ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket før 1700

Oppdatert 20.07.2024


Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 | 1961 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Kirkebøker også for andre prestegjeld, skifter og annet.


Familie 1.
Verket før 1700.

Før kirkebøkene for Holla prestegjeld ble påbegynt i 1717, finnes det bare skifter og skattelister.
Tilgjengeligjort for alle av Digitalarkivet. Skiftene kan inneholde mye spennende utenom arvinger.

Forvalter av jernverket
Halvor Sørensen Borse f. 1640 d. 1701, s.a. sogneprest i Hjartdal Søfren Hanssøn Borse.
g1g m. Inger Giertsdatter d. 1673 i barselseng på jernverket (skifte).
g2g 1675 m. Margrethe Lobes,
1. Søren Halvorsen Borse.
Forvalter i 1672. Eier 1676. Se Jernverket.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1667 - 1684. Folie 72a. Digitalarkivet.
Den 20. May Anno 1673 paa Holdensogns Jernwærck, effter begiering at holde skifte och deele Effter Salige Inger Giertsdaatter,
som for Kort tiid Siden wed døden Ehr Afgangen, I mellem hendis Effterladte Mand Haldvor Sørensøn  Borse, Forpagter
ofuer Samme Wærck och begge deris Søn, Sørrren Haldvorssen Borse Saa wides kunde Huad Sønnen bare J Arff Effter
sin Moder kunde tilfalde. Owerwerende Sorenschriffwer og Laugrettismænd Nemlig Jon Heysholt, Rasmus Heysholt,
Aadne Olssøn och Anders Fæn och Jon Namløs, Paa barnedz weigne Saasom tillSyndtsMend war ochsaa till stede Her
Laugmand Claus Anderssøn och Anders Christenssøn, borgere J Skeen och paa Fogdens weigne Christian Danielssøn,
Er da af bemeldte Haldwor Sørensen Angiwedt Sterboed Saaledis Worderit och Befunden Som Effterfølger:
Stang Jern for 2989 Rdl.
Kakelofner for 1725 Rdl.
Gryder for 40 Rdl.
Bryggepander for 36 Rdl - 2 ort.
Ru Jern for 232 Rdl.
Kuld i Kuldhuuset for 218 Rdl - 3 ort.
Malm Røstewed och Røstewed wed Stranden, tilsammen for 19 Rdl - 2 ort - 11 sk.
I Graaden i Byen Med Et Støke Pladz Kaldis Griste tomten, for 300 Rdl.
Nogle Huuse J Graaten for 40 Rdl.
Giort Sølf for 21 Rdl - 1 ort - 18 sk.
Giort Tin for 23 Rdl.
Giort Mesing for 6 Rdl - 2 ort - 20 sk.
Giort Kaaber for 19 Rdl - 3 ort - 8 sk.
Gryder for 6 Rdl - 1 ort - 20 sk.
Linkleder och duger for 20 Rdl - 1 ort.,
Howedpuder for 2 Rdl. - 1 ort,
Lagener for 20 Rdl - 1 ort - 12 sk.
Pudeswaare 12 Rdl - 1 ort.,
Ofuerdynner for 16 Rdl.,
WeederDynner for 16 Rdl - 2 ort.,
Hofdelag for 5 Rdl,
Puder for 8 Rdl - 2 ort,
Spærlagenes for 16 Rdl.,
Brukedynner for 10 Rdl.,
Ostindiske Fader och Rundt deslige - 13 Rdl - 16 sk.
Kuftere och Schrinner for 17 Rdl.,
Saugested, Sewerwærk, Saler, Sleder, Biørneschin, Heste Redschab, Wogne,
Swoger och 1 baad till sommers for 168 rdl - 2 ort.
