ved
Gard Strøm

| HJEM | FORORD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 31.08.2018

Skifter i Holden 1709-1803

Inneholder rundt 38 skifter som ikke er med i A.J.G.'s Skifteregister for Holla

Nedre Telemark Sorenskriveri Skifteprotokoll (Kopi) 1742-1747
.

Utdrag av skiftene er tolket og avskrevet av G.S. 2018.

All tekst er som i originalen, bortsett fra enkelte kommentarer jeg har satt i parentes.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Baksås 1744.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll (kopi) 1744 (1742) - 1747, side 2738b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Vitterlig at Anno 1744 dend 13. Julj, tillige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenes, og de 2de tiltagne udnevnte
Eedsvorne Lavrettes og Vurderings mænd, Steen og Halvor Haatvet været forsamlet paa gaarden Baxaas i Holden Præstegield, for der fra foregaaende  berammelse
og tillysning, samt nedslagene Placat at Foretage Registrering og Vurdering efter afgangne Jon Jonsen til Lovlig Skifte og deeling paafølge, mellem Enchen
Gunnild Andersdatter
og deres 4de Sammenavlede Børn, 2 Sønner og 2 Døttre ved Navn:
1. Anders Jonsen. Myndig.
2. Jon Jonsen 21 aar.
3. Ingebor Jonsdatter g.m. Torjer Evensen Vibetoe.
4. Marthe Jonsdatter g.m. Thomes Godlien(?) som var tilstæde.
Hvorefter Encken med tilstædeværende Børn foreviiste og anmelte Boets Midler som følger:
Sølv, Kaabber, Messing og Tind fantes icke.
(Noe Jernfang og Træefang.)
Indkrævende Gield.
Hos Niels Sunde i Flaabøyden paa et Hæste bytte - 4 rdl.
Creaturer.
1 Sand plack Hæst - 4 rdl.
1 Brun ditto - 6 rdl.
1 Sort sidet Koe, Svanros - 5 rdl.
1 Sort og hvid ditto, Svalebot - 5 rdl.
3 gietter à 2 ort - 1 rdl - 2 ort.
1 Liden Kalv - 1 ort.
3 Giet unger à 8 sk. - 1 ort. 
Giettebock - 3 ort.
Jorde gods er stervboet icke eiende.
Boets formue: 48 rdl. 3 ort.
Bortskyldig gield.
1. Til Hr. Etats Raad Løvenschiold efter Contra bogen - 22 rdl. - 2 ort.
2. Til Monsieur Bertel Bomhof, efter Enckens Indestaaende - 10 rdl. - 9 sk.
3. Hans Schmidt i Scheen - 5 rdl 2 ort.
4. Biørgulf Loufre i Lardalle - 2 rdl.
5. Ofuen Wasdaende - 1 rdl.
6. Halvor Tufte - 2 rdl.
7. Pouel Nyehuus - 1 rdl - 4 sk.
8. Gunnem Moe i Moe Sogn - 1 rdl - 2 ort.
9. Diderich Cappelen - 1 rdl. - 1 ort.
10. Tollef Waler - 3 ort.
11. Skifteomkostningene - 5 - 3 - 0.
Boets Gield. 54 rdl. 13 sk.
 (Skifte var dermed falitt).

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 29.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Bjerva 1742.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2729a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Vitterlig at Anno 1742 dend 5te Marty, tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes of de 2de tiltagne,
udnevnte, Eedsvorne Laugrettes og Vurderings mænd Jørgen Ytterbøe og Simon Klovedahl vært forsamlet paa gaarden Bierwen udj Heljen Annex og Holden
Præstegield beliggende, for der Sammestæd der foregaaende berammede tillysning og indslagen placat, Lovlig at Registrere og Vurdere samt Skifte og deele efter
afgangne Gunne Olsen, og det imellem hands igienlevende arvinger som er Een Broder og 2de Søstre, ved Nafn:
Ole Olsen Steenstad, tilstæde.
Mari Olsdatter, Encke, tilstæde.
Anne Olsdatter gift med Niels Poulsen, tilstæde,
Hvorefter Boets Formue blev andviist saaledes:
(Jernfang, Trefang, 1 tinnfat, 1 messing lysestage, noe gangklær).
Creaturer.
1 Koe, Gullebodt - 4 rdl. - 2 ort.
1 Koe, Løvros - 4 rdl.
2 Sover (Sauer) à 2 ort - 1 rdl.
2 Lam à 1 ort 8 sk. - 2 ort 16 sk.
1 Rød Hæst - 10 rdl.
Korn.
5 tønder havre à 5 ort - 6 rdl. - 1 ort.
Laste brug.
Derom farklarede arvingerne, at Somme endnu icke er Fremkiørt, men i Vandet Beliggende, sagde derfor at Samme tømmer Ligsom det nu forinden (....)
kand ansettes for - 20 rdl.
Videre af løsøre fantes icke, ej heller af indkommende Gield.
Faste Gods.
Efter anviiste Skiøde af 22 July 1736, tinglyst d. 17. Sept. samme aar og Een Contract af 9de Februar 1739 tingl. paafølgende 10. Febr., Befindes Bierwen gaard at
Skylde 2 tønder 3 Sættinger med Bøxel og herlighed, hvoraf afgangne Gunne Olsen er ejende dend ehne 1/2 part, Een tønde 1 1/2 sætting - 68 rdl. - 4 sk.
Boets Formue: 233 rdl. 4 sk.
Derimod blev anmeldet dend paa Boet Hæftende Gield.
1. Til de Monsieurs Simenssønner efter Contra bogen - 29 rdl - 3 ort.
2. Lensmanden Jacob Rommenes for dette aars indestaaende Lensmandstoll - 12 sk.
3. Ole Olsen Hofdejord efter Panteobligation, som Transporteret af Fogden Wæledle Joachim Schweder, dato 4de Octobr. 1741 og tinglyst dend 5de Febr. 1742, dend
     Summa - 165 rdl, med paastaaende Renter 3 rdl. - 7 ort. Tilsammen som andførte til Boets Udgield - 168 rdl. - 2 ort.
4. Ole Præstgrav fordret, som blev vedstaaet - 1 ort - 8 sk.
5. Ole Bierwen Ligeledes - 1 ort - 8 sk.
6. Halvor Johansen - 1 ort - 8 sk.
7. Lars Bierwen - 7 rdl. - 16 sk.
8. Berthe Werstad - 3 ort - 8 sk.
9. Jon Steensen - 1 ort 16 sk.
10. Halvor Enersen fordrede 20 sk., men som arvingerne Disputerer Samme, Saa Kand fordringen icke her andtages til udgield for Boet.
11. Hr. Fogden Schweder efter Redes af fordrede, Som blev vedstaaet - 58 rdl. - 1 ort.
12. Skifte omkostninger (o.s.v.).
Boets samlede Gield - 268 rdl. - 3 ort - 6 sk.
(Boet ble stående i minus.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 30.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Borstad i Valebø 1745.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2485b. Digitalarkivet.
Waldemar W. Bang, giør vitterlig At Anno 1745 den 2 Maj med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen og de 2de mænd Anders Hvale og Anders nedre Lunde,
været forsamlet paa gaarden Borstad i Walebøe, og Holden Præstegield, for der sammestæds at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter Marthe Rasmusd.
mellem Enckemand Anders Ledvorsen og 3de Deres sammenavlede Børn, 1 Søn og tvende Døttre, nemlig:
1. Christen Andersen. Myndig og tilstæde.
2. Kirsti Andersdatter 21 aar.
3. Ageta Andersdatter 18 aar.
Faderen ordineres at være formynder for Pige Børnene, Hvorefter Enckemanden med arvingerne angav Boets formue som følger:
(Tinn, Kobber, Træefang, Jernfang, Klæder m.m., bl.a. Et skifte over gjennomsnittet.)
1 gl. Becke qvern med Eendeel Jernredskab - 2 ort.
Creaturer.
1 Borcked Hest - 5 rdl.
1 Graa siet Koe med Biele og Klave, Lingroes - 4 rdl - 2 ort.
1 Hvid ditto med Røde øren, "Snedfaaeg"(?) - 3 rdl - 2 ort.
1 Sort siet ditto, Lydebodt - 4 rdl.
1 Røed siet ditto, Dagros - 4 rdl.
1 Røed siet vetterung Koe, Roslin - 1 rdl - 2 ort.
6 Souer med Lam - 3 rdl.
7 ditto uden Lam - 2 rdl - 4 ort.
2 Gietter à 1 ort - 16 sk. - 3 ort - 8 sk.
Jorde Gods.
Efter tvende andviiste tinglyste skiøder af 18. Juny 1738 og 30. Maj 1739, er Boet eiende og tilhørende arvetomptgaarden Borstad,
Skyldende 1 1/2 tønde med Bøxel, der er henstennede, til at ingen Skoug findes, som og at Jordveien icke er af den beqvemste til
Dyrckning, andsættes for 80 rdl.

(Skifte ble avsluttet 22. July 1775.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 27.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Brenne øvre i Valebø 1745.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2626a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1745 den 8de Maj tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og de 2de tiltagne
udnefnte Eedsvorne Lavrettes og Wurderings mænd Tow og Anders Wahle været forsamlet paa øvre Brende gaard i Hvalebøigd og Holden Præstegield
Beliggende for der at Registrere og Wurdere samt Skifte og dele efter den ved Døden afgagne Salige Mand Ole Larsen og det imellem dend egne Levende
Søn Lars Olsen 19 Aar gl. for hanem Bliver Halvor Olsen Hvaløen ordineret at være curator. Hvorefter Sønnen Lars Olsen andviste Boets midler Saaledes:

1
Reede Penge og Sølf
var icke i Boet.
Kaaber.
1 gl. (gammel) Kiedel med ører. Andsettes for  - 2 ort.
Messing.
1 gl. Støcker lysestage - 12 sk.
1 gl. Støcker lysestage paa hoven - 6 sk.
Tinn.
1 gl. fladt Fad med bogstaverne O.R.S. og B.J.D - 1 ort. - 12 sk.
1 ditto med bogstaverne O.R.S og Aarstal 1667 - 16 sk.
1 ditto med bogstaverne O.R.S. og B.J.D. - 1 ort. 4 sk.
1 gl. ditto med smale Breder - 12 sk.
2 gl. tallerker - 14 sk.
Steentøy.
1 brunt og dybt fad - 4 sk.
1. ditto - 4 sk.
Jernfang og gaardsredskab.
1 Stor Gryde med Føder under - 3 rdl - 1 ort.
1 Flad Gryde 2 ort - 16 sk.
1 Tacke - 3 ort.
1 Ploug med lencke og Ristil - 2 ort.
1 Harv - 3 ort.
1 Jernstour (spett?) - 2 ort.
2 Tinfall med Brede om - 16 sk.
2 Tømmer Kjøre hage - 2 ort 16 sk.
1 Rund Stegepande - 1 ort 12 sk.
1 Hug øxe - 1 ort.
1 gl. Felje Bile - 6 sk.
1 Hugjern - 4 sk.
2 gl. Sigde - 12 sk.
1 gl. Liaa - 1 ort 8 sk.
2 gl. Jernvier - 4 sk.
2 Bog sehler - 3 ort.
2 Silie Sehler - 2 ort.
Den udj Boet Befinden ehr Smide Redskab, af Smaat og Stort for - 3 rdl.
1 gl. Laaste Klave med bielle - 12 sk.
1 Hugøxe - 2 ort - 10 sk.
1 Bred gl. Hug øxe - 12 sk.
1 Stabendnings Kaver 12 sk.
1 Liden vungs Kaver - 8 sk.
1 gl. Støcker Kackelovn - 3 rdl.
1 Stor Sammenjordt Bryggepanne - 2 rdl.
1 Tacke - 1 rdl.
1 gl. Klinche Klave - 12 sk.
1 gl. Koe Klave - 16 sk.
1 gl. Koe Klave med teigel - 8 sk.
1 gl. Beche qvern med Redskab, er boet tilhørende den 1/2 del - 2 rdl.
2
Træfang
.
1 Madskab med Krone over, tvende døre der af den Eene med Laas - 3 ort.
1 ditto - 3 ort.
1 lidt malet laas færdig Roevskab - 12 sk.
1 Langt fure Bord med Stoel og Krach - 1 rdl.
1 Lide Bord skive - 12 sk.
1 Firstolpet Sengestæd - 3 ort
5 Bouttl. - 8 sk.
1 Fieldstoel - 16 sk.
2de gl. Fieldstole - 16 sk.
1 Sengestæd i Kaaven med 2de Stolper - 1 ort 12 sk.
1 gl. ditto sammesteds - 12 sk.
1 Hvid Kiste med enckelt Laas - 3 ort.
1 ditto med en gl. laas for - 1 ort - 12 sk.
2 Øll Tønder - 2 ort - 16 sk.
1 Kiste med Enckels laas - 3 ort
2 Bagschler - 3 ort
3 gl. Rumpe Steister(?) - 1 ort 16 sk.
1 gl. Silie Sehle - 1 ort
1 Kiste med laas - 2 ort
2de ditto à 1 ort - 2 ort
1 gl. Hold Tage - 8 sk.
1 gl. Kiste - 16 sk.
1 gl. Hiul Roch - 1 ort
1 Bøhle med Een Gerlaas - 2 ort
1 gl. Vefv Redskab - 2 ort - 16 sk.
1 Bøhle med 2de Rum udj - 2 ort
1 ditto med 2de Rom - 1 ort - 16 sk.
1 ditto 1 ort, 1 store ditto 1 ort - 12 sk. - 2 ort - 12 sk.
1 ditto 1 ort - 12 sk., 1 ditto mindre 1 ort - 2 ort - 12 sk.
1 lidet Laag Kar - 1 ort - 12 sk.
3 ditto à 12 sk., 1 Holch 12 sk. - 2 ort
1 gl. Korn Kar - 8 sk.
1 Knae Troug - 8 sk.
De udj Boet værende smaa træfang af bøtger, trouger, fade, spand, Ringer,
Knive og desliges, alt andsat for - 1 rdl.
Ulldet og Linnet.
(Jeg tar ikke med dette.G.S.)
Hæster.
1 gl. Mørcke brun Hæst - 5 rdl.
1 gl. ditto - 5 rdl.
Creaturer.
1 Brun flecket Koe, Gorigaar - 4 rdl. - 2 ort.
1 Røddroblet ditto, Stolsbot (Stølsbot?) - 4 rd.
1 Graa ditto, Mollich - 4 rdl. 2 ort.
1 Blaadroblet ditto, Lunebot - 5 rd.
1 Hvid ditto, Kindros - 4 rdl. - 2 ort.
3
1 Sort og hvid ditto (Koe), Salebot - 3 rdl. 2 ort.
1 ung qvie, Brandros - 2 rdl. - 2 ort.
1 ditto, Miølne - 2 rdl.
2 Kalver à 2 ort - 1 rdl.
2 voxne Gietter à 2 ort - 1 rdl.
1 Galte - 3 ort.
1 Sugge - 3 ort
13 Sover (Sauer) à 2 ort - 6 rdl. - 2 ort.
Indkrævende Gield.
Hos Monsieur Elias Winter i Scheen efter Sønnen Lars Olsen ang.
givelse (levering av tømmer?) - 3 ort - 10 sk.
Hos Msr. Lars Andersen i Scheen efter Conra bog - 34 rdl.
Endvidere forklarede Lars Olsen at have til gode hos Mersieuers Simensønner omtrent nogle og Tredve Rixdaler for bortsolt Lastebrug, men derimod er hand till welbemelte Mersieuer Skyldig icke allerminste for oppebaarne Wahre, men en dag tiende penge samt 1 aars penge af den Capital 236 rdl - 2 ort, hvorfore hand formener at samme deris Debit og hands Credit kunde gaae op imod een anden, og om hand nock skiønt kunde faae lidt til owers, nødsages hand til gaardens brug og drift samme i wahre at oppebærge. Det han haaber Skifte Retten hand accorderer, Da Sterfboet icke er Behæftet med Store Gield, end Som alle Creditorerne enhver Kand nyde Skadesløs Betaling og desuden Sønnen Lars Olsen er Eene arwing efter sin Salige Fader, Saa bliwer hands paastand, Ligesom indført er, af Retten accorderet.
Jorde godset.
Angaaende Nemlig Arwetomtgaarden øvre Brende Skyldende (landskyld) 2 tønder 9 Sættinger med bøxel, da er Samme ved Skiftets holdese efter afgagne Ole Larsens hustrue, Sal. Anne Olsdatter d. 2. Aug. 1740 dels bleven udlagt Sal. Hr. Fogden Schweder for en sin efter pantobligation af 31. Decmbr. 1739 havende fordring 125 rdl. som første prioritet, og dels Ole Aastensen Aagetvet som 2den Prioritet for en sin Panteobligations Summa 100 rdl., hvilcken Sidste endnu haver Sit Pant, men den Sal. Foged Schweder i Godset tilkomer 125 rdl. er igien efter oprettede Transport brev overdraget til de Mersieuers Simensønner, som nu deraf er Eiende, Thi bliver da Godset Saavit for bemeldte Creditorer der udj Kand have Pant- Rettighed med videre Som et Pant forfløtt, alt til vedkommendes Skadesløshed i alle maader, og bliver da Sterfboet icke Eiende meere i Arvetomptgaarden øvre Brende end som dels hvad den Sal. Mand efter forindførte Skiftebrev Arveligen er paa Lodet - 25 rdl. og dels indløst fra sin afdøde Søn Ole Svendsen til beløb 5 rdl. 2 ort 5 1/3 sk. hvorom end icke er oprettet noget Lovligt Skiøde, og derfore tilholdes Sønnen Lars Olsen, der med i tide at forsyne Sig Saafremt vil vente at nyde got deraf, Thi bliver da Sterfboet i alt Eiende i gaarden øvre Brende den Summa - 30 rdl 2 ort - 5 1/3 sk.
 

