ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


EIE NEDRE

Gnr 7 i Holla herred

Oppdatert: 03.12.2023


| Hjem | Innhold |
| Eie nedre | Solhaug - Haugen |


Gamle Eie nedre
Den gamle hovedgården nedre Eie lå, etter opplysninger som eldre folk har gitt, omtrent der hvor Halvor Nilsen Eie bodde i 1952.
Eie nedre var fra gammelt av (jernværks-priviliegiet av 1657) en av frigårdene tilhørende Holden jernværk.

Landskyld: 3 tønner (korn) og 3 huder (garvede ku eller oksehuder).

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jord-
eiendom og grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =
1 hud), eller  tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 
N.J. Stoa.


2 huder av skylda var eid av Gjerpen kirke, som også hadde også bygselsretten. Skogen var i sameie med øvre Eie.
Et tegn på at øvre og nedre Eie en gang har vært en gård. Trolig delt i middelalderen.
Den tredje huden var eid av Gjerpen prosti. 1 tønne var eid av Holla prestebol og 1 tønne av Holla kirke. Den siste
tønna var ofte eid av brukeren, men var stadig på handel. 

Niels Eye festa Eie nedre fra rundt 1600 - 1619. Han betalte korntienden i 1621.
Deretter ble hele Eie (øvre og nedre) brukt sammen fra 1621 - 1641. Se Eie øvre.
Tron Eye
festa Eie nedre fra 1641 - 1666. Se nedenfor.

Tron Eie f. ca. 1595*
1. Tollef Tronsen f. ca. 1634*
Bruker 1641.

Vi ser "Trun Eye" som "laugrættemand" helt fra starten av tingbok for Nedre Telemark sorenskriveri 1652-1661.

Kilde: Skattematrikkel 1647.
"
Eige nedre som Thrond bruger, schyller aarlig 3 tønder korn och 3 huder. Deraff eyer Gierpen kierche 2 huder med bøxell paa ald gaarden.
Gierpen proustj 1 hud, Hollen presteboell 1 tønde (korn), Hollen Kierche 1 tønde och Gunder Sandnes 1 tønde. Ehr ringe eigendomb till och forhøigt
satt paa landschyll, kand derfore iche taalle widere at wdgiffue end en fuldgaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 6 dr."


Kilde: Skattematrikkel 1650.
"
Eige Nedre. Som Thrond bruger, schylder Aarligen 3 tdr. Korn, och 3 huuder, Deraff eyer Jerpen Kierche 2 huuder med bøxell, paa ald gaarden,
Gierpen Proustj 1 huud, Hollen Presteboell 1 tnd., Hollen Kierche 1 tnd., och
Gunder Sandnes 1 tnd.
Er Ringe Eigendomb till, och forhøigt Sadt paa schyld. Kand derfore iche taalle wiidere att udguiffe, End en Fuldgaards schatt, ehr Penge 5 dl."

Av skattelistene kan vi se at 1 tønne av gården fra 1622 og i 1650 var eid av Gunder (Gunne) Sandnes.

Kilde: Fogdens manntall av 1664.*
"Eye Nedre 3 tnd. 3 huuder. Opsidere: Trond 70. Sønner: Tollef 30."

Kilde: Sogneprestens manntall av 1665.**
"Eie nedre. Tron 70 Aar och Simon (Saamund?) Thorsøn 30 Aar. Bruger begge 3 tnd. 3 huder. Husmand: Aschier Tuffte 51 Aar."

Se Saamund ThorsenSåmundskås (Haugen - Solhaug).

Eiere av Eie nedre i mange år på 1660- og 1670-tallet var:
Jerpen Kierche 2 Huder.
Jerpen Proustj 1 Hud.
Hollen Kierche 1 tnd.
Hollen Presteboel 1 tnd.
Matthias Fossnes (= Mathias Schierven i Lardal, Vestfold) 1 tnd.

Det første panteregisteret inneholdene Eie nedre, som er tatt vare på, går dessverre ikke lengere tilbake enn til 1723.
Men det er der nevnt at hele gårdens landskyld besto av 3 tønner, 3 huder, som nevnt ovenfor og at hele Eie nedre var
Gjerpen Prostigods, opprinnelig. Nå (1723) var den eid av Hollen Jernværk.

Matrikkelen 1723 sier at det var 2 brukere på Eie nedre: Thor Rasmussen (se ovenfor) og Jon Jonsen.
Hele gården hadde ei landskyld på 3 tønner og 3 huder.

Bertel Bomhoff eide Eie nedre på 1790-tallet. Gården ble solgt i 1794 til Drangedals-bonden Elling Nilsmundsen Voje for 5.000 rdl.
Se Bertel Bomhoff på Eie øvre.

Bonde, selveier
Thomas Ellingsen Eye fra Voje i Drangedal f. ca. 1765, s.a. Elling Nilsmundsen Voje.
g.m. Liv Gundersdatter f. ca. 1777.
1. Elling Thomassen f. 25/12-1795.
2. Gunder Thomassen f. 12/1-1798.
3. Ole Thomassen f. 23/4-1800.
Eier 1794.

F.f. Thomas Ellingsen Eje og Live Gundersdatters Elling: Thord Baxaas, Halvor Susaas, Halvor Pedersen Romenæs, Gunnild Clausd. Susaas, Maren Anne Clausd. Romenæs.
F.f. Thomas Ellingsen Eje og Liv Gundersdatters 
Gunder: Gullich Gundersen Tved fra Flaae Bøjgden, Isaac Romenæs, Halvor Susaas, Marichen Ellingsd. fra Tved i Flaae Bøjgden, Maria Clausd. Romenæs.
F.f. Thomas Ellingsen Eje og Liv Gundersdatters 
Ole: Gullich Gundersen Tved, Knud Ellingsen Flom i Flaae Bøjgden, Biørn Gundersen Helgetved, Marichen Ellingsd. Tved, Agnete Halvorsd. Flom.

