ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


KOLSTAD LILLE - KÅLSTAD LILLE

Gnr 49 i Holla kommune

Oppdatert 25.09.2022


| Innhold | Kolstad lille | S. Grønstein | N. Grønnstein | Kolstadberget - Berg |


Kolstad lille - Kaalstad lille
Utskilt fra Hovedbølet Kolstad rundt år 1500.

Dette er den søndre del av Kolstad sammen med den gamle husmannsplassen Grønsten (Grønstein).

Opprinnelig landskyld etter delinga i 1500: 2 huder og 6 skinn (2 1/2 hud).
Dette ble betalt i skatt av gården i 1585: 9 merker smør, 18 merker mel.
Kolstad lille ble skattlagt som halvgård. En helgård hadde ei landskyld på minst 4 huder eller 4 tønner.

1 hud = 1 garvet oksehud = 12 garvede kalveskinn.
1 tønne = 1 tønne korn = 12 settinger korn.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for gårdens skatteverdi. Denne måleenheten har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Jordeboka 1665: Ingen skog. Dyrking av humle var et gammelt påbud. Humle ville ikke vokse på denne gården.

Opprinnelig var Kolstad eid av Holla kirke og Holla sogneprest. Etter fradelinga i ca. 1500, ble denne gården solgt til private.

Tidlige eiere.
Olle Kolstad
i 1610.
Lauritz Kolstad i 1624.
Niels Kolstad i 1628.
Anders Kolstad før 1635 - 1660. Benytta som lagrettemann (kilde: tingbøkene).
Sønn Nils Andersen Kolstad. Utskrevet til soldat i 1642.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
"
Kolstad lille som Anders bruger, schylder aarlig 2 1/2 huder, som hand selff euer (eier) med bøxell. Ehr satt og taxeritt at giffue en halffgaards skatt.
Er i denne sex dallers skatt, penge 3 daller."


Niels Andersen Kolstad d. ca. 1661 (enka overtok året etter.)
Bruker 1660 til ca. 1661.
Enka 1662 - 1664.

Bonde, leilending
Povel Folkvardsen Kolstad
f. ca. 1637.
g. 1663 m. enke Agate Halvorsdatter. Kilde: Norske kongebrev 1663 nr. 161.
Bruker i 1664 - 1670.

Bonde, leilending
Harald Kolstad.
Bruker ca. 1670 til bortimot 1692.

Videre eiere.
Rådmann i Skien Anders Cornish i 1679.
Sognepresten i Hedrum Wilhelm Dop i 1687.
Rådmann i Skien Thomas Sommer i 1693.
I. T. Hein ca. 1700.
Hans Olsen Kaarsvold 1711.
Hans Christensen Meidell før 1723.

Bonde, leilending
Even Nerisen Kolstad trolig fra Heddal f. ca. 1646 bg. 7/5-1730. "
Even Nirisen Kolstad, 84 Aar."
Bruker 1692 - 1730.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
"Eivind hadde, som alle gårdbrukere den gang, meget vanskelig for å klare seg. I 1705 måtte han såleis låne 14 rd. 2 mark av presten Meidell. For dette måtte han pantsette 4 kuer og 1 kvige til sjelesørgeren sin.


Bonde, selveier
Hans Tovsen Kolstad fra Heddal? f. ca. 1706 bg. 23/7-1779. "Hans Tovsen Lille Kolstad, 73 Aar.", s.a. Tov NN.
g1g m. Inger Hansdatter trolig fra Lunde f. ca. 1712 bg. 9/3-1746. "Ingri Hansd. Kolstad, 34 Aar.", d.a. Hans Bjørnsen "Grippestad".
g2g i Holla 23/7-1779 m. Ingeborg Hansdatter fra Kåsa under? dpt. 29/9-1726 bg. 15/6-1789. "Ingeborg Hansd. Kaalstad, 67 Aar.", d.a. Hans Evensen.
1. Aslaug dpt. 8/2-1733 bg. 3/5-1733. "
Asloug Hansd. Lille Kolstad, 11 Uger og 5 Dager."
2. Hans dpt. 5/9-1734 bg. 8/12-1734. "Hans Hansen lille Kolstad, 13 Uger."
3. Hans Hansen d.e. dpt. 1/7-1736. Se S. Grønstein.
4. Halvor Hansen dpt. 14/12-1738. Bodde på Slettemo under Bolvik i Solum.
5. Tov dpt. 15/10-1741 død før januar 1746.
6. Tov Hansen dpt. 12/5-1743. Se nedenfor.
7. Tollef Hansen dpt. 16/1-1746. Se V. Helgen(B).
Barn i 2. ekteskap:
8. Inger Hansdatter dpt. 17/9-1747 g.m. Gunder Pedersen Holtet. Se Holtet (Øygarden) under Romnes.
9. Ole Hansen dpt. 23/11-1749. Se Hagan under Holtan.
10. Aslaug Hansdatter dpt. 2/2-1752 g.m. Nils Olsen Kolle. Se Kolle(1).
11. Berthe Hansdatter dpt. 21/4-1754 d. 7/8-1825 på Hvalen i Helgen. Døde som ugift fattiglem.
12. Even Hansen Kaalstad dpt. 16/3-1757. Se Familie 10 - Verket 1801.
13. Hans Hansen d.y. dpt. 20/4-1760. Ble smed. Se Kåsa under Kolstad store.
14. Karen Hansdatter dpt. 14/11-1762 g.m. enkemann Thomas Nilsen Hvalen. Se Hvalen(6) i Helgen.
15. Marthe Hansdatter dpt. 21/4-1765 bg. 30/3-1784. "Marthe Hansd. Lille Kolstad, 19 Aar." Ugift.
16. Ingeborg Hansdatter dpt. 20/12-1767 bg. 23/7-1779. "Ingeborg Hansd. Lille Kolstad, 12 Aar 1 Mnd."
Eier 1733.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Tovsen lille Kolstad og Inger Jansdatters Aslou: Halvor Johannesen Jelsæt, Claus Hansen, Lars Mortensen, Kirsten Pladsen und Hvale, Sidsel Hansd.
F.f. Hans Tovsen og Inger Hansdatters
Hans: Christen Thoersen, Jacob Bøe, Guro Kolstad, Gunnild Bøe, Ingebor Bøe.
F.f. Hans Tovsen og Ingeri Hansdatters
Hans: Jacob Rasmusen, Even Tovsen, Maren Olsd. Vale, Karen Benjaminsd.
F.f. Hans lille Kolstad og Inger Hansdatters
Halvor: Jacob Rasmusen, Hans Omtvedtt, Guro Omtvett, Gunnil Bøe, Gunnil Omtvett.
F.f. Hans og Inger lille Kolstads
Tov: Jacob Grønnesteen, Even Omtvet, Svenche Bøe, Berte Grønnesteen, Elen Sørensd.
F.f. Hans Tovsen og Inger Kolstads
Tov: Tyge Kolstad, Jacob Grønnesteen, Svenche Jonsen, Kirsten Kaasen, Kirsten Enersd.
F.f. Hans Kolstad og Ingri Hansdatters
Tolluf: Tyge Kolstad, Jens Bøe, Christen Omtved, Anne Bøe, Ingebor Hansd.
F.f. Hans Lille Kolstad og Ingebor Hansdatters
Inger: Peder Omtved, Jacob Grønnesteen, Halvor Nielsen, Anna Bøe, Elen Hvalen.
F.f. Hans lille Kolstad og Ingebor Hansdatters
Ole: Lars Store Kolstad, Jacob Grønnesteen, Svenche Stuen, Anna Kolstad, Karen Kaasen.
F.f. Hans lille Kolstad og Ingebor Hansdatters
Aslou: Kittil Kolstad, Anders Nib, Christen Halvorstaae, Guro Kolstad, Karen Hansd. Kaasen.
F.f. Hans Lille Kolstad og Ingebor Hansdatters
Berthe: Peder Omtved, Jacob Grønnesteen, Christen Halvorstaae, Berthe Grønnesteen, Maren Hansd. Hvalen.
F.f. Hans Lille Kolstad og Ingebor Hansdatters
Even: Jacob Grønnesteen, Christen Halvorstaae, Karen Halvorstaae, Ingebor Hansd. Hvala.
F.f. Hans lille Kolstad og Ingebor Hansdatters
Hans: Peder Omtved, Hans Hansen, Karen Omtved, Gro Grønnesteen, Berte Hansd.
F.f. Hans Lille Kolstad og Ingebor Hansdatters
Karen: Peder Omtved, Christen Halvorstaae, Torbiørn Bøe, Karen Halvorstaae, Maren Omtved.
F.f. Hans Lille Kolstad og Ingebor Hansdatters
Marthe: Ole Fæbache, Christen Halvorstaae, Jon Fæbache, Maren Fæbache, Karen Halvorstaae.
F.f. Hans Lille Kolstad og Ingebor Hansdatters
Ingebor: Jørgen Bøe, Christen Halvorstaae, Jens Omtved, Karen Halvorstaae, Marthe Omtved.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1744 - 1747, side 2592b.
Sted: Gaarden Lille Kolstad i Helien aanex Anno 1746 d. 24. Marti.
Ved Sorenskriver Waldemar Wilhelm Bang, Lensmand Jacob Gundersen og de 2de Laugrettesmænd, Ole Prestgrav og Powel Helgen.
Skifte efter Afgagne Ingri Hansdatter, imellem Enckemanden Hans Tovsen og deres 4 sammenawlede Børn:
1. Hans Hansen 10 aar.
2. Halvor Hansen 7 aar.
3. Tow Hansen 3 aar.
4. Tollef 1 mnd.
For hvilke de u-myndige Børn faderen Bliver Formynder for.