4
Derimod ble fordret og anmeldet den paa Boet hæftende bort Skyldig Gield.
1. Augustinus Jensen Graver fordrende - 1 rdl. - 2 ort.
2. Tosten Jonsen anmeldte, de hand til afgagne Ole Larsen Brende haver udlaant 25 rdl. Reede Penge til Eendel af Brendegaardens indløsning, for hvilcke hand Lovede at skulle give Creditor pantobligation og forsichring i Godset, mens Samme ey formedelst dødsfald er Kundet blevene i verckstillet, derfore haabede hand nu ved Skifte Rettens assistence at nyde godt giort for nevnte 25 rdl. med indstaaende et aars Rente som er 1 rdl. 1 ort, Sønnen Lars Olsen tilstod i alt Tosten Jonsen anmelte fordring, derfore den anføres til ud-Gield for Boet med sine Renter, som er i alt - 26 rdl 1 ort.
3. Halvor Svendsen fordrede for sin her i Boet indestaaende Mødren og Fædren Arve midler, Som i Løsøre midler udlagt til den
Summa 16 rdl - 2 ort - 12 sk.
4. Lars Olsen fordrede for sine indstaaende arvemidler i Løsøre  arvemidler, Beløber til 9 rdl. - 1 ort - 6 sk.
5. Svend Andersen for indstaaende Løsøre arvemidler - 4 rdl. - 2 ort. - 15 sk.
6. Kistj Svendsdatter Ligeledes - 4 rdl. - 3 ort - 7 sk.
7. Anne Svendsdatter iligemaade - 8 rdl. - 3 ort - 7 sk.
8. Søren Olsen fordrede for Redelaante Penge, Samt 12 1/2 aars Rente - (tilsammen, minus 5 sk. innbetalt) - 5 rdl. - 1 ort. - 4 sk.
9. Christen Pedersen fordrende som Laant den Sal. mand Rede
Penge - 5 rdl.
10. Rejer Gisholt fordrende for en den Sal. Mand Solte Hæst - 9 rdl.
11. Skifteomkostninger - 7 rdl. - 2 ort - 8 sk.

5
(Avslutning).
Da ingen fleere end anført er, efter foregaaende Bekientgiørelse og nedslagne placat paa sine boende stæder, indfant sig som Creditores udj Sterfboet, er dette Skifte Saaledes bleven til endebragt, Da den anordnede Curator Halvor Olsen Hvaløen tilholdes at observere og holde opsyn med Myndlingen Lars Olsens tilfaldne arvemidler, Ey paa nogen slags ulovelig maade afsettes eller anvendes under vedbørlig ansvar og tiltale imod ermelte Curator Halvor Hvaløen.
Ligesom og herved erindres at om Sterfboet skulle være behæftet med nogen Gield for det af hands Mayestes opsente Korn, der Resveres at vedkommende som sammes betaling til indcassering haver Skadeløs Betaling af Sterfboet at nyde, enten efter den nu allerede værende eller herefter paasatte Taxt.
Hvilcket alt her med under haand og Signetter Behæftet Beskrefven meddelis.
Rommenes d. 8de Januar 1746.

 

 

 


 

 

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 23.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Brudeskjær under Vala i Valebø 1744.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2456b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, allernaadigst Beskicket sorenskriver giort vitterlig: At Anno 1744 med Lensmanden Jacob Gundersen Romenes og
2de mænd, Lars Opsal og Anders Lunde, været forsamlet paa Pladsen Brudeschier under Hvale i Holden Præstegield Beliggende, for der at
Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter afgangne Anders Ledvorsen, mellem Encken Maria Chrestensdatter og et, Deres sammenavlede
Barn,
1. Birthe Andersdatter 15ten aar, for hvilcken til formynder ordineres dend Danemand Ole Larsen, Hvorefter Boets Formue blev andgivet som følger:
Jernfang.
1 Hiemmestøbt Gryde - 2 ort.
1 Tacke - 3 ort.
1 Kiste med Laas - 3 ort.
Træfang.
1 gl. liden Kiste - 1 ort.
1 Bagsted bord - 8 sk.
1 rundet Bord med Bordstoel til - 2 ort.
1 vefv med Behørig Redskab - 1 rdl.
1 liden fielstoel - 8 sk.
Et smaa træefang - 2 ort.
Ellers fantes noged vædd ved Pladsen, hvilcket efter Wurderingsmændernes Skiønssomhed ungfæhr Kunde holde een 4re favner, som blev vurderet for
1 ort, Sammen er - 1 rdl.
Creaturer.
1 røed sidet Koe, "Skiønbodt" - 4 rdl.
Gangklæder.
Den Sal. mands Gangklæde angaaende, da maatte Encken formedelst overhængene armoed nødsages at Bortsælge, samme til sin underholdning.
Indkrævende Gield. Var icke.
I Pladsen Brudeschier sagde Encken intet at være Eiende, men de Paastaaende Huuse at være hende tilhørende, som er een Liden Stue med Skorsteen,
samt een Liden Kaave ved Samme som blev wurderet for 5 rdl. Nok befantes trende andre Huuse, nemlig 1 Fæehuus, 1 Lade og 1 vedskiul som blev ansatt for - 3 rdl.
Boets Formue, 17 rdl - 1 ort - 16 sk.
Bortskyldig gield.
1. Jon Wale - 2 ort.
2. Sivert Brende - For Pløining - 2 ort.
3. Skifteomkostningerne - 1 rdl - 2 ort - 10 sk.
Boets Gield, 3 rdl - 10 sk.

(Skifte avsluttet 1744.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 26.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Dalen under Vala i Valebø 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2655a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 26 Martj tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og
2de tiltagne Edsvorne Laugrettes og Wurderings mænd, Anders Lunde og Tow Hvale, været forsamlet paa Huusmandspladsen
Dalen under Lille Hvale gaard i Hvalebøe
og Holden Præstegield beliggende, for der sammestæds efter foregaaende berammelse
og tillysning Lovlig at Registrere og Wurdere, samt Skifte og dele efter ehn ved døden afgangne Salig Mand Niels Svennungsen, mellem
Enchen Anne Rasmusdatter og deres Sex Sammen auflede Børn, 4 Sønner og 2 Døttre, med nafne:
1. Rasmus Nielsen. Myndig og tilstæde.
2. Svennung Nielsen. Myndig og tilstæde.
3. Niels Nielsen 20 Aar. Curator: Tow Hvale.
4. Ledwor Nielsen Omtrent 13 Aar. Formynder broderen Rasmus Nielsen.
5. Maren Nielsdatter gift med Lars Sannes. Hun tilstæde.
6. Lisbet Nielsdatter- umyndig. Formynder svogeren Anders Sannes.
Til Laugværge for Enchen var formaaet tilstædeværende Anders Leworsen Tvedt Borstad (svoger), som dertil gav sit
samtøcke, hvorefter Enchen anmelte boets Midler som følger: Sølf, Kaaber, Messing og Tin var boet iche Eiende.
(Deretter ramses opp alt de hadde i huset av Steen- og Glas Tøy, Jernfang, Træfang, som enka får beholde selv.)
Den afdødes Gangklæder (ikke nevnbart).
Creaturer.
1 Sort Koe kaldet Skinven - 4 rdl.
1 Sort og hvid, Brunfang - 4 rdl.
1 Kalv - 2 rdl.
4 Sower  - 2 rdl.
3 Fior Lam - 1 rdl.
1 Giet , 1 ung Giet - 3 ort 16 sk.
Indkrævende Gield.
Hos Clemmet Nielsen - 1 ort - 12 sk.
1 gl. Skindfeld - 16 sk.
Videre af Løsøre fantis iche til boets beste, men som anført Arwetomtpladsen Dahlen Betreffende der dels er oprøddet af Enchens
Fader Rasmus Nielsen
, dels af den nu afdøde Niels Svennungsen, der ligeledes har opsadte de her paastaaende Husebygninger,
som er nu Stue med Skorsteen udj, Kaave med Love og Lahde med Skrjike ved, Stolpeboe og Fæehuus, samt tiore og Jedhuus, alle
nødvendige  huuse, hvortil Tømmeret, det meste er hugget af Brende gaards Skoug og gandske lidet af Wahle gaards Skoug, bliver
i alt  med Huusebygninger, oprødning anført og Wurderet for 40 rdl.
Fordret Gield
1. Gunich Lunde fordrede, som blev vedstaaet - 2 ort.
2. Wetle Lunde ligesaa - 2 ort.
3. Sommund og Niels Nielsen for sin brølups udfærsel mod de gifte i det minste som blev vedstaaende - 6 rdl.
4. Ledvor Nielsen Ogsaa - 6 rdl.
5. Datteren Lisbeth Nielsd. - 6 rdl.
6. Sønnen Svennung Nielsen, fordrene for Reste med hans Brøllups udfærsel -  2 rdl 2 ort.
Ellers forklarede Enchen Anne Rasmusdatter med sin Søn Niels Nielsen at være Skyldig efter Contrabogens udvisning til
Etatz Raad Løvenschiold 10 rdl - 2 ort - 5 sk. men naar de motte beholde den opreiste hved til en Kullemile, da vilde self
betale  forviste Gield, hvorom de haver talt med sine medarvinger som dermed er fornøjet og ligeledes med Etatz Raadens
Forvalter Monsieur Bomhof det samme haver accorderet.

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 19.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Fen nordre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2559b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig Anno 1745 dend 21. Aug. tillige med bøyd (bygde) lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og
de tvende Laugrettes og Wurderings mænd Halvor og Anders Tvet, vært forsamlet paa gaarden Fæhn nordre i Holden Sogn og Præstegield beliggende,
for efter foregaaende Berammelse og tillysning der at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter afgangne Anders Jensen mellem hands efterladte
enckeqvinde Engebor Torsdatter og tvende deres Sammenavlede Børn 1 Søn og 1 Datter, ved nafn;
1. Jens Andersen 4 aar.
2. Anne Andersdatter 7 aar.
Til laugværge forcklarede Encken Ingebor at have formaaet Rasmus Eie som blev antagen. Hvorefter Boets Formue blev andviist til Registrering og wurdering:
(En del Stentøy, Trefang, Jernfang, gårdsredskap, sengetøy og gangklær o.s.v.)
Creaturer.
1 Rød siet Koe, Gulros - 5 rdl.
1 ditto, Rosebot - 4 rdl.
1 ditto med biele og Klave, Lyckebot - 4 rdl.
1 Hvid drobled - 4 rdl - 2 ort.
1 qvie med sorte ører, Julibot - 1 rdl. - 3 ort.
1 Sort hvid Kalv - 1 rdl.
3 Sover à 2 ort og 1 Lam 1 ort - 1 rdl - 3 ort.
1 Borcked Hæst - 7 rdl.
1 Rød Hæst - 12 rdl.
Boets Formue - 69 rdl. - 12 sk. Boets Gield - 99 rdl. - 3 ort - 19 sk.
(Skiftet avsluttet 21. Dec. 1745.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 28.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Fen søndre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2561b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 d. 23. Januar vært forsamlet paa gaarden Fæhn Søndre i Holden Præstegield,
tillige med Lensmand Jacob Gundersen og tvende Mænd Ole Tufte og Stener Haatved, for der at Skifte og deele efter afgangne
Chatrine Michelsdatter
mellem hendes igienlevende mand Annund Aadnesen og deres Sammenavlede 6 Børn 5 Sønner og 1 Ældste Søn:
1. Halvor Annundsen. Myndig og tilstæde.
2. Knud Annundsen. Myndig tilstæde.
3. Jørgen Annundsen 24 aar tilstæde.
4. Hans Annundsen 19 aar, tilstæde.
5. Michel Annundsen 15 aar, tilstæde.
6. Kari Annundsdatter g.m. Tosten Annundsen, tilstæde, hvorefter samtlige arvinger angav Boets Formue saaledes:
(Litt messing, noe kobber, stentøy, jernfang og redskap, trefang, klær, sengetøy o.s.v.)
Creaturer.
1 Borcked hest - 14 rdl.
1 Røed ditto - 10 rdl.
1 Brande Koe, Branroes - 4 rdl.
1 Sort siet Koe, Dyrebot - 4 rdl.
1 Røed siet Koe, Rødsie - 3 rdl. - 2 ort.
1 Hvid droblet Koe, Sølfaag - 3 rdl. - 2 ort.
4 Souer à 2 ort - 2 rdl.
100 tnd. Malm à 1 rdl - 16 sk.: 41 rdl. - 2 ort - 16 sk.
1 Kakel ovn - 7 rdl.
Faste Gods.
Efter andviiste adkomst brev af 3de Febr. 1700, 18. Mai nest efter tinglyst, udstæd af Wilhelm Dop til Annund Aadnesen paa 1 1/2 Huud Løs
Skyld, som blev for nærværende tiid efter Samtlige arvingers Samtycke andsatt for dend Summa 40 rdl.
Boets Formue: 159 rdl. - 22 sk.
Bortskyldig Gield.
1. Jens Loftsgaarden - 3 rdl.
2. Ole Loner - 2 rdl.
3. Hr. Forvalter Bomhof andviiste een Panteobligation af 4. Febr. 1736, tingl. den paafølgende 6. Febr., hvorefter Annund Aadnesen blev til Etats
Raad Løvenschiold skyldig 136 rdl., mens som eendeel siden der paa er Betalt bliver fordringens Summa i alt til dend tiid 109 rdl. - 1 ort - 12 sk.,
hvorfor han følgelig den her nu inden Retten andviiste Pante Rettighed, Begiærede sit udlæg, som og findes til udlæg Billigt med 109 - 1 - 12.
4. Monsieur Didrich Cappelen fordrer efter Dom med Rænte i 15 aar, tilsammen - 15 rdl. - 3 ort.
5. Ledvor Tvedt - 1 rdl - 3 ort - 12 sk.
6. Kari Clausdatter for tieneste Løn - 2 rdl.
7. Mari Danielsdatter - 1 rdl.
8. Søren Annundsen, fordrene som een Ræst af sine arvemidler efter Skiftebrev af 27de April 1708 og ellers for laantt penge, Saa arvingerne
tilstand, i alt at være rigtige - 11 rdl.
9. Tore Annundsen efter bemelt Skiftebrev, fordrer 4 - 2 - 8.
10. Sal. Hr. Stabels Stervboe efter Conta bog, fordrer - 9 - 13 - 5.
11. Christopher Madsen - 1 rdl - 1 ort.
12. Sønnen Hans Annundsen fordrede for sin hiemmegift og Bryllups udførsel, efter Løfte af sine forældre 7 rdl og omend skiønt hand vel vend
bort ey Kand tilstrecke Gud bad sig for samme at maatte nyde progrota, alt Saa anføres fordringen med - 7 rdl.
13. Jørgen Annundsen - 7 rdl.
14. Michel Annundsen ligeledes - 7 rdl.
Boets Gield: 189 rdl. 3 ort - 5 sk. (Boet er falitt.)
(Avsluttet 3. Maj 1746.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 28.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Fosse 1742.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2731a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1742 dend 29 April, tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes, og de tvende
tiltagne udnevnte Eedsvorne Laugrettes og Wurderings mænd, Isach Tufte og Jon Eie, vært forsamlet paa gaarden Fosse i Holden Præstegield beliggende,
for der samme sted, efter Foregaaende Proclamation og tillysning, Lovlig at Registrere og Vurdere samt Skifte og deele efter afgangne Gulbrand Jensen
imellem den igienlevende Encken Tore Anonsdatter, og deres Sammenavlede Eene Søn,
1. Jens Gulbrandsen 21 aar. 
Til Laugværge for Enchen var formaaet Torbiørn Svendsen Fosse. Hvorefter Encken anmelte og foreviste Boets Midler Saaledes,
Sølw, Kaaber og Messing fantes icke.
Jernfang.
1 Stor Gryde noget støcker - 1 rdl. - 1 ort.
1 ditto - 1 ort., 1 ditto - 1 ort 12 sk.: 2 ort - 12 sk.
1 Ljaae - 12 sk. og 1 sigd - 8 sk.: 20 sk.
1 Sele med Bidsel - 1 ort - 16 sk.
1 hage (hake) 20 sk. og 1 hage 6 sk.: 1 ort 1 sk.
1 gl. Stegepande - 8 sk.
Træfang.
1 Tine med Halle (hank) - 12 sk.
1 bøtte 8 sk. og 1 bøtte 4 sk.: 12 sk.
2 Malede boller à 6 sk. - 12 sk.
4 Fad à 2 sk.: 8 sk.
1 Stabestoel (stubbestol) - 8 sk.
1 Stage (lysestake) med træfod - 4 sk.
(o.s.v. Det var stor fattigdom på Fosse på denne tiden.)
Creaturer.
1 gul hæst - 4 rdl - 1 ort.
1 Sort sidet Koe, Jordbodt - 5 rdl.
1 Branded ditto, Frikol - 5 rdl.
Videre var icke til Boets bedste at anføre.
I gaarden Fosse er Stervboet intet ejende, ej heller var nogen indkrævende gield at anmelde.
De paa Saugsiden ved Ullefos Staaende og dette Stervboe tilhørende Husevaaningen, bestaaende af een nye Stue med Kackelovn udj, samt
Kiøcken ved, og et andet Lidet Cammers saavel som Eendeel andre Udhuuser, af Love, Lade, Fæehuus, Stald med 2de Smaae høe (høy) Stycker
ved.  Andsættes for 40 rdl.
Boets Formue. 60 rdl. - 1 ort - 10 sk.
Boets hæftende Gield.
1. Til Etats Raad Løwenschiold efter anviiste panteobligation, er Stervboet skyldig 34 rdl. - 3 ort - 6 sk.
     Nock efter Contra Bogen - 13 rdl - 21 sk. - tilsammen 48 rdl. - 3 sk.
2. Til Monsieur Bertel Bomhof efter Reigning - 4 rdl. - 3 ort - 4 sk.
3. Saamund Andersen - 1 rdl. - 3 ort - 12 sk.
4. Jon Eje - 1 rdl. - 16 sk.
5. Hr. Fogden Schweder efter Revers af 4de Octbr. 1741 Lod fordre som blev vedstaaet - 62 rdl.
6. Skifteomkostninger o.s.v.
Boets Gield. 123 rdl. 23 sk.
(Boet var selsagt falitt.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 30.07.2018.