Denne familien flytta tilbake til Drangedal en gang etter februar 1801 og bosatte seg på Voje.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 61. Digitalarkivet.
"Af hele gaarden Eides skyld 8 tdr. 5 sættingr og 1 hud 11 skind er 1 td. beneficeret til Hollen Kirke og 1 td. beneficeret Hollen presteboel. Innløst." (Udatert)

Kilde: Store Norske Leksikon.
Benfisert gods var en jordeiendom som lå til et embete og som embetsinnehaveren, beneficarius, brukte selv,
eller hadde leieinntekter av selv (eller forvaltet). Uttrykket kom til i 1600-årene og ble særlig brukt om "det
Geistligheden beneficerede gods"
.

Tømmermerker, proprietær
Berthel Engelbretsen Bomhoff fra Eie øvre dpt. 18/4-1768 d. 1/12-1844 på Eie øvre.
og hans første kone.

Eier av 2 tønner, 2 huder i Eie nedre ca. 1801. Se Eie øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 46. Digitalarkivet.
"Samfrændeskifte efter Amborg Margrethe Bomhof, avsluttet 6. Novemb. 1807, hvorved bl.a. denne gaard er udlagt enkemanden
Bertel Bomhof for 10.000 Rdl., thinglæst 3. Febr. 1808."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 46. Digitalarkivet.
"Erklæring fra Bertil Bomhoff, hvorved Dagsruds eier tilstaaes havnegang i denne gaards skov, dat. og thinglæst 12. sept. 1829." Trolig "Skedsmosletta".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 46. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Bertil Bomhoff til sønnen Lars Bomhoff for 4.000 Spd., dat. 5. Aug., thingl. 9. Sept. 1840."

Lars Gartner Bomhoff fra Eie øvre f. 10/2-1804 d. 29/12-1842 på Eie.
Eier 1840.
Se Eie øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 46. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Bomhoffs enke til Diderik Cappelen for 5.070 Spd., dat. 6. Aug. 1845, thingl. 7. Febr. 1846."

Didrik Cappelen.
Eier 1846.

 


| Hjem | Innhold |
| Eie nedre | Solhaug - Haugen |


Saamundskaas - Haugen - Solhaug
Gnr 7 - bnr 2 (7/2).

En tid også kalt for "Kaasen under Eje" seinere også for "Tryte".

Opprinnelig landskyld halvparten av 3 tønner (korn) og 3 huder. Leilendingsbruk i mange år, fram til 1936.

Utskilt fra Eie nedre ved skyldsettingsforretning tinglyst 13/6-1936.
 

Adresse 2020: Lannavegen 155.

Skyldmark 1936: 1,20. Areal 2020: 125 835 kvm.

Den første bruker vi har funnet her er Saamund Thorsen. Han ga sannsynligvis det første kjente navnet på bostedet.
De første åra ble 3 tønner 3 huder av hele Eie nedre delt mellom nevnte Saamund Thorsen og Jon Jonsen Eie.
Eieren var Hollen Jernværk, hvor jernverkets eier betalte avgift til Holla kirke og til Holla sogneprest, samt til Gjerpen
prosti og Gjerpen kirke i mange år.

Bonde, leilending
Saamund Thorsen Saamundskaas f. ca. 1635 død 1706 (skifte).
g.m. NN død før 1706.
1. Gro Saamundsdatter f. ca. 1663 bg. 9/3-1735 på Skordal lille g1g m. Rasmus Christensen Heisholt. Se Ø. Heisholt g2g m. Ole Sørensen Skaardal. Se Skårdal lille.
Bruker ca. 1658.

"Trond 70 Aar og Saamund Thorsønn 30 Aar" og er nevnt som bruker av 3 tønner, 3 huder av Eie nedre i Sogneprestens manntall av 1665.

Ifølge skifte etter Saamund Thorsen Saamundskaas hadde han to fostersønner, som overtok festet av Såmundskås i 1706.
Dette var Anders Danielsen (Abrahamsen?) og Thor Rasmussen. Anders levde nok ikke lenge, ellers hadde han vært fadder
for fosterbrorens barn (nedenfor). Fosterbroren oppkalte sitt 6. barn etter Anders i 1719, så Anders døde nok før dette.
Disse fostersønnene var trolig begge hans barnebarn.

Kilde:Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1703-1709, folie 177b. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn Soerenskrifver udi Nedre Tellemarchen, Giør Witterligt at ANNO Christi 1706 d. 14. october Weret effter beramelse forsamblet paa Eye gaard
i Holden Præstegield med 2de (tvende = 2) Laugrettismænd, Jens øfre Eye og Peder Bachesuusaas til Een Lovlig skiffte og deeling, |: effter forhen giorde Registrering
og Wordering :| at holde effter afgangen Saamund Toersen, J mellum den Sal. mandz effterladte Daatter Groe Saamundzdatter, gift med Rasmus Heisholt, der begge
tilstede war, Da paa det wides kunde hvad midler den Sal. mand sig effterlat, andwiiste hans fostersønner, Anders Danielsen (senere kalt Anders Abrahamsen) og
Toer Rasmusen
, (T)ille (tillige) med den Sal. Mands daatter os Boe(t)s Midler som bestaar udj effterfølgende.
Utdrag av skifte. Avskrift G.S.2/9-2021.