Hester for 44 Rdl.,
Brynnesteene for 30 Rdl.,
Beholnings (.......) och alle haande Slags for 77 Rdl. - 2 ort - 12 sk.
Dend Salige Quindes gangkleder for 125 Rdl - 3 ort - 8 sk.
Gield:
Tilllstaaende Gield J Scheen - 652 Rdl - 2 ort - 14 sk.
Tillstaaende Gield hos Bønderne - 1235 Rdl. - 1 ort - 4 sk.
Tillstaaende Gield hos Wercheds Folck - 531 Rdl - 3 ort.
1 Grunde med dets tillbehør for 150 Rdl,
Anpart wedj Scheens CompagnjSkib 250 Rdl.
Obligationer paa Tillstaaende gield: 3194 Rdl - 3 ort - 16 sk.
Noch angaf Haldwor Sørensen at skulle hawe tillgode Hos Hans Salige Qwindes Moder Anne Gunnersdaatter, Een Andeel af dend
Salige Qwindes Fedrenearwf hvorom Lougen paa dens tid Kunde hawes Rigtighed, derfore beroer till Afreigning Huis deraf kand komme til at blifue
Haldwor Sørensen och hans Søn Jmellem till dæling.
Beløber Saa ald foreschrefwen boes tillstand baade wiist och u-wiist - 13122 Rdl - 13 sk.
Hworimod findis Bortschyldige Gield och omkostning gaar først af Boens Summa da Bliwer Igien till delling - 8805 Rdl - 3 ort - 13 sk.
Och effter at boed Saaledis Ehr blefwen Registrerit, worderit och Effterseet, befandtis Restanten till En Stor deell U-wisst, Nemlig Huis Werkedtz
betienter Ere skyldige Som En temmelig Summa, opløber, kand icke for nogedt Reignes, Jtem hos Huusmender och andre Arbeidere, Ehr hos
dj fleste Jndtet att bekomme. Af Obligationerne och dend Andre tillstaaende Gield Ehr och En deel U-wiss, Hwilked foraarsager at faderen Haldwor
Sørensen Borse hawer Handled med hands Søns Søren Haldworsøns foreschrefne till Synsmend och blew førd at giwe Sin Søn Firre Tusinde Rigzdr.
for ald Sin Møderne arf Som hand dend med Nogen Ret Nyde Kunde och burde |: Wedtage, huis barnetdz bestemoder Anne Gunnersdatter till
boen arf forhen Prosserede, arf Kand schyldig werre Som Fellidz Wiides :| hvilcke - 4000 Rdr. først schall Angaa paa Rente och till dend tiid Allene men for
barneds Nødtørfstig ophold, Klæder och Schollegangs betalning for Renten, och det formedelst  barns Wisdeste Weste och Beste, bestaar J Forhandlede
Jernware Som icke Saa hastig J disde besuerlige tiider Kand giøris J Penge.Huilcke bemelte - 4000 Rdr. sine Rente och derfor Reigenskab :|
Faderen till sin Søn Belofuede att Betallest Naar hand sine Møndige Aar opnaas, Och derimod Stragx till Wuger och Allene Niuder dend helle boes
Tillstand, J Huor det findis, och schall Faderen allene betalle ald dend bortschyldige gield, baade dend Spessicerede Saa Welsom om Nogen
Wiidere opspørgis, Saa at dend U-Møndige Nyder frj dend Før Wedlofuede Capital och Rente Som førend Meldte Widre afgang J Nogen Maader.
Avskrift av skiftet: G.S., Langesund 23.8.2022.