Fosse 1745.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2745a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 dend 20. Aug. tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og de tvende
tiltagne, udnevnte, Eedsvorne Laugrettes og Vurderings mænd, Isach Tufte og Christen Holden, vært efter foregaaende Berammelse og tillysning
samt udslagen Placat, forsamlet paa gaarden Fosse i Holden Sogn beliggende for der Sammested, at foretage Registrering og Vurdering efter
afgagne Anne Rasmusdatter, til paafølgende Lovlig Skifte og deeling i mellem Enckemanden Torbiørn Svendsen og Fire, deres Sammenavlede
Børn, Een Søn og 3de Døttre, nafnlig:
1. Rasmus Torbjørnsen 6 aar.
2. Kirsti Torbiønsdatter 12 aar.
3. Lisbet Torbiørnsdatter 3 aar.
4. Marte Torbiørnsdatter 1 aar gammel.
Hvorefter Enkemanden foreviiste sin havende Formue, som i følgende er:
Sølw og Tind fantes icke.
Kaabber.
1 gl. Kjedel - 1 rdl.
Messing.
1 gl. Stage (lysestake) - 16 sk.
(Litt Steen og Glastøy.)
Jernfang.
1 Stor gryde - 1 rdl - 1 ort.
1 ditto med Jord ang(?) - 1 ort.
1 gl. Tacke - 8 sk.
1 Hug øx - 16 sk.
1 Ploug - 2 ort - 16 sk. og Harv 3 ort. - 1 rdl. - 1 ort - 16 sk.
1 Bog sele 1 ort. og 1 Tacke 3 ort - 1 rdl.
1 Ljaae - 20 sk.
1 Klave 6 sk. og 1 ditto 2 sk. - 8 sk.
2 Sigde à 4 sk. og 1 hage (hake) 1 sk. - 1 ort - 8 sk.
Træefang.
1 Bord med Krack under - 2 ort.
1 Madskab med krone - 1 rdl. - 2 ort.
1 Roeskab (hjørneskap) - 2 ort - 12 sk.
1 Halv Sæng - 2 ort - 12 sk.
1 Stoel 12 sk. og 1 ditto 8 sk. - 20 sk.
1 Kiste med laas - 1 rdl - 2 ort.
1 ditto uden laas - 2 ort.
1 Bole (bolle) - 12 sk. og 1 gl. Kiste 12 sk. - 1 ort.
1 Holch - 12 sk. og 1 ditto 8 sk. - 20 sk.
1 Vefv med Redskab - 1 rdl - 1 ort.
1 Kar 1 ort og 1 ditto 16 sk. - 1 ort - 16 sk.
1 Øl tønde 1 ort og 1 ditto 16 sk. - 1 ort - 16 sk.
Endel gl. smaae træefang af bøtter, trouger (trau), fade (fat), spand, ringe og deslige tilsammen for - 4 ort - 16 sk.
Creaturer.
1 Koe, "Hougaas" med Bielle og Klave - 4 rdl.
1 ditto, Løvros - 4 rdl.
1 Qvie, Svanbodt - 1 rdl - 2 ort.
1 Kalv 2 ort,  1 lam 1 ort - 8 sk. og 1 sow (sau) 2 ort - 1 rdl - 1 ort 8 sk.
Videre af Løsøre videre fantes icke til Boets beste.
Jordegods.
Hvad arvetomptgaarden Fosse er andgaaende Som skylder 2 tønder med Bøxel, da forklarede Enckemanden, at samme er efter hands udstædde
Pante Obligation, andsadt til dend Dannemand Ole Olsen Hofdejord for een andseelig Summa af penge Laan, og som Ole Hofdejord ej nu renten
selv, eller nogen paa hands veigne var Nærværende, som denne gang udbekient om Skiftets foretagelse, det uden, Siden Enckemanden seer sine
Effecter icke være at kand opnaae til dend store gield hand er udj, har hand i medens hands Hustru levede entreret i handling med Monsieur Hendrich
Erboe om gaarden Fosses Kjøb, ved at hand betaler Een og anden hoved gield, som og Panthaver Ole Hofdejord, saa var hand Begiærende med at
Viderebehandling af Skifte maatte Beroe een Kort tiid for imidlertiid, at faae indhented Monsieur Erboes skriftelige Messire(?) og tilstaaelse, til Skifte-
forvalterens vidre forgodtbefindende ... (brevskriving mellom sorenskriver Bang og fogden Hendrich Erboe på Lundefaret i Lunde Annex til Bøe Præste-
gield ang. panteobligasjonen til Ole Hofdejord ble overtatt av fogden.)
Boets løsøre: 15 rdl- 3 ort - 8 sk.
Derimot blev indlagt dend paa Boet hæftende gield.
1. Til Høyædle og Velbaaren Hr. Etats Raad Løwnschiold efter Contra Bogens formente 30 rdl. - 2 ort - 7 sk., men som befindes at Enckemanden siden
     sin Hustrues død har opebaaret til beløb 10 rdl. - 1 ort, saa.....(?) Samme og og alle andførte til Boet udgield, 20 rdl. 1 ort - 2 sk.
2. For Oppebaaren Kongens Korn af byg og havre til Beløb 3 rdl. - 2 ort - 13 sk.
3. Lensmanden Jacob Rommenes forviiste i Skifte Retten Een Han fra Madame Sal. Fogden Schweder selsente Breven udgivet af afgagne
Gulbrand Jensen Fosse og Torbiøn Svendsen dend 4de Octobr. 1741, hvor de Een for begge og begge for Een forbinder sig at være andsvarlig
for dend Summa 62 rdl., og siden Monsieur Erboe har paataget sig at svare de 52 rdl. deraf, saa paastoed Lensmanden at Madame Schweder icke
alleneste nyder udlæg for de manglende 10 rdl., men ved og i hensendte Reversens indhold, andseet som 1. Prioritet, altsaa andføres Skifte Retten
hende til udlæg af boet med 10 rdl.
Boets Gield. 33 rdl - 3 ort - 13 sk.

(Skiftet ble avsluttet først den 13. Febr. 1747).

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 31.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Fosse 1748.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1748 - 1750, side 8022a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig, at Anno 1748 d. 13. Nov. er tillige med Lendsmanden Jacob Rommenæs og de 2de mænd Johannes Heisholt og
Rasmus Eiet
, Registrering og vurdering foretaget paa gaarden Fosse i Edsbøyden og Holden Præstegield efter dend Sammesteds afdøde qvinde Karie Kittilsdatter,
til paafølgende Skifte og Dele |: naar først for Gielden er Sket udlagt :| mellem Enkemanden Rasmus Rasmusen og deres Sammenavlede og i Live værende Børn, der er;
1. Tollef Rasmusen 6 aar.
2. Groe Rasmusdatter 12 aar.
3. Anna Rasmusdatter 1 1/2 aar.
Hvorda Boets ringe Forefindene og anviiste Formue Saaledes er vurdert,
Messing.
1 Stage - 10 sk.
Jernfang.
1 Gryde - 1 rdl.
1 ditto - 1 ort - 8 sk.
1 Liden gl. gryde - 16 sk.
1 Hug øxe - 16 sk.
3 Sigder à 2 sk. - 6 sk.
1 Ditto - 6 sk.
1 Sehle - 2 ort.
1 Plov med behør(?) - 1 rdl.
1 Plov lenke - 1 ort.
1 Bag sehle - 16 sk.
1 Tømmer hage - 1 ort - 8 sk.
1 Jern Vie - 8 sk.
1 Ljaae - 1 ort.
1 gl. ditto - 8 sk.
1 harv - 12 sk.
Træefang.
1 gl. Furue Kiste uden nøgel - 2 ort - 12 sk.
1 Mad Kiste - 1 ort.
1 Bagste Bord - 12 sk.
1 Kar - 12 sk.
1 Knae Trug (knatrau) - 12 sk.
1 Kar - 2 ort.
1 Holk - 8 sk.
1 Liden trud(?) - 6 sk.
1 gl. ditto Danch - 2 sk.
1 gl. Saae - 4 sk.
1 Stabbe Stol - 8 sk.
1 Furue Sengested - 2 ort.
Dend Smaae Træfang af Bøtter, Ringer, Truger med videre, vurderet for - 1 ort - 12 sk.
Uld eller Lin var icke i Boet.
Gangklæder.
Thi hvad ringe gangklæder som den Salige Kone havde været eyende, Som icke havde været af nogen synderlig værdie, havde Enkemanden af  nød og trang
maatte anvent til at Skiule Børnenes nøgenhed.
Creature.
1 gl. Hvid Koe kaldet Krandselin med Bielde - 3 rdl - 2 ort.
1 ung Rødsidet Koe, kaldet Stierne - 3 rdl. 2 ort.
1 Bruun og noget ældre Koe, Kaldes Blomme - 3 rdl - 2 ort.
1 Qvie, Porgrei - 2 rdl - 2 ort.
2 Voxene Souer (sauer) à 2 ort - 1 rdl.
2 Lam à 1 ort - 2 ort.
Hæst sagde Enkemanden at hand icke var eyende, Ligesom ej heller noget udj gaarden, hvilken hand besad som en Lejlænding,
Indkrævende Gield.
Hos Halvor Schoe i Lunde Herred angav Enkemanden at have til gode 2 rdl.
Og i øvrigt Declarerede hand Intet videre at være eyende, som Boet til indtægt Kunde Bringes, Thi bliver
Boets Formue: 24 rdl - 10 sk.
Inden Førend Skiftet blev Sluttet fant Hr. Forvalteren fornøden at udstædde, og paa Behørigste ved Lensmanden at lad bekientgiøre Placat,
for der ved paa Lovlig maade at anholde Sterboets Creditore at indkomme med og Legitimere deres krav, Saa fremt de vilde vente udlæg
for deres fordringer, Hvilken Placat og er været der den udstæd d. 18. Nov. 1748, og at Samme ved Holden og dens Anecterede (anneks)
Kirker er vorden forkynt, derom Tiener Lendsmandens paategning til Beviis, der er Saaledes:

- Denne Placat er ved Holden Præstegields Kirker for Kirke Søgende almue til vedkommendes efterretning rigtig vordene Læst og Forkyndet,
hvilket Tester (bevitner)
Som Lensmand for Holden Præstegield,
Jacob Gundersen. -

Hvorefter blev anmeldet følgende Bortskyldig Gield.
1. Hr. Forvalter Bomhof paa sin Principal Høyædle og Velbr. Conference Raad Løvenschiolds veigne, fordrer her i boet efter Contra Bog og gievet
    udreigning d. 13. Nov. dette aar - 33 rdl.
2. Henric Sommer for giorde Forskud til tienden forige aar, fordrende 2 rdl. 16 sk., hvor for tilstod Enkemanden alene(?) det halve - 1 rdl. - 8 sk.
3. Hr. Kaal (Coll) i Scheen for vahre - 4 rdl.
4. Sogne Præsten Hr. Suckow for Indestaaende Rettighed og Tienden for i aar - 3 rdl.
Boets Gield: 47 rdl 3 sk.

(Avsluttet 7. Martz 1749).

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 02.08.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Galten under Opsal i Valebø 1709.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 30b. Digitalarkivet.
MARKUS HANSSØN SOERENSCHRIFVER UDJ NEDRE TELLEMARCKEN,
Arve og Anders Wahle, Laugrettismænd, Giør Witterlig at Anno Christi 1709 d. 20. Jully, Weret efter Beramelse og oplysning paa Vedbørlige steder forsamblet paa
Galten Pladz Liggende under Opsahl gaard i Wahle bøe udj Rommenæs Annex Holden Præstegield til Een Lauglig Registrering Wordering Skifte samt deeling
att Holde efter Christopher Ellingsøn, Jmellem hans efterladte Qvinde Ingebor Rasmusdatter, og den Sal. Mandz Slegfred barn ("uekte" barn), Nemblig,
1. Sidtzel Christophersdaatter.
Boens Midler blef os af Eneken anviist Som i efterfølgende Bestaaer,
Kaaber.
1 Liden Kiedel for 2 ort 12 sk., 1 Liden skafte Pande 1 ort: 3 ort - 12 sk.
1 Liden Messing stage: 16 sk.
Tin og Jernfang.
1 Stort Pabmadz Fad: 2 ort 12 sk., 1 dito: 2 ort, 1 dito fad: 1 ort.: 1 rdl - 1 ort 12 sk.
1 gl. Jern gryde: 16 sk., 1 Jern gryde med Joer omkring: 16 sk.: 1 ort - 8 sk.
1 Liden gryde 1 ort og 2 øxer à 16 sk.: 2 ort - 8 sk.
1 øxe for 12 sk. og 1 Jern taeke 2 ort: 2 ort 12 sk.
1 gl. Brygge Pande: 1 1/2 rdl, 1 Stege Pande: 12 sk., er 1 rdl - 2 ort - 12 sk.
1 gammel Svefve Rist for 8 sk.
Træfang.
1 Kiste med Hengsler og Hjørne jern for 3 ort.
1 gl. Kiste uden Jern 1 ort., 1 gl. Holch med Laag: 1 ort. Er 2 ort.
1 Brygge kar for 1 ort.
1 dito for 1 ort.
1 Saae (kar?) 12 sk.
1 dito mindre: 8 sk.
1 dito mindre: 6 sk.
Alt andet smaa træfang af trauger, Ringer og Spand, Worderet for 2 ort.
Huuserne paa Pladzen ere, i mesten nye Stue med Svahl uden for , 2de Cammerser inden udj, 1 gl. forfaret Fæhuus, 1 gl. Lade med Lofve, og 1 forfaret Bryggerhuus
tilsammen for 20 rdl.
Senge og Linklæder.
1 gl. Sengklede 1 ort.
1 Pude med Læredz Vaer: 1 ort - 8 sk.
1 gl. Lagen: 12 sk.
1 Strje Lagen for 1 ort 8 sk.
1 gl. Dito for 16 sk.
1 forfaret Læredz Lagen: 6 sk.
Creaturene.
1 Røedflecket Hornet Koe: 4 rdl.
4 Sower for 2 rdl.
2 Smaae Gieder à 1 ort: 2 ort.
1 Lidet Lam for 12 sk.
Den Sal. Mandz Gangklæder.
1 Røe bøyes trøye med grønne Snorer, og tjn Kapper i: 1 rdl.
1 gl. Rødtrøye: 12 sk.
1 Sort Klædis Kiarl med Sorte Boxer till for 5 rdl.
1 gl. Par sorte Vadmels soexer 1 ort.
4 skiorter à 1 ort 8 sk. Er 1 rdl - 1 ort - 8 sk.
Hvilcke Kleder datteren beholder, J mod Enchen nyder Sine.
Summa Boens Midler: 36 rdl. - 8 sk.
I mod forschrefne Formue Befantes Boedt me efterschrefne Gield at Vere Beheftet.
Sr. Frandz Frandzøn Lod Krefve efter Reigning: 18 rdl. - 3 ort - 8 sk.
Simen Jørgenssen: 1 rdl - 3 ort.
Joen Egelssen Laante Penge: 2 ort.
Grundleye til Christen Opsahl: 1 rdl.
Niels Tolfssen: 3 ort.
Torgius og Jens Christenssønner: 2 ort.
Enekens Vederlaug i mod hendis Sal. Mandz Begrafvelsis Bekostning: 8 rdl.
(Skifteomkosninger 2 rdl. - 3 ort - 8 sk.)
Summa Gield: 34 rdl. 16 sk.
(Alle Creditorer fikk sitt).