Bonde, leilending
Thor Rasmussen fra Ø. Heisholt f. ca. 1685 bg. 10/4-1735. "Tord Rasmusen Eje, 50 Aar.", s.a. Rasmus Christensen Heisholt.
g. ca. 1708 m. enke Anne Jensdatter d.e. fra Eie øvre f. ca. 1683 bg. 4/12-1774. "Anna Jensd. nedre Eje, 91 Aar.", d.a. Jens Jespersen.
1. Targier Thorsdatter f. ca. 1709 g.m. Mikkel Paulsen. Se Susås(1).
2. Ingeborg Thorsdatter f. ca. 1710 g1g m. Anders Jensen Fæhn. Se N. Fen(1).
3. Marthe Thorsdatter f. ca. 1712 g.m. Thomas Evensen. Se Dagsrud under Eie øvre.
4. Rasmus Thorsen f. ca. 1715. Se nedenfor.
5. Mari Thorsdatter (Maren Thorsdatter) f. ca. 1717 bg. i Holla 29/7-1753 g. i Holla 29/9-1752 m. Jens Andersen fra Torsnes und. Søve. Se Graver nedre i Valebø.
6. Anders Thorsen dpt. 26/12-1719. Se Lommerud under Prestegården.
7. Karen Thorsdatter f. ca. 1721 g1g m. Jon Erland. Se Yttingen under Susås.
8. Anne Thorsdatter dpt. 10/5-1722. Levde under skifte etter faren i 1735.
9. Jens Thorsen dpt. 27/2-1724. Se Nyhus under Eie øvre.
10. Ingeborg Thorsdatter d.y. dpt. 17/11-1726 g.m. Jens Eliasen Ejestrand. Se Eiestrand under Eie øvre.
11. Jørgen Thorsen dpt. 6/6-1728. Se Søvestrand under Søve.
Bruker 1706.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tord Eje og Anna Jensdatters Anders: Hans Anundsen, Jon Storehoug, Tollef Jensen, Kirsten Fosse, Ingebor Pedersd.
F.f.
Tord Rasmusen og Anne Jensdatters Anne: Ole Skordal, Erik Rasmusen, Tollef Jensen, Kirsten Olsd., Ingebor Pedersd.
F.f.
Tord Eje og Anne Jensdatters Jens: Ole Skordal, Jon Eje, Anders Olsen, Anne Anundsd., Thale Larsd.
F.f. Tord Rasmusen og Anne Jensdatters Ingebor: Gulllik Heisholt, Jon Eje, Kiøstol Rasmusen, Kirsten Pedersd., Anne Tronsd.
F.f. Tord Eje og Anne Jensdatters Jørgen: Tollef Baksaas, Jon Eje, Jacob Rasmusen, Karen Jensd. og Maren Jacobsd.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Anna Jensdatter var enke, uten barn, etter Lars Sørensen Nome. Skifte etter han på S. Storhaug under Baksås.

Kilde: S. Ytterbøe.
"I Thors tid ble geheimeråd og amtmann Adeler eier av de 3 huder med bygsel, som tidligere hadde tilhørt Gjerpen kirke.
Gjerpenspresten solgte sin del i 1723 til forvalter Engelbreth Bomhoff ved Holden jernværk."

Skifte etter Thor Rasmussen Eje 11/7-1735. Digitalarkivet.

I 1740 overdro Engelbret Bomhoff Eie nedre til sønnen Bertel på Eie øvre.
Eiendommene ble nå drevet sammen i mange år.

Bonde, leilending
Rasmus Thorsen herfra f. ca. 1715 bg. 9/10-1786. "Rasmus Thordsen Strigen, ved Holden, 72 Aar."
g1g i Holla 25/6-1741 m. Ingeborg Jensdatter fra Graver(1) i Valebø dpt. 12/10-1721 bg. 26/2-1770. "Ingebor Jensd. under Eje, ved Holden, 48 Aar 4 Mnd. 11 Dage.", d.a. Jens Johannesen Graver.
g2g i Holla 27/12-1771 m. enke for tredje gang Lisbeth Hansdatter fra S. Jøntvedt(1) dpt. 2/2-1727 bg. 15/9-1806. "Lisbeth H. Striken, 79 Aar.", d.a. Hans Rasmussen Jøntvedt.
1. Thor Rasmusen dpt. 10/9-1741. Se Ø. Juvet under Vibeto nedre.
2. Anne dpt. 21/3-1744 bg. 5/8-1745. "Anne Rasmusd., 1 Aar."
3. Jens Rasmusen dpt. 15/5-1746. Se Hegna under Baksås.
4. Anna dpt. 19/7-1748 bg. 3/11-1748. "Anna Rasmusd. Eje, ved Holden, 3 Mnd. 12 Uger."
5. Ingeborg Rasmusdatter dpt. 15/2-1750 g1g m. enkemann Nils Rasmussen Strømodden. Se Familie 28 - Saga 1782.
6. Jacob Rasmusen dpt. 13/3-1752. Ikke konf. i Holla.
7. Tollef Rasmusen dpt. 24/11-1754. Se Hanseskås under Lunde øvre i Valebø.
8. Maren Rasmusdatter dpt. 25/3-1757 g.m. Peter Jonsen Berg. Se Familie 46 - Verket 1801.
9. Anne (tvilling) dpt. 21/9-1760 bg. 17/1-1761. "Anna Rasmusd. Eje, ved Holden, 16 Uger."
10. Karen Rasmusdatter (tvilling) dpt. 21/9-1760. Ikke konf. i Holla.
11. Gunder Rasmusen dpt. 10/6-1764. Se Høgsete(A) under Vale i Valebø.
Barn i 2. ekteskap:
12. Tyge dpt. 25/10-1772 bg. 2/12-1780. "Tyge Rasmussen Gravning, ved Holden, 8 Aar."
Enda en sønn: Johannes Rasmussen.
Bruker ca. 1735.