 


Familie 2.
Verket før 1700. En boplass under prestegården for verksarbeidere.

Hammersmed
Erik Joensen d. 1709 (skifte).
g.m. Anne Christensdatter d. etter 1709.

Ingen livsarvinger. Derfor opplyser skiftet om hans gjenlevende brødre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, folie 344a. Digitalarkivet.
Marcus Hanssen Soerenschrifver udi Nedre Tellemarcken, Rasmus Heisholt og Olle øfre Wibetoe Laugrettismænd, Giør Witterligt at Anno Christi 1709 d. 25. Januari,
Weret effter berammelse forsamblet med Lensmanden Gunder Romenæs Wed ulefos udj Holdens Præstegield, udj afgangne Erich Joensen Hammersmeds før iboende
Huus til Een Lovlig Registrering Wordering, Skiffte samt deeling at holde effter den Salige Mand, J mellem hans effterladte qwinde Anne Christensdaatter, og den Salige
Mands arfwinger som broder
1. Laurs Joenssøn, død, effterladt sig Een Søn
    a. Joen Laursen.
    b. Børte Laursd.
    c. Liwe Laursd.
2. Swend Joenssøn, død, effterlat sig 3de (trende) Drenger og 1 Pige Nafnlig Ellen.
    a. ... Svendssøn.
    b. ... Svendssøn.
    c. ... Svendssøn.
   d. Ellen Svendsdaatter.
3. Mogens Joenssøn, død. Sig effterlat Een Dreng og 3de (trende = 3) Piger.
    a. ... Mogenssøn.
    b. Børte Mogensdaatter.
    c. Barbroe Mogensdaatter.
   d. Anne Mogensdaatter.
4. Anders Joenssøn, død, effterlat sig tvende (tvende = to) pigebørn.
   a. Lisbeth Andersdaatter.
   b. Margrette Andersdaatter.
Boens anwiiste Enchen os som bestaaer i dette effterfølgende, Mens ingen af arwfingerne møtte. (Kun enka G.S.).

Messing.
1 Bord Ring for 16 sk. 1 Store Messingstage 3 ort, er 3 ort - 16 sk.
1 Liden stage 16 sk. 3 Messing Stager à 4 sk., er 1 ort - 4 sk.
Kaaber.
1 Kaaber Pande 1 ort - 8 sk. 1 mindre for 12 sk., er 1 ort - 20 sk.
Tin.
1 Gamel Sebmadj Fad, 16 sk.
1 Fladt Dito for 16 sk.
1 Tallerchen og 2 bricher for 1 ort.
1 gl. Rif Jern for 8 sk.
Jernfang.
1 gryde for 3 ort.
1 Liden gryde for 1 ort.
1 Jern Pande med skaft, 1 ort.
1 brand Jern for 12 sk.
1 ditto mindre for 12 sk.
1 stort, dog bedre for 1 ort - 12 sk.
1 stege Pande for 16 sk.
1 øxe for 1 ort . 8 sk.
1 opslibt for 1 ort.
1 Jern Brygge Pande for 4 rdl.
Træfang.
1 Guel beslagen Kiste, 3 baand over Laaget, dobbel Laas, for 3 rdl. - 1 ort.
1 Kiste uden Laas, for 2 ort - 12 sk.
1 Liden gl. Hwid Kiste, for 1 ort.
1 Kiste paa Lofftet, for 1 ort.
1 Skab med Crone uden Laas, for 1 rdl - 2 ort.
1 brygge Kar, for 2 ort.
2 øll tønder, for 2 ort.
2de Swamfwede Stoeler, for 3 ort.
1 bord med stoel og Krach, for 1 rdl.
2 Wass baljer, for 16 sk.
2de Hvide Krusede Fader, for 16 sk.
3 blaae fader à 6 sk., for 18 sk.
2 Hvide og 1 blaat Kouskin, for 12 sk.
4de grofwe steen Fade, for 16 sk.
2 gl. Fader, for 8 sk.
Sænge og Lin Klæder.
1 Lang Leredsdynne med swensk waer skind under 5 allen Lang, for 3 rdl. - 2 ort.
1 Dynnde med skind under, for 1 ort - 12 sk.
1 mindre med blaat under, for 1 ort.
1 gl. Swensk bord Leppen, for 2 ort.