Boets midler (noe).
Creaturer.
1 Black Hest - 4 rdl.
1 Røed siet Koe "Aakerbodt" - 4 rdl - 2 ort.
1 ditto Sortdroblet "Fagersbodt" - 4 rdl - 2 ort.
1 Blaadroblet Koe, "Stoerbodt" - 4 rdl. 1 ort.
1 Røed droblet Koe, "Guelros" - 4 rdl 2 ort.
1 Røedsiet qvie "Stalsbodt - 4 rdl - 1 ort.
1 ditto - 4 rdl - 1 ort.
1 Stude Kalv - 1 rdl.
1 qvie Kalv - 1 rdl.
2 Kalver - 2 ort.
4 Fiær Lam - 1 rdl 1 ort - 8 sk.
5 voxne Sauer - 2 rdl - 2 ort.
 
Jorde Gods.
Efter anviste Skiøde udsæd af Hans Christensen Meidel d. 26. Febr. 1733, tingl. 9. Febr. 1734, er Boet nydende gaarden Lille Kolstad, Schyldende 2 1/2 huud, med bøxel og herlighed, indkiøbt for den nu ansatte Summa - 106 rdl.
Skyldig Gield.
1. Til Holden Præstegaard for aabods fald (feste) - 2 rdl - 16 sk.
2. For oppebaaren Kongens Korn som er  - 5rdl.
3. Skifteomkostningene m.v.
Boets Gield - 16 rdl - 11 sk.
Boets Formue - 161 rdl - 1 ort - 16 sk.
Skiftet avsluttet 17. Mai 1746
.

Dette skiftet er ikke tatt med i
Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 25.07.2018
.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri skifteprotokoll 1775 - 1784, folio 420a - 421a.
Sted: Kaalstad lille, Helgen Annex til Holden Præstgield - 1779.
Hans Tovsen, død.
A. Gift 1.g. med Ingri Hansdtr. død. Børn:
     1. Hans Hansen. Myndig.
     2. Halvor Hansen. Myndig.
     3. Tov Hansen. Myndig.
     4. Tollef Hansen. Myndig.
B. g2g med Enchen Ingeborg Hansdtr.
     1. Ole Hansen. Myndig.
     2. Even Hansen 23 Aar.
     3. Hans Hansen d.y. 20 Aar.
     4. Ingrie Hansdtr. g.m. Gunder Pedersen Ødegaarden.
     5. Asloug Hansdtr. g.m. Niels Olsen Kolle.
     6. Birthe Hansdtr. 26 Aar. Ugift.
     7. Kari Hansdtr. 17 Aar.
     8. Marthe Hansdtr. 15 Aar.
Formynder og verge for de umyndige: Moderens søsters mand, Christen Erichsen Halvorstaae
under Kaalstad store.
Skiftet afsluttet 1780.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Bonde, sersjant, gjestgiver, selveier
Hans Hansen Kolstad herfra dpt. 1/7-1736 bg. 1/6-1804. "Hans Hansen Grønnesteen, 71 Aar."
g. i Holla 1765 m. Jørand Thorsdatter fra Gjerpen dpt. 16/12-1736 bg. 5/5-1814. "Enken Jørann Kaalstad, 81 Aar.", d.a. Thor Torjersen.
Forlovere: "Niels Olsen Hvala og Peder Jensøn Omtved."
Eier 1777. Se S. Grønnstein.
 

Ved tellinga i 1801 var Hans 66 og Jøran 65 år. I 1803 skifta han på grunn av alderdom. Hans fikk Kålstad og Jon Grønstein.
Dattera Inger var blitt g. m. Anders Jonsen Rønningen eller Febakke i 1790. (Se nordre Jøntvet.) jordeiendommen ble verdsatt
til 1.450 rd. Sønnene arva 393 rd. Dattera 200 rd. Hans døde noen år seinere og Jøran flytta da ned til sønnen på Grønstein,
der hun døde i 1814. Det var skifte etter henne den 17. mars, samme året.

Bonde, selveier
Hans Hansen Kolstad fra S. Grønstein dpt. 7/11-1773 bg. 25/11-1806. "
Hans Hansen Kaalstad, 33 Aar.", s.a. Hans Hansen Grønsteen.
g. i Holla 4/8-1796 m. Ingeborg Olsdatter fra Namløs dpt. 25/12-1773, d.a. Ole Andersen Namløs.
Forlovere: "
Thord Yttrebøe og Johannes Heisholt."
1. Anne Hansdatter f. 5/10-1797.
2. Inger f. 5/6-1800 bg. 19/1-1808. "
Inger Hansd. Kaalstad, 8 Aar."
3. Maria Hansdatter f. 5/7-1803 g.m. Jens Olsen Strandsplads. Se Strandsplass under N. Fen.
4. Ingeborg Hansdatter f. 17/12-1804.
Eier 1803 - 1806.