F.f. Rasmus Thorsen Eje og Ingebor Jensdatters Thor: Anders Fæhn, Gunder Fæhn, Anna Baxaas, Marte Suusaas, Marte Thorsd.
F.f. Rasmus og Ingebor Ejes Anna: Michel Suusaas, Anders Fæn, Rasmus Hansen, Inger Thorsd., Marte Thorsd.
F.f. Rasmus Eje og Ingeborg Jensdatters Jens: Erich Rasmusen Eje, Gunner Heisholt, Targer Susaas, Kirsten Svensd. Eje, Marthe Thorsd.
F.f. Rasmus Thorsen Nedre Eje og Ingebor Jensdatters Anna: Michel Suusaas, Thomas Daxrød, Jens Thorsen Eje, Targer Suusaas, Ingebor Thorsd.
F.f. Rasmus Eje og Ingebor Jensdatters Ingebor: Gunder Heisholt, Brønnil Eje, Jens Thorsen, Inger Heisholt, Signe Eje.
F.f. Rasmus Eje og Ingebor Jensdatters Jacob: Wraal Thorsen Eje, Jens Thorsen Eje, Astri Knudsd., Ingebor Thorsd. Eje.
F.f. Rasmus Eje og Ingebor Jensdatters Tollef: Gunder Heisholt, Mats Odden, Targer Thorsd., Ingebor Thorsd., Maren Matsd.
F.f. Rasmus Eje og Ingebor Jensdatters Maren: Michel Tvara, Anders Thorsen Holden, Jens Thorsen, Targier Tvara, Ingebor Thorsd. Eje.
F.f. Rasmus Eje og Ingebor Jensdatters 2de børn Anna (og Karen): Michel Poulsen, Jens Thorsen, Peder Eliasen, Ingebor Ejestrand, Maren Madsd.
F.f. Rasmus Eje og Ingebor Jensdatters 2de børn (Anna og) Karen:
Lars Sørensen, Rasmus Torbiørnsen, Maren Jonsd., Kirsten Eliasd., Gro Rasmusd.
F.f.
Rasmus Eje og Ingebor Jensdatters Gunder: Michel Suusaas, Peder Yttingen, Ingebor Suusaas, Gro Yttingen, Karen Heisholt.
F.f.
Rasmus Gravningen og Lisbet Hansdatters Tyge: Ole nedre Sannes, Johannes Ullevig, Jens Rasmusen, Helge Ullevig, Ingebor Rasmusd. Søve.

Rasmus Thorsen flytta til Gravningen under Sannes nedre i ca. 1772 og videre til Striken under Eie øvre rundt 1773.

Lisbeth Hansdatter var første gang gift med enkemann Torbjørn Svendsen. Se Odden plass under Eie øvre.
Hun ble andre gang gift med enkemann Thyge Olsen Gravningen. Se Gravningen(1) under Sannes nedre.

Arbeider, husmann
Jon Andersen f. ca. 1706 bg. 29/9-1762. "Jon Andersen Kaasen, ved Holden, 56 Aar."
g1g i Holla 8/11-1733 m. Karen Nilsdatter fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1684 d. før okt. 1735. Ikke funnet gravlagt i Holla.
g2g i Holla 30/10-1735 m. Ingeborg Eriksdatter d.e. fra Sagene f. ca. 1713 bg. 1/12-1773, "Ingebor Jonsd. Kaasen under Eje, 54 Aar, ved Holden, d.a. møller Erik Rasmussen. Se Familie 7 - Saga 1740.
1. Anders dpt. 21/9-1738 bg. 21/8-1746. "Anders Jonsen Baxaas, ved Holden, 8 Aar."
2. Maren Jonsdatter dpt. 4/6-1741 bg. 19/12-1752. "Maren Jonsd., Kaasen under Eje, ved Holden, 21 Aar."
3. Ole Jonsen dpt. 6/2-1744 bg. 6/1-1763. "Ole Jonsen Kaasen under Eje, ved Holden, 17 Aar."
4. Anders dpt. 30/3-1747. Død før skiftet etter faren i 1763.
5. Aslaug Jonsdatter dpt. 13/3-1748 g.m. Halvor Sørensen. Se S. Storhaug under Baksås
.
6. Anna dpt. 29/11-1750 bg. 6/12-1750. "Anna Jonsd. Kaasen, 14 Dage."
7. Kirsten Jonsdatter dpt. 1/1-1752.
8. Inger Jonsdatter dpt. 8/12-1754 g.m. Anders Pedersen. Se Kåsa under V. Helgen (lille).
9. Anna Jonsdatter dpt. 15/2-1758. Konf. i Holden 1776.
Bruker ca. 1750.