Utdrag av skiftet avskrevet av G.S. 2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Gunnerud under Holla Prestegård 1745.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1744 (1742) - 1747, side 2604a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, Allernaadigst Beskiched Sorenskriver udj Nedre Tellemarchen, samt Tind og Hierdals Præstegielde I
Bradtzberg ampt, Giøre Witterligt, at Anno 1745 den 21de Augustj, tillige med Lensmanden Jacob Gundersen og de 2de tiltagne, udnefnte,
Eedsvorne Lavrettes mænd Anders og Halvor Tvedt, været forsamlet paa Huusmands pladsen Gunderud under Holden Præstegaard og Præste-
gield beliggende, for der Sammesteds efter foregaaende Berammelse og Littlysning Lovlig at Registrere og Wurdere, Samt Skifte og dele efter afgangne
Tommes Andersen mellem igienlevende tvende Børn ved Nafn:
1. Anne Tomesdatter gift med Niels Olsen Søwe, tilstæde og
2. Helvig Thommesdatter ugift og altsaa u-myndig. Formynder, svogeren Niels Søwe.
Hvorefter arvingerne anmelte Boets forfundne Midler Saaledes som følger:
Sølv, Kaaber og Messing fandtes icke. (Det var en del snekkerredskap her, men jeg tar kun med Jernfang, Creaturer og husene, samt debit og kredit. G.S.)

Jernfang.
1 Stor gryde - 1 rdl. - 2 ort.
1 ditto - 1 rdl, 1 ditto - 3 ort 12 sk., 1 ditto - 1 ort. 16 sk. - 2 rdl. - 1 ort - 4 sk.
1 Hugge Bille (bile=øks) - 2 ort.
1 tacke - 3 ort.
2 Hug øxer - 1 ort - 8 sk.
1 ditto - 12 sk., 1 ditto - 16 sk. - 1 ort - 4 sk.
1 Ploug med Lenche - 1 rdl.
1 Harv med hage (hake) - 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 Silie Sæle med Ringer - 2 ort.
1 gl. arbeids ditto - 1 ort - 8 sk.
2 Sigder - 16 sk.
1 Slibesteen med Jernaas - 1 ort.
1 gl. Haandqvern - 2 ort.
Creaturer.
1 Koe, Dagros - 5 rdl.
1 Sort Koe, Molly - 4 rdl. - 1 ort.
1 Gris - 1 rdl. - 2 ort.
Indgiæld.
Jon Halvorsen og Tollef Maaler skal være skyldig en del til Boet, men kunde icke sige hvor meget.
(Skifteforretningen ble her avsluttet og kom tilbake 2. Nov. samme år.)
Sterfboets Debitorer.
1. Søren Knudsen Belgmager - 1 rdl.
2. Hendrich Andersen - 1 rdl.
3. Lars Hansen - 2 ort.
4. Stivsønnen Jon Halvorsen efter egn tilstaaelse - 1 rdl.
    Session - 10 rdl.
Ligsom og efter forklaring af Broderen Tollef tilkommer fornevnte Jon at Betale halvparten af de Huusebygninger som er staaende paa Jemferplads og dette Sterfboe efter Skifte Brev af 12. Aug. 1739 tilhørende andsadt for 27 Rdl., Det Jon og Tollef sig efter sin Sal. Stiffader for Samme Summa hver tilkiøbt, hvoraf Jon som melt
svare halve delen med 13 rdl. - 2 ort. Og bliver da hans Debet til Boet - 23 rdl - 2 ort.
5. Tollef Jonsen mente at være her til Boet skyldig for dend halve del af Bemelte Huusebygninger som Bliver 13 rdl 2 ort. Dernæst at have laant af sin Sal. Stiffader Rede penge 40 rdl hvorpaa hand declarerede at have til bemelte sin Stiffader betalt
11 rdl. altsaa frjvillig tilstod med nu paa forbemelte Summa at være skyldig 29 rdl.
Endelig erklærede Tollef Halvorsen at Rejer Gisholt i Solum hervet af den Sal. Mand Th. Andersen havde Laant 5 rdl. mod Pant af et Sølflaag til Krus, en Huuspostil og 1 Sølf bole, som han erbød sig naar faaer samme poster, er allene at være boet andsvarlig til Samme 5 rdl. men endog om Rejer Gisholt vil have sit pant tilbage mod pengenes betaling, skal desfore være Garrand og hiemmelsmand, hvorfore Tollef andføres til ansvar for Bemelte 5 rdl. Saa hands Debet til Boet i alt bliver - 47 rdl. 2 ort.
Stervboe Huusene.
En Stor Stue med Kiøchen og Kaave ved samt nu Nye Stolpeboe og Fæehuuser, der befandts i Ligegod stand som ved forige Skiftes holdelse efter afgagne Mari Jonsdatter d. 12 Aug. 1739.
Sognepræsten Welædle, Welærverdige Hr. Suchow derved Skifte Retten nærværende og formenete, Som og paastod, at pladsen Gunerud bør være med Huusebygninger forsynet og i det mindste i lige saa god stand som de var da afgangne Tomes Andersen pladsen antog.
Arvingene paastod at de nye opsdte huusebygninger vedkommer Sterfboet og til dissen Indtegt vurderes og andføres, da de for øvrige erbød sig, at forferdige den paa pladsen fra første tid Staaende gl. Stolpeboe og fæehuus, hvilchet tilbud arvingerne herved paalegges at efterkomme udj et og alt.
Forbemelte Specificerede Nye Huusebygninger, anches endnu af forige verdj til
40 rdl.
Boets formue Bliver da dend Summa 147 rdl. - 2 ort - 12 sk.
Gield.
1. Berte Andersdatter 1 rdl - 3 ort - 7 sk.
2. Niels Søwe 4 rdl 2 ort.
3. Gunder Omdal - 3 ort.
4. Datteren Helvig Tomesd., fordrende for sin Brøllups hiefning imod hvad hendes Søster haver faaet, - 10 rdl.
5. Hr. Conference Raad Løvenschiold efter Sluttet afreigning, - 22 rdl. - 20 sk.
6. Sal. Hr. Niels Stabels Sterfboe, - 6 rdl.
7. Niels Andersen fordrende som hand som tid efter anchen, den afdøde Tomes Andersen Laant 100 rdl, hvorpaa er bekommet tilbage igien 15 rdl. for Resten paastod at maatte nyde udlæg, Arvingene sagde de vel hørt Saa vel Niels som andre omtalt at deris Sal. Fader modtaget af Niels tiid efter anden den fordrende Summa 100 rdl., Alt saa andføres til Boets udgield de Resterende, - 85 rdl.
Boets Gield - 130 rdl. 11 sk.

(Avsluttet d. 21. Decbr. 1745)
 

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 25.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Haugen - N. Jøntvedt 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2640a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 24. Martj tillige med Lensmand Welagte Jacob Rommenes og de
2de tiltagne utnævnte Eedsvorne Laugrettes og Wurderings Mænd, Poul Heljen og Hans Kolstad været forsamlet paa Pladsen
Hougen under Jøntvedt nordre i Holden Præstegield beliggende, for der Sammestæds efter foregaaende berammelse og tillysning
 Lovlig at Registrere og Wurdere samt Skifte og dele efter afgagne Mari Jensdatter, imellem Enckemanden Anders Andersen og
deres 2de sammen avlede Børn:
1. Anne Andersdatter 5 Aar.
2. Ingebor Andersdatter 1 Aar.
Faderen Anordnes at være formynder, hvornæst Enckemanden anmeldte boets midler saaledes som følger:
Messing.  
1 gl. (gammel) Lysestage med træfod under - 2 sk.
Tind.
1 gl. Fad - 4 sk.
(Jerngods, Træfang og Gangklæder utelater jeg.)
Arwetompt Plads.
Nemelig Hougen med Sine Paastaaende Huusebygninger, som er en Stue med Skorsteen udj Kaave med Laave, Lade og 2de Skyker
og Fæehuus, hvortil Tømmeret det meste er Faaet af Jøntvet Skougen. - Sættes for 20 rdl.
Creaturer.
Sagde Enckemanden ingen at have eller er Eiende.
Bortskyldig Gield.
1. Bertel Jøntvet sagde Enckemanden at være Skyldig 3 ort - 16 sk.
2. Madame Sal. Hr. Stabels for sin Rettighed i Raadstuens Aavet - 2 rdl.
(Videre er listet opp alle utgifter i forbindelse med skiftet.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 21.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Hegna - Ulefoss Saugbrug 1803.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 517b. Digitalarkivet.
Sted: "Hos Peder Andersen paa Pladsen Hægna" - Anno 1803 19de October.
Paa Fogdens Lovelige forfald og efter min Ordre, Halvor Welliksen Ytterbøe, Lensmand for Holden Præstegield,
Tillige med tvende svorne Laugrættes- og vurderings mænd, som paa Fogdens veigne i forhaand udnævnte, Nils Hansen Tufte og
Torger Nilsmundsen Wibetoe
hos Peder Andersen Hægna i Holdens Præstegield og Hovedsogn, for efter foreløbig Skeet
Bekjæntgjørelse, at Registrer og Vurdere Sterfboet efter forgangen Tiid siden Sammestæds ved Døden afgagne Qvinde,
Aase Halvorsdatter
, til hendes Efterladenskabers paafølgende Lovlig Skifte og deeling, omnoget bliver at angi, imellem tilstæde-
værende, igienlevende Enkemand, overmeldte Peder Andersen paa den eene, og deres i Lovlig Ægteskab sammenavlede, og i Live
værende Børn paa den andre Siden, Hvilke Børn anmeldes af Nafne og Aar Saaledes;
1. Halvor Pedersen 9 aar gl.
2. Ældste Datter Berte Pedersdatter 12 Aar gl.
3. Dorte Maria Pedersdatter 3 1/2 Aar gl.
Til Formynder fo siste Børn blev ordineret Peder Gundersen ved Ulefos Saugen.
Løsøre.
Enkemanden nød Tilhold om redeligt Forhold. Det samlede Dereffter blev frembragt (et meget fattig bo ble vurdert).
(Tilsammen) 23 - 1 - 6.
Arvetomthuuset.
Boet tilhørende Arvetompthuuset, som er et Lidet Furelaftet Stuehuus med 1 par Vinduer, Hoentag, Vurderet for 3 rdl.
Indgielden.
Boets Registrerede Løsøre - 23 rdl - 1 ort - 6 sk.
Arvetomthuusets Vurdering - 3 rdl.
Tilsammen - 26 - 1 - 6.
Udgielden.
Bliver da Boet ikke er beheftet med nogen Gield, allene dette Skiftes Omkostninger: 3 rdl - 3 ort - 18 sk.
(Enkemanden får halvparten av det som blir igjen når skifteomkostningene trekkes fra og barna deler
resten. Sønnen får 3 - 2 - 9 og døtrene får hver seg 1 - 3 - 4 1/2.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 05.08.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Holden - Holla gård 1745.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2629b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1745 den 20. Martj tillige med Biøgde Lensmanden Welagte Isach Gundersen Rommenes og de
2de tiltagne udnævnte Eedsvorne Lavrettesmænd Anders Tvett og Christen Holden været forsamlet paa gaarden Holden i Holden Sogn og Præstegield
beliggende, for der Sammestæds at Registrere og Wurdere hvad den hendøde Sal. mand Ole Arvesen kand have efterladt sig til Skifte og deling for sin
igienlevende Encke qvinde Ingebor Andersdatter og deres Sammenavlede Børn som er 2de Sønne og 4de Døttre, ved Nafne:
1. Nils Olsen. Myndig.
2. Arwe Olsen 20 Aar. Formynder, Niels Olsen Søve.
3. Anne Olsdatter 29 Aar. Formynder, Steen Andersen Haatvet.
4. Lisbeth Olsdatter 25 Aar. Formynder, Johannes Gunlichsen Heisholt.
5. Margith(!) Olsdatter (Marte Olsdatter) 22 Aar. Formynder, Faderbroderen Jon Arvesen Hvale.
6. Mari Olsdatter 17 Aar. Formynder, Faderbroderen Svenche Arvesen Sandnes.
Som Lavverge Sagde Encken at have formaaet Anders Olsen Tvett, der samme antog.
Ved Skifteretten nærværende bemelte arvinger, Som tillige med Moderen viste til Registrering og Wurdering følgende:
Rente Penge, Sølf og Kaaber fantes icke noget af.
Messing.
1 Lysestage - 1 ort.
Jernfang og gaards Redschab (gryter og kar, haand ploug og mye redskap).
Træfang (Her er ramset opp skap, bord og stoler m.m.m.).
Tind (talerker, boller, fat o.l.). Stentøy, Linnet, (dette blir for mye å ta med her).
Creaturer.
1 Rød Koe kaldet Givros - 4 rdl.
1 ditto hvid med rødt hoved, Sanros kaldet - 4 rdl. - 2 ort.
1 Blaae Rød ditto kaldet Gasbot - 4 rdl - 2 ort.
1 Bleg Rød ditto kaldet Blomrej - 4 rdl - 1 ort.
1 Rød flecket ditto kaldet Mollich - 4 rdl - 1 ort.
1 Graae Salede ditto kaldet Graadon - 4 rdl.
1 ditto kaldet Libodt - 4 rdl - 1 ort.
1 Hvid stud - 2 ort.
1 Kalv 1 ort - 8 sk.
5 Sowe (sauer) - 2 rdl 2 ort.
Hester.
1 Borchede for - 12 rdl.
1 Brun 10 Aar gl. for 8 rdl.
Indkrævende Gield.
Hos Henrich Sommer, sagde Encken at have tilgode - 5 rdl.
Hos Anders Søwestranden ligeledes - 1 rdl. 2 ort.
Widere fandtes icke til Boets beste at anføre enten af Løsøre midler eller indkrævende Gield, og Fæste gods er Sterfboet intet Eiende.
Beløber da Boets opskrefne løsøre den Summa 97 rdl. - 1 ort - 4 sk.
Derimod blev anmeldet den paa boet hæftende bortskyldige Gield.
1. Til Tollef Maaler for en fæst - 7 rdl. 1 ort.
2. Til 3de Dannemænd, Peder Tvet, Stian Woje og Peder Brogje af Drangedals præstegield, Lod ved Sergeant Jens Larsen Holten
her i boet anmelde deres fordring som er 7 rdl. Dependerende af en fordring Monsieur Peder Pedersen Baar i Scheen hafde hos
afgangne Jon Arwesen, som de til ermeldte Baar Betalt efter forlangende af Jon, hvorfore de nu paastoed ved Skiftet at maatte nyde
gotgiort samme fordring - Encken Ingebor Andersdatter Kunde icke Disputere meer af fordrings Summen, end som 1 ort de hun formenete
at være for meget og altsaa Bliver da allerminste andført til Boets udGield de Resterende - 6 rdl 3 ort.
3. Lensmanden Jacob Rommenes anmeldte at den Sal. mand af Kongens Korn haver oppebaaret følgende Poster (tilsammen) - 5 rdl - 0 ort - 23 sk.
4. Skifteomkostninge (tilsammen) - 5 rdl. 3 ort - 16 sk.
5. Skrivers tienende - 2 ort - 12 sk.
6. Lensmand for Skiftets tillysning og Bivære tilstod Encken - 2 ort.
7. De 2nde Lavrettesmænd - 1 ort 8 sk.
Boets Gield - 26 rdl. 11 sk.
(Boet sto seg godt og det ble betalt ut over 8 rdl. til sønnen, mens døtrene fikk i overkant av 4 rdl. hver. Enka fikk mye av løsøre og noen dyr.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 22.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Huset under S. Namløs 1741.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2735b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1741 dend 17 Novbr. tillige med Lensmanden Jacob Rommenes og de tvende Mænd
Ole og Ewen Namløs, veret Forsamlet paa huusmandspladsen Huuset under søndre Namløs i Holden Præstegield beliggende, for der Sammestæd,
efter foregaaende Berammelse og Bekientgiøre
, at foretage Registrering og vurdering til paafølgende Skifte og deeling after afgangne Peder Thommesen,
imellem dend igienlevende Enckeqvinde Marthe Tommesdatter og deres Sammenavlede 8 Børn, 4te Sønne og 4te Døttre, ved nafn:
1. Isach Pedersen. Myndig og tilstæde.
2. Brynild Pedersen. Myndig og tilstæde.
3. Thomes Pedersen. Myndig og tilstæde.
4. Gunne Pedersen. Myndig og tilstæde.
5. Mari Pedersdatter gift med Peder Enersen.
6. Anne Pedersdatter 38 aar gl.
7. Berthe Pedersdatter 31 aar gl.
8. Kirsti Pedersdatter 24 aar gl.
Paa tilspørgende af Skifte Retten, Declarerede Encken og arvingerne de icke er eiende det aller mindste at andgive til Boetz beste, thi deres Moder desvære
er gaaende i Største fattigdom, og maa saa godt som betle sit Lives ophold, det icke allerminste Kand erstendige mer(?) og deres indboe med gield Kand de
icke sige Sterfboet var behefted.
Hvorfore dette Skiftes behandling, siden ingen Creditorer efter Bekjentgiorde og udslagene Placat, sige Saaledes paa stædet er bleven slutted.