1 Par Lin Lereds Lagen, for 2 rdl.
1 Smaae Strje Lagen, for 2 ort.
1 Par Nye Strje Lagen, for 1 rdl.
1 Par gl. dito, for 2 ort.
1 Ring wefwedz dug 4 allen Lang, for 1 rdl.
1 gl. Dug, for 1 ort - 8 sk.
2 Ring wefwedz gaasøyet Hand Kleder à 12 sk., er 1 ort.
2 gl. dito, for 16 sk.
1 Fin Lereds Pudewar, for 2 ort.
2 gl. strje Lagener, for 1 ort - 8 sk.
2 gl. Seng Kleder, for 2 ort - 16 sk.
1 gl. skindfehl, for 1 ort - 8 sk.
Den Salige Mands Gang Kleder.
1 graae Kledis Kioel og boxer gl., for 3 rdl.
1 Rød Kledis trøye med staal knapper j, for 3 rdl.
1 gl. Sort Hat, for 2 ort.
1 broen Kioel hos Hans Bruun, for 4 rdl.
Summa Boens Midler bedrager til Penge: 41 rdl - 18 sk.
Wiidere godz og Formue, forklarede Encken icke at hafwe effter Rettens tilspørgelse, ej heller at afwiide.
J mod forskrefwen Formue, Befantes boet med effterskrefen gield at Were behefftet:
1. Den Hedrlige Mand Hr. Giert Meidel fordret for Klocher og Grawen, 1 rdl - 2 ort - 8 sk.
2. Hr. Isach Post som til Hr. Giert Caverit for, 4 rdl.
3. Anne Pedersdaatter 1 1/2 aars løn à 4 rdl, 6 rdl.
4. Hr. Cancellie Raad Borse, for 3 rdl - 2 ort - 21 sk.
5. Tronn Kiøstelssøn for giorde Lig beslauget, 2 rdl.
6. Jørgen Twedt Lod Krefwe 1 rdl - 3 ort.
7. Knud Sørenssøn for giorde Lig Kisten, 1 rdl - 2 ort.
8. Steen Janssøn Lod Krefwe, 1 rdl - 1 ort - 14 sk.
9. Erich Klemmetssøn Lod Krefwe, 2 rdl - 2 ort.
10. Olle Nielssøn Fordret 2 ort.
11. Jngebret Bertelsen Bomhof Lod Krefwe, 3 ort.
12. Giert Masemester, 2 ort - 8 sk.
13. Niels Madsen, 2 ort.
14. Hans Bruun i Scheen Lod Krefwe, 5 rdl - 2 ort - 6 sk.
15. Jens Borring, 7 rdl - 2 ort - 10 sk.
16. Olle Halfworssøn, 3 ort - 2 sk.
17. Enchen fordrer begrafwelsens bekostning imod hendis Mandz, 4 rdl.
18. Papiir til Registreringen, 3 ort.
19. Pro Cents effter Forordningen, 1 ort - 14 sk.
20. Beskrifwelsen paa 3 arch, 1 rdl - 2 ort.
21. Lensmanden, Anders Olssøn og Mændene, tilhobes 1 rdl.

Summa Gielden Beløber: 48 rdl - 1 ort - 11 sk.
Blef saa giort udleg til De best berettigede, og først til Hr. Giert Meidel for Kierchens Rettighed og Hr. Isaches Causion.
(Hva alle fikk i utlegg er ikke så viktig. G.S.)
Avskrift av skiftet: G.S., Langesund 23.8.2022.

Av skiftet kan vi se noen  personer som bodde i Holla i 1709:
Giert Meidel var sogneprest. Se Holla prestegård.
Anne Pedersdatter hadde vært i tjeneste i hammersmedens hus siden 1707.
Giert NN var masmester på jernverket. Se Jernverket.
Gunder Tolfsen Rommenæs var lensmann i Holla. Se Romnes vestre.
Tron Kjøstelsen. Hjalp til med den døde.
Knud Sørensen var bl.a. kistesnekker.
Rasmus Heisholt og Ole øvre Wibeto var laugrettesmenn.


Familie 3.
Verket før 1700.