F.f. Jon store Yttingen og Ingebor Erichsdatters Anders: Søren Storhoug, Niels Henrichsen, Anna Baxaas, Ingebor Numme, Berte Eje.
F.f. Jon Store Yttingen og Ingebor Erichsdatters
Maren: Lars Opsal, Rasmus Hegnen, Anders Eje, Ingebor lille Yttingen, Kirsten Andersd.
F.f. Jon og Ingebor Nummes
Ole: Michel Suusaas, Thomas Baxaas, Søren Olsen, Targer Suusaas, Kirsten Eje.
F.f. Jon og Ingeborg Baxaasis
Anders: Torger Tollefsen, Søren Storhoug, Rasmus Erichsen, Ingebor Eje, Kirsten Eje.
F.f. Jon Baxaas og Ingebor Erichsdatters
Aslou: Ole Præstgaarden, Halvor Pedersen Yttingen, Ole Bentsen Saugbr., Ingebor Nyhuus, Marthe Storhoug.
F.f. Jon Andersen Kaasen og Ingebor Erichsdatters
Anna: Svennum Poulsen, Søren Olsen Gladhuus, Karen Nyhuus, Maren Erichsd.
F.f. Jon Andersen Kaasen og Ingebor Erichsdatters
Kirsten: Thomas Daxrud, Annund Matsen, Karen Mortensd., Guro Erichsd. Heisholt.
F.f. Jon Kaasen og Ingebor Erichsdatters
Inger: Rasmus Hegnen, Even Svensen, Daniel Matsen Saugbr., Karen Nyhuus, Guro østre Heisholt.
F.f. Jon Andersen Kaasen og Ingebor Erichsdatters
Anna: Vetle Baxaas, Jens Thorsen Eje, Hans øvre Vibeto, Karen Nyhuus, Maren Michelsd. Tvara.

Denne husmannsfamilien flytta litt rundt i bygda. Se fadderlista.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1761 - 1764, side 659b - 660a.
Sted: Kaasen under Eye i Holden Præstegield - 1763.
Jon Andersen, død. Arvinger: Enken Ingebor Erichsd. og deres Børn:
1. Asloug Jonsd. 14 Aar.
2. Kirstie Jonsd. 11 Aar.
3. Inger Jonsd. 8 Aar.
4. Anne Jonsd. 5 Aar.
Farbroder: Saamund Andersen Søwe.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

 

Arbeider, husmann
Jørgen Thorsen Hougen fra Søvestrand under Søve f. 10/8-1786 d. 16/8-1826 på Haugen, 40 år, s.a. Thor Jørgensen Søvestrand.
g1g i Holla 24/8-1806 m. Aaste Olsdatter fra Sannes f. ca. 1782 d. 2/1-1823 på Haugen, 41 år, d.a. Ole Thygesen Sandnæs.
Forlovere: "Anders Thorsnæs og Hans Teigen."
g2g i Holla 12/2-1825 m. Karen Christensdatter fra Striken under Eie f. ca. 1795, d.a. Christen Jonsen Erland.
Forlovere: "Halvor Thomasen Wærket og Rasmus Olsen Wærket."
1. Ole Jørgensen f. 5/10-1806. Se Familie 24 - Verket 1835.
2. Ingeborg Jørgensdatter f. 8/3-1808.
3. Thor Jørgensen f. 16/3-1814. Ble smed. Se Kåsa under Tveit.
4. Maria Jørgensdatter f. 10/8-1816.
5. Margrethe Jørgensdatter f. 27/1-1819.
6. Maren Jørgensdatter f. 21/4-1821 g.m. Anders Gundersen Skippervold. Se Skippervold under S. Fen.
Barn i 2. ekteskap:
7. Jørgen (tvilling) f. 22/2-1825.
8. Christen (tvilling) f. 22/2-1825.
9. Jørgen f. 9/11-1826.
Bruker 1816.

Aaste Olsdatter var i tjeneste på Søve før de gifta seg og han bodde hjemme i Søvestrand, like ved.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jørgen Thorsen Søvestrand og Aaste Olsdatters Ole: Hans Skippervold, Ole Søve, Hans Tufte, Marthe Skippervold, Maren Søvestrand.
F.f. Jørgen Thordsen Søvestrand og Aaste Olsdatters Ingeborg: Thor Søvestrand, Hans Skippervold, Ole Søwe, Marthe Skippervold, Maren Søwe.
F.f. Jørgen Thordsen Søvestrand og Aaste Olsdatters Thord: Maren Thordsd., Marie Hansd. Tejgen, Thord Søvestranden, Hans Teigen og Anun Thordsen Søvestranden.
F.f.
Huusmand Jørgen Thorsen Hougen og Aaste Olsdatters Maria: Mari Thorsd., Maria Teigen, Jens Jensen Wrk., Anun Søvestranden og Peder Roligheden.
F.f. Huusmand Jørgen Thorsen Hougen og Aaste Olsdatters Margrethe: Maria Søvestranden, Kari Godtid, Jens Jensen Wrk., Anun Søvestranden og Ole Godtid.
F.f. Huusmand Jørgen Thorsen Hougen og Aaste Olsdatters Maren: Maria Søvestranden, Margith Godtid, Anun Søvestranden, Ole Godtid og Halvor Godtid.
F.f. Huusmand Jørgen Thorsen Hougen og Karen Christensdatters Jørgen: Anne Eiestranden, Ingebor Jørgensd. Hougen, Hans Hansen Wrk., Anun Søvestranden og Halvor Godtid.
F.f. Huusmand Jørgen Thorsen Hougen og Karen Christensdatters Christen: Maria Søvestranden, Maria Heisholt, Mads Strigen, Ole Eiestranden, og Ole Jørgensen Hougen.
F.f. Huusmand Afdøde Jørgen Thorsen Hougen og Karen Christensdatters Jørgen: Kari Tronsd. Tvara, Ingebor Jørgensd., H. Svendsen, Even Odden, Gunder Odden og Ole Jørgensen Hougen.

I tiden mellom 1826 og 1849/1850, bodde forvalterfamilien Carl Frederich Rolstad her. Se Dagsrud.

