Datteren Asberg Clausdatter her ble, som nevnt, g2g med fraktemann Knud Jensen i Porsgrunn. I hungersåret 1812, fikk Isak Romnæs (hennes bror nedenfor) 1/2 tønne bygg av denne fraktemannen. Dette redda nok familien fra å sulte i den harde tiden dette var. Denne historien har blitt fortalt i familien fra far til sønn i mange generasjoner.


Bonde, selveier
Isak Clausen Romnæs herfra dpt. 29/1-1769 d. 18/6-1823. "Gaardmand Isach Clausen Romnæhs, 54 Aar."
g. 2/6-1794 m. Kirsten Jensdatter fra Graver(1) i Valebø dpt. 20/5-1773 d. etter 1835, d.a. Jens Augustinusen Graver.
1. Claus Isaksen f. 4/12-1794. Se V. Romnes(3).
2. Jens Isaksen f. 14/7-1796. Se nedenfor.
3. Nils f. 4/6-1798 bg. 2/10-1799. "Niels Isaacsen Romenæs, 1 Aar 17 Uger 1 Dag."
-   bg. 3/5-1800. "Isaac Clausen Romenæses dødfødte Pigebarn."
4. Anne Isaksdatter f. 8/5-1801 g.m. Hans Halvorsen Jøntvedt. Se M. Jøntvedt(1). Bodde i Skien.
5. Kirsten f. 20/1-1804 bg. 18/2-1804. "Kirsten Isaksdatter Romnæss, 3 Dage."
6. Kirsten Isaksdatter f. 26/4-1806 g.m. Halvor Schjelbred. Bodde trolig i Solum.
7. Nils Isaksen f. 14/4-1809. Overtok gården.
8. Isak Isaksen f. 27/5-1812. Se Hagen under Helgen store.
9. Aaste Isaksdatter f. 29/7-1814 g1g m. Hans Arvesen Hvale fra N. Vale i Valebø. Emigrerte til N. Amerika. Se N. Vale(7) i Valebø.
Eier 1802.

F.f. Isaac Claussen Romenæs og Kirsten Jensdatters Drengebarn Claus: Peder Romenæs, Augustinus Lunde, Jon Jensen Graver, Anne Pedersd. Lunde, Maren Anne Clausd.Romenæs.
F.f. Isaac Clausen Romenæs og Kirsten Jensdatters Drengebarn Jens: Christen Smed, Peder Romenæs, Halvor Susaas, Aaste Jensd. Gieddeboen, Anne Clausd. Romneæs.
F.f. Isaac Clausen Romenæs og Kirsten Jensdatters Drengebarn Niels: Halvor Susaas, Helge Berget, Tyge Jensen Graver, Aaste Johannisd. Saug, Maria Clausd. Romenæs.
F.f. Isach Clausen Rommenæs og Kirsten Jensdatters Barn Anne: Peder Rommenæs, Halvor Susaas, Tyge Jensen Graver, Gunnild Clausd. Susaas, Anne Jensd. Graver.
F.f. Isak Romnæss og Kirsten Jensdatters Kirsten: Gunner Gieddeboen, Gunild Susaas (+ foreldrene?).
F.f. Isac Romnæss og Kirsten Jensdatters Kirsten: Peder Romnæss, Augustinus Graver, Tyche Graver, Gunild Susaas, Anne Jensd.
F.f. Isak Romnæss og Kirsti Jensdatters Niels: Peder og Gunder Romnæss, Isak Holtet, Gunild Susaas, Ingeborg Graver.
F.f. Isach Clausen Rommenæss og Kirsten Jensdatters Isach: Anne Jensd. Soelberg, Anne Jensd. Graver, Gunder Arvesen Giedeboen, Tyge Jensen Hanæss, Jens Jensen Graver.
F.f. Isach Clausen Romnæss og Kirsten Jensdatters Aaste: Mari Jensd. Wale, Ingebor Jensd. Graver, Jon Wale, Augustinus Borstad, Jens Isachsen Romnæs.

Det ble holdt skifte her etter Isak Clausen (avslutta 11/12-1825).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 245. Digitalarkivet.
"Skifte efter Isak Clausen, afsluttet 11. Dec. 1825, hvorved dette brug er udlagt sønnerne Jens og Nils Isakssønner, thinglæst 6. Feb. 1826."

Bonde, selveier
Jens Isaksen Romnæs
herfra f. 14/7-1796 d. 23/1-1850. "Vanvittig i 27 Aar. Død af afkræftelse, 54 Aar gml.", s.a. Isak Clausen Romnæs.
Eier 1825. Se V. Romnes(2).

Bonde, selveier
Nils Isaksen Romnæs herfra f. 14/4-1808.
Eier 1825. Se V. Romnes(2).

Løpenr. 182d ble utskilt fra Romnes(2) ved delingsforretning 3. Sept. 1850.
Løpenr. 182f ble utskilt fra Romnes(2) ved delingsforretning 9. Juni 1869.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 249. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Isaksen til sønnen Isak Nilsen paa l.nr. 182d for 1.200 spd., dat. 14., thingl. 15. Oct. 1858."
"Skifte efter Anne Marie Halvorsdatter avsluttet 14. Juni 1869, hvorved l.nr. 182f for 740 spd. er udlagt sønnen Isak Nilsen, thinglæst 21. Juni 1869."

Bonde, selveier
Isak Nilsen Romnæs fra V. Romnes(2) f. 21/4-1834 d. 11/6-1929, s.a. Nils Isaksen.
g. i Holla 29/12-1856 m. Kirsti Tolvsdatter fra Kvernodden under Romnes f. 4/6-1829 d. 16/4-1914, d.a. Tolv Knudsen Qværnodden.
Forlovere: "Nils Rasmussen Bruget og Nils Isaksen Romnæs."
1. Anne Maria Isaksdatter f. 27/1-1857 g1g m. Bent Jonsen Vale.
Se Hyni(12) i Gjerpen. Anne Maria g2g m. enkemann Halvor Jensen Hjelseth. Se Hjelset nedre i Helgen.
2. Inger Thomine Isaksdatter f. 18/8-1857 g.m. Hans Simonsen. Se Venstøp(60) i Gjerpen.
3. Nils Isaksen f. 21/3-1860. Emigrerte til N. Amerika.
4. Halvor Isaksen f. 7/4-1862. Emigrerte til N. Amerika.
5. Karen Kirstine Isaksdatter f. 29/11-1863. Emigrerte til N. Amerika.
6. Isak Isaksen f. 15/1-1866 g.m. Anne Marie Rønningen fra Rønningen under Susås. Flytta til Gjerpen. Se Familie 99 - Borgestad 1910.
7. Karl Theodor Isaksen f. 23/12-1868. Overtok denne gården.
8. Ole Isaksen f. 24/4-1871. Emigrerte til N. Amerika.
Eier 1858/ 1869.

F.f. Gaardm. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolfsdatters Anne Maria: Kirsten Maria Nilsd. Qværnodden, Karen Maria Nilsd. Romnæs, Tolf Qværnodden, Peder Tolfsen ditto, Ole Tolfsen ditto.
F.f. Gaardbr. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolfsdatters
Inger Thomine: Kirsten Maria Nilsd. Qværnodden, Anne M. Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen Qværnodden, Tolf Qværnodden, Peder Tolfsen ditto, Ole Tolfsen ditto.
F.f. Gaardm. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tollevsdatters
Nils: Kirsten Maria Nilsd. Qværnodden, Kirsti Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen ditto, Peder Tolfsen Qværnodden, Ole Tolfsen ditto.
F.f. Gaardm. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolfsdatters
Halvor: Kirsten Maria Olsd. Qværnodden, Anne Maria Nilsd. Romnæs, Nils Isaksen Romnæs, Peder Tolvsen Qværnodden, Ole Tolvsen ditto.
F.f. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolvsdatters
Karen Kirstine: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Karen Andrea Nilsd. ditto, Peder Tolvsen Qværnodden, Ole Tolvsen ditto, Jens Jensen Gunderud (Gunnerud).
F.f. Gaardbr. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolvsdatters
Isak: Anne Dorthea Pedersd. Romnæs, Maria Nilsd. Romnæs, Peder Tolvsen Qværnodden, Ole Tolvsen ditto.
F.f. Grdbr. Isak Nilsen Romnæs og Kirsti Tolfsdatters
Carl Theodor: Karen Andrea Nilsd. Gunnerud, Inger Maria Pedersd. Qvernodden, Peder Tolfsen ditto, Ole Tolfsen ditto, Peder Johan Nilsen Romnæs.
 

Dyrehold 1875: 1 hest, 6 kyr, 1 kalv, 7 sauer.

Denne eiendommen ble utvidet til 3/4 av hele vestre Romnes.

   Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 41

7

 182d

Romenes       

 Romenes vestre

 Isak Nilsen

2 dl. - 0 ort - 7 skilling

3 mark 91 øre 

 41 11  182f ditto  ditto  ditto 1 - 0 - 3 1 mark 95 øre

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 249. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Isak Nilsen Romenæs til sønnen Karl Isaksen Romenæs for kr. 15.800 og med forbehold for sælgers og hustrus levetid af frit husvær m.v. med aarlig
godtgjørelse kr. 100, eller i disse rettigheders sted et aarligt bidrag til sælgeren af kr. 100.- , dat. og thingl. 23. Sept. 1903."

Bonde, 1. betjent, selveier
Karl Theodor Isaksen Romnæs (Karl I. Romnæs) herfra f. 23/12-1868 d. 8/12-1950 på Romnes.
g. i Holla 17/7-1897 m. Anne Marie Pedersdatter fra Romnes(9) f. 30/4-1874 (kilde: kirkebok og klokkerbok) d. 9/10-1951, d.a. Peder Gulliksen Romnes.
Forlovere: "
Flaatemand Isak Isaksen Romnæs og Former Andreas Jonsen Vrk."
1. Isak K. Romnes f. 18/10-1898. Se nedenfor.
2. Peder Isaksen Romnes f. 21/3-1901. Se Romnes(9).
3. Andy K. Romnes (jente) f. 21/4-1903 d. 13/8-1991. Ugift.
4. Gustav K. Romnes f. 4/6-1904. Se nedenfor.
5. Kristine Anette Romnes f. 18/12-1909 g.m. Halvor Gurstad. Bodde på Årås i Nes, Sauherad.
Eier 1903.

Tjenestepike her under folketellinga 1910: Marie Karlsen Romnes f. 15/2-1893 i Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 249. Digitalarkivet.
"Skylldelingsforretning, avholdt 2/11-1931, tingl. 6/11-1931, hvorved til kammerherre Cato Aall er utskilt en parcel (bnr 51) for at tillegges Romnes kirke, av skyllmark 0,02."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 249. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 4/5, grunnbokført 12/5-1950 fra Karl I. Romnes til Isak Karlsen Romnes for kr. 12.000,- (på denne eiendom for en halv del). Kjøperen svarer føderåd til selgeren
for deres levetid."

Besetning 1954: 1 hest og 9 kuer.

Tømmermåler for Telemark Tømmermåling A/S, deleier
Isak K. Romnes herfra f. 18/10-1898 d. 28/11-1983.
g.m. Borghild Børresen fra Skien f. 19/3-1902 d. 9/5-1978.
1. Astrid Romnes f. 19/10-1925 g.m. John Tveitan. Se nedenfor.
Eier fra 1950 1/2 del sammen med sin bror Gustav.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 249. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 5/8, grunnbokført 15/8-1949 fra Karl I. Romnes til Gustav Karlsen Romnes på den halve andel i denne eiendom og bnr 11 for kr. 12.000, herav for løsøre
kr. 3.000, med kjøperens andel følger rett til å disponere de to vestre rom i 1te etasje og den vestre del av 2. etasje. Selgeren og hustru har for sin livstid rett til 2 stuer og
kjøkken i 1ste etasje samt rett til benyttelse de løsøregjenstander de trenger og disposisjonsrett over 3 kuer."


Gustav K. Romnes herfra f. 4/6-1904 ble medeier med 1/2 del i gården i 1949. Han døde på Romnes 22/11-1993.
Han var ugift.

John Tveitan fra Heddal f. 15/9-1921 d. 5/3-2013.
g.m. Astrid Romnes herfra f. 19/10-1925 d. 21/5-1985.
1. Arne Isak Tveitan f. 1958.

De gamle er gravlagt på Romnes kirkegård.

Kilde: Grunnboka.
"Dagbokført 24/6-1974. Skjøte av 24/6, grunnbokført 1/7-1974 til Arne Isak Tveitan, verdi kr. 93.900.-"

Selveier
Arne Isak Tveitan fra Notodden f. 1958, s.a. John Tveitan fra Heddal og Astrid f. Romnes.
g. 1991 m. Inga-Mari Krog Martinsen fra Eidsberg f. 1959.
1. Jørgen Tveitan f. 1991.
2. Endre Tveitan f. 1995.
Eier 1974.

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark, Bind II (Foyn forlag, Bø 2000). Etter oppgave fra gårdeier (utdrag).
Gården er på 100 dekar jord og 100 dekar skog. Jorda leies bort til dyrking av korn og fòr. I tunet står et våningshus, samt stabbur og bryggerhus oppført i 1896.
Eieren overtok gården etter besteforeldrene Borghild og Isak Romnes, og bestefarens bror, Gustav Romnes i 1974.Romnes bnr 7. Kart fra Skog og Landskap 2017.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Romnes 9 og 10
Gnr 41 - bnr 9 og 10. Gammelt løpenr {182e, 183a}b


Romnes vestre bnr 9. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2000).

Utskilt fra bnr 8 ved skylddelingsforretning, tinglyst 1857.

Adresse 2024: Romnesv. 94.

Småbruker, arbeider, selveier
Gullik Pedersen fra Kvernodden øvre under Romnes f. 20/5-1821, s.a. Peder Knudsen Qværnodden.
g. i Holla 30/8-1844 m. Andrea Gjermundsdatter fra Skordal i Lunde f. 9/5-1824, d.a. Gjermund Jørgensen Skordahl og Anna Stenersdatter.
1. Karen Kirstine Gulliksdatter f. 22/9-1844 g.m. Halvor Thomassen fra Fosse. Se Dalekåsa under Lunde nedre i Valebø. Det stemmer IKKE!
2. Peder Gulliksen f. 16/9-1846. Overtok gården.
3. Gjermund Andreas Gulliksen f. ca. 1849.
4. Anne Kirstine Gulliksdatter f. 4/3-1852 g.m. Ole Tisland f. 1/6-1849 (Ole Olsen/ Ole Haugen under Berberg i Gjerpen/ Ole Eriksrød/ Ole Tyskland). Emigrerte i 1868 fra Gjerpen til samme sted som denne familien.
5. Kirsti Gulliksdatter f. 1/6-1854.
6. Anne Gurine Gulliksdatter f. 30/10-1856.
7. Nils Gulliksen f. 29/8-1859.
8. Carl Gulliksen f. 21/2-1861.
9. Juliette Gulliksdatter f. 3/6-1864.
10. Johan Gulliksen f. 20/4-1866.
Eier 1857.

Kilde: "Blåboka" av 1866.
Eiendommen oppgitt til 37 mål med landskyld 4 ort 7 skilling. Altså ingen stor gård.
De hadde dette året 2 kuer og 5 sauer.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i april 1868. De bosatte seg i Lake Sinai, Brookings Co., S. Dakota.
Kilde:
Nils Buveruds Emigrantlister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 252. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole Tolfsen Romnæs til Peder Gulliksen Romnæs for kr. 1.000, dat. og thingl. 4. Oct. 1880." (Bnr 10).

Bonde, fløtningsmann, bordsorterer på sagene, godskjører fra Ulefos til Strengen, selveier.
Peder Gulliksen Romnæs herfra f. 16/9-1846 d. 9/8-1926 på Romnes.
g. i Holla 10/6-1870 m. Anne Thomine Gundersdatter fra Verket f. 10/7-1851, d.a. smed Gunder Andersen. Se Familie 33 - Verket 1845.
Forlovere: "Anders Tronsen og Stener Gjermundsen Rønningen."
1. Gullik Pedersen f. 21/12-1870.
2. Anne Marie Pedersdatter f. 30/4-1874 g.m. Karl Isaksen Romnes. Se V. Romnes(7).
3. Gunder Pedersen Romnes f. 28/9-1884. Emigrerte til S. Dakota i 1905, som "Gunnar Pedersen Romnes, ugift arbeider(20)", sammen med Kristen Pedersen Hammerstad(27). Kilde: Nils Buveruds Emigrantlister.
4. Maria Berthea Pedersdatter f. 9/2-1888 g.m. byggmester Halvor Gulliksen fra Kaste under Romnes. Bodde på Notodden.
Eier 1868.

F.f. Flaademand Peder Gulliksen Romnæs og Anne Thomine Gundersdatters Gullik: Aaste Malene Thorsd. Vrk., Berthe Maria Gundersd. Vrk., Gunder Andersen Vrk., Gjermund Stenersen Rønningen, Johan Nilsen Romnæs. Hjemmedøbt af Isak Nilsen Romnæs.
F.f. Gaardbr. Peder Gulliksen Romnæs og Anne Thomine Gundersdatters Anne Marie: Marie Thorsd. Vrk., Ingebor Nilsd. Romnæs, Stener Gjermundsen Rønningen, Andreas Jonsen Vrk., Ole Nilsen Romnæs.
F.f. Gaardbr. Peder Gulliksen Romnæs og Hustru Anne Thomine Gundersdatters Gunder: Marie Thorsd. Vrk., Ingebor Nilsd. Romnæs, Andreas Jonsen Vrk., Barnets Fader, Thor Gundersen Vrk.
F.f. Gaardbr. Peder Gulliksen Romnæs og Thomine Gundersdatters Marie Berthea: Marie Thorsd. Vrk., Ingeborg Svennungsd. Skogen, Andreas Jensen Vrk., Ole Nilsen Romnæs og Barnets Fader.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 252. Digitalarkivet.
"Erklæring fra Peder Gulliksen Romenæs angaaende ret for eieren af bnr 24 til vei over dette brug, dat. 7., thingl. 8. Oct. 1886."

   Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

  41

9

Romenes

Romenes vestre 

Peder Gulliksen 

0 mark 11 øre 

  41 10 ditto ditto ditto 1 mark 45 øre

Under folketellinga 1910 bodde "Peder og Anne Gulliksen Romnes" her aleine.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 252. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Peder Gulliksen Romnæs til Peder Karlsen Romnæs paa dette brug og bnr 10 for kr. 10.000.- hvorhos selgeren forbeholder sig fri beboelse for sin
livstid, hvilken rett værdsettes til kr. 200.- aarlig, dat. 30. aug., tingl. 24 sept. 1924."

Bonde, fløtningsforman, selveier
Peder Karlsen Romnes fra Romnes(7) f. 21/3-1901 d. 11/7-1993, s.a. Karl Isaksen Romnæs.
g.m. Hege Svalastog fra Vinje i Telemark f. 15/9-1897 d. 15/10-1933, d.a. Knut Svalastog.
1. Criste Romnes.
2. Karl Romnes f. 30/4-1927. Overtok gården.
3. Anna Romnes.
Eier 1924.

Peder satte opp nytt uthus her i 1934. I 1938 satte han opp et nytt bryggerhus.

Bonde, selveier
Karl Romnes herfra f. 30/4-1927 d. 24/1-2014.
g. 1960 m. Aslaug Svalebjørg fra Kaste f. 1935, d.a. fabrikkarbeider John Svalebjørg.
Forlovere: "Sjåfør Jens Arne Jensen og husmor Berit Marie Jensen, begge Ulefoss."
1. Gunn Hege Romnes f. 1961.
Eier 1993.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark, Bind II (Foyn forlag, Bø 2000). Etter oppgave fra gårdeier (utdrag).
Gården er på 40 dekar jord og 8 dekar beite. Eieren er pensjonist (tidligere eier). Driften består av korndyrking. Det kom traktor til gården i 1994. I tunet står tre bygninger. Våningshuset er ei gammel tømre, som ble ombygd i 1995. Bryggerhuset er fra 1938. Låven med fjøs er bygd i 1934.


Romnes bnr 9. Kart fra Skog og Landskap 2017.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


V. Romnes 19
Gnr 41 - bnr 19. Gammelt løpenr. 184a.


Romnes vestre bnr 19. Skannet fra "Norske Gårdsbruk Telemark II (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.

Utskilt fra V. Romnes ved skylddelingsforretning tinglyst i 1812.

Adresse 2022: Løkkabakken 9.
 

Bonde, selveier
Halvor Pedersen Romnæs fra V. Romnes dpt. 21/2-1773 bg. 22/12-1804. "Halvor Pedersen Romnæs, druknede d. 9. December, 28 Aar." , s.a. Peder Gundersen Romnæs.
g. i Holla 23/8-1801 m. Ingeborg Olsdatter fra Sannes nedre f. 11/12-1780, d.a. Ole Nilsen Sannæs.
1. Johanne Maria Halvorsdatter 20/11-1801.
2. Peder Halvorsen f. 27/1-1803. Overtok gården.
Eier 1802.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Halvor Pedersen Romnæs og Ingeborg Olsdatters Johanne Maria: Peder Romnæs, Tyge og Svenche øvre Sannæs, Kirsten Jensd., Maren Pedersd. Romnæs.
F.f.
Halvor Pedersen Grønningen og Ingeborg Olsdatters Peder: Isach Romnæs, Maren Romnæs (+ foreldrene?).

Enka Ingeborg Nilsdatter ble g2g i Solum 22/10-1805 med Christen Halvorsen Skjelbred.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 261. Digitalarkivet.
"
Skjøde fra Gunder Pedersen m.fl. til Peder Halvorsen for 1.166 rdl. 64 skilling, dat. 14. Dec. 1812, thinglæst 2. Febr. 1813."

Bonde, selveier
Peder Halvorsen Romnæs herfra f. 27/1-1803 d. i USA.
g. i Solum 3/8-1822 m. Gunhild Kirstine Isaksdatter fra Østgården i Solum f. ca. 1804 d. i USA.
1. Halvor Pedersen f. 4/4-1823.
2. Isak Pedersen f. 13/1-1825.
3. Peder f. 28/9-1826.
4. Ingeborg Christine Pedersdatter f. 21/11-1827.
5. Peder f. 31/1-1830.
6. Ole Pedersen f. 4/8-1832.
7. Carl Christian Pedersen f. 12/8-1834.
8. Nils Pedersen f. 15/12-1836.
9. Karen Maria Pedersdatter f. 3/3-1839.
10. Gunder Pedersen f. 19/1-1842.
11. Peder Severin Pedersen f. ca. 1845 i Solum.
12. Gunhild Marie Pedersdatter f. 4/6-1848 i Solum.
Eier 1812.

F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæhs og Gunnil Kirstine Isachsdatters Halvor: Mari Larsd. Hougenæhs, Johanne Maria Halvorsd. Skielbred, Gunder Romnæhs, Christen Nyehuus, Halvor Christensen og Abraham Abrahamsen Skieldbred.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæhs og Gunnil Kirstine Isachsdatters Isach: Ingebor Schielbred, Maren Dorthea Romnæs, Isach Østgaarden, Abraham Schielbred, Halvor Schielbred og Hans Tinholt.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnil Kirstine Isachsdatters Peder: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 1/10.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnil Kirstine Isachsdatters Ingebor Christine: Kari Pedersd. Romnæs, Anne Knudsd. Steensholt, Christen Nyhuus, Jon Delsbakke og Niels Johannesen Ullevigen.
F.f. Peder Halvorsen Romnæhs og Gunnild Kirstine Isachsdatters Peder: Johanne Maria Halvorsd. Skilbred, Johanne Gundersd. Romnæhs, Anders Haukenæhs, Claus Romnæhs, Niels J. Romnæhs.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæss og Inger Kirstine Isaksdatters Ole: Anne Halvorsd. Romnæs, Aaste Isaksd. Romnæs, Isach Sørensen Øgaarden, Halvor Christensen Skilbred, Peder Isaksen Øgaarden.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnild Kirstine Isaksdatters Carl Christian: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Anne Torkildsd. ditto, Niels Isaksen og Peder Gundersen Romnæs.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnild Kirstine Isaksdatters Niels: Kirsti Isaksd. Skilbred, Anne Jermundsd. Romnæs, Peder Isaksen Østgaarden, Ole Torkildsen Romnæs, Isak Isaksen Romnæs.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnild Kirstine Isaksdatters Karen Maria: Anne Maria Halvorsd. Romnæs, Anne Torkildsd. Romnæs, Niels Isaksen og Gunder Pedersen Romnæs, Halvor Pedersen Romnæs.
F.f. Gaardmand Peder Halvorsen Romnæs og Gunnild Kirstine Isaksdatters Gunder: Anne Hansd. Sannæsmoen, Anne Torkildsd. Romnæs, Clemmet Nielsen Sannerholt, Peder Thygesen Saugbr., Halvor Pedersen Romnæs.

Denne familien flytta til Solum våren 1842. Derfra emigrerte de til N. Amerika våren 1852. Kilde: Nils Buveruds emigrantlister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 261. Digitalarkivet.
"
Skjøde fra Peder Halvorsen til Kittil Olsen Holte for 900 spd., dat. 4. Juli, thingl. 8. Sep. 1840."

Bonde, selveier
Kittil Olsen Holtet fra Nes i Sauherad.
Eier 1840.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 261. Digitalarkivet.
"
Skylddelingsforretning, hvorved bnr 10 og 22 er udskilt, afholdt 18. Mai, thinglæst 8. Juni 1857." Bnr. 22 = Sannerholt(22).
"
Skjøde fra Kittil Olsen til Anders Nilsen for 2.000 spd., dat. 2., thingl. 8. Juni 1857."

Bonde, tømmermerker, selveier
Anders Nilsen Romnæs fra Sagene f. 2/8-1828 i Holla d. 21/12-1903 på Romnes av "Slag", s.a. Nils Bentsen Kaasa. Se Familie 7 - Sagene 1822.
g. i Melum krk. 10/7-1857 m. Maren Severine Halvorsdatter fra Lunde under Omdal i Melum, Solum prestegjeld f. 23/9-1836 d. 7/7-1905 på Romnes av "Kræft.", d.a. Halvor Rollefsen.
Forlovere: "Jens Jensen Dolva og Anders Hansen Bergene (Bergan)."
1. Halvor Andersen (tvilling) f. 3/8-1859. Overtok gården.
2. Nils Andersen Romnes (tvilling) (Nils A. Romnes) f. 3/8-1859. Se Kværnodden øvre.
3. Thora Andersdatter f. 10/1-1863 g.m Anders Pedersen. Se Kværnodden øvre.
4. Gunnil Andersdatter f. 17/7-1865 d. 10/9-1941. Ugift. Gravlagt på Romnes.
5. Anne Andersdatter f. 7/10-1867 g.m. kjøpmann Otto Julius Enger. Bodde en tid på "Lilleborg" under Tufte. Se Gamlevegen 45.
6. Anund Andersen Romnes f. 26/2-1870. Tømmerfløter losjerende hos Hans Svendsen på Borgestad i Gjerpen i 1900. Gift hos Skien byfogd 29/12-1904 m. Karen Kirstine Kristensdatter fra Haatveit lille(2).
7. Bent Andersen Romnes f. 23/6-1872 d. 7/2-1961 g. i Kampen krk. Oslo 26/10-1903 m. Anna Lisa Johannesd. Lundin fra Sverige. Han var postmann i Oslo i flere år.
    Kjøpte 5/3-1920 huset "Solvang" (58/20) på Ørstvedt (ved Skjelsvik i Eidanger). Begge er gravlagt på Eidanger gamle i Porsgrunn.
8. Ingeborg Andersdatter f. 16/9-1874 d. 21/4-1971. Ugift. Gravlagt på Romnes.
9. Anders Andersen f. 17/5-1877 d. 2/8-1955. Ugift. Gravlagt på Romnes.
Eier 1857.

F.f. Gaardbr. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Halvor: Gunnild Sivertsd. Lunde, Thone Anundsd. Saugbr., Halvor Halvorsen Lunde, Nils Rasmusen Hustved, Sivert Sørensen Brænne.
F.f. Gaardbr. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Nils: Maren Bentsd. Saugbr., Karen Nilsd. Romnæs, Bent Nilsen Steenstad, Jens Johnsen Hagen, Hans Rasmusen Vrk., Nils Nilsen Kastet, Johannes Nilsen Saugbr.
F.f.
Gaardm. Anders Nilsen Romnæs og Severine Halvorsdatters Thora: Karen Bentsd. Slettekaas, Asloug Evensd. Jetteboen (Geitebua), Nils Bentsen Saugbr., Nils Nilsen Kastet, Andreas Rasmussen Ringsevje, Johannes Nilsen Saugbr.
F.f. Gaardmand Anders Nilsen Romnæs og Maren Sørine Halvorsdatters
Gunnild: Aaste Nilsd. Vrk., Gunnild Sivertsd. Brænne, Andreas Rasmussen Ringsevje, Jens Johnsen Hagen, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad.
F.f. G.br. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters
Anne: Ambor Nilsd. Hagen, Anne Hansd. Vrk., Andreas Rasmussen Ringsevje, Peder Nilsen Hammerstad, Johannes Nilsen Kaasa, Rasmus Hansen Vrk.
F.f.
Grdbr. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Anund: Karen Marie Halvorsd. Kastet, Anne Andreasd. Ringsevjen, Hans Rasmusen Vrk., Rasmus Hansen Uhlefos, Jens Johnsen Hagen, Peder Nilsen Hammerstad.
F.f.
Grdb. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters Bent: Ambor Nilsd. Kastet, Andrea Jonsd. Vrk., Rasmus Hansen Uhlefos, Nils Nilsen Kastet, Johannes Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad.
F.f. Grdb. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters 
Ingeborg: Asloug Evensd. Kastet, Kirstine Jonsd. Uhlefosgaarden, Bent Nilsen Stenstad, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Andreas Rasmussen Ringsevjen.
F.f. Grdb. Anders Nilsen Romnæs og Maren Severine Halvorsdatters 
Anders: Ambor Nilsd. Kastet, Nella Pedersd. Hammerstad, Nils Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Johannes Nilsen Kastet.

Gårdens besetning iflg. folketellinga 1875: 1 hest, 4 kuer, 5 sauer og 1 gris.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 261. Digitalarkivet.
"
Skjøde fra Anders Nilsen Romnæs's eneste og myndige arvinger, iflg. attest, til Halvor A. Romnæs for kr. 8.600, hvoraf for løsøre kr. 1.600, udat., thingl. 20. Sept. 1905."


Bonde, landhandler selveier
Halvor Andersen Romnes herfra f. 3/8-1859 d. 20/3-1935.
g. i Johanneskirken i Kristiania 2/6-1898 m. Marie Pedersdatter fra Kværnodden øvre f. 23/10-1866 d. februar 1950 på Ulefoss, d.a. Peder Tolfsen Kværnodden.
Eier 1905.

Dette ekteparet fikk ingen barn. De er gravlagt på Romnes kirkegård.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 261. Digitalarkivet.
"
Skifteskjøte fra skifteforvalteren i avdøde gbr. Halvor A. Romnes og hustru Maries fellesbo til Anders N. Romnes, f. 27/8-1892 for kr. 12.500,
mot å tilsvare følgende panterettsutlegg: Enken Marie Romnes for kr. 6.072,02, dat. 10/6-1936, ref. (tilsvarer tinglyst) 25/6-1936."

Bonde, kontorist ved Skien aktiemølle, selveier
Anders N. Romnes f. 27/8-1892 på Borgestad i Gjerpen d. 23/12-1979, s.a. skogfogd Nils A. Romnes herfra og Anne Pedersdatter Kværnodden.
Eier 1936.