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 31.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Huset under Værstad 1746

Det var et tidligere skifte som ikke ble avsluttet. Det ble holdt samme sted den 21. aug. 1745.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2577a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1746 d. 3de April, med Lensmand Jacob Gundersen og 2de mænd, Halvor og Anders Tvet, været
forsamlet paa Ødegaarden Huuset i Skattelaug med gaarden Werstad i Helgen annex og Holden Præstegield beliggende, for der, efter begiær af
Encken Anne Andersdatter
, at Skifte og deele hvad Eiendom af løst og fast hun i følge det efter hendes Sal. mand Ole Fintsen d. 21. Aug. 1745 forrettede
Skifte brev Kand være tilhørende, Det hun formedelst alderdom og Svaghed i sit levende live opgiver for samtlige sine børn, er trende, 1 Søn og 2 Døttere:
1. Anders Olsen. Myndig og tilstæde.
2. Ingebor Olsdatter gift med Lars Torbiørnsen, tilstæde.
3. Kari Olsdatter gift med Torgius Hansen, tilstæde.
Enckens Laugværge: Lensmand Jacob Gundersen.
Encken Anne Andersdatter tilkiende gav Skifte Retten, at hun betræffende sit Livs ophold er med samt ligesom børn saaledes fornemmet at Sønnen Anders
Olsen aarligens erlegger til hende 8 rdl. enhver af de 2de Døttre eller Deres mænd 4 rdl., det de saa længe Lever skal yde ligesom og deres arvinger i fald skulle
hendø førend den gl. Encke qvinde og naar det Behager Gud at henkalde hende fra verden, da samtlige børn at Bekoste hendes Legeme til Jorden Bestædiget,
Hvilcke Sønnen Saavel som Døttrene Lovede, ligesom og deres Mænd, i alt at ville efter Leve og Efterkomme.
(Kaaber, Messing, Jernfang, Gaardsredskab, Træfang, Tind, Steentøy, Klæder, Creaturer og Hæster er nevnt i det første skifte av 21. aug. 1745.)

Til Boets indtægt.
Hos Halvor Langeland som hand til Boet er Skyldig - 2 rdl - 2 ort.
Hos Gunder Omdal af de 80 rdl, som hand efter sit "Rewens"(?) af 24. Aug. 1744, Skyldig - 40 rdl.
Hos Lensmanden Jacob Gundersen - 3 ort.

Jordegodset Huuset Skyldende 1 tønne med Bøxel og Sterfboet efter andviste Skiøde af 30te Nov. 1716, tingl. 10. Martj 1719 og samme 1. Sept. 1739, tingl. 19 ditto,
Befindes arvetomptgaarden Huuset Skyldende 1 tønne, Sterfboet med sin bøxel og herlighed at være tilhørende, der med alle sine befundene Stuehuuser, Stolpeboe,
Love, Lade og videre, blev efter Samtlige arvingers Samtycke ansatt for 144 rdl.
Nydes 5 sættinger med Bøxel for - 60 rdl. Widere havde Encken og arvingerne icke at anmelde til
Boets Indtægt.
1 Beche qvern - 4 rdl.
Boets Formue
. - 131 rdl. - 3 ort - 12 sk.

Gield.
1. Oppebaaren gield for Kongens Korn - 3 rdl. - 1 ort - 5 sk.
2. Skifteomkostningerne - 5 rdl. - 2 ort - 16 sk.
3. Lensmanden - 3 ort.
4. De 2de mænd - 1 ort.
5. Christiania Stiffts Tugthuus nyder af de til deeling mellem arvingerne overbliver: - 1 rdl. - 21 sk.
6. Skrivertienerne - 2 ort - 16 sk.
Boets Gield. - 11 rdl. - 3 ort - 10 sk.
Til dæling: Sønnen 60 rdl, Døttrene 30 rdl. hver.
(Skiftet avsluttes d. 9. Mai 1746.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 26.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Jøntvedt mellom 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2615b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14 Martj været tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og
de 2de tilnævnte og medhafde Lavrettes og Wurderings mænd Poul Heljen og Ole Præstgrav forsamlet pa  Gaarden Mellem Jøntvedt udj Holden Hovedsogn(!) og
Præstegield beliggende for der Samme steds efter foregaaende Berammelse proclamation, og Bekientgiørelse paa Kiercke Backen Lovligen at Registrere og Wurdere
vad middel samt Skifte og Formue af Løsøre og Fastegods, den ved Døden afgangne  Mand Sal. Halvor Evensen kand efter at all Lovlig som Beviselig og vedstaaende
Gield først afbetalt er, have efterladt sig til Skifte og deeling jmellem den efterlevende Hustru Berte Hansdatter og deres 2de Sammenauflede børn ved Nafn:
1. Even Halvorsen 5 Aar gl.
2. Tormoe Halvorsen 2 Aar gl.
Ved Skifteretten tilstæde, Børnenes Bedstemoder Ragnild Hansdatter, som og deres Faderbroder Anders Evensen, ermeldt Myndlingenes Beste at Observere.
Derneste forklarede Encken Berte Hansdatter til sin Lavwærge at have formaaet Johannes Gunlichsen Heisholt., der Ligeledes ved Skifteretten var nærværende
og Samme antog. For Børnene bliver Moderen betroet Formynderskabet, alt under den af hænde antagne Lavwærge  tilsyn og begges ansvar, om imod forhaabning noget
til Børnene præjudice skulle foretages og Behandles.
Hvorefter Boets Forefindene Midler, Blev udj overvværelse af før Bemeldte, saaledes som følger angivet.
Reede Penge og Solv fandes icke, Sagde Encken det og Bestemoderen med Farbroderen Declarerede icke at være noget af.
Kaaber.
Een Stor Kiedel paa 1/2 tnd. Ruue (rug) med Kaaberører ansettes for - 3 rdl.
Jernfang og Gaardsredschab.
1 Stor holcke Gryde med holle - 1 rdl.
1 Havre Gryde med holle med Lave been under - 1 rdl.
1 liden høgbenet Gryde - 1 ort - 8 sk. (o.s.v.).
(Jeg nevner ikke mer av løsøret. G.S.)
Hester.
1 Stor Sort for - 9 rdl.
1 Rød Black ditto for - 12 rdl.
Creaturer.
1 Rød Koe med Bielle og Klave Kaldet Jølin - 4 rdl.
1 Rød Koe med hvid Ryg, Kaldet Sættersbot - 5 rdl.
1 Rød Koe med hvid Ryg Kaldet Nybot(?) - 4 rdl. 2 ort.
1 Rød ditto Kaldet Romros - 5 rdl.
1 Rød og hvid ditto, Kaldet Towsrej - 4 rdl. 3 ort.
1 Rød brun, Stiernen - 3 rdl.
1 Røddroblet Koe, Julebot - 4 rdl.
1 Rød og hvid Stud - 2 rdl.
1 Kollet Stud - 2 rdl.
1 Westrung(?) - 1 rdl.
1 ditto 2 Kalver - 1 rdl. 3 ort.
1 Sort og hvid qvie, Springros - 1 rdl. 1 ort.
1 ditto, Lychebot - 1 rdl.
6 Sawe à 2 ort - 3 rdl.
1 Liden Gietebuch - 1 ort.
1 liden brun Stude Kalv - 2 ort.
Indkrævende Gield.
Hos Anders Hougen, sagde Encken at have tilgode - 3 ort - 16 sk.
Befestende sette aarsvext af høe, Korn og halm, da ear Encken Berte Hansdatter ved sin Lavwærge Johannes Gunlichsen Heisholt Begiærende at  hun samme til sig og
Børns føde, samt de Creaturers fremfødsel maate beholde, allerhelst der findes icke en liden del af hver Sort, Ligsom og Encken af Kierlighed til sine Børn at dem icke noget
skulle fragaae erbød sig af egen midler udj et og alt at ville betale dette Skiftes omkostninger, tillige med Lensmanden og de 2de Wurderings mænd. Hvilcke Enckens paa-
stand deels i henseende hendes Store Huusholdning med Børn og videre som dels hændes Giorde løfte, Skifteomkostningene af egne Midler at vil Betale siden afgang for
sine Børn Bliver herved consenteret.
Paa tilspørgende af Skifteretten erklærede Encken med sin Lavwærge, Bestemoderen Ragnild Hansdatter og Farbroderen Anders Evensen at de icke var vidende det
mindste meere af Løsøre midler at angive Boet til viste - Hvorpaa man Begav sig til:
Jorde Gods.
Da blev derom anvist Een under Sorenskriver Bangs haand og Zignette udstædde Lodsedel af dato 12. April 1740, Tinglyst paa Rommenes Lensmands gaard vinter tinged
den 7. Febr. 1741, hvor af dend afdøde Halvor Evensen ved sin Forældres opgivne ses Skifte, Arveligen er tilfalden og paa lodet Gaarden Mellem Jøntvet 2 1/2 tnd. med
Bøxel og Herlighed, samt anpart af den under Brugets gaard liggende Skoug og March med videre for den Summa 240 rdl.
Der næst blev et Skiøde udj Skifteretten fremlagt af dato 5. Febr. 1743, Samme dag tinglyst paa Romenes tingstæd, udstæd af Hans Evensen og Torgier Evensen, hvorved
de fra sig og Arvinger til fornæfnte Halvor Evensens Hustru og Arvinger fuldkommeligen haver afstaaet og overdraget i bemeldte gaard mellem Jøntved 2 1/2 tnd. med bøxel
gods, tillige med nu underliggende huusmandsplads Hougen.
Kaldet for den Summa 60 rdl. Saa at Eiendommen for Sterfboet alt bliver i arvetomptegaarden Mellem Jøntvet 3 tnd. med Bøxel Gods og nu med alt sit underliggende andsadt
som tilforn - 300 rdl.
Bliver da Boets opskrevne Løsøre og Faste Gods den Summa - 408 rdl - 1 ort - 20 sk.
Derefter blev paarobt, om nogen Creditorer sif i Sterfoet maatte indfinde til at anmelde sine Fordringer og den paa Boet Hæftende -
Bortskyldig Gield.
Da sig anmeldte følgende:
1. Anders Tyggesen der fordrede for udestaaende tienisteløn, det Encken icke kunde Disputere, derfore andføres til utgield for Boet - 1 rdl. - 2 ort.
2. Afgagne Sal. Hr. Niels Stabels Sterfboe efter den i Skifte Retten anviste Contra Bog og efter paa Lignende Liquidation d. 17. Aug. 1745 tilkommen her i Sterfboet som af
     Encken blev vedstaaet være Rigtig, derfore samme til ud Gield anføres med - 1 rdl. - 1 ort - 2 sk.
3. Fra Madame Sal. Hr. Niels Stabels, blev fordret for udestaaende Rettighed, hun er berettiget udj sit Naadens aar at oppeberge 1 rdl. 6 sk. hvilcken fordring Encken vedstod
    at være Riktig, altsaa anføres Samme til Boets ud Gield med - 1 rdl - 6 sk.
4. Niels og Mogens Olssønner Kaasen lod fordringen 20 rdl, som de haver uflaandt til den Sal. afdøde Mand, og om nochskiønt de intet bevis af haandskrift derom haver,
    saa ville de dog haabe at Encken Berte Hansdatter, icke skulde kunde have noged derimod at indvende dem til Præjudice i sin Retning Sine fordring, haabet der hos Skifte
    Retten fordringen antagen til udlægs nydelse af dette Boes Lod, derfore tillige anmelde, at til dato er Renten betalt, Encken Berte Hansdatter, paa tilspørgende af Skifte Retten
    hafde intet imod denne Niels og Mogens Olssønners andførte fordring at indvende, men Samme alt gestændiger(?) ferfore Skifte Retten Approberer fordringen til udlæg af Boet
    med de anførte - 20 rdl.
5. Ingebor Wibetoes arvinger, sagde Encken at være skyldig 9 rdl. Som herved til ud Gield af Boet anføres med - 9 rdl.
6. Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes anmelte at den Sal. mand Halvor Evensen haver af det opsente Kongens Korn oppebaaret (unødige detaljer) - 4 rdl. - 1 ort - 8 sk.
7. Til Hans Pedersen ved Ullefos anmelte Encken for sin Sal. Mands Ligkiste at være skyldig 1 rdl., Som her er anført Boet til ud Gield med - 1 rdl.
8. Til Sougne Præsten Hr. Suchow, forklarede Encken at være pligtij 2 rdl. - 2 ort - 12 sk. Dependerende af den til Holden Præstegaard antagen aabodsfald at Reparere og
     istandsette, lige som hun og anmelte desuden til Welbemelte Hr. Suchow at være skyldig 1 rdl. for hvilcket alt hun Begiærede at maatte Sked udlæg af Boet, Som alt anføres til
     udgield med begge Summerne tilsammen - 3 rdl. - 2 ort - 12 sk.
9. Encken Berte Hansdatter ved sin Lavværge Johannes Gunlichsen Heisholt var Begiærende af Sterfboet |: Ved Skifterettens assitence :| at maatte nyde sin part mod sin
    Sal. Mands Begravelses Belastninger, som i det allermindste beløber til 8 rdls værd. Det Skifte Retten fant for Lovlig at billige, og til denne anføres Samme fordring blandt anden
    Boets udgield med - 8 rdl.
Endelig anmelte Encken til Hr. Etatz Raad Løvenschiold at være Skyldig en anselig Summa, men som hun nu ingen Reigning med Hr. Forwalter Bomhof er Bleven Slutted, saa
icke kand vide hvor meget er Skyldig, maatte hun Begiære med den post at Bero indtil endelig afreigning Kand faaes, hvilcket saa snart skier, skal blive Skifte forvalteren indberettet.
Ellers anmelte Enchen for Skifte Retten at hun fornemmer sig at være frugtsommelig, formenende derfore at denne Beggynte Skiftebehandling ej kunde til endebringes
førend det behager Gud at forhiele(?) hende med sit Lives frugt, og paa det Sterfboet for videre Bekostninger kunde spares, Som og at Skifte Retten icke skulle Bemøie sig med fleere
Hidreiser til Arvetompten, allerhelst intet videre til Boets Indtegt eller udgield er at observere, Lovede hun naar bliver saa frisk enten ved sig self eller Lavværge, samme at Bekientgiøre
Skifte Forvalteren sit fosters fødsel til Verden, som og om sin Debet til Ulefos Jernværch hvorfore Skifte Retten fandt for Lovligt med denne begynte Skiftebehandling at Reserere da
Encken Berthe Hansdatter med Lavværge Johannes Gunlichsen Heisholt til tilholds at tilkiendegiver Skifte forwalteren Samme saasnart mueligt sked kand, paa det Barnet denne Skifte-
forretning kand blive modtagen til Avsnydelse efter sin Sal. Fader Ligsom og Encken med forderligt nu derefter nu hos Hr. Forwalter Bomhof om sin Debet til Høyædle og Weldbyrdige
Hr. Etatz Raad Løvenschiold og med sin Havende Contra Bog foreviser, hvor med de indfinder sig hos mig paa Rommenes, hvor Skiftets videre Behandling efter Enckens forlangende
med ermelte Gieldsudtagelse til paafølgende Udlodning for en hver Skal blive foretaget, Derfore Skifte Retten for denne Tiid blev Ophævet, og fra Arvetompten forfløttet.
(Ny samling i November samme år.)
Paafølgende den 15. Novembr. indfandt sig paa Rommenes hos mig paa Encken Berte Hansdatter Jøntevdts weigne, hendes Lavværge den samme mand Johannes
Gunlichsen Heisholt
, som tilkiendegav, at hun, nemlig Enchen siden Skifte Rettens første behandling paa Arvetomptgaarden mellem Jøntvet, haver Ligget i Barsel Seng, og af Gud
forleenet med en Søn, hvis nafn er Halvor Halvorsen, nogle faa uger gammel, for hvilchen Moderen Berte Hansdatter under sin antagne Lavværges tilsyn og begges ansvar var,
odineres at være formyndere.
10. Ligeledes fremviste Johannes Gunlichsen Heisholt, den ved Ulefos Jernværck holdende Contra Bok, hvorefter Boet befindes at være Skyldig til Hr. Etatz Raad Løvenschiold
den Summa 78 - 1 - 21, hvorpaa efter Contra Bogens formeld(?) befindes at være betalt med med Kule ved (Kulleved), neml. 65 Læster 9 tønder, der beløber til 45 rdl - 1 ort - 13 sk.
Resten anføres til Boets udgield med 33 rdl. - 13 sk.
11. Dernæst bliver Christiania Tugthuus, i følge de Kongl. allernaadigste Rescriptes indhold og Befaling Bereignet prol. af de til deeling imellem Enchen og Barnene, overblevne
       325 rdl - 1 ort - 17 sk., der beløber til - 3 rdl - 1 ort - 1 sk.
Boets ud Gield bliver Summa 86 rdl - 1 ort - 11 sk.