F.f. Hans Hansen Kaalstad og Ingeborg Olsdatters Anne: Johannes Heisholt, Jon Hansen Kaalstad, Gullich Olsen Namløs, Maria Olsd. Jentved, Birthe Hansd. Wala.
F.f. Hans Hansen Kaalstad og Ingeborg Olsdatters 
Inger: Johannes Heisholt, Halvor Jentved, Anders Olsen Namløs, Asber Jonsd. Grønnesteen, Karen Olsd. Namløs.
F.f.
Hans Hansen Kaalstad og Ingeborg Olsdatters Maria: Halvor Jøntved, Karen Namløs (+ foreldrene?).
F.f. Hans Hansen Kaalstad og Ingeborg Olsdatters 
Ingeborg: Johannes Heisholt, Anders Olsen, Lars Namløs, Ingeborg Namløs, Ingeborg Jøntvedt.

Enka Ingeborg Olsdatter ble g2g med Isak Kittilsen. Se Bosli under M. Namløs.

Gården ble solgt ved auksjon til forvalter Poppe for 1.807 rd.
Han hadde den fra 1808 til 1831.

Poppe var allerede eier av Bø og dreiv Kålstad sammen med denne gården. Husa på Kålstad forfalt mer og mer.

I 1823 ble skylda på gården 2 dl. 3 ort 21 skilll., istedet for 1½ hud etter at Grønstein var gått i 1750.

Peder Jensen Aamtvet kjøpte eiendommen ved auksjon etter Poppe i 1831 og dermed gikk Kålstad lille opp i Omtvedt.

Småbruker, selveier
Anund Gundersen Grønnesteen fra Strandjorde f. ca. 1800, s.a. Gunder Andersen Strandjordet.
g. i Holla 11/1-1823 m. Maria Johnsdatter fra S. Grønstein f. 6/10-1802, d.a. Jon Hansen Grønnesteen.
Forlovere: "
Jens Præstgrav og Hans Jonsen Jelseth."
1. Else Maria Anundsdatter f. 17/10-1829.g.m. former John Johnsen. Se Familie 54a - Verket 1891.
2. Hans Anundsen f. 14/6-1833.
3. Asber Maria Anundsdatter f. 18/7-1836.
4. Stian Anundsen f. 5/11-1839.
5. Anne Anundsdatter f. 5/10-1843.
6. Aslaug Anundsdatter f. 7/2-1847.
Bruker 1829. Eier før 1865.

F.f. Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsdatters Else Maria: Asloug Strandjorde, Inger Johnsd. Grønnesteen, John Grønnesteen, Gunder Strandjorde, Ole Hansen Bøe.
F.f.
Huusmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Jonsdatters Hans: Maria Arvesd. Grønnesteen, Anne Jonsd. ditto, Johannes Hansen ditto, Gunder Andersen Strandjordet, Ole Hansen Grube.
F.f.
Gaardmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsdatters Asber Maria: Asloug Stiansd. Strandjordet, Stian Gundersen Pladsen, Asber Johnsd. Grønnesteen, Stian Pedersen Holten, Hans Johnsen Grønnesteen.
F.f.
Gaardmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsdatters Stian: Maria Arvesd. Grønnesteen, Kirstine Jensd. Skibsnæs, John Hansen Grønnesteen, Anders Jensen Skibsnæs, Thor Pedersen Holten.
F.f.
Gaardmand Anund Gundersen Grønsteen og Maria Johnsdatters Anne: Maria Arvesd. Grønsteen, Asbær Maria Johnsd. ditto, Gunder Strandjordet, Niels Olsen Kaalstad, John Anundsen Grønsteen.
F.f.
Gaardmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsdatters Asloug: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Else M. Halvorsd. ditto, Jørgen Johnsen ditto, John Hansen Skibsnæs, John Anundsen Wale.


| Innhold | Kolstad lille | S. Grønstein | N. Grønnstein | Kolstadberget - Berg |


Grønstein søndre - Grønsten søndre
Gjestgiveri fra 1765.

Gammel husmannsplass under Kolstad (Kålstad).

Husmann
Tyge Olsen fra Omtvedt, s.a. Ole Ellefsen Omtvet og Ingeborg Tygesdatter.
Beboer i 1694 og i 1701.

Nevnt som "boende paa Grønsten" i skifte etter Østen Hansen Bøe i 1694. Var "stum og dumb" (dumb=døv), ifølge "Søve-skiftet".
Dette ble gjentatt i tingboka 1701, da det ble nevnt at hans "ringe Huus paa Omtvedt" hadde brent ned.

Arbeider, husmann
Benjamin Jensen fra Holla Prestegård f. ca. 1660 bg. 14/12-1732. "Benjamin Jensen, 72 Aar 11 Dage.", s.a. sogneprest Jens Christensen Hoff.
g.m. NN.
1. Jens Benjaminsen f. ca. 1690. Se Omtvedt(B).
2. Karen Benjaminsdatter f. ca. 1700 bg. 14/10-1761. "Karen Benjaminsd. Grønnesteen, 61 Aar 8 Mnd."
3. Berthe Benjaminsdatter f. ca. 1702 g.m. Jacob Rasmussen. Se nedenfor.
Bruker fram til 1732.

Benjamin Jensen er en av 9 barn som ble foreldreløse da både mor og far døde i 1668.
Se skifte på Holla Prestegård.

Arbeider, soldat, husmann
Jacob Rasmussen Grønnesteen f. ca. 1706 bg. 22/11-1761. "Jacob Rasmussen Grønnesteen, 55 Aar 7 Mnd. ringere 10 Dage."
g. i Holla 11/10-1733 m. Berthe Benjaminsdatter herfra f. ca. 1702 bg. 14/9-1761. "Berthe Benjaminsd. Grønnesteen, 59 Aar ringere 9 Mnd."
1. Anne Jacobsdatter dpt. 1/8-1734 g.m. Knud Christensen. Se Lysnes under Namløs nedre.
2. Rasmus dpt. 19/1-1737 bg. 16/3-1738. "Rasmus Jacobsen Grønnesteen, 1 Aar 10 Dage."
3. Gro dpt. 21/6-1739. Døde som lita.
4. Gro Jacobsdatter dpt. 25/12-1740 g.m. Hans Eriksen Kolstad. Se Kolstad store.
Bruker 1733.

F.f.  = Fadder for ...

F.f. Soldat Jacob Rasmusen og Birte Benjaminsdatters Anne: Ole Præstgrav, Anne Bø, Gullik Askiersen, Maren Store Kolstad, Karen Benjaminsd.
F.f. Jacob Rasmusen og Berte Benjaminsdatters Rasmus: Tollef Rasmusen, Hans Kolstad, Rasmus Erichsen, Guro Kolstad, Anna Omtved.
F.f. Jacob Grønnesteen og Berte Benjaminsdatters Gro: Hans lille Kolstad, Ole Arnesen, Guro Omtvet, Anna Gulliksd., Karen Arnesd.
F.f. Jacob og Berte Grønnesteens Gro: Hans Tovsen, Even Omtvet, Guro Omtved, Karen Benjaminsd.
 

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Skifte her 1762.