Verksarbeider
Peder Amundsen f. 1709 (skifte).
g.m. Else Hansdatter fra Sauherad?

Ingen livsarvinger. Derfor er avdødes halvbrødre (samme far) nevnt i skiftet som arvinger.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 1a. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn Soeeren skrifver udj Nedre Tellemarcken.
Anders Haatved og Tyge Tvedt, Laugrettismænd.
Sted: En Plads opryddet af Holdens Præstegaards Eje - Anno 1709 d. 27. Junii.
Peder Amundssen, død. Arvinger: Enken Else Hansd. og hans halvsødsken,
1. Knud Amundssen, nu Fraværende.
2. Aase Amundsdatter (g.m. Peder NN), og Fraværende.
Paa samtlig deris veigne var tilstæde, Aases Eldste Søn, Anders Pederssen.
Var og Nærværende Lænsmand Gunder Rommenæs.
(Boet eide 1 borchet hest, 1 rød ko, 1 kvige, 6 sauer med 3 lam, 3 gjeiter)
Stuehuuset med 2de Glas Vindufver udj, Forhavne Paa østsiden med et vædeskiull tilbygt,
Saa og Fæhuus med Lade og Een Boe, tillige med et Ildhuus.
(Boets formue): 43 rdl. . 3 ort - 16 sk.
Boets Gield.
Den Hederlige Mand Hr. Giert Meidel Hafde at Krefve efter den Sal. Mand, først paa forbi gaaende
aaringers Resterende Rettighed af Pladzen: 6 rdl - 9 sk.
Noch tilkomer efter dom: 13 rdl. - 2 ort - 14 sk.
Hans Bruun i Scheen: Krefvet som Encken tilstod Sandferdig at vere: 2 rdl - 1 ort - 18 sk.
Tommas Rusch i Scheen Lod Krefve: 1 rdl - 8 sk.
Erich Klemmetssen: 3 ort.
Gunder Rommenæs Kræfved: 5 rdl - 1 ort - 8 sk.
Niels Namløs for Pløygning forleden Aar: 2 ort.
Anund Tostenssen for Arbeide: 2 ort.
Anders Laurssøn Ugge fordret for Setterleye: 3 ort.
Haagen Hanssen Ljen af Søfdeherret (Sauherad) fordret: 2 ort.
Giert Marsemester; 1 ort - 8 sk.
Niels Thomassen: 12 sk.
Helje Joenssen Tvara: 4 sk. og Anne Marje: 8 sk.
Hans Simonssen: 2 ort.
Tore Kaasen: 1 ort.
Rester endnu til hans Hederlighed for overstaaende den Sal. mand: 2 ort.
Enckens Vederloug i mod hendis Sal. Mandz Begrafvelse: 3 rdl.
(+ Skifteomkostninger).
Summa Gield: 37 rdl. 1 ort.
(Utdrag av Skifte avskrevet av G.S. 2018.)
 


Familie 4.
Verket før 1700.

Giert Masmester.

Var masmester i januar og juni 1709 (nevnt i begge foregående skifter).


Familie 5.
Verket før 1700.

Halvor Nilsen f. ca. 1658 bg. 26/5-1718. "Halvor Nielsen Wrk., 60 Aar.


Familie 6.
Verket før 1700.

Ole Olsen f. ca. 1648 bg. 14/5-1719. "Ole Olsen Wrk., 71 Aar."


Familie 7.
Verket før 1700.

Johanne Arvesdatter f. ca. 1642 bg, 17/1-1733. "Johanne Arvesd. Wrk., 90 Aar, nogle Dager."


Familie 8.
Verket før 1700.

Biøruld Svendsen Ringsevjen fra Skøyen i Lunde var som faderbroder, verge for 2 umyndige barn etter
Avdøde Svend Svendsen Schøyen, ved skifte etter han den 5. mars 1689.
De umyndige var Anders Svendsen og Sidsel Svendsdatter.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no