Anders N. Romnes var ugift. Han var kontorist ved Skiens aktiemølle i tiden 1907-1923 (kilde: Holla I - Ytterbøe).
Hans søster Nora Alvilde Romnes bodde her sammen med han og hjalp sin bror i huset og på gården.
Se hans familie på Kvernodden.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemark 1955.
Eiendommen er på 53 mål. Besetning: 1 hest og 5 kuer.

Kilde: Grunnboka.
Dagbokført 15/1-1980. "Nora Alvilde Romnes f. 1/12-1905, som eneste arving etter Anders Romnes død 23/12-1979. Antatt omsetningsverdi kr. 18.000.-"

Eier
Nora Alvilde Romnes f. 1/12-1905 på Borgestad i Gjerpen d. 26/2-1983, d.a. Nils A. Romnes herfra. Se Kvernodden. Gravlagt på Romnes.
Eier 1980. Ugift.

Kilde: Grunnboka.
"Dagbokført (tilsv. tinglyst) 13/7-1983. Eva Øverås f. 5/6-1925, i følge skjøte for kr. 180.000.-"

Selveier
Eva Elisabeth Øveraas f. Romnes f. 5/6-1925 d. 24/1-2019.
g.m. Olaf Normann Øveraas f. 11/6-1922 d. 20/8-2002.
1. Fred Øveraas f. 1945 i Eidanger. Overtok gården.
Eier 1983.

De to gamle er gravlagt på Eidanger nye i Porsgrunn.

Kilde: Grunnboka.
"Dagbokført 26/11-1991. Kjøpekontrakt mellom Eva E. og Olav N. Øveraas og Fred Øveraas på denne eiendom for kr. 616.000, - på
nærmere vilkår, bl.a. borett for selgeren til 23/6-1992."
"Dagbokført (tilsv. tinglyst) 26/11-1991. Fred Øveraas, i følge skjøte for kr. 600.000.-"

Selveier, spesialkonsulent i IT, Skien kommune
Fred Øveraas herfra f. 1945 i Eidanger, s.a. Olav Normann Øveraas og Eva Elisabeth f. Romnes.
g. 1969 m. Berit Arnesen fra Porsgrunn f. 1948.
1. Jon Bredo Øveraas f. 1970.
2. Tonje Iren Øveraas f. 1973.
Eier 1991.

Kilde: "Norske Gårdsbruk Telemark II (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 40 dekar jord og 28 dekar vedskog. Det blir drevet korndyrking. Melkekyr ble det slutt med her i 1970. Første traktoren kom i 1985. I dag har de traktor og korntørke. I tunet står et våningshus fra 1802, som ble restaurert i 1905, og siden nyrestaurert i 1992, en låve fra 1984, ei korntørke fra 1983 og skjul/ redskapshus fra slutten av 1920-åra. Den gamle låven fra 1802 er revet. Det samme er et litet bryggerhus, som sto der skjulet står i dag.
Det ligger en gammel gravhaug på eiendommen.
Utenom gården er eieren spsialkonsulent i Skien kommune innen EDB/ IT. Han jobber med IT-opplæring av ansatte i Skien kommune. Kona er kontor- og sentralbordmedarbeider.


Romnes bnr 19. Kart fra Skog og Landskap 2017.
 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Romnes østre 4, 24 - Rumanes - Fogdegården
Opprinnelig løpenr. 185. Fra 1886: bnr 4. Mye senere matrikkulert til gnr 41 - bnr 24.


Romnes østre bnr 24. Skannet fra "Norske Gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.

Landskyld: 3 laup smør, 1/2 tønne 2 settinger korn (8 settinger), og 1/2 hud. Eier: Gjemsø kloster.
1/2 tønne korn (6 settinger) og 1/2 hud (6 kalveskinn) Holt (Øygarden). Senere eier: Holla prestebol.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Denne gården er halvparten av den gamle fogdegården, som ble delt en gang på 1500-tallet. Gården ble, av tidligere eiere, gitt til den katolske
kirke som avlat, og var på den måten blitt en del av den enorme godsmengde, som tilhørte kloster, kirker og prester.
Under reformasjonen i Danmark, Holstein og Norge (1536-1537) ble alt dette godset konfiskert av kongen. Godset ble deretter kalt krongods.
Reformasjonen markerer dessuten slutten på middelalderen i Norge.

Tidlige brukere.
Ellev betalte gjengjerdsskatten i 1558.

Bent betalte sin skatt i tiden 1600 - 1640.
Ifølge Ytterbøe var han i 1619 med på å verdsette Holla prestegjelds inventaria.

Fogd i Nedre Telemark
Peder Jenssøn.
I 1644.

Kilde: Koppskatt-manntallet 1644.
Det er der nevnt at fogeden Peder Jensøn betalte 11 daler i koppskatt (Kopp etter tyske Kopf = hode).

Kilde: Skattematrikkelen 1647 (Trykket av Lokalhistorisk institutt 1992, redigert av Rolf Fladeby og Knut Johannessen).
Rommenes westre och Rommenes østre
, med en ødepladtz Sanderholt der underliggende, ehre ahntagne till fougdegaard, Schyller
aarlig till Kongelig Mayestet 6 løbber smør, til Hollen Presteboell 1 hud, och till Rommenes Kierche 3 meller korn,
Brugis derunder en pladtz, nemblig Holt, som affgaar aarligen till Hollen presteboell 1 tønde korn med detz bøxells rettighed.

Fogd i Nedre Telemark
Hans Nielssøn f. ca. 1632.
Bruker i 1665

Kilde: Manntall 1665.
Rommeness Østre. Hans Nielssøn, 33 Aar, bruger 3 Bismerpund Smør, 1 Mæle Korn.


Ved kongeskjøte ble fogdegården solgt til en Søren Pedersen rundt 1672.

Fogd i Nedre Telemark
Hercules Weyer f. ca. 1654 bg. i Gjerpen 14/7-1716. “Borgermester Wejer 62 aar.”
Eier av hele Romnes fra 1692.

Hercules Weyer ble senere borgermester i Skien by. Han kjøpte i ca. 1700 Nordre Brekke i Gjerpen og bodde der resten av livet.
Se N. Brekke i Gjerpen.

Hvem som har bodd på fogdegården mellom 1700 og 1729 vet vi ikke, men i 1729 kjøpte sorenskriver Bang denne gården.

Sorenskriver og fogd i Nedre Telemark
Waldemar Wilhelm Bang f. ca. 1710 bg. 1756.
g. i Gjerpen 20/11-1738 m. Margrethe Elisabeth Schweder fra S. Brekke i Gjerpen dpt. 31/5-1724, d.a. fogd Jochum Jochumsen Schweder.
1. Hans Joachim Bang dpt. 24/3-1743.
2. Joachim dpt. 8/1-1745.
3. Joachim Schweder Bang dpt. 8/4-1746 i Holla d. 1826. Ble fogd på i Sogn og Fjordane (bodde da på Leikanger), siden på Ringerike.
4. Christine dpt. 17/7-1747.
5. Hedevig Schweder Bang dpt. 4/12-1748.
Eier 1729-1752

F.f. W.W. Bang og Elisabeth Schveders Hans Joachim: Thomas Lange, Lars Bindrup, Jacob Schveder, Madame Lange, Jomfrue Keutel.
F.f. Sorenskriver Bang og Elisabeth Schveders Joachim: Hr. Amptmand Løvenhielm, Fogden Schveder, Tolder Friisenberg, Madame Monrath, Mademoiselle Bomhoff.
F.f. Hr. Sorenskriver Bangs Joachim Schweder: Fogden Borg, Segnior Bertel Bomhoff, Segnior Jens Schweder, Madame Salige Burcharts, Jomfrue Anna Sophia Keutel.
F.f. Sorenskriver Bang og Margrete Schweders Christine: Johann Fredrich Monrad, Segnior Engelbreth Bomhoff, Monsieur Mauritz Schweder, Madame Bolette Fredriche Borse, Mademoiselle Hedvig Keutel.
F.f. Hr. Sorenskriver Waldemar Bang og Margrethe Schweders Hedevig: CammerRaad Deichman Schien, Hr. Borgmester Bentsen, Hr. Ole Schweder, Madame Stabel, Margrethe Bomhoff.


Fogden Waldemar W. Bang solgte Ø. Romnes i 1752 til sin svigermor, enka Kirsten Jensdatter Gay, enke etter Jochum SchwederS. Brekke i Gjerpen.

Gården ble solgt igjen i 1754 til Nilsmund Ellingsen Voje i Drangedal. Se også V. Romnes(7).

Major, kaptein
Axel Severin Bruun fra Stubbekøbing, Storstrøms Amt, Skjælland i Danmark dpt. 13/7-1723, s.a. Frantz Bruun og Gundel Cathrine Sørensdatter Martener. Kilde: Michael Axelsen, Danmark.
g.m. Anna Cathrine Holm.
1. Peder Holm Bruun dpt. 28/12-1753.
2. Engel Margrethe Bruun f. 1/9-1756.
3. Sara Dorthea Bruun dpt. 31/8-1759.
Bruker ca. 1754.

F.f. Captain Bruun og frue Anna Cathrines Peder Holm: Hr. Major Lutzow, forvalter Bomhoff, Monsr. D. Altenburg, N. Knub, Præstinde Suckow, Jomfrue Margrethe Bomhoff.
F.f.
Hr. Capitain Axel Severin Bruun og frue Anna Cathrine Holms Engel Margrethe: Hr. Lieutnant Jacob Hals, forvalter Søren Bowman, Thomas Bowman, Madame Maria Bomhoff, Jomfrue Karen Bowman.
F.f. Capitain Axel Severin Bruuns og Anna Catharine Holms Sara Dorothea: Forvalter Engelbert Bomhoff, Didrich von Capelen, Forvalter Bowman, Forvalter D. Altenburg, Madame Dorothea Maria Holm, Frøken Metthe Sophia Budde.

      Fra "Militærbiografier" 1662 - 1814 (Olai Ovenstad - 1948).
      Norsk Slektshistorisk Forening - Oslo.

Oberst
Kaas.
Bruker etter 1754-1755. 

Denne Kaas kan ikke sees å ha fått barn i Holla. Han kan heller ikke sees å ha vært fadder i noen barnedåp her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 266. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nilsmund Ellingsen til foged Anders Rougtved for 1600 rdl, dat. 25. Januar, thinglæst 11. Februar 1757."

Fogd, bonde, kammerråd
Andreas Thøgersen Rougtved (Andreas Rougtved) fra Willerup i Vendesyssel, N. Jylland i Danmark f. 19/10-1732 bg. 17/4-1814 på Romnes, s.a. forpakter Thøger Christensen Rougtved og Elisabeth Tostrup.
g1g ca. 1754 m. Marie Olsdatter Himmarck f. ca.1723 bg. 9/6-1773. "Frue Kammer-Raad Maria Rougtved, 50 Aar."
g2g i Skien 27/8-1775 m. Inger Zachariasdatter fra Skien dpt. 20/5-1746, d.a. borger Zacharias Simensen i Skien.
1. Elisabeth Catharina Rougtved f. 2/3-1756 i Nicolai sogn, Kjøbenhavn g. i Holla 13/10-1777 m. Hans Christophersen Blom. Se Lagmansgården i Gjerpen.
2. Sophia Christense Rougtved dpt. 26/3-1757 g.m. fogd Samuel Thornsohn. Se Søve.
3. Thøger Severin Rougtved dpt. 9/7-1758 bg. 13/6-1772. "Thøger Severin Rougtved, 14 Aar."
4. Hans Jørgen Rougtved dpt. 23/8-1759. Bodde i Skien og var kjøpmansborger der.
5. Christian Olaus dpt. 13/11-1762 bg. 28/1-1763. "Christian Olaus Rougtved, 13 Uger."
6. Andrea Marie Rougtved dpt. 22/11-1766 g.m. Folkman Arntsen Freck.
Barn i 2. ekteskap:
7. Maria Rougtved f. 1/10-1779 g.m. Hans Michael Halls.
Bruker 1755, eier 1757.

F.f. = Fadder for ...

F.f. Fogden Andreas Rugtved og Maria Himarchs Sophia Christence: Hr. Amptmand von Løwenhielm, Hr. Sorenskriver Christen Adderbech, Monsieur Hans Lind, frue Løvenhielms, Jomfrue Margrethe Bomhoff.
F.f.
Fogden Segnior Andreas Rougtved og Maria Himmarchs Thøger Severin: Søren Bowman, Monsieur D. Altenburg, Studiosus Christen Rougtved, Madame Dorothea Maria Holm, Jomfrue Karen Bowman.
F.f. Fogden Andreas Rougtved og Maria Himmarchs Hans Jørgen: Captain Bruun, Forvalter Bomhoff, Forvalter Bowman, Monsieur Mads Sørensen, Madame Maria Bomhoff, Jomfrue Maria Mannall.
F.f. Hr. fogden Rougtved og Madame
Maria Himmarchs Christian Olaus: Forvalter Hans Alstrup, Alexander Leopold Carlheim, Monsieur Mads Sørensen, Madame Ingebor Maria Salige Muuses, Jomfrue Anna Maria Barth.
F.f.
Hr. fogden Andreas Rougtved og Maria Himarchs Andrea Maria: Sognepræsten til Seude Hr. Christian Paus, Studiosus Monsieur Severin Kræfting, Monsieur Samuel Thornsen, Frøken Metthe Sophia Budde, Jomfrue Margrethe Wølner.
F.f. Hr. Kammer-Raad Rougtveds Maria: Signior Simon Zachariæsen, Signior Peder Rougtved, Monsieur Hans Rougtved, Madame Thornsohn, Jomfrue Blom.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Skifte 1814.

Andreas Rougtved var utdannet jurist og var fogd i Nedre Telemark og Bamble fogderier i tiden 1755 - 1814. Han overtok som fogd etter Peder Scavenius, som ble suspandert fra sin stilling av kongen. Han kjøpte V. Romnes i 1757. Han ble pensjonert i 1773. Deretter ble han titulert kammerråd.
Kilde: Artikkel i Hollaminner 2009, side 166  (Per Bernt Tufte).

Bilde av Romnes østre.

Hva var en fogd? (Også kalt fut).
Fogd er en tidligere norsk og dansk embedstittel knyttet til forvaltningen av fogderiene. Fogden var juridisk utdannet, hadde politimyndighet og påtalemyndighet. Han krevde også inn skatter og bøter i landdistriktene. Kilde: Wikipedia.

 

Kilde: Beskrivelser over Bratsberg Amt af Bartholomeus Herman Løvenskiold, Borgestad Gaard 1784. Trykket i gotisk. Originalspråk beholdt! (G.S.)
"Angaaende Holden Sogn med dets Annexers Beliggende (utdrag). (...) I dette Sogn boer fornemme Folk, Kammer-Raad Rougtvedt, før Stedets Foged, som afstod til sin Sviger-Søn nu værende Foged Hr. Samuel Thornson. Disse Tvende formedelst gode Egenskaber-bekiendte brave Mænd beboe de smukke Romnæss og Søve Gaarder; Præsten Hr. Garboe Sahl boer paa Holden Præste-Gaard; ved Jern-Værket Forvalter Muilterup (Mølderup!)  og ved Uhlefoss Sav-Brug Forvalter Gartner, alle gode Land-Mænd.
Og til et Beviis herpaa tiener de nyttige Indretninger Hr. Kammer-Raaden anvendt paa Romnæss Gaard, som bestaaer i disse Dele:
Siden 1756 haver denne virksomme Landmand, som den første her i Sognet anstillet den rette Slags Rydning, opsat over 400 Favne skiønne Steen-Gierder og opryddet af nye Jord til Ager 100de Favne Grøfter, hvoraf mange ere lukte og kan pløyes over, indelt den nye opryddede Jord i 9 smaae saa lige Parter som mueligt, haver deraf 3 til Ager, 3 til Eng og 3 til Sommer-Græsning.
Brugs-Maaden er for hver Afdeling, at den bruges kuns i 3 Aar til Ager mens i 6 Aar til Eng eller til Græsning, og derefter igjen til Ager, hvert Aar altsaa en Afdeling til Ager at optage, og ved at holde saa faae Creature, er Producten af Melke-Creaturerne 3 á 4 Gange saa stor som i almindelig Skov-Græsning og desuden dobbelt saa god. Han avler nu paa den Maade efter mindre Udsæd omtrent 100de Tønder Korn mere end det Han i de første Ejensdoms Aar avlede.

Note.
Denne gode Landmand haver indgivet her til dette Amts Landhusholdnings Selskab en Agerdyrknings, saa kaldet Catechismus, meget vel indrettet og forstaaelig for den almindelige Mand."


Kammerråd Andreas Roughtved lot oppføre en muret gravkjeller under gulvet i Romnes kirke til seg og sin familie.

Kilde: Holla I (Ytterbøe). Andreas Roughtveds legat.
"Andreas Rougtvedt skjenka et legat til Holla den 11. desember 1790, som bærer navnet hans og satte seg ved det et varig minne i Holla. Legatet var på 300 rd. og skulle bli stående i østre Romnes mot 1. pr. pant. Rentene skal deles ut hvert år til blinde, fattige og trengende enker i prestegjeldet. Rougtvedt døde i 1814 i den høye alder av 81 år."


Skipper, selveier
Amon Wille fra Danmark.
Eier 1814.

Amon Wille kjøpte denne gården av den gamle fogdens dødsbo. Han var i vid omkrets kjent som en god brennevinsbrenner. Da han ble eldre
oppførte han huset "Kveldro" på nabo-eiendommen og flytta dit. Samtidig solgte han gården til cand. jur. Hans Wessel.
(Kilde: Holla I - S. Ytterbøe).

Cand. jur., selveier
Hans Wessel
Eier 1835.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 266. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Wessel til Christoffer Kittilsen for 10.500 spd., dat. 27. Aug., thinglæst 7. Sept. 1853.

Agronom, selveier
Christoffer Kittilsen Klevar fra Sauherad.
Eier 1853.

Christoffer Klevar var utdanna agronom fra Landbruksskolen på Mæla i Gjerpen. Han bodde på Klevar i Sauherad.

Kilde: "Blåboka" (matrikkelgrunnlag) av 1866.
Gården var på 550 mål, for en større del av god beskaffenhet.
Husdyrhold: 4 hester, 29 kuer og 15 sauer. Furu- og granlast tilsalgs til årlig netto 60 spd.

S. Ytterbøe: "Halvor Olsen Stenningen dreiv Romnes i flere år for morbror sin, Kristoffer Jon Klevar."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 266. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr. 25 er udskilt, afholdt 17. Juni, Thingl. 16. Oct. 1890." Se Romnes 25 "Rumanes".
"Skjøde fra Kristoffer Kittilsen Klever til sønnen Torsten Kristoffersen for kr. 17.000.- , samt føderaad til sælgeren og hustru ..., dat 8. April, thingl. 15. Mai 1891."

Bonde, selveier
Thorsten Kristoffersen Romnes (tvilling) fra Klevar i Sauherad f. 9/4-1857 d. 14/11-1918.
Eier 1891.

Se tvillingbroren Ole Kristoffersen på Romnes(25) "Rumanes".

Kilde: Holla I - S. Ytterbøe (1975).
Thorsten Christoffersen bodde her på gamlegården, som han lot bygge om og modernisere. Ole Christoffersens hus ble satt opp under skogen mot nordvest. Her planta han en vakker og god frukthage, som ble en pryd for gården. Begge brødrene holdt eiendommene sine i utmerket drift og stand, til glede og eksempel for bygda. De var velkjente som fjøseiere og kvegoppdrettere. Brødrene tok virksomt del i styr og stell i bygda. Ole var i mange år medlem av direksjonen i Holla Sparebank. Thorsten døde plutselig under arbeidet sitt ute på åkeren den 14. november 1918. Han ble 61 år gammel. Ole døde i 1945 og ble 88 år gl.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 266. Digitalarkivet.
"Fuldmagt fra avdøde Thorsten Christoffersen Romnæs's samtlige arvinger, med attest av Thorhild Chr. Gaathaug, til Ole Chr. Romnæs til paa sine vegne at
udstede skjøde til O. H. Gaathaug paa dette brug og bnr. 4, dat. 8. April, tingl. 28. Juni 1919."

Bonde, selveier
Ole Halvorsen vestre Gaathaug f. 9/1-1853 d. 31/7-1934.
g.m. Torhild Kristoffersdatter fra Klevar f. 30/4-1860 d. 23/1-1938, d.a. Christoffer Kittilsen Klevar.
Eier 1919.

Denne familien bodde på V. Gåthaug i Sauherad.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 2, side 266. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole Halvorsen Gaathaug til sønnen Kristoffer Olsen paa dette brug, samt gnr 41 bnr 4, for kr. 33.000.-, dat. 27/12-1920, thingl. 12/1-1921."


Kristoffer Olsen Gaathaug (Kristoffer Gaathaug) fra V. Gåthaug i Sauherad f. 11/4-1886 d. 29/1-1971, s.a. Ole Halvorsen vestre Gaathaug.
Eier 1920. Ugift.

Kjersti Gaathaug f. 30/9-1881 d. 7/4-1952, var husbestyrinne for sin bror. De er begge gravlagt på Sauherad kirkegård.

Kristoffer Gaathaug sendte i 1947 en søknad til departementet om å få endre brukets navn fra Romnes til Rumanes. Dette ble invilget.

Nevøen med samme navn tok over gården i 1971.

Bonde, selveier
Kristoffer Gaathaug fra Romnes(25) f. 1949, s.a. Hans Gaathaug og Ingeborg f. Klever.
Eier 1971.

Hans bror Olav Gaute Gaathaug driver Romnes(25) "Rumanes".

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 41

24

Romnes - Rumanes

Torsten Kristoffersen (død for lenge siden!)

14 mark 08 øre 

 

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark, Bind II (Foyn forlag, Bø 2000). Etter oppgave fra gårdeier (utdrag).
Gården er på 190 dekar jord og 450 dekar skog. Eieren leier i tillegg jord av Niels Cato Aall på Ulefos Hovedgaard 42/1. Han driver med korndyrking og moreller (på 4 dekar). Utenom gården jobber han med regnskapsføring. Melkekyr ble det slutt med her i 1940-åra. Det kom traktor til gården mot slutten av 1930-tallet. I dag er her 2 traktorer, korntørke og en halv part i en skurtresker. I tunet står et gammelt våningshus, som ble ombygd rundt 1910, et bryggerhus, en låve fra 1890-åra og ei smie.
En rekke gravhauger i området. blant dem en ganske stor gravhaug rett bak driftsbygningen, som antagelig er fra bronsealderen, tyder på meget gammel bosetning.


Romnes bnr 24.
Kart fra Skog og Landskap 2017.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Romnes 25 - Rumanes 25
Gnr 41 - bnr 25. Østre øvre. Utskilt fra Ø. Romnes.

/
Romnes østre bnr 25. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2000).

Adresse 2022: Romnesv. 98, Ulefoss.

Dette er den andre halvparten av den gamle fogdegården og er den største gården i Romnes-bygda.

Denne gården ble utskilt fra Ø. Romnes 24 i 1890.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Panteregister nr. VII 2, side 267. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Kristoffer Kittilsen Klevar til sønnen Ole Kristoffersen for kr. 17.000.- og halvdelen av føderaad til sælgeren og hustru iflg. samtidig thinglæst føderaads-
brev, dat. 8. April, thingl. 15. Mai 1891."

I
denne eienommen fulgte også husmannsplassene Deila og Deilsbakke.

Bonde, selveier
Ole Kristoffersen Romnes (tvilling) fra Klever i Sauherad f. 9/4-1857 d. 1/3-1945, s.a. Christoffer Kittilsen Klever.
Eier 1891.

Gravlagt på Sauherad kirkegård.

Ole Chr. Romnes var ugift. Han drev gården ved hjelp av tjenestefolk.
Gunhild Olsdatter Vihus f. 1841 i Sauherad var "husbestyrinde" her under folketellinga 1891 og i 1900.

Kilde: Holla I (1975).
Tvillingbroren Thorsten Christoffersen bodde på gamlegården, som han lot bygge om og modernisere. Ole Christoffersens hus ble satt opp under skogen mot nordvest. Her planta han en vakker og god frukthage, som ble en pryd for gården. Begge brødrene holdt eiendommene sine i utmerket drift og stand, til glede og eksempel for bygda. De var velkjente som
fjøseiere og kvegoppdrettere. Brødrene tok virksomt del i styr og stell i bygda. Ole var i mange år medlem av direksjonen i Holla Sparebank. Thorsten døde plutselig under arbeidet sitt ute på åkeren den 14. november 1918. Han ble 61 år gammel. Ole døde i 1945 og ble 88 år gl.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Panteregister nr. VII 2, side 267. Digitalarkivet.
"Forliksbrev, hvorved Ole Chr. Romnes har paalagt sig at opføre det nedfaldende gjære langs den gamle hovedvei, mot at nuværende og efterføgende eiere av Romnæs -
Mastebakke forpligter sig til at vedlikeholde samme, dat. 18/5-1935, tinglyst 28/6-1935."
"Skylddelingsforretning, afholdt 3/10-1936, hvorved til Sannes og Romnes Indremisjonsforening er utskilt bnr 54 "Emaus" av skyldmark 0,02, dat. 24/10, ref. 6/11-1936."

"Skjøte fra Ole Chr. Romnes f. 1857 til Hans Gaathaug f. 5/2-1896 herpaa og bnr. 4 for kr. 60.000.- hvorav for løsøre kr. 26.867,70, dat. 13/10-1936, ref. 9/1-1937." 

Bonde, selveier
Hans Gaathaug fra V. Gåthaug i Sauherad f. 5/2-1896 i Sauherad d. 3/6-1990, s.a. Olav Halvorsen Gaathaug og Torhild Kristoffersdatter Klevar.
g.m. Ingeborg Klevar f. 8/3-1910 d. 1/12-1989.
1. Olav Gaute Gaathaug f. 1947. Overtok gården.
2. Kristoffer Gaathaug f. 1949. Se Ø. Romnes(24).

De gamle her er gravlagt på Romnes kirkegård.

Hans Gaathaug søkte departementet i 1947 om å endre bruksnavnet fra Romnes til Rumanes. Dette ble innvilget.
Rumanes er et navn som ble brukt på matrikkelgården Romnes i ei jordebok fra 1398. Aldri siden.

Bonde, selveier
Olav Gaute Gaathaug
herfra f. 1947.
Eier 1966.

Se hans bror Kristoffer Gaathaug på Romnes(24).

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark, Bind II (Foyn forlag, Bø 2000). Etter oppgave fra gårdeier (utdrag).
Gården er på 125 dekar jord, 550 dekar skog og 125 dekar med golfbane. 130 dekar jord leies i tillegg av Ulefos Hovedgaard 41/1. Det blir drevet kornproduksjon. Det ble slutt med melkekyr i 1952. Traktoren kom året før. I dag er her en traktor samt en annnen traktor og en skurtresker i sameie med Kristoffer Gaathaug på 41/24. I tunet står våningshus, bryggerhus og låve, alle fra 1900, smie og redskapshus, begge fra 1910 og garasje fra 1975.Romnes bnr 25.
Kart fra Skog og Landskap 2017.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Nyhus
Gnr 41. Lå under gammelt løpenr. 185a.

Gammel husmannsplass/ boplass under Romnes. Nedlagt som husmannsplass for mange år siden.

Arbeider, husmann
Peder Pedersen Nyhuus f. ca. 1680 d. ca. 1739.
g.m. Anne Evensdatter f. ca. 1684 bg. 27/8-1760. "Anna Evensd. Nyhuus, 76 Aar."
1. Karen Pedersdatter f. ca. 1715 g.m. Christen Pedersen. Se nedenfor.
2. Maria Pedersdatter dpt. 20/3-1718.
3. Kirsti Pedersdatter f. ca. 1725. Ikke døpt i Holla.
4. Anna Pedersdatter dpt. 12/8-1731 g.m. Gunder Johannesen. Se Berget under Prestegården.
Br. i 1739.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Pedersen Tindholt og Anna Evensdatters Maria: Lars Tindholt, Christen Langeland, Ingebor Skiørholt, Anna Holten og Ingeborg Jacobsd.
F.f.
Peder Pedersen og Anne Evensdatters Anne: Svenke Sandnæs, Niels Thomasen, Anders Nielsen, Lisbet Clemetsd., Aase Tygesd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien bodde tidligere på Tinholt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Skifteprotokoll 1736 - 1740, side 296a - 297a.
Sted: Nyhuus under V. Romnæs - 1739.
Peder Pedersen, død.
Arvinger Enken Anne Evensdtr. og Børn:
1. Kari Pedersdtr. 23 Aar.
2. Mari Pedersdtr. 22 Aar.
3. Kirsti Pedersdatter 14 Aar.
4. Anne Pedrsdtr. 9 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Tillegg av Leif Biberg Kristensen: Verge for enka: Gunlick Larsen.
Formynder for Kari og Mari: Morbroren Halvor Ewensen.

Arbeider, husmann
Christen Pedersen Nyhuus f. ca. 1714 bg. 10/10-1793. "Christen Pedersen Nyhuus, 79 Aar."
g1g i Holla 3/10-1745 m. Karen Pedersdatter herfra f. ca. 1715 bg. 23/12-1760. "Karen Pedersd. Nyhuus, 45 Aar 4 Mnd. 18 Dage."
g2g i Holla 3/10-1762 m. Maren Olsdatter fra Gravningen(1) under Sannes nedre dpt. 24/6-1738, d.a. Ole Ledvorsen Gravningen.
1. Peder Christensen dpt. 7/8-1746. Bodde i Vasdalen under Dal i Solum (Dalsbygda).
2. Anders Christensen dpt. 22/9-1748. Se Vasdalen i Valebø.
3. Ole Christensen dpt. 14/7-1754. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
4. Anna (tvilling) dpt. 11/9-1763 bg. 2/10-1763. "Anna Christensd. Nyhuus, 3 Uger."
5. Karen (tvilling dpt. 11/9-1763 bg. 2/10-1763. "Karen Christensd. Nyhuus, 4 Uger."
6. Karen Christensdatter dpt. 11/8-1765 g.m. Harald Svennungsen. Se Teksle.
Bruker ca. 1748.

F.f. Christen Pedersen Killingkaaven og Kari Pedersdatters Peder: Anders Pedersen KillingKaaven, Peder Holtet, Anna Holtet, Kirsti Pedersd., Birthe Gunnersd.
F.f. Christen og Kari Nyehuuses Anders: Lars Sannæs, Gullich Schougen, Anders Killingkoven, Birthe Schougen, Kari Pedersd.
F.f. Christen Nyhuus og Karen Pedersdatters Ole: Jacob Rommenæs, Gunder østre Rommenæs, Peder Nielsen Wrk., Karen Rommenæs, Anna Pedersd. Nyhuus.
F.f. Christen Nyhuus og Maren Olsdatters 2de børn Anna. (og Karen): Tyge Gravning, Michel Svennumsen, Maren øvre Sannes, Aasil Usterud.
F.f. Christen Nyhuus og Maren Olsdatters 2de børn (Anna og) Karen: Jens Graver, Johannes Graver, Anders Usterud, Anna Præstegaarden, Kirsten østre Rommenes.
F.f. Christen Nyhuus og Maren Olsdatters Karen: Jens Graver, Johannes Graver, Tyge Gravningen, Aasill Usterud, Anna Pedersd. Berget.