Bonde, sersjant, gjestgiver, selveier
Hans Hansen Grønnesteen fra Kolstad lille dpt. 1/7-1736 bg. 1/6-1804. "Hans Hansen Grønnesteen, 71 Aar.", s.a. Hans Tovsen Kolstad.
g. i Holla 20/10-1765 m. Jørand Thorsdatter fra Gjerpen dpt. 16/12-1736 bg. 5/5-1814. "Enken Jørann Kaalstad, 81 Aar.", d.a. Thor Torjersen.
Forlovere: "Niels Olsen Hvala og Peder Jensøn Omtved."
1. Ingrid Hansdatter dpt. 18/10-1767 g.m. Anders Jonsen. Se Rønningen (Knipa) under Bjerva.
2. Hans dpt. 13/1-1771 bg. 26/5-1771. "Hans Hansen Grønnesteen, 18 Uger."
3. Anna Margrethe dpt. 19/4-1772 bg. 26/7-1772. "Anna Margrethe Grønnesteen, 3 Mnd."
4. Hans Hansen dpt. 7/11-1773. Se Kolstad lille.
5. Jon Hansen dpt. 7/9-1777. Overtok gården.
Eier 1765.

F.f. Sergiant Hans Lille Kolstad og Jøran Thorsdatters Ingeri: Niels Schibsnæs, Jørgen Halvorsen Bøe, Ole Halvorsen Bøe, Ellen Bøe, Inger Lille Kolstad.
F.f. Sergiant Hans Grønnesteen og Jøran Thorsdatters Hans: Gunder Holtet, Halvor lille Kolstad, Tow lille Kolstad, Ellen Bøe, Inger Holtet.
F.f. Hans Grønnesteen og Jøran Thorsdatters Anna Margrethe: Christen Halvorstaae, Gunder Torsnes, Ole Kolstad, Karen Halvorstaae, Aslou Kolstad.
F.f. Hans Grønnesteen og Jøran Thorsdatters Hans: Jens Omtved, Jacob Bøe, Tov Lille Kolstad, Ingebor Omtved, Aslou Lille Kolstad.
F.f. Hans Grønnesteen og Jøran Thorsdatters Jon: Christen Halvorstaae, Tov Lille Kolstad, Morten Bøe, Aslou Hansd. Kolle, Berthe Hansd. Kolstad.

Hans Hansen må ha vært skrivekyndig siden han på bøndenes vegne skrev et klagebrev til kongen og dro egenhendig til København med
dette. Se gul ramme (sitat fra Holla I).

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Hans Hansen overtok farens gård i 1777. Han var født i 1736, ble utdanna som sersjant og gifta seg i 1765 med Jøran Torsdatter. De flytta straks til Grønstein under Kålstad, der de fikk bevilling til å drive gjestgiveri. Hans kom meget i berøring med byreisende fra Bøherad, Sauherad og Heddal. Samtala har vel ofte dreia seg om embetsmennenes og bestillingsmennenes uhørte sportelberegninger og andre trykk, som bøndene måtte tåle.
Hans Hansen Kaalstad og medarvingene hadde fått føle svøpa ved skifte etter mora og nå i 1779-80 ved skiftet etter faren. Især det siste boet ble nesten oppspist under skiftet. Modig og kraftig som Hans var, beslutta han seg til a reise til Kjøbenhavn på bøndernes vegne for å kreve rett hos landsfaderen. Det var gamle nordmenns vis. Kongen skulle skaffe dem rettlike ovafor ublu embetsmenn. Hans dro avsted våren 1786 med ei klage som var underskrevet av 33 mann, og gjaldt sorenskriver Hans Thomas Lange og lensmennene i Heddal, Bøherad, Sauherad og Holla. Underskriftene var fra alle de fire bygdene. Hans visste godt at han satte seg ut over det kgl. reskript av 1744, strengere skjerpa i 1771. Dette bestemte festningsstraff i Kjøbenhavns Citadel for den almuesmann i Norge, som kom til Kjøbenhavn med ansøkninger, som ikke var påtegna av vedkommende amtmann. Klaga fra Hans virka til at regjeringa satte seg i bevegelse for å rette på de misslighetene som var påtalt. Dette fant sted straks foran den kjente bevegelse som gikk ut fra Nedenes under Kristian Jensen Lofthus fra V. Moland. Reisningen til Lofthus hadde også støtte i Telemark."(sic)


Bonde, gjestgiver, selveier
Jon Hansen Grønnesteen herfra dpt. 7/9-1777 d. i USA.
g1g i Holla m. 6/6-1799 m. Asberg Jonsdatter fra M. Jøntvedt(1) dpt. 13/7-1777 bg. 27/6-1807. "Asberg Grønesten, 30 Aar.", d.a. Jon Pedersen Jøntvedt.
g2g i Holla 26/12-1807 m. (svigerinne) Maria Jonsdatter (Maren) fra M. Jøntvedt(1) f. 23/9-1782 d. 28/6-1832 på Grønsten, 50 år, d.a. Jon Pedersen Jøntvedt.
1. Anne Johnsdatter d.e. f. 11/8-1800 g. i Solum 15/1-1835 m. Anders Hansen Rugstad.
2. Maria Johnsdatter f. 6/10-1802 g.m. Anund Gundersen. Se N. Grønstein.
3. Inger Johnsdatter f. 3/10-1804 g.m. Ole Hansen. Se nedenfor.
4. Asberg f. 18/6-1807 bg. 2/9-1807. "Asberg Jonsd. Grønsten, 10 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
5. Asberg f. 24/7-1808 bg. 5/2-1810 på Grønstein.
6. Asberg Maria f. 20/6-1810 bg. 3/10-1814 på Grønstein.
7. Hans f. 27/5-1812 bg. 18/10-1814 på Grønstein.
8. Anne Johnsdatter d.y. f. 25/8-1814.
9. Asberg Maria Johnsdatter f. 23/9-1816 g. i Holla 15/11-1844 m. John Johnsen Bjørndokken. Se Bjørndokka under Graver i Valebø.
10. Hans Johnsen f. 26/5-1819. Se nedenfor.
11. Maren f. 7/4-1821 d. 3/6-1822 på Grønstein.
12. Maren Johnsdatter f. 3/3-1823.
13. John Andreas f. 31/12-1825 d. 30/3-1833 på Grønstein.
Eier 1804.

F.f. Jon Hansen Grønnesteen og Asber Jonsdatters Anne: Hans Hansen Kaalstad, Halvor Jentved, Anders Evensen Jentved, Inger Hansd. Jentved, Maria Jonsd. Rødningen.
F.f.
Jon Hansen Grønnesteen og Asberg Jonsdatters Maria: Lars Ringsevje, Maren Jonsd. Vahla (+ foreldrene?).
F.f. Jon Grønnesteen og Asberg Jonsdatters Inger: Jon Jøntved, Hans Kaalstad, Hans Nielsen Kaasen, Maria Jøntved, Maria Jonsd. Jøntved.
F.f. Jon Hansen Grønsteen og Asberg Jonsdatters Asberg: Anders Rønningen, Halvor Jøntved, Niels Ringsevje, Ingerid Romnæs, Ingeborg Jøntved.
F.f. Jon Grønnesteen og Maria Jonsdatters Asberg: Johannes og H. Jøntvedt, Niels Ringsevje, Mari Vale, Ingri Bierven.
F.f. Jon Grønsteen og Maria Jonsdatters Asber Maria: Halvor Jøntved, Jon Helgen, Even Ringsevje, Maren Vala, Asloug Baxaas.
F.f. Jon Hansen Grønnesteen og Marie Jonsdatters Hans: Aslaug Thorsd. Jøntved, Marthe Andersd. Rødningen, Jon Pedersen Jøntved, Anders Johnsen Rødningen og Even Larsen Ringsevje.
F.f. Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsdatters Anne: Asloug Jøntved, Gunnil Jørgensd. Skibsnæs, Jon Jøntved, Arve Hvala og Niels Arvesen Hvala.
F.f.
Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsdatters Asber Maria: Asloug Jøntved, Inger Rødningen, Halvor Jøntved, Anders Rødningen, Lars Ringsevje og Jon Olsen Wærket.
F.f. Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsdatters Hans: Asloug Jøntved, Maria Bøe, Jon Jøntved, Halvor Jøntved og Hans H. Jøntved.
F.f. Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsdatters Maren: Anne Hansd. Rolighed, Maria Jonsd. Bøe, Anders Rødningen, Ole Rolighed yngste og Hans Andersen Rødningen.
F.f. Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsd. Fadd: Kari Hvalen, Anne Jonsd. Grønnesteen, Gunder Strandjordet, Anun Strandjordet og Hans Thomasen Hvalen.
F.f. Gaardmand Jon Hansen Grønnesteen og Maria Jonsdatters Jon Andreas: Inger Schiørholt, Inger Jonsd. Grønnesteen, Anders Rødningen, Gunder Schiørholt og Anun Grønnesteen.
 