Snekker
Thron Pedersen
fra Verket f. 9/6-1794 d. 21/11-1865 av "Watersot", som "Enkemand" på "Hougen ved Staaendalen", 71 år gml., s.a. Peder Tronsen. Se Familie 80 - Verket 1801.
g. i Holla 9/11-1821 m. Anne Lisbeth Johannesdatter fra Verket f. 7/12-1802 d. 28/11-1864 av alderdom på Haugen under Eie, 61 år gml., d.a. Johannes Johannesen. Se Familie 57 - Verket 1801.
Forlovere: "Ole Hølen og Tron Pedersen Saugene".
1. Peder Thronsen f. 13/9-1821. Se Familie 13 - Verket 1875.
2. Inger Thronsdatter f. 4/4-1825.
3. Johannes Thronsen f. 29/11-1827. Se nedenfor.
4. Ingeborg Thronsdatter f. 10/4-1831 g. i Holla 5/2-1866 m. Anders Hansen fra Kåsa under Ø. Heisholt. Emigrerte til N. Amerika våren 1868. De gifta seg godt voksne.
5. Maria Thronsdatter f. 9/2-1836 på "Venrad" eller "Veirød" i Bø prestegjeld g.m. enkemann Andreas Hansen på Verket. Se Familie 48 - Verket 1865.
Bruker ca. 1842.

F.f. Tron Pedersen Wrk. og Anne Lisbeth Johannesdatters Peder: Kari Tronsd. Tvara, Johanne Sophie Dahl, Anders Andersen Wrk., Johannes Johannesen Wrk. og Niels Pedersen Hølen.
F.f.
Snedker Tron Pedersen Kiønodde og Anne Lisbeth Johannesdatters Inger: Kari Tvara, Johanne Johannesd. Wrk., Johannes Johannesen Wrk., Niels Pedersen Kiønodde og Petter S. Dahl.
F.f. Snedker Tron Pedersen Kiønodde og Anne Lisbeth Johannesdatters
Johannes: Kari Kiønodde, Andrea Johannesd. Wrk., Anders Andersen Wrk., Niels Kiønodde og Hans Tostensen Wrk.
F.f. Tron Pedersen Kjønodden og Anne Lisbeth Johannesdatters
Ingeborg: Johanne Johannesd. Wrk., Maren Johannesd. hos Roosen, Anders Andersen Wrk., Peter Dahl Nyhuus og Niels M. Nielsen Romnæss.

Denne familien flytta til Kjønodden under Romnes før barn nr. 2 ble født i 1825. De bodde en tid i Bø i Tel. og fikk datteren Maria der.
Utover på 1840-tallet er kona og noen av barna nevnt som faddere. Da også på Haugen. Når han døde var han bosatt på Haugen
ved Stoadalen. Det er ganske sikkert Haugen under Eie nedre ("Solhaug") som menes. Dette får vi dessuten bekreftet når vi finner
kona død på "Haugen under Eie under Værket" ett år tidligere.

Plassen Haugen var eid av Ulefos Jernværk fra ca. 1840.

Snekker ved Verket, forpakter
Johannes Thronsen Haugen herfra f. 29/11-1827 på Kjønodden under Romnes d. 7/9-1905 på Haugen av slag
g1g i Holla 10/10-1856 m. Anne Cathrine Andersdatter fra Verket f. 8/5-1832 d. 9/6-1857 av tæring, 25 år gml., d.a. Anders Olsen Kaasa. Se Familie 22 - Verket 1740.
Forlovere: "
Hans Andersen Kaasa pr. Heisholt og Halvor Gundersen Odden pr. Eie."
g2g i Holla 30/6-1860 m. Karen Tarjersdatter fra Strand i Lunde f. 14/2-1831 i Lunde i Tel. d. 17/5-1906 på Verket av tæring, d.a. Tarjer Tarjersen Strand.
Forlovere: "
Peder Thronsen Værket og Ole Andersen Kaasa."
1. Andreas Johannesen f. 1/2-1857 d. 21/3-1867 på Haugen av Skarlagensfeber, 10 år gml..
Barn i 2. ekteskap:
2. Andreas Theodor Johannesen (tvilling) f. 16/9-1860.
3. Anne Thomine Johannesdatter (tvilling) f. 16/9-1860 g.m. Olaf Halvorsen. Se nedenfor.
4. Carl Andreas Johannesen (Karl Johannesen) f. 9/9-1863. Se Familie 103 - Verket 1910.
5. Anne Elise f. 4/7-1865 d. 24/3-1769 på Haugen av "Lungebetændelse", 4 år gml.
6. Andreas Johannesen f. 16/12-1867.
7. Anne Elise Johannesdatter f. 9/5-1870 g.m. Ole Halvorsen Odden fra Gjerpen. Se Lannav. 150 under Eie Øvre.
8. Karen Johannesdatter Haugen f. 4/12-1872 g. 16/1-1904 m. enkem. Johan Mathisen på Sagene. Enka Karen emigrerte til Amerika i 1907 med sine barn.
9. Johannes f. 7/1-1875.
10. Johannes Johannesen f. 30/3-1876. Emigrerte til Amerika i 1907.
11. Anna Marie Johannesdatter f. 12/2-1878.
Bruker 1863.