Deres første barn ble født på Killingkåven under Solberg i Ytre Valebø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Skifteprotokoll 1761 - 1764, side 353a - 353b.
Sted: Nyehuus under Rommenæs i Hollen - 1761.
Karie Pedersdtr. død.
Arvinger Enkemanden Christen Pedersen og Børn:
1. Peder Christensen 15 Aar.
2. Anders Christensen 13 Aar.
3. Ole Christensen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Arbeider, husmann
Ole Christensen Nyhuus herfra dpt. 14/7-1754 d. 29/4-1830 på Nyhus, 77 år.
g. i Holla 11/6-1773 m. Aasild Johannesdatter fra Ullevika(4) under Sannes nedre dpt. 20/3-1740, d.a. Johannes Johannesen Uhlevig.
1. Gunhild Olsdatter dpt. 4/11-1772 g.m. Ole Torgrimsen. Se Herregården under Prestegården.
2. Christen dpt. 23/4-1775 bg. 30/7-1775. "Christen Olsen Nyhuus, 10 Uger."
3. Christen Olsen dpt. 17/11-1776. Se nedenfor.
Bruker ca. 1790.

F.f. Et Uægte barn Gunnill. Faderens navn er Ole Christensen Nyhuus, Moderen er Aasill Johannesdatter Ullevig: Anders Tvara, Peder Gravningen, Ole Ullevig, Agatha Steensholt, Anna Tygesd. Nyhuus.
F.f.
Ole Nyhuus og Aasill Johannesdatters Christen: Anders Tvara, Johannes Ullevig, Ole Ullevig, Anna Berget, Berthe Jonsd. Romenes.
F.f. Ole Nyhuus og Aasill Johannesdatters Christen: Anders Tvara, Gunder Berget, Johannes Rommenes, Helge Ullevig, Asber v. Rommenes.

Arbeider, husmann
Christen Olsen Nyhuus herfra dpt. 17/11-1776 d. 9/5-1831 på Nyhus, 54 år gml.
g. i Holla 28/5-1801 m. Karen Nilsdatter (Kari Nilsdatter) fra M. Namløs(5) dpt. 11/9-1774 d. 28/8-1852 på Nyhus av "Brystsvaghed og Alderdom", 78 år gml., d.a. Nils Olsen Namløs.
1. Ingeborg Christensdatter f. 9/3-1803 g.m. møller Svend Hansen. Se Familie 3 - Sagene 1835.
2. Aaste Christensdatter f. 19/1-1805 g.m. Hans Bentsen Hølen. Se Familie 5 - Sagene 1835.
3. Maren Christensdatter f. 2/12-1808 g.m. snekker Peder Severin Pedersen Dahl. Se Kjønodden under Romnes.
4. Anne Christensdatter f. 2/11-1811 d. 30/6-1833 på Nyhus, 21 År gml. Bodde hjemme.
5. Ole Christensen f. 28/12-1814. Se Familie 4 - Tuftehagen 1865.

F.f. Christen Olsen i Helgen og Karen Nielsdatters Ingeborg: Helge Berget, Gunild Olsd. (+ foreldrene?).
F.f. Christen Olsen Nyhuus og Karen Nielsdatters Aaste: Niels og Ole Olsen, Ole Lykken, Karen Mastebakken, Anne Ødegaarden.
F.f. Christen Olsen Nyhuus og Karen Nielsdatters Maren: Ole Nyhuus, Niels Mastebakken, Johannes Nielsen, Gunild Herregaarden, Anne Skougen.
F.f. Christen Nyhuus og Karen Nielsdatters Anne: Ole Nielsen Namløs, Ole Herregaarden, Halvor Skouen, Marie Christensd. Namløs, Anne Christensd. Skouen.
F.f.
Huusmand Christen Olsen Nyhuus og Karen Nielsdatters Ole: Gunnil Herregaarden, Anne Skouen, Christen Helgen, Niels Mastebakken og Anders Romnæs.
 

Christen Olsen Nyhuus ble far til et barn før han gifta seg. Barnet døde tidlig i Borgeskauen i Gjerpen.

F
ødt på Brenne i Valebø, døpt i Holla 24/11-1798. "Et uægte Barn kaldet Christine. Moderen er Marthe Marie Olsd. Brenne. Til Barnefader blev udlagt Christen Olsen Nyehuus. Faddere: Sivert Brenne, Torgrim Brenne, Søn Arve Torgrimsen, Ambor Pedersd. Brenne, Karen Sivertsd. Brenne."
Bg. i Gjerpen 7/8-1799. "
Et uægte pigebarn Christine, født i Holden og dødt paa Vestre Borge 3/4 Aar. Moderens navn anmeldtes Marthe Maria Olesdatter.
Faderens navn Christen Olessøn under Rommenæs."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Skifteprotokoll 1841 - 1852, side 388a - 389a.
Sted: Nyhuus under Romenæs i Hollen. - 1852.
Enken Kari Nilsdtr. død 28/8-1852.
Arvinger: Børn.
1. Ole Christensen. Myndig.
2. Mari Christensdtr., enke efter Snedker Petter Dahl, myndig.
3. Ingeborg Christensdtr. død. Har vært g.m. Svend Hansen. Bor i Laurvig.
    a. Anne Svendsdtr. g.m. verksarb. Gunder Olsen i Uhlefos.
    b. Kari Svendsdtr. 22 Aar. Tiener hos klokker Dahl paa Søve.
4. Aaste Christensdtr. Død for flere aar siden, var g.m. Saugmester Hans Bentsen ved Uhlefos Saugbrug.
    a. Bent Hansen Saugerne. Myndig.
    b. Niels Hansen Saugerne 17 Aar.
Verge for Kari Svendsdtr. Slægtningen Niels Michael Nielsen Romnæs.
Verge for Niels Hansen Saugene. Oldermanden Niels Bentsen Saugerne.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.Maler, rosemaler, husmann med jord
John Ingulsen fra Haugen under Smedsvålen, Sauherad dpt. 3/7-1814 d. 5/4-1895 på "Sannæskaasene", av "Mavebetændelse", 81 år gml., s.a. Ingul Hansen og Dordi Jonsdatter Voltveit.
g1g i Sauherad 2/11-1843 m. Liv Bjørnsdatter fra Hem i Sauherad f. 4/4-1819 d. 11/11-1879 på Kåsene av "Tæring", 60 år gml., d.a. gårdmann Bjørn Hansen Hem og Thone Olsdatter.
g2g i Solum krk. 26/9-1880 m. enke Martine Tomine Mathisdatter fra Gravklev i Solum f. 14/11-1847, d.a. kirketjener Torsten Mathias Torstensen Gravklev.
Forlovere: "Mathis Thorstensen og Even Aanesen, begge fra Gravklev."
Bruker i 1865.

Maler John Ingulsen er registrert innflytta fra Sauherad til Romnes våren 1852. Liv Bjørnsdatter er registret innflyttet fra
Sauherad til Romnes samtidig. De var allerede gift før de kom hit, selv om det ikke var nevnt.

Andre til huset i 1865.
Læredreng Tollef Tollefsen f. ca. 1842 i Sauherad.
Tjenestepike Kjersti Hansdatter f. ca. 1844 i Sauherad.

De kjøpte plassen "Kåsene" under Sannes øvre og flytta dit i 1870. Se Kåsene under Sannes øvre.

Kjører for lensmannen, forpakter
Ellef Tolfsen fra Hyllemyr under V. Dal i Melum, Solum prestegjeld f. 4/2-1820, s.a. Tolf Andersen Hyllemyhr.
g.m. Karen Anne Hansdatter fra Melum f. 1822.
1. Anne Marie Ellefsdatter f. 1851 i Melum. "Hjælper forældrene" i 1875.
2. Theodor Ellefsen f. ca. 1854 i Melum. Kjører (vognmann) i 1875.
3. Karl Edvard Ellefsen f. ca. 1864 i Melum.
4. Severin Ellefsen f. ca. 1868 i Melum.
Bruker i 1875.

Kreaturhold i 1875:
Ellef Tolfsen: 1 Hest, 2 kuer, 4 sauer, 1 gris.
Theodor Ellefsen: 1 hest.

Fløtningsformann, forpakter med noe jord
Johannes Jørgensen fra Eidsberg i Østfold f. 1850.
g.m. Anne Oline Jørgensdatter fra Eidsberg f. 1848.
1. Ole Johannesen f. 1876 i Eidsberg. "Elev ved Privat Middelskole i Ulefos".
2. Maria Karoline Johannesdatter f. 1880 i Gjerpen(?).
Bruker i 1891.

Losjerende: Dagarbeider ved fløtningen Kristian Johannesen fra Eidsberg i Østfold f. 1866 i Eidsberg.
 

Bostedet Nyhus under Romnes ble sletta før folketellinga 1900.
 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Kaste
Gnr 41 - bnr 12. Gammelt løpenr. 183b.

Gammel husmannsplass under V. Romnes. Til tider bebodd av 2 familier.

Skyldsatt fra Romnes(8) ved skylddelingsforretning tinglyst 1851.

Landskyld 1886: 2 mark 45 øre.

Beboere under Romnes.
Under folketellinga 1801 var det 8 bebodde husmannsplasser under Romnes. Kun få av plassene er nevnt med navn. Kirkebøkene kan, i de fleste tilfeller, gi oss svar på hvor de forskjellige husmenn bodde. Kirkebøker, folketellinger, manntall, panteregister og, ikke minst, skifter er derfor blant mine kilder for å holde dette på plass. G.S.


Arbeider, husmann
Anders Torsen Kaste fra Omtvedt d. før 1712, s.a. Thor Olsen Omtvet og Ingeborg Tygesdatter.
g.m. N.N.
1. Maren Andersdatter g.m. Ole Anundsen. Se Huset under Værstad.


Arbeider, husmann
Thore Gunnesen Kaste fra Gamle Sannes nedre f. ca. 1652 d. ca. 1714 (skifte), s.a. Gunne Gunnesen Sannes III.
g. ca. 1689 m. Guro Tolfsdatter f. ca. 1662, d.a. Tolf NN og Kirsti Tygesdatter d.e. fra Vipeto nedre. Se gul ramme der.
1. Gunne Thoresen f. ca. 1690.
2. Nils Thoresen f. ca. 1692.
3. Tollef Thoresen f. ca. 1693 bg. 28/3-1763 i Skien. "Tollev Smed, 69 Aar gml." Tollef var smed i Skien.
4. Pernille Thoresdatter f. ca. 1695. Død på Tveitan i Lunde i 1780. Hun var gift tre ganger. Se "Lunde Herad med Flaabygd" (Stranna) side 104.
5. Peder Thoresen Kastet f. ca. 1695. Se nedenfor.
6. Thomas Thoresen f. ca. 1698 g1g i Holla 1736 m. Aaste Gundersdatter. Bodde på Skårdal i Lunde. Thomas g2g i Lunde m. Aaste Sveinungsdatter Funnemark. Se "Lunde Herad med Flaabygd" (Stranna) side 123.
7. Hans Thoresen f. ca. 1700 g. i Skien 15/11-1742 m. Maren Christophersdatter. Han var smed i Skien.
Bruker i 1689.

Kilder: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 23 - 2009), skifter og manntallet av 1665.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 301a - 302a.
Sted: Kaste under Romnæs vestre - 1714.
Tore Gunnessen, død.
Arvinger: Enchen og Børn:
1. Gunne Toresen.
2. Niels Toresen.
3. Tollef Toresen.
4. Peder Toresen.
5. Thommas Toresen.
6. Hans Toresen.
7. Pernille Toresdatter.
Alle umyndige.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Guro Tolfsdatter ble g2g med Peder Sveinungsen. De bodde på Skårdal i Lunde.

Arbeider, husmann
Peder Thoresen Kaste herfra f. ca. 1695 bg. 13/6-1728. "Peder Toresen Kasted, 33 Aar."
g. i Holla 14/10-1725 m. Kirsten Svennungsdatter fra Fosse f. ca. 1696, d.a. Svennung Haraldsen Fosse.
1. Thore Pedersen dpt. 23/9-1725.
2. Maren Pedersdatter f. ca. 1727 (Ikke funnet døpt i Holla).
Bruker ca. 1714.

Dette ekteparet ble trolovet i Lunde kirke.

F.f. Peder Toresen og Kirsten Svennungsdatters Tore: Haral Søve, Peder Skordal, Svennung Svennungsen, Birte Gundersd., Karen Borgen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1727 - 1736, side 61b - 63a.
Sted: Kaste under Rommenæs Vestre - 1729.
Peder Thoresen død, Arvinger:
Enken Kisti Svenungsdtr. og Børn.
1. Thore Pedersen 2 aar.
2. Mari Pedersdtr. 2 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Kirsten Svennungsdatter ble g2g 7/2-1734 med Ole Jonsen ved Sagene.

Arbeider, husmann
Torbjørn Svendsen
f. ca. 1707.
Bruker av Kaste i tiden 1736 - 1740. Se Odden under Eie øvre.

Kobbersmed, husmann
Jon Helliksen f. ca. 1760.
g. i Kragerø 7/8-1787 m. Thore Bjørnsdatter f. ca. 1765.
1. Anne Helene Jonsdatter f. ca. 1790.
2. Andrea Severine Jonsdatter f. ca. 1792.
3. Hellik dpt. 5/12-1795 i Kragerø.
4. Karen Golene Jonsdatter f. ca. 1796.
5. Live Severine Jonsdatter f. 25/4-1800 i Holla.
Bruker i 1800.

F.f. Kaaber Smed Jon Hellichsen og Thora Biørnsdatters Live Severine: Isaac Holtet, Halvor Pedersen Romenæs, Halvor Isaacsen Holtet, Kirsten Halvorsd. Holtet, Maren Pedersd. Romenæs.


Flåtemann, husmann
Rasmus Olsen fra Hammerstad under Romnes f. 21/1-1836, s.a. Ole Torkelsen Hammerstad.
g. i Holla 3/12-1858 m. Anne Thorsdatter fra Plassen under Baksås f. 1837, d.a. Thor Hansen Pladsen.
Forlovere: "
Ole Gundersen Romnæs og Peder Gundersen Romnæs."
1. Ole Rasmussen f. 27/3-1859.
2. Thor Rasmussen f. 27/9-1861.
3. Hans f. 17/12-1863.
4. Hans Theodor Rasmussen f. 14/4-1867.
5. Inger Thomine Rasmusdatter f. 9/8-1869.
6. Karen Marie Rasmusdatter f. 4/10-1872.
Bruker 1858.

F.f. Rasmus Olsen Kastet under Romnæs og Anne Thorsdatters Ole: Ingebor Jensd. Qværndokken, Anne Kirstine Nilsd. Romnæs, Andreas Gundersen Slettekaas, Thor Hansen Pladsen, Torkel Olsen Slettekaas.
F.f. Flaademand Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters
Thor: Kirsten Nilsd. Qværndokken, Maria Thomasd. Kastet, Ole Tolvsen Qværnodden, Thor Hansen Pladsen, Torkel Olsen Kastet.
F.f. Inderst Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters
Hans: Anne Kirstine Nilsd. Qværnodden, Inger Maria Pedersd. Romnæs, Ole Gundersen Qværndokken, Peder Pedersen Sannerholt, Peder Pedersen Romnæs.
F.f. Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters
Hans Theodor: Svanoug Thorsd. Evjen, Inger M. Pedersd. Quærnodden, Ole Gundersen Quærndokken, Lars Nilsen Evjen, Peder Østensen Kastet.
F.f. Flaademand Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters
Inger Thomine: Maria Nilsd. Qværnodden, Ingebor Gundersd. Heisholt, Ole G. Qværnodden, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Vrk.
F.f. Flaademand Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters
Karen Marie: Gunnild Maria Halvorsd. Sagbr., Kari Hansd. Præstegaarden, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Skottet, Hans Olsen Orekaasen.

("Kastodden" i 1867)

Sagarbeider, husmann
Bent Hansen fra Sagene f. 2/9-1826 d. 23/6-1861 på Kastet "ved Saugbruget", s.a. Hans Bentsen Hølen. Se Familie 5 - Sagene 1835.
Se familie 13 - Sagene 1845.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 254. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Gundersen til Nils Nilsen for 550 Spd., dat. 12., thinglæst 13. Mai 1851."

Småbruker, tømmerfløter, selveier
Nils Nilsen Kaste fra Sagene f. 27/6-1826 d. 14/4-1901, 75 år gml., s.a. Nils Bentsen. Se Familie 7 - Sagene 1822.
g. i Holla 17/11-1853 m. Karen Maria Halvorsdatter fra M. Jøntvedt f. 12/12-1832 d. 1/5-1916, d.a. Halvor Evensen Jøntvedt.
Forlovere: "Saugmand Thron Pedersen og Bent Nilsen Stenstad."
1. Tomine Nilsdatter f. 28/3-1854. g.m. Gullik Halvorsen Kastet. Se Kastekåsa(16).
2. Aslaug Nilsdatter f. 20/11-1855 g.m. Ole Jørgensen Sannæs. Se Sandnes øvre(5).
3. Hanna Nilsdatter f. 13/2-1858 g.m. Peder Halvorsen Baksaas. Se Baksås(4).
4. Anne Nilsdatter f. 17/12-1859 g.m. handelsmann Tron Johnsen Vale. Bodde flere steder, bl.a. Seljord og på Ulefoss. Se S. Vale(2) i Valebø.
5. Nils Nilsen f. 3/4-1862.
6. Karen f. 10/2-1864 d. 25/3-1866. "
Døde nogle Timer efter at være forbrændt ved at falde i et Kar med ophedet Vand."
7. Halvor Nilsen Kastet f. 16/2-1866. Overtok eiendommen.
8. Karen Nilsdatter d.y. (tvilling) f. 29/4-1869 g.m. herredskasserer Kristen Andreas Kristensen Tufte. Se Tufte(2).
9. Nicoline (tvilling f. 29/4-1869.
10. Nikoline Nilsen Kaste (tvilling) f. 7/12-1871 d. 27/1-1954.
11. Thea (tvilling) f. 7/12-1871 d. 6/4-1873 på Kaste, 1 1/2 år gml.
12. Thea Nilsen Kastet f. 15/7-1874. Til Heisholt.
Eier 1851.

F.f. Flaademand Nils Nilsen Kastet under Romnæs og Karen Maria Halvorsdatters Thomine: Ambor Nilsd. Saugbr., Aslaug Jørgensd. Helgen, Bent Nilsen Steenstad, Harald Gundersen Olsbrygge, Peder og Anders Nilsen Saugbr.
F.f. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters
Asloug: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Karen Bentsd. Saugbr., Harald Olsbrygge, Anders Nilsen Saugbr., Peder Nilsen og Johannes Nilsen Saugbr.
F.f. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters
Hanna: Sevrine Halvorsd. Romnæs, Karen Bentsd. Saugbr., Hans Rasmusen Vrk., Jens Johnsen Hagen, Peder Nilsen Saugbr., Nils Johannesen Saugbr.
F.f. Nils Nilsen Kastet under Romnæs og Karen Maria Halvorsdatters
Anne: Aaste Nilsd. Vrk., Asloug Evensd. Gjedeboen, Jens Johnsen Hagen, Even Halvorsen Gjedeboen, Anders Nilsen Romnæs, Johannes Nilsen Saugbr., Peder Nilsen Slettekaas.
F.f. Flaadem. Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters
Nils: Maria Johnsd. Gjedeboen, Asloug Evensd. ditto, Anders Nilsen Romnæs, Hans Rasmussen Vrk., Andreas Rasmussen Ringsevje, Johannes Nilsen Saugbr.
F.f. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters
Karen: Asloug Halvorsd. Olsbrygge, Asloug Evensd. Jetteboen, Bent Nilsen Stenstad, Even Halvorsen Jetteboen, Peder Nilsen Slettekaas, Johannes Nilsen Saugbr.
F.f. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatters
Halvor: Amborg Nilsd. Saugbr., Asloug Andersd. Vibeto, Anders Nilsen Romnæs, Hans Rasmussen Vrk., Even Halvorsen Jetteboen, Johannes Nilsen Saugbr.
F.f.
Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Halvorsdatters Tvillinger Karen: Karen Bentsd. Hammerstad, Asloug Evensd. Kaasa, Bent Nilsen Steenstad, Even Halvorsen Gjedeboen, Halvor Halvorsen Holten.
F.f. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Halvorsdatters Tvillinger Nicoline: Thomine Nilsd. Kastet, Karen Jensd. Hagen, Hans Rasmussen Vrk., Jørgen Johnsen Vale, Rasmus Hansen Ulefos.
F.f. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Halvorsdatters Tvillinger Nicoline: Severine Halvorsd. Romnæs, Anne Pedersd. Hollen, Even Halvorsen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge, Gunder Haraldsen ditto.
F.f. Flaademand Nils Nilsen Kastet og Karen Halvorsdatters Tvillinger Thea:
Tomine Nilsd. Kastet, Asloug Nilsd. Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Johannes Nilsen Slaaen, Barnets Fader.
F.f.
Nils Nilsen Kastet og Karen Halvorsdatters Thea Marie: Asloug Evensd. Kastet, Hanna Nilsd. Kastet, Abders Nilsen Kastet, Peder Nilsen Hammerstad, Ole Jørgensen Sannæs.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 254. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 16 er udskilt, afholdt 31. Aug., thinglæst 13. October 1865." Se Kastekåsa(16).

Kreaturhold i 1875: 1 hest, 3 kuer, 1 gris.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 254. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 28 er udskilt, afholdt 8., thingl. 12 Juni 1895."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 254. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 29 er udskilt, afholdt 7. Aug., thingl. 6. October 1896."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 254. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Nils Nilsen Kastet, hvorved dette brug for kr. 8.000, er udlagt sønnen Halvor Nilsen, dat. 5., thingl. 6. Sept. 1902."

Småbruker, skysstasjonsdriver i Seljord, selveier
Halvor Nilsen Kastet herfra f. 16/2-1866 d. 8/7-1938 i Seljord.
g.m. Julie Margrethe Johansen fra Venstøp(2) i Gjerpen f. 5/2-1870 i Skien d. 20/5-1951 i Seljord, d.a. justisvaktmester Jens Johansen.
1. Hjalmar Nilsen Kastet f. 19/7-1892. Overtok Kastet.
2. Bjarne Nilsen f. 2/10-1895 d. 21/2-1971 g.m. Ragnhild Windsvoll f. 3/10-1909 d. 1/3-1999. Bodde på Nordgarden i Seljord.
3. Nils Nilsen f. 22/2-1899 d. 14/2-1974 g.m. Aslaug Svenseid f. 16/3-1912 d. 5/6-1989. Bodde i Lunde.
4. Jens Nilsen f. 9/9-1901 d. 8/10-1972 g.m. Elise Noraberg f. 1/8-1903 d. 25/7-1990. Forpakta Kastet noen år. Bodde på Ulefoss. Gravlagt på Kronborg nye.
5. Karen Nilsen f. 28/4-1904 d. 4/6-1990 g.m. Hans Hjartsjø f. 15/6-1909 d. 23/11-2001. Bodde på Uvås i Hjartdal.
6. Halvor Nilsen Hvalen f. 22/4-1907 d. 21/5-1972 g.m. Mari Hvalen f. 19/1-1916 d. 10/2-1991. Bodde på Hvalen i Svenseid i Lunde.
7. Hilmar Nilsen f. 22/5-1911 d. 11/7-1970 g.m. Bergit Jore f. 27/3-1917 d. 5/4-2003. Bodde på Jore i Seljord.
Eier 1902.

Halvor Nilsen forpakta bort Kastet, mens han i over 50 år drev hotell og skysstasjon i Seljord. Alle barna ble født i Seljord.
Julie Margrethe var søster til den kjente polfareren Hjalmar Johansen i Bratsbergg. 13 på Kleiva i Skien.
Julie og Halvor Nilsen er gravlagt i Seljord.

Småbruker, arbeider, forpakter
Jens Nilsen herfra f. 9/9-1901 d. 8/10-1972.
g.m. Elise Noraberg f. 1/8-1903 d. 25/7-1990.

Jens var forpakter av Kastet noen år. Flytta siden til Ulefoss.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 254. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 14, tingl. 31 juli 1920, hvorved til Gustav Gulliksen er utskilt bnr 36 Kastets Brug av skyld 11 øre."

Hjalmar Nilsen Kaste herfra f. 19/7-1892 d. 8/4-1986.
g.m. Anne Brudevold fra Sauland i Hjartdal f. 13/8-1896 d. 9/10-1969.
1. Astrid Nilsen g.m. Thor Ingebretsen. Bodde på Notodden.
2. Aagot Nilsen g.m. kjøpmann Leif Kasin. Bodde i Skien.
3. Halvor Nilsen f. 1931 g.m. Karin Gusstafsson fra Gøteborg. Han ble sivilingeniør. Bodde i Oslo.
Eier 1940.

Det ble inntil 1963 utskilt en rekke hustomter fra denne eiendommen.

Se Hustomter


Eiendommer under Romnes ifølge matrikkelen 1886:

Lnr. 183b = bnr 12 Kastet. Nils Nilsen.
Lnr. 183c = bnr 13 Sannerholt. Nils Klemmetsen.
Lnr. 183d = bnr 14 Kverndokken. Ole Gundersen.
Lnr. 183e = bnr 15 Kastekaasa. O. Kallems enke.
Lnr. 183f = bnr 16 Strandkaasa. ditto.
Lnr. 183g = bnr 17 Strandkaasa. Johannes Nilsen.
Lnr. 183h = bnr 18 Hammerstadkaasa. Peder Nilsen.

 

 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Kastekåsa 15 - Sannerholtkastet
Gnr 41 - bnr 15. Gammelt løpenr. 183e. Skyldsatt som eget bruk i 1861.

Bosted under Romnes (sist: Peder Gundersen Romnæs).

Beliggenhet.
På vestre side av Fylkesvei 36 med god utsikt ut over Norsjø. Under folketellinga 1875 kalt "Sannerholtkastet".

Verksarbeider, husmann
Thomas Thomassen Kaste f. ca. 1700. Levde her i 1782.
g. i Holla 23/8-1722 m. Kirsten Rasmusdatter fra Valadalen under Vala i Valebø f. ca. 1695. Levde her i 1782, d.a. Rasmus Kittilsen Dalen.
1. Lisbeth Thomasdatter dpt. 18/7-1723 g.m. Anders Olsen. Se Familie 45 - Verket 1762.
2. Gunhild Thomasdatter f. ca. 1726 (ikke funnet døpt i Holla). Konf. i Holla okt. 1743.
3. Thomas Thomassen dpt. 20/11-1729. Se nedenfor.
4. Margrethe dpt. 6/4-1732 bg. 3/8-1732. "Margrete Tomæd. Saugerne, 16 Uger."
Bruker ca. 1722.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Thomas Thomæsen og Kirsten Rasmusdatters Lisbeth: Faddere ikke nevnt.
F.f. Thomas Thomasen og Kirsten Rasmusdatters Thomas: Niels Thomasen, Niels Dalen, Lars Mognsen, Anne Rasmusd., Anne Pedersd.
F.f. Thomas Thomasen og Kirsten Rasmusdatters Margrete: Jon Olsen, Bent Thomasen, Thomas Hendriksen, Birte Hougen, Ingebor Thomasd.

Ved Generalmanntallet 1762 nevnes det at Thomas Thomasen og Kirsten Rasmusdatter bodde her.
Det var også nevnt at han var "Pensionist ved Vercket".

Arbeider, husmann
Thomas Thomassen Kaste herfra dpt. 20/11-1729 bg. 7/9-1755. "Thomas Thomasen Kastet den yngre, 26 Aar."
g. i Holla 10/11-1754 m. Berthe Larsdatter fra Myhra under Prestegården dpt. 28/10-1736, d.a. Lars Helgesen Myhren.
1. Kirsten Thomasdatter f. 13/4-1755 g.m. Hans Eriksen fra Sagene. Se Familie 8 - Sagene 1782.

F.f. Thomas Kastet og Berte Larsdatters Kirsten: Lars Myren, Anders Olsen Wrk., Hans Jæspersen, Karen V. Romenæs, Lisbet Thomasd. Wærket.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1753 - 1757, side 201b - 202b.
Sted: Kaste under Rommenæs Vestre - 1755.
Thomes Thomesen, død.
Arvinger: Enken Berthe Larsdtr. og Barn
1. Kirstie Thomesdtr. 1/2 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Tillegg av Leif Biberg Kristensen:
Formynder: Bestefaren Thomes Kastet.

Enka Berthe Larsdatter ble g2g m. Lorents Pedersen Sølverød. Bodde helst i Nes, Sauherad. Se Familie 48 - Verket 1762.

Arbeider, husmann
Hans Halvorsen Kaasa trolig fra Sauherad f. ca. 1763 d. 6/2-1817 på Kaasen, 56 år gml.
g. i Holla 17/2-1791 m. Aslaug Tronsdatter fra M. Gunheim i Nes, Sauherad dpt. 25/2-1759 d. 21/9-1837 på Kaasen, 78 år gml., d.a. Tron Evensen Gunnem og Margith Torgrimsdatter d.y. fra Lunde øvre(5) i Valebø.
Forlovere: "Klokker Dahl og Ole Nyehuus."
1. Halvor Hansen f. 22/1-1792. Se nedenfor.
2. Margith Hansdatter f. 20/5-1793 g.m. Anders Gundersen Deelsbakke. Se Deilsbakke under Romnes.
3. Ingeborg Hansdatter f. 31/1-1799 g.m. Knud Østensen. Se nedenfor.
4. Karen Hansdatter f. 19/3-1806 g.m. verksarbeider Johannes Hansen. Se Familie 63 - Verket 1822.
Bruker ca. 1790.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Halvorsen Kaasen og Aslou Tronsdatters Halvor: Gullich Sannæs, Ole Nyehuus, Halvor Pedersen Romenæs, Birthe Andersd. Sannæs, Gunnild Olsd. Romenæs.
F.f. Hans Halvorsen Kaasen og Aslou Tronsdatters 
Margith: Gullich Tronsen Sannæs, Ole Nyhuus, Isaac Clausen Romenæs, Kirsten Halvorsd. Holtet, Ingeborg Torgrimsd. Sannæs.
F.f. Hans Halvorsen Kaasen og Aslou Tronsdatters 
Ingeborg: Ole Nyhuus, Svenum Michelsen, Christen Olsen Nyhuus, Gunild Olsd. Nyhus, Maren Christensd. Skoven.
F.f.
Hans Halvorsen Kaasen og Asloug Tronsdatters Karen: Gullich Tronsen Lunde, Ole Nyhuus, Niels Mastebakken, Karen Nyhuus, Anne Skougen.

Hans Halvorsen var trolig søster til Kirsten Halvorsdatter som var gift med Isak Pedersen Holtet. Se Holtet (Øygaarden) under Romnes.

Arbeider, husmann
Halvor Hansen Kaasa herfra f. 22/1-1792 d. 24/3-1820, "Huusmand i Kaasen", 28 år gml.
Bruker 1817.

Skogsarbeider, husmann
Knud Østensen fra Kjosvik under Brenne f. 15/11-1797 d. 17/12-1856 på Kåsa under Romnes, 59 av "Brystsvaghed.", s.a. Østen Saamundsen.
g. i Holla 12/9-1825 m. Ingeborg Hansdatter herfra f. 31/1-1799 d. 19/2-1881 hos sin sønn på Øygarden under Romnes, d.a. Hans Halvorsen Kaasen.
Forlovere: "Peder Brenne og Søren Brenne."
1. Østen Knudsen f. 17/4-1827. Se Øygarden under Romnes.
2. Hans f. 26/6-1830. Død som liten.
3. Hans f. 17/1-1838 d. 17/6-1839 på Kåsa under Romnes. Døde av "Børnekopper".
Bruker 1825.

F.f. Huusmand Knud Østensen Kaasen og Ingebor Hansdatters Østen: Margith Delsbakke, Kari Hansd. Wrk., Helge Moen, Johannes Hansen Wrk. og Anders Olsen Delsbakke.
F.f. Knud Østensen Kaasen og Ingeborg Hansdatters Hans: Margith Hansd. Deelsbakke, Anne Gunnuldsd. Romnæhs, Johannes Hansen Wrk., Anders Gundersen Deelsbakke, Niels Nielsen Romnæhs.
F.f. Huusmand Knud Østensen Kaasen og Ingeborg Hansdatters Hans: Ingeborg Andersd. Skougen, Maria Andersd. Romnæs, Peder Skougen, Anders Gundersen Deelsbakke, Ole Christensen Nyehuus.