Da saavidt med Boets ind og udgield var arangeret og førend med udlodningen begyntes fant Skifte forvalteren fornøden til sin tids efterrettlighed at til tilføre forretningen hvorledes
Encken Berte Hansdatter ved sit fremsente Bud Karen Gundersdatter Waløen, dels Lod Declarere, det hun uagtet sit ved Skiftets fortagelse og Begyndelse næstl. d. 14 Martj
giorde Løfte og tilbud, naar maatte Beholde all aars voxten af Høe, Korn og Halm, da Beregnede omkostninger, men nu icke saa meget som de samme tid var Bereignet til, og deles
at fornevnte fremsente bud Karen Gundersdatter Waløen Samme tid udj adskilliges paafør, udBrød med en del grove Beskyldninger og trodsige Truchsels ord saa vel mit aller-
naadigste anfortroede Enbede(?) anvørende Som nu i egen Persohn ved kommende, det seg alt til sin tid og Stæds Lovlige paatale i almindelighed mod begge min i Særdeleshed
mod Karen Gundersdatter vil have mig Reserveret. - I hvilcken henseende Skifte forvalteren fant for got, en Lige Som forhen paa Arvetompen Skeder.
Skiftet ble avsluttet 25. Novembr. 1746.

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 24.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Kjønodden - Romnes 1744.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2636a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1744 den 7de Decembr, tillige med Lensmanden Welagte Jacob Rommenes og de tiltagne
og udnæfnte Eedsvorne Laugrettes og Wurderings mænd, Johannes Ullevigen og Anders Sanes, været forsamlet paa Huusmandspladsen Odden
under Rommenes gaard
i Holden Præstegield beliggende, for der Sammesteds efter foregaaende Berammede og tillysning, Lovligen at Registrere
og Wurdere samt Skifte og Deele, efter den ved Døden afgangne Salig qvinde Ingebor Olsdatter, og det imellem den igienlevende Enckemand
Gunder Ledvorsen, og den Salige qvindes Arvinger som var:
Moderen Ingebor Andersdatter og hendes 6 Børn:
1. Sivert Olsen. Myndig.
2. Ledvor Olsen. Myndig.
3. Søren Olsen. Myndig.
4. Mari Olsdatter 24 Aar.
5. Marte Olsdatter 22 Aar.
6. Anne Olsdatter 20 Aar.
Tilstæde Broderen Søren Olsen paa egne og samtlige Arvingers veigne.
Hvorefter Enckemanden angav Boets midler og formue udj efterfølgende, at være bestaaende.
Sølf, Kaaber og Mesing eller Rente Penge var boet icke Eiende.
(Jeg ramser ikke opp løsøret. Det var ganske fattigslige tilstander. G.S.)
Creaturer.
1 Sow - 2 ort.
1 Lam - 1 ort.
Videre af Løsøre midler vidste Enckemanden icke.
Gield.
1. Skifteomkostningene - 2 rdl. - 2 ort - 16 sk.
2. Lensmanden - 1 ort - 8 sk.
3. Enckemanden fordrede for sin Sal. hustrus begravelse - 5 rdl - 2 ort - 14 sk.
4. Abraham Rising - 1 rdl 2 ort - 8 sk.
5. Monsieur Lars Andersen - 1 rdl 2 ort.
6. Ledvor Tvet - 2 ort 20 sk.
7. Tosten Jonsen - 1 ort
8. David Moldorf - 1 ort 12 sk.
9. Søren Olsen - 1 ort.
10. Sivert Olsen - 1 ort.
11. Anne Olsdatter - 3 ort.
12. Ole Wahle - 20 sk.

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 22.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Klovdal 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2657a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 24. Martj tillige med Lensmanden Welagt Jacob Gundersen Rommenes og
de 2de tiltagne udnævnte Eedsvorne Laugrettes og  Wurderingsmænd Ole Præstgrav og Poul Heljen wærit forsamlet paa gaarden Kløvedal i
Heljen Sogn
til Holden Præstegield beliggende, for da at Registrere og Wurdere samt Skifte og Deele efter afgl.ne Simon Torbjørnsen, imellem den
igienlevende Encke qvinde Kari Køstolsdatter og Sex deres Sammen avlede Børn, Fire Sønner og Tvende Døttre ved nafn:
1. Ole Simonsen.
2. Børger Simonsen.
3. Kjøstol Simonsen.
Alle myndige og tilstæde.
4. Tolf Simonsen 11 Aar.
5. Anne Simonsd. 15 Aar.
6. Alis Simonsdatter 12 Aar.
Til Laugværge Sagde Enchen at have formaaet sin broder Tollef Kiøstolfsen, da Enkemoderen under sin Laugværges
tilsyn og begges andsvar anmodes at være formynder for de 3 u-myndige børn, hvorefter Encken udj overværelse af
samtlige sine børn anmelte boets midler saaleds, Nemlig -
(Her ramses opp alt de hadde i huset av saker og ting, som træfang (ting i tre), tinn, stentøy, klær o.s.v.)
Hester:
1 sort for 10 rdl og 1 brun for 8 rdl. - 18 rdl.
Creaturer:
1 Rødhvit Koe, Gulros - 3 rdl. 2 ort.
1 ditto, Svammeros - 4 rdl.
1 Kolled koe, Snorej - 4 rdl.
1 Sorthvit qvie, Skiønbodt - 4 rdl. 2 ort.
1 ditto, Qwechrej - 2 rdl.
1 Stude Kalv - 1 ort.
4 Sowe (sauer) à 2 ort - 2 rdl.
1 Fiorlam og 1 Giet - 3 ort 8 sk.
Wel fants 2de Bocher, men Encken forlovede at samme var af hændes Salige Mand foræret Sønnen Borgier, hvorved det forebliver.
Indkrævende Gield:
Hos Cancellie Raad Løvenschiold forklarede Encken at hve tilgode - 10 rdl.
Hos Marte Pedersdatter, som hun vedstoe - 4 rdl 2 ort.
Hos Halvor Langeland for 3de dagers Kiørsel med et par hæster à 2 ort - 1 rdl. 2 ort.
Fastegods:
Efter anvist Skiøde af 17. Novmbr 1739 udstæd af M. Ditlef Bucha tinglyst d. 24. Maj 1730, er Boet Eiende arvetompt gaarden Klovedal
Skl. (Skyld) 2 tnd. Bøxelgods, indkiøbt med sine underliggende herligheder af Skoug og vand, samt 2de tilhørende huusmandspladse med
videre, for den Summa 240 rdl.
Intet i Gield (bortsett fra det Sorenskriver, Lensmann, lagrettemenn, skriver og diverse avgifter i forbindelse med skiftet).

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 21.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Kolle nordre 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1744 (1742) -1747, side 2665b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14 Marty tillige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenes og de 2de Eedsvorne
Lavrettes og Wurderings mænd, Powel Heljen og Ole Præstgrav været forsamlet paa gaarden Kolle i Helgen Annex til Holden Præstegield beliggende, for
der at Registrere og Vurdere Samt Skifte og dele efter afgagne Kirstj Jensdatter, imellem den igienlevende Enckemand Kittil Brynildsen og deres Sammen
avflede 2de Pigebørn ved Nafn;
1. Ingebor Kittilsdatter. Formynder, Faderen.
2. Marte Kittilsdatter. Formynder, Faderen.
Begge Tvillinger 1 1/2 aar. Saavel som den Sal. Qvinde med sin Første mand, afgagne Jens Torbiørnsen Sammenavflede Eene Datter;
1. Berte Jensdatter 5 aar gl. For hende bliver Faderbroderen Hans Torbiørnsen anordnet at være Formynder.
Hvorda ved Skifte Retten indfant sig Hans Torbiørnsen Bierven, der af Skifte Retten var Begiærende hands Myndling Berte Jensdatter, førend med nogen Registrering
og Vurdering, blev forfaret først af Boet, maatte udleveres Sin Fædre arvs midler hun ved Skiftets holdelse efter sin Sal. Fader Jens Torbiørnsen d. 27. Julj 1743 er tilfalden,
hvilchet i alt blev eftersom, og udtagen, og til Formynderen Hans Torbiørnsen Leveret medtagen een Felje Bile for 2 ort 16 sk. og een Rød Hæst for 11 rdl., Hvilcken Hæst
Monsieur Diderich Cappelen som nærværende Loved at ville Svare til, paa Sterfboets veigne, Hvorimod Hans Bierven intet hafde at indvende, derfore det derved forblivende,
og skal videre ved udlodningen Observeres Udlæg at ske for den anførte Huggebilen,
De øvrige Boets midler er da udj følgende Bestaaende;
Sølv.
8 par Sølv Malier anført for 1 rdl - 2 ort.
1 Liden Sølv tage Sølje for 1 ort 12 sk.
Treefang. (Jeg tar kun med møbler.)
1 Roeskab med laas (hjørneskap) - 2 ort 16 sk.
1 Madskab med Crone og laas - 2 ort.
1 Stor Stabbestoel (stubbestol) - 2 ort.
1 ditto 20 sk. og 1 ditto 12 sk. - 2 ort.
1 Bord med Bordstoel og Krack - 1 rdl 1 ort.
Creaturer.
1 Guel Hæst - 9 rdl.
1 Branned Koe, Walsbot - 3 rdl.
1 ditto, Kolsbot - 3 rdl.
1 Sort droblet qvie, Droble - 2 rdl.
4 Sower à 2 ort - 2 rdl.
4 Fior Lam à 1 ort - 1 rdl.
Jorde Gods.
Efter anviist Skiøde af 9. Febr. 1746, udstæd af Hr. forvalter Bomhof paa Sin Princepal Høyædle og Vebemidlede Hr. Etats Raad Løvenschiolds veigne, samt af Monsieur
Diderich von Cappelens Sterfboe tilskiødet 9 3/5 Setting bøxlet gods i arvetomptgaarden N. Kolle for 60 rdl.
Ligesom og efter et anviist Skiftebrev af 27 Julj 1743, forettet efter Sal. Jens Torbiørnsen, er den afdøde tilfalden i bemeldte gaard 12/25 Setting med Bøxel for 3 rdl.,
Saa Eiendommen i alt bliver udj ermelte Nordre Kolle 10 2/25 Settinger med bøxel og herlighed for dend Summa 63 rdl.
Boets Formue: 131 rdl. - 3 ort - 4 sk.
Dermed blev fordret og anmeldt den paa Boet Hæftende Bortskyldig Gield.
1. Gunne Olsen for Skovarbeide - 1 rdl - 1 ort.
2. Kari Gundersdatter for Rede penge - 1 rdl 1 ort.
3. For Kongens oppebaaren Korn (skatt) af første sort af 2 tnd Havre:  2 rdl - 2 ort - 22 sk.
4. Til Etats Raad Løvenschiold efter Contra Bog: 13 rdl. - 2 ort - 12 sk.
5. Til Monsieur Diderich von Cappelen efter Contra Bog: 59 rdl - 3 ort - 7 sk.
6. Til Hr. Suchow for Aabodsfald (leie) til Holden Præstegaard: 1 rdl 3 ort.
7. Madame Sal. Hr. Stabels for Rettighed udj Aaret 1745: 3 ort 22 sk.
8. Skifteomkostninger.
Boets Gield: 87 rdl. - 3 ort - 15 sk.
I Given.
Til Enckemanden Kittil Brynildsen 21 rdl - 3 ort - 18 1/2 sk.
Til Berthe, Ingebor og Marte: 7 rdl - 1 ort - 6 1/6 sk.

(Avsluttet 26. Aug. 1746).

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 01.08.2018.
 


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Kolstad lille 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1744 (1742) - 1747, side 2592b. Digitalarkivet.
Waldemar W. Bang giør Vitterlig, at Anno 1746 d. 24de Marti med Lensmand Jacob Gundersen og de 2de mænd, Ole Prestgraw og Powel Heljen, været
forsamlet paa gaarden Lille Kolstad i Helien aanex og Holden Præstegield, for der at Skifte og deele  efter afgangne Ingri Hansdatter, imellem Enckemanden
Hans Tovsen
og deres sammenavlede 4 Børn;
1. Hans Hansen 10 aar.
2. Halvor Hansen 7 aar.
3. Tow Hansen 3 aar.
4. Tollef 1 mnd.
for hvilke de u-myndige Børn faderen Bliver Formynder for.

Boets midler (noe).
Creaturer.
1 Black Hest - 4 rdl.
1 Røed siet Koe "Aakerbodt" - 4 rdl - 2 ort.
1 ditto Sortdroblet "Fagersbodt" - 4 rdl - 2 ort.
1 Blaadroblet Koe, "Stoerbodt" - 4 rdl. 1 ort.
1 Røed droblet Koe, "Guelros" - 4 rdl 2 ort.
1 Røedsiet qvie "Stalsbodt - 4 rdl - 1 ort.
1 ditto - 4 rdl - 1 ort.
1 Stude Kalv - 1 rdl.
1 qvie Kalv - 1 rdl.
2 Kalver - 2 ort.
4 Fiær Lam - 1 rdl 1 ort - 8 sk.
5 voxne Sauer - 2 rdl - 2 ort.
 
Jorde Gods.
Efter anviste Skiøde udsæd af Hans Christensen Meidel d. 26. Febr. 1733, tingl. 9. Febr. 1734, er Boet nydende gaarden Lille Kolstad, Schyldende 2 1/2 huud, med bøxel og herlighed, indkiøbt for den nu ansatte Summa - 106 rdl.
Boets Formue - 161 rdl - 1 ort - 16 sk.
Skyldig Gield.
1. Til Holden Præstegaard for aabods fald (feste) - 2 rdl - 16 sk.
2. For oppebaaren Kongens Korn som er  - 5rdl.
3. Skifteomkostningene m.v.
Boets Gield - 16 rdl - 11 sk.

(Skiftet avsluttet 17. Mai 1746.)


 

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 25.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Kringleføtt under Ø. Heisholt 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2614a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14de Octobr. tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og de 2de tilt sig
tagne Eedsvorne Laugrettes og Wurderings mænd Isach og Hans Tufte, været forsamlet paa pladsen Kringlefet under Heisholt østre i Holden Præstegield
beliggende, for der at Registrere og Wurdere samt Skifte og dele efter afgangne Jon Olsen, Jmellem den igienlevende Enckeqvinden Barbroe Olsdatter og den
Salige mands Arvinger, som er en Søster ved Navn Dorte Olsdatter g.m. Niels Sigulsen i Gierpen Sogn Boende, Som var fraværende.
Encken Declarerede og gav Skifte Retten til kiende, at hun var nødsaget at Selge en Koe til Johannes Heisholt for at Befordre sin Sal. Mands Begravelse og der-
fore hafde faaet 3 rdl - 2 ort hvilcket hun haabede Skifte Retten icke paalægger hende noget ansvar til Boet, helst det er sked til Nødværge.
Boets midler.
Sølf, Kaaber, Messing og Tin fandes icke udj Boet.
(Dette var et fattigslig skifte, men det gikk allikevel såvidt i pluss.G.S.)

Jernfanget.
1 Gryde Stecker i Bunden med halle (hank?) - 1 ort.
1 Smide sted (Smie) - 2 ort. 
1 Stor hammer - 16 sk.
1 tang - 12 sk.
1 Skrue sted - 1 rdl - 2 ort.
1 Smide belg gl. - 1 rdl.
1 Hug øxse - 16 sk.
1 Kiste med Enckelt laas - 1 rdl. - 12 sk.
1 Langt firkantet Bord med stole og Krack - 1 ort - 8 sk.
1 Vand Bøtte - 4 Sk.
1 Brygge Kar - 12 Sk.
1 Koe "Rensbot" paa Heisholt staaende for 4 rdl.
1 Mell holch - 8 sk.
1 Kiste med gl. Laas - 2 ort.
1 qvie "Marichol" - 1 rdl.
1 Liaae hos Jon Dyrud - 20 sk.
1 Bord skive - 16 sk.
1 Souge (sugge) som er bort bleven, mens formodentlig giennfindes - 3 rdl.
8 Tønder hafer à 1 ort - 10 rdl.
2 Læs fòr à 1 rdl. - 2 rdl.
2 Læs halm à 2 ort - 1 rdl.
Videre sagde Encken icke at være tilhørende eller Boet tilbeste vidste at anmelde.
Hvad pladsen Kringlefet
er angaaende, da sagde Encken at hændes Sal. Mand
i sit levende Live bortsolte Samme til Gunder Trondsen.
Borthæftende Gield.
1. Til Monsieur Bertel Bomhof - 6 rdl. - 23 sk.
2. Til Sønnen Ole Hansen for tienesteløn - 4 rdl.
3. Til Mad. Stabel - 3 rdl.
4. Hr. Suchov for dette aars Rettigheder - 2 rdl.
5. Til Halvor Halvorsen for en gt hafve - 1 ort - 12 sk.
6. Til Ledvor Tvet for toback - 1 ort 8 sk.
7. Til en fieldmand for Madvahre - 1 rdl.
8. Gunild Johannesd. for 6 allen Strie - 2 ort.
9. Berent Hønne - 16 sk.
10. Til Johannes Heisholt for 1quartell Byg - 1 ort - 12 sk.
11. Anders Jonsen for udestaaende Møderes arf efter Skifte brev af 12. Auf. 1739; 1 rdl - 3 ort - 17 sk.
12. Elias Danielsen Ligesaa en Rest, - 2 ort - 18 Sk.
Gield: 23 rdl. - 2 ort - 10 sk.
Boets Verdj: 27 rdl. 1 ort - 4 sk.