F.f. Snedker Johannes Tronsen Hougen og Anne Catrine Andersdatters Andreas: Magrethe Gundersd. Vrk., Ingebor Tronsd. Hougen, Peder Tronsen Vrk., Ole Andersen Kaasa, Hans Olsen Hollahagen.
F.f. Johannes Tronsen Vrk. og Kari Torgersdatters
Andreas Theodor: Magrethe Gundersd. Vrk., Inger Nilsd. ditto, Thomas Rasmusen Vrk., Tallak Jacobsen Vrk., Peder Tronsen Vrk.
F.f. Johannes Tronsen Vrk. og Kari Torgersdatters
Anne Tomine: Ingeborg og Maria Tronsd. Hougen, Barnets Fader, Johannes Hansen Vrk., Ole Andersen Kaasa.
F.f. Snedker Johannes Thronsen Hougen og Kari Torgersdatters
Carl Andreas: Maria Tronsd. Vrk., Inger Hansd. Vrk., Barnets Fader, Andreas Hansen Vrk., Nils Hansen Kaasa.
F.f. Snedker Johannes Tronsen Hougen og Kari Torgersdatters
Anne Elise: Barnets Moder og Ingeborg Thronsd. Hougen, Peder Thronsen Vrk., Barnets Fader, Anders Hansen Kaasen.
F.f. Snedker Johannes Thronsen Hougen og Kari Torgersdatters
Andreas: Barnets Moder, Maria Thomasd. Eie, Peder Thronsen Vrk., Johannes Thronsen Hougen, Thron Pedersen Vrk.
F.f. Snedker Johannes Tronsen Haugen og Kari Torgersdatters
Anne Elise: Barnets Moder, Ingeborg Hansd. Kaasa, Peder Tronsen Vrk., Barnets Fader, Johannes Pedersen Vrk.
F.f. Snedker Johannes Tronsen Haugen og Kari Torgersdatters
Karen: Margrethe Gundersd. Vrk., Maren Henriksd. Vrk., Peder Tronsen, Tron Pedersen og Johannes Pedersen, alle af Værket.
F.f. Johannes Tronsen (Haugen) og Kari Torjusdatters
Johannes: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Rasmus Halvorsen, død uden at komme i Kirke.
F.f. Snedker Johannes Tronsen Vrk. og Kari Torgersdatters
Johannes: Margrethe Gundersd. Vrk., Anne Pedersd. Vrk., Peder Tronsen, Andreas Hansen og Hans Odin Andreassen, alle af Værket.
F.f. Snedker Johannes Tronsen Haugen og Kari Torgersdatters
Anna Marie: Barnets Moder, Anne Halvorsd. Stoadalen, Barnets Fader, Jens Hansen Odden, Hans Hansen Odden. Hjemmedøbt af Skolelærer Svennung Aaraas.

"Kreaturhold i 1875: 2 Kjør, 6 Faar, 1 Svin."

Sliperiarbeider, leieboer
Olaf Halvorsen fra Rauland f. 19/7-1870 d. 17/6-1906, s.a. Halvor Sigurdsen.
g. i Holla 8/8-1890 m. Anne Thomine Johannesdatter herfra f. 16/9-1860.
Forlovere: "Karl Johannesen Vrk. og Jens Hansen Striken."
1. Johannes f. 25/3-1891.
2. Hjalmar f. 11/12-1892.
3. Karen Anette Olafsdatter f. 4/7-1897 på Skotfoss.
4. Anna Kristina Olafsdatter f. 19/9-1898 på Skotfoss dpt. 17/6-1900 i Holla.

F.f. Sliberiarb. Ole Halvorsen Haugen og Anne Thomine Johannesdatters Johannes. Fadd: Anne Olsen Sandbakken, Karen Johannesen Haugen, Olaf Anundsen Haugen, Andreas Johannesen do. og Faderen.
F.f. Dagarb. Olaf Halvorsen Hougen og Tomine Johannesdatters 
Hjalmar: Anne Elise Johannesd. Hougen, Karen Johannesd. do., Kari Johannesd. Vrk., Ole Halvorsen Hougen, Andreas Johannesen do.
F.f. Dagarb. Olaf Halvorsen Odden, Skotfos og Anne Tomine Johannesens 
Anna Kristina: Moderen, pige Karen Johannesen Haugen, beslagsmed Johannes Johannessen Haugen, sliberiarb. Ole Johannesen Odden.

Denne familien flytta til Skotfoss rundt 1893. Olaf Halvorsen døde der i 1906. Anne Thomine og ungene
flytta hjem til Ulefoss og emigrerte med sin yngre bror Johannes Johannesen Haugen til Amerika i 1907.

Gruvearbeider, forpakter
Ole Olsen (Hansen) Hommane fra Skafså i Mo f. 27/2-1874 d. 8/4-1918 på Bøle i Gjerpen. Gravlagt på Kronborg gamle.
g.m. Turine Johnsdatter fra Kviteseid f. 20/4-1871 d. i juni 1932 på Fylkessykehuset i Solum, 61 år gml. Gravlagt på Borgestad i Gjerpen 15/6-1932.
1. Martin Hommane f. 19/7-1898 i Mo d. 7/8-1973 g.m. Astrid NN f. 1/1-1899 d. 13/5-1972. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
2. Birgit Hommane f. 5/12-1899 i Mo.
3. Margit Andrea Hommane f. 17/2-1901 i Holla.
4. Olava Hommane f. 22/8-1902.
5. John Hommane f. 3/7-1904.
6. Andreas Gunerius Hommane f. 22/2-1906 d. 27/11-1981 g.m. Ingrid NN f. 26/1-1913 d. 16/2-1966. Gravlagt på Tørmo i V. Porsgrunn.
7. Gunhild Anette Hommane f. 7/12-1907.
8. Asborg Oline Hommane f. 7/5-1911.
9. Klara Therese Hommane f. 16/2-1913.
Bruker 1904.