Enkemannen Jon Hansen Grønsten emigrerte til N. Amerika våren 1846, sammen med sønnen Hans Johnsen (se nedenfor) og hans familie, samt datra Asberg Maria og hennes familie.
De seilte trolig med seilskuta "Salvator" fra Porsgrunn. Skuta var eid og ført av kaptein Johan Gasmann i Porsgrunn (senere Pine Lake, Wisconsin).
De kom først til Heart Prairie, Walworth County, Wisconsin, men da dette var et mye dårligere område enn de var blitt forespeilet, flytta de fort videre. Dette er en historie som går igjen hos de fleste Holla-sokninger som emigrerte tidlig til Amerika.


Arbeider, inderst
Hans Johnsen Grønnesteen herfra f. 26/5-1819 d. i USA, s.a. Jon Hansen Grønnesteen.
g. i Helgen kirke 8/9-1842 m. Karen Kirstine Jensdatter fra Eik under Geitebua f. 19/9-1816 d. i USA, d.a. Jens Svenkesen Eeg.
1. John Hansen f. 4/11-1842.
0. Dødfødt drengebarn f. 29/9-1844 på Vasdalen.
2. Anne Maria Hansdatter (tvilling, den andre dødfødt) f. 30/9-1845.

F.f. Inderste Hans Johnsen Grønnesteen og Kirstine Jensdatters John: Mari Halvorsd. Eeg, Maria Johnsd. Grønnesteen, Svenke Eeg og Anund Gundersen Grønnesteen, Anders Jensen Skibsnæs.
F.f. Inderste Hans Johnsen Kaasen under Wasdalen og Kirstine Jensdatters Anne Maria: Ingeborg Nielsd. Wasdalen, Aaste Jørgensd. Gjedeboen, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Jens Jensen Dahlen, Niels Arnesen Wasdalen.

Denne familien emigrerte til N. Amerika våren 1846, sammen med sin søster Asberg Maria med familie og sin far.

Jon Hansen Grønnesteen lot gården dele før han emigrerte til N. Amerika.
4 ½ skinn = 3 ort 1 skilling, solgte han til Ole Hansen Nordstaa. Se nedenfor.
3 skinn = 2 ort 8 skilling, til Anund Gundersen fra Strandjordet. Se N. Grønstein.
4 ½ skinn = 3 ort 11 skilling, til Peder Augustinusen Omtvet i 1846, for 280 Spd.

Småbruker, selveier
Ole Hansen fra Nordstå under Helgen store f. 8/1-1803 d. 6/6-1876 på Jøntvedt som inderst (leieboer), s.a. Hans Olsen Norstaae.
g. i Holla 9/1-1830 m. Inger Johnsdatter herfra f. 3/10-1804 d. 15/1-1887 på Lysnes som "fattiglem" og enke, d.a. Jon Hansen Grønnesteen.
Forlovere: "Hans Thomasen Hvalen og Niels Bergeth."
1. Udøpt pike f. 14/3-1830 d. 25/3-1830 på Grønstein.
2. Jon f. 13/10-1831 d. 13/3-1832 på Kolle.
3. John Olsen f. 30/6-1833.
4. Maren Jørgine Olsdatter f. 23/7-1836.
5. Hans Andreas Olsen f. 17/12-1844.
Eier 1838.

Ole Hansen ser ut til å ha vært i tjeneste på gården Bø i Helgen før han gifta seg.

F.f. Inderst Ole Hansen Kolle og Inger Jonsdatters Jon: Maria Jonsd. Grønnesteen, Anne Jonsd. ditto, Jon Hansen ditto, Anund Gundersen ditto, Lars Hansen Nordstaae.
F.f. Inderste Ole Hansen Grinen og Inger Jonsdatters Jon: Maria Jonsd. Grønnesteen, Asbær Jonsd. ditto, Jon Grønnesteen, Anund Grønnesteen, Lars Sørensen Pladsen.
F.f. Huusmand Ole Hansen Grønnesteen og Inger Johnsdatters Maren Jørgine: Anne Johnsd. Rogstad, Asber Johnsd. Grønnesteen, Anund Gundersen Grønnesteen, Tollef Pedersen Jøntved, Søren Brynnildsen Kaalstad.
F.f. Inderste Ole Hansen Grønnesteen og Inger Johnsdatters Hans Andreas: Karen Kirstine Jensd. Kaasen under Wasdalen, Kirsti Tollefsd. Hagen, Christen Christensen Steenstad, Hans Johnsen Kaasen, John Anundsen Grønnesteen.

Ole Knutsen.
g.m. Maria (Olsdatter?)
Eier 1846.

Kjøpesummen var 275 spd.

Ole Knutsen makeskifta det som var igjen av Grønstein med en tilsvarende eiendom under Klyve i Solum i 1858.

Isak Jakobsen ble nå eier, men han solgte samme år.

Småbruker, tømmerfløter, selveier
Hans Andersen Grønsteen
fra Nesodden under Ytterbø f. 25/1-1833 d. 25/3-1904 av en nyresygdom, s.a. Anders Andersen Næsodden.
g1g i Holla 26/12-1856 m. Margrethe Tygesdatter fra Halvorstå(A) under Kolstad store f. ca. 1834 d. 9/2-1859 i barselseng, 25 år på Halvorstå., d.a. Tyge Hansen Halvorstaa.
Forlovere: "
Nils Næset og Tyge Hansen Halvorstaa."
g2g i Holla 10/7-1862 m. enke Anne Christine Pedersdatter fra
S. Jøntvedt(1) f. 12/9-1832, d.a. Peder Christensen Jøntvedt.
Forlovere: "
Peder Augustinusen Omtved og Arne Christensen Wasdalen."
1. Kirsten Marie Hansdatter f. 6/5-1857.
Barn i 2. ekteskap:
2. Anders Hansen f. 27/11-1862. Se N. Grønstein.
3. Ida Margrethe Hansdatter f. 6/7-1866 g.m. Ole Arvesen. Se S. Fen(26) "Ødegården".
4. Kirsten Marie Hansdatter f. 3/4-1869 g.m. Kristen Hansen Torsberg. Se Grønvoldv. 43 under Søve.
5. Anna Pauline f. 23/4-1871 d. 5/8-1871. "
Død paa Sygehuset under en Operation."
6. Anna Pauline Hansdatter f. 3/8-1873.
7. Hanna Christine Hansdatter f. 11/9-1876.

Eier 1858 - 1903.

F.f. Inderst Hans Andersen Næsodden og Magrethe Thygesdatters Kirsten Marie: Mari Halvorsd. Næsodden, Inger Christensd. Sannæs, Thyge Hansen Halvorstaae, Anders Næsodden yngre, Hans Thygesen Halvorstaae.
F.f.
Gaardm. Hans Andersen Grønnesteen og Anne Kristine Pedersdatters Anders: Berthe Andersd. Glaholt, Karen Pedersd. Jøntvet, Anders Andersen Næsodden, Hans Tygesen Welkom, Kristen Pedersen Jøntvet.
F.f. Hans Andersen Grønnesteen og Anne Kristine Pedersdatters Ida Magrethe: Karen Pedersd. Skougen, Aaste Pedersd. Jøntved, Anders Andersen Næsodden, Peder Olsen Skougen, Anders Thygesen Halvorstaa.
F.f.
Hans Andersen Grønnesten og Anne Christine Pedersdatters Kirsten Marie: Mari Halvorsd. Næsodden, Anne Kirstine Pedersd. Vasdalen, Peder Christensen ditto, Anders Andersen Næsodden, Peder Olsen Skougen.
F.f. Grdb. Hans Andersen Grønnesten og Anne Christine Pedersdatters
Anna Pauline: Mari Andersd. Næsodden, Anne Kirstine Pedersd. Jøntved, Anders Andersen Næsodden, Jahn Stensen Glaholt, Anders Jahnsen ditto.
F.f. Grdb. Hans Andersen Grønnesteen og Anne Kristine Pedersdatters
Anna Pauline: Karen Pedersd. Vibeto, Berthe Maria Jensd. Grønnesteen, Jahn Steensen Glaholt, Anders Jansen Glaholt, Peder Christensen Glaholt.
F.f. Grdb. Hans Andersen Grønnesten og Anne Christine Pedersdatters
Hanna Christine: Barnets Moder, Berthe Maria Jensd. Grønnesten, Jan Stensen Øen af Solum, Peder Olsen Vibeto, Laurits Haraldsen af Fjærestranden.

Anne Christine Pedersdatter var enke etter Jens Halvorsen Jøntved. Se S. Jøntvedt(1).
Hennes datter fra første ekteskap,
Anne Berthea Jensdatter f. 9/10-1857 på S. Jøntvedt(1) d. 26/8-1894 på S. Grønstein av lungetæring. Ugift.

Morfar til barna i andre ekteskap, Peder Christensen Jøntvedt, døde her hos sin datter 14/2-1877. Se
S. Jøntvedt(1).

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866.
34 mål dyrka mark av mindre god beskaffenhet.
Besetning: 1 ku, 6 sauer.


Knut Svenungsen og Hans Svenungsen Moen fulgte som eiere fra 1903.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Like ved våningshuset på Grønstein ligger Grønstein brygge, som ble bevilga oppført av amtstinget i 1884 med ¾ av kostnaden. Brygga ble bygd på et høvelig sted, utelukkende av gråsteinsmur og kosta 842 kr. Den ble straks overtatt av bryggefondet. Den gamle enkle brygga, som lå litt lenger nord ble dermed nedlagt. I tida framover til 1950-åra var det en elendig veg ned Aamtvetbakkene til Grønstein. Høst og vår var den nesten uframkommelig. Den lå i et vanskelig terreng på leirbotn og var nesten umulig å holde ordentlig vedlike. Seinere er det bygd ny veg fra Kålstadgårdene i forbindelse med vegen Ulefoss-  Grønvold."

Seinere eiere av denne eiendommen.
Halvor Oprann 1919-1922.
Hans E. Bø 1922-1927.

Eivind Olsen Hogsrud fra Seljord f. 24/6-1874 d. 6/11-1967.
g.m. Ingebjørg Olavsdatter Nørsthaug fra Seljord f. 17/3-1882 d. 14/8-1940.
1. Kari Hogsrud f. 7/8-1901 g.m. Ole Næset. Se Neset(15) under Ytterbø.
2. Olav E. Hogsrud d.e. (Ole Hoksrud) f. 3/9-1902. Overtok eiendommen.
3. Halvor Hoksrud f. 27/7-1907 d. 6/7-1975 g.m. Anne Bakkane fra Bø i Telemark f. 12/8-1907 d. 8/2-1986. Kronborg gamle.
4. Olav Hogsrud d.y. f. 1/4-1910 d. 18/11-1982 g.m. Randi Olavsdatter fra Røros i Sandsvær f. 16/3-1912 d. 1/10-1995. Gravlagt på Kronborg nye.
5. Andreas Hoksrud f. 17/7-1912 d. 9/9-1987 g.m. Anna Elisabeth Heimkleiv f. 1/9-1913 d. 25/10-2003. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
6. Gustav Hogsrud f. 14/6-1915 g.m. Aslaug Haraldsen Næset. Se Neset(13) under Ytterbø.
7. Ingvald Hoksrud f. 9/3-1918 d. 11/4-2002 g.m. Gunvor Larsdatter fra Nord-Odal f. 20/7-1921 d. 4/11-2010. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
Eier 1927.

Eivind Hogsrud solgte gården til sin sønn Olav E. Hogsrud da han ble enkemann i 1940.
Noen av barna skrev seg som Hoksrud med "k".

Olav E. Hoksrud d.e. herfra f. 3/9-1902 d. 2/2-1989.
g.m. Olga Olsdatter fra Glaholt øvre under Vale i Ytre Valebø
f. 12/6-1910 d. 13/5-1972, d.a. Ole Olsen Glaholt.
1. Einar Kåre Hoksrud f. 21/12-1929 d. 26/8-2015 g.m. Karen Elisabeth Kristensen f. 22/5-1935 d. 1/9-2016. Gravlagt i Sannidal.
2. Ingeborg Hoksrud f. 31/12-1932 d. 5/6-2021 g.m. Gunnar J. Ajer fra Lunde f. 18/3-1929 d. 7/7-2007. Bodde på Skotfoss. Gravlagt på Pollen kirkegård.
3. Odd Hoksrud f. 5/12-1937 d. 14/12-1980 g.m. Aslaug Skretting. Odd Hoksrud er gravlagt ved Helgen kirke.
4. Kjell Hoksrud f. 3/3-1940 d. 17/1-2002. Gravlagt ved Helgen kirke.
Eier 1940.

Kilde: Holla I (1973 - Sverre Liestøl). Olav E. Hogsrud førte opp nytt våningshus her i 1951.

Denne familien skrev seg for Hoksrud med "k" for å slippe sammenblanding av bl.a. post.
Familien som bodde her er gravlagt ved Helgen kirke.
 


| Innhold | Kolstad lille | S. Grønstein | N. Grønnstein | Kolstadberget - Berg |


Grønstein nordre
Gnr 49 - bnr 2. Gammelt løpenr. 97c.

Utskilt fra bnr 1 rundt 1846.

Gammel landskyld: 3 skinn. 1833: 0 - 2 - 8 (skylddaler). Ny skyld fra 1886: 0 mark 87 øre.

Småbruker, selveier
Johannes Hansen Grønsten (Johanes Hansen) fra Tinholtstulen(1) dpt. 16/9-1798 i Melum bg. 31/3-1847 i Heart Prairie, s.a. Hans Pedersen.
g. i Holla 2/1-1830 m. Maria Arvesdatter (Mary Hansen) fra Hvalen i Helgen f. 19/10-1806, d.a. Arve Nilsen Hvalen.
1. Hans Johannesen (Hans Hansen) f. 21/3-1831.
2. Arve Johannesen (Arve Hansen) f. 2/8-1833.
3. Mari Johannesdatter (Mary Hansen) f. 9/11-1836 d. 31/3-1847 i Heart Prairie, Walworth Co.,
4. Anne Johannesdatter (Ann Hansen) f. 30/4-1840.
5. Peder Johannesen (Peder Hansen) f. 8/7-1844.
Eier ca. 1832.

F.f. Huusmand Johannes Hansen Skibsnæss og Maria Arvesdatters Hans: Anne Arvesd. Roligheden, Anne Hansd. Tinholtstulen, Halvor Thorsen Helgen, Ole Olsen Roligheden, Christen Hansen Steenstad.
F.f. Huusmand Johannes Hansen Grønnesteen og Maria Arvesdatters
Arve: Anne Arvesd. Roligheden, Maria Hansd. Tinholtstulen, Hans Pedersen ditto, Ole Roligheden, Peder Hansen Tinholtstulen yngre.
F.f. Gaardmand Johannes Hansen Grønnesteen og Maria Arvesdatters
Mari: Kari Gundersd. Holla, Maria Hansd. Tinholstulen, Halvor Thorsen Pladsen, Niels Hansen Holla, Peder Hansen Tinholtstulen yngre.
F.f. Gaardmand Johannes Hansen Grønnesteen og Maria Arvesdatters
Anne: Maria Johnsd. Grønnesteen, Maria Hansd. Tinholtstulen, Hans Pedersen ditto, Halvor Thorsen Pladsen, Anund Gundersen Grønnesteen.
F.f. Gaardmand Johannes Hansen Grønnesteen og Maria Arvesdatters
Peder: Kirsti Isaksd. Hvalen, Mari Nielsd. Jøntved, Ole Roligheden, Niels Hansen Kolle, Peder Hansen Kaalstad.

Johannes Hansen Grønsten ble født på Ø. Gisholt i Melum i 1798. Faren flytta siden til Tinholtstulen.

Denne familien er registrert utflytta fra Grønstein i Holla til Heart Prairie i Wisconsin i mai 1846.
De reiste samtidig med Marias bror, John Arvesens familie. Både Johannes og dattra Mari døde
der våren 1847.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 56. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Hansens bo til Anund Gundersen for 120 spd., dat. 23. juli, thinglæst 10. Sept. 1833."

Småbruker, selveier
Anund Gundersen Grønsten fra Strandjordet under Holtan f. 26/1-1801 d. 24/5-1874 på Grønsten, 73 år gml., s.a. Gunder Anundsen Strandjordet.
g. i Holla 11/1-1823 m. Maria Johnsdatter fra S. Grønstein f. 6/10-1802 d. 8/12-1879 på Sagene av "Lungebetændelse", d.a. Jon Hansen Grønnesteen.
Forlovere: "
Jens Præstgrav og Hans Jonsen Jelseth."
1. Gunder Anundsen f. 21/3-1823. Emigrerte til New Zealand.
2. John Anundsen f. 6/1-1826 g. i Holla 28/3-1852 m. Berthe Maria Hansdatter Tinholt f. ca. 1832. Flytta til Brevik våren 1853. Emigrerte siden til New York, USA.
3. Else Maria Anundsdatter f. 17/10-1829 g.m. John Johnsen. Se Familie 49 - Verket 1891.
4. Hans Anundsen f. 14/6-1833. Var i Skien i 1865. Ble møllermester. Se Familie 25a - Saga 1875.
5. Asborg Maria Anundsdatter f. 18/7-1836. Konf. i Holla fra Grønstein 3/10-1852. Bodde hjemme ugift, 30 år gml. i 1865 og som ugift husholderske (40) hos sin
    bror Stian Anundsen på Sagene, som var blitt enkemann i 1875.
6. Stian Anundsen f. 5/11-1839. Se Familie 25b - Saga 1875.
7. Anne Anundsdatter f. 5/10-1843 g.m. enkemann John Christensen. Se Familie 33a - Verket 1891.
8. Aslaug Anundsdatter f. 7/2-1847 g.m. Johan Mathiassen. Se Familie 14 - Saga 1875.
Eier 1833.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Huusmand Anun Gundersen Strandjordet og Maria Jonsdatters Gunder: Maria Holten, Else Strandjordet, Gunder Strandjordet, Jon Grønnesteen, Peder Holten.
F.f. Inderste Anun Gundersen Grønnesteen og Maria Jonsdatters
Jon: Maria Holten, Inger Jonsd. Grønnesteen, Gunder Strandjordet, Jon Grønnesteen og Stian Gundersen Strandjordet.
F.f. Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsdatters
Else Maria: Asloug Strandjorde, Inger Johnsd. Grønnesteen, John Grønnesteen, Gunder Strandjorde, Ole Hansen Bøe.
F.f. Huusmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Jonsdatters
Hans: Maria Arvesd. Grønnesteen, Anne Jonsd. ditto, Johannes Hansen ditto, Gunder Andersen Strandjordet, Ole Hansen Grube.
F.f. Gaardmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsdatters
Asberg Maria: Asloug Stiansd. Strandjordet, Stian Gundersen Pladsen, Asber Johnsd. Grønnesteen, Stian Pedersen Holten, Hans Johnsen Grønnesteen.
F.f. Gaardmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsdatters
Stian: Maria Arvesd. Grønnesteen, Kirstine Jensd. Skibsnæs, John Hansen Grønnesteen, Anders Jensen Skibsnæs, Thor Pedersen Holten.
F.f. Gaardmand Anund Gundersen Grønsteen og Maria Johnsdatters
Anne: Maria Arvesd. Grønsteen, Asbær Maria Johnsd. ditto, Gunder Strandjordet, Niels Olsen Kaalstad, John Anundsen Grønsteen.
F.f. Gaardmand Anund Gundersen Grønnesteen og Maria Johnsdatters
Asloug: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Else M. Halvorsd. ditto, Jørgen Johnsen ditto, John Hansen Skibsnæs, John Anundsen Wale.

I blåboka av 1866 fortelles at denne eiendommen er 23 mål, av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 ku og 3 sauer.

Et dødsfall på Grønstein 6/3-1869: Amandus Johannes Stiansen, født i Brevig, men opholt sig hos Bedsteforældrene
Anund Gundersen og kone, død 1 år gml. av skarlagensfeber.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 56. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anund Gundersens arvinger, ifølge attest, til Hans Andersen Grønsten for kr. 1.200, dat. 15. juni, thingl. 1. juli 1881."

Hans Andersen Grønsten.
Eier 1881. Se S. Grønstein.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 56. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Andersen til sønnen Anders Hansen for kr. 1.400 og i tilfælde livslangt føderaad til Anne Berthea Jensd. Grønsten, dat. 15. Okt. 1887, thingl. 5. Febr. 1891."


Nevnte Anne Berthea Jensdatter fra skjøte ovenfor, er Hans Andersen Grønstens stedatter. Se S. Grønstein.

Tømmerfløter, småbruker
Anders Hansen Grønsten fra S. Grønstein
f. 27/11-1862, s.a. Hans Andersen Grønsten.
g.m.
Nella M. Johnsdatter fra Melum f. 18/7-1862.
1. John Andersen Grønstein f. 10/5-1888, Hollen
2. Aagot Kirstine f. 24/12-1890 d. 14/1-1891 på Grønstein.
Eier 1887.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 56. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Hansen til Sveinung Strand for kr. 4.800, dat. 28. juni, tingl. 12. juli 1911."


Gruvearbeider, selveier
Sveinung Knutsen Strand fra Skafså
i Mo prestegjeld f. 14/4-1840 d. 10/6-1914 på Grønstein, s.a. Knut Strand.
g.m. Anne Helene Hansdatter fra Skafså f. 24/5-1838
d. 15/4-1912 på Grønstein.
1.
Knut Sveinungsen f. 2/7-1872 i Skafså. 1910: Gaardeier. Opholdsted: Notodden.
2. Hans Jørgen Sveinungsen f. 31/7-1874 i Skafså d. 6/6-1926. 1910: Gaardeier. Opholdsted: Notodden. Gravlagt i Sauherad.
3. Anna Sveinungsdatter f. 3/10-1876 i Skafså. 1910: "Ser daarlig og ellers aandsvag." Opholdsted: Notodden.
4. Gunhild Sveinungsdatter f. 9/8-1879 i Skafså. 1910: Enke. Opholdsted: Notodden.
Eier 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 56. Digitalarkivet.
"Uskiftebevilling for fru Helene Strand efter hendes avdøde mand Sveinung Strand, dat. 26/6-1914, tingl. 29/1-1916."

Arbeider, leieboer
Knut S. Grønstein fra Skafså i Mo prestegjeld f. 2/7-1872 i Skafså
g.m.
Gunhild Olafsdatter fra Skafså f. 24/12-1884.

Sverre Olsen f. 9/11-1902, Hollen, dattersøn.

Ole Arthur Hansen f. 11/3-1906, Hollen, sønnesøn.
Tollef Torjesen f. 16/3-1905, Hollen, dattersøn, Opholdsted: Notodden.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 56. Digitalarkivet.
"Skjøte fra fru Helene Strand til Kristen Olsen Tufte for kr. 6.200, dat. 23/1-1915, tingl. 29/1-1916."

Kristen O. Grønstein (Kristen O. Tufte) f. 3/1-1886 i Dakota, USA d. 28/9-1974, s.a. arbeider Ole Nilsen Vipeto.
g. i Holla 22/12-1913 m. Gunhild Olavsdatter fra Roligheten i Flåbygd, Lunde f. 9/11-1893 d. 13/5-1967, d.a. Olav Olavsen Rolighed og Margit Haraldsdatter.
Forlovere: "Gbr. Peder Nilsen Vipeto og gruvearb. Syver A. Syversen Tufte."
1. Olaf K. Grønstein f. 9/3-1914. Se nedenfor.
Eier 1915.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 56. Digitalarkivet.
"Erklæring, hvori eieren av dette med flere bruk, forpligter sig til, uten utgift for Holla kommune, at besørge alt arbeide med snemåking, snebrøiting o.l.
på vejparcellen Hovedvejen - Valasvingen (Hvalasvingen), dat. 8/2-1932, tingl. 3/6-1932."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, folie 56. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 5/11, grunnbokført (tingl.) 10/11-1949 fra Kristen Olsen Grønstein til Olaf Grønsten for kr. 7.000,- Sælger og hustru Gunhild Grønsten forbeholder
sig uten vederlag husvære."

Olaf K. Grønstein f. 9/3-1914 d. 9/6-1994.
g.m. Signe Aabø fra Drangedal f. 15/1-1920 d. 11/8-1974.
1. Kari Margrethe Grønstein.
2. Gerd Jorun Grønstein g.m. Helge Nyhus i Solum.
3. Kjell Oddbjørn Grønstein.
Eier 1949.


| Innhold | Kolstad lille | S. Grønstein | N. Grønnstein | Kolstadberget - Berg |


Kolstadberget - Berg
Boplass under Kolstad lille.

Arbeider, husmann
Brynild Sørensen fra Borgen(A) under Søve f. 30/5-1787 d. 3/11-1839 her, 57 år gml., s.a. Søren Brynildsen.
g. i Holla 27/2-1819 m. Kirsten Rasmusdatter fra V. Heisholt(7) f. 17/1-1792 d. 11/11-1867 her, 76 år gml., d.a. Rasmus Johannesen Heisholt.
Forlovere: "Forwalter Poppe og Jacob Bøe."
1. Søren Brynildsen f. 22/7-1819. Registrert utflytta fra Kolstad til Drammen, som ugift 36-åring i 1855.
2. Johannes Brynildsen f. 14/8-1822. Til Landsmarka, Lunde. Se Familie 123 - Verket 1865.
3. Rasmus Brynildsen f. 22/6-1827. Se Prestgrav nedre.
Bruker ca. 1819.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderste Brønnil Sørensen Kolle og Kirsten Rasmusdatters Søren: Kari Hvalen, Maria Heisholt, Rasmus Heisholt, Gunder Klingreføt (Kringleføt) og Hans Hvalen.
F.f. Huusmand Brønnil Sørensen Kolle og Kirsten Rasmusdatters
Johannes: Anne Klingreføt (Kringleføt), Marie Rasmusd. Heisholt, Rasmus Heisholt, Gunder Klingreføt og Jon Delevje.
F.f. Huusmand Brønnil Sørensen Kaalstad og Kirsten Rasmusdatters
Rasmus: Kari Hvalen, Inger Jonsd. Bøe, Rasmus Heisholt, Johannes R. Heisholt og Ole Hansen Bøe.

Under folketellinga 1801, kan vi se at en Brynild Sørensen, 14 år gml., var fosterbarn hos konstituert fogd
for "Nedre Tellemarken og Bamble", Samuel Thornsohn på Søve.

De var trolig begge to tjenestefolk på Store Bø før de gifta seg. Kirsten Rasmusdatter var enke under F.T. 1865 og bodde
her hos sin ugifte sønn Rasmus.

Ingen beboere her under folketellinga 1875.

FT 1891:
Kolstad lille.
Under 49/1. Grønsten. Hus.

Karen Arnesdatter Grønsten, Hovedperson, Ugift, Huseirske, Spinding.
Lever forøvrigt af sine Rentepenge samt Legepenge, f. 1816 i Holden.

 

Ingen beboere i 1900.
 

Kaalstad lille - 1910.
Gnr 49 - bnr 7 - Berg.

Hans Andersen f. 22/7-1864, Hollen, hf., g., Graastensmurer.
Antonie Sørensdatter f. 7/4-1864, Kragerø, hm., g., Husgjerning og lidt søm.
Emil Pedersen f. 14/4-1888, Solum, husmors søn af 1. ægteskab, ug., Dagarbeider.
Oskar Pedersen f. 29/7-1894, Solum, husmors søn af 1. ægteskab, ug., Dagarbeider.
Tyge Andersen f. 16/6-1898, Hollen, s.
Selma Andersen f. 7/11-1899, Hollen, d.
Gustav Andersen f. 20/5-1903, Hollen, s.


 


| Innhold | Kolstad lille | Kolstadberget | S. Grønstein | N. Grønnstein |


Webmaster