(Skifte avsluttet d. 22 Novmbr. 1746).

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 24.og 25.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Kaasene under Vasdalen 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2773b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 dend 11te July tillige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenes og
2de udnævnte tiltagne Vurderingsmænd Ole Præstgrav og Anders Giedeboen, vært forsamlet paa Huusmandspladsen Kaasene under
Vasdahlen
i Heljen Annex og Holden Præstegield Beliggende, for der Sammested efter foregaaende Berammelse og udslagne Placater, Lovelig
at Registrere og Vurdere samt Skifte og deele after afgagne Anders Rasmussen, imellem dend igienlevende Enckeqvinde Kari Bertelsdatter
og 4te Deres Sammenavlede børn, ved Nafn:
1. Rasmus Andersen 12 aar.
2. Ingebor Andersdatter 18 aar.
3. Anne Andersdatter 15 aar.
4. Marte Andersdatter 4 aar.
Tilstæde paa de umyndiges veigne Faderbroderen Eschild Rasmusen, hvorefter boetz midler af Encken blev fremviist Saaledes,
Sølfw, Kaabber, Messing og Tind fantes icke.
(Noe Steentøy, lite Jernfang, ikke redskap av noe slag. Litt mere trefang, men dette var et fattig skifte.)
Creaturer.
1 Koe med biele, Sundrey - 4 rdl.
1 Rød sidet Koe, Frikol .2 rdl - 2 ort.
2 Sower à 2 ort - 1 rdl.
1 Brun Hæst - 5 rdl.
Videre af Løsøre Midler eller indkrævende gield haver icke til boet Skyldig, Ey heller er Sterboet Eyende noet i Pladtsen.
Boets Formue: 19 rdl. - 1 ort - 20 sk.
Dermed ble anmeldt den paa Boet hæftende Gield.
1. Til Madame Dawid Christie efter Contra bog og vedstaaelse - 24 rdl - 5 sk.
2. Monsieur Kield Jensen 1 - 2 - 8.
3. Monsieur Ejlert Pedersen 2 rdl.
4. Monsieur Lars Andersen for giorde forskud til hendes Sal. Mands Begravelse 3 ort.
5. Dorte Weyer 1 rdl.
6. Madame Stabel 3 ort.
7. Ole Præstgrav for sine nydende Korn 2 ort - 12 sk.
8. Gunlich Hougen for arbeit i Sommer 1 ort - 8 sk.
9. Skifteomkostninger.
Boets Gield: 34 rdl- 4 ort - 9 sk.

Avsluttet i Sept. 1746.

Utdrag av skiftet avskrevet av G.S. 2018.
 


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Lommerud under Prestegården 1745.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2639a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1745 d. 2. Novmbr tillige med Lensmand Welagte Jacob Rommenes og de
2de tiltagne Eedsvorne Lavrettes og Wurderings Mænd, Anders og Halvor Tvedt, været forsamlet paa Huusmandspladsen Lommerud
under Holden Præstegaard til Holden Præstegield beliggende, for der Sammestæds efter foregaaende Berammelse og tillysning, Lovlig at
Registrere og Wurdere, Samt Skifte og dele efter den ved døden afgaaet Salige qvinde Kistj Jonsdatter, og det imellem hendes efterladte
Mand, Kiøstol Rasmussen og deris igienlevende 6 Børn, 2de Sønner og 4de Døttre, Nafnlig:
1. Rasmus Kiøstolsen 13 Aar.
2. Joen Kiøstolsen 7 Aar.
3. Mari Kiøstolsdatter 20 Aar.
4. Groe Kiøstolsdatter 18 Aar.
5. Guro Kiøstolsdatter 16 Aar.
6. Kistj Kiøstolsdatter 7 Aar.
Faderen anordnes at være formynder for sine u-myndige Børn.
Hvor da Enckemanden angav Boets formue saaledes som følger:
Boets midler.
Rentepenge, Sølf, Kaaber, Tin og Messing var Boet icke Eiende.
(Noe Jernfang, litt Træfang).
Creaturer.
1 Koe, Mollich - 4 rdl.
1 ditto, Livros - 4 rdl.
Videre af Løsøre midler, eller nogen Indkrævende Gield vidste Enckemanden icke til boets beste at anmelde og
Pladsens Huusebygninger, var Sterboet icke heller Eiende.
Derimod blef Fordret:
1. Til Hr. Stabels Sterfboe efter Contrabog - 8 rdl - 3 ort 3 sk.
(Dernest kom omkostninger ved skiftet. Det sier seg selv at boet var aldeles falitt.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 22.07.2018.
 


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Melteig lille under Håtveit store 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2646b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 15. Maj tillige med Lensmanden Jacob Rommenes og de 2de tiltagne udnævnte
Eedsvorne Laugrettes og Wurderings Mænd Poul Heljen og Ole Præstgrav været forsamlet paa gaarden Lille Meltej i Holden Sogn Beliggende,
for der efter foregaaende Berammelse og tillysning, Lovligens at Skifte og dele efter afgl. Halvor Andersen imellem igienlevende Encke Anne Nielsdatter
og 2de den Sal. Mands Kuld Børn, med nu Opværende Enckes 2de Børn, 1 Søn og 1 datter med Navne:
1. Niels Halvorsen 2 Aar. Formynder: Anders Nielsen Haatvet.
2. Kistj Halvorsdatter 1/2 - half Aar. Formynder: Gudmund Rødningen.
Dernest med den første hustrue afgangne Kistj Nielsdatter sammenavlede Fire Børn:
1. Niels Halvorsen 11 Aar. Formynder: Anders Omdal.
2. Anders Halvorsen 6 Aar. Formynder: Steen Haatvet.
3. Ole Halvorsen 4 Aar. Formynder: Ole Namløs.
4, Kistj Halvorsdatter 9 Aar gl. Formynder: Gunder Omdal.
Til Lauværge sagde Encken at have formaaet Halvor Tvedt, Hvorefter Encken anmeldte og foreviste boets midler Saaledes som følger:
Sølv.
1 beger for - 2 rdl. 2 ort.
1 Liden Ring - 20 sk(illing).
1 Knap - 1 ort.
Messing.
1 Stor Stage - 1 ort.
Tinn.
1 Fad no. 2 - 2 ort 16 sk.
1 Fad no. 6 - 2 ort 12 sk.
1 dusin tallerker - 2 rdl.
(Her følger "Steen og Glas Tøy", Redskap og "Træfang").
Creaturer.
1 Borcked Hæst - 13 rdl.
1 Koe, Blomros - 4 rdl.
2 Kalve - 2 rdl.
6 Sowe (Sauer) 3 rdl.
6 Lam - 1 rdl. 2 ort.
2 Gietter - 1 rdl.
Gangklæder (tar vi ikke med her).
Indkrævende Gield.
1. Hos de Monsieurs Simonsønner efter Contra bog - 4 rdl. 16 sk.
2. Ligeledes hos Encken for noget gl. (gammelt) Tømmer af Gran solt - 1 rdl. 2 ort.
3. Hos Johannes Namløs den Summa - 24 rdl. 2 ort.
4. Videre Løsøremidler eller Indkrævende Gield, var boet icke Eiende.
Arvetomptgaarden Lille Meltej Skl. (Skyld) 3 tnd. med Bøxel, er sterfboet icke Eiende noget udj efterdj af samme førstefter
Pantobligation er pantsadt dend Dannemand Ellef Huustvet i Hitterdal boende, for 200 rdl. som og siden ham efter forrettede
Stiftbrev af 27. Julj 1743 atter som Pant med 1ste prioritet bleven følgaktig, men effter ermeldte Skiftebrevs formeldt befindes
Sterfboet at bleven udlagt og paalodet udj de paabemelte gaard |: Siden pantobligations udstædelse :| opsatte nye Huuse-
bygninger. (For gaarden) - 21 rdl.
Derimod blev Fordret (Gield).
1. Til Madame Bomhof Sagde Encken at være skyldig - 2 ort 16 sk.
2. For det antagne Aabodsfald (feste) til Holden Præstegaards Repreation - 2 rdl - 2 port - 12 sk.
3. Madame Salige Hr. Stabels, forhen Rettighed i "Waadsens"(?) aaret 1745 med anden fordring -  1 rdl 2 ort 6 sk.
4. Hl. Etatz Raad Løvenschiold efter Contra bogs formeldte - 19 rdl - 2 ort - 10 sk.
5. Til Niels Olsen Kaasen - 3 rdl.
6. Til Hans Pedersen - 1 rdl.
7. Til Hl. Sukow - 1 rdl.
8. Tollef Halvorsen - 2 ort.
9. Ledvor Tvet - 3 ort 6 sk.
10. Tygge Heigna - 2 ort.
11. Peder Lund for Testamentet med videre - 2 ort.
12. Halvor Evensen - 1 rdl.
13. Ole Tufte - 2 ort 12 sk.
14. Kari Jonsdatter for Resterende tieneste løn - 1 ort - 30 sk.
15. Efter indgivne Liste befands den afdøde at have oppebaaret af Kongens Korn (skyld) til - 6 rdl - 2 ort - 10 sk.
16. Steen Haatvet fordrede - 3 rdl. 
       Ligesom og efter Skiftebrev af 17. Julj 1738 - 9 rdl - 6 ort.
(Hertil kom utgifter i forbindelse med skiftet og hvem som fikk hva.G.S.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 21.07.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Moen under Espevolden(!?) 1746.
(Eiendommen Espevolden under gnr 10 Tvara ble forvaltet av presten. Derfor trolig denne misforståelsen.
Moen har, så langt jeg kjenner til, "alltid" vært husmannsplass under Prestegården. G.S.)

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 264b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang gjør witterlig at Anno 1746 d. 15. Martj tillige med Lensmand Jacob Rommenes og de 2de
Laugrettesmænd; Poul Heljen og Ole Præstgrav, været forsamblet paa Pladsen Moen under Espevolden (Præstegaarden!)
i Holden Præstegield beliggende, Registrere og Vurdere samt Skiffte og dele effter den ved døden afganget Sal. mand
Gunder Jonsen
, mellem Enchen Anne Rasmusdatter og deres sammenauflede 4 Børn 2de Sønne og 2de Døttre ved Nafne;
1. Jon Gundersen, Myndig.
2. Peder Gundersen 18 Aar.
3. Kistj Gundersdatter 15 Aar.
4. Anne Gundersdatter 10 Aar.
Til Laugværge sagde Enchen at have formaaet Jon Arvesen Hvale, da Enchen under bemeldte sin Laugværges tilsyn at være
formynder for de 2de Pigebørn, Ligesom og Jon Gundersen tilfindes at være Curator for sin Broder Peder Gundersen.
Creature:
1 hvid og Rød Koe - Jordgod - 5 rdl.
1 brun siet Koe -Sølfaag - 5 rdl.
4 unge Sower  - 1 rdl.
2 Gietter - 1 rdl.
Boets formue: 69 rdl. 4 skilling.
Udestaaende Gield.
Arvetomtpladsen Moen, samme den Salige Mand self effter tilladelse af Sal. Hr. Stabel oprøde af nye sampt opladt alle de paa Pladsen
staaende Huusebygninger hvor til tømmer haffe under Skougen er Kiøbt der nu i alt med Rødning, hæfd og Giødning samt huusebygninger
ansat for - 40 rdl.

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 21.07.2018.
 


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Opsal | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Oterkjær under Susås 1745.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2577a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 d. 20de Augusti med Lensmanden Jacob Gundersen Romenes værit forsamlet paa gaarden Susaas, Holden
Sogn Beliggende, underliggende Plads Otterkier, for der at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter afgangne Kirsti Olsdatter, mellem Enckemanden
Haavor Endresen
og femb deres Sammenavlede Børn, 1 Søn og 4de Døttre, navnlig:
1. Peder Haavorsen 14 aar.
2. Guro Haavorsdatter.
3. Marthe Haavorsdatter.
4. Gunnild Haavorsdatter.
5. Anne Haavorsdatter.
For samtlige Børn anordnes Faderen at være formynder.
Hvoraf boets formue blev angivet som følger (det var ikke stort)
Jernfang.
1 Gryde - 1 ort - 12 sk.
1 Tacke - 1 ort
1 Liaae - 8 sk.
1 Øxe - 12 sk.
Træefang.
1 skab med Laas - 1 ort
1 roeskab med Laas - 2 ort
1 Bord med Bord, stole og Skast(?) - 3 ort
1 Kiste med Laas - 1 ort
1 Vefv med tilbehør - 1 rdl.
1 gl. Haand qvern - 12 sk.
Det udj Boet værende Sammen Træefang - 2 rdl.
Creaturer.
1 Sortsiet Koe Stolsbodt - 4 rdl.
1 voxen Souv - 2 ort.
Videre af Løsøre midler var icke at angive.
Arvetomptpladsen Otterkier med sine Huusebygninger Bestaaende af 1 Stue med Kaave ved, Fæehuus, Love med Lade, Samt Jordeveyens hæfd og forbedring, i alt
ansættis for - 30 rdl.
(Boet var falitt med en gjeld på 3 rdl.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 27.07.2018
.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Prestegården 1709.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 1a. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn Soeeren skrifver udj Nedre Tellemarcken.
Anders Haatved og Tyge Tvedt, Laugrettismænd.
Sted: En Plads opryddet af Holdens Præstegaards Eje - 27/6-1709.
Peder Amundssen, død. Arvinger: Enken Else Hansd. og hans halvsødsken,
1. Knud Amundssen, nu Fraværende.
2. Aase Amundsdatter (g.m. Peder NN), og Fraværende.
Paa samtlig deris veigne var tilstæde, Aases Eldste Søn, Anders Pederssen.
Var og Nærværende Lænsmand Gunder Rommenæs.
(Boet eide 1 borchet hest, 1 rød ku, 1 kvige, 6 sauer med 3 lam, 3 gjeiter)
Stuehuuset med 2de Glas Vindufver udj, Forhavne Paa østsiden med et vædeskiull tilbygt,
Saa og Fæhuus med Lade og Een Boe, tillige med et Ildhuus.
(Boets formue): 43 rdl. . 3 ort - 16 sk.
Boets Gield.
Den Hederlige Mand Hr. Giert Meidel Hafde at Krefve efter den Sal. Mand, først paa forbi gaaende
aaringers Resterende Rettighed af Pladzen: 6 rdl - 9 sk.
Noch tilkomer efter dom: 13 rdl. - 2 ort - 14 sk.
Hans Bruun i Scheen: Krefvet som Encken tilstod Sandferdig at vere: 2 rdl - 1 ort - 18 sk.
Tommas Rusch i Scheen Lod Krefve: 1 rdl - 8 sk.
Erich Klemmetssen: 3 ort.
Gunder Rommenæs Kræfved: 5 rdl - 1 ort - 8 sk.
Niels Namløs for Pløygning forleden Aar: 2 ort.
Anund Tostenssen for Arbeide: 2 ort.
Anders Laurssøn Ugge fordret for Setterleye: 3 ort.
Haagen Hanssen Ljen af Søfdeherret (Sauherad) fordret: 2 ort.
Giert Marsemester; 1 ort - 8 sk.
Niels Thomassen: 12 sk.
Helje Joenssen Tvara: 4 sk. og Anne Marje: 8 sk.
Hans Simonssen: 2 ort.
Tore Kaasen: 1 ort.
Rester endnu til hans Hederlighed for overstaaende den Sal. mand: 2 ort.
Enckens Vederloug i mod hendis Sal. Mandz Begrafvelse: 3 rdl.
(+ Skifteomkostninger).
Summa Gield: 37 rdl. 1 ort.

Utdrag av skiftet avskrevet av G.S. 2018.


Prestegården 1743.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2739b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1743 dend 13 July tilige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenes og at de 2de tillagde udnævnte,
Eedsvorne Laugrettes og vurderings mænd, Steen og Halvor Haatvet, været forsamlet paa Holden Præstegaard i Holden Præstegield, beliggende, for der efter de
der boende og tilholdende Mand, afgagne Jon Ingebretsen at foretage Registrering og Vurdering, til paafølgende Lovlig Skifte og deeling mellem igienlevende Encke
Mari Steensdatter
, og Een Datter (Kirsten Jonsdatter) gift med Anders Nielsen (Nibb under Omtvedt) der ved Skifte Retten var nærværende.
Hvorda Boets Formue af Encken og Arvingerne blev angivet Saaledes:
Sølv, Kaabber og Messing fantes icke. (Noe Jernfang, Trefang og litt Stentøy).
Creaturer.
1 Koe med Bielle og Klave, Branderos - 5 rdl. 2 ort.
1 Rød siet Koe, Gravsbot - 4 rdl. - 2 ort.
1 ditto, Wiolin - 4 rdl. - 2 ort.
3 Sover à 2 ort - 1 rdl. - 2 ort.
1 Giet - 2 ort.
1 Rød Hæst - 9 rdl. og 1 Sort Hæst - 9 rdl. - 18 rdl.
Boets Formue - 53 rdl. - 3 ort - 21 Sk.
Ingen Indkrævende Gield fantes.
Derimod blev andgiven og fordret dend paa Boet Hæftende Bortskyldig Gield.
1. Til Etats Raad Løwenskiold efter Conta bogen - 39 rdl. - 2 ort - 11 sk.
2. Tollef Waale - 2 rdl. - 1 ort.
3. Peder Heggeland - 2 rdl. 2 ort.
4. Thomes Gunerøed (Gunnerud) - 1 rdl. - 2 ort.
5. Hr. Niels Stabel - 1 rdl 2 ort.
6. Tyge Hejgna - 1 ort 2 sk.
7. Peder Tvet - 3 ort.
8. Kari Svendsdatter fordrene for sit hiemmegifte og Brøllups udfærdsel - 3 rdl.
9. Skifteomkostningene ...
Bort skyldig Gield: 53 rdl. - 2 ort - 5 sk.