Enka etter Hans Halvorsen Kaasa (ovenfor), Aslaug Tronsdatter døde her i 1837.
Hun var svigermor til Knud Østensen.

Jordarbeider, husmann
Østen Iversen fra Hegna i Nes sogn i Sauherad f. ca. 1806 d. 13/7-1883 på Romnæs, som enkemann, av bronkitt., s.a. Iver NN.
g. i Sauherad kirke 20/2-1829 m. Kari Torstensdatter Lia fra Otternesodden i Sauherad f. ca. 1803 d. 1/8-1879 på Romnæs, som husmandskone, 76 år gml., d.a. Torsten NN.
Forlovere: "Ole Torstensen Haukvig, Ole Andersen Otternæs."

1. Anne Østensdatter f. 12/12-1829 på Lia under Haukevik i Sauherad.
2. Mari Østensdatter f. 24/3-1832 på Lia g. før nov. 1866 m. Knud Andreas Gundersen.
3. Ingeborg f. 25/10-1834 på Sannes.
4. Ingeborg Østensdatter f. 3/4-1836 på Sannes g.m. Hans Henriksen fra Verket. Se Familie 30b - Verket 1835.
5. Torsten Østensen f. 2/11-1841 under Sannes. Var skomaker og bodde hjemme i 1865.
Bruker av Kåsa i 1841 og i 1875.

F.f. Husmand Østen Iversen Lia og Kari Torstensdatters Anne: Ingebor Torstensd. Lia, Anne Halvorsd. Lia, Niels Nielsen Lia, Niels Nielsen Sukaasa, Tollef Gundersen.
F.f. Husmand under Haukvig, Østen Iversen Lia og Kari Torstensdatters Mari: (Faddere for flere barnedåper er i hverandre og uråd å finne ut av. G.S.)

F.f.
Huusmand Østen Iversen Sannæs og Kari Torstensdatters Ingeborg: Gunnild Jørgensd. Sannæs, Maria Jonsd. ditto, Jon Nielsen og Hans Johannesen Sannæs, Gunder Hansen Sannæs.
F.f. Gaardmand Østen Iversen Sannæs og Kari Torstensdatters
Ingeborg: Gunnild Nielsd. Sannæs, Maria Johnsd. Sannæs, John Nielsen Sannæs, Ole Johannesen Sannæs, Peder Tygesen Sannæs.
F.f. Huusmand Østen Iversen Kaasen under Sannæs og Kari Torstensdatters
Torsten: Gunnild Halvorsd. Sannæs, Magrethe Christensd. Sannæs, Jørgen Halvorsen, Christen Hansen og Peder Pedersen, alle af Sannæs.

Denne familien på 5 er registrert innflytta til Holla fra Sauherad våren 1833 (attest). Attesten opplyste at alle 5 var født i Saude (Sauherad).
De kom først til Kåsa under Sannes. Peder Pedersen f. 1826, som også vokste opp i samme familie, er Kari Torstensdatters barn med
ungkar Peder Halvorsen, i tjeneste på Sauherad prestegård i aktuelt tidsrom. Se nedenfor. Presten skrev i kirkeboka for Sauherad at dette
var begges første "leiermaal", som betyr at det var begges første barn utenfor ekteskap. Det ble i kirkeboka skrevet med de største, tydelig-
ste bokstaver: "Uægte". Sånn var det den gangen.

Sagarbeider, vognmann (1891), verksarbeider, huseier
Peder Pedersen herfra f. 17/8-1826 på Lia under Haukvik i Sauherad d. 3/12-1902 på Sannerholt av "Bronkit", s.a. Kari Torstensdatter og Peder Halvorsen.
g. i Holla 29/12-1853 m. Kari Berthelsdatter (tvilling) fra Strømodden under Ulefoss f. 12/10-1832 d. 19/8-1911 på Sannerholt av "Hjertefeil", d.a. Berthel Andersen Strømodden. Se Familie 12 - Sagene 1835.
Forlovere: "
Peder Eriksen Saugbruget og Anund Anundsen ditto."
1. Karen Maria f. 25/5-1854 d. 29/6-1862 på Sannerholt, 8 år gml.
2. Bent Pedersen f. 25/6-1855. Bodde på Løveid og var tømmerfløter i 1875.
3. Peder Johan Pedersen f. 22/8-1857. Ugift dagarbeider ved Sagbruget i 1875.

4. Maren Gurine Pedersdatter f. 17/10-1859 g.m. enkemann Ole Gunnulfsen. Se Familie 8 - Sagene 1891.
5. Karl Pedersen f. 19/9-1862. Se Familie 37 - Sagene 1910.
6. Karen Maria Pedersdatter f. 22/7-1864 g.m. skomaker Lars Andersen. Se nedenfor.

7. Edvard Pedersen f. 13/3-1867. Kanalarbeider som "stenbryder" i 1891.
8. Theodor Pedersen f. 28/3-1870. Se Familie 55 - Verket 1910.
9. Gurine Berthea Pedersdatter f. 4/7-1872 g.m. oppmålingsformann Ole Knudsen ved sluseutbygginga ved Vrangfoss. Se Vrangfoss 1891.

10. Peder Pedersen Stoa (Per P. Stoa) f. 8/12-1874. Dagarb. på tresliperi i januar 1891. Vognmann. Se Heisholtv. 9 under Ø. Heisholt.
Huseier ca. 1859.

F.f.
Peder Pedersen Saugbrugsarb. og Kari Berthelsdatters Karen Maria: Gunnild Johannesd. Saugbr., Ingebor Østensd. Romnæs, Østen Iversen ibid., Berthel Andersen Saugbr., Johannes Berthelsen Saugbr.
F.f. Arbeidsmand Peder Pedersen Staaen (Stoa) og Kari Berthelsdatters
Bent: Kari Torstensd. Romnæs, Mari Østensd. ditto, Østen Iversen Romnæs, Peder Andersen Strømodden, Johannes Berthelsen ditto.
F.f. Peder Pedersen Staaen (Stoa) og Kari Berthelsdatters
Peder Johan: Mari Østensd. Romnæs, Ingebor Østensd. Romnæs, Knud Gundersen Steensholt, Johannes Berthelsen Saugbr., Torsten Østensen Romnæs.
F.f. Huusmand Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters
Maren Gurine: Gunnild Johannesd. Saugbr., Kari Andreasd. Kronborg, Berthel Andersen Saugbr., Johannes Berthelsen ditto, Torsten Østensen Kaasa.
F.f. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Bertelsdatters
Carl: Kari Torstensd. Romnæs, Mari Bertelsd. Saugbr., Bertel Andersen Saugbr., Andreas Bertelsen ditto, Torsten Østensen Romnæs.
F.f. Husm. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Bertelsdatters
Karen Maria: Kari Tostensd. Kaasen, Ingeborg Østensd. Kaasen, Peder Andersen Strømodden, Andreas Gundersen Stensholt, Rasmus Olsen Kastet.
F.f. Inderst Peder Pedersen Sannerholt og Kari Bertelsdatters
Edvard: Gunhild Johannesd. Saugbr., Inger Nilsd. Sannerholt, Andreas Gundersen Hammerstad, Rasmus Olsen Kastodden, Torsten Østensen Romnæs.
F.f. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters
Theodor: Gunhild Johannesd. Sagb., Maren Berthelsd. ditto, Andreas Gundersen Stensholt, Rasmus Olsen Kastodden, Hans Johnsen Vrk.
F.f. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters
Gurine Berthea: Barnets Moder, Johanne Berthelsd. Sagb., Rasmus Olsen Kastodden, Bent Pedersen Sannerholt, Johan Pedersen ditto.
F.f. Peder Pedersen Sannerholt og Kari Berthelsdatters
Peder: Johanne Nilsd. Rugkaasen under Romnæs, Maren Gurine Pedersd. Sannerholt, Rasmus Nilsen Kastodden, Bent og Johan Pedersen Sannerholt. Hjemmedøbt af Halvor Jensen.

Peder Pedersen er moras søn, født før hun gifta seg med Peder Østensen. Se detaljer ovenfor.

Skomaker, leieboer
Lars Andersen fra Vaskås under M. Jøntvedt f. 4/2-1847, s.a. Anders Sørensen Vaskaas.
g. i Holla 8/5-1885 m. Karen Maria Pedersdatter herfra f. 22/7-1864, d.a. husmann Peder Pedersen.
Forlovere: "
Peder Pedersen Sannerholt og Peder Thronsen Vrk."
1. Anna Gurine Larsdatter f. 3/3-1886.
2. Karette Larsdatter f. 25/6-1887.
3. Augusta f. 17/3-1889.

4. Peder Larsen f. 11/8-1891.
5. Hilda Kristine Larsen f. 11/5-1894 g.m. Karl Hjalmar Krogh. Se Fensv. 72 under Søve (Vesthagen).

6. Augusta Lovise Larsen f. 15/11-1896.
7. Signe Olette f. 16/2-1900.
8. Magnhild Larsen f. 14/3-1902.

9. Sigrid Larsen f. 20/3-1905 g.m. Erling Arthur Hansen. Se Kanada 20 under Søve.
10. Karen Marie Larsen f. 31/8-1907.

F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersens Anne Gurine: Anne Pedersen Vrk., Gunhild Johnsen Vrk., Peder Pedersen Sannerholt, Gullik Halvorsen ditto, Karl Pedersen ditto.
F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters
Karette: Thomine Nilsd. Sannerholt, Maren Pedersd. ditto, Nils Klemmetsen ditto, Edvard Pedersen ditto, Ole Gundersen Sagbruget.
F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters
Augusta: Gunhild Johnsd. Sagbr., Gurine Pedersd. ditto, Ole Gundersen ditto, Bent Pedersen Vrk. og Edvard Pedersen Sannerholt.
F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters
Peder: Moderen, Anna Andersd. Romnæs, Ole Gunnulfsen Sagbr., Ole Jensen Sannerholt og Theodor Pedersen do.
F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters
Hilda Kristine: Maren Pedersd. Sagbr., Anne Kristine Nilsd. Sannerholt, Lars Andersen do., Ole Jensen do., Peder Pedersen do.
F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters
Augusta Lovise: Maren Pedersd. Sagbr., Margrethe Bentsd. Vrk., Faderen, Peder Pedersen Sannerholt, Gustav Olsen Sagbruget.
F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters
Signe Olette: Maren Pedersd. Sagbr., Tone Johnsd. Kastet, Gustav Olsen Sagbruget, Faderen.
F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters
Magnhild: Moderen, Anna Larsd. Sannerholt, Faderen, Andreas Nilsen do.
F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters
Sigrid: Moderen, Karette Larsd. Sannerholt, Karl Olsen Sagene og Faderen.
F.f. Skomager Lars Andersen Sannerholt og Karen Pedersdatters
Karen Marie: Barnets Forældre, pige Anne Larsd. Sannerholt og Peder Larsen.


Andre i huset 1891:
Kari Østensen f. 1833, husmorens mor, Enke, Offentlig understøttet.

Peder Karlsen f. 1/5-1887, Hollen, Losjerende, ug., Sliperiarbeider.

Lars Larsen: Utreist til Amerika 1872 som Skomaker. Tilbake 1873. Bosted i Amerika: Manstee, Michigan.

Under folketellinga 1875 bodde Østen Iversen og kona her fremdeles. De hadde ei ku og 4 sauer på plassen.

Sagbruksarbeider, leilending
Rollef Jørgensen fra Sauherad f. ca. 1823.
g.m. Kari Torstensdatter fra Sauherad f. ca. 1834.
1. Ingeborg Rollefsdatter f. 1871 i Holla.
2. Maren Rollefsdatter f. ca. 1875 i Holla.
Bruker i 1891.

Denne eiendommen ble delt i 1875.

(Jens Johnsen og Johannes Nielsen. Ved tellinga i 1865 var der 27 mål jord og fôr til 2 kuer. Som nevnt ovafor ble bruket delt i 1875 og
Jens Johnsen overtok den øvre delen. Han var g.m. Amborg Bentsdatter, datter av Bent Nilsen. Han hadde arbeid hos Aall og døde ung. Amborg ble
seinere g.m. emisær Ole Kallem. De bodde her ei tid, men solgte bruket i 1891 og flytta til Skien.) - Ytterbøegreier.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld (skyldmark)

 41

15

183e

Romenes

Kastekaasa 

O. Kallems enke 

0 - 0 - 19 

0 mark 44 øre

 41 16 183f ditto Strandkaasa ditto 0 - 0 - 3 0 mark 08 øre


(Kristen Sveinungsen Laug fra Lunde, g. m. Marie, datter av Nils Mikael Nilsen Romnes ble de nye eierne.
Kristen hadde arbeid ved sliperiet hos Aall. Han var født i 1849 og døde i 1930. Marie var også født i 1849 og døde samme år som mannen.
De hadde disse barna: Nils, g. m. Gunhild Johansen fra Lunde og Johan som ble eier fra 1930. Ved sida av gårdsdrifta har han drevet som maler.) - Ytterbøegreier.

Tresliperiarbeider (1900)
Andreas Gundersen fra Drangedal f. 1861 i Drangedal.
g.m. Kari Gundersdatter fra Drangedal f. 1866, d.a. Gunder Larsen.
1. Tora Gundersen f. 1894 i Drangedal.
2. Ole Gundersen f. 1896 i Drangedal.
3. Alf Gundersen f. 30/11-1899 i Holla.

Beboere i familien i 1900:

Gunder Larsen fra Drangedal f. 1833. "Husmoderens Fader, enkemand, Dagarbeider ved Jordbrug".
Lina Gundersdatter f. 1863 (fødested ikke nevnt - sannsynligvis Drangedal og søster av kona ovenfor), tjenestepike, Enke.

Et annet hus på eiendommen i 1900 og i 1910: Karen Nilsdatter, ugift f. 1860 i Holla.
Bor alene i huset. Har penger. Benyttes som "kok i Selskaber".

Sliperiarbeider
Kristen Sveinungsen fra Lunde i Tel. f. 27/3-1849*.
g.m. Marie fra Holla f. 27/5-1849*.
1. Nils Sveinungsen f. 5/4-1882* i Holla. Sliperiarbeider i 1910.
2. Johan Sveinungsen f. 24/9-1888* i Holla. Sagbruksarbeider i 1910.

OBS! * betyr at datoene er fra folketellinga 1910 og ikke skjekka ut med kirkeboka.

 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Kastekåsa 16
Gnr 41 - bnr 16.

I 1885 solgte Nils Nilsen Kastet et jordstykke av skyld 9 øre til svogeren sin, Jens Johnsen, som var g. m. Amborg Kastet.
De dreiv bruket sammen med det øvre bruket i Kastekåsa ei tid.

I 1891 solgte Amborg, som var blitt enke, bruket og flytta sammen med den andre mannen sin, O. Kallem, til Skien.

Bygningssnekker (tømmermann) hos Aall på bruket, senere byggmester, selveier
Gullik Halvorsen Sannerholt fra Hegna under Låvell nedre (12/2), Sauherad f. 22/6-1850 d. 10/5-1938, s.a. Halvor Gunleiksen Hægna og Anne Pedersdatter fra Stugo i Heddal.
g. i Holla 25/10-1878 m. Tomine Nilsdatter fra Kastet(12) f. 28/3-1854 d. 16/2-1932, d.a. Nils Nilsen Kastet.
Forlovere: "
Johannes Nilsen Kastet og Skolelærer John Naper Værket."
1. Nils Gulliksen Kastet f. 21/3-1879 g.m. Brita Skorve.
2. Anne Marie Gulliksdatter Kastet f. 10/7-1881 g.m. H. H. Saga.
3. Karen Gulliksdatter Kastet f. 23/2-1883 g.m. J. Almankås.
4. Hanna f. 27/9-1884.
5. Halvor Gulliksen Kastet f. 11/12-1886 g.m. Marie Pedersdatter Romnes.
6. Martha Halvorsen Kastet f. 8/4-1889 g. i Holla 26/11-1911 m. Kristoffer K. Sanni fra Sanni i Gjerpen f. 1888, s.a. g.br. Karl Haraldsen Sanni.
7. Gudrun Therese Kastet f. 15/9-1891 g.m. Olaf Halvorsen. Hun var "vikarierende telefonistinde" i 1910.

3. Gustav Gulliksen Kastet f. 25/8-1893. Sliperiarbeider i 1910. Overtok eiendommen.
4. Thomas Kastet f. 13/4-1896 g.m. Mari Funnemark fra Lunde. Sagbruksarbeider i 1910.
Eier i 1910.

F.f. Tømmermand Gullik Halvorsen Sannerholt og Thomine Nilsdatters Nils: Asloug Nilsd. Sannæs, Hanna Nilsd. Kastet, Nils Nilsen Kastet, Johannes Nilsen Kastet, John Halvorsen Sannerholt.
F.f. Tømmermand Gullik Halvorsen Sannerholt(31) og Thomine Nilsdatters(28) 
Anne Marie: Hanna Nilsd. Kastet, Karen Halvorsd. Kastet, Ole Jørgensen Sannæs, John Halvorsen Lindalen, Peder Halvorsen Baxaas.
F.f. Tømmermand Gullik Halvorsen Sagbruget og Thomine Nilsdatters 
Karen: Hanna Nilsd. Baxaas, Thora Andersd. Romnæs, Peder Andersen Baxaas, John Halvorsen Sagbr., Halvor Nilsen Kastet.
F.f. Tømmermand Gullik Halvorsen Sannæs og Tomine Nilsdatters 
Hanna: Anne Pedersd. Sagene, Nella Pedersd. Hammerstad, Ole J. Sannæs, Peder H. Baxaas, Halvor Nilsen Kastet.
F.f. Arb. Gullik Halvorsen Sannerholt og Thomine Nilsdatters 
Halvor: Aslaug Nilsd. Sannæs, Karen Nilsd. Kastet, Halvor Nilsen ditto, Peder Halvorsen Baxaas, John Halvorsen Sagbruget.
F.f. Arb. Gullik Halvorsen Sannerholt og Thomine Nilsdatters 
Martha: Hanna Nilsd. Baxaas, Anna Pedersd. Hammerstad, Ole Jørgensen Sannæs, John Halvorsen Heisholtevjen og Nils Johannesen Kastet.
F.f. Arb. Gullik Halvorsen Sannerholt og Thomine Nilsdatters 
Gudrun Therese: Aslaug Nilsd. Sannæs, Karen Nilsd. Kaste, Peder Halvorsen Baksaas, John Halvorsen Tvara og Kristen Kristensen Tufte.
F.f. Tømmermand Gullik Halvorsen Kastet og Tomine Nilsdatters 
Gustav: Gullik Halvorsen Kastet, Even Nilsen Kastet, Nils Gulliksen do., Nikoline Nilsd. do., Moderen.
F.f. Tømmermand Gullik Halvorsen, Kastet og Tomine Nilsens 
Thomas: Karen Kristensen Tufte, Peder Halvorsen Baksaas, Kristen Kristensen Tufte, Nils Johannesen Kastet, Marie Olsen Sannæs.


Gullik Halvorsen (Sannerholt) var kjøperen. Han og broren John Halvorsen Lindalen ble dyktige byggmestere.
Som ungkarer bygde de seg først et hus i sammen på Sannerholt. (Kilde: Holla I - Ytterbøe - 1925).

Se Gullik Halvorsens bror, John Halvorsen Lindalen på Tvara(3).

De gamle er gravlagt ved Romnes kirke.

Småbruker, arbeider
Gustav Gulliksen Kastet herfra f. 25/8-1893 d. 29/5-1977.
g.m. Borghild Hansen f. 20/5-1895 d. 25/4-1991.
Eier 1945.

Distriktsveterinær
Ragnvald Jordanger fra Breim i Nordfjord, Sogn og Fjordane f. 24/10-1894 d. 21/12-1958.
g.m. Aslaug Tveit fra Drangedal f. 17/5-1903 d. 18/1-1971, d.a. o.r. sakfører Olav Persen Tveit og Karin Steen.
1. Åse Rigmor Jordanger f. 3/4-1929 d. 5/2-1994.
Eier 1947.

Kilde: Holla I (1975).
Distriksveterinær Ragnvald Jordanger tok eksamen artium på Volda gymnas i 1917 og hadde eksamen fra Veterinærhøgskolen, København 1922. Han var først privatpraktiserende veterinær i Eidsvoll, distriktsveterinær i Drangedal fra 1922 og distriktsveterinær i Holla og Lunde fra 1927.


 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Kastekåsa 17 - Strandkåsa - Johannes Nielsens Hotell
Gnr 41 - bnr 17. Gammelt løpenr. 183g.

Dette bruket som ligger under den bratte Kastekleiva, er også kalt Strandkåsa og eier var Jens Johnsen og Johannes Nielsen som kjøpte
denne delen av vestre Romnes i 1861.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Ved delingsforretning i 1875 ble Johannes Nielsens del særskilt skyldsatt. På dette lune, solrike og vakre sted ble «Johannes Nielsens Hotell» bygd opp. Det ble også anlagt en forholdsvis stor og pen hage. I den såkalte «kanaltida» var hotellet kjent som det roligste, og mange mente også det beste hotellet på Ulefoss. Ved sida av hotellvirksomheten dreiv Johannes som snekker.


Snekker, hotelleier
Johannes Nielsen fra Saga f. 29/9-1839 d. 8/2-1923 på Kastet, som enkemann av alderdom, s.a. Nils Bentsen Hølen. Se Familie 7 - Sagene 1822.
g. i Holla 31/3-1865 m. Aslaug Maria Evensdatter fra Geitebua i Valebø f. 1/5-1844 d. 25/10-1922 på Kastet av "kreftsvulst", d.a. Even Halvorsen Giedeboen.
Forlovere: "Bent Nilsen Steenstad og Anders Thronsen Værket."
1. Nils Johannesen f. 12/4-1866.
2. Tora Marie Johannesdatter f. 1871.
3. Even Johannesen f. 1875.
4. Anna Nilsen f. 13/3-1883*. "Opvartningspike" på hotellet i 1910.
Eier 1875.

F.f. Snedker Johannes Nilsen Saugbr. og Asloug Maria Evensdatters Nils: Karen Maria Halvorsd. Kastet, Maren Gurine Evensd. Gjedboen, Even Halvorsen ditto, Benr Nilsen Steenstad, Andreas Rasmussen Ringsevjen, Handelsbetjent Anund Hansen af Skien.

Under folketelling 1865 hadde han arbeide på Ulefoss Sagbruk som tømmerfløter. Han bygde hotell her i tiden rundt 1875.
Hotellet ble overtatt av sønnen Nils Johannesen i 1923.

OBS! * betyr at datoene er fra folketellinga 1910, kjent for mange datofeil, og ikke skjekka ut med kirkebok.

Hotelleier
Nils Johannesen herfra f. 12/4-1866 d. 1927.
g.m. Ingebjørg Holtskog fra Nes i Sauherad.
Eier 1923.

Steinar Aarhus.
Eier 1929. Se Ytterbø i Helgen.

Yrke
Aasmund Aasmundsen
fra Verket f. 14/9-1903 d. 26/9-1998, s.a. Olaus Severin Aasmundsen. Se Familie 11a - Verket 1920.
g.m. Karen Kirstine Aarhus fra Ytterbø i Helgen f. 21/5-1911 d. 29/8-2000, d.a. Steinar Aarhus.
1. Anne Kirsti Aasmundsen g.m. Hans Toreskås.
2. Odd Sten Aasmundsen g.m. Marie Knudsen fra Nærøy.
Eier 1961.

Foreldrene er gravlagt på Kronborg nye.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Mastebakke
Gnr. 41.

Gammel husmannsplass under Ø. Romnes. Aldri skyldsatt. Derfor ikke bruksnummer.

Første gang nevnt i kirkeboka i juni 1794.

Arbeider, husmann
Mikkel Svennungsen Mastebache fra Tveiten i Lunde dpt. 10/6-1732 (konf. i Holla 1754 boende på Romnes) bg. 14/6-1797. "Michel Svenumsen Mastebakke, 65 Aar.", s.a. Svennung Gulliksen og Margit Larsdatter.
g. i Holla 11/5-1761 m. Agatha Nilsdatter fra Opsal i Valebø f. ca. 1724 bg. 18/4-1800. "Agatha Nielsd. Mastebakken, 76 Aar.", d.a. Nils Christensen Opsahl og Kirsten Ledvorsdatter.
1. Ingeborg Mikkelsdatter dpt. 9/8-1761 g.m. Jon Thomassen. Se Fosse.
2. Svennung Mikkelsen dpt. 2/2-1764 bg. i Ø. Porsgrunn 5/2-1807, 45 år.
3. Nils Mikkelsen Mastebakke dpt. 29/1-1769. Se nedenfor.
Bruker ca. 1761.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Soldat Michel Svennumsen og Agatha Nielsdatters Ingebor: Christen Opsal, Johannes Graver, Niels Opsal, Kirsten Opsal, Maren Graver.
F.f. Michel Svennumsen og Agatha Nielsdatters Svennum: Christen Opsal, Christen Nyhuus, Gunder Johannesen, Kirsten Opsal, Kirsten østre Rommenes.
F.f. Michel Svennumsen Steensholt og Agatha Nielsdatters Niels: Christen Nyhuus, Anders Johannesen, Anders Christensen Rommenes, Maren Nyhuus, Berthe Halvorsd. Rommenes.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Småbruker, arbeider, husmann
Nils Mikkelsen Mastebakke herfra dpt. 29/1-1769 d. 30/12-1829 på Mastebakke, 61 år, s.a. Mikkel Svennungsen Stensholt.
g.m. Karen Nilsdatter d.y. fra Namløs store f. 14/4-1779 d. 12/1-1858 på Romnes, 81 år gml., d.a. Nils Olsen Namløs.
1. Ingeborg Nilsdatter f. 17/8-1804 d. 16/4-1822 på Mastebakke, 17 1/2 år.
2. Nils Michael Nilsen f. 15/5-1805. Se Romnes(3).
3. Svennung Nilsen f. 16/6-1808. Se nedenfor.
4. Anne Nilsdatter f. 21/6-1812. Konf. i Holla 1827.
5. Karen f. 5/10-1815 d. 9/11-1815. "Karen Nielsd. Mastebakken, 1 Mnd 4 Dage."
0. Et dødfødt drengebarn f. 8/4-1818.
6. Maren Nilsdatter (Maria Nilsdatter) f. 5/11-1819. Flytta med sin bror Svennung til Mæla i Gjerpen i mai 1847.
7. Ole Nilsen f. 14/3-1823 g. i V. Porsgrund 14/11-1850 m. Kirsti Jørgensdatter Tufte.
Bruker ca. 1797.

F.f. Niels Michelsen og Karen Nielsdatters Ingeborg: Christen Nyhuus, Hans Halvorsen Kaasen, Arve Nielsen Namløs, Karen Nyhuus, Maren Berget.
F.f. Niels Mastebakke og Karen Nielsdatters Niels Michael: Jon Holtet, Niels og Arve Namløs, Ingeborg Holtet, Anne Ødegaarden.
F.f. Niels Mastebakken og Karen Nielsdatters Svennung: Jon Fosse, Chr. Nyhuus, Ole Tormoesen, Karen Nyhuus, Anne Skougen.
F.f. Niels Michelsen Mastebakken og Kari Nielsdatters Anne: Kari Nyhuus, Anne Skouen, Isak Holtet, Christen Nyhuus, og Halvor Skouen.
F.f.
Huusmand Niels Michelsen Mastebakken og Karen Nielsdatters Karen: Kari Nyhuus, Gunnil Romnæs, Ole Nyhuus, Christen Nyhuus og Halvor Skouen.
F.f. Dødfødt Drengebarn. Huusmand Niels Michelsen Mastebakke og Karen Nielsdatter (selvsagt ingen faddere).
F.f. Huusmand Niels Michelsen Mastebakken og Karen Nielsdatters Maren: Gunnil Johannesd. Romnæs, Ingebor Andersd. Wrk., Christen Nyhuus, Jon Olsen Romnæs og Gunder Gullichsen Romnæs.
F.f. Huusmand Niels Michelsen Mastebakken og Karen Nielsdatters Ole: Kari Nyehuus, Aaste Christensd. Nyehuus, Christen Nyehuus, Anders Deilsbakke og Niels Michael Mastebakken.

Arbeider, husmann
Svennung Nilsen herfra f. 16/6-1808.
g. i Holla 27/3-1837 m. Inger Olsdatter fra Glahus under Holla Prestegård f. 28/10-1813, d.a. Ole Sørensen Gladhuus.
Forlovere: "
Søren Olsen Gladhuus og Anders Gundersen Deelsbakke."
1. Nils Svennungsen f. 24/1-1837.
2. Anne Svennungsdatter f. 28/7-1839.
3. Karen Svennungsdatter f. 29/12-1840.
4. Ingeborg Svennungsdatter f. 15/5-1842.
5. Ole Svennungsen f. 1/1-1845.

F.f. Huusmand Svennung Nielsen Mastebakke og Inger Olsdatters Niels: Kirsten Johannesd. Gladhuus, Anne Nielsd. Mastebakke, Anders Gundersen Deelsbakke, Søren Olsen Gladhuus, Niels Nielsen Mastebakke.
F.f. Svennung Nielsen Romnæs og Inger Olsdatters
Anne: Kirsti Johannesd. Gladhuus, Mari Nielsd. ditto, Niels Mastebakke, Søren Gladhuus, og Ole Nielsen Mastebakke.

Denne familien er registrert utflytta til Mæla i Gjerpen i mai 1847.
Barn nr. 3, 4. og 5 kan ikke sees døpt i Holla, Drangedal, Lunde eller Gjerpen.
Datoene er fra attester presten fikk overlevert ved utflyttinga.

Mastebakke ble behandlet i matrikkelgrunnlaget for 1866. Plassen har aldri blitt matrikulert og skulle derfor ikke vært behandlet der.
Plassen ble satt til 27 mål dyrka jord. Kilde: "Blåboka."

Plassen var trolig ikke bebodd etter 1858, da Nils Michael Nilsen kjøpte Romnes(3).

Mastebakke lå siden som uskyldsatt jord under Romnes(3).


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Sannerholt 13
Gnr 41 - bnr 13. Skyllsatt i 1854. Gammelt løpenr. 183c.

Sannerholt ble ikke nevnt i kirkebøkene før i 1831. Det kan godt ha vært Clemmet Nilsen (Jynge) som rydda plassen før han gifta seg.

Eieren Peder Gundersen solgte eiendommen Sannerholt(13) til Clemmet Nilsen i 1854.

Småbruker, sagbruksarbeider, husmann
Clemmet Nilsen Sannerholt (Jynge) fra Sagbruket f. 20/12-1798 d. 1/11-1874 på Sannerholt, som "føderaadsmand", 75 år gml., s.a. Nils Gundersen. Se Familie 28 - Saga 1801.
g. i Holla 6/4-1831 m. Anne Hansdatter fra Sannesmoen under Sannes nedre f. 6/12-1811, d.a. Hans Johannesen Sannæsmoen.
Forlovere: "
Halvor Øgaarden og Peder Halvorsen Romnæss."
1. Kirsten Maria Clemmetsdatter f. 29/12-1832 g.m. lærer Hans Andersen. Se Deilsbakke under Romnes.
2. Nils Clemmetsen Sannerholt (Jynge) f. 23/2-1843. Overtok Sannerholt.
Bruker 1831. Eier fra 1854 - 1875.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Huusmand Clemmet Nielsen Sannerholt og Anne Hansdatters Kirsten Maria: Gunnild Isachsd. Romnæs, Karen Hansd. Sannæs, Peder Romnæs, Hans Sannæs, Jon Nielsen Sannæs og Niels Jonsen Sannæs.
F.f. Huusmand Clemmet Nielsen Sannerholt og Anne Hansdatters
Niels: Magrethe Johnsd. Jøntved, Kirsti Nielsd. Wrk., Andreas Johnsen Wrk., Halvor Thygesen Saugbr., Hans Johnsen Saugbr., Johannes Hansen Moen.
 

Skredder, husmann, inderst (leieboer)
Halvor Thygesen fra Sannes nedre(7) f. 22/3-1816, s.a. Thyge Olsen Sannæs.
g1g i Holla 23/7-1841 m. Kirsten Jonsdatter fra Sagene f. 1/11-1820, d.a. Jon Nilsen. Se Familie 38 - Sagene 1822.
Forlovere: "Peder Thygesen Saugbruget og Kittil Olsen Holden."
g2g i Holla 2/8-1844 m. Kirsten Jensdatter fra V. Kolstad store i Helgen f. 22/5-1822, d.a. Jens Christensen Kaalstad.
Forlovere: "Tron Pedersen og Andreas Johnsen Bakken."
1. Kari Halvorsdatter f. 17/12-1841.
Barn i 2. ekteskap:
2. Karen Kirstine f. 18/12-1844 d. 18/12-1844 på Sannerholt, 11 timer gml.
3. Karen Kirstine Halvorsdatter f. 7/11-1845.
4. Margrethe Halvorsdatter f. 25/12-1847.
5. Johanne Marie Halvorsdatter f. 7/9-1849.
6. Kirsti Maria f. 12/7-1852 på Sannes.
7. Thyge Halvorsen f. 31/10-1853.
8. Jensine Halvorsdatter f. 10/12-1856.
9. Johanne Maria Halvorsdatter f. 24/3-1860.
10. Jens f. 8/3-1863 d. 19/3-1863.
11. Kirsten Maria Halvorsdatter f. 3/5-1864.
Bruker 1844.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Skrædder Halvor Thygesen Saugbruget og Kirsti Johnsdatters Kari: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Mari Johannesd. Uhlevigen, Gunder Sanneæsmoen, Peder Thygesen Saugbr., Hans Johnsen Saugbr.
F.f. Halvor Thygesen Sannerholt og Kirsti Jensdatters Karen Kirstine: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd. 18. Decbr. og død samme Dag uden at komme i Kirke."
F.f. Skrædder Halvor Thygesen Sannerholt og Kirsti Jensdatters Karen Kirstine: Kari Thygesd. Sannæs, Anne Torkelsd. Romnæs, Ole Thygesen Sannæs, Niels Johannessen Sannæs, Peder Gundersen Romnæs.
F.f. Huusmand Halvor Thygesen Sannerholt og Kirsti Jensdatters Magrethe: Anne Hansd. Sannerholt, Mari Olsd. Sannæs, Clemmet Sannerholt, Gunder Christensen ditto, Peder Gundersen Romnæs.
F.f. Huusmand Halvor Thygesen Sannerholt og Kirsti Jensdatters Johanne Marie: Anne Hansd. Sannerholt, Inger Tronsd. ditto, Gunder Christensen Sannerholt, Gunnuld Nirisen Sannæs, Gunder Johnsen Sannerholt.
F.f.
Huusmand Halvor Thygesen Sannæs og Kirsti Jensdatters Kirsti Maria: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Magrethe Johnsd., men død uden at komme i Kirke."
F.f. Gaardmand Halvor Thygesen Sannæs og Kirsten Jensdatters
Tyge: Kari Thygesd. Uhlevigen, Kari Olsd. Sannæs, Gunder Hansen Sannæsmoen, Gunnuld Thorsen Kjosvig, Thyge Olsen Sannæs den yngre.
F.f. Gaardmand Halvor Thygesen Sannæs og Kirsten Jensdatters
Jensine: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Mari Olsd. Sannæs, Gunder Sannæsmoen, Nils Johannesen Uhlevigen, Thyge Olsen Sannæsmoen.
F.f. Gaardmand Halvor Thygesen Sannæs og Kirsten Jensdatters
Johanne Maria: Aaste Halvorsd. Moen, Inger Hansd. Moen, Gunder Hansen ditto, Nils Johannesen Uhlevigen, Johannes Johannesen ditto.
F.f. Gaardm. Halvor Tygesen Sannæs og Kirsti Jensdatters
Jens: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Johannes Halvorsen Sannæs, men død 19/3, uden at komme i Kirke.
F.f. Halvor Tygesen Sannæs og Kirsten Jensdatters
Kirsten Maria: Barnets Moder, Magrethe Halvorsd. Sannæs, Gunder Sannæsmoen, Ole og Halvor Jørgensen Sannæs.

Våren 1852 hadde familien flytta til Sannes igjen. De leide trolig husrom hos hans bror

Denne familien er registrert utflytta fra Holla i mai 1866 til Akers prestegjeld ved Christiania.
De hadde med seg 6 barn. Kilde: Utflyttings-registeret i Holla kirkebok (1849-1866).

Småbruker, sagbruksarbeider, selveier
Clemmet Nilsen Sannerholt.
Eier 1854 - 1875. Se ovenfor.

Uplassert på Sannerholt: Ikke tatt med på Sannerholt i FT 1875(!).

Skolelærer, småbruker, selveier
Nils Clemmetsen Sannerholt (Jynge) herfra f. 23/2-1843, s.a. Clemmet Nilsen Sannerholt.
g.m. Anne Olsdatter fra Prestgrav i Helgen f. 5/3-1847, d.a. skogfogd Ole Jensen Præstgrav.
1. Anne Kristine Nilsdatter f. 16/4-1869.
2. Ole f. ca. 1871 d. 15/1-1874, 3 år gml.
3. Andreas Nilsen f. 12/7-1872*. Overtok Sannerholt.
4. Kirsten Maria f. 1875 d. 22/10-1881.
5. Ole Nilsen (Ole Klemmetsen) f. 6/1-1877. Overtok etter broren.
6. Carl f. 1880 d. 21/5-1882 på Sannerholt av "Strubehoste".
7. Carl Klemmetsen f. 18/9-1883*.
8. Marie Klemmetsen f. 17/5-1886.
9. Ingeborg f. 5/10-1889 d. 15/5-1902 på Sannerholt av "Tæring".
Eier 1875.

Nils Clemmetsen var i flere år lærer ved Berget skole i Holla.

Farens steddatter, Lisbeth Halvorsdatter f. 1860 i Holla, bodde her i 1875.
Kreaturhold (kilde: folketellinga 1875): 3 kuer, 1 kalv og 1 gris.

OBS! * betyr at datoene er fra folketellinga 1910 og ikke skjekka ut med kirkebok.

Småbruker, smed, reparatør
Andreas Nilsen Sannerholt f. 12/7-1872* d. 1938.
Eier 1914.

Kilde: Folketellinga 1910. Bodde hjemme som ugift "Blik og Zinkarbeider, selvstendig"

Småbruker, selveier
Ole Klemmetsen herfra f. 6/1-1877 d. 7/5-1960.
Eier 1938. Ugift.

Småbruker
John J. Bøe fra Bø i Gjerpen.
g.m. Margith Evja.
Eier ca. 1960.

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark, Bind II (Foyn forlag, Bø 2000). Etter oppgave fra gårdeier (utdrag).
 


 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Sannerholt 22
Gnr 41 - bnr 22. Gammelt løpenr. 184d.

52 mål, som ble utskilt fra Sannerholt i 1857.

Selveier
Kittil Olsen Holte kjøpte Sannerholt.
Eier 1857.

Gunnar Kristensen, Haug i Nes. Kjøpesummen var 1.000 spd. og skylda 1 dl. 1 ort og 12 skill.

I 1866 var garden 52 mål stor og husdyrholdet var 3 kuer og 2 sauer.

Ole Jørgensen fra Dalen i Lunde f. ca. 1838.
g.m. Marie Hansdatter f. ca. 1823 i Holla.
Eier 1867.

Tjenestepike i 1875: Karen Jensdatter f. ca. 1855 i Lunde.

Besetning 1875: 4 kuer. Denne familien flytta til Ånnerød i Solum rundt 1885.

Småbruker, arbeider, selveier
Ole Nilsen Sannerholt fra Barlaug i Lunde f. 17/2-1854* d. 1932.
g.m. Aslaug Olsdatter fra Norheim i Lunde f. 13/4-1848 d. 4/9-1913 på Sannerholt av "Hjertefeil og Vatersott".
1. Marie Sannerholt f. 30/8-1886* g.m. Halvor Øygarden.
2. Nils Sannerholt f. 28/7-1888*. Overtok gården.
3. Martha Sannerholt f. 4/5-1890* g.m. Ole Thorsen.
4. Gunhild Sannerholt f. 19/1-1893* g.m. John Thorsen (Deilsbakke).
Eier 1885.

OBS! * betyr at datoene er fra folketellinga 1910 og ikke skjekka ut med kirkebok.

Agronom, selveier
Nils Sannerholt
herfra f. 28/7-1888*.
g.m. Tora Romnæs fra Romnes(3) "øvre" f. 1884, s.a. Peder Johan Nilsen Romnes.
Eier 1932.

Nils Sannerholt solgte eiendommen i 1935 til sin svoger og flytta til Romnes(3).

Selveier
Ole Thorsen.
g.m. Martha Sannerholt herfra f. 4/5-1890*, d.a. Ole Nilsen Sannerholt.
Eier 1935.


Han solgte gården i 1967 til sønnen

Torleif Sannerholt f. 1922.
g.m. Ragnhild Fosse.
Barn: 1. Maibrit, 2. Tor Olaf og 3. Liv Marit.


| Hjem | Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad - Slettekås | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Kastodden
Gnr 41 - bnr 29 (41/29).

Utskilt fra 41/12 ved skylddelingsforretning tinglyst 6/10-1896.

Skyldmark 1896: 0,03. Areal 1974: 3 708 kvm.

Adresse 2020: Romnesv. 56.

Flåtemann, husmann
Rasmus Olsen fra Hammerstad under Romnes (Slettekås) f. 21/1-1836 d. 19/10-1924 på Kastodden, s.a. Ole Torkelsen Hammerstad.
g. i Holla 3/12-1858 m. Anne Thorsdatter fra Plassen under Baksås f. 19/9-1836 d. 16/5-1896 på Kastodden av "Hjertefeil og Nyresygdom.", d.a. Thor Hansen Pladsen.
Forlovere: "
Ole Gundersen Romnæs og Peder Gundersen Romnæs."
1. Ole Rasmussen f. 27/3-1859 d. på Febakke 9/12-1908 av astma. (g.m. Kari Nilsen Lunde). Se Febakke. Gift.
2. Thor Rasmussen f. 27/9-1861.
3. Hans f. 17/12-1863.
4. Hans Theodor Rasmussen f. 14/4-1867. Se nedenfor.
5. Inger Thomine Rasmusdatter f. 9/8-1869 g.m. sagarbeider i Lunde, Kristen Nilsen f. 1865 i Lunde. Flytta til Skotfoss.
6. Karen Marie Rasmusdatter f. 4/10-1872 g.m. Gunder Hansen. Se Helstrand ved Kvernodden.
7. Thora Rasmusdatter f. 5/5-1875 barn Astrid f. 18/1-1893 på Kastodden m. Karl Ingebretsen i Skien.
Bruker 1858.

F.f. Rasmus Olsen Kastet under Romnæs og Anne Thorsdatters Ole: Ingebor Jensd. Qværndokken, Anne Kirstine Nilsd. Romnæs, Andreas Gundersen Slettekaas, Thor Hansen Pladsen, Torkel Olsen Slettekaas.
F.f. Flaademand Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters
Thor: Kirsten Nilsd. Qværndokken, Maria Thomasd. Kastet, Ole Tolvsen Qværnodden, Thor Hansen Pladsen, Torkel Olsen Kastet.
F.f. Inderst Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters
Hans: Anne Kirstine Nilsd. Qværnodden, Inger Maria Pedersd. Romnæs, Ole Gundersen Qværndokken, Peder Pedersen Sannerholt, Peder Pedersen Romnæs.
F.f. Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters
Hans Theodor: Svanoug Thorsd. Evjen, Inger M. Pedersd. Quærnodden, Ole Gundersen Quærndokken, Lars Nilsen Evjen, Peder Østensen Kastet.
F.f. Flaademand Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters
Inger Thomine: Maria Nilsd. Qværnodden, Ingebor Gundersd. Heisholt, Ole G. Qværnodden, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Vrk.
F.f. Flaademand Rasmus Olsen Kastet og Anne Thorsdatters
Karen Marie: Gunnild Maria Halvorsd. Sagbr., Kari Hansd. Præstegaarden, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Skottet, Hans Olsen Orekaasen.
F.f.
Rasmus Olsen Kastodden og Anne Thorsdatters Thora: Anne Maria Nilsd. Qværnodden, Thomine Olsd. ditto, Peder Pedersen Sannerholt, Ole Tronsen Rugkaasen, Hans Olsen Orekaasen.

Ingen Kreaturhold her i 1875.

1891: Gustav Karlsen, Gift, Logerende Hørende til Familien, Formand ved Kanalarbeide, f. 1837 i Sverige. Midlertidig Ophold Bamble?

Tresliperiarb. hos Aall, inderst
Gunder Hansen f. 10/5-1871 på Øya i Sauherad d. 18/11-1912 ved Hillstrand, "Druknede ved Ulykkestilfælde."
g. i Holla 1/6-1892 m. Karen Marie Rasmusdatter herfra f. 4/10-1872 d. 19/10-1916 på Ekornrød und. Verket, av "Blødning".
Leieboere her noen år.

Denne familien flytta til Helstrand under Romnes før 1904. Se Helstrand ved Kvernodden (41/33).

Sliperiarbeider
Hans Theodor Rasmussen herfra f. 14/4-1867 d. 25/10-1903 på Kastodden av en "Nyresygdom", s.a. Rasmus Olsen Kastodden.
g. borgerlig hos Skien byfogd 25/7-1896 m. Ingeborg Andrea Nilsdatter (Ingeborg Andrea Rasmussen) f. 2/2-1870 i Lunde d. 11/10-1950 i Skien, d.a. Nils Svennungsen Myrene og Guro Olsdatter.
Forlovere: "
Sliberiarb. Gunnar Hansen Hollen og ditto Ole Hansen, Skien."
1. Anne Nikoline Rasmussen f. 16/3-1897.
2. Rudolf Rasmussen f. 26/2-1899.

3. Nils Rasmussen f. 27/9-1901.
Bruker ca. 1897.

F.f. Sliberiarb. Hans Theodor Rasmussen Kastodden og Ingeborg Andrea Nilsens 
Anne Nikoline: Inger Rasmussen Sagbr., pige Andrea Nilsen Lande, arb. Rasmus Olsen Kastodden, arb. Gunder Hansen do., Sadelmager Gunnulf Nilsen Stoa.
F.f. Sagbrugsarb. Hans Theodor Rasmussen Kastodden og Ingeborg Andrea Nilsens 
Rudolf: Karen Marie Rasmussen, Pige Tora Rasmussen, Arb. Rasmus Olsen Fæbakke, Arb. Kristen Nilsen do., Theodor Larsen.
F.f. Sagbrugsarb. Hans Theodor Rasmussen, Sagbr. og Ingeborg Andrea Nilsdatters 
Nils: Pige Sofie Olsen Rugskottet, Kone Inger Rasmussen Kastodden, Slusevogter John Olsen Rugskottet, Salmager Gunder Nilsen Myrene.

Enka tok seg huspost på Rjukan og flytta dit med sine to sønner en gang før 1920. Hun gifta seg aldri igjen og døde i Skien i 1950.
Hun ble gravlagt på Nordre Gravlund. Graven ble sletta i 2003.
 

Sliperiarbeider hos Aall
Knut Olsen Kastodden fra Hjartdal f. 5/11-1872, s.a. Ole Sørensen.
g. i Gjerpen 20/4-1899 m. Gunhild Olsen fra Skjærvik under Skjørholt f. 18/5-1882 på Herrefoss i Seljord, d.a. Ole Gundersen Skjærvik.
Forlovere: "
Lars Olsen Bergeland og John H. Nise."
1. Dagny Anette Knutsen f. 26/2-1900.
2. Olav Knutsen f. 15/8-1901. 1920: Skogsarbeider for forskjellige. Se Kvernodden 4.
3. Harald Kastodden f. 22/11-1902. Se Romnesv. 49 under Romnes.
4. Anne Dortea Knutsen f. 14/1-1902.
5. Karl Severin Knutsen f. 3/11-1906. Se nedenfor.
6. Ingeborg Marie Knutsen f. 7/10-1908.
7. Inga Oline Kastodden f. 27/2-1911.
8. Andreas Kastodden f. 7/3-1913.
9. Karen Gurine Kastodden f. 4/6-1915.
10. Margit f. 1/12-1917 d. 29/11-1918 i "Spanskesygen". Gravlagt ved Romnes.
11. Magnus Kastodden f. 5/3-1920.
12. Georg Kastodden f. 11/9-1923.
Bruker og huseier 1901. Eier av tomta 1905.

F.f. Sliberiarb. Knut Olsen Haugen, Odden og Gunhild Olsdatters Dagny Anette: Anne Elise Johannesd., Pige Karen Johannesd. Haugen, Faderen, Arb. Aslak Olsen Valebø.
F.f. Sliberiarb. Knut Olsen, Kværnodden og Gunhild Olsdatters 
Ole: Faderen, Sliberiarb. Jørgen Johannesen Kværnodden, pige Anne Marie Romenes, Maren Kristine Kristensd. do.
F.f. Værksarb.(?) Knut Olsen Kværnodden og Gunhild Olsdatters 
Harald: Anne Johannesd. Haugen, Karen Johannesd. do., Johannes Johannesen do., Jørgen Johannesen Kværnodden.
F.f. Sliberiarb. Knut Olsen Haugen, Kværnodden og Gunhild Olsdatters 
Anne Dorthea: Karen Rasmusd. Hellestrand, Karoline Olsd. Romenæs, Ole Tolfsen do. og Faderen.
F.f. Sliberiarb. Knud Olsen Kaste og Gunhild Olsens 
Karl Severin: Karen Rasmusd. Helstrand, Torsten Hansen do., Karen Andrea Olsd. Skauen og Aslak O. Vala.
F.f. Sliberiarb. Knut Olsen Kastodden og Julie(!) Olsdatters (Gunhild Olsen) 
Ingeborg Marie: Anne Johannesd. Haugen, pige Marie Olsd. Odden, Arb. Halvor Olsen Odden, Arb. Aslak Olsen Sagene.
F.f. Fabrikarb. Knut Olsen, Kastodden og Gunild Olsdatters 
Inga Oline: Marie Olsen Odden, pige Olga Olsen Rugskottet, Arb. Hans Gundersen Hillstrand, Arb. Halvor Johnsen Odden.
F.f. Sliberiarb. Knut Olsen Kastodden og Gunhild Olsdatters 
Andreas: Tone Johannesen Kaste, Pige Olga Olsen Rugkaasa, Arb. Hans Gundersen Hillstrand, Arb. Torsten Hansen, Kværnodden.
F.f. Arb. Knut Olsen, Kastodden og Gunhild Olsdatters 
Karen Gurine: Faderen, Sliberiarb. Simon Halvorsen Kastet, Kone Tone Johnsen do., Pige Dagny Knutsen Kastodden.
F.f. Jernvarearb. Knut Olsen, Kastodden og Gunhild f. Olsens 
Margit: Faderen, Marie Jonsen Heisholt, Olga Olsen, Ole K. Kastodden.
F.f. Fabrikarb. Knut Olsen Kastodden og Gunhild Olsdatters 
Magnus: Faren, Enke Maria Johnsen, Pike Dagny Knutsen og Gut Olav Knutsen Kastodden.
F.f.
Sliperiarb. Knut Olsen Haugen, Kastodden og hustru Gunhilds Georg: Faren, enke Marie Johansen, Olga Sivertsen (+ foreldrene?).
 

Denne familien bodde en tid på Haugen under Eie nedre før de kom til Kastodden.

Olav Kastodden herfra f. 15/8-1904 d.

Karl Severin Kastodden (Karl K. Kastodden) herfra f. 3/11-1906.
Eier i 1974.


| Hjem | Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad - Slettekås | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Rugkåsa - Rugskottet?
Eldre boplass under Romnes(8). Trolig aldri skyldsatt.

Nevnt i folketellinger og i kirkebøker for Holla.

1910
Flåtemann
Ole Syvertsen f. 2/1-1852 i Eidsberg, Østfold, hf., g., Flaatemand.
g.m. Grethe Mathea Thea Martinsdatter f. 29/11-1852, Aas (i Akershus?).
1. Olga Marie Olsdatter f. 15/2-1896.

F.f. Flaademand Ole Syvertsen, Rugskottet og Grethe Mathea Martinsdatters Olga Marie: Karen Rasmusd. Kastodden, Thora Rasmusd. do., Rasmus Olsen do., Gunder Hansen do., Johan Olsen Rugskottet.

 

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad - Slettekås | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Steinsholt - Steensholt
Gammelt løpenr. 185a (i 1875).

Husmannsplass under Ø. Romnes(4).

Nils Thomasen Stensholt

Soldat, arbeider, husmann
Michel Svennumsen (Mikkel) f. ca. 1732 bg. 14/6-1797. "
Michel Svenumsen Mastebakke, ved Romenæs, 65 Aar."
g.m. Agathe Nilsdatter "fra Opsal i Valebø" f. ca. bg. 18/4-1800. "
Agatha Nielsd. Mastebakken, ved Romenæs, 76 Aar."
1. Ingeborg Michelsdatter dpt. 9/8-1761.
2. Svennum Mickelsen dpt. 2/2-1764.
3. Nils Michelsen dpt. 29/1-1769. Se Mastebakke under Romnes.
Bruker i 1769.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Soldat Michel Svennumsen og Agatha Nielsdatters Ingebor: Christen Opsal, Johannes Graver, Niels Opsal, Kirsten Opsal, Maren Graver.
F.f. Michel Svennumsen og Agatha Nielsdatters 
Svennum: Christen Opsal, Christen Nyhuus, Gunder Johannesen, Kirsten Opsal, Kirsten østre Rommenes.
F.f. Michel Svennumsen Steensholt og Agatha Nielsdatters 
Niels: Christen Nyhuus, Anders Johannesen, Anders Christensen Rommenes, Maren Nyhuus, Berthe Halvorsd. Rommenes.


Skomaker, husmann
Gunder Christiansen fra V. Heisholt(1)
f. 8/8-1796 d. 18/10-1862 på Hammerstad under Romnes av koldbrann, 59 år gml., s.a. Christian Frederik Johannesen Heisholt.
g1g i Holla 19/8-1826 m. Anne Knudsdatter fra Kvernodden under Romnes f. 22/9-1803 d. 31/8-1837 på Steensholt, 34 år gml., d.a. Knud Pedersen Qværnodden.
Forlovere: "
Johannes R. Heisholt og Gunder J. Heisholt."
g1g i Holla 13/7-1838 m. Amborg Kirstine Andersdatter fra Kjosvik under Brenne i Valebø f. 25/3-1804 på Rugla i Solum d. 31/8-1845 på Steinsholt, 42 år gml., d.a. Anders Anundsen Kiosvig.
Forlovere: "
Nils Bentsen Saugbruget og Peder Knudsen Qværnodden."
1. Christian Fredrik f. 31/8-1827.
2. Gunhild Kirstine Gundersdatter f. 11/3-1830.
3. Knud Andreas Gundersen f. 31/8-1832.
4. Johannes Gundersen f. 21/1-1835.
Barn i 2. ekteskap:
5. Anders Peter Gundersen f. 11/9-1838. Skredder. Se Familie 2 - Odden 1875.
6. Gunder Gundersen f. 29/9-1839.
7. Nils Andreas Gundersen f. 25/5-1841.

8. Gullik Gundersen f. 26/10-1843.
9. Christian Fredrik f. 30/8-1845.

F.f.
Skomager Gunder Christiansen Steensholt og Anne Knudsdatters Christian Frederik: Gunnil Kirstine Romnæs, Inger Ringsevje, Even Ringsevje, Peder Romnæs og Hans Christiansen Heisholt.
F.f. Gunder Christiansen Steensholt og Anne Knudsdatters
Gunnild Kirstine: Gunnild Romnæhs, Anne Gunnuldsd. Romnæhs, Peder Romnæhs, Trond Pedersen Saugbr., Christian Joh. Heisholt.
F.f. Skomager Gunder Christiansen Steensholt og Anne Knudsdatters
Knud Andreas: Ellen Andersd. Heisholt, Ingeborg Johannesd. ditto, Clemmet Christiansen ditto, Christen Arvesen Namløs, Ole Tollefsen Grønningen.
F.f. Skomager Gunder Christiansen Steensholt og Anne Knudsdatters
Johannes: Karen Gulliksd. Odden, Inger Olsd. Wrk., Svennung Mastebakken, Peder Qværnodden, Christopher Ougensen Romnæs.
F.f. Skomager Gunder Christiansen Steensholt og Ambor Kirstine Andersdatters
Anders Peter: Kirsten Andersd. Saugbr., Kirsten Pedersd. Qværnodden, Tron Pedersen Saugbr., Peder Qværnodden, Gullik Pedersen ditto.
F.f. Huusmand Gunder Christiansen Steensholt under Romnæs og Ambor Andersdatters
Gunder: Mari Christensd. Nyehuus, Anne Torkildsd. Romnæs, Saamund Olsen Deelen, Svennung Nielsen Romnæs, Ingebret Knudsen Romnæs.
F.f. Huusmand Gunder Christiansen Steensholt og Amborg Kirstine Andersdatters
Niels Andreas: Tone Anundsd. Kaasen, Karen Anundsd. Kjosvig, Tolf Qværnodden, Bent Nielsen Kaasen, Ole Christensen Nyehuus.
F.f. Huusmand Gunder Christiansen Steensholt og Amborg Kirstine Andersdatters
Gullik: Johanne Maria Pedersd. Romnæs, Aaste Halvorsd. Qvællroe, Niels M. Nielsen Romnæs, Ole Christensen Nyehuus, Ole Torgrimsen Qvælroe.
F.f. Huusmand Gunder Christiansen Steensholt og Ambor Kirstine Andersdatters
Christian Frederik: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Ole Christensen Nyehuus, men død uden at komme i Kirke."

Da Gunder Christiansen ble enkemann i 1845, var det ikke lenge før han flytta til Hammerstad under Romnes.

Arbeider, husmann med arbeidsplikt
Halvor Olsen Stensholt fra Gråten i Sauherad f. 24/3-1817 und. Dalen d. 4/12-1892 på Steinsholt av "Slagtilfælde", s.a. Ole Torgrimsen Graaten og Ingeborg Sigurdsdatter.
g. i Romnes 23/11-1849 m. Oline Maria Olsdatter fra Deila under Romnes f. 28/1-1823 d. 11/4-1887 på Steinsholt av bronkitt, d.a. Lisbeth Nilsdatter og Ole Torkildsen.
Forlovere: "
Bent J. Vale og Arve G. Vale."
1. Ole Halvorsen f. 12/1-1850 på "Kaasa under Wale".
2. Halvor Olsen f. 14/3-1852.
3. Ingeborg Turine f. 9/12-1854.
4. Inger Halvorsdatter f. 14/2-1857. Se nedenfor.
5. Lisbeth Maria f. 30/7-1860.
6. Sigurd f. 16/12-1864 på Steinsholt d. 10/1-1867 på Steinsholt av skarlagensfeber.
Bruker 1854.

F.f. Romnæs. Huusmand Halvor Olsen Kaasa under Wale og Oline Maria Olsdatters Ole: Johanne Pedersd. Romnæs, Kari Pedersd. Romnæs, Ole Torkelsen Romnæs, Ole Andersen Brænne, Nils Johnsen Romnæs.
F.f.
Romnæs. Huusmand Halvor Olsen Kaasa under Wale og Oline Maria Olsdatters Halvor: Anne Nilsd. Brænne, Kari Pedersd. Saugbr., Jens Brænne, Nils Gundersen Wale, Peder Østensen Saugbruget.
F.f. Romnæs. Huusmand Halvor Olsen Steenholt og Maria Olsdatters 
Ingeborg Turine: Anne Torkildsd. Nyhuus, Inger Olsd. Slettekaas, Gunder Kr. Slettekaas, John Ingulsen Romnæs, Gunnul Sannæs.
F.f. Romnæs. Huusmand Halvor Olsen Steensholt og Maria Olsdatters 
Inger: Karen Torstensd. Kaasa, Ingebor Østensd. Kaasa, John Ingulsen Romnæs, Gunder Christensen Steensholt, Rasmus Olsen Slettekaas.
F.f. Romnæs. Husmand Halvor Olsen Stensholt og Maren Olsdatters 
Lisbeth Maria: Maren Anne Hansd. Deelsbakke, Anne Larsd. Bergeth, Ole Andersen Deelsbakke, Gunder Christiansen Stensholt, Gunder Tollefsen Romnæs.
F.f. Romnæs. Husmand Halvor Olsen og Maria Olsdatter Stensholts Sigurd: Maren Hansd. Delsbakke, Kirsti Hansd. Nyhus, Ole Andersen Delsbakke, Gunder Andersen ibid., Hans Eliassen Romnæs.

Også jeg som antok at Halvor Olsen var sønn av Ole Torgrimsen Pladsen (Stensholt under Brenne i Valebø). Men dengang ei! Det er
farlig å anta noe i denne verden. Her hadde jeg gjort en klassisk feil i slektsgransking, som er å ikke skjekke om Halvor Olsen (f. 1814
på Steinsholt under Brenne) faktisk levde opp. Hadde jeg (som man alltid bør gjøre), sjekka ut døde litt etter dåpen, hadde jeg selvsagt
funnet ut at han er registrert som død 22 dager gammel. Ja, det er fort gjort!
Stor takk til Nils Johan Stoa, som gjorde meg oppmerksom på dette.

Oline Maria Olsdatter ble født på Deila 28/1-1823. Mora var tjenestepike Lisbeth Nilsdatter og faren var Ole Torkildsen fra Sannes. Faddere var: "Ingebor Tollevsd. Deila, Anne Tollevsd. Romnæhs, Ole Nyehuus, Thyge Sannes og Saamun Deila."

Den fremdeles ugifte Lisbeth Nilsdatter fikk den 24/3-1828 en sønn på Stoa som fikk navnet Nils Johnsen. Faren var en gift mann "John Andersen Kleiva af Skien".
Faddere var: "Kari Rasmusd. Stoa, Karen Hansd. Saugbr., Hans Johnsen Saugbr., John Bentsen Saugbr., og Peder Nielsen Teigen."

Oline Maria Olsdatter ble konfirmert boende på Stoa i 1840. Hun var blant de 5 siste i rekka av konfirmanter, som i "Christendom og Fliid" fikk "Ringe Kundskab."

Mora, Lisbeth Nilsdatter kom fra "Holden Jernværk", som det het på den tiden. Hun ble konfirmert i september 1818 i Romnes kirke, som den gangen var verksarbeidernes kirke. Hun bodde på Dagsrud som "tjenestepige" for "Tron Olsen Daxrød". I kirkeboka var det nevnt at hun ble født 26/8-1794. Hun ble konfirmert med følgende karrakterer: "Kundskab": Maadelig og "Opførsel" Maadelig". Hun var datter av formeren Nils Pedersen "den lille". Se Familie 49 - Verket 1801.

Dattera her, Inger Halvorsdatter, fikk ei datter utenfor ekteskap i 1875, Marie Nilsdatter. Både mor og barn ble under folketellinga 1875
forsørget av Halvor Olsen.

To losjerende fra fattigvesenet i 1875:
"Gunder Gundersen, ugift, ikke Beslægtet, har sit hele Ophold af Holdens Fattigvæsen, f. 1839 i Holden. En Tulling."
"Halvor Halvorsen, ugift, ikke Beslægtet, har sit hele Ophold af Holdens Fattigvæsen", f. 1867 i Siljord.

"Kreaturhold" i 1875: 1 ku, 1 kalv og 1 sau. Typisk dyrehold på en husmannsplass på denne tida.

Både Halvor og Maria ser ut til å ha vært i tjeneste på S. Vale i Valebø før de gifta seg. Den første tiden etter vielsen bodde de på plassen "Kaasa" under Vale. Det er lett å tro at de kom til Steinsholt under Brenne i Valebø. Det gjorde de altså ikke. Det var også en husmannsplass under Romnes med samme navn. Når vi ser hvor fadderne bodde, forstår vi fort at det var i Romnes-bygda de bodde.

Sagbruksarbeider ved Sagene (Ulefos)
Thor Johnsen Svalebjørg
fra Sauherad f. 25/3-1868.
g.m. Signe Olsdatter fra Sauland i Hjartdal f. 9/6-1870.
Leieboere
1894 - 1898. Se Deilsbakke(3).

 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad - Slettekås | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Hammerstad - Slettekås
Gnr 41 - bnr 6. Gammelt løpenr. 182c.

 

I 1700-tallet var det eksersersplass på Slettekås, som siden fikk navn etter den pensjonerte "sergeanten" Anders Hammerstad.

Sersjant, skredder, inderst (leieboer)
Anders Hammerstad f. ca. 1760 d. 20/11-1827 på Slettekaas, som "afskediget Sergeant", 85(!) år gml.
g. i Gjerpen 25/10-1793 m. Fredericha Sophia Monrad fra Sem nedre i Gjerpen dpt. 20/9-1768 d. 3/3-1830 på Slettekaas, som "Inderstes Enke", 79(!) år gml., d.a. Jochum Schweder Monrad.
1. Hedevig Andersdatter Hammerstad (Helvig Hammerstad) f. 24/8-1796. Registrert utflytta til Bø prestegjeld i 1830, 28 år gml. Begge foreldrene var da døde.
Bruker ca. 1793.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sergiant Anders Hammerstad og Frideriche Sophie Monrads Hedevig: Mæster Jon Poulsen, Monsieur Vadsel (Wessel?), Monsieur Jochum Monrad, Madame Hedevig Monrad, Jomfrue Kirsten Gartner.

Tjenestepike her i 1801: Lisbeth Bentsdatter f. ca. 1785.

Eier til 1848: Nils Isaksen Romnæs. Se V. Romnes(2).

Småbruker, selveier
Nils Andersen fra Orekåsa under Baksås.
Eier 1848.

Arbeider, husmann, inderst (leieboer)
Ole Torkildsen fra Sannes øvre(3) f. 2/10-1806 d. 22/3-1873 på Slettekaas, 67 år gml., s.a. Torkild Jonsen Sannæs.
g1g i Holla 28/12-1832 m. Turine Rasmusdatter fra Bratsbergkleiva i Gjerpen f. 30/4-1811 d. 14/3-1852 på Slettekaas av "Halsesyge og
formentlig af stærk Forkjølelse", 40 år gml., d.a. Smed Rasmus Hansen.
Se Familie 41 - Kleiva 1801.
Forlovere: "
Peder Rommenæs og Nils Isaksen Rommenæs."
g2g i Holla 25/3-1856 m. enke Ingeborg Bjørnsdatter fra Holta i Sauherad f. 30/11-1819, d.a. Bjørn Mathisen Holta og Ingeborg Torjusdatter Hestekås under Ryntveit.
Forlovere: "
Nils Andersen Hammerstad og Jørgen Andersen Storhoug."
1. Jon Olsen f. 17/8-1833.
2. Rasmus Olsen f. 21/1-1836. Se Kastet under Romnes.
3. Inger Maria Olsdatter f. 10/1-1838 d. 17/12-1856 på Slettekaas av "Forkjølelsesfeber", 18 år gml.
4. Torkild Olsen f. 23/5-1841.
5. Ole Olsen f. 31/12-1844.
6. Hans f. 22/4-1847 d. 29/4-1847 på "Slettekaas under Romnæs."
7. Marie Olsdatter f. 16/7-1848.
8. Hans Olsen f. 21/11-1851.
Barn i 2. ekteskap:
9. Anne Turine Olsdatter f. 8/3-1857.
10. Inger Maria Olsdatter f. 21/11-1859.
Bruker i 1851.

Ole Torkildsen ble den 28/1-1823 far til ei jente som vokste opp og ble gift. Dette var Oline Maria Olsdatter. Se Deila.
Mora var tjenestejenta Lisbeth Nilsdatter. Oline Maria Olsdatter ble
gift med Halvor Olsen. Se Steinsholt under Romnes.

F.f.
Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Torine Rasmusdatters Jon: Anne Halvorsd. Suusaas, Anne Torkildsd. Romnæs, Claus Romnæs, Peder Romnæs og Niels Isachsen Romnæs.
F.f.
Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Torine Rasmusdatters Rasmus: Anne Halvorsd. Romnæs, Anne Torkildsd. Romnæs, Peder Romnæs, Thomas Halvorsen Suusaas, Ole Christensen Brækka.
F.f. Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Torine Rasmusdatters
Inger Maria: Anne Hansd. Sannerholt, Anne Torkildsd. Romnæs, Gunder Romnæs, Peder Romnæs, Isach Isachsen Romnæs.
F.f. Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Torine Rasmusdatters
Torkel: Anne Gjermundsd. Romnæs, Anne Torkildsd. ditto, Niels Tolfsen Qværnodden, Peder Gundersen Romnæs, Peder Christensen Romnæs.
F.f. Huusmand Ole Torkildsen Romnæs og Turine Rasmusdatters
Ole: Anne Jermundsd, Romnæs, Anne Torkildsd. ditto, Isak Romnæs, Tolf Qværnodden, Jørgen Andersen Romnæs.
F.f. Huusmand Ole Torkelsen Romnæs og Turine Rasmusdatters
Hans: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Ole Christensen Nyehuus. Død uden at komme i Kirke."
F.f. Huusmand Ole Torkelsen Romnæs og Tirine Rasmusdatters
Marie: Kari Hansd. Romnæs, Maria Olsd. Wale, Niels Andersen Romnæs, Ole Christensen Nyhuus, Ole Andersen Deelsbakke.
F.f.
Huusmand Ole Torkelsen Slettekaas og Turine Rasmusdatters Hans: Kari Olsd. Slettekaas, Mari Østensd. Kaasen, Nils Andersen Slettekaas, Knud Østensen og Østen Knudsen Kaasen.
F.f. Huusm. Ole Torkelsen Slettekaas og Ingebor Bjørnsdatters
Anne Turine: Johanne Johansd. Romnæs, Anne Thorsd. Qværnodden, Nils M. Nilsen Romnæs, Peder Knutsen Romnæs, Rasmus Olsen Romnæs.
F.f. Husmand Ole Torkilsen Slettekaas og Ingebor Bjørnsdatters
Inger Maria: Kari Bentsd. Slettekaas, Ingebor Østensd. Kaasa, Peder Nilsen Slettekaas, Rasmus Olsen Qværndokken, Ole Olsen Toreskaas.

Ingeborg Bjørnsdatter var enke etter Anund Halvorsen i Valadalen i Valebø. Hennes barn fra tidligere døde som små.

Bonde, flåtemann, selveier
Peder Nilsen Hammerstad
fra Sagene f. 18/7-1836 d. 31/3-1925, s.a. Nils Bentsen Hølen. Se Familie 7 - Sagene 1822.
g. i Holla 6/8-1858 m. Karen Thorine Bentsdatter (Karen Bentsdatter) fra Saga f. 12/9-1835 d. sept. 1916, d.a. Bent Bentsen. Se Familie 9 - Sagene 1835.
Forlovere: "Thron Pedersen Saugene og Bent Nielsen ditto."
1. Nella Pedersdatter f. 28/7-1859 g.m. Jens Larsen Ytterbø. Se Ytterbø(6).
2. Bent Pedersen f. 6/9-1861. Emigrerte til N. Amerika våren 1879.
3. Nils Pedersen f. 28/10-1863. Emigrerte til N. Amerika i 1888 med båten "Geiser" til St. Paul, Minnesota.
4. Anund f. 16/3-1866 d. 14/9-1868 på Hammerstad, 2 1/2 år gml., "Svag fra fødselen".
5. Anne Marie Pedersdatter (Anna Hammerstad) f. 11/8-1868 d. 23/9-1961. Rikstelefonistinde ved Ulefoss. Ugift.
6. Tron Pedersen (Tron Hammerstad) f. 14/1-1871. Overtok Hammerstad.
7. Hanna Susanne Pedersdatter f. 15/2-1875 d. 24/2-1882 på Hammerstad av difteri.
8. Christen Pedersen f. 17/10-1877. Emigrerte til N. Amerika i 1905 til S. Dakota. Bosatte seg senere i Chicago.
Eier 1857.

F.f. Flaademand Peder Nilsen Slettekaas og Karen Torine Bentsdatters Nella: Aaste Nilsd. Vrk., Maren Bentsd. Saugbr., Jens Johnsen Hagen, Nils Nilsen Kastet, Christen Bentsen Saugbr., Johannes Nilsen ditto.
F.f. Flaademand Peder Nilsen Slettekaas og Karen Turine Bentsdatters
Bent: Aaste Bentsd. Hølen, Aase Thorsd. Saugbr., Bent Nilsen Stenstad, Hans Rasmussen Vrk., Andreas Rasmussen Ringsevje, Bent Bentsen junior.
F.f. Peder Nilsen Romnæs og Karen Thurine Bentsdatters
Nils: Maren Sevrine Halvorsd. Romnæs, Asloug Maria Evensd. Jetteboen (Geitebua), Nils Bentsen Saugbr., Johannes Nilsen Saugbr., Hans Bentsen Saugbr.
F.f. Gaardbr. Peder Nilsen Hammerstad og Karen Turine Bentsdatters
Anund: Ambor Maria Nilsd. Saugbr., Maria Nilsd. Romnæs, Anders Nilsen Romnæs, Nils Nilsen Kastet, Gunder Olsen Saugbr., Kristen Bentsen ditto.
F.f. Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Tomine Bentsdatters
Anne Marie: Karen Marie Halvorsd. Kastet, Karen Jensd. Hagen, Johannes Nilsen Kaasen, Hans Rasmussen Værket, Rasmus Hansen Ulefos.
F.f.
Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Torine Bentsdatters Tron: Susanne Nilsd. Sagb., Maren Bentsd. ditto, Anders Nilsen Romnæs, Gunder Olsen Hølen, Bent Bentsen ditto Yngre, Johannes Bentsen Steenstad.
F.f. Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Torine Bentsdatters
Hanna Susanne: Aase Thorsd. Uhlefoss, Thomine Nilsd. Kastet, Anders Nilsen Romnæs, Johannes Nilsen Kaasa, Gunder Olsen Hølen, Bent Gundersen ditto.
F.f. Flaademand Peder Nilsen Hammerstad og Karen Torine Bentsdatters
Christen: Maren Severine Halvorsd. Romnæs, Nella Pedersd. Hammerstad, Christen Bentsen Sagb., Johannes Nilsen Kaasa, Halvor Andersen Romnæs.

Skomaker Gunder Christiansen Steensholt døde her som enkemann av kollbrand 18/10-1862. Se Steinsholt under Romnes.

Besetning i 1875: 1 hest, 2 kuer, 3 sauer og 1 gris.

Peder N. Hammerstad kjøpte i tillegg "Hammerstadkåsa" av Ole Markus Olsen Romnes i 1875.

Tømmermåler for Aall, oppsynsmand (1920) - Ulefos Brug, selveier
Tron Pedersen Hammerstad (Tron Hammerstad) herfra f. 14/1-1871 d. 2/11-1954.
g. V. Porsgrund 20/6-1891 m. Josefine Marie Johnsen fra V. Porsgrund f. 1/3-1874 (2/3 i Porsgr. kirkebok) d. 3/2-1917, d.a. kjøpmann Abraham Johnsen og Augusta Andersen.
1. Peder Hammerstad f. 13/1-1896 d. april 1970 i Tønsberg g.m. Hedvine f. 3/12-1889 d. mai 1965. Sagbruksarb. i 1910. Eide senere en tauverksfabrikk i Tønsberg.
2. Astrid Konstanse Hammerstad f. 12/9-1897 g.m. Hans Kristian Tronsen. Se Familie 18c - Verket 1920.
3. Abraham Hammerstad f. 23/4-1900 d. 8/7-1977 i Ø. Porsgrunn g1g m. Anna Aarhus fra Gjerpen d. 1947 i Pors. Abraham g2g m. Petra Konstanse Sandval fra Mysen, Østfold f. 21/8-1911 d. 4/3-1998 i Pors.
4. Karl Hammerstad f. 15/4-1903. Overtok Hammerstad.
5. Benny Martine Hammerstad f. 24/5-1906 d. des. 1972 g.m. Harald Juliussen fra Ulefoss f. 9/9-1904 d. mars 1961. Gravlagt på Tønsberg gamle.
Eier ca. 1900?

OBS! * betyr at datoene er fra folketellinga 1910 og ikke skjekka ut med kirkebok.

Selveier
Karl Hammerstad herfra f. 15/4-1903 d. 9/11-1992.
g.m. Karen Traaen fra Vesthagen på Ulefoss f. 16/7-1906 d. 16/2-1982.
1. Anne Marie Hammerstad g.m. Rolf Simonsen. Se nedenfor.
Eier 1928.

Aall-Ulefos Brug kjøpte eiendommen av Karl Hammerstad i 1963.

Karls ugifte tante, Anna Hammerstad fikk kjøpt ei tomt på eiendommen og fikk bygd et hus der i 1928.
Hun bodde der fra hun slutta som "telefonistinde".

Sjåfør
Rolf Kristian Simonsen f. 21/4-1927 d. 24/7-2016.
g.m. Anne Marie Hammerstad f.
1. Einar Simonsen.
2. Kåre Simonsen.
Eier 1950-tallet?


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Hammerstadkåsa - Hammerstadkaasen
Boplass under gnr 41 Romnes i 1875. Løpenr. 183h i matrikkelen 1886.

Trolig utskilt fra Romnes(24).

Landskyld: 0 dl. - 3 ort - 6 sk. (skylddaler). Revidert i 1886 til 0 mark, 99 øre (skyldmark).

Eier Peder Nilsen Hammerstad.

Beliggende i Deilsbakke.

Arbeider, skomaker, pakkhusmann, husmann
Ole Andersen fra Deilsbakke under Romnes f. 7/8-1829 d. 21/1-1911 på Hammerstadkåsa i Deilsbakke av hjertelammelse, s.a. Anders Olsen Deelsbakke.
g. i Holla 29/12-1857 m. Maren Anne Hansdatter Fiskestigen fra Sagene f. 12/4-1833 d. 26/7-1915 på Hammerstad i Deilsbakke av alderdom, d.a. Hans Tronsen Fiskestigen. Se Familie 10 - Sagene 1822.
Forlovere: "
Nils Andersen Natadal og Hans Andersen Delsbakke."
Bruker noe før 1875.

Denne familien bodde på Deilsbakke i 1865. De fikk ingen barn. Hans mor bodde med dem i desember 1865.
Under folketellinga 1875 bodde Ole Andersen og kona på "Hammerstadkåsa" under Romnes. Da hadde de
ei ku og 2 sauer på plassen.

Det er notert i kirkeboka at Maren Anne Hansdatters død ble meldt til presten av Hans Solvold. Dette var en
slektning av henne. Se Vesthagv. 9 under Søve.
 

 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Kverndokka - Kverndokken
Gnr 41 - bnr 14. Gammelt løpenr. 183d.

Utskilt fra Romnes(8) i 1855.

Adresse 2020: Romnesv. 76.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 256. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Gundersen til Ole Gundersen for 86 spd., dat. 14., thinglæst 15. Sept. 1855."

Tømmerfløter, selveier
Ole Gundersen Kværndokken fra Sagene f. 2/11-1819 d. 3/1-1904 på Kverndokka av alderdom, s.a. Gunder Clemmetsen (Jynge). Se Familie 37 - Sagene 1822.
g1g i Holla 27/12-1844 m. Inger Nilsdatter fra Sagene f. 20/5-1820 d. 18/2-1849 på Kverndokka, 29 år gml. "Svaghed efter Barnefødsel, især for Brystet.", d.a. Nils Abrahamsen. Se Familie 22 - Sagene 1835.
Forlovere: "Tron Pedersen og Nils Rasmussen Saugbruget."
g2g i Holla 6/2-1852 m. Ingeborg Jensdatter fra Stua under Baksås f. 15/12-1826 d. 3/10-1914 på Dagsrud som enke, av alderdom, d.a. Jens Hansen Stua.
Forlovere: "Tron Pedersen og Peder Jensen Saugbruget."
1. Nils f. 11/5-1845 d. 9/7-1845 på sagbruket, 8 uker gml.
2. Nils Olsen f. 18/6-1846.
3. Gunder Olsen f. 21/1-1849.
Barn i 2. ekteskap:
4. Inger Maria Olsdatter f. 9/7-1852 g.m. Rasmus Johnsen. Se Familie 42b - Verket 1891.
5. Jens Olsen f. 20/10-1854. Overtok Kverndokka.
6. Karen Maria f. 22/1-1858 d. 19/6-1865 på Qværndokken, 7 år gml.
7. Anne Olsdatter f. 26/12-1860 (retta G.S.) g.m. Karl Johannesen Haugen. Se Familie 103 - Verket 1910.
8. Marthine f. 7/3-1864 d. 4/1-1867 på Qværndokken, 3 år gml.
9. Carl Martinius Olsen f. 28/4-1867. Slusevokter ved Løveid, g1g m. Guro Larsdatter Usterud fra Valebø, g2g m. Birgit Holtskog fra Nes i Sauherad, g3g m. Birgit Lindelia fra Sannes.
10. Marthine Olsdatter f. 16/3-1870 g.m. snekker Anders P. Lindalen. Se Lannav. 124 under Ø. Heisholt. Se også Familie 6 - Odden 1910.
11. Ole Olsen Kverndokken f. 19/3-1875 d. 28/1-1946. Flytta til Skotfoss. Gravlagt i familiegravsted på Pollen ved Skotfoss.
Bruker 1852 - Eier 1855.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Gundersen Saugbruget og Inger Nielsdatters Niels: Marthe Olsd. Saugbr., Andrea Gundersd. Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr., Christen Nielsen Nyehuus, Johannes Pedersen Eishoug.
F.f. Ole Gundersen Saugbruget og Inger Nielsdatters Niels: Marthe Magrethe Olsd. Saugbr., Karen Tollefsd. Qværnodden, Gunder Clemmetsen Saugbr., Peder Tronsen Saugbr., Peder Tolfsen Qværnodden.
F.f. Huusmand Ole Gundersen Qværnodden og Inger Nilsdatters Gunder: Andrea Gundersd. Aasen, Ingebor Gundersd. af Porsgrund, Peder Gundersen Romnæs, Anders Nilsen Nyehuus, Johannes Pedersen Aasen.
F.f. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingebor Jensdatters Inger Maria: Andrea Gundersd. Eishoug, Gurine Gundersd. Kaasa, Gunder Clemmetsen Qværndokken, Hans Jensen Eiestrand, Nils Jensen Daxrød.
F.f. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingebor Jensdatters Jens: Ingebor Olsd. Eiestranden, Maria Gundersd. Qværndokken, Hans Hansen Eiestranden, Peder Kjøstelsen Sannerholt, Halvor Gundersen Odden.
F.f.
Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingebor Jensdatters Karen Maria: Maria Gundersd. Odden, Gurine Gundersd. Søwe, Peder Kjøstolsen Heisholt, Nils Jensen Sjesmoen, Andreas Jensen Stua.
F.f. Flaademand Ole Gundersen Qværndokken og Ingeborg Jensdatters
Anne: Ingeborg Gundersd. Hægna, Karen Nilsd. Romnæs, Peder Kjøstolsen Hægna, Nils Jensen Skedsmoen, Peder Johnsen Qværnodden.
F.f. Ole Gundersen Qværndokken og Ingeborg Jensdatters
Martine: Anne Kirstine Nilsd. Qværndokken, Maria Nilsd. Romnæs, Peder Kjøstolsen Saugbr., Andreas Jensen Qværndokken, Gunder Olsen Qværndokken.
F.f. Ole Gundersen Quærndokken og Ingeborg Jensdatters
Carl Martinius: Gurine Gundersd. Vrk., Inger Pedersd. Quærnodden, Peder Tolfsen Quærnodden, Peder Kjøstolsen Saugbr., Halvor Olsen Romnæs.

Inger Nilsdatter var i tjeneste på Nyhus under Eie øvre før hun gifta seg. Hennes bror Christen Nilsen bodde på Nyhus.

Ole Gundersen bodde tidligere på Sagene. Se Familie 5 - Sagene 1845.

Husdyr på Kverndokka i 1875: 2 kuer og 1 gris.

Begge hans foreldre døde her i 1861 med få måneders mellomrom.

Det var en Nils Pedersen Kværndokken som var fadder i 1892. Det var trolig samme person som Nils Pedersen Kvernodden, som var fadder for
samme folka i 1888. Han var begge gangene fadder for Anders Pedersen Kvenoddens barn. Se Kvernodden øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 256. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Gundersen til sønnen Jens Olsen for kr. 1500, dat. 6., thingl. 15 Mai 1896."

Tømmerfløter, sagarbeider, selveier
Jens Olsen Kverndokka herfra f. 20/10-1854 d. 16/9-1944.
g. i Holla 27/8-1886 m. Ingeborg Nilsdatter fra Romnes(3) f. 4/2-1854 d. 17/9-1916, d.a. Nils Michael Nilsen Romnes.
Forlovere: "Ole Nilsen Hammerstad og Ole Andersen Hammerstad."
1. Nils Jensen f. 5/5-1887. Bosatt på Skotfoss.
2. Inga Jensdatter f. 18/10-1888 g.m. Tollef Tollefsen. Bodde i Skien.
3. Ole Jensen f. 2/3-1891. Emigrerte til USA, gift der m. Anna Zoll.
4. Johannes Jensen f. 12/8-1893. Emigrerte til USA, gift der m. Cathrine Arnold.
3. Karl Jensen f. 2/4-1897 g1g m. Gro Gundersen fra Kviteseid, g2g m. Gulborg Andreassen fra Skien. Bodde i Skien.
Eier 1896.

F.f. Arbeider Jens Olsen og Ingeborg Nilsdatters Nils: Anne Olsd. Hougen, Martine Olsd. Furustul, Johan Nilsen Romnes, Ole Nilsen Romnes, Karl Olsen Kværndokken.
F.f. Arbeider Jens Olsen Sagbruget og Ingeborg Nilsdatters Inga: Mari Nilsd. Ulefoss, Nicoline Johansd. Romnes, Ole Gundersen Kværndokken, Rasmus Johnsen Værket, Ole Endresen Sagbruget.
F.f. Dagarbeider Jens Olsen Sagbruget og Ingeborg Nilsdatters Ole: Inger Olsd. Værket, Guro Larsd. Lunde, Kristen Sveinungsen Ulefoss, Ole Nilsen Romnes, Karl Olsen Kværndokka.
F.f. Sagarbeider Jens Olsen Sagbruget og Ingeborg Nilsdatters Johannes: Moderen, Ingeborg Rasmusd. Værket, Kristen Sveinungsen Værket, Karl Olsen Kværndokken, Ole Olsen ditto.
F.f. Sagbrugsarb. Jens Olsen og Ingeborg Nilsens Karl: Moderen, Ingeborg Rasmussen Værket, Værksarb. Karl Johannesen, sagbrugsarb. Anders Pedersen Lindalen, visergut Nils Kristensen sagbruget.

Under folketellingene 1891 og 1900, er denne familien tatt med i sagbrakka. Under folketellinga 1910, er de
igjen nevnt på Kverndokka. De må ha blitt feilført i 1891 og 1900 og har trolig bodd her hele tiden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 256. Digitalarkivet.
"Skifteskjøte, dat. 19/1, grunnbokført 14/2-1946 fra skifteforvalteren i Jens Kverndokkens dødsbo til Sverre Jensen for 7.650 kr."

Sverre Jensen, sønn av Nils Jensen på Skotfoss, kjøpte Kverndokka av sin farfars dødsbo i 1946.
 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Kvernodden - Kvennodden - Odden
Gnr 41 - bnr 20. Gammelt løpenr. 184b. Etter halvering av bruket i 1856:
{182c, 184b, 186}a. "Kvernodden med Smedodden."

Gammel husmannsplass under V. Romnes. Første gang nevnt i Holla kirkebok ved barnedåp 28. februar 1734.

Arbeider, husmann
Anders Lorensen f. ca.  
g.m. Marte Olsdatter
1. Gunhild Andersdatter dpt. 2/12-1731.
2. Anniken Andersdatter dpt. 28/2-1734 g.m. Peder Haavelsen. Se Oterkjær under Susås.
Bruker ca. 1733.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Lorensen og Marte Olsdatters Gunil: Ole Danielsen, Gullik Ledvorsen, Tord Ringsevjen, Sibille Haagensd., Birte Ledvorsd.
F.f. Anders Lorensen Qvernodden og Marte Olsdatters
Anniken: Anders Joransen, Ole Danielsen, Haagen Lorensen, Anne Ellingsd., Birte Rommenæs vestre.

Ole Danielsen nevnt som fadder her, kan være den ektemann som er nevnt som barnefader ved en dåp i Næs krk. i Sauherad den 27/3-1735.
Mora var "Annichen Lorentsdatter Westersundis uægte Søn: Daniel, som hun aflet med en Ægtemand, Ole Danielsen, Huusmand i Romnæs Annex fra Holden Sogn."
Ole Danielsen er nevnt på Kvernodden første gang i januar 1730. Hadde tydligvis en bror som het Elias Danielsen (g.m. Kirsten Alfsdatter fra Tvara).

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Arbeider, husmann
Hans Gundersen fra V. Romnes f. ca. 1682 bg. 11/8-1756. "Hans Gundersen Qvernodde 71 aar 1 mnd 15 dage.", s.a. lensmann Gunder Tolfsen Romnes.
g.m. Margrethe Eriksdatter fra Sagbruket f. ca. 1693 bg. 15/5-1769. "
Margrethe Erichsd. Wærket, 76. Ved Rommenes", d.a. Erik Clemmetsen (Jynge). Se Familie 1a - Sagene 1720.
1. Tollef Hansen f. ca. 1715. Se Kjosvik under Brenne i Valebø.
2. Lars dpt. 15/3-1719 bg. 24/9-1719. "Lars Hansen, 25 Uger."
3. Maria Hansdatter dpt. 18/7-1723 bg. 12/9-1723. "Anne Maria Hansdatter, 3 Aar(!)."
4. Anne Maria dpt. 13/8-1724. Død som liten.
5. Anne Maria Hansdatter dpt. 4/3-1725 g1g i Holla 4/11-1753 m. enkemann og smed Ole Axelsen. Se Familie 16 - Verket 1740.
6. Gjertrud dpt. 12/9-1728 bg. 25/1-1733. "Giertrud Hansdatter lille Hvale, 4 Aar 10 Mnd."
7. Gunder Hansen dpt. 30/7-1730. Se nedenfor.
8. Gjertrud Margrethe Hansdatter dpt. 5/6-1735 g.m. Hans Mortensen. Se Familie 24 - Verket 1782.
Bruker ca. 1735.

F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters Lars: Anders Isacsen, Niels Clemetsen, Sven Brenne, Giertrud Rommenæs, Anne Brenne.
F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters Maria. Fadderne mangler i kirkeboka.
F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters Anne Maria: Clemet Erichsen, Anders Isachsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Inger Gundersd.
F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters Anne Maria: Gunder Tolfsen, Clemet Erichsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Birte Gundersd.
F.f. Hans Gundersen og Margarete Eriksdatters Giertrud: Gunder Tolfsen, Clemet Eriksen, Tov Torkilsen, Giertrud Rommenæs, Karen Hvaløen.
F.f.
Hans Gundersen og Magrete Eriksdatters Gunder: Gunder Tolfsen, Clemet Eriksen, Jacob Gundersen, Karen Hvaløen, Birte Rommenæs.
F.f. Hans Gundersen Vale og Margrete Erichsdatters Gertrud Margrete: Niels Clemetsen, Jens Vale, Malene Erichsd. Rommenæs, Inger Nielsd., Kirsten Lille Vale.

Hans Gundersen forpakta først N. Vala i Valebø av sin far fra ca. 1718. Se N. Vala i Valebø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1753 - 1757, side 339a - 339b.
Sted: Odden under Rommenes Westre - 1756.
Hans Gundersen, død. Enken Margitte Erichsd. og Børn:
1. Tolf Hansen. Myndig.
2. Gunder Hansen. Myndig.
3. Anna Maria Hansd. Enke efter Ole Smed.
4. Giertrud Hansd. 21 aar og ugift. Formynder Tolf Hansen Kiosvig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Inderst, soldat
Gunder Hansen herfra dpt. 30/7-1730.
g. i Holla 2/11-1755 m. Cathrine Madsdatter fra Sagene dpt. 20/4-1721, d.a. Mads Jensen. Se Familie 11 - Sagene 1720.
Forlovere: "J. Gundersen væstre Heisholt og Gunder Pedersen væstre Romnæs."
1. Dorthe Margrethe Gundersdatter dpt. 14/12-1755.
2. Gjertrud Gundersdatter dpt. 30/5-1758.

F.f. Soldat Gunder Hansen Qvernodden og Cathrine Matsdatters Dorthe Margrethe: Jacob Rommenes, Christen Nyhuus, Michel Romenes, Maren Lund, Marthe Olsd. Saugbr.
F.f.
Gunder Hansen og Catrine Madsdatters Giertrud: Mads Odden, Jens Torbiørnsen, Clemmet Nielsen, Anna Maria Hansd., Guro Qvernodden.

Det ser ut til at denne familien flytta ut fra Holla etter 1758.

Hans Eriksen f. ca. 1739 bg. 26/9-1751. "Hans Erichsen Qværnodde 12 aar."

Midlertidig plassering: (Bør flyttes til Jøntvedt/ Kolle-området).

Ole Nilsen bg. 1733/1736
g. i Holla 19/3-1724 (trol. 6/1-1724) m. Siri Christensdatter.
1. Christen dpt. 25/5-1724. Død ung.
2. Christen Olsen dpt. 7/10-1725. Se nedenfor.
3. Ingeborg Olsdatter dpt. 5/10-1727.
4. Nils Olsen dpt. 22/3-1733.
5. Aaste Olsdatter dpt. 24/3-1736.
6. Aase Olsdatter dpt. 16/8-1739.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Nielsen og Siri Christensdatters Christen: Siver Brenne, Ole Siversen, Anders Pedersen, Anne Brenne, Karen Brenne.
F.f. Ole Nielsen og Siri Christensdatters 
Christen: Brynil Jentved, Anders Jentved, Jens Torbiørnsen, Maren Rasmusd., Anne Torbiørnsd.
F.f. Ole Nielsen og Siri Christensdatters 
Ingebor: Brynil Jentved, Anders Kolle, Hans Torbiørnsen, Marte Jentved, Ingebor Svenkesd.
F.f. Ole Nielsen og Siri Christensdatters 
Niels: Peder Knudsen, Ouen Christensen, Brynil Gundersen, Karen Ditlousd., Birte Christensd. Tved.
F.f. Niels(!) Borslien (Bosli und. Namløs?) og Siri Christensdatters 
Aaste: Erich Christensen, Johannes Schiørholt, Anna Knudsd., Berte Christensd.
F.f. Ole Nielsen og Siri Christensdatters 
Aase: Lars Holtene, Christen Brusætt, Anna Brusætt, Karen Schiørholt, Berte Christensd.

Arbeider, husmann
Christen Olsen Qværnodden "fra Lunde i Valebø" dpt. 7/10-1725 bg. 5/1-1764. "Christen Olsen Qvernodden 39 aar.", s.a. Ole Nilsen og Siri Christensdatter.
g. i Holla 6/1-1757 m. Guro Kjøstolsdatter fra Lommerud under Prestegården dpt. 26/12-1729 bg. 25/10-1778. "Guro Kiøstolsd. Søvestrand, 49 Aar.", d.a. Kjøstol Rasmussen Lommerud.
1. Ole Christensen dpt. 19/6-1757. Se Storhaug nordre under Baksås.
2. Kjøstol Christensen dpt. 20/4-1760. Se Borgen under Søve.
3. Kirsten Christensdatter dpt. 23/3-1763 g.m. Svend Svennungsen. Se Vaskås under M. Jøntvedt.
Bruker noe før 1760.

F.f. Christen Olsen øvre Sannes og Guro Kiøstolsdatters Ole: Gudmun Sannes, Rasmus Pedersen Saugbr., Anna Solberg, Karen Nyhuus, Maren Holtet.
F.f. Christen Olsen Qvernodden og Guro Kiøstolsdatters Kiøstol: Claus Rommenes, Rasmus Pedersen, Anna Rommenes, Gro Kiøstolsd. Saugbr., Aase øvre Sannes.
F.f. Christen Odden og Guro Kiøstolsdatters Kirsten: Sven Hansen, Rasmus Pedersen, Gunder Pedersen Holtet, Maren Sannes, Aaste Schoug.

Christen Olsen ble konfirmert i Holla 1745 boende på Rønningen.

Skifte 1764.

Flåtemann, møller, husmann
Knud Pedersen Qværnodden fra Omtvedt(1) dpt. 7/6-1761 d. 13/2-1833 på Kvernodden, 72 år, s.a. Peder Jensen Omtvedt.
g. i Holden 6/10-1784 m. Kirsten Tolvsdatter (Kirsti Tolfsdatter) fra Saga dpt. 25/9-1763, d.a. Tolf Nilsen Kaasen. Se Familie 32 - Sagene 1762.
1. Karen Knudsdatter f. 24/9-1785 g.m. enkemann og møller Hans Olsen. Se Familie 12 - Sagene 1822.
2. Tolv Knudsen dpt. 24/2-1788 i Sauherad. Se nedenfor.
3. Maren Knudsdatter f. 13/8-1790.
4. Peder Knudsen f. 17/4-1793. Se nedenfor.
5. Dorthe Knudsdatter f. 17/2-1797 g.m. Lars Andersen. Se nedenfor.
6. Ole Knudsen f. 22/7-1799.
7. Anne Knudsdatter f. 22/9-1803 g.m. skomaker Gunder Christiansen Heisholt. Se Steinsholt under Romnes.
8. Inger Knudsdatter 26/9-1805.
Bruker ca. 1799.

F.f. Knud Pedersen Omtved og Kirsten Tolfsdatters Pigebarn Karen: Mester Tron Kaasen, Peder Gundersen, Niels Tolfsen, Anne Meeltej, Cathrine Marie Jansd.
F.f. Huusmand under Norendal (i Sauherad) Knud Persen og Kirsti Tolfsdatters Tolf: Steen Olsen, Niels Tollevsen, Jon Tollevsen, Kari Persd., Anne Persd.
F.f. Knud Pedersen Kaasen og Kirsten Tolfsdatters Pigebarn Maren: Tron Kaasen, Steen Meelteij, Peder Tronsen Kaasen, Marthe Jensd. Tofte, Live Pedersd. Saug.
F.f. Knud Pedersen Møller og Kirsten Tolfsdatters Drengebarn Peder: Jens Omtved, Jan Tolfsen Saug, Mogens Tronsen Kaasen, Anne Pedersd. Meeltej, Aaste Hansd. Skibsnæs.
F.f. Knud Pedersen Kaasen og Kirsten Tolfsdatters Pigebarn Dorthe: Tron Kaasen, Anders Tofte, Jan Tolfsen, Anne Pedersd. Meeltej, Birthe Pedersd. Saug.
F.f. Knud Pedersen Odden og Kirsten Tolfsdatters Drengebarn Ole: KaaberSmed Jon Hellichsen, kone Thore Biørnsd., Steen Haatved, Hans Pedersen Saug, Live Pedersd. Saug.
F.f. Knud Odden og Kirsten Tollefsdatters Anne: Sten Hotvedt, Karen Odden (+ foreldrene?).
F.f. Knud Pedersen Odden og Kirsten Tollefsdatters Inger: Anders Tufte, Hans Pedersen, Tolf Knudsen, Anne Hotvedt, Karen Knudsd.

Snekker, inderst
Lars Andersen fra S. Vale(5) i Valebø f. 9/10-1795, s.a. Anders Olsen Wale/ Brenne.
g. i Romnes 22/10-1820 m. Dorthe Knudsdatter herfra f. 17/2-1797, d.a. Knud Pedersen Qværnodden.
1. Anders f. 25/11-1820.
2. Knud Larsen f. 15/11-1822.

F.f. Snedker Lars Andersen Brenne og Dorthe Knudsdatters Anders: Johanne Brenne, Anne Odden, Ole A. Brenne, Peder Odden og Ole K. Odden.
F.f. Snedker Lars Andersen Odden og Dorthe Knudsdatters
Knud: Ingebor Brenne, Anne Knudsd. Odden, Ole Brenne, Jon Brenne og Ole Knudsen Odden.

Denne familien med ett barn (Knud Larsen) er registrert utflytta til Eidanger i 1825.

Eier fram til 1837: Peder Halvorsen Romnæs.

Kvernodden ble skyldsatt i 1837.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 262. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Halvorsen til Tolv Knudsen paa løbenr. 184b for 335 spd., dat. 20. Juni, thinglæst 5. September 1837."

Bonde, flaademand, selveier
Tolf Knudsen Qværnodden herfra dpt. 24/2-1788 i Sauherad d. 26/4-1883 på Kvernodden.
g. i Holla 19/4-1813 m. Inger Nilsdatter fra Sagene f. 20/2-1791 d. 19/8-1873 på Kvernodden, 82 år, d.a. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 12 - Sagene 1801.
1. Nils Tolvsen f. 25/4-1813 g.m. Maria Olsdatter Wale fra Valebø. Emigrerte til N. Amerika.
2. Ole f. 24/9-1815 d. 29/9-1815.
3. Ole Tolfsen f. 1816 d. 15/1-1835. "Flaadekarl Ole Tolfsen, Qværnodden, 19 Aar."
4. Knud Tolfsen f. 22/7-1817 d. 6/6-1844 på Kvernodden, 27 år. Ugift.
5. Kirsten (Kirsti) f. 14/8-1819 d. 30/3-1828 på Kvernodden, 9 år.
6. Peder Tolvsen f. 3/5-1821. Se nedenfor.
7. Inger f. 8/12-1822.
8. Karen Dorthea f. 7/6-1825.
9. Maren Tolfsdatter f. 2/5-1827. Bodde hjemme i sept. 1857 (fadder).
10. Kirsten Tolvsdatter (Kirsti Tolfsdatter) f. 4/6-1829 på Kvernodden g.m. Isak Nilsen Romnæs. Se V. Romnes(7).
11. Dorthe Knudsdatter f. 6/1-1831.
12. Clemmet Tolvsen f. 1/7-1832. Emigrerte til Australia.
13. Ole Tolvsen f. 30/11-1836. Se Kvernodden nedre.
Bruker fra 1813. Eier 1837.

F.f. Tolf Knutsen Odden og Inger Nielsdatters Niels: Karen Knudsd. Saugbr., Dorthe Knutsd. Odden, Knud Pedersen Odden, Niels Clemmetsen Saugbr. og Peder Knudsen Odden.
F.f.
Inderste Tolf Knudsen Odden og Inger Nielsdatters Ole: Kari Knudsd. Saugbr., Dorthe Odden, Clemmet Nielsen Saugbr., Peder Odden og Johannes Strømodden.
F.f. Dåpen mangler for Ole 2?
F.f. Inderste Tolf Knudsen Odden og Inger Nielsdatters Knud: Mari Nielsd. Saugbr., Ingeborg Pedersd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Ole Hansen Saugbr.
F.f. Inderste Tolf Knudsen Romnæs og Inger Nielsdatters Kirsten: Kirsten Romnæs, Dorthe Odden, Knud Odden, Clemmet Nielsen Saugbr., og Ole Odden.
F.f. Tolf Knudsen Romnæs og Inger Nielsdatters Peder: Mari Nielsd. Saugbr., Anne Isachsd. Romnæs, Clemmet Nielsen Saugbr., Gunder Romnæs og Peder Halvorsen Romnæs.
F.f. Huusmand Tolf Knudsen Pladsen og Inger Nielsdatters Inger: Kari Gullichsd. Odden, Mari Nielsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugen, Rasmus Olsen Wrk., og Simon Gulliksen af Skien.
F.f. Huusmand Tolf Knudsen Grønningen og Inger Nielsdatters Karen Dorthea: Kari Gullichsd. Odden, Anne Knudsd. Odden, Knud Odden, Tron Pedersen Saugbr., og Ole Knudsen Odden.
F.f. Huusm. Tolf Knudsen Grønningen og Inger Nielsdatters Maren: Mari Nielsd. Saugbr., Anne Jørgensd. Romnæs, Niels Clemmetsen Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr. og Ole Johannesen Ullevigen.
F.f. Tolf Knudsen Qværnodden og Inger Nielsdatters Kirsten: Anne Knudsd. Steensholt, Asloug Hansd. Qværnodden, Gunder Chr. Steensholt, Niels Knudsen Grønningen.
F.f. Gaardmand Tolf Knutsen Qværnodden og Inger Nielsdatters Dorthe: Gunnild Isachsd. Romnæs, Maria Gundersd. Romnæs, Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Niels Knutsen Saugbr.
F.f. Flaademand Tolf Knudsen Qværnodden og Inger Nielsdatters Clemmet: Maren Nielsd. Saugbr., Inger Clemmetsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Niels og Knud Tolfsønner Qværnodden.
F.f. Huusmand Tolf Knudsen Qværnodden og Inger Nielsdatters Ole: Maria Olsd. Qværnodden, Inger Clemmetsd. Saugbr., Peder Tolfsen Qværnodden, Niels Rasmusen Saugbr., Knud Tolfsen Qværnodden.Tolf Knudsen ble født på en husmannsplass under Norendal i Sauherad i 1788. Det tok ikke lang tid før foreldrene flytta hjem til Holla igjen.

Tolv Knutsen kjøpte denne eiendommen av Peder Halvorsen Romnes i 1837. I 1841 kjøpte han også inntil Smedodden av Hans Arvesen Vale.
I 1814 var Tolv med i krigen mot svenskene og han deltok i trefningen ved Kjølberg bro. Han hadde inntrykk av at svenskene skjøt over,
da han kunne høre at kulene susa i greinene over hodene på nordmennene.

Flaademand, inderst
Peder Knudsen herfra f. 17/4-1793, s.a. Knud Pedersen Qværnodden.
g. i Holla 26/9-1820 m. Karen Gulliksdatter fra Lunde nedre(1) i Valebø f. 11/12-1795, d.a. Gullik Kittilsen Lunde.
Forlovere: "
Hans Olsen Saugen og Ole Halvorsen Saugen."
1. Gullik Pedersen f. 20/5-1821. Se Romnes(9).
2. Kirsten Pedersdatter f. 6/2-1823.
3. Knud Pedersen f. 14/2-1825.
4. Karen Kirstine Pedersdatter f. 21/3-1827.
5. Inger Maria Pedersdatter f. 7/4-1829.
6. Anne Dorthea Pedersdatter f. 15/3-1832 g.m. enkemann Peder Gundersen Romnæs. Se Ø. Romnes.
7. Peder Pedersen f. 15/1-1838.

F.f. Peder Knudsen Odden og Karen Gullichsdatters Gullich: Anne G. Lunde, Anne K. Odden, Halvor Lunde, Lars A. Brenne og Ole Knudsen Odden.
F.f. Huusmand Peder Knudsen Odden og Karen Gulliksdatters Kirsten: Inger Nielsd. Pladsen, Anne Knudsd. Odden, Hans Olsen Saugen, Ole Olsen Namløs og Ole Knudsen Odden.
F.f. Huusmand Peder Knudsen Odden og Karen Gullichsdatters Knud: Ingebor Holden, Anne Knudsd. Odden, Tolf Knudsen, Sven Hansen Saugbr. og Gunder Christiansen Heisholt.
F.f. Huusmand Peder Knudsen Odden og Karen Gullichsdatters Karen Kirstine: Anne Lunde, Kirsten Gullichsd. Lunde, Halvor Lunde, Johannes Strømodden og Sigur Gullichsen Lunde.
F.f. Peder Knudsen Qværnodden og Karen Gullichsdatters Inger Maria: Anne Steensholt, Asloug Hansd. Qværnodden, Gunder Steensholt, Tolf Qværnodden, Niels Tolvsen Qværnodden.
F.f. Flaadekarl Peder Knudsen Qværnodden og Karen Gullichsdatters Anne Dorthea: Gunnild Isachsd. Romæss, Aaste Isachsd. Romnæs, Peder Romnæs, Niels Isachsen Romnæs, Tolf Qværnodden.
F.f. Flaademand Peder Knudsen Qværnodden og Kari Gulliksdatters Peder: Kirsti Andersd. Saugbr., Amborg Andersd. Steensholt, Gunder Steensholt, Sondre Hansen Saugbr., Hans Christensen Qværnodden.

Halve Kvernodden, samt halve Smedodden ble utskilt til Kvernodden nedre i oktober 1856. Se Kvernodden nedre.
Størrelsen på dette bruket var dermed halvert.

Flåtemann, småbruker, selveier
Peder Tolvsen Qværnodden herfra f. 3/5-1821 d. 6/6-1891, s.a. Tolv Knudsen Qværnodden.
g. i Holla 28/12-1849 m. Kari Andersdatter (Karen Andersdatter) fra Deilsbakke f. 7/7-1825 d. 6/12-1894, d.a. Anders Gundersen Deelsbakke.
Forlovere: "
Trond Pedersen Ulefoss og Gunder Andersen Værket."
1. Inger Marie Pedersdatter f. 3/11-1850 g.m. Johan Nilsen Romnes. Se Romnes(3) "øvre".
2. Anders Pedersen f. 7/8-1853. Se nedenfor.
3. Thomine f. 3/4-1856.
4. Thomine Pedersdatter f. 9/7-1859 g.m. Peder Johan Nilsen Romnes.
5. Anne Pedersdatter f. 30/5-1863 g.m. Nils A. Romnes. Se nedenfor.
6. Marie Pedersdatter f. 23/10-1866 g.m. Halvor A. Romnes. Se Romnes(19).
7. Nils Pedersen f. 16/2-1870.
Eier 1856.

F.f. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersdatters Inger Marie: Marie Thorsd. Wrk., Kirsti Tolfsd. Qværnodden, Tolf ditto, Nils Jacobsen Saugbr., Hans Deelsbakke.
F.f. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersdatters
Anders: Marie Thorsd. Wrk., Maria Andersd. Deelsbakke, Tolf Knudsen Qværnodden, Hans Andersen Deelsbakke, Anders Johnsen Jøntved, Ole Tolfsen Qværnodden.
F.f. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersdatters
Thomine: Kirsten Clemmetsd. Deelsbakke, Dorthe Tolfsd. Qværnodden, Gunder Andersen Vrk., Anders Johnsen, Nordstaae, Ole Tolfsen Qværnodden, Isak Nilsen Romnæs.
F.f. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersdatters
Thomine: Kirsten Nilsd. Qværnodden, Maren Tolfsd. ditto, Tolf Knutsen ditto, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen ditto.
F.f. Gaardbr. Peder Tolfsen Kværnodden og Kari Andersdatters
Anne: Aase Malene Thorsd. Vrk., Karen Nilsd. Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tolfsen Kværnodden, Anders Gundersen Vrk.
F.f. Flaademand Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersdatters
Marie: Aase Malene Thorsd. Vrk., Berthe Maria Gundersd. Vrk., Ole Tolfsen Qværnodden, Ole Gundersen Qværndokken, Anders Gundersen Vrk.
F.f. Grdbr. Peder Tolfsen Qværnodden og Kari Andersdatters
Nils: Marie Nilsd. Qværnodden, Anne Thomine Gundersd. Vrk., Isak Nilsen Romnæs, Smed Gunder Andersen Vrk., Johannes Nilsen Romnæs.

Flåtemann, småbruker, selveier
Anders Pedersen Kværnodden herfra f. 7/8-1853 d. januar 1928.
g. i Holla 9/4-1886 m. Thora Andersdatter fra Romnes(19) f. 10/1-1863 d. okt. 1941, d.a. Anders Nilsen Romnæs.
Forlovere: "Johannes Nilsen Kastet og Peder Nilsen Hammerstad."
1. Peder Kvernodden f. 31/7-1888.
2. Anders Kvernodden f. 21/9-1892.
Eier 1895.

F.f. Flaademand Anders Pedersen Kværnodden og Thora Andersdatters Peder: Anders Nilsen Romnæs, Isak Isaksen ditto, Nils Pedersen Kværnodden, Marie Pedersd. ditto, Severine Halvorsd. Romnæs.
F.f. Fløder Anders Pedersen Kværnodden og Thora Andersdatters Anders: Guro Larsd. Kværndokken, Anne Andersd. Romnæs, Otto Enger af Mo, Halvor Andersen Romnæs, Nils Pedersen Kværndokken.

Anders Kvernodden makeskifta med lærer Johan Sannes i 1921 og flytta ned til boligen hans, Helstrand ved Kvernodden.
Lærer Sannes betalte kr. 5000 i mellomlegg. Helstrand er ei hustomt (Kvernodden 10) og vil ikke bli behandla her.

Tømmermerker, skogfogd, leieboer
Nils Andersen Romnes (tvilling) (Nils A. Romnes) fra Romnes(19) f. 3/8-1859 d. 5/12-1905 i en "Mavesaaroperation paa Porsgrund Sygehus.", s.a. Anders Nilsen Romnæs.
g. i Holla 28/12-1889 m. Anne Pedersdatter herfra f. 30/5-1863 d. 2/6-1951, d.a. Peder Tolfsen Qværnodden.
1. Severine Romnes (tvilling) f. 21/1-1891.
2. Karoline Romnes (tvilling) f. 21/1-1891.
3. Anders Romnes f. 27/8-1892 på Borgestad. Se Romnes(19).
4. Kristine Marie Romnes f. 2/10-1895 på Borgestad. d. 1951.
5. Selma Romnes f. 23/11-1897 på Borgestad d. 1965.
6. Benedikte Romnes f. 2/10-1900 på Borgestad d. 1978.
7. Nora Alvilde Romnes f. 1/12-1905 d. 1983. Se Romnes(19).
Beboere her 1889.

F.f. Tømmermærker Nils Andersen Borgestad af Gjerpen og Anne Pedersdatters Severine: Tora Andersd. Kværnodden, Gunhild Andersd. Romnæs, Anders Nilsen Romnæs, Anund Andersen do. og Halvor Andersen Svingen.
F.f. Tømmermærker Nils Andersen Borgestad af Gjerpen og Anne Pedersdatters 
Karoline: Anders Pedersen Kværnodden, Nils Pedersen do., Ole Kristoffersen Romnæs og Maren H. Lunde.
F.f. Skovfoged Nils Andersen Vrk. og Anne Pedersdatters 
Nora Alvilde: Fru Anne Andersen Vrk., Halvor Andersen Vrk., Nils Johannesen Romenæs og Thora Johannesen do.

I 1891 arbeidet han som tømmermerker på Borgestad i Gjerpen. Denne familien bodde under FT 1900 på Borgestad-
holmen i Gjerpen (74/30). Han var tømmermerker. Se Familie 33 - Borgestad 1891.

Denne familien flytta tilbake til Holla i 1905, da Nils Andersen Romnes fikk stilling som skogfogd (skaufut) hos Cappelen
med bolig på Verket. Han var plaget med mavesår og døde under en mavesåroperasjon på Porsgrund sykehus i desember
1905, bare 46 år gml. 

Det er i ei slektsbok skrevet en feil historie om hvordan Nils Andersen Romnes skal ha omkommet mens han fløta tømmer.
Dette stemmer ikke.
Slike feil er fort å gjøre, om man ikke bruker kirkebøkene som kilde. Han ble gravlagt ved Romnes, der er dødsfall og årsak,
ført inn i Holla kirkebok.

Lærer, selveier
Halvor Johan Sannes fra Sannes øvre(12) f. 12/6-1869 d. 16/1-1955, s.a. Johannes Halvorsen Sannæs.
g.m. Kirsten Marie Olsdatter Romnes fra Romnes(8) f. 1/7-1871 d. 2/10-1956, d.a. Ole Tolvsen Romnes.
1. Johannes A. Sannes f. 17/7-1907 på skolen Luksefjell, Gjerpen d. 22/2-1916 på Kvernodden av lungebetennelse.
2. Olav Johannes Sannes f. 29/7-1914. Overtok Kvernodden.
Eier 1921.

Se Holla II s. 370.

Olav Johannes Sannes herfra f. 29/7-1914 d. 28/9-1986.
g.m. Solveig Ellingsgard fra Molde f. 20/9-1928 d. 6/3-2013.
Eier 1956.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre |
Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Kvernodden nedre - Kvenodden - Odden
Gnr 41 - bnr 21. Gammelt løpenr.
{182c, 184b, 186}b.

Utskilt fra Kvernodden ved delingsforretning tinglyst 16/10-1856.
Bruket består av halvparten av den gamle Kvernodden, samt halve Smedodden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 263. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tolv Knudsen til sønnen Ole Tolvsen for 600 spd., dat. 16., thinglæst 17. October 1856."

Bonde, selveier
Ole Tolvsen
fra Kvernodden øvre f. 30/11-1836 d. 30/6-1907. "Ole Tolvsen Kværnodden. Døde paa Amtsygehuset" av tarmslyng, s.a. Tolv Knudsen Kværnodden.
g1g 29/12-1856 m. Kirsten Maria Nilsdatter fra V. Romnes(2) f. 1/6-1835 d. 18/12-1865. "Kirsten Maria Nilsdatter Qværnodden, Tæring, 30 Aar.", d.a. Nils Isaksen Romnæs.
Forlovere: "Nils Rasmussen Bruget og Nils Isaksen Romnæs."
g2g m. Anne Maria Nilsdatter fra V. Romnes(2) f. 10/6-1841 d. 17/2-1898. "Kone Anne Marie Nilsd. Romnæs, Mavekatar.", d.a. Nils Isaksen Romnæs.
Eier 1856.

Ole Tolfsen kjøpte i 1876 også gården Romnes(8) og flytta dit. Se barna der.

Flåtemann, husmann
Andreas Jensen fra Stua under Baksås f. 7/2-1836, s.a. Jens Hansen Stua.
g. i Holla 27/12-1860 m. Anne Kirstine Nilsdatter fra Valøya under Vale i Valebø f. 28/11-1839 på Solberg i Valebø, d.a. Nils Halvorsen Valøen.
Forlovere: "
Aslak Olsen Skordal og Søren Olsen Pederskaas."
1. Karen Maria Andreasdatter f. 2/9-1863.
2. Marie Andreasdatter f. 2/7-1867.
3. Jens Andreasen f. 24/1-1873.
4. Nils Andreassen f. 1876 i Solum.
5. Anne Kirstine Andreassen (tvilling) f. 1879 i Solum.
6. Andreas Andreassen (tvilling) f. 1879 i Solum.
7. Halvor Johan Andreassen f. 1882 i Solum.
8. Otto Marthinius Andreassen f. 1887 i Solum.
Bruker 1863.

F.f. Andreas Jensen Qværnodden og Anne Kirstine Nilsdatters Karen Maria: Ingeborg Jensd. Qværndokken, Karen Nilsd. Romnæs, Ole Gundersen Qværndokken, Nils Jensen Skedsmoen, Hans Hansen Eie.
F.f. Flaademand Andreas Jensen Romnæs og Anne Kirstine Nilsdatters
Marie: Karen Pedersd. Romnæs, Anne Marie Nilsd. Romnæs, Ole Gundersen Quærndokken, Nils Jensen Skesmoen, Ole Tolvsen Quærnodden.
F.f.
Andreas Jensen Qværndokken og Anne Kirstine Nilsdatters Jens: Maria Nilsd. Qværnodden, Kirsti Christensd. ditto, Hans Jensen Eiestranden, Jens Olsen Qværndokken, Anders Pedersen ditto. Hjemmedøbt af Nils Isaksen Romnæs.

Andreas Jensen med kone og disse 3 barna er registrert utflytta til Solum i mars 1875. I Folketellinga for Solum 31/12-1875,
finner vi familien boende i Knardalstrand.på l.nr. 117b. Han var oppført som huseier og "flødningsmand".
Under FT for Solum 1/1-1891 bodde de på samme sted. De hadde fått ytterligere 5 barn, som jeg legger inn her.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Eiendommen er på 43 mål jord dyrka mark.
Husdyrhold: 2 kuer og 5 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 263. Digitalarkivet.
"Grundleiekontrakt fra Ole Tolvsen til S. D. Cappelen paa strand og vandareal udenfor Kvernodden og Smedodden mod aarlig leie
kr. 100.- med ret for leieren ril at opsætte pæle, kar, bolte m.m., dat. 9., thingl. 20. Juni 1896."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 263. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Tolvsen Romnes's eneste og myndige arvinger til medarving Karoline Olsdatter for kr. 6.600, dat. 24/2, tingl. 15/3-1908."

Flåtemann, småbruker
Torstein H. Kvernodden fra Øya i Sauherad f. 9/5-1884 d. 3/6-1964, s.a. Hans Øya.
g.m. Hanna Karoline Olsen Romnes fra Romnes(8) f. 16/5-1884 d. 13/3-1969, d.a. Ole Tolvsen Romnes.
1. Bergliot Kvernodden f. 5/1-1910 d. 7/3-2002 g.m. Olav Kastodden f. 15/8-1901 d. 6/7-1989. Romnes kirkegård.
2. Astrid Kvernodden f. 11/10-1915 d. 23/12-2011 g.m. Gudvar Berge fra Kviteseid f. 24/3-1918 d. 29/11-2001. Romnes kirkegård.
3. Thoralf Kåre Kvernodden f. 11/4-1917. Overtok Kvernodden.
Eier 1908 (skjøtet står på kona).

Arbeider, selveier
Thoralf Kåre Kvernodden herfra f. 11/4-1917 d. 6/7-1996.
g.m. Gudrun Elbjørg Ødegaard f. 23/8-1922 d. 30/9-2007.
Eier 1964.

Dette ekteparet hviler på Romnes kirkegård.

Kastodden er også ei hustomt (Romnesv. 56).


 


Helstrand
Gnr 41 - bnr 33.

Adresse 2022: Kvernodden 20.

Tresliperiarb. hos Aall
Gunder Hansen fra Øya i Sauherad f. 10/5-1871 på Øya i Sauherad d. 18/11-1912 ved Helstrand, "Druknede ved Ulykkestilfælde.", s.a. Hans Gundersen.
g. i Holla 1/6-1892 m. Karen Marie Rasmusdatter fra Kastodden f. 4/10-1872 d. 19/10-1916 på Ekornrød und. Verket, av "Blødning", d.a. Rasmus Olsen Kastodden.
Forlovere: "
Jens Hansen Odden og Kristen Nilsen Sagbruget."
1. Hans Theodor Gundersen f. 17/8-1894.
2. Reidar Andreas Gundersen f. 10/1-1897.
3. Anna Berthea Gundersen f. 11/8-1899.
5. Einar Gundersen f. 5/3-1904.
6. Thomine Gundersen f. 16/12-1905.
7. Borghild Gundersen f. 29/10-1908.
Beboer her ca. 1904.

F.f. Dagarb. Gunder Hansen, Kastodden og Karen Marie Rasmusdatters Hans Theodor: Inger Rasmusd., Sagbr., Lina Larsd., Evjen, Rasmus Olsen, Kastodden, Kristen Nilsen, Sagbr., Jens Pedersen, do.
F.f. Sliberiarb. Gunder Hansen, Kastodden og Karen Marie Rasmussens 
Reidar Andreas: Moderen, Pige Sofie Olsd. Rugskotte, Arb. Rasmus Olsen Kastodden, Arb. Hans Rasmussen do., Arb. Kristen Nilsen Sagbr.
F.f. Sliberiarb. Gunder Hansen, Kastodden og Karen Marie Rasmussens 
Anna Berthea: Ingeborg Nilsen Kastodden, pige Line Larsen Heisholtevjen, arb. Kristen Nilsen Sagbr., arb. Johan Olsen Rugskottet.
F.f. Gunder Hansen Helstrand, Kastodden og Karen Marie Rasmusdatters 
Einar: Inger Rasmussen Odden, Kristen Nilsen do., Aslaug Nilsen Kastodden og Torsten Hansen do.
F.f. Sliberiarb. Gunder Hansen, Sagene og Karen Marie Rasmusdatters 
Thomine: Moderen, Inga Jensen Kværndokken, Torsten Hansen Helstrand og Kristen Nilsen Sagene.
F.f. Sliberiarb. Gunder Hansen Hilstrand og Karen Marie Rasmusdatters 
Borghild: Inger Rasmussen, Skotfos, pige Karoline Olsd. Romnes, Arb. Kristen Nilsen, Skotfos, Arb. Torsten Hansen Kværnodden.

Folketellinga 1910 forteller oss at denne familien bodde her da, og sammen med dem bodde hans gamle far, enkemann Hans Gundersen fra Sauherad f. 1834.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Helstrand | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre | Kjønodden | Deila | Deilsbakke |
Berget |
| Hustomter |


Kjønodden - Odden
Gammel husmannsplass under Romnes.

Første kjente beboer her var Gunder Levorsen fra Lunde øvre i Valebø.

Arbeider, soldat, husmann
Gunder Levorsen fra Lunde øvre i Valebø f. ca. 1713 bg. 13/11-1763. "Gunder Ledvorsen øvre Lunde, ved Romnes, 50 Aar.", s.a. Levor Gundersen Lunde.
g. i Holla 28/12-1738 m. Ingeborg Olsdatter trolig fra Steinsholt under Brenne i Valebø f. ca. 1709 bg. 24/10-1744. "Ingebor Olsd. Kiønodden, 35 Aar.", d.a. Ole Sivertsen Stensholt.
1. Ole dpt. 2/2-1742. Død før skifte i 1744.
Bruker ca. 1744.

F.f. Gunder Ledvorsen og Ingebor Olsdatters Ole: Ole Sivertsen, Søren Olsen, Kirsten Opsal, Kirsten Vale, Maren Nielsd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2636a. Digitalarkivet.
"Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1744 den 7de Decembr, tillige med Lensmanden Welagte Jacob Rommenes og de tiltagne
og udnæfnte Eedsvorne Laugrettes og Wurderings mænd, Johannes Ullevigen og Anders Sanes, været forsamlet paa Huusmandspladsen Odden
under Rommenes gaard i Holden Præstegield beliggende, for der Sammesteds efter foregaaende Berammede og tillysning, Lovligen at Registrere
og Wurdere samt Skifte og Deele, efter den ved Døden afgangne Salig qvinde Ingebor Olsdatter, og det imellem den igienlevende Enckemand
Gunder Ledvorsen, og den Salige qvindes Arvinger som var:
Moderen Ingebor Andersdatter og hendes 6 Børn:
1. Sivert Olsen. Myndig.
2. Ledvor Olsen. Myndig.
3. Søren Olsen. Myndig.
4. Mari Olsdatter 24 Aar.
5. Marte Olsdatter 22 Aar.
6. Anne Olsdatter 20 Aar.
Tilstæde Broderen Søren Olsen paa egne og samtlige Arvingers veigne.
Hvorefter Enckemanden angav Boets midler og formue udj efterfølgende, at være bestaaende.
Sølf, Kaaber og Mesing eller Rente Penge var boet icke Eiende.
(Jeg ramser ikke opp løsøret. Det var ganske fattigslige tilstander. G.S.)
Creaturer.
1 Sow - 2 ort.
1 Lam - 1 ort.
Videre af Løsøre midler vidste Enckemanden icke.
Gield.
1. Skifteomkostningene - 2 rdl. - 2 ort - 16 sk.
2. Lensmanden - 1 ort - 8 sk.
3. Enckemanden fordrede for sin Sal. hustrus begravelse - 5 rdl - 2 ort - 14 sk.
4. Abraham Rising - 1 rdl 2 ort - 8 sk.
5. Monsieur Lars Andersen - 1 rdl 2 ort.
6. Ledvor Tvet - 2 ort 20 sk.
7. Tosten Jonsen - 1 ort
8. David Moldorf - 1 ort 12 sk.
9. Søren Olsen - 1 ort.
10. Sivert Olsen - 1 ort.
11. Anne Olsdatter - 3 ort.
12. Ole Wahle - 20 sk.

Dette skifte er ikke tatt med i
Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 22.07.2018.

Enkemannen Gunder Levorsen flytta over til Lunde øvre i Valebø igjen, hvor han døde i 1763.

Det kan se ut som det bodde 3 familier her på samme tid rundt 1820- og 1830 tallet. Alle 3 som bodde her i den tiden var snekkere.
Kan dette ha vært snekkerverkstedet til Ulefoss sagbruk?

De som bodde her ble på 1820-tallet kalt for "strandsiddere".

Snekker
Nils Pedersen f. ca. 1797 d. 8/3-1828 på Kjønodden, 32 år gml.
g. i Holla 27/10-1826 m. Karen Petersdatter fra Sagbruket f. 23/11-1804 d. 7/11-1881 på Verket, d.a. Anne Dorthea Einarsdatter og en svensk murersvend Peter Andersen. Se Familie 3 - Sagene 1782.
Forlovere: "
Jens Hansen Saugene og Jacob Larsen Wærket."
1. Peder (tvilling) f. 3/1-1827 d. 31/1-1827. "Strandsidders Søn, Kiønodde, 28 Dage."
2. Petter (tvilling) f. 3/1-1827 d. 23/1-1827. "Strandsidders Søn, Kiønodde, 20 Dage.
3. Inger Nilsdatter f. 11/10-1828 g.m. Tallak Jacobsen. Se Familie 56b - Verket 1875.
Bruker 1826.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Niels Pedersen Kiønodde og Karen Pedersdatters Peder: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 4/1.
F.f. Niels Pedersen Kiønodde og Karen Pedersdatters Petter: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 4/1.
F.f. Niels Pedersen Kjønodden og Karen Petersdatters
Inger: Anne Lisbeth Kjønodden, Aaste Bentsd. Præstegaarden, Anders Andersen Wrk., Tron Kjønodden, Ole Olsen Saugene.

Enka Karen Pettersdatter ble g2g med enkemannen Anders Andersen på jernverket. Se Familie 69 - Verket 1801.

Snekker
Petter Severin Dahl fra Verket f. 6/3-1804 d. 8/5-1839 på "Kjønodde", 35 år gml. av "Børnekopper"(!), s.a. klokker Peder Larsen Dahl. Se Familie 32 - Verket 1782.
g. i Holla 21/4-1829 m. Maren Christensdatter fra Nyhus under Romnes f. 2/12-1808, d.a. Christen Olsen Nyhuus.
Forlovere: "
Hans Tintholt Wærket og Peder Halvorsen Romnæss."
1. Peder f. 11/7-1829.
2. Margrethe Marie f. 11/5-1832 f. 25/5-1833 på Kjønodden.
3. Margrethe Marie f. 16/3-1834.
4. Kari Pettersdatter f. 22/1-1837
5. Petter f. 12/6-1839 d. 29/6-1839 på Kjønodden.
Bruker 1833.

F.f. Peter Dahl Nyehuus og Maren Christensdatters Peder: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 12/7.
F.f. Snedker Petter Sevrin Dahl Nyhuus og Maren Christensdatters
Magrethe Marie: Ingeborg Christine Dahl, Anne Christensd. Nyhuus, Hans Bentsen Saugbr., Svend Hansen Saugbr., Ole Christensen Nyhuus.
F.f. Snedker Peter Dahl Kjønodden og Maren Christensdatters
Magrethe Marie: Aaste Christensd. Hølen, Karen Andersd. Nyehuus, Hans Bentsen, Hans Hansen Wrk., Ole Christensen Nyehuus.
F.f. Snedker Petter Dahl Kjønodde og Mari Christensdatters
Kari: Aaste Christensd. Hølen, Kari Andersd. Nyehuus, Hans Bentsen Hølen, Hans Tintholt Wrk., Ole Christensen Nyehuus.
F.f. Afdød Snedker Petter Dahl Kjønodden og Mari Christensdatters
Peter: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Ole Christensen Nyehuus, men død uden at komme i kirke."

Denne familien bodde på Nyhus under Romnes fra 1829 - 1833. De kom hit rundt 1833.

Snekker
Tron Pedersen
fra Verket f. 9/6-1794 d. 21/11-1865, som "Enkemand" på "Hougen ved Staaendalen" av "Watersot", 71 år gml., s.a. Peder Tronsen. Se Familie 80 - Verket 1801.
g. i Holla 9/11-1821 m. Anne Lisbeth Johannesdatter fra Verket f. 7/12-1802 d. 28/11-1864 på Haugen under Eie nedre av alderdom, 61 år gml., d.a. Johannes Johannesen. Se Familie 57 - Verket 1801.

Denne familien bodde her fra 1824 - 1834. De flytta til Bø og fikk ei datter der i 1836.
De kom tilbake litt før 1840 og flytta inn på Haugen under Eie nedre.

Eie nedre med Haugen har siden jernverkspriviliegiet av 1557 ligget under Ulefos Jernværk.

 


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell | Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 | Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre | Kjønodden | Deila | Deilsbakke |
Berget |
| Hustomter |


Deilsbakke - Delsbakke
Boplasser under Romnes(25) (øvre).

Arbeider, husmann
Anders Gundersen Deelsbakke fra Odden under Eie øvre f. 6/11-1782 d. 28/7-1842 på Deelsbakke, 59 år gml., s.a. Gunder Saamundsen Odden.
g. i Holla 26/10-1815 m. Margith Hansdatter fra Kåsa under Romnes f. 20/5-1793 d. 25/9-1867 på Deelsbakke av alderdom, 74 år gml., d.a. Hans Halvorsen Kaasa.
1. Gunhild Andersdatter f. 8/2-1816 g.m. smed John Olsen. Se Jacobskås under Helgen store.
2. Gunder Andersen f. 12/1-1818. Se Familie 33 - Verket 1845.
3. Anne Andersdatter f. 21/7-1820 d. 23/4-1840 på Deilsbakke, 18 år gml.
4. Maria Andersdatter f. 9/11-1822 g. i Romnes kirke 1/9-1854 m. Anders Johnsen Nordstaa fra Vaskås under Jøntvedt, s.a. Jon Mortensen.
5. Karen Andersdatter (Kari Andersdatter) f. 7/7-1825 g.m. Peder Tolvsen. Se Kvernodden øvre.
6. Hans Andersen f. 25/3-1831. Se nedenfor.
Bruker ca. 1815.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Huusmand Anders Gundersen Bakken og Margith Hansdatters Gunnil: Kari Nyhuus, Ingebor Kaasen, Even Odden, Christen Nyhuus og Peder Holtet.
F.f. Huusmand Anders Gundersen Bakken og Margith Hansdatters
Gunder: Kari Nyhuus, Ingebor Kaasen, Halvor Kaasen, Niels Mastebakken og Jon Romnæs.
F.f. Huusmand Anders Gundersen Delsbakken og Margith Hansdatters
Anne: Kari Nyhuus, Ingebor Nyhuus, Even Odden, Halvor Skouen og Gunder Odden.
F.f. Huusmand Anders Gundersen Deilsbakken og Margith Hansdatters
Maria: Kari Nyehuus, Kari Hansd. Kaasen, Niels Mikkelsen, Jon Deilsbakken og Niels Michael Nielsen.
F.f. Huusmand Anders Gundersen Delsbakken og Margith Hansdatters
Karen: Ingebor Halvorsd. Odden, Kari Hansd. Kaasen, Christen Nyhuus, Halvor Skouen og Jon Delsbakken.
F.f. Anders Gundersen Deelsbakke og Margith Hansdatters
Hans: Ingeborg Hansd. Kaasen, Kirsten Evensd. Hougen, Even Gundersen Odden, Knud Østensen Kaasen, Svennung Nielsen Mastebakken.

Jon Olsen Delsbakke var forlover i 1823 for Kittil Nilsen og Karen Kjøstolsdatter. Alle på Romnes.

Skolelærer, inderst
Hans Andersen Sannerholt herfra f. 25/3-1831 d. før april 1892 i Gjerpen, s.a. Anders Gundersen Deelsbakke.
g. i Romnes kirke 1/9-1854 m. Kirsten Maria Clemmetsdatter fra Sannerholt(13) f. 29/12-1832 d. 5/4-1892 på Gulset i Gjerpen, som enke, d.a. Clemmet Nilsen Sannerholt.
1. Anders Hansen f. 8/1-1855.
2. Hans Hansen f. 11/2-1858.

F.f. Huusm. Hans Andersen Delsbakke og Kirsti Maria Klemetsdatters Anders: Kari Andersd. Qværnodden, Inger Hansd. Sannæsmoen, Klemet Nilsen Sannerholt, Gunder Andersen Vrk., Anders Johnsen Norstaa.
F.f. Huusmand Hans Andersen Deelsbakke og Kirsten Maria Clemmetsdatters
Hans: Aase Malene Thorsd. Vrk., Inger Hansd. Sannæsmoen, Clemmet Nilsen Sannerholt, Peder Tolfsen Qværnodden, Anders Johnsen Nordstaae. Hjemmedøbt af Johannes Hansen Kaasa.

Denne familien flytta til Gulset i Gjerpen i april 1858 med 2 små barn.

 


Deilsbakke 2.

Arbeider, husmann
Anders Olsen Deelsbakke trolig fra Killingkåven under Solberg i Ytre Valebø f. 8/3-1785 d. 5/4-1847 på Deelsbakke, 64 år gml., s.a. Ole Andersen Killingkaaven.
g. i Holla 21/4-1829 m. Ingeborg Gundersdatter fra Moen store under Prestegården
f. 26/9-1796 d. 2/4-1867 i Deilsbakke, 71 år gml., d.a. Gunder Pedersen Moen.
Forlovere: "
Anders Gundersen Deelsbakke og Hans Aanesen Romnæss."
1. Ole Andersen f. 7/8-1829. Se Hammerstadkåsa.
2. Gunder Andersen f. 7/4-1834.
3. Ingeborg Andersdatter f. 17/3-1840.
Bruker 1829.

F.f. Anders Olsen Deelsbakke og Ingeborg Gundersdatters Ole: Anne Gundersd. Grini, Anne Gunnuldsd. Romnæhs, Rollev Grini, Torvild Gundersen Moen, Ole Halvorsen Romnæhs.
F.f.
Huusmand Anders Olsen Deelsbakke og Ingeborg Gundersdatters Gunder: Anne Gundersd. Grini (i Lunde), Maria Olsd. Wale, Rollev Pedersen Grini, Anders Olsen Wrk., Christopher Ougensen Romnæs.
F:f. Huusmand Anders Olsen Deelsbakke og Ingeborg Gundersdatters
Ingeborg: Mari Christensd. Nyehuus, Maria Andersd. Deelsbakke, Rollef Pedersen Grinie (i Lunde), Torvild Gundersen Moen, Ole Nielsen Mastebakken.

Snekker, husmann
Gunnuld Thorsen
fra Kjosvik under Brenne i Valebø f. 9/4-1826 på Stavsholt i Lunde d. 26/3-1896 i Lannavegen 59, s.a. Thor Gunnuldsen. Se også Hjelsmyr under Tufte i Gjerpen.
g. i Romnes 6/6-1854 m. Karen Christensdatter fra Kåsa under Sannes nedre f. 19/10-1831 død etter 1896, d.a. skomaker Christen Hansen Sannæs.
Bruker ca. 1853. Se Lannavegen 59 under Ø. Heisholt.

Smed, husmann med jord
Johannes Hansen
fra Sannesmoen under Sannes nedre f. 31/1-1820 i Holla d. 10/5-1900 på "Deilsbakke" av "Lungebetændelse og Hjertefeil", s.a. Hans Johannesen Sannæsmoen.
g. i Holden 28/12-1846 m. Anne Nirisdatter fra Lia i Lunde i Tel. f. 1824 d. 25/5-1884 på Deilsbakke av "Sindsygdhed og Krampe", d.a. Niri Gunnulfsen Lia.
Forlovere: "
Christen Hansen Sannæs og Gunder Hansen Jøntved."
1. Karen Maria f. 24/9-1847 d. 26/9-1825 på "Deila under Sannes" av "Krillen" (meslinger), 8 år gml.
2. Hans f. 10/8-1849 d. 9/10-1855 på "Deila under Sannes" av "Krillen" (meslinger), 6 år gml.
3. Marthe Maria f. 21/10-1851.
4. Nils f. 27/3-1853 på "Deila under Sannes" av "Krillen" (meslinger), 3 1/2 år gml.
5. Karen Maria Johannesdatter f. 27/9-1855.
6. Hans f. 17/3-1858.
0. Dødfødt Pigebarn f. 10/6-1861 i Delsbakke.
7. Inger Gurine f. 2/12-1863.
Bruker i 1861.

F.f. Huusmand Johannes Hansen Sannæsmoen og Anne Nirisdatters Karen Maria: Kari Hansd. Moen, Inger Hansd. Moen, Johannes Herbrandsen Sannæs, Gunnuld Nirisen Kaasa, Ole Hansen Moen.
F.f. Smed Johannes Hansen Sannæsmoen og Anne Nirisdatters
Hans: Kari Hansd. Sannæsmoen, Inger Hansd. ditto, Nils Uhlevigen, Gunnuld Nirisen Kaasen, Ole Hansen Sannæsmoen.
F.f. Gaardmand Johannes Hansen Tinholt og Anne Nirisdatters
Marthe Maria: Anne Andersd. Hagen, Anne K. Jørgensd. ditto, Jørgen Jørgensen Tinholt, Thor Pedersen Tinholt, Gullik Hansen Torgersrud.
F.f. Gaardmand Johannes Hansen Tinholdt og Anne Nirisdatters
Nils: Anne Hansd. Tinholt, Anne Pedersd. Holten, Jørgen Jørgensen Tinholt, Thor Pedersen Holten, Lars Andersen Klovdal.
F.f. Inderst Johannes Hansen Delen under Sannæs (Romnes!) og Anne Nirisdatters
Karen Maria: Magrethe Johnsd. Sannæsmoen, Inger Hansd. ditto, Gunder Hansen ditto, Gunnuld Nirisen Kaasa, Andreas Christensen Sannæs.
F.f. Huusm. Johannes Hansen Deelsbakke og Anne Nirisdatters
Hans: Kirsten M. Clemmetsd. Deelsbakke, Inger Hansd. Sannæsmoen, John Ingulsen Romnæs, Ole Andersen Deelsbakke, Hans Gundersen Sannæsmoen.
F.f. Johannes Hansen Delsbakke og Anne Nirisdatters
Inger Gurine: Karen Christensd. Delsbakke, Kari Herbrandsd. Sannæs, Gunder Sannæsmoen, Gunnul Nirisen Kaasa, Nils Clemetsen Sannerholt.


Det står i folketellinga 1875 at Anne Nirisdatter (hans kone) har vært "Sindsyg efter sit 4.de Aar." Det var trolig snakk om aldersdemens e.l.
Johannes hadde ei ku på plassen i 1875.

Jordarbeider, inderst (1875)
Halvor Gundersen fra Høgsete(B) under Vale i Valebø f. 11/12-1823, s.a. Gunder Pedersen Hoxodde.
g. 2/1-1853 m. Anne Saamundsdatter fra Deila under Romnes f. 9/6-1825, d.a. Saamund Olsen Deila.
Forlovere: "
John Andersen Vale og John Bentsen Vale."
1. Ingeborg Maria Halvorsdatter f. 6/7-1853.
2. Gunder Halvorsen f. 3/3-1855.
3. Simon Halvorsen f. 16/2-1857.
4. Andrea Halvorsdatter f. 23/12-1858 g.m. former Ole Rasmussen. Se Familie 57 - Verket 1900.
5. Ole Halvorsen f. 20/5-1862.
6. Maren Anne Halvorsdatter f. 5/7-1863.

0. Dødfødt Pigebarn f. 30/11-1868.
Bruker i 1875.

F.f.
Huusmand Halvor Gundersen Hoxodde og Anne Saamundsdatters Ingebor Maria: Maria Bentsd. Wale, Anne Olsd. Wale, Sivert Olsen Vale, Nils Nilsen Hoxodde, Andreas Gundersen Hoxodde.
F.f. Inderst Halvor Gundersen Hoxodde og Anne Saamundsdatters
Gunder: Maria Saamundsd. Qværnkaasen, Anne Olsd. Wale, Johannes Johnsen Qværnkaasen, Anders Levorsen Hoxodde, Anders Gundersen Vale.
F.f. Huusmand Halvor Gundersen Deelen og Anne Saamundsdatters
Simon: Thone Saamundsd. Saugbr., Anne Olsd. Wale, Saamund Deelen, Ole Gundersen Wale, Torsten Jørgensen Sannæs.
F.f. Huusmand Halvor Gundersen Nyehuus og Anne Saamundsdatters
Andrea: Gunnild Pedersd. Nyehuus, Ingebor Østensd. Romnæs, Anund Anundsen Nyehuus, Johannes Hansen Deelsbakke, Torsten Østensen Kaasen.
F.f. Inderst Halvor Gundersen Nyhus og Anne Somundsdatters
Ole: Sophie Kristensd. Delsbakke, Ingeborg Østensd. Delsbakke, Ole Andersen ditto, Knud Romnæs, Johan Nilsen Romnæs.
F.f. Inderst Halvor Gundersen Nyhus og Anne Somundsdatters
Maren Anne: Maren Anne Hansd. Delsbakke, Ingeborg Østensd. Kaasa, Gunnul Thorsen Delsbakke, John Hansen Romnæs, Torsten Østensen Kaasen.

Denne familien flytta mye rundt. Til å begynne med bodde de på Høgsete(B) i Valebø. Rundt 1856 hadde de flytta til Deila under Romnes.
Deretter holdt de til på Nyhus under Romnes til forbi 1863. De fikk et dødfødt barn mens de bodde på Hegna under Ø. Heisholt i 1868.

Datteren Ingeborg Maria Halvorsdatter fikk visstnok et barn utenfor ekteskap i Holla i 1873.
Barnet het Anna Marie Andersdatter.

1891: Under Romnes(1) og ikke skyldsatt i 1891.
Eilef Thorgrimsen, Hovedperson, Gift, Jordbrug og Smed for egen Regning, f. 1849 i Gjerpen.
Anne Pedersdatter, Hustru, f. 1846 i Saude (Sauherad).
Ingeborg Eilefsdatter, Datter, Husgjerning (hjemme), f. 1876 i Saude.
Thorgrim Eilefsen, Søn, f. 1879 i Saude.
Peder Eilefsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Anders Eilefsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Svenung Eilefsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Ole Eilefsen, Søn, f. September 1889 i Holden.


Deilsbakke 3.
Gnr 41 - bnr 4.

Utskilt fra vestre og østre Romnes ved delingsforretning tinglyst 12/10-1866.

Blikkenslager, leieboer
Lars Larsen fra Skien f. 1846 i Skien.
g.m. Birte Oline Larsen, Hustru f. 1841 i Skjold pr. Stavanger (Skjold ligger vel pr. Haugesund! G.S.).
1. Laurits Theodor Larsen f. 1872 i Skjold. Blikkenslagerlærling hos sin Fader i 1891.
2. Amalia Larsen f. 1877 i Stavanger.
3. Karl Andreas Larsen f. 1882 i Hjelmeland, Ryfylke.
Leieboer i 1891.

Tomine Stiansdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Sysselsat med Husgjerning, f. 1869 i Kragerø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, side 246. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hans Christensen Sannæs til Thor Johnsen Svalbjørg for kr. 700,- dat. 9. Juli 1909, thinglyst 13. Marts 1912."

"Dagarbeider ved Træsliberi, eier af jord"(1900), Sagarbeider (1910)
Thor Johnsen Svalebjørg fra Sauherad f. 25/3-1868.
g.m. Signe Olsdatter fra Sauland i Hjartdal f. 9/6-1870.
1. Tone Thorsdatter f. 1892 i Sauherad.
2. Ole Thorsen f. 27/1-1895 i Holla.
3. Gunhild Thorsdatter f. 3/2-1897.
4. John Torsen f. 29/11-1898.
5. Anne Torsdatter f. 16/2-1901.
6. Signe Torsdatter f. 6/7-1903.
7. Tora Torsdatter f. 17/2-1905.
8. Marie Torsdatter f. 29/7-1909.
Eier 1909-1912.

F.f. Husmand Thor Johnsen Steensholt under Romnæs og Signe Olsdatters Ole: Inger Kristensd. Deilsbakke, Gunhild Olsd. Sannæs, Eilef Torgrimsen Deilsbakke, Knut Eriksen do., Nils Johannesen Romnæs.
F.f. Husmand Thor Johnsen Steinsholt og Signe Olsdatters Gunhild: Anne Gunnulfsd. Deila, Gbr. Sveinung Vetlesen do., Ingeborg Halvorsd., tjener Lars Halvorsen, tjener Ole Tollefsen Romnæs.
F.f. Sagbrugsarb. Thor Johnsen, Romnæs og Signe Olsdatters John: Kone Anne Tomine Gundersd., Deila, pige Gunda Olsd., Faderen, Gbr. Per Johannesen Romnæs, Sagarb. Hans Olsen do.
F.f. Thor Johnsen Romenæs og Signe Olsdatters Anne: Inger Kristensd. Romnes, pige Gunda Olsd. do., Gbr. Peder Johnsen do. og Faderen.


Denne familien bodde fra 1894 - 1898 på plassen Steinsholt under Romnes.


Andre på bruket 31/12-1900:
Kittil NN f. 1873 i Heddal, (midlertidig ophold), hf., g., Uldvarekræmmer.

g.m. Anna NN f. 1855 i Seljord.

 

 


Deilsbakke 4.
Under Romnes 25.

1900:
Skomaker for egen regning

Hans Kristiansen f. 1850 i Lunde.
g.m. Inger Kristensdatter fra Holla f. 1840.
1. Sofie Hansdatter f. 1884 i Hollen. Driver Kjolesøm i 1900.

1910a:
Hellek Reiarsen Ringhus f. 7/7-1853, Saude (Sauherad), hf., ug., Dagarbeider - jordbruk og forpagter.
Peder Amundsen f. 10/12-1899, Sansvær, ug., (losjerende? G.S.), Skolebarn.

1910b
Erik Reiarsen Ringhus f. 13/2-1869, Saude, hf., g., Veiarbeider og forpagter.
Ingeborg Ringhus f. 26/2-1874, Saude, hm.


| Innhold | Gamle Romnes | Øygarden - Holtet | V. Romnes - Lensmannsgården | V. Romnes 2 | V. Romnes øvre 3 |
| V. Romnes 7 | V. Romnes 8 - Lensmannsgården | V. Romnes 9 | V. Romnes 19 | Romnes østre - Fogdegården 24 | Romnes 25 Rumanes |

| Nyhus | Kastet | Kastekåsa 15 | Kastekåsa 16 | Kastekåsa 17 - Hotell |
Kastodden | Rugkåsa | Steinsholt | Mastebakke | Sannerholt 13 |
| Sannerholt 22 |
Sannerholtkastet | Hammerstad | Hammerstadkåsa | Kverndokka | Kvernodden øvre | Kvernodden nedre | Kjønodden | Deila | Deilsbakke | Berget |
| Hustomter |


Berget
Boplass under Romnes vestre.

Arbeider, husmann
Saamund Andersen trolig fra Lunde f. ca. 1710 bg. 13/9-1778. "Sommund Andersen Romnæs Kaasen, ved Romnæs, 68 Aar 6 Mnd.", s.a. Anders NN.
g. i Holla 23/9-1736 m. Maren Gundersdatter fra Holtet (Øygarden) under Romnes f. ca. 1713 bg. 5/12-1791. "Maren Gundersd. Berget, ved Romenæs, 78 Aar.", d.a. Gunder Pedersen Holtet.
1. Gunder Saamundsen dpt. 10/11-1737. Se Odden plass under Eie øvre.
2. Anders Saamundsen dpt. 9/7-1741. Se Familie 33 - Sagene 1762.
3. Aaste Saamundsdatter f. 13/2-1745 på Ajer i Lunde g.m. Jon Pedersen Gladholt. Se Gladholt(3) under Vale i Valebø.
4. Aslaug Saamundsdatter f. 23/9-1746 på Ajer g.m. Jahn Thomassen. Se Familie 4 - Verket 1782.
5. Anne Saamundsdatter f. 26/9-1748 på Ajer.
6. Guri Saamundsdatter f. 19/3-1752 på Ajer g.m. Helge Brynildsen. Se nedenfor.
7. Ingeborg Saamundsdatter f. 10/10-1757 på Ajer g.m. Nils Pedersen. Se Familie 34 - Verket 1782.
8. Ole Saamundsen f. 15/3-1760 på Ajer.
Bruker i 1760.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Somund Andersen og Maren Gundersdatters Gunder: Peder Holtet, Svennum Poulsen, Rasmus Eje, Ingebor Suusaas, Ingebor Holtet.
F.f. Sommun Numme og Maren Gundersdatters Andreas(!): Peder Graver, Anders Eje, Aaste Schordal, Berte Hegnen, Maren Baxaas.
F.f. Saamund Ayer og qvindes
Aaste: Guroe Verpe, Anne Kleppe, Peder Ayer, Jon Hanetoe, Ole Hansen Aadden.
F.f. Saamund Ayer og Maris
Aslou: Dorthe Kieldal, Anne Olsd., Gunder Verpe, Thomas Schaardal, Halvor Ayer.
F.f.
Saamund Ayer og qvindes Anne: Ingebor Aadden, Anne Olsd. Ayer, Nirie Ova, Thomes Schaardal.
F.f. Saamund Ayer og Maris Guro: Anders Kittilsen Echen, Anders Gundersen Echen, Halvor Halvorsen Lia, Kari Ajer og Thore Børthe.
F.f. Saamund Ayer og Maris Ingebor: Neri Ova, Anders Grinnie, Tron Aase, Kari Ajer og Kari Dorholt.
F.f. Saamund Ayer og Maris Ole: Tyge Heltved, Gundleck Tyrie, Tore Dorholt, Kari Ajer og Ingebor Funnemarck.

Denne familien bodde på Nome under Baksås i 1741. De var i Lunde fra ca. 1744 - ca. 1760. De bodde på Søve
i 1762, ifølge "Generalmanntall" for Holla 1762. De flytta videre til Berget under Romsås rundt 1770.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, side 375b - 376b.
Sted: Berget under Rommenæs Westre i Holden præstegield - 1778.
Saamund Andersen, død 4. Sept. 1778. Enken Mari Gundersd. og deres Børn:
1. Gunder Saamundsen. Myndig.
2. Anders Saamundsen død, vært g.m. Karen Olsd. Deres Børn:
    a. Annichen Andersdatter 2 3/4 Aar. Formynder, farbroderen Gunder Saamundsen.
3. Aaste Saamundsd. g.m. Jon Pedersen Gladholt i Valebø.
4. Asloug Saamundsd. g.m. Jan Thomassen ved Uhlefos.
5. Kirsten Saamundsd. g.m. Niels Hansen Tufte.
6. Guroe Saamundsd. 23 Aar. Hiemme. Formynder, svogeren Niels Hansen Tufte.
7. Ingebor Saamundsd. 21 Aar. Tiener hos Hr. Forwalter Møldrup. Formynder, svogeren Jon Pedersen Gladholt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.Tømmermand (tømrer)
Helge Brynildsen Berget f. ca. 1754 d. 30/1-1844, som inderst (leieboer) på Plassen under Tveit, 90 år gml.
g1g i Holla 18/9-1781 m. Guri Saamundsdatter herfra f. 26/11-1754 på Ajer i Lunde bg. 26/4-1789. "
Guri Saamundsd. Berget, ved Romenæs, 38 Aar.", d.a. Saamund Andersen.
Forlovere: "
Ole Hansen og Niels Hansen Tofte."
g2g i Holla 26/11-1789 m. Kirsten Olsdatter fra M. Namløs(5) dpt. 6/3-1757, d.a. Ole Nilsen Namløs.
Forlovere: "
Tollev Fæhn og Peder Gundersen Fæhn."
g3g ca. 1805 m. Maren Nilsdatter
1. Maren Helgesdatter (Mari Helgesdatter) f. 18/5-1784 g.m. Reier Tallaksen. Se Plassen under Tveit.
Barn i 3. ekteskap:
2. Nils Helgesen f. 17/5-1806.
Bruker ca. 1781.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Helge Brynnildsen Berget og Guri Saamundsdatters Maren: Gunder Odden, Niels Tofte, Tov Brynnildsen Romenæs, Ingeborg Saamundsd. Wrk., Ingeborg Hansd. Tofte.
F.f.
Helge Brønildsen Berget og Maren Nielsdatters Niels: Niels Sannæs, Rejer Tallaksen, Halvor Holtet, Mari Kaasen, Anne Skougen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1787 - 1792, side 752a - 752b.
Sted: Berget under Rommenæs Westre i Holden præstegield - 1789.
Guri Saamundsd., død. Enkemanden Helje Brynildsen og Barnet
Marie Heljesd. 5 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister
.

Det var ingen barn i det andre ekteskapet. Derfor det innholdsrike skifte nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 691a - 692a.
Sted: Berget under Rommenæs Westre i Holden præstegield - 1804.
Kirstie Olsd., død. Arvinger: Enkemanden Helge Brynildsen og afdødes sødsken.
1. Ældste broder, Niels Olsen Namløs.
2. Jon Olsen Fæhn, død, efterladt sig 4 Børn:
     a. Ole Jonsen 17 Aar.
     b. Peder Jonsen 13 Aar.
     c. Kari Jonsd. 15 Aar.
     d. Anne Jonsd. 9 Aar.
Formyndere for disse barna: Jørgen Omtvedt og Tollef Fæhn.
3. Marthe Olsd., enke efter Bernt Fæbache.
4. Kari Olsd. død, efterladt sig 3 Børn.
    a. Ole Tormosen 29 Aar.
    b. Jens Tormosen 27 Aar.
    c. Mari Tormosd. g.m. Niels L. Tysland, Blegebakken ved Skien.
5. Anne Olsd. g.m. Tollef Pedersen Jøntved.
6. Mari Olsd. g.m. Amund Olsen paa Holden Jernværk.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no