F.f. Grubearb. Ole Olsen Homene, Fæhn og Torine Johnsdatters Margit Andrea: Gunhild Kristensen Fæhn, Anders Kristensen do., Frøken Maria Stavnem, Søren Hansen Strandsplads, Even Tygesen Skippervold.
F.f. Grubearb. Ole Olsen Hommene, Vibeto og Torine Johnsdatters 
Olava: Gunhild Kristensen Fæhn, Anders Kristensen do., Maria Stavnem, do., Stener Hommene, Teigen.
F.f. Grubearb. Ole Olsen Homane, Odden og Torine Johnsdatters 
John: Anne Halvorsen Odden, Ole Halvorsen Odden, Torger Johnsen Helgeroen og Gunhild Olsd. Moen.
F.f. Grubearb. Ole Olsen Hommene, Odden og Turine Johnsdatters 
Andreas Gunerius: Anna Johannesen Fagerberg, Aron Johannesen Fagerberg, Tarje Johnsen Evjen og Johanne Ivarsdatter Heisholt.
F.f. Grubearb. Olaf Olsen Hommene, Haugen og Turine Johnsdatters 
Gunild Anette: Anne Halvorsen Odden, pige Ingeborg Gunnulfsen Myrene, Tarjei Holskild Heisholtevjen, Ole Andersen Kaasa.
F.f. Grubearb. Ole Olsen Hommene, Haugen (Odden) og Torine Johnsdatters 
Asborg Oline: Maren Myrene, pige Marie Olsd. Odden, Sadelmager Gunnuld Myrene, Arb. Tomas Robstad, Sagene.
F.f. Grubearb. Ole Olsen Hommane, Haugen - Odden og Torine Johnsdatters 
Klara Terese: Faderen, Uk. Ole Andersen Kaasa, Kone Anne Halvorsd. Odden, Pige Frida Fagerberg, Odden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 287. Digitalarkivet.
"Dette bruk er ved skyldeling tinglyst 13/6-1936 utskilt fra bnr 1 til Thorvald H. Bærland." (som bnr 2 av Eie nedre).

"Skjøte fra H.S.D. Cappelen til Thorvald H. Bærland for kr. 15.000,00 med forbehold for selgeren av fremkomst med tømmer over dette bruk,
rett for Ulefos Jernverk til benyttelse av flaten mellom Ulefoss - Strengenvegen og vannet til tømmerplass m.m. i det selgeren ikke har noen
gjerdeplikt overfor det solgte, dat. 11/6-1936, dagbokført (tinglyst) 16/6-1936."

Former, småbruker, selveier
Thorvald Hansen Bærland (Thorvald Bærland) f. 9/12-1896 d. 28/6-1972, s.a. Hans Hansen Bærland. Se Familie 68 - Verket 1910.
g. i Lunde krk. 7/12-1918 m. Inger Sofie Skaardal fra Lunde f. 8/4-1899 d. 24/6-1985, d.a. Saamund Aslaksen Skaardal.
Forlovere: "Hans H. Bærland, Holla og Bjarne Andreassen, Holla."
1. Astrid Tomine Bærland f. 23/2-1919 g.m. Arne Sandbakken. Se Møllerstien 3 under Jernverket.
2. Signe Bærland 7/9-1920 g.m. Kittil Tveitstul. Overtok eiendommen.
3. Harald Andreas Bærland f. 2/6-1922. Se Fritheim 7 under Søve.
4. Inger Bærland f. 16/5-1924 d. 15/8-2016 g.m. Hans Deilhaug f. 22/12-1919 d. 26/2-2006. Bodde i Bø i Telemark.
5. Thorleif Bærland f. 28/3-1930 d. 28/9-2013 g.m. Ingerlill Mary Nordby f. 8/2-1931 d. 20/12-2014. Gravlagt i Hokksund, Øvre Eiker, Buskerud.
6. Sigmund Bærland g.m. Karin Gunnerud. Kjøpte tomt under Tvara og bygde hus der. Se Tvaravegen 10.
Eier 1936.

F.f. Former Thorvald Bærland, Helgeroe og Inger Sofie f. Skaardals Astrid Tomine: Grubearb. Johannes Moen, Augusta Moen, Kontorist Andreas Bærland og Anne Marie Bærland.
F.f. Gaardsarb. Thorvald Bærland, Skaardal i Lunde og Inger Sofie Skaardals
Signe: Hans Bærland, Anne M. Bærland og Forældrene.
F.f.
Gårdsarb. Thorvald Hansen Bærland, Skårdal i Lunde og Sofie Såmundsdatters Harald Andreas: Foreldrene, Kone Anne Marie Bærland og verksarb. Hans Bærland.
F.f. Verksarb. Torvald Hansen Bærland og hustru Inger Sofies
Inger: Moren, Anne Marie Bærland, Olav Skårdal pr. Lunde.

Det ble dobbeltbryllup i Lunde kirke den 7/12-1918 da Thorvalds yngre bror Hans Hansen Bærland samtidig
ble gift med Inga Olette Grini fra Landsmarka.

Besetning 1952: 1 hest og 2 kuer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 287. Digitalarkivet.
"Skylddeling, dat. 15/2-1954, tinglyst 24/2-1954, vedkommende parcellen Elvestad av skyldmark 0,05." Se bnr 4 "Elvestad". Til Kittil Tveitstul.

Etter siste skylddeling var Haugen, som nå hadde fått navnet Solhaug en skyldmark 1,20.

Kittil Tveitstul f. 6/6-1921 d. 29/11-2009, s.a. Jon Tveitstul og Ingebjørg Kittilsen
g. 1948 m. Signe Bærland herfra f. 7/9-1920 d. 2/7-1978, d.a. Thorvald Bærland.
1. Inger Synøve Tveitstul f. 1953.
Eier 1954.

 


| Hjem | Innhold |
| Eie nedre | Solhaug - Haugen |


Webmaster