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 30.07.2018.  


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Sagbruket - Ulefoss 1746. Se Familie 5 - Saga 1740.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2637b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 26de Martj, tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes,
og 2de tiltagne udnæfnte Eedsvorne Lagrettes og Wurderings mænd Halvor og Anders Tvett, været forsamlet paa Saugsiden ved
Ullefoss i Holden
Præstegield beliggende for der Lovligen at Registrere og Wurdere Samt Skifte og dele efter den ved døden afgangne
Salige qvinde, Kari Rasmusdatter
i mellem den efter skrefne Enckemand Ole Torgiussen og 5 deres Sammenauflede Børn, 2 Sønner
og 3 døttre med Nafn:
1. Rasmus Olsen 12 aar.
2. Torgius Olsen 11 Aar.
3. Marte Olsdatter 17 Aar.
4. Anne Olsdatter 6 Aar.
5. Mari Olsdatter 1 1/2 Aar.
For hvilke u-myndige Børn, Faderen anordnes at være Formynder. Hvorefter Enckemanden foreviste og angav følgende:
Sølf, Kaaber, Messing fants icke.
(Jernfang, Gaardsredskap, Gangklæder, nevnes i skiftet, men ikke her. Her var heller ikke "Creaturer". G.S.)
Vider af Løsøre midler sagde Enckemanden udj Ligemaade icke at være Eiende, ej heller fants nogen indkrævende Gield til boets indtegt at
anmelde.
Stervboe Huuserne Som er nu Stue med Kackelovn udj, et lidet Kiøcken og Kaave med tilligende een gammel boe, deri alt blev andsat for 26 rdl.
Derimod blev anmeldet den paa boet fæstende Bortskylden Gield.
1. Til Anne Torgiusdatter, sagde Enckemanden at være Skyldig for sine Sterfboets Huuser Arffalden Lod som er - 5 rdl.
2. Til Høyædle og Welbyrdige Hr. Conference Raad Løvenschiold efter Contra bogens formeldt og Enckemandens vedstaaelse - 24 rdl. 3 ort - 17 sk.
(I tillegg kommer Skifteomkostningene. Det sier seg selv at boet var aldeles falitt. G.S.)
 
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 22.07.2018.


Sagbruket - Ulefoss 1746. Se Familie 1 - Saga 1740.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2669b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14 Octobr. tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og de 2de Eedsvorne Laugrettes og
Wurderings mænd, Isach og Hans Tufte været forsamlet ved Saugsiden af Uhlefos Jernværk i Holden Præstegield beliggende for der Sammesteds efter foregaaende
Berammelse og tillysning Lovlig at Registrere og Vurdere, Samt Skifte og deele efter den ved Døden afgagne Sal. Mand Christen Jonsen og det imellem den igienlevende
Enckeqvinde Ingebor Olsdatter og deres Sammenavlede Børn, 2de Sønner og en Datter ved Nafn;
1. Hans Christensen 7 aar.
2. Jon Christensen 1/2 aar.
3. Sara Christensdatter 3 aar.
Til Lougværge sagde Encken at formaaet sin Broder Niels Olsen Kaasen som var nærværende og samme vedtog, Var og tilstæde med Skifte Retten den afdødes Fader,
Joen Olsen
, Til formynder for Datteren bliver Morbroderen Niels Olsen, og for de 2de Sønner Bliver den andre Morbroder Mons Olsen anordnet at være formynder.
Hvorefter Boets Midler blev af Encken angivet udj efterfølgende at være bestaaende, undtagen Sølv, Kaaber og Messing, var icke heller fants noget udj Boet.
Tiin.
1 Stage 1 ort - 4 sk.
1 Hamred tallerchen - 20 sk.
1 ditto - 20 sk.
1 Uhamred ditto - 16 sk.
(Litt Steentøy)
Jernfang.
1 Stor heel Gryde 1 rdl. - 1 ort.
1 ditto 2 ort og 1 Tacke 3 ort: 1 rdl. 1 ort.
1 Bile 2 ort og 1 telgie øxe 1 ort: 3 ort.
1 huge øxe 16 sk. og 1 Run Stegepande 1 ort: 1 ort 16 sk.
1 StrygJern med 2 Bolter 3 ort.
Treefang.
1 Stort Croe Skab med laas 1 rdl. - 3 ort.
1 Stor Sort Kiste med beslag og enkelt laas 2 rdl - 1 ort.
1 Lidet Bord 12 sk.
2 Stole à 8 sk.: 16 sk.
2 Baljer à 8 sk.: 16 sk.
1 Saae 12 sk. og 1 øltønde 1 ort: 1 ort 12 sk.
1 Stort Knae Troug (Knatrau) 12 sk.
1 Tine  1 ort.
4 Melke Trouger à 2 sk.: 8 sk.
1 Vef med Redskab 3 ort.
3 Smaa Fader à 3 sk.: 6 sk.
1 Malet Skaal 12 sk.
2 ditto à 8 sk.: 16 sk.
1 Domk (dunk?) 12 sk.
("Gangklæder" tar jeg ikke med.)
Creaturer.
1 Koe, Frikol for 4 rdl.
Videre vidste Encken og Børnenes Bestefader icke at anmelde undtagen;
1 Flaatte Seigl med Strænger og Bras og ophæng for 14 rdl. - 2 ort - 12 sk.
1 Pram 1 rdl.
Sterboe Huuserne bestaaende af 1 Stue med Kachelovn udj et Kiøcken og Kaave ved, med et lidet Bryggerhuus og Bagerofn. Andsættes for 52 rdl.
Boets Formue: 100 rdl - 2 ort - 12 sk.
Derimot blev fordret (Boets gield).
1. Til Hr. Conference Raad Løvenschiold efter Contra Bogen, og Enckens tilstaaelse 26 rdl. - 21 sk.
     Nock for Sancke arbeid efter Contra bog 7 rdl - 20 sk. (tilsammen) 33 rdl. - 1 ort - 12 sk.
2. Hr. Cammer Raad Kierulfs Sterfboe efter Contra bog 19 rdl - 1 ort.
3. Til Monsieur Diderich von Cappelen etter Contra bog 4 rdl. 2 ort - 13 sk.
4. Til Monsieur Peder Olsen i Scheen 1 rdl. - 22 sk.
5. Ole Smed 2 rdl.
6. Klockeren M. Lund for Testamented 1 ort.
7. Skifteomkostningerne (Samt lensmannens, skriverens, vurderingsmenns penger.)
Boets Gield: 65 rdl. 18 sk.
(Husene gikk til Løvenskiold. Av restsummen på ca. 100 rdl. fikk enka 17 rdl. 2 ort 21 sk., sønnene fikk 7 rdl. 8 2/5 skilling hver, mens datteren fikk halvparten,
som var 3 rdl. 2 ort 4 1/5 skilling.)

(Avsluttet 31 Jan. 1747.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 01.08.2018.


Sagbruket - Ulefoss 1758.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1757 - 1764, side 224a. Digitalarkivet.
Thomas von Westen Engelhart
Giør Vitterlig at Anno 1758 den 17de Marts er tillige med Lensmanden Johannes Gullichsøn Heisholt og
de tvende eedsvorne Laugrettes og Vurderingsmænd, Anders og Halvor Tvet (til) Registrering og Vurdering foretage efter afgangne Erich Rasmusøn,
Møller paa Saugsiden ved Ullefoss i Holden Præstegield, til paafølgende Skifte og Deling imellem hans Efterladte Enke Anna Hansdatter paa den
ene, og dend Sal. Mands i 2de ægteskaber avlede og levende Børn paa den anden side, nemelig med første afdøde Hustrue Marie Anundsdatter 1 Søn
og 3de Døttre, nemlig
1. Rasmus Erichsøn. Myndig og boende paa Pladsen Heigna under østre Heisholt.
2. Ingebor Erichsdatter dend ældre gift med Jon Andersøn, boende paa Pladsen Kaasen under Eje gaard.
3. Marie Erichsdatter gift med Wetle Bagsaas.
4. Ingebor Erichsdatter den yngre, ugift og Tiener hos Niels Olsøn Hammer Smed, og 25 aar gl.
Samt med forbemeldte hans efterlevende Enke 1 Søn og 1 Datter, ved navn:
5. Hans Erichsøn 8 aar.
6. Asloug Erichsdatter 5 aar gl.
Enken Anna Hansdatter der efter gav tilkiende, at hun endnu ved denne sin Sal. mand fant sig frougtsommelig, og til dend Eende begiærede nogen anstand i
Skiftets Slutning, indtil hun fik giort Barsel, hvilket hun da, saasnart skedte, vilde indberette Skifteforvalteren til fornøden efterretning ved Skiftet.
Hvorpaa blev af hende anviist følgende Boets ringe Effecter, der saaledes blev vurderede.
Jernfang.
1 Liden Gryde med halle (hank) - 1 rdl.
1 mindre ditto - 16 sk.
1 Stegepande - 8 sk.
Sten - Tøy.
1 Liden Tallerken 2 sk., 1 ditto 2 sk. - 4 sk.
Træefang.
1 Furue Bord og Krag - 2 ort.
1 Træe Stoel - 1 ort.
Stærboe Huset.
1 Tømred Stuehuus med Sval og 1 tilbygt mad Kaave i alt tækt med hohn - 8 rdl.
1 Vedskiul, opsadt af hohn - 3 rdl.
Videre sagde Enken icke at være eyende, uden hvad ringe Klæder hun havde i sin Seng til at hvile sig paa, der bestod af 1 Skindfeld, et gamelt udslidt Kield,
et "Borse Plag"(?), et Lagen og 1 liden hoved Pude, hvilke hun begiærede, uden vurdering at maatte beholde til Ermeldtes brug og nytte for sig og Børnene -
Som blev bevilget -
Som da og er dette Boes Formue: 10 rdl - 3 ort - 4 sk.
Boets schyldige Gield.
Til Sara Eliasdatter, sagde Enken at være Skyldig for rede laante penger - 1 rdl.
Videre gield, sagde hun ej at kunde erindre, ligesom ej heller nogen Creditorer for denne Siide indfant sig,
Hvorpaa Forretningen blev ophævet, og Skiftet paa grund af Enkens foranmeldte, stillet i beroe.

Da skiftet saaledes nogen Tiid haver henstaaet paa dend grund at Enken forhen ved Registreringen anmelte sig at være frugtsommelig, indløb fra
Lensmanden Johannes Heisholt bev hvor om paa Enkens verge, at hun havde givet Barsel end videre Sammes indhold.
Paalydende:
Velædle og Velbyrdige Hr. Sorenskriver Engelhardt.
- Herved vil ieg tilkiendegive at afgagne Erich Møllers Enke ved Ullefoss har giort Barsel med 1 Søn, som blev i dend hellige Daab kaldet Erich efter sin Fader.
Jeg forbliver Velædle og Velbyrdige
Hr. Sorenskrivers Ydmyge tiener.
Heisholt 22 Juli 1758 - J. Gullichsøn.
Hvilken anmelde da og herefter paa sit Sted skal værde i agt taget til vedbørlig arvs nydelse for Barnet.

Da nu ingen efter forbemelte indkaldelse ved Placater, indfant sig som Creditorer, saa blev Skifte Rettens Slutning, som den endnu paa Boet hæftende Gield;
Saalædes beregnet:
Skiftets Omkostninger - 3 rdl - 3 ort (Boets Gield).
Til deling 7 rdl - 4 sk.
Deraf tilkommer Enken Anna Hansdatter det halve: 3 - 2 - 2.
Sønnene 2 ort 19 3/5 sk. til hvær.
Døttrene 1 ort 9 4/5 sk. til hvær.

(Avsluttet 18. Sep. 1759.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 05.08.2018.


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Skippervold under Fen søndre 1746.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2634b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 dend 15. Martj tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og de tvende tiltagne,
udnevnte, Eedsvorne Laugrettes og Vurderings mænd, Poul Heljen og Ole Præstgrav, været forsamlet paa Huusmands Pladsen Skippervold under Fæhn Søndre
i Holden Præstegield beliggende for der Sammesteds efter foregaaende Berammelse og tillysning Lovlig at foreta Registrering og Vurdering efter afgangne Søren Anundsen,
til paafølgende Skifte og deling imellem Encken Aslou Larsdatter og deres 4de Sammenavlede Børn, 3 Sønner og Een Datter ved Nafn;
1. Anund Sørensen 9 aar.
2. Hans Sørensen 6 aar.
3. Lars Sørensen 1 1/2 aar.
4. Ingebor Sørensdatter 4 aar.
Hvorefter blev anmeldt boets formue (denne skriveren skriver så stygt at jeg, p.g.a. tidspress, vegrer meg, men skal "slite meg" gjennom "Creature" og gjeld.)
Creature.
1 Rød Koe, Lychebodt - 4 rdl.
2 Gieder à 1 ort - 12 sk. - 3 ort.
Videre af Løsøre Midler fantes icke til Boets beste.
Boets Formue: 13 rdl. - 1 ort - 4 sk.
Derigmod blev fordret der paa Boet hæftet Bortskyldig Gield.
1. Til Hr. Etats Raad Løwenschiold efter Contra Bogen - 45 rdl.
2. Halvor og Knud Fæhn for Rettighed dette aar - 9 ort?
3. Skifteomkostninger.
Boets Gield: 46 rdl - 3 ort - 16 sk.

(Avsluttet 10. April 1747.)

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 01.08.2018.
 


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | Kringleføtt | Kåsene - Vasdalen | Lommerud |
| Melteig | Moen | Oterkjær | Prestegården | Sagbruket | Skippervold | Steinsholt - Brenne | Ullevika | Verket | Vibeto midtre | Vibeto øvre |


Steinsholt under Brenne i Valebø 1744.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2634b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1744 den 8de Decbr. tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og 2de tiltagne Eedsvorne
Laverettes og Wurderings mænd, Lars Opsal og Anders Lunde været forsamlet paa Huusmandspladsen Stensholt i Walebøe og Holden Præstegield belig-
gende for derefter foregaaende Berammelse og tillysning, lovlig at Registrere og Wurdere samt Skifte og deele efter den ved døden afgaaet Sal. Mand Ole Sivertsen,
imellem den gienlevende Encke Ingebor Andersdatter og deres Sammen auflede Sex Børn ved Nafne:
1. Sivert Olsen.
2. Søren Olsen.
3. Ledvor Olsen, som alle er Myndige og tilstæde,
4. Mari Olsdatter 30 Aar. Broderen Sivert Olsen anordnet at være Formynder.
5. Marte Olsdatter 25 Aar. Formynder, Broderen Søren Olsen.
6. Anne Olsdatter 20 Aar. Formynder, Broderen Ledvor Olsen,
Hvorefter Samtlige arvinger med Enchen angav følgende; Sølv, Kaaber og Messing fantes icke.
Jernfang.
1 Tacke - 1 ort 8 sk.
Widere løsøremidler fantes icke i boet til angivelse.
Arvetomtpladsens huusebygninger som er bestaaende af nu Stue med Skorsteen udj, nu Stolpeboe, Lowe og Lahde, samt Fæehuus, tillige med Pladsens
hæfd og Dyrckning, i alt ansættes for - 24 rdl.
Boets formue: 24 rdl - 1 ort - 8 sk.
Derimod blev fordret og angivet den paa boet bortskyldig Gield.
1. Til Lensmanden Jacob Rommenes 1 ort - 8 sk.
For Skifteretten fremkom Sønnen Sivert Olsen med Declaration, at siden hands Moder er en gammel aldrig qvinde, der næppe kand have til syn med nogen ting og
hun dagligen tiltager i Svaghed, Saa er han icke allerminste med ermelt sin gamle Moder mens end og med sine medarvinger saaledes aftalt, at naar hand heraf boet forlods
ud maa nyde 16 rdl. vederlæg saa skal Moderen saa lenge hun lever have sit daglig ophold hos Sivert Olsen og ligeledes naar det Behager Gud at henkalde henne fra verden,
da hand paa en Skickelig maade af Begravelse hendes Legeme til Jorden at Lade Bestædige, med hvilket tilbud Enckemoderen, saavel som samtlige hendes Børn i alle
maader var fornøjet.

Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 22.07.2018.
 


| Baksås | Bjerva | Borstad | Brenne øvre | Brudeskjær | Dalen - Vala | Fen nordre | Fen søndre | Fosse | Galten | Gunnerud | Haugen - Jøntvedt | Hegna - Ulefoss | Holla |
| Huset - Namløs | Huset - Værstad | Jøntvedt M. | Kjønodden | Klovdal | Kolle nordre | Kolstad